P. 1
STAS 1848-1-86 indicatoare rutiere

STAS 1848-1-86 indicatoare rutiere

|Views: 4,605|Likes:
Published by Gudei Catalin

More info:

Published by: Gudei Catalin on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 -m

·N
~
-l .13
~
...
<1.1
CJ
... ::I
f -0
~ e
Q.
Q)
p:
.~
.6j,
.!!
e
...
0
....
s
<.>
~
.;::
s
...
::l
$
'"
Q)
...
~
<1.1
-0
...
0
~l ~
CIS
-e
F ~
CIS
Q)
..
CIS
.1i
Q.
Ul
~
Q)
Z ,

CZU 636.1 :a56.(JI5'5/(JIOO : 001.3

RE"'.UCA SOCIALIST i.

RO~AHIA

Surete du traffic SIGN.AUX HOlYr.IERS Classification. symboles et amplassernent

ST AS 1848/1-86

SIGURANTA CIRCULATIEI

STANDARD DE STAT EDJl'lE OFICLALA

CONSILIUL NATIONAL PENrrHU I?TllNTA

$1 TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

INDICATOARE RUTIERE

Clasifieare. simboluri ,i amplasare

Inlocuie~te :

STAS 1848/1-71

Clasificarea alfanumerici G 75

Traffic safety ROAD TH:AFFIC SIGNS Classification, symbols and locating

1 GENERALITATI

1.1 Obiect . ~i domeniu de aplieare

Be30naCHOCTb ~OpOlKHOI'O ):{BHlKeHHII )l;OPOIKHbIE 3HAIUl RJlaCcH4IHKaQHII, Oli03HaQeHHII

H paClIOJlOlKeHHe

Prezentul standard stabileste formele, simbolurile, inscriptiile, culorile lii locurile de amplasare ale indicatoarelor rutiere a carer semnlflcatie se adreseaza participantilor la traflcul -de pe drumurile publice, definite conform reglementarilor legale in vigoare.

I------------------------------~----------------------~---------------------

I

.

OBSERVATIE - Prevederile prezentului standard se pot apllca si pe drurnur ile de exploatare legate la drumurile publice dar inchise clrculatlei publice.

1.2 Modul de executare a indieatoarelor- rutiere este conform STAS 1848/2,3-86 .

1.3 Indieatii generale de amplasare

1.3.1 Indicatoarele pentru circulatie se lnstaleaza sl se Intretln de o-ganele de adrninistrare a drumurilor.

Aprobat de:

INSTITUTUL ROMAN DE ST ANDARDIZARE

E1aborat de:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ~I TELECOMUNICATIILOR

DIRECTIA DRUMURILOR

Data intririi in virroare :

-

tal

..l

..l

t

re ~ ~ ~ ~ ~-!

B1&CUrefti

Bet. me Pintil~ Nr. 5 Telex 11312 CNSTR

1986-04·01

~-~--------- ~----------

1.:1.2 Pe drumur-ile nationale in traversarea oraselor, organele care adrninistreaza drurnurile nationale instaleaza !?i intretin numai Indicatoarele de orientare !?i identificare a drumurilor, ell exceptia celor luminoase,

1.3.:1 Intrarea pe un drum inchis circulatiel publice va fi semnalizata cu indlcatorul fig. 40. Accesul interzis, completat cu semnul aditional avind Inscrlptia : Drum forestier; Drum industrial etc. .

1.3.4 Felul indicatoarelor !?i locurile de instalare se stabilesc de cornun acord de catre Ofganele de adrninistrare a drumurilcr !}i organele de mflitie care raspund de siguranta circu-

latlcl rutiere. ' ---.._

STAS 1848/1-86

-2-

In cazul intersectiilor intre drumuri administrate de unitati diferite, fiecare unitate instaleaza si intretine indicatoarele care se adreseaza traficului de pe drumul pe care il are in adrninistrare. Fac exceptie :

- indicatoarele fig. 33 a: Trecere la nivel cu 0 cale ferata simpla, fara bariere si fig. 33 b : Trecere la nivel cu 0 cale ferata, fara bariere ;

- indicatoarele fig. 55,. Accesul interzis vehiculelor avlnd 0 tnaltime mai mare de . . . m, instalate la portile de gabarit pentru cAile ferate cu tractiune eleetrica ;

- indicatoarele fig. 114: Statie de autobuz sau troleibuz !?i fig. 115: Statie de tramvai.

Aceste indicatoare se instaleaza !}i se intretin de organele care -administreaza linille de calc fcrata sau tramvai, respectiv de organele care exploateaza mijloacele de transport

in eomun.

2 CLASIFICARE

2.1 Inclicatoarele se clasiflca dupa urmatoarele criterii : - Iunctionalitate,

- forme.

- ,dimensluni.

2.1.1 Dupa functionalitate :

A. Indicatoare de avertizare.

B. Indicatoaare de reglementare : de priori tate ;

- de interzlcere sau restrictie ;

- de obligare.

C. Indicatoare de orientare !}i informare : - de ot-icntare ;

-_ de informare.

D. Sernne aditionale la indicatoare.

2.1.2 Dupa forma:

triunghi echilateral ; cere;

octogon ;

patrat ;

dreptunghi ;

sagcata.

2.1.:1 Dupa dimensluni :

indieatoare de dimensiuni recluse ; indicatoare de dimensiuni curente ; indicatoare de dlmensiuni mari;

i ndicatoare de dimensiuni foarte mari.

2.2. Dirnensiuni lc indicatoarelor sint conform STAS 1848j2,3-86.

2.3 Indicatoarelc de dimensiuni reduse pot fi folosite pentru semnalizarea punctelor de

lucru ell caractcr temporal' de pe uncle drurnuri de interes local cu trafic redus, la sernnalizart-a accidentelor ell' circulatie precum sl atunci cind sint figurate pe panouri de presemnalizare sau pe panouri dreptunghiulare Insotite de inscrlptii privind exceptari, intervalele de timp in care actioneaza indicatorul etc. instalate in localitati.

2,4 Iudlcatoarele de dimensluni mad pot fi folosite pe autostrazi, pe traseele de drumuri

destinate traficului international sl pe prlncipalele straz! de categoria 1.

2.5 Indicatoarr-le de dirnensluni foarte marl pot fi folosite in situatiile stabilite de orga-

nell' do adrrrinistrare a drumurilor si ale mili tiei.

-3-

STAS 1848/1-86

3. FORMA, SIMBOLUL, CULOAREA $1 CONDITIILE DE AMPLASARE A INDICATOARELOR

A. Indicatoare de avertizare a pericolului. conform tabelului

Nr. fig,

Simbo1 ,i deaurnire

Amplasare

1

Curba la stinga

2

Curbc'i la dreapta

La 90 ... 200 m Inainte de intrarea in curbele cu raza E;; 140 m, atunci clnd vaIoarea bisectoarei este ~ R!15. precum I?i in eazul clnd dlstanta de vlzlbtlitate in curba este ..;; 150 m.

STAS 1848/1-86

- -1-

Simbol ,i deuumire

Arnplasare

3

Curba dubla sail 0 succesiune de rnai rnult de doua curbe, prima la stinga

4

Curba dubla sau 0 succesiuno de rnai mull de doua C trr- be , prima la dreapta

La 90 ... 200 m inaintea primei curbe, daca distanta Intre curbele succesive este ~ 250 m si eel putin una din curbe prezinta conditiile mentionate Ia fig. 1 ~i 2.

In cazul cind lungirnea sectorului periculos depaseste 1000 m sub aceste indi-. catoare se rnonteaza serrme aditionale fig. g pe care se inscrie distanta pina la termlnarea sectorului periculos. Pentru lungirni mai mari, indicatorul se repeta la fiecare 1500 ... 2000 m in pozltil care sa asigure vlzibilitatea lui.

5a

Curba deoscbit de pcrtculoasa

In curbe eu raze ~ 100 m avind unghiul format de alinlamente ~ 120°, perpendicular pe prelungirea rnijlocului benzii sau benzilor de circulatie destinate sensului ca·ruiai se adreseaza indicatorul. Vlrfurile sagetilor indica sensul virajului. Acest indicator nu exclude instalarea indicatoarelor fig. 1, 2, :l sau 4.

- "

-5-

STAS HWn-Mi

Nr. fig.

Simbol ,i deaum ire

Amplasare

5b

Panouri succesive pentru curbe deosebit de pr iculoase

Se instaleaza un numar de 4-5 panoun, in eurbe deosebit de pcriculoase (definite La fig. 5 a) precedate de un aliniament de min. 500 m. Se pot instala, dupa oaz, in curbe periculoase precedate de aliniamente mal lungi de 1000 m daca prezenta curbelor poate surprinde pe C)Hducatorul auto.

