P. 1
programa BAC 2011

programa BAC 2011

|Views: 2,500|Likes:
Published by me_Hellen

More info:

Published by: me_Hellen on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 7

a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. Evaluarea performanţei în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. dozarea participării la dialog etc. argumentare/ persuasiune etc. liceal (proba scrisă). STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română ocupă un statut important în structura examenului de bacalaureat. în vederea realizării unei comunicări corecte. B. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