Sunteți pe pagina 1din 1

.

Astfel,
activitatea_di1 acea Varianta 17
narca maseror, cuore-caoere jil perioadi a vizat
i.,""0ffirr, 0",
" educare a poporutui. $i cum puteam sd nu insdmnez cele vdzute dacd in
T'::._gje
. Specificulromdn
_ batd cdldtoia, giin pivirea lucruilor cele mai vrednice
resta rea,
"
il;ffiff ffj, :J,',il,j::1
co n trazice
dc vd z ut, intov d rd git d e m u fti oa me n i d i ntr-a lte neam u i,
ll vedeam pre toli insemndnd gi culegdnd binele ca
16-lfacd cunoscut celor de un neam cu ei?
s,j?:,:F:;::;rufi?'i:r:";HI;,1T#;5 Binete l-au invdlat oamenii intdi unii de la a$ii,
noamuile, maipre urmd, unulde la altul, precum vedem
a co rda td
r;i:"Tflii
rrnteqrdrii irT;|ffi F lfiase explicd raprin
ti n itd
rii de ci ln istoii, cd'elinii, prin cdldtorii la Eghipet, au tras de

;, i:,r;;:l
harirrnii,^*lli
n a1i u n ii io m#';
;'i#[f[lifr necesita
gX: ,colo lumindrile gtiin{ilor, multe din megfeguguri, gi
romanilor, strdmogilor nogti, inmu$ite le-au comunicat.
lar acegtia in toatd Evropa cea luminatd le-au revdrsat,

,ilHfti"t:*H:lffi
istice. r,.",o
:ff x fl:ffin: :;re glaceasta din ziin zi spoindu-te, insutit roditoare le-au
ldcut. $iigifenbegfe noroadele pin comunicalia binelui,
ns v
t"""r iJo JtilffiT
I i

*, r,:: pn
fl""llffitr
n accesur ra fornere un i I e p ri n ld ri le a fto ra, gi pu bli ca ri si n d u -le p ri n ci rli. P I i n a
;jj:":::,9:ll"
repreze
"r;r; r;;;#;#.1
ta tive. De cr r rrr r
n
cste Evropa, precum de aftele, aga gi de asemenea
o.r?1 cdr{i. Nici un unghi, cel mai nebdgat in seamd, de
" 11.?^"v9ia !e moo"rnir"rJ j!""0*,,,,,
(p u ;ll#T,,,:,"i !-.;i
ri s m u t /arin),'a ffi,il'"l"ffi,il pdmdnt, nicio fard, niciun orag, niciun saf nu esfe
asociere intre istoria
cesls
occiOentata- i {,jj ;i:,:ij%,,:rJJ::
Sii"r[ro"nfa rom
necunoscut la niciun evropeu, ajunge sd gfie citi. lar
noi, ca sd ne cunoagtem lara bine, trebuie sd c*gtigdm

3::t:!1 eceasfd cunogtinld din citirea vreunii cdrli scrisd de


. ln cqncruzi", I:tfl?
iru'"?ini^'"' nr::i{:;tT#"''
turtrallesc. " ""
r, ovropeu. Mu$ime de istoii ale fdii Romdnegtisd afld
moO evioeni;;;;:9"rerea spre tatinftate a fost, tr ln Evropa, scnse in limbele ei, giin limba rominedscd,
.om6ne in
romSne vs
de rcruunoEstere
recunoagtqr" : n;ii. dar tot de streini, iar de vrcun pdmdntean alacegtii ldi
ih context
eonravr €
^,.,-*: Jin"
)uropean, oe scoatere
matulistoric fdcutd, nu sd pomenegfe.
(Dinicu Golescu, Insemnare a cdlCtoriei mele)

,r94