6

Coborire pertculoasa

La 90 ... 200 m de inceputul unci coborlrl avind panta ~ 7"/u. Se Inscrie panta maxima reala (rotunjita in plus la cifre intregi), indlferent daca aeeasta panta este la lneeputul coborlrll, Ia sflrsltul acesteia sau Intr-o pozitle mtermediara. Cind cobortrea este precedata de o rarnpa ell declivitate ~ 40/0 distanta de instalare va fi apropiata de rea minima.

7

Ureure C'L1 incl in nre man'

La 90 ... 200 m de inceputul unci rampe eu declivitate ~ 7%. Valoarea declivltatil se inscrie Inaoeleasl conditii eu cele mentionate loa fig. 6.

!--------------------------------------------------------,

~'!'A§ 1148/1-86

-6-

Nr. fill.

Amplasare

la

Drum lngustat

8b

Drum ingustat

Be

Drum Ingustat

La no ... 200 m de punctul undo latirnoa partll carosabile incluslv banda de incadrarc incepe sa se Ingustcze, atunci clnd ingustarea este de min 0.50 rn, precurn ~i la podurrle sau podetele ell 1itiim,>a caii mai midi decitla~ill1ea eurenta a drumului.

Simbolul Sf' alege corespunzator parti! in care drumul se ingusteaza. Cind pe seetorul ingustat nu este asigurata latimea minima de 2X2.75 m Ia inceputul ingustiidi se mstaleeza si indicatoarele:

-fig. 38 Priori tate pentru circulatia din sens invers ;

- fig. 39 Priori tate fata de circulatia din sens invers.

-7_

. STAS 1848/1-8"

Nr. fig.

Simbol ,i deaurnire

Amplasare

9

Tunel

La 50 ... 200 m de intrarea in tunel,

10

Pod mobil

La 90 ... 200 m de podul mobil.

11

Ieslre spre un chei sau mal abrupt

La 90 ... 200 In de chei, de malul abrupt sau de bac ; atunci cind se oonsideea necesara avertizarea apropierii de eeestea, pentru apreveni riscul unor prabu~iri.

·STAS 1848/1-86

-8-

Nr. fig.

Simbol IIi denumire

Amplasare

12

Drum cu denivelari

La 50 ... 200 m de inceputul unui sector eu denivelari repetate sau de 0 derivelare izoLata (dimb, oasiu, trecere la nivel cu oalea ferata eu racordare brusca a profilului longitudinal al drumului).

Peate fj insotit de scm nul aditional fig. 9 avind Inscrisa lungimea sectorului cu deniveliiri daca aeeasta depaseste 0,3 km.

13

Drum lunecos

La 90 ... 200 m de ineeputul sectorului lunecos. Se instaleaza ou oaracter permanent pe sectoare unde pe timp umed exista pericol de derapaj (pavaje lustruite, curbe cu suprainaljarl necorespunzatoare) sau cu earacter temporal' (sectoare uncle in tirnpu.l campaniei agricole se poate forma un strat de noroi pe partea carosablla, sectoare eu frecventa mare a formaril poleiului pe timpul iernii, tratamente exudate etc.).

14

tmpro!j.C'are cu pietrts

La 90 ... 200 m de inceputul sectorului de drum pe care sint in curs de executie sau au fost executate tratamente bituminoase. Daca lungirnea sectorului periculos este mare indicatorul se repeta Ia fiecare 2000 m insotit de semnul aditional fig. 9 cu distanta pina la terminarea sectorului. Indicatoarele se mentin pina la fixarea criblur-ii.

De asemenea, sc instaleaza pe unele seetoare de drum pe care se transporta frecvent materlale de carlera ori balastiera.

-

-9-

STAS 1848/1-86

Nr. fig.

Simbol ,i denumire

15

CAderi de pietro

Amplasare

La 90 ... 200 m de inceputul sectoarelor de drum pe care sint posibile caderi de pletre sau blocuri de stinca depe versanti.

Sirnbolul va indica partea din care 'pot cadea pietre. Peate fi lnsotit de semnul aditional fig. g pe care se inscrie lungimea sectorului periculos, daca aceasta depaseste 300 m.

16

Presemnaltzare trecere pietoni

La 50 ... 200 m lnaintea trecer li pcntru pietoni. Se instaleaza :

- in Iocalitati, inainte de prima trecere de pi etoni , de Ia intrarea in municipii sau orase precum sl atunci cind prezenta trecerii nu poate fi observata din timp de oonducatorii vehiculelor ;

- in afara Iooalitatllor, in toate situatlile.

. Nu se instaleaza eind pozitla sa coincide eu indicatorul fig. 17 Copii.

17

Copii

In apropierea locurilor deosebit de frecventate de copii: scoli, terenuri de joe etc.

Termlnarea sectorului de drum periculos este marcata de indicatorul instal-at pentru sensul opus de circulatie.

Pe strazile cu sens unic, lungimea sectorului de drum periculos se inscrie pc semnul aditional fig. g montat sub indicator.

STAS 1848/1-86

- 10

Sinbol ,i denumire

Nr. lig.

Arnplasare

18

DicicliJ!'.i

La 90 ... 200 m de locul unde accesul bicicletelor este frecvent sau de inceputul unui sector de drum po ,'art' circulatia bicicletelor "stl' inrcnsa. 1.1 dl'Pst ult irn oaz indicatoru. poate fi insou t de ~,'mll\il .iditional fig. 9 pe carl' so inxcr iv lung imea sectorului respectiv.

19 (1

Animale

La HO ... 200 m de locul sau sectorul de drum stabilit pentru traversarea sau circulatia supravegheata a animalelor pe drum (pasuni, crescatorii de anirnale etc.).

La 90 ... 200 m de limitele rezervatiilor sau a sectorului in care exista un rise deosebit ca animalele salbatice sa traverseze drumul, Pentru sectoare lungi indicatorul se repeta la Iiecare 1500 ... 2000 m fiind insotit de semnul aditional fig. 9 pe care se Inscric lungimea pina la sflrsitul sectorului.

Hlo

Anim.ilo

L

------------------------------------------------------------~

-

11

STAS 1848/1-86

Nr. fig.

Simbol ~i denurnire

Amplasare

20

Lucrart

La 20 ... 200 m· inalntea sectorului de drum, pe care se executa lucrari,

In Iooalitat] indicatorul se poate instala Iii pe suport mobil, imediat inaintea punctululpeelculos.

21

Semafoore

La 50 ... 200 m tnaintea ace-lor semafoare electrice a carol' prezenta er putea surprinde pe conduoatoril de vehieule. In 10- calitati, distanta fata de semafor poate fi redusa Ia 30 m.

22

Aeroport

In apropierea culoarelor aeriene de zbor, indeosebi in veclnatatea aeroporturllor, unde 'avioanele survoleaza drumul, freevent, la mica Inaltlme.

,23

Vint lateral

La capetele sectorului de drum unde vintul predominant are intensitate mare. Silueta indicatorului va indica directia predorrdnanta a vintului.

STAS 1848/1-8.

-12-

Nr. fig.

Simbol ,i d~.umirl'

I

Amplasare

24

Circulatie in ambele sensuri

La inceputul sectorului eu drcuJa,ie in ambele sensuri care este preceda.t de un sector eu ciroulatie in sens unle,

25

Altc per icole

La 50~ .. 200 m de Ia locul can! pt'8iata alt gen de pericol decit cele pentru care exista indicatoare specifice. Acest indicator se instaleaza inalntea treeerllor Ja nivel cu calle ferate industriale fara bariere fiind euplat cu sedltil adltlonal fig. f.

26

Ln tersectie de drumur i

La 50 ... 200 m de tntersectitle drum urilor de aeeeasl categorie, cu trafie redus, in care se apliea regula priorita,ii de dreapta.

Nu se instaleaza in orase.

-- 13 -

STAS 18-481-86

Nr. fig.

Simbol ,i deaumire

.Amplasar~

27

Intersectie eu un drum fAra priorttate

La 90 ... 200 m de Intersectia cu un drum public fAra prioritate din afara oraselor care IlIU este semnalizat cu indloatoare de presemnalizaee pentru orientare fig. 82 a, 82 b sau 84.

Pe drumul fara ,rioritate trebuie sa fie Instalat indioatorul fig. 34. Cedeaza trecerea sau fig. 35 Oprire.

28

Presemnalizare in tersectre eu sens giratoriu

La 50 ... 200 m inainte de intr-rxr-ct ia "II sens giratoriu.

29

Trecere la n.ivel cu 0 cale ferata eu bariere sau semibariere

La 150 m de barlera treceril 1a myel cu oalea ferata din .far. ot'a!?~lor pe aceIasi sttlp cu panoul suplllnentar cu 3 bem·.i inclinate. La 50 m d~bariera trecerii la nivel cu ca:lea feratA, din orase. Fac exoeptie cliJe ferate industrial. care se sernnalizeaza conform precizArilor de la fig. 4;) Alte pericole.

