MINISTERUL EDUCAłIEI , CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE,

1

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

ADEVERINłĂ

CetăŃeanul (a) ……………………………………………………………………….

………………………………………………,

din

…………………………………..

în

perioada

………………………………..a urmat şi absolvit 6 (şase) ani de studii în profilul de medicină,

specializarea stomatologie, conform Planului de învăŃământ şi Programei analitice anexate.

R E C T O R,

D E C A N,

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE,

2

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIE, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A"

FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ
Durat a s tudiilor : 6 ani

PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT
ÎNCEP ÂND CU ANUL UNIVERSI TAR 2003- 2004

tip ECTS - ANUL I COD R-FDB1
ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F.S. 1101 F.S. 1102 F.S.1103 F.S. 1104 F.S. 1105 F.S. 1106 F.S. 1107 F.S. 1108 F.S. 1109 F.S. 1110 F.S. 1111 ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE BIOFIZICĂ CHIMIE BIOCHIMIE FIZIOLOGIE HISTOLOGIE ŞI CITOLOGIE MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT ŞTIINłE COMPORTAMENTALE LIMBA ROMÂNĂ – LIMBA ENGLEZĂ EDUCAłIE FIZICĂ PRACTICĂ TOTAL 2 2 2 2 2 1 11 1 LP 6 2 2 2 2 1 2 2 19 C 3 2 1 2 2 10 2 LP 6 2 2 2 4 2 2 20 FORMA DE VERIFICARE E 1,2 1 2 2 1,2 2 8 V 1 1 2 2 4 NUMAR DE ORE CREDITE Total 272 64 64 64 112 128 96 32 64 64 160 1120 Curs 80 32 32 32 48 64 32 16 336 Aplic 192 32 32 32 64 64 64 16 64 64 160 784 12 5 4 4 8 9 10 2 2 2 2 60

DISCIPLINE OPłIONALE F.S. 1112 F.S. 1113 F.S. 1114 INFORMATICĂ MEDICALĂ LIMBA FRANCEZĂ LIMBA GERMANĂ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 32 64 64 16 16 64 64 2 2 2 3

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

U N IV ER SITAT E A D E M ED IC IN Ă ŞI F ARM AC IE "C AR OL D AVIL A" FACU LTAT EA D E M ED ICIN Ă D EN TARĂ D ura t a st udiilo r: 6 a ni

PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS - ANUL II COD R-FDB2
ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C
F.S. 2101 F.S. 2102 F.S. 2103 F.S. 2104 F.S. 2105 F.S. 2106 F.S. 2107 F.S. 2108 F.S. 2109 F.S. 2110 F.S. 2111 F.S. 2112 F.S. 2113 F.S. 2114 F.S. 2115 F.S. 2116 ANATOMIE CLINICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ BIOLOGIE - GENETICĂ MICROBIOLOGIE – PARAZITOLOGIE -VIRUSOLOGIE ANATOMIE PATOLOGICĂ PATOLOGIE GENERALĂ INFORMATICĂ MEDICALĂ MATERIALE DENTARE FARMACOLOGIE SEMIOLOGIE MEDICALĂ PSIHOLOGIE MEDICALĂ PREVENłIE ORO DENTARĂ DIAGNOSTIC ORODENTAR ŞI ERGONOMIE METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE LIMBA ROMANĂ – LIMBA ENGLEZĂ EDUCAłIE FIZICĂ PRACTICA TOTAL 2 2 1 1 1 1 2 1 11

FORMA DE VERIFICARE LP
3 1 2 3 2 1 1 1 2 2 18

NUMAR DE ORE Total
80 64 128 80 80 48 80 64 80 32 32 32 32 64 64 160 1120

1 LP
3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 20

2 C
2 1 1 2 2 1 1 1 11

CREDITE Aplic
48 32 80 48 48 32 48 32 48 16 16 16 16 64 64 160 768 6 4 6 5 5 2 8 5 4 3 4 2 2 1 1 2 60

E
3 3 4 4 4 4 4 3 8

V
3 3 3 4 4 4 4 4 8

Curs
32 32 48 32 32 16 32 32 32 16 16 16 16 352

DISCIPLINE OPłIONALE F.S. 2117 F.S. 2118 LIMBA FRANCEZĂ LIMBA GERMANĂ 2 2 2 2 4 4 64 64 64 64 1 1

Din MICROBIOLOGIE: PARAZITOLOGIE 8 ore curs şi 16 ore l.p.; VIRUSOLOGIE 8 ore curs şi 16 l.p.

4

3107 F. 3111 F.S.ANUL III COD R-FDB3 ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI 1 C F.S.6 5 6 6 7 V 5 5 5 5 5 5 DE NUMAR DE ORE Total 48 80 160 32 32 192 32 112 144 64 32 160 1088 Curs 16 32 64 16 16 64 16 48 64 32 16 384 Aplic 32 48 96 16 16 128 16 64 80 32 16 160 704 3 5 8 3 2 12 2 7 9 4 3 2 60 CREDITE DISCIPLINE OPłIONALE F. 3109 F. 3103 F.S.S.p. 3110 F.S. ENDOCRINOLOGIE CHIRURGIE ŞI ANESTEZIOLOGIE GENERALĂ OBSTETRICA-GINECOLOGIE DERMATO-VENERICE TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE RADIOLOGIE GENERALĂ ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE (Fantom) PROTETICĂDENTARĂ FIXÃ ŞI OCLUZOLOGIE (Fantom) PREVENłIA ORO DENTARĂ IGIENĂ PRACTICA TOTAL 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 LP 2 3 1 1 4 3 1 2 1 18 2 C 2 2 2 3 3 12 LP 3 3 4 4 4 18 FORMA VERIFICARE E 6 6 5.S. 3105 F. 3104 F.S.S.S.S.S.VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI.S. 3108 F. 3102 F. 3112 IMUNOLOGIE MEDICINĂ INTERNĂ.S. 3101 F. 3106 F. pentru ENDOCRINOLOGIE 5 . CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVILA" FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ Durat a s tudiilor : 6 ani PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS . 3113 PEDAGOGIE 2 1 5 48 32 16 2 Din MEDICINĂ INTERNĂ-ENDOCRINOLOGIE: 16 ore curs şi 16 ore l.

ANUL IV COD R-FDB4 ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F.S. EPIDEMIOLOGIE MEDICINĂ LEGALĂ O.S. 4103 F.p.S. 4106 F.S. 4116 F. 4117 ISTORIA MEDICINEI ETICÃ MEDICALÃ 1 1 7 7 16 16 16 16 2 2 Din BOLI INFECTIOASE-EPIDEMIOLOGIE: 8 ore curs şi 8 ore l.S.S. 4108 F.R.S.S.S. 4113 F.S. 4104 F. 4115 PEDIATRIE BOLI INFECłIOASE. 4102 F. 4110 F. 4105 F.L.S. pentru EPIDEMIOLOGIE 6 .UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVILA" VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI. OFTALMOLOGIE NEUROLOGIE PSIHIATRIE ENDODONłIE ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE PROTETICĂ DENTARĂ FIXÃ CHIRURGIE ORALÃ RADIOLOGIE GENERALĂ RADIOLOGIE DENTARĂ PEDODONłIE PRACTICA TOTAL 2 1 2 2 3 1 11 1 LP 1 1 3 4 8 1 18 C 1 2 1 1 2 2 2 2 13 2 LP 2 2 2 1 1 4 2 4 18 FORMA DE VERIFICARE E 8 7 7 7 7 8 8 8 8 V 8 8 8 7 8 7 6 Total 48 64 48 48 32 32 48 80 96 176 96 32 64 96 160 1120 NUMAR DE ORE Curs 16 32 32 16 16 16 32 32 32 48 32 16 32 32 384 Aplic 32 32 16 32 16 16 16 48 64 128 64 16 32 64 160 736 2 3 2 4 2 2 2 6 7 9 8 2 3 6 2 60 CREDITE DISCIPLINE OPłIONALE F. 4114 F. 4109 F.S.S.S.S. 4107 F.S. 4101 F. 4112 F. 4111 F.S. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ Durat a s tudiilor : 6 ani PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS .

5107 F. 5105 F.S.S. 5110 ENDODONłIE PROTETICĂ DENTARĂ MOBILÃ CHIRURGIE MAXILO-FACIALÃ PEDODONłIE ORTODONłIE PARODONTOLOGIE FIZIOTERAPIE SĂNĂTATE PUBLICĂ MANAGEMENTUL DENTAR PRACTICA TOTAL DISCIPLINE OPłIONALE F.S. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A" FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ Du rata s tudiilor: 6 ani PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS .S. 5101 F.5108 F.S.S. 5103 F.S. 5109 F.S.VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI.ANUL V COD R-FDB5 ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F. 5106 F.S.5111 F. 5104 F. 5102 F. 5112 ELEMENTE IMUNOPATOLOGIE PATOLOGIE FACIALĂ GENETICĂ ORO-MAXILO- FORMA DE VERIFICARE NUMAR DE ORE CREDITE Total 192 192 176 96 96 64 48 32 32 160 1088 Curs 48 48 48 32 32 32 16 16 16 288 Aplic 144 144 128 64 64 32 32 16 16 160 800 10 10 10 8 8 5 3 2 2 2 60 1 LP 9 9 2 1 21 C 3 2 2 1 1 11 2 LP 8 4 4 2 1 18 E 9 9 10 10 10 9 7 V 10 10 3 3 3 2 1 CABINETULUI 9 1 1 2 - - - 9 9 16 48 16 16 32 2 2 7 .S.S.S.

VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A"

FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ
Durat a s tudiilor : 6 ani

PLAN DE ÎNVĂł ĂMÂNT tip ECTS - ANUL VI COD R-FDB6
ORE PE SEMESTRU COD DENUMIREA DISCIPLINEI C F.S. 6101 F.S. 6102 F.S. 6103 F.S. 6104 F.S. 6105 F.S. 6106 F.S. 6107 F.S. 6108 F.S. 6109 SĂNĂTATE ORALA PARODONTOLOGIE PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ IMPLANTOLOGIE ORALĂ ORTODONłIE ŞI ORTOPEDIE DENTOFACIALĂ ENDODONłIE REABILITARE ORALĂ PATOLOGIE ORALĂ URGENłE MEDICO-CHIRURGICALE TOTAL DISCIPLINE OPłIONALE F.S. 6110 F.S 6111 F.S. 6112 F.S.6113 URGENłE ŞI AFECłIUNI MEDICALE ÎN CABINETUL DENTAR CHIRURGIA SECOLULUI XXI
PARTICULARITĂłI ÎN PROTEZAREA TOTALĂ SUPRAPROTEZAREA PE IMPLANTURI

FORMA DE VERIFICARE

NUMAR DE ORE CREDITE Total 80 112 176 96 128 96 192 64 48 992 Curs 32 32 48 48 32 32 64 32 16 336 Aplic 48 80 128 48 96 64 128 32 32 656 5 8 10 6 8 6 10 4 3 60

1 LP 3 5 6 4 2 20 C 3 3 2 2 1 11

2 LP 8 3 4 4 2 21

E 11 11 12 12 11 12 12 11 7

V 12 1

2 2 2 2 2 10

1 1

-

1 1 -

1 -

-

12 11 12 11

32 16 16 16

16 16 16 16

16 -

2 2 2 2
8

UNIVERSIT ATE A DE MED ICINĂ Ş I FARMACIE "C AROL DAVIL A"
VIZAT MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

FACULTAT EA DE MED ICINĂ D ENTARĂ
Durat a s tudiilor : 6 ani

EXAMENUL DE LICENTĂ: 01 - 30 septembrie Proba scrisã nr. 1: Lucrare de specialitate (după tematicã şi bibliografia trunchiului comun de la REZIDENłIAT) Proba 2: examen practic de specialitate SusŃinerea lucrării de diplomă

9

C UPR IN S
PLAN ÎNVĂłĂMÂNT PROMOłIA 2003-2009 ……………………………………. 3

ANA TOMIE ŞI EM BRIOLOGIE ................................................................................................... 12 ANA TOMIE CLIN ICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ ................................................................................. 23 ANA TOMIE PA TOLO GICĂ .......................................................................................................... 31 BIOCHIMIE ...................................................................................................................................... 34 BIOF IZICĂ ....................................................................................................................................... 38 HIS TOLOG IE ŞI CITOLOG IE ....................................................................................................... 41 BOLI INFECłIOASE ŞI EPID EMIOLOGIE ................................................................................ 43 CHIRURGIE ORALĂ Ş I MAXILO-FACIALĂ, ANES TEZIOLOGIE ŞI SEDARE ÎN MEDICINA DEN TARĂ .............................................................................................................. 47 DIAGNOS TIC ORO-DEN TAR, ERGONOMIE ŞI METODO LOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE .................................................................................................................................. 60 DERMA TO–VENERRICE .............................................................................................................. 65 ED UCAłIE FIZICĂ Ş I SPOR T ...................................................................................................... 70 ENDODON TIE ................................................................................................................................ 72 FARMACOLOGIE ........................................................................................................................... 81 FIZIOLO GIE ..................................................................................................................................... 83 FIZIO TERAPIE ................................................................................................................................ 87 GENETICĂ UMANĂ ...................................................................................................................... 93 IMPLAN TO LOGIE ORALĂ ........................................................................................................... 95 INFORMA TICĂ M EDICALĂ ...................................................................................................... 100 IGIENĂ ............................................................................................................................................ 104 IS TORIA M EDICINEI, ETICĂ ŞI D EON TOLOG IE MEDICALĂ .......................................... 108 LIM BI S TRĂ INE............................................................................................................................ 110 MA TERIALE DEN TARE ............................................................................................................. 115 MICROBIO LOGIE ......................................................................................................................... 118 MEDICINA IN TERNA .................................................................................................................. 123 MEDICINA LEGALĂ ................................................................................................................... 135 MANAGEM EN T ÎN CABINETUL MED ICAL .......................................................................... 139 NEUROLOGIE ............................................................................................................................... 140 OBS TETR ICĂ-GIN ECOLOGIE ................................................................................................... 142 ORTODO NłIE ŞI OR TOPED IE D EN TO - FACIALĂ .............................................................. 144

10

ODON TO TERAPIE RES TA URA TOARE .................................................................................. 148 OFTALMOLO GIE ......................................................................................................................... 155 O TORINOLARINGO LOGIE ........................................................................................................ 157 PARODONTO LOGIE .................................................................................................................... 159 PATOLOGIE GENERALĂ ŞI IM UNOLOG IE ........................................................................... 166 PATOLOGIE ORALĂ ................................................................................................................... 170 PARAZITOLOG IE ŞI VIR USOLOGIE ....................................................................................... 174 PEDIA TRIE..................................................................................................................................... 178 PEDODONłIE................................................................................................................................ 181 PREVENłIE ORO-DEN TARĂ ................................................................................................... 186 MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA SIS TEM ULUI TOMA TOGNA T. .... .... .... .... .... .... .... .. 202 TEHNOLOG IA PRO TEZELOR .................................................................................................. 205 PROTETICĂ DEN TARĂ FIXĂ Ş I OCLUZO LOGIE ................................................................ 209 PROTETICĂ DEN TARĂ MO BILĂ ............................................................................................. 219 PSIHOLOGIE MEDICALĂ ............................................................................................................ 223 RADIOLOGIE D EN TARĂ (RAD IOLOGIE GEN ERALĂ) ....................................................... 229 REABILITARE RALĂ. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . Error! Bookmark not defined. SĂNĂTATE ORALĂ ............................................................................................................235 SĂNĂTATE PUBLICĂ...........................................................................................................237 ŞTIINłE COMPORTAMENTALE......................................................................................239 CURS OPłIONAL ELEMENTE DE IMUNOLOGIE. ASPECTE TEORETICE ŞI EXPLORARE DE 231

LABORATOR........................................................................................................................241 PATOLOGIE GENETICĂ ORO-DENTO-CRANIOFACIALĂ...........................................241 SUPRAPROTEZAREA PE IMPLANTE...............................................................................244 PARTICULARITĂłI ÎN PROTEZAREA TOTALĂ............................................................244 CHIRURGIA SECOLULUI XXI...........................................................................................245

11

Ciclul menstrual. structură. 5. Anatomia dezvoltării-etape. secundar. Stadializarea foliculilor ovarieni (primar. Celulele germinale primordiale. Ciclul ovarian (ciclul folicular şi ciclul ovogenetic). Mecanismul ovulaŃiei. Meioza şi diviziunile sale de maturaŃie (primară şi secundară). Caracteristicile ovulaŃiei la specia umană.ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE ANUL I PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Semestrul I 32 ore de curs 64 ore de lucrări practice I. matur). ConsecinŃele fecundaŃiei. EvoluŃia corpului galben şi funcŃiile acestuia. 4. spermiogeneza). Etapele spermatogenezei (spermatocitoza. miologie şi biomecanică. FecundaŃia – etape. OvulaŃia. 2. 12 . Ciclul ovogenetic finalizarea meiozei. II. Spermia – morfologie. ApariŃia gonadelor primordiale. CONłINUTUL CURSURILOR NOłIUNI GENERALE PRIVIND ANATOMIA DEZVOLTĂRII – 8 cursuri x 2 ore 1. Cunoaşterea de către viitorii medici stomatologi a topografiei viscerelor toracoabdomino-pelvine şi sinteza inervaŃiei şi vascularizaŃiei acestora. mecanism de producere. membrelor şi viscerelor cu tematica cursurilor de artrologie. SCOPUL CURSULUI 1. InseminaŃia artificială şi fecundaŃia in vitro. Spermatogeneza. Gametogeneza-generalităŃi. Predarea şi înŃelegerea de către studenŃii din anul I a noŃiunilor teoretice de bază privind reproducerea şi embriogeneza (primele două etape ale anatomiei dezvoltării). Aprofundarea noŃiunilor teoretice şi practice obŃinute de studenŃi prin disecŃia trunchiului. Corpul galben . 3. Corelarea noŃiunilor predate cu tematica lucrărilor practice de embriologie. Ovogeneza-generalităŃi. 2.secvenŃele formării. biologie 3. meioza.

chorion. Sarcinile ectopice. EvoluŃia mezodermului intraembrionar.şi trilaminar. 8. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE 1.6. amfiartrozelor. Tipuri de mişcări. Clasificare (criterii). 2. Blastocistul bi. alergare. NeurulaŃia formarea tubului neural şi derivatele sale. EvoluŃia endodermului. Sistemul pârghiilor biologice osteomusculare. 6. Nervii şi plexurile nervoase ale cavităŃii toracice şi abdominopelvine. Segmentul toracic şi abdominal al lanŃului simpatic paravertebral. III. Notocordul – etapele formării notocordului şi funcŃiile acestuia. Caracteristicile segmentaŃiei. Principalele articulaŃii ale membrului inferior – anatomie aplicată. 4. abdomen şi pelvis. agonismul şi antagonismul muscular. CirculaŃia feto – placentară. Sistemul limfatic toracic şi abdominopelvin. SegmentaŃia oului-prima etapă a embriogenezei. Contractilitatea musculară (forŃa de contracŃie şi amplitudinea contracŃiei). Anexele fetale (sac vitelin. sărituri). Focare de auscultaŃie. sinartrozelor (exemplificări). Origine şi inserŃia musculară. Ectomezenchimul. ANATOMIA FUNCłIONALĂ A APARATULUI LOCOMOTOR. 13 . 8. NoŃiuni de biomecanică articulară. VISCERE TORACICE ŞI ABDOMINALE 1.alantoida. ProiecŃia sinusurilor pleurale. NoŃiuni de miologie. Blastocistul unilaminar. amnios. Grupuri ganglionare. ImplantaŃia (nidaŃia)-secvenŃe. Clasificarea diartrozelor. Plexurile vegetative din torace. 7. ProprietăŃile muşchilor. placenta şi cordonul ombilical). 5. Să ofere studenŃilor stomatologi noŃiunile de bază privind anatomia descriptivă a membrelor şi viscerelor. Diviziunea topografică a cavităŃii peritoneale. 3. 7. Elementele componente ale diartrozelor. Anexele muşchilor. Rezultanta musculară. Dezvoltarea articulaŃiilor. Sinergismul. Criterii de clasificare a muşchilor. Blastocistogeneza. Principalele articulaŃii ale membrului superior – anatomie aplicată. ImportanŃa clinică. Rezultanta musculară. Sinteza mişcărilor articulare (mers. Topografie toraco-pleuro-pericardo-cardiacă. ProiecŃia cardiacă şi a orificiilor. decidua. GastrulaŃia. SecŃiunea anatomică şi fiziologică.

metacarp. grupele ganglionare limfatice ale axilei. (Fascia antebrahială. muşchiul subscapular. AplicaŃii practice). AplicaŃii clinice). artera axilară şi ramuri. DisecŃia regiunii scapulare şi posterioare a braŃului. M. ridicători al scapulei. Vasele regiunii. plexul brahial. Canalul carpian. coastele). loji musculare. radial. Arcadele arteriale. nervii şi venele superficiale. falange. vase şi nervi superficiali. Nervul axilar. DisecŃia axilei (pereŃii axilei.2. Nervii palmei şi ai degetelor. Muşchii anterolaterali ai antebraŃului pe planuri şi grupuri funcŃionale. Explorare pe viu.nervii median. Fascia brahială. Mm. (Regiuni topografice. mm. DisecŃia regiunilor anterioare ale antebraŃului şi mâinii (Fascia antebrahială. trapez şi latissimus dorsi.spaŃiul intercostal). 2. dinŃat anterior. 5. vena axilară. traiecte vase şi nervi. musculocutan. DisecŃia regiunii anterioare a braŃului (venele cefalică şi bazilică. median şi radial. DisecŃia regiunilor dorsale ale antebraŃului şi mâinii. (Muşchii supra şi infraspinoşi. ŞanŃul pulsului şi tabachera anatomică. Scheletul membrului superior (humerus. Scheletul trunchiului (coloana vertebrală în ansamblu. 7. Anatomia pe viu şi aplicativă) 14 . carp. glanda mamară.rotunzi. 6. 4. Tecile sinoviale. nervii cutanaŃi. Anatomie aplicată). mm. inserŃii musculare). NoŃiuni principale de artrologie). şanŃurilor vertebrale. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE A. Anatomie aplicată).triceps. Explorare pe viu. fascia brahială. vertebra tip. Centura scapulară (clavicula. Anatomie pe viu. Sinteza topografică a peretelui toracic şi a membrului superior. DISECłIA MEMBRELOR A1 – DisecŃia membrului superior spatelui şi peretele antero-lateral toracic 1. scapula – anatomie descriptivă. Prin studiul practic la cadavru şi prin corelarea datelor teoretice cu cele de anatomie aplicată să se realizeze o pregătire anatomică solidă. DisecŃia peretelui antero-lateral toracic ( muşchii pectorali. sternul. (Mm. vertebre regionale. absolut necesară în perioada pregătirii univer-sitare şi statutului de viitor medic. Nn.ulnar. 3. DisecŃia spatelui.ulnă. radius. Mm. Muşchii regiunilor. IV. Vasele şi nervii regiunii.romboizi. DisecŃia palmei.

InervaŃia cordului. Apertura toracică superioară. Anatomie clinică. Cavitatea toracică : delimitare. DisecŃia regiunii fesiere şi posterioară a coapsei.posteriori ai coapsei. Arborele traheobronşic (Traheea toracică. Vasele mari de la baza inimii. segmente pulmonare. loji musculare.Musculatura posterioară a gambei şi mm. Lacunele neuromusculară şi vasculară. DISECłIA VISCERELOR B1 – DisecŃia viscerelor toracale 1. fibula.ArticulaŃia coxo-femurală. 4. Muşchiul diafragm – descriere. DisecŃia regiunii dorsale a gambei şi plantei. Vasele femurale. 13. Vasele poplitee. Canalul adductorilor). (Fosa poplitee-delimitare.) 15 . Mediastinul : împărŃire. pelvitrohanterieni. Limfo-ganglionii inghinali. (Fascia gambei. Vasele bron-şice. Scheletul centurii pelvine şi al membrului inferior (coxal..) 14.drept abdominal şi teaca acestuia. Anatomie aplicată). Nervul ischiadic. Raporturile plămânilor. 11. metatarsului şi falangele. Artera pulmonară. (Mm. Anatomie aplicată. Sinteză topografică a membrului inferior şi peretelui abdominal. Principalele articulaŃii ale membrului inferior). Fascia lata. Plexul lombar. Plămânul (ConfiguraŃia externă. Pediculul pulmonar). Nervii cutanaŃi.). fesieri. Inima (ConfiguraŃia externă. Arterele coronare şi venele inimii.plantei. Raporturi. tibia. Plexul sacrat-formare. Pache-tul vasculonervos tibial anterior. comunicări. Canalul inghinal. topografie. 9. Pleura (sinusurile pleurale. DisecŃia peretelui antero – lateral al abdomenului (muşchii laŃi ai abdomenului. m. (Regiuni topografice. femur. Nervul femural. lobi. traiecte vase şi nervi. 3. ramuri. Scizurile pulmonare. Muşchii regiunilor. formare şi ramuri. DisecŃia regiunii anterioare a coapsei (Vena safenă mare. oasele tarsului. DisecŃia regiunii antero – laterale a gambei şi dorsală a piciorului. Anatomie aplicată. Pachetul vasculonervos tibial posterior. Vene şi nervi superficiali. proiecŃie). Trigonul femural. Aparatul valvular. Mm.Mm.) 10. ConfiguraŃia internă a cavi-tăŃilor inimii. BifurcaŃia traheei şi bron-hiile principale.Topografie toraco–pleuro-pulmonară.conŃinut.A2 – DisecŃia membrului inferior şi a peretelui antero-lateral abdominal 8. Anatomia pe viu şi aplicativă) B. conŃinut 2. 12.

5. raporturi. Fascia de coalescenŃă Treitz. vascularizaŃie. raporturi. Aparatul genital masculin (Testiculul. Pericardul fibros şi pericardul seros.raporturi.raporturile capului. Perineul.raporturi). Esofagul toracic-raporturi. 15. Peritoneul gastric. Glanda suprarenală (situare.Omentul mic.topografie. Peritoneul splenic. căile sperma-tice intra şi extratesticulare. ramuri). 10. Pancreasul (ConfiguraŃie externă. VascularizaŃia duodeno-pancreatică). Pediculul renal (elemente componente. Sinteză topografică a viscerelor pelviene.ligamentele late. AplicaŃii clinice 16 .) Mezenterul. Ureterul la bărbat şi la femeie.porŃiuni.Anatomie aplicată 16. Anatomie clinică. Aorta toracică (raporturi. corpului şi ale cozii. Artera splenică). Raporturi. Jejun . Intestinul gros (anatomie. raporturi intrinseci şi extrinseci). Căile biliare intra şi extrahepatice. Raporturile stomacului. Vezica urinară (configuraŃie. Vena cavă inferioară (formare. Sistemul venelor azygos. Limfaticele toracelui. Uretra.raporturi. Ficat (Aspect exterior. Duodenul (porŃiuni.raporturi). Raporturi. LanŃul simpaticul abdominal. Anatomie aplicată. Sinusurile pericadului. 6. Căile excretoare intra şi extrarenale. raporturi). 12. 8. 11. tuba uterină-porŃiuni. veziculele seminale). Anatomie aplicată 13. 18. Anatomie aplicată.mezosalpinx. Loja renală. Nervii vag şi frenic în torace. Peritoneul şi cavitatea peritoneală. vascularizaŃie). B3 – DisecŃia viscerelor uro–genitale 14.vascularizaŃie). Stomacul (ConfiguraŃie externă. raporturi). Mezoco-lonul transvers. prostata-aspect extern. raporturi. Bursa omentală. ovarul-aspect extern.aspect exterior. raporturi. Topografia cavităŃii peritoneale. Esofagul abdominal. Aparatul genital feminin (uterul-aspect exterior. Lobi. B2 – DisecŃia viscerelor abdominale 7. VascularizaŃia stomacului). Aorta abdominală (limite. Pedicul hepatic. Splina (ConfiguraŃie externă. NoŃiuni de anatomie clinică. Vezicula biliară. Regiunea celiacă şi plexul celiac. Peritoneul hepatic. LanŃul simpatic toracic. Artera şi vena renală). ramuri). raporturi). Rinichii (configuraŃie externă. ImpărŃirea topografică a peretelui abdominal. VascularizaŃia şi inerva-Ńia rinichiului şi a glandei suprarenale.raporturi. 17. Vena cavă superioară (formare. Anatomie aplicată.segmente hepatice). Artera hepatică proprie. 9.ilionul (anatomie descriptivă. Vena portă.

3. Arcurile branhiale şi derivatele lor. 8. Anomalii. NoŃiuni introductive privind dezvoltarea feŃei. Dentinogeneza. Dezvoltarea glandelor salivare mari şi mici. CONłINUTUL CURSURILOR A. 7. EvoluŃia sacului dentar. Arcurile aortice. Derivatele pungilor faringiene. frecvent întâlnite de medicul stomatolog. concomitent cu activitatea din sala de disecŃie. 4. Regiunea branhială. Osificarea oaselor calvariei. Anomalii în dezvoltarea dinŃilor. 3.Formarea mugurilor faciali şi a şanŃurilor intermugurale. Nervii arcurilor branhiale. Dezvoltarea foselor nazale şi a palatului. 6. Gura definitivă şi derivatele sale. Dezvoltarea limbii. Gura primitivă şi derivatele sale. Câmpul mezobranhial. EvoluŃia pungilor ectobranhiale. Să permită înŃelegerea proceselor de embriogeneză normală dar şi a mecanismelor de producere a malformaŃiilor capului şi gâtului. Structuri de susŃinere. Principalele anomalii de dezvoltare. Amelogeneza. Dezvoltarea articulaŃiei temporo-mandibulare. Să realizeze. ANATOMIA DEZVOLTĂRII CAPULUI ŞI GÂTULUI 1. 2. Pungile endo şi ectobranhiale. Musculatura branhială. Anomalii de dezvoltare. II. Anomalii de dezvoltare.SEMESTRUL II 48 ore curs 128 ore de lucrări practice I. Dezvoltarea glandei tiroide. SCOPUL CURSULUI 1. Anomalii de dezvoltare. 2.I) cunoştinŃele studenŃilor stomatologi despre dezvoltarea extremităŃii cervico-cefalice. Fontanele şi suturi. o cât mai bună pregătire teoretică privind anatomia funcŃională a aparatului dentomaxilar şi să sintetizeze informaŃiile de anatomie clinică a viscerelor capului şi gâtului. InervaŃia complexă a limbii. Osificarea condrocraniului. Dezvoltarea craniului. 17 . Formarea cavităŃii bucale. Dezvoltarea glandei hipofize. Cementogeneza. Condrocraniul (segmentul cordal şi segmentul precordal). Punga faringiană Luschka. Formarea coroanei şi rădăcinii dentare. Dezvoltarea dinŃilor. Să permită însuşirea sintetică a acelor noŃiuni de anatomie funcŃională a SNC şi a organelor de simŃ necesare viitorului medic stomatolog. Să aprofundeze (în baza noŃiunilor de embriologie însuşite în sem. Faringele primitiv. 5.

Vase şi nervi. ANATOMIA FUNCłIONALĂ A APARATULUI DENTO – MAXILAR. Mişcarea de lateralitate a mandibulei. 2. Sensibilitatea extero . VariaŃii anatomice ale articulaŃiei temporomandibulare. Topografia cavităŃii bucale. Sisteme traiectoriale la nivelul mandibulei.A.N.clasificare. ligamentele intrinseci şi extrinseci ale ATM. Vasele şi nervii. a mucoasei cavităŃii bucale. Nasul extern. 4. VascularizaŃia şi inervaŃia complexă. VISCERELE CAPULUI ŞI GÂTULUI 1. Structura de rezistenŃă a neuro şi viscerocraniului. topografie. ProtracŃia şi retroducŃia. 8. Tubul neural – dezvoltarea măduvei spinării şi encefalului. Capsula ATM (fibroasă şi sinovială). forŃa musculară). fosa mandibulară şi tuberculul articular). FuncŃiile laringelui. Sinusurile paranazale. Căile ascendente medulare.C. Anatomia ATM – componente osoase din partea mandibulei şi a osului temporal (condilul mandibulei. DecusaŃia piramidală şi decusaŃia lemniscală. Muşchii intrinseci şi extrinseci. Anatomia descriptivă şi funcŃională a muşchilor masticatori (secŃiunea fiziologică. Topografia faringiană. Cavitatea nazală. Musculatura faringiană. Laringele-descriere. 2. Vestibulul nazal. Explorarea clinică a muşchilor aparatului dento-maxilar). Canalele de excreŃie ale glandelor salivare mari. InervaŃia şi vascularizaŃia. Citoarhitectonica substanŃei cenuşii. Biodinamica ATM – axe articulare. 9. 3. 18 . Cavitatea laringelui. Vestibulul bucal şi cavitatea bucală propriu-zisă. 5. Stâlpii traiectoriali longitudinali şi orizontali din partea fixă a viscerocraniului. Palatul moale. ŞI A ORGANELOR DE SIMł 1. Fosele nazale – structură. discul articulaŃiei temporomandibulare (descriere. senzitiv-senzorială. Glandele salivare . ConfiguraŃia internă a măduvei spinării. ImplicaŃii clinice. Cavitatea laringelui. 7. Căile descendente medulare (piramidale şi extrapiramidale). structură. Cavitatea faringelui. 6. Mişcările de coborâre şi de ridicare ale mandibulei. 10. structură. C. funcŃii). NoŃiuni de anatomie comparată.structura osteocartilaginoasă. 3. Faringele. Nucleii proprii şi echivalenŃi ai trunchiului cerebral. Mucoasa respiratorie şi olfactivă. Structura trunchiului cerebral. Repere în anestezie. ANATOMIA FUNCłIONALĂ A S. Cavitatea bucală.Factorii morfogenetici. Muşchii mobilizatori ai mandibulei. Descriere. VascularizaŃie şi inervaŃie. AplicaŃii clinice. Baza craniului-importanŃă.şi proprioceptivă.

2. 5. 8. palatul osos. etmoid. Vomerul. 2. conŃinut. Cavitatea nazală: pereŃii foselor nazale. anatomie aplicativă. FaŃa externă şi internă a acestora. Norma lateralis: prezentare generală. Septul osos nazal. Prezentarea generală a craniului: ossa cranii. InserŃii musculare.4. FaŃa inferioară a stâncii temporalului. elemente de relief osos. InserŃii musculare pe mandibulă. Studiul în detaliu a viscerocraniului este o condiŃie esenŃială pentru studentul stomatolog. gaura mentală. Descrierea părŃilor componente ale oaselor sfenoid. III. Osul lacrimal. CRANIOLOGIA 1. Analizatorul optic. Fontanele. Să permită studenŃilor stomatologi cunoaşterea aprofundată a noŃiunilor de craniologie. Calea optică 6. AplicaŃii clinice. Cornetul nazal inferior. Orificii nervoase şi vasculare. lama verticală procese). Suturi. 5. Lucrările practice în sala de disecŃie să asigure un bagaj sufient de noŃiuni de anatomie clasică şi aplicativă a extremităŃii cervico-cefalice şi o pondere crescută a celor de interes imediat pentru studenŃii stomatologi. Căi ascendente din teritoriul nervilor cranieni. Mandibula ( corp şi ramuri. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Prezentarea generală a oaselor neurocraniului. Analizatorul acustic şi vestibular. Osul nazal. Lemniscul trigeminal. ossa faciei. temporal. Oasele craniului visceral: osul maxilar (corp şi procese). 6. comunicări. Sinusul sfenoidal şi celulele etmoidale. Planum temporale. Calea durerii dentare. procesul pterigoidian. occipital. neuro şi visce-rocraniul. Gaura occipitală mare. inserŃii musculare. comunicări). 19 . descrierea fosei temporale (pereŃi. canalul mandibular. Calvaria. Căile nervoase. Norma occipitalis-liniile nucale. indispensabilă pentru înŃelegerea anatomiei descriptive şi aplicate a capului şi gâtului. 7. Gaura mandibulei. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE A. Repere folosite în anestezie.faŃa externă şi faŃa internă. Calea gustativă. 4. Exobaza: Prezentare generală. 3.medie şi posterioară)-delimitare. Puncte craniometrice. sinusurile paranazale. comunicări. Osul palatin (lama orizontală. IV. Sinusul maxilar-pereŃi. Osul zigomatic. orificii de drenaj. Endobaza : Fosele craniene (anterioară.

2. eferenŃe. Plexul cervical: formare. conŃinut. aferenŃe. LanŃul simpatic cervical: descriere. inervaŃie. raporturi.lamele superficială. Anatomie clinică. Mănunchiul vasculonervos al gâtului-alcătuire. Artera carotidă internă: origine. comunicări). jugulară anterioară.Glanda tiroidă: configuraŃie. 8. ÎmpărŃirea topografică a gâtului. glomus carotic. Seminar recapitulativ. raporturi. Vena jugulară internă-origine. vagina carotica. origine aparentă. inserŃie.9. 11. traiect. inferior (stelat): descriere.traiect. jugulară externă). 20 . Anatomie clinică. Muşchii scaleni. Muşchii suprahioidieni. inervaŃie. Glanda submandibulară: descriere. Diafragma stiliană-alcătuire. Fascia cervicală. Fosele infratemporală (delimitare. prevertebrală. a. Ganglionii simpatici cervicali superior. Osul hioid. conŃinut. raporturi. Nervul hipoglos:-componenŃa în fibre. raporturi. Test control craniologie. B. Nervul vag: componenŃa în fibre. Vasele subclaviculare: traiect. Nervul accesor: componenŃa în fibre. ramuri.Anatomie funcŃională. 3. importanŃa clinică.raporturi. ramuri. canal de excreŃie. Norma anterior-puncte de emergenŃă trigeminale. Loja glandei: delimitare. teritoriu de distribuŃie. acŃiune. digastric). raporturi. Venele superficiale ale gâtului (v. Artera carotidă externă: traiect.pratraheală. a. SpaŃiul laterofaringian-retro şi prestilian-topografie. Anatomie funcŃională. 10. Muşchii planşeului bucal (milohiodian. raporturi. inervaŃie. comunicări. ramuri intracraniene. Fosa pterigo-palatină ( delimitare. Muşchiul sternocleidomastoidian-origine. traiect. a. Glandele paratiroide. mijlociu (inconstant). Artera carotidă co-mună: traiect. origine aparentă. tiroidă supe-rioară. conŃinut. linguală. vascularizaŃie. ramuri. raporturi. raporturi. teritoriu de distribuŃie. Ganglionii limfatici ai gâtuluilanŃuri ganglionare. raporturi. 9. conŃinut. geniohioidian şi pântecele anterior al m. faringiană ascendentă. vascularizaŃie. DISECłIA GÂTULUI 1. Dezvoltarea dinŃilor. SpaŃiul interscalenic. Orbita: delimitare. comunicări). 7. sinus carotic. 6. inserŃie. ramuri.origine. Muşchiul platysma. 4. raporturi. origine reală. Muşchii infrahioidieni. ramuri colaterale (a.afluenŃi. inervaŃie. origine reală. Anatomie funcŃională. 5. raporturi. ramuri. traiect. teritoriu de distribuŃie. v. traiect. origine reală.raporturi. occipitală). ramuri. origine aparentă. comu-nicări. Lucrare practică de embriologie.

ramuri. traiect. Glanda sublinguală: spaŃiul submucos sublingual. eferenŃe. Derivate. raporturi. Muşchii pterigoidian medial şi lateral. 7. Artera maxilară: traiect. nazal şi orbitei. SpaŃiul paraamigdalian. orificii de drenaj. 4. vascularizaŃie şi inervaŃie. Anatomie aplicată. Ganglionul funcŃională. Anatomie aplicativă. Muşchiul temporal. Orbita-conŃinut. Lucrare practică de embriologie. ducte excretoare. Nervul trigemen-origine reală şi origine aparentă. Anatomia funcŃională.arcurile şi pungile branhiale. 2. eferenŃe. Ganglionul submandibular. Sinusurile paranazale-sinusul maxilar:trepanaŃia peretelui anterior. 11. ConŃinutul fosei pterigopalatine: Nervul maxilar-traiect. Muşchii mimicii: caractere generale. ramuri. Regiunile topografice ale capului – sistematizare. raporturi. eferenŃe. D. Muşchiul maseter. Anatomie clinică. Traiect intracranian. DinŃii sinusali. ramuri. raporturi intrinseci şi extrinseci ale parotidei. ramuri. Artera oftalmică. Anatomia 21 . ramuri în totalitate. 11. cartilaje.oculomotor. Nervul facial: componenŃa fibrilară. raporturi. Artera facială: traiect. raporturi. Artera temporală superficială: traiect. vascularizaŃie şi inervaŃie. 12. Ductul parotidian. 9. raporturi. raporturi. Traiect. Glanda parotidă: loja parotidiană.raporturi. trohlear. Anatomie funcŃională. DISECłIA VISCERELOR CAPULUI ŞI GÂTULUI / SISTEMUL NERVOS CENTRAL ŞI ORGANE DE SIMł 1. 10. prelungiri. Anatomie clinică. originea aparentă. Anatomie funcŃională. traiect. 6. prelungirile glandulare. Vena facială. Nervul oftalmic-traiect. Muşchii mimicii grupaŃi în jurul orificiului bucal. raporturi.10. abducens. Nervul mandibular-traiect. InervaŃia dinŃilor.agenŃii motori. raporturi. Anatomie funcŃională. Nervii motori ai globului ocular. pereŃi. ramurile în totalitate. Ganglionul pterigopalatin-aferenŃe. eferenŃe. Anatomie funcŃională. Ramurile trigemenuluisistematizare. Ganglionul ciliar-aferenŃe. ImplicaŃii clinice. otic-aferenŃe. Ganglionii limfatici ai capului – grupe ganglionare . ramuri. C. aferenŃe. InervaŃia cutanată a feŃei. 3. Vena facială. Nervul glosofaringian: componenŃa fibrilară. Nasul extern – planuri stratigrafice.ComponenŃa fibri-lară. Ganglionul trigeminal Gasser. ramuri. Test de control din anatomia regiunii cervicale. 5. Repere în anestezie. 8. ramuri. Origine reală şi aparentă. raporturi. ArticulaŃia temporomandibulară. originea aparentă.Muşchii extrinseci ai globului ocular. DISECłIA CAPULUI 1.

raporturi. LimbaconformaŃie externă.feŃe.C. Sinusurile venoase ale durei mater. 6. glota. ConfiguraŃia externă a bulbului. VascularizaŃie. 4. Topografie faringiană. 11. Lobi. ConfiguraŃie externă . Cavitatea laringeluiaditusul laringian.2. 2. Studiul sistemului nervos central pe secŃiuni. Cerebelul-configuraŃia externă a vermisului şi a emisferelor cerebeloase. 10. anatomie clinică. Venele cerebrale. Trunchiul cerebral – aşezare. articulaŃii. Anatomie aplicată. musculatura intrinsecă şi extrinsecă. AplicaŃii practice. Meningele spinal. punŃii şi mezencefalului. muşchi.Ventriculul IV. Ventriculul III. Meningele. vase şi nervi. Raporturile leptomeninge-vase cerebrale. Pedunculii cerebeloşi. 22 . atât de importantă în chirurgia practică. structură. 7. Sistemul limbic şi calea olfactivă. Rădăcinile ventrale şi dorsale ale nervilor spinali. Principalele arii corticale.N. nervi. etajele supra şi infraglotic. Cortexul cerebral. Seminar recapitulativ S. componente. vase. giraŃie. 5. NoŃiuni de anatomie clinică. nervi. talamus. Măduva spinării –aşezare. Anatomie aplicată. Orofaringele-fosa tonsilară. ANATOMIE CLINICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ ANUL II PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 1 semestru 32 ore de curs 48 ore de lucrări practice I. Diencefalul – hipotalamus. şanŃuri. 8. Originile aparente ale nervilor cranieni. Nucleii bazali. artera bazilară. DisecŃia laringelui – cartilajele laringelui. vase. VascularizaŃia măduvei spinării. Cavitatea bucală. Cunoaşterea anatomiei speciale a teritoriului oro-maxilo-facial. Faringele-musculatură. Muşchii planşeului bucal. FisuraŃie. lobuli. ÎnŃelegerea rolului cercetării fundamentale în perfecŃionarea clinică a viitorului medic stomatolog. ConfiguraŃia externă a emisferelor cerebrale. 3. Fosa romboidă. Loja glandei sublinguale-conŃinut. VascularizaŃia cerebelului. Vasele creierului-artera carotidă internă. Calea optică şi calea acustică. VascularizaŃie. intumescenŃe. 12. Anatomie descriptivă. raporturi. Plicile vocale. Ventriculii lateral. fisuri şi şanŃuri. SCOPUL CURSULUI: 1.vase. 13. 9. DisecŃia peretelui anterior al vestibulului bucal-muşchi. 14. nervi. Neoencefalul. Metatalamusul – corpii geniculaŃi lateral şi medial.

Să cunoască spaŃiile cervico. Informarea asupra aplicaŃiilor practice. spaŃiul pterigomandibular. raporturile glandei sublinguale.Regiunea sublinguală mucoasa regiunii. . mucoasa vestibulară.Vestibulul bucal: împărtire. 4. 23 . Să cunoască bazele anatomice privind anestezia în stomatologie. Să cunoască cinematica mandibulară şi rolul el în mecanica masticaŃiei. 3.Detaiii de suprafată. . III. 6. 2. ANATOMIA TOPOGRAFICĂ A CAVITĂłII BUCALE . loja sublinguală. 5.Regiunile retromolare: mucoasa regiunii. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. cât şi raporturile dinŃior cu aceste elemente. Să cunoască bazele anatomice privind propagarea infecŃillor cu punct de plecare dentar. Să cunoască distribuŃia topografică a elementelor vasculo-nervoase în teritoriul oro-maxilo-facial. . .3.Regiunea palatină: mucoasa regiunii.Modificări morfologice la edentatul total. astfel încât aceasta anatomie să devină utilă pregătirii clinice. repere şi aplicaŃii practice privind regiunea palatină. .InervaŃia senzitivă a dinŃilor. . repere şi aplicaŃii practice privind regiunile retromolare. inervaŃie. . vascularizaŃie şi inervaŃie. II. repere şi aplicaŃii practice privind vestibulul bucal. cât şi drenajul limfatic în teritoriul oro-maxilo-facial.faciale şi rolul lor în practica oro-maxilo-facială. 2. şi mucoasei alveolare (gingiei).Clasificarea glandelor salivare mici. Să aibe un bagaj complet de cunoştinŃe care să le permită în timp evitarea oricărui tip de iatrogenii consecutive practicii chirurgicale în stomatologie. astfel incât să poată selecta reperele anatomice vizibile şi invizibile pe care să le poată adapta ulterior la fiecare pacient. .Diviziune topografică.Detaiii de suprafaŃă. ANATOMIA APLICATĂ A CAVITAłII BUCALE . 7. OBIECTIVELE CURSURILOR: Ne propunem ca la terminarea cursurilor şi lucrărilor practice studentii să fie capabili: 1. . vascularizaŃie.Detaiii de suprafaŃă. repere şi aplicaŃii practice privind regiunea sublinguală . Să cunoască toate formaŃiunile anatomice care pot constitui obstacole morfologice în chirurgia implantologică.Detalii de suprafată.

. .3.Morfologie radiculară externă la grupul frontal. TOPOGRAFIA PROCESELOR ALVEOLARE .Date morfologice privind compactele şi Ńesutul spongios mandibular. vascularizaŃie.RelaŃille liniei milohloidiene cu apexurile dentare. . . .Morfologie radiculară externă la grupul premolar.morfologie. anomalii de dezvoltare. .Procesul alveolar al maxilarului şi relaŃile lui cu dinŃii.RelaŃiile dinŃilor inferiori cu canalul mandibular.Clasificarea mandibulelor în funcŃie de calitatea osului. 24 .ConsideraŃii anatomo-clinice privind conŃinutul canalului mandibular .Aspecte privind embriologia şi dezvoltarea sinusurilor maxilare.Morfologie radiculară externă la grupul premolar. inervaŃie. .Sistemul de drenaj al sinusului maxilar. STRUCTURA FUNCłIONALĂ A MANDIBULEI ŞI TOPOGRAFIA CANALULUI MANDIBULAR . . ANATOMIA TOPOGRAFICĂ ŞI APLICATĂ A SINUSURILOR MAXILARE .Morfologie radiculară externă la grupul molar.Variante topografice privind nervul alveolar inferior 7. .Traiectul canalului mandibular. .Procesul alveolar mandibular şi relaŃile lui cu dinŃii. 4. .ImportanŃa clinică a cunoaşterii morfologiei radiculare externe 6. . .ImportanŃa clinică a cunoaşterii morfologiei radiculare externe 5. şi aplicaŃii practice.Morfologie radiculară externă la grupul frontal.AplicaŃii practice în implantologie.Procesele alveolare edentate total: clase de atrofie şi aplicaŃii practice în implantologie. . . .PereŃii sinusului maxilar adult . NOłIUNI DE MORFOLOGIE RADICULARĂ EXTERNĂ LA DINłII SUPERIORI . NOłIUNI DE MORFOLOGIE RADICULARĂ EXTERNĂ LA DINłII INFERIORI .Morfologie radiculară externă la grupul molar.AplicaŃii practice privind anestezia supraperiostatală. .

.Topografia nervilor palatini şi aplicaŃii practice pentru anestezie. . 11.T.AplicaŃii practice privind raporturile A. CONSIDERAłII ANATOMO-CLINICE PRIVIND SPAłILE CERVICO-FACIALE . 12. .Grosimea masticatorie şi fasciile muşchilor masticatori.Topografia nervilor alveolari postero-superiori şi aplicaŃii practice pentru anestezie.Topografia nervului mental şi aplicaŃii practice pentru anestezie.M. căi de difuziune a infecŃiilor dentare..Topografia nervilor alveolari antero-superiori şi aplicaŃii practice pentru anestezie. . BAZELE ANATOMICE PRIVIND ANESTEZIA ÎN STOMATOLOGIE .Topografia nervului bucal şi aplicaŃii practice pentru anestezie. .PosibilităŃi de propagare a infecŃiilor dentare. .T.ÎmpărŃirea acestor spaŃii pe criterii clinico-stomatologice. ANATOMIA MANDIBULARE . .Topografia nervului alveolar inferior şi aplicaŃii practice pentru anestezie. BAZELE ANATOMICE ALE PROPAGĂRII INFECłIILOR CU PUNCT DE PLECARE DENTAR . .AplicaŃii practice privind tulburările interferenŃei discului articular. aplicaŃii practice în endodonŃie şi implantologie. CINEMATICA MANDIBULARA ŞI MECANICA MASTICATIE1 . . .căi de propagare a infectiflor cu punct de plecare dentar. . cale de propagare a infecŃiilor dentare.Difuziunea infecŃiilor dentare în zona cervicală.Rolul muşchilor masticatori în cinematica mandibulară. . dislocări şi aderente.Topografia nervului lingual şi aplicaŃii practice pentru anestezie. . 10.M.Morfologia şi funcŃia meniscală (discală). TOPOGRAFICĂ ŞI APLICATĂ A ARTICULAłIEI TEMPORO- 25 . .RelaŃiile dinŃilor cu spaŃiile peribucale.RelaŃia centrică şi mişcările mandibulare.Comunicările acestor spaŃii. ANATOMIA TOPOGRAFICĂ ŞI APLICATĂ PRIVIND RAMURILE PERIFERICE TRIGEMINALE.Raporturile A.DistribuŃia Ńesutului conjunctiv lax în teritoriul oro-maxilo-facial.Clasificarea articulaŃiilor în funcŃie de poziŃia discului articular aplicaŃii practice. 9. . . aplicatii practice.Variante morfologice ale raporturilor dento-sinusale.Mecanica masticaŃiei. . 8.

Topografia ramurilor bucale. Vasele limfatice ale regiunii palatine. . ObservaŃii şi aplicaŃii practice privind vasele limfatice de mai sus. ObservaŃii privind vasele pulpare şi rolul lor în activitatea dentino-formatoare. AplicaŃii practice privind topografia acestor ramuri şi posibilităŃile lor de lezare în practica oro-maxilo-faciali. aferenŃele şi eferenŃele lor. NOłIUNI PRIVIND MICROVASCULARIZAłIA ŞI MICROINERVAłIA DENTO-PARODONTALĂ Surse arteriale. TOPOGRAFIA CANALELOR STENON ŞI WHAR'TON 26 . MicroinervaŃia dento-parodontală ŞI DRENAJUL 14.Topografia ramurii temporale (temporo-frontale).Topografia nervilor maxilar şi mandibular la baza craniului şi aplicaŃii practice pentru anestezie. bolii parodontale. Vasele limfatice ale articulaŃiei temporo-mandibulare şi ale muşchilor masticatori.Diviziunea terminală a nervului facial. . 15. 16. . Aspecte vasculare speciale. Vasele limfatice ale glandelor salivare mari..Topografia ramului marginal al mandibulei. Vasele limfatice ale limbii. ObservaŃii privind vasele parodontale şi rolul lor în amortizarea presiunilor şi apariŃia. .Topografia ramului cervical. TOPOGRAFIA GRUPELOR GANGLIONARE LMIFATICE LIMFATIC ÎN TERITORIUL ORO-MAXILO-FACIAL - Clasificarea ganglionilor limfatici din teritoriul oro-maxilo-facial. - Vasele limfatice din regiunile peribucale superficiale. ANATOMIA TOPOGRAFICĂ A RAMURILOR TERMINALE ALE NERVULUI FACIAL . . 13.Topografia ramurilor zigomatice. Vasele limfatice dento-parodontale.

Delimitare.ÎmpărŃirea acestor regiuni având în vedere necesitatea unei concordanŃe anatomo-topografice şi clinico-stomatologice.Elemente vasculo-nervoase subcutanate.Mănunchiuri vasculo-nervoase în regiune. . Nervul mandibular şi ramurile lui în regiune. Comunicările regiunii.Gaura supraorbitală: topografie şi aplicaŃii practice. REGIUNEA OCCIPITALĂ ŞI REGIUNEA FRONTALĂ .topografie şi ramuri.Sistemul musculo-aponevrotic superficial. .Sinusurile frontale: pereŃii şi posibilităŃi de abord chirurgical 3. Originea şi topografia canalului Wharton.Regiunea parietală 2.AplicaŃii practice în regiunea temporală. .Planul vasculo-nervos profund. . 27 . topografie şi aplicaŃii practice privind anestezia. Muşchii masticatori Artera maxilară . căi de propagare a infecŃiilor dentare. . .Stratigrafie.- Originea şi topografia canalului Stenon. .enumerare planuri. REGIUNEA INFRATEMPORALĂ Delimitarea regiunii. CONTINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. . Descoperirea chirurgicală şi aplicaŃii practice privind ductul submandibular Wharton. . IV.FaŃa şi figura. 4. . .Delimitarea regiunilor capului de regiunile gâtului. Descoperirea chirurgicală şi aplicaŃii practice privind canalul parotidian Stenon.Delimitarea acestor regiuni. dispozitie şi aplicaŃii practice. . ÎMPARłIREA TOPOGRAFICĂ A CAPULUI ŞI GÂTULUI . perniŃa de grăsime temporală şi topografia ramurii temporale a nervului facial.Delimitarea regiunilor calvariei de regiunile feŃei. . REGIUNEA TEMPORALĂ .Stratigrafie. .Fascia temporală.

Raporturile meatului audutiv extern. AplicaŃii practice în regiunea-bucală EvidenŃierea reperelor utile în anestezie la nivelul punctelor de emergenŃă periferică trigeminală 7.- Nervul maxilar în regiune. Stratigrafie: enumerare planuri. Detalii de suprafată la nivelul pavilionului urechii. Aspectul regiunii. 6. VascularizaŃia şi inervatia regiunii nazale şi auriculare. raporturi şi aplicaŃii practice. Planul osos al regiunii. PereŃii orbitei şi aplicaŃii practice privind raporturile lor. prelungiri. REGIUNEA BUCALĂ Delimitare şi împărŃire folosind criterii a natormo-clinice. Loja maseterină: delimitare. comunicări şi aplicaŃii practice în stomatologie. Comunicările orbitei şi aplicaŃii practice. raporturi intrinseci. AplicaŃii practice în regiunea nazală şi auriculară. Planul muscular şi loja geniani (bucală). REGIUNEA NAZALĂ. Stratigrafia în partea anterioară a regiunii. topografie şi aplicaŃii practice privind anestezia. AplicaŃii practice la nivelul regiunii parotideo-maseterine în chirurgia -oro-maxilo-facială. Diviziunea anatomo-clinică a regiunii nazale. REGIUNEA AURICULARĂ ŞI REGIUNEA ORBITALĂ Delimitarea acestor regiuni. Fosa retromandibulară: delimitare şj comunicări. Nasul extern: aspect şi stratigrafie. 28 . Regiunea palpebrală: stratigrafie şi aplicaŃii practice. REGIUNEA PAROTIDEO-MASETERINĂ Delimitare şi împărŃire folosind criterii anatomo-clinice. ConŃinutul şi comunicările spaŃiului bucal. conŃinut. Glanda parotidă: raporturi parietale. SpaŃiile regiunii infratemporale: pterigoidian şi pterigo-mandibular Alte aplicaŃii practice 5. Ductul parotidian: topografie. Gaura infraorbitală: topografie şi aplicaŃii practice. ConŃinutul orbitei. pediculi.

Planul vasculo-nervos al regiunii. 8.Planul vasculo-nervos al regiunii. Pozitia crinică şi chirurgicală în regiunea submandibulară. .Descoperiri chirurgicale şi ligaturi de artere.Delimitare şi stratigrafie.AplicaŃii practice.AplicaŃii practice. AplicaŃii practice privind.- Aparatul lacrimal. topografie şi raporturile lor cu glanda tiroidă. Determinarea poziŃiei găurilor infraorbitală şi mentală. traheotomia şi traheostomia. . . Aspectul extern şi stratigrafia în regiunile labială şi mentală. Vasele şi nervii în regiunife labială şi mentală. REGIUNEA MENTALĂ Delimitarea acestor regiuni. 13. REGIUNEA LATERALĂ A GÂTULUI. Vasele şi nervii regiunii.Anatomie pe viu. .Delimitare şi stratigrafie. Stratigrafia în regiunea submandibulară.PosibilităŃi de propagare a infecŃiilor cu punct de plecare dentar. Bazele anatomo-clinice privind anestezia în stomatologie. REGIUNEA DE TRANZIłIE VASCULO-NERVOASĂ CERVICO-TORACICĂ . Delimitare şi stratigrafie. Stratigrafie şi aplicaŃii practice în regiunea submentală. . Măsurători la nivelul punctelor de emergenŃă periferică trigeminală 9. APLICATII PRACTICE PRIVIND REGIUNILIE PERIBUCALE . REGIUNILE SUPAHIOIDIENE Delimitarea regiunii submentale şi a regiunilor submandibulare. REGIUNEA TRIGONULUI CAROTIC ŞI REGIUNEA INFRAHIOIDIANA . Topografia arterei linguale şi a arterei faciale în regiunea submandibulară. AplicaŃii practice în regiunile tabială şi mentală. . ANATOMIA PE VIU A CAPULUI ŞI GATULUI 29 . 12. 10. REGIUNEA LABIALA (ORALĂ). Gaura mentală: consideraŃiuni anatomo-clinice. Raporturile glandei submandibulare. 11. AplicaŃii practice în regiunea submandibulară.

Podoleanu.Determinarea tonusului muşchilor mimicii. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei carotide externe. Măsurători şi identificări pe craniu V. limbii. 6. Cerma.V.Detalii şi repere în incidenŃe speciale 15. Cerma.L. dentare şi alveolare. Mosby Company. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei palatine mari. . "Anatomie cervico-oro-facială.V.Detalii şi repere pe radiografia de profil.Palparea glandelor salivare mari.Palparea hioidului. Linii. "Artera carotidă externă .AplicaŃii practice. Nimigean..Podoleanu.Palparea ganglionflor limfatici ai capului şi gâtului. 1980 " Cours universitaire de morphologie cranio-faciale". DESCOPERIRI ŞI LIGATURI DE ARTERE Arterele care pot fi lezate în timpul procedurilor chirurgicale sau în timpul tratamentului stomatologic.Vaillant. laringelui. axe.Palparea arterelor. Ed. . . 1999 30 . TERMINOLOGIA ANTROPOMETRICĂ UTILIZATĂ ÎN STUDIUL APARATULUI DENTO-MAXILAR Puncte craniometrice anterioare. L.M.Palparea contururilor osoase şi a articutaŃiei temporo-mandibulare. 5. " Anatomia clinică a capului şi gâtului".Palparea planşeului cavităŃii bucale. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei faciale. laterale.. V. traheei şi glandei tiroide. .Detalii şi repere pe radiografia de faŃă. planuri. . 1988 "Oral Anatomy". . diametre şi indici. 1996 3.Nimigean. . Ed. Ed.. BIBLIOGRAFIE: 1. Cerma. 1998. . Nancy. 4. ANATOMIA RADIOLOGICA A CAPULUI . . 16.Seres Sturm L. 2000 "Notiuni de anatomle topografică a capului şi gâtului” . I. 2.F. posterioare. 14. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei linguale.Sicher S. Descoperirea chirurgicală şi ligatura arterei temporale superficiale. The C. Tg. al muşchilor masticatori şi al muşchiului sternocleidomastoidian.Ph.V. . Mureş.Palparea punctelor de emergenŃă periferică trigeminali. Nimigean.

leziuni ischemice reversibile. embolie. inflamaŃii nespecifice şi specifice. tumori) ÎnŃelegerea şi însuşirea noŃiunilor fundamentale de patologie orală Prezentarea leziunilor histologice în corelare cu mecanismele fiziopalogice şI manifestările clinice. EVALUARE: 1. InflamaŃii nespecifice. Să poată descrie şi comenta din punct de vedere anatomo-patologic afecŃiunile studiate în clinică.VI. Să utilizeze corect terminologia specifică bolilor. Seminarii la lucrările practice 3. Să sensibilizeze viitori clinicieni asupra importanŃei decisive a diagnosticului histopatologic pentru practica medicală. Examen teoretic-curs 10% 10% 10% 70% ANATOMIE PATOLOGICĂ ANUL II Un semestru 32 ore curs 48 ore lucrări practice Scopul cursului: ÎnŃelegerea şI însuşirea noŃiunilor fundamentale de patologie generală (tulburări circulatorii. Obiectivele cursului: Se propune ca la terminarea cursului. 31 . lipidice şi glucidice InflamaŃia: GeneralităŃi asupra procesului inflamator. distrofii protidice. V. congestie. tromboza. distrofii. ConŃinutul cursului Curs introductiv: Obiectul de studiu al anatomiei patologice Tulburările circulatorii: Hiperemie. Lucrare de control 2. Examen practic 4. Să poată interpreta un buletin de analiză histopatologică. infarct Distrofiile: definiŃie. studenŃii să fie capabili să: Să cunoască cu precizie principalele leziuni din punct de vedere anatomopatologic şi să înŃeleagă principalele modificări histologice precum şi mecanismele lor de producere din cele mai importante afecŃiuni ale organismului.

