Sunteți pe pagina 1din 1

.

Formularea o invinge'cu puterea fnlelepciunii


restrjctivd a ipotezeicd
o cultuil proprie determinismului orb
nu se poate dezvolta
.oryari" arraiii
i""ste condi,tii sale (...),
"-'b'"iin'otogia Ea se
ale pdmantutui
9i ate
exagerati, deoarec_e conftuenfa
auiutiiil;#;e asemenea
orientalului e exact contrard'
Dacd
inevitabitd ginu poate culturali este
uur ,"iuii,- J" ibicei, la o ,resemnare ,pasivd"'
orientalulse supune'
. Contraargumentele
n.ilig;;:"rq iiiaentatul se impune mediului' it apasd'
fuifr. Crainic sunt fragile gi
dau
;;; ;"t;trii it idpFtceete, it .zdrobg;te'religioasd
dovadd de intolera nu gtie ce to.rJa
; o""iornt"Ir"r"#" ech
ivalatd Recunoagte intr-rnii cine
de a u tor cu n eg a re a p o pare inu{tl sd mai lupte'
s i b i ti tdri r oi o i iii' r
r atoa re. misteioasd, contra ia*iu i se
adicd constatarea acestei aeezdri
'
i ;";;i;tt;iitt, prea stabd ca sd
Varianta 10 prestabitite 9i pe caiioin,ta omuluie
'o
Sub diferite vanali! de
detaliu, omul care tocuie,ste indrepte, ise pire singura solu'tie'
a stdz i co nti n e ntu t (Mihai dalea' Fenomenul romdnesc\
oitru
d efi n ite : occid e ntaI
n p esv dni ti i
W d o u d.tip u ri bi ne
ut 9i ""
oriiiit ui.:v
, Toatd civitizalia occidentati
Ja ntr-un singurcuv6nt: Gerinfe 9i sugestii de rezolvare
a pt i
"
tu d i n
dominandu-t prin
e c re atoa.15t ". R i i;
-y:' ;';; u p ra m e d i u t u i, [Citegte textul cu
voce tare]
^ ";' curaj, prin
J,i;,"in, poli deduce despre autorul textului 9i
des'
":y*i:i
rdbdarc ,si inifiativd, occid.e.ntatut
e spirit activmaiinainte 1. Ce
Et prefgce pre situatia de comunicare?
!:j::,:,
tmpune tesea
.siideea"roi"rti,
,nfriii'tocut, cdruia ii 'Cui se adreseazi?
sliarei;;;;ie docit ,sitnvins.
f . Ce tiP de text este acesta?
lly:"?l.r,e stdpilnut ,ointrii fdcute de autor asuprafeno-
' Care sunt onservafiile
7!it^?
nyp si pentru."".
rnconjurdtoare. curajur
#;;;"ii'"EJir"
i
Jii,urr,
siferme in
tucruitor menului romdnesc?
sdu e iani't"^"rar, cend
re z o n a b i t. gfib sri perspectivd personali' analist-
nbfagi sd fi i, -"; ;;L 'Textul este scris din
i i, ";; ;:1,;i
fi m p p rud e nt.
s y nj u g a fo rte t e nLt,
! ;;: a i fi ra. D r comParativ6.
care locuiesc
i i i,- iJ rl"iiJ' i r, ' Sunt identificate doui tipuri um3n?
s o a
n ve n ta t it ; t ;
::: ri:; te n n
n t t
p" nostru: occidentalul 9i orientalul'
in ":".i condilii,_fitozofia
asemenea
nu poate fidec6t
sa
" "
"-. "ontin"ntul
stuoiut lui M' Ralea' Fenomenul romflnesc'
t",Sft.a
voluntaristd. Et crede
i""At,Pe subliniazi faptul'tJ"piiitut rom6nesc 11
gicea
"3't"u "rottuti, Jrc,optimist in
increderea pe care o...acordd a doui maricivilizafii:cea occidentalS
libertate, mai muft, in crede in """nr"tt"
tioer aniti,i""nirir"ru oriental6.
rezistenla
74 75