Sunteți pe pagina 1din 1

se desprinde din :

2.Careeste opinia ta despre relafia dintre istorie


;:ffi #$:if!"ii!::,:;;:;:rlffi "&d?.trif : gl literaturi? Susfine cu argumente opinia pre'
zentati.
p,''I:ritK,flil,T:glt:tor si receptor este motivati . in opinia mea, sursa istoricd de inspirafie a fost
epistolar de
ramiliaritate. gi sugereaza
o determinati de epocd gide relafia cu lectorul, condifio-
b) Ce tip de text
"nurilJ natd de credibilitatea mesaiului.
. .
Textul este
este acesta?
aroirJ.,;;;;;'"_^_
. in primul rdnd, tematica istoricd a fost apanajul
concentrea.a in intrucat mesajut se curentuiui romantic, pentru a exploata foarte bine mani-
iur.]gll"n11t1u'de a
o":"f': ffiJ;#*;:ffi":::*" scrie o'igin"1Ji iJ festarea personaiu lu i in situafii exceplionale' Exem plu I

nuvelei Alexandru Ldpugneanul de Costache


o""ir?1T"il1-T:Iativd este cea compa rarivd, Negruzzi, apdrutd in 1840 ln Dacia literardca ilustrare
a piincipiitor romantice, este revelator.
:j""j,lf;*fl :#'iryiiid5,'::T:"s:',Hil:;
nlazd insistent
. in plus, raportul ficfiune-nonficfiune presuplJn-e
a textului. intenfia persuasivd analizasurselorde inspirafie 9i conqtientizareavalorifl
-
.
... Tehnica ilustrdr,. se sprijind pe realizarea cdrii lor in mod creativ. Dacd inifial a fost vorba de o
;rr cronologi* uneiselec- contabilizare a faptelor istorice, ca in letopisele 9i docu-
t us, od ";";fi
""t,"
:l J,?Jffi:,iXffi fi mentele de cancelarie, acum acest rol a fost preluat de
s,
l3f_o_"1"i
intdi pturat ffiif,i,i:;5i
U"rri, irtJiil,Jl presd gi documentele specializate' R'ela[ia istorie-litera-
a noastrd) iurd este valorificatd mult mai multficfional, prin depdr-
a Pateffiffi'"f'?
' :lH::
::,'J:-:"
portanfa acestei
tarea lectorului de contextul istoric.
autorului? opere in viziunea ConcluzionAnd, istoria nu mai este principala sursd
de inspirafie, pentru cd exploatarea eipresupune adesea
.tte.ln viziunea auto aspectu I difere d oar consiruirea u nor contexte creative
neobignu ite, fdr6
ex"mpil;#:il"i' ntiator fa fd de ln cazul genului SF'
"
proo1s
. Acesta
r","poffi:ff5;ff, este suporrur isr;; un fundament veridic, ca

. conferd Varianta 16
o": :l;r.,".*tj; 9i caracter autohron,
conrexrut
*:tfrea.ta nafiona,. Pdtrunzdnd prin filierd austriaco-italiand (ilustmtd de
.*3i,:J?"?*rl21:i1i1 d;qil "
inovarie in p,an rcprezentanlii $cotii ardelene), neogrcage @ rdndule!,
oar 9i orepi ; ;.#,ir,?f o's i o ri g h i n a t d ro m n e s c d),
d de origine italo-fnncezq $t ftancezd (in fara Rom6-
a

90 neasce gi in Motdova), lluminismul romdnesc


91