Sunteți pe pagina 1din 1

.

Occidentalul sr
energic va opta pentru
.opumism,a-"ffi:"r:ilii"J1,,ffi1::1dil,ffi:,J
rmp, impun6ndu-se ca de exemplu: un temperament
;rd"l"i"";idental, iai altul melancolic va opta pentru
astret natuiii, ilri"lro-". descrise de Mihai
supune naturii,'recunol"ano moOefuf oriental, aqa cum sunt ele
r"nl?Jl[?lX'$se in ea o
. Este un text ' '-.
Ralea.
la cele
ar Cred cd ideal ar fi ca individul sE apeleze
ns i n o r
ffi
"60
. |elul.persuasi,"ffi H[::x"rffi,su
nr d is o cia te
Oora tipuriOe a reacfiona, in funcfie de
momentulvie[ii'
, care impune un anumit gen de reacfie' dar pentru

;{iTI
procent de
eceasta este nevoie de un oarecare
::Hff #ffffi irfi:rffi ,:;T':?,itr:s,.?. " 'F"rron"l,9i disbernimdnt'
lnfelepciune
:;ui; m-ar fascina apuseanul' cel stdpdn
,oint"ti itisficd 9i fermd in.acBlagitimp' care gtie
pe
sd
se supuna din cdnd in c6nd fo(ei
naturii'
conotativ, denotativ si
'"^i[,r'[
. De remarcat fi#j,e,TilffiJ,Hre
. Enunfurite
orezenfa'verdil;;"pinie Varianta 11
nu suntampr", *"" crede.
*irllce Degi muft mai complex gilnglobdnd
in ea principii
g6ndului gi sporegte rermitatea
persuasiunea. pot explica uniform'
- ounr prezenfi contradictorii Sifenomene ce nu se
*Tyol gistruAurispecifice
slerei ;:;r;;;; se confundd adesea ei cu
a, a ^odernistd
simbolismul, care, in realitate, nu e decdt
una din
:|ff }?]fl n :;.", " "i
a,
"ii)iolf,i"ti,u r d e c €t,
nota sa
. Tehnicile formele ei, pe care ne rdmdne si o sfudiem'in
altemante sunt diverse:
sintactic _cdnd ternerat; c6nd
de la paralelismul diferenfiatd. ['.'] de la
- subjusd rortete natuii,
rezii"iit,t"enumeratie Mig'cdrite tiierare nu pornesc,. in genere'
ra punerea fafd in
;;;:;;;,X;;"
einora, pand coni iipgi aennfte, ci dintr-o tendin,td
impotriva unei forme
faga a celor doud
tipuri umane. lnvec'hite ln artd; formula viitoare izvord1te
dilr-o
.",''"32'r"rliff3r11': ta despre rput occtdentat iialii",ti" inceatd 9i obscurd, necristalizatd intr-o
__ _ _--rtne, st formutd decdt Eniu' ['..]
zentati. cu argutnente, opini" pd.- deci sd
Pornit Si et dlntro ieacliune, nu trebuie
considertmsimbolismutnumaiprintaturaluinegativd,
. ..
Opfiune"
stoer cd depinde
o"n,l:lj!:"u european, con_ ti gi pri, caracterele esenliale ce-idau-un aspect 9i
o.
si de temper;;;ffi;
"itulO" iJ*,,,
individ, ininit" interioard. legit din faza militantd a negaliunii 9i
curcnietor titerare ca un fenomen distinct'
76 intrat in ritmul