Sunteți pe pagina 1din 1

dob1ndegte dintr

p a n otia, i;, ;; :; i:,ii;#; Hi


i; E::,tr;, :J: #:, Gerinfe gisugestii de rezolvare
[Citegte textulcu voce tare]

:{Ei:;? ii' i i i:,ffffi


#f/e{#fi,fr{f:!#Ffr
l:!0"" ! ?: ".r u
"
p L a' p a t rr oyi, p
ri n
1. Ge pofi deduce despre autorul textului 9i des-
prc situafia de comunicare?
"'S#
",ii!#i[i#r,,[fi a) Cuise adreseaz6 textul?
. Receptorul acestuitext este un lector specializat,
d rc ct a,
","r,r, li::::i;;f:!:rit:i{:f:FSJ*#*, lntrucdt apar termeni din cdmpul istoriei 9i al criticii
llterare, precum.' lluminismul, luminarea poporului,
"!j:#,f#:i
'[,pU;t*xxfnE:"xy,wiiii,"' prefele le, exage
.
rtile lu i I ati ni ste.
Emi!5torul este Geprge Muntean 9i mesajul are
T J! .yl.r" * i i' cter a ctiu m iftJnl ;;,.",!, ll ti i ste',
c
1
rcop informativ gi explicativ (apar multe paranteze), fiind
lormulat ca o definifie.

iffi: i
Y;:; tr ! i:;!!i: T ;:;!#y,:: i:# y:?x,
!, O1 Cu tip de text este acesta?
. Textul este nonliterar, apa(indnd stilului tehnico-

,,x:,"re;r{#nftyl,!,;:i.fl ;tlinlific, intrucdt prezintd datele in mod obiectiv. Apar


r#; lndici spa(iali (Transilvania), exemple de organizare
politicd (lmperiul austriac), precum 9i reprezentanfi ai
ourentufui,

.gmWt*$ffit
(Geo rs e u
u nte al,' i L m in'i!ff il?J,
. De asemenea, mesajul este formulat la persoana a
lnela, trl6 elemente de expresivitate, iar sensurile ovintelor
tunt denotative, @ea ccfavorueazA receptorul.
. Trdsiturile gtiinlifice sunt individualizate gi prin con-

"!XSi;, o. rtruc[ia expozitivd, de simplS prezentare a informaliilor,


t*meni literarf) ;lmai pufin de interpretare.
c) Care este atitudinea generafiei iluministe fafi de
contextul romdnesc?
. Atitudinea llu minismulu i fa[i de contextul romdnesc

92 re reflectd in cAteva trdsdturi ale nafiunii noastre:


caracterul religios, patriotismul gi dimensiunea folcloricd.
93