Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Încheiat între:

1. Doamna LAZĂR FLOAREA, cu domiciliul în Bucureşti, cal. Crângaşi, nr.24, bl.47, sc.2,
et. 2, ap. 45, sector 6, identificată cu CI seria RR, nr. 460009, eliberat de SPCEP S6, la
data de 04.06.2007, CNP 2500407400235 şi LAZĂR IACOB, cu ddomiciliul în Bucureşti,
cal. Crângaşi, nr.24, bl.47, sc.2, et. 2, ap. 45, sector 6, identificat cu CI seria RT nr.
049342, eliberată la data de 21.10.1999, de secţia 20 Poliţie, CNP 1290701400195, în
calitate de PROPRIETARI

ȘI

2. S.C. HORSE SHADOW S.R.L., cu sediul in Bucureşti, cal. Crângaşi, nr. 36, bl. 13, sc. 1,
et. 3, ap. 16, sector 6, Telefon/Fax ........................, Tel. Mobil ............................, e-mail
..............................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3778/2010, CIF RO
26766215, având cont IBAN : ...... ...... ...... ...... ....... ......., deschis
la ................. ...................., reprezentată legal prin dl. PESTRITU EDUARD-CLAUDIU,
denumită in continuare CHIRIAŞ

Art.1. Obiectul contractului.

1.1 Obiectul prezentului contract de închiriere este format parterul si curtea aferenta clădirii din Mun.
Bucureşti, Str. George Ranetti, Nr.23, sector 6; Clădire deţinută de catre proprietari, în baza
contractului de vânzare-cumpărare nr: 994 din 12.04.2001 - autentificat de BNP Rotărescu Elena.

1.2 Spaţiul închiriat va fi folosit pentru desfăşurarea activităţilor specifice de club-bar.

1.3 Suprafaţa totală a spatiului o reprezinta parterul cladirii si curtea aferenta, conform anexa 1.

Art.2. Durata contractului.

2.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioada de 3 ani, începând de la data


de:............2010 şi până la : ..............2013.

2.2 Perioada prevăzută la Art. 2.1, se prelungeste din oficiu cu încă .........ani, dacă nici una dintre părţi
nu îşi manifestă dorinţa de reziliere, cu cel mult 15 zile înainte de împlinirea termenului iniţial
(operează de drept tacita relocaţiune).
Art.3. Preţul contractului. Renegociere. Penalităţi de întârziere.

3.1 Pentru asigurarea folosintei obiectului prevăzut la Art. 1.1, proprietarul va pretinde de la chiriaş,
suma de 1000 EURO, lunar, cu titlu de chirie.

3.2 Chiria datorată va fi achitată de către chiriaş, proprietarului, lunar pe data de 25 a lunii.

3.3 În caz de întârziere la plata chirei, chiriaşul va suporta pentru fiecare zi de întârziere, după
împlinirea unui termen de graţie de 10 zile, dobânda legală cu titlu de penalizări de întârziere.
Dobânda legală se va calcula conform normelor comerciale şi anume dobânda BNR, diminuată cu
20%.

3.4 Chiria se stabileşte la inceputul perioadei contractuale si este valabilă pentru o perioadă de cel
puţin 1 an , fără posibilitatea părţilor de a cere renegocierea. După scurgerea termenului de 1 an,
părţile de comun acord vor putea sa renegocieze chiria, renegocierea se va face ţinând seama de rata
inflaţiei , dar şi de preţul zonei. În situaţia în care părţile nu vor ajunge la o înţelegere privind valoarea
chiriei, se va apela la un expert-evaluator, daca nici aşa nu se va ajunge la comun acord, părţile vor
apela la instanţa de judecată din raza teritorială a imobilului, pentru stabilirea valorii juste a chiriei.

3.5 Toate plăţile efectuate de chiriaş, se vor plăti în moneda naţională (Leu),la cursul afişat de BNR,
valabil pentru ziua plăţii.

3.6 Pentru fiecare plată încasată, proprietarul va emite chitanţă liberatorie in favoarea chiriaşului.

3.7 Plata utilităţilor se va face conform tarifului afişat pe factura primită de la furnizorii de utilităţi,
proprietarul neputând majora aceste sume. Plata utilităţilor, se calculează proporţional cu suprafaţa
închiriată, saptiul inchiriat beneficiaza de contoare separate pentru utilitati.

Art.4 Obligaţiile părţilor.

Art 4.1 Obligaţiile proprietarului:

• Proprietarul se obligă să pună la dispoziţia chiriaşului imobilul, pentru efectuarea amenajărilor


şi pentru desfăşurarea activităţilor acestuia din urma, la data de:................................ .

• Chiriaşul va întocmi un proces verbal de recepţie al imobilului, în care va specifica starea


imobilului precum şi existenţa diferitelor piese de mobilier sau echipament electronic,
aparţinând proprietarului.

