Sunteți pe pagina 1din 14

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Facultatea de Administrație Publică

RAPORT DE PRACTICĂ

Student:

Alexandru Oana – Maria

Anul I, Grupa 1

Iunie, 2010

1
Alexandru Oana Maria

Facultatea de Administrație Publică/anul I

S.N.S.P.A. – București

Instituția gazdă – Primăria Sectorului 4, București

Perioada stadiului de practică: 1 martie – 31 mai 2010

Raport de practică

1. Prezentarea generală a stagiului de practică

a. Identificarea instituției și a compartimentului unde a fost efectuat stadiul de


practică

Primăria sectorului 4 şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice


locale funcţionează în temeiul Legii nr.215/20011 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 329/2009). Aceasta este o instituţie
bugetară, având personalitate juridică, reprezentată prin Primarul Sectorului 4, d-l Cristian Victor
Popescu Piedone.

Obiectivul activităţii sale este administraţia publică locală, respectiv soluţionarea


problemelor curente ale colectivităţii locale şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului
Local Sector 4.

Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde: direcţii, servicii, birouri şi


compartimente.

Primarul Sectorului 4 este conducătorul Administraţiei Publice Locale a Sectorului 4,


răspunde în faţa Consiliului Local al Sectorului 4 de buna funcţionare a acesteia şi reprezintă
sectorul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie, în

1
Vezi Anexa 1

2
conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

Sediul Primăriei Sectorului 4 este situat în B-dul George Coşbuc nr.6-16, Sector 4.

Sectorul 4 este situat în partea de sud a capitalei, cu prelungiri în zona judetului Ilfov care
converg spre localitățile Dunărene ale orașelor Giurgiu și Oltenița. Sectorul 4 al Bucureștiului, se
învecinează la est cu sectorul 3, pe cursul natural al Dâmboviței, iar în marginea de vest cu
sectorul 5, întinzându-se practic pe o suprafață de 32 km 2, cu o populație de cca 310.000
locuitori.

Compartimentul Autorizări Activități Comerciale, în cadrul caruia am fost repartizată,


aparține Direcției Inspecție și Control aflată sub controlul direct al primarului.

b. Obiectivele departamentului în care se efectuează stagiul de practică

Compartimentul Autorizări Activități Comerciale se află în subordinea Direcției Inspecție


și Control, aflată la rândul ei în subordinea domnului primar. Are ca misiune eliberarea
documentaţiei necesare obţinerii acordului de funcţionare conform HCLS4 nr.55/2008 pentru
activităţi comerciale, producţie, prestări servicii, desfăşurate de agenţii economici persoane
juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale.

Principalul obiectiv al stagiului de practică este posibilitatea de cunoaştere şi de


familiarizare a studenţilor cu structura organizaţională a unei astfel de autorităţi a administraţiei
publice locale. S-a urmărit astfel o îmbogăţire a cunoştinţelor teoretice legate de administraţia
publică prin posibilitatea aplicării lor într-un mediu corespunzător. S-a avut de asemenea în
vedere intrarea în contact a studenţilor cu persoane specializate în materie de administraţie
publică pentru lărgirea orizonturilor tinerilor in acest domeniu de bază al facultăţii. S-a dorit
sprijinirea şi iniţierea studenţilor şi în lumea practică a administraţiei publice pentru dobândirea
unui minim de experienţă necesară de altfel unui începător în acest domeniu.

3
Nu în ultimul rând, acest stagiu de practică a fost menit sa reprezinte o măsură
educaţională esenţială pentru perfecţionarea sistemului de pregătire a unui viitor funcţionar
public, chiar prin introducerea acestuia într-un posibil viitor mediu de lucru.

c. Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituţiei

Coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituţiei a fost reprezentat de dl. Florin
Murat, Directorul Direcției de Resurse Umane, asistat de d-na Mioara Dumitru, șef Birou de
Formare și Evaluare Personal. El coordonează, potrivit organigramei primăriei sectorului 4
următoarele compartimente care se află în subordonarea Direcției de Resurse Umane: Serviciul
Manegmentul Resurselor Umane, Serviciul Sănătatea și Securitatea Muncii, PSI, Evidență
Rezerviști și Biroul de Formare și Evaluare Personal (care se ocupă și de activitatea de practică a
studenților).

2. Descrierea instituţiei primitoare

a. Plasarea instituţiei în sistemul administrativ românesc

Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite


sectoare. Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiul
Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari.

Primăria sectorului 4 este alături de celelalte 5 primării de sector ale Municipiului


București o parte integrantă a sistemului administrativ local și este organizeazată şi funcţionează
în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice,
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală conferă primăriei dreptul
ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod
expres în competenţa altor autorităţi publice. Astfel, Primarul, Viceprimarul, Secretarul

4
Sectorului 4, împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structură funcţională cu activitate
permanentă, denumită Primăria Sectorului 4, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local
şi dispoziţiile Primarului, soluţionând probleme curente ale colectivităţii locale.

Bugetul Primăriei sectorului 4 are următoarele surse de finanțare: venituri proprii (taxe și
impozite), cote defalcate din impozitul de venit, sume defalcate din impozitul pe venit allocate
pentru echilibrarea bugetului nivelului Sectoarelor Municipiului București, sume defalcate din
TVA, sume din fondul de rulment, subventii ANPH (finantare dată pentru persoanele cu
handicap) și subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unitățiilor de asistență medico-
sociale.

b. Prezentarea generală a misiunii, obiectivelor compartimentului unde a fost


efectuat stagiul de practică

Compartimentul Autorizari Activități Comerciale se află în subordinea Direcției Inspecție


și Control, aflată la rândul ei în subordinea domnului primar. Are ca misiune eliberarea
documentaţiei necesară obţinerii acordului de funcţionare conform HCLS4 nr.55/2008 pentru
activităţi comerciale, producţie, prestări servicii, desfăşurate de agenţii economici persoane
juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familial.2

În cazul în care există necorelări între documentele depuse și activitatea desfășurată,


Compartimentul Autorizări Activități Comerciale are obligația de a îndruma agentul economic în
vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea în legalitate, de asemenea, eliberează
acordurile de funcționare pentru diversele activități desfășurate de agenții economici și acorduri
de funcţionare pentru activităţile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare mărţişoare,
pepeni, produse agro-alimentare în pieţele volante), arhivează documentația în vederea întocmirii
și actualizării permanente a inventarului agenților economici, organizează primirea și rezolvarea
reclamațiilor primite la Primăria Sector 4 care are legătură cu activitatea serviciuluiș primește și
eliberează acordul de funcționare-comercializare pentru cadouri în perioadele prestabilite de
Primăria Municipiului București, redactează materialele de sinteză referitoare la nevoile
social-economice și de amenajare a teritoriului sectorului 4, sesizează alte organe de control
asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora.
2
Vezi Anexa 2 – modele ale actelor necesare

5
3. Jurnalul stagiului de practică

Stagiul de practică a constat 11 zile de practică efectivă realizate in perioada 1 martie –


28 mai în cadrul Primăriei sectorului 4. În cele ce urmeză, am detaliat, pe zile, activitatea
desfășurată.

Ziua 1 – 5 martie 2010

În prima zi de practică am fost însoțiți de către d-na asist. univ. drd. Cristina Nicolescu
(coordonatoarea noastra desemnată de către facultate), la sediul Primăriei sectorului 4, unde am
fost intâmpinați de către d-na Mioara Dumitru, șef Birou Formare și Evaluare Personal din
cadrul Direcției de Resurse Umane. Aceasta ne-a ținut o scurtă prelegere referitoare la instituția
primăriei sectorului 4, organizarea și funcționarea acesteia.

Pentru inceput d-l Nepomneașcu Anatolie Ioan, șeful Serviciului Sănătate și Securitate în
muncă, PSI, Evidență rezerviști, ne-a vorbit despre Legea 319/2006 privind protectia și
securitatea muncii, în același timp aducându-ne la cunoștiința drepturile și îndatoririle pe care le
avem noi ca studenții în timpul stagiului de practică (Legea 258/2007 privind practica elevilor și
studenților) precum și regulile de protecția muncii pe care trebuie să le respectăm.

Despre comportamentul pe care trebuie să îl avem în cazul unor situații de urgență


(cutremur și incendiu) ne-a vorbit d-na Alina Mușat, șef Serviciu Management Situații de
urgență.

Ziua 2 – 10 martie 2010

6
În această zi am făcut cunoștiință cu coordonatorul nostru din cadrul primăriei, d-l Murat
Florin, șeful Direcției de Resurse Umane care ne-a vorbit despre Regulamentul de Functionare și
Regulamentul intern al primariei, despre organigrama și modul în care este ales consiliul local
(format din 27 de consilieri), respectiv viceprimarul (alegerea acestuia se face de către consiliul
local).

Primăria sectorului 4 are, conform organigramei un numar de 430 de salariați, funcționari


publici și personal contractual. Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde: direcţii,
servicii, birouri şi compartimente. De altfel, la cererea noastră ne-a vorbit despre diferentele
dintre statutul funcționarului public (Legea 188/1999) și cel al personalului contractual, despre
rolul consiliului local si relatia acestuia cu primarul.3

Ziua 3 – 17 martie 2010

În ziua a 3-a am aflat de la d-na Cărnuță Nicoleta, șef Serviciul Informatică și Sisteme de
Management al Calității despre implementarea din octombrie 2002 în cadrul primariei, a unui
nou sistem de management al calității pentru a asigura satisfacerii nevoilor si asteptarilor
cetatenilor precum si a indeplinirii cerintelor legate, care se angajeaza sa asigure imbunatatirea
performantei institutiei, garantand astfel furnizarea de servicii de administratie publica la un inalt
standard de calitate. 4

Ziua 4 – 24 martie 2010

În această zi am participat alături de colegii mei și de ceilalti student practicanti din


cadrul Universității Bucuresti, Universității “Spiru Haret” și Universitatii “Dimitrie Cantemir”
am avut prima noastra intalnire cu d-l primar Cristian Popescu-Piedone. Au avut loc atât discuţii
pe teme administrative, cât şi pe teme generale, despre cum să iti faci o cariera in administratie
publica. De asemenea, domnul primar ne-a vorbit despre importanța stagiului de practică și

3
Vezi Anexa 3 - Organigrama Primăriei sectorului 4; ROF-ul primăriei.
4
Vezi Anexa 4 – Declarația Primarului sectorului 4 privind politica referitoare la caliatate și mediu.

7
despre experiența pe care dânsul a acumulat-o în domeniul administrației publice locale și ne-a
invitat să participam la următoarea ședință a Consiliului Local.

Ziua 5 – 31 martie 2010

Am participat la sedinta ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 unde alături


de Primarul Cristian Popescu – Piedone, d-l viceprimar Alexandru Popescu si Presedintele de
sedinta d-l consilier Drăgan Romeo au participat şi alţi reprezentanţi ai conducerii instituţiei,
consilieri locali şi reprezentanţi ai societăţii civile. Sedinta a avut pe ordinea de zi proiecte și
hotarări precum: modificarea Organigramei Primăriei Sectorului 4 şi Centrului Cultural pentru
UNESCO “Nicolae Bălcescu” și aprobarea  listei cu persoanele fizice care au obţinut calitatea de
administrator de  imobile în urma  susţinerii examenului de atestare sau scutirea de la plata
impozitului pe clădiri și terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent
de 100% și reducere cu 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care au
venituri lunare, pe membru de familie, mai mici decât salariul minim brut pe țară.5

Ziua 6 – 14 aprilie 2010

În ziua a 6-a ni s-a prezentat un serviciu de importanta vitala in relația cu cetațenii și


circuitul documentelor în interiorul instituției. Este vorba de serviciul de Registratura al
Primariei Sector 4 unde am fost intâmpinați de către d-na Gabriela Gheorghe.

