Sunteți pe pagina 1din 28

REGULAMENT

pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

Autoritate
Art. 1. (1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin.
(4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este abilitată, ca
autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile
şi licenţele în domeniul energiei electrice, în condiţiile Legii energiei electrice nr.
13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentului regulament.

Domeniul de aplicare
Art. 2. (1) Prezentul regulament se aplică de către:
a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru aducerea
la îndeplinire a atribuţiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2),
b) persoanele juridice care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în
domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor
prevăzute de cadrul legal pentru unele activităţi de investiţii în sectorul
energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare,
c) persoanele juridice şi fizice care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare
în domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea licenţelor
prevăzute de cadrul legal pentru activităţi de exploatare comercială a
capacităţilor energetice sau prestarea unor servicii în sectorul energiei electrice
şi al energiei termice produse în cogenerare.
(2) Solicitarea acordării de autorizaţii şi/sau licenţe este în responsabilitatea
operatorilor economici, care trebuie acţioneze în acest sens înainte de a începe să
desfăşoare activităţi care sunt supuse regimului autorizării prevăzut de Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Scop
Art. 3. Prezentul regulament stabileşte:
a) condiţiile generale privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor care sunt
de competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei;
b) procedura de solicitare şi acordare de autorizaţii şi licenţe;
c) condiţiile în care se modifică autorizaţiile sau licenţele acordate;

1
d) cazurile în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei poate decide suspendarea temporară sau încetarea valabilităţii
autorizaţiilor sau licenţelor acordate;
e) obligaţii ale solicitanţilor, respectiv titularilor de licenţe/ autorizaţii privind
achitarea de tarife pentru acordarea sau modificarea de autorizaţii/ licenţe,
precum şi a contribuţiei anuale, care se percep de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei.
Abrevieri
Art. 4. Abrevierile utilizate în textul prezentului regulament sunt următoarele:
a) MW - megawatt;
b) SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional;

Definiţii
Art. 5. În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos
au următoarele semnificaţii:
a) autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei – ANRE;
b) autoproducător de energie electrică - persoană fizică sau juridică producătoare,
în afara activităţilor de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în
cogenerare necesare, în principal, consumului propriu; în aceasta categorie se
include, prin asimilare, orice operator economic pe terenul căruia sunt instalate
şi se exploatează capacităţi energetice de producere a energiei electrice, cu sau
fără cogenerare, destinate acoperirii consumurilor tehnologice proprii de energie
electrică/ termică ale acestuia, în cazul în care aceste capacităţi energetice
îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt construite, finanţate, dezvoltate şi exploatate de către investitori
pentru o perioadă de timp determinată, după care se transferă
operatorului economic consumator în deplină stare de funcţionare şi
libere de orice sarcini şi obligaţii, potrivit metodei "construieşte,
operează şi transferă" şi
- sunt racordate la SEN prin reţelele electrice proprii ale operatorului
economic consumator;
c) autorizaţie de înfiinţare/ autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea
competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/ juridice române sau
străine, acesteia i se acordă permisiunea de a realiza sau retehnologiza şi pune în
funcţiune capacităţi de transport sau distribuţie a energiei electrice, de producere
a energiei electrice/ electrice şi termice în cogenerare;
1
c ) contribuţie - sumă percepută anual de autoritatea competentă de la titularii de
licenţă, precum şi de la alte persoane fizice/juridice, care desfăşoară activităţi
în sectorul energiei electrice pe baza reglementărilor emise de autoritatea
competentă, dar nu sunt titulari de licenţă, potrivit încadrării lor în situaţiile de
excepţie prevăzute de prezentul regulament;
d) Abrogat, conform HG Nr. 553 din 6 iunie 2007;
2
e) licenţa - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la
solicitarea unei persoane fizice/ juridice române sau străine, acesteia i se acordă
permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul
energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta
servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie
electrică;
f) modificare a autorizaţiei/ licenţei - emiterea de către autoritatea competentă a
deciziei prin care autorizaţia/ licenţa acordată sau condiţiile asociate acesteia se
modifică în urma schimbării circumstanţelor sau condiţiilor existente la data
emiterii deciziei de acordare a autorizaţiei/ licenţei respective;
g) punere în funcţiune - totalitatea activităţilor prevăzute de documentaţia tehnică
de proiectare şi de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că
echipamentul şi sistemele tehnologice aferente unei/ unor capacităţi energetice
se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/
acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială;
h) Abrogat, conform HG Nr. 553 din 6 iunie 2007;
i) studiu de soluţie - documentaţie tehnico-economică în care, pe baza datelor şi
cerinţelor specifice de realizare sau retehnologizare a unui obiectiv energetic, se
stabilesc, se analizează şi se propun variante raţionale, posibile tehnic şi fezabile
economic pentru proiectul respectiv;
j) suspendare a autorizaţiei/ licenţei - emiterea de către autoritatea competentă a
deciziei prin care unui titular de autorizaţie/ licenţă i se retrag, parţial sau total,
drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat,
autoritatea competentă putând aproba continuarea activităţii acestuia în regim
controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică şi
termică;
1
j ) tarif - sumă percepută de autoritatea competentă de la persoane fizice/juridice
care solicită acordarea ori modificarea de licenţe, autorizaţii, atestări; tariful
include şi o componentă corespunzătoare activităţii de analiză a
documentaţiilor primite în acest scop de la solicitant;
k) titular de autorizaţie/ licenţă - persoană fizică sau juridică, deţinătoare a unei
autorizaţii/ licenţe eliberate de către autoritatea competentă.

Condiţii generale privind acordarea/ modificarea de autorizaţii şi licenţe


Art. 6. (1) Autoritatea competentă acordă autorizaţii de înfiinţare pentru:
a) lucrările de realizare a unei unităţi de producere a energiei electrice/electrice şi
termice în cogenerare sau a unei/unor noi capacităţi de producere din cadrul
unei astfel de unităţi, dacă puterea electrică instalată a acelei unităţi, respectiv a
capacităţii/capacităţilor de producere care se înfiinţează este mai mare de 1
MW;
b) lucrările de retehnologizare a unei unităţi de producere a energiei
electrice/electrice şi termice în cogenerare sau a uneia/unora dintre capacităţile
de producere din cadrul unei astfel de unităţi, dacă puterea electrică instalată a
3
acelei unităţi, respectiv a capacităţii/capacităţilor de producere care se
retehnologizează este mai mare de 1 MW;
c) lucrările de realizare a unei noi linii sau staţii electrice având tensiunea
nominală de 110 kV sau mai mare;
d) lucrările de retehnologizare a unei linii sau staţii electrice având tensiunea
nominală de 110 kV sau mai mare.
(2) Durata de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare se stabileşte de către
autoritatea competentă în funcţie de durata aferentă executării lucrărilor de
construcţii-montaj şi punere în funcţiune, în corelaţie cu termenele specificate în
documentaţiile prezentate de solicitant.
(3) Activităţile care se pot desfăşura fără autorizaţia de înfiinţare sunt următoarele:
a) lucrările de felul celor specificate la alin. (1) lit. b) şi d), având ca scop numai
retehnologizarea sistemelor de supraveghere şi/ sau comandă a capacităţilor
energetice respective sau a sistemelor de telecomunicaţii aferente acestora;
b) lucrările care au ca scop numai modificarea unor instalaţii cu tensiunea de 110
kV şi mai mică, existente în staţiile electrice care fac parte din reţeaua electrică
de transport;
c) lucrările de instalare a unor capacităţi energetice noi sau de înlocuire a unor
capacităţi energetice existente, în cadrul unei unităţi de producere a energiei
electrice/electrice şi termice în cogenerare cu puterea electrică instalată de până
la 1 MW inclusiv.
(4) Operatorul de reţea, în calitatea sa de titular de licenţă, este obligat să transmită
autorităţii competente informaţii privind capacităţile de producere a energiei
electrice/electrice şi termice în cogenerare puse în funcţiune de consumatorii casnici.
Informaţiile respective se comunică autorităţii competente prin Raportul de activitate
anual sau în cadrul unor situaţii distincte, anexate acestuia, referitoare la capacităţile
energetice de acest fel, puse în funcţiune pe parcursul anului de raportare.
Art. 7 (1) În cazul în care lucrările aferente realizării sau retehnologizării de capacităţi
energetice urmează a se desfăşura în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice, titularul investiţiei va transmite autorităţii competente, dupa caz,
studiul de soluţie avizat de titular, cu minimum 60 de zile înainte de a supune, spre
aprobare, indicatorii tehnico-economici ai proiectului, respectiv studiul de fezabilitate,
cu 30 de zile înainte de a solicita aprobarea acestor indicatori potrivit prevederilor
legale.
(2) In termen de 30 de zile de la primirea documentelor specificate la alin. (1),
autoritatea competentă va comunica titularului investiţiei un punct de vedere privind
conformitatea şi compatibilitatea cu reglementările în vigoare a proiectului prezentat.
În cadrul acestui punct de vedere, autoritatea competentă va semnala eventualele
neconformităţi ale proiectului, care ar putea împiedica emiterea autorizaţiei de
înfiinţare pentru desfăşurarea lucrărilor de realizare aferente şi/sau a licenţei pentru
exploatarea comercială a capacităţilor energetice ce urmează a fi puse în funcţiune
conform proiectului.