Stază sangvină renală. 7. 32 . mucoasei bucale şi limbii. Leziuni traumatice. obrazului. Patologia parodonŃială. Distrofia fibrinoidă.(în nodulul Aschoff). Caria dentară. Boala Niemann-Pick. Patologia maxilarelor. Leziuni precanceroase buco-maxilo-faciale. Stază sangvină hepatică. procesele de regenerare nervoasă Tumorile: GeneralităŃi.InflamaŃii specifice: (tuberculoza. Infarct pulmonar. Staza biliară intrahepatică. 1. Infarct renal. Patologia articulaŃiei temporomandibulare. Patologia limfoganglionară cervico-facială. Distrofii 1. sifilisul congenital şi dobîndit. placa de aterom Stază sangvină pulmonară cronică. Tumorile disembrioplazice (teratoame) Patologie orală: Tulburări de dezvoltare. tumori mixte. reumatismul articular acut şi cronic. Clasificarea tumorilor (tumori benigne epiteliale. 5. ulcerul gastric Amiloidoza renală. evoluŃia unui focar de fractură. Manifestări orale ale unor boli sistemice. Boala de focar. Pericardita fibrinoasă 2. 2. 3. tumori maligne conjunctive) Tumorile de origine epitelială. Patologia buzelor. 8. Infarct miocardic. 9. 1. vindecarea plăgilor cutanate. 2. 6. 3. Apendicita acută flegmonoasă. ConŃinutul lucrărilor practice Lucrări de macroscopie Lucrări de microscopie Tulburări circulatoriiTrombus.şI extracelular. Hialinul intra. boala cu incluzii citomegalice. actinomicoza) Procesele de regenerare şi reparaŃie: Ńesut de granulaŃie. 5. InflamaŃii nespecifice. tumori benigne conjunctive. Leziuni celulare ischemice reversibile. Steatoză hepatică. 4. Patologia pulpei dentare. tumori maligne epiteliale. Tumorile de origine conjunctivă. Boala Gaucher. Patologia glandelor salivare. Tumorile cavităŃii bucale VI. 4. 7. 6.

Parotidita epidemică. 7. 3. Polipul. 1. Boala cu incluzii citomegalice. Bola reumatismală a cordului: granulomul Aschoff (miocardita reumatismală). Carcinomul mamar ductal invaziv. ciroza hepatică InflamaŃii specifice 1. 11. carcinomul de col uterin 11. 12. limfoame maligne nonhodgkiniene 12. carcinomul hepatocelular 8. Hemangiomul capilar cutanat.Chist branhial.(tbc pulmonar şi ganglionar) 2. carcinomul gastric 7. Granulomul tuberculos. endocardita infecŃioasă pielonefrita acută pneumonia francă lobară bronhopneumonia hepatita cronică. łesutul de granulaŃie. 10. Papilomul. 9. glomerulonefrita acută difuză poststreptococică 4. Granulom de reparaŃie gigantocelular (epulis). Enterocolita acută ulcero-hemoragică. 4. Melanomul malign. Adenomul pleomorf de glandă parotidă. carcinomul bronhopulmonar 9. Nevul nevocelular. 6. Leiomiofibromul uterin. 6. 5. 6. 6. Abcesul hepatic. 4. Aortita luetică. Pielonefrita micotică. 3. Carcinomul spinocelular. 5. 33 . 5. Tumori benigne 1. Adenocarcinomul de colon şI metastazele limfoganglionare ale acestuia. 7. Carcinomul bazocelular 2. endocardita reumatismală 3. 5. Fibroadenomul mamar. 4. 8. Adenom pleomorf de glandă parotidă. Carcinom apărut în cadrul unui adenom pleomorf. Leptomeningita acută purulentă. Lichen plan bucal. 8. Neurinomul (schwannomul) 8. Fibrosarcomul Patologie orală. carcinomul renal cu celule clare 10. Tumori maligne 1. 4. 2. Granulomul de corp străin. Actinomicoza. 7. 3. 2. Limfoame maligne – limfom Hodgkin.3.

OBIECTIVELE CURSULUI 1. Sternberg S. 6th ed. Carcinom scuamocelular de limbă. Ameloblastom Recapitulare VII. Kumar V. WB Saunders Company. 2001 2. Stăniceanu Florica Histopatologie practică.20% Examen teoretic – scris…………………………………………. 8. Ed. Robbins SL. Pathologic basis of disease. Verejan Irina Curs de morfopatologie pentru studenŃii FacultăŃii de Stomatologie. Cerma. 7. 1994 4.5. Boala cu incluzii citomegalice. SCOPUL CURSULUI: Sistematizarea într-un tot unitar a ansamblului cunoştinŃelor acumulate de chimia şi biochimia modernă. 1994. Bucureşti. ştiinŃe cu caracter formator.originii şi semnificaŃiei noŃiunilor de bază 34 . Bibliografie: 1. Evaluare: Lucrări de control…………………………………………………10% Examen practic……………………………………………………. 1989 3.70% BIOCHIMIE ANUL I semestrul I – CHIMIE. New York. UMF Bucureşti. Curs de morfopatologie. Taşcă C. 1999. Cotran RS. Raven Press. Granulomul dentar piogen. Taşcă C. semestrul II . VIII. 5.BIOCHIMIE 32 ore curs (semestrul I) şi 32 ore curs (semestrul II) 32 ore lucrări practice (semestrul I) şi 32 ore curs (semestrul II) I. 6. 10. care ajută la înŃelegerea fenomenelor biologice normale şi patologice II... Diagnostic surgical pathology. Parotidită epidemică. Introducerea limbajului chimic şi biochimic şi explicarea importanŃei.

chimic şi biologic în care operează fiecare biomoleculă. glutationul (structură. E. aminozaharuri. rol ) Proteine: structură. mioglobină. Glicoproteine şi proteoglicani: structuri şi roluri. oligo. medicina dentară modernă beneficiază din ce în ce mai mult de noile cercetări ştiinŃifice cu caracter chimic şi biochimic 5. Cunoaşterea celor mai noi şi importante tehnici şi a principiilor acestora . termodinamică. reacŃie sau cale metabolică 3. CONłINUTUL CURSURILOR DE CHIMIE: Apa şi echilibrul acido-bazic Aminoacizi: structură. acidul pantotenic. ARN (structură. în special cele legate de evoluŃie . citocromul c. Cunoaşterea şi înŃelegerea proceselor metabolice desfăşurate în Ńesuturile oro-dentare în perspectiva modernizării procedeeelor terapeutice. acizii folici. în contextul în care . hemoglobină. Asigurarea înŃelegerii contextului fizic. proprietăŃi fizico-chimice ale monozaharidelor. SusŃinerea interesului studenŃilor în studierea chimiei şi biochimiei prin implicarea chimiei şi biochimiei în dezvoltarea societăŃii. esenŃiale pentru înŃelegerea chimiei şi biochimiei moderne 6. rol) Acizi nucleici: structura chimică. B6. acizi graşi.2. elastină. dezoxizaharuri. B12 (fără structură). lipide nesaponifiabile. Relevarea problemelor majore. inhibiŃia şi reglarea activităŃii enzimelor. imunoglobuline. proprietăŃi. denumire. K. ADN (structură. izoenzime Vitamine: A. nomenclatură. specificitate. izomeria monozaharidelor.semnificaŃie clinică Chimia lipidelor: clasificarea lipidelor. codul genetic. F. B2. C. clasificare. mutaŃii Chimia glucidelor: caracteristici generale ale glucidelor. D. formele ciclice ale glucidelor. B1. proteine din dinŃi Enzime: structură.şi polizaharide. proprietăŃi Peptide: clasificare. cinetică. proprietăŃi. biosinteză). III. biotina (structură. eicosanoizi CompoziŃia chimica a dinŃilor RelaŃia fluorului cu structurile dentare Procese chimice in cariogeneză 35 . biosinteză). fosfogliceride. colagen. biosinteza proteinelor. reglare şi relaŃia structură-funcŃii 4. PP. gliceride. Glicoproteine salivare. forme biologic active.

Echilibrul ionic în soluŃii apoase 3. Chimia lipidelor 7. Chimia acizilor nucleici 9. Aplicabilitatea metalelor 13. bilanŃul energetic al arderii glucozei. Principalele tehnici pentru separarea şi purificarea compuşilor organici 8. Chimia aminoacizilor şi proteinelor 5. Cinetica enzimatică 5. Chimia unor materiale folosite în medicina dentară(II). fagocitoza Metabolism glucidic: digestia şi absorbŃia glucidelor. reglarea GNG. Compuşi macromoleculari V. metabolismul colesterolului. CONłINUTUL CURSURILOR DE BIOCHIMIE: Metabolism energetic: energia liberă. alte lanŃuri respiratorii. glicoliza. Chimia unor materiale folosite în medicina dentară(III). metabolismul glicogenului. metabolismul acizilor graşi (beta-oxidarea acizilor graşi saturaŃi şi nesaturaŃi. metabolismul glicerolului şi trigliceridelor. ciclul Krebs. lanŃul respirator şi fosforilarea oxidativă. fructozei şi galactozei Metabolism lipidic: digestia şi absorbŃia lipidelor. teoriile mecanismului fosforilării oxidative. Chimia unor materiale folosite în medicina dentară(I). Metale 12. componentele lanŃului respirator. decuplanŃi ai fosforilării oxidative de lanŃul respirator. medicală şi dentară 11. determinarea energiei libere. ReacŃii chimice fundamentale 4. lipidele plasmatice. Chimia glucidelor 6. biosinteza acizilor graşi saturaşi şi nesaturaŃi. calea pentozofosfaŃilor. gluconeogeneza (ciclul Cori. calea acidului glucuronic.Factori care influenŃează integritatea structurilor orale IV. GNG din aminoacizi şi din lipide). cuplarea reacŃiilor endergonice cu cele exergonice. căile de sinteză a ATP. biosinteza “de novo” a acidului palmitic). specii reactive ale oxigenului. CONłINUTUL LUCRǍRILOR PRACTICE DE CHIMIE: 1. Analiza vitaminelor 10. cetogeneza 36 . Elemente şi compuşi chimici cu importanŃă biologică. modalităŃi de utilizare a ATP. decarboxilarea oxidativă a piruvatului. Sisteme tampon. NoŃiuni de protecŃia muncii şi conduită în laboratorul de chimie. ConcentraŃiile soluŃiilor 2. oxidarea acizilor graşi în peroxizomi.

. Metabolismul glucidelor 4. sinteza AMP şi GMP din IMP. CONłINUTUL LUCRǍRILOR PRACTICE DE BIOCHIMIE 1. metabolismul nucleotidelor purinice şi pirimidinice :sinteza “de novo” a nucleotidelor purinice şi pirimidinice. fier. fosfor 2. InterrelaŃii metabolice 9. Stresul oxidativ şi patologia orală Biochimia salivei: compoziŃie. Metabolismul compuşilor minerali I: calciu. Williams & Wilkins Baltimore. saliva. formarea CTP din UMP. Bucuresti. Coagularea 7. Metabolismul compuşilor azotaŃi neproteici 8. funcŃii. C. proprietăŃi.B. utilizarea scheletului hidrocarbonat al aminoacizilor. A clinical approach. hormoni cu rol în metabolismul fosfocalcic. Smith. Stresul oxidativ în patologia orală 11. Biochimia cavităŃii orale VII. degradarea bazelor pirimidinice Hormoni: clasificare. M. hiperbilirubinemii. Biochimia cavităŃii orale. originea atomilor de carbon şi azot din nucleul primidinic. reglare.M. Aspecte metabolice tisulare 10.o alternativă pentru biochimia clinică Biochimia plăcii dentare Biochimia parodonŃiului Metabolismul xenobioticelor VI.D. biosinteza dezoxiribonucleotidelor. SemnificaŃia clinică a proteinelor plasmatice 6. compuşi conjugaŃi ai aminoacizilor. creatina. mecanism de acŃiune. transdezaminarea.Marks. Marks. reglarea biosintezei “de novo” a nucleotidelor purinice. digestia proteinelor şi absorbŃia aminoacizilor. bilanŃuri azotate.. biosinteza şi degradarea hemului. Metabolismul lipidelor 5. patologia metabolismului purinelor. Greabu.. A. Editura Tehnica. medulosuprarenalieni. ureogeneza şi interrelaŃiile cu ciclul Krebs. hormoni hipotalamici. metabolismul amoniacului. D.. hormoni pancreatici Metabolismul şi toxicitatea oxigenului. steroizi. BIBLIOGRAFIE: 1. magneziu. originea atomilor de carbon şi azot din nucleul purinic. hipofizari. 2001 2. Basic Medical Biochemistry. degradarea bazelor purinice şi formarea acidului uric. Metabolismul compuilor minerali II: clor. cupru şi alte microelemente 3.Metabolism proteic: starea dinamică a proteinelor. 1996 37 . tiroidieni.

2003 14. Free radicals in biology and medicine. G. McGraw-Hill Companies. Medicina dentară modernă devine tot mai mult dependentă de cuceririle stiinŃelor fundamentale. Granner. Spinu. Greabu. M. Lucrări practice de chimie şi biochimie. Ein Lern und Arbeitsbuch mit klinischen Bezug. Bucureşti.L.Examen teoretic scris ( grile + subiecte) …………….. Paveliu. Oxford..M. Harper's Biochemistry. Nelson. 1995 11. Chimie şi biochimie pentru Medicina Dentară. Biochemistry. D.. New York.. H. New York. Holman. 2000 7.50% BIOFIZICĂ ANUL I 1 semestru 32 ore curs 32 ore lucrări practice I. Voet. Ontario. 2002 12. Hill.S. L. M. Murray. J. Chemistry in Context. W. Biochemie für Mediziner. 20% . Vierweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH.PrezenŃă curs ……………………………………………10% . A. SCOPUL CURSULUI: Insuşirea noŃiunilor generale necesare înŃelegerii mecanismelor fizice care stau la baza funcŃionării normale si în condiŃii de stres a sistemelor biologice.Examen practic + activitate LP……………………… .C... Devlin. Worth Publishers. EVALUARE: . Kühl. Lehninger. R.K.. Rodwell. A. M. Textbook of Biochemistry. 4th edition. Linnemann. J. 2003 15.W. 2002 10. Biochemistry. P. A.. T. New York.. 2004 13... 1999 VIII.. Editura Cartea Universitară. Wiesbaden...C. Totan. Greabu. Braunschweig. T.L. New York. Gutteridge. F.. M. J. Stryer. Willey Liss. Totan. Principles of Biochemistry. Freeman and Company. Mayes. Cox. V. D.. 3rd edition.A.. Oxford University Press. B.G.6... M.M.M...Lucrări de control semestriale …………………………20% .. Thomas Nelson and Sons Ltd. Bucureşti. 1995 16. Editura Cartea Universitară. Voet. ca în toate domeniile medicale de altfel.. D. Inc.. care asigură.. creşterea eficienŃei procedurilor 38 .K. Halliwell. 1995 9. Friedr.. John Wiley & Sons.

pentru a numii numai câteva. II. Considerăm că aprofundarea de către studenŃii anului I. asigură premisele unei pregătiri temeinice şi solide în vederea înŃelegerii mecanismelor mult mai complexe ale fiziologiei şi fiziopatologiei umane discipline studiate ulterior în perioada de pregatire preclinică. Biofizica in contextul medicinei moderne. III. a principiilor fundamentale de fizică aplicate în studiul sistemelor biologice. 4. în vederea formării unei terminologii pe baza căreia să fie capabili să apofundeze problemele specifice de fiziologie şi fiziopatologie. în care absolvenŃii facultăŃilor de medicină dentară trebuie să fie cât mai pregătiŃi pentru a putea beneficia la maxim de soluŃiile tehnologice medicale moderne. mai ales în contextul actual.terapeutice dar şi confortul pacientului. parcurgerea cursului de biofizică oferă oportunitatea studierii principiilor de funcŃionare a unor tehnici şi metode utilizate în practica stomatologică. Să fie capabili să înŃeleagă mecanismele şi principiile de funcŃionare a unor tehnici şi metode utilizate în practica medicală stomatologică. CONTINUTUL CURSURILOR: 1. metodele electronice odontometrice sau bisturiul electric de radiofrecvenŃă. Să rămână cu cunoştinŃe suficiente pentru înŃelegerea mecanismelor fizice care guvernează procesele biologice fundamentale. Să fie capabili să explice transformările reciproce ale diferitelor forme de energie care se produc în sistemele naturale dar şi în cele construite de om care le asigură o înŃelegere superioară a problemelor cu care se confruntă medicina în general. precum tehnicile imagistice. 2. Metode experimentale în biofizică 39 . Atragem astfel atenŃia asupra importanŃei cu totul speciale şi a rolului esenŃial pe care studiul biofizicii îl poate juca în formarea studenŃilor şi în evoluŃia lor ulterioară. odată cu îmbunătăŃirea nivelului de siguranŃă şi încredere din partea medicului. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1. Totodată. Să-şi însuşească datele necesare privind efectele asupra structurilor biologice ale unor factori fizici utilizaŃi frecvent în practica stomatologică 3.

acŃiunea acceleraŃiei. potenŃiale de electrod. radioprotecŃia fizică. Metoda refractometrică. Analiza spectrofotometrică 9. biofizica joncŃiunii neuromusculare. legătura inversă 4. soluŃii. coroziunea metalelor in cavitatea bucala. Biocibernetica: informaŃia şi entropia informaŃională. Termodinamica biologică: principiile termodinamicii. biofizica analizatorilor. acumulare. Studiul defectelor de convergenŃă 11. proprietatile fizico-chimice ale lichidului bucal. Microscopia optica. apa ca solvent. Studiul osciloscopului catodic 40 . proprietăŃi ale soluŃiilor. IV. energetica celulară. Seminar – metode electrofiziologice utilizate în medicină 10. Măsurarea concentraŃiei unei souluŃii de glucoză 7. Măsurarea diametrului mediu al hematiilor 5. Biofizica sistemelor complexe: biofizica aparatului locomotor. conversie si transfer de energie în celulă. Biofizica celulară: barierele biologice. cuplajul dintre diferitele procese din sistemele biologice. disiparea de energie libera si producerea de entropie. laserii în medicină. acŃiunea sunetelor şi ultrasunetelor. energetica unor procese patologice 6. efectele biologice ale câmpurilor electromagnetice. tipuri de soluŃii. Ochiul ca sistem optic centrat. Determinarea tensiunii superficiale a soluŃiilor 3. 3. starea de imponderabilitate. chimică şi biologică. fenomene de bimetalism 5. efectele curenŃilor electrici asupra organismelor vii. AcŃiunea factorilor fizici: interacŃiunea radiaŃiilor ionizante cu materia vie. iradierea internă şi externă. interacŃiunea radiaŃiilor neionizante cu materia vie. pile electrice. mecanismul contracŃiei musculare şi manifestările fizice care-l insotesc. prelucrarea informaŃiei într-un analizator 7. sisteme de comandă. acŃiunea temperaturilor scăzute şi ridicate asupra sistemelor biologice. Determinarea vâscozităŃii lichidelor biologice 2. dozimetria radiaŃiilor. Măsurarea concentraŃiei unei soluŃii de glicerină 8.2. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. Seminar – metode optice de măsurare a concentraŃiei 6. membrane celulare şi fenomene de transport. Metoda polarimetrica. Biofizica moleculară: starea şi rolul apei în sistemele biologice. Studiul transportului pasiv prin membrană 4. biofizica circulaŃiei sângelui. circuitul energiei in biosfer. sisteme de transmitere a informaŃiei. procese de autostructurare.

C. 2003.. ÎnŃelegerea structurii microscopice şi ultramicroscopice a celulelor şi organelor corpului uman.. Tehnoplast Company.M. Sonia Herman.. Seminar – aplicaŃii IT in practica stomatologică V. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 1.F.…………………………20% Examen teoretic scris ( întrebări grilă şi/sau subiecte de tratat) ………………………. 2001 VI.. Cornelia. Cunoaşterea mijloacelor tehnice moderne de investigare a celulelor şi Ńesuturilor (microscopie optică. SCOPUL CURSULUI: 1.60% HISTOLOGIE ŞI CITOLOGIE ANUL I Semestrul I şi II Curs 32 ore semestrul I + 32 ore semestrul II Lucrări practice 64 ore pentru ambele semestre I. şi colab. Ed. “Carol Davila”. 1 &2 2. Bucureşti. microscopie confocală. D. 41 . microscopie electronică. Ed. Facultatea de Medicină Generală. “Principii de biofizică umană”.12. Bucuresti. Dimoftache. Catedra de Biofizică. U. Eremia. 2.………. “Lucrări practice de Biofizică”. Determinarea atenuării radiaŃiilor ionizante 13.………………………………. “Biofizică Medicală – Lucrări Practice”. Calculator 1 – prelucrare EKG 14.20% Examen practic………………………………………………. 1999 3. Calculator 3 – masurarea tensiunii arteriale şi a pulsului arterial 16.………………. Bucureşti. “Carol Davila”. Calculator 2 – prelucrarea activitatii radiatiilor 15. EVALUARE Lucrare de control …………. TruŃia. vol.Univ. culturi celulare.

Lucrările practice vor urmări cursul. realizează pregătirea practică a studenŃilor în vederea posibilităŃii de examinare a preparatelor citologice şi histologice cu ajutorul microscopului optic performant şi a microscopului electronic de transmisie şi de baleiaj. Cursurile vor cuprinde noŃiuni privind structura microscopică. OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea cursurilor studenŃii vor trebui să demonstreze însuşirea în mod corect a noŃiunilor predate ce cuprind aspectele normale privind biologia celulei şi a Ńesuturilor. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Lucrările practice. Ńesutul nervos şi sângele) şi respectiv a organelor şi sistemelor de organe. Să realizeze în practica medicală stomatologică diferenŃele structurale dintre normal şi patologic. adaptându-şi tratamentul în funcŃie de acestea. prin care studenŃii vor urmări desfăşurarea lucrărilor practice. completate cu noŃiuni de histofiziologie. desfăşurate pe parcursul a două semestre. incluzând studiul structurii microscopice a Ńesuturilor organismului uman normal (Ńesutul epitelial. II. Informarea studenŃilor privind structurile şi ultrastructurile organismului uman pentru a înŃelege şi aborda patologia generală cuprinsă sub forma cursurilor şi a lucrărilor practice de histopatologie din anul II de studii. precum: diapozitive color. Ńesutul conjunctiv cu derivatele sale. precum şi histologia organelor şi a sistemelor organismului uman. transmisie prin sistem cablu TV. Lucrările practice vor cuprinde prezentarea tehnicilor de laborator din domeniul citologiei şi histologiei. 3. cuprinzând studiul celulei eucariote histologia generală şi specială. ultrastructura şi funcŃiile celulei eucariote şi a componentelor sale. folii color pentru retroproiector. CONłINUTUL CURSULUI Pe parcursul a două ore săptămânal în semestrul I cât şi în semestrul I se vor urmări două capitole esenŃiale şi anume: citologia. structura microscopică şi ultrastructura Ńesuturilor şi a organelor. câte două ore săptămânal. III. studiindu- 42 . III.histoenzimologie şi imunohistochimie) pentru stabilirea funcŃiilor normale ale acestor structuri. cât şi folosirea mijloacelor didactice specifice. Examinarea preparatelor citologice şi histologice se va efectua cu microscoape binoculare performante. Ńesutul muscular.

Bucureşti. Onices cu D. Dicules cu I. Bucu reş ti 1 9 8 3 . OBIECTIVELE CURSULUI: 43 . Mixich F. A Lange Medical Book. nervos şi sângele. Editura Medicală 1995 VI... structura organelor şi a sistemelor de organe.. 4) Basic Histology. a mijloacelor terapeutice şi a melodelor actuale profilactice.. 3) Biologie celulară şi moleculară.. conjunctiv. 5) Atlas color de histologie. Diculescu I. BIBLIOGRAFIE 1) Bi o lo gi e celu la ră . Însusirea simptomatologiei patognomonice a principalelor infecŃii. Ionescu N. precum şi a tehnicii administrării lor. 3. Junqueira C... Cunoaşterea principalelor antibiotice şi chimioterapice. 2. . Editu ra Didac tic ă ş i P edag og ică. Onicescu D.se celulele eucariote. muscular. Editura Medicală. Ńesuturile epitelial. 1995 şi 1999. Beng a Ghe. ÎnŃelegerea rolului actual al infecŃiilor în patologia umană şi a implicaŃiilor lor în activitatea medicală cotidiană. Onicescu D.. SCOPUL CURSULUI: 1. a mecanismelor etiopatogenice. vol. Carneiro J. V. 1987. 2) Histologie medicală. EVALUARE Evaluarea noŃiunilor predate la curs şi lucrări practice se realizează prin: 1) lucrări de control în semestrul I şi II din materia de curs şi lucrări practice (15%) 2) examen practic la sfârşitul fiecărui semestru (25%) 3) examen teoretic scris în semestrul I şi II (60%) BOLI INFECłIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE ANUL IV 1 semestru 32 ore de curs 32 ore de lucrări practice în stagiu I. I. Editura Sitech. 1997. P opes cu L. II. Kelly R. M.M. Popescu L. iar în cadrul histologiei speciale din semestrul al II-lea. Craiova. USA.. ediŃia 8 şi 9..

Principii generale de tratament în bolile infectioase: tratament igienic. sulfamide. patogenic. 4. Să cunoască. III. antifungice. Principii generale de aplicare a serurilor heterologe. de laborator. 3: tehnica administrãrii.Se propune ca la terminarea cursului studentii sa fie capabili 1. Legislatia în bolile infectioase: grupele A si B. tienamicine. 3. dietetic. 2. aminoglicozide. mycoplasme. CURS INTRODUCTIV: • • • • • • • Clasificarea principalilor agenti etiologici ai bolilor infectioase: virusuri. fungi patogeni. reactii adverse. Să cunoască tehnica administrării principalelor antibiotice şi chimioterapice. ANGINE. durata tratamentului. etiotrop specific cu produse biologice. macrolide . MONONUCLEOZA INFECTIOASÃ 44 . rickettsii. spectrul antibacterian. Antibiotice (I): β-lactamine. FARINGITE. indicatii clinice. Să cunoască riscul profesional al infecŃiilor comunitare şi metodele profilactice actuale. intervale între doze. lincosamide. nitroimidazoli. STOMATITE. Să îndrume pacienŃii pentru elaborarea diagnosticului infecŃiilor şi a tratamentului corespunzator. Pentru cursurile 2. Caracterele specifice bolilor infectioase. antivirale. 3. peniciline. ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE • Tetracicline. β-lactamine monociclice. metazoare. inhibitori de β-lactamaze. 4. antifungic sau antiviral. rifampicine. clinice. doze la copil si adult. CONłINUTUL CURSULUI: 1. Să recunoască semnele clinice cardinale ale infecŃiilor studiate. Profilaxia bolilor infectioase. 5. protozoare. riscul infecŃiilor nosocomiale şi metodele de combatere în activitatea medicală cotidiană. 6. nitrofurani. actynomicete. DIFTERIA. simptomatic si de crestere a rezistentei în general. polimixine. Să evalueze riscul de contagiozitate al principalelor boli infecŃioase. chlamidii. bacterii. cloramfenicol. TRATAMENTUL ANTIBACTERIAN ÎN BOLILE INFECTIOASE • • Clasificarea antibioticelor si chimioterapicelor. cefalosporine. Principii generale de diagnostic pe criterii: epidemiologice. chinolone. 2.

TETANOSUL. tratament si profilaxie. IV. HOLERA. BOLI ERUPTIVE MAJORE: SCARLATINA. INFECTII CU GERMENI OPORTUNISTI ASOCIATE CU INFECTIA HIV/ SIDA • Etiopatogenie. INFECTII ALE BACTERIANÃ. diagnostic pozitiv si diferential. tratament si profilaxie. 10. ENTEROVIROZE: POLIOMIELITA. epidemiologie. tratament si profilaxie. tablou clinic. GASTROENTEROCOLITE ACUTE BACTERIENE SI VIRALE: FEBRA TIFOIDÃ. complicatii. tratament si profilaxie. epidemiologie. epidemiologie. 5. INFECTIA HIV/SIDA. HEPATITE ACUTE VIRALE: SPECTRU ETIOLOGIC SI CLINIC ACTUAL • Etiopatogenie. MENINGITE SI ENCEFALITE ACUTE. RUBEOLA. complicatii. epidemiologie. diagnostic pozitiv si diferential. 11. 7. VARICELA • Etiopatogenie. • Etiopatogenie. PERIODONTITE. TUSEA CONVULSIVÃ. diagnostic pozitiv si diferential. tratament si profilaxie. tablou clinic. 12. BRONSIOLITA (VIRUSUL SINCITIAL RESPIRATOR). • Etiopatogenie. OREIONUL • Etiopatogenie. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE . RUJEOLA. 9. 24 ORE / GRUPA DE STUDENłI 45 . diagnostic pozitiv si diferential. complicatii. diagnostic pozitiv si diferential. tablou clinic. diagnostic pozitiv si diferential. epidemiologie. complicatii. complicatii. RABIA. diagnostic pozitiv si diferential. tratament si profilaxie. tablou clinic. tablou clinic. epidemiologie. epidemiologie. tratament si profilaxie. diagnostic pozitiv si diferential.• • Clasificarea clinico-etiologicã a anginelor si stomatitelor. epidemiologie. DIZENTERIA BOTULISMUL • Etiopatogenie.ÎN STAGIU CLINIC DE 8 ZILE. tratament si profilaxie. 6. SINDROAME CLINICE PRINCIPALE PRODUSE DE VIRUSURILE RESPIRATORII: GRIPA. ADENOVIROZELE. tablou clinic. complicatii. tablou clinic. complicatii. 8. INFECTII • ODONTOGENE: ODONTITE. TOXIINFECTIILE ALIMENTARE SI TESUTURILOR MOI MAXILO-FACIALE Spectrul etiologic actual si tratamentul antibacterian. Etiopatogenie. tablou clinic. complicatii.

InfecŃia cu VIH şi SIDA. diagnosticul pozitiv. InfecŃii ale plagilor. tetanosul.A. Editura Didacticã si Pedagogicã. 8. discutarea rezultatelor probelor de laborator.examen clinic. Parotidita cronică hipertrofică la copii infectaŃi cu VIH şi SIDA. tratament şi profilaxie. cu urmatoarele profiluri de infectii: 1. tratament şi profilaxie. discutarea rezultatelor probelor de laborator. Angine. InfecŃiile sistemului nervos: poliornielita la vaccinaŃi. adenoviroze. stomatite şi mononucleoza. infecŃii supurate. InfecŃii cu germeni oportunisti .examen clinic. edem presternal. 4.. diagnosticul pozitiv. complicaŃii . ToxiinfecŃii alimentare colective. infecŃioasă. faringite. diagnosticul pozitiv. 5. Madelena I. tratament şi profilaxie. meningite virale şi bacteriene. tratament şi profilaxie. discutarea rezultatelor probelor de laborator. B. Drãgan. bronsiolita .Madelena I. Viroze respiratorii: gripa. Editura “Granada“ . Riscul transmiterii profesionale şi obligativitatea vaccinăriiantihepatită .dr. Boli Infectioase pentru studentii facultãtilor de stomatologie – Prof. encefalite . diagnosticul pozitiv. G. V. orhită).examen clinic. Bucuresti. tratament şi profilaxie. diagnosticul pozitiv.StudenŃii sub îndrumarea cadrelor didactice efectuează vizita la patul bolnavului. Parotidite bacteriene supurate. 6. Bucuresti 1997. C. discutarea rezultatelor probelor de laborator. InfecŃii digestive bacteriene şi virale. . forme medii şi severe (cu reacŃie pancreatică. R. BIBLIOGRAFIE: 1. InfecŃii odontogene: gingivite. 2. Boli Infectioase – Teste pentru concursuri si examene. herpes zoster. discutarea rezultatelor probelor de laborator. diagnosticul pozitiv.examen clinic. discutarea rezultatelor probelor de laborator. 3. diagnosticul pozitiv. 46 . Profilaxia antitetanică şi antirabică pentru plagi produse prin muscatura de animale . vol I – Prof. scarlatina. meningitia urliană. Boli infectioase eruptive: rujeola. Riscul expunerii profesionale şi obligativitatea respectarii normelor profilactice. tratament si profilaxie.dr. 1999. Drãgan.examen clinic.examen clinic. botulismul. rubeola.examen clinic. varicela. infecŃii streptococice şi stafilococice . D. Tusea convulsivă . tratament şi profilaxie 2. Hepatite virale acute: A. Trichineloza. discutarea rezultatelor probelor de laborator.cu virusul sincitial respirator. discutarea rezultatelor probelor de laborator.examen clinic. tratament şi profilaxie. Parotidita epidemică. 7. diagnosticul pozitiv.

. Saunders. B. Editura “Viata Medicalã Româneascã”. 2000. II. Bennet. Ann M. Actualitãti în Boli Infectioase – Prof.. John E.Cunoaşterea de către studenŃi a substanŃelor anestezice locale şi corective vazoconstrictoare utilizate în stomatologie.Scopul cursului Deprinderea teoretică şi practică a tehnicilor de anestezie loco-regională şi deprinderea unor cunoştinŃe de anestezie generală. Mandell. 2. Montmorency. precum şi a atitudinii faŃă de aceste accidente şi complicaŃii. W. 2000. Drãgan.Maladies Infectieuses et Tropicales. Douglas and Bennet’s Principles and practice of Infectious Diseases – 5th ed. Robert M. Kliegman.. 1998 5. 2M2. E.Cunoaşterea accidentelor posibile şi a complicaŃiilor anesteziei locale în cabinetul de stomatologie. Drãgan. VI. Ed. Behrman Richard E. Editura “Viata Medicalã Româneascã”. Arvin – Nelson textbook of pediatrics. în funcŃie de statusul pacientului 4. 2000. EVALUARE: • • • • Examen practic la sfârşitul stagiului – 20% Lucrare de control privind tehnica administrării antiboticelor – 15% Lucrare de control privind infecŃiile cavităŃii orale şi ale căilor aeriene superioare – 15% Examen final scris . Churchill Livingstone.3.50 %. Pilly .dr. 7. Rujeola – Prof. APPIT. ANESTEZIOLOGIE ŞI SEDARE ÎN MEDICINA DENTARĂ ANUL III 2 semestre 64 ore curs / 96 ore lucrări practice I. 1998 4. Bucuresti. Gerald L. Madelena I. Raphael Dolin – Mandel. 16th ed. 6.dr. CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ. Bucuresti.Madelena I.Cunoaşterea indicaŃiilor şi contraindicaŃiilor substanŃelor anestezice.Cunoaşterea şi practicarea corectă a tehnicilor de anestezie locală şi loco-regională 3.Obiectivele cursului 1. 17-édition. 47 .

alcoolic. Anestezia simultană a mai multor nervi prin aceeaşi injecŃie.1. vârstnic.ConŃinutul cursurilor 1 Scurt istoric. tronculară periferică. precum şi a accidentelor şi complicaŃiilor care pot surveni în timpul sau după administrarea anesteziei 3. corticodependent. prin infiltraŃie. 2 Tehnica anesteziei loco-regionale în medicina dentară.Canavea.Bucur. Editura NaŃional. 8 Anestezia loco-regională în raport cu terenul pacientului. 5 Accidente şi complicaŃii locale ale anesteziei loco-regionale: etiopatogenie. IV. Bucureşti. renal. simptome.Bibliografie Chirurgie oro-maxilo-facială. infantil. intraligamentară. Anestezia tronculară periferică la mandibulă. C. SubstanŃe anestezice locale şi corective vasoconstrictoare utilizate în medicina dentară. A.ConŃinutul stagiilor practice 1. precum şi indicaŃiilor inhalosedării în medicina dentară . I. anestezia prin infiltraŃie. Anestezia topică. 6 Accidentele generale ale anesteziei loco-regionale: etiopatogenie. doze.5.Evaluare 48 . forme clinice. 1999 VI.MaliŃa. Terenul cu tulburări de coagulare endocrino-metabolice. neuropsihic. tratament. 3 4 Anestezia tronculară periferică la maxilarul superior. alergic. hepatic. boala citostatică.Cunoaşterea indicaŃiilor anesteziei loco-regionale în raport cu terenul pacientului. Resuscitarea cardio-respiratorie în medicina dentară. denutrit anemic. anestezia plexală. III. semne clinice. vol. 7 IndicaŃiile anesteziei loco-regionale în raport cu terenul pacientului: obez. tratament. terenul canceros iradiat.Cunoaşterea de către studenŃi a tehnicilor de anestezie topică. pulmonar.GănuŃă.Cunoaşterea substanŃelor şi a instrumentarului necesar pentru anestezia loco-regională 2. A Garfunkel. Ruxandra Cioacă. ProprietăŃi. cardiac. anestezia intraligamentară.Cunoaşterea de către studenŃi a indicaŃiilor anesteziei loco-regionale în raport cu terenul pacientului şi cu intervenŃia ce urmează a fi efectuată. N. V.

a accidentelor şi complicaŃiilor acestora şi a prevenirii lor 3.Scopul cursului Cunoaşterea şi însuşirea de către studenŃi a tehnicilor de extracŃie dentară la dinŃii temporari şi permanenŃi. clinica şi tratamentul acestora. indicaŃii şi contraindicaŃii. ComplicaŃiile extracŃiei dentare:etiopatogenia. precum şi a patologiei erupŃiei dentare 4. ANUL IV 1 semestru 32 ore curs / 64 ore lucrări practice I. NoŃiuni generale. loji superficiale. Se vor efectua 5 anestezii simple (anestezie topică.Cunoaşterea de către studenŃi a tehnicilor de extracŃie dentară. Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul endodontic (I) 5 6 7 8 49 . Tehnica extracŃiei pe grupe de dinŃi. a noŃiunilor de chirurgie parodontală. Obiectivul chirurgiei oro-maxilo-faciale. III.Cunoaşterea şi perfecŃionarea cunoştinŃelor de anestezie loco-regională în vederea efectuării intervenŃiilor de chirurgie orală. infiltraŃie. Tehnica generală a extracŃiilor dentare. Examenul clinic. refrigeraŃie). a accidentelor şi complicaŃiilor extracŃiei dentare. -2 seminarii (1 anestezie loco-regională. sinuzita maxilară odontogenă) şi a tratamentului acestor afecŃiuni.Fiecare student va consulta 5 pacienŃi cărora le va efectua anamneza înregistrarea datelor în FO.Tehnici speciale utilizate în extracŃie.Obiectivele cursului 1.ConŃinutul cursurilor 1 2 3 4 Istoric. tehnici Tehnici individualizate de extracŃie în funcŃie de particularităŃile locale Accidentele extracŃiei dentare: cauze. 2. II. Pregătiri preextracŃionale. -examen scris. 1 anestezie generală). ExtracŃia dentară. IndicaŃii.Cunoaşterea şi însuşirea metodelor chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic.Cunoaşterea de către studenŃi a proceselor infecŃioase perimaxilare (supuraŃii periosoase. a pregătirii câmpului protetic. ExtracŃia la copii. prevenire tratament.

GănuŃă.Garfunkel.Tehnici uzuale de Chirurgie Orală.Maftei şi colaboartorii.Bucur. 2.Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.Atlas de tehnici de anestezie în Stomatologie. A.IoniŃă. H. R.UrgenŃele în Stomatologie şi Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.Maftei şi colaboratorii.GănuŃă. Editura CERMA.Petre. întocmirea documentaŃiei F. A. Ruxandra Cioacă. 1999 Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. definitivi. A. 1999 3. C. simptome. N.Canavea.ConŃinutul lucrărilor practice 1. V. 1988 2.Participarea la îngrijirea. editura CERMA.N. vol. I.GănuŃă. tratamentul deficienŃelor de părŃi moi şi osoase în pregătirea câmpului protetic. Bucureşti. Bucureşti. A.Bibliografie 1.Marinescu. Bucureşti.Bucur.MaliŃa. Editura NaŃional. Editura NaŃional. Bucureşti. Lidia Ştefănescu. extracŃia cu separaŃia rădăcinilor.MaliŃa. I. N. C. monoradiculari şi pluriradiculari. 2001 50 . A.II. Editura NaŃional. Participarea la intervenŃii de chirurgie dento-alveolare ca ajutor la rezecŃii apicale. vol. dinŃi incluşi.GănuŃă.Bucur.I. extracŃia resturilor radiculare. diagnosticarea şi tratamentul supuraŃiilor periosoase. I. 3. Bucureşti.Vârlan. SupuraŃiile periosoase IV. extracŃie prin alveolotomie.O şi a tehnicilor de extracŃie pentru dinŃi temporari. 2002 4.Bodnar.Efectuarea examenului clinic. C. diagnostic Tratamentul chirurgical al incluziei dentare InfecŃii oro-maxilo-faciale – GeneralităŃi. A.Atitudinea de urgenŃă în cadrul accidentelor extracŃiei dentare. S.9 10 11 12 13 14 15 16 Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul endodontic (II) Metode chirurgicale în tratamentul protetic în deficienŃele părŃilor moi Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul protetic în deficienŃele osoase Accidentele de erupŃie ale dinŃilor Incluzia dentară: etiopatogenie.

a diagnosticului pozitiv şi diferenŃial. care de cele mai multe ori se prezintă în cabinete de stomatologie. tehnici operatorii. 5 6 7 SupuraŃiile lojilor profunde. ANUL V 1 semestru 48 ore de curs / 128 ore lucrări practice I. 4. cum sunt: 1. îngrijiri postoperatorii -2 seminarii din materia predată la curs.Obiectivele cursului Cunoaşterea de către studenŃi a unor capitole importante de patologie oro-maxilo-facială. InfecŃii difuze. III.VI. a atitudinii de urgenŃă precum şi orientarea pacienŃilor cu afecŃiunile mai sus menŃionate. -examen practic.Se urmăreşte cunoaşterea semnelor clinice. -examen oral. Fracturile piramidei nazale.Tumorile benigne ale maxilarelor şi părŃilor moi 3. 51 .Tratamentul de urgenŃă în traumatismele oro-maxilo-faciale 6. 4 SupuraŃii în sfera oro-maxilo-facială.T.generalităŃi. Adenite acute şi cronice. InfecŃii specifice. SupuraŃiile lojilor superficiale.ConŃinutul cursurilor 1 2 3 Traumatologie:Plăgile părŃilor moi oro-maxilo-faciale Traumatologie: Fracturile de mandibulă Traumatologie: Fracturile de maxilar.Patologia A.Patologia glandelor salivare 5.Scopul cursului II.M. Fracturile complexului orbitozigomatic. Fistule cronice. către serviciile de Chirurgie OroMaxilo-Facială.Evaluare -Fiecare student va participa la tratarea a 18 pacienŃi (examen clinic.Traumatismele oro-maxilo-faciale şi tratamentul lor 2. Antibioterapia în leziunile traumatice şi supurative din sfera oromaxilo-facială.

Tumorile glandelor salivare mici. Clasificare. astfel: 1. Clasificare. 10 Tumori ale oaselor maxilare (I). 12 Tumori ale oaselor maxilare (III). Chisturi de părŃi moi. Sialozele. Tumori nonosteogene 11 Tumori ale oaselor maxilare (II). îngrijiri.Participarea la actul operator ca ajutor mâna a III-a 4. Comunicarea buco-sinuzală Patologia ATM IV.de câte 8 săptămâni. Sinuzita maxilară odontogenă.Participarea ca ajutor la intervenŃiile de chirurgie orală efectuate în ambulatoriul clinicii (rezecŃii apicale.Participarea la îngrijirile preoperatorii 3. care se prezintă la control (fracturi ale maxilarelor. 52 .ConŃinutul lucrărilor practice Stagiul practic -Stagiul de Ambulatoriu de împarte în două perioade. injecŃii erc) 5.Participă la urmărirea postoperatorie şi dispensarizarea bolnavilor operaŃi în secŃie şi ambulator.Examenul clinic al bolnavilor şi întocmirea foilor de obserrvaŃie. -Stagiul de StaŃionar 1. dinŃi incluşi. plăgi diverse. 2. 2. mezenchimale. intervenŃii chirurgicale pentru tumori etc) 4.În care se urmăreşte întocmirea documentaŃiei clinice a bolnavilor cu afecŃiuni oromaxilo-faciale care se prezintă la consultaŃii.Participarea şi urmărirea evoluŃiei postoperatorii (reanimare. concediu medical).8 Tumori benigne de părŃi moi (I). Litiaza salivară. Tumori odontogene: epiteliale.Întocmirea documentaŃiei de externare a bolnavilor din spital (epicriza. terapie intensivă. 13 14 15 16 Tumori benigne ale glandelor salivare InfecŃiile glandelor salivare. Tumori osteogene. Chisturile maxilarelor.Tumori conjunctive. chirurgie preprotetică) 3.Tumori epiteliale.Tumori vasculare 9 Tumori benigne de părŃilor moi (II).Urmărirea postoperatorie a bolnavilor internaŃi şi externaŃi din clinică.

Bibliografie 1.Ştefănescu. S. A. N. 53 . A. -participarea la intervenŃii de chirurgie ambulatorie iar la staŃionar. H.V. Vol. participarea la imobilizări de fracturi. L. 1999 VI. C. -examen oral.II.Evaluare -fiecare student va întocmi documentaŃia clinică unui număr de 20 de pacienŃi ambulatoriu şi 20 de pacienŃi staŃionar.Marinescu.IoniŃă. Bucureşti. 1988 2. Editura NaŃional.Bucur. SCOPUL CURSULUI SEMESTRUL I . .Asimilarea de către studenŃi a noŃiunilor de bază privind principalele aspecte ale urgenŃelor chirurgicale (soc. N.Vârlan. A GănuŃă.Asimilarea de catre studenŃi a aspectelor principalele de patologie traumatică şi ale bazelor explorării imagistice în chirurgie. A. R.GănuŃă.MaliŃa. Editura NaŃional.Bucur. tratamente diverse la un număr de 20 de pacienŃi. -test grilă de evaluare. infecŃii chirurgicale localizate si generalizate).Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.Asimilarea de către studenŃi a noŃiunilor de bază privind asepsia şi antisepsia precum si a noŃiunilor de bază privind anestezia. CHIRURGIE ŞI ANESTEZIOLOGIE GENERALĂ SPITALUL CLINIC "SFÂNTUL IOAN” ANUL III semestrul I / II 64 . .GănuŃă.ore de lucrări practice I. agresiuni tehnice.ore de curs 96 . C.Petre. hemoragii plăgi.Bodnar.UrgenŃele în Stomatologie şi Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. intervenŃii chirurgicale. Bucureşti. -examen practic.

. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili. torace. BIBLIOGRAFIE Chirurgie Generală pentru StudenŃii Stomatologi. antisepsia. pentru a putea îndruma în mod adecvat pacienŃii. sistemul endocrin) . EVALUARE .să recunoască urgenŃele chirurgicale şi patologia traumatică fiind capabili de a acorde asistenŃa primară şi dirijarea adecvată a pacienŃilor . sistemul vascular periferic.să recunoască manifestările clinice ale bolilor chirurgicale cu răspândire largă sau cu risc de complicaŃii majore acute. elemente de chirurgie pediatrică. Corneliu Dragomirescu. după cele două semestre: .Informarea generală a studenŃilor asupra principiilor de oncologie generală.să pună în practică elementele de bază privind asepsia. abdomen în intregime. CONłINUTUL CURSURILOR Anexa l IV. precum şi unele aspecte specifice ale anesteziei .examen practic cu asistentul de 54 .Asimilarea de către studenŃi a principalelor aspecte din patologia chirurgicală majoră cu accent pe diferitele localizări ale bolii neoplazice şi pe bolile cu răspândire largă sau cu riscuri de complicaŃii majore acute (sân.SEMESTRUL II . III. sub redacŃia Prof Dr. transplantele de organe. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Anexa 2 V. IV.să poată da explicaŃii generale pacienŃilor privind patologia chirurgicală frecventă bolilor neoplazice şi urgenŃele chirurgicale. aparatui genital. Editura Tehnică Bucureşti 2003 VI.La sfârşitui fiecărui modul de 5 săptămâni de activitate clinică (15 zile de stagiu) din semestrul I şi din semestrul II studenŃii sunt controlaŃi prin .să recunoască manifestările clinice iniŃiale ale diferitelor localizări ale bolii neoplazice şi să îndrume pacienŃii în mod adecvat .

indicaŃii. 8. semne clinice. semne clinice. principii terapeutice. 55 . evoluŃie. principalele tipuri de anestezie.examen scris din toată materia (teste cu răspunsuri multiple). evoluŃie complicaŃii. Traumatismele cranio-cerebrale şi vertebro-medulare: definiŃie. istoric. primul ajutor. clasificare. principii terapeutice. 6. primul ajutor. incidente şi accidente. semne clinice. Abcesul şi flegmonul. tehnici şi mijloace de realizare. principii. Hemoragiile: clasificare. complicaŃii. 11. primul ajutor. fracturile: definiŃie. istoric. Şocul: definiŃie. InfecŃiile cu germeni anaerobi. luxaŃiile. primul ajutor şi principii terapeutice. Politraumatismele: definiŃie. evoluŃie. clasificare. clasificare. Hipotermia generalizată accidentală. 15.. InfecŃiile: definiŃie aspecte anatomoclinice. resuscitarea cardio-respiratorie.La sfârşitul anului III . Arsurile: definiŃie clasificare. substanŃe folosite. anatomie patologică. Primul ajutor în amputaŃiile traumatice ale extremităŃilor. principii terapeutice. terapeutice. 9. principii terapeutice. semne clinice. aspecte clinice. grupele de sânge. tehnici şi mijloace de realizare 3. Agresiunile termice. triajul şi asistenŃa primară. clasificare. clasificare. primul ajutor şi principii terapeutice. 14. indicaŃii. Celulite. Traumatismele abdomeului: definiŃie. clasificare. principii de reanimare chirurgicală. semne clinice. 7.lucrare de control din cursuri (teste cu răspunsuri multiple) . Plăgile: definiŃie. principiile replantării extremităŃilor. evoluŃie. Traumtismele toracelui: definiŃie. Fasceita necrozantă. Istoricul chirurgiei. primul ajutor. 2. InfecŃiile chirurgicale generalizate : definiŃie. evoluŃie. 5. Asepsia şi antisepsia: definiŃie istoric indicatii. Degerăturile: definiŃie. Entorsele. principii terapeutice.ANUL III 1. complicaŃii. principii terapeutice. Septicemiile. primul ajutor. 4. Traumatismele: aspecte anatomoclinice. aspecte clinice. Patologia chirurgicală a mâinii şi degetelor. clasificare. ANEXA 1 CURSURI SEMESTRUL I . Erizipelul. Anestezia: definŃie. fiziopatologie. fiziopatologie.grupă . evoluŃie. 12. complicaŃii. principii terapeutice. Traumatologie ortopedică. principii terapeutice. biologia vindecării plăgilor. Tetanosul. Stafilociile cutanate. InfecŃiile chirurgicale localizate: definiŃie. aspecte clinice. aspecte clinice. Transfuzia de sânge: definiŃie. principii de tratament. aspecte clinice. incidente şi accidente. semne clinice. 10. principii terapeutice. Antraxul. aspecte anatomoclinice. clasificare. 13. tehnica.

5. Patologia aparatului urinar şi genital masculin: clasificare. Tomografia computerizată şi RMN. principii de tratament. 2. Hernii. principii terapeutice. aspecte clinice. clasificare. Pancreatita acută şi pacreatita cronică: fiziopatologie. Patologia chirurgicală a toracelui. evoluŃie. Patologia colonului şi rectului. Ecografia. Cancerul mamar: factori de risc. Chistul hidatic. stadializare. InfecŃiile sânului: clasificare. 4. 8. Tuberculoza. principii terapeutice. Peritonitele. clasificare. aspecte anatomoclinice. complicaŃii. clasificare. 3. evoluŃie. tratament. 6. InfecŃiile nespecifice. 10. tumorile . evoluŃie. Litiaza căilor biliare extrahepatice: definiŃie. Patologia intestinului subŃire şi Tumorile. intestino-mezenterice. clasificare. Tumorile. aspecte anatomoclinice. complicaŃii. complicaŃii. aspecte clinice. complicaŃii. Tumorile gastrice: definiŃie. DefiniŃie. Traumatismele splinei: aspecte anatomoclinice. ocluziile. evisceraŃii: definiŃie. Boala diverticulară. semne clinice. aspecte anatomoclinice. principii terapeutice. principii terapeutice. Tumorile bronhopulmonare: definiŃie. evoluŃie. Patologia anusului: hemoroizii şi complicaŃiile lor. principii terapeutice. aspecte anatomoclinice. Abdomenul acut netraumatic. Tumorile ficatului. clasificare. Cancerul căilor biliare şi ampulomul Valerian: definiŃie. principii terapeutice. principii terapeutice. Abcesele şi fistulele anale. evoluŃie. principii terapeutice. principii terapeutice. Apenticita acută şi cronică: semne clinice. 9. semne clinice. Traumatismele. hemoragiile digestive: definiŃie. principii terapeutice. evoluŃie. depistare. complicaŃii. Patologia pancreasului şi splinei. Patologia ficatului şi căilor biliare. Patologia chirurgicală a sânului. InsuficienŃa 56 .ANUL III 1. principii terapeutice. 7. Diverticul Meckel. complicaŃii. evoluŃie. Boala diverticulară. CURSURI SEMESTRUL II. aspecte anatomoclinice. complicaŃii. Traumatismele ficatului. leziunile dobândite netumorale.16. SuferinŃele vasculare apendicelui. clasificare.aspecte anatomoclinice. Litiaza urinară. DefiniŃie. clasificare. Endoscopia. semne clinice. DefiniŃie. evoluŃie. evoluŃie. principii terapeutice. principii terapeutice. Boala pilonidală. aspecte anatomoclinice. principii terapeutice. clasificare. principii terapeutice. clasificare. Tumorile pancreasului: definiŃie. evoluŃie. Celioscopia. Patologia stomacului şi duodenului. aspecte clinice. aspecte clinice. Boala ulceroasă gastroduodenală. Patologia peretelui abdominal. Aspecte anatomoclinice. Tehnici de explorare imagistică în diagnosticul şi terapeutica unor afecŃiuni chirurgicale. Patologia esofagului: arsurile caustice. principii terapeutice. aspecte apenticita anatomoclinice.

primul ajutor. 15. 12. clasificare. 13. Principii de tehnică. principii terapeutice. Limfangita şi adenitele acute. 14. primul ajutor. Prognostic. DefiniŃie. Endocrinopatiile chirurgicale. Rezultate. Paratiroidele. Ischemia acută periferică. 11. principii terapeutice. emboliile. Stadializare. Patologia venoasă şi limfatică: definiŃie. principii terapeutice. Hidrocel. Principii de oncologie generală. Boala varicoasă. SCOPUL CURSULUI Prezentarea datelor succinte necesare recunoasterii principalelor urgente medicale ce pot interveni in cabinetul stomatologic Prezentarea algoritmurilor in vigoare de proceduri diagnostice si aplicarea lor in trepte logice. Tiroida. semne clinice. precum si terapia adecvata fiecarei urgente. Pancreasul endocrin. EvoluŃie. Arteriopatiile cronice obstructive ale membrelor. DefiniŃie. ContraindicaŃii. principii terapeutice. Prognostic. aspecte anatomoclinice. Tumorile maligne. Varicocel. Tromboflebitele.renală acută. Adenomul de prostată. Elemente de chirurgie infantilă. Suprarenala. CONTINUTUL CURSURILOR . OBIECTIVELE CURSULUI Abordarea principalelor tipuri de urgente medicale ce pot aparea ca o coincidenta in cabinetul stomatologic sau ca o urmare directa a actelor medicului stomatolog III. Aspecte imunologice. Evaluarea post terapeutică. Oncogeneza. Traumatismeme arteriale periferice: aspecte anatomoclinice. Transplantele de organe. trombozele: definiŃie. evoluŃie. InsuficienŃa venoasă cronică. Diagnostic. aspecte clinice. Patologia sistemului arterial periferic.ObstrucŃia arterială periferic acută Tromboza venoasă profundă Edemul pulmonar acut Durerea toracală – criza de angor pectoris 57 . URGENTE MEDICALE 16 ore curs 32 ore lucrari practice I. Epidemiologie. IndicaŃii. clasificare. Principii terapeutice. complicaŃii. in functie de amploarea gravitatii cazului I. 16.

Dr.– angorul instabil – infarctul miocardic acut . CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE Prezentarea datelor practice ce permit un diagnostic precoce si precis al urgentelor medicale si manevre/atitudini terapeutice de aplicat in concordanta cu contextual clinico-paraclinic al cazului si cu dotarea cabinetului stomatologic. Dr.UrgenŃe hipertensive Tahiaritmii Bradiaritmii Insuficien\a cardio-circulatorie acută Criza de astm bronsic Embolia pulmonară InsuficienŃa respiratorie acută Hemoptizia Hematemeza +ocul anafilactic Conduita de urmat în faŃa unei stări de şoc şocul cardiogen şocul hipovolemic Hipoglicemia Convulsiile Conduita de urmat în faŃa unei intoxicaŃii medicamentoase acute Conduita de urmat în faŃa unei come de diverse etiologii IV. Conf. BIBLIOGRAFIE Cursul predat Curs de urgente medico-chirurgicale – Conf. in curs de aparitie la Editura Medicala V. specifice pentru tipurile de urgente medicale V. EVALUARE Examen practic si oral la finalul stagiului Proba scrisa – expunere in extenso a 4 subiecte 58 . Balan Horia. Iordache Nicolae.

motivaŃia prezentării la tratament şi descrierea problemelor Structurarea întrebărilor pe mai multe tipuri (clase): a. cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de diagnosticare Însuşirea manierei de lucru ergonomice. DefiniŃia termenilor de specialitate. Etape de realizare a anamnezei: • • • Faza introductivă. Obiectivele anamnezei. micşorării disconfortului şi eficientizarea lucrului Însuşirea modului de lucru la 4 mâini. Antecedente stomatologice d. în condiŃiile lucrului cu unităŃi dentare moderne şi ajutor specializat. examenul clinic. ERGONOMIE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE ANUL II 16 ore curs/ 16 ore lucrări practice I. • • • OBIECTIVELE CURSULUI: Pregătirea studentilor în scopul însuşirii algoritmului necesar realizării unui diagnostic corect. Antecedente heredo-colaterale e. Istoricul medical c. în sensul prevenirii bolilor profesionale. scurtă. CondiŃii de bază necesare pentru realizarea diagnosticului: • Pregătire teoretică • Examen clinic corect • RaŃionament Etape în elaborarea diagnosticului: anamneza. de stabilire a unei bune comunicări cu pacientul Relatarea pacintului . DIAGNOSTIC ORO-DENTAR CURS I Introducere în studiul modalităŃilor şi metodelor ce duc la punerea diagnosticului. Cauza prezentării b. testele diagnostice şi cele de laborator CURS II Istoricul bolii (Anamneza).DIAGNOSTIC ORO-DENTAR. Istoricul social 59 .

puls. Teste stomatologice de rutină: • • • • • • teste de vitalitate teste de percuŃiie mobilitatea transiluminarea FOTI.CURS III Examenul clinic. ergonomiei dentare. DIFOTI Mărirea imaginii Teste medicale de rutină: temperatură. Teste suplimentare ERGONOMIE DENTARĂ CURS V Introducere în ergonomia dentară.Examinarea generală. glandelor salivare Examinarea restarurărior existente CURS IV Teste diagnostice. Examenul clinic extraoral: • Examinarea feŃei în general. frecvenŃa respiraŃiei. DefiniŃia ergonomiei generale. buzelor • Examenul ganglionilor limfatici • Examenul glandelor salivare şi ATM Examenul clinic intraoral: • • • Examenul mucoasei orale Examinarea dinŃilor. Necesitatea introducerii principiilor ergonomice în practica dentară: Solicitări psihice crescute: • RelaŃia cu pacientul • Organizarea activităŃii Solicitări fizice crescute prin: • Specificul practicii dentare • Solicitări care Ńin de ambient Prevenirea afecŃiunilor profesionale prin practica ergonomică. parodonŃiului. Istoricul ergonomiei dentare. ochilor. greutatea corporală. 60 .

asistentei şi pacientului. Edinburgh. Churchill Livingstone. Instrumentarul folosit în cabinet CURS VII-VIII Organizarea ergonomică a activităŃii. Iluminarea. izolare să cunoască secvenŃele actului operator să ofere medicului instrumentele şi materialele necesare în momentul potrivit şi în manieră ergonomică Metoda de evaluare: examen scris • • • • • • BIBLIOGRAFIE: Cawson R. Caracteristicile de dotare şi organizare a cabinetului pentru lucrul ergonomic .împărŃirea spaŃiului cabinetului .Cawson’s Essentials of Oral Pathology and oral medicine. American Public Health Association. Organizarea programului de activitate. Formarea unor stereotipii de lucru în echipă.W.mobilierul fix şi mobil .fotoliul pacientului . Odell E. PoziŃii corespunzătoare ale medicului. Planificarea şedinŃelor de tratament. Stephen M. 2002 61 . Washington.. 2002 Denise C.A.Ellis Paul – A manual of four-handed dentistry – Quintessence publishing.scaunele medicului şi asistentei .Ergonomics and the dental care worker .caracteristicile unitului dentar . The clinician’s guide .ResponsabilităŃile asistentei: planificarea sedinŃei de tratament şi pregătirea zonei de lucru pregătirea pacientului ( primire.CURS VI Organizarea cabinetului dentar. protecŃie. eliberare ) asigurarea vizibilităŃii şi protecŃiei părŃilor moi menŃinerea câmpului operator curat : spălare. aspirarea fluidelor. Conceptul de lucru la patru mâini. Murphy . aşezare. . 1998 J. London.Wright.diferite aparate folosite în cabinet Zone de activitate. Dunne – Oral Diagnosis. 1980 Warren Birnbaum.