• Proprietarul nu va tulbura sub nici o forma activitatea chiriaşului, si va fi responsabil pentru


evicţiune. În caz de evicţiune din fapta proprie sau a unui terţ, proprietarul va plăti daune
moratorii chiriaşului în evaloare de 30.000 Euro.

• Proprietarului i se permite să inspecteze spaţiul închiriat, dar numai după ce în prealabil va fi


anunţat pe chiriaş şi doar in prezenţa acestuia din urma.

• Proprietarul este obligat să asigure chiriaşului accesul la utilităţi. Plata utilităţilor urmează să
cadă în sarcina chiriaşului, cf. Art 3.7

• Proprietarul se obligă să menţină bunul în bună stare de funcţionare (se obligă să efectueze
reparaţii capitale cand aceste se impun).
Art. 4.2. Obligaţiile chiriaşului.

• Să folosească spaţiul închiriat conform destinaţiei stabilite prin contract.

• Să informeze imediat pe proprietar asupra oricăror accidente şi stricăciuni care s-au produs in
spaţiul închiriat.

• Să efectueze plăţile, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezentul contract.

• Chiriaşul are dreptul să monteze firme, embleme sau orice alte mijloace de publicitate proprii
pe faţada spaţiului închiriat, cu condiţia obţinerii aprobărilor necesare.

• Să menţină curăţenia şi să efectueze pe cheltuiala sa acele mici reparaţii locative.

• Să se abţină de la orice activitate care ar putea să afecteze structura de rezistenţă a imobilului.

• Să predea spaţiul închiriat la terminarea sau rezilierea contractului, în aceeiaşi stare în care a
fost preluat la începutul contractului, exceptând uzura normală.

• Să înştiinţeze imediat pe proprietar despre orice tulburare de fapt sau de drep.

Art. 6 Răspunderea contractuală

Art 6.1 Proprietarul răspunde în faţa chiriaşului pentru tulburările de drept, din partea terţilor sau din
fapta proprie a proprietarului. În cazul în care chiriaşul este evins sau evacuat din spaţiul închiriat până
la împlinirea termenului prezentului contract, proprietarul este ţinut la plata de daune moratorii.

Art 6.2 Daunele moratorii sunt de 30.000 euro.

Art 6.3 Proprietarul nu răspunde pt tulburările de posesie ce provin din partea terţilor care nu pot să
justifice o stare de drept asupra bunului închiriat, in cazul acestora, chiriaşul putând apela la exerciţiul
forţelor de ordine ale statului.

Art. 7 Încetarea contractului.

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele cazuri:

• Prin acordul scris al ambelor părţi, oricând.

• Prin voinţa unilaterală a unei părţi, în caz de neexecutare sau executare defectuasă din parte
celeilalte părţi. În această situaţie partea care şi-a executat obligaţiile poate cere pe lângă
reziliere, si obligarea celeilalte părţi la plata de daune moratorii.

• La împlinirea termenului

• Prin pieirea bunului închiriat

• La încetarea contractului chiriaşul se obligă să elibereze bunul imobil în termen de 48 de ore.


În cazul în care nu se respectă acest termen, proprietarul va proceda la inventarierea bunurilor
găsite în incintă, şi le va depozita pe cheltuiala chiriaşului.
Art. 8 Forţa majoră

Prin Forță Majoră se înțelege un eveniment imprevizibil și insurmontabil (război, calamități naturale
etc..) și apără de răspundere partea care o invocă, cu condiția anunțării celeilalte părți, în termen de cel
mult 5 zile de la apariție. Încetarea forței majore, trebuie anunțată celeilalte părți în termen de 5 zile.
Obligațiile părților, sunt suspendate pe durata forței majore.

Art 9. Litigii

Orice litigiu ce decurge din, sau în legătura cu prezentul contract, inclusiv cel referitor la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat de părţi pe cale amiabila. În situaţia în
care această procedură nu stinge diferendul, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti, din
raza teritorială a imobilului ce face obiectul prezentului contract

Art 10. Legea aplicabilă

Prezentul contract de închiriere va fi analizat şi interpretat conform legislaţiei române.

Prezentul contract constituie titlu executoriu pt drepturile de creeanţă ce izvorăsc din el. Partea care nu
îşi execută obligaţiile la timp, va fi considerată pusă de drept în întârziere, fără îndeplinirea vreunei
formalităţi.

Dispozitiile prezentului contract se or completa in masura in care nu exista dispozitii contradictorii cu


art 1410-1490 din codul civil.

Art 13. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

Prezentul contract poate fi modificat doar prin act scris, semnat de toate părţile contractante, în caz
contrar acesta va fi nul şi neavenit.

Notificările si orice alte comunicări referitoare la prezentul contract, vor fi făcute în scris prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, la adresele inidicate in preambulul contractului.

Încheiat astăzi ...................... la sediul proprietarului din Bucuresti în ...... exemplare, ambele cu
valoare de original şi intra în vigoare pe data de ...........................
PROPRIETARI : CHIRIAŞ: