Sunteți pe pagina 1din 1

.

Enumerafia construitd prin negafii are, de fapt, eqecul


te indrepta gi singura posibilitate de a.repara
o valoare stilistic6. Aceasta exprimi atmosfera Irt" ta rti reevatult. De aceea, ritmicitatea notdriieste
egecul'
scrisului 9i absenfa oricdror impedimente. lmportantd, pentru a se descoperievolufia sau
. De asemenea, creeazd senzatia cd in sal6 '. gestionirii rezulta-
in concluzie, a te feri de procesul
fie de
trarea este mare, ia r atitu d inea elevelor complet telorinseamni a nu avea Tncredere ln munca ta'
batd. Mai mult, negaliile au Sens pozitiV cici j.t"tot, fie de elev sau a evita adevdrul de teama
tot ce ar fi putut sugera tensiunea unui examen. mai des
dezamdgirii. Ce s-ar intAmpla daci am avea
. Acestea Tntregesc tabloul colectiv al fetelor de rezultat? ln mod
.utEuf ,-a Rt noiingine, indiferent
roase - in mod paradoxal - in timpultezei. ugui, dori mai des confirmarea valorii noastre
2. Care este opinia ta despre deslEigurarea Oiicoto"tde orice teamd 9i ne-am purta cu aceeaqi
evaluiri gcolare? Susfine cu argumente opinia demn itate esecu rile
prezentati. ::" :r":t::"'
Varianta 24
.ln opinia
rnea, evaluarea gcolard reflec{€ deopotriv5,
munc€ elevului, dar gi pe a profesorului, fiind o unitatdi De ce tinia dreaptd e oricilntd gioiunde drumulcel
de misurd incontestabild gi obiectivd. in absen,ta ei, maiscurtintre doud puncte? Pentru cd aga am convenit
sd-l numim,qr, dacd nu ar f a,sa, nu l'am
num' apa'
reperele valorice dispar gi performanfele nu se pot limbaiului'
dovedi. universalitatea 9i necesitatea sunt ale
.ln primul r6nd, obiectivitatea este criteriulesenlial l Pe stradd umblam aprcape automat, cu toata atenlia
nu
al unei evaluhri corecte, care sd lind seama de rezultiate, rdsfdntd fnduntru. Nu gtiam nici pe ce strdzi merg'
r

dam
gi nu de alfi factori. Pedagogul de gcoald noud al lui auzeam nimic in iurul meu si cdteodatd, traverc1nd'
Tot ce era razd de lumind era
LL. Caragiale nu maiare ce ciuta in gcolile de acum. , buznapesfe auiomobite.
automatd lumea
Tocmai de aceea, arealizao verificare corec{d presupu- atenlia rdsfrdntd induntru.. Lumea 9i
gilSi
ne stabilirea unor itemi clari, a unui barem detaliat. O congtiinBi deveneau independente una.de alta
,ontiru"u seriile diferit. Mi s-au lntdmplat 9i necazuri
notd nu reflecti mereu valoarea, daci ea devine
variabild Tn acel context (aceeagi lucrare, aceleagi piriOn", afteori numai ridicule' Cdci puteam numai sd
'incep
gregeli, dar alt punctaj). seria automatd, nu s'o gicontrolez maidepafte'
. in plus, imbundtdfirea unor rezultate presupune Ded'r"^, de pildd, doudzeci de tei ta chios, c sd iau ziarul'
dar nu mai'luam nici restul 9i, uneori, nici ziarul'
Nu
congtientizarea gregelilor gi sanclionarea lor la vreme. din
Singura cale de a fi mai bun este sd gregegti pentru a iiir"^
'cauza minte
nimic din ceea ce fdceam' Era sd am
asta un duet. Am fost oprit pe bulevard de
,
un