\

STAS 1848/1-86

- 14-

Nr. fig.

Simbol ,i deaumlre

Amplasare

30

Ifrecere la nivel cu 0 cale terata fara baciere

La 150 m de sina cea mal apropiata a treeerii la nivel eu oalea feratA fArA bariere din afara oraselor, respeetiv la 50 m in orase, in aceleasi conditli ca cele mentionate 1a fig. 29. La trecerile Ia nivel eu semnalizare luminoasa automata vafi Insotit de sernnul aditional fig. s.

:n

La 150 m panoul ell 3 benzi la 100 m panoul ou 2 benzi . si la 50 m panoul ell o banda de la sina cea mai aproplata a trecerilor la nivel ell calea ferata din afara oraselor.

In oazu'l cind aceste panouri sint in inter iorul unel curbe, vor fi repetate si pe partea stinga a drumului, inclusiv indicatoarele fig. 29 sau 30. Indiferent de partea drumului unde sint instalate, benzile inclinate ale panourilor vor fi descendente spre par-tea carosabila,

32

lPanouri suplirnentare pentru trecerea Ia nivel eu calea ferata

Trecere la n ive] eu linii de tramvai

La 50 ... 100 m de Intersectia ell 0 linie de tramval, chiar dacaaceasta intersecteaza numai un sens sau numai 0 banda de circulatie.

-

-. 15 -_

STAS 1848/1-86

-----.-----------------------------------------------------------~~

B. INDlCATOARE DE REGLEMENTARE

B.l. Indicatoare de prioritate

.... " I

-" .

fiR".

I

Simbul .i denumire

Arnplasare

:13 a

Trecere Ia ni vel cu 0 cale feratii simp Iii, fara bariere

. :J.1 b

T'recere Ia niveJ cu 0 cale Icrata dubla, fara bariere

La 6::.10 m de sina cea mai apropiata, respectiv pe poarta de gabarit a Iiniei electrrficate de Ia () treccre Ia nivel ClI (l cale Ierata sau 0 Iini« de tr amvai De nlat-

formi<l pr-oprio ciud I1U oste asigurata

vlzlbllitatr-n conform anexr-i din

STAS'12-14/1-84,

34

Cedeaza trecerea

Pe drumurile sau straztle care i~i pierd prioritatea in intersectie, cit rnai aproape de aceasta atunci cind vizlbiditatea este asigurata in ambele parti. In eazul in care drumul Cll prioritate Jsl schimba dlrectia in intersectie sub aeest indicator se montcaza semnul aditional fig. n. Dad; indicatorul instalat in intersectie nu poate fi vazut din timp de conducatorii vehiculelor can' trebuie S2i cedeze trecerea, cl poate Ii presemnalizot printr-un indicator simrlar "Vi11d inscrlsii cu alb pe 1<1- tura supericara a Ch,'il3I'idui rosu, distanta pina I .. [ntersecue, c>xprimatl'i in metri (exemplu . j 2() m).

'------------------__:_-_ .. _ ..

.. ,.

- 16-

Nr. Jig.

Shnbol ~i de. umire

Amplasare

35

STOP

Se instaleaza in conditii similare cu indicatorul fig. 34, atunci cind Ia intrarea in intersectie vizibllitatea nu este asigurata.

Presemnalizarea se realizeaza printr-un indicator fig. 34 avtnd Insortsa cu alb pe .latura superioara a chenarului euvintul 'STOP urmat de distanta pina 1a intersec- 1ie, exprimata in metri.

Oprire

Drum cu priori tate

Pe traseele eu priori tate din afara oraselor, la iesirea din princlpalele orese si -dupa intersectiile Importante spre a eonfirma celor care patrund pe drum ca se aHa pe un traseu eu prioritate. Cind traseul isi schimba directia in intersectie si -condueatoril auto de pe unul sau amoele sensuri de circulatie pot avca dubiiasupra traseului cu prioritate, inaintea in'tersectlei se instaleaza acest indicator insot it de semnul aditional fig. o. Directia drumului cu prioritate. In orase se instaleaza pe drumul cu priori tate inaintea lntersectiilor in earl' circulatia este dirijata prin indicatoare.

37

Sfir!iit de priori tate

La 50 ... 200 de locul unde inceteaza prio.ritatea, avind ~i 1'01 de presemnallzare pentru indicatoarele fig. 34 Cedeaza trecerea sau fig. 35 Oprire.

Peate fi insotit de semnul aditional fig. b pe care se inscrle distanta pina 1a Ioeul unde inceteaza prloritatea.

- 17-

STAS 1848/1-88

Nr. fig.

Simbol ,i· deaumire

Amplasare

38

Prioritate pentru circutatla din sens invers

La Inceputul sectorulul cu latimea partii carosabile < 5,50 m respectiv 6,00 m pe sectoare cu borduri denivelate, Va fi precedat de indicatorul fig. 8 Drum ingustat. Cind Iatimea partii carosabile nu permite clroulatia slmultana in ambele sensuri declt a unora din vehicule, sub indicator se va instala semnul aditional fig. k pe care se inseriu slluetele vehieulelor care trebuie sa aeorde priori tate de trecere eelor care circula din sens opus .

39

Prtoritate fata de circulatla din sens invers

La celalalt capat al sectorului ingustat Ia care se instaleaza mdicatorul fig. 38 Prioritate pentru eirculatia din sens invers. Va fi preoedat de Indicatorui fig. 8 Drum ingustat.

STAS 184~/1-88

- 18 --

B.2. Indicatoare de interzicere sau restric[ie

Nr. lip

Simbol ,i denumire

Amplasare

40

Accesul lnterzts

La inceputul sectorului de drum sau strada pe care este interzis aceesul oricarei categorii de vehicule. Poate fi insotit de semnul aditional 1, atunci cind anumite categorii de vehicule sint exceptate (exemplu : tramvaie, transport in comun, vehicule cu ecuson etc.).

Se instaleaza 1a capatul opus al unui sector semnalizat cu indicatorul 110 Sens unic.

Se foloseste ~i pentru serrmalizarea inchider ii unul sector de drum inzapezit.

41

Circulatta interzisii in arnbele sensuri

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa circulatia in ambele sensuri a vehiculelor. Eventualele exceptii se inscriu pe un sernn aditional fig. l.

In cazul cind restrictia este Iimitata in timp sau anumite categorit de vehicule sintexceptate, indicatorul se f igureaza pe un panou dreptunghiular cu fond alb iar cu culoare neagra se insoriu categoriile de vehicule exceptate ~i intervalele de tirnp ,1n care actioneaza interzicerea.

Accesul Interzis autovehieulelor. eu exceptia motocicletelor

fAra atas

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa circulatia tuturor vehieulelor cu motor, eu exceptia motocicletelor fara atas ~i motoretelor.

-19-

STAS 1848/1-86

-

Nr. fig.

Simbol ,i deaumire

Amplasare

43

Accesul interz.ismotocicletelor-

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzlsa circulatia motocicletelor cu sau fara atas sl a motoretelor.

44

Accesul interzis biclcletelor

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa circulatia bici-cletelor.

45

Accesul interzis motoretelor !$i bjclcletelor cu motor

La capetele seetorului de drum sau strada pe care este interzisa oireulatia rnotoretelor si bicicletelor eu motor.

------ ------------ -

STAS 1848/1-86

- 20-

Nr·l;

fig. _

Sim~l ,i denumire

Amplasare

46

iAccesul intcrzis vehieulelor destinate transportulul de marfurt

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa circulatla vehiculelor destinate transporturilor de marfuri.

In cazul in care restrictia se refera numai la anurnite categorii de autovehicule, pe silueta autocamionului se inscrie cu culoarea alba greutatea totala admtsa (vehicul plus incarcatura, sau tipul de vehicul, de exemplu 5 t, TIR).

Accesul interzts autovehiculelor cu remorca, cu exceptla celor cu semiremoroa sau cu reomrc:il eu o osie

La capetele seetorului de drum sau strada pe care este Interzisa clrculatia autovehiculelor eu remorci, cu exeeptia autovehiculelor cu 0 semiremorca sau remorca cu 0 osle, Pentru cazurile cind se impune nurnai 0 Iimitare a tonajului remorcii, pe silueta aeesteia se inscrie cu euloare alba greutatea totala (remorca plus incarcatura), Pentru interzicerea acoesului rulotelor, spatele autocamionului se inlocuieste cu silueta spatelui unui autoturism similar fig. 59 de mentinere a intervalului intre vehicule in mers, iar silueta rem or-cii se inloculeste eu cea a unei rulote (conform modelului de pe indicatorul fig. 125 Teren pentru camping sl caravane).