4
Art. 8. (1) Activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţe acordate de autoritatea
competentă sunt următoarele:
a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice;
b) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice în
cogenerare, precum şi a unor capacităţi de producere separată a energiei
termice care sunt amplasate în incinte comune cu capacităţile de cogenerare
şi utilizează unele instalaţii tehnologice comune;
c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de
sistem;
d) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
e) administrarea de pieţe centralizate de energie electrică;
f) furnizarea energiei electrice.
(2) Durata de valabilitate a unei licenţe poate fi de maximum:
a) 25 de ani, pentru oricare dintre licenţele menţionate la alin. (1) lit. a) - e),
b) 10 ani, în cazul unei licenţe pentru furnizarea energiei electrice, menţionate
la alin. (1) lit. f).
(3) Exploatarea comercială de capacităţi energetice se poate desfăşura fără a deţine
licenţa pentru activităţile prevăzute la:
a) alin. (1) lit. a), de către deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei
electrice, care pot fi pornite fără tensiune din SEN/ grupuri cu autopornire şi
care sunt utilizate de către acesta în scopul alimentării de siguranţă, cu
energie electrică, a echipamentelor sau instalaţiilor proprii;
b) alin. (1) lit. a) şi b), de către consumatorul casnic deţinător al unor capacităţi
de producere a energiei electrice/electrice şi termice în cogenerare;
c) alin. (1) lit. b), de către un autoproducător de energie electrică şi termică în
cogenerare, dacă din totalul energiei termice produse anual, energia termică
produsă în cogenerare, pe care acesta o comercializează, reprezintă mai
puţin de 20% ;
d) alin. (1) lit. d), de către deţinătorul unei/unor reţele electrice de distribuţie,
dacă, din avizele tehnice de racordare emise, rezultă că puterea aprobată
pentru utilizatorii acestei/acestor reţele, alţii decât deţinătorul, totalizează
sub 3 MW.
(4) Activitatea unei persoane fizice sau juridice, constând în revânzarea energiei
electrice către utilizatorii reţelelor electrice aflate în exploatarea sa, se poate desfăşura
fără ca aceasta să deţină o licenţă pentru activitatea specificată la alin. (1) lit. f),
respectând reglementările specifice;
(5) Activitatea specificată la alin. (1) lit. f) se poate desfăşura în România de către o
persoană juridică străină, fără ca aceasta să deţină licenţa acordată de autoritatea
competentă, atâta timp cât sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condiţiile:
(i) între statul român şi statul în care persoana juridică respectivă este înregistrată
ca titular de licenţă s-a încheiat un acord, care este în vigoare, privind recunoaşterea
reciprocă a valabilităţii licenţelor acordate pentru a desfăşura, pe teritoriul naţional,
activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi
5
(ii) persoana juridică străină deţine o licenţă valabilă pentru activitatea respectivă,
acordată de autoritatea de resort a statului angajat, ca şi statul român, prin acordul
menţionat la lit. (i), iar autoritatea respectivă confirmă în scris că titularul acestei
licenţe nu este sancţionat pentru încălcarea reglementărilor aplicabile în sectorul
energiei electrice din acel stat.
Art. 9. (1) Pot solicita acordarea de autorizaţii/ licenţe operatorii economici care sunt
persoane juridice, române sau străine.
(2) O persoană juridică străină poate solicita acordarea de autorizaţii/ licenţe numai
dacă a stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată
de valabilitate a autorizaţiei/ licenţei necesare desfăşurării activităţilor sale.
(3) În cazul în care optează să desfăşoare în România activitatea de furnizare a
energiei electrice, în condiţiile de la art. 8 alin. (5), persoana juridică străină trebuie să
se adreseze autorităţii competente, pentru:
a) confirmarea îndeplinirii condiţiilor de la art. 8 alin. (5),
b) înregistrarea sa ca titular de licenţă,
c) stabilirea condiţiilor de comunicare dintre autoritatea competentă şi
reprezentantul împuternicit al titularului de licenţă respectiv.
(4) Persoanele fizice pot solicita autorităţii competente licenţe pentru exploatarea
comercială a unor unităţi de producere a energiei electrice/ electrice şi termice în
cogenerare, a căror putere electrică instalată este mai mică sau egală cu 1 MW.
(5) Solicitanţii menţionaţi la alin. (4), pot fi cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state
din cadrul Uniunii Europene, care dovedesc autorităţii competente că au îndeplinit
dispoziţiile legii privind organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a unor
activităţi economice de către persoanele fizice.
Art. 10. Autoritatea competentă nu acordă autorizaţii/ licenţe următoarelor categorii
de solicitanţi:
a) operatorilor economici la care s-a deschis procedura generală de
insolvenţă;
b) solicitanţilor care au fost sancţionaţi de autoritatea competentă, într-o
perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea
unei autorizaţii/ licenţe deţinute în calitate de titulari.
Art. 11. (1) Autorizaţiile/ licenţele se acordă şi se modifică pe bază de tarife specifice,
aprobate prin ordin al preşedintelui autorităţii competente.
(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licenţe, inclusiv pe durata de suspendare a
acesteia, titularul acesteia plăteşte în contul autorităţii competente o contribuţie anuală.
(3) Nivelurile tarifelor, al contribuţiei, precum şi termenele de plată se stabilesc în
conformitate cu art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările
şi completările ulterioare, şi se dau publicităţii anual
Art. 12. (1) În vederea acordării sau modificării de autorizaţii/ licenţe, autoritatea
competentă va emite solicitantului facturi pentru tarifele stabilite potrivit art. 11;
solicitantul va transmite autorităţii competente dovada că a dispus achitarea tarifelor
facturate.

6
(2) Achitarea la termen a sumelor pentru care autoritatea competentă a emis facturi
solicitantului constituie o condiţie pentru acordarea sau modificarea autorizaţiei/
licenţei care face obiectul cererii depuse de acesta.

Art. 13. (1) Autoritatea competentă va emite decizia privind acordarea autorizaţiei/
licenţei solicitate, în maximum 60 de zile de la data confirmării că:
a) documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă, potrivit
prevederilor prezentului regulament;
şi
b) solicitantul a dispus achitarea sumelelor facturate de autoritatea competentă,
îndeplinind condiţia prevăzută la art. 12 alin. (2).
(2) În acord cu politica de promovare a producerii de energie electrică din surse
regenerabile de energie, precum şi în cogenerare de înaltă eficienţă, în cazul solicitării
de autorizaţii de înfiinţare, pentru realizare/ retehnologizare a unor unităţi/capacităţi de
producere de acest fel, precum şi de licenţe, pentru exploatarea comercială a acestora,
intervalul de maximum 60 de zile, prevăzut la alin. (1), va fi redus cu 50%, dacă sunt
îndeplinite condiţiile specificate la alineatul respectiv.

CAPITOLUL 2

Procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor şi licenţelor

Solicitarea acordării de autorizaţii/ licenţe


Art. 14. (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii/ licenţe, solicitantul adresează autorităţii
competente o cerere întocmită respectând conţinutul-cadru prevăzut în modelul
adecvat scopului său, modelele de cerere fiind prezentate în anexa nr. 1. Cererea
respectivă, toate documentaţiile ataşate acesteia de către solicitant, în conformitate cu
cerinţele prezentului regulament, precum şi corespondenţa purtată între solicitant şi
autoritatea competentă se vor redacta în limba română.
(2) Solicitantul va transmite documentele care trebuie anexate la cererea sa pe suport
hârtie sau în format electronic.
(3) În toate cazurile, după înregistrarea cererii privind acordarea unei autorizaţii/
licenţe, autoritatea competentă va emite solicitantului factura pentru tariful de analiză
a documentelor care însoţesc acea cerere.
(4) Autoritatea competentă va restitui solicitantului cererea privind acordarea unei
autorizaţii/ licenţe, precum şi documentaţia aferentă, dacă acesta nu a achitat tariful de
analiză a documentaţiei în termen de 12 de zile de la emiterea facturii.
Art. 15. (1) La cererea de acordare a autorizaţei/ licenţei, persoanele juridice vor
anexa:
a) actul constitutiv al operatorului economic solicitant - fotocopie;
b) certificatul constatator, în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea
şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul registrului
7
comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea
competentă;
c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat, după caz, de
direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, a municipiului Bucureşti sau de
direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul
Bucureşti şi din judeţul Ilfov, în original sau copie legalizată;
d) autorizaţia sau acordul de mediu, după caz;
e) fotocopii ale situaţiilor financiare ale solicitantului, aferente anului financiar
anterior, constituite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată; în
cazul societăţii comerciale care depune cererea de acordare a unei autorizaţii/
licenţe pe parcursul anului în care a fost înfiinţată, fiind integral deţinută de o
altă societate, se va anexa fotocopia situaţiilor financiare ale companiei/
societăţii mamă, aferente anului financiar anterior, cu excepţia cazului în care
compania/ societatea mamă respectivă este titular de licenţă; în cazul societăţii
comerciale integral deţinute de o companie/ societate din străinătate, se vor
anexa situaţiile financiare ale companiei/ societăţii străine respective, aferente
anului financiar anterior, în traducere legalizată la un birou notarial din
România;
f) curriculum vitae pentru conducătorul operatorului economic solicitant, care
reflectă formarea sa managerială şi experienţa în domeniu;
g) curriculum vitae pentru conducătorul departamentului responsabil cu
desfăşurarea, în cadrul operatorului economic solicitant, a activităţii pentru care
se solicită autorizaţia/ licenţa, care reflectă experienţa sa în domeniul de
activitate respectiv.
(2) În cazul în care solicitantul licenţei este deja titular al unei licenţe acordate de
autoritatea competentă, la cererea sa nu va mai anexa documentele prevăzute la alin.
(1) lit. a) şi e).
(3) În cazul exploatării comerciale a unor unităţi/capacităţi de producere a energiei
electrice/electrice şi termice în cogenerare, care cumulează o puterea electrică
instalată mai mică sau egală cu 1 MW, la cererea de acordare a uneia dintre licenţele
specificate la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b), solicitantul persoană juridică va anexa
documentele precizate la art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi d).

Documente privind activitatea pentru care se solicită acordarea autorizaţiei/ licenţei


Art. 16. În vederea acordării unei autorizaţii de înfiinţare, solicitantul persoană
juridică va anexa cererii sale documentele prevăzute la art. 15, însoţite de
următoarele:
a) actele - în fotocopie - care atestă, după caz, drepturile de proprietar, concesionar
sau utilizator ale solicitantului asupra terenului/ terenurilor pe care sunt amplasate sau
se vor amplasa capacităţile energetice ce se retehnologizează sau se înfiinţează;
b) notificări - în fotocopie - transmise persoanelor fizice şi juridice ale căror bunuri,
terenuri sau activităţi urmează a fi afectate prin exercitarea legală a unor drepturi
prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), art. 19 alin. (1), (3) şi (6) şi art. 20 alin. (3) din
8
Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe
durata lucrărilor de realizare/retehnologizare şi punere în funcţiune a capacităţilor
energetice;
c) lista drepturilor solicitate, în temeiul art. 16, 19 şi 20 din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata lucrărilor de
realizare/ retehnologizare şi punere în funcţiune a capacităţii/ capacităţilor energetice;
d) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant acreditat conform legislaţiei în
vigoare; în cazul autorizaţiei de înfiinţare solicitate pentru realizarea/ retehnologizarea
unor capacităţi energetice prin finanţare integrală cu capital străin, se acceptă studiul
de fezabilitate întocmit de către o firma străină acreditată conform normelor
internaţionale, tradus în limba română; în cazul în care lucrările supuse autorizării au
caracter de achiziţii publice, studiul de fezabilitate va fi elaborat conform normelor
metodologice aplicabile;
e) documente care confirmă că este asigurată finanţarea lucrărilor de realizare sau
retehnologizare a capacităţii energetice/ obiectivului energetic pentru care se solicită
autorizaţia de înfiinţare;
f) avizul tehnic de racordare la o reţea de interes public, electrică sau termică,
eliberat, pentru racordarea la SEN, de operatorul de transport şi de sistem sau de
un operator de distribuţie, după caz, şi de operatorul reţelei de transport al energiei
termice, în cazul capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare, care
urmează a fi racordate la reţeaua respectivă;
g) avizul tehnic al operatorului de transport şi de sistem privind soluţia tehnică de
încadrare în SEN, în cazul liniilor sau staţiilor electrice pentru care nu este
necesară obţinerea avizului tehnic de racordare la SEN prevăzut la lit. f);
h) acordul de mediu;
i) planul de amplasare a capacităţii energetice/ obiectivului energetic, pe care sunt
reprezentate zonele de protecţie şi de siguranţă aferente, stabilite în conformitate
cu normele tehnice în vigoare;
j) limitele determinate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, pentru zonele
de protecţie şi de siguranţă aferente;
k) notificarea cu privire la modul de respectare a condiţiilor precizate în avizul tehnic
de racordare a capacităţii energetice/ obiectivului energetic la reţeaua electrică de
interes public şi, după caz, la reţeaua de transport al energiei termice;
l) precizarea etapelor de realizare a lucrărilor ce urmează a se desfăşura pe baza
autorizaţiei de înfiinţare solicitate;
m) specificaţia conţinând măsurile adecvate pentru limitarea/ evitarea întreruperilor în
transmiterea de energie electrică, a altor incidente care pot perturba activitatea
utilizatorilor de reţea, pe durata lucrărilor de realizare sau retehnologizare a
capacităţii energetice/ obiectivului energetic - în cazul în care solicitantul
autorizaţiei de înfiinţare aferente este operatorul de transport şi de sistem sau un
operator de distribuţie de energie electrică;