Aici cetățenii își înregistrează cererile cu privire la problemele pe care au și tot aici se
pot înscrie în audiențe. Cererile primesc un număr de inregistrare iar la sfârșitul zilei sunt trimise
pe baza unui borderou serviciilor de specialitate din cadrul instituției. Acestea sunt obligate ca în
termen de 30 de zile să raspundă cererii sau, dupa caz, să rezolve problema respectivă. La iesire,
cererile trec tot pe la registratura pentru a fi anulate din dosare.6

5
Vezi Anexa 5 – Dosarul d-lui consilier Peștișanu Cristian ce cuprinde ordinea de zi a ședinței Consiliului Local
6
Vezi Anexa 6 – Modele cereri , Registratură

8
Ziua 7 – 21 aprilie 2010

Această zi a marcat repartizarea studenţilor pe direcţii şi departamente. Împreună


cu alți colegi am fost repartizată în cadrul Compartimentului Autorizări Activități Comerciale
aflat în subordinea Direcției Inspecție și Control. Are ca misiune eliberarea documentaţiei
necesară obţinerii acordului de funcţionare conform HCLS4 nr.55/2008 pentru activităţi
comerciale, producţie, prestări servicii, desfăşurate de agenţii economici persoane juridice,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familial.

Ziua 8 – 28 aprilie 2010

Ziua a 8-a a constat în discutii privitoare la raportul de practica, completari ale


informatiilor pe care le-am primit în timpul stagiului de practica, răspunsuri la intrebările pe care
le-am avut.

Ziua 9 – 5 mai 2010

Această zi a fost dedicată verificării caietelor de practică, corectarii lor și clarificări


nelămuririlor pe care le-am avut cu privirire la raportul de practică.

Ziua 10 – 11 mai 2010

Acestă întâlnire a fost diferită de celelalte deorece am avut ocazia, o parte dintre noi, sa
asistăm la audiențele domnului viceprimar Alexandru Popescu. A fost o experienta interesantă și
amuzantă dar in același timp si dezamagitoare vazând cu ce probleme vin oamenii la primarie, în
mare parte această situație datorându-se lipsei de informare a cetățenilor.

Primul cetățean primit în audiență a fost d-l Dumitrescu, domiciliat în cartierul Berceni,
cere imprejmuirea cu gard viu a unui loc de joaca pentru copii amenajat în apropierea blocului în
care locuiește și se plânge că în spațiul verde, pe lângă câinii vagabonții care circulă pe acolo,

9
vecinii lui își mai duc și câinii lor să își facă nevoile acolo. D-l viceprimar îi explică acestuia că,
din păcate, conform planului realizat în urma bugetului alocat abia anul viitor se va face
imprejmuirea locului de joaca, problema câinilor vagabonții intră în atribuțiile Primăriei
Generale (eventual să inainteze o plângere acolo), iar cu privire la vecinii care își plimbă câinii
pe acolo se poate pune o plăcuță cu “Interzis câini”.

Al doilea cetățean dorește să se schimbe băncile și mesele dintr-un părculet aflat pe lângă
Scoala nr. 2 din Berceni, și dacă se poate să se pună și beton sau pavaj. După câteva minute de
consultări cu colegii acestuia aflați în birou, d-l viceprimar i-a promis domnului respectiv că
cererile lui se vor rezolva în maxim o săptămînă și jumătate.