-

- 21-

STAS 1848/1-86

-

Nr. fi~

Stmbnl ,i denum ire

Amplasare

50

Aocesu l intcrz is autobuzelor

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa circulatia autobuzelor.

48

49

Accesul interzis pieton i lor

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa circulatia pietonilor, cind este instalat atit pe par-tea stinga cit si pe par-tea dreapta.

Indicatorul instalat numai pe 0 parte a drumului sau strazi i semnifica interzicerea -circulatiei nurnai pe par-tea respectiva.

Arccsul interz is vchlcu lolor ell trartiune anirnala

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzlsa circulatia vehiculelor cu tractiune animala.

STAS 1848,'1-86

- 22-

Nr. fig.

Simbol "i deaumire

Amplasare

51

A.ocesul interzis vehlculclor irnpinse sau trasc cu bratele

La eapetele sectorului de drum sau strada pe care este Interzlsa circulatia vvehi-eulelor impinse sau trase eu bratele,

52

Accesul intcrzis tractoarelor ~i rnasinf lor ag ricole

La capetele scctorului de- drum sau de strada pe care estc interz isa circulatia tractoarelor ~i maxinilor agricole cu motor

Accesul interzis autovehiculelor

La cape+ele sectorului de drum s.1.U de strada pe care este interzisa circulatia tu-

turor vehiculelor cu motor. .

STA~''; ii i, I ') .

,--------------------------------_. __ . __ ._ .. - - ..•

..-

--~---- -----------~-------------.-.-.--.--- .. -.-- .•

Nr. J

fig~

Simbol ~i dea umue

I

La cape-tell' sectorulul de drUnl~'X.l1:-;,-tr-<~ -I da pe care este lnterzisa circulatia autovehiculelor !?i vehiculelor C'U tractiune anirnala. Pe indicator pot figura maximum doua siluete in afara Iocalitatflor si maximum trei siluete in iocalitati.

53 b I

54

Accesul interz is autovchrculelor !Ii vehicule lor cu tractiune animala

Accesul in terzis vchtculelor avind 0 lAtime mal mare de ... m

A< , .. esul mrerz is vehiculelor .a vmd 0 inal\ime rnai man' d ... m

Amplasare

j

t---Ir---------------I-----------,-- ... ~.--.--_l

I

1--+-------------+---------'-"'---- .. - ...

55

La oapetele sectorului de drum "au s tr ada eu gabarit cu Iatirne redusa prrx-um ~i 1a prima in teesectie ce precede spi'l" rul respectiv,

In acest ultirn caz va fi insotit dt' ,(I' nul aditional fig. b cu distant« 1',,;,' i inceputul restrictiei. Latimea inscri ,a i" indicator este cu 0,80 rn mai mica d ,~It Iatlrnea de Iibera treeere asigurata pt· s,',· torul semnalizat, rotunjita la multiple d,. 10 ern.

La capetele podurtlor, pasajelor Loft'rioare, portalelor sau in alte situatii cine! nu este asigueata inaltlrnea gabaritului de libera trecere de 5,00 m pre-cum ~ii la prima inteesectle ce precede sectorul respeetlv. In acest ultirn caz va fi insotit dt.' semnul aditional fig. b cu distants pina la Inoeputul restrictiei. Cifra inscrisa ill indicator va fi cu 5 em rnai micA dl'cj, tnaltirnea de Iibera trecere, rotunji U, In minus la multiplu de 5 ern.

'----'--------------!.--------.-~.~..... . _._._-_. ..

~------.,._-------------------"' ="'--- .

STAS 1848/1-86

- 24-

Nr. fig.

Amplasare

56

Accesul interzis vehiculelor avind 0 greutate mai mare de ... t

La capetele sectoarelor de drum sau strada orl la capetele podurtlor, pasajelor superioare, vieductelor pe care este

. interzisa circulatia vehieulelor avind 0 greutate totala (inclusiv tncarcatura), rnai mare decit cea Inscrisa pe indicator precum ~i Ie prima intersectle ce precede sectorul respectiv.

In acest ultim oaz va fi insotit de semnul aditional fig. b cu distanta pina la inceputul restricttel.

57

Aocesul interzis vehiculelor avind 0 greutate mai mare .de '" t pe osie

In situa~ile rnentionate la fig. 56 in cazul in care este interzisa circulatia vehlculelor avind 0 greutate pe osie mai mare decit rea inscrisa pe indicator.

, 58

,t\j~( .. esul interzls vehiculelor sau ansamblurilor de vehiculo avind 0 lungime mai mare de ... m

Inaintea sectorului pe care este interusa circulatia vehieulelor sau anssmblurtlor de vehiculeavind 0 lungime totala mai marc deoit cea inscrisi pe indicator.

- 2:1-

STAS 18481-86

-

Nr. Ii,:.

Arnpl asure

59

,

Jnterzis autovehiculelor de a circula fara a men tine intre ele un interval

de eel putin ... m

La capetele sectorului unde trebuie pastrat un interval minim intre vehiculele in rners. Indicatorul poate fi insotit de semnul aditional fig. g pe care este inscrisa lungimea sectorului cu restrictie.

no a

.t nu-rz.i» <l vir.: 1.1 stingu

60 b

.Lnterz is a vira la dreapta

In locul unde manevra de viraj prezinta 0 periculozitate sau afecteaza fluenta cireulatiei (intrare pe sens interzis, stinjenirea vehieulelor care eircula nedeviat, rise de a provoca blocaje etc.).

61

Intoarcerea irrterzts.i

In Ioeul undo este necesar a se interzice in mod expres intoarcerea.

STAS 1848/1-86

- 26-

Nr, fig.

Simbol ,i deaumir e

Amplasare

62 a

Depaslrea autovehiculelor, ou exceptia motocicletelor fiira atas, Interztsa

La capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisa depasirea vehiculelor ell motor, ell exeeptia eelor ell doua roti. La term in area zonei de restrictie se instaleaza indicatorul fig. 66 c.

62 b

Depaslrea interztsa autovehiculelor destinate transportului de marfuri

La capetele sectorului de drum sau de strada pe care vehiculele destinate transportului de rnarfuri Ie este interzisa depasirea vehiculelor eu motor, eu exeeptia eelor cu doua roti. La terminarea zonei de restrictle se instaleaza indieatorul fig. 66 c.

63 a

Limitare de vitc-za

La capetele sectorului de drum sau strada pe care viteza de circulatie trebuie limitata. Zona de restrtctie incepe in dreptul indicatorului si se termina in locul unde este instalat indicatorul fig. 66 b. Cind restrictia se aplica in traversarea intregii localitati, indicatorul se instaleaza cuplat eu indicatorul de localitate,

-

- 27-

STAS 18481-86

Nr. fig.

Arnplasar»

64

Lirnrtare de vitcza dift'rentiata pc categor i i de autovehicule

La capetele scctor ului de drum sal! strada pe care viteza de circulatic trehuic lirnitata in mod diferentiat pentru au toturisme ;;i respectiv autovohicule de transport marfa sau calator i. Terrninarea zoru-i de restrictie se rnarchcaz.i 1"': n ind icatorul fig. 66 b. Cind restrrctia St' dplidt in traversarea intregii Iocali Uiti. ind icatorul se instaleaza cuplat cu indlcatorul de 10- oalitate.

Claxonarca intorztsa

La capetele sectorului de drum sau strad;1 pe care claxonarea este interzisa. Clod oste ir.stalat irnpreuna eu indicatorul do localitato, interzicerea se aplica po intreg ter+tor-iul localltatil.

65 I

Varna

In apropierca punetului varnal unde oprirea este obligatorie pentru oricc vehicul,

STAS 184811-86

- 28-

Nr. fig.

Simbol I)i deaumire

Amplasare

Sfirsitul tuturor restrtctiilor

In locul unde se termina zona de restrictie cind pentru aeeasta nu exista indicator specific (fig. 66 b sau fig. 66 e), precum ~i 1n cazul in care in zona respectiva actioneaza doua sau mai multe restrlctii.

fj(j a

66 b

Sftrsitul li.nitar-ii de viteza

In locul undc se termina zona de lirnitare a vitezei semnalizate prin fig. 63 a sau 61 e.

66 c

Sf irsitut inl"["zi:'c'rii de a dppa$i

In locul unde se termina zona de depasire interzisa sernnalizata prin fig. 62 a sau 62 b

- 29-

STAS 1848/1-86

-

Nr. fig.