9
n) memoriul explicativ, care include precizările pe care solicitantul le consideră
necesare, referitoare la opţiunile sau demersurile care fac obiectul unora dintre
documentele prezentate;
o) fişa cu privire la personalul propriu, alocat de titularul investiţiei sau de
contractorii angajaţi de acesta în vederea executării/urmăririi/controlului/recepţiei
lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de înfiinţare - structura personalului, pe
specialităţi, care atestă calificarea personalului;
p) organigrama operatorului economic solicitant sau provenind de la contractorii
angajaţi de acesta, valabilă la data solicitării autorizaţiei, indicând departamentele
responsabile cu executarea/urmărirea/controlul/recepţia lucrărilor care fac obiectul
autorizaţiei de înfiinţare;
q) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul calităţii, prezentat în
copie integrală sau pe extras, care aparţine operatorului economic solicitant sau
contractorilor angajaţi de acesta, cu scopul de a prezenta atribuţiile şi
responsabilităţile departamentelor angajate în
executarea/urmărirea/controlul/recepţia lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de
înfiinţare;
r) extrase din caietele de sarcini aferente selectării ori de còpii ale contractelor
încheiate cu contractorii angajaţi, după caz, pentru a dovedi că în
executarea/urmărirea/controlul/recepţia lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de
înfiinţare vor fi/sunt angajaţi contractori /subcontractori atestaţi conform legislaţiei
în vigoare.
Art. 17. (1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de producere a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa la
cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:
a) prezentarea, pentru fiecare dintre sediile solicitantului, a capacităţilor de:
- producere a energiei electrice/ electrice şi termice în cogenerare, şi, dacă este
cazul,
- de transmitere a energiei electrice, adică staţii electrice, posturi de
transformare, linii electrice, utilizate de solicitant inclusiv pentru a presta
serviciul de distribuţie pentru operatori ai unor reţele electrice ori pentru alţi
utilizatori ai reţelelor electrice; documentaţia va cuprinde schemele electrice
monofilare aferente capacităţilor energetice specificate, pe care sunt indicate
punctele de delimitare între instalaţiile solicitantului şi cele ale operatorului
reţelei electrice, precum şi punctele de delimitare faţă de instalaţiile altor
utilizatori racordaţi prin linii directe la instalaţiile solicitantului de licenţă;
b) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei,
indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se
solicită licenţa;
c) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa;
d) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul calităţii, prezentat în copie
integrală sau pe extrase, cu scopul de a prezenta atribuţiile şi responsabilităţile
10
departamentelor operatorului economic solicitant, care sunt angajate în
desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa;
e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenţei, pentru anul
solicitării acesteia şi următorii 2 ani.
(2) În vederea acordării licenţei pentru exploatarea comercială a unor capacităţi de
producere a energiei electrice, având instalată, cumulat, o putere electrică mai mică
sau egală cu 1 MW, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sale, pe lângă
documentele prevăzute la art. 15 alin. (3), documentele specificate la art. 16 lit. a),
b), c), f), i), j) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) şi c).
Art. 18. Abrogat, conform HG Nr. 553 din 6 iunie 2007.
Art. 19. (1) În vederea acordării unei licenţe pentru prestarea serviciului de transport
al energiei electrice şi a serviciului de sistem, solicitantul va anexa la cererea sa, pe
lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfăşurării
acestor activităţi.
(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului tehnic va include:
a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv staţiile electrice din
reţeaua electrică de transport;
b) puterea instalată în transformatoarele staţiilor electrice din reţeaua electrică de
transport;
c) scheme electrice monofilare, pe care se pot localiza punctele de delimitare între
reţeaua electrică de transport aflată în exploatarea solicitantului licenţei şi
instalaţiile: unor operatori de transport şi de sistem din ţările învecinate,
respectiv ale producătorilor, operatorilor de distribuţie a energiei electrice sau
consumatorilor deserviţi;
d) planuri de amplasament ale capacităţilor energetice de transport al energiei
electrice;
e) date referitoare la sistemele de dispecerizare exploatate;
(3) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va
include:
a) organigrama operatorului economic solicitant al licenţei, valabilă la data
solicitării licenţei;
b) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţilor pentru care se solicită licenţa;
c) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii al
operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să
rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea
activităţilor pentru care se solicită licenţa, cu referire la respectarea indicatorilor
de calitate, angajarea şi pregătirea personalului alocat activităţilor pentru care se
solicită licenţa;
11
(4) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant cererii sale vor include
un plan de afaceri pentru activităţile care fac obiectul licenţei, pentru anul
solicitării acesteia şi următorii doi ani.
Art. 20. (1) În vederea acordării unei licenţe pentru activitatea de operator al unei/unor
pieţe centralizate de energie electrică, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă
documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfăşurării acestei
activităţi.
(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va
include:
a) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării
licenţei;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii al
operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să
rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea
activităţii pentru care se solicită licenţa, cu referire la angajarea şi pregătirea
personalului alocat activităţii respective;
c) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa;
d) notificarea pieţelor centralizate de energie electrică pe care solicitantul
intenţionează să le administreze în baza licenţei;
e) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a
operatorului economic solicitant, în scopul administrării pieţei/pieţelor
centralizate de energie electrică specificate la lit. d), cu precizări privind
deţinerea drepturilor de utilizare a acestor produse software;
(3) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant cererii sale vor include un
plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenţei, pentru anul solicitării
acesteia şi următorii 2 ani, precum şi dovada că solicitantul dispune de resursele
financiare necesare pentru a desfăşura activitatea obiect al licenţei, în conformitate cu
reglementările în vigoare. În acest sens, solicitantul va anexa cererii de acordare a
licenţei documente din care să rezulte că valoarea:
a) capitalurilor proprii; şi/ sau
b) disponibilului din linii de credit bancare
este de cel puţin 500.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a
României, valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei, precum şi o
declaraţie scrisă, prin care solicitantul se angajează să menţină, pe durata de
valabilitate a licenţei, nivelul cumulat al resurselor identificate pe tipuri, la lit. a) şi b),
cel puţin la valoarea dovedită iniţial. Sumele de tipul celor specificate la lit. a) şi b),
aflate la dispoziţia titularului de licenţă, pot fi incluse în garanţia finaciară pe care
acesta are obligaţia de a o constitui şi menţine pe durata de valabilitate a licenţei.

12
Art. 21. (1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de distribuţie a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa
cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat
desfăşurării acestei activităţi.
(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului tehnic va include:
a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv staţiile electrice şi
posturile de transformare de medie şi înaltă tensiune, cu specificarea unor date
tehnice, cum ar fi tensiuni nominale, puteri instalate în transformatoarele staţiilor
electrice din reţeaua electrică de distribuţie, lungimi ale liniilor din cadrul acestei
reţele;
b) schemele electrice monofilare la medie şi înaltă tensiune, pe care se pot localiza
punctele de delimitare între instalaţiile de distribuţie exploatate de solicitantul
licenţei şi instalaţiile operatorului de transport şi de sistem, respectiv ale
producătorilor sau ale altor operatori de distribuţie a energiei electrice;
c) planuri executate la o scară convenabilă, reprezentând zona/ zonele geografice
în care se desfăşoară activitatea de distribuţie; pe planuri va figura amplasarea
capacităţilor de distribuţie a energiei electrice de medie şi înaltă tensiune;
d) avizele tehnice de racordare emise solicitantului de licenţă de operatorii de reţea
la care instalaţiile sale sunt racordate.
(3) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va
include:
a) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei,
indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se
solicită licenţa;
b) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa;
c) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii al
operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să
rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea
activităţii pentru care se solicită licenţa, cu referire la respectarea indicatorilor
de calitate în distribuţia energiei electrice, angajarea şi pregătirea personalului
alocat acestei activităţii;
(4) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant cererii sale vor include
un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenţei, pentru anul
solicitării acesteia şi următorii doi ani.
Art. 22. (1) În vederea acordării unei licenţe pentru furnizarea de energie electrică,
solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la
art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfăşurării acestei activităţi.
(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric şi de resurse umane va
include:

