Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA: CANDIANO POPESCU PLOIESTI

DIRIGINTE: BEJAN CARMEN


CLASA: a VII-a
ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICARE ANUALĂ

NR
COMPONENTA SUBCOMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi 1.1 Autocunoaştere
1. 3 4 7
dezvoltare personală 1.2 Abilităţi sociale
2.1 Drepturi şi responsabilităţi
Comunicare şi abilităţi
2. 2.2 Comunicare 4 4 8
sociale
2.3 Familia
Managementul 3.1 Managementul
3. informaţiilor şi informaţiilor 4 4 8
învăţării 3.2 Învăţare eficientă
Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei 2 2
4. 4
4.2 Marketingul personal
5.1 Calitatea relaţiilor
Calitatea stilului de sociale şi a mediului de muncă
5. 4 3
viaţă 5.2 Calitatea vieţii 7
personale
6. Analiza situaţiei şcolare 1 1 2
7. Total / An 18 ORE 18ORE 36 ORE
ŞCOALA: CANDIANO POPESCU PLOIESTI
DIRIGINTE: BEJAN CARMEN
CLASA: a VII-a
ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA


CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Obiective de Competenţe
Modul Modalităţi de realizare
referinţă specifice
Tema activităţii Săpt. Metode Obs.
Regulamentul de ordine - dezbaterea;
interioară S. 1
- dezbaterea;
- să cunoască şi să Ce fac să fiu mai bun? S. 25 - prezentarea; - exprimarea
respecte normele şi - fişe pentru vot; ideilor şi
regulamentul şcolar; Timiditatea şi - conversaţia; argumentelor
1.1 să exerseze -să-şi asume încrederea în sine
S. 6 - dezbaterea; prin: postere,
1. prezentarea responsabilităţile ce-i
AUTOCUNOAŞTERE - prezentarea; desene, colaje;.
caracteristicilor pozitive revin în clasă; - chestionare;
ŞI DEZVOLTARE - portofolii
despre sine; - să-şi identifice Descoperă persoana! S. 2 - dezbaterea;
PERSONALĂ personale;
interesele şi abilităţile - munca - proiect
1.2. să analizeze personale; individuală; individual şi de
varietatea schimbărilor - să demonstreze respect - fişe individuale; grup;
specifice dezvoltării de sine şi pentru ceilalţi; Problemele adolescenţei S. 32 - chestionare,; - activităţi
umane; -să-şi evalueze punctele - discuţia; practice;
tari şi cele slabe; - fişe individuale;
Inteligenta fara caracter - fişe
-să recunoască şi să-şi S. 27 - desene;
nu valoreaza nimic individuale;
exprime propriile emoţii; - discuţia;
- chestionare;
Emoţiile mele S. 34 - dezbaterea;
2. COMUNICARE ŞI 2.1. să analizeze -să identifice situaţiile Cum mă implic în -dezbaterea; - exprimarea
ABILITĂŢI SOCIALE caracteristicile conflictuale şi posibile rezolvarea conflictelor S. 3 - munca în ideilor şi
comportamentului de modalităţi de rezolvare; din clasă? echipă; argumentelor
lider, în cadrul -să-şi exprime păreri Grijă şi sprijin în familie S. 17 - conversatia; prin: postere,
grupurilor de pro/contra; - joc de rol; desene, colaje ,
apartenenţă; -să-şi elaboreze şi să - dezbaterea; folosind
Tu vrei asta, eu vreau - fişe individuale;
asta…
S. 20 - dezbaterea;
- studiu de caz;
Portret de lider S. 11 - dezbaterea;
- joc de rol;
Eu vorbesc,tu vorbesti… - prezentarea;
toti ascultam S. 26 - dezbaterea;
Comunicarea – mijloc - joc de rol;
de respingere sau S.19
acceptare principiile şi
- dezbaterea; tehnicile
S. 8 specifice
practice un stil personal Comunic cu părinţii mei
comunicării
2.2 să exerseze tehnici de autoexprimare;
- studiu de caz; asertive;
de comunicare -să demonstreze atitudini
Furia este o scurtă - discuţii; - portofolii
eficientă, în contexte pozitive faţă de alţii;
variate din punct de -să dovedească abilităţi
nebunie S. 28 personale;
- proiect
vedere social şi cultural. de ascultare dar şi de
individual şi de
fomulare de mesaje;
3. MANAGEMENTUL 3.1. să folosească -să identitfice şi să - conversatia; - exprimarea
Ce vreau şi ce pot
INFORMAŢIILOR ŞI eficient timpul, ca uitlizeze moduri de
realiza?! S. 10 - dezbaterea; ideilor şi
AL ÎNVĂŢARII resursă, pentru a obţine informare; - discuţia dirijată; argumentelor
succes în învăţare; -să-şi elaboreze un plan - lectura; prin: postere,
Cum mă apăr, la cine
de studiu şi stilul
apelez?
S. 33 - conversaţia; desene, colaje;
3.2. să aplice propriu de învăţare; - jocul de rol; - portofolii
tehnici de stimulare a -să conştientizeze modul - fişe pe grupe; personale;
creativităţii în propria de utilizare al timpului Legea – temeiul - proiect
democraţiei S. 31 - discuţia;
activitate de învăţare; liber; - colaj. individual şi de
-să conştientizeze - fişe individuale; grup;
factorii care îi motivează Oameni celebri S. 15 - interviu; - activităţi
învăţarea; - dezbaterea; practice;
-să conştientizeze - dezbaterea; - fişe
nivelul aşteptărilor din Atenţie... la neatenţie! S. 5 individuale;
partea profesorilor; Drepturile - lectura;
-să cunoască sursele de omului/copilului. S. 12 - dezbaterea;
incediu şi normele PSI;
-să ştie importanţa Un om informat este un - dezbatere;
apelului de urgenţă şi om liber S. 21 - conversaţie;
modul lui de utilizare;
-să cunoască drepturile Strategii eficiente de - chestionare;
S. 30
copilului; management al timpului - dezbaterea;
-activitate
individuală;