Simbol ,i deaumire

Amplasare

67

In locuriIe unde este Interzisa sta~ioDare-a vehiculelor, Pentru Interzicerea stationarll pe lungimi mal marl indioatorul se repeta fiind lnsotit de semnele aditionale fig. h si fig. j la inceputul sl sflrsitul sectorului, lar dupa caz indicatoare interrnediare Insotite de sernnele aditionale fig. i. In eazul clnd anumrte vehicule sint exoeptate, indlcatorul este insotlt de semnuladitlooal fig. i pe care se inscrlu vehiculele exeeptate. Pentru 0 mai buna vizibilita·te simbolul poate fi executat pe ambele fete ale Indicatorului sau se pot instala doua indicatoare spate In spate pe acelasi stilp. Poate fi Insotit de semnul aditional fig. m sau 1 in cazul cind statlonarea este destinata pentru interzloerea in anumite situatii conform ("plor precizate Ia observatiile de Ia sfirsitu l tabelului D SEMNE ADITIONALE.

Stationarea interztsa

68

Oprirea intersisa

In aeeleasi conditli ca si indicator fig. 67 in locurile unde este Interzisa oprirea.

Rna

Stationare alternanta

In oondititle mentionate 1a fig. 67 oind stationarea este Intersisa in zilele impare ale lunll (1 ; 3 ; 5 ... 29 ; 31).

STAS 1848/1-86

- 30-

Nr·1

fi~.

Simbol ,i denumire

Stationare alternanta

Amplasare

,

In conditiile mentionate la fig. 67 cind stationarea este interzlsa in zflele pare ale lunii (2 ; 4 ; 6 .... 28 ; 30).

69 b

70 a

Zona de stationaro ell durata limitatii

In localitati la inceputul sectorului eu -durata de stationare limitata.

Intervalele de stationare, inscriptia ell plata, silueta eorespunzatoare oategoriel vehlculelor, pot fi inserise pe partea inferioara a indicatorulul sau pe un sernn aditional fig. et.

70 b

Sfirsttul zonci de stationare cu durata Iirn itata

La terminarea sectorului eu durata llmitata al carui Inc-put este sernnalizat prin indicatorul fig. 70 Q.

- 31 ~

STAS 1848/1-88

i,

..--

Nr. fig.

Simbol ,i deaumire

Amplasare

71

IAccesul Interzis vehlculelor care transports substante explozive sau usor inflamabile

La oapetele sectorului de drum sau strada pe care cireulatia vehiculelor care transporta substante explozibile sau usor Inflamabile, pentru a preveni situatii deosebit de periculoase ce ar putea fi generate de explozia sau incendierea incarcaturil.

B.3. Indicatoare de obligatle

Nr. fig.

Simbol ,i deaumire

Amplasare

72

Inainte

La eel mult 50 In Inaintea intersectiei in care sensul de circulatie indioat de sagee.ta este obligatoriu. Se instaleaza deasupra unel benzi de circulatie, clnd semnificatia indicatorului se aplica numai eelor care circula pe banda respectlva .

73 a

La dreapta

Pe partea opusa Intraril in intersectla -cu drumul seu strada pe care sensul indieat de sageata este obligatoriu, rnanevra -de viraj exeeutlndu-se fara a depasi in-

-dioatorul. Sensul sagetii poate indica, dupa

-caz 1?i la stinga.

\

STl

STAS 18181-86

- :12-

:"', I ,simbol ~i d ... num ire- I

_I __ ,'_L ~~ ___

7:, b

Amplasare

Inaintea intrarii in intersectia in care este obligatorlu virajul in sen~ul indicat de sageata, manevra executindu-se dupa depasirea indicatorului. Sensul sagetii poate indica. dupa caz !Ii la stinga.

! I

~~------------------------~----------------------~

73 (I

Inaink ~i la' cfl'i''.lpla

Inaintea lntraril in intersecfia in care sensurl le indicate de sage~i sint obligatoTii. Scnsur ile sagetilor pot indica, dupa caz, directii le inai nte si la stinga.

La capetele rcfugiilor, insulelor de dirijare, spatiilor de separare a cailor sau inaintea altui obstacol de pe drum sau strada undo vehiculele trebuie sa tread. de 0 parte a obstacolului sau poate tree? pe ambele partl dupa sensul sau sensurile indicate de sageata (sageti). Semnalizarea refugiilor din statiile de tramvai, se face numai cu indicatorul fig. 75 a.

Indicatoarele folosite la refugiile statiilor de trarnvai sau pentru semnalizarea acciden tel or, pot fi de dimensiuni recluse.

l'ti b

I

I I

Ocol ire

-

- 33-

STAS 1848/1-8'

Nr. fif(.

Sirnbol ~i denumire

Ampiasare

76

Interscctie cu sens giratortu

Pe insula circu1a;ra din intersectla cu sens giratoriu sau inaintea inteesectlel. Poate Ii JX'ecedat . .de indioatorul fig. 28. Presemnalizarea lntersectlel cu sens giratoriu.

77

,l'ist" pc-n tru bicidete

La eapetele pistelor destinate exclusiv bicicleteloe, pe care eirculatla aeestoea este obllgatorie .

..

78

La capetele sectorului de drum sau strada rezervat in exclusivitate eirculatiei pietonilor.

STAS 1848/1-86

34

Nr. fig.

Simbol ,i deaumire

Amplasare

81

40

Vitezli minima obligatorie

La capetele sectorului de drum pe care deplasarea este obligatorie cu 0 viteza eel putin egala cu eea Inscrisa pe indicator.

79

80

Sfir!litul vitezei minime obliga1orii

In Ioeul unde se termina sectorul cu viteza minima obligatorie.

Lanturl pentru zlipada

La capetele sectoarelor " de d:rumuri cu dec1ivitati pronuntate sau curbe strinse, pe care este neceser ca atunel cind paetea carosabiIa este acoperita cu zApada sau polei, vehieulele sa fie echipate eu lanturr antiderapante pe eel putln douA roti motoare.

- 35-

ST AS I H.t /'\1-86

-

C. INDICATOARE DE ORIENTARE ~j INFORMARE

C.l. Indicatoare de orientare

Simbol ,i deaurnire

Arnplasare

82a

Bucures ti Slatlna _

-t .. Caracal r 164

82 b

Pn'loE'mndliz;,rf'tJ din~4iilor la n int..·rS(>(\i" de drurnurt din af.,ra IO-::dliWtilor

Presemnahzarea directltlor la 0 intersoctls dcnivelata de drumuri

La 90 ... 200 m in afara Iocalitatilor !oil la 50 ... 100 m in localitati.

Se instaleaza la :

- intersectii intre drumurlle nationale, lntre drumurile [udetene si intre drumuriknationale cu drumurile judetene :

- intersectii cu drumuri ce due spre statiuni balneocllmaterlce Importante sau care due spre obiective turistice de importanta deosebita,

Schema intersectiei desenata pe indicator trebuie sa corespunda planului de situatie al traseelor de unnat spre localitatile inscrise pe indicator, cu respectarea cit mai fidela a unghiurilor intre ramurile intersectiei,

OBSEiRVIATIE - Sageata indlcind dlrectia drumului cu mai mult de 0 bandii de circulatie pe sens va fi dublata,

STAS 1848/1-86

- 36-

N··

'.

fig

Simbol s i denumlre

Arnplasare

82 c

't' Bucure~till Craiova

Se instaleaza in Iocalitati (indeosebl in orase) 1a 50 ... 100 m de intersectil, cind trebuie presemnalizate eel putin doua directii importante. In afara localitatilor se monteaza numai pe portale sau console cind conditiile de vizibilitate impun. Portalele sau consolele se folosesc si in 10- ealitati. In functie de conformatia intersectiei sagetile de pe indicator pot fi verticale, orizontale sal! inclinate,

82 d

Constanta

,..~

La 90 ... 200 m de intersectia au artera de evitare a Iocalitatii. In cazul cind pe traseul de evitare se desprind ~i alte artere spre Iocalitati importante, acestea se figureaza si se inscriu pe indicator.

82 e

• 0

La 50 ... 100 m inaintea intcrsectiei cu sens giratortu ori ocolire obllgatcrie. Schema intersectiei figurata pe indicator trebuie sa corespunda planului de situatie al intersectiei. Se inscriu denurruiri numai in dreptul sagetilor ce due spre directii importante. In cazul cind ameia din artere ii corespunde un obiectiv local important (centru, gara, port, etc.) denumirea S0 va Inscrie cu negru pe un cimp alb conturat cu negru pe fondul albastru al indicatorului.

OBSERV.ATJE - La ind ientonrr-lo Ii;:. 82 a. b. c. d. e ecusoanclo s.: rolrJ-S('S~' in r-ond itlilc prr-vazutc in fig. !12.

Presemnallzarca trascului de ovi tare a local itatil

Bucuresti

• Alba lulia Brasov !'f"""t.

Tirgu Mure~ ~

Prosr-mn n l iz arr-a dire~\iil()r intr-o intersectic «u sens g uatoriu

..

