Sunteți pe pagina 1din 1

RCA ltoa*e lncurcat' se scoali

de ios 9i se di inapoi *
prin integra- am p-ardon! scuzali!
. Pe de o pgrte, moda s-a tradus' istor'tc'
tmpiedicAndu-se): Gi"t/;-ia vleau sd zic'
rea intr-o anumitd cat"goti" :o.:'"ll
Este cunoscut
cea med ieval6' c#;",,a ;;iiia"iii Je"'
"di"e'
cd gi pe motivul'''
; it;;;a
ir;pr,;i r"n iscentistd ei ln
apanaiul aristo- respectul... p"'lon"l'"io-pretextut
il;il;; ;"lniinr gitenulfemeilor erau erau un scuzati "' Padon"'
'" vEin iiatal ): Bine, Pardonul.ca,paldonul' dar te
;;fi;i. T;;aide aceea, evenimentele sociale
priili o" etalare a vestimentafiei' sd te duci mai degrabd'
tapietea"ii'ilt"tu'
rog, dacd lii
. Pe de altd parte' in prezent' moda a generat un sd iesi curdnd - ain 'ltZ'iita''ce'
Doa1nry ferelte! De
efect de globalizare' prin faptul "?,"-"-."tociazA
cu
iJ -[ i uiiiZ, i a n iiu (acce ntu a nd) mitoca n u I'''
ii
sau de referinli'
integrarea intr-un gtp i" apartenenti de a de!."
;;';;;;ttazi numim trend reprezinti o tendinfi ' (l'L' Caragiale' O noaptefurtunoasd)
din
.'t tifare, Oe a fatttu ritmulcu.schimbdrile
"EiOi" f"t" eviOentica vestimentafia gi-a cdgtigat'
i"*.J"ir. Gerin[e gi.sugestii de rezolvare
una economica 9i
;'ffi;; oJt"n"iunea-iociatS'
[Citeqte textulcu
voce tare]
publicitard. textutui 9i
. ln concluzie, vestimentalia a fost mereu:t?l-":| 1. Ge pofi deduce despre -autorul
in functje de influenfele ' o" comunicare?
integrdriiTntr-o perioaOJ iJoti"a' o""pt"
i"pere pentru fdrile mai "iiu"ii" jt:"::fff er cui
I

altor spa[ii culturale, O"""nit" a) care sunt factorii-"oTuryll


putin d"juoltate economic sau
politic' #H'la: ;';;ffi;' ;;il * c9d' in.ry, context)
eJeliiptorut qce.stujtext adresat
,
.l.L. Caragiae
Varianta 20 ;

soectatorilor sau lectorufuiiuUitot


de teatru' ln text se
doud
mea?
ffi;#:';;it t"i"ti'*ol oi"iogurui' prezenfa celor
RICA: Rdzi, rdzi, ingnto' de amo,area receptor Tn mod
VETA: Da'cum, ii:iin" i"'ta'rndl
Sd nu rdzi?"'vezi personaie, cu rol
cu cine vorbe$ti?"'md "tifi't"r'Ei
bine cd rdz- Apoi Stii-iuineata alternativ.
'''1'
s-unt? ni"riti" nterogafiilor, precu m
.a Persoa l:i : 9:.'::
9i
cunogti?." gtitbine cine .., ^^t..t..,^,.;t^t ma' i
gtiidumneata cu ane
'"';iii^'b;;;-ni esti ansetutvisuritor mete'
etiu! Tu .ug";eaz;, ;i"ti"iint'"
ceidoi:
gtii bine cine sunt?
tu ;frlstet a, Pot Pentru * pte
:e': :!'::':3"!'!Ii!5,, vorbegti?... ma cunoitiz"' se
dragoste 9i
ffiHff ;:;;:;;- ;"a a te ne broasd a e xi ste n "tii' . Mesaiul este, ini-iiat' o dectaralie de
t m n.io-rii'iJn
a mu'i rLa u n e i co
ntu zi i n efericite'
mele, tu egti'. '
t

"'-V;rAi(*r"tt"""talamqa'irnrdgtgjgl?l-TiY""
oli"ialuminiU''Zdu! ta uitd-te binel
(r6de)
* "rip"it)t
i 105

104