Sunteți pe pagina 1din 1

obiectiv, imperso

rostitor in oi."uljlj,care considerd cd intruziunea eului


Varianta 13
_,_,uniiiji{f::;,2:.iT:H::rd#
. fn vziunea Sincronismul inseamnd, dupd cum am
spus'
. lui
uniformizatoare a timpului asupra
vie{ii sociale
gi;itt ii a diferitelor
"rgirr,"" popoare leoat3tntre ele printr-o
'interdependenld materiala 9i morata' Existd' cu alte

;ggfir;iifia-Ftrffi::
oe
.vi td,.*;;:::t1"9
ald
r"f, ii,olYm
e n ig me te
ve ita bi rn ea o canritate
nagterea, iubi
iiiiti,
i
,, ,pim al veacului sau ceea co trurntioa
*- ,'.tiiritrm", adicd o totatitate de condilii configura-
ti'"i" ni"tii omtenirii. Spiritul Evutui Medi11'
-iarnifestd'
Tacit

de pild6' se
care-i
;:",:'J,ffi S?y:fl *:r;ilflffi:ftk;#" sub doud forme: uedinla religioasl'
determind infieaga activitatesu/?efeascd
(literatun' afta'
jucdrie, scrisur nu doar politic cruciadele'
ftlosofia etc.) gi provoacdln domeniul
oe via ra,' ;
";";;;;{,?,2nsiderdnd
: ;; ;; :;:H;? :,Jlffll:'jffi ;5;;
o

"ii"ai*p"iiiur""
occidentutuispre oient; iar
a
pe de
p"rt , in domeniul social' forma specificd
,u,ffi ';,"#L#1fi ,J;,fjffi:ltauroru. "tti
tuia[natii, de origine germanicd s?u !u'
u*iii ii-"' individiafisfiului
in orice caz'
s2cpt' dupd cum stilut ogival
. Dacd am in ver
esfe exPresie a misticismului'
o
t=1n.i9,,i;;;t".:1?:iJJ"htJ["J:rda.cunoscururui Re n agterea re acli oneazd
impotiva spiritului cre gti n
mai
prn--reiir:i"rr" ,pi'itului antic' cu manifestdri
i;iff ffi*i"::fr,ur:rf,::r"Y,#?,# 'ciaracteisticein domeniul artei gi at cugetdriifilosofice
t. .I in sf6r9it, prjnciplu!
Revolulia francezd ne.a adus,
r"rrl?lllil1,i,l*:Xna a rrr-a, din perspe*iva
nara- suve ranitdlii nalionale, al Ii be
rtdlii
.ptl:i Si cuvdntului'
o.! itt-le d e a te m e a
i"Oi i i
ti
fis c a te ;i n
;:li;i*li#,1i""'tff{ii':_{!'ffi i'iitui, t g a tit dlii t e g a te, t

-i oameni condugi :xn?l;:nti


i
9i' ca urmare
fireas'
stincte primare. 'ii, ariocraliitor contemporcne Spiri'
de patimi gi in- prinApwt naiionatttd,titor ce ne c2nfry1rcaze [' "]
tut timpului e, agadar, firul conducdtor
al istoriei in
Prezent pretutindeni' el se
controversete faptetor'
ta Roma qi la
82 dezvoltd,totugi, in unele .tdi mairnfens;
Evului Mediu;
il"r" ini Anticnftate; la ge'rmaniin timput