Tipuri de studii: Studii observaŃionale .METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINłIFICE ANUL II 16 ore curs/ 16 ore lucrări practice I. Istoric.Studii analitice Studii experimentale NoŃiuni de epidemiologie: definiŃie. Structurarea cercetării. • • • OBIECTIVELE CURSULUI: Posibilitatea evaluării informaŃiei cuprinsă într-un referat sau articol de specialitate şi aprecierea relevanŃei acestuia ÎmbunătăŃirea capacităŃilor de a căuta informaŃia ştiinŃifică scrisă sau în format electronic folosind metode clasice sau modalităŃi informatice de căutare şi selectare a datelor Însuşirea tehnicii de redactare a unui referat ştiinŃific şi modalităŃile de prezentare ale acestuia CURS I Introducere în metodologia cercetării ştiinŃifice. Etapele cercetării: • Documentare • Stabilirea obiectivelor • Alegerea tipului de studiu şi realizarea propriu-zisă • Reflectarea şi evaluarea rezultatelor Specificul cercetării medicale ştiinŃifice: • • • ŞtiinŃe bio-medicale Servicii de sănătate ŞtiinŃe comportamentale CURS II Strategii de cercetare.Studii descriptive . Cercetare ştiinŃifică fundamentală. DefiniŃia termenilor. indici epidemiologici 62 . aplicată Planul de elaborare a unei cercetări.

.Tragerea la sorŃi cu sau fără repetiŃie . Tipuri de experimente: absolut. Alegerea loturilor de studiu şi loturilor martor. Experimentul în cercetarea medicală.Studiul de cohortă.Metoda pasului mecanic .Tipuri de întrebări folosite Eşantionare – metode: . Diagrama studiilor prospective şi retrospective.Metoda numerelor aleatorii Metode de codificare şi scalare CURS VII – VIII NoŃiuni de biostatistică. Interpretarea datelor folosind tabele 2x2 CURS V Studiul experimental.Metoda dublu-orb .Metoda triplu-orb Review. .CURS III Studii observaŃionale.Screening CondiŃii de realizare a studiului în funcŃie de incidenŃa bolii şi de populaŃia Ńintă. comparativ. Metode folosite: . Metaanalize CURS VI Culegerea şi interpretarea datelor.Tipuri de chestionare . Interviul Chestionarul . 63 .Studii control-caz. Studii descriptive.Ancheta epidemiologică . Alegerea loturilor de studiu CURS IV Studii analitice: .Metoda simplu-orb .

Palgrave New York. Formularea raportului de cercetare. BTS).1995 Hilary Coombes – Research using IT. Metoda de evaluare: examen scris BIBLIOGRAFIE: Enăchescu. Să cunoască modalităŃile de prevenire a unor boli dermatovenerice (tumori cutanate maligne. Manila.Mediana .Medie . ÎnŃelegerea importanŃei corelaŃiei dintre cele două specialităŃi medicale (stomatologie – dermatovenerologie) . necesare diagnosticului clinic şi diferenŃial al afecŃiunilor cutanate. 2. seventh edition. Editura UMF 1990. WHO Regional Publications. 2001 Sir Augustin Bradford Hill – A short textbook of medical statistics. cu importanŃă epidemiologică (sifilis) sau prognostică (pemfigus vulgar). 1992 DERMATO–VENERICE ANUL III 1 Semestrul 16 ore curs 16 ore de lucrari practice I. Cunoaşterea cu precădere a aspectelor clinice. II. 2. Metode de prezentare grafică a rezultatelor. Bucureşti Enăchescu Dan. OBIECTIVELE CURSULUI La sfârşitul cursului se propune ca studenŃii să fie capabili : 1. Dan – Medicină socială – elemente de biostatistică. 64 . SCOPUL CURSULUI 1. Eduard Arnold. division of Hodder&Stoughton. Marcu Mihai – Sănătate publică şi management sanitar.modul Indicatori de dispersie. Să recunoască afecŃiunile cutanate cu leziuni la nivelul extremităŃii cefalice.Indicatori de tendinŃă centrală: . London WHO – Health Research Methodology. Editura ALL. Referatul ştiinŃific.

4.Colagenozele cutaneo-mucoase. . sicozis.) Atipice tuberculidele papulo-necrotice de tip acnitis. zona zoster – bucală . Candidozele cutaneo – mucoase (glosite.Virozele cutaneo – mucoase ..Dermatoze buloase majore.facială . Tipice (lupusul tuberculos al feŃei. Sindrom Sjögren. scrofuloderma ulcerul tuberculos etc. b) Lepra – aspectele clinice ale formelor cu localizare facială. Micozele foliculare (tricofiŃia uscată şi inflamatorie. Epidermoneuroviroze (herpes simplex – peribucal. cervico. III. cheilitele. b) Psoriazisul (localizări la nivelul extremităŃii cefalice). . aspecte clinice. aftoza bipolară . abcesele multiple. Lupusul eritematos cronic al feŃei şi mucoasei bucale. furunculul antracoid. moluscum contagiosum). impetigo streptococic. b) Anatomia . CONłINUTUL CURSURILOR 1.a) Lichenul plan (localizare la nivelul buzelor şi cavităŃii bucale). abuzul corticoterapiei sistemice. botriomicomul). Stafilodermii (furunculoza malignă a feŃei . al tegumentelor feŃei . stomatite) 3.Micozele cutaneo – mucoase .3. favusul). . bucal. marea aftoză Behcet). lingual.Leziunile elementare (noŃiuni de semiologie) . Sclerodermiile feŃei (sistemică şi în bandă). Pemfigusul vulgar (manifestările de la nivelul mucoasei 65 . fiziopatologice si histopatologice. microsporie. fiziologia şi histologia pielii şi a mucoasei bucale. Streptodermii (erizipelul feŃei. antibioterapiei). Să evite greşelile de conduită terapeutică (utilizarea necorespunzătoare a dermatocorticoizilor. Alte viroze (aftele bucale .Piodermitele – cele mai frecvente manifestări de acest fel la nivelul extremităŃii cefalice. oftalmică). . cheilite. . tuberculidele miliare ale feŃei). . cheilitele angulare).Epidermo-viroze (diferite tipuri de veruci .– a) Tuberculozele cutaneo-mucoase. Epidermomicozele . a) Introducere privind importanŃa studierii afecŃiunilor dermato-venerice pentru studenŃii FacultăŃii de Stomatologie. Dermatomiozita cu localizare facială. 5.

a) Cheilite: cheilite simple. angulare. b) Sindromul seboreic – Acneea.edematoasă. piloase. Sensibilizări post – medicamentoase cu localizări la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale.Dermatologie topografică a cavităŃii bucale. glandulare. Sifilisul terŃiar (gomele localizate la nivelul nasului şi cavităŃii bucale : limbă. marginale. la protezele acrilice. Tumori maligne ( epitelioamele bazocelulare ale feŃei. Dermatozele precanceroase. Virozele cutaneo-mucoase. Dermatită herpetiformă Dühring-Brocq. ulcero membranoase . bucal. Manifestări alergice specifice cavităŃii bucale după amalgame şi aliaje folosite în diverse lucrări dentare. Sindromul Lyell). Urticaria feŃei. Tumori benigne (keratoacantomul feŃei. b) Glositele : glositele acute. leucoplazice. gangrenoase . Melanomul malign al feŃei şi mucoasei bucale. depapilante .bucale şi regiunii cefalice). Alergodermiile cu localizare predominant la nivelul feŃei şi membrelor. al 66 . imunitatea şi alergia în sifilis. romboidale. c) Stomatitele : stomatitele simple . Sifilisul secundar (sifilidele localizate la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale). profunde. moluscum contagiosum). muco-membranoase. Epidermo-viroze (diferite tipuri de veruci. adenoamele feŃei). 7. Epidermoneuroviroze (herpes simplex – peribucal. Scurte date privind bacteriologia. a) Tumori cutanate.Macroglosia. . cavităŃii bucale şi dinŃilor). ulceroase. Epidermoliza buloasă. edemul Quincke şi edemul glotic.Manifestările alergice cutanate.Glosodinia.Sifilisul.adenomatoasă.Eczema vulgară. atopică seboreică cu manifestări la nivelul feŃei . lingual . . granulomatoasă).Macrocheilite inflamatorii. scleroase. IV. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Leziunile elementare (noŃiuni de semiologie). Porfiriile cutanate – localizare facială. 6. boltă palatină). actinice. limbii şi mucoasei bucale). keratozice. aspecte clinice. Eritemul polimorf : forma minoră şi formele majore (Sindromul Stevens – Johnson . Sifilisul primar al extremităŃii cefalice şi mucoasei bucale (sifilomul primar al buzelor şi limbii). Sifilisul congenital (localizare la nivelul feŃei. 8. exfoliatrice. . fiziopatologice şi histopatologice. cronice.

abcesele multiple. Dermatita herpetiformă Dühring – Brocq . Dermatozele Precanceroase. Streptodermii (erizipelul feŃei . cheilite. adenoamele feŃei). ulcerul tuberculos etc. limbii şi mucoasei bucale). Alte viroze (aftele bucale. Dermatomiozita cu localizare facială. Piodermitele – cele mai frecvente manifestări de acest fel la nivelul extramităŃii cefalice. sicozis. Sindromul seboreic – Acneea. Colagenozele cutaneo-mucoase. Atipice papulo. edemul Quincke şi edemul glotic.Sensibilizări postmedicamantoase cu localizări la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale. Lepra – aspectele clinice ale formelor cu localizare facială. Tipice (lupusul tuberculos al feŃei. cheilitele angulare. zona-zoster – bucală. Lupusul eritematos cronic al feŃei şi mucoasei bucale.tegumentelor feŃei . epitelioamele spiuno-celulare ale buzei inferioare . Epidermomicozele . furunculul antracoid. cheilitele. marea aftoză Behcet). ulcerul tuberculos al feŃei. Eritemul polimorf cu manifestări la nivelul feŃei şi mucoasei bucale: forma minoră şi formele majore. Manifestări alergice specifice cavităŃii bucale după amalgame şi aliaje folosite în diverse lucrări dentare. Porfiriile cutanate – localizare facială. Sindromul Stevens-Johnson. Sindromul Lyell. aftoza bipolară. Microscopia. Candidozele cutaneo-mucoase (glosita. Eczema vulgară . atopică şi seboreică cu manifestări la nivelul feŃei. stomatite). Melanomul malign al feŃei şi mucoasei bucale. (tuberculidele 67 .necrotice de tip acnitis . Micozele cutaneo – mucoase . Urticaria feŃei. Micozele foliculare (tricofiŃia uscată si inflamatorie . Pemfigusul vulgar (manifestările de la nivelul mucoasei bucale şi regiunii cefalice). Lichenul plan (localizare la nivelul buzelor şi cavităŃii bucale). favusul). impetigo streptococic. Tumori benigne (keratoacantomul feŃei. botriomicomul) . Dermatoze buloase majore. cervico-facială. Manifestările alergice cutanate. scrofuloderma. Alergodermiile cu localizare predominant la nivelul feŃei şi membrelor. Tuberculozele cutaneo-mucoase. Tumori maligne (epitelioamele bazocelulare ale feŃei. scrofuloderma. Psoriazisul (localizări la nivelul extremităŃii cefalice). Sclerodermiile feŃei (sistemică şi în bandă). Sindromul Sjögren. tuberculidele miliare ale feŃei).Epidermoliza bucoasă.). la protezele acrilice. Stafilodermii (furunculoza malignă a feŃei. oftalmică. Tumori cutanate.

Sifilisul. Scurte date privind bacteriologia, imunitatea şi alergia în sifilis. Sifilisul primar al extremităŃii cefalice şi mucoasei bucale (sifilomul primar al buzelor şi limbii). Sifilisul secundar (sifilidele localizate la nivelul feŃei şi cavităŃii bucale). Sifilisul terŃiar (gomele localizate la nivelul nasului şi cavităŃii bucale: limbă, boltă palatină). congenital (localizare la nivelul feŃei, cavităŃii bucale şi dinŃilor). Dermatologie topografică a cavităŃii bucale . a) Cheilite simple , angulare , exfoliatrice , actinice, keratozice, leucoplazice, glandulare. Macrocheilite (inflamatorii , edematoasă, adenomatoasă, granulomatoasă). b) Glositele: glositele acute, profunde, cronice, depapilante, marginale, romboidale, piloase, scleroase. Glosodinia. Macroglosia. c) Stomatitele: stomatitele simple, muco-membranoase, ulceroase, ulceromembranoase, gangrenoase . Sifilisul

V. BIBLIOGRAFIE 1. DIACONU D.J.- “ Dermato-Venerologie pentru studenŃii FacultăŃilor de Stomatologie “ – şi colab. EdiŃia I. Ed. Didactică şi Pedagogică , 1998. 2. DIACONU D.J.– “ Dermato-Venerologie pentru studenŃii FacultăŃilor de Stomatologie “ - şi colab. EdiŃia II-a . Ed. Didactică şi Pedagogică . 1999.

VI. EVALUARE Fiecare student va realiza la 8 pacienŃi : anamneză , examen clinic, înregistrarea datelor în foaia de observaŃie ................................................... 20% Lucrare de control .................................................................. Examen practic ..................................................................... Examen teoretic – scris ........................................................ 10% 20% 50%

EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT
ANUL I - două semestre, 64 ore lucrări practice ANUL II – două semestre 64 ore lucrări practice I. SCOPUL ACTIVITĂłII (pentru ambii ani de studii) 1. Întărirea sănătăŃii şi creştera potenŃialului biomotric.

68

2. ÎnvăŃarea şi perfecŃionarea practicării unei discipline sportive vizând cunoaşterea şi aplicarea unor abilităŃi şi deprinderi specifice referitoare la tehnica, tactica regulile competiŃionale şi efectele fiziologice ce influenŃează starea de sănătate. II. OBIECTIVELE ACTIVITĂłII l. Însuşirea unor seturi de exerciŃii ce se pretează la practicarea individuală şi au ca efect - Compensarea activităŃilor statice, obositoare, generatoare de stress negativ. - MenŃinerea poziŃiei corecte a corpului prin evitarea deformări- coloanei vertebrale. (În special la studenŃii FacultaŃii de Stomatologie) - Ameliorarea funcŃiilor vitale în vederea consolidarii starii de sănătate şi implicit obŃinerea unui tonus favorabil activităŃii profesionale. 2. Însuşirea şi perfecŃionarea practicării unei ramuri de sport până la nivel competiŃional. III. CONTINUTUL LECłIILOR PRACTICE

Precizăm că activitatea didactică se desfăşoară prin lecŃii practice săptămânale de 120 min. pe parcursul a patru semestre, în anii I. si II. În volumul de timp, afectat se rezolvă activitatea practică specifică disciplinei sportive, expunerea unor noŃiuni teoretice şi evaluarea studenŃilor. Deoarece procesul de învăŃământ se desfăşoară pe ramuri de sport fiecare disciplina îşi are propria programă analitică pe care o actualizăm anual în funcŃie de condiŃiile materiale opŃiunile studenŃilor şi nivelul lor de pregătire fizică şi sportivă. Deşi conŃinutul lecŃiilor diferă de la o ramură sportivă la ce sunt însa tratate diferenŃiat în funcŃie de specificul sportului respectiv si anul de studii conform urmatorului grafic de programare. NR. ORE CONłINUTUL PROGRAMELOR ANUL I Sem. I 1. Deprinderi motrice de bază: mersul, alergarea, forme de săritură, aruncări. 2. łinută corectă, exerciŃii de compensare şi refacere. 3. Dezvoltarea calităŃilor fizice. de bază şi specifice ramurii de sport 4 4 4 4 3 5 2 5 3 2 2 2 3 2 2 2 Sem. II ANUL II Sem. I Sem. II

69

4. ÎnvăŃarea şi perfecŃionarea elementelor tehnice. 5. Aplicarea tehnicii în condiŃii de solicitare maximă creată de cadrul competiŃional (pentru sporturilor de echipă, pregătirea tactică) 6. Pregătirea teoretică: noŃiuni de regulamentarbitraj, efectele fiziologice, cerinŃele practicării individuale a exerciŃiilor fizice. 7. Probe de control, teste de verificare a pregătirii fizice şi sportive.

8

8

8

9

8

8

8

9

2

2

2

2

1

2

1

2

V. EVALUARE Precizăm că aprecierea studenŃilor se face cu note în semestrele II si IV, dupa un sistem complex de punctaj ce include: 1. 3 teste de pregătire fizică generală pentru braŃe centura abdominală, detentă şi îndemanare aprox. 40%. 2. 2 teste de verificare a pregatirii sportive bazate pe autodepăşire .....aprox. 50%. 3. Indeplinirea cerinŃelor de participare la competiŃii şi frecvenŃa aprox. 10%. 4. Examen teoretic oral (facultativ pentru studenŃii ce nu îndeplinesc condiŃiile cerute la pct. 1.2.3.)

ENDODONłIE ANUL IV 1 semestru 32 ore de curs / 48 ore de stagiu clinic

I.

SCOPUL CURSULUI : 1. Cunoaşterea morfofiziologiei pulpei dentare. 2. Cunoaşterea anatomiei spaŃiului endodontic. 3. Identificarea factorilor etiologici ai îmbolnăvirilor pulpare. 4. Identificarea măsurilor preventive corespunzătoare. 5. Cunoaşterea simptomatologiei inflamaŃiilor pulpare. 6. Formarea discernământului în selectarea cazurilor de inflamaŃii pulpare reversibile pasibile de tratament conservator. 7. Asigurarea unui tratament biologic conservator bazat pe cunoştinŃe moderne,

70

experienŃă şi pricepere. 8. Evaluarea preoperatorie a posibilităŃilor unui tratament endodontic corect. 9. Cunoaşterea tehnicilor de conservare totală sau parŃială a pulpei vii.

II.

OBIECTIVELE CURSULUI :

1. Cunoaşterea instrumentarului endodontic şi însuşirea utilizării sale corecte. 2. Stabilirea diagnosticului şi planului de tratament într-o inflamaŃie pulpară. 3. Insuşirea experienŃei în aplicarea digii în cazuri variate. 4. Insuşirea tehnicilor de tratament preventiv al inflamaŃiei pulpare. 5. Insuşirea tratamentelor biologice de conservare a vitalităŃii pulpei dentare. 6. Insuşirea procedurilor terapeutice de urgenŃă în inflamaŃiile pulpare acute.

III.

CONTINUTUL CURSURILOR :

1. Odontogeneza (amelogeneza, dentinogeneza, formarea rădăcinii) 2. Morfologia spaŃiului endodontic. 3. Morfofiziologia pulpei dentare (celule, fibre, substanŃă fundamentală, inervaŃie, vascularizaŃie) 4. Complexul pulpo-dentinar (biologia dentinei, formarea dentinei secundare, recepŃia durerii) 5. Modificările pulpo-dentinare influenŃate de vârstă, afecŃiuni congenitale şi sistemice 6. Deschiderea accidentală a camerei pulpare : simptomatologie, diagnostic şi tratament (materiale, tehnica coafajului direct) 7. InflamaŃia pulpei dentare : particularităŃi condiŃionate de teren, agenŃi iritanŃi locali (mecanici, termici, chimici, prepararea cavităŃilor, materiale de obturaŃie, radiaŃii, microorganisme), consecinŃele microinfiltraŃiei marginale, mecanismul imun al inflamaŃiei pulpare; clasificarea inflamaŃiilor pulpare 8. Examenul clinic în endodonŃie : - anamneza : identificarea şi înregistrarea tuturor factorilor relevanŃi; - inspecŃie, palpare, percuŃie, testarea mobilităŃii, teste de vitalitate, foraj explorator, transiluminare, explorarea fistulelor, anestezia selectivă, analiza ocluziei, precizarea naturii discromiilor; - aprecierea riscurilor tuturor opŃiunilor terapeutice (tratament endodontic "de

71

novo", refacerea unui tratament anterior, tratament chirurgical); - acceptul pacientului faŃă de soluŃiile terapeutice propuse 9. Clinica inflamaŃiei acute a pulpei dentare : formele anatomoclinice de inflamaŃii pulpare acute (hiperemia preinflamatorie, pulpita acută seroasă parŃială, pulpita acută seroasă totală, pulpita acută purulentă parŃială, pulpita acută purulentă totală), semne clinice, histopatologie, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evoluŃie, complicaŃii, indicaŃii de tratament 10. Clinica inflamaŃiei cronice a pulpei dentare : formele anatomoclinice de inflamaŃii pulpare cronice (pulpita cronică deschisă ulceroasă, pulpita cronică deschisă granulomatoasă / polipoasă, pulpita cronică închisă propriu-zisă, pulpita cronică închisă hiperplazică / granulomul intern Palazzi), semne clinice, histopatologie, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evoluŃie, complicaŃii, indicaŃii de tratament 11. Principii şi tehnici de izolare a câmpului operator; folosirea digii 12. Anestezia locală în endodonŃie : prin infiltraŃie, regională, intrapulpară, intraligamentară şi intraosoasă; pansamentul calmant în pulpitele acute 13. Principii tratamentului preventiv (coafajul indirect, prevenirea microinfiltraŃiei marginale) şi curativ al inflamaŃiei pulpare 14. Crearea accesului în camera pulpară 15. Metode şi tehnici de conservare parŃială a pulpei dentare (pulpotomia vitală şi devitală)

IV.

CONTINUTUL STAGIULUI CLINIC : 1. Instrumentarul de consultaŃie şi tratament în endodonŃie (tehnici de manevrare) 2. Accesul în spaŃiul endodontic (pe dinŃi extraşi) 3. Odontometria (pe dinŃi extraşi) 4. Tratamentul biomecanic de canal prin telescopare regresivă (pe dinŃi extraşi) 5. Obturarea canalelor prin tehnica convenŃională şi condensarea laterală la rece a gutapercii (pe dinŃi extraşi) 6. Examenul clinic în endodonŃie : foaia de obsevaŃie, mijloace de izolare, teste de vitalitate 7. Demonstrarea diagnosticului inflamaŃiilor pulpare acute şi cronice pe pacienŃi 8. Stabilirea planului de tratament în inflamaŃiile pulpare acute 9. Tratamentul cariei simple şi complicate pe pacienŃi sub directa îndrumare a cadrelor didactice

72

V.

BIBLIOGRAFIE : 1. EndodonŃie clinică şi practică ediŃia 2a - M.Gafar, A.Iliescu : Ed.Medicală, 2002 2. Teste de odontologie ediŃia 2a - A.Iliescu : Ed.Medicală, 1999 3. Endodontics ediŃia 5a - J.Ingle, L.Bakland : B.C.Decker Inc., 2002 4. Pathways of the pulp ediŃia 8a - S.Cohen, R.Burns : Mosby, 2002 5. Principles and practice of endodontics ediŃia 3a- R.Walton, M.Torabinejad : W.B.Saunders, 2002 6. Textbook of endodontology - G.Bergenholtz, P. Horsted-Bindslev, C.Reit : Blackwell Munksgaard, 2003 7. Endodontologie – W.Klimm: Deutscher Zahnarzte Verlag, 2003 8. Seltzer and Bender’s Dental Pulp – K.M.Hargreaves, H.E.Goodis : Quintessence, 2002

VI.

EVALUARE : - Activitatea pe dinŃi extraşi............................................................................................ 5 % - Activitatea pe pacient................................................................................................. 15 % - Lucrări de control....................................................................................................... 10 % - Examen practic........................................................................................................... 20 % - Examen teoretic.......................................................................................................... 50 %

ANUL V Un semestru 48 ore de curs 144 ore de stagiu clinic

I.

SCOPUL CURSULUI : 1. Cunoaşterea indicaŃiilor şi principiilor extirpării pulpei dentare. 2. Cunoaşterea principiilor determinării lungimii canalelor radiculare. 3. Cunoaşterea principiilor tratamentului biomecanic de canal. 4. Cunoaşterea principiilor obturaŃiei de canal tridimensionale. 5. Cunoaşterea morfofiziologiei parodonŃiului apical. 6. Identificarea factorilor etiologici ai necrozei şi gangrenei pulpare. 7. Identificarea măsurilor preventive corespunzătoare. 8. Cunoaşterea simptomatologiei necrozei şi gangrenei pulpare. 9. Cunoaşterea mecanismelor imune în generarea osteitelor apicale cronice. 10. Evaluarea preoperatorie a posibilităŃilor unui tratament endodontic corect în

73

gangrena pulpară simplă şi complicată. 11. Cunoaşterea tehnicilor uzuale moderne de tratament biomecanic şi obturaŃie de canal. 12. Identificarea factorilor care pot afecta evoluŃia postterapeutică în parodontitele apicale cronice. 13. Perimetrarea unui prognostic rezonabil pentru cazurile de gangrenă simplă şi complicată tratate.

II.

OBIECTIVELE CURSULUI : 1. Interpretarea examenului radiologic în endodonŃie. 2. Insuşirea tehnicii extirpării vitale. 3. Insuşirea tehnicii obturaŃiei de canal tridimensionale. 4. Autoevaluarea tratamentului în inflamaŃia pulpară. 5. Stabilirea diagnosticului şi planului de tratament în necroza şi gangrena pulpară. 6. Interpretarea examenului radiologic în gangrena pulpară simplă şi complicată. 7. Insuşirea procedurilor terapeutice de urgenŃă în parodontitele apicale acute. 8. Insuşirea procedurilor terapeutice de rutină în parodontitele apicale cronice. 9. Autoevaluarea tratamentului în gangrena simplă şi complicată.

III.

CONłINUTUL CURSURILOR : 1. Morfofiziologia regiunii apicale (apex, cement, spaŃiu periodontal, os alveolar 2. Raportul dinŃilor cu structurile anatomice locale 3. Examenul radiologic în endodonŃie : generarea radiaŃiilor, crearea imaginii, sisteme convenŃionale şi digitale, radiografia intraorală (tehnica bisectoarei şi a paralelismului), folosirea suportului de film 4. Metode şi tehnici de îndepărtare totală a pulpei dentare (pulpectomia vitală şi devitală) 5. Tratamentul biomecanic de canal : principii, stabilirea lungimii de lucru, tehnici de lărgire a canalelor radiculare, lavajele endodontice, pansamentul endodontic 6. Lărgirea canalelor radiculare prin tehnici rotatorii la turaŃie constantă redusă (freze din aliaje de Ni-Ti) 7. Accidente în tratamentul pulpitelor 8. Obturarea canalelor radiculare : obiective, materiale, gradul de biocompatibilitate al acestora, tehnici de obturare, indicaŃii pentru discomfortul postoperator (durere, edem)

74

semne clinice. Valoarea examenului radiologic în diagnostic şi evaluarea tratamentului endodontic 3. evoluŃie şi complicaŃii 16. ParticularităŃile tratamentului endodontic în gangrena simplă şi complicată 19. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. parodontita apicală acută exudativă purulentă). semne clinice. semne clinice. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. histopatologie. histopatologie. Parodontite apicale cronice cu imagine radiologică conturată : histopatologie. cement) şi Ńesutului osos periapical. Examenul clinic în endodonŃie : foaia de obsevaŃie. mijloace de izolare. Parodontite apicale cronice cu imagine radiologică neconturată : histopatologie. consecinŃele microinfiltraŃiei şi rolul microorganismelor (raportul microflorei endodontice cu microflora cavităŃii orale). tratamentul durerii şi anxietăŃii în endodonŃie 12. evoluŃie şi complicaŃii 15. relevanŃa clinică a formării plăcii dentare extraradiculare şi patogenităŃii microflorei endodontice 14.9. Tratamentul cariei simple şi complicate pe pacienŃi sub directa îndrumare a cadrelor 75 . Tratamentul endodontic medicamentos în gangrena pulpară (mecanismele de acŃiune ale agenŃilor farmacoterapeutici) 19. parodontita apicală acută exudativă seroasă. evoluŃie. Parodontitelor apicale cronice . complicaŃii 11. Stabilirea planului de tratament în endodonŃie 4. Parodontitelor apicale acute : etiopatogenie (relevanŃa clinică a patogenităŃii microflorei endodontice). Tratamentul de urgenŃă în parodontitele apicale acute 13.mecanismele imune implicate în fenomenele rezorbtive care interesează apexul (dentină. evoluŃie. teste de diagnostic complementare 2. Principiile şi metodele de prevenire a pulpopatiilor 17. Stabilirea planului de tratament în gangrena pulpară simplă şi complicată 18. Gangrena pulpară simplă : etiopatogenie. semne clinice. complicaŃii 10. Necroza pulpară : etiopatogenie. semne clinice. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC : 1. evoluŃie şi complicaŃii. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. forme anatomoclinice (parodontita apicală acută hiperemică. histopatologie. Tratamentul cu agenŃi fizici în endodonŃie IV.

........... 2008 6. 2008 4.B.... Horsted-Bindslev.....Decker Inc......... 1998 VI.. Endodontologie ........ 2002 2.. 1999 3...........Ingle...........Torabinejad : W.... EVALUARE : ...... Prezentări de cazuri clinice 6.... Ingle's Endodontics ediŃia 6a .C..................Medicală.......Pitt Ford : Blackwell Science.......W.......Walton....... Autoevaluarea tratamentelor endodontice............ EndodonŃie clinică şi practică ediŃia 2a ..... 15 % ........ Cunoaşterea metodelor de tratament chirurgical asociat tratamentului endodontic 76 .. Identificarea factorilor care pot afecta evoluŃia postterapeutică în endodonŃie..........didactice 5.Prezentări de cazuri clinice .....Iliescu : Ed.R........... Perimetrarea unui prognostic rezonabil pentru cazurile tratate endodontic...... A.......Lucrări de control....... T..Examen practic... P... Essential endodontology – D..................................... 10 % ....................Gafar....................... Pathways of the pulp ediŃia 9a .Burns : Mosby......S.........Klimm: Deutscher Zahnarzte Verlag....Reit : Blackwell Munksgaard....Iliescu : Ed............. 2.Activitatea clinică pe pacient ........ Textbook of endodontology ...... SCOPUL CURSULUI : 1................... Teste de odontologie ediŃia 2a ..........J. 2003 8.Cohen...... BIBLIOGRAFIE : 1... Comentarea articolelor din literatura de specialitate străină V...... 3...G........Orstavik.Bakland : B.......R.Saunders.....................M...Medicală....................... 50 % ANUL VI Un semestru 32 ore de curs 64 ore de stagiu clinic I.................. L.. 20 % ......... 5 % ....A........Examen teoretic............... R........ C... 2003 7...... 4...... M..... 2005 5..............Bergenholtz. Endodontics : Principles and Practice ediŃia 4a.........

II. 6. Cunoaşterea cauzelor durerii dento-parodontale şi cranio-faciale. RezorbŃia radiculară externă 77 . Combaterea recidivelor în tratamentele endodontice. 7. replantarea terapeutică. 11. Cunoaşterea noŃiunilor de epidemiologie a pulpopatiilor şi a principiilor de sănătate publică conexe. Tratamentul chirurgical al parodontitelor apicale cronice : chiuretajul periapical. Inducerea capacităŃii de a trata endodontic diverse grupe de pacienŃi. amputaŃia. III. ameliorarea implantării rădăcinilor tratate endodontic prin implante transfixiante sau osteointegrate 2. 9. 5. 10. Insuşirea procedurilor de diagnostic ale algiilor dentare. 9. 8. 12. 6. Familiarizarea cu problemele de epidemiologie endodontică. obturaŃia retrogradă. Cunoaşterea patologiei endo-parodontale şi a procedeelor adecvate de tratament. Familiarizarea cu procedurile de chirurgie endodontică. 4. 5. Sindromul endo-parodontal 3. OBIECTIVELE CURSULUI : 1. inclusiv vârstnici şi pacienŃi medical compromişi. Sindromul de "dinte fisurat" 4. Insuşirea procedurilor de efectuare a reconstituirilor coronoradiculare. CONłINUTUL CURSURILOR : 1. Cunoaşterea principiilor biomecanice ale efectuării reconstituirilor coronoradiculare. Insuşirea procedeelor de albire a dinŃilor devitali. Interpretarea examenului radiologic în diagnosticul infecŃiilor de focar dento parodontale. 9. 8. 3. Cunoaşterea şi prevenirea infecŃiei de focar de origine dento-parodontală. Cunoaşterea cauzelor şi formelor anatomoclinice de traumatisme dentare. Insuşirea tratamentului de urgenŃă în traumatismele dento-parodontale. principiile procedeelor de regenerare tisulară dirijată. rezecŃia apicală. 7. Monitorizarea tratamentelor endodontice. reparaŃia perforaŃiilor. hemisecŃiunea. Cunoaşterea procedeelor de tratamente odontale complexe. 2. Stabilirea diagnosticului şi planului de tratament în infecŃia de focar de origine dento-parodontală.convenŃional.

Principii şi practici de sănătate publică pentru promovarea stării de sănătate dentară privind patologia pulpară şi traumatismele dentare.Decker Inc. tehnici de protecŃie 15. înŃelegerea largă a tratamentului. refacerea tratamentului endodontic : indicaŃii. pentru integrarea cunoştinŃelor dobândite în anii anteriori. Durerea de origine dento-parodontală şi cranio-facială: fiziopatologie. principii de epidemiologie şi biostatistică endodontică IV.Burns : Mosby. BIBLIOGRAFIE : 1. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. EndodonŃie clinică şi practică ediŃia 2a . Raportul endodonŃiei cu alte specialităŃi : parodontologia. clasificarea durerilor oro-faciale.Bakland : B. Pathways of the pulp ediŃia 9a .Iliescu : Ed. presterilizarea şi sterilizarea. Albirea dinŃilor devitali 8. protetica fixă şi mobilă. Ingle's Endodontics ediŃia 6a .Walton. inclusiv cele verticale.S. UrgenŃele odonto-parodontale 11.simptomatologie şi tratament 12. R.M.R. apexificarea) 6.. Controlul infecŃiei încrucişate.Iliescu : Ed. A.Cohen. 3.Medicală. 2002 2.A. metode şi tehnici.Ingle. dezobturarea canalelor. Determinarea condiŃiei de succes sau eşec al tratamentului endodontic. Reconstituirile coronare la dinŃii devitali 9. ortodonŃia şi pedodonŃia (apexogeneza. luxaŃii.J. tratamentul efectiv de calmare a durerii dento-parodontale. Boala de focar de origine dento-parodontală 14. 2005 5.Torabinejad : 78 . ImplicaŃiile bolilor sistemice asupra tratamentului endodontic la pacienŃii medical compromişi 13.C. Prezentări de cazuri clinice cu soluŃii terapeutice complexe. 1999 3. Endodontics : Principles and Practice ediŃia 4a. tratamentul durerii şi anxietăŃii în endodonŃie 10. corono-radiculare. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC : 1. Comentarea articolelor din literatura de specialitate străină V. L.Gafar. Leziunile traumatice ale dinŃilor (fracturi coronare. 2008 4. avulsii) . M.5. radiculare. îndepărtarea instrumentarlui fracturat din canale 7. Tratamentul cariei simple şi complicate pe pacienŃi sub directa îndrumare a cadrelor didactice 2. Teste de odontologie ediŃia 2a .Medicală. implantologia.

Lucrări de control.. Cunoaşterea principalelor grupe de substanŃe medicamentoase............. V............ 10 % ....Hargreaves...Urseanu... H.............. II..Pitt Ford : Blackwell Science........... 2003 9.............. 50 % FARMACOLOGIE E ANUL II 32 ore curs/ 32 ore lucrări practice I.......G................ 2003 7.. 2.Activitatea clinică pe pacient .................... InfecŃia de focar ...E..Bergenholtz............. Essential endodontology – D..... 79 ..............B........Examen teoretic.............. Seltzer and Bender’s Dental Pulp – K.......................... 2.................................. 20 % ........Prezentări de cazuri clinice ..........Saunders.....Examen practic.............. StudenŃii să recunoască unele reacŃii adverse medicamentose la nivelul cavităŃii bucale........ 15 % ...W.ALL... T.......... 1998 8...Lotreanu : Ed............ 3..... Horsted-Bindslev..... P.. EVALUARE : ... Cunoaşterea formelor medicamentoase şi a căilor de administrare a medicamentelor......... StudenŃii să aibă cunoştinŃe corecte privind substanŃele medicamentoase folosite în tratamentele stomatologice curative ca şi în urgenŃele medico-chirurgicale apărute în cadrul manevrelor stomatologice...............M.....................................Goodis : Quintessence.......... 2008 6........... Textbook of endodontology ............................. C.....Reit : Blackwell Munksgaard....I. 1994 VI.. 3....... StudenŃii să facă o evaluare corectă privind raportul beneficiu/risc în utilizarea unor medicamente..... OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului: 1.. 5 % ......... 2002 10.................. Însuşirea noŃiunilor de bază privind folosirea medicamentelor...... avantajele şi riscurile acestora.Orstavik......R. SCOPUL CURSULUI: 1..Klimm: Deutscher Zahnarzte Verlag.................... Endodontologie – W............

Chimioterapicele active în micoze. MedicaŃia sângelui: antianemice. serotonina şi antiserotoninicele. CONłINUTUL CURSURILOR: 1.III. antitiroidienele de sinteză. 3. miorelaxante). 5. PoziŃia farmacologiei în pregătirea stomatologică.generalităŃi. principalele tipuri de medicamente cu acŃiune în domeniul vegetativ şi utilizarea lor în stomatologie. deprimante motorii centrale (antiepileptice. reacŃii adverse la nivelul cavităŃii bucale. Chimioterapicele antituberculoase. polimixinele. viroze şi boli parazitare. Sulfamidele antibacteriene şi trimetoprimul. Farmacodinamia generală: acŃiunea medicamentelor la nivel molecular. kininele şi antagoniştii. antianginoase. analgezice opioide şi analgezice nesteroidiene.. Farmacotoxicologia: tipuri de reacŃii adverse. . Antisepticele şi dezinfectantele. trombolitice. celular şi asupra diferitelor aparate şi sisteme. hipnotice. 4. distribuŃia şi epurarea medicamentelor. metabolice SubstanŃele hormonale şi antihormonale utilizate ca medicament: glucocorticoizii. Hormonale. 2. medicaŃia antitrombotică (anticoagulante. tetraciclinele şi cloramfenicolul. Imunodepresivele 6. interrelaŃiile de ordin farmacocinetic. antihipotensoare. antiagregante plachetare). Diureticele. antidiabeticele de sinteză. leucotrienele şi antagoniştii. Chimioterapice anticanceroase.SusbtanŃe tisulare active şi antagonişti: histamina şi antihistaminicele (anti H1. Principalele grupe de antibiotice: β-lactaminele. macrolidele. MedicaŃia diferitelor aparate şi sisteme efectoare: MedicaŃia aparatului circulator: medicamente inotprop pozitive (digitalice şi nedigitalice) antiaritmice. tranchilizante. aminoglicozidele. anti H2). sedative. hemostatice. LecŃie introductivă: Obiectul şi scopurile farmacologiei. antihipertensive. antiparkinsoniene. 80 . neuroleptice. MedicaŃia sistemului nervos central: anestezice generale şi locale. Chimioterapicele şi antibioticele:. Antibioticele şi chimioterapicele antibacteriene: . MedicaŃia sistemului nervos: MedicaŃia sistemului nervos vegetativ: NoŃiuni generale despre neurotransmiŃători. prostaglandinele. Farmacologie generală: Farmacocinetică generală: absorbŃia.

gazoase) 4.... 3...... antihipertensive. diuretice........ Receptură . lichide.... tranchilizante-sedative. V... protectoare ale mucoasei şi leziunii ulceroase). Iosefina Corciovei Constantinescu... 2.. DemonstraŃie: medicaŃia SNV. Info-Medica.......... MedicaŃia aparatului respirator: antitusive. părŃile reŃetei.20% din nota finală 3.... Receptură ... medicaŃia antihipotensivă.. Receptură – Antibiotice şi chimioterapice 81 . antiaritmice......... expectorante..... anticonvulsivante.. 7. 9... purgative. MedicaŃia diuretică 8.... Farmacografie – reguli generale de prescriere a reŃetei...... Două lucrări de control – fiecare lucrare conŃine lucrări tip grilă şi întrebări cu răspuns liber şi valorează . Forme farmaceutice lichide şi gazoase.... 11. anestezice locale...... Receptură . antiinflamatoare nesteroidiene. 2004... 1998. semisolide.......MedicaŃia aparatului digestiv.15% din nota finală.. Receptură – MedicaŃia hormonală.. antidiareice... Receptură – MedicaŃia aparatului respirator 10. Aprecierea activităŃii din timpul anului şi examen practic. BIBLIOGRAFIE: „Farmacologie pentru studenŃii facultăŃii de Stomatologie” – sub redacŃia Iosefina Corciovei Constantinescu. Forme farmaceutice solide şi semisolide.. analgetice opioide... neuroleptice... laxative..MedicaŃia sistemului nervos central ... Receptură – MedicaŃia sângelui....hipnotice.. neuroleptice... antisecretoare. antianginoase.. Obiectul farmacologiei...... Stroescu... EVALUARE: 1. stimulante şi substituente ale secreŃiei digestive....... antispastice. Farmacologie – generalităŃi.... „Îndreptar pentru prescrierea medicamentelor” – V... 5. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE DE FARMACOLOGIE 1.... ALL.... Examen scris ... antivomitive... EdiŃie revizuită şi adăugită. Prescrierea diferitelor forme farmaceutice (solide..50% din nota finală. Ed..... antiastmatice...MedicaŃia aparatului digestiv: antiulceroase (antiacide...... Farmacopeea Română..... 6.... EdiŃia a III-a.. 2. Ed.... substanŃe antihistaminice....MedicaŃia aparatului cardiovascular–tonicardiace...

Mecanisme de apărare specifică şi nespecifică. SubstanŃele plastice şi oligoelementele.FIZIOLOGIE ANUL I SEMESTRUL I ŞI II 24 cursuri (48 de ore). Hemoliza şi rezistenŃa globulară. Fiziologia respiraŃiei. 4. FuncŃiile sângelui. Grupele sanguine OAB şi Rh. Hemostaza primară şi secundară. esenŃiale pentru viitorii medici şi utile în practica medicinei dentare II. 3. Hematocritul. Organismul ca sistem. VSH-ul. Leucocitele. celulară şi umorală. Echilibrul acido-bazic. VentilaŃia pulmonară. Fiziologia sângelui. 82 . 5. OBIECTIVELE CURSULUI Ne propunem ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: să explice mecanismele fiziologice de funcŃionare a organelor şi sistemelor să stabilească limitele normal / patologic ale explorărilor paraclinice să interpreteze rezultatele explorărilor paraclinice în contextul unor perturbări ale funcŃiilor normale ale diferitelor organe să înŃeleagă interrelaŃiile dintre cavitatea bucală şi organism în ansamblu CONłINUTUL CURSULUI Semestrul I 1. Hemoglobina. Eritrocitul. SCOPUL CURSULUI explicarea principaleleor mecanisme de menŃinere a funcŃiilor normale ale organismului explicarea reglării şi integrării funcŃiilor somatice şi vegetative studiul reactivităŃii organismului în anumite condiŃii de mediu şi în situaŃii fiziologice particulare aprofundarea aspectelor de bază. 7. 2. Homeostazia. Apa din organism. 6. Volemia. ProprietăŃile sângelui. CompoziŃia plasmei. 9. CirculaŃia pulmonară. Hematoza. compartimentele hidrice. Fibrinoliza. 32 lucrări practice (64 de ore) I. PH-ul sângelui. 8.

Insulina şi glucagonul. a pH-ului sanguin şi evidenŃierea puterii tampon a plasmei. contractilitate.10. RaŃia alimentară. InfluenŃa dietei asupra structurilor bucale. Manifestări externe ale ciclului cardiac. Sensibilitatea dureroasă. 22. Determinarea densităŃii sângelui. Somnul şi veghea. Foamea şi saŃietatea. Ciclul cardiac. 16. Sucul intestinal. Transmiterea sinaptică. Secusa şi tetenosul. Valoarea calorică a alimentelor şi acŃiunea dinamică specifică. Vitaminele. Fiziologia digestiei. FuncŃiile rinichiului. Semestrul II 17. 23. 13. compoziŃia salivei. Bila. Hemodinamica –cracteristicile circulaŃiei arteriale. ProprietăŃile cordului: automatism. 21. Indicii eritrocitari. Fiziologia metabolismelor. ProprietăŃile centrilor nervoşi. Fiziologia neuro-musculară. Glandele salivare. Hormonii hipofizari şi hipotalamici. Metabolismul energetic şi metabolismul bazal. Transportul gazelor respiratorii prin sânge. Mecanismele durerii la nivelul cavităŃii bucale. FuncŃiile colonului. 19. 2. Fiziologia renală. Fiziologia cardio-vasculară. Echilibrul fosfo-calcic. 24. Numărarea eritrocitelor. Reglarea respiraŃiei 11. AbsorbŃia intestinală. MasticaŃia. Explorarea sângelui. Carecteristici ale contracŃiei muşchiuli neted şi striat. 83 . 12. capilare şi venoase. 18. Sensibilitatea gustativă. FuncŃiile salivei. Curba de disociere a oxi-hemoglobinei. Materiale şi metode în fiziologie. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Semestrul I 1. excitabilitate. Determinarea hematocritului. 3. reflexul secreŃiei salivare. Cavitatea bucală. Sucul pancreatic. 20. mecanismele secreŃiei salivare. proprietăŃile salivei. 14. DeglutiŃia. 15. Reflexele medulare. Fiziologia glandelor endocrine. Motilitatea tractului digestiv. Termogeneza şi termoliza. Hormonii tiroidieni. Mecanismele formării urinei. Reglarea funcŃiei cardio-vasculare. conductibilitate. SecreŃia gastrică. Fiziologia articulaŃiei temporo-mandibulare. Clearance-ul renal.

7. Explorarea funcŃiei digestive. Explorarea hemostazei primare şi secundare –numărarea trombocitelor. calciului şi sulfocianatului salivar. manevre de evidenŃiere a hiperexcitabilităŃii neuromusculare. EvidenŃierea acŃiunii labfermentului. reflexele osteotendinoase. timpul Howell. Explorarea neuro-musculară –cronaxia şi reobaza. 12. Examen practic. Frotiul salivar. proba de diluŃie şi concentrare a urinei. Explorarea funcŃiei renale –examenul sumar. 18. timpul Quick. Lucrare scrisă curs şi lucrări practice. 14. Fluxul salivar. fosforului. Formula leucocitară. Produşii proteici ai digestiei gastrice. testul fragilităŃii capilare (Rumpel-Leed).4. 13. testul de fragilitate osmotică (hemoliza în mediu hipoton). total şi bacteriologic de urină. SecreŃia iodului prin salivă. Dozarea O2 şi CO2 în aerul alveolar şi expirat. secusa şi tetanosul. 5. 6. timpul de coagulare. 16. Metode de stimulare şi recoltare a secreŃiei salivare la om. pH-ul salivar. Metode de stimulare şi recoltare a secreŃiei gastrice. Determinarea VSH. RezistenŃa globulară. EvidenŃierea HCl liber şi a acidului lactic în sucul gastric. electromiograma. 84 . Determinarea metabolismului bazal. Determinarea amilazuriei (metoda Wolgemuth). RaŃia alimentară echilibrată. 15. teste de sarcină. Numărarea leucocitelor. Spectroscopia derivaŃilor de hemoglobină. Determinarea grupelor sanguine OAB şi Rh. Refaceri lucrări practice. Semestrul II 17. Explorarea sistemului endocrin –efectul pigmentogen al ACTH-ului. Determinarea acidităŃii gastrice (metoda titrării). Explorarea ventilaŃiei –determinarea volumelor. EvidenŃierea mucusului. 8. Recoltarea sucului pancreatic. timpul de sângerare (metoda Duke). 19. proba hiperglicemiei provocate. EvidenŃierea acŃiunii amilazei salivare. Cristalele Teichman. electroencefalograma. capacităŃilor şi debitelor pulmonare. 11. clearance-ul ureei şi creatininei. 10. evidenŃierea potenŃialului de acŃiune şi de repaus. Tubajul duodenal. Dozarea hemoglobinei –metoda Sahli. 9.

testul la efort. 31. 30. Descoperirea cordului de broască in situ. segmentelor şi intervalelor. frecvenŃei cardiace şi a axei electrice a inimii. determinarea ritmului cardiac. oferind pacientilor o evolutie pozitiva si un prognosticul favorabil (ameliorare sau vindecare prin solutionare pe cale conservatoare si/sau chirurgicala).20. Tensiunea arterială –metode de determinare. jugulograma. explorarea endoscopică. Legea inimii Frank-Starling. zgomotele cardiace. 25. Cardiografia directă a cordului de broască. 23. carotidograma. FIZIOTERAPIE Anul V 1 semestru 16 ore de curs si 32 ore de lucrari practice I. 28. 85 . Sărurile biliare –reacŃia de evidenŃiere. 24. De asemenea. AuscultaŃia cordului. cat si in diferitele etape evolutive ale afectiunilor tratate. Şocul apexian. Pulsul arterial. Examen practic. Electrocardiograma –derivaŃiile. vor avea capacitatea de a decide procedurile si de a stabili propriile programe terapeutice care isi vor gasi rolul in contextul terapiei patologiei de specialitate. Recoltarea bilei. fonocardiograma. 29. Electrocardiograma –analiza undelor. vectorii de activare. solubilizare a colesterolului şi a acizilor graşi. Studentii Facultatii de Medicina Dentara isi vor imbogati astfel cunostiintele teoretice si practice din domeniul terapiei complexe reprezentate de Fizioterapie. testul clino/ortostatism. testul presor la rece. Lucrare scrisă curs şi lucrări practice. 22. Izolarea cordului de broască pe canula Straub. 27. Explorarea cardio-vasculară. Presiunea venoasă centrală. aspecte patologice 26. PigmenŃii biliari –recŃii de evidenŃiere. Pulsul venos. apexocardiograma. 21. Efecte ale diferitelor substanŃe asupra proprietăŃilor inimii. Ligaturile Stanius. InfluenŃa stimulării nervului vag asupra cordului de broască. Scopul cursului Patologia dentara si oro-maxilofaciala beneficiaza de mijloacele si modalitatile terapeutice ale Fizioterapiei in majoritatea domeniilor sale. rolurile de reducere a tensiunii superficiale. Refaceri lucrări practice. 32. Spinalizarea broaştei. Motilitatea tubului digestiv –metoda radiografică.

Introducere. 3. efectele fiziologice. stohastici. metodologia de aplicare.undele scurte: proprietati fizice. modalitati de aplicare. Principii generale de recomandare si prescriere a principalelor mijloace si modalitati terapeutice apartinand fizioterapiei. riscuri. 2.4 Curentii de medie frecventa: modalitati de aplicare. Trabert. Mecanisme de actiune ale agentilor terapeutici utilizati (bazele fiziologice si fiziopatologice. indicatii si contraindicatii. Inclusiv terapia cu inalta frecventa pulsatila. diagnostice si terapeutice. Electroterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. Termoterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in cadrul patologiei de specialitate.1 Bazele fiziologice ale electroterapiei.1 Aplicatiile de caldura. inclusiv cea dentara si oro-maxilofaciala. aparatura si tehnici utilizate. Aplicabilitate in cadrul patologiei studiate. 3. actiunile biologice.II. aparatura utilizata. Principii de diagnostic clinico-functional. precum si electromiografia de detectie). actiunile biologice. aparatura utilizata.3 Curentii de joasa frecventa: proprietati fizice. aparatura utilizata. actiunile biologice.2 Curentul galvanic. efectele fiziologice. Terapia combinata: ultrasunet si CDD. biomecanica loco-regionala).5 Terapia cu inalta frecventa . indicatii si contraindicatii. Prezentarea principalelor mijloace si modalitati terapeutice. modalitati de aplicare. galvanoionizarea: proprietati fizice. modalitati si tehnici de aplicare (in scop analgezic precum TENS. 4. efectele fiziologice. Domenii de patologie. actiunile biologice. indicatii si contraindicatii. efectele fiziologice. actiunile biologice.6 Terapia cu ultrasunete: proprietati fizice. 86 . Istoricul fizioterapiei ca specialitate. 3. 4. 4. Evaluarea clinico-functionala a pacientului. (1 ora) 4. indicatii si contraindicatii.2 Aplicatiile de rece sau gheata (crioterapia). CDD. electropunctura sau in scop de electrostimulare a musculaturii normal inervate. 4. aparatura utilizata. partial sau total denervate. indicatii si contraindicatii. 4. efectele fiziologice. Aspecte clinice. Continutul cursului 1. 4.

particularitati terapeutice. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice.1 Kinetoprofilaxie si kinetoterapie. 4. 5. 6. 7. 87 . particularitati terapeutice. indicatii si contraindicatii. deconditionare. modalitati sau tehnica de aplicare. clasificare. inclusiv durerea din cancer. Laserterapia: modalitate terapeutica cu larga aplicabilitate in patologia de specialitate. Tehnici. Biofeed-back. continut. 6. 6. particularitati terapeutice. purtarea de gutiere si alte dispozitive de redresare si reposturare. Terapia ocupationala. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Fizioterapia in inflamatii si infectii ale regiunii orale si maxilofaciale: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Fizioterapia de intretinere si de recuperare postoperatorie: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. aparatura utilizata. principii. tratamentul punctelor si zonelor trigger ca terapie adjuvanta a patologiei de specialitate.4. 13. 15. efecte fiziologice.3 Bazele fiziologice si fiziopatologice ale kinetoterapiei. 12. Kinetologia medicala locoregionala: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. particularitati terapeutice. metodologoa de aplicare. efectele fiziologice. electropunctura. indicatii si contraindicatii. Fizioterapia durerii regiunii orale si maxilofaciale. Fizioterapia in patologia articulatiei temporo-mandibulare: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. clasificare. actiunile biologice. indicatii si contraindicatii. 8.4 Obiectivele kinetoterapiei locoregionale. 6. clasificare. obiective. clasificare. 11. 7.2 Parafunctii. 7. 9. clasificare. presopunctura. 14.2 Elemente de anatomie functionala locoregionala si de biomecanica a mandibulei.6 Mecanoterapia sau kinetoterapia asistata de dispozitive si realizata pe aparate.7 Terapia prin campuri magnetice de joasa frecventa: actiunile campurilor magnetice. (mecanoterapia activa si/sau pasiva asistata de aparate pentru asigurarea ortodontiei sau de reabilitare ocluzala posturala). 6.5 Programe de kinetoterapie locoregionala (tehnici. fracturi. aplicatii practice in contextul patologiei de specialitate.8 Fototerapia cu RUV si RIR: proprietati fizice. exercitii si metode). Acupunctura. 10. Fizioterapia si recuperarea dupa traumatisme locoregionale: contuzii. obiceiuri vicioase. mijloace terapeutice si de recuperare functionala. 6. 6. Masajul locoregional: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. Terminologie. particularitati terapeutice.1 Definitii.

cat si in diferitele etape evolutive ale afectiunilor tratate. integrarea psiho-sociala. posibilitatile de comunicare. Continutul lucrarilor practice 1. diagnostice si terapeutice de specialitate. 4. 3. aparate si dispozitive in vederea alcatuirii unui program corespunzator. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. handicap). istoricul si secventialitatea suferintei etc). dispozitivele ce alcatuiesc programe de specialitate adaptate scopului terapeutic urmarit. modalitati si tehnica de aplicare. precum agentii terapeutici. articular. Aprecierea diagnosticului clinico-functional de specialitate (incapacitate.1 Discutii privind bazele fiziologice ale electroterapiei. beneficiile terapeutice ale Fizioterapiei in majoritatea domeniilor de patologie de specialitate. Fizioterapia in pareza si paralizia de nerv facial. tehnici. Proprietati fizice. modalitati si tehnica de aplicare. exercitii. contraindicatii. efecte fiziologice. 2. metodele. Recomandarea si prescrierea principalelor mijloace si modalitati terapeutice apartinand Fizioterapiei. Obiectivele lucrarilor practice Pornind de la scopul acestui curs si anume. Aplicabilitatea specialitatii de Fizioterapie in cadrul patologiei studiate. actiuni biologice.2 Demonstratii practice ale aplicatiilor de rece sau gheata (crioterapia). aparatura. 4. Prezentarea generala a principalelor mijloace si modalitati terapeutice aflate in baza unui serviciu de Fizioterapie al unui spital. IV. actiuni biologice. Prezentarea domeniilor de patologie de specialitate ce beneficiaza de avantajele terapeutice ale Fizioterapiei. tehnicile. III. Explicatii si demonstratii practice cu privire la aspectele clinice. contraindicatii. efecte fiziologice. Justificarea alegerii anumitor agenti terapeutici. metode. indicatii.16. infirmitate. Evaluarea clinico-functionala de specialitate a pacientului (bilant muscular. exercitiile. lucrarile practice vor familiariza studentii Facultatii de Medicina Dentara cu mijloacele si modalitatile terapeutice. Electroterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. indicatii. 88 . 3. Termoterapia ca modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in cadrul patologiei de specialitate. 3. Proprietati fizice.1 Demonstratii practice ale aplicatiilor de caldura.

efectele fiziologice. 6. Trabert. Aplicarea terapiei cu curentul galvanic si galvanoionizarea: proprietati fizice. 4. electropunctura sau in scop de electrostimulare a musculaturii normal inervate. 4.4 Demonstratii practice.2 Demonstratii practice.4. 6. aparatura utilizata. 6. Programe de kinetoterapie locoregionala (tehnici.8 Demonstratii practice.2 Demonstratii practice cu privire la elemente de anatomie functionala locoregionala si de biomecanica a mandibulei. 6. 4.undele scurte: proprietati fizice. Aplicarea terapiei cu ultrasunete: proprietati fizice. indicatii si contraindicatii. aparatura si tehnici utilizate. 6.6 Demonstratii practice.3 Discutii privind bazele fiziologice si fiziopatologice ale kinetoterapiei. modalitati sau tehnica de aplicare. partial sau total denervate. 5. precum si electromiografia de detectie). actiunile biologice. indicatii si contraindicatii. Inclusiv terapia cu inalta frecventa pulsatila. efectele fiziologice. 4. Aplicarea terapiei cu inalta frecventa . riscuri.5 Demonstratii practice. metodologoa de aplicare.7 Demonstratii practice. modalitati si tehnici de aplicare (in scop analgezic precum TENS. efectele fiziologice. Aplicarea terapiei prin campuri magnetice de joasa frecventa: actiunile campurilor magnetice. Demonstratii practice privind procedeele de masaj si efectele lor. exercitii si metode). indicatii si contraindicatii. modalitati de aplicare.1 Exemplificarea notiunilor de kinetoprofilaxie si kinetoterapie. actiunile biologice. indicatii si contraindicatii. efecte fiziologice. stohastici. actiunile biologice. Aplicarea curentilor de joasa frecventa: proprietati fizice. CDD. Terapia combinata ultrasunet si CDD. metodologia de aplicare. indicatii si contraindicatii. Kinetologia medicala locoregionala: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. indicatii si contraindicatii. aparatura utilizata. efectele fiziologice. efectele fiziologice. actiunile biologice. Aplicarea curentilor de medie frecventa: modalitati de aplicare. aparatura utilizata.4 Prezentarea obiectivelor kinetoterapiei locoregionale. aparatura utilizata. actiunile biologice. indicatii si contraindicatii. 4. efectele fiziologice. Aplicarea fototerapiei cu RUV si RIR: proprietati fizice. 4. actiunile biologice. 89 . Masajul locoregional: modalitate fizioterapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. modalitati de aplicare.3 Demonstratii practice. indicatii si contraindicatii. aparatura utilizata.

clasificare. 14. Demonstratii practice. obiceiuri vicioase. particularitati terapeutice. particularitati terapeutice.1 Mijloace terapeutice si de recuperare functionala. inclusiv durerea din cancer. sprijinind totodată. 11. principii. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Fizioterapia si recuperarea dupa traumatisme locoregionale: contuzii. presopunctura. Demonstratii practice.2 Parafunctii. Acupunctura. tratamentul punctelor si zonelor trigger ca terapie adjuvanta a patologiei de specialitate. Terminologie. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. aplicatii practice in contextul patologiei de specialitate 10. fracturi. clasificare. continut. Terapia ocupationala. 9. Fizioterapia de intretinere si de recuperare postoperatorie: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. 7. 16. OBIECTIVELE CURSULUI: 90 . particularitati terapeutice. particularitati terapeutice. Fizioterapia durerii regiunii orale si maxilofaciale. particularitati terapeutice.transmiterea unor cunoştinŃe fundamentale. 7. 7. 15. moral şi profesional. Fizioterapia in inflamatii si infectii ale regiunii orale si maxilofaciale: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Fizioterapia in patologia articulatiei temporo-mandibulare: prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. deconditionare. dezvoltarea unor aptitudini pentru practica medicinei genetice şi formarea unor atitudini bazate pe respect şi compasiune pentru bolnavul cu afecŃiuni genetice.Mecanoterapia sau kinetoterapia asistata de dispozitive si realizata pe aparate. II. Prezentarea mijloacelor si modalitatilor fizioterapeutice. Biofeed-back. Fizioterapia in pareza si paralizia de nerv facial. clasificare. clasificare. 12. clasificare. SCOPUL CURSULUI: . electropunctura. 8. Demonstratii practice. Laserterapia: modalitate terapeutica cu aplicabilitate in patologia de specialitate. GENETICĂ UMANĂ ANUL II • 32 ore de curs/ 32 ore de lucrări practice I. purtarea de gutiere si alte dispozitive de redresare si reposturare. (mecanoterapia activa si/sau pasiva asistata de aparate pentru asigurarea ortodontiei sau de reabilitare ocluzala posturala). familia acestuia. 13.