- j(-

,_

Nr. fig.

Simbol ¥i deaumi re

Amplasare

83

84

Presemnauz.uou truseulu i de urrn.u in "ClLul unei restricti i de- -cir,'uhiil'

La 90 ... 200 m inaintea intersectiei cu traseul de evitare a zonei avind ;estrictii de durata, In erase pe indicator se inscriu denumirile strazilor de pe traseul de deviere. In acest caz indicatorul se executa cu culoare neagra pe fond alb.

Pentru devlerl cu caractr-r temporar. indicatorul se executa similar, cu culoarea neagra pe fond galben.

Pn"'~'nl11dill_dri'd nn u i lrxperivulo» l) intt'r;.i;'Prt' sau rcst ri-t ic- de rirtulat i« IX llO drum !;t!C'Ll'l

La 50 ... 100 m in localitati si la 90 ... 200 m in afara localitatilor, de iritcrsectia cu un drum pe care se ana un punet periculos sau alta restrictie (exemplu treeere la nivel cu sau fara bariere ce nu poate fi vazuta in timp util, restrictie de tonaj sau gabarit, drum inchis etc.).

85

In localitati, inaintea unei Intersectii care precede 0 alta in care manevra de viraj la stinga este interzisa.

Schema va corespunde situatiei traseului de urrnat.

Prosemn.rlizurca truscu lui tit' urmat in vcderca ef'eotuari i virujutui li1 stinga

STAS 1848/1-86

- 38-

\/

Nr, fig.

Simbol ,i denumire

Amplasare

36

Banda rezcrvata circulatici mijloacelor de transport in comun

In erase, pe strazlle ell eel putin de ua benzi pe sens, unde 0 banda este rezervata exclusiv circulatiei mljloaeelor de transport in comun. S(: repeta dupa fiecare intersectle.

87

Drum fura iesire

Inaintca intersectiei eu UP.. drum salt strada tara iesire. Schema de pe indicativ trebuie sa' corespunda configuratiei realo a intersectiei.

88

Prc-scmnul iz.uon trdsp;tlUi de urm.u p('ntl'l\ am.rni :« ('at,'gnrii dr- ve-hicul ..

La :1O .. ,200 m de iocul uncle incepe dovir-rea pentru categoria de vehicule figurata pe indicator,

--.

- 39-

u

STAS 1848/1-86

Nr. fi~.

Simbol ,i deaumire

Amplasare

89

Selectarea circulatiel PI.' directil de~rs in apropierea int~l'WCtiei

La inceputul sectorului cu rruai multe benzi de circulatie. Se foloseste sl spre a semnaliza inceputul unei benzi pentru virajul Ia stinga sau dreapta, in care caz sageata de pe banda suplimentara figurata pe indicator va corespunde directiei de urrnat. Schema de pe indicator trebuie sa corespunda situatiei de pe teren.

90

!H

Selectarr-a clrculatiei pe directil de rners in apropierea lntersectlei

Pe drumuri cu mal multe benzi pe sens Ia apropierea de intersectil, pentru selectarea circulatiei pe benzi in functie de directiile ce pot fi urinate in intersectie,

Banda dl"Stinatj circulattei vehir-uleIor lente

La 50 ... 100 m de inceputul s.ctorului de drum pe care exista 0 banda speciala pentru vehicule lente, pentru a se asigura posibilrtatea depasiril acestor vehicule.

STAS 184!rI-86

-- 40 -

Nr·1

fig.

Simbol ~i denumire

Arnplasare

!l2 (t

Directiile spre Iocal itatile Indicate

Dircct iile SPI'C' localttiitile indicate

Se instaleaza in intersectie spre a semnaliza dlrectille de urmat spre principalcle localitati care sint inscrise pe indicatoare. Se folosesc atunci cind este neDCsara semnalizarea unei singure localitati. Ecusonrul va corespunde categoriei drumului A, DN, DJ, DC daca aeesta porneste din intersectie. Daca Iocalitatea este situata pe alt drum, care nu porneste din intersectie indicatorul se executa fara ecuson.

Galati 102 Braua G9

Directitle spre Iocalltatll« indicate

In eonditii similare cu indicatoarele fig. 92 a !?i fig. 92 b atunci oind trebuie semnalizate dow} localitati importante pe aceeasi directle, Ecusonul se executa in aceleasi connditii ca 1a fig. 92.

Ol3S~:RV ATIE - Pentru orientarea in doua sensurr opuse. indicatoarele fig. 92 a. b ~i 9:1 sc instaleaza fie alaturat pe suportt difer iti, fie unul sub celalalt pe acelasi suport, eu virful sagetilor in sensuri opuse. In primul caz, £X:U'sonul 51' executa numai pe indlcutorul pe care denumirea Iocalltatllor c mai scurta,

,.,-

- 41-

Sl'AS 1848/1-86

Nr. tig.

Amplasare

94

Directlu de urrnat pentru nutovehiculelc destinate transportului de marf'ur!

In locahtati, Ia inceputul ~i dupa caz, pe paroursul traseului destinat circulatiel vehiculelor de transportat marfuri. .

95 a

« Centru I

In Iocalitati pentru orientarea spre obiective locale (centru, gara, port, ctc.) care se inscriu pc indicator.

95 b

(JUlcea +1

Din'cti.a spn' ilt'l'oport

In Intersectia drumului public cu drumul de acces spre aeroport.

Ul) Cl

I)irf'l'!.i:l C!C' urrnat in cazu l

d e v u-ri i "telnpOri.ln .. d ("in'uL('ltit'j

In intersectia de la care incepe traseul de deviere temporara a circulatlei. In orase sl municipil, pe indicator se poate inscrie cuvintul Ocolire.

STAS 1848/1-86

- 42-

Nr. fig.

Slrnbol ,i denumire

Amplasare

96 b

Directia de urmat in cazul devierii temporare a circulatiei

In intersectii, pe parcursul traseului de deviere a circulatiei pentru confinnarea rutei de urmat.

97 a

Drum national

97 b

Drum judetean

97 c

Drum comunal

Pentru confirrnarc, pe traseele drurnurilor nationale judetene sau cornunale in traversarea oraselor in scopul identificarti drumului.

Se instaleaza si dupa intersectiile unde este necesara confirrnarea traseului drumului respectiv.

--,

-13 -

STAS 1848/1-86

-

Nr I

fig.

Simbol ~i denumire

Amplasare

98 a

Drum deachls traficulul in ternatlonal

Dupa intersectii importante sprea confirma traseul drumului deschis traficului international.

98 b

Drum desohis traiicului in ternational

Atunci cind traseul drumului international tsi schimba directia,

OBSERVAl'JI

1 Indicatoarele 97 a. b, c Iii 98 a, b POt fi grupate (maximum trel) dupa caz, pe un singur indicator.

2 Jndlcatoarele 97 a, b, c ~i 98 a, b pot fi instalate Iii pe stllpit altar Indicatoare sau Pt:' stilpii existenti,

99

Alexandria

lnalnte de prima clad ire din grupul compact de cladiri pe ambele parti a 10- calitatii.

Deoareee indicatorul ereaza obllgati! pentru conducatorli autovehiculelor. locul de instalare nu trebuie sa coincida cu limita admlnistratlva a localitatli decit in masura in care se respecta conditia demai sus.

100

Intrare in localitate

Dupa ultima cladire din grupul compact de cladlri a localltatll. Nu se mai instaleaza daca dupa 0 distanta ~ 300 m urmeaza indicatorul de Intrare in alta 10- cali tate. Se poate instala pe spatele indicatorului fig. 99.

I

~----~------~I

STAS 1848/1-86

- 44-

Nr. fiJI.

Sirnbol ,i denumire

Amplasare

101

judetul Prahova

La intrarea pe te.ritoriul [udetului. In cazul in care un curs de apa constitutelimita intre [udete, indicatorul Sf' instaleaza de regula dupa traversarea podului.

102

Llrnita de [udet

Curs de upi. tunel sau viaduct

La intrarea pe poduri, viaducte sau tuneluri.

1 O~ ((

Conf irrnarea di rectiei de mel'S spri- 0 local itat ..

Dupa intersectii importante de drumuri.

De regulA, in localitatl, pe indicator rnr se Insct-ie distanta.

Suceava 337 Roman 220 Bacau 180 F ocsam 70

La iesirea din mumcipu sl erase importante!li in caz de necesitate dupa intersectii importante din afara oraselor.

Denumirtle se inseriu in ordinea descrescatoare a distantelor.

