Sunteți pe pagina 1din 5

FORMAREA AUTONOMIEI

PERSONALE
CICLUL SECUNDAR – clasele: V - X
1. Învăţarea conduitelor de orientare, cunoaştere, adaptare în mediul ambiant

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


- dezvoltarea capacităţii motrice - exerciţii simple şi combinate de mişcare, manevrare, cu
complexe sau fără control vizual
- exerciţii de echilibru şi coordonare
- exerciţii de însuşire şi utilizare a semnelor şi
gesturilor semnificativ-umane

2. Stimularea şi dezvoltarea disponibilităţilor psihoindividuale, cu formarea unor


comportamente independente

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


- cunoaşterea corpului omenesc cu -exerciţii de recunoaştere şi reproducere a diferitelor
structurarea schemei corporale şi a poziţii şi de conştientizare a dominantei
lateralităţii -exerciţii de recunoaştere şi identificare a cuplurilor
- identificarea şi utilizarea corectă a
morfo-funcţionale
denumirilor senzaţiilor de bază -exerciţii de ordonare, seriere, pe bază de criterii
diverse
- dezvoltarea conduitelor perceptiv- -exerciţii de reproducere şi utilizare a noţiunior spaţiale
motrice spaţiale

3. Formarea şi educarea unor abilităţi manuale şi a unor deprinderi de muncă

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


-dezvoltarea deprinderilor de igienă -exerciţii de utilizare şi întreţinere corectă a sălii de
personală baie, a obiectelor de toaletă
-exerciţii de identificare a reperelor orare ale vieţii
familiale şi şcolare (regimul zilnic)
-exerciţii de recunoaştere a unor semne de boală, cu
măsuri de prim ajutor
-exerciţii de alegere şi asortare a obiectelor
vestimentare, în funcţie de vârstă, sex şi momentul
-dezvoltarea deprinderilor de igienă zilei
vestimentară -exerciţii de întreţinere, curăţare şi depozitare
sezonieră a lor
-dezvoltarea deprinderilor de igienă - exerciţii de alegere, asortare, întreţinere şi păstrare a
a încălţămintei lor
- exerciţii de familiarizare cu mobilierul, dotările şi
utilităţile bucătăriei
-dezvoltarea deprinderilor de igiena - exerciţii practice de identificare şi utilizare a
alimentara aparatelor electrocasnice
- exerciţii practice de aranjare şi utilizare a veselei şi
tacâmurilor, pentru evenimente festive
- exerciţii de utilizare şi depozitare a celor mai
importante alimente
- exerciţii de pregătire, combinare, tratare termică a
alimentelor în vederea obţinerii unor preparate
- exerciţii de utilizare corectă a denumirii spatiilor de
locuit şi dependinţelor
- exerciţii de utilizare corectă a pieselor de mobilier;
-dezvoltarea deprinderilor de întreţinerea lor
întreţinere şi igienizare a locuinţei - acţiuni practice de întreţinere şi igienizare a spaţiilor
de locuit

4. Exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


-dezvoltarea deprinderilor de - exerciţii de identificare a membrilor unei familii, cu
existenţă activă în mediul familial stabilirea gradului de rudenie
- exerciţii de reproducere a datelor personale
importante pentru membrii familiei
- exerciţii de asociere între noţiuni definitorii pentru
viaţa de familie (iubire, ajutor, respect, iertare) şi
comportamentele corespunzătoare, cu motivarea lor
-acţiuni de prezentare şi recunoaştere a zonelor
învecinate
- acţiuni de identificare a instituţiilor apropiate mai
-dezvoltarea deprinderilor de importante
orientare, deplasare şi relationare în - acţiuni de deplasare în zone de interes, familiarizarea
mediul social (şcolar) cu mijloacele de transport şi respectarea regulilor de
circulaţie

CONŢINUTURI
CICLUL SECUNDAR – clasele V - X
1. Organizarea şi dezvoltarea motorie generală
- capacităţi fizice generale (forţă, viteză, amplitudine, precizie)
- capacităţi motrice complexe: coordonarea statică şi dinamică, cu şi fără control
vizual
- manipularea obiectelor, cu sau fără ajutorul instrumentelor, la comanda verbală sau
după model
- comunicarea gestuală (gesturile semnificative)