2004.Inborn errors of development – C.Genetică umană – elemente de curs – Emilia Severin.Erickson. Oxford University Press.Epstein.înŃelegerea relaŃiei genotip – fenotip – mediu. .Polirom. W. Ştefănescu. Covic.Pritchard.Medical Genetics at a Glance – D.cunoaşterea legilor şi mecanismelor moleculare ale eredităŃii şi variabilităŃii umane normale şi patologice. .Genetics in Medicine – Thompson and Thompson. 2003.Scripta. B. BIBLIOGRAFIE Curs: 1. Ed. Emilia Severin. D. de a diagnostica şi trata o tulburare sau o anomalie genetică. Korf. 1996. I.cunoaşterea posibilităŃilor de a prevedea. Ed. A.Genetica anomaliilor dentomaxilare – Emilia Severin. 91 .Saunders Company. 5.B. Organizarea generală a genomului uman Capitolul III – Ereditatea umană Capitolul IV – Variabilitatea genetică umană Capitolul IV – Rolul factorilor genetici în producerea bolilor umane Capitolul V – Genetica bolii canceroase Capitolul VI – Genetica dezvoltării şi anomaliile congenitale IV. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Capitolul I – Citogenetică umană Capitolul II – Ereditatea umană Capitolul III – Aplicarea geneticii în practica medicală Capitolul IV – Genetica şi evoluŃia populaŃiilor umane Examen practic V. . 3. 1998. 4. Ed. 6. 2004. Sandovici. R. .formarea unei baze de cunoştinŃe care să permită descifrarea viitoarelor descoperiri ale geneticii medicale. 2001.Genetică Medicală – M.informarea asupra implicării factorului genetic în apariŃia unor anomalii şi boli dentare. CONłINUTUL CURSURILOR Capitolul I – Caracteristicile generale ale organismelor vii Capitolul II – Structura şi organizarea celulară a ADN). II.. Blackwell Science. Wynshaw-Boris. Scripta. 2. de a preveni.

.... Dinu Albu....................... Ed.............................. VI........ identificarea modului de transmitere a unui caracter normal sau patologic................. 2002....... Ileana Ioachim......... analiza amprentelor palmare..20% o Lucrări de control.. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1........Lucrări practice: 1...15% o Examen scris....Genetică umană – Concepte şi aplicaŃii practice – Emilia Severin.......... ancheta familială şi arborele genealogic al unui proband.... EVALUARE: o Fiecare student va realiza: cariotipul normal al unui caz. CrenguŃa Albu.... Scripta............ CD-Rom „Genetica Umană”..................... SCOPUL CURSULUI 1......................... 2004. CrenguŃa Albu... 2............... măsurători cefalometrice ale unui individ................................. Ed.................. evaluarea riscului de recurenŃă în cazul unur tulburări genetice ...............15% o Examen practic. Informarea asupra avantajelor şi dezavantajelor implantologiei orale Cunoaşterea limitelor implantologiei orale şi a perspectivelor acestei specialităŃi................ II.. 2..... 2004........................ 4.....50% IMPLANTOLOGIE ORALĂ ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 48 ore de curs / 48 ore de lucrări practice I....... Medicală...... ÎnŃelegerea rolului şi locului implantologiei orale şi reconstrucŃia protetică pe implante Cunoaşterea aspectelor şi principiilor de bază în implantologia stomatologică plecând de la principlul că "de fiecare dinte atârnă un om'' 3....... Să evalueze corect un pacient edentat stabilind corect indicaŃiile şi mai ales contraindicaŃiile implantelor orale 92 ...........Genetică umană – Concepte şi aplicaŃii practice – Emilia Severin....

Să cunoască etapele reabilitării orale pe implante şi să insere cel puŃin câte un implant în creasta de viŃel 6. Tratamentul preimplantar al afecŃiunilor cavităŃii bucale. Să aibă cunoştintele necesare care să le permită trecerea în calitate de medic la cursurile postuniversitare în vederea obŃinerii competenŃei în implantologia orală . Diagnostic. Introducerea în implantologia orala. toate raportate la protezarea pe implante. perspective în implantologie. ocluzia şi rolul acesteia. III. contraindicaŃii temporare. tratamente ortodontice preimplantare. calităŃile titanului. rolul ocluziei fiziologice autoechilibrată şi etapele obŃinerii acesteia. Clasificarea edentaŃiilor. contraindicaŃii definitive. indicaŃii şi contraindicaŃii în implantologia orală. Rolul acesteia în implantologia orală. Tratamente odontale. 6. rezorbŃia crestelor alveolare. Biomaterialele utilizate în implantologia orala. structura osului crestelor alveolare şi clasificarea acesteia. 2. Biomecanica aparatului dento-maxilar . a ceramicii de aluminiu. a ceramicii de zirconium. Să cunoască principiile dispensarizării pacientului purtator de implante 8. etc. Criterii de stabilire a biomaterialului. Explicarea termenilor. ale mucoasei bucale ale osului subdimensionat sau neregulat. 3. Anatomia maxilarului. Să cunoască tipurile de bază ale implantelor orale 5. Să cunoască indicaŃiile de tratament preimplantar 3. date istorice. Să cunoască accidentele şi complicaŃiile ce pot apare în implantologia orală 7. dentat şi edentat. indicaŃii generale şi locale. Să poată selecta pacienŃii cu indicanŃii pentru implante 9. anatomia mandibulei dentată şi edentată. CONłINUTUL CURSURILOR 1. a ceramicii de hidroxiapatita. parodontale ale tumorilor benigne. etapele de reechilibrare ocluzo-articulară în implantologia orală. transformarea unei oferte osoase insuficiente inserării implantelor în una favorabila.2. NoŃiuni anatomice ale aparatului dento-maxilar corelate cu câmpul protetic primitor de implante. 5. oferta osoasă în implantologie. clasificarea dupa dimensiunea crestelor alveolare. 4. stadiul actul. contraindicaŃii generale şi locale. calitatile biomaterialelor. Să cunoască biomaterialele folosite în implantologia orală şi principiile integrării tisulare a implantelor orale 4. 93 .

Implantul de concepŃie proprie. Clasificarea implantelor lama. cauzele afecŃiunilor periimplantare. Dispensarizarea purtatorului de implante. Integrarea tisulara a implantelor orale. materiale utilizate în protezare. incidente şi complicaŃii în perioada de inserŃie. mediile biologice şi reacŃia acestora cu implantele. transmiterea forŃelor de la implant la osul inconjurator. tipuri de implante. indicaŃiile acestor implante. Tipuri de implante surub. 15.ReconstrucŃia protetică pe implante. Accidente şi complicaŃii intraoperatorii. Implantul endoosos cilindru. accidente şi complicaŃii tardive. încărcarea protetică graduală a implantelor. integrarea epitelio-conjunctivă. etape chirurgicale de inserare. etape chirurgicale de inserare a implantului surub. urmărirea evoluŃiei în timp a implantelor. 13. 9. transmiterea forŃelor la osul înconjurator la implantul cilindru. IndicaŃiile acestora. tratamentul periimplantitelor. principii de acŃiune a implantelor. tehnici chirurgicale. transmiterea forŃelor de la implante la osul înconjurator. 14. Implantul de concepŃie proprie. măsuri de prevenire şi/sau tratament. 16. 94 . Tipuri de implante cilindru. avantajele şi dezavantajele acestora. SituaŃiile clinice a diferitelor tipuri de edentaŃii şi rezolvarea acestora prin implante. 8. prognostic. Curs recapitulativ. etape clinice şi de laborator în protezarea pe implante. Etapele protezarii pe implante pornind de la protezarea fiziologică preimplantara a edentaŃiilor cu realizarea ocluziei fiziologice autoechilibrata. IndicaŃiile acestor implante. etape chirurgicale. integrare şi purtare a implantelor orale.Implantele de transfixatie dentara. integrarea osoasă. indicaŃiile implantelor. 12. 10. Etapele dispensarizării. Principiile integrării tisulare şi etapele acestei integrari. calităŃile implantelor. indicaŃiile implantelor lama. Implantele de concepŃie proprie. Implantele endostale şi subperiostale. 11. principiile transmiterii forŃelor de la implant la os. Accidente. Implantul endoosos lama.7. Implantul endoosos şurub. avantaje şi dezavantaje. etapele chirurgicale ale inserarii implantelor endostale şi subperiostale. coroziunea şi efectele acesteia.

dezechilibrele ocluzo-articulare existente şi măsuri de corectare a acestora. Tehnica chirurgicală a implantului şurub. 7. 6. poziŃia elementelor anatomice specifice cum sunt: gaura mentoniera. colaborarea cu alte specialităŃi. măsuri de terapie preimplantară. explicarea modului de utilizare. relaŃia medic pacient. principiile chirurgiei mucoasei gingivale. incidente. Prezentarea instrumentarului şi a modului de utilizare a acestuia pe tipuri de implante. analiza ofertei osoase. cilindru. 4. stabilirea tipului de lucrare pe implante şi a tipului şi numărului de implante necesar. gradul de rezorbŃie osoasă a crestelor alveolare. cilindru. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PROTETICE 1. conŃinutul şi importanŃa acestuia. Instrumentar şi aparatura în implantologia orală. IV. 5. caseta video 30 minute cu vizionarea acestor tehnici şi principii cu explicaŃiile de rigoare. Tehnicile generale pentru inserŃia implantelor. avantajele implantului de generaŃia a-II-a. lama. 3. sinusul maxilar. Implantul şurub. BilanŃul general al pacientului. Tipul dosarului pacientului. caseta video 30 minute care să prezinte toate aspectele descries cu explicaŃiile de rigoare. Evaluarea clinico-anatomică a arcadelor maxilare şi mandibulare corelate cu o tehnica şi tip de implante. bilanŃul statusului oral al pacientului. planşeul foselor nazale. 2. principiile frezării în os. legislaŃie specifică.Se va prezenta câte un caz clinic din diferite tipuri de edentaŃie şi rezolvarea acestuia prin implante şurub. 95 . subperiostale şi combinate cu principii de dispensarizare a pacienŃilor. Bilantul preimplantar . spina nazală anterioară. analiza structurală a ofertei osoase. canalul mandibular. Dosarul pacientului. complicaŃii. tehnica implantului cu tarodaj. Tehnici curente în implantologia orala. Prezentarea tipurilor de implante. Analiza Ńesutului moale al crestelor alveolare. prezentarea fiziodispenserului şi a modului de funcŃionare. Tehnica implantului şurub autoforant. bilanŃul loco-regional cu stabilirea necesităŃii şi a ofertei osoase. lama şi subperiostal cu componentele protetice şi pentru amprenta de transfer. accidente.

nerezorbabile. 11. Tehnica chirurgicală pentru reconstrucŃia osoasă dirijată a crestelor alveolare deficitare. principiile de obŃinere a unei bune integrări . Inserarea implantului şurub. 10. 16. materiale utilizate. încarcarea protetică graduală a implantelor orale. Tipurile de implante lama dupa oferta anatomică. Tehnica chirurgicală a implantului endostal şi subperiostal. Principiile regenerării osoase. tehnici utilizate. Protezarea preimplantara. Principiile ridicarii podelei sinuzale. tehnici şi materiale utilizate. 13. instrumentarul specific. etape chirurgicale. utilizarea implantelor în fixarea grefelor la patul osos receptor. instrumentarul specific. Faze clinice şi de laborator în protezarea pe implante. Etapele inserării implantului cilindru. 12.8. materiale de umplere utilizate. caseta video 30 minute care să prezinte în dinamica etapele şi tehnicile regenerării osoase dirijate cu explicaŃiile de rigoare. Etapele şi tehnicile chirurgicale şi de laborator în realizarea şi inserarea implantului. incidente şi complicaŃii în implantologia orală. Inserarea implantului lamă pe simulator cu coasta de viŃel. protezarea definitive. 9. cilindru pe simulator pe coasta de vitel . Tehnica chirurgicala a implantului cilindru. 15. Accidente. 96 . Prezentarea unei casete de o oră cu diferite situaŃii şi comentarea acesteia. caseta video 30 minute care să prezinte în imagini aspectele teoretice şi practice cu explicaŃiile de rigoare. Urmărirea corectitudinii fiecarei etape pană la inserarea implantului pentru fiecare student în parte. Tehnica chirurgicală a implantului lama . ocluzia fiziologică autoechilibrată. caseta video 30 minute cu prezentarea datelor teoretice şi practice cu explicaŃiile de rigoare. Tehnica chirurgicală a lifting-sinusul în implantologie. membrane rezorbabile. proteze cimentate proteze în sistem montabil-demontabil. caseta video 30 minute care să prezinte în imagini aspectele prezentate teoretic şi practic cu explicaŃiile de rigoare. 14. caseta video 30 minute cu prezentarea în dinamică a acestor etape şi tehnici cu explicaŃiile de rigoare.

DefiniŃie. Bucureşti 3.. Arhitectura hardware şi software a sistemelor de calcul. InterfaŃa utilizator. 97 . Bucureşti 2. pentru deprinderea utilizării lor în practica informatică.10% .10% 3. Necesitatea informatizării în medicina dentară 2. Tipuri de reŃele.Urmărirea atentă a corectitudinii fiecărei etape păna la inserarea implantului pentru fiecare student în parte. conform standardelor ECDL (European Computer Driving Licence). Editura Sylvi 1995.10% 2. Implantologia orală. CONłINUTUL CURSURILOR – A.20% . Sisteme de calcul. Etape clinice şi de laborator în protezarea pe implante. Curs. ReŃele de calculatoare. directoare. Obiectivele informaticii medicale. Arhitecturi de reŃele. procesare imagini. calcul tabelar. Un implant şurub …………………. Sisteme şi medii de operare. lucrul în reŃele de calculatoare) - VI. Editura Sylvi 2000. Asimilarea principalelor metode ale tehnologiei informatiei cu aplicaŃii în domeniul medical (birotica medicala.examenul teoretic ……………………50% INFORMATICĂ MEDICALĂ ANUL I 16 ore curs/ 16 ore lucrări practice SCOPUL CURSULUI ÎnvăŃarea şi însuşirea noŃiunilor.examenul practic ……………………. Dispozitive de înregistrare şi redare a informaŃiei. V. baze de date medicale. NoŃiuni introductive în informatică. Nivele de conectare. BIBLIOGRAFIE 1. Software de aplicaŃii în birotica medicală (procesare text. Tipuri şi funcŃii. Organizarea şi structurarea informaŃiei pe suporturi tehnice de memorie externă (fişiere. caracteristici. 3. Implantele endoosoase osteointegrate în stomatologie. Caiet de lucrări practice VI. Sisteme de gestiune a fişierelor 5. Un implant cilindru ……………….. baze de date) 6. DiscuŃii generale. Prezentare generală. cale de acces la fişiere). Bazele Informaticii 1. Un implant lamă …………………. EVALUAREA CUNOŞTINłELOR . 4. Editura Sylvi 2000. Bucureşti 4. termenilor şi conceptelor informatice de bază privind hardware şi software PC.fiecare student în parte va insera un implant: 1.

AplicaŃie practică. Tiberiu Spircu . ModalităŃi de lucru in sistem independent şi reŃea de calcul. Accesorii WINDOWS pentru editare şi progesare date text şi multimedia. Tiberiu Spircu . (Paint. OperaŃii pentru organizarea şi structurarea informaŃiei. 2. OlteniŃa. 98 . Procesarea informaŃiilor de tip multimedia. 6. navigare. My Computer). Internet. 1995 Informatică Medicală – Partea I . 4. Prezentare componente hardware PC. BIBLIOGRAFIE Informatică Medicală . 5. 8. Accesorii WINDOWS pentru editare şi procesare text (Notepad. Internet şi servicii generale de informare şi comunicare. 6.Note de curs pentru Colegii”. 2001 Informatică în medicină şi inginerie medicală. WordPad). Şt. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE – 1. AplicaŃie practică. imagini/desene/fotografii şi editatre prezentări). Florian Gonzacenco . 3. Bucureşti. Elemente standard de operare în interfaŃa grafică utilizator în mediul WINDOWS. înregistrarea şi reprezentarea datelor Însuşirea şi utilizarea programelor generale în activitatea de birotică în medicina dentară (procesare date tip text. łigan . Tipuri de interfată utilizator-PC. 5. Protocolul de comunicare TCP/IP. OperaŃii cu fişiere. Procesarea informaŃiilor de tip text. AplicaŃii practice privind organizarea şi structurarea informaŃiei pe suporturi tehnice. Mihai Târcolea – Editura Matrix Rom. Ion Voinea.Editura Teora. 8. Windows Movie Maker etc). Elena Podoleanu. Windows Media Player. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE Instruirea privind utilizarea în practica medicală a calculatorului personal şi a reŃelelor de calculatoare AplicaŃii practice privind structurarea. VII. Editare prezentări privind studii/lucrări/proiecte ( Microsoft PowerPoint). Augustin Semenescu.7.Editura Tehnoplast Company SRL. 3. Elemente standard de operare in interfaŃa utilizator-PC. URL – Locator universal de resurse Internet. NoŃiuni introductive de lucru cu PC-ul. T. Prezentare reŃea locală de calcul. Bucureşti. 1998 Microsoft Excel Quick Reference 1. Elena Podoleanu . Tipuri de utilizatori şi drepturi de acces în sistemul de calcul 2. Bucureşti. 1997 Informatică Medicală – Partea II . calea de acces la fişiere în interfaŃa grafică mediul WINDOWS (Windows Explorer. Spircu. Proiect individual 7. 2002 Informatica în Medicină.Editura Universitară “CAROL DAVILA”. poştă electronică.Editura Universitară “CAROL DAVILA”. 7. IX. VIII. directoare. Proiect individual 8. Bucureşti. organizarea. Utilizarea facilităŃii OLE (Object Linking and Embedding) pentru inserarea fotografiilor/imaginilior în alte documente electronice. 2002 Comenzi LINUX şi instrumente de lucru pentru servicii Internet. transfer de fişiere) şi programe de comunicare. Elena Podoleanu – Editura Tridona.Editura Tehnoplast. 2004 Informatică Medicală. Comunicarea în reŃele de calculatoare. 4. Bucureşti. AplicaŃie practică. Servicii Internet (conectare. InterfaŃa de comunicare utilizator-PC.

UMF “Carol Davila”.9. AplicaŃii de informatică medicală. 5. utilizarea şi evaluarea informaŃiei.ro – site Internet. AplicaŃii informatice în medicina şi tehnica dentară. sisteme informatice medicale. Elemente de biostatisticǎ în medicina dentarǎ – 1. 32 ore de lucrări practice) Examen oral ……………………………. 4. în practica medicală. în transferul informaŃiilor medicale. Dosarul medical informatizat . pentru documentare.. date statistice. 3. lucrul în retele de calculatoare. Testatrea ipotezelor statistice.168. UMF “Carol Davila”. etc. 2. 99 . Internet etc.. în comunicarea interpersonală între clinicieni. Statistica descriptivă. SPSS) 4. Microsoft Word Quick Reference 10.. C. AplicaŃii practice privind organizarea. 2..………..rdsnet. Utilizarea în practică a PC-ului şi a reŃelelor de calcul (Intranet. Analiza de corelaŃie şi de regresie. înregistrare date şi informaŃii din activitatea clinică. eşantionare. EVALUARE ANUL II (16 ore de curs. Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică. Obiective. concepte de bază (populaŃia statistică.………………………………… 50 % SCOPUL CURSULUI Asimilarea şi utilizarea principalelor metode ale tehnologiei informaŃiei cu aplicaŃii în domeniul medical (birotica medicală. VII.. Bucureşti 11. baze de date. (EXCEL. prelucrarea.) în activitatea de birotică medicală.100 – site Intranet. Sisteme de codificare a datelor medicale. http://192. Elemente de biostatistică cu aplicaŃii în medicina dentară. Înregistrarea electronică a datelor de sănătate orală (EOHR – Electronic Oral Health Record). Bucureşti X. 50 % Elaborare proiect individual …. EPIINFO. OBIECTIVELE LUCRĂRILOR PRACTICE Utilizarea echipamentelor şi resurselor electronice de tehnică de calcul. CONłINUTUL CURSURILOR – B...…………………. Sisteme informatice de imagistică dentară (aplicaŃii în radiologie dentară. Software pentru prelucrare si analiza statistica. tomografie dentară computerizată). înregistrarea. Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică.. variabile statistice.) ÎnŃelegerea şi utilizarea sistemelor informatizate în activitatea clinică şi decizională din medicina dentară. clinicieni-pacienŃi Asimilarea principalelor metode de modelare şi de prelucrare statistică a datelor medicale. Telemedicina şi teleasistenŃa 3. parametri statistici) .DES (Dosarul Electronic Stomatologic). Facultatea de Medicină Dentară. - - VI. Sisteme informatice de documentare medicală.. Facultatea de Medicină Dentară.0.. InformaŃia medicalǎ şi procese informaŃionale. InformaŃia medicală şi înregistrarea electronică a datelor medicale – 1.. http://stoma.

Baze de date. Tiberiu Spircu . Ion Voinea. Mihai Târcolea – Editura Matrix Rom. Computer Tomograf 16 .Note de curs pentru Colegii”. Bucureşti. 8. Bucureşti. VIII. Tabele si grafice. Bucureşti. Aplicatii Informatice in Imagistica Dentara. Prezentare retea locala de calcu. Procesare informatii tip text Programul Microsoft Word (1) 4. 2002 3. 2004 2. Informatică în medicină şi inginerie medicală. Baza date medicala Management Cabinet/Clinica Dentara. MS PhotoEditor ) 6. Achizitia si procesarea imaginilor dentare. în practica şi procesul decizional medical. Aplicatie Practica Proiect Individual 7. Informatică Medicală . Elena Podoleanu . 1995 6. Elena Podoleanu. Facilitati Statistice ale programului Excel (2). Prezentare şi prelucrare statistică a datelor medicale.Sisteme de documentare informatizata în domeniul medical (MEDLINE) IX. Elena Podoleanu – Editura Tridona. Comenzi LINUX şi instrumente de lucru pentru servicii Internet. łigan .- achiziŃionare şi comunicare informaŃii medicale şi administrative. Programul Microsoft Word (2). Proiect Individual 9. Programul Microsoft Acces (1) 11. 1997 7. Informatică Medicală – Partea I . Aplicatii Grafice ( Paint. BIBLIOGRAFIE 1. OlteniŃa. Programul Microsoft Acces (2) 12. Şt. Programul MS Powerpoint. T. Captare si scanare radiografii dentare digitale Aplicatia DentalMap 14. Informatică Medicală. Florian Gonzacenco . Proiect Individual 5. Organizarea Informatiei (Fisiere/Dir/Cale).Editura Tehnoplast Company SRL. Programul Microsoft Excel (1). Sisteme de Imagisitica medicala in Medicina Dentara.Editura Tehnoplast.Editura Teora. Spircu. Baze de date. Augustin Semenescu. Prezentarea informatiilor in sistem de video-proiectare. Arhitectura hardware si software 2.Editura Universitară “CAROL DAVILA”. 15. Tiberiu Spircu . 2001 4. Aplicatia DentalMap 13. Bucureşti. Bucureşti. Aplicatie Practica. Procesarea informatilor cu programe de calcul tabelar. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE – 1. Aplicatia Windows Explorer 3. 1998 100 . Informatică Medicală – Partea II . 2002 5. Informatica în Medicină.Editura Universitară “CAROL DAVILA”. Procesarea datelor de tip grafic.

Evaluarea impactului factorilor de mediu asupra starii de sanatate.ro – site Internet. 101 . By: Frank Sullivan (University of Dundee) and Jeremy Wyatt.8. Facultatea de Medicină Dentară. a apei sau a obiectelor din cabinetele stomatologice. http://www. Dumitru Gheorghiu – Editura Trei. trad. Introducere în SPSS pentru psihologie: versiunile SPSS 10. UMF “Carol Davila”. Identificarea riscurilor legate de mediul de viata sau de munca. EVALUARE Examen teoretic (redacŃional sau grilǎ) …………………………………………………. Denis Howitt. 4. 2004 10. Semnificatia nevoilor nutritive in procesul reglarii comportamentului alimentar. 3. http://192. Utilizarea metodelor de evaluare medicala a factorilor profesionali din cabinetele stomatologice ce pot influenta starea de sanatate. Statistică pentru psihologi. Identificarea patologiei infectioase datorate contaminarii biologice a aerului.0. Bucureşti 13. asupra 2. Microsoft Word Quick Reference 12. 13.com .168. II. 3. Disciplina Informatică Medicală şi B iostatistică. Iaşi. 2. Microsoft Excel Quick Reference 11. Duncan Cramer. Evaluarea factorilor de risc din mediu si a consecintelor patologice aparatului dento-maxilar. 11. OBIECTIVELE CURSULUI : 1. de Andrei Popescu şi Cristina Popa – Editura Polirom.ABC of Health Informatics. SCOPUL CURSULUI : 1. http://stoma. UMF “Carol Davila”. managementul situatiilor de risc si consilierea nutritionala. Published by: Blackwell BMJ Books X. 50 % Examen practic (oral şi susŃinere proiect individual) …………………………………… 50 % IGIENĂ ANUL III 16 ore de curs / 32 ore de lucrari practice I. 4. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul de alimente insalubre microbiologic sau chimic. Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică Facultatea de Medicină Dentară.rdsnet. Bucureşti 14.bmjbooks. Stabilirea rolului nutritiei ca factor determinant al starii de sanatate. 2006 9. 12.100 – site Intranet.

Caria dentara. . Ciclul natural si artificial al apei. 6. toxici. Evaluarea statusului nutritional. peste si derivatele lor. roluri in organism. 5. cancerigeni. Valoarea nutritiva si igiena alimentelor. CONTINUTUL CURSURILOR : 1. metode. Efectele aportului caloric neadecvat (denutritie. Patologia buco-maxilara indusa de dezechilibrele nutritionale. 2. nevoi zilnice. oua. 102 . Vitaminele – clasificare. sindroame carentiale si toxicitate. Factorii de risc hidrici implicati in patologia dento-maxilara. azotului si bioxidului de carbon – efecte asupra organismului . Balanta hidrica. Efectele nespecifice ale poluarii aerului asupra sanatatii: patologia respiratorie nespecifica acuta si cronica. fibrozanti. Sursele de poluare si principalii poluanti atmosferici : iritanti. Patologia infectioasa transmisa prin apa. intoxicatii acute si cronice. asfixianti.obezitate). Semnificatia nevoilor nutritive in procesul reglarii comportamentului alimentar. Importanta alimentatiei pentru promovarea starii de sanatate in general si a sanatatii orale in special. alergizanti. mijloace de prevenire si combatere. manifestari orale ale bolilor sistemice. III. Alimentatia – factor sanogen. Echilibrul hidro-electrolitic. derivate cerealiere si leguminoase uscate. control de calitate si riscul de contaminare a acestora. sursele alimentare. Identificarea strategiilor de prevenire si combatere a bolilor determinate de factori de mediu. bauturi alcoolice si nealcolice. Grupele alimentare : lapte si produse lactate. 4. Compozitia chimica a aerului si influenta asupra sanatatii. Rolul elementelor minerale in nutritie. Nutritia si sanatatea dentara. 3. Importanta apei in organism si necesarul fiziologic de apa. Insusirea cunostiintelor indispensabile utilizarii alimentatiei ca metoda profilactica eficienta si a dietoterapiei ca modalitate esentiala in tratamentul celor mai variate afectiuni. folosind criterii epidemiologice. profilaxie . 6. Poluarea aerului si impactul sau asupra sanatatii. Implicatiile riscurilor datorate poluarii aerului in cabinetele stomatologice . Efectele specifice: cancerul. legume si fructe. carne.valoare nutritiva. Bazele fiziologice ale alimentatiei si comportamentul alimentar. grasimi alimentare.5. Necesarul caloric. produse zaharoase . Profilaxia poluarii: norme. masuri de profilaxie. influenta lor asupra sanatatii dentare. Variatiile presiunii partiale ale oxigenului. lipidele si glucidele – rolul lor. ratii recomandate. afectiuni periodontale. Proteinele.

metale.riscurile radiatiilor pentru sanatate: efecte somatice si genetice. Interpretarea rezultatelor. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE : 1. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. a produselor din carne si a pestelui . Controlul calitatii nutritive si igienice a derivatelor cerealiere. Radiatiile neionizante luminoase.masuri profilactice. cianuri. Examene organoleptice. ultraviolete. aeromicroflora. 5. Igiena cabinetelor stomatologice. Examene organoleptice. Factorul hidric in determinismul cariei dentare. Radiatiile ionizante . Protectia radiologica. gusei endemice. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale. fizico-chimice si microbiologice. Substantele toxice din apa : nitriti. fizico-chimice si microbiologice. Factorii de risc dependenti de activitatea stomatologica si patologia caracteristica personalului stomatologic . Interpretarea rezultatelor. accidentele. aterosclerozei. fizico-chimice si microbiologice. Examene organoleptice. 4. Examene organoleptice. 7. alergiile. Radiatiile. Controlul calitatii nutritive si igienice a carnii. Interpretarea rezultatelor. masuri de profilaxie. Controlul calitatii nutritive si igienice a legumelor si fructelor. hidrocarburi aromatice policiclice – surse si mecanisme de poluare. III.Intoxicatiile hidrice. laser – actiunea asupra organismului. 1. Controlul calitatii nutritive si igienice a laptelui si a produselor lactate . Controlul calitatii nutritive si igienice a oului si a grasimilor. poluarea si vicierea aerului. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. masuri de profilaxie. factori nutritivi. Interpretarea rezultatelor. fizico-chimice si microbiologice. Examene organoleptice. Necesarul energetic. microundele. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. fizico-chimice si microbiologice. Patologia determinata de microclimatul necorespunzator. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. Interpretarea rezultatelor. 103 . recomandari nutritionale. 3. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. pesticide. forme clinice. 2. Principii de dietetica in practica medicala.

BIBLIOGRAFIE: Manescu S. Cucu M. Evaluarea riscului legat de poluarea chimica a apei . fizico-chimice si microbiologice. 10. Evaluarea riscului epidemiologic legat de poluarea apei cu agenti biologici infectiosi . Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. 1996 Manescu S. Interpretarea rezultatelor testelor de masurarea expunerii si evaluare a efectelor particulelor asupra sanatatii. Evaluarea riscului legat de poluarea aerului cu particule si gaze . . Evaluarea factorilor de risc ai microclimatului cabinetelor stomatologice . Ed. Interpretarea rezultatelor testelor de masurare a expunerii si evaluare a efectelor microclimatului asupra sanatatii. Implicatiile riscurilor datorate utilizarii radiatiilor . Contaminarea microbiologica a aerului. 12.. fizico-chimice si microbiologice. Interpretarea testelor de masurare a expunerii si evaluare a efectelor substantelor chimice din apa asupra sanatatii. Implicatiile riscurilor datorate agentilor biologici infectiosi din aer si de pe suprafete . Examene organoleptice. Controlul calitatii nutritive si igienice a bauturilor nealcoolice. Interpretarea rezultatelor. Interpretarea rezultatelor testelor microbiologice. Implicatiile riscurilor datorate microclimatului – masuri de profilaxie. Profilaxia afectiunilor buco-dentare determinate de consumul acestor alimente insalubre microbiologic sau chimic. 14. Lucrari practice. Medicala. 1979 104 . V.strategii de prevenire in contextul activitatii in cabinetele stomatologice. Dumitrache S. 11.. Aprecierea starii de nutritie pe baza « Nutritional Screening Information » . Dumitrache S. 9. – Igiena.. 8. Impactul agentilor biologici infectiosi din apa asupra sanatatii –profilaxie. Interpretarea rezultatelor testelor de masurare a expunerii si a efectelor radiatiilor asupra sanatatii. Implicatiile riscurilor datorate poluarii chimice a apei .7. 15.. 16. Seminar practic semestrial. IMF Bucuresti.strategii de prevenire in contextul activitatii in cabinete stomatologice. Interpretarea rezultatelor. 13. Alcatuirea unei diete echilibrate din punct de vedere nutritional . obiectelor si suprafetelor din cabinetele stomatologice . Tanasescu Gh.Evaluarea riscului expunerii la radiatii neionizante si ionizante. Controlul calitatii nutritive si igienice a produselor zaharoase. Implicatiile riscurilor datorate poluarii aerului cu particule si gaze .strategii de prevenire in contextul activitatii in cabinete stomatologice. strategii de prevenire. Examene organoleptice. – Igiena.

EVALUAREA CUNOSTIINTELOR : Examenul practic …………. Medicina indiană. Metode de studiu CURS II Medicina veche (premedicina). De la secolul contrareformei la secolul luminilor CURS VI Fauchard şi începuturile stomatologiei moderne în FranŃa. Anatomiştii. Lucrari practice pentru Facultatea de Medicina Dentara. Practici medicale în extremul orient CURS III Medicina greacă. Descoperiri în anatomia Capului şi gâtului. Medicina în Imperiul roman CURS IV Medicina bizantină.. McGraw – Hill. Organizarea învăŃământului şi practicii medicale. ModalităŃi de abordare în studiul istoriei medicinei. 70% ISTORIA MEDICINEI ŞI ETICA MEDICALĂ ANUL IV PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI 16 ore curs Curs opŃional CURS I Introducere. Şcoala alexandrină. Medicina hipocratică. Medicina elenistică. 30% Examenul teoretic…………. VI. Casarett & Doull’s Toxicology. Succesorii lui Fauchard. Începuturile. 1996 In pregatire – Curs de Igiena pentru Facultatea de Medicina Dentara.Klaassen C. 105 . Şcolile din Cos şi Ios. Medicina arabă. Medicina evului mediu european CURS V Curentul renascentist. Concepte filosofice care au orientat modelul explicativ în medicină. Medicina dentară în Europa CURS VII Medicina dentară pe continentul american. Medicina şi specialitatea dentară În culturile din bazinul Mediteranei.

Witt Fritz – Bildgeschichte der Zahnheilkunde. Specificul consultului medical în stomatologie. ComplianŃa la tratament. Ed. ApariŃia responsabilitatii profesionale şi morale a mediculul în Grecia antica. CondiŃiile etice ale experimentului pe om. Abradale Press. Coordonate etice ale şcolilor medicale. Şcoala românească de Medicină dentară. Valorile vieŃii respectul pentru viaŃă. RelaŃille medicului cu alti profesionişti ai sănăităŃii. 106 . Juramântul lui Hippocrate. Avântul Stomatologiei americane în secolul XIX CURS VIII Medicina dentară în secolul XX. Specificul etic al actulul medical. Probleme etice ale procreaŃiei asistate medical. 1postaze isorice ale eticii medicale.o morală a viului. Bucureşti 1990 Proskauer Curt. Secretul profesional. 1993 PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI DE ETICĂ MEDICALĂ 1. Polirom 1999 Drimba Ovidiu – Istoria culturii şi civilizaŃiei. informatizării şi specializării medicinei contemporane. Importanta lor pentru pregătirea mediculul societăŃii moderne. un raspuns la provocăile ştiinŃei secolulul al XX lea. Etica relaŃiilor dintre medici. Jurământul lui Maimonide. Deontologia şi Bioetică medicala ca discipline ale Umanismului medical. ŞtiinŃifică. Dreptul la sănătate. Medicul în faŃa începutului şi a sfârşitului vieŃii. 5. Rolul Colegiulul medicilor în medicina contemporană. 4. avortul şi etica începutulul vieŃii umane. Organizarea profesiei. Koln. Etica medicală în Evul mediu. Euthanasia. 3.ÎnfiinŃarea facultăŃilor de medicină dentară. Probleme morale ale consultului medical şi al muncii în echipa. TendinŃe actuale Metoda de evaluare: Referat ştiinŃific cu temă dată Bibliografie: Candrea Aurel – Folclorul medical român comparat. Etica şi Deontologia medicală în medicina modernă. 2. RelaŃia medic-bolnav în condiŃiile tehnicizării. valoarea inestimabilă a vieŃii omenşti. Bioetica . Specificul etic al raportulul medic-bolnav în stomatologie. 1962 Ring Malvin – Dentistry-An Illustrated History. Jurământul de la Geneva. Etica raportului medic-bolnav. Etica.

. Vue d'ensemble sur la parodontologie 107 . Raportul medic-societate: coordonate etice. Les traumatismes faciaux 4.6. 3. L'art dentaire 9. 7. 8. L'émail dentaire 5. latrogenii de spital. Combaterea latrogeniilor medicamentoase. Probleme etice ale igienei şi săinătăŃii publice. 9. Fixarea cunoştinŃelor predate prin intrebari. La dentition et la denture 2. Qu’est. Anomalies dentaires 7. Medicamente noi .Răspuns la provocarile marilor descoperiri şi a noilor realitaŃi de la sfârşitul secolului al XX lea. Iatrogenii de explorare. Morphologie du système dentaire 3. Colegiul medicilor din România. Le sang et l'histoire ANUL II 1. La cavité buccale 2. La carie dentaire 6. ANUL I 1. METODE: Lectura textului însoŃită de explicarea termenilor medicali.o disciplind nouă. latrogenil în practica stomatologică. coordonate etice.încercare şi alegere. UrgenŃele stomatologice LIMBI STRĂINE PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) SCOP: Introducerea terminologiei de specialitate. Probleme etice-deontologice ale urgenŃelor medicale.ce qu'une dent? 4. Algies faciales. LegislaŃia etică-deontologică a Colegiului medicilor. Problema drepturilor omulul şi genetica umană. latropsibogenii. Bioetica . La dentition et la denture 8. Bolile iatrogene.

Brucken) GRAMATICA ANUL I . Das Zement 4. Die Karies 6. Zahnerhaltungskunde 4.Recapitularea celor mai importante probleme ale gramaticii: Declinarea substantivului. Substantivul 2. Verbul 5. L'art dentaire GRAMATICA 1 . Klinische Prophylaxe 2. Les stomatorragies 7. formarea perfectului. Adverbul PROGRAMA ANALITICĂ LIMBA GERMANĂ (facultativ) ANUL I 1. Thérapeutique prothétique 9. Prothetik (Kronen. Klinische Untersuchung 3. Beim Zahnarzt 5. Das Dentin 3. pasivul (de mare importanŃă prin folosirea frecventă în limbajul de specialitate) 108 . Die Extraktion 5. a adjectivului Verbe cu particula separabilă. Noma 8.5. a pronumelui personal. Les parodontopathies 6. Die Struktur des Zahnes 2. Pronumele 4. Das Verhalten das Zahnarztes den Kindern gegnuber ANUL II 1. Adjectivul 3.

FormaŃiuni derivate din gura primitivă (limba. Aliaje folosite în tehnica dentară 109 . Dezvoltarea cavităŃii bucale 6. topica Verbele modale ANUL II . Măseaua de minte ANUL II 1. Notiuni de anatomie stomatologică 2. Limba 8. glandele salivare) 4. Dezvoltarea dintelui 3.PropoziŃia secundară. ProprietăŃile lichidului bucal 7. Coci patogeni starliococii 3. Receptorii gustativi 9. Protezele dentare 6. Structura fizică a dintelui 10. InflamaŃia 5. dinŃii. Anomalii de dezvoltare a gurii 5. Streptococii 4.Structuri gramaticale specifice limbajului medical german: Diateza pasivă ( în special infinitivul pasiv) Atributul dezvoltat PropoziŃia relativă PropoziŃia condiŃională camuflată Infinitivul (inclusiv infinitivul pasiv) CondiŃionalul (Konjunktiv II) PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI LIMBA ROMÂNA (facultativ) ANUL I 1. Factorii care influenŃează procesele odontogeneze 13. SmalŃul 12. Pulpa dintelui 11. Ecologia cavitatii bucale 2.

diateza reflexivă şi pasivă . adjectivale. etc. Profilaxia bolilor de nas gât şi urechi 10. etc ..Sinonimie.Substantivul (derivare cu sufixe prefixe.7.. diateza reflexivă pasivă etc .. genitiv şi dativ .ProbIeme de vocabular . antomimie . Tulburari a1 aparatului dento-maxilar 9..) . Stomatitele GRAMATICA ANUL I . Adjectivul .....Probleme de vocabular .Verbul (conjunctivul.Folosirea prepoziŃiilor în cazul acuzativ. genitiv si dativ . PulpiŃa şi gangrena dentară 13..Transformări din adjectiv în substantiv şi invers. 12. familii de cuvinte) .Transformări din adjectiv în substantiv şi invers. prepoziŃionale. familii de cuvinte) . Parodontopatia marginală 15. etc .) 110 . Coroziunea metalelor în cavitatea bucală 8.LocuŃiuni (verbale adjectivale prepoziŃionale. pasivă etc . Caria dentară 11.Substantivul (derivare cu sufixe prefixe.LocuŃiuni (verbale. Istoricul infecŃiei de focal.) ANUL II Folosirea prepozitlilor în cazul acuzativ. verb în adjectiv etc… Adjectivul .) .Sinonimie antomie .Recapitularea părŃilor de vorbire şi părŃilor de propoziŃie. diateza reflexivă. verb în adjectiv.. Distrofiile dentare 14.Verbul (conjunctivul.

Becoming a Doctor The Hlippocratic Oath The Human Body.The Importance of Team Work .Responsability for the Dental Profession .Polite Requests Giving Advice Asking for and giving information Case Histories and Note taking. brochures.Rooth Pulp.Identifying Formal Style .Sentence Connectors in speech and writing .Paragraphs. Project Health Leaflet: "Choosing Materials in Tooth Replacement" ANUL II SEMESTRUL I . leaflets.Headway Intermediate Revision of Basic Structures Introduction of New Exam Techniques SEMESTRUL II .Reading Scientific Papers.Dentition Becomes Key to Identifying Victims -Management of oral Cancer: A Growing .Relationships and Functions . Structure of gums Describing structure of tissues Bibliography: Medical texts.Oral Tissue Colour Changes .Skills Developing SEMESTRUL II .Main Features of Medical Articles .Main parts and systems . Long Texts .PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI LIMBA ENGLEZA (facultativ) ANUL I SEMESTRUL I .Information Transfer: Writing Medical Texts: .Describing Position Tooth Anatomy .History of Forensic Odontology Reads like a Detective Story 111 .

mase ceramice. Materiale restaurativ-coronare: a. sistemele integral ceramice).noŃiuni introductive (material/biomaterial dentar). compoziŃie. Sã cunoascã biomaterialele utilizate în chirurgia OMF. baza protezei scheletate. Materiale pentru fixarea protezelor dentare: Cimenturile dentare 112 . Ni-Cr) pentru protezele unidentare pluridentare.clasice (cimenturi-amalgame): formã de prezentare. tehnicã de lucru. turnarea modelelor. II. Sã cunoascã metodele şi materialele pentru amprentare. 3.. dozare-preparare. a dozelor şi metodelor de preparare a materialelor dentare 3. proprietãŃi. Sã indice şi sã utilizeze corect materialele restaurativ coronare 2. Sã efectueze turnãturi cu aliaje de antrenament (Gaudent. cimenturile ionomere 4. Alamã. Clasificarea materialelor dentare.Materiale restaurativ coronare moderne : rãşinile compozite. Cunoaşterea formei de prezentare. 1. obŃinerea tiparelor. III. Testarea biocompatibilitãŃii materialelor dentare. Prezentarea materialelor moderne utilizate în tehnologia protezelor dentare (rãşinile compozite.MATERIALE DENTARE ANUL II curs 32 ore lucrari practice 48 ore I. 4. Sã asiste la demonstraŃiile practice: pentru placarea componentelor metalice cu rãşini compozite. indicaŃii. CONłINUTUL CURSURILOR 1. Prezentarea celor mai noi clasificãri a materialelor utilizate în stomatologie 2. masele ceramice. pardoontalã şi implantologie.. Materialele dentare. 5. OBIECTIVELE CURSULUI : Se propune ca la terminarea cursului studenŃii sã posede informaŃiile necesare activitãŃii clinice pentru utilizarea materialelor dentare. 3.SCOPUL CURSULUI : 1. 2.

produse comerciale (clase de ghipsuri). indicaŃii.5. 2. Materiale pentru modele : proprietãŃi generale. Pregãtirea materialelor : manual şi electro-mecanic. formã de prezentare. pe bazã de Ti şi Cu. Aliajele nobile pe bazã de aur. tipuri de amprente. compoziŃie. ultima generaŃie de compozite şi accesoriile necesare de lucru. polietherii). 16. proprietãŃi specifice. 15. indicaŃii. produse comerciale. proprietãŃi generale. 6. recomandãri practice. proprietãŃi. Prezentarea materialelor utilizate în tratamentele conservative: cimenturile şi amalgamele. proprietãŃi generale. indicaŃii. 14. compoziŃie. materiale cu prizã lent progresivã 7. Materiale moderne pentru restaurarile dentare directe si indirecte : alumino-ceramica. zirconium-ceramica (f. moderne. domeniu de utilizare. portamprentele. Materiale pentru machete : cerurile dentare. proprietãŃi. produse comerciale. Materiale pentru tipare : clasificare. compoziŃie. metode de pregãtire. forma de prezentare. acrilatele elastice. Aliajele nenobile : Co-Cr. 113 . proprietãŃi. tipuri de mase de ambalat. Materiale metalice pentru proteze : aliajele dentare. sistemele ceramice.prezentarea lor. metode de prelucrare) IV. Elastomerii de sintezã (thiocauciucurile. produse comerciale. Materiale pentru amprentare : Caracteristici generale. compoziŃie. CONłINUTUL LUCRÃRILOR PRACTICE: 1. 8. indicaŃii. clasice. rãşinile simple şi compozite. Aliajele nobile pe bazã de Ag-Pd: forma de prezentare. de prezentare. Materialele de amprentare semirigide : Pastele ZOE. hidrocoloizii ireversibili. Materialele compozite . tehnica de ardere. 9. indicaŃii. proprietãŃi. 11. Efectuarea demonstrativ a obturaŃiilor din compozite pe fantom-modele. Aliajele nenobile : Ni-Cr. materialele termoplastice. Sistemele retentive: forme şi materiale. prelucrarea aliajelor. 10. mod de lucru. bucoplastice. formã de prezentare. polimerizare. clasificare. Materiale de amprentare elastice: hidrocoloizii reversibili. Materiale pe baza protezelor şi placarea componentelor metalice: rãşinile acrilice simple.denumirile comerciale. Condensarea cimenturilor şi amalgamelor în cavitãŃi pregãtite pe fantome. legãtura metalo-ceramicã. Materiale anorganice pentru proteze : masele ceramice. Clasificare. formã de prezentare. siliconii. 13. 12.

Rãşinile diacrilice compozite (generaŃia modernã a rãşinilor acrilice) . Materiale pentru tipare . Testarea contracŃiei şi a rezistenŃei mecanice a rãşinilor acrilice.compoziŃie. metoda funcŃionalã -principii de modelaj. Teste mecanice şi tehnologice : duritatea.denumiri comerciale. semirigide. mod de preparare. ambalarea. 11. 9. Teste de coroziune şi galvanism bucal.compoziŃie. caractere fizico-chimice. mod de prezentare. funcŃional. Bego. rezistenŃa mecanicã. Prezentarea de cazuri clinice rezolvate prin metoda metalo-ceramicã. 14. Amprentarea câmpurilor protetice cu materiale rigide. metode de amprentare. 5. compoziŃie. PREZENTARE DE CAZURI CLINICE. principii de modelaj. 7. dezavantaje. Metode moderne de ambalare : Heraeus.materiale organice. 16.Cr-Ni. Materialele de modelat.funcŃional a grupurilor dentare pe modele de arcadã. 6. Materialele pentru proteze . teste de aderenŃã şi rezistenŃã mecanicã. Aliajele specifice . 114 . 8. indicaŃii (contraindicaŃii ambalarea-turnarea). Avantaje. 15.compozite. metode de polimerizare. turnarea pentru aliajele nobile. 10. Co-Cr . mod de prezentare. Prezentarea materialelor de modelat. Aliajele nobile .mod de prezentare. denumiri comerciale.compoziŃie. DemonstraŃii practice şi clinice de fixare a coroanelor pe bonturile dentare. rezistenŃa la îndoire şi rupere. Modelajul anatoform . Materialele de modelat. tehnica propriu-zisã.3. DEMONSTRAłIE practicã a realizãrii modelului de arcadã cu bonturi mobile. paste oxid de zinc eugenol. mod de prezentare. denumiri comerciale. Aliajele utilizate în stomatologie . avantaje. Materialele pentru fixarea coroanelor şi punŃilor dentare . modelarea machetei componentei metalice. Prezentarea materialelor pentru modele. tehnici de modelat: gnatologicã. Aliajele inoxidabile . metode de aplicare şi fixare pe structurile metalice. ambalarea-turnarea. tehnica propriu-zisã. clasificarea lor. materiale elastice. tehnici de modelare. tehnici de modelare. compoziŃie. clasificare. Teste de vâscozitate şi contracŃia materialelor de amprentã. DEMONSTRAłII practice ale etapelor de ardere a maselor ceramice. 13. 12. 4. Masele ceramice utilizate în stomatologie : compoziŃie. dezavantaje. teorii privind fuzionarea la structurile metalice. funcŃionalã. Turnarea modelelor de studiu.caracteristici fizico-chimice. Masele de ambalat specifice aliajelor utilizate în protetica dentarã. Materialele pentru amprentare : clasificare.fuzonãrii maselor ceramice .

.............. PÃTRAŞCU : “TEHNOLOGIA ALIAJELOR DENTARE” MATERIALE DENTARE (L....PARAZITOLOGIE.. 40 ore lucrari practice I...) Horenda Press • D....Helicon................examen teoretic (scris + oral)............ pentru modele.........teste teoretice din cursuri.... 1993 IX... EVALUARE Activitatea practicã şi teoreticã va fi evaluatã astfel : .........ConŃinutul şedinŃelor de lucrãri practice vor fi prezentate pe video.... III....II.G.. SCOPUL CURSULUI: Dobandirea unor notiuni de microbiologie..........P....Prezentarea de cazuri clinice cu punŃi din wipla.. 20% ....... notate de asistenŃii de grupã .......... Ed............dupã prezentarea materialelor restaurativ coronare... în sãptãmâna 1-10 decembrie . BIBLIOGRAFIE : $ Cursul teoretic – editie on-line 2000 • I..... 40 ore lucrari practice semestrul II: 24 ore curs...examen practic de semestru ...... V...... mecanisme etiopatogenice.. -În şedinŃele de lucrãri practice se vor face proiecŃii video şi diapozitive pentru ilustrarea capitolelor principale ale cursului.. 1994 • R....... Timişoara.. “MATERIALE DENTARE” vol.. parazitologie..... Chicago.......... mijloace de terapie tintita si profilaxie...10% MICROBIOLOGIE.... virusologie si imunologie... 115 .... virusuri si paraziti implicate in patologia infectioasa generala si influenta acestora in manifestarile stomatologice...BRATU ................ Studiul microorganismelor implicate in afectiunile stomatologice...25% ....... vor da probe de control.... 10% ... “ RESTORATIVE DENTAL MATERIALS”............... Mosby........ Cunoasterea unor bacterii . Cr-Co şi schelete din Co-Cr.............. Determinãri ale pH-ului salivar şi galvanismul bucal...CRAIG .. ...... necesare pentru formatia de medic stomatolog........VIRUSOLOGIE ANUL II semestru I: 24 ore curs. tipare şi machete.....

structura. II. CONTINUTUL CURSURILOR 1. 8. 9. Imunitatea specifica sau dobandita.caracteristici generale. mecanisme. tratament. antigene bacteriene. Bacteriofagul. Imunoglobuline – definitie. Starile de hipersensibilizare I. Infectii cu bacili Gram-pozitivi sporulati aerobi si anaerobi. virala si parazitara si diagnosticul de laborator. 5. etape. II. Microbiocenoza bucala. 6. Placa bacteriana. Patogenitatea bacteriilor in cavitatea bucala – elemente de rezistenta naturala si imunitatea specifica in cavitatea bucala. mecanism de actiune si rezistenta bacteriana. 14. Patogenitatea bacteriana. factorii celulari. Produse biologice de diagnostic. Raspunsul imun umoral si celular: celule implicate. Genetica bacteriana. Antigene – definitie. - Sa posede notiuni de terapie tintita cu antibiotice si chimioterapice. IV. precum si notiuni de profilaxie. 10. 11. III. mecanismul invazivitatii si toxinogenezei. factorii rezistentei naturale: barierele naturale. structura antigenelor. efectori. Introducere. Antibiotice si chimioterapice. crestere si multiplicare. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studentii: - sa posede notiunile teoretice legate de etiopatogenia bacteriana. cacterele de antigenicitate. Infectii cu bacili Gram-negativi. 12. variabilitatea. Actiunea unor factori fizici si chimici asupra bacteriilor. 116 . Infectii cu micobacterii. 3. factorii umorali. Enterobacterii . clasificare. III. 4. 13. Imunitatea nespecifica sau rezistenta naturala. respiratie.- Dobandirea unor cunostinte generale privind principalele microorganisme cu cale de transmitere parenterala si a riscului profesional asociat infectiei cu acestea. Infectii cu spirochete. structura. profilaxie. factorii de patogenitate. - sa fie capabili sa coreleze si sa aplice toate notiunile generale dobandite in diagnosticul. 2. Infectii cu coci Gram-pozitivi si Gram-negativi. tratamentul si profilaxia afectiunilor infectioase ale cavitatii bucale. morfologie si structura bacteriana. Fiziologie bacteriana – metabolism. utilizarea produselor biologice de stimulare nespecifica si specifica. 7. cicluri de evolutie.

Notiuni de imunitate antivirala. 7 si 8): taxonomie. afectiuni produse de asociatia fuzospirilara. tropica). reactia de precipitare. Leziuni orale de etiologie microbiană şi neoplasme ale mucoasei bucale asociate cu infecŃia HIV. Delta. structura si infectiile produse. Principalele familii de virusuri implicate in patologia umana. Echinococcus granulosus. virusul Epstein-Barr. B. Structura virusurilor. 20. 21. Markerii infecŃiei cu virusul hepatitic B – semnificaŃie. Ciclul replicativ viral. Trichinella spiralis. infectia produsa.15. 16. structura. 19. virusul herpetic uman 6. infectii produse. 24. Clasa Nematoda (Ascaris lumbricoides. Reactii antigen – anticorp de diagnostic si teste celulare. histolytica). F. bucalis. 22. structură. virusul rujeolic si virusul rubeolic: taxonomie. Tehnici de efectuare a frotiurilor din produs patologic. Identificarea bacteriilor prin reactii biochimice si caractere antigenice. 17. Tehnici de sterilizare. Virusul imunodeficienŃei umane (HIV): taxonomie. Clasa Trematoda (Fasciola hepatica). Stomatite virale: clasificare. Patogenia infectiei virale. C. Strongyloides stercoralis). virusul varicelozosterian. vaginalis). virusul citomegalic. Caria dentara si parodontopatia – flora bacteriana implicata. utilizarea preparatelor de interferon in terapie. 117 . genul Leishmania (L. - CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE Prezentarea laboratorului de microbiologie. E. Virusuri cu poarta de intrare respiratorie. Interferonii: efecte biologice. candidozele. Diphylobotrium latum). Tehnici de colorare. Actinomicoza cervico-faciala. 18. Antibiograma. structura) şi infecŃiile produse. parazitism. etiopatogenie. Paraziti. E. structura. mecanism de patogenitate. norme de protectie antiinfectioasa. Trichuris trichiura. G (taxonomie. Definitia si caracterele generale ale virusurilor. Virusul polio: taxonomie. Forme fundamentale bacteriene. Genul Entamoeba (E. genul Giardia (Lamblia intestinalis). Enterobius vermicularis. genul Trichomonas (T. Virusurile hepatitice A. Virusurile herpetice de interes medical (virusul herpes simplex 1 si 2. Taenia saginata. agenŃii etiologici. InfecŃia cu HIV si SIDA. 23. teorii. T. IV. Clasa Cestode (Taenia solium. Tehnica examinarii microscopice. Virusurile gripale. gingivalis. aspecte clinice.

efectuarea frotiurilor. Hymenolepis nana. .Diagnosticul de laborator in hepatita virala acuta de tip B si in infectia cu HIV.Diagnosticul de laborator in gripa. . Strongiloides stercoralis. 118 . . Toxocara spp. . . .Principii de recoltare si transport ale produselor patologice in vederea efectuarii diagnosticului virusologic.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Entamoeba. Efectuare de frotiuri. . . . Diagnosticul de laborator in candidoza si actinomicoza cervico-faciala. tehnici de cultivare. colorare. parazitologic. . virusologic. Leishmania. colorare. Taenia saginata.Diagnosticul de laborator in infectiile cu enterobacterii. Teste de apreciere. .Recapitulare. Ascaris lumbricoides.Diagnosticul de laborator in infectiile cu germeni spiralati si vibrioni.Diagnosticul de laborator in infectiile cu coci patogeni Gram-pozitivi si Gram-negativi. imunoglobuline). .Recoltarea probelor din pungi parodontale.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Fasciola hepatica.Metode de cultivare pentru izolarea si identificarea genurilor bacteriene implicate in patologia orala. . .Diagnosticul de laborator in infectia cu Mycobacterium tuberculosis.Recoltarea probelor din leziuni carioase pentru efectuarea frotiurilor.Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacili Gram-pozitivi sporulati aerobi si anaerobi. .Investigarea microbiocenozei bucale si a placii bacteriene. reactia de seroneutralizare. Giardia . colorare.Sinteza asupra metodelor de diagnostic bacteriologic. Teste de apreciere a starii de imunitate nespecifica si specifica in cavitatea bucala (lizozim. Diagnosticul serologic in viroze. Trichuris trichiura. Diphilobotrium latum. Investigarea raspunsului organismului gazda in parodontopatii. cultivare.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Toxoplasma gondii si Plasmodium spp. . Recoltarea probelor din canalele endodontice si abcese periapicale. Enterobius vermicularis. Trichomonas. Metode de izolare si de identificare a virusurilor. .Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Echinococcus granulosus. .RFC.Diagnosticul de laborator in infectiile cu: Trichinella spiralis. revederi de tehnici de laborator specifice. Taenia solium.

