Sunteți pe pagina 1din 1

Xl,i hellli,+l ;i:ljff f cue,emen

b de
fi: re

haprinde uneori din corolele necunoscutttlui, rdsdrind


Varianta 14 Dlternic in congtiinfe' Simetia 9i armonia latind ne e
Acest orgoliu
at t^ti^o*r,, '-l- itlaseort sfilftecatd de furtuna care fulgerd moleom in
Jdilncimite oarecum metaftzice ale sufletului romAnesc'
E revolta fonduluinosfru nelatin. [..-]
(Lucian Blaga, Revolta fondului nostru nelatin,
in rcvista,Gdndirea")

W Gerinle gisugestii de rezolvare


tr""#"i*!{W{{f;trff:li{,iw [Citegte textul cu voce tare]
1. Ce pofi deduce despre autorul textului 9i des'

3:!: :: "'X, :,: "::::!!i :,#f ;i pre situafia de comunicare?


. Cine este autorultextului?
. Care este contextulTn care este construit mesajul?
lii{iii{,#+:if;tiii_:i::!:";"iiF . Care este opinia autorului despre caracteristica
noastrd nelatind?

"i:*T;:i:;i;yx!y;i"-,{"w'::;;r:i;ii' . Autorul textului citat mai sus este poetul si filozoful


Lucian Blaga, colaborator, o perioadd, la revista
Gdndirea in care publicd articolul Rwolta fondului
nostru nelatin,articoldin care este extras citatuldat'
. Contextul in care este construit mesajul emis de
Blaga este acela al c6utirii unei identitd[ietnice anteri-
o"ri romanizdrii, cdutare care a generat un fenomen
de reabilitare a originii dacice a poporului romdn, nu
doar a originii latine a acestuia.
. Fenomenul incepe sd se manifeste din a doua
jumdtate a seqolului al XIX-lea revenind, cu interm'ttenfe,
gi in secolulal )O(lea gi chiar la Tnceputul veacului
nostru.