Sunteți pe pagina 1din 10

1

PROIECT DIDACTIC

Tema: Nuvela „Alexandru Lăpuşneanul ” de C. Negruzzi (timp de predare 4 ore)


Scopul lecţiei: Comentariul literar al operei
Obiective operaţionale:
O1- să relateze în maxim 10-15 enunţuri povestea desprinsă din nuvelă;
O2-să relaţioneze opera cu izvoarele de inspiraţie, motivând fidelitatea/ infidelitatea ei faţă de
cronici ;
O3- să releve elementele acţiunii şi să motiveze structura echilibrată a acesteia;
O4- să caracterizeze personajul principal, scoţând în evidenţă modalităţile de caracterizare a lui;
O5- să stabilească tipul de relaţii dintre personaje;
O5- să raporteze personajele nuvelei la o realitate concretă şi să definească tipul uman pe care
fiecare din ele le reprezintă;
O5-să motiveze prioritatea interesului autorului faţă de personaj;
O6- să comenteze rolul modurilor de expunere utilizate de scriitor;
O7-să raporteze opera la o specie literară, aducând argumentele de vigoare.
Metode şi procedee: situaţia de opţiune morală, conversaţia euristică, problematizarea cu
variante de răspuns, reportajul, dezbaterea, exerciţiul(de comparare, de reconstituire, de
identificare), lectura expresivă, procesul de judecată.
Forme de activitate: individuală, în grupuri, frontală.
Material didactic: fişe cu citate, volumul de versuri al lui M.Eminescu.
Bibliografie:
1. Călinescu G. , Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva,
Bucureşti, 1982;
2. Micu D, Scurtă istorie a literaturii române, Editura Iriana, Bucureşti, 1994

Desfăşurarea lecţiei

Secvenţele Ob. Conţinutul Metode, Evaluare


lecţiei instructiv-educativ procedee
I.Organizarea Crearea climatului psiho- Relaţia empatică text-
clasei afectiv cititor/ascultător
adecvat desfăşurării lecţiei:
profesorul citeşte din
„Epigonii” de M.Eminescu
fragmentul care începe cu
„Iar Negruzzi şterge
colbul...” şi se termină cu Capacitatea elevilor
II. Predarea „...unor domni tirani, Situaţia de de a alege o soluţie şi
temei noi O4 vicleni” opţiune de a o argumenta
1.Etapa O5 morală
introductivă Profesorul propune elevilor
următoarea situaţie de
opţiune morală:
2

Alexandru Lăpuşneanul,
protagonistul
nuvelei”Alexandru
Lăpuşneanul”de C.
Negruzzi, trădat de boieri în
prima sa domnie, vine spre
Moldova cu o armată
numeroasă alcătuită din
mercenari străini,cu gândul
de a redobândi scaunul
ţării.La graniţă este întâlnit
de câţiva boieri moldoveni,
care îi spun să se întoarcă
înapoi, pentru că nu-l vrea
ţara. Lăpuşneanul le
răspunde: „Dacă voi nu mă
vreţi, eu vă vreu şi dacă voi
nu mă iubiţi, eu vă iubesc
pre voi şi voi merge ori cu
voia ori fără voia voastră. ”
Neputându-se împotrivi,
domnitorul ţări fuge,
oferindu-i astfel lui
Lăpuşneanul tronul.
-Cum trebuie să procedeze
mai departe Lăpuşneanul
vizavi de boierii care l-au
trădat în prima lui domnie?
Alegeţi din variantele
propuse şi argumentaţi-vă
opţiunea:
a)Lăpuşneanul trebuie să-i
ierte pe boierii care l-au
trădat, căpătând astfel
încrederea şi susţinerea lor.
b)Lăpuşneanul trebuie să-i
expulzeze din ţară
asigurându-şi astfel liniştea
necesară domniei.
c)Domnitorul trebuie să-i
pedepsească pe toţi cei care
l-au trădat, ucigându-i.
d)Domnitorul trebuie să le ia
averile, lăsându-i în viaţă.
e)Lăpuşneanul trebuie să le
explice că trădarea nu este
3

2.Anunţarea cel mai bun mijloc de a


temei noi scăpa de un domnitor.
f) Afirmând că-i iubeşte,
Lăpuşneanul trebuie să
demonstreze acest fapt în
3.Lectura O1 relaţia sa cu boierii.
cognitivă g) Altă opinie.