5. Virusologie medicala. Ed. Briliant 1999. Virusologie medicala – Cernescu C. Infectii parazitare umane . 6. 9. 2003. Cernescu C. etc. Cerma 1996. 1994. Microbiologie medicala – Buiuc D. obtinerea calificativului “admis” la stagiu si la examenul practice. Parazitologie medicala . Ed. PUBLISTAR 2003. 2002. Ed. 2002. Medicala Amaltea 1994. VI. Medicala 2003. BIBLIOGRAFIE 1. All 1997. Practica diagnosticului virusologic. Microbiologie –Debeleac L. nosologică si gnoseologică necesara întelegerii semiologiei diverselor aparate si respectiv a sindroamelor specifice. tip constitutional. Ed.Steriu D. Examen teoretic: examen scris la virusologie si parazitologie in presesiune valoare = 1/3 din nota finala examen oral la microbiologie in sesiune valoare = 2/3 din nota finala MEDICINA INTERNA ANUL II SEMIOLOGIE MEDICALA 32 ore curs 48 ore lucrari practice I. 3. Medicala Nationala 2003. pentru a crea baza semantică. Ed. Dumitriu H. Ciufecu ES. Profilaxie si tratament antimicrobian. SCOPUL CURSULUI - Prezentarea datelor de semiologie generală referitoare la semne. Saunders Company USA Philadelphia. 2. simptome. Ed. Concept publishing 1998. 2002. 4. Baze practice in parazitologia medicala .Lazar L. 7. 8. Ed. Oral microbiology and immunology – Nisengard R. 10.V. Etiologia microbiana in parodontitele marginale cronice. Ed. 119 . Ed. Popescu-Dranda MC. Bucuresti 1992.Radulescu S. Ruta S. EVALUARE Criterii pentru admiterea la examenul de MICROBIOLOGIE-PARAZITOLOGIEVIRUSOLOGIE: frecventarea lucrarilor practice. Dumitriu S. Didactica si Pedagogica.

patologice. Semiologia ochilor. febra: tipuri de curbe febrile. modificări pigmentare cutanate. cu o corelare interdisciplinara – necesare articulării unui sistem logic. Facies. cianoza. semiologia unghiilor Semiologia părului. semne. V. atat teoretică cât şi practica. coerent de gândire medicala. IV. tulburări trofice ale pielii Modificări ale secreŃiei sudorale. modificări vasculare cutanate ErupŃii cutanate (4): noduli. esentiale pentru activitatea viitoare: întelegerea si aprofundarea notiunilor de medicină internă si de urgenŃe medicale din anii III si V. simptome. Examenul mersului. mat. absolut oblitoriu pentru orice medic. cefaleea. Modificări staturale. hemoragii cutanate.- Crearea deprinderilor esentiale de logică si de limbaj medical. transpiraŃiile. respectiv posibilitatea de diagnostic clinic rapid si de instituire în timp util a unei terapii specifice în cazul unor incidente/accidente în practica uzuala din cabinetul stomatologic. OBIECTIVELE CURSULUI Prezentarea de o maniera care sa uşureze însusirea notiunilor specifice. Starea de nutriŃie. prognostic.uri. antecedentele heredo-colaterale. motivele internării. astenia. Crearea unui limbaj medical precis. insomnia FOAIA DE OBSERVAłIE (2): datele generale. ConstituŃia. coerent şi util. anamneza EXAMENUL CLINIC OBIECTIV INSPECłIA Starea de conştienŃă PoziŃii PERCUłIA: Sunetul sonor. timpanic PALPAREA AUSCULTAłIA EXAMENUL CLINIC PE APARATE (3-4) Semiologia pielii şi fanerelor (3): modificări de culoare ale tegumentelor. icterul. CONTINUTUL CURSURILOR SEMIOLOGIE GENERALĂ (1): Diagnostic. Semiologia ganglionilor SEMIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR (5-6): 120 . antecedentele personale – fiziologice.

palpitaŃiile. mecanismul general de producere a suflurilor. durerea vasculară periferică. caracterele durerii toracice. inspecŃia gingiilor. sindromul clinic din bronşiectazii. pierderile de conştienŃă EXAMENUL FIZIC CARDIAC: InspecŃia. sindromul de hipeaeraŃie pulmonară (sindromul de distensie alveolară). SEMIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR (7-10): SEMNE SI SIMPTOME ESENłIALE (7): dispneea cardiacă. PALPAREA. boala mitrală (9) Stenoza aortică. infarctul miocardic acut Sindromul hipertensiunii arteriale Sindromul de hipotensiune arterială Sindromul insuficienŃei cardiace Tulburări de ritm şi de conducere SEMIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV (11-12): EXAMENUL OBIECTIV AL APARATULUI DIGESTIV (11): InspecŃia generală. sindromul de revărsat pleural lichidian = pleurezia. sindromul mediastinal. examenul planşeului bucal. inervaŃia senzorială a organelor toracale şi ale abdomenului superior. inspecŃia buzelor. abcesul pulmonar. ANTECEDENTELE PERSONALE. PARTICULARITĂłILE ANAMNEZEI ÎN SEMIOLOGIA AFECłIUNILOR APARATULUI RESPIRATOR. insuficienŃa mitrală. sindroamele pericardice. examenul arterelor. examenul palatului moale 121 . PERCUłIA. emfizemul pulmonar. inspecŃia zonei vestibulare. AUSCULTAłIA. pleurita. insuficienŃa aortică. hemoptizia. dispneea. durerea cardiacă. inspecŃia tegumentelor. cauzele durerii toracice. AuscultaŃia Zgomote cardiace suplimentare. examenul limbii. sindromul cavitar. examenul clinic al venelor Metode paraclinice de investigare a aparatului cardio-vascular Sindroame cardio-vasculare (8): Stenoza mitrală. sindromul de simfiză pleurală. sindroamele pleurale.(5) FOAIA DE OBSERVAłIE. vomica. cianoza EXAMENUL OBIECTIV ÎN AFECłIUNILE APARATULUI RESPIRATOR: INSPECłIA. inspecŃia cavităŃii bucale. sindromul de revărsat pleural aerian = pneumotorax. PercuŃia. examenul boltei palatine. sindroamele miocardice Sindroamele insuficienŃei coronariene (10): Angorul stabil de efort. tusea. expectoraŃia. respiraŃii de tip special. tusea cardiacă. astmul bronşic. zgomote respiratorii suraadăugate METODE PARACLINICE DE INVESTIGARE A APARATULUI RESPIRATOR (6) PRINCIPALELLE SINDROAME PLEURO-PULMONARE: sindromul bronşitic. exemple de dureri toracice. Palparea. sindromul de condensare pulmonară.

antecedente personale patologice SIMPTOMATOLOGIA AFECłIUNILOR RENALE: tulburările diurezei. 122 . Date personale . sindromul de innsuficienŃă renală cronică SEMIOLOGIA SISTEMULUI HEMATOPOIETIC SI SANGELUI(15-16) Sindroame anemice (15): anemia normocromă. Motivele internării. purpurele vasculare Coagulopatii VI. modificări ale gustului. modificări ale halenei. meteorismul abdominal. vărsăturile. sindroame mieloproliferative. sindroamele tubulare. leucemia mieloidă (granulocitară) cronică. CondiŃii de viaŃă. sindromul anemiei feriprive. sindromul nefrotic. sindromul de hipertensiune portală Semiologia splinei Semiologia pancreasului SEMIOLOGIA APARATULUI RENAL (13-14) DATE SEMIOLOGICE GENERALE (13). palparea abdomenului. auscultaŃia abdomenului SIMPTOMELE SUFERINłELOR APARATULUI DIGESTIV (12): tulburările apetitului. Anetecedente heredocolaterale si personale (fiziologice si patologice). sughiŃul. sindromul de aplazie medulară Poliglobulia Sindroame prin anomalii leucocitare: hiperleucocitoza malignă. hematemeza. purpurele trombopenice. eructaŃiile.Modificări ale faringelui şi amigdalelor Examenul abdomenului: InspecŃia abdomenului. tulburările de micŃiune SEMNE URINARE CONSECINłELE GENERALE ALE AFECłIUNILOR APARATULUI RENO-URINAR EXAMENUL FIZIC AL APARATULUI RENO-URINAR EXAMINAREA PARACLINICĂ A APARATULUI RENAL SINDROAME RENALE (14): sindromul nefropatiilor glomerulare. sindromul nefropatiilor interstiŃiale (pielonefrite acute şi cronice). sindromul de insuficienŃă renală acută. anemia hipocromă hiposideremică. sindroamele renale vasculare. sindromul anemiilor hemolitice. durerea abdominală SEMNE ALE AFECłIUNILOR DIGESTIVE: Modificări ale scaunului. Patologie profesionala. sindromul de insuficienŃă hepato-celulară. greaŃa. Antecedente hetero-colaterale. limba dureroasă. purpurele trombopatice. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE a) Foaia de observaŃie clinică. sindromul anemiei megaloblastice. leucemii acute Sindroame hemoragipare (16): Sindroame hemoragipare prin trombopatie. Semiologia ficatului: sindromul ascitic.

auscultaŃia abdomenului. b) Examenul general al bolnavului: atitudine. InfecŃiile urinare g) Semiologia sangelui si sistemului hemato-poietic . Sindromul ascitic. Aureliu.Patologia sângelui.AuscultaŃie. Sindroame valvulare. cu ocazia vizitelor sefului de disciplina Examen practic de final de stagiu cu asistentul de grupa si titularul de curs Examen scris: 2 lucrari cu expunere in extenso a unor subiecte: i. Sindroame anemice. 2003 3. InspecŃia. Manifestări hemoragice pe tegumente şi mucoase .Angela Sopa. Tulburari mictionale si ale diurezei. a celui reno-urinar. EVALUARE Evaluare periodica la patul bolnavului pe parcursul desfasurarii stagiului practic. Anamneza. Palpare. Colica renală. a sangelui si sistemului hematopoietic Examen oral (pondere 1/3 fata de proba scrisa). Examenul splinei f) Semiologia aparatului renal . Curs de semiologie medicală – Conf. starea de conştienŃă. palparea şi percuŃia ficatului normal şi patologic. in prezenta asistentului de grupa 123 . Sef de lucrari Delia Donciu. BIBLIOGRAFIE 1. Sindromul coronarian. Dr. Semiologia tulburarilor de ritm si de conducere. 2002 4. semiologia aparatului respirator si cardiovascular ii. Poppa I. Sindroame mieloproliferative V. Examenul obiectiv. Sindromul. Anamneză. Elena Popescu – Editura Cerma. Sindromul ulceros. Editura Ametist. starea de nutriŃie. Examenul pancreasului. Examenul obiectiv InspecŃia şi palparea arterelor şi venelor. Angela Vladan Sopa.Dr. patologie specifica anumitor deprinderi nocive. Cursul predat 2. Sindromul colecistic. Camelia Diaconu – Examenul obiectiv al pacientului in bolile interne – Editura Cerma 2003 VI. Alice Balaceanu. tegumente. Istoricul bolii.Bălan Horia. cu toata grupa. semnul. Sindromul insuficientei cardiace. Sindromul icteric. percuŃia. Prof. Sindroame specifice d) Aparatul cardio-vascular. e) Aparatul digestiv: Examenul clinic al gurii si faringelui. Determinarea tensiunii arteriale. Sindromul pericardic. palparea. c) Aparatul respirator. InspecŃie. Asist.dr. simptomul .patologie specifica anumitor grup de varsta. Univ. Semiologie generala.PercuŃie. Semiologia paratului digestiv. facies.

III. juste. utilizand un limbaj adecvat. in integralitatea sa. in cabinetul stomatologic.ANUL III MEDICINA INTERNA 32 ore curs 48 ore lucrari practice I. a unor diagnostice ce impun prudenta/temporizarea unor proceduri stomatologice. OBIECTIVELE CURSULUI Construirea unei gandiri medicale coerente. II. logica si conform celor mai actuale date din literatura de specialitate a principalelor afectiuni care fac obiectul Medicinei interne Crearea deprinderilor necesare recunoasterii rapide. concordant cu realitatea Crearea obisnuintei de a utiliza informatiile oferite de anamneza si de examenul clinic pentru a orienta de o maniera sigura. sau eventuala solicitare a avizului specialistului pentru realizarea acestora. CONTINUTUL CURSURILOR ♦ AFECłIUNI RESPIRATORII (1-4) traheobronşita acută (1) bronşita cronică astmul bronşic pneumoniile bacteriene acute (2) pneumoniile acute interstiŃiale supuraŃii pulmonare cancerul bronhopulmonar (3) pleurezia tuberculoasă tuberculoza bronho-pulmonară (4) bolile neinflamatorii ale pleurei ♦ AFECłIUNI CARDIO-VASCULARE (5-14) hipertensiunea arterială (5) stenoza mitrală (6) insuficienŃa mitrală şi boala mitrală insuficienŃa aortică stenoza aortica edemul pulmonar acut (7) insuficienŃa cardiacă angorul pectoris (8) 124 . coerenta si eficienta abordarea pacientului din unitul dentar. SCOPUL CURSULUI Prezentare succinta.

infarctul miocardic acut (9) aritmii extrasistolice (10) fibrilaŃia atrială( f.a.) (11) tahicardii parioxistice (12) blocul atrio-ventricular de gradul iii endocardita bacteriană subacută (13) endocardita reumatismală (14) pericardite ♦ AFECłIUNI DIGESTIVE (15-20) esofagita cronică peptică şi hernia gastrică transhiatală (15) ulcerul gastro-duodenal cancerul colo-rectal (16) boala crohn (ileita regională) rectocolita ulcero-hemoragica hepatitele cronice (17) cirozele hepatice (18) colecistita cronică litiazică şi nelitiazică (19) pancreatita cronică (20) cancerulpancreatic ♦ AFECłIUNI RENALE (21-26) glomerulonefrite acute (21) glomerulonefritele cronice (22) sindromul nefrotic (23) pielonefrita acută (24) pielonefrita cronica (25) ♦BOLI REUMATISMALE (26-28) reumatismul articular acut (26) poliartrita reumatoidă (27) spondilita ankilozantă (28) lupusul eritematos sistematic ♦BOLI METABOLICE (31): diabetul zaharat ♦BOLI DE SANGE (32) sindroame hemoragice trombocitare coagulopatii leucemii acute si cronice anemii posthemoragice 125 .

IV. EVALUARE 126 .Date esenŃiale ale examenului clinic. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. ♦BOLI REUMATISMALE: reumatismul articular acut. sindromul nefrotic. Horia. stenoza mitrală. stenoza aortica. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului si supravegherea evolutiei. boala crohn (ileita regională). bolile neinflamatorii ale pleure . Popa I.Sef lucrari Balan M. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. edemul pulmonar acut. colecistita cronică litiazică şi nelitiazică. CANCERULPANCREATIC . astmul bronşic. Prof. supuraŃii pulmonare. spondilita ankilozantă. Varlas Anghel – Subiecte teoretice si teste de medicina interna – Ed. fibrilaŃia atrială.Date esenŃiale ale examenului clinic. pneumoniile bacteriene acute. lupusul eritematos sistematic . cirozele hepatice. leucemii acute si cronice. poliartrita reumatoidă. elemente de terapie. endocardita bacteriană subacută. Prof. coagulopatii. insuficienŃa aortică. pancreatita cronică. ulcerul gastro-duodenal. rectocolita ulcero-hemoragica. Dr. BIBLIOGRAFIE . angorul pectoris. elemente de terapie ♦ AFECłIUNI RENALE: glomerulonefrite acute. elemente de terapie ♦ AFECłIUNI CARDIO-VASCULARE: hipertensiunea arterială . datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evoluŃiei. pielonefrita acută pielonefrita cronica . bronşita cronică.Date esenŃiale ale examenului clinic. insuficienŃa cardiacă.Date esenŃiale ale examenului clinic. aritmii extrasistolice. tuberculoza bronho-pulmonară. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evoluŃiei.Date esenŃiale ale examenului clinic. elemente de terapie. endocardita reumatismală.Date esenŃiale ale examenului clinic. pneumoniile acute interstiŃiale. datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei. elemente de terapie. infarctul miocardic acut. Cerma 2002 VI. ♦BOLI DE SANGE: sindroame hemoragice trombocitare. cancerul colo-rectal. pleurezia tuberculoasă. pericardite . blocul atrio-ventricular de gradul iii. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE ♦ AFECłIUNI RESPIRATORII: traheobronşita acută. glomerulonefritele cronice. V. hepatitele cronice. Aureliu.Date esenŃiale ale examenului clinic. tahicardii parioxistice. insuficienŃa mitrală şi boala mitrală.C. elemente de terapie. elemente de terapie ♦ AFECłIUNI DIGESTIVE: esofagita cronică peptică şi hernia gastrică transhiatală. cancerul bronhopulmonar. anemii posthemoragice . BOLI METABOLICE: DIABETUL ZAHARAT .Cursul predat . datele examenelor paraclinice necesare pentru precizarea diagnosticului şi supravegherea evolutiei.

biogenetica. tratament) 13. axe neuro-endocrine. Adeno si neurohipofiza – anatomie. HIPOFIZA 1. Criza tireotoxica (etiologie. tratament) 6. diagnostic diferential 5. la patul bolnavului. etc) 5. Metode de explorare endocrina a axului hipotalamo-hipofizar 4. imunocitochimie. mecanisme de actiune. clasificare 2. Tumorile hipofizare – etiopatogenie. cancerul medular. Tiroidite 10. Insuficienta hipofizara a copilului (etiopatogenie. Insuficienta tiroidiana a adultului si copilului. pe parcursul desfaşurarii stagiului practice. Deficitul de iod si gusa endemica 7. Hormonii – structura. tratament medicamentos) 10. hormonii tiroidieni (sinteza. Adenoamele hipofizare nesecretante 9. embriologie. Cancerul tiroidian (cancerul papilar. Boala Graves Basedow 4. alte cancere tiroidiene primare sau metastaze) 127 . - Examen practice de final de stagiu cu asistentul de grupa şi şeful de disciplina. cu ocazia vizitelor sefului de disciplină. Alte adenoame hipofizare secretante (boala Cushing. Acromegalia si gigantismul 7. hormonii hipofizari (structura. Coma mixedematoasa 9. reglare) 3. fiziologie. secretie. radioterapie. Tiroida . tireotropinom. cu prezenta asistentului de grupa si a sefului disciplinei. genetica. carcinomul tiroidian nediferentiat. diagnostic. Insuficienta hipofizara a adultului (etiopatogenie. fiziologie. evaluare. tratament) 11. imunologie. Mijloace de tratament in tumorile hipofizare (chirurgie. Metode de evaluare a functiei si morfologiei tiroidiene 3. metode de evaluare. Hipotalamus – anatomie. Hiperprolactinemia. Endoc rinol ogie BAZELE ENDOCRINOLOGIEI 1.anatomie. ritmuri endocrine 2. rol fiziologic. evaluare si diagnostic. mod de actiune) 2. cancerul follicular. Examen scris: expunere in extenso a 5 subiecte Examen oral (pondere 30% fata de proba scrisa). Diabetul insipid 11. Controlul genetic al sintezei hormonale 3. Nodulul tiroidian (etiopatogenie.- Evaluare periodica. Receptorul hormonal si patologia de receptor HIPOTALAMUS. Alte tireotoxicoze (gusa polinodulara hipertiroidizata. cu toata grupa. adenomul toxic. tratament) TIROIDA 1. Sindromul secretiei inadecvate de ADH 12. gonadotropinom) 8. evaluare si diagnostic. adenoamele hipofizare secretante de prolactina 6. Mixedemul congenital 8.

Tumori gonadale secretante 9. suprarenalectomia) 8. Insuficienta corticosuprarenaliana acuta 9. receptori estrogenici 2. diagnostic. Metode de investigare in patologia ovariana 4. Genetica determinismului sexual si diferentierii sexuale 2. Insuficienta testiculara 6. osteodistrofia renala Osteoporoza Hipoparatiroidismul SUPRARENALA 1. Amenoreea primara 5. Hipercorticismul si sindromul Cushing 5. 4. embriologie. 8. Diferentierea sexuala 1. 7. Criptorhidia 7. tratament) Hiperparatiroidismul primar Hiperparatiroidismul secundar si tertiar. fiziologia hormonilor ovarieni. mod de actiune. mecanism de actiune. Insuficienta ovariana primara 7. Sindromul ovarului polichistic 9. Excesul de mineralocorticoizi – hiperaldosteronismul primar. inclusiv reglarea. anatomie. diagnostic. Metode de explorare in patologia suprarenaliana 4. 5. anatomie. Paratiroidele – anatomie. Feocromocitomul SEXUALIZARE NORMALA SI PATOLOGICA I. Principii de clasificare a disgeneziilor gonadale 128 . efecte fiziologice) 3. 3. steroidogeneza ovariana. Corticosuprarenala: anatomie. 6. receptorul androgenic 3. efecte fiziologice) 2. Fiziologia ciclului menstrual 3. reglare. Ginecomastia 8. Disfunctia erectila III.hormonii corticosuprarenalieni (steroidogeneza. Femeie 1. Hirsutismul si hiperandrogenemia 8. Insuficienta corticosuprarenaliana cronica primara (boala Adisson. Ovarul – embriologie. 2. Amenoree secundara 6. hormonii medulosuprarenalienii (biosinteza. neoplazii) 10. Hormonii testiculari – biosinteza. efecte si roluri fiziologice. tratament) Hipocalcemiile (etiopatogenie. incidentaloame. Bolile adrenale congenitale 7. Spermatogeneza 4. 2. Evaluarea functiei gonadale masculine 5. embriologie. mod de actiune. Testiculul – embriologie. Tumori corticosuprarenaliene (adenoame. Medulosuprarenala: anatomie.PARATIROIDELE SI METABOLISMUL MINERAL 1. 6. fiziologia secretiei de parathormon Evaluarea paraclinica a bolilor metabolice ale osului si metabolismului mineral Hipercalcemiile (etiopatogenie. Anovulatia II Barbat 1.

Ionograma sanguina. Aldosteron. FSH/ LH. Test Barr 5. Teste de inhibitie la dexametazona 35. Coma hipofizara 3. Criza tireotoxica (encepalopatia tireotoxica) 5. T4 liberi si legati. Spermograma 4. interpretare 1. Testul la metyrapon 34. Estrogeni plasmatici si urinari. Sindromul Klinefelter URGENTE IN ENDOCRINOLOGIE: 1. Dozare 17 OH-CS urinar (Porter Silber) static. Testul de stimulare la ACTH 1-24 33. ACTH. Hipercalcemia 8. Testul hiperglicemiei provocate cu determinarea glicemiei.v. Comele diabetice Lucrari practice Prezentari de cazuri de endocrinologie conform tematicii. Testosteron plasmatica. Insuficienta suprarenala acuta 2.23 Dozarea RIA. GH. Teste de hipoglicemie provocata cu insulina i. dinamic. CPG urinar. Antropometrie 6. Calcitonina. 17 OH progesteron. Proba de deshidratare cu indicatorii de valoare 129 . Hipoglicemiile 4. insulina 31. PTH. lipidograma 28. T3. Dozarea catecolaminelor urinare si a metabolitilor 27. Tetania hipocalcemica (paratireopriva) 7. Colesterolemie. ELISA. Principiul metodelor. Insulina. in ritm 26. cu determinarea hormonilor adenohipofizari si glicemiei 32. Hemoglobina glicozilata 29. PRL. trigliceridemie. peptidul C. activitatea reninei plasmatice. LABORATOR DE ENDOCRINOLOGIE I. HCG 24. Imunodozare 2. TSH. Progesteron plasmatic. Examen citovaginal 3.GH. Temperatura bazala 8 . Reflexograma ahileana 7. Hipocalemia 9. DELPHIA a urmatorilor hormoni: . Cortizol plasmatic/ cortizol liber urinar. IRMA.3. echilibru acido-bazic (Astrup) 30. Dozare 17 cetosteroizi urinari (Drehter) si cromatografic 25. Coma mixedematoasa 6. DHEA. Sindromul Turner 4.

corticosuprarenale. II. Radiografii osoase din patologia endocrina. osoasa ANUL VI URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE 16 ore curs 32 ore lucrari practice I. SCOPUL CURSULUI Prezentarea datelor succinte necesare recunoasterii principalelor urgente medicale ce pot interveni in cabinetul stomatologic Prezentarea algoritmurilor în vigoare de proceduri diagnostice si aplicarea lor în trepte logice.36. precum si terapia adecvata fiecarei urgente. Ecografia tiroidiana si ovariana d. Scintigrama tiroidiana. Determinarea si interpretarea glicozuriei 37. în functie de amploarea gravitatii cazului. OBIECTIVELE CURSULUI Abordarea principalelor tipuri de urgente medicale ce pot aparea ca o coincidenŃa în cabinetul stomatologic sau ca o urmare directa a actelor medicului stomatolog 130 . inclusiv radiografia de mana pentru aprecierea varstei osoase (nuclei de osificare) si radiografia craniu-profil pentru saua turceasca c. Determinarea corpilor cetonici urinari IMAGISTICA SI COMPETENTA IN ECOGRAFIA ENDOCRINA (1) Bazele clinice ale ecografiei (2) Diagnosticul ecografic in patologia benigna tiroidiana (3) Diagnosticul ecografic in cancerul tiroidian (4) Diagnosticul ecografic in bolile tiroidiene autoimune (5) Tiroidita subacuta – diagnostic ecografic (6) Valoarea examenului ecografic in gusa nodulara (7) Diagnosticul ecografic in patologia tumorala sau hiperplazia paratiroidelor (8) Tumori mamare maligne – diagnostic ecografic (9) Patologia benigna a sanului (10) Diagnostic ecografic in patologia tumorala a glandei suprarenale (11) Hiperplazia glandelor suprarenale – valoarea si limitele examenului ecografic (12) Diagnosticul ecografic in patologia functionala a ovarului (13) Diagnosticul ecografic in tumorile testiculare (14) DEXA (15) Densitometria cu ultrasunete (16) Valoarea examenului ecocardiografic in patologia endocrina Seminarii privind principiul metodelor si interpretare a. Tomografia computerizata si RMN a zonei hipotalamohipofizare si a diferitelor glande endocrine b. medulosuprarenale paratiroide.

Iordache Nicolae. VI. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE Prezentarea datelor practice ce permit un diagnostic precoce si precis al urgentelor medicale si manevre/atitudini terapeutice de aplicat in concordanta cu contextual clinico-paraclinic al cazului si cu dotarea cabinetului stomatologic. Balan Horia. EVALUARE Examen practic şi oral la finalul stagiului Proba scrisă – expunere in extenso a 4 subiecte 131 . Dr. Conf.UrgenŃe hipertensive Tahiaritmii Bradiaritmii InsuficienŃa cardio-circulatorie acută Criza de astm bronsic Embolia pulmonară InsuficienŃa respiratorie acută Hemoptizia Hematemeza Şocul anafilactic Conduita de urmat în faŃa unei stări de şoc Şocul cardiogen Şocul hipovolemic Hipoglicemia Convulsiile Conduita de urmat în faŃa unei intoxicaŃii medicamentoase acute Conduita de urmat în faŃa unei come de diverse etiologii IV. CONTINUTUL CURSURILOR . V.ObstrucŃia arterială periferică acută Tromboza venoasă profundă Edemul pulmonar acut Durerea toracală o o o – criza de angor pectoris – angorul instabil – infarctul miocardic acut . BIBLIOGRAFIE Cursul predat Curs de urgente medico-chirurgicale – Conf. Dr.III. specifice pentru tipurile de urgente medicale . în curs de apariŃie la Editura Medicală.

modificări cadaverice. Tanatologie medico-legală DefiniŃia. generale şi locale. Leziunile traumatice primare: clasificare. precoce. mecanisme de producere. cadrul juridic şi metodologic. Traumatologia generală Clasificarea agenŃilor traumatici. ale pasagerului din dreapta şi ale ocupanŃilor din spate. Odontologie medico-legală – definiŃie. problemele expertizei medico-legale odontostomatologice. Traumatisme produse prin agenŃi fizici Leziunile şi moartea datorită electricităŃii. ReacŃiile vitale. modificări cadaverice tardive ( distructive şi conservatoare). Asfixii mecanice 132 . aspecte morfopatologice. Traumatologie sistemică şi topografică Probleme medico-legale ale traumatismului cranio-cerebral.MEDICINA LEGALĂ PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru Ore de curs: 32 Ore de lucrări practice: 16 Anul IV 1 Semestru = 16 cursuri Curs introductiv DefiniŃa medicinei-legale. Traumatismele rutiere. determinarea datei morŃii. sindroame tanatogeneratoare în accidentele de circulaŃie cu componentă lezională BMF. Leziuni BMF în accidentele de trafic rutier Leziunile şoferului. leziunile şi moartea datorită radiaŃilor. Moarte subită. expertiza medico-legală. reacŃii postvitale. semnele clinice de diagnostic al morŃii. evoluŃia probaŃiunii medico-legale. clasificarea şi etapele morŃii. organizarea medicinei legale şi a aparatului de justiŃie. obiectiv. aprecierea gravităŃii leziuniloe corporale în conformitate cu prevederile Codului Penal. Stările terminale. Traumatismele gâtului. preocupări.

complicaŃii şi sechele ale traumatismelor buco-maxilo-faciale. tanatogeneză. distribuŃia ( repartiŃia) toxicelor. neutralizarea toxicelor. morfopatologie. clasificarea toxicelor.maxilo.GeneralităŃi abdominală). fiziopatologie. sugrumare. probleme la care trebuie să răspundă expertiza medico-legală odontostomatologică. IntoxicaŃia cu alcool etilic: aspecte juridice. InteracŃiunea între alcoolul etilic şi anestezice şi tranchilizante. pierderea unui simŃ sau organ ori încetarea funcŃionării acestora. fracturile oaselor masivului facial. leziunile părŃilor moi. Criterii pentru aprecierea gravităŃii leziunilor traumatice Prevederile legislaŃiei române. expertiza medico-legală în intoxicaŃii. fiziopatologie. Expertiza medico-legală în accidentele terapeutice Toxicologie generală: toxicitatea. fiziopatologie. căile de pătrundere ale toxicelor. 133 .faciale Factorii ce condiŃionează gravitatea leziunilor buco-maxilo-faciale. IntoxicaŃia cu acid cianhidric: aspecte juridice. tanatogeneză.prevederile codului penal şi codului civil . expertiza medico-legală a accidentelor survenite în cursul actului terapeutic şi în cursul îngrijirii postoperatorie a bolnavului. rolul odontologiei medico-legale în expertiza antropologică. clasificare. Toxicologie specială Expertiza medico-legală în intoxicaŃia cu substanŃe caustice: aspecte juridice. morfopatologie. reacŃii la substanŃele toxice. morfopatologie. punerea în primejdie a vieŃii victimei. infirmitatea permanentă fizică sau psihică.legală în leziunile traumatice buco. aspecte medico-legale privind noŃiunea de “ sluŃire”. fiziopatologie. expertiza accidentelor apărute în etapa de explorare şi diagnostic. tanatogeneză. noŃiuni generale. strangulare. BeŃia acută. reconstituirea facială. compresie toraco- Expertiza medico. tanatogeneză. morfopatologie. Toxicologie specială IntoxicaŃia cu monoxid de carbon: aspecte juridice. privind sindroamele anoxice. metode de lucru în odontologia medico-legală. morfopatologie. Identificare medico-legală NoŃiunii generale asupra identificării. fiziopatologie.Asfixii prin compresiune (spânzurare. particularităŃile leziunilor traumatice buco-mazilo-faciale.

fiziopatologie. căile de pătrundere ale toxicelor. InteracŃiunea între alcoolul etilic şi anestezice şi tranchilizante. tanatogeneză. tanatogeneză. tanatogeneză. IntoxicaŃia cu pesticide organo-fosforice: aspecte juridice. Probleme de răspundere medicală în domeniul specialităŃilor buco-maxilofaciale Responsabilitatea medicală. clasificarea toxicelor. expertiza medico-legală a accidentelor survenite în cursul actului terapeutic şi în cursul îngrijirii postoperatorie a bolnavului. 134 . tanatogeneză. probleme specifice de etică aplicate la specialităŃile buco-maxilofaciale. IntoxicaŃia cu alcool etilic: aspecte juridice. implicaŃile intoxicaŃiilor în terapia stomatologică. Legea drepturilor pacientului. reacŃii la substanŃele toxice. neutralizarea toxicelor. morfopatologie. morfopatologie. culpa şi delictul. fiziopatologie.IntoxicaŃia cu pesticide organo-fosforice: aspecte juridice. Toxicologie specială Expertiza medico-legală în intoxicaŃia cu substanŃe caustice: aspecte juridice. distribuŃia ( repartiŃia) toxicelor. aspecte sociale. morfopatologie. IntoxicaŃia cu substanŃe psihotrope: clasificare. morfopatologie. expertiza medico-legală în intoxicaŃii. fiziopatologie. tanatogeneză.74/1995. Legea nr. fiziopatologie. morfopatologie. IntoxicaŃia cu acid cianhidric: aspecte juridice. fiziopatologie. Probleme medico-legale ale urgenŃelor medicale şi ale accidentelor în cabinetele stomatologice Aspecte actuale de legislaŃie şi deontologie medicală Legea spitalelor. rolul medicului stomatolog în expertizele medico-legale de specialitate. tanatogeneză. simptome. Expertiza medico-legală în accidentele terapeutice Toxicologie generală: toxicitatea. rolul expertizei medico-legale în stabilirea culpei şi delictului. morfopatologie. expertiza accidentelor apărute în etapa de explorare şi diagnostic. Toxicologie specială IntoxicaŃia cu monoxid de carbon: aspecte juridice. BeŃia acută. fiziopatologie.

aportul specialistului stomatolog în diagnosticul leziunilor buco-maxilo-faciale. organizarea expertizei. Legea nr. probleme specifice de etică aplicate la specialităŃile buco-maxilofaciale. simptome. prevederi legale Certificatul medico-legal: părŃi componente. obiective. prezentări de cazuri Organizarea reŃelei de medicină-legală în România: expertiza medico-legală în intoxicaŃia etilică (recoltarea de probe biologice – sarcină obligatorie care interesează şi pe medicii stomatologi). Legea drepturilor pacientului. rolul expertizei medico-legale în stabilirea culpei şi delictului. exemplificări. prezentări de cazuri Leziuni buco-maxilo-faciale în accidentele de trafic rutier: redactarea actelor medicolegale de autopsie şi de examinare pe persoană. Expertiza medico-legală odontologică: definiŃie. Probleme de răspundere medicală în domeniul specialităŃilor buco-maxilofaciale Responsabilitatea medicală. prezentări de cazuri Expertiza medico-legală în accidentele terapeuticii buco-maxilo-faciale: metodologia redactării actelor medico-legale. metodologie. Probleme medico-legale ale urgenŃelor medicale şi ale accidentelor în cabinetele stomatologice Aspecte actuale de legislaŃie şi deontologie medicală Legea spitalelor. redactarea actelor medico-legale. culpa şi delictul. prezentări de cazuri Expertiza leziunilor traumatice buco-maxilo-faciale: examinarea persoanelor traumatizate. PROGRAMA ANALITICĂ A LUCRĂRILOR PRACTICE Anul IV 1 Semestru Expertiza medico-legală: generalităŃi.IntoxicaŃia cu substanŃe psihotrope: clasificare. vizitarea muzeului de medicină-legală cu exemplificarea expertizelor medico-legale odontostomatologice Examen practic 135 . implicaŃile intoxicaŃiilor în terapia stomatologică.74/1995. prezentări de cazuri Expertiza medico-legală odontologică – noŃiuni de bio-traseologie. rolul medicului stomatolog în expertizele medico-legale de specialitate. aspecte sociale.

Fluxurile de numerar 13. editura Amaltea. editura Codecs. Bucuresti editura Trei. Legislatie. editura Brandbuilders. cel mai puternic concurent pe care il avem 12.MANAGEMENTUL CABINETULUI DENTAR Tematica curs / lucrari practice 1. 10 pacate capitale de marketing/ Philip Kotler. Arta de a fi egoist/ Josef Kirschener. 2005 9. 2006 7. 2004 8. Notiuni fundamentale de sanatate publica/ Armean Petru. vinde-o si imbogateste-te/ John Duran. Suntem pregatiti pentru o afacere? / Ce trebuie sa facem? • Tematica de curs urmareste tematica lucrarilor practice Bibliografie 1. casa de editura Irecson. organizarea si functionarea cabinetului dentar 5. Bucuresti. Promovare 8. Kiyosaki. Management Sanitar. Produsul. Bucuresti. Planul de marketing 10. Noi. Negocierea 14. editura Amaltea. Marketing fara costuri – pentru luptatorul de gherila/ Jay Conrad Levinson. Bucuresti. 2005 10. Planul de afaceri/ Dumitru Porojan. Managementul calitatii serviciilor medico dentare 4. Razvan Pasol. Distributie. Ghid de investitii personale – editia a II-a/ Eugen Voicu. editura Meronia. Ideea de afaceri – Calificare 6. editura Bic All. Fa-ti o firma. Kiyosaki. Bucuresti. 2007 4. Marketing fara costuri 11. tata sarac/ Robert T. Tata bogat. 2007 2. Bucuresti. Cristian Bisa. Bucuresti. editura C N I Coresi. Notiuni generale de management 2. 2004 136 . 2002 5. editura Business Tech International Press. Bucuresti. Bucuresti. Pretul 7. Editura Curtea Veche Publishing. Planul de afaceri 9. Bucuresti. 2003 6. Vaca mov: transforma-ti afacerea prin idei remarcabile/ Seth Godin. Planul eficace de marketing/ Peter Knight. Bucuresti. 2000 3. Calea pe care o alegem dupa facultate: Salariat / liber profesionist / antreprenor /investitor 3. 2005 11. Profetiile tatalui bogat/ Robert T.

Prezentarea foii de observaŃie neurologică cu aspectele ei specifice şi patologiei neurologice prin prezentarea bolnavilor neurologici internaŃi în clinică 137 .NEUROLOGIE ANUL IV Un semestru 16 ore de curs 16 ore lucrări practice I. II. la o persoană cu mai multe afecŃiuni asociate. Cunoaşterea principalelor sindroame neurologice motorii şi senzitive. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. din diferite domenii ale patologiei. 4. ÎnŃelegerea rolului sistemului nervos somatic şi a funcŃilor sale de recepŃie şi efectorie. Să se orienteze în situaŃiile patologice de tip neurologic şi să-şi desfăşoare propria activitate fără a provoca unele complicaŃii neurologice. Să sesiseze momentul în care trebuie să solicite ajutorul neurologului într-o complicaŃie sau pentru evitarea unei complicaŃii. 3. Informarea asupra afecŃiunilor primitive neurologice şi secundar neurologice cu influenŃa asupra întregului organismului. SCOPUL CURSULUI: 1. 2. CONłINUTUL CURSURILOR 1. III. Semiologia neurologică (sindroame neurologice majore) 2. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1. 2. 3. dintre care unele chiar cu evoluŃie severă şi sfârşit latat. Să înŃeleagă faptul că în calitate de medici tratează o afecŃiune stomatologică. Să înŃeleagă necesitatea unui tratament stomatologic în unele boli neurologice. Patologia neurologică (prezentarea succentă a principalelor capitole de patologie) IV.

V. Vol. I. Lupescu. S. I şi II. ce trebuie să facă parte din educaŃia medicală a medicului de medicină orală 3. “Elemente de Semioloogie şi Patologie Semiologică pentru ÎnvăŃământul Stomatologic.. SCOPUL CURSULUI 1. A. “Neurologie clinică”. Pregătirea medicului de medicină orală de a fi capabil să depisteze afecŃiuni generale. . Cinca. E... C. 1999. OBIECTIVELE CURSULUI 1. Pregătirea medicului de medicină orală de a efectua tratamente complexe. VI. Ed. Stomatoiu. Deprinderea examenului neurologic prin examenul bolnavilor din clinica neurologică 3. Prezentarea unor investigaŃii neurologice specifice V. cu răsunet asupra cavităŃii orale şi de a solicita consulturi interdisciplinare. All Bucureşti. Pregătirea profesională de bază a viitorului medic dentist cu noŃiunile esenŃiale teoretice şi practice de ginecologie şi obstetrică 2.50 % OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE ANUL III PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 1 semestru 16 ore de curs / 16 ore lucrări practice I.50% Lucrare de verificare în scris la terminarea cursului…………………. I. Prezentarea influenŃelor exercitate de perioadele fiziologice din viaŃa femeii şi a sarcinii asupra patologiei orale şi a consecinŃelor terapeutice II. Cerona Bucureşti 1996. Tufănoiu.2. III. Câmpeanu. I. BIBLIOGRAFIE 1.. Ed. Însuşirea de către student a anatomiei şi fiziologiei aparatului genital feminin şi a elementelor de bază a fenomenului reproducerii umane 2. CONłINUTUL CURSURILOR 138 . 2. . Cunoaşterea elementelor de bază ale patologiei obstetricale şi ginecologice. EVALUARE Examenul practic la bolnav …………………………………………. Georgescu. Tudoran. Ion.. Patologia Neurologica”. bazate pe cunoştiinŃe etiopatogenice şi de farmacologie 3.

Patologia specifică sarcinii: sângerări în prima jumătate a sarcinii. Urmărirea asistenŃei naşterii normale şi însuşirea manevrelor necesare 4. Curs de obstetrică şi ginecologie pentru studenŃii FacultăŃii de Medicină Orală ( în pregătire pentru apariŃie ) 3. R. Participarea la examinarea unei gravide în trimestrul III şi urmărirea travaliului 3. sub. tumorală benignă şi malignă. fecundaŃia. Masson. Gametogeneza. Naşterea patologică. Cursul predat 2. Fiziologia genitală feminină – influenŃa etapelor fiziologice din viaŃa femeii asupra aparatului oro-dento-maxilar 3. Modificări adaptative şi statusul hormonal în sarcină. II şi III. D.1. Patologie oro-dento-maxilară asociată sarcinii 8. hipertensiunea indusă de sarcină 7. cordonul ombilical. J. Însuşirea de elemente de planning familial şi contracepŃie. BIBLIOGRAFIE 1. Anexele fetale: placenta. Merger. red. Editura didactică şi pedagogică. Anatomia organelor genitale feminine 2. Naşterea normală. D. participarea la efectuarea unor explorări paraclinice specifice specialităŃii: ecografie. 5. Nanu . segmentaŃia şi dezvoltarea oului. Urmărirea unei operaŃii cezariene şi a unei intervenŃii chirurgicale ginecologice 5. histeroscopie. migraŃia. Patologie generală asociată sarcinii. Simptome cardinale în ginecologie. sîngerări în a doua jumătate a sarcinii. Melchior. Maria Bari. examen clinic obiectiv. 6. Lăuzia. Curs de obstetrică-ginecologie pentru studenŃii şi absolvenŃii FacultăŃii de Stomatologie. IV. Bucureşti 1996 4. colposcopie. membranele. BAREM DE LUCRĂRI PRACTICE 1. Pelinescu-Onciul. Însuşirea elementelor de examinare clinică: anamneză specifică. 4. Patologie inflamatorie. Maria Bari.Crişan. V. paris 1993 139 . Prècis d´obstètrique . Fătul la termen. D. Diagnosticul paraclinic al sarcinii. Litografia UMF Carol davila. Clinica sarcinii normale în trimestrul I. J. N. Obstetrica. Urmărirea unui curetaj uterin biopsic sau pentru întreruperea sarcinii 6. Bucureşti 1994 5. Prezentarea metodelor contraceptive. Pelinescu-Onciul. Levy. R. lichidul amniotic.A. laparoscopie 2.

Prentice-Hall international Inc.. OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea anului V. EvoluŃia relaŃiilor de ocluzie normale 5. diferenŃierea patologicului de normal şi a fenomenologiei tranzitorii în dezvoltare 2. Introducere in ortodonŃie si ODF 2. a corela principiile terapeutice cu momentul de creştere şi dezvoltare. 1997.facială neo şi postnatală 3. examen oral final ) ORTODONłIE ŞI ORTOPEDIE DENTO . a interpreta investigaŃii curente utilizate în ortodonŃie şi ODF 4. Dezvoltarea normală şi patologica cranio . Examen de sfârşit de stagiu ( parŃial după 5 cursuri – test grilă. William´s Obstetrics. a percepe interdisciplinar ortodonŃia şi ODF cu celelalte specialităŃi III. CONłINUTUL CURSURILOR 1.D. a cunoaşte şi a interpreta elementele semiotice ale unei anomalii dento .maxilare 3. Cunoaşterea specificului investigaŃiilor în ortodonŃie şi ODF 5.maxilare II.M 140 . Creşterea şi dezvoltarea aparatului dento -maxilar 4. Introducere în ortodonŃie şi ortopedic dento .facială (ODF) 2. mecanisme etiopatogenice 4.FACIALĂ ANUL V PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 32 ore curs / semestru 64 ore de lucrări practice / semestru I. MacDonald PC. Mecanismele de reglare ale dezvoltării Ap. EvoluŃia filogenetică aparatului dento . EVALUARE DiscuŃii şi seminarii în perioada stagiului 1. Principii terapeutice în anomaliile dento . cu axare pe prevenŃie şi intercepŃie 5.maxilar şi implicaŃiile în patologia ortodontică şi ODF. se propune ca studenŃii să aibă cunoştinŃe necesare pentru: 1. Gant NF. 3. VI.6. SCOPUL CURSULUI 1. Cunningham FG. Reglarea creşterii.

morfologic şi funcŃional al pacienŃilor cu An. Dragoş Stanciu.6. 2001.Gheorghe Boboc. Dragoş Stanciu. Elementele constructive ale aparatelor mobile . Bucureşti 5. elemente componente 12. Analiza OPG 8. Viorica Milicescu.D.M 9. Med. Caiet de lucrări practice .Cerma. Amprentarea 3. Bucureşti.propedeutică ortodontică 9. Clasificarea aparatelor ortodontice.Medicala. Ed. Med. NoŃiuni de tehnică ortodontică .Dragoş Stanciu. 2000 2. Principii de tratament ortodonŃie 10. Bucureşti 4.maxilare 7. Analiza modelelor de studiu 5. Turnarea modelelor 4. OrtodonŃie şi ortopedie dento-facială. Caracteristicile desenului aparatului ortodontic 10. 1996 3. Ed. Aparatul dento . 2003 141 . Etiopatogenia anomaliilor dento .D. Aplicarea de mici măsuri de ortodonŃie preventivă şi interceptivă 12. Examenul clinic. 2000. Examenul fotostatic 7. Etapizarea tratamentului ortodonŃie 11. Editura Medicală.maxilar . Ed. OrtodonŃie practică . Igienizarea şi asanarea cazurilor luate în tratament 11. Anomalii dentare izolate V. Prezentare segmentară de caz BIBLIOGRAFIE 1. înregistrarea ocluziei de obişnuinŃă 6. Lidia Boboc. (completarea foii de observaŃie ortodontice) 2.Ecaterina lonescu. Valentina DorobăŃ . ExerciŃii de miogimnastică 13.M. CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC l . InvestigaŃia în ortodonŃie 8.Lidia Boboc. Aparatele ortodontice bio-active mecanice mobilizabile 13. Ed. IndicaŃiile tratamentului în An.

.. model de studiu..... 2.......faŃă.......... examen clinic complet......... În timpul stagiului clinic de ortodonŃie şi ODF.................maxilară (AnDM) 142 .. OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea anului VI... Examen practic .. dezvoltarea tridimensională a arcadelor.. înŃelegerea şi însuşirea limitelor medicului interceptivă stomatolog în ortodonŃia preventivă şi II............8 amprente şi să toarne modele pentru minim 2 cazuri. absolventul trebuie să fie capabil să: 1. b) realizeze un minim de 6 ..arcadă ... EVALUARE 1............. indici de dezvoltare dinŃi ...maxilare (AnDM) Cunoaşterea semiologiei clinicii şi a principiilor terapeutice ale AnDM ÎnŃelegerea şi însuşirea competenŃei medicului stomatolog în complexul asistenŃei ortodontice în corelaŃie cu interdisciplinaritatea stomatologică 4...... ocluzie statică şi dinamică.......... Să stabilească un diagnostic precoce corect de anomalie dento ...30% 2......30% ...VI... 3......... SCOPUL CURSULUI 1. fiecare student trebuie să: a) investigheze 2 pacienŃi noi pe specificul ortodonŃiei şi ODF: anamneză...... Examen teoretic: scris (teste grilă sau 10 subiecte) .... c) realizeze exerciŃii de evaluare a creşterii şi dezvoltării (analiza tridimensională pe modele de studiu şi alte cazuri în afara celor noi ….......2 probe clinice ........ aplicarea aparatelor ortodontice sub îndrumarea directă a asistentului......se are în vedere trecerea la examenul teoretic oral ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 32 ore curs / semestru 96 ore lucrări practice / semestru I.........2 probe pe model 3.. analiza examenelor complementare........... Cunoaşterea principalelor concepte de clasificare a anomaliilor dento .....40% ..

D. radiologice.M. ReparaŃii simple în cabinet 143 . Aparatele ortodontice fixe 9.D. CONłINUTUL CURSURILOR 1. Reechilibrarea post-tratament ortodontic 12. Să îndrume şi să sfătuiască într-o etapizare terapeutică corectă pacientul purtător şi de AnDM 3. Terminologia în ortodonŃie 2. 8. STAGIU CLINIC l . Anomalii în plan transversal 5.D.maxilare (An. Prezentarea de caz 6. Stabilirea diagnosticului şi a obiectivelor terapeutice 5. Tratamentul complex al An. Examinarea clinică a pacientului şi întocmirea foii de observaŃie 2. Aparatele ortodontice pasive 11. Aparatele funcŃionale în tratamentul An. Perfectarea tehnicii de amprentare.aparatura funcŃională . fotografice şi antropometrice. în vederea colaborării cu medicul ortodont.D. IndicaŃii de purtare şi întreŃinere a diverselor tipuri de aparate ortodontice 9. analiza de model în vederea diagnosticului 3. la tinar si adult IV. Anomalii în plan sagital 4. III. Tratamentul ortodontico .2. Interpretarea examenelor complementare. Clasificarea şi diagnosticul anomaliilor dento . Terapia prin metode ortodontice a malformaŃiilor congenitale 13. soclarea modelelor.M) 3. Anomalii în plan vertical 6. Dizarmonia dento .chirurgical 14. Completarea terapiei: .M.alveolară (DDA) 7.aparatura mobilă . Să cunoască tehnicile ortodontice preventive şi interceptive pentru care a fost instruit. Să efectueze etapele pre-ortodontice de stomatologie generală preventivă şi endodontică 4. aparatele extraorale in tratamentul An. 4. Aparatele intra-extraorale. Însuşirea metodelor terapeutice profilactice şi interceptive ortodontice 8.aparatura fixă 7.M 10.

. Ed........ 2000 5......... precum şi pregătirea pacientului în vederea tratamentului ortodontic ...... Ed.... sub îndrumarea asistentului de grupă) şi la aplicarea aparatelor ortodontice în cavitatea bucală . Examen teoretic scris (teste grila) ..48 ore de curs / semestru .maxilar în cadrul îmbolnăvirilor complexe .......64 ore lucrări practice şi stagiu clinic / semestru 144 . OrtodonŃie practică .... să participe la elaborarea planului de tratament (şi eventual la confecŃionarea aparatului ortodontic....să fie capabil de a da indicaŃii primare şi secundare de purtare şi igienizare a aparatului ortodontic ........Boboc Gheorghe..... Anomaliile dento-maxilare .. Medicală.. Med........ VI......30% ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE ANUL III .. Valentina DorobăŃ... Caiet lucrări practice .... fiecare student trebuie să: ....... 2000 3...40% a) prezentare de caz clinic (pe pacient) b) recunoaştere.realizeze necesitatea consultului pluridisciplinar în utilizarea rezervelor biologice oferite de aparatul dento . EVALUARE 1...... 1971 6..luliu Hateganu..... BIBLIOGRAFIE 1.... Editura Medicală..........................V........ Ed.... OrtodonŃie.. Med.......... Lit............Dragoş Stanciu. 1991 2. Elvira Cocirla.. Med..să cunoască etapizarea şi succesiunea tratamentelor pre-ortodontice......30% 2.. Ed. Dragoş Stanciu .Lidia Boboc....... Valentina DorobăŃ.... Lidia Boboc................ 7..... Bucureşti... posibilităŃi terapeutice ale unui aparat ortodontic curent 3... Examen practic .... descriere completă.... Dragoş Stanciu.. OrtodonŃie şi Ortopedie Dento-facială..... OrtodonŃie. Dragoş Stanciu..fie orientat asupra limitei vârstei optime şi a posibilităŃilor în timp ale unui tratament ortodontic .... 2003... In timpul stagiului clinic de ortodonŃie...... 2001 4.investigheze complet........

145 . formele clinice şi procedeele de diagnostiv pozitiv şi diferenŃial de carie simplă. 4. 5.Să definească gradul de risc cariogen şi să identifice un pacient cu risc de carie crescut.Să evalueze statusul dentar (indicele DMFT / DMFS ).Să poată diferenŃia o leziune carioasă incipientă necavitară. de o leziune cavitară ireversibilă. 4.OBIECTIVELE CURSULUI Se urmăreşte ca la terminarea cursului studentul să fie capabil : 1.Să stabilească cu certitudine un diagnostic de carie dentară simplă. II.Însuşirea principiului biologic în tratamentul cariei simple. 6. 11.Însuşirea unor noŃiuni privind structura şi funcŃiile Ńesuturilor dure dentare în contextual patologiei odontale şi a odontoterapiei restauratoare .Să întocmească un plan de tratament etapizat.ÎnŃelegerea cariei dentare simple ca o boală multifactorială .Să poată aplica tehnica optimă de tratament a plăgii pulpo-dentinare în funcŃie de situaŃia clinică şi de materialul ales pentru restaurarea coronară.Să poată alege metoda de tratament adecvată. 5. 3.I. 9. 8. în cariile incipiente necavitare.Însuşirea importanŃei caracterului reversibil al demineralizării smalŃului pentru păstrarea integrităŃii sale morfologice prin tratament neinvaziv.Să poată finaliza o restaurare coronară morfofuncŃională prin restaurări adezive sau neadezive. 10. 2. 3.Să diferenŃieze dentina alterată de dentina sănătoasă sau de cea recuperabilă prin tratament adecvat al plăgii pulpo-dentinare. 6. reversibilă. 7. 2.Să pună un diagnostic de leziune carioasă necavitară.Să cunoască şi să folosească corect tehnicile de restaurare adezive sau neadezive. SCOPUL CURSULUI 1. pentru o pregătire convenŃională sau minim invazivă a preparaŃiei şi să o aplice corect.Însuşirea tehnicilor convenŃionale de tratament ale cariei simple (conform regulilor lui Black) şi a tehnicilor moderne minim invazive bazate pe adeziune. în vederea combaterii factorilor cauzali intr-un cadru individualizat.Însuşirea noŃiunilor privind diagnosticul.

demonstratii de preparare a cavităŃilor (modele/simulatoare). generalităŃi. demonstraŃii practice.Tratamentul plăgii dentinare.igiena mâinilor). 8.Metode de izolare a câmpului operator 10. 6.Tehnici de realizare a preparaŃiilor şi de restaurare coronară cu materiale aderente 16. materiale de restaurare coronară provizorie 12. complicaŃii.ConcepŃia actuală privind etiopatogenia cariei dentare (triada Keyes/timp de acŃiune): calitatea structurilor dure dentare.Adeziunea la structurile dure dentare 15. 4. 2. executarea de către studenŃi a unor obturaŃii pe dinŃi extraşi sau pe modele 4.Prezentarea instrumentarului de consultaŃie şi tratament. rolul alimentelor. CONłINUTUL CURSURILOR 1. teorii etiopatogenice.III. Prepararea cavităŃilor pentru amalgam – tehnici convenŃională/tehnici moderne 14.Prezentarea materialelor de restaurare coronară provizorie şi de durată. funcŃionarea şi modul de utilizare a unitului dentar în odontoterapia restauratoare 2. 3.Măsuri de profilaxie / prevenŃie a cariei simple dentare. 9. placa bacteriană (structură. semne clinice. ProtecŃia pulpo-dentinară IV.Epidemiologia cariei simple dentare. 11. lichidul bucal. poziŃiile de lucru.Principii generale de tratament în caria simplă.Materiale de restaurare de durată neestetice (amalgame dentare).Caria dentară simplă: generalităŃi.Tratamentul convenŃionale/moderne) plăgii dentinare şi protecŃia pulpo-dentinară (metode 146 . prezentare.Caria dentară.Tratamentul cariei simple.Controlul infecŃiei/contaminării în cursul tratamentului de carie simplă ( echipamentul de protecŃie. tehnici de restaurare.Date privind morfofiziologia Ńesuturilor dure dentare şi implicaŃiile sale clinice. diagnostic pozitiv şi diferenŃial. prepararea efectivă a cavităŃilor de către studenti 3. forme clinice.Materiale aderente de restaurare de durată estetice/parŃial estetice. mod de formare.Morfopatologia cariei dentare simple. mecanisme de acŃiune).Materiale de restaurare coronară: clasificare. evoluŃie.CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE ŞI AL STAGIILOR CLINICE 1. etape de lucru. 7. 5.

Ed. 2.Univ.Marcov.Gafar. “Carol Davila” Bucureşti.…………………………25% Examen practic (stagiu / lucrări practice)………………25% Examen teoretic (sesiune)………………………………35% ANUL IV Semestrul I / Semestrul al II-lea . 2007.Popa.Popa. 2003. SCOPUL CURSULUI 1. 4.Iliescu. 3.5.32 ore de curs / semestru .Aprofundarea aplicării principiului biologic în tratamentul cariei dentare simple.Instrumente utilizate în realizarea preparaŃiilor şi restaurărilor coronare – B. 5. 147 .Bodnar. D.I) – M.C.B. EVALUARE Activitatea pe modele (simulatoare) şi la pacient………15% Lucrări de control (degrevare). 1999. Ed.B.Estetica în odontoterapia restauratorie – M. C. 2004. 2005.Examenul clinic al pacientului şi foaia de observaŃie clinică. Univ. BIBLIOGRAFIE 1. C.Univ.Demonstrarea clinică a poziŃiilor de lucru la fotoliul/unitul dentar şi a modalităŃilor de utilizare a instrumentarului pentru tratamentul de carie dentară simplă (pacienŃi) .Organizarea cabinetului de medicină dentară (echipamentul de protecŃie. Bucureşti.Evaluarea gradului de risc cariogen 8.Bodnar. M.Andreescu.Vârlan.Elemente de control al infecŃiilor în cabinetul stomatologic – N. 2. D.Cerma. “Carol Davila” Bucureşti. VI. Ed. V.Note curs predat. 6.64 ore stagiu clinic / semestru I. Ed.M.Popa. igiena mâinilor) 6.Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare – A. examene complementare şi teste diagnostice în caria simplă cavitară şi necavitară.Manual de Odontoterapie Restauratoare: Cariologie (vol.Medicală. Ed.Însuşirea şi aprofundarea procedeelor de diagnostic al cariei simple dentare. mijloace de izolare a câmpului operator 7. “Carol Davila” Bucureşti.

supraveghere şi reabilitare a unei restaurări vechi incorecte precum şi a posibilităŃilor de rezolvare a acestora. 11. aer abraziv. precum şi a metodelor moderne de tratament ale acesteia.Cunoaşterea aspectelor morfofuncŃionale ale complexului pulpo-dentinar. formelor clinice şi a modalităŃilor de tratament ale leziunilor coronare necarioase (uzură dentară.) 13. 10. a modului său de manifestare clinică.etc.Însuşirea metodelor de evaluare.Aplicarea şi aprofundarea tehnicilor convenŃionale de tratament ale cariei dentare simple. 8.3. a metodelor de tratament prin procedee de albire şi/sau faŃetări la dinŃii vitali.Să stabilească un plan etapizat de tratament şi să opteze pentru o tehnică de pregătire convenŃională sau minim invazivă a cavităŃilor şi să o aplice corect. 9.Posibilitatea diagnosticării şi rezolvării terapeutice a cariei secundare marginale şi recidivei de carie 5.Însuşirea noŃiunilor cu privire la mijloacele moderne de preparare a dinŃilor (sonoabraziune.Să stabilească un diagnostic corect de carie simplă cavitară sau necavitară 2. laser) în vederea restaurarii. 6. 12. precum şi a tehnicilor moderne (minim invazive) de tratament cu materiale aderente.Însuşirea unor metode speciale de restaurare a funcŃiei estetice (modificarea morfologiei coronare a dinŃilor.Cunoaşterea substratului morfologic al durerii dentinare.Însuşirea noŃiunilor privind măsurile de protecŃie ale pacienŃilor şi ale cadrelor medicale: asepsie/antisepsie. a capacităŃii sale de adaptare şi reparare . II. 14. leziuni distrofice). 4. a diastemei. conform regulilor lui Black.Cunoaşterea etiologiei şi formelor clinice ale discromiilor dentare. a incrustaŃiilor metalice.Însuşirea noŃiunilor cu privire la restaurarea leziunilor cu pierdere de substanŃă dură dentară cu ajutorul restaurărilor directe din aur. controlul infecŃiilor de mediu.OBIECTIVELE CURSULUI Se urmăreşte ca la sfârşitul cursului studenŃii să fie capabili : 1. manipularea deşeurilor.Tratamentul restaurator al leziunilor coronare la persoanele vârstnice.Cunoaşterea etiologiei . la cele cu afecŃiuni sistemice şi la persoanele cu nevoi speciale. 7. 148 . rezolvarea tremelor. decontaminarea instrumentarului şi a suprafeŃelor. leziuni traumatice. ceramice sau compozite.

