Sunteți pe pagina 1din 1

tru ba d u rilor i etesa a) Care este mesajul gi contextul prezenErll lul?

nf a cu (itor
;ill[Tr!" s dom neeri
. Mesajul ftagmentulu i vizeazddescrierll
.ln concluzie, oric desflgurlrll
unei teze, prin analiza unui personaj colecilv: cele
:ffiiTt*i,:t*#ji,xf"l;:l;11-:H'fJi:',:
chide ochii min{ii gi ai
sufletului.
gaizeci de fete. Acesta este susfinut de un c6mp lexlcal
epecific domeniului: bdncile amfiteatrului, ftuici, cCrfi,
tabla, penile.
Varianta 23 . Contextul prezentdrii acfiunii este precizat, fiind
Veseld tezdl ilustrat prin factori subiectivi, precum starea de spirit a
Ca refrenul unui cint.eg
j" fi inceput cu: ,Hai sd
ce-ar elevelor (fete cu bucuria pe obrajf) giobiectivi, precum
iZi!fy,o:2!":"^., ,anai iiLiiZTtL" c.t buat jria
peobraji.stateaiii-;;;,;;i#f;:;;;:::::i:rtryi mobilierul clasei, zgomotul penilelor.
venit la vale cu sdniut b) Ce tip de text este acesta?
nici de cd rti cnno,,,rf:^N!^r",,era nevoie nici de itiij,
nicidecdrticonsuii;i;:;;i'iJiZZTi,i!,,#"XJi|f . Este vorba de un fragment de roman deci textul
este literar, intrunind multe trdsdturiale stilului beletristic,
: :f::: : a raEL,- #
;;,
!jii,,i; oferea tuturor
morlitor,
It,
:t cu o gralie JJ,' 1,,, c a !i
o a e D la nivelepic. in primulrdnd, din perspectivi lexicald se
o" ;;^";ii,'ii"f! E!!i pot identifica multe sensuri conotative: penilete ronldiau,
!!,::iy,n:,:?:::!
de acoto, futg cu rrn, "ieti ii""lJlrc,a ei b tudt, sd ne jucdm, destrdmdndu-le mdrunt.
oficiald.
i"riiiii;rti:;:;r;:;:r?;:,:"::E
__.,..,v.,vq_re
_
uta . Valenfele descriptive ale textului sunt relevante
pentru constru irea atmosferei d in timpu I examenulu i.
,,::;!7:;::tdiau repede ca niste soricuti hrdniticu . De asemenea, se accentueazd valoarea
expresivd
Niciun ofrat, nicio migrere, din punct de vedere stilistic prin prezenfa multor tropi,
ni"io hemoragie
"v"'vt nazald,
niciggaloare, niciun leg-in. precum comparafia (Sfdfeau in bdncile amfiteatruluica
toate, rnii-un cor mut: ,;Hai sd ne gi cum ar fi venit la vale cu sdniu.ta), metafora (futg cu
*-?1:2,1,.cu jucdm
fulg).lmaginea vizuali a tablei este redatd contrastant
(loneJ leodoreanu, Lorelei) prin enunful: Tabla, de obiceisrnisfrd ca apa mor,titor;
oferea tuturor cu o gralie de lebede, ideite tezei ptutind
Cerinle gi sugestii de rezolvare ,sirag, inscise cu creta.
[Citegte texfulcu voce tare] c) Care este explicafia folosirii negafieiin enunful:
1. Ge poti deduce despre Niciun oftat, nicio migrend, nicio hemongie nazald, nicio
pre situafia de comunicare? autorul textului 9i des_ paloare, niciun l7;in?
114
115