Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA I

PROIECT DE CERCETARE (SCHEMA)

I.

Cadrul general al problemei investigate:

1. Definirea problemei, componentele ei, accepţiile termenilor.

2. Istoricul problemei.

bibliografia de bază

estimarea stadiului actual al cunoaşterii

contextul social-istoric

3. Evaluarea preexperimentală a problemei

noutatea

necesitatea investigării

originalitatea contribuţiei

eficienţa soluţiilor propuse

implicaţiile implementării

II.

Metodologia cercetării:

1. Tipul şi caracteristicile cercetării

2. Stabilirea eşantionului

3. Metode, tehnici şi proceduri de investigare

4. Instrumente utilizate: pentru pretestare, pentru programul de instruire,

pentru testare finală, grile de observare, scale de estimare, teste de dezvoltare mintală, teste de aptitudini.

III.

Organizarea şi amplasarea cercetării:

1. Finanţarea lucrărilor, asigurarea bazei materiale

2. Baza experimentală: şcoli, clase, grupe

3. Echipă de cercetare: coordonatori, titulari, colaboratori

4. Calendarul cercetării pe faze (etape)

IV.

Valorificarea rezultatelor.

5 Anexele au fost elaborate de O. Ciobanu

ANEXA II

STRUCTURA UNEI LUCRĂRI METODICO-ŞTIINŢIFICE

Lucrarea va avea:

- introducere;

- cuprins (o tratare a temei);

- încheiere;

- listă bibliografică;

- anexe (dacă este cazul);

- programe pe calculator (dacă este cazul). Cerinţe cu privire la Introducere:

relevarea actualităţii şi acuităţii problemei tratate pentru teoria şi practica învăţământului (în contextul reformei);

sublinierea importanţei şi interesului pe care le prezintă pentru optimizarea practicii educaţionale;

formularea intenţiei autorului de a aduce contribuţii personale la elucidarea problemei tratate Cerinţe cu privire la Cuprinsul lucrării:

definirea clară a conceptelor cheie cu care se operează;

precizarea cadrului teoretic (modelului teoretic) luat ca punct de sprijin pentru abordarea temei;

formularea clară şi corectă a ceea ce se demonstrează în lucrare;

ponderea aspectelor practic – aplicative: formularea de propuneri şi soluţii concrete pentru optimizarea învăţământului, care să ofere un suport pentru pregătirea unei decizii;

caracterul sistematic, obiective clare, al tratării subiectului;

ordinea logică a prezentării problemei;

rigoarea ştiinţifică a prezentării datelor, prelucrarea şi corelarea acestora;

susţinerea ideilor, a soluţiilor avansate de autor cu argumente ştiinţifice convingătoare.

Cerinţe cu privire la Încheiere:

formularea clară a concluziilor lucrării, care trebuie să rezulte din analiza datelor şi a faptelor prezentate;

legătura organică a concluziilor cu conţinutul;

oportunitatea propunerilor şi perspectivelor formulate de autor;

calitatea soluţiilor propuse şi corelarea lor cu conţinutul lucrării. Cerinţe cu privire la Documentarea ştiinţifică:

oportunitatea bibliografiei în raport cu tema;

actualitatea surselor bibliografice şi prelucrarea informaţiei;

citarea corectă a surselor bibliografice;

consemnarea bibliografiei conform normelor metodologice. Cerinţe cu privire la Forma lucrării:

stilul clar de prezentare;

înlănţuirea logică a ideilor;

aspectul estetic, sublinieri în text etc;

concordanţa dintre tema abordată şi conţinutul lucrării.

Cerinţe cu privire la Susţinerea lucrării:

susţinerea sintetică şi coerentă, demostrând cunoaşterea aprofundată a problemei;

capacitatea de utilizare a conţinutului lucrărilor mai importante în argumentarea ideilor şi concluziilor;

capacitatea de argumentare a valorii lucrării (modul de abordare, relevarea unor noi aspecte, alcătuirea unor proiecte, a unor modele de lucru, ameliorarea practicii instructiv-educative în instituţiile militare de învăţământ etc.).