13
a) precizarea sediilor operatorului economic solicitant, în care urmează a se
desfăşura activităţi aferente furnizării de energie electrică;
b) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei,
indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se
solicită licenţa;
c) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa;
d) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii al
operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte
atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în activităţile aferente
furnizării de energie electrică;
(3) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant cererii sale vor include un
plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenţei, pentru anul solicitării
acesteia şi următorii 2 ani, precum şi dovada că solicitantul dispune de resursele
financiare necesare pentru a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice, în
conformitate cu reglementările în vigoare. În acest sens, solicitantul va anexa cererii de
acordare a licenţei documente din care să rezulte că valoarea:
a) capitalurilor proprii; şi/ sau
b) disponibilului din linii de credit bancare
este de cel puţin 500.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a
României, valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei, precum şi o
declaraţie scrisă, prin care solicitantul se angajează să menţină, pe durata de
valabilitate a licenţei, nivelul cumulat al resurselor identificate pe tipuri, la lit. a) şi b),
cel puţin la valoarea dovedită iniţial. Sumele de tipul celor specificate la lit. a) şi b),
aflate la dispoziţia titularului de licenţă, pot fi incluse în garanţia finaciară pe care
acesta are obligaţia de a o constitui şi menţine pe durata de valabilitate a licenţei.
Art. 23. (1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a unor
capacităţi de producere a energiei termice în cogenerare, solicitantul persoană juridică
va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:
a) prezentarea, pentru fiecare dintre sediile solicitantului, a unităţilor de producere
a energiei termice în cogenerare, inclusiv a capacităţilor de producere separată a
energiei termice din cadrul acestor unităţi, cu schemele termomecanice aferente;
pe astfel de scheme se vor figura inclusiv capacităţile de transmitere a energiei
termice produse către reţelele termice de interes public aferente sistemului
centralizat de alimentare cu energie termică, precum şi punctele de delimitare
între instalaţiile solicitantului, ca utilizator al reţelei termice şi cele ale
operatorului reţelei termice;
b) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei,
indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se
solicită licenţa;

14
c) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa;
d) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul de asigurare a calităţii al
operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să
rezulte atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în desfăşurarea
activităţii pentru care se solicită licenţa;
e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenţei, pentru anul
solicitării acesteia şi următorii 2 ani.
(2) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a unor capacităţi
de producere a energiei termice în cogenerare, având instalată, cumulat, o putere
electrică mai mică sau egală cu 1 MW, solicitantul persoană juridică va anexa cererii
sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 15 alin. (3), documentele specificate la
art. 16 lit. a), b), c), f), i), j) şi la art. 17 alin. (1) lit. a), c).
Art. 24. (1) În vederea exploatării comerciale a unei capacităţi energetice, care este
nouă sau care a fost retehnologizată, operatorul economic deţinător al acesteia va
solicita autorităţii competente:
a) acordarea unei licenţe pentru activitatea respectivă, dacă nu este titular al unei
astfel de licenţe şi nu sunt îndeplinite condiţiile de excepţie prevăzute la art. 8 alin.
(3); sau
b) modificarea condiţiilor licenţei care i-a fost acordată pentru activitatea
respectivă, în sensul de a fi actualizate luându-se în considerare situaţia
capacităţilor de producere exploatate.
(2) În condiţiile de la alin. (1), la cererea prin care se solicită acordarea unei licenţe,
respectiv modificarea licenţei deţinute, pe lângă alte documente, prevăzute, după caz,
de prezentul regulament, titularul licenţei va anexa:
a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procesul-verbal de recepţie
a punerii în funcţiune, care au fost întocmite pe parcursul derulării lucrărilor la
capacitatea/capacităţile energetice puse în funcţiune, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente,
instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, în
cazul capacităţilor energetice noi sau retehnologizate,
b) documentele care probează dreptul de proprietate sau de uz asupra capacităţilor
energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul
economic solicită acordarea sau modificarea unei licenţe,
c) avizul tehnic de racordare nou sau actualizat, emis de operatorul reţelei
electrice la care sunt racordate capacităţile energetice, în caz că acestea au fost
preluate de titularul licenţei de la o altă persoană fizică/juridică;
d) autorizaţia de mediu nouă sau actualizată, pentru desfăşurarea activităţilor ce
fac obiectul licenţei, cu capacităţile energetice nou-înfiinţate sau preluate, dacă
este cazul.
15
Art. 25. La cererea de acordare a unei licenţe pentru exploatarea comercială a unor
capacităţi de producere a energiei electrice, persoana fizică solicitantă va anexa:
a) copia de pe actul de identitate, în cazul cetăţenilor români sau, pentru
solicitanţii care sunt cetăţeni străini, copii de pe paşaport şi de pe actele din care
rezultă reşedinţa din România;
b) cazierul judiciar, în original, eliberat cu maximum 90 de zile înainte de
depunerea cererii;
c) documente, în copie legalizată, care atestă calificarea profesională;
d) curriculum vitae;
e) certificatul constatator, cu privire la situaţia şi înregistrarea ca persoană fizică
prestatoare, în mod independent, a unei activităţi economice, eliberat de Oficiul
registrului comerţului cu cel mult 10 zile înainte de a fi depus la autoritatea
competentă, în original sau copie legalizată;
f) autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de exploatare comercială a unor
capacităţi de producere a energiei electrice / electrice şi termice în cogenerare,
eliberată de primarul unei unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile legii în
vigoare privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care
desfăşoară activităţi economice în mod independent;
g) date privind amplasarea capacităţii energetice;
h) copii de pe documentele care atestă dreptul de utilizare a capacităţilor
energetice, de exemplu contracte vânzare-cumpărare, închiriere, etc.; în cazul
capacităţilor energetice a căror funcţionare se bazează pe arderea/consumul de
combustibil/carburant, se va prezenta, în copie, autorizaţia de funcţionare emisă
potrivit prevederilor legale;
i) caracteristici tehnice ale capacităţilor energetice – extrase din documentaţia
însoţitoare a echipamentului, furnizată de către fabricantul/vânzătorul acestuia;
j) avizul tehnic de racordare a capacităţilor energetice la reţeaua electrică de
distribuţie, emis de operatorul de distribuţie;
k) cifra de afaceri estimată a se realiza de solicitant, în anul curent, din activităţile
care fac obiectul licenţei.

Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizaţiei/ licenţei


Art. 26. (1) Autoritatea competentă analizează documentele anexate de solicitant la
cererea depusă în vederea acordării unei autorizaţii/ licenţe şi, dacă este cazul,
adresează solicitantului o scrisoare prin care se aduc la cunoştinţa acestuia obligaţiile
privind completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele
depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.
(2) După caz, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de
solicitant, autoritatea competentă poate decide:
a) convocarea, la sediul autorităţii competente, a reprezentanţilor împuterniciţi
ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care reies/ nu reies din
documentaţiile puse la dispoziţie;

16
b) verificarea, la faţa locului, a realităţii datelor înscrise în documentaţia
transmisă de solicitant; constatările rezultate din aceste verificări se înscriu
într-un proces-verbal, care se încheie între reprezentantul autorităţii
competente şi reprezentantul împuternicit al solicitantului.
(3) În cazul în care, în termen de 60 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii
privind acordarea unei autorizaţii/ licenţe, solicitantul nu furnizează autorităţii
competente toată documentaţia corespunzătoare, prevăzută de prezentul regulament,
inclusiv completările solicitate pe parcurs, autoritatea competentă va înapoia acestuia
documentaţia aferentă, radiind solicitarea respectivă din planul său de lucru.
Art. 27. (1) Acordarea sau refuzul de a acorda autorizaţia/ licenţa se bazează pe
elementele rezultate din documentele transmise de solicitant, autoritatea competentă
luând în considerare:
a) posibilitatea ca solicitantul sa devină titular de autorizaţie/ licenţă, prin raportare
la condiţiile prevăzute la art. 9 şi 10;
b) autenticitatea datelor conţinute de documentaţia prezentată;
c) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită solicitantului
îndeplinirea condiţiilor asociate autorizaţiei/ licenţei;
d) asigurarea resurselor financiare necesare activităţii pentru care s-a solicitat
acordarea autorizaţiei/ licenţei, evaluată pe baza indicatorilor specificaţi în
anexa 2, utilizând criteriile stabilite în cadrul unei proceduri aprobate de
autoritatea competentă;
e) asigurarea personalului calificat, experienţa profesională şi de conducere;
f) asigurarea condiţiilor de securitate/ protecţie pentru persoane, bunuri şi mediu,
în conformitate cu prevederile legale;
g) eficienţa energetică a capacităţilor energetice pentru care s-a solicitat acordarea
autorizaţiei/licenţei, raportată la mărimile şi valorile de referinţă stabilite de
autoritatea competentă.
(2) In cazul solicitării unei autorizaţii de înfiinţare, pe lângă criteriile enumerate la
alin. (1) se au în vedere:
a) încadrarea proiectului de investiţii într-un plan de dezvoltare aprobat conform
reglementărilor în vigoare, în caz că solicitantul autorizaţiei respective este
operatorul unei/unor reţele electrice de interes public, care deţine contract de
concesiune,
b) fezabilitatea tehnico-economică a proiectului care face obiectul autorizaţiei de
înfiinţare,
1
b )eficienţa tehnico-economică a capacităţilor energetice obiect al proiectului de
investiţi, pentru a căror exploatare comercială se pot aproba scheme de sprijin,
conform prevederilor legale în vigoare,
c) îndeplinirea condiţiilor legale privind amplasarea capacităţilor energetice pentru
care s-a solicitat autorizaţia de înfiinţare,
d) respectarea condiţiilor specificate în avizul tehnic prezentat în conformitate cu
art. 16 lit. f) sau g), după caz,

17
e) modul în care activităţile unor persoane fizice sau juridice sunt afectate pe
durata lucrărilor aferente.
(3) In toate cazurile, după analizarea documentaţiei puse la dispoziţia sa de către
solicitant, autoritatea competentă întocmeşte un raport care include propunerea
justificată de a acorda/ refuza acordarea autorizaţiei/ licenţei respective; dacă se
consideră că acordarea autorizaţiei/ licenţei este posibilă, în raport se propune,
după caz, durata de valabilitate a acesteia.
(4) Raportul întocmit se transmite comitetului de reglementare al autorităţii
competente, care se va pronunţa, în cadrul unei şedinţe publice, convocate în acest
scop, asupra modului de soluţionare a cererii supuse analizei sale; data şi locul
desfăşurării şedinţei se anunţă cu 5 zile lucrătoare înainte, prin actualizarea
programului şedinţelor publice ale comitetului de reglementare de pe pagina de
web a autorităţii competente şi prin scrisori adresate solicitantului autorizaţiei/
licenţei, respectiv altor agenţi economici sau instituţii interesate. În acest interval
de timp autoritatea competentă pune la dispoziţia solicitantului şi a oricărei
persoane interesate, raportul privind posibilitatea acordării autorizaţiei/ licenţei şi
textul condiţiilor asociate autorizaţiei/ licenţei, în forma care se supune aprobării
comitetului de reglementare.
(5) In cazul în care se propune acordarea autorizaţiei/ licenţei, autoritatea competentă
asigură redactarea condiţiilor asociate, care constituie parte integrantă a acesteia;
condiţiile asociate autorizaţiei/licenţei se pun la dispoziţia comitetului de
reglementare al autorităţii competente, care poate decide introducerea în text a unor
amendamente; în condiţiile asociate trebuie să se menţioneze:
a) capacităţile energetice a căror realizare/ retehnologizare constituie obiectul
autorizaţiei de înfiinţare sau care permit desfăşurarea activităţii obiect al
licenţei;
b) delimitarea teritorială a zonei geografice în care titularul de licenţă poate
desfăşura activitatea care face obiectul licenţei, în cazul uneia dintre licenţele
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d) sau f);
c) durata de valabilitate a autorizaţiei/ licenţei;
d) drepturile titularului de autorizaţie/ licenţă, aşa după cum sunt prevăzute în
Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în reglementările în vigoare privind sectorul şi piaţa energiei electrice; în cazul
licenţelor pentru exploatarea comercială de capacităţi energetice, în condiţiile
asociate se poate înscrie inclusiv dreptul titularului licenţei de a desfăşura, pe
lângă activitatea care face obiectul licenţei respective şi alte activităţi supuse
regimului autorizării, în legătură cu alimentarea cu energie electrică a unor terţi
racordaţi la instalaţiile sale;
e) obligaţii ale titularului de autorizaţie/ licenţă, aşa după cum sunt prevăzute în
Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în reglementările în vigoare privind sectorul şi piaţa energiei electrice;

18
f) interdicţii, restricţii şi sarcini pentru titularul de licenţă, în scopul menţinerii
unui mediu concurenţial normal în domeniu, evitării dezechilibrelor pe piaţă şi
a practicilor anticoncurenţiale;
g) obligaţia titularului de licenţă de a notifica anticipat clienţilor săi, în modul
stabilit de autoritatea competentă, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor
care fac obiectul licenţei;
h) obligaţia titularului unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice de a desfăşura activitatea de furnizor de ultimă opţiune, dacă este
desemnat de autoritatea competentă;

i) interdicţii şi sarcini privind limitarea afectării activităţilor de interes public şi


privat sau a unor drepturi ale persoanelor fizice şi juridice, prin desfăşurarea
activităţii care face obiectul autorizaţiei/ licenţei;
j) obligaţia titularului de autorizaţie/licenţă de a pune la dispoziţia autorităţii
competente datele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii proprii,
inclusiv a activităţii de control exercitate de autoritatea competentă la titularul
de autorizaţie/ licenţă;
k) condiţii privind modificarea, suspendarea, retragerea autorizaţiei/ licenţei;
l) condiţii în care autoritatea competentă este îndreptăţită sa aplice sancţiuni
titularului de autorizaţie/ licenţă.

