Sunteți pe pagina 1din 1

Cerinle 9i sugestii

de rezotvare
[Citegte textulcu voce
tareJ d) Care este opinia autoruluidespre
cildtorie?
. t. Ge poli dedu
despre uto ru I rextu ui
. Autorul 6onsiderd
c6 orice Irte o formd
"ift;l;;:n f"::$:ra r de a cunoagte, dai.gi de a ?mpdrtdqi
"afaiori" celor:lalfi
experienfa trditd. Mai murt, pentru'rom6ni,
din
..")_Cul* adreseazd
Emifdtoruf ie,
*"rr''' nlzeazd modele culturale gi,istorice, Oemne
cdrdtoria fur-
de aplicat

[1#:f,:,ff :
ln context nafional.
r9:$il"lfr jf Clq"ste opinia ta despre semnificalta citi-
. Dg asgmgn"". i;".":H
,
-revsrsr duronlon. . 3:
toriilorTn Occidenttn prezenti Susfine cu
argumen_
te opinia prezentati.
. in opinia mea, in contemporaneitate
riry##5ff###l*,;ffi ..
llustreazd
cilitoria
tot mai pufin aspectut'cutturat, ln favoarea
celui economic gi turistic.
text este acesta?
.l)-9":.,,1de
textul este litel
. ln primul r6nd, diferenfele Occident_Orient sunt
scrierite r" ;;il te le tris tic, in ca resimfite maipufin, dardecaiajuf este
;r-r,t], d 16 n d u -s e suOstanfialla ni_
mentul cu'rinde .,--T^1,?,perioadei ilu
min iste. p,r] velul civilizafiei, De a@ea, conafionalii
nogtri se preferd
ln postura de turigti, dar mai prjin in
de oameni
rnreresat'cle cunoagtere. Degiatracfia"""""
o formeazd mu-
16H'*;r"p*r"ll"*f"*if#,,1.iru zeele gi vestigiile istorice, raportarea'culturald
este mult
,i;,1'#lg-g;"f:#",,1,311!':EJ,?:,"#ttjJtr'tr diminuati. De asemenea, pentru g"n"r"1i"
tdnird,'prin
Eu_
rpresivitatea fragmentului.
rtestrrtll'ltulul' :; ropa de Vest a devenit un standird
cl f)a ce
c) De )^u. I
^^ debutea; progra mele su bventionate in plan
eOlcationaf
educativ: burse, oferte
-":'ilT:li["ff ,,i.lir:i,:',r-*:B:"::i*:*i de studio, schimbuiide studenfi
. Dintr-o altd perspectivi,
pri".i#rrl Erasmus.
OccidentU relre-;d;;_
.
rajul cdgtigurilorgi al promovirii profesionale
fi
tffi j#;ii:ii,il*l*#T;:",rii:i devenit astfel o piafd
{e muncd profitabitd, i",
rapide. A

:",,:,Hi"Til,",l#:trff ,#:,'ffi economic devanseazd alte interese (piala "Jp""iri


\r-'-i muncii din
Italia Spania).
:;,i,,';ifi 1,fi I . ln concluzie, scopul
^ln prezent cdldtorieieste mai bine definit
96 gi acoperd o arie mai targe de preocupari.