Al 3 – lea caz, și as putea spune, cel mai special a fost al unei doamne, Costea Constanța.
În urma retrasării locurilor de parcare, dânsa pretindea că a rămas fără loc de parcare, și nu
numai că nu i s-a dat un loc de parcare nou dar locul vechi de parcare nu mai exista. I s-a explicat
că vor fi reinoite contractele de parcare și că repartizarea noilor locuri de parcarea va fi realizată
de către Asociația de Locatari și nu de Serviciul de Parcări ca până acum și că primăria nu are
nici un rol în tot procesul acesta, persoana cu care trebuie să vorbească fiind Președintele
Asociației de Locatari. Însă doamna insistă că ea vrea vechiul ei loc de parcare deoarece “ea a
pus suflet în acel loc de parcare”. După o anevoioasă luptă de lămurire doamna înțelege într-un
final cum stă situația.

Ultimul cetățean dorește să își facă o instalație de panouri solare pentru apartamentul său
și a vazut la televizor că o parte din costuri sunt suportate de primărie prin accesarea fondurilor
europene. D-l viceprimar îi explică domnului respectiv că atâta timp cât un proiect nu este de
interes public nu se pot accesa fonduri europene. Totusi îi promite domnului respectiv că va
numi pe cineva să il ajute cu realizarea dosarului și să incerce să acceseze personal fonduri
europene îndrumându-l către Agenția de Dezvoltare Regională București – Ilfov.

La sfărșitul audiențelor a avut loc o discuție informală cu d-l viceprimar cu privire la cele
discutate cu cetățenii în ziua respectivă și despre șansele noastre ca studenți/ viitori funcționari
publici de a lucra în administrația publică.

10
Ziua 11 – 26 mai 2010

În ultima zi de practică s-au purtat discuţii referitoare la modul în care s-a desfăşurat
stagiul de practică și ni s-au eliberat adeverințele de practică.

4. Comentariul stagiului de practică

Stagiul de practică a reprezentat, pentru mine, posibilitatea ca prin intermediul activitati


practice să îmi consolidez cunostintele teoretice dobândite în cadrul cursurilor de la facultate. A
fost o experiență nouă, interesantă, folositoare și nu foarte diferită de ceea ce facem la facultate,
dar în același timp mi-am dat seama că dacă nu stii teoria care ne este predată în facultate nu ai
cum să pui în practică ceea ce nu știi, oricât de ușor ar părea.

Relația cu personalul din cadrul institutiei desemnat să coordoneze activitatea noastra de


practica s-a bazat pe comunicare și, spre surprinderea noastră, au incercat să ne pună la dispoziție
toate materialele necesare pentru a înțelege cât mai bine modul de funcționare al instituției și să
ne familiarizeze cu activitățile specifice administrației locale.

De alfel, am avut ocazia să stăm de vorbă în timpul stagiului de practică cu atât cu d-l
Primaru Cristian Popescu – Piedone, d-l viceprimar Alexandru Popescu cât si alţi reprezentanţi ai
conducerii instituţiei și consilieri locali care au prezentat un interes real cu privire la activitățile
noastre ca studenți practicanți și de la care am aflat lucruri, cu privire la sistemul administrative
din România și nu numai, pe care nu le-am fi aflat in facultate.

Participarea la Ședința Consiliul Local și la audiențele domnului viceprimar m-au ajutat


să imi creez o părere cât de cât avizată cu privire la relația dintre politică și administrație publică,
dintre administrație și cetățean.

O relație cât mai bună cu cetățeanul nu se poate realiza decât prin imbunătățirea
performanțelor instituției garantându-i acestuia furnizarea de servicii de administrație public la

11
un înalt standard de calitate, iar acest obiectiv nu poate fi atins decât prin îmbunătățirea continuă
a imaginii Primăriei sectorului 4 prin îndeplinirea, anticiparea și depășirea cerințelor cetățenilor,
utilizarea eficientă a resurselor financiare și umane implicate în furnizarea serviciilor, creșterea
competenței personalului și creșterea transparenței activităților desfășurate și implicarea
cetățenilor în procesul de luare a deciziilor ( de ex. în cazul distribuirii locurilor de parcare).