2. Cunoaşterea corpului omenesc


- schema corporală şi lateralitatea
- senzaţiile de bază
- conduite perceptiv-motrice

3. Igiena personală
- sala de baie
- obiectele de toaletă
- acţiuni practice

4. Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei


- depozitarea
- întreţinerea
- manipularea

5. Igiena alimentară
- bucătăria şi sala de mese (sufrageria)
- alimente
- operaţii de păstrare, curăţare, preparare a alimentelor
- servirea mesei şi igiena spaţiilor alimentare

6. Casa
- tipuri de locuinţe
- spaţiile locuinţei şi utilitatea lor
- mobilierul
- acţiuni gospodăreşti

7. Cunoaşterea şi existenţă activă în mediul


- familial : ∙ date personale
∙ relaţii de familie
∙ conduite dezirabile
- social : ∙ strada
∙ cartierul
∙ mijloace de transport
Exemple de modalităţi şi procedee de lucru

- schiţe grafice
- identificări pe planşe, schiţe
- jocuri cu mingea
- jocuri tematice
- exerciţii aplicative pe diferite suporturi didactice
- vizite şi plimbări instructive
- acţiuni practic-aplicative de autoservire
- acţiuni practic-aplicative în plan casnic - gospodăresc

GHID DE EVALUARE
CICLUL SECUNDAR
1. Învăţarea conduitelor de orientare, cunoaştere, adaptare în mediul ambiant

⋅ îşi poate controla mişcările în cadrul unor acţiuni simple sau complexe
⋅ îşi poate coordona (static sau dinamic), membrele superioare, cele inferioare, combinate
cu privirea, etc.
⋅ manevrează corect obiecte pe care le asamblează în structuri, pe bază de model sau din
imaginaţie
⋅ efectuează operaţii concrete cu obiectele, sau cu simbolurile lor: serieri, ordonări,
clasificări .
⋅ poate recepţiona şi transmite mesaje simple prin gesturi semnificativ umane, cu
formarea unor comportamente independente

2. Stimularea , dezvoltarea disponibilităţilor psihoindividuale

- diferenţiază segmentele corpului omenesc


- utilizează corect aceste noţiuni, pe care le asociază corect cu funcţiile corespunzatoare
- recunoaşte şi redă grafic segmentele sale principale
- cunoaşte senzaţiile de bază şi le asociază cu obiectele-stimul care le declanşează
- recunoaşte şi utilizează corect noţiunile spaţiale şi temporale
- cunoaşte casa, şcoala, strada, cartierul
- se orientează corect în casă, şcoală; cunoaşte funcţionalităţile celor mai importante săli
- cunoaşte vesela, tacâmurile şi modul corect de folosire a lor
- identifică alimentele de bază, le încadrează în categorii
- cunoaşte şi regulile obligatorii ale igienei alimentare
- cunoaşte regimul zilei cu cele mai importante momente, le descrie corect şi le asociază cu
reperele orare corespunzătoare
- îşi cunoaşte obiectele de îmbrăcăminte şi de încălţăminte

3. Formarea şi educarea unor abilităţi manuale şi a unor deprinderi de muncă

- utilizează corect sala de baie cu instalaţiile sale


- se spală singur
- utilizează corect bucătăria şi sala de mese
- se serveşte singur la masă, cu tacâmuri şi vesela adecvate
- se îmbracă şi se încalţă singur
- îşi întreţine aceste obiecte
- respectă regulile igienei alimentare şi vestimentare
- participă la acţiuni de igienizare în locuinţă şi în clasă

4. Exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

- îşi cunoaşte şi utilizează corect adresa, datele de identitate


- cunoaşte numele şi adresa şcolii
- ştie şi aplică regulile de comportare civilizată în grup
- cunoaşte şi utilizează mijloacele de transport
- cunoaşte şi aplica regulile elementare ale circulaţiei pietonale
- identifică şi cunoaşte importanaţa celor mai apropiate instituţii ale autorităţii locale