Să identifice dentina alterată şi dentina sănătoasă. diagnostic. precum şi pe cea reversibil alterată (recuperabilă prin tratament pulpo-dentinar adecvat). 6. III. controlul infecŃiilor mediului. 9. Să-şi însuşească corect principiile şi tehnicile de albire a dinŃilor vitali. 4. leziuni distrofice): etiologie.IncrustaŃii neestetice (metalice) şi estetice (compozite şi ceramice) 10.). mijloace de asepsie/antisepsie. restaurarea funcŃiei estetice prin tehnici de albire a dinŃilor 149 . metode de tratament 8. carioase sau necarioase. leziuni traumatice.Durerea dentinară: substrat morfologic.Discromiile dentare: clasificare. principii de tratament) 6.Teste diagnostice în caria simplă dentară 3. forme de manifestare.Restaurările directe cu aur 9. precum şi tehnicile corecte de realizare a acesteia. protecŃia pacientului şi a cadrelor medicale 2. modalităŃi de decontaminare a instrumentarului şi a suprafeŃelor.Să finalizeze restaurări coronare morfofuncŃionale prin incrustaŃii neestetice (metalice). 5.FaŃete estetice compozite şi ceramice 11. forme clinice. etiologie. cimenturi cu ionomeri de sticlă.a. manipularea deşeurilor.3. 8.Să stăpânească corect noŃiunile privind adeziunea la structurile dure dentare.Complexul pulpo-dentinar şi implicaŃiile sale în patologia leziunilor cu pierdere de substanŃă dură dentară. sau estetice (compozite şi ceramice). diagnostic pozitiv şi diferenŃial. modalităŃi de remediere a deficienŃelor constatate 5. semne clinice.Să stabilească şi să aplice tehnica optimă de tratament a plăgii dentinare în funcŃie de situaŃia clinică şi materialul ales pentru restaurarea coronară.Criterii de evaluare a restaurărilor coronare. Să-şi însuşească corect tehnica realizării faŃetelor estetice din materiale compozite şi ceramice.Să finalizeze restaurări coronare morfofuncŃionale din materiale neestetice (amalgam de argint) sau materiale estetice adezive (compozite.Caria secundară şi recidiva de carie 4.Combaterea infecŃiei în cabinetele dentare.Leziunile coronare necarioase cu pierdere / modificare de substanŃă dură dentară (uzură. precum şi în actele terapeutice de restaurare ale acestora 7. 7.CONłINUTUL CURSURILOR 1. ş.

M.Vârlan. 7. D.Tehnici de preparare a cavităŃilor pentru incrustaŃii (discuŃii teoretice) 3. Univ.Tratamentul cariei simple dentare executate de student la pacienŃi 2. 2. 4.Note curs predat. C. Ed. Bucureşti. laser) 13.Tehnici de realizare a incrustaŃiilor compozite (demonstraŃie pe modele şi la pacient) 5.Durerea dentinară – M.Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare – A. Tehnici de preparare a cavităŃilor pentru incrustaŃii metalice (demonstraŃie pe modele şi la pacient) 4.B. “Carol Davila” Bucureşti.Iliescu. demonstraŃie pe modele şi la pacient) 8. la cele cu afecŃiuni sistemice şi la persoanele cu nevoi speciale IV. Ed. M.Executarea de către studenŃi a unor preparaŃii pentru diferite tipuri de incrustaŃii (pe modele şi la pacienŃi). 1999.Prezentarea teoretică şi demonstrarea practică a procedurilor de albire a dinŃilor vitali (la pacienŃi) 10. CONłINUTUL STAGIILOR CLINICE 1. Ed. 150 .Tehnica de preparare a dinŃilor pentru realizarea faŃetelor (discuŃii teoretice. “Carol Davila” Bucureşti.Instrumente utilizate în realizarea preparaŃiilor şi restaurărilor coronare – B. la persoanele vârstnice.Cerma. 2004.12. aer abraziv. Ed. 2003.Univ.Elemente de control al infecŃiilor în cabinetul stomatologic – N. C.Andreescu. 5.Bodnar. cu pierdere de substanŃă dură dentară.Metode moderne (neconvenŃionale) de tratament în odontoterapia restauratoare (sonoabraziune.Tehnici de preparare a cavităŃilor pentru incrustaŃii ceramice (demonstraŃie pe modele şi la pacient) 6.Tratamentul restaurator al leziunilor coronare.Marcov.Executarea de către studenŃi a tehnicilor de preparare pentru faŃetare 9. 3.Medicală.Executarea de către studenŃi a tehnicilor de albire a dinŃilor vitali în cabinet V.Popa. 2003.Popa. BIBLIOGRAFIE 1.Gafar.

151 . Cunoaşterea patologiei infecŃioase inflamatorii a globului ocular şi anexelor şi legătura lor cu patologia stomatologică.25% Examen teoretic (sesiune). VI. Ed. “Carol Davila” Bucureşti.. astigmatismului. Stabilirea atitudinei medico-chirurgicale oftalmologice în traumatismele oculare. “Carol Davila” Bucureşti.6. EVALUARE Activitatea pe modele şi la pacient……….……………. D.C.Univ.I) – M. miopiei. Însuşirea noŃiunilor clinice necesare pentru diagnosticul şi tratamentul afecŃiunilor retinei şi nervului optic.Estetica în odontoterapia restauratorie – M.B. 7. .15% Lucrări de control (degrevare)……………25% Examen practice (stagiu clinic)………….Popa.. 2005. Informarea viitorilor medici asupra patologiei fundului de ochi. IndicaŃiile tratamentului laser în patologia oculară.Popa. II.Manual de Odontoterapie Restauratoare: Cariologie (vol. Ed.Vârlan.35% OFTALMOLOGIE ANUL IV PROGRAMA AANALITICĂ A CURSULUI 16 ore de curs 16 ore de stagii I. Univ.. Orientarea diagnostică şi terapeutică cea mai eficientă în urgenŃele medico-chirurgicale oftalmologice. Recunoaşterea şi tratarea viciilor de refracŃie. 2007. OBIECTIVELE CURSULUI Cunoaşterea şi aprofundarea noŃiunilor de oftalmologie privind infecŃiile şi inflamaŃiile globului ocular şi anexelor. C. Recunoaşterea tumorilor oculare.M.B. SCOPUL CURSULU ÎnŃelegerea noŃiunilor de refracŃie oculară pentru diagnosticul şi corecŃia hipermetropiei. Orientarea diagnosticului în patologia cristalinului şi în glaucom.Bodnar.

astigmatism. iridociclita. CONłINUTUL CURSULUI CURS 1: Anatomia şi fiziologia globului ocular şi anexelor. Metode de examinare a fundului de ochi – oftalmoscopia corneo-conjunctivali. plăgi perforante. CURS 16: AfecŃiuni oculo-orbitare odontogene. CURS 4: Patologia orbitei şi a sclerei CURS 5: Motilitatea oculară. CURS 15: Tratamentul local şi general în patologia oculară. Examenul la lumina zilei a anexelor globului ocular Examenul polului anterior al globului ocular la lumina zilei Examenul tensiunii intraoculare. 152 . CURS 3: Patologia pleoapelor şi aparatului lacrimal. CURS 10: Glaucomul primitiv. arsuri. CorecŃia viciilor de refracŃie cu ajutorul lentilelor corectoare. IV. CURS 12: Traumatismele globului ocular şi anexelor CURS 13: UrgenŃe în oftalmologie CURS 14: ComplicaŃii în chirurgia oftalmologică. CURS 8: Patologia uveei. CURS 11: Patologia retinei şi a nervului optic. Manifestări oculare în boli generale CURS 2: RefracŃia oculară: miopie. congenital. CURS 7: Patologia corneei. hipermetropie. secundar. atacul acut de glaucom. Diagnosticul diferenŃial al ochiului roşu: conjunctivita. CURS 6: Patologia conjunctivei. CURS 9: Patologia cristalinului. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE DemonstraŃii de anatomie a globului ocular cu diapozitive şi disecŃii pe ochi de animal.III. contuzii. Tulburările fiziologice şi patologice ale acomodaŃiei.

traheala Patologie otologica Sindroame algice cranio-faciale 153 . 5....... OBIECTIVELE CURSULUI. Intelegerea rolului afecŃiunilor curente ORL in patologia generala 2... Sa cunoasca relatiile cauza-efect intre afectiunile ORL si patologia stomatologica si invers 4.. Informatii privind interferentele unor afectiuni chirurgicale ORL cu patologia si chirurgia OMF II.V................. Sa cunoasca criteriile de diagnostic ale afectiunilor curente ORL 2.. M.... Sa poata indica un tratament corect de prima instanta 3... 5. SCOPUL CURSULUI 1.se are in vedere ca la sfarsitul cursului studentii sa fie capabili : 1.. Dr. Arsene.... Sa cunoasca momentul in care pacientul trebuie indrumat la specialistul ORL 6...... EVALUĂRI Fiecare student va cunoaşte un caz din patologia oftalmologică.30% Examen teoretic – test.... C..... Dr... Prof....... Geron 2004 VII.....corpi straini..... M... 2.50% OTORINOLARINGOLOGIE ANUL IV Ore curs: 16 ore Ore lucrări practice : 32 ore I.. 3... Ed. insuficienta respiratorie..... Sa-si insuseasca cateva manevre de baza in tratamentul de urgenta al unor afectiuni ORL.... Geron 2002 Oftalmologie – teste... Dr.. Dumitrache. Dr.stomatologie sau ORL. 4.... Prof.20% Lucrare de control privind patologia oftalmologică......... Dumitrache...... BIBLIOGRAFIE Oftalmologie............ hemoragii....chirurgie OMF III.. CONTINUTUL CURSULUI 1.... Ed..... Ciocâlteu.. Cunoasterea influentei afectiunilor ORL in patologia stomatologica 3.. A.... etc. arsuri.. Sa recunoasca aspectele de patologie ORL care impun o conduita terapeutica in echipa ORL. Patologie rinosinusala Patologie faringiana Patologie laringo..

Videocaseta cu examenul ORL detaliat 7. National 1977 4. Sarafoleanu. semiologie laringiana.« Compendiu ORL ».« Caiet de lucrari practice de Otorinolaringologie ». vertijul periferic) 6. examenul clinic si paraclinic al urechii. hipoacuzia. Notiuni practice de anatomie si fiziologie faringiana. Notiuni practice de anatomie. I si II. Didactica si Pedagogica 1999 154 .vol. aspecte terapeutice de baza in patologia laringiana (insuficienta respiratorie acuta.IV. aspecte terapeutice de baza in patologia faringiana (flegmonul periamigdalian. spalaturi auriculare. Sarafoleanu si colab. Sarafoleanu si colab. sindromul adenoidian) 4..examen practic la pacient V. a unor manevre medico-chirurgicale (punctii. sinusoscopii.) 8.« Urgente ORL »-. tratamentul epistaxisului) 3. interpretarea imagisticii. etc. Corina Mella. aspecte terapeutice de baza in patologia rinosinusala (punctia sinusului maxilar. Silvy. Ed. fiziologie. examene endoscopice ORL. semiologie faringiana. Generalitati : cunoasterea instrumentarului folosit in ORL si sistematizarea examenului clinic al bolnavului ORL 2. patologie. pansamentelor.« Explorarea functionala si paraclinica in Otorinolaringologie ». examenul clinic si paraclinic rinosinusal . semiologie acusticovestibulara . examenul clinic si paraclinic al faringelui. paraclinic si terapeutica nervilor cranieni. Ed. traheostomia) 5.2004 2.Ed. Mincu-Radulescu. C. D. D. Notiuni practice de anatomie si fiziologie laringiana. insuflatii tubare. examenul clinic si paraclinic al laringelui. G. examinare clinica. semiologie rinologica.ed. Theodor. aspecte terapeutice de baza in patologia auriculara (corpi straini auriculari. BIBLIOGRAFIE 1. C Sarafoleanu. Notiuni practice de anatomie si fiziologie rinosinusala. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. V. Universitara « Carol Davila » Bucuresti. efectuarea tratamentului. semiologie. Sarafoleanu. Verificarea cunostintelor. sistemului limfatic cervical si glandelor anexe ale cavitatii bucale. Notiuni practice de anatomie si fiziologie a urechii. 2001 5.. . D. Participarea la activitatea practica din clinica : examinarea bolnavilor. Codrut Sarafoleanu –« Otorinolaringologie » curs pentru studentii Facultatii de Medicina Dentara. Ed. RAI Coressi 1997 3.

ramura medico-chirurgicala a stiintelor stomatologice.epidemiologia bolii parodontale si aspectele actuale. 3.OBIECTIVELE CURSURILOR: Se propune ca la terminarea cursului studentii sa indeplineasca urmatoarele atributii: 1. 155 .VI. Examen teoretic dupa tematica cursului……70% din nota finala PARODONTOLOGIE ANUL V 32 ore de curs 32 ore de lucrări practice I. 3. o audiograma. Introducere. Obiectul Parodontologiei .Insusirea unui mod biologic.Insusirea unei metodologii de investigare prin ancheta epidemiologica in boala parodontala.SCOPUL CURSULUI 1.30% din nota finala v. 2. un examen CT.moderne privind etiopatogenia bacteriana a bolii parodontale in conditiile existentei factorilor favorizanti locali si generali. Stadiul actual al cunostiintelor de specialitate in Parodontologie. II. Va interpreta o radiografie. EVALUARE i.de intelegere a relatiei de cauzalitate dintre factorul microbian si boala parodontala in raport cu influentele organismului gazda la nivel local si general.medical. III.Insusirea unui mod eficient de utilizare a instrumentarului de tratament parodontal.Recunoasterea starii de imbolnavire a componentelor aparatului dento-maxilar cu accent pe aprecierea formei clinice de suferinta a structurilor parodontiului marginal. Va incerca sa stabileasca diagnosticul si sa indice un minim de masuri terapeutice iii.Insusirea cunostintelor de baza privind structura functionala a parodontiului marginal.CONTINUTUL CURSURILOR 1. analizele uzuale iv.Intelegerea relatiei de cauzalitate dintre factorul microbian si mecanismele directe si indirecte de patogenitate in boala parodontala 2.Istoricul Parodontologiei. Examen practic la sfarsitul stagiului………. 4. Fiecare student va examina un numar de 8 pacienti ii.Investigarea clinica si paraclinica a cazurilor de imbolnavire a parodontiului marginal.

7.Evidentierea clinica a placii bacteriene supragingivale.in producerea bolii parodontale Influenta unor factori generali asupra susceptibilitatii de imbolnavire a parodontiului marginal 10. Particularitatile morfologice si functionale ale parodontiului marginal. Prezentari de cazuri clinice si rezolvari terapeutice 3.Fiziologia parodontiului marginalTeorii privind modalitatile de preluare a solicitarilor asupra dintilor de catre parodontiul profund.Prezentarea schemei odontonului cu referiri la evolutia morfologica si topografica a bolii parodontale 2.sistemici.de laborator 4.Prezentarea instrumentarului de consultatie si de detartraj manual si chirurgical.Examinarea bolnavului parodontopat Anamneza Examenul clinic obiectiv Examene complementare IV. 9.Vascularizatia si inervatia parodontiului marginal 6.Aprecierea starii de igiena.Prezentarea pe model a tehnicilor de detartraj manual instrumental 6.Relatii functionale intre ocluzale odonton.Studiul modelelor. B. 8.instrumental si a detartrajului ultrasonic 7.Epidemiologia bolii parodontale.a starii de imbolnavire si a cerintelor de tratament parodontal prin : 156 .radiografiilor si interpretarea rezultatelor unor investigatii paraclinice.Demonstratii pe pacient ale detartrajului manual. 5.CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1.Rolul factorilor generali.Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice. Prezentarea instrumentarului specializat in tratamente complexe chirurgicale si de echilibrare ocluzala 5. Embriogeneza.Relatii functionale.Atritia si implicatiile abraziunii patologice. Eruptia dentara si structurarea parodontiului marginal 3. Evidentierea clinica si biochimica a placii bacteriene subgingivale 8.Prezentarea Foii de Observatie a bolnavului parodontopat.musculatura masticatorie temporo-mandibulara. 4. 2.Terminologie.Morfofiziologia parodontiului marginal profund.Dinamica dezvoltarii complexului si dento articulatia parodontal.Morfofiziologia parodontiului marginal superficial.

SCOPUL CURSULUI: 1. 2.Horia Traian Dumitriu. 2.medical de intelegere a patologiei parodontiului marginal in vederea instituirii unui tratament rational. 3.a metodei de periaj si a frecventei periajului 10.eficient.Prezentarea complexa a procedurilor de tratament medicamentos.Buc.O.Examen practic 4.”Parodontologie”Prof.Insusirea unui mod biologic.Insusirea deprinderilor practice de utilizare a intregului instrumentar utilizat in cadrul manoperelor de investigare si tratament parodontal.Efectuarea detartrajului manual instrumentar si cu ultrasunete 12.Silvia Dumitriu. Editia a-III-a 1999 2.Ed.Periajul dentar pentru finisare si instruirea pacientilor dupa detartraj V.Fiecare student va examina complex 10 pacienti cu stabilirea statusului dento-parodontal si inregistrarea datelor in F.”Etiologia microbiana in parodontitele marginale cronice” Prof.9.chirurgical si functional in vederea aplicarii unui tratament modern realizat prin mijloace actuale de maxima eficienta.Instruirea bolnavilor parodontopati privind folosirea unor mijloace secundare de igienizare ca: firul de matase.EVALUARE 1.. 2. Viata Medicala Romaneasca.Examen teoretic 20% 20% 20% 40% ANUL VI 32 ore curs 80 ore de lucrari practice I. 157 .CERMA.BIBLIOGRAFIE 1.Dr.Prof.Dr.Intelegerea la un nivel superior a aspectelor complexe de simptomatologie clinica a afectiunilor parodontale in corelatie cu substratul lezional al acestora.Buc.Dr.Lucrari de control din materia predata 3.Ed.clatire si irigatie bucala 11.1996 VI.Horia Traian Dumitriu.stimulatorul gingival.proceduri de spalare.Individualizarea pentru fiecare bolnav parodontopat a programului de igienizare prin autointretinere legata de: instructiuni privind alegerea periutei de dinti.

frecvent hiperplazice din cursul unor boli sistemice 5.Gingivite descuamative 9.Forme clinice-simptomatologie A.Gingivita alergica 8.Gingivite si gingivostomatite de cauza micotica 11.Tumori gingivale benigne si maligne B.Gingivita cronica.Intocmirea unui plan complex si corect de tratament in sensul individualizarii acestuia in raport cu starea de imbolnavire a pacientului. OBIECTIVELE CURSURILOR: Se propune ca la terminarea cursului studentii sa indeplineasca urmatoarele atributii: 1.Gingivita hiperplazica.Parodontita marginala cronica superficiala 2.Parodontita marginala cronica profunda a)Parodontita prepubertala b)Parodontita juvenila c)Parodontita marginala cronica profunda la adult Forme clinice de parodontite marginale la adult a)Parodontita marginala agresiva.Clasificarea bolilor parodontiului marginal II. CONTINUTUL CURSURILOR I.Instituirea unui tratament complex pe baza celor mai noi achizitii in domeniu.simpla.Gingivite simptomatice.prin introducerea unor proceduri moderne.simpla.Gingivite din cursul unor stari fiziologice 4.de cauza microbiana 3.rapid progresiva b)Parodontita marginala profunda ulero-necrotica c)Parodontita marginala profunda refractara la tratament d)Parodontita distrofica 158 .I. 3.Gingivite si gingivostomatite acute si subacute 10.Gingivita hiperplazica idiopatica 7.Recunoasterea precisa a stadiului de imbolnavire si stabilirea unui diagnostic cit mai corect care sa evalueze in mod obiectiv starea de imbolnavire parodontala. 2. III.Gingivita 1.Gingivite hiperplazice de cauza medicamentoasa 6.de maxima eficienta terapeutica.necomplicata 2.Parodontite marginale 1.

Profilaxia si tratamentul antimicrobian in inflamatiile parodontiului marginal Principii generale Indepartarea placii microbiene Mijloace principale de indepartare a placii microbiene Mijloace secundare Tratamentul medicamentos impotriva placii microbiene Modalitati de aplicare a substantelor medicamentoase in tratamentul antimicrobian.Manifestari ale traumei ocluzale si prin lipsa contactului ocluzal asupra parodontiului marginal III.Tratamentul de echilibrare ocluzala Individualizarea microprotezelor la bolnavii parodontopati Restaurarea protetica a bolnavilor parodontopati Tratamentul ortodontic Imobilizarea dintilor parodontotici Alegerea dintilor pentru imobilizare.Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice A.Chiuretajul gingival si subgingival 2.Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice 1.Chirurgia mucogingivala C.Evolutie.a metodei si a momentului aplicarii acesteia Alegerea dintilor inclusi in sistemele de imobilizare Alegerea metodei de imobilizare Momentul aplicarii imobilizarii Clasificarea sistemelor de imobilizare Imobilizarea temporara 159 . antiinflamator al gingivitelor si parodontitelor marginale cronice B.Gingivectomia 3.Manifestari gingivo-parodontale si orale in SIDA D.Chirurgia osoasa alveolara 6.Gingivectomia gingivoplastica 4.Operatiile cu lambou a)Operatia cu lambou mucoperiostal reflectat in totalitate b)Operatia cu lambou mucoperiostal partial reflectat c)Operatiile cu lambou mucozal d)Operatia cu lambou repozitionat apical 5.C.prognostic si complicatii IV.

mesajul santului gingival spalaturi si irigatii ale santului gingival aplicatii cu spatula sau sonda instilatii infiltratii. atele. detratraj manual subgingival. 4. combinatii ale acestora 6. mezoterapia imunoterapia si terapia cu produse imunobiologice 3. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. Imobilizarea cu materiale compozite auto sau foto polimerizabile 7. Anestezia in practica parodontala 2. Imobilizarea permanenta cu mijloace specifice contentiei dintilor parodontotici 160 . Detratraj profesional cu ultrasunete supra si subgingival. Insusirea procedurilor de tratament parodontal prin : badijonaj. aplicatii de antiseptice si antibiotice. Slefuiri selective 5.Orientari terapeutice principale si scheme de tratament Aspecte actuale.Bioterapia de reactivare Cu produse de origine animala Cu produse de origine vegetala Prin produse medicamentoase de origine sintetica Vitaminoterapia Proceduri chirurgicale cu efecte de bioreactivare parodontala Masajul gingival Bioterapia prin proceduri balneoterapeutice Substante imunobiologice E.Imobilizarea permanenta Realizata in cabinet fara ajutorul laboratorului de tehnica dentara Realizata cu concursul laboratorului de tehnica dentara Aprecierea critica a sistemelor de imobilizare D. Imobilizarea temporara prin ligaturi. periaj si lustruire dupa detartraj.paraclinice si experimentale ale remanierii osoase si a regenerarii parodontiului marginal Aspecte actuale ale profilaxiei specifice in parodontopatii II. tamponament. clinice.

Viata Medicala Romaneasca.CERMA. Ed. terapie de aditie si interpozitie de membrane Seminarii recapitulative.Dr.Examen practic 4. Insusirea elementelor de pregatire preoperatorie si de ingrijiri postoperatorii 20.. chirurgical si de reechilibrare functionala 2.1996 VI. Chiuretajul subgingival in camp inchis 13. Gingivectomie gingivoplastica 16. Operatii cu lambou 17. Papilectomia 11. Slefuirea dintilor parodontotici recuperati prin tratament anti microbian si chirurgical pentru restaurari protetice conjuncte inclusiv metalo-ceramice.Dr.Lucrari de control din materia predata 3.Ed. discutii.Buc. Prof.Silvia Dumitriu.”Etiologia microbiana in parodontitele marginale cronice” Prof. Participarea si efectuarea unor interventii mai ample de regenerare tisulara ghidata. BIBLIOGRAFIE 1.”Parodontologie”Prof.Fiecare student va examina complex 15 pacienti cu inregistrarea datelor in FO. Chiuretajul subgingival in camp deschis 14. Mici deplasari dentare ortodontice 10. Editia a-III-a 1999 2.Buc. Gingivectomia 15.Horia Traian Dumitriu. EVALUARE 1. 9. Chiuretajul gingival 12. Electro si chimio-cauterizarea microburjoanelor gingivale 19. referate V. stabilirea statusului dentoparodontal si a unui plan de tratament complex:medicamentos.Examen teoretic 20% 20% 20% 40% 161 .Dr.8.Horia Traian Dumitriu. Interventii de chirurgie plastica muco-gingivala 18.

Analiza electrocardiogramei Investigarea metabolismului glucidic şi lipidic Investigarea metabolismului protidic Diagnosticul enzimatic al bolilor interne 162 . respiratorii. 12.Prezentarea valorilor normale ale datelor de laborator şi interpretarea valorilor patologice. . pulmonare.Să selecteze cazurile pentru care sunt necesare consulturi interdisciplinare.Să înŃeleagă implicaŃiile pentru practica stomatologică a bolilor: hematologice. 9. digestive. III. metabolice. 5. 2. 4. Diabetul zaharat Fiziopatologia metabolismului protidic Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic. 48 ore de lucrări practice I. . şoc. SCOPUL CURSULUI: . 10. . 3. 1. . Fiziopatologia eritrocitelor Hipertensiunea arterială InsuficienŃa hepatică InsuficienŃa respiratorie IV. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1. renale. hepatice. Edemele Fiziopatologia metabolismului fosfocalcic Fiziopatologia hemostazei ReacŃia sistemică postagresivă şi stările de şoc InsuficienŃa cardiacă . 8. 7.Prezentarea mecanismelor marilor sindroame: inflamaŃie. cardiace. etc. 14. CONłINUTUL CURSURILOR: Fiziopatologia inflamaŃiei Fiziopatologia termoreglării Fiziopatologia durerii Fiziopatologia metabolismului glucidic. cardiace. II. 13. 4. 6. 11.Prezentarea aspectului normal şi patologic al traseelor EKG.PATOLOGIE GENERALĂ ŞI IMUNOLOGIE ANUL II Un semestru 32 ore de curs. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: .Să pună un diagnostic de boală sau sindrom plecând de la datele de laborator. renale. 3. 2.

– Patophysiology. 1984 13. septicemie şi şoc toxicoseptic în : Drăgan M... Medicală.. Price S.. – Fiziopatologie pentru studenŃii facultăŃilor de stomatologie. Investigarea eritrocitelor.... Ed. 11...Fiecare student va interpreta buletine de analiză şi trasee de EKG în cadrul testelor . Neutropeniile Test Explorarea hemostazei Explorarea funcŃiilor ficatului.. 1980 6. Didactică şi Pedagogică.............. Medicală...... Wilson L. Vol.... Medicală. 10... Bucureşti 2000 3.......... Anemiile Investigarea seriei albe.S... Aramă S.......S. Bucureşti.. Bucureşti. Ed. 1983 VI... 12.. (sub redacŃia) ....Examen practic . – Mijloacele de apărare ale organismului contra infecŃiilor în : Drăgan M. I... (sub redacŃia) – Boli InfecŃioase......... Ed.. Bucureşti.. Editura Academiei R. Ed....5. Saragea M. Teodorescu Exarcu I. Cerma. Saragea M. Ed..... Aramă S.. 8... (sub redacŃia) ..1992 8. 4th Edition.... Didactică şi Pedagogică. 1998 4.. litografia IMF Bucureşti.. Citoliza hepatică...... (sub redacŃia) – Tratat de Fiziopatologie vol II...... Ed.Fiziologia şi fiziopatologia sistemului endocrin.... 1985 14........... Ed. 1998 5... 50% 163 . BIBLIOGRAFIE: 1.... Medicală........ Ed. Teodorescu Exarcu I. (sub redacŃia) – Fiziopatologie ... Barbu R.... Marin F.... Aramă S..R..... Editura Academiei R... 6.. 1989 11.. Bucureşti...Fiziologia şi fiziopatologia digestiei.......... Aramă S..... 1982 10.. biochimico-umorale şi morfofuncŃionale în medicină........ Didactică şi Pedagogică. Teodorescu Exarcu I... II. 1982 12..... Bucureşti..Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. Mosby Year Book Inc... 1985 9. Leucemiile... Ed.. Bucureşti.Fiziologia şi fiziopatologia excreŃiei...... – Fiziopatologie. Bucureşti 1999 2.Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. Icterele Explorarea aparatului respirator şi renal Buletine de analiză şi cazuri comentate – recapitulare Examen practic V.. (sub redacŃia) – Tratat elementar de explorări clinice. Teodorescu Exarcu I. Medicală.. Cerma... Bucureşti. (sub redacŃia) ..... 20% ... Bucureşti..... (sub redacŃia) .... 9.. (sub redacŃia) – Tratat de Fiziopatologie vol I... Bucureşti...R... 7.... (sub redacŃia) – Boli InfecŃioase...... EVALUARE: .... 30% . – Bacteriemie... 1998 7........ (sub redacŃia) ..... Teodorescu-Exarcu I. Ed. Bucureşti.Examen teoretic ..... Dacia... Vol.. Ed.. Teodorescu Exarcu I.Lucrări practice... Cluj-Napoca. 1980 15. – Explorări funcŃionale...

Prezentarea elementelor fundamentale de imunologie normală. Imunoglobulinele.Moleculele de prezentare a epitopilor 3.Să pună un diagnostic de boală sau sindrom imun plecând de la datele de laborator. în special colagenoze. ImunodeficienŃele primare şi dobândite 164 .Prezentarea mecanismelor bolilor autoimune.Să selecteze cazurile pentru care sunt necesare consulturi interdisciplinare. NoŃiuni introductive.Să cunoască principiile de tratament al şocului anafilactic. Dinamica răspunsului imun umoral 7. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. Ganglionii limfatici splina. . Apărarea specifică şi nespecifică 2. Sistemul complement 8. . OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili : . inclusiv SIDA.Prezentarea principalelor metode de explorare a bolilor alergice. SCOPUL CURSULUI: . Citokinele şi interleukinele 6. II. . Recunoaşterea antigenului de către LB şi LT. Reglarea răspunsului imun 5. inclusiv a şocului anafilactic. .IMUNOLOGIE ANUL III PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru 16 ore de curs 32 ore de lucrări practice I. .Să înŃeleagă implicaŃiile pentru practica stomatologică a bolilor autoimune şi a sindroamelor de imunodeficienŃă. Receptorii LT.Prezentarea unor imagini ale celulelor implicate în răspunsul imun.Prezentarea principalelor tipuri de deficite imune.Prezentarea tipurilor de hipersensibilitate. Limfocitele 4. . Răspunsul imun celular 9.Prezentarea datelor esenŃiale referitoare la mecanismele de apărare ale organismului. autoimune şi a sindroamelor de imunodeficienŃă. . Celulele auxiliare. . III. .

. (sub redacŃia) – Tratat elementar de explorări clinice.. (sub redacŃia) – Boli InfecŃioase.M..... Ed... Cluj-Napoca. Cialâcu V......... Bâră C...... ReacŃiile de hipersensibilitate........... – Imunologie Medicală.. 1998 VI.......Lupusul eritematos sistemic.. Hipersensibilitatea de tip III prin complexe imune 12.Explorarea imunopatologică : testele cutanate... Universitară “Carol Davila”. Didactică şi Pedagogică. autoanticorpii 3..... – Imunologie fundamentală..... Aramă S. medicamentoase... Parodontopatiile IV. Bucureşti. Mucoasa bucală.... Explorarea imunologică în bolile alergice : cutanate. Ed.... – Fiziopatologie... reacŃia de hemaglutinare. Bancu A. Popescu L.. 1998 6....... Ed. eozinofilia...... – Explorări funcŃionale.. Ursaciuc C..Fiecare student va cunoaşte principiile explorării imunologice. Ed. Didactică şi Pedagogică.. alimentare. 1996 5. Marin F.....Examen teoretic . 1998 2. Hipersensibilitatea de tip I (anafilaxia). Lichidul gingival.. Incompatibilitatea în sistemul Rh. ocupaŃionale 4. 80% 165 .. Dacia. testele cu histamină 2..... Ed... – Mijloacele de apărare ale organismului contra infecŃiilor în : Drăgan M. Testele in vitro: reacŃia de fixare a complementului.... 20% . 1980 4. Explorarea imunologică în bolile cavităŃii bucale şi ale tubului digestiv. va interpreta buletine de analiză şi va recunoaşte aspecte imunohistologice în cadrul lucrărilor practice . Ed..... Aramă S. Barbu R......... Explorarea imunologică la pacienŃii cu sindrom febril prelungit. Bucureşti. Determinarea grupelor sanguine.. Bolile autoimune. Placa bacteriană.. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1. ReacŃia post-transfuzională... Medicală. reacŃiile de imunofluorescenŃă.. Hipersensibilitatea de tip II citotoxică.. Poliartrita reumatoidă... Bucureşti...... BIBLIOGRAFIE: 1....... Saliva... factorul reumatoid. Sindromul Sjogren 13.... respiratorii.10. Bucureşti......... Bucureşti... imunodifuzia în gel. biochimico-umorale şi morfofuncŃionale în medicină.Explorarea imunologică în bolile autoimune V..... Cerma..... 2000 3. Apărarea imună la nivelul cavităŃii bucale. EVALUARE: . şocul anafilactic 11. Astmul bronşic alergic....

Cunoaşterea sistemului imun de aparare a cavităŃii bucale. 166 . III. CONłINUTUL CURSURILOR 1. studenŃii să fie capabili: 1. 5. Să cunoască aspectul normal al cavităŃii bucale şi variantele normalului. Structura histologică normală a mucoasei bucale. Cunoaşterea morfologiei normale şi a structurii mucoasei bucale precum şi variantelor sale normale. limfonodulii regionali. 4. 4. Să cunoască afecŃiunile cu potenŃial de malignizare şi principalele forme de debut ale carcinomului şi melanomului de mucoasă în vederea efectuării controlului oncologic preventiv în cabinetul stomatologi. Cunoaşterea principalelor grupe de afecŃiuni ale mucoasei bucale precum şi ale afecŃiunilor medicale ale gurii şi glandelor salivare. Să cunoască şi eventual să poată suprima factorii locali favorizanŃi ai malignizarii. Mecanisme de aparare antiinfecŃioasă ale cavităŃii bucale: saliva.OBIECTIVELE FINALE ALE CURSULUI: Se doreşte ca la sfârşitul cursului şi a stagiului practic. Ńesuturile limfoide ale cavităŃii bucale. Să cunoască principalele afecŃiuni medicale ale cavităŃii bucale în general şi ale mucoasei bucale în special. 2. Cunoaşterea principalilor factori favorizanŃi ai carcinomului de mucoasă. Obiectul de studiu al disciplinei şi clasificarea afecŃiunilor medicale ale cavităŃii bucale Mucoasa bucală normală şi variantele ei zonale. 2. 3. 2. Cunoaşterea leziunilor cu potenŃial de malignizare şi a formelor de debut ale carcinomului şi melanomului mucoasei bucale.mucoasa bucală. II. SCOPUL CURSULUI: 1.PATOLOGIE ORALĂ ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI 32 ore de curs / 32 ore de lucrări practice I. 5. 3. Să trateze o parte din aceste afecŃiuni care sunt cuprinse în ghidul de competenŃe profesionale ale medicului stomatolog.

modificari benigne şi de origine necunoscută. Stomatitele buloase şi ulcerative. Patologia medicală a glandelor salivare: gura uscată. Dermatoze autoimune. Manifestări alergice la nivelul cavităŃii bucale. Etapele alcătuirii diagnosticului în Patologia Orală 3. Metode de diagnostic precoce ale leziunilor neoplazice . Algiile nespecifice ale cavităŃii bucale: stomatodinia. glande salivare. condiloame. 11. Carcinomul de mucoasa: etiologie. Leziuni pigmentare ale mucoasei bucale. 16. 15. Tumori de origine virală: veruci. tipuri de leziuni. cauze favorizante. Leziunile elementare ale mucoasei-tipurile clinice de leziuni. mucoasă. importanŃa lor. Metodologia examinăii bolnavului 2. Manifestări bucale în sindromul H. imunologia cancerului debutant. ReacŃii locale la medicamente şi materiale Leziuni traumatice şi importanŃa lor. sindromul Sjogren. 6.displazii epiteliale şi carcinomul "in situ". efectele patogene asupra mucoasei. herpangina. Zona Zoster.I. varicela. 8. Lichenul plan bucal şi lupusul eritematos. 13. 5.Tratamentul stomatologic al pacienŃilor seropozitivi. stomatoscopia 167 . Histopatologia leziunilor mucoasei-alterări ale epiteliului. InfecŃii micotice ale mucoasei bucale: candidoza bucală acută şi cronică. Sistemul imunitar de apărare al mucoasei şi verigile sale: moleculele de adeziune. Foaia de observaŃie şi particularităŃile ei 4. stomatita streptococică. Forme clinice de debut de carcinom. mononucleoza infecŃioasă. Manifestări bucale în sifilis şi tuberculoză.3. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Manifestări bucale în hemopatii. AfecŃiunile bacteriene ale mucoasei bucale: stomatita ulcero-necrotică.citologia exfoliativă . papilom. 12. citokinele. alterări ale conjunctivului. Afte bucale cronice recidivante. AfecŃiuni cu potenŃial de malignizare şi afecŃiunile premaligne ale mucoasei. AfecŃiuni autoimune ale mucoasei bucale. 5. Efectele radio şi chimioterapiei asupra structurilor cavitătii bucale: dinŃi. aftoza şi sindromul Behcet. 4. Keratozele bucale-leucoplazia. Eritroplazia Papilomatoza orală.coloraŃia vitală..V. Variante ale normalului la nivelul cavitătii bucale. Examene complementare-enumerare. 9. 10. AfecŃiuni virale cu manifestări bucale: herpesul simplex. stomatita odontiazica. Hiperplaziiie gingivale. IV. parotidita virală. 7. celule imunocompetente. 14.

studenŃii participă la consultaŃiile serviciului. Pindborg "Atlas of Diseases of the Oral Mucosa" 5-th. 2. 10. Bucuresti 1999 3. Ed.6."Patologie Medicală Stomatologică" Ş. Edition.Cursul teoretic predat 2. participare la consultaŃiile şi tratamentele de specialitate NOTA: Concomitent cu temele expuse în cadrul L.chirurgicale . Cerma. Fiecare student va efectua minimum o foaie de observaŃie. Examenul histopatologic-transportul pieselor. Metode de explorare clinică şi paraclinice în patologia medicală a glandelor salivare 14. Regezi & Sciuba "Oral Pathology " second edition. includerea.radioterapice 12. testarea sensibilităŃii (antibiograma). Metode de identificare ale virusurilor din leziunile mucoasei bucale 11. Examenul microbiologic şi etapele sale: prelevare. fixarea. cultura. participare la consultaŃiile şi tratamentele de specialitate 16. identificarea de germeni. tehnica.medicale . Prezentări de cazuri clinice. 168 .domenii de utilizare -imunohistochimia 9. BIBLIOGRAFIE: 1. Prezentări de cazuri clinice. Examenul biopsic-indicaŃii. NoŃiunea de "urgenŃă" în afecŃiunile mucoasei bucale 13. transport. Prezentări de cazuri clinice.J. EVALUARE: 1. participare la consultaŃiile şi tratamentele de specialitate 15.. Metode moderne de diagnostic complementar -imunofluorescenta . J. Fiecare student va efectua examen clinic la minimum 4 pacienŃi diferiŃi şi va raporta modificările observate. Tovaru. colorarea 8. efectuarea de foi de observaŃie şi prezentări de caz. secŃionarea. supravegherea vindecării 7.P. 1993 VI. V. Strategii de tratament în afecŃiunile medicale stomatologice: .1992 4.

E. Genul Leishmania. Trichuris. I: paraziŃii şi parazitismul. patogenitate. Cursul SIDA Nr. Trichinella. 3: Clasa Cestoidea (Genurile: Taenia. Genul Trichomonas ( T. Examen teoretic scris cu 20 de subiecte PARAZITOLOGIE ŞI VIRUSOLOGIE ANUL II PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI DE PARAZITOLOGIE Un semestru 8 ore de curs. Enterobius. Genul Entamoeba (E. Cursul Nr. Echinococcus). Clasa Trematoda (Genul Schistosoma) Cursul Nr. III. răspuns imun. bucalis. Cunoaşterea principalelor genuri şi specii de paraziŃi implicaŃi în patologia umană Prezentarea unor elemente esenŃiale de recunoaştere ale infecŃiilor parazitare în scop de diagnostic. CONłINUTUL CURSURILOR: Cursul Nr. elemente clinice de bază. interelaŃie parazit gazdă. OBIECTIVELE CURSULUI: Cunoaşterea noŃiunilor de parazit şi parazitism. Strngyloides 169 . pneumocistoza.3. Genul Plasmodium (malaria). amoeba libere conditionat patogene. 4: Clasa Nematoda (Genurile: Ascaris. gingivalis . 16 ore lucrari practice I. toxoplasmoza). Hymenolepis. histolytica). 2: infecŃii parazitare oportuniste producatoare de moarte în (criptosporidioza. SCOPUL CURSULUI: Prezentarea unor noŃiuni de bază referitoare la principalele infecŃii parazitare întâlnite în patologia umană II. T vaginalis). Examenul practic constă în recunoaşterea pe diapozitive a 5 cazuri diferite de afecŃiuni ale mucoasei bucale 4.

CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: Lucrarea Nr. ALL 1997. pneumocistoza şi toxoplasmoza. R. EVALUARE Examen: test grilă cu 25 de întrebari în timp de 25 de minute. izolarea şi cultivarea amoebelor libere condiŃionat patogene. Briliant 1999. VI. diagnosticul infecŃiei trichomonozice. Dobândirea unor cunoştiinte generale privind principalele familii de virusuri cu cale de transmitere parenterala şi a riscului profesional asociat infecŃiei cu aceste virusuri.C. PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI DE VIRUSOLOGIE semestrul I/II 12 ore curs 12 ore lucrari practice I. 1: recoltarea materialului biologic. ÎnŃelegerea patogeniei infecŃiei virale şi a noŃiunilor generale privind imunitatea antivirală 2. SCOPUL CURSULUI: 1 . 7 si 8: examene microscopice şi macroscopice pentru recunoaşterea elementelor parazitare (helminti) utilizate în diagnosticul curent. 6: examenul coproparazitologic şi alte tehnici speciale de recoltare şi diagnostic al infecŃiilor helmitice. "Parazitologie medicală” Simona Rădulescu Ed.. BIBLIOGRAFIE "InfecŃii parazitare umane" Dan Steriu Ed. Lucrarea Nr. 3: diagnosticul în criptosporidioza. 170 . Oricare alt titlu apărut pe piaŃa internă (eventual externă) dupa 1990. un test grila (anunŃat) în scopul familiarizării cu astfel de verificări. Lucrarea Nr. 5: examene microscopice pentru recunoaşterea elementelor parazitare (protozoare) utilizate în diagnosticul curent. 4: diagnosticul în malarie. Lucrarea Nr. 2: examenul L. Lucrarea Nr. coprocultura parazitologică. Asimilarea unor noŃiuni privind principalele virusuri implicate în patologia infecŃioasa a cavităŃii bucale. tehnica froŃiului şi al picaturii groase. Lucrarea Nr. V. 3. Lucrarile Nr.IV.

B C Delta. Efectul antiretroviralelor în alte viroze. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE 1. Patogenia infectiei virale Curs 2. Diagnostic de laborator. Haine de protecŃie şi tehnici bariera. Curs 3. Stomatite hiperplazice. 3. Tehnici de control al infecŃiilor virale în practica stomatologică. Imunoterapia în infectia HIV. Carcinom hepatic de etiologie virală. Interpretarea principalelor metode de izolare a virusurilor pe substraturi vii şi de identificare rapidă a antigenelor virale în produse patologice recoltate de la pacienŃi. virusuri hepatitice recent identificate AgenŃii etiologici. Stomatite de etiologie virală. B C D E şi în infecŃia cu HIV 4 . Antivirale specifice pentru unele herpesvirusuri.Antiretrovirale. strategii virale de eludare a raspunsului imun. EBV. Metode de dezinfecŃie şi sterilizare a instrumentarului dentar. Vaccinuri virale. CONTINUTUL CURSURILOR Curs 1. Stomatitele eritematoase. Interferon: mecanisme de acŃiune şi efecte biologice. Interpretarea semnificaŃiei testelor calitative şi cantitative de detectie a acizilor nucleici virali în produse patologice recoltate de la pacienŃi III. CurăŃirea şi dezinfectarea cabinetului stomatologic şi a suprafeŃelor adiacente. Curs 4. 171 . Curs 6. Utilizarea instrumentarului tăios. Hepatita cronică cu virusurile B şi C. E. Taxonomie virală. VZ. InfecŃia HIV / AIDS. Leziuni orale asociate cu infecŃia HIV Curs 5. 2. OBIECTIVELE CURSULUI: 1 . EvoluŃia şi stadializarea infecŃiei HIV/SIDA la adult şi în pediatrie. Însuşirea şi aplicarea recomandarilor intenaŃionale privind tehnicile de control al infecŃiilor virale în practica stomatologică. principalele familii virale de interes medical. Terapia combinată. Ciclul replicativ viral. Mecanisme ale rezistenŃei la antiretrovirale. Stomatitele veziculare. Virusuri hepatitice: Hepatita A. Human herpesvirus 6. inhibitori de proteaze virale. Diagnosticul de laborator. raspunsul imun celular. Agentul etiologic. IV. Stomatitele buloase. Imunitatea în viroze. Indicarea analizelor de laborator necesare diagnosticarii corecte a leziunilor din stomatitele virale 5. Markeri pentru monitorizarea evoluŃiei şi tratamentului hepatitelor cronice. CMV. NoŃiuni de hemovigilenta. Aplicarea algoritmului de diagnostic în hepatitele virale A. Herpesviridae: virusurile HSV 1 şi 2. Inhibitori ai reverstranscriptazei.II.7 şi 8.

. 2000 .6.test grilă . Cernescu. Ruta. Principalale tipuri de efect citopatic. Determinarea încarcarii virale. 11. Culturi de celule: Clasificarea culturilor celulare. 5. .. 25. S. Algoritmul operaŃiilor implicate în diagnosticul Virusologic rapid: Etapele izolarii şi Identificării virusurilor de la bolnavi.. 28. DetecŃia infecŃiei în timpul ferestrei serologice. Markeri ai infectivităŃii VHB. DetecŃia infecŃiei la nou nascuŃii din mame seropozitive. Protocol de menŃinere a unei culturi celulare stationare. Creşterea şi dezvoltarea coplilului. 10 (ELISA.Tratamentul cu antiretrovirale". 172 . 3.. 3.7.C.5.. Transportul probelor. Ed. Concept publishing. S. Cernescu... 32.. 1998 1. WB). 11. Tehnici moleculare."SIDA. 9. Alegerea eşantioanelor pentru diagnosticul Virusologic."Practica diagnosticului virusologic''. BIBLIOGRAFIE .. V. Diagnosticul hepatitei E 5. Ed. 6. 12. Concept publishing. 10. 1998. Capitolele 1."Virusologie Medicală''. Evaluare Seminarii din materia de lucrări practice ……10% Examen teoretic .. 12. Ruta Ed. 23. VI.. Tehnici de detecŃie a virusului şi a produselor virale: Tehnica de amplificare genica (PCR). Diagnosticul hepatitei D.C. Prelevarea şi etichetarea probelor biologice. 2.. cap. C. Diagnosticul în hepatita B: Metode de evidenŃiere a AgHBs..... 34.. Diagnosticul în infecŃia HIV/SIDA: Tehnici serologice de triaj şi de confirmare: ELISA. ………90% PEDIATRIE ANUL IV Un semestru 16 ore curs/ 32 ore lucrări practice I. 8 (PCR). 13. Cernescu.2. Western Blot (WB) 6. Protocol de izolare a unui virus pe culturi celulare. Diagnosticul de laborator în hepatitele virale: Diagnosticul hepatitei A.ELISA. 8. 4.7 (Imunofluorescenta). SCOPUL CURSULUI: 1. Medicală. Diagnosticul hepatitei C: Teste serologice: Tehnica imunoenzimatică . 26.

5. Hipoxia la naştere (encefalopatia hipoxicischemică). Bolile carenŃiale ale sugarului. InfecŃia bacteriană (sepsisul) la nou-născut. 6. compoziŃia laptelui de vacă. Creşterea şi dezvoltarea în perioada primei copilării. Mecanisme de aparate antiinfecŃioasă ale aparatului respirator. 7. Detresa respiratorie a nou-născutului. 2. Boli congenitale de cord cianogene: teralogia Fallot. compoziŃia şi proprietăŃile laptelui de mamă. postmaturul cu greutate mică. greutatea la naştere. Cardiologia pediatrică Boli congenitale de cord: etiologie. Gastroenterologie pediatrică 173 . defect septal ventricular. Endocardita bacteriană. AlimentaŃia artificială. Nevoi nutriŃionale: energice.Mecanismul creşterii şi dezvoltării. Pneumonii bacteriene: pneumonia pneumococică. AlimentaŃia naturală. ecremate şi semiecremate acidulate). preşcolar. Tehnica şi stabilirea raŃiei în alimentaŃia artificială. Asmul bornşic infantil. adaptate. boala hemolitică a nou-născutului prin izoimunizare Rh şi AB0. Creşterea şi dezvoltarea somatică şi neuropsihică a copilului. proteice. bronsiolita. NutriŃie şi alimentaŃie pediatrică. particularităŃi morfofuncŃionale. legile creşterii. Neonatologie Nou-născutul la termen: evaluarea la naştere. AlimentaŃia diversificată. Pneumologie pediatrică InfecŃii virale ale cariilor aeriene inferioare: laringita acută subglotică (crupul viral). Anemia carenŃială feripriva. clasificare şi termiologie. artificială şi mixtă. formule de lapte praf (de start. transpoziŃia de mari vase. perioada de antepreşcolar. AlimentaŃia mixtă. vitamine. InsuficienŃă cardiacă. dismaturitatea. Boli congenitale de cord necianogene (cu şunt stânga-dreapta): defect septal atrial. MalnutriŃia. hidrice. scorul APGAR. lipidice. de continuare. Greutatea mică la naştere: prematuritatea. 3. pubertate (adolescent). Pneumonii nebacteriene: pneumonii interstiŃiale. Miocardite. Icterele nou-născutului: algoritm de diagnostic. pneumonia stafilococică. Incidente în alimentaŃia naturală. glucidice. şcolar. factori care determină şi influenŃează creşterea şi dezvoltarea. 4. minerale. Boala hemoragică a nou-născutului. parŃial adaptate. metode de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor. Hemoragia meningocerebrala la nou-născut. Rahititsmul carenŃial.

Diareea acută şi sindromul de deshidratare acută de cauză digestivă. Diareea cronică: clasificare, celiachia, fibroza chistică. Dureri abdominale recurente. Parazitoze intestinale. Hepatite cronice. 8. Nefrologie pediatrică Glomerulonefrita acută posttreptococica. Sindroame nefrotice: clasificare, sindrom nefrotic cu leziune glomerurală minimă. InfecŃia tractului unrinar la copil. 9. Boli reumatice la copil Reumatismul articular acut. Lupusul eritematos sistemic. Artrita reumatoidă juvenilă. Purpura Schonlein-Henoch. 10. Hematologie – oncologie pediatrică Sindroame talasemice, talasemia majoră. Anemia hemolitică microsferocitară congenitală. Purpure trombocitopenice. Hemofilia. 11. Toxicologie pediatrică IntxicaŃii acute la copii: epidemiologie, diagnostic, tratament general. II. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Anamneza şi examenul clinic: particularităŃi la sugar şi copil 2. Nou născutul: particularităŃi morfo-funcŃionale 3. AlimentaŃia sugarului: naturală, artificială, mixtă, diversificarea alimentaŃiei. Formule adaptate. 4. Boli carenŃiale ale sugarului şi copilului mic: manutriŃia, rahitismul carenŃial, anemia feriprivă. 5. Diareea acută a sugarului şi copilului mic: etiologie, semne şi simtome, tratament dietetic şi antibiotic. Deshidratarea acută şi reechilibrarea hidroelectrolitică. 6. InfecŃii virale ale căilor respiratorii inferioare: laringita acută, bronşiolita acută, pneumonii intertiŃiale. 7. Pneumonii şi pleurezii bacteriene. 8. Asmul bronşic. 9. Boli congenitate de cord: DSA, DSV, tetralogia Fallot. 10. Glomerulonefrite acute, sindromul nefrotic, infecŃia tractului urinar. 11. Hepatita virală cronică. 12. Reumatismul articular acut, artrita cronică juvenilă. 13. Sindroame hemoragice: Purpura trombocitopenică, hemofilia. 14. Convulsii: recunoaştere şi tratament de urgenŃă. 15. IntoxicaŃii acute: principii generale de diagnostic şi tratament.

174

III. BIBLIOGRAFIE

EsenŃialul în pediatrie, sub redacŃie, prof. dr. E.P. Ciofu – Carmen Ciofu, Ed. Medicală Amaleta 1997. IV. EVALUARE 6 lucrări de control scrise pe parcursul semestrului – pentru evaluarea pe etape a cunoştinŃelor teoretice şi practice dobândite = lucrările sunt apreciate cu note de la 1 la 10. Examenul final la sfârşit se semestru, constă într-o lucrare scrisă notată de la 1 la 10.

PEDODONłIE ANUL IV PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestrul 32 ore de curs; 64 ore de stagiu clinic. I. SCOPUL CURSULUI: 1. Cunoaşterea patologiei odontale (caria dentară şi traumatisme dento-parodontale) la copil şi adolescent. 2. Cunoaşteree particularităŃilor etiopatogenice ale cariei dentare la copil şi adolescent. 3. Cunoaşterea metodelor de prevenire a cariei dentare la copil şi adolescent.

II. OBIECTIVELE CURSULUI:

Se propune ca la terminarea, cursului studenŃii să fie capabili: 1. Să cunoască particularităŃile morfologice şi de structura ale dinŃilor temporari şi permanenŃi cu radacina incomplet formată. 2. Să cunoască semnele clinice şi principiile de tratament în caria simplă la dinŃii temporari şi la dinŃii permanenŃi cu radacina incomplet formată. 3. Să cunoască semnele clinice şi principiile de tratament în caria complicată la dinŃii temporari şi la dinŃii permanenŃi cu radacină incomplet formată. 4. Să cunoască şi să recomande individualizat metodele locale şi generale de prevenire a cariei dentare la copil şi adolescent. 5. Să recunoască diferitele forme clinice de traumatisme dento-parodontale ale dinŃilor temporari şi ale dinŃilor permanenŃi cu radăcina incomplet formată şi să cunoască principiile de tratament.

175

III. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. Obiectivul PedodonŃiei – conŃinut, istoric tendinŃe de dezvoltare; 2. NoŃiuni de odontogeneză 3. ErupŃia dentară - etape, secvenŃa erupŃiei dinŃiilor temporari şi permanenŃi, patologie infla matorie 4. Cronologia dezvoltării dentare. Vârsta dentară 5. ParticularităŃile morfologice şi de structură ale dinŃilor temporari. RezorbŃia fiziologică a rădăcinii dinŃilor temporari 6. Etiopatogenia cariei dentare – particularităŃi la dinŃii temporari şi permanenŃi tineri 7. Caria dinŃilor temporari - indici de apreciere a morbidităŃii prin carie, epidemiologie, clasificare, forme clinice. Caria de biberon - epidemiologie, etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, tratament 8. Caria simpla la dinŃii temporari - histopatologie, simptomatologie, diagnostic, tratament 9. InflamaŃia pulpara la dinŃii temporari - particularităŃi, forme clinice, elemente de diagnostic, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evoluŃie, tratament 10. Gangrena pulpara la dinŃii temporari - etiopatogenie, forme clinice, complicaŃii, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, evolutie, tratament 11. Caria la dinŃii permanenŃi în perioada de creştere epidemiologică. ParticularităŃi ale dinŃilor permanenŃi tineri. Caria simplă - simptomatologie, diagnostic, tratament; Caria incipientă - metode de diagnosticare precoce, principii de 12. InflamaŃia pulpar la dinŃii permanenŃi cu radacina incomplet formată - ParticularităŃi morfologice ale zonei apicale, particularitalile inflamatiei pulpare, forme clinice, simptomatologie, diagnostic pozitiv şi diferenŃial, tratament 13. Gangrena pulpară la dinŃii permanenŃi cu rădăcina incomplet formată particularităŃi, tablou clinic, tratament (metode şi tehnici de apexificare) 14. Traumatismele dintilor temporari pi permanenti cu radacina incomplet formata -

epidemiologie etiologie, clasificare, forme clinice, tratament de urgenŃă şi definitiv. ConsecinŃele traumatismelor dinŃilor temporari asupra succesorilor permanenti 15. Prevenirea cariei dentare la copii - principii, metode. Fluorizarea generală şi locală - mecanism de acŃiune, metode de aplicare, eficienŃă. Rolul alimentaŃiei. Rolul igienei orale, metode şi tehnici de igienă orală, eficienŃă. Sigilarea şanŃurilor şi fosetelor.

176

IV. CONTINUTUL LUCRARILOR PRACTICE:

Obiective: 1. Examenul clinic exo- şi endobucal al pacientului copil; 2. Diagnosticul cariei simple şi complicate la dentiŃia temporară şi permanentă cu radacina incomplet formată; 3. Diagnosticul traumatismelor dinŃilor temporari şi permanenti cu radacina incomplet formată; 4. Deprinderea metodelor de lucru specifice Pedodontiei; 5. Deprinderea metodelor locale de prevenire a cariei; 6. Interpretarea radiografiilor dentare la copii în perioada dentiŃiei temporare şi mixte. Barem minim 1. Tratamentul cariei simple la dinŃii temporari şi permanenti tineri ………16-20 procese ……………..carioase 2. Tratamentul pulpiŃei la dinŃii temporari şi permanenŃi tineri 3. Tratamentul gangrenei la dinŃii temporari şi permanenŃi tineri ……………. 5 cazuri ……………..5 cazuri

4. ExtracŃii de dinŃi temporari ............. ... ...........……………………………….... 5 cazuri 5. Proceduri de utilizare pe cale locală a preparatelor fluorate .......................16-20 proceduri 6. Sigilări de şanŃuri şi fosete şi obturaŃii preventive. 7. Rezolvarea diferitelor urgente. ……………..16 cazuri ………………..6 cazuri

V. BIBLIOGRAFIE:

- "PedodonŃie" - Livia Zarnea; ed.Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti,1993. - "Pulpotomia la dinŃii temporari" - Rodica Luce; Ed.Cerma, Bucureşti, 1996. - “Metode locale de prevenire a cariei din şanŃuri şi fosete" - Rodica Luca; Ed. Cerma, Bucureşti,1998 - "Teste de PedodonŃie" - Rodica Luca, Cherlea V., Lung T., SurpăŃeanu M., In: Teste de Stomatologie, vol.2, Ed. Cerma,1996, pg.6-24. - "Teste de PedodonŃie'! - Rodica Luca, In: Teste de Stomatologie şi Chirurgie oro-maxilo-facială, sub redacŃia GănuŃă N., Ed. Medicală, Bucureşti, 1998, pg. 259-270.

177

III. 4. Cunoaşterea patologiei periodontale la copil şi adolescent.VI. tratament) 178 .. Să recunoască diferitele tipuri de îmbolnavire parodontală la copil şi adolescent şi să cunoască conduita terapeutică.. CONłINUTUL CURSURILOR: 1.15% ………………………………………. 5.etiopatogenie.perturbări ale perioadei de formare dentară. 3. Să recunoască anomaliile dentare de dezvoltare şi anomaliile dentare dobândite altele decât caria dentară şi să stabilească un plan de tratament. Cunoaşteree patologiei mucoasei orale mai frecvent întalnită la copil şi adolescent.15% ……………………………………………. SCOPUL CURSULUI: 1. EVALUARE: .60% ANUL V Un semestrul 32 ore de curs. 2. Modificari de culoare ale structurilor dentare . forme clinice. clasificare. coloraŃiile extrinseci (etiologie. 2. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1.Examen practic .coloraŃiile intinseci (etiologie. forme clinice. 64 ore de stagiu clinic. Să conceapă un plan de tratament pedodontic complex în funcŃie de nevoile pacientului raportate la grupa de vârstă şi starea generală de sănatate. forme clinice. 10% - Examen teoretic final – sris ………………………………. Distrofiile dentare de structură . I. Cunoaşterea anomaliilor dentare de dezvoltare.Notă stagiu ………………………………………. tratament). 2. Să cunoască patologia complexă a molarului de şase ani şi posibilităŃile de tratament.Lucrare de control . tratament. Să recunoască tipurile mai frecvente de afecŃiuni ale mucoasei orale la copil şi adolescent şi să cunoască" conduita terapeutică". Distrofiile dentare . Cunoaştereca patologiei orientale a molarului de şase ani. 3. 4. II.

. Necesitate şi priorităŃi în asistenŃa pedodontică. AfecŃiuni ale mucoasei bucale întilnite mai frecvent la copil şi adolescent 6... Însuşirea atitudinilor profilactice şi curative specifice pentru molarul de şase ani...3....... 4... Diagnosticul complex al afecŃiunilor stomatologice în perioada dentiŃiei temporare şi mixte............. Abordarea pedodontică a copilului cu probleme speciale 7.... …….... Diagnosticul diferitelor forme de distrotii dentare.particularităŃi de structură ale parodonŃiului marginal în perioada dentiŃiei temporare şi mixte..... Tratamentul cariei simple la dintii temporari si permanenti tineri carioase....... 3.. parodontita juvenilă 5.......... Rezolvarea diferitelor urgente ...... 5. 20 proceduri 6.......... Îmbolnăvirea parodontală la copii .... 2. 8 cazuri..... şcolar. Diagnosticul afecŃiunilor dentare specifice dentiŃiei temporare şi mixte........20-25 procese 179 ...... CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: Obiective: 1.......... adolescent) IV. 2.......... pe grupe de vârstă (copilul mic. ParticularităŃile tratamentului protetic la copil şi adolescent 9........ Proceduri de utilizare pe cale locală a diferitelor preparate fluorate ... Sigilări de şanŃuri şi fosete şi obturaŃii preventive . 20 cazuri 7.... Plan complex de tratament ............. Tratamentul gangrenei la dintii temporari şi permanenŃi tineri …………6 cazuri 4.. Intocmirea unui plan complex de tratament al afecŃiunilor pedodontice în report cu vârsta.. Patologia prin eerie simpla si complicata a molarului de sase ani .. 6.......................... 8 cazuri 5.. Insuşirea diferitelor metode de tratament ale distrofiilor de structură Barem mimim: 1........factori favorizanti consecinte 4. Materiale utilizate în practica pedodontică 8. preşcolar... Tratamentul pulpiŃei la dinŃii temporari şi permanenti tineri ……………6 cazuri 3......... gingivita la copil şi adolescent.........

