P. 1
programa BAC 2011

programa BAC 2011

|Views: 2,499|Likes:
Published by me_Hellen

More info:

Published by: me_Hellen on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 7

Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen şi este în conformitate cu prezenta programă de bacalaureat 2010 – 2011. Evaluarea performanţei în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. preluarea/ cedarea cuvântului la momentul oportun.). Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. B. eficiente şi personalizate. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. filme artistice şi documentare. profilurile şi specializările.Anexa nr. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. 4800/31. tehnici de construire a monologului. în vederea realizării unei comunicări corecte. informativ. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal.1. literatura română. 2 la OMECTS nr. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. narativ. adaptate unor situaţii de comunicare diverse Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. liceal (proba scrisă). STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română ocupă un statut important în structura examenului de bacalaureat. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). limbă şi comunicare. descriere orală.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. II. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. tipuri: Pagina 2 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală). în programa de bacalaureat. raportarea la reacţiile auditoriului (şi) în condiţii de examinare). a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. la prima vedere. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare.VIII. Curriculumul liceal. monolog informativ.2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. pune accent pe latura formativă a învăţării. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. expoziţii de pictură etc. fapt care a determinat precizarea. dozarea participării la dialog etc. tipuri de monolog: povestire/ relatare orală. monolog argumentativ. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. probă comună pentru toate filierele.. context) şi la scopul comunicării (informare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. spectacole de teatru. argumentare/ persuasiune etc. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1.

argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. adevăr – scopul comunicării: informare. interviul (interviul publicistic. lizibilitate) – relatarea unei experienţe personale. argumentare. – reguli generale în redactare (structurarea textului. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. sinteză. morfosintactic. stilistico-textual. adecvare stilistică. povestire. ortoepic.) şi la scopul comunicării (informare. invenţie. informativ. texte nonliterare. ştiinţifice. ritmul vorbirii etc. ortografic şi de punctuaţie. proces-verbal. argumentative. realitate. paralelă. lexicosemantic. normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. mesaje din domeniul audiovizualului – sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. morfosintactic. memorialistice. limbaj literar. de iniţiere. cerere. spaţiul dintre persoanele care comunică. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. codul. argumentare/ persuasiune etc.). eseu structurat. gestică. argumentare. descriptiv. stilistico-textual –limbaj standard. rezumat. curriculum vitae. corespondenţă privată şi oficială. scrisoare de intenţie. analiză. ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. scrisoarea în format electronic (e-mail) – exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 1. lexico-semantic. lexico-semantic. jurnalistice. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. limbaj popular. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic – texte literare (proză.5. tonalitate. aşezare în pagină. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. 2 la OMECTS nr. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. contextul – ficţiune. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. imaginaţie. ortografic şi de punctuaţie.4. ştiri. discuţia argumentativă. eseu liber/ nestructurat – modalităţi de indicare a bibliografiei. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. 4800/31. comentariu.2010 1. descriere. morfosintactic.VIII. juridic-administrative. argou. adecvarea la cerinţa de redactare. epistolare.3. context etc. – reacţiile receptorului: cititor. dramaturgie). divertisment etc. mimică. poezie.2.Anexa nr. interviul de angajare). Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise conversaţia. argumentativ – discursul politic. anunţuri publicitare. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului Pagina 3 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . delectare. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte 1. limbaj arhaic. limbaj regional. limbaj colocvial. caracterizare de personaj.

aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere 2. registre stilistice. particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit. roman. de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ Conţinuturi asociate – temă. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic 2. figuri semantice (tropi). literalitatea. Construirea unei viziuni de – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii Pagina 4 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . relaţii de opoziţie şi de simetrie. laitmotiv. tipuri de personaje. instanţele comunicării în textul narativ. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic – viziune despre lume.comedia. nuvelă. caută interpretări personale. specii epice: basm cult.3. tipuri de perspectivă narativă. elemente de prozodie – poezie epică. registre stilistice.2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură. Compararea unor viziuni despre lume. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice 2. episoade/ secvenţe narative. despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare.2. Identificarea şi explicarea – trăsături ale curentelor culturale/ literare reflectate în relaţiilor dintre opere literare şi textele literare studiate sau în texte la prima vedere contextul cultural în care au apărut acestea 3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. sensuri multiple ale textelor literare – limbajul literaturii. prin raportări la propria sensibilitate. concepţii despre artă.5.VIII. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 3. elemente de recurenţă: motiv poetic. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. 4800/31. limbajul personajelor. limbajul naratorului.1. stilul direct. stilul indirect.2010 2. nonliterare sau în alte arte 2. final. tehnici narative. notaţiile autorului – specii dramatice . a modalităţilor de analiză tematică. povestire. 2 la OMECTS nr. simbol central. experienţă de viaţă şi de lectură 2. stilul indirect liber – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic – modalităţi de caracterizare a personajelor. limbajul muzicii (pentru proba orală) – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. discutată în relaţie cu textul dramatic şi punerea în scenă a acestuia (pentru proba orală) – titlu.6. o operă dramatică postbelică – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol. limbajul personajelor.4.1. modalităţi de caracterizare a personajului.Anexa nr. lectură creativă: elevii extrapolează. incipit. viziune despre lume a autorului/ a personajelor operei literare – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare. teme şi motive. limbajul picturii. idee poetică – sugestie şi ambiguitate – imaginar poetic. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic 2. limbajul cinematografic. construcţia personajelor. motiv/ motive identificat(e) în texte.

PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a. între Occident şi Orient. 4800/31. adverbe de mod/ predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative.1. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. Caragiale  Titu Maiorescu  Ioan Slavici  G. orientări avangardiste. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă.VIII. simbolismul. conectori. realismul. teatrul în perioada postbelică. cronica literară. 2 la OMECTS nr. cuvinte cu rol argumentativ. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. curente culturale/ literare în secolul XIX – începutul secolului XX (romantismul. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate române) – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) – curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a. eseul liber III. poezia în perioada postbelică. criticismul junimist). b. c.2. stilistică şi de viziune. poezia interbelică. curente culturale/ literare: postmodernismul) – curente culturale/ literare româneşti în context european 4. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ. studiul critic) unor argumente diferite. identitate culturală în context european). tehnici argumentative – eseul argumentativ 4. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare. rolul conectorilor în argumentare.2010 ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. pentru în raport cu textul discutat formularea unor judecăţi proprii – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. tradiţionalism. Bacovia  Lucian Blaga  Tudor Arghezi Pagina 5 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice.3.Anexa nr. România. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4. Compararea şi evaluarea – textul critic (recenzia. scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. curente culturale/ literare în perioada interbelică: modernism. diversitate tematică.LITERATURĂ Autori canonici:  Mihai Eminescu  Ion Creangă  I. eseul.L. prelungiri ale romantismului şi clasicismului).

câmpuri semantice. nuvelă. structurală şi stilistică) menţionate în tabelul de mai sus şi în lista ce urmează:  proză scurtă: basm cult. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice.derivate şi compuse (prefixe. accentul. . omonimie).aplicarea cunoştinţelor de limbă. Notă. sens denotativ şi sens conotativ. Pagina 6 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . sufixoide). . în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere.  dramaturgie: comedia. de punctuaţie. Conţinuturile de mai jos vizează: . . în diverse situaţii de comunicare. Pentru proba scrisă. texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează. Călinescu  E.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. b. curente literare/ culturale. . . intonaţie). .  poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia.2010  Ion Barbu  Mihail Sadoveanu  Liviu Rebreanu  Camil Petrescu  G. sufixe.aplicarea. sinonimie. . Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor). poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat.VIII. Nivelul fonetic .variante lexicale. Conform programei şcolare în vigoare.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii). prefixoide.Anexa nr.interpretarea sensului cuvintelor în context. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Niveluri de constituire a mesajului Notă.erori semantice: pleonasmul. Tematica studiilor de caz şi dezbaterile menţionate în tabel pot fi valorificate în cadrul probelor orale şi scrise. Nivelul lexico-semantic . elemente de analiză tematică. ortoepice. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare (reproduse) pe marginea acestora. . un eseu liber sau un eseu argumentativ.relaţii semantice (polisemie. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. hiat. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. cât şi altor autori studiaţi. triftong. . confuzia paronimică. . 4800/31. Lovinescu  Marin Preda  Nichita Stănescu  Marin Sorescu.cacofonia. .sensul cuvintelor în context. a normelor ortografice. . tautologia. hipercorectitudinea.  roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. pauză.pronunţii corecte/ incorecte ale neologismelor.pronunţare/ lectura nuanţată a enunţurilor (ton.etimologia populară. 2 la OMECTS nr. hipercorectitudinea. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. schimbarea categoriei gramaticale. antonimie. diftong.

). Pagina 7 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 .2010 Nivelul morfosintactic . limbaj colocvial.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. specializat etc. 2 la OMECTS nr. . .anacolutul. acordul prin atracţie. Nivelul ortografic şi de punctuaţie .stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a Dicţionarului ortografic. fiind evaluaţi ca atare“. argumentativ.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise. descriptiv. colocvial. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie).871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. nr.641/ 3 mai 2006. forme flexionare ale verbului.tipuri de texte şi structura acestora: narativ. adverbe relative).VIII. informativ. forme cazuale. începând cu anul şcolar 2006-2007. . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. (între predicat şi subiect – acordul logic.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului.. jargon. adjective fără grade de comparaţie. despărţirea cuvintelor în silabe. argou.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) este obligatorie [. 31.valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază. limbaj popular. Conform Adreselor M. .forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. valori expresive ale părţilor de vorbire. articularea substantivelor. Nivelul stilistico-textual .) adecvate situaţiei de comunicare. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. stil indirect.elemente de acord gramatical.Ed. . pronume/ adjective pronominale relative. . numerale etc. limbaj arhaic.registre stilistice (standard. limbaj regional. acordul atributului cu partea de vorbire determinată). stil indirect liber. .limbaj standard. . în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. 4800/31. scrierea cu majusculă.. .rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor. .Anexa nr.] la examenele de bacalaureat. limbaj literar. conjuncţii.C.elemente de relaţie (prepoziţii. . . mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului.stil direct. 48.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->