Con.lirmarea directiel de rners spre iocalititi mai importante ~i distantele pin! la acestea

-

-

-

- 45-

STAS HH8il-8S

Nr. I Simbol ,i denumire I Amplasare
fig.
104 a La interseciii de strazi, de preferinta
in consola pe st.ilpi arnplasati in eolturl le
Voda] intersectiilor, atunci cind strada traver-
[ str. Drago$ seazA intersectia purtind aceeasi denu-
mire at.it in stinga cit si in dreapta 'nter-
sectiel. In stinga si dreapta rlenumir ii pit
fi lnscrise intervale le numerelor lmobilo-
lor situate in directia respectiva.
Denumirea striizii
-,
104 b In aoeleasi cond iti i ca fig. 104 0, cind
strada porneste din Intcr-scctie numai spre-
dreapta (stinga).
[str. Drago~ Voda)1

Denumirea straz ii
I
,
.. _.,. ... - ..... - - .. J
, C.2. Indicatoare de inforrnare

'T'reccre pentru pietoru

Imediat inain tea Iocur ilor de treccrc pcntru pictoni. Pe spatele acestui i ridicator poate fi instalat pe acelasi stilp sau consola un indioativ similar.

Indicatorul poate fi cu doua f'etc, ceea ce nu exclude instalarea cite unui indicator p€otru fiecarc sens de circulatio.

105

:.__.1.-. ---J~ .-._._. . .• _.

~--------- ... ,---,-"-

STAS 1848/1-86

- 46-

Simbol ,1 denumire

Amplasare

106

Trecerea denivelati pentru pietoni

La intrarea in trecerea subterana pentru pietoni. Silueta poate fi inversata dupa eaz.

107

MiliHa

In irnediata apropiere de sediul milltiel. Sub simbol, pe fondul albastru, poate figura eu culoare alba 0 sageata deasupra careia este Inscrisa distanta pina la sediu, cind acesta este situat pe un drum lateral.

I

108

H

SPITAL

Spital

In aproplerea spitalelor, Peate fi instalat ~i pe fraseele principale din Iocalitati, Inaintea intersectiilor- eu strazile oe due spre spital, fiind Insotit pentru orientare de semnul adltlonal fig. e eu distanta pina la spital.

-

.17

STAS 184811-86

Nr. fig.

Sirnbol ,i denumire

Amplasare

+

In apropierea unui post de prim ajutor medical, dlspensar, circumscrlptle medicala, etc. avind program permanent.

In cazul cind postul este situ-at pe un drum lateral indicatorul va avca figurata 1a partea inferioara, cu euloarea alba, 0 sageata deasupra careia este Inscrisa distanta pina la postul respectlv,

110

La lnceputul drumulul sau str<"izii pe care elrculatla se desfa':toara in SC'I1S unic. Se repeta dupa Ilecare in tersP('til'.

La termlnarea sectorului cu SPIlS unic S~ instaleuA, lndlcatorul fig :!-I circulatic in ambele sensuri iar pent ru circulatia dln Hns opus, indicatorul fjg. '*0. A (:(("" I Inteezls.

111

Post de prrm-ajutor

Sens unic

Scns unic

Paralel cu axa drurnulu i ell sens unie pe partea opusa a unui drum de acces. Pe drumul de acces se instalcaza in acest caz indlcatorul fig. 73 b.

~----~-------------------------------------------------------------------.---------

!-.._----------------------- .... --- .... ---- .. --_._ .... -.--------_.

STAS UH8/1-86

.-----~---------------------'---.-----""-.-.--

Nr, fig

c;'lllbo! .i deriumi re

Arnplasare

112

Autostrada

La incoputul au toxrraz ii si pe brc-te. .. }« (buclr-h-) de acces la autostrada,

) 11

La tcrrninarea autostrazil ~i pe bretclele (buck-le) de lesirc din autostrada.

~ 1 '.1

Sta\ic' de autobuz

"J ' 'fj

'----- ' .... _. __

L", inccp.r;ul spatiului dcstinat staW'i porit ru aitobuzc sau trolcibuze.

In p.irtea de jos a indicatorului se poate insc-ri.- emblema unitatii de transport. Arnplasarea se stabileste impreuna ('11 un itatile de transport in cornun.

----------- '----·· .. r-·-· .- .. - _

- 4!J -

STAS 1848/1-86

Nr fl.

Amplnsare

115

S&a\ie de tramvai

La lnoeputul spaliului de tramvai. Amplasarea, Ieasi coriditil eu cele fig. 114.

destinat statiei se face in acemention ate let

1111 (I

Drum pentru autovehiculc

La inceputul drumucilor, altelc decit autostrazile, care sint rezervate exclusiv circulatiei autovehlculelor si la oarc nu cxista acoese ale oelor ee se marginesc eu artera de circulatie,

116b

Sfirsitul drumului pent.ru autovehtcule

La terminarea drumului pentru autovehicule.

STAS 1848/1-86

- 50-

Nr. fig.

Simbol IIi denumire

Amplasare

117

In aproplerea unitatilor autoservice, ateliere de depanare deservitc de personal calificat. La partea inferioara a indica torului se poate inscrte eu culoare alba programul de functlonare !'Ii dupa caz, inscrtptia A.C.R. (Automobil Club Roman).

n

Post de depanare

11&

110

In apropicrca unui post telcfonic public.

Telefon

Stat ie de benz ina

In apropierea unei statii de alimentare cu carburanti si Iubrefianti pentru autovehicule. La partea inferioara se poate inserle cu alb programul de functionare. Peate fi presemnalizat cu un indicator simi lar avind inscrlsa, la partea inferioara, distanta in kllometri pina la statia respectiva.

-

- 51-

STAS 1848/1-86

Hr. fig.

Simbal ,i denurnire

I

Amplasare

Hotel sau motel

In apropierea unui hotel sau motel.

120

121

12.2

Restaurant

[J

Bufet sau cofetarie

In apropierea unui restaurant.

In apropicrea unui bufet sau a unei cofetArii.

52 Ecuaiii dilerentiaJe # ecuaiii iniegrale

- - - --- --------..:..__-...:._--=--------'------'----=---

--_. __ . _ .. ---

te Ve' Aceasta Inseamna ca V, e 0 vecinatate Vi a lui f ~i, cum (E-:!, ·vecinatatea V f = V e are intersectia ell A nevidii, adica e EA. Rezulta deci A C .A: ,i eli ce1e doua incluziuni teorema e demonstrata,

Dupa cum se vede, ell ajutorul vecinatatilor date lntr-un spatiu Cf, se ponte atasa Iiecarei multimi AC~ 0 multime At ell proprietatile :

1) 2) 3)

{e} = {e};

A UB= AUB, A =A~

Vom defini acum drept element interior al unei multimi A un element e care are 0 vecinatate VeE£, contiuutd in intregime in A.

Mul~imea . elementelor interioare unei multimi se numeste interiorul acelei multimi,

O· multime fermata nurnai din elemente interioare se numeste 0 muliime deschisiJ.

E x e m p l u. M ultimea punctslor 0 < x < 1, in spatiul R - dre apta reala - In care vecinata~ile sint intervalele deschise, definite mai sus, est€'" o multime deschisa.

o mulsime tnchisii este 0 multime a earei complementara este deschisa,

E x e m p 1 u . Daca R e dreapta reala, 0 < x -<. 1 e 0 multime Inchisa, o muuime A este peste tot densii in ~ daca inchiderea sa e tot spatiu)

A =~.

E x e m p l u . Fie R dreapta reala ell vecinatatile de mai sus. Multimea Z a numerelor rationale este peste tot densa in R~ Intr-adevar, lie a. un punet real (punet ell ahscisii reala). Orice vecinatate a lui ex confine evident puncte rationale, deci lX este un punet de aeumulare a multimii Z. Rezultll dec]

0: E Z;

ell alte cuvinte, R C Z, ~i aceasta [ustifica afirmatia, o mulsime e densd in sine daca

AI = A.

Un element frontierii. al multimii A e un element pentru care orice vecinAtate contine elemente din A ~i din eA.

Frontiera unei multimi e multi mea elementelor sale frontiera.

t ,

Te.o rem A.. Daeo A e 0 muuime tnchisii, atunci A = At ~i reeiproc. Intr-adevar, fie A 0 multime incbisa ~i eeA j atunei ee@A, care e deschisa, Exista atunci VeceA ~i deci VenA = (j). A§adar, nici un element cue nu e al lui A TIU apartine nioi lnchiderii lui A, adica e e A, deci

- 53-

STAS 18481-86

Nr. "

fig.

Simbol si denumire

Arnplasare

126

Cabana penlru turtstt

In aproplerea unei cabane pentru turisti,

OBSERVATIF: _. Pe partoa inJ'L'rinanl a indiCf.iloc.u·~'LH~ n~. J17 ... ::!n s{' PO:1tc ri;::',L'~l 0 saIWilla dr-asupra c-areia p~tl' inSTLsa dist.mt.; pina 1., ouil·.-tivul scmnaliz.u l m d ac('sla St' afl,i p> un drum latera: .

