Sunteți pe pagina 1din 1

o d!"ry!1, fostd prietend din copitdie.

!:::::
nceput, pe jumdtate prezent, sd_i sdruf
Am
. Astfel, caracterul descriptiv
stirii sufletegti este
al
redat prin epitete, precum, Lumea automatd gilumea
mAna ei gipe
umd, continu1nd, i-am sdrutat_o gidomntului. congtiinlei gi metafora razd de lumind.
(Camil petrescu, Itttima noapte . Sensurile conotative ale cuvintelor
de dragoste, creeazi mesa_
int1ia noapte de 'irzbof| juluio noti interpretativd giconferd o notd de ambigui_
tate.
_ Cerinfe -si sugestii de rezolvare
. Subiectivitatea este evidenfiatd prin interogalia
[Citegte textulcu voce tare]
inifiald, ca marcd a confuzieigia incertitudinii, precum
si prin verbele de persoana int6i, unele dintre ele chiar
.-1. Ge pofi deduce despre autorul textului gi
despre situafia de comunicare?
l
senzoriale: puteam, nulineam minte, nu auzeam. lntero_
gatia iniliali are qi un rdspuns, de aceea textul are gi
a) Care este mesajul gi contextul prezentdrii un caracter argumentativ, sugerat de folosirea locutiunii
. Mesajul textului se concentr"".e lui?
.interioare a personajului, surprins
stdrii cauzale pentru cd.
int*n"rrpra
moment de c) Cum explica{igestul personajuluifa{d de domnul
confl ictualitate
9i de anatizdpsinotogica. de pe stradi?
Existd un c6mp lexical specific c6nfuzieigitulburdrii . Personajulse comporti pe stradE
-.
sufletegti, ca un mecanism,
alcdtuitdin sintiagme, pr."ur, ,ii" msfrgm nu-gi mai congtientizeazd gregelile gi participi exclusiv
td induntru, lumea congtii,tei.'' "f" fizic la acfiu n ile cotidiene.
.'contextur prezentiriiacfiuniieste marcat de factori . Intreaga luipreocuparese concentrazd
exteriorigi
v^rer interiori.
rvr I Dt tI tttir lufl. i
r
asupra lumii
interioare, iar lumea exterioari devine un decor
Spafiul citadin (pe stradd)este cel
._,- exterior, iar cet intAmpldtor.
tnterior este sugerat de starea Oe
folosirea persoanei int6 i (ltu gtigm
confuzje, implicit de . Sdrutarea mdinii bdrbatului exemplifici acest
niii pi i st*zi merg, utomatism existenf ial care nu ma i creeazd d iferentieri
nu auzeam nimic ln jurut meu). ^a
in afara congtiin{ei. Este un.gest reflex, generat de pre_
b) Ce tip de text este acesta ? zenla femeii,
. Textul este literar, fiind expticit
incadrat in stilul l
2.Care este opinia ta despre automatismul exis.
b.eletristic, prin elemente de expreriuit"t"
gi subiecti- tenfei? Susline cu argumente opinia prezentati.
vitate. I

. in opinia mea, automatismulexistenfeieste


o formd
a plafonirii sau a ignoririi sinelui. plafonarea inseamnd,

118
119