Capacitatea de a
După încheierea discuţiei pe include în diverse
marginea situaţiei în cauză, construcţii sintactice
4.Explicarea profesorul va anunţa tema cuvintele necunoscute
cuvintelor lecţiei şi obiectivele ei.
necunoscute
Profesorul (în alte cazuri Lectura
elevii) va citi un fragment expresivă
din nuvelă (tăierea capetelor
celor 47 de boieri),
5. Comentariul O2 respectând tonul, intonaţiile,
literar pauzele, accentele logice
(dirijarea adecvate textului.
învăţării)
Vor fi explicate mai multe
cuvinte atestate în
fragmentul ce urmează a fi
analizat: regionalisme,
arhaisme etc. (ex. a cârmui,
oaste, spahii, han, vornic
etc. )
Capacitatea de a
justifica
Relaţionaţi următoarele Lucrul cu fidelitatea/infidelitatea
citate: dicţionarul operei faţă de
a)„Dacă voi nu mă vreţi, eu izvoarele de inspiraţie,
vă vreu, răspunde caracterul verosimil al
Lăpuşneanul, a cărui ochi întâmplărilor
scânteiară ca un fulger, şi
dacă voi nu mă iubiţi, eu vă
iubesc pre voi şi voi merge
ori cu voia ori fără voia
voastră. ”
( „Alexandru Lăpuşneanul”
de C.Negruzzi )
b)”Deacă au mersu solii
Tomşii şi i-au spus, zic să le
4

fi zis Alixandru vodă: De nu


mă vor, eu îi voiu pre ei şi
de nu mă iubescu, eu îi
iubescu pre dânşii şi tot
voiu merge, ori cu voie ori
fără voie. ” („Letopiseţul Exerciţiul de
Ţării Moldovei” de Grigore comparare
Ureche)
c)”-Boaită făţarnică! adăogă
bolnavul, zbuciumându-se a
se scula din pat; tacă-ţi gura;
că eu, care te-am făcut
mitropolit, eu te
desmitropolesc. M-aţi popit
voi, dar de mă voi îndrepta,
pre mulţi am să popesc şi eu.
” ( „Alexandru
Lăpuşneanul” de C.Negruzzi
)
d)”Mai apoi, dacă s-au trezit
şi
s-au văzut călugăr, zic să fie
zis că de se va scula, va popi
şi el pe unii. ” („Letopiseţul
Ţării Moldovei” de Grigore
Ureche)
-Pronunţaţi-vă asupra
izvoarelor de inspiraţie ale
nuvelei. Motivaţi fidelitatea
faţă de cronică.
-Identificaţi în nuvelă şi alte
informaţii oferite de cronică. Argumentarea

-Relevaţi în nuvelă
episoadele neatestate în
cronici. Ce rol joacă ele în Exerciţiul de
opera lui Negruzzi? identificare

O2

-Nuvela are o structură


echilibrată, neaşteptat de
riguros pusă în aplicare.
Împărţiţi-vă în câteva
grupuri:
5

a)Urmăriţi expoziţiunea
O3 operei, stabiliţi
5. Comentariul caracteristicile ei (grupul I). Analiza Capacitatea de a
literar b)Motivaţi că întâlnirea lui literară demonstra
(dirijarea Lăpuşneanul cu boierii rigurozitatea
învăţării) constituie intriga nuvelei construirii acţiunii
( grupul al II-lea).
c)Arătaţi în ce constă
conflictul, selectaţi pasajul
semnificativ. Determinaţi
tipul de conflict ( grupul al
III-lea ).
d)Determinaţi punctul
culminant al acţiunii.
Extrageţi pasajul respectiv şi
motivaţi-vă opţiunea
( grupul al IV-lea ).
e) Stabiliţi în ce constă
deznodământul ( grupul al
V-lea).

