Sunteți pe pagina 1din 1

.

UzAnddetehnicispecificeuneiargument6rilogice
:;l{i,Z',1::nff;*erii; tn Franta tn veacutw, .si
(E. Lovines cu, Mutalia
valorllor estetice) *[s#:B"it"#$'.::lt".ii[?lfi ;ffi i{t[*
Gerinie 9i sugestii de
rezolvare il:ffii,ffi *s:::T:"t31*i"r"i"rii-i?ii","!'-"ll3.i
a feudaliti$i' expresie
a
[Citegte textulcu voce tareJ tufleteasc6 Eito'm"'i""-inE
1. Ge pofi cledu.T d.espre inOiviOuatismuluisocial' ' -:. - cale
pre situafia de comunicare? autorul textului gi des- ' Pentru a subtiniafmOortalla:i5f:l"tului
.
line este autorultextulup
. Cui r*[tqn$q$ffi[r,Y,1g;q:"i]l;
se adreseazd?
. tip am spus"'cu
altm

9" de text este acesta ?
este opinia ." r"-g" o" oonceptul de sincro_ i*i":"i,XJ,,iff^,TX;":3*inconectorur'r-f
n,rrflt r"ilt"!-a pornit'
t-1111-
a sincronts-
reste afirmafi" O" ?T:"
. Autorul
textului citat.este criticul mulu i vizut ca
nifi'-it"to"'" a timpului asupra
gi istoricul literar "eiun;; a popoarelor'
s#il,f,.:ET:';iFi;'-;i'i'.""i,l,irsituariade lili'i';;i; ei cutturate
splrttull veacului aqa
...Receptorii mesaju.luj, 2. Gareeste opinia ta desprebu argumente' opinia
sau cei drorali se adreseazd
curtr il vede autoruils';tiil'
emifdtorut,sunt cei
modernist manifestat ,n
in;;"F ;'i"ilr"nrt titerar
li;;";;ra]'riii Prezentati'
fenomenul sincronizdrii pr""i" o" criticului Fl'g"n Lovinescu
europeani,
riter*uri ilian"" literatura ' Consider cd afirma[ia sniittltuiy3acului ca pe o
", ln ceeace prives'te'i"n"it"" vie[ii sociale
a timrlurui a:u ?ra
tendinfi u nifo*it"tll'"
,"r;lril*$lXlprezintdostructurdspecifi cdtipuruide gl culturale, * p""iL"'J"" io"t" duce siladudepdgirea
rabil 6'
. Emifitorulvorbsgfs,
in prealabil, despre nofiunea eoiritul u i provr noal ;# il;' q"ti-::tn Tmpliniri din
de sincronisrn, iar inlraslnentJ;il;i,;:L, lJa;e-in ye^oere realelb
cd s incron ismu I lnseamna von, ideea ' spun
"""a"ta
cultura 9i literaturl-io'nana
il fl'9-"d"
interbelici
n""-u niiorrirrto"r.
(Arghezi, er"g""';"'iu'
c"til itetrescu' Hortensia
Illylt veacului,
" popoare.lsupra
"aiu
vielii sociaifi cutturate " eti"o" c6nd migcarea
mar muttor
iri;;;;'il;
tegate '-' Y'v
denfd materialb gimorat-e. - Prrrt inrerdepen_
a
Papadat a"ng"""i'-Ni:';"
r'otan""J#
"t")'
i-" r""cti" sub semnul progresului
llterard
85
84