Sunteți pe pagina 1din 1

#ffi;;d:##trl;lrii*Iffitrj tn urmd trcbuie"r"iliil:: Eno, cum cd aceastd

operd (lucrarc) nu este furatd, niciimprumutatd de la


vrco altd limbd, ci chiar izvoditurd noao gi oighinatd
romdneascd. Deci, bund sau rea cum este, aduce in
md";fl,g;il*#x,rd##j#*,##
__-rsyd. limba aceasta un product nou. Soiul acestor fetiu de
alcdtuii sd chiamd comicesc, adecd de r6s, gi de acesf
feliu sd afld gifntr-afte limbi.lnsugi Omercelvestit, mogul
tutu ror poe,tilor (cdntdrelilor in stihuri), au alcdtuit Bdtdtia
,T#:,'g*;*i*:gfi gffi ,;;ili,#ffi H# goarecilor cu broagtele. Deci Omeresfe de bund samd
fncepdtoriul, precum aceii inaftei neasemdnate poesii
ce s-afld in ittiada gi Odr'sea, a.sa gi acegtii mai gioase
ftlffi ;J:,:f; fl :n::;m;::ffi *: guguitoare a noastre. Dupd ddnsul,ln cdt gtiu, au scn's
Iassoni italienegte un poem, La sechia rapita, adecd
,vadra rdpitd", gipecuminldlesdi, in cesfe zile un abate
Casti, acum pe vremile noastre, incd au alcdtuit o
n#Jl##ffi lff:^,:,H".#,ilt3tjtiiJ:: asemenea istoie, ce au numit-o Li animali parlanti,
adecd ,jivinile vorbitoare". Numai cdt povestea lui nu
;Ji#L,Hff Tff [j,,[ifi atdmd pe temeiu lsfonbesc ca a noastrt.

:f l":,i:::,i,i::ry: I( on Budai-Deleanu, Epistolie fnch i ndtoare cdtrd

Mitru Perea, yesfi1 c€ntdref,In figaniada)


:iri;v:"!ffi!#:!F:l:*.,-w Cerinle 9i sugestii de rezolvare
[Citegte textul cu voce tare]

F##,*rrffifffi
88
1. Ce pofi deduce despre autorul textului 9i
despre situafia de comunicare?
a) Cuise adreseazd textul?
. Emitdtorul acestui text este autorul, iar receptorul
Mitru Perea, personajdin opera flganiada.Acest lucru
89