Precizaţi rolul scenei


( întâlnirea lui Lăpuşneanul
cu boierii nu departe de
Tecuci) în nuvelă, alegând
din variantele de răspuns
posibile (ori propuneţi altă
O3 variantă):
O4 -a relata un fapt oarecare; Problemati-
-a scoate în evidenţă câteva zarea cu
caractere umane, care, pe variante de
parcursul desfăşurării răspunsuri
acţiunii, se vor completa cu
noi date;
-a trezi curiozitatea
cititorului pentru ceea ce va
urma.
Realizaţi un reportaj despre
întâlnirea lui Lăpuşneanul
cu boierii.
Pentru aceasta:
-luaţi notiţe referitoare la
prezentarea unor afirmaţii,
O4 argumente, replici etc. din
O5 partea personajelor;
5. Comentariul -intervievaţi fiecare
6

literar personaj îm parte, aflân-du-


(dirijarea i părerea cu privire la ceea Reportajul Capacitatea de a
învăţării) ce se întâmplă (venirea lui elabora un text
Lăpuşneanul în ţară cu o coerent
armată numeroasă, refuzul
lui de a se întoarce,
încercarea boierilor de a-l
întoarce din drum,
comportamentul lui Moţoc);
-respectaţi în reportajul
vostru cele şase valori ale
informaţiei (proximitatea
spaţială, proximitatea
temporală, neobişnuitul
faptelor, conflictul,
consecinţele, captarea
interesului uman).

Demonstraţi într-o discuţie


colectivă că acţiunea
nuvelei:
-se desfăşoară într-o
cronologie lineară
(relatarea faptelor se face
în ordinea în care s-au
O3 desfăşurat);
-este subordonată relaţiei Dezbaterea
cauză-efect.
Puneţi în relaţie cele patru
părţi ale nuvelei cu evoluţia
conflictului şi cu momentul
acţiunii.
Reconstituiţi pe baza
fragmentului replicile lui
Alexandru Lăpuşneaunul şi
completaţi spaţiile libere de Compararea
mai jos.
Determinaţi, în cazul
fiecărei replici, stările
O5 sufleteşti ale personajului şi Exerciţiul de Capacitatea de a
modalităţile de exprimare a Reconstituire comenta procedeul de
lor: caracterizare a
„Nu ştiu cine mă opreşte...” personajului prin
„Dacă voi nu mă vreţi, eu vă limbaj
vreu, şi dacă...... ”
„Să mă întorc? Mai degrabă-
7

şi va întoarce...”
„A! Nu mă vrea ţara? Nu mă
vreţi....”
„Voi mulgeţi laptele ţării,
dar a venit vremea...”
„Sunt alţi trântori de care..”
„Nu mă vreţi, nu mă....”
„Să mă încred în voi?
Pesemne........”
„Am auzit de bântuirile ţării
şi am venit... ”
Creaţi o schiţă de portret
moral al personajului în
baza replicilor rostite de el.
-Extrageţi din operă şi
întocmiţi o fişă a opiniilor
lui Lăpuşneanul despre
boierii moldoveni Moţoc,
O5 Stroici, Spancioc, Veveriţă.
-Ce l-a determinat pe
Lăpuşneanul să-i ucidă pe
O4 cei 47 de boieri invitaţi la
O5 ospăţ?Alegeţi una dintre
O6 variantele de răspuns şi
5. Comentariul argumentaţi-vă opţiunea:
literar - cuvintele rostite de
(dirijarea Veveriţă:
învăţării ) „Dumnezeu să te întărească Întrebarea- Capacitatea de a alege
în gând ce ai pus de a nu problemă cu un răspuns şi de a-şi
mai strica pre boieri şi a variante de argumenta opţiunea
bântui norodul”; soluţii
-hotărârea domnitorului de
a-i da Ruxandei un leac de
frică;
-caracterul său tiranic,
despotic;
-dorinţa lui Lăpuşneanul de
a se răzbuna pe boierii care
l-au trădat în prima lui
domnie;
-altă părere

