Sunteți pe pagina 1din 4

TABELUL UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ PENTRU NIVELUL 3

avansat
Nr.
Nr. Titlul unităţii de
Competenţe credit
crt. competenţă
e
ABILITĂŢI CHEIE
1. Elaborează strategii individuale pentru o
1
COMUNICARE comunicare eficientă.
. 1.0
PROFESIONALĂ 2. Aplică tehnici de comunicare orală.
3. Realizează un raport formal.
1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje
orale, legate de îndeplinirea de sarcini de
serviciu, în contexte profesionale semnificative
2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje
scrise specializate, legate de îndeplinirea de
sarcini de serviciu, în contexte profesionale
semnificative
2 COMUNICARE
3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în
. PROFESIONALĂ ÎN 2.0
contexte profesionale semnificative, în scopul
LIMBA MODERNĂ
îndeplinirii de sarcini de serviciu
4. Elaborează mesaje scrise specializate, în
contexte profesionale semnificative, în scopul
îndeplinirii de sarcini de serviciu
5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de
îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte
profesionale semnificative
1. Precizează principiile de management al calităţii.
2. Efectuează controlul statistic.
3
MANAGEMENTUL 3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de
. 1.0
CALITĂŢII asigurarea calităţii.
4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a
calităţii.
1. Identifică mediul de proiect.
2. Planifică proiectul.
4
MANAGEMENTUL 3. Implementează proiectul.
. 2.0
PROIECTELOR 4. Monitorizează proiectul.
5. Utilizează software specializat în managementul
proiectelor.
1. Utilizează aplicaţii software uzuale.
5 UTILIZAREA
2. Gestionează bazele de date cu ajutorul
. TEHNICII DE 1.0
aplicaţiilor specifice.
CALCUL
3. Comunică prin Internet.
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE
Nr.
Nr. Titlul unităţii de
Competenţe credit
crt. competenţă
e
1. Selectează legi şi norme de muncă.
LEGISLAŢIA ŞI
2. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea
PROTECŢIA
6 la locul de muncă, prevenirea şi stingerea
MUNCII. NORME
. incendiilor. 1.0
DE PREVENIREA ŞI
3. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a
STINGEREA
riscurilor identificate la locul de muncă.
INCENDIILOR
4. Coordonează activităţile în caz de accident.
1. Utilizează circuite şi sisteme electrice /
electronice.
7 2. Realizează sisteme de acţionare în condiţii
ACŢIONĂRI ŞI
. precizate. 1.0
AUTOMATIZĂRI
3. Caracterizează sistemele de reglare automată.
4. Analizează funcţionarea sistemelor de reglare
automată specifice domeniului.
1. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de
ASAMBLĂRI
8 maşini şi mecanisme.
MECANICE ŞI
. 2. Supraveghează lucrările de reglare şi întreţinere 1.0
TRANSMITEREA
ale transmisiilor mecanice.
MIŞCĂRII
3. Realizează produse specifice prin asamblări.
9 MĂSURĂRI 1. Identifică. metodele şi mijloacele de măsurare. 1.0
. ELECTRICE ŞI 2. Analizează funcţionarea tipurilor de aparate.
ELECTRONICE 3. Interpretează rezultatele măsurătorilor.
1. Precizează principiile de management al
resurselor umane într-o unitate economică
1 DEZVOLTAREA 2. Stabileşte etapele iniţierii şi derulării unei afaceri
0
UNEI AFACERI ÎN în domeniu 1.0
.
DOMENIU 3. Respectă etica în afaceri
4. Analizează oportunităţi de afaceri în domeniul
transporturilor şi service-ului auto
REALIZAREA 1. Concepe planul de proiect. 1.0
1 PROIECTELOR DE 2. Implementează proiectul
1
SPECIALITATE 3. Utilizează softwarw spcializat în realizarea
.
proiectelor.
4. Implementează proiectul.
1 UTILIZAREA 1. Identifică componentele electronice 1.0
2 COMPONENTELOR discrete şi tipuri de circuite electronice
. ŞI CIRCUITELOR 2. Selectează componentele electronice
ELECTRONICE discrete.
3. Analizează funcţionarea circuitelor
electronice.
4. Realizează circuite electronice cu
componente discrete practic şi prin simulare
computerizat.
Nr.
Nr. Titlul unităţii de
Competenţe credit
crt. competenţă
e

UTILIZAREA
CIRCUITELOR 1. Identifică circuitele logice combinaţionale.
1
ELECTRONICE 2. Verifică funcţionalitatea circuitelor logice
3
REALIZATE CU combinaţionale. 1.0
.
CIRCUITE LOGICE 3. Realizează circuite electronice cu circuite logice
COMBINAŢIONALE combinaţionale practic şi prin simulare.
ÎN AUTOMATIZĂRI
UTILIZAREA
1. Identifică circuite integrate logice secvenţiale.
CIRCUITELOR
1 2. Verifică funcţionarea circuitelor logice
ELECTRONICE
4 secvenţiale.
REALIZATE CU 1.0
. 3. Realizează practic şi prin simulare montaje cu
CIRCUITE LOGICE
circuite logice secvenţiale utilizate în
SECVENŢIALE ÎN
automatizări.
AUTOMATIZARE
1. Selectează sursa de alimentare adecvată,
necesară
1 UTILIZAREA într-o instalaţie de automatizare.
5 INSTALAŢIILOR DE 2. Instalează sursa de alimentare necesară 1.0
. ELECTROALIMENTA instalaţiei de automatizare.
RE 3. Remediază defectele din instalaţia de
electroalimentare.

1. Stabileşte locul şi rolul unui traductor într-un


1 SRA şi identifică părţile componente.
6 2. Determină caracteristicile generale ale
TRADUCTOARE 1.0
. traductoarelor şi identifică tipurile de traductoare
în funcţie de caracteristicile generale.
3. Identifică tipurile de traductoare utilizate în SRA.
Identifică poziţia şi rolul unui element de execuţie în
1
schema unui SRA
7 ELEMENTE DE
Identifică părţile componente ale unui EE şi tipurile 1.0
. EXECUŢIE
constructive de EE
Analizează funcţionarea EE mixte.
1 1. Determină locul şi rolul unui regulator automat în
8 REGULATOARE schema unui SRA.
1.0
. AUTOMATE 2. Utilizează RA în schemele SRA.
3. Stabileşte legile de reglare ale RA.
1 1. Analizează calculatoarele de proces.
9 CALCULATOARE 2. Utilizează calculatoarele de proces numerice.
1.0
. DE PROCES 3. Analizează utilizarea calculatoarelor de proces la
comanda numerică a maşinilor – unelte.