Prin efectuarea acestor stagii de practică între facultate si instituţia primăriei se produce o
legătură de reciprocitate prin care cele două instituţii se reprezintă una în cadrul celeilalte. Astfel,
studenţii constituie imaginea facultăţii în cadrul primăriei, tinerii efectuând practica pe baza
cunoştinţelor acumulate sub îndrumarea celor din facultate, şi tot studenţii vor fi cei care, în
urma stagiului de practică realizat, vor promova o anumita imagine cu privire la instituţia –
gazda.

În ceea ce privește relația cu colegii mei de practică, fiind șef de grupă am avut ocazia să
interacționez cu colegii mei de grupă, cu colegii din cealaltă grupă, (grupa 2), repartizați tot la
Primăria sectorului 4 cât și cu ceilalți studenți practicanți din cadrul Universității București,
Universității “Spiru Haret” si Universitatii “Dimitrie Cantemir”.

Toate activitățile prezentate în jurnalul de practică au fost realizate alături de colegii mei,
sub indrumarea persoanelor specializate care au pus în special accentul pe exemplificarea prin
contact direct a informatiilor obtinute teoretic in cadrul facultatii.

5. Concluzii

A face practică încă din anul I reprezintă un avantaj deoarece am avut ocazia să mă
familiarizez cu domeniul de activitate al administratiei publice și am avut oportunitatea de a
acumula cunostinte legislative obligatorii pentru cariera in acest domeniu, am putut observa
modul in care acestea sunt aplicate.

12
Stagiul de practica mi-a permis să corelez cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor, și
seminariilor cu situaţii concrete care pot fi întâlnite în practica. Pe de altă parte, stagiul de
practica mi-a oferit posibilitatea analizării pieței forţei de muncă din cadrul administrației publice
și europene, în materie de oportunităţi existente şi de pașii pe care trebuie să îi parcurg in
eventualitatea în care aș dori o carieră în acest domeniu.

Am avut ocazia să cunosc oameni deschişi şi să observ o bună relaţionare între angajaţii
primăriei în vederea îndeplinirii eficiente a sarcinilor, acest lucru denotând un grad ridicat de
profesionalism.

Repartizarea la Compartimentul Autorizări Activități Comerciale m-a ajutat să înteleg


mai bine implicațiile și conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoana dacă aceasta
dorește să își deschidă o afacere și că legile referitoare la acest domeniu aflate în vigoare nu sunt
tocmai bine puse la punct. Rolul acestui compartiment în cadrul direcţiei şi al primăriei conferă
dinamism întregii instituţii prin relaţionarea sa permanentă cu cetățenii și eficiență (respectarea
celor 30 de zile pentru eliberarea acordului de funcționare).

În concluzie, consider că stagiul de practică realizat în ultimile trei luni în cadrul


Primăriei sectorului 4 reprezintă un pas important dezvoltarea mea profesională și personală, și
mi-a permis, de asemenea să imi creez o privire de ansamblu asupra administrației publice, a
diferențelor dintre ceea ce învățăm în timpul anilor de studiu și cu ce ne confruntăm de fapt la
iesirea de pe băncile facultății. Personal, am fost plăcut impresionată să cunosc oameni care după
câțiva ani de serviciu în administrația publică încă le mai place ceea ce fac și persoane care ne-au
incurajat să urmăm această carieră și să nu ne indreptăm spre mediul privat.

13
Anexe

1. Legea 215/2001;
2. Model ACC: - Vize Anuale; Acord de Funcționare; Autorizație de
funcționare.
3. Organigrama și ROF-ul Primăriei sectorului 4
4. Declarația Primarului sectorului 4 privind politica referitoare la
caliatate și mediu.
5. Dosarul d-lui consilier Peștișanu Cristian ce cuprinde ordinea de zi a
ședinței Consiliului Local
6. Model - Formular de inscriere in audiență
- Borderou
- Cerere ptr emiterea certificatului de urbanism
- Anexa la cererea ptr emiterea certificatului de urbanism

14

S-ar putea să vă placă și