-Daţi o explicaţie gestului


lui Lăpuşneanul de a-i oferi
soţiei sale „leacul de frică”,
luând ca reper şi replica
8

acestuia: „Femeia tot femeie


(...); în loc să se bucure, ea
se sparie.”
O4 -Împărţiţi-vă în două
O5 „tabere”: apărători şi
O6 acuzatori ai
comportamentului lui
Alexandru Lăpuşneanul.
Întocmiţi mai întâi un dosar
al comportamentului
(acţiunilor) acestuia şi, mai Procesul de Capacitatea de a-l
apoi, aduceţi probele „pro” judecată caracteriza pe
şi „contra” în ceea ce protagonist
priveşte vina ce o poartă
personajul pentru omorârea
boierilor.
Comentati fragmentul:
„După aceea, luând capetele,
le aşază în mijlocul mesii pe
încet şi cu rânduială, puind
pe ale celor mai mici boieri
dedesubt şi a celor mai mari
deasupra, după neam şi după
ranguri, până se făcu o Comentariul Capacitatea de a
piramidă de patruzeci şi Literar comenta un gest / un
şapte de căpăţine, vârful fapt
5. Comentariul căreia se închia prin capul
literar unui logofăt mare.”
(dirijarea Luaţi ca repere:
învăţării ) -modul în care sunt aranjate
capetele boierilor;
-semnificaţia piramidei.

Ce ilustrează Al.
Lăpuşneanul ca intenţie
generală, judecând după
preocupările sale esenţiale,
comportament, atitudine etc.
?
Alegeţi varianta posibilă de
răspuns din următoarele şi
argumentaţi-o:
O5 -tipul domnitorului tiran şi Sinteza Capacitatea de a
O6 despotic; sintetiza
O7 -tipul domnitorului calculat,
hotărât, dur, necruţător;
9

-„un bolnav ce-şi află


alinarea unei suferinţe
tainice numai la vederea şi
auzul suferinţei
altora.”(N.Iorga);
-„un monstru moral,
superstitios şi fricos de
blestem.”;
„un damnat osândit de
Providenţă să verse sânge şi
să năzuie după
mântuire”(G.Călinescu);
-tipul domnitorului dornic
de a opri vânzările de ţară
şi iubitor de neam;
-altă opinie;

O8 -Urmăriţi modurile de Comentariul Capacitatea de a


expunere, proporţia în care literar argumenta folosirea
sunt folosite şi contribuţia preponderentă într-o
lor la relatarea scenică a nuvelă a naraţiunii şi
unor episoade. Daţi descrierii ca moduri
exemple. de expunere
-Analizaţi limbajul operei
din perspectiva arhaismelor,
termenilor şi expresiilor
populare, a modului de
construire a propoziţiilor şi
frazelor. Formulaţi
concluzia de rigoare.

O9 Demonstraţi cu argumente
din operă că „Alexandru
Lăpuşneanul ” este o nuvelă.

Susţineţi ori combateţi pe 2 Capacitatea de a


III. Temă pagini de caiet afirmaţia caracteriza personajul
pentru acasă criticului literar Alexandru
Piru: „C.Negruzzi a făcut
din eroul său un monarh
absolut, care nu tolerează
opoziţia boierilor (...), un
om cu aparenţe exterioare
calme, un artist al
disimulării (...), un soţ
delicat şi un domnitor cu
10

gustul protocolului, care


încearcă a da chiar
măcelului aspectul unei
ceremonii spectaculoase.”