Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI $I SPORTULUI UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Institufie de invitimint superior particular acreditati

prin Legea nr.44312002 Facultatea de Sociologie-Psihologie

Bd. Basarabia 256, sector 3, Bucureqti Telefon 021255 60 94. Fax 021 255 60 96

Nr 3841/12.07.2010

ADEVBRINTA

Se adevereqre, prin prezenta, cd Doamna LAPU$NEANU (PENCIU) V. DANIELA,

niscutd in anul 1974. luna ianuarie. ziua 13. in localitatea Briila. judelul Brflila. absolventd a FacultSlii de Sociologie-Psihologie, din Bucureqti. programul de studii

Psihologie, forma de ?nvd!6mdnlZl, durata studiilor 3 ani, 180 credite de studiu transferabile

(ECTS). din cadrul Universiti$i Spiru Haret. promotia 2010. a suslinut qi promovat

EXAMENUL DE LICENTA, in sesiunea iunie-iulie 2010, oblindnd la proba Evaluarea

cunogtinfelor fundamentale qi de specialitate media 10.00 (zece), dobdndind, astfel.

TITLUL DE LICENTIATA in Psihologie.

Pe

perioada celor 3 ani

de studii. absolventa a obginut urm[toarele medii:

9i 75%}

(noui 9i 9a%)

- Anul I 2007/20A8 - media generald 9.75 {noui

- Anul II200812009 - media generalh 9.94

- Anul III1AA9?0I0 - media generalS 9.92 (noud gi 92%)

Media generalE de promovare a celor 3 ani de studiu este 9.87 (noui gi 87%)

S-a eliberat prezenta, cu termen de valabilitate de 12 luni. p6na la eliberarea Diplomei de licenl6, spre a-i servi la angajare gi la completarea dosarului personal.

Conf, univ. dr.

Secretar gef universitate, Antoaneta

$nciu

1',. /

/V/

i-t I

ii

Decan,

Prof. univ. dr. Florin Tudose

/

,/

f-)

,/:X ,/* n.-/

-->

Secretar gef facultate, Alma Ioana Schwartz