127 (I

Parcare

127 b

Parcare

La locurlle destinate parcarii sau stationarii vehiculeior. La partca inferioara se poate figura sau inscrie :

- sageata indicind directia catre locul de parcare si, dupa caz, distanta ;

- simbolul unui autoturisrn parent cu doua roti sau total pe trotuar ;

- textul cu plata;

- textul rezervat autovehicule cu ecu-

son, CD etc., dupa caz.

Sub indicator se poate instala sernnul aditional fig. d indicind categoria de vehicule pentru care estc permisa parcarea.

128

.Punct de intorrnare turrstica

In apropierea unui punct de inform arc turistica.

STAS 1848/1-86

OBSEI1VATII

- 54-

1 Indicatoarele de presernnallzare pentru orientare ~i cele de inforrnare instalato pe autostrazi au fondul verde,

2 Pe indicatoarele de presemnalizare pentru orientare instalate pe autostriizi inaintea nodurilor rutiere, denurnlrile localitatilor la care se ajungc prin alte categor-ii de drum uri decit autostraz.ilo VOl' fi inscrise pe un cirnp albastru cu chenar alb distinctiv de fondul verde al indlcatorulut.

D. SEMNE ADITIONALE

Notatia I figurii

a

b

c

Simbol ~ cienumiN

Distanta pina la locul 1a care se re[erA

in diocato ru I

1300 mJ

Distanta intre indicator

I?i incepu tul locului per iculos

1,5 km .

Direct ia sl distanta pina la locu l la care se refer-a indicatorul

Scopul

Indicarea distantei intre indicatorul de avertizare !?i inceputul punctului periculos.

De asemenea. pentru indicarea distantei intre indicatorul fig. 37. Sftrsit de prioritate 1)i indicatoarele fig. 34. Cedeaza trecerea sau fig. 35. Oprire.

In acest din urma caz inaintea cifrelor se inscrie cuvintul STOP.

Indicarea distantei pina la locul un de se referi .indicatoerele de presemnalizare fig. 82 ... 85 si fig. 88, atunci cind aoeasta distanta nu se Inscrie pe un cimp separat la partes inferioara a indioatorului.

Indiearea directlei !?i distantei (mai mare de 1 km) de la indlcatoarele fig. 109 si fig. 114 ... 128, clnd f nformatia nu poate fi inscrisa pe partea inferioara a Indicatorului iar aceesul la obiectiv se face pe un drum sau strada ce se despr'inde din artera de circulatie pe care este instalat ir.> dicatorul,

)~-"----~---~----

-

- 55-

Notatia figur'ii

Simbol ~i denumire

Scopul

Categor ia de autovehic:ule la care se refcra indicatorul

Indicarea categoriei vehiculelor la carese refe-ra indioatorul sau sernaforul sub care este instalat.

d

.Intervalcle de timp in care actloneaza indioatorul

Intervalele de tirnp in care act.iorieaza in dicatoru!

Indicarea orelor de ir.terz icorv rl(' r·,<.;tr-ictie sau de autorizare Tiiblit.pl!· fig 1', se foloseste sub indicatoarelo ell Lnd <11- bastru, iar fig. e2 sub cele ell fond alb.

- 56-

STAS 1848/1-86

Sirnbol si denumire

NO. ta\ia I figLlrii

L- ~~-------------------------------I

f

Trecere la nivel cu cale Ierata mdustrfala completind semnificatiu indicatorului ,.Alte per icole"

Soopul

Se instaleaza sub indicatorul fig. 25 AUe perleole, semnallztnd treeerea la nivel ell 0 cale ferata industriala.

9

1t3,5km tJ

Lung irnea seotorului periculos la carl' se refer a indicatorul

Indicarea lungimii sectorului periculos sau a zonei la care se refera indicatorul.

Inceputul s i Iung irnea zonoi de act iune a indicatorului

Pentru a indica inceputul si lungimea zonei de actiune a indieatoarelor de interzicere a stationar ii sau opririi, atunci oind se instaleaza un singur indicator sau Sf' permite parcarea pe trotuar.

- 57-

STAS 181M J·.IHI

----------------_. __ .. __ ._---_ .. _-_.

~

..

---..-----------I---·---------·-----·c··l

Notatia I Sirnbol ~i denumire I Scopul I

I_f_ig_u_'r_i_i -!--------------------~---------------------- .... - .. -- .. _.,

j

Pentru delimitarea precisa a zonei unde r-ste interzisa stationarea sau opr irca.

Inceputul zonei de acttuno a indicatorului

Confirmarea zonei de ac-tiune a indlcatnrulut

Sflrsttu! zonei de actiurio a indicatorului

STAS 1848.'1-86

- 58 --

Notnt ia I iigtlrii

Srrnbol si denumire

S('opul

k

Pentru a prcciza categori ile de vchiculc care nu pot circula simultan pc un sector de drum ingust scmnalizat prin indicatoarele fig. ;)8 Priori tate pentru cireulatia din sens invers ~i fig. :W Priorttate fata de circulatia din sons invers.

Cutegor lile de autovehtculc care trebuie sa respectrsornn ificat ia indicatorului

Se instalcaza sub indicatoarele de interziccre, restrlctie sau sens obligatoriu atunci cind anurnite categorii de vehicule sint exeeptato de la regulile de clrculatie impuse de aceste indicatoare. Pe sernn se poate inscrle : ell exceptia vehiculclor (':.1 ecuson CD etc.

m

CU EXCEPTIA TRAMVAElDR

Exccptarca unor calcgorii de vohicule de l a spmnifi",,\ia indic.itoru+ui

Se instaleaza sub indic:atoruI fig. 67.

Stationarea interzisa sau fig. 68. Oprirea interzisa pentru a excepts de la restrictie vchiculcle de aprovizionare.

APROVIZIONAREA PERMlsA 9""-12"" 2100• 6"

Intervalele de timp cind cste perrnisa stattonarea vehiculelor ce efectueaza aproviz ionarea

- --- _._---_._------

v

- 59-

STAS 18481-86

-

-

n

Simbol ~i denumire

Notutia fiRtlI-;i

Scopul

Sc instaleaza sub indicatorul fig. 34. Ccdeaza trecerea sau fig. 35. Oprire pentru a indica schirnbarea directiei drumului cu priori tate in intersectie. TraseuJ drurnului cu prioritatc este figurat prin liniu rnai groasa.

o

-

L I

Sr- lnstaleaza inainte de intcrsectic, sub indlcatorul fig. 36 Drum ('II prloritetc spre a indica schimbarea dircctiei drumului cu priori tate. Schema de pe panou va corespunde forrnei in plan a intersectiei.

Traseul drumului ell pricr itate estc figurat prin linia mai g.-oasa.

p

Di rect in drumului cu pr ior itate

I

-r

La inceputul sectorului pe care oirculatia este dir-ijata prin semafoaro sincronizate (unda verde) pc ntru ca vchiculelc sa adopte viteza eoresptmzfitoarc sincronizarii.

Di rc-ct iu drumu l ui eu prioritate

SEMAFOARE SlNCRONIZATE

V·35mt/h

Viteza J'(,(·omandaUi P(' un SI'l't;Jr e1(' drum ru spmafo;\J"(' sincr()niz(l~l'

ST AS 1848/1-86

- 60-

Notutia ii~lIrii

Scopu l

Simbol ~i dcnumire

r

Sensui sau sensurlle de clrculatie pentru care este valabila sernnlflcatla semnalelor luminoase ale semaforului

Spre a comp1eta sensul sau sensuz-ile 1a care se refera sernafoarele sub care sint montate.

s

I.

eJ

Se instaleaza 1a trecerlle la nivel fara bariera cu semnalizare luminoasa automata, sub indieatoarele fig. :30 Trecere Ja nivel eu a cale Ierata fara bariere,

Trecerea la nivel eu calea fcratli prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoas:i automat!

11 Vulorilr- ci l'rclor de pc inclicatoarc si pc scmnoh: adluonalc sint date ca excmplu.

:! Po scmru-lc aditionalc de format fig. I sau nt. pot ri inscr iso !?i ultc informatii privirid reglemcn t.u-ou drcula\iei. de e xcmplu Drum in;;apezit. montat sub indicatorul Accesul intends simbolu l reprozcnt in d un ul sau doua vr-hicule alrlturnto pa rcato pe trotu.n-, jumatutc de trotuar sau linga bordura m on tate sub indtc-atorul [i,-(. f,7 Stationarca intcrz.isa.

OHSEHVATll

5. DISPOZITII FINALE

Indicatoarclc cxistente loa data intrarii in vigoaro a prczentului standard de stat vor fi folositc pina la expirarea duratel lor de serviciu, fara a depasi insa tcrmenul de 10 ani.

-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->