. vol..Examen teoretic final ... cele mai importante pentru medicul dentist..............2o% ...Cerma................................. Bucuresti....259-270 . cross contamination......scris.....Cursul predat sub redacŃia GănuŃă N... Lung To..1996...........DENTARĂ ANUL II Un semestru 16 ore curs 16 ore lucrări practice OBIECTIVELE CURSULUI: ..V...."Teste de Pedodontie".. ce se pot transmite prin practică stomatologică şi cum trebuie să procedeze pentru a reduce la minim acest risc.......10% ........... Verigile lanŃului infecŃios: Antibioterapia profilactică 180 . VI... BIBLIOGRAFIE: ..........Rodica Luca........ SurpăŃeanu M.......1993... ........ Ed."Teste de Pedodontie"-Rodica Luca......... In: Teste de Stomatologie......... CURSUL I Introducere în prevenŃie oro-dentară.. EVALUARE: ..…………………………………55% PREVENłIE ORO..2. In: Teste de Stomatologie si Chirurgie oro-maxilo-facială l998.......15% ..si Pedagogica' R....pg 6-24.studenŃii trebuie să cunoască la sfârşitul cursului care sunt bolile contagioase.... ........ Didactica..."Pedodontie" -Livia Zarnea......A..... Cherlea V................ infecŃie nosocomială........ Ed...... Bucureşti..Lucrare de control .......... Procesul infecŃios.. .. PREVENIREA TRANSMITERII INFECłIILOR Definirea noŃiunilor: precauŃii universale/standard................. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. pg....Examen practic .....Notă stagiu .Medicală. ........ Ed..

3. agent etiologic. măsuri preventive. semne patognomonice. etape evolutive. epidemiologie.1. o Sindromul acut respirator sever (SARS) 1. căi de transmiter. CURSUL II Cele mai importante boli infecŃioase care se pot transmite pe durata procedurilor stomatologice Provocări infecŃioase prezente şi viitoare. Herpesul ocular. măsuri peventive. diagnostic. 1.epidemiologie.2. evoluŃia bolii. HEPATITELE VIRALE . manifestări clinice. etape evolutive. InfecŃiile cu viruşii herpes simplex Gingivo-stomatita herpetică primară.căi de transmitere. o Encefalopatiile spongiforme umane.V 4. căi de transmitere. MĂSURI PREVENTIVE 4. TUBERCULOZA (TBC) . căi de transmitere. Hepatita B manifestări clinice. etape evolutive. CURSUL IV . InfecŃia cu cytomegalovirusul (VHCM): manifestări clinice orale. căi de transmitere. 4. InfecŃia cu virusul varicelei-zoster (V. Leucoplakia infecŃioasă cu manifestări clinice. INFECłIA HIV (human imunodeficiency virus) . starea de purtător cronic. măsuri preventive. Hepatita D (delta) . Teste de laborator şi evaluarea medicală a pacientului infectat HIV 181 . InfecŃia cu virusul Epstein-Barr (VE-B): Mononucleoza infecŃioasă. măsuri preventive. receptivitatea la boală şi grupe de risc Aspecte medicale ale infecŃiei HIV. PanariŃiul herpetic. evoluŃie. Varicela (primo infecŃia cu V. Hepatita E căi de transmitere. Zona zoster: manifestări prodromale. tratament 2. etape evolutive. măsuri profilactice. etape evolutive. măsuri preventive. măsuri preventive. CURSUL III Hepatita C . evoluŃie.Z. BOLI PRODUSE DE HERPES-VIRUSURI 1.Z): epidemiologie.Etiologie.ACUTE Hepatita A . manifestările bolii. manifestări orale. 3. perioada de incubaŃie.V. vaccinarea şi testarea postvaccinare.căi de transmitere. manifestări clinice orale. 3. Herpesul labial.căi de transmitere. măsuri preventive 2. profilaxia post expunere.) 1. perioada de contagiune. INFECłII VIRALE ALE MUCOASEI ORALE 3.V. situaŃia din România.

cheilita angulară. InfecŃiile virale: InfecŃiile cu Human Papilloma Virus – HPV. hiperplazică. CURSUL VII . InfecŃia cu Varicella Zoster Virus. InfecŃiile bacteriene: Gingivita HIV sau Eritemul gingival linear. CurăŃirea ultrasonică b. ParticularităŃile amenajării interiorului cabinetului stomatologic 2. InfecŃii cu Cytomegalovirus. RECIRCULAREA INSTRUMENTARULUI REFOLOSIBIL Prespălarea – PrecurăŃirea CurăŃirea propriu-zisă a. CurăŃirea manuală Împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării INDICATORII STERILIZĂRII Sterilizarea sterilizarea prin căldură umedă (abur sub presiune) sterilizarea prin căldură uscată sterilizarea prin vapori chimici 182 . Parodontopatia marginală HIV.VIII B. InfecŃii recidivante cu Herpes Simplex Virus (HSV).LEZIUNI ORALE ASOCIATE OBIŞNUIT INFECłIEI HIV Limfadenopatia InfecŃii fungice: Candidoza pseudo-membranoasă. atrofică. Gingivita ulceronecrotică.Sarcomul Kaposi Xerostomia sau afectarea glandelor salivare Trombocitopenia INGRIJIREA PROFILACTICO-STOMATOLOGICĂ A PACIENTULUI INFECTAT HIV/SIDA o Tratamentul preventiv stomatologic propriu-zis o Tratamentul profilactic al personalului medical imediat postexpunere RESTRICłII PROFESIONALE ÎN CAZUL PROFESIONISTULUI CONTAGIOS 5. CURSUL VI A. MĂSURI DE PROTEJARE PERSONALĂ A ECHIPEI STOMATOLOGICE Imunizări şi testări periodice . OBIECTIVELE STOMATOLOGIC CONTROLULUI INFCłIILOR ÎN CABINETUL 1. AfecŃiuni neoplazice .ECHIPAMENTUL DE PROTECłIE Halatul sau uniforma lavabilă Boneta sau acoperitoarele pentru păr Masca oro-nazală (facială) Ochelarii de protecŃie TEHNICI DE SPĂLARE A MÂINILOR Mănuşile de protecŃie HIPERSENSIBILITATEA LA LATEX 6.Leucoplazia pătroasă a limbii (Hairy Leukoplakia). InfecŃii cu Epsein-Barr Virus .

PREGĂTIREA CABINETULUI PENTRU LUCRU Contaminarea zonelor dintr-un cabinet stomatologic CurăŃirea şi dezinfecŃia suprafeŃelor ÎntreŃinerea circuitelor de apă Grija faŃă de instrumentarul steril Pregătirea pacientului pentru şedinŃa de tratament Atitudinea faŃă de reziduri SFATURI PRACTICE BIBLIOGRAFIE: 1.Aspecte Practice în PrevenŃia Oro Dentară – Manual de lucrări practice pentru studenŃii facultăŃii de Medicină Dentară şi ai Colegiului de AsistenŃă Dentară autori: Ranga Roxana. de rezultatul la testul scris. Oana Sluşanschi. Compuşii clorului 3. CUCULESCU M. interesând semnele clinice şi tratamentele de urgenŃă de în caz de accident. nota finală Ńine cont de frecvenŃa la curs. Nicolae Bănicioiu. Editura Universală ..ACTUALIZĂRI LA CONTROLUL INFECłIEI ÎN CABINETUL DENTAR. 3. PROFILACTIC. Editura BIC ALL. activitatea de la lucrări practice. 2002. Marian Cuculescu. Compuşii fenolici (sintetici) Sterilizarea chimică (prin imersie) 3. Gluraraldehide 2.Carol Davila” Bucureşti 2006. PROGRAMA ANALITICĂ . Bucureşti – 2006. 2. . Iodoforii 4. examen teoretic – 2 subiecte scris + test grilă (60 teste complement simplu şi complement multiplu). Editura Cerma Print. Cristian Funieru.DEZINFECTANłII CHIMICI RECOMANDAłI ÎN STOMATOLOGIE 1. EVALUARE: • fiecare student va realiza la minimum 2 pacienŃi: o completarea foii de observaŃie (examenul clinic şi anamneza) o cu plan de tratament preventiv o cu înregistrarea semnelor vitale lucrare de control din materia predată cu privire la cele 4 boli contagioase descrise. Caiete de lucrări practice . CONTROLUL INFECłIEI ÎN CABINETUL STOMATOLOGIC. BUCUREŞTI. Bucureşti. CUCULESCU M.LUCRĂRI PRACTICE PREVENłIE ORO-DENTARĂ – AN III MEDICINĂ DENTARĂ 183 . testul final. Adrian łandără.

mediu curat. Obiectivele controlului infecŃiilor. . - Prezentarea cabinetului stomatologic ÎmpărŃirea cabinetului pe arii de contaminare: de tratament. mediu steril. Rolul şi spaŃiul de lucru al acestora. Introducere în prevenirea transmiterii bolilor în cabinetul stomatologic.Tipuri de săpunuri folosite. secundară. 184 .Tipuri.Echipa stomatologică (medic. de contact indirect cu pacientul. zonele neutre. . . Echipamentul de protecŃie al echipei medicale (mască. Exemple. NoŃiuni de bază privind prevenirea afecŃiunilor din sfera oromaxilo-facială. Îngrijirea mâinilor.spălarea mâinilor . .aplicarea corectă a echipamentului de protecŃie. ochelari de protecŃie. mănuşi. . ÎnŃelegerea necesităŃii aplicării corecte a tehnicilor de control al infecŃiei în cabinetul stomatologic. După efectuarea de demonstraŃii. bonetă). mănuşi. halat. ochelari. terŃiară.Gradul de contaminare a suprafeŃelor existente în cabinetul stomatologic (critice. Obiectivele şedinŃei de LP: familarizarea studenŃilor cu noŃiunea de medicină preventivă. halat. standard rapidă.Metode de spălare a mâinilor (rapidă. chirurgicală). măsuri universale de prevenire. semicritice. StudenŃii vor exersa aplicarea corectă a echipamentului de protecŃie. ale mediului înconjurător) . LP2 – Pregătirea cabinetului şi a pacientului pentru şedinŃa de tratament. familiarizându-se cu comenzile acestuia. definirea etapelor prevenŃiei – primară. prevenirea transmiterii infecŃiilor în cabinetul stomatologic. echipamentul de protecŃie (când este cazul) şi pregătirea pacientului pentru şedinŃa de lucru. Necesar de echipament: măşti oro-nazale.Prezentarea unitului dentar. curăŃarea circuitelor de apă ale unitului. . necritice. aerisire. asistentă). prevenirea bolilor profesionale. Utilizare corectă. studenŃii exersează manevrarea corectă a unitului stomatologic.Pentru pacient: aşezarea pacientului în scaunul stomatologic. Pentru cabinet: curăŃirea şi dezinfecŃia suprafeŃelor. Definirea noŃiunilor: mediu contaminat.LP1 – Introducere Introducere în stomatologia preventivă. Pregătirea echipei stomatologice pentru tratament . săpun chirurgical lichid(conŃinut antimicrobian). bonetă. precum şi spălarea corectă a mâinilor prin una din tehnicile rapidă sau standard rapidă.

Pensa de serviciu şi utilizarea corectă a acesteia. autoclav. Manevrarea corectă a instrumentarului sterilizat. Manevrarea corectă a instrumentarului tăietor folosit (lame de bisturiu). Necesar de echipament: dezinfectanŃi. Recircularea instrumentarului refolosibil (precurăŃirea. vapori chimici sub presiune. Exemple. curăŃire (manuală. ultrasonică). Indicatorii sterilizării: definire. pungi speciale din hârtieplastic şi aparatul de sigilat specific. sterilizator cu cuarŃ. Pregătirea instrumentarului pentru sterilizare: împachetare (în şerveŃel sau în pungi speciale din hârtie-plastic). Vor face diferenŃa dintre dezinfecŃie şi sterilizare. instrumentar chirurgical). sterilizatoare rapide). împachetarea şi sterilizarea). utilizare corectă. spălarea propriu-zisă. a seringilor şi acelor folosite. poupinel. - - Procesul de sterilizare ModalităŃi de sterilizare (căldură umedă. Se familiarizează LP3 – ReCircularea instrumentarului şi al materialelor în cabinetul stomatologic. intrumentar pentru parodontologie. oxid de etilenă. şerveŃele. manevrarea lui corectă. Trusa de consultaŃie. autoclav şi sterilizator cu cuarŃ. Atitudinea faŃă de reziduri. vor StudenŃii manevra corect diferitele instrumente stomatologice prezentate. aparat de curăŃare cu ultrasunete. demonstraŃie. instrumentar stomatologic. Exemplificare: poupinel. demonstraŃie. Se învaŃă şi se exersează spălarea cu ambientul cabinetului stomatologic. Vor fi capabili să împacheteze corect instrumentarul în vederea sterilizării şi să manevreze corect instrumentarul sterilizat. Prespălare. Zona cabinetului stomatologic unde se manevrează instrumentarul refolosibil. instrumentar endododontic. Usucă şi împachetează instrumentarul de sterilizat. tipuri de dezinfectanŃi. 185 . Exemplificare: dezinfecŃia suprafeŃelor şi a instrumentarului. Prezentarea sacilor şi al recipientelor pentru deşeuri. precum şi folosirea lui corectă. diferite obiecte de instrumentar stomatologic (truse de consultaŃie. DezinfecŃie. vor efectua manevre de decontaminare a suprafeŃelor cabinetului stomatologic. aşezarea corectă în cutii şi în sterilizator. demonstraŃie. corectă a mâinilor. cutii şi casolete. Instrumentarul de unică folosinŃă şi refolosibil. uscarea. Obiective: StudeŃii vor fi în stare să efectueze corect etapele recirculării instrumentarului reutilizabil. căldură uscată. evitând producerea accidentelor.Obiectivele LP: StudenŃii înŃeleg necesitatea utilizării echipamentului de protecŃie. vor învăŃa şi aplica corect manevrele de curăŃire manuală în funcŃie de obiectul curăŃit. Exemplificare.

un semestru 32 ore curs/ 32 ore lucrări practice ANUL III OBIECTIVELE CURSULUI . fişe stomatologice. se efectuează colorarea plăcii dentare şi se cuantifică cantitatea de placă prin efectuarea unui indice de placă. La sfârşitul şedinŃelor. Se explică o tehnică de periere. bonetă. halat.testarea în scris a cunoştinŃelor acumulate cu privire la tematica primelor 4 cursuri. truse de consultaŃie. fiecare student va avea propria fişă de consultaŃie completată cu statutul dentar şi reface indicele de placă.studenŃii trebuie să fie capabili la sfârşitul stagiului să realizeze un plan de tratament profilactic individualizat şi să poată să efectueze manoperele specifice prevenŃiei primare. LP6 – Examen clinic şi completarea fişei de consultaŃie – studenŃii absenŃi sau cei care nu au promovat testul scris au posibilitatea de refacere. ochelari. mănuşi. săpun chirurgical (conŃinut antimicrobian).fiind vorba de studenŃi de anul III. fiecare student va avea propria fişă de consultaŃie completată cu statutul dentar. care cred că este normal să fie dezbătute în anul V şi VI la parodontologie. - LP7 – Examen clinic şi completarea fişei de consultaŃie – Idem LP 5 StudenŃii vor lucra în echipe de medic-asistentă dentară aplicând în practică noŃiunile învăŃate în LP-urile precedente. fiecare student va avea propria fişă de consultaŃie completată cu statutul dentar.Examen clinic şi completarea fişei de consultaŃie – Idem LP 5 StudenŃii vor lucra în echipe de medic-asistentă dentară aplicând în practică noŃiunile învăŃate în LP-urile precedente. StudenŃii vor lucra în echipe de medic-asistentă dentară aplicând în practică noŃiunile învăŃate la LP-urile precedente. LP5– Lucrare de control . Fiecare va aplica noŃiunile învăŃate anterior în funcŃie de rolul jucat. StudenŃii sunt instruiŃi cu privire la obligativitatea şi metoda de palpare a grupelor ganglionare latero-cervicale.LP4. - LP8 . dezinfectanŃi. La sfârşitul şedinŃelor.Examenul clinic al pacientului StudenŃii Se prezintă fişa de consultaŃie Se demonstrează modalitatea de evaluare şi înregistrare a statusului dentar. se insistă pe noŃiuni legate de prevenirea cariei dentare şi mai puŃin pe prevenŃia în parodontologie. Nu se face referire la prevenirea oncologică care cred că este recomandabil 186 . Necesar de echipament: mască oro-nazală. La sfârşitul şedinŃelor. StudenŃii sunt iniŃiaŃi cu privire la înregistrarea semnelor vitale. Se înregistrează în fişă statusul dentar al fiecărui studentpacient. . StudenŃii aplică în practică noŃiunile învăŃate anterior lucrează în echipe de medic-asistentă-pacient.

.D. metode de evidenŃiere. MICRORGANISMELE PLĂCII DENTARE GENERATOARE DE CARIE DENTARĂ SAU/ŞI BOALĂ PARODONTALĂ I. disciplinarea consumului de hidrocarbonate. compoziŃia T. Depozitele dentare dure Tartrul dentar: formarea tartrului dentar.D. fluorizarea structurilor dure dentare. CURSUL III • II.D. virulenŃa patogenilor parodontali. caracteristici. şi educarea stomatologică a pacienŃilor.D. o Halitoza: definiŃie.D.să se facă la chirurgie BMF sau prevenirea malformaŃiilor şi al anomaliilor dento-maxilare care cred că pot fi făcute mai competent în cadrul cursurilor de ortodonŃie.Collis o Tehnica de periere prin rulare o Tehnica vibratorie de periere Stillman o Tehnica viratorie de periere Charters o Tehnica circulară de periere Fones 187 . Materia alba Resturile alimentare 2. succesiunea fixării microbiene şi coagregarea microbiană. Placa dentară microbiană: aspecte clinice.. semnificaŃia clinică a P. forme clinice. Mijloace principale – periajul dentar PERIUłE DENTARE Istoric PeriuŃe de dinŃi manuale Descriere generală Factori care influienŃează alegerea unei periuŃe dentare METODE DE PERIERE MANUALĂ A DINłILOR o FrecvenŃa periajului dentar – sfaturi practice o Tehnica sulcular vibratorie de periere Bass o Tehnica de periere simultan sulculară . soluŃii utilizate. Depozite dentare moi Pelicula dobândită. tratament. I.II Definirea etapelor prevenŃiei primare în reducerea frecvenŃei apariŃiei şi evoluŃiei bolilor plăcii: controlul mecanic şi chimic al P. sigilarea şanŃurilor şi fosetelor.. metabolismul P.: indicaŃii. forme clinice. CURSUL IV . 3. flora microbiană asociată variatelor forme de afectări parodontale. semnificaŃie clinică. o AgenŃii de colorare ai P. CONłINUTUL CURSURILOR 1. matricea intermicrobiană a plăcii dentare. Mijloace de control mecanic al P. cauze.D. CURSUL I .D. proceduri de aplicare.V MIJOLACE DE CONTROL AL P.

Compuşii fenolici – Listerina şi Triclosanul c. enzimele 5.Paste de dinŃi antiplacă .Paste de dinŃi anticarie . AgenŃii de oxidare f.VII Mijloacele mecanice auxiliare periajului dentar . antiseptice a. Clorura de Benzalconiu. dental floss-ul (aŃa dentară sau firul de mătase) Banda dentară Super floss-ul Benzile de tifon stimulatorul gingival interdentare sau conurile interdentare scobitorile – Tooth picks periuŃele interdentare şi cele unitufă gumele de mestecat II. Mijloacele chimice de control al P. Compuşii cuaternari de amoniu – Clorura de cetylpyridinium. Alcaloizii vegetali – Saguinarina d. CURSUL VI .o Tehnica verticală de periere Leonard o Tehnica orizonatală de periere o Tehnica fiziologică de periere Smith Perierea suprafeŃelor ocluzale PERIUłELE DE DINłI MECANICE o Tipuri o Tehnici de periere CURĂłIREA LIMBII o individualuizarea periajului o efecte negative ale periajului dentar 4. CURSUL VIII-IX MODALITĂłI DE APLICARE A SUBSTANłELOR CHIMICA ANTIPLACĂ I. Sărurile 2. antibioticele 3. 1.Istoric . Hexetidina e.D.destinate controlului mecanic al P.Paste de dinŃi antitartru . PASTELE DE DINłI . Biguanidine – digluconatul de clorhexidină b.CompoziŃie chimică de bază Testarea capacităŃii de abrazare a pastelor de dinŃi Pastele de dinŃi profilactice/terapeutice .Paste de dinŃi desensibilizante Paste de dinŃi de albire • • • • 188 .D.

Tipuri: supra. prin controlul dietei A.AgenŃi antimicrobieni recomandaŃi Jet-floss-ul 6.şi subgingivale . alimente cu efect cario-protector 1.Monozaharidele . CURSUL X .Îndulcitorii din cereale – HFCS 3. Alimentele nerafinate 7.Factorii perturbatori ai mineralizării matricei smalŃului 189 . alimente cu potenŃial cariogen 1.II. IRIGATOAREL BUCALE . Grăsimile şi proteinele 2.Poliolii .Amidonul .d.Polipeptidele . Îndulcitorii tradiŃionali . Zaharoza 2. CURSUL XII-XIII CREŞTEREA REZISTENłEI STRUCTURILOR DENTARE FAłĂ DE ATACURILE ACIDE CARIOGENE I.Îndulcitorii artificiali Zaharina Aspartamul Acesulfamul K Ciclamatul de sodiu Sweetener 2000 caracteristici ce influienŃează cariogenitatea alimentelor B.ContraindicaŃii .Efecte şi indicaŃii . FACTORII CARE INFLUIENłEAZĂ COMPORTAMENTUL ANTICARIE A SMALłULUI DENTAR Factorii care determină perturbări în formarea matricei organice a smalŃului dentar carenŃele în aportul de vitamină A carenŃele în aportul vitaminei C aportul de oligoelemente aportul glucidelor.XI prevenirea c. APE DE GURĂ DESTINATE CLĂTIRII CAVITĂłII ORALE • Cosmetice • Terapeutice o Utilizate în cabinet o Utilizate la domiciliu Ape de gură prepararte extemporaneu Ape de gură prefabricate inlocuitori ai salivei (salive artificiale) III. proteinelor şi lipidelor bolile infecto-contagioase . Îndulcitorii alternativi .

Autofluorizările locale a. d. în conformatoare c. ape de gură c. ionoforeză II. PREVENIREAC.Materiale utilizate .IndicaŃii. paste de dinŃi b. badijonare b. 2. PRIN ADMINISTRAREA FLUORULUI Metabolismul fluorului Toxicitatea fluorului IntoxicaŃia acută – tratamente de urgenŃă IntoxicaŃia cronică o Fluoroza osoasă o Fluoroza dentară – indicele de fluoroză Dean .Beneficii .aportul scăzut de calciu şi fosfor sau un raport Ca/P deficitar rolul fluorului carenŃa în vitamina D disfuncŃiile hormonale .LegislaŃie în viguare .Defluorurarea apei potabile .Istoric . c.D. Efecte secundare produse la nivelul celorlalte organe şi Ńesuturi Mecanisme cario-statice ale fluorului METODE SISTEMICE DE ADMINISTRARE A FLUORULUI Apă potabilă fluorurată . geluri COMBINAREA METODELOR DE FLUORIZARE 8. Fluorizarea locală profesională a.Tehnici de lucru SIGILAREA CA METODĂ ALTERNATIVĂ LA TERAPIA CLASICĂ 190 .tratamentul fluorozei dentare 1. contraindicaŃii. a. CURSUL XIV SIGILAREA ŞANłURILOR ŞI FOSETELOR OCLUZALE .factorii perturbatori ai maturpării preeruptive a smalŃului hipofizectomia nanismul hipofizar hormonii sexuali II. b.Fluorizarea apei potabile în şcoli Tablete şi soluŃii cu fluor Sarea de bucătărie fluorurată Laptele şi băuturile răcoritoare fluorurate FLUORIZAREA LOCALĂ Caracteristicele sistemelor de fluorizare locală IndicaŃiile fluorizărilor locale Obiectivele fluorizării locale I. avantaje .

5. Memet Gafar Medicală. Anotimp. CURSUL PREDAT 4. Caria dentară: o boală locală transmisibilă – nivelele preventive.LASĂRUL ÎN PREVENIREA CARIEI 9. BIBLIOGRAFIE: 1. 2001. CURSUL XV I. proprietăŃi fizice – flux salivar b. diagnosticare clinică. Andei Iliescu . Ed. Ed. Embriologia şi histologia smalŃului. Microorganisme cariogene. Leziunea de subsuprafaŃă.STOMATOLOGIE PREVENTIVĂ.Cariologie şi Odontoterapie Restauratoare. Ed. Ecologia producerii cariei dentare.Dentistică Preventivă. 191 . Didactică şi Pedagogică . proprietăŃi antimicrobiene Sisteme tampon salivare Rolul cario-preventiv al salivei 10. Permeabilitatea smalŃului.şi remineralizare. 3. DĂNILĂ IOAN şi colab. Ioan Dănilă Bucureşti. petagogică. Didactică şi . Rolul fosfatului de calciu în procesele de de. OLTEAN DUMITRU şi colab. Factorii care influienŃează remineralizarea. 1996. . ROLUL SECREłIEI SALIVARE ÎN APĂRAREA STRUCTURILOR BUCODENTARE FuncŃiile salivei ProprietăŃile salivei a. etape evolutive.Profilaxie stomatologică. 2005. proprietăŃi chimice c. 2. . EDUCAREA MEDICAL-STOMATOLOGICĂ II. Craiova. CURSUL XVI CARIA DENTARĂ-LEZIUNEA INCIPIENTĂ DefiniŃie. Ed. 1996. Aspecte fizice şi microscopice al leziuni incipiente produse în smalŃ.

cca. Necesar de materiale: fişe. Se insistă pe rolul plăcii dentare microbiene în producerea bolilor plăcii (leziuni carioase şi boli parodontale). palpare cu sonda. ca şi modul de înregistrare şi de calcul al indicelui de placă OHI. înainte şi după uscarea suprafeŃelor dentare. Se demonstrează practic protocolul clinic al revelării P. 5 fluorizări locale prin badijonare. 10 planuri de tratament preventiv cu educarea pacientului.D. Se demonstrează anumite tehnici manuale de periaj.definiŃii. rulouri sau comprese. o Lucrare de control din primele 9 cursuri în a 10 şedinŃă de lucrări practice. 10 truse de consultaŃie. LP 2. GeneralităŃi cu privire la prevenŃia primară şi secundară: . . 192 . ANUL III – 32 DE ORE LUCRĂRI PRACTICE LP 1. Necesar de materiale: trusă de consultaŃie. aspiratoare de salivă. indici de placă. revelator de placă. revelatori de placă.D.se prezintă diverşii revelatorii de placă în variatele forme de prezentare. pahare de unică folosinŃă. Testul se concepe din câteva întrebări cu răspunsuri scurte. 1 fluorizare locală prin ionoforeză. Se demonstrează modul de evidenŃiere clinică a plăcii dentare insistându-se pe modalităŃile de colorare – revelare. În finalul LP se efectueză testarea în scris a cunoştinŃelor studenŃilor cu privire la prevenirea transmiterii infecŃiilor în cabinetul stomatologic. obiect de activitate. o Examen teoretic – test grilă + 2 întrebării de redectat.EVALUARE: o studentul va efectua câte 2 sigilări. StudenŃii efectueză completarea fişei catredei ce impune: • • • • Examinare clinică reciprocă Fişa clinică se completează înregistrându-se status-ul dentar Se efectuează colorări ale P. LP 3 Se prezintă generalităŃi cu privire la periuŃele de dinŃi manuale şi electrice. Se calculează indicele de placă OHI iar datele se trec în fişă personală.se evidenŃiază prezenŃa tartrului dentar prin inspecŃie. .

Se discută despre individualizarea periajului manual în funcŃie de diferitele situaŃii clinice şi se controlează rezultatul tehnicii de periere propusă/efectuată. StudenŃii lucrează pe pacienŃi.D. LP 6. studenŃii efectuează curăŃirea suprafeŃelor dentare aproximale cu dental floss-ul. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. lampă de fotopolimerizare. rulouri. Necesar de material: mijloace mecanice auxiliare periajului. aspirator de salivă. pahar de plastic. 193 . Se începe prezentarea mijloacelor mecanice auxiliare periajului şi se demonstrază modul corect de utilizare. revelatori de placă. ca şi a indicelui de placă API. LP 4. periuŃe dentare manuale şi electrice. periuŃă manuală. Necesar de materiale: fişe. LP 5. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. comprese. LP 7.D. pahare de unică folosinŃă. trusă de consultaŃie. Se discută şi se demonstrează sigilarea şanŃurilor şi fosetelor coronare. pastă de dinŃi. Se explică necesitatea folosirii modelului de studiu în prevenŃia oro-dentară mai ales în cazul în care ne propunem să implementăm o nouă metodă de periere manuală. hârtie de articulaŃie. În limita pacienŃilor existenŃi studenŃii efectuează sigilări folosind tipurile de materiale de sigilare existente în clinică. gume şi paste de lustruit. şi calcularea indicelui de placă. Practic. rulouri. aspiratoare de salivă. freze de adaptat.StudenŃii termină completarea fişelor începute în şedinŃa anterioară. dentalfloss. Necesar de materiale: sigilanŃi. Se prezintă tehnicile de periaj manual şi se exemplifică pe model. Se atrage atenŃia asupra efectelor negative produse prin periaj dentar efectuat incorect. transparente sau colorate. StudenŃii sunt chestionaŃi cu privire la cunoştiinŃele anterioare despre ape de gură şi paste de dinŃi. Se discută timpii operatori indicaŃi la o săptămână de la implementarea unei noi tehnici de periere dentară manuală. cca 10 truse de consultaŃie. Cu periuŃele personale îşi efectuează periajul personal înainte şi după efectuarea colorării P. revelatori de placă. compozite şi glass ionomeri. Necesar de material: model demonstrativ. StudenŃii vor mima realizarea câtorva tehnici de periere manuală pe model şi vor efetua un periaj dentar înainte şi după efectuarea colorării P.

Se realizează echipe pacient medic dintre studenŃii componenŃi ai grupei respective. Necesar de materiale: soluŃii fluorurate. În următoarele 4 şedinŃe de lucrări practice studenŃii în limita timpului şi al materialelor fluorurate existente îşi vor efectua fluorizări locale profesionale. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. Se prezintă duşul oral şi se demonstrază utilizarea lui. Se fac indicaŃii de tratament în funcŃiie de variatele situaŃii clinice posibile (ipotetice). IniŃial asistentul face demonstraŃia practică. Se discută despre fluorizarea pe cale generală. pahar de unică folosinŃă. aspirator. StudenŃii sunt chestionaŃi cu privire la cunoştiinŃele anterioare despre fluorizări. Se prezintă variatele tipuri de preparate comercializate demonstrându-se modul corect de utilizare a soluŃiilor. Necesar de materiale: ape de gură. LP 9.D: pastele de dinŃi. LP 10 Lucrare de control – controlul plăcii dentare LP 11. aspirator de salivă. spumei şi al lacurilor fluorurate existente în clinică. paste de dinŃi. conformator universal. Necesar de materiale: materiale de fluorizare locală profesională. perii de periere profesională. Se discută despre autofluorizările cu paste de dinŃi. 194 . Se prezintă instrumentarul şi tehnica (pe pacient sau pe fantomă). geluri cu fluor. aspiratoare de salivă. rulouri absorbante. Se discută despre metodele de fluorizare locală profesională.Se discută despre mijloacele chimice de control al P. ape de gură şi geluri. trusă de consultaŃie. apele de gură ca şi despre salivele artificiale. Se vor indica formule de tratament în funcŃie de vârstă şi legat de riscul la carie prezentat de pacient. Detartrajul manual. gelurilor. StudenŃii efectuează practic controlul P. StudenŃii care nu au dat lucrarea scrisă sau nu au luat notă de trecere au posibilitatea de refacere. trusă de consultaŃie. inclusiv cu privire la tratarea preventivă sau curativă a cariei radiculare. pahar de unică folosinŃă. cu ajutorul duşului bucal. duş oral.D. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. aparat de ionoforeză cu conformator. LP 8. rulouri.

pahar de unică utilizare. pahar de unică utilizare. revelator de placă. discuŃii cu privire la planul de tratment preventiv indicat pacientului în funcŃie de vârstă sau de tratamentele protetice existente 195 .Necesar de materiale: trusă de consultaŃie. detartraj manual urmat de periaj profesional. cca 20 truse de consultaŃie. Necesar de materiale: trusă de consultaŃie. comprese. aspirator. aspirator. benzi abrazive. Se prezintă aparatura şi tehnica (la pacient sau la fantomă). Examen practic. detartraj mecanic urmat de periaj profesional. individualizarea periajului manual sau utilizarea unui mijloc mecanic auxiliar periajului. pastă pentru periaj profesional. Se discută despre procedurile prevenŃiei primare indicate (planul de tartament preventiv) pe vârste. piesă contraunghi. Manopera clinică poate fi: • • • • • • revelare de placă urmată de demostrarea unei tehnici de periaj.D doresc. pastă pentru periaj profesional. periuŃă pentru periaj profesional. periuŃă pentru periaj profesional. Se discută despre procedurile prevenŃiei primare aplicate pe vârste şi diferite situaŃii clinice. piesă contraunghi. StudenŃii vor putea utiliza înainte de revelarea plăcii orice mijloc de control al P. comprese. gume de finisat. LP 15 şi 16. Fiecare student execută o manoperă clinică. Necesar de materiale: fişe. aspiratoare. StudenŃii îşi vor efectua a doua revelare de placă şi vor înscrie pe fişele deja completate noul indice de placă OHI. trusă de detartraj manual. Pe durata oricăror şedinŃe de lucrări practice vor avea prioritate pacienŃii care vor fi trataŃi cu respectarea prevederilor şi a formelor legale. StudenŃii care nu au fost prezenŃi sau nu au luat notă de trecere al testul scris au dreptul lo o singură refacere. Detartrajul mecanic. LP 12. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. pahare de unică folosinŃă. LP 13. urmată de o discuŃie de 3-5 min care pleacă de la manopera respectivă. LP 14. gume de finisat. StudenŃii lucrează pe pacienŃi. rulouri sau comprese. aparat de detartraj ultrasonic. capete pentru aparatul de detartraj. benzi abrazive. fluorizare topică profesională urmată de indicaŃii privind fluorizarea topică personală sigilare şanŃurilor şi fosetelor coronare.

OBIECTIVELE STAGIULUI La finalul stagiului studentul trebuie să: • • • • • indice o tehnică de periaj adecvată oricărui pacient. Trebuie urmărit în timpul stagiului dacă acest barem poate fi îndeplinit şi dacă există probleme el poate fi redus. Aprecierea transformãrii morfologiei dentare primare în morfologie dentarã funcŃionalã prin prisma tipurilor de rapoarte interdentare posibil de realizat în diferite tipuri de ocluzie 196 . Barem de îndeplinit pentru a putea susŃine examenul practic şi apoi pe cel teoretic executate de fiecare student în timpul stagiului (condiŃie de admitere în examenul scris): • • • • • În 3 revelări de placă urmate de demostraŃie privind o tehnică de periaj sau utilizarea unui mijloc mecanic auxiliar periajului 1 detartraj manual sau mecanic 2 fluorizări topice profesionale urmate de indicaŃii privind fluorizarea topică personală 1 sigilare susŃinerea unui referat. corespunzător situaŃiei clinice prezentate de pacient execute corect manevrele clinice prezentate în timpul stagiului. SCOPUL CURSULUI : 1. 3. Însuşirea principalelor noŃiuni teoretice legate de morfologia primarã a dinŃilor umani permanenŃi 2. acest sens fiecare student va avea un caiet de stagiu unde asistentul universitar semnează şi-şi pune parafa la momentul efectuări manoperelor. Cunoaşterea fiecãrei entitãŃi morfologice individuale şi asocierea lor într-un complex morfologic funcŃional : arcada dentarã. indiferent de vârstă sau situaŃie clinică individualizeze tehnica de periaj recomandată indice corect mijloacele mecanice auxiliare periajului dentar corespunzător situaŃiei clinice prezentate de pacient indice corect mijloacele chimice de control al P.pr I.D. MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT ANUL I PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru 32 ore curs 64 ore lucr.

chirurgie. IV. primul molar inferior. proteticã. 2. Sunt descrise variaŃiile morfologice şi caracteristicile clinico-tehnico-terapeutice Se fac referiri la posibila transformare funcŃionalã a morfologiei primare în morfologie secundarã fãcându-se corelaŃie cu tipurile de rapoarte interdentare prezente în zona frontalã Sunt corelate elementele morfologice cu conduita practicã din activitatea viitoare de terapie. caracteristicile coronare radiculare. 197 . protetic chirurgie Se accentueazã pe elementele morfologice ce constituie o caracteristicã comunã sau diferenŃialã a unui dinte sau grup de dinŃi Rapoartele interdentare sunt prezentate atât pentru zona frontalã cât şi pentru cea lateralã. premolarul superior. CONłINUTUL LUCRÃRILOR PRACTICE Realizarea prin sculpturã în ghips a fiecãrei entitãŃi morfologice caracteristice unui anumit grup dentar: incisivul central superior. primul molar superior. III. CONłINUTUL CURSURILOR Morfologia dentarã prezintã începând cu caracteristicile comune tuturor dinŃilor toate elementele morfologice caracteristice celor 16 entitãŃi morfologice dentare Este descris dintele ca structurã şi pãrŃi componente se prezintã terminologia proprie morfologiei dentare Sunt descrise sistemele de notare ale dinŃilor permanenŃi Este prezentat fiecare dinte maxilar şi mandibular începând cu incisivul central superiori. fonaŃie. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studenŃii sã fie capabili : 1. erupŃia şi implantarea. caninul superior. Sunt prezentate formele de arcadã şi curbele de compensaŃie sagitalã Spee şi transversalã Wilson Sunt subliniate criteriile morfologice ce permit recunoaşterea dinŃilor permanenŃi O atenŃie deosebitã se dã materializãrii caracteristicilor morfologice dentare prin desen. Sã fie capabili sã aprecieze valoarea clinicã a fiecãrui dinte în raport cu ceea ce reprezintã el prin atributele sale : în masticaŃie. fizionomie şi sã poatã stabili o ierarhizare a acestora. Sã identifice şi sã diferenŃiere fiecare entitate morfologicã pe baza caracteristilor morfologice individuale şi de grup. Sã gãseascã valoarea practicã a caracteristicilor morfologice individuale şi de grup ale dinŃilor permanenŃi în activitatea clinicã de terapie.II. 3.

Realizarea contratimp din ghips a unui dinte ....Conştientizarea noŃiunilor teoretice prin materializarea acestora în desen şi în forme geometrice spaŃiale. EVALUARE EXAMEN PRACTIC ..curs predat ...Julian B....Noelfel .. E.Bratu şi colab..... molar sup..“Morfologia dintelui” .. Timişoara ......“Dental Anatomy” -Julian B.Woelfel..Rîndaşu....Dumitrescu......James L.Recunoaştere dinŃi naturali EXAMEN PRACTIC Activitatea practicã are ca obiectiv : ...Helicon 1997.. St...Recunoaşterea a 5-10 dinŃi umani... IoniŃã.Recunoaşterea a 5 dinŃi umani...Proba practicã ...... ........Ene.. D.....5% 198 ..Douã lucrãri de control teoretice.. Ed.....Incisiv central..... canin....………………..Examen oral gen interviu pe baza recunoaşterii dinŃilor . molar inf.. recunoaştere asociatã cu identificarea acestora în toate sistemene de notare ... (nota asistentului de grupã). 1991 ..... 1976 ...“Aparatul dento-maxilar” . asociatã cu recunoaşterea acestora în toate sistemele de notare..Fiecare dinte prezentat şi executat de student este încheiat cu o probã practicã de control .Sava curs litografiat......D... I..….“Concise dental anatomy and morphology” ..realizarea contra timp din ghips a unui dinte ( nota probã practicã a coordonatorului de curs) . V....E.Fuller..15% .... Ed..Examen practic ...“Propedeuticã stomatologicã” ....... 5% .........Dumitrescu. BIBLIOGRAFIE .....“Morfologia dinŃilor şi arcadelor dentare” . Ed.şi Ped...Costa..5% ..Mosby .. L....Scheid VI........ . Rickne C.....Atheneum.Lucrãrile de control teoretice (douã) la încheierea grupului frontal şi respectiv lateral (notã teorie a asistentului)... 1968 . Gerald E...Did..“Dental Anatomy It s relevance to dentistry” ..... I...“Morfologia clinico-funcŃionalã a dinŃilor” ...... ..S.....Denehy.Examen scris gen gilã ....……………………….Coca.Crearea unei îndemânãri specifice activitãŃii practice viitoare.St.

.Executarea machetelor unor proteze unidentare şi punŃi dentare confecŃionate curent.. IndicaŃii.....CONłINUTUL CURSURILOR 1... Caracteristici. Caracteristici ........40% . câmpul protetic în leziunile coronare..Stabilirea unui plan de tratament protetic. metode şi tehnici de realizare... Metode de obŃinere a machetei.... NoŃiuni generale. Surse de topire a aliajelor.- Examen oral gen interviu pe baza dinŃilor ce s-au prezentat la recunoaştere. Clasificare.Critica unor lucrãri protetice fixe incorect executate. Materiale.OBIECTIVELE CURSULUI La terminarea cursului studenŃii sã posede cunoştinŃe necesare pentru : 1. Clasificare. Reconstituirile corono-radiculare.Diagnosticarea leziunilor dentare şi a edentaŃiilor...30% TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE ANUL III 64 ore curs 128 ore lucrãri practice I... Coroanele parŃiale... mobilizabile. NoŃiuni generale... 2. metode şi tehnici de realizare... 2. Coroanele de înveliş.. NoŃiuni generale.. 4...... metode de obŃinere a machetei. 4.. aparate ortodontice. Introducere : proteze dentare.... Aparate moderne de topire şi turnarea aliajelor.. Proteze dentare fixe: clasificare. materiale... materiale............ II. Coroana turnatã cu grosime dirijatã......... Prezentarea protezelor unidentare şi a punŃilor dentare folosite în protetica dentarã.. proteze chirurgicale. 3.. 2.Examen scris gen grilã ...... tehnici de realizare......... 5. IncrustaŃiile. indicaŃii.. Materiale.. Clasificare.. Materiale... 5. Proteze dentare: fixe.. Coroana turnatã cu grosime totalã.. Cunoaşterea etapelor clinico-tehnice de confecŃionare a protezelor dentare fixe..... DefecŃiuni posibile ale pieselor turnate.. metode de obŃinere. 3... Topirea şi turnarea aliajelor. mobile... Aparate care utilizeazã forŃa centrifugã........ SCOPUL CURSULUI 1. III...Cunoaşterea tuturor lucrãrilor protetice fixe. Materiale.. 199 .

Teoriile legãturii metalo-ceramice. PunŃile speciale: puntea totalã. Caracteristici. PunŃile speciale. Sunt executate un numãr de faze de laborator strâns legate de activitatea medicului stomatolog. Turnarea modelului. Coroanele de substituŃie. Tehnici de obŃinere. Principiile de concepere a punŃilor dentare: biofuncŃional. 7. Factori care condiŃioneazã conceperea punŃilor dentare. 10. puntea mobilizabilã. profilactic 11. Materiale. Coroana din douã bucãŃi şi coroana ştanŃatã. DificultãŃi în conceperea punŃilor dentare 14. 8. caracteristici. Coroanele de înveliş fizionomice (acrilicã. Etapele clinico-tehnice de realizare a punŃilor din elemente separate 13. materiale. Cîmpul protetic în edentaŃia parŃialã redusã. Caracteristici generale. biomecanic. metalo-ceramice). IV. Caracteristicile punŃilor din elemente separate şi dintr-o bucatã. 6. Polimerizarea. Se urmãreşte instruirea studenŃilor în biomecanica protezelor fixe. Sunt demonstrate şi alte tipuri de amprente. arderea masei ceramice. criterii de alegere. Amprenta cu inel de cupru+masã termoplasticã şi supraamprentã din ghips. Din elemente separate. GeneralitãŃi. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi 200 . Avantaje. Erori în confecŃionarea punŃilor dentare. indicaŃii. 2. Avantajele şi dezavantajele punŃilor dentare. dezavantaje. Puntea pe implante.sumar. NoŃiuni generale. indicaŃii. tehnici de obŃinere. puntea provizorie 16. adaptarea lucrãrilor). indicaŃii. ceramicã). Elementele de agregare. tehnici de obŃinere 9. Corpri de punte indicate la maxilar şi mandibulã (în regiunea frontalã şi în regiunea lateralã) 15. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi.Tehnica de lucru. PunŃile dentare. Critici. dintr-o bucatã. 1. Coroanele mixte (metalo-acrilice. 12. puntea cu extensie. puntea demontabilã . Metode de realizare a punŃilor dentare. Caracteristici. confecŃionarea machetei. Caracteristici. Coroana fizionomicã din acrilat. Componentele punŃilor dentare.CONłINUTUL LUCRÃRILOR PRACTICE OBIECTIVE . Tehnici de obŃinere. Etapele clinico-tehnice de realizare a punŃilor din elemente separate. De asemeni unele faze clinice executate pe fantome (amprentarea.

ConfecŃionarea cheii tipar şi realizarea machetei definitive a corpului de punte în formã de casete. prelucrarea şi lustruirea punŃii cu raport tangent linear la maxilar. ConfecŃionarea bontului radicular. Lipirea corpului de punte de elementele de agregare. Dezambalarea. DemonstraŃie 13. dezambalarea. prelucrarea. prelucrarea şi lustruirea microprotezei. 14. ConfecŃionarea amprentei acrilice a coroanei de substituŃie-demonstraŃie. Modelarea machetei preliminare a corpului de punte în formã de casete. Coroana de substituŃie cu bont metalic. Se demonstreazã şi se executã de cãtre studenŃi 10. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi 5. Se demonstreazã şi studenŃii executã corpul de punte punctiform la mandibulã.3. ConfecŃionarea modelului. îndesarea.Realizarea componentei fizionomice a punŃii cu raport tangent linear la maxilar. StudenŃii adapteazã dispozitivele pe fantomã şi amprenteazã câmpul protetic cu ghips 6. Ambalarea machetei dispozitivului corono-radicular. DemonstraŃie. Turnarea modelului cu elementele de agregare.Prepararea. Amprentarea cu inel de cupru+masã termoplasticã şi supraamprentã de ghips pentru coroana mixtã metaloacrilicã şi coroana turnatã.Prepararea. DemonstraŃie urmatã de efectuarea lucrãrii de cãtre studenŃi. Modelarea machetei dispozitivului coronoradicular. Proba pe fantomã. Se mai demonstreazã şi studenŃii executã macheta corpului de punte suspendat (la mandibulã) 201 . DemonstraŃie 7. Turnarea. Macheta coroanelor metalo-acrilicã (tip Weisser) şi turnatã. lustruirea şi adaptarea dispozitivului corono-radicular pe fantomã. 12. Topirea şi turnarea aliajului. Prelucrarea. StudenŃii adapteazã microprotezele pe bonturile fantomei 4. Ambalarea. îndesarea şi polimerizarea acrilatului. Turnarea corpului de punte. DemonstraŃie. ambalarea. se executã de cãtre studenŃi 11. se executã de cãtre studenŃi. DemonstraŃie. Adaptarea coroanelor tip Weisser şi turnarea. polimerizarea acrilatului. lustruirea. Se adapteazã pe bonturile fantomei şi se amprenteazã cu ghips. DemonstraŃie. Ambalarea. Ambalarea pentru componenta acrilicã. Dezambalarea. Amprenta cu inel de cupru+masã termoplasticã. StudenŃii executã cele douã machete. Turnarea modelului de ghips pentru confecŃionarea componentei fizionomice a coroanei de substituŃie. Ambalarea machetei definitive. Macheta faŃetelor. folosite ca elemente de agregare pentru puntea semifizionomicã cu raport tangent linear la maxilar. DemonstraŃie. executã studenŃii 8. 9.

.curs litografiat 1990 VI.. 202 ......................“INDREPTAR LUCRARI PRACTICE PROPEDEUTICÔ. V..................Examen practic...... I....... ore de lucrări practice 80 / semestru CURSUL A: Morfologia şi clinica patologiei relaŃiilor mandibulo-maxilare (ocluziei) – 32 de ore de curs......Prezentarea de material didactic.Donciu şi colab... • Informarea studenŃilor asupra interrelaŃiilor ocluzie parodonŃiu sistem neuromuscular ATM • Prezentarea cauzelor şi tabloului clinic în dizarmoniile ocluzale şi tulburările craniomandibulare.......... I..Examen teoretic grilã.............................. V......Donciu şi colab...Rândaşu şi colab..... EVALUARE: ...........“MICROPROTEZE”.................Fiecare student va confecŃiona 6 machete de proteze unidentare şi 4 machete de punŃi dentare...........….StudenŃii definitiveazã machetele corpurilor de punte indicate în regiunea lateralã la mandibulã 16..“PUNłI DENTARE”.............10% .............. CURS predat în anul 1999 ........ BIBLIOGRAFIE: ..…........ PROTEZE FIXE”...... curs litografiat 1984 . proteze unidentare şi punŃi dentare.................. 40 de ore de lucrări practice I ..........în curs de apariŃie ....“PROPEDEUTICA..................... I..............Lucrari de control teoretice .... ore de curs 64 / semestru Nr.......................Rândaşu..10% ..... curs litografiat 1981 ....... V............. corecte şi incorecte Se executã proba practicã de control semestrialã....... • Prezentarea posibilităŃilor de prevenire şi a principiilor de tratament în dizarmoniile ocluzale şi tulburările cranio-mandibulare................. SCOPUL CURSULUI • Informarea studenŃilor asupra structurilor care participă la funcŃionalitatea ocluzală • Informarea studenŃilor asupra fiziologiei relaŃiilor mandibulo-maxilare cu şi fără contacte dento-dentare.............Rândaşu.15.......50% PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE Anul III Nr....20% .............................

CONłINUTUL CURSULUI Ocluzologie – terminologie. lateralitate cap la cap. F. propulsie cap la cap. Simulatoare ale mişcărilor mandibulare. CorelaŃia clinică mişcări mandibulare – morfologie ocluzală – refacerea terapeutică a morfologiei ocluzale. RC. Criteriile ocluziei funcŃionale – ParticularităŃi ocluzale în protetica fixă pe implante. propulsie. înregistrare. Contacte dento-dentare. orice pacient susceptibil de tulburare cranio-mandibulară o Stabilească corelaŃii corecte între diversele date obŃinute la examinarea clinică şi paraclinică o Stabilească diagnosticul de afectare a ocluziei o Stabilească locul tratamentului ocluzal în cadrul planului general de tratament. DeglutiŃia. etiopatogenie. Teorii ocluzale. o Examineze complex. repaus. Stopuri ocluzale. lateralitate. Ocluzia statică. o Efectueze manoperele simple de corectare a morfofiziologiei ocluzale şi să recomande tratamentele complexe în cazul tulburărilor cranio-mandibulare o Adapteze piesele protetice fixe la cerinŃele criteriilor ocluziei funcŃionale III.II. 203 . Tulburări cranio-mandibulare: epidemiologie. traumă ocluzală. clinic şi paraclinic. date de morfologie ocluzală. transfer. RelaŃii fundamentale mandibulo-maxilare – determinare. A. DVO. MasticaŃia. RelaŃii fundamentale mandibulo-maxilare – IM. Fonetica. clasificare. un rol esenŃiar revenind depistării cauzelor iatrogene de producere a acestora – pentru a putea evita producerea acestei patologii complexe în practica lor viitoare. Mişcările mandibulare – în plan S. DeterminanŃii mişcărilor mandibulare. OBIECTIVELE CURSULUI • La terminarea cursului studenŃii trebuie să fie capabili să: o Cunoască morfologia şi funcŃionalitatea structurilor aparatului dento-maxilar care participă la fiziologia ocluzală o Cunoască etiologia dizarmoniilor ocluzale şi tulburărilor cranio-mandibulare. RelaŃia ocluzie – parodonŃiu.

Modelarea din ceară a suprafeŃelor ocluzale (pregătirea modelelor. Obiective ocluzale în restaurările unidentare. Tehnica de amprentare a arcadelor dentare maxilară şi mandibulară. crestelor vestibulare. BIBLIOGRAFIE: 1. IV. 1997 204 . 3. 2003 4. IoniŃă S. V. 2. crestelor triunghiulare. 1999 5. Les problemes de l’occlusion. Ed. Bucureşti. Dawson P. Trăistaru T. obŃinerea modelelor documentare şi de studiu. determinarea axei balama terminale şi realizarea înregistrărilor ocluzale. Occlusion. examinarea modelelor montate în articulator. Julien Prelat. 4. 2. 3. Editura Tehnoplast Co. Ocluzia Dentară. 5. London. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. DemonstraŃie practică a utilizării arcului facial. Editura Didactică şi Pedagogică. Note de lucrări practice 3. Ed. realizarea conurilor vestibulare. crestelor marginale) 4. Bucureşti. Montare modelelor în articulator. conurilor linguale. programarea articulatorului. Sindroame DisfuncŃionale Mioarticulare. Paris. IoniŃă S.simptomatologie. Examinarea clinică din punct de vedere ocluzal a unui subiect cu întocmirea dentopanoramogramei şi înscrierea datelor de morfofiziologie ocluzală. Sounders Co. principii terapeutice. Petre A. Lucrare de control (10%) Activitatea în timpul stagiului (20%) Examenul practic final (30%) Examenul scris final DE DEGREVARE (40%) NOTA: PENTRU PROMOVAREA CURSULUI ESTE NECESARĂ OBłINEREA NOTEI MINIME 5 PENTRU FIECARE COMPONENTĂ A EVALUĂRII VI. diagnostic. 1995 6. Ash M. Note de curs 2. Ramfjord S. pozitiv/diferenŃial. examen clinic / paraclinic. EVALUAREA 1.

tablou clinic. controlul. indicaŃii terapeutice generale. SCOPUL CURSULUI • Cunoaşterea leziunilor coroanelor dentare – etiopatogenie. Metode de tratament protetic al leziunilor coronare. adaptarea şi cimentarea • Cunoaşterea succesiunii fazelor clinice şi de laborator • NoŃiuni de comunicare cu laboratorul de tehnică dentară • ÎntreŃinerea igieniei orale şi dispensarizarea persoanelor cu proteze fixe unitare • Cunoaşterea accidentelor şi incidentelor suferite de protezele unitare şi a posibilităŃilor de remediere şi / sau îndepărtare a acestora II. protecŃia preparaŃiilor. înregistrarea relaŃiilor mandibulo-maxilare. al leziunilor coronare susceptibile tratamentului protetic o Realizeze toate fazele clinice necesare tratamentului protetic al leziunilor coroanelor dentare. integral fizionomice) • Studierea etapelor clinice – pregătirea preprotetică. proba. OBIECTIVELE CURSULUI • La terminarea cursului studenŃii trebuie să fie capabili să: o Pună un diagnostic corect. Examenul clinic. tablou clinic.CURSUL B: Tratamentul protetic al leziunilor coroanelor dentare I . complicaŃii • Studierea metodelor de tratament protetic al leziunilor coroanelor dentare • Cunoaşterea protezelor unitare utilizate în tratamentul protetic al leziunilor coroanelor dentare (coroane metalice. diagnosticul şi planul de tratament al leziunilor coronare. metalo-ceramice. combinaŃia proteze unitare-proteze mobilizabile. metalo-compozite. Caracteristicile tratamentului protetic al leziunilor coroanelor dentare. Etape clinice şi tehnice în realizarea protezelor unidentare. amprentarea. alegerea materialului pentru realizarea protezelor unitare. prepararea dinŃilor. 205 . CONłINUTUL CURSULUI Leziunile coroanelor dentare – clasificare. principii estetice. inclusiv protezarea provizorie o Să recunoască avantajele şi dezavantajele diverselor soluŃii de tratament ale leziunilor coroanelor dentare. clinic şi radiologic. Principii generale ale tratamentului leziunilor coronare. III.

cimentarea. criterii pentru alegere. Coroana de înveliş metalo-ceramică. Accidente. compozită. Amprentarea. amprentare.Materiale pentru proteze unidentare – indicaŃii clinice. instrumentarului şi materialelor utilizate în tratamentul protetic al leziunilor coronare 3. realizarea amprentării preparaŃiilor unitare. amprentei unimaxilare. Cimentarea. Indici morfologici dentari. IV. ceramică. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1. Atitudine terapeutică. Coroana de înveliş metalo-acrilică. proba. Igiena orală. EvicŃiunea gingivală. Coroana de înveliş total metalică – indicaŃii. adaptarea. Prepararea pe modelul didactic de antrenamet a dinŃilor pentru fiecare tip de proteză unitară. pregătirea dintelui. Prezentarea aparaturii. Coroana de înveliş metalo-compozită. complicaŃii ale tratamentului leziunilor coronare. amprentei bimaxilare şi înregistrarea relaŃiilor intermaxilare 5. Coroana parŃială. leziunilor coronare. controlul preparaŃiei. Coroana de substituŃie. Coroane integral fizionomice („metal-free”) – acrilică. leziunilor periapicale şi implantării dinŃilor – dentopanoramograma. 2. inclusiv faŃetare. protezarea provizorie. particularităŃi ale fazelor de laborator. Reprezentarea grafică a dinŃilor integri. adaptarea protezelor unidentare. Reconstituirea corono-radiculară. realizarea pe model sau pe dinte extras a machetei pentru reconstituirea coronoradiculară turnată 206 . Proba. Alegerea culorii. Protezare provizorie. AblaŃia coroanelor. FaŃetări. 4.

Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe. demonstraŃii clinice de ablaŃie a protezelor unitare IV. Nussbaum R. Note de lucrări practice 3. realizare a protezelor unitare. a tulburărilor morfo-funcŃionale asociate • Examinarea şi diagnosticul modificărilor relaŃiilor intermaxilare la edentatul parŃial 207 . în cadrul planului de tratament integrat (comprehensiv). 2003 4. BIBLIOGRAFIE: 1. de protezare provizorie 7. Quintessence. SCOPUL CURSULUI Dobândirea cunoştinŃelor şi deprinderilor de bază necesare efectuării tratamentelor în edentaŃia parŃială cu ajutorul punŃilor dentare. OBIECTIVELE CURSULUI • Cunoaşterea etapelor clinice şi de laborator în tratamentul edentaŃiei parŃiale cu punŃi • Dobândirea cunoştinŃelor şi a metodologiei examinării pacientului edentat parŃial • Stabilirea diagnosticului de edentaŃie parŃială. Examenul scris final (40%) Nota finală se calculează din media aritmetică simplă între nota cursului A şi cea a cursului B NOTA: PENTRU PROMOVAREA CURSULUI ESTE NECESARĂ OBłINEREA NOTEI MINIME 5 PENTRU FIECARE COMPONENTĂ A EVALUĂRII VI.6. demonstraŃii clinice. Bratu D. Lucrare de control (10%) 2. Note de curs 2. Examenul practic final (30%) 4. EVALUAREA 1. ore de lucrări practice 128 TRATAMENTUL EDENTAłIEI PARłIALE CU PUNłI DENTARE I. Preparations for Cast Gold Restorations. Activitatea în timpul stagiului (20%) 3. II. Shillingburg HT. ore de curs 48 Nr. Editura Medicală. Fisher S. 1974 Anul IV Nr. Hobo S. prezentări cu ajutorul materialelor ilustrative a tehnicilor de amprentare.