- conversatia
-să-şi dezvolte abilităţile Prin muncă câştigi în euristica;
S. 9 - exprimarea
de formulare a viaţă! - explicaţia; ideilor şi
4.1. să analizeze diferite obiectivelor pe termen - studiu de caz; argumentelor
meserii şi ocupaţii din lung şi scurt; - studiu de caz; prin: postere,
perspectiva cerinţelor -să se familiarizeze cu Mi-aş dori să fiu… S. 13 - dezbaterea; desene, colaje;
educaţionale; experienţa muncii şi cu - conversaţia; - portofolii
cerinţele diferitelor - conversatia,
4. PLANIFICAREA personale;
4.2. să îşi analizeze profesii; Criterii de alegere a unei -expunerea;
CARIEREI S. 29 - proiect
propriile opţiuni privind - să analizeze modul în meserii -activitate individual şi de
diferite care interesele individuală; grup;
meserii/ocupaţii, influenţează alegerea - prezentarea; - activităţi
utilizând diferite activităţilor; Am un CV? - realizarea unui practice;
criterii; -să-şi dezvolte abilităţile C.V.;
S. 23 - fişe
de construire a unui plan
individuale;
de carieră;

- conversatia;
- chestionare;
Traficul de fiinţe umane S. 4 -
problematizarea;
- să-şi identifice - chestionar,; - exprimarea
propriile surse de stres - dezbaterea; ideilor şi
Igiena-factor de sănătate S. 7 - activitate pe
cu care se confruntă; argumentelor
5.1. să evaluzeze - să cunoască noţiuni grupe; prin: postere,
impactul factorilor legate de adaptarea la - activitate pe desene, colaje;
sociali, culturali, stres, optimizarea Scara valorilor şi echipe; - portofolii
5. CALITATEA economici şi de mediu învăţării, stil de viaţă drepturile omului
S. 14 - dezbaterea; personale;
STILULUI DE VIAŢĂ asupra propriilor sănătos; - colaje, desene; - proiect
opţiuni profesionale şi -să cunoască noţiuni - chestionar; individual şi de
asupra evoluţiei în legate de vicii şi metode
Natura şi capriciile ei S. 16 - dezbaterea; grup;
carieră; de evitare a acestora; Efectele nocive ale - realizare de - activităţi
- să conştientizeze alcoolului, tutunului şi pliante; practice;
nevoia stilului de viaţă drogurilor S. 24 - dezbaterea; - fişe
dorit; - studiu de caz; individuale;
Cum mă ajută Internet- - dezbaterea;
ul?
S. 22 - studiu de caz;
Regulile scrise şi - chestionar;
nescrise ale circulaţiei
S. 35 - dezbaterea;
ORE LA DISPOZIŢIA Analiza situaţiei la
DIRIGINTELUI ŞI A învăţătură în anul şcolar S. 18
ELEVILOR 2010-2011 S. 36
ŞCOALA: CANDIANO POPESCU PLOIESTI
DIRIGINTE: BEJAN CARMEN
CLASA: a VII-a
ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

SEMESTRUL I

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18


Regulamentul de ordine interioară X
Descoperă persoana! X
Cum mă implic în rezolvarea conflictelor din clasă? X
Traficul de fiinţe umane X
Atenţie... la neatenţie! X
Timiditatea şi încrederea în sine X
Igiena-factor de sănătate X
Comunic cu părinţii mei X
Prin muncă câştigi în viaţă! X
Ce vreau şi ce pot realiza?! X
Portret de lider X
Drepturile omului/copilului. X
Mi-aş dori să fiu… X
Scara valorilor şi drepturile omului X
Oameni celebri X
Natura şi capriciile ei X
Grijă şi sprijin în familie X
Analiza situaţiei la învăţătură X
ŞCOALA: CANDIANO POPESCU PLOIESTI
DIRIGINTE: BEJAN CARMEN
CLASA: a VII-a
ANUL ŞCOLAR: 2010-2011
DISCIPLINA: DIRIGENŢIE, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

SEMESTRUL AL II-LEA

S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
Comunicarea – mijloc de respingere sau X
acceptare
Tu vrei asta, eu vreau asta… X
Un om informat este un om liber X
Cum mă ajută Internet-ul? X
Am un CV? X
Efectele nocive ale alcoolului, tutunului şi X
drogurilor
Ce fac să fiu mai bun? X
Eu vorbesc,tu vorbesti…toti ascultam X
Inteligenta fara caracter nu valoreaza X
nimic
Furia este o scurtă nebunie X
Criterii de alegere a unei meserii X
Strategii eficiente de management al X
timpului
Legea – temeiul democraţiei X
Problemele adolescenţei X
Cum mă apăr, la cine apelez? X
Emoţiile mele X
Regulile scrise şi nescrise ale circulaţiei X
Analiza situaţiei la învăţătură X

S-ar putea să vă placă și