Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 18 Cerinle 9i sugestii de rezolvare

[CiteEte textul cu voce tare]


li m b a e ste, d upd He Ii ad e, fu nd a me ntu I s pi ritu a Iitdlit 1. Ge pofi deduce despre autorul textului 9i des-
211!nat,e-; "O9upa!i;vd,
vorbiligi scieli, jinitoa in timba
nalionald pre situafia de comunicare?
- zice elintr_un toc _', ocupaii-ia a o studia,
o cultiva - gi a cultiva o timbd va sd'zici a) Cui se adreseazd textul?
insa
a scrie int . Receptorul acestuitext este specializat, fiind vorba
toate gtiinlete .si aftete... LimOa sing
lespy
intdre,ste gi definegte naliunea; de lectorul interesat de perconalitatea lui H. Rddulescu.
11eSfe, ocupali_vd . Caracterul specializat se desprinde din citarea unui
ddnsa maiinainte ds toate gi nu've;ifie
prin aceasta
decdt cea maifundamentatd potitic'd, fragment din opera lui Heliade Rddulescu, fiind apoi
i"yi'puru bazele interpretat.
nalionalitdlii".
insd, incd o dat!, a scrie (q crea o timbd) . Emildtorul este, deci un critic literar, iar lectorul
inspdimAntd pe ton Heliade_Rddulescu.
iu trebuie sd fie avizat.
Nu se simte Ia
el nicio govdiald. Frica de a se rdtdci pin pddurite b) Ce tip de text este ae,esta?
. Textul este critic, apa(indnd stilulu^i gtiinfific prin
T:t:?
cdnd obserud: ! y-r-u y
a y1te. ve rs u t e ste b i n e m d s u rat
s i, analiza poeziei lui l. H. Rddulescu. ln plus, apar
ta atti!
TeyOuti in privinla
- ;;;;;; elemente argumentative, avdnd in vedere primul alineat;
i nterui n e, i nd re a ptd ii u na
pe negtiuton. Esfe, dgsiguf " un" principiu
i-
f,, rt",' i,ti (in t n g ratu I) unde se afl5 ipoteza.
ae oraine . Ulterior, se evidenliazd qi aspectul subiectiv al
claritate luat din Boiteau (a cdrui a'rtd poetica if
t11!1tc.e), daresfegio nevoie maiadilncd
o ll, textu lui, prin expri marea pirerii despre'nevoia de ordine
ta potigrafuf a poetului: chiar dacd legile lui dau uneoi nagtere unui
H.eliade de a pune ordine in lumea
rebetii etementelori vocabular haotic.
de a.impune tegi, chiardacd tegite tuidau
ineori na,stere . Funclia metalingvisticd a comuniciriise remarcd
unui vocabular haotic.
in tendinfa de a explica verbul a scn'e, prin corespon-
(Eugen Simion, ton Hetiade-Ridutescu,
in dentul contextual a crea.
*

variate
p o tis rar _a utor de #,"3 Hjjglff n:i"J::lt c) Care este pbrceplia luiE. Simion despre raporta-
rea lui l. Heliade RSdulescu la limba roniane?
. Eugen Simion considerd ci Heliade Ridulescu
respectd un principiu al ordinii gi al claritdfii, preluat de
la Boileau.

98