5. social. 10. Analiza raporturilor mandibulo-maxilare de ocluzie. individualizat) • Stabilirea soluŃiei de tratament protetic fix în strânsă corelaŃie cu starea parodonŃiului. ConsideraŃii funcŃionale. CorelaŃia dintre punŃile dentare şi parodonŃiu. Comunicarea cabinet – laborator de tehnică dentară. Diagnosticul pozitiv şi diferenŃial al edentaŃiei parŃiale. CONłINUTUL CURSULUI 1. Amprentarea pentru proteze parŃiale fixe. a dinŃilor stâlpi. 208 . • NoŃiuni legate de comunicarea cu laboratorul de tehnică dentară • Aprecierea corectitutinii tratamentelor protetice prin punte. Protezarea provizorie şi de urgenŃă la pacienŃii edentaŃi parŃial. Examinarea pacientului – anamneza. 12. 8. 11. 4. estetice şi profilactice legate de protezarea fixă. ambalarea. 14. 2. consideraŃii parodontale. funcŃii. turnarea şi prelucrarea componentei metalice. Principii generale ale preparării dinŃilor stâlpi pentru protezarea parŃială fixă. • Recunoaşterea particularităŃilor tratamentului prin punte la persoanele vârstnice. Clasificarea formelor clinice de edentaŃie parŃială. elementelor de agregare. recunoaşterea accidentelor şi complicaŃiilor tratamentului prin punte. NoŃiuni de ergonomie aplicate în protetica dentară fixă.• Precizarea intervenŃiilor protetice şi etapizarea lor în cazul edentaŃiei parŃiale • Stabilirea soluŃiei de tratament protetic prin punte în contextul medical general. Biomecanica protezelor parŃiale fixe. 7. macheta. examenul clinic. Protezele parŃiale fixe: generalităŃi. persoanele cu nevoi speciale • Însuşirea unor noŃiuni de ergonomie aplicată în protetica dentară fixă • NoŃiuni de legislaŃie cu privire la tratamentele protetice fixe • Însuşirea unor noŃiuni legate de medicina dentară bazată pe dovezi III. Conceperea şi stadializarea planului de tratament protetic fix. bazat pe dovezi şi pe nevoile pacientului – alegerea materialelor şi tehnologiei de realizare. 6. 3. terminologie. medicodentar. estetic caracteristic fiecărui pacient (tratamentul integrat. Modelele diagnostice. ParticularităŃi ale etapelor tehnice de realizare a punŃilor dentare: modelul. Puntea metalo-ceramică. 13. examenul radiografiilor. Diagnosticul. intermediarilor (corpului de punte) şi conectorilor protezelor parŃiale fixe. NoŃiuni de legislaŃie cu privire la tratamentele protetice fixe 9.

6. Amprenta cu hidrocoloizi ireversibili: portamprente. 209 . Realizarea modelului diagnostic. supraproteze. PreparaŃia pentru coroane mixte metalo-ceramice. IV. prezentarea unitului. ReparaŃiile protezelor parŃiale fixe. 18. examenul clinic şi ergonomia examinării intraorale. înregistrarea şi transferul raporturilor mandibulo-maxilare de ocluzie. 7. Prepararea dinŃilor cu leziuni coronare întinse în suprafaŃă şi profunzime. ÎntreŃinerea igienei orale şi dispensarizarea pacienŃilor cu proteze dentare fixe. 23.15. instrumentarul pentru examinare. ProtecŃia antiinfecŃioasă. Proba şi adaptarea protezelor parŃiale fixe 21. puntea mobilizabilă. Principii generale ale preparaŃiilor pentru coroane turnate 9. puntea totală. 26. pregătirea materialului. Puntea în extensie. 16. a medicului. Compozitele întărite cu fibre folosite în realizarea protezelor parŃiale fixe. PreparaŃia pentru coroane de înveliş total metalice. Fixarea 2 ore 22. 10. Instrumentarul utilizat în protetica dentară. dezinfecŃia şi conservarea amprentei. Protezarea pe implante cu ajutorul punŃilor dentare 20. Sisteme integral ceramice pentru punŃi dentare. tehnica de amprentare. 24. Restaurarea dinŃilor devitali. puntea demontabilă 17. cu patologie asociată. Conceperea şi stadializarea planului de tratament în cazuri complexe. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE Pregătirea pentru examinare: pregătirea pacientului. Anamneza – tehnici de culegere a informaŃiilor. CorelaŃia cu informaŃiile clinice şi modelul diagnostic. Determinarea. integral ceramice 11. 14. Instrumente abrazive. Protezarea combinată fixă – mobilizabilă. 8. Modelarea diagnostică în ceară 13. coroane parŃiale metalice. multidisciplinară. a pieselor dentare şi instrumentarului rotativ. Proteze parŃiale fixate adeziv – colate 19. aparatură şi materiale auxiliare. instrumente. reprogramarea pacientului. Erori. foaia de observaŃie. Examenul radiografiilor retroalveolare. informaŃii administrative – programarea. 12. accidente şi complicaŃii ale tratamentului prin proteze parŃiale fixe.

Comunicarea cu laboratorul de tehnică dentară. Analiza restaurărilor protetice fixe îndepărtate din cavitatea bucală. 35. Amprentarea cu materiale elastice pentru realizarea protezelor fixe. 24. Determinarea cromatică în protetica dentară. Activitate practică c. Stabilirea priorităŃilor. radiologice şi la nivelul modelelor diagnostice 17. Activitatea în timpul stagiului (20%) a. 26. Pregătirea modelului de lucru pentru realizarea protezelor fixe. Protezarea provizorie. CorelaŃia cu informaŃiile clinice şi modelul diagnostic. Amprentarea pentru restaurări protetice cu agregare intraradiculară (coroane de substituŃie. nu există posibilitatea refacerii stagiului în afara vacanŃei de vară d. 32. maximum 2 absenŃe nemotivate. 4 absenŃe motivate ii. Tehnici de conservare a raporturilor mandibulo-maxilare de ocluzie după prepararea dinŃilor pentru relizarea protezărilor fixe. o notă pentru fiecare săptămână de stagiu (seminar) b. Conceperea şi stadializarea planului de tratament în cazuri complexe. Tehnici de preparare pentru asigurarea menŃinerii protezelor parŃiale fixe. RCR turnate) 25. Stadializarea etapelor terapeutice.15. 23. Proba şi adaptarea protezelor parŃiale fixe. Tehnici de preparare pentru asigurarea paralelismului dinŃilor stâlpi ai unei proteze parŃiale fixe. 30. particularităŃi clinice. ParticularităŃi ale etapelor clinice de realizare a punŃilor metalo-ceramice. 31. PrezenŃă STAGIU i. 34. Prezentarea planului de tratament pacientului. Analiza restaurărilor protetice fixe la pacienŃii examinaŃi: date clinice. 22. Protezarea combinată: fixă – moblizabilă. ObŃinerea acordului pacientului. V. Conceperea planului de tratament orientat asupra problemelor pacientului. Ńinută şi comportament stagiu 210 . 29. 20. 16. 33. 28. Aspecte financiare şi durată. EVALUAREA 1. Examenul radiografiilor panoramice. 19. Realizarea reconstituirilor corono-radiculare turnate prin tehnici directe. 18. 21. Fixarea protezelor parŃiale. Lucrare de control la mijlocul semestrului (10%) 2. Puntea totală – particularităŃi clinice. 27.

Cimenturi provizorii 2. Note de lucrări practice 9. Examenul practic final (30%) e. Întrebări cu răspuns scris (50%) NOTA: PENTRU PROMOVAREA CURSULUI ESTE NECESARĂ OBłINEREA NOTEI MINIME 5 PENTRU FIECARE COMPONENTĂ A EVALUĂRII . Editura Medicală. reprezentate prin modele. Răşini compozite pentru cimentare 4. radiografii sau fotografii iv. O etapă clinică de realizare a unei proteze parŃiale fixe. radiografii sau fotografii iii. Nussbaum R. Alegerea elementelor de agregare în cazuri reale de edentaŃie parŃială. reprezentate prin modele. Contemporary Fixed Prosthodontics. Alegerea materialului. Alegerea corpului de punte (tip. 2d ed. radiografii sau fotografii vi. 1997 11. Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe. Examen oral i. Cimenturi fosfat de zinc 3. Quintessence. Shillingburg HT. Protezare provizorie ii. instrumentarului şi descrierea unei tehnici de amprentare şi înregistrare a raporturilor de ocluzie în cazuri reale de edentaŃie parŃială. Mosby. Cimenturi policarboxilat 4. Fujimoto J. Examenul scris final (40%) g. 1974 211 . Descrierea unei tehnici de protezare provizorie în cazuri reale de edentaŃie parŃială. raport cu creasta) în cazuri reale de edentaŃie parŃială. Descrierea particularităŃilor de preparaŃie pentru elementele de agregare alese anterior în cazuri reale de edentaŃie parŃială. Fisher S. radiografii sau fotografii v. Întrebări cu răspunsuri multiple (50%) h. adaptare şi fixare f. în timpul semestrului – cu programare prealabilă de cel puŃin 7 zile i. Amprentare iii. Hobo S. Preparare iv. Ionomeri de sticlă pentru cimentare 5. Descrierea etapelor prin care se realizează proba şi adaptarea unei punŃi dentare viii. reprezentate prin modele. Preparations for Cast Gold Restorations.3. Rosenstiel SF. radiografii sau fotografii vii. Land MF. 2003 10. reprezentate prin modele. reprezentate prin modele. BIBLIOGRAFIE: 7. Note de curs 8. Compomeri pentru cimentare 6. Alegerea materialelor. VI. Probă. Formularea diagnosticului şi alegerea dinŃilor stâlpi de punte şi a elementelor de agregare în cazuri de edentaŃie parŃială figurate prin reprezentare grafică ii. Bratu D. instrumentarului şi descrierea unei tehnici de fixare (cimentare) a unei punŃi dentare cu unul dintre următoarele materiale: 1.

Amprentarea câmpului protetic edentat total. 4. III. Tratamentul edentaŃiei totale (noŃiuni generale). ParticularităŃi ale protezării edentaŃiei unimaxilare 212 . ParticularităŃi ale protezării edentatului subtotal. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. SCOPUL CURSULUI: 1) Însuşirea noŃiunilor clinice şi tehnice în tratamentul cu proteze totale acrilice. 10. 13. Aspecte caracteristice ale mişcărilor mandibulare la edentatul total şi articulatoarele. 8. Determinarea relaŃiilor intermaxilare . 3. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune că la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1) să stabilească un diagnostic precis al edentaŃiei şi cauzele acesteia. 2) să cunoască ordinea fazelor clinice şi de laborator. II. 3) să protezeze edentaŃia totală bimaxilară şi unimaxilară în situaŃii clinice cu grad mic de dificultate. 2. 7.PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ ANUL V PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru Curs: 48 ore Stagiu clinic: 144 ore I. Examenul edentatului total. Aplicarea protezelor finite în cavitatea bucală şi adaptarea lor. Alegerea şi montarea dinŃilor artificiali Controlul machetelor. RecondiŃionarea protezelor totale. 6. Stomatopatii protetice la edentatul total. Studiul clinic al edentaŃiei totale. 9. 5. 12. 11.

.. Constantinescu............. V......... 3) Mihaela Păuna............. M....... D. 9. Tratament postinserarea protezei.. Ed... 4... Tratamentul edentaŃiei totale unimaxilare V. Bodnar........... Ed. 1999 – Capitolul I. EVALUARE: .... Bodnar.. Cerma.. Instruirea pacientului purtator de proteze totale... NaŃional.Fiecare student va rezolva un edentat total bimaxilar sau 2 edentaŃi total unimaxilar şi va asista la rezolvarea celorlalŃi pacienŃi ai grupei de studenŃi .......30% ..... EdiŃia a III-a........... V. 6... Mihaela Păuna..... Bodnar. 10... M...……………………. Amprentare funcŃională...... EpistatuTehnici curente în protetica dentară. Atitudini practice în protezarea edentaŃiei totale.. Proba machetelor......... Aplicarea protezei finite...... Bucureşti 1998.... Hutu.......... 2) Em.. Ana Maria łâncu .... 5........................... Constantinescu EdentaŃia totală.... Hutu....................IV.. Didactică şi Pedagogică.................30% Examen teoretic . VI........ Didactică şi Pedagogica.V.... Aspecte clinice-tratament..... V............... RecondiŃionarea protezelor totale. Determinarea relaŃiilor intermaxilare...... V... Elena Preoteasa... V......... 7.. M...... Examinarea pacientului. Ana-Maria łâncu.... 2...... Hutu..20% Examen practic ..2 lucrări de control .... 3. 4) Em... BIBLIOGRAFIE: 1) Em........... 8. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE 1....... Mihaela Păuna. Ed... Mihaela Păuna....scris . Amprentare preliminară... Bucureşti............. Ed.......................20% 213 ... Bucureşti 2000..... Constantinescu...EdentaŃia totală............. Bucureşti....... 2002..

Conceperea protezelor parŃiale scheletete în edentaŃii de clasa a III-a şi a IV-a Mijloace de menŃinere. 8. 10. 6.I. în edentaŃia parŃială tratată prin proteze scheletate. 12.şi proprotetice în edentaŃia parŃială.M. 14. indicaŃiile protezei parŃiale mobile acrilice şi scheletate. 3) să precizeze cel mai indicat tratament protetic cu proteze partiale mobile. II. SCOPUL CURSULUI: 1) Cunoaşterea problematicii edentaŃiei parŃiale tratate cu proteze mobile acrilice şi scheletate. CONTINUTUL CURSURILOR: 1. Examenul clinic al edentatului parŃial .etapa secundară. 2. 7. 3.tratament Biodinamica protezelor parŃiale scheletate.şi proprotetic în edentaŃia parŃială. examinare şi diagnostic. simptomatologie.ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Un semestru Curs: 48 ore Lucrări practice: 128 ore I. Conceperea protezelor parŃiale scheletete în edentaŃia de clasa I şi a II-a. 4. Cauzele şi complicaŃiile edentaŃiei parŃiale netratate. 5. Examenul clinic al edentatului parŃial .etiologie. 2) să stabilească cele mai corecte tratamente pre. 11. 13. sprijin şi stabilizare a protezelor parŃiale scheletete Amprenta în edentaŃia parŃială.etapa preliminară DisfuncŃia ocluzală în edentaŃia parŃială întinsă . Determinarea şi înregistrarea R. III. Tratamentul pre. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1) să stabilească un diagnostic precis al edentaŃiei precum şi cauzele acesteia. 9. DisfuncŃia ocluzală în edentaŃia parŃială . Proba machetei şi a scheletului metalic al protezei parŃiale scheletate Aplicarea protezei parŃiale scheletate în cavitatea bucală 214 .

Conceperea unui plan de tratament cu proteză parŃială acrilică şi scheletată Realizarea unei proteze parŃiale acrilice Reabilitarea ocluzală în edentaŃia parŃială. Ana-Maria łâncu. Bodnar. 3) Em. 4) S. 1999 . CONłINUTUL STAGIULUI CLINIC: 1.Vol. Mihaela Păuna. NaŃional. Hutu.V.I. Didactică şi Pedagogică. Readaptarea protezelor parŃiale şi reparaŃii Protezarea imediată IV. EpistatuTehnici curente în protetica dentară. Ed. 3. V. Ed. Elementele componente ale protezei parŃiale acrilice Biodinamica protezelor parŃiale acrilice Determinarea şi înregistrarea R. 1999 – Capitolele II şi III. 1996. Bucureşti. Constantinescu. 24. Realizarea de tratamente pre. Stagiu demonstrativ de proteza scheletată. BIBLIOGRAFIE: 1) A.M. loniŃă. Bucurşti. Didactică şi Pedagogică. A. în edentaŃia parŃială tratată prin proteze acrilice 20. Cerma. lonescu . 18."Tratamentul edentaŃiei parŃiale cu proteze mobile". Ed."Ocluzia dentară".şi proprotetice în edentaŃia parŃială. 16. Bucureşti. M. Proba machetei protezei parŃiale acrilice Aplicarea protezei parŃiale acrilice în cavitatea bucală IndicaŃii pentru purtătorii de proteze parŃiale acrilice. 21 22. 2003. 4. Ed. Examinarea pacientului.15. 2. 19. 215 . 2) Mihaela Păuna – Atitudini practice în protezarea edentaŃiei parŃiale. V. ŞedinŃa de reexaminare a pacientului 23. Echilibrarea ocluzală a protezelor parŃiale scheletate IndicaŃii pentru purtătorii de proteze parŃiale scheletate. 4. D. Petre . ŞedinŃa de reexaminare a pacientului 17. Bucureşti. 5. I Protezarea prin proteză parŃială acrilică.

analizeze documentele didactice: planul de învăŃământ. apreciere. 216 . OBIECTIVELE OPERAłIONALE ALE CURSULUI: După ce vor termina acest curs. ore de curs: 16 ore/ 16 ore lucrări practice I.Stagiul clinic …………………………………………30% . pragramele. metode. să asiguare formarea unei viziuni globale şi realiste privind modul în care trebuie conceput şi realizat procesul educaŃional. mijloace si procedee pedagogice. opereze cu principii..scris ………………………………………20% PSIHOLOGIE MEDICALĂ ANUL II PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU CURSUL DE PSIHOPEDAGOGIE Nr. tehnicilor şi mijloacelor de instruire şi formare. însuşirea conŃinutului conceptelor de psihologie şi pedagogie folosite în desfăşurarea activităŃii de instruire şi formare. măsurare.2 lucrări de control …………………………………………20% .Examen practic …………………………………………30% . criterii. adopte o conduită adecvată faŃă de cursanŃi şi de perfecŃionare proprie continuă. orientarea în alegerea celor mai adecvate strategii şi forme de evaluare şi notare a randamentului cursanŃilor. SCOPUL CURSULUI: să prezinte o imagine relevantă asupra problematicii educaŃiei şi pedagogiei. fundamentarea ştiinŃifică şi familiarizarea studenŃilor cu aspectele aplicative ale metodelor.Examen teoretic . opereze cu tehnicile de evaluare. docimologie.VI. să asigure înŃelegerea adecvată a problemelor complexe privind fenomenul adaptării şi eficienŃei intructiv-educative. EVALUARE: . manualele etc. studenŃii vor fi capabili să: cunoască terminologia specifică domeniului psihopedagogic. cunoască mecanismele şi formele procesului de dezvoltare psihică şi de învăŃare. transpună în mod didactic subiecte din literatura de specialitate. II.

III. CONTINUTUL CURSULUI PSIHIATRIA: definitie. 8. 5). 2). 3. 13. Sa cunoasca eventualele interactiuni intre medicatia psihotropa si medicatia din sfera stomatologica. OBIECTIVELE CURSULUI Se propune ca la terminarea cursului studentii sa fie capabili: 1). 4). Recunoasterea principalelor entitati clinice. 6. contraindicatii. 7. 3). II. Sa recunoasca principalele entitati clinice. Psihopedagogia: Dezvoltarea psihică: Procese psihice implicate în procesul de învăŃare: Comunicarea didactică: EducaŃia şi formele ei: Proiectarea activităŃii instructiv-educative: ConŃinutul procesului instruictiv-educativ: Principiile didactice: Metode şi tehnici ale instruirii: RelaŃiile sociale în procesul de instruire şi formare: Evaluarea randamentului în procesul de învăŃământ Succesul şcolar: Insuccesul şcolar: Personalitatea educatorului: PSIHIATRIE ANUL IV ore de curs: 32 ore / lucrari practice: 16 I. SCOPUL CURSULUI 1). Sa recunoasca principalele elemente semiologice psihiatrice si semnificatia lor clinica. 4). Sa diferentieze tulburarile psihice apartinand sferei nevrotice de cele psihotice. 217 . 4. etc. 9. 3). 2. Insusirea unor notiuni legate de abordarea pacientului cu probleme psihiatrice. 11. 12. Insusirea unor notiuni de semiologie psihiatrica in vederea recunoasterii si abordarii adecvate a pacientului cu probleme psihiatrice. Sa recunoasca principalele tratamente psihotrope: indicatii. Sa selecteze cazurile pentru care sunt necesare consulturi de specialitate. 2). 10. 6). III. 14. sfera si continut. 5. Cunoasterea principalelor tratamente psihotrope. CONłINUTUL CURSURILOR: 1.

verbigeratie. confabulatii. ecolalie. travestism. anecforia. expresia mimica: tulburari cantitative: hipertermie. palilalie. psitacism. prelevanta. paramnezia de reduplicare Pick. Tulburari cantitative: cresterea si scaderea pragului senzorial. verbigeratie. glosolalie. depresive. Agnoziile. Disfazii. instante de aparitie. tulburari calitative (paramimii): mimica de imprumut. Tulburarile gandirii: tulburari predominant formale ale gandirii. Tulburari de intensitate si tonalitate.PERCEPTIA: senzatii si perceptii. Tulburari de continut: paralogisme. clasificari. obsesiva. tipuri (expansive. Tulburari calitative ale perceptiei: iluziile fiziologice si patologice. electiva. instante de aparitie ATENTIA: definitie. Tulburari predominant de continut: ideea dominanta. Tipuri atentie. Halucinatii: caracteristici. amimie. disimulatia. criptomnezia. tulburari ale asociatiei si coerentei ideative. Amnezia lacunara. ecmnezia GANDIREA: definitie. salata de cuvinte. instante de aparitie. metasimulatia. exacerbarea. Mitomania. deliranta: caracteristici. jargonofazie. Paramnezii. Hipomnezia de fixare. comparatia. fuga de idei. cisvestitism. psitacismul mimic.Hipermnezia. abstractizarea. Tulburarile atentiei: hipoprosexie. Pantomimica: manierisme. agramatism. mentism. hipomimie. ecomimia. neomimia. psitacism. Cenestopatiile. stereotipii. aprosexie. tulburari cantitative ale imaginatiei. salata de cuvinte. instante de aparitie LIMBAJUL: definitie. TULBURARILE COMUNICARII NONVERBALE: tinuta vestimentara: dezordonata. bizarerii 218 . Tulburari particulare ale imaginatiei. neologisme. Tulburarile de gestica: ticurile. excentrica. Instante de aparitie. bradipsihie. incoerenta. blocaj verbal. halucinatiile fiziologice. baraj. Semiologia perceptiei. flux. Privirea. MEMORIA: definitie. instrainarea amintirilor. Tulburari ale sintezei mnezice imediate: falsa identificare. tulburarile ritmului si fluxului ideativ: accelerarea. jargonomimia. operatiunile gandirii: analiza. rafinament vestimentar. Tulburari ale rememorarii trecutului: pseudoreminiscente. simulatia. incetinirea ritm. suprasimulatia. tulburarile memoriei. tulburarile psihopatologice ale perceptiei. schizofazie IMAGINATIA: definitie. functiile memoriei.Tulburari ale coerentei verbale: incoerenta. hiperprosexie. Dialalii. tahipsihia. sinteza. viziunea panoramica retrospectiva. onomatomanie. Dislogii. halucinozele. mixte). de evocare. tardiva. iluzia de nonrecunoastere.

rezidual. utilizarea nociva. dependenta. de gandire. maniacal. Episodul maniacal: hipomania fara simptome psihotice. Clinica si tratament DEMENTE EVALUARE 219 . ale comportamentului psihomotor. Atimia. Clinica schizofreniei: tulburari de perceptie. Catalepsia. paranoid. Tulburarile dinamicii dispozitionale: labilitatea emotiei. sugestibilitate. Tulburari persistente ale depozitiei: ciclotimia. Tipuri de schizofrenie: catatonic. ambivalenta afectiva SCHIZOFRENIA: diagnostic. dezorganizat. Tratament TULBURARI AFECTIVE: definitie. starea de mânie). dispozitia depresiva – caracteristici. Tulburarile de dispozitie: dispozitia expansiva – caracteristici. Debutul. mania cu simptome psihotice. Tulburari afective bipolare: episod actual depresiv major cu simptome psihotice/fara simptome psihotice. TULBURARI NEVROTICE: tulburari anxioase: anxietate generalizata. hipomaniacal. tulburarea de panica. histrionica. Disforia. vointa. Sindrom amnestic. schizoida. canabinoizilor. Paratimiile: inversiunea afectiva. Tratament. anancasta. Intoxicatia patologica. Tulburari somatoforme. Anestezia psihica dureroasa. stare de sevraj. personalitate premorbida. Tulburarile anxios fobice: agorafobii. Tulburare de personalitate paranoida. nediferentiat. etiologie. disociala. instante de aparitie. tulburare de personalitate emotional-instabila (borderline). Stadiul de dependenta. fobii sociale. instante de aparitie. Tratament TULBURARI DE PERSONALITATE: definitie. tulburare obsesiv-compulsiva.PSIHOPATOLOGIA CONDUITEI MOTORII: agitatia psihomotorie: instante de aparitie. Afectele (starea de furie. Anxietatea. anxioasa. incontinenta afectiva. afectivitate. Starile afective. cocainei. Utilizarea nociva. Schizofrenia afectiva. tutunului: intoxicatia acuta. Dementa. Tulburari mentale datorate utilizarii opioizilor. Tulburarea depresiva recurenta. mixt. sindrom de dependenta. Stuporul: instante de aparitie. distimia TOXICOMANIILE: tulburari datorate utilizarii alcoolului: intoxicatia acuta necomplicata/complicata cu delirium. negativism) AFECTIVITATEA: definitie. constiinta de sine. Diminuarea activitatii motorii. Starea de sevraj necomplicata/complicata cu delirium. Episodul depresiv major. Catatonia: caracteristici clinice (stereotipii. Tulburari de conversie si disociere. cu convulsii. Dispozitia. cauze.

forme. OBIECTIVELE OPERAłIONALE ALE CURSULUI: După ce vor termina acest curs. .discursul didactic 220 . studenŃii vor fi capabili să: cunoască terminologia specifică domeniului pedagogic.definire. măsurare. pragramele.factorii dezvoltării psihice.procesul instructiv-educativ. tehnicilor şi mijloacelor de instruire. însuşirea aparatului conceptual pedagogic folosit în efectuarea activităŃii de formare şi instruire.comunicare şi informaŃie. apreciere. . ore de curs: 32 ore/ 16 ore lucrări practice SCOPUL CURSULUI: să prezinte o imagine relevantă asupra problematicii educaŃiei şi pedagogiei. criterii. să asiguare formarea unei viziuni globale si realiste privind modul în care trebuie conceput şi realizat procesul educaŃional.. Comunicarea didactică: . orientarea în alegerea celor mai adecvate strategii şi forme de evaluare şi notare.definire.principalele caracteristici ale dezvoltării psihice 17. .canale ale comunicării. CONłINUTUL CURSURILOR: 15. manualele etc. opereze cu principii. . .stadiile dezvoltării psihice.etapele proiectării didactice 18. opereze cu tehnicile de evaluare. să asigure înŃelegerea adecvată a problemelor complexe privind fenomenul adaptării şi eficienŃei intructiv-educative. mijloace si procedee pedagogice.educaŃia permanentă (conŃinut şi semnificaŃii) 18. EducaŃia şi formele ei: .PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU CURSUL DE PEDAGOGIE Anul III Nr.definire. docimologie. fundamentarea ştiinŃifică şi familiarizarea studenŃilor cu aspectele aplicative ale metodelor. adopte o conduită adecvată faŃă de cursanŃi şi de perfecŃionare proprie continuă.forme ale educaŃiei. tipuri. . Dezvoltarea psihică: . Pedagogia-ştiinŃă a educaŃiei: .sarcini si obiective 16.factorii învăŃării. . . 17. . transpună în mod didactic subiecte din literatura de specialitate. ÎnvăŃarea: . analizeze documentele didactice: planul de învăŃământ. metode. Proiectarea activităŃii instructiv-educative: .definire. . .

.personalitatea şi competenŃa educatorului 221 .concepte (metodologie. 27. 25. Principiile didactice: . . programa. . . .conceptul de principiu didactic.mijloace de învăŃământ. .sistemul principiilor. . Metode şi tehnici ale instruirii: . .profilaxia comportamentului deviant.strategie şi stiluri 22.testul docimologic . .factorii succesului şcolar.strategii de evaluare. Evaluarea randamentului în procesul de învăŃământ . . 24.sursele conŃinutului.semnificaŃia pedagogică a interrelaŃiilor 23. procedeu).funcŃiile evaluării. metodă.factorii insuccesului şcolar.perspectiva interdisciplinară şi organizarea modulară 20.tipuri de realaŃii.19. Devieri comportamentale şi combaterea lor: .educatorul-conducător al procesului. . Insuccesul şcolar: . . ConŃinutul procesului instruictiv-educativ: . Rolul şi personalitatea educatorului: . Succesul şcolar: .sistemul metodelor de învăŃământ.caracteristicile principiilor didactice .planul. 21.definire. . .prevenirea eşecului şcolar. 26.definire. manualul. . RelaŃiile educator-educat: .forme ale inadaptării. .

Legile formării imaginii radiologice. II. 2. ProprietăŃile razelor X. Producerea razelor X.R AD I OL OG I E D EN T AR Ă ( R AD I OL OG I E G E N E R AL Ă ) ANUL IV PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI Semestrul I. Aparatura. AplicaŃii. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. a principiilor generale al formării imaginii radiologice. Asimilarea de către studenŃi a principiilor generale de fizică a radiaŃiilor. Semiologie. 222 . 5. Cunoaşterea unor elemente de semiologie radiologică generală. Imagistica cu izotopi radioactivi. SCOPUL CURSULUI: 1. 3. ProprietăŃi. 16 ore de curs 16 ore de lucrări practice I. Tubul de raze X. Imagistica prin RezonanŃă Magnetică (noŃiuni generale). Asimilarea de. Cunoaşterea aspectului radiologic al principalelor entităŃi patologice. Cunoaşterea aparaturii imagistice. către studenŃi a achiziŃiilor tehnice recente în radioimagistică. Metode radio-imagistice: Imagistica cu raze: RadiaŃia elecromagnetică. Producerea ultrasunetului. Ultrasonografia: Principii. Metode radioimagistice care folosesc raze X. 4. SubstanŃa de contrast în radioimagistică.

Semiologie radiologică osoasă. Radio-imagistica tubului digestiv. Necroze aseptice. Criterii de clasificare a proceselor patologice. Plămânul cardiac. Modificări elementare. Semiologie radiologică. Sarcoidoze. Colagenoze. Radiologia toracelui. 223 . Metode şi tehnici de examinare.2. Boli inflamatorii. Radiologia sistemului urinar. Metode radiomagistice. 7. 6. AfecŃiuni pleurale. Pneumoconioze. Patologie pulmonară: Patologie bronşică. Sindroame radiologice pulmonare. Radioimagistica esofagului. Chistul hidatic pulmonar. Displazii. Radioimagistica stomacului. Radio-imagistica sistemului osteoarticular. distrofii. Radiologia sistemului osteo-articular. Scleroze pulmonare. Patologie osteoarticulară: Traumatisme. Pneumopatii inflamatorii (acute/cronice). 4. Radio-imagistica pulmonului şi mediastinului. Tumori benigne/maligne. 5. Aspectul radiologic normal. Semiologie radiologică generală: 3. Radiologia sistemului digestiv. Cancerul bronhpulmonar.

.. a aspectului normal şi patologic..... 3.Radioimagistica duodenului............ în consecinŃă. 1963 3.. ............ Radioimagistica în urgenŃe medico-chirurgicale abdominale.. 2...... 224 .............. Radiologie medicală – Gh..50% REABILITARE ORALĂ ANUL VI PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI curs 64 ore lucrări practice 128 ore I.. Bucureşti....................... Asamblarea cunoştiinŃelor biologice......Interpretarea de către fiecare student a 2 filme radiologice. III....... G...Lucrare de control:.......Examen practic:.. Radioimagistica colonului......1980.. Prezentare de aparatură imagistică.... BÎRZU – Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti....... Individualizarea metodelor şi tehnicilor de tratament oro-dentar la cazul clinic integrat în mediul socio-cultural..... 2....................... .. 8.............. ÎnŃelegerea importanŃei conceptului de sistem stomatognat şi.............Examen teoretic în timpul sesiunii de examene:...... Prezentări pe film a noŃiunilor de tehnică radiologică.. SCOPUL CURSULUI: 1... SCHMITZER – Editura Didactică şi Pedagogică.. 2........... medicale şi oro-dentare pentru evaluarea sistremului stomatognat în vederea refacerii şi menŃinerii stării de sănătate prin armonia părŃilor componente. Radiodiagnosticul aparatului urinar...... EVALUARE: ..... Radiologie medicală – I............... 30% ................ Bucureşti........ Radioimagistica intestinului..10% ...10% .... BIBLIOGRAFIE: 1.... CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1......1986 V...Dr...... Radiologie medicală – Prof................... a importanŃei tratamentului oro-dentar integral................ CHIŞLEAG.. IV........

7. Teoria generală a sistemelor. sociale. Piramida nevoilor umane a lui Masslow. Efectele distrucŃiilor coronare. 4. Pledoarie pentru îngrijirea oro-dentară integrală. Algoritmul examinarii pacientului. 3. OBIECTIVELE CURSULUI: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii să fie capabili: 1. Abordarea sistemică a aparatului dento-maxilar. resturarea numai a premolarilor şi molarilor maxilari. Sistemul stomatognat. instrucŃia. manageriale. resturarea tuturor dinŃilor maxilari şi resturarea tuturor dinŃilor maxilari şi mandibulari 4. SecvenŃele tratamentului protetic. 3. Să integreze patologia oro-maxilo-facială în patologia generală a pacientului. Etapizarea tratamentului protetic în raport cu particularităŃile cazului clinic: restaurarea numai a premolarilor şi molarilor mandibulari. ergonomice şi economice. CONłINUTUL CURSURILOR: 1. 2. psihologice. Axiomele comunicării. Determinarea nevoilor resimŃite sau a dorinŃei de tratament a pacientului. Să formuleze diagnosticul de sinteză specific cazului clinic.AderenŃa pacientului la tratamentul integral. Să realizeze managementul tratamentului integral în raport cu patologia dominantă. Colaborarea cu pacientul pentru stabilirea programului de îngrijire oro-dentară integrală. 5. 225 . ConsimŃământul informat. Obiectivele reabilitării orale 2. cultura şi condiŃiile socio-economice ale pacientului. medicale. Reabilitarea orală în asistenŃa planificată. Caracteristicile psihosociale ale pacientului tânăr. Componentele diagnosticului oro-dental complet. Nevoia de îngrijiri oro-dentare. importante în stabilirea relaŃiei de cooperare pentru tratamentul orodentar integral. Cauzele insuficientei comunicări între medic şi pacient. Să prevadă evoluŃia individuală pentru a asigura prin dispensarizare menŃinerea stării de sănătate a sistemului stomatognat. Epidemiologia leziunilor carioase la tineri. 6. Să identifice şi să înregistreze totalitatea factorilor dismorfic-disfuncŃionali ai sistemului stomatognat în cadrul activităŃii curente. Etapele generale ale planului de tratament. Să obŃină consimŃământul informat al pacientului pentru realizarea tratamentului integral. III. Conceptul de tratament oro-dentar integral. Caracteristicile sistemelor biologice. vârsta. Argumente biologice. Să conceapă planuri de tratament complex pentru situaŃiile clinice comune. Reabilitarea orală a pacientului tânăr cu carioactivitate crescută.II.

Obiectivele planului de tratament. ParticularităŃile nutriŃiei la pacienŃii vârstnici. Etapele tratamentului parodontal. ParticularităŃile dispensarizării pacienŃilor adulŃi 5. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu edentaŃii terminale. Caracteristicile psiho-sociale ale pacientului vârstnic importante în stabilirea relaŃiei de colaborare pentru un tratament oro-dentar integral. Efectele medicaŃiei pentru afecŃiuni genrale la nivelul cavităŃii orale. Locul şi rolul tratamentului disfuncŃiei ocluzale în cadrul tratamentului integral. tratament. protezarea adjunctă. diagnosticului şi tratamentului afecŃiunilor oro-dentare la vârstnici. fractură: prevalenŃă. Obiectivele sănătăŃii parodontale. ValenŃele şi limitele tratamentului ortodontic la adulŃi. Leziuni necarioase ale dinŃilor. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu disfuncŃii ocluzale. înghesuirilor dentare 8. ocluziei deschise. ParticularităŃile tratamentelor odontale. Proiectarea pe modele a resturărilor. CorelaŃii dintre morfologia dinŃilor şi elementele de agregare a punŃilor frontale. ParticularităŃile prevenirii. chirurgicale. tratament. eroziune. Reabilitarea orală a pacienŃilor adulŃi cu anomalii dento-maxilare. ImportanŃa examenelor clinic şi paraclinice în managementul tratamentului disfuncŃiilor ocluzale 6. clasificare.Criterii de alegere a metodelor de refacere a morfologiei funcŃionale a dinŃilor cu leziuni întinse în suprafaŃă şi profunzime. etiologie. Resturarea dinŃilor frontali. ocluziei inverse. abfracŃie. protezarea conjunctă. Rolul şi exigenŃele protezărilor provizorii. Alegerea materialelor de restaurare. etiologie. Reabilitare orală în prezenŃa: ocluziei adânci acoperite. Dimensiunea culturală a zâmbetului.Reabilitarea orală a pacienŃilor cu parodontopatii marginale cronice. clinică. Dimensiunea verticală de ocluzie. Dispensarizarea pacienŃilor vârstnici 10. ocluziei adânci în acoperiş. Managementul pacientului vârstnic. RelaŃiile dintre ghidajul anterior şi cel condilian în uzura dentară. ModalităŃi de terapie a edentaŃiilor terminale: neprotezarea. ModalităŃi de protezare a edentaŃiilor reduse. Restaurarea arcadelor dentare cu uzură intensă. Bruxismul în etiopatogenia uzurii intense a arcadelor dentare: prevalenŃă. Principii în protezarea compozită a edentaŃiilor terminale 9. ModalităŃi de protezare a edentaŃiilor din zona frontală. Dispensarizarea pacienŃilor cu tratamente pentru uzură intensă a arcadelor dentare 226 . ortodontice şi protetice la pacienŃii parodontopaŃi.abraziune. Testarea pe resturări provizorii. clinică. ocluziei cap la cap. Resturarea dinŃilor laterali. Manifestări generale şi la nivelul cavităŃii orale a proceselor de îmbătrânire. atriŃie. SecvenŃele diagnosticului parodontal. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu uzura intensă a arcadelor. ParticularităŃile dispensarizării pacienŃilor parodontopaŃi 7. Impactul psiho-social al dismorfiilor dinŃilor frontali. IndicaŃiile şi limitele protezării adjuncte acrilice.

17. Supraprotezarea. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu nevoi speciale. 6. Dispensarizarea pacienŃilor edentaŃi subtotal şi /sau total protezaŃi 12. Examinarea pacientului. 7.NoŃiuni generale despre pacienŃii cu nevoi speciale. Studiul modelelor. Etapele tratamentului complex. Stabilirea diagnosticului de sinteză. 8. 15. Igienizarea şi tratamentul cariilor simple la prima solicitare ca mijloc de motivare a pacientului pentru tratament complex. 5. Solidarizare şi contenŃie. Aplicarea principiilor ergonomice pentru eficientizarea tratamentelor oro-dentare integrale. Protezarea provizorie – valenŃe biologice şi funcŃionale.11. Prezentarea de caz ca informare ştiinŃifică. Epidemiologia edentaŃiilor subtotale şi totale. Asigurarea rezistenŃie substructurilor dentare. Motivarea pacientului pentru menŃinerea stării de sănătate a sistemului stomatognat prin autodispensarizare. Efectuarea tratamentului complex la pacienŃii prezentaŃi. 3. 9. Terapia de integrare în sistemul stomatognat şi de asimilare psihică a protezelor adjuncte totale. Prezentarea de caz ca probă clinică de concurs. 12. Protezarea imediată. 16. Prezentarea de caz didactică. 4. 227 . indicaŃii pentru examene complementare. Rolul protezelor adjuncte în refacerea echilibrului sistemului stomatognat. grupate în aceiaşi şedinŃă. V. Reabilitarea orală a pacienŃilor cu edentaŃii subtotale şi totale. 10. ParticularităŃile reabilitărilor orale la pacienŃii cu handicap motor. Managementul activităŃilor integrate. ParticularităŃile reabilitării orale la pacienŃii cu afecŃiuni generale grave. ImportanŃa şi limitele păstrării ultimilor dinŃi pe arcadă. CONłINUTUL LUCRĂRILOR PRACTICE: 1. ParticularităŃile reabilitării orale la pacienŃii cu handicap psihic. Prezentarea de caz pentru obŃinerea consimŃământului informat al pacientului. Efectuarea de tratamente multiple. Amprente pentru modele de studiu. înregistrarea datelor clinice. Modificări oro-faciale în edentaŃia subtotală şi totală. 14. 2. 13. 11.

Iaşi 2002 4. EVALUARE: A.” C.V.B. Prezentări de cazuri clinice 3.M. and Treatment of Occlusal Problems.Contemporary Fixed Prosthodontics. Philadelphia W. BAREMUL ACTIVITĂłILOR PRACTICE: 1. Cunoaşterea şi înŃelegerea mesajului sanogen şi a metodelor de schimbare a vechilor comportamente şi atitudini 2. 1996 VII. Burlui V.” C. Carranza A.: . 1995 5.F....” Ed. Examen practic E.Clinical Periodontology” Ed. All. Mosby Co. Examen teoretic 10% 10% 10% 20% 50% SĂNĂTATE ORALĂ ANUL VI 32 ore de curs 48 ore de lucrări practice I. ŞuŃeanu Şt.. Prezentări de cazuri clinice B. Rosenstiel S. Tratamente integrale 30 pacienŃi 10 pacienŃi 10 pacienŃi VI. Appoloni. Geormăneanu M. Oltean D. Prişcu A. Scopul cursului de sănătate orală 1.” Ed. Morăraşu Cătălina.. Cunoaşterea etapelor de realizare a unui proiect de cercetare în sănătatea orală 228 . . BIBLIOGRAFIE: 1.V. Saunder Co. Bucureşti 1996 3.: . Tratamente integrale C.: . Tratamente la primă solicitare 2. Newman G...: . 1989 2. Cunoaşterea tehnicilor de comunicare şi educaŃie pentru sănătate orală 3.Metodologia probei clinice de concurs.Reabilitarea orală complexă.Evaluation. Diagnostic. Mosby Co.V. Dawson EP: . Lucrări de control D..

III. SIC. IncidenŃa.. Indice Dean.M.calitatea vieŃii 10.S.S: teoretic şi aplicatie practică – 6h 2. Obiectivele cursului: Se propune ca la terminarea cursului studenŃii: 1. fişa O. 4. Să cunoască teoriile comunicării şi să le aplice în comunităŃi..6h 3. privind sănătatea orală Programe de sănătate orală. Chestionarul DAS şi chestionarul de evaluare a calităŃii vieŃii (ODIP) .M. Prelucrarea statistică a indicilor de evaluare a stării de sănătate orală (DMFS/DMFT. chestionar DAS şi OHIP) . Să cunoască şi să interpreteze literatura de medicală cu tematica sănătate orală. Să cunoască şi să aplice modelele pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor în sănătatea orală. Structura unui program Exemple de programe comunitare de sănătate oralăAnchete epidemiologice. Elaborarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată. a bolii parodontale şi cancerului oral.M. IV. Elaborarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată. Scale de apreciere a asocierii sănătate orală. ConŃinutul lucrărilor practice: 1. obiectivele O. analiza statistică. Evaluarea necesităŃilor de tratament 8. ConŃinutul cursurilor Sănătatea orală. Evaluarea stării de sănătate orală a adultului– instrument fişa O.6 ore 5.proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată şi prezentarea fişei O.S. 5. stabilirea obiectelor de studiu (fişa O. Instrumente sociologice: Chestionarul. Căi de transmitere a mesajului sanogen în sănătatea orală 1. EducaŃia pentru sănătate 13. 3. 6. Metodologia cercetarii ştiinŃifice în sănătatea orală 11. 3.M. 5.6 h 6. Promovarea sănătăŃii orale 12. TendinŃe evolutive în sănătatea orală: Epidemiologia cariei dentare.S. realizarea echipei. Cariograma). 4. Sociologia medicală 9. 2.6 h 229 . Evaluarea starii de sănătate orală a copilului (de 6 şi 12 ani) . Indici folosiŃi în epidemiologia orală (PrevalenŃa. SusŃinerea examenului practic. scrierea proiectului şi redactarea raportului ştiinŃific – 6 h 8.II. 2. Interviul. Să poată aplica metodele educaŃionale interpersonale în comunităŃi mici. concepere. implementarea proiectului în şcoli la elevii de cls I şi a VI-a-6 h 7. Să cunoască metodele conceptuale ale nevoilor umane de igienă orală. Elaborarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată. Intensitatea şi gravitatea cariei). parte integrantă a sănătăŃii generale: introducere DefiniŃiile şi dimensiunile sănătăŃii. criterii de selecŃie a metodei.6h 4.M. 7.S: teoretic.

...1998... R.. Ed........ 3.. studiile experimentale şi operaŃionale 5.. Sociologie medicală... Sănătatea oro-dentară a populaŃiei: Caracteristici generale....... caz-control).. Moraru R.....75% PrezenŃă la cursuri şi lucrările practice.... 2.. 2000 Cynthia Pine... Integrating strategies for improving oral health and general health.....20% Examen teoretic. Evaluarea nevoilor de asistenŃă stomatologică a populaŃiei...... 2nd edition (January 15.. Bibliografie: Lupu I.. Moraru.... VI... 3........ Ed Tehnica – info. 4....... Evaluare: Examen practic: prezentarea şi evaluarea unui proiect de sănătate orală pentru o comunitate dată şi a fişei O.. 2) 16 o re cu rs/ 1 6 o re lu cră r i p ract ice 230 ....S. Stomatologie comunitară.. L........ Kent..... I..... 2. studiile analitice (de cohortă.. Dumitraşcu. Wright..... R. Croucher.... Dumitrache A....5% SĂN ĂTATE PUBLIC Ă ANU L V Curs Titlul temei 1... Iaşi... Cerma.... Ed Butterworth-Heinemann... Studiile descriptive.. Dumitrache..org 1..... C... Zanc.. Introducere în Sănătatea Publică Oro-dentară: TradiŃie şi actualitate..... 2002 Achieving Oral Health................ 2005 www...who.... Screening-ul şi studiile de prevalenŃă în Sănătatea Publică Oro-dentară (1. Metodologia specifică a sanatatii publice..... Bucureşti... Chişinău.... Definire... Editura Polirom..... Ed. A..... 2000 Hanganu. 2002... Morbiditatea oro-dentară. 7..... 28-29 6... Comunicare şi educaŃie în sănătatea orală. Scop şi obiective. Oxford.. Cerma. ConŃinut. October......... Bucureşti....... 1998) 5..V.. G..... Sheiham... A... Dănilă I. Ştiinte comportamentale. World Health......M...... The Social Context of Dental Care (Paperback). Metodologia SănătăŃii Publice oro-dentare: Tipuri de studii utilizate în Sănătatea Publică oro-dentară 4....... note de curs.. Community Oral Health..

7. Îngrijirile primare de sănătate oro-dentară Problematica medico-socială stomatologică a populaŃiei vârstnice. scop şi obiective. Dezvoltarea Sistemului de Sanatate Publica din Romania 13. Promovarea sănătăŃii oro-dentare: Stilul de viaŃă sanogen. LegislaŃia sanitară care reglementează organizarea. Participarea comunitară în Promovarea SănătăŃii oro-dentare a populaŃiei. 2) 7. Locul şi rolul acesteia în cadrul SănătăŃii Publice Oro-dentare 10. 2) 2. 4. Organizarea unei anchete de morbiditate pentru stabilirea necesarului de asistenŃă stomatologică a populaŃiei (1. Managementul programelor de sănătate. Organizarea studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (2) Studiile de cohortă şi caz-control. 3. Calculul şi interpretarea indicatorilor de morbiditate oro-dentară (1) Calculul şi interpretarea indicatorilor de morbiditate oro-dentară (2) Organizarea studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (1) Studiile de prevalenŃă şi intervenŃionale 5. Organizarea unei lecŃii de EducaŃie pentru Sănătate oro-dentară prin metoda problematizării (1. Organizarea programelor de EducaŃie pentru Sănătate în colectivităŃile de copii 9. EducaŃia pentru Sănătate în prevenirea şi combaterea bolilor orodentare: Definire. Sondajul 6. (1. controlul şi evaluarea programelor de promovarea a sănătăŃii (1. 2) 231 .6. 2) 12. 8. Elemente de demografie utilizate in Sanatatea Publica. Metodologia studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (1): Chestionarul Metodologia studiilor de Sănătate Publică oro-dentară (1): Interviul Organizarea lecŃiei de EducaŃie pentru Sănătate oro-dentară în şcoală. Programele Uniunii Europene in domeniul Sanatatii Publice Lucrări practice 1. Comunicarea în EducaŃia pentru Sănătate oro-dentară 11. 8. ConŃinut. Elemente de geronto-stomatologie medico-socială 9.

Teoriile invatarii. 2 ŞTIINłE COMPORTAM EN TALE ANUL I 16 ore curs / 16 ore lucrari practice – semestru I. II. Definitie si abordare in cadrul sanatatii orale si stiintelor sociale 2. III. Etapele de dezvoltare umana 3. Scopul cursului: cunoasterea impactului pe care il are comportamenul uman asupra sanatatii sa dezvolte cunostintele despre aspectele sociale ale practicii dentare sa dezvolte capacitatea de comunicare cu colegii/pacientii si sa ofere o mai buna intelegere a interactiunilor dintre medic si pacient. Tipuri umane si trasaturi de personalitate 232 . Metodologia evaluării nivelului de cultură sanitară a populaŃiei. 2 12. Folosirea capacităŃii de comunicare afectivă. Comportamenul uman. Practica comunicării în EducaŃia pentru Sănătate oro-dentară (formarea formatorilor) 11. Calculul şi interpretarea indicatorilor utilizaŃi pentru evaluarea eficienŃei activităŃii de educaŃie pentru sănătate oro-dentară 1. Tratarea unor dinamici de grup imprevizibile în activitatea de EducaŃie pentru sănătate oro-dentară. Motivatia. Sa cunoasca si sa aplice principiile comunicarii in relatia medic-pacient. Obiectivele cursului: Se propune ca la finele cursului studentii sa fie capabili : Sa cunoasca diferitele tipuri de personalitatati si modelele de schimbare ale comportamentului. Abordarea psihodinamica a personalitatii. Introducere in stiintele comportamentale. Personalitatea. Sa identifice cauzele si sa recunoasca anxietatea din cursul tratamentului dentar. Elemente de psihopedagogie utilizate în educaŃia pentru sănătate orodentară: InteracŃiunea educator-elev. Abordarea fenomenologica a personalitatii. Implicatii in medicina dentara 5. Diagnosticul educativ-sanitar. Invatarea comportamentului sanogen 4. Continutul cursurilor 1. Calculul şi interpretarea indicatorilor demografici 1. Sa recunoasca si sa foloseasca diferite tipuri de motivare a pacientului.10. Sa aplice cunostintele despre empatie in relatia cu pacientul.

1983 2. Iasi. Comunicarea cu pacientul . Ed. Bucureşti. Teorie şi aplicatii. Terapiile cognitive. repere fundamentale. IRI. Licorna. ŞtiinŃifică. Ioan. Universitatii Bucuresti. Ed. 6. LP: Trasaturile de personalitate 3. Gaston. Personalitate si comunicare. Facultatea de Jurnalistica.. LP: Indicii nonverbali ai comunicarii Bibliografie 1 Athanasiu. Comunicarea. Editia a II-a. Zanc. Berger. Introducere in teoria comunicarii. 1997 3. Andrei. Tratat practic de cunoaştere a omului.. Dumitrache. Bucuresti. 1999 8. Ed. Ed. Andrei.10% 233 . 2000 5. 2003 4. Florin. Relatia medic-pacient: generalitati. Ed. Comunicarea verbala 9. Moraru. Dinu. Schimbarea comportamentului fata de sanatate V. Sociologie medicală.6. Examen scris-verificare ……………75% 3. Ed. tactici de influenta interpersonala. Editura Algos. Ruxandra. Adina. Petru. Ioan. metode de reducere 12. Bucuresti. Alexandrescu. Dinu. LP: Limbajul folosit in comunicarea cu pacientul 4. Continutul lucrarilor practice 1. Metode de motivare pacientului 7. Bucureşti.definitii. Ed. Prezenta la cursuri si seminarii…………………………. Ralph. Linton. Bucuresti. 2003 9.15% 2. Medicala. 1968 7. Jean. Bucuresti. Comunicare si educatie in sanatatea orala. Elemente de psihologie medicala. Empatia in relatia medic-pacient 11. Lupu. tipuri de medici si pacienti 8. LP: Evaluarea personalitatii 2. Comunicarea nonverbala 10. Ed. Cerma. 1999 Evaluare 1 Lucrare de verificare a cunostintelor………………. Mihai. Anxietatea in cabinetul dentar: cauze. Polirom. Cottraux. Fundamentul cultural al personalităŃii. Mihai. clasificare. Bucuresti. Polirom.

Sindromul de imunodeficienŃă dobândită (HIV-SIDA) 5. Determinarea complexelor imune circulante. ASLO. • Continutul cursului . Anemiile hemolitice autoimune. Boala Basedow.Explorarea de laborator (II) Grupele sanguine în sistemul ABO şi Rh.CURS OPłIONAL ELEMENTE DE IMUNOPATOLOGIE. diagnostic presimptomatic. ReacŃiile de aglutinare.Proliferările maligne ale celulelor limfoide Leucemiile.Explorarea de laborator (I) Electroforeza. Sindroamele mielodisplazice.Bolile autoimune (I) Poliartrita reumatoidă.Genomul uman și gene implicate în moifogeneza dentara . Reumatismul articular acut. screening neonatal și post natal. . Crioglobulinele . ASPECTE TEORETICE ŞI EXPLORARE DE LABORATOR AN V/16 ore de curs 1. Lupusul eritematos sistemic. 3. 7. Factorul reumatoid. relatia mediu-fenotip 234 . 4.Anomalii oro-dento-craniofaciale non-sindromice . Proteinuria Bence-Jones. ImunofluorescenŃa indirectă. Deficitele imune secundare. semestrul II 1 ora curs sáptamânal — total 16 ore/semestru 2 ore lucrari practice — total 32 ore /semestm TOTAL: 48 ore /an universitar • Scopul cursului şi al lucrarilor practice . a Ac antifosfolipidici şi a Ac antiADN dublu catenar prin Metode imunoenzimatice şi metoda ELISA.dezvoltarea aptitudinilor practice și a interesulul pentru munca de cercetare în laborator. Limfoamele maligne.Bolile autoimune (III) Bolile imune ale cavităŃii bucale. ElectrochemiluminiscenŃa. .Bolile autoimmune (II) Sindromul Sjogren.Anomalii oro-dento-craniofaciale sindromice .pregatirea complementara a medicului dentist pentu marea diversitate clinicä a anomaliilor orodento-craniofaciale de naturá genetica intälnite în practica medicala. identificarea si tratamentul anomaliilor care afecteaza regiunea oro-dentocraniofaciala ( se investigheaza cauza. • Obiectivul cursului şi al Iucrärilor practice . Tiroiditele.studiul relației ereditate — anomalie oro-dento-craniofaciala prin diagnostic prenatal. Hepatitele autoimune.Relatia genotip-fenotip. Gamapatiile monoclonale 6.Sindroamele de imunodeficienŃă Deficitele imune congenitale.natura. Glomerulonefritele. Anticorpii anti-DNP. imunocromatografice EXAMEN FINAL Cursul opŃional “Patologie genetica oro-dento-craniofaciala” • Anul V. cercetare-diagnostic-managenent). Sclerodermia. procesele si efectele acestor anomalii. 2.

Thorny de Ravel. Polirom.Explorarile genetice (1) . University of Helsinki. Academic Dissertation.tipuri de supraproteze pe implante 1. . Ed.Explorarile genetice (2) Tehnici de diagnostic prenatal .. Curs opŃional . .Emilia Severin. Crengua Albu (2004) — Lucrari practice i teste de geneticä umanä.Isabelle Bailleul-Forestier. Stefanescu D.P.Covic M.J.(2004) — Genetica Medicala.4. European Journal of Medical Genetics . Iași. . second edition. .Supraprotezarea pe implante AN VI/16 ore curs 1. Frans Vinckier.2.Supraprotezele mobile pe implante 2.Diagnosticul prenatal în anomaliile oro-dento-craniofaciale . Humana Press .Chen H.fiecare student va prezenta un referat scris pe baza unei teme prezentate la curs 50%.Sfatulgenetic ..Nieminen P. Bucuresti . Jean Pierre Fryns.Emilia Severin. . Avantaje şi dezavantaje ale supraprotezării pe implante 2. Criterii de succes pentru supraprotezarea pe implante 2.Analize de laborator efectuate pe celule fetale .1.Emilia Severin (1998) — Genetica anomaliilor dentomaxilare.Epstein C. Ariane Berdal.Examinarea si conceperea planului de tratament 235 . Tipuri de implante folosite în protezarea mobilă pe implante 3. Scripta. Wynshaw-Boris A.Heterogenitatea genetica a anomaliilor oro-dento-craniofaciale ..2. (2006) — Atlas of genetic Diagnosis and Counseling. Bucureti .Mutatia genetica în cancerele de cap și gât ..Profilaxia anomaliilor de origine genetica • Continutul Iucrarilor practice . Prezentare de caz. Ed.3.3. Sandovici I. CD-ROM.L. Sisteme protetice folosite pentru supraproteza pe implante 2.Tratamentul anornaliilor genetice . Elsevier Saunders .Jones K. Crenguta Albu.. Prezentarea variantelor terapeutice. Aspecte comparative privind alternativa de supraprotezare pe implante/protezare conventionala/supraprotezare pe dinti 1. Albu D. (2004) — Genetica Urnana — Concepte i aplicaii practice.Curs introductiv 1.Consultul genetic in cazul pacientilor cu dismorfii oro-dento-craniofaciale..1.Serviciile de genetica clinica • Bibliografie . Alain Verloes (2008) — The genetic basis of inherited anomalies of teeth: Part 1: Clinical and molecular aspects of non-syndromic dental disorders and Part 2: Syndromes with significant dental involvement. (2006) — SMITH’S recognizable patterns of human malformations. Erickson R.Screening-ui populational si utilitatea lui: riscul genetic si statutul de purtator . IndicaŃiile supraprotezării pe implante la edentatul total/partial tratat mobil 2. (2008) — Inborn errors of developmentm Oxford University Press.fiecare student va prezenta oral un caz clinic la finalul orelor de l. Medicala. (2007) Molecular Genetics of Tooth Agenesis. CD-Rom. Ed.p.5O% .Elsevier Masson SAS - • Evaluare .

Atitudini terapeutice in protezare pentru cresterea calitatii protezärii 4.1.2. Stabilirea gradului de dificultate si a alternativei terapeutice 2. Protezarea totala in raport în clasa scheletala 5. Accidente/alternative de tratament 6. Etapele protetice 5.2. Protezarea pacientului diabetic 3. Rezolvarea aspectelor de estetică in protezarea totala 6. Examene complementare-ortopantomografia/telerx/TC 3. Discutii Curs opțional . Atitudini terapeutice la purtatorul de woteze pentru cresterea calitä{ii protezärii 3.1. Evaluarea aspectelor de estetica.mini implante 5.2.2. Necesitatea dispensarizării pacientului protezat pe implante 6. concepere si realizare practicá 7.4. Etapele tratamentului protetic pe implante 4. IndicaŃiile aplicării implantelor la edentatul total în vederea protezării mobile 4. stabilirea gradului de dificultate din punct de vedere estetic si a implicatiilor in protezare 6. Protezarea edentatici totale în resorbtie severa 4.2.3.1 Evaluarea edentatului total cu resorbtie severä si evidentierea aspectelor de dificultate 4.4. Protezarea pacientului cu afectiuni neurologice 4.2.2.2. in relatie cu protezarea totala 236 . Punctele cheie ale examenului clinic specific acestui tratament 3.3.1. Obturatorul — indicatii. Aspecte particulare in protezarea totalá 1. Dispensarizarea pacientului supraprotezat pe implante 6.1.1. Particularități ale persoanelor in varsta edentate total 3. Protezarea purtatorului de proteze 2.Particularitati în protezarea totalä Tematica / an VI 1.2.2. Aspecte estetice la edentatul total. Schimbarea sistemelor protetice de menŃinere 7. Etapele de lucru 6. Evaluarea edentatului total si evidentierea aspectelor de dificultate in protezarea totala 1.1. Profilul local si general al pacientului edentat total în vederea protezării pe implante 3. Atitudini terapeutice in protezare in raport cu clasa scheletală 6. Tehnici piezografice de protezare 5.1.1. Igienizarea supraprotezei pe implante 6.2.1. Epiteze.1.3. Evaluarea purtatorului de proteze si stabilirea dificultatilor in protezare 2.1.3. Prezentare de cazuri 7. Etapele chirurgicale 4.3. Protezarea persoanelor in várstá cu afectiuni generale 3. Particularitati morfologice.2. functionale si evolutive în edentatul total in raport cu clasa scheletalä 5. Protezari chirurgicale mobile 7.3. Evaluarea scheletalä a edentatului total si stabilirea gradului de dificultate in protezarea totala 5. IndicaŃiile si avantajele mini implantelor 5. conceperea si realizarea practica 7. Exemplificări clinice 7.Implantele de stabilizare a protezelor mobile .

Chirurgia roboticä 3. An VI/ 14 ore Acest curs are ca obiectiv ridicarea orizontului de cultura generala medicala prezentând achizitiile recente in chirurgie in care suntem implicaŃi cu o experientä semnificativa atat în tara cat şi în afară.. Evaluarea va fi forma de test cu intrebäri cu raspunsuri multiple tip complement simplu. iar bibliografia este monografia editatá de colectivul Clinicii sub redactia Prof. Chirurgia prin orificii naturale (Natural Orifices Translurninal Endoscopic Surgery NOTES) 4. Chirurgia toracoscopica 6. 1. Chirurgie laparoscopica abdominalä 5.Actualitati în tratarnentul miniinvaziv al obezitatii” sub redactia Prof Dr.Corneliu Dragomirescu și monografia . — 237 . Chirurgia obezitatii morbide ci metabolica 7.Niculae Iordache.dr. Chirurgia endocrinä miniinvazivä Cursul va avea ca bază o iconografie bogatä cu numeroase filme din activitatea Clinicii.Curs optional Chirurgia secolului XXI”. Elemente de endoscopie interventionalä 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful