Sunteți pe pagina 1din 1

Gerinfe 9i sugestii de rezolvare

. Subiectivitatea fragmentului reiese gidin transferul


fcitegte textulcu voce tare] rcalizat intre. planul naturii gi cel sufl etesc prin repetarea
ouv6ntului/ene.
. 1. Ce pofi deduce despre autorul textului
despre situafia de . Reac[iile personajuluisunt eviden[iate prin folosirea
comuni care?
a) Care sunt factorii comuniceriiin unor adverbe, precum lnmdrmurit gi tdrziu.
*TT:::j,:".^.:.T:li:?, prin ce coi, i,text? (cine gi c) Care este atitudinea personajului masculin fafi
--Auroru I textutu i o
context)
de participarea la expozi[ie?
este emifitorui, Li-Je-riiij[",,
lectorut nespeciatizat, . Personajul respinge ideea de a participa
.cici i,ru"j,il ;i"Ji'l5E
decodare aparte.ln flnatulp"r"irr"ir" : cxpozilie, cdut6ndu-gi altemative de a evitia evenimentul
la
iJmarca un ati
nea-steptatd: incercail;i,.iffffiTJ;
emifitor, Ann, a carei pdn plecarea din Bucuregtiqi pretextul unuidosar.
- . Ezitarea eroului se desprinde gi din reac[ia lui la
n^1o:ugtil*.tetefo n icd se fotosegte persoana primirea telefonului: uimire gi neincredere.
,^,, ^t cgea
!gua, ce itustreaze.*1"fi"
personaje: Nu vii? Nu_uyelsa.iiiz
;;ffi#,Hffi,l a
2. Gare este opinia ta despre rolul expozifiilor
Te ioJ, vino, Mesajuf
se referd la starea de spirit lntr-un orag? Susfine cu argumente opinia
,nriErou masculin, prezentatS.
" ii iemporal
surprins intr-un contexi spatiai
oine . ln opinia mea, expozifiile oferd gansa
determinat: in dimineg.p nemiriJiuilir!"""" unei
. Cadrul comunicdrii tn casd. deschideri sociale gi culturale care scot individul din
este Oetafiaicro*rogi., pentru
a redg dispozifia erou|ui: Uinutiti-ticJ"-u banalitatea gi monotonia existenfei
.
Codut folosit oentru
t c"t. . in primul rdnd, tematic vorbind, aceste manifestiri
limba romdnd, iar canalul "rprir"i""-rilsajului este vizeazdpreocupdrivariate, de la art6, design, complexe
este fizic: foaia de hdrtie.
b) Ce tip de text este acesta? arhitecturale, p6nd la tArguri sezoniere. De aceea, a
participa la astfel de evenimente oferd ariantaje
ra stirur beretristic irustreazS
-'fRltenenfa
acestuitext literar.
tr-sSturire importante: pe de o parte, gansa de a te informa, pe de
. Elementele
de expresivitate sunt indiciiaidescrierii
altd parte, $ansa de a pdtrunde intr-o anumitd atmos-
subiective. ferd.
.ln plus, o expozilie oferi gansa de a pdrdsi pentru
, .'.Percepfia naturii este sinestezici, pdn notarea cdteva clipe prezentul, Cele mai interesante manifestiri
detal iilor cromatice t zi.a e n
i i i iili
oi iZla a, pt u m b u ie) sunt cele care creeazd senzafia intoarcerii Tn timp,
gi olfactive (aerut acetei
frunze cdzute...).
oiiiiii"ti in"i", mirosut de asemeni festivalurilor medievale sau a carnavalurilor.
Pe strazile Sighigoarei reinvie in zilele festivalului
112