Acordarea/ refuzul acordării autorizaţiei/ licenţei


Art. 28. (1) Raportul aferent cererii privind acordarea autorizaţiei/ licenţei şi condiţiile
asociate acesteia se prezintă în şedinţa publică a comitetului de reglementare.
Discuţiile din cadrul şedinţei se înregistrează, iar suportul înregistrării se păstrează pe
o durată de minimum 5 ani.
(2) Comitetul de reglementare al autorităţii competente decide prin votul majorităţii
asupra acordării autorizaţiei/ licenţei solicitate.
(3) In funcţie de rezultatul votului, preşedintele autorităţii competente emite decizia
privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/ licenţei, care urmează a fi
comunicată solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
(4) In cazul acordării autorizaţiei/ licenţei, autoritatea competentă comunică titularului
acesteia:
a) decizia preşedintelui autorităţii competente privind acordarea autorizaţiei/
licenţei,
b) autorizaţia/licenţa,
c) condiţiile asociate autorizaţiei/ licenţei, care constituie parte integrantă a
acesteia,
d) procesul verbal al şedinţei publice a comitetului de reglementare.
(5) In cazul refuzului de acordare a autorizaţiei/ licenţei, autoritatea competentă
comunică solicitantului acesteia:
a) decizia preşedintelui autorităţii competente privind refuzul de acordare a
autorizaţiei/ licenţei,
19
b) procesul verbal al şedinţei publice a comitetului de reglementare, în care se
consemnează motivele refuzului.
Art. 29 (1) Decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/ licenţei se
înscrie pe lista deciziilor preşedintelui autorităţii competente, care este accesibilă pe
pagina de web a autorităţii competente.
(2) Abrogat, conform HG Nr. 553 din 6 iunie 2007;
(3) Decizia preşedintelui poate fi atacată, potrivit art. 9 alin. (10) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la Curtea de Apel
Bucureşti, Secţia de contencios administrativ.
CAPITOLUL 3

Condiţiile în care se modifică autorizaţiile sau licenţele acordate

Art. 30. (1) În conformitate cu prevederile legale, la cererea titularilor de autorizaţii/


licenţe sau din oficiu, autoritatea competentă poate decide modificarea autorizaţiilor/
licenţelor acordate, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor existente la data
acordării autorizaţiilor/ licenţelor (cadrul legal, hotărâri definitive ale instanţelor
judecătoreşti şi altele) sau unele evenimente care afectează substanţial
producerea, transportul sau distribuţia energiei electrice ori piaţa de energie
electrică sau conduc la imposibilitatea îndeplinirii, parţial sau total, a condiţiilor
asociate autorizaţiilor /licenţelor acordate;
b) în cazul unor schimbări survenite la titularii de autorizaţii/ licenţe (cum ar fi
modificări ale statutului privind capitalul social sau patrimoniul, divizarea,
fuziunea, transformarea, obiectul de activitate) sau a modificării unor condiţii
tehnice (punerea în funcţiune/ casarea sau conservarea unor capacităţi energetice,
delimitarea teritorială a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea
respectivă) faţă de situaţiile luate în considerare la acordarea autorizaţiilor/
licenţelor, pentru care se impune actualizarea condiţiilor asociate autorizaţiilor/
licenţelor acordate;
c) atunci când titularul solicită extinderea duratei de valabilitate a unei autorizaţii
de înfiinţare acordate, în situaţia în care termenul de finalizare a lucrărilor
autorizate depăşeşte data când expiră autorizaţia, sau a licenţei.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizaţiilor/ licenţelor se
face din iniţiativa autorităţii competente, potrivit noii conjuncturi, cu respectarea
egalităţii de tratament a titularilor şi a proporţionalităţii afectării. Autoritatea
competentă va comunica, în scris, titularilor de autorizaţii/ licenţe modificările ce
trebuie să survină în condiţiile asociate autorizaţiilor/ licenţelor în vigoare.
(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt notificate autorităţii competente de către
titularii de autorizaţii/ licenţe, în termen de 30 de zile de la apariţia lor, odată cu
solicitarea/ cererea de modificare a autorizaţiilor/ licenţelor. În cazul primirii unor
astfel de cereri, autoritatea competentă examinează situaţia prezentată şi dispune,
dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
20
a) anularea autorizaţiilor/ licenţelor iniţiale şi eliberarea unor autorizaţii/ licenţe
noi,
b) modificarea condiţiilor asociate autorizaţiilor/ licenţelor acordate.
(4) Cu 60-90 de zile înainte de data expirării, titularul va solicita autorităţii competente
modificarea autorizaţiei/licenţei respective, în sensul extinderii duratei de valabilitate a
acesteia.
(5) La cererea de prelungire a valabilităţii unei autorizaţii, titularul acesteia va anexa:
a) o notă cu privire la necesitatea extinderii perioadei de valabilitate a autorizaţiei,
b) documentele pe care le consideră justificative în raport cu situaţiile la care se
face referire în nota de la lit. a),
c) o prezentare cu privire la valabilitatea permiselor, acordurilor, autorizărilor
emise de terţi şi luate în considerare de autoritatea competentă la acordarea
autorizaţiei respective, în scopul de a confirma posibilitatea de prelungire a
valabilităţii autorizaţiei până la termenul solicitat;
(6) La cererea de prelungire a valabilităţii unei licenţe, titularul acesteia va anexa:
a) certificatul constatator, în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea
şi situaţia titularului de licenţă, eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel
mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă,
b) date actualizate privind activitatea obiect al licenţei, care sunt necesare, conform
prezentului regulament, în scopul acordării unei licenţe pentru o activitate de
acest fel; fac excepţie documentele care sunt actualizate şi pe care titularul de
licenţă le-a transmis potrivit obligaţiilor sale privitoare la furnizarea de
informaţii autorităţii competente,
c) dovada că îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 19 alin. (3) sau la art. 21
alin. (3), privitoare la resursele financiare, în cazul solicitării privind extinedrea
valabilităţii unei licenţe din categoria celor specificate la art. 8 alin. (1) lit. e) sau
f).

CAPITOLUL 4

Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor şi licenţelor

Art. 31. În situaţiile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei/ licenţei sau în alte
reglementări emise de autoritatea competentă ori în cazul încălcării de către titularul
autorizaţiei/ licenţei a unor obligaţii legale, sesizate de autoritatea competentă, de terţi
sau de către însuşi titularul autorizaţiei/ licenţei, autoritatea competentă procedează
astfel:
(1) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă
titularului de autorizaţie/ licenţă, autoritatea competentă dispune:
a) acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni titularului
autorizaţiei/ licenţei respective, în cazul în care situaţia creată se poate
remedia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei/ licenţei, în caz contrar;

21
b) retragerea autorizaţiei/ licenţei, în cazul în care situaţia creată este
iremediabilă;
(2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă
titularului de autorizaţie/ licenţă, autoritatea competentă dispune, după caz,
sancţionarea titularului autorizaţiei/ licenţei în conformitate cu prevederile prezentului
regulament şi:
a) suspendarea autorizaţiei/ licenţei pe o perioadă fixată, pentru remedierea
situaţiei create, dacă aceasta este remediabilă sau
b) retragerea autorizaţiei/ licenţei, dacă situaţia creată este iremediabilă.

Art. 32. (1) Autoritatea competentă suspendă titularului autorizaţia şi/ sau licenţa în
situaţiile prevăzute la art. 31 pct. 2 lit. a), precum şi în cazul deschiderii procedurii
generale de insolvenţă.
(2) Titularul de autorizaţie şi/ sau licenţă este obligat să notifice autorităţii competente
deschiderea procedurii generale de insolvenţă, în termen de 8 zile de la rămânerea
definitivă a sentinţei judecătorului sindic.
Art. 33. (1) Autoritatea competentă retrage titularului autorizaţia şi/ sau licenţa:
a) în situaţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b),
b) în cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului,
c) la încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţii/ capacităţilor energetice
exploatate, ori la vânzarea acesteia/ acestora,
d) când titularul licenţei se află în procedura generală de insolvenţă, dar nu
desfăşoară activităţi din categoria celor permise de licenţa respectivă.
(2) Titularul de autorizaţie şi/ sau licenţă este obligat să notifice autorităţii competente
situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b) şi c), în termen de 8 zile de la confirmarea
acestora prin rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti, înregistrarea la
Oficiul registrului comerţului, autentificarea la notariat, rezilierea sau încheierea
de contracte şi altele.
Art. 34. (1) Pentru a asigura continuitatea desfăşurării activităţilor de interes public
care fac obiectul unei licenţe:
a) suspendate, ca urmare a începerii procedurii de reorganizare judiciară sau de
faliment contra titularului său, potrivit art. 31 alin. (1),
b) retrase, în condiţiile specificate la art. 32 alin. (1),
autoritatea competentă obligă pe titularul licenţei sau pe un alt titular de licenţă să
îndeplinească, în continuare, activităţile care fac obiectul licenţei suspendate,
respectiv retrase.
(2) Autoritatea competentă va elabora o procedură privind modul în care un titular de
licenţă poate fi desemnat să preia şi obligaţia de a desfăşura activităţile care fac
obiectul unei licenţe care a fost suspendată/ retrasă.

CAPITOLUL 5

22
Sancţiuni

Art. 35. Autoritatea competentă poate aplica sancţiuni contravenţionale titularului de


autorizaţie/ licenţă, cu respectarea dispoziţiilor art. 86 din Legea energiei electrice nr.
13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

23
CAPITOLUL 6

Dispoziţii finale

Art. 36. (1) Autoritatea competentă pune la dispoziţie, pentru consultare publică,
oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluţionării unei cereri cu privire la
acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizaţii sau licenţe;
solicitarea accesului la aceste documente se face prin cerere scrisă.
(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin:
a) date care constituie secret de stat,
b) informaţii confidenţiale, cu caracter de secret de serviciu/ de afaceri,
c) date care pot compromite sau impiedica o investiţie în curs.
Art. 37. (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament,
autoritatea competentă va modifica, potrivit unei eşalonări stabilite, care se va
comunica factorilor interesaţi, licenţele acordate înainte de intrarea în vigoare a Legii
energiei electrice nr. 318/2003, pentru punerea lor în concordanta cu prevederile
acesteia.
(2) Autorizaţiile/ licenţele acordate potrivit Legii energiei electrice nr. 318/2003 sunt
valabile până la data expirării, putând fi modificate în perioada de valabilitate, cu
respectarea dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 38. Drepturile conferite titularilor prin autorizaţiile/ licenţele acordate nu pot fi
transferate, în întregime sau în parte, fără aprobarea autorităţii competente. Orice
transfer efectuat fără aprobarea autorităţii este nul de drept şi constituie o încălcare a
prevederilor autorizaţiei/ licenţei, fiind supus sancţionării conform prevederilor art.
35.
Art. 39. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

24
ANEXA Nr. 1

MODELUL Nr. 1.1

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de [director general/ administrator unic] la operatorul


economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub denumirea
[denumirea companiei naţionale/ societăţii comerciale/ regiei autonome],
având forma juridică de [C.N./ S.A./ S.R.L./ R.A.],
cu sediul social în [denumirea comunei/ oraşului/ municipiului, strada, nr., judeţul, codul poştal], nr.
telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax]
şi contul [specificaţia/ numărul de cont/ ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale],
sucursala [denumirea/ localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naţionale/ societăţii
comerciale/ regiei autonome],

solicit [acordarea unei autorizaţii de înfiinţare/ modificarea autorizaţiei de înfiinţare] pentru


(1)
realizarea noii capacităţi energetice ["denumirea capacităţii energetice pentru ale cărei lucrări de
construcţii-montaj se solicită autorizaţia", amplasarea acesteia],
(2)
retehnologizarea capacităţii energetice ["denumirea capacităţii energetice pentru ale cărei lucrări
retehnologizare se solicită autorizaţia", amplasarea acesteia].

Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/
fax la nr. [nr. telefon/ nr. fax].

Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Semnătura

(1), (2) – se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situaţiei.

25
MODELUL Nr. 1.2

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele], în calitate de [director general/ administrator unic] la operatorul


economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu denumirea
[denumirea companiei naţionale/ societăţii comerciale/ regiei autonome],
având forma juridică de [C.N./ S.A./ S.R.L./ R.A.],
cu sediul social în [denumirea comunei/ oraşului/ municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal], nr.
telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax]
şi contul [specificaţia/ numărul de cont/ ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale],
sucursala [denumirea/ localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naţionale/ societăţii
comerciale/ regiei autonome],

solicit [acordarea unei licenţe/ modificarea licenţei] pentru [tipul de licenţa, conform art. 8 alin. (1)]

Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin
telefon/ fax la nr. [nr. telefon/ fax].

Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Semnătura

MODELUL Nr. 1.3

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul [prenumele şi numele],


solicit [acordarea unei licenţe/ modificarea licenţei] pentru producerea de energie electrică/termică,
fiind înregistrat/asociaţia familială pe care o reprezint fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
în conformitate cu prevederile legii privind organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a unor
activităţi economice de către persoanele fizice şi având domiciliul/ reşedinţa (1) în [denumirea comunei/
oraşului/ municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal].
Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/
fax la nr. [nr. telefon/ fax].
(2)
Menţionez că pe numele meu/al asociaţiei familiale este deschis contul cu [specificaţia/ numărul de
cont/ ROL], la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/ localizarea sucursalei].

Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Semnătura

(1) - pentru persoanele fizice care sunt cetăţeni străini;


(2) - se completează, dacă este cazul.
26
ANEXA Nr. 2

INDICATORI DE BONITATE AI SOLICITANTULUI DE AUTORIZAŢIE/ LICENŢĂ

Pe baza analizei situaţiilor finaciare prezentate conform art. 15 alin. (1) lit. e), se determină
indicatorii specificaţi în tabelul de mai jos.

Denumire indicator financiar Data


An N-1 An N*)
1. Indicatori de profitibilitate
1.1 Rata rentabilităţii activelor totale
1.2 Rata rentabilităţii capitalurilor proprii
1.3 Rata rentabilităţii comerciale
1.4 Rata rentabilităţii generale
1.4 Rata profitului brut
2. Indicatori de lichiditate
2.1 Lichiditatea globală
2.2 Lichiditatea imediată
3. Indicatori privind managementul datoriei
3.1 Gradul de îndatorare globală
3.2 Rata datoriilor
3.3 Solvabilitatea totală
4. Indicatori de gestiune
4.1 Durata de recuperare a creanţelor
4.2 Durata medie de rambursare a datoriilor

27
*) anul pentru care au fost depuse situaţiile financiare

1. Indicatori de profitablitate:
1.1 Rata rentabilităţii activelor totale = (Rezultatul brut/Active totale) x 100,
1.2 Rata rentabilităţii capitalurilor proprii = (Rezultatul brut / Capitalurile proprii) x 100,
1.3 Rata rentabilităţii comerciale = (Rezultatul din exploatare/Cifra de afaceri) x 100,
1.4 Rata rentabilităţii generale = (Profitul net/Cheltuielile totale) x 100,
1.5 Rata profitului brut = (Profitul brut/Cifra de afaceri) x 100.

2. Indicatori de lichiditate
2.1 Lichiditatea globală = (Active circulante/Datorii pe termen scurt)
2.2 Lichiditatea imediată = [(Active circulante – Stocuri)/Datorii pe termen scurt]

3. Indicatori privind managementul datoriei


3.1 Gradul de îndatorare globală = (Datorii totale/Capitaluri proprii) x 100,
3.2 Rata datoriilor = (Datorii totale/Total activ) x 100,
unde, Datorii totale = sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an +
+ sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an,
3.3 Solvabilitatea totală = (Capitaluri proprii /Total pasiv) ) x 100,

4. Indicatori de gestiune
4.1 Durata de recuperare a creanţelor = (Creanţe/Cifra de afaceri) x 365
4.2 Durata de rambursare a datoriilor = (Datorii totale/Cifra de afaceri) x 365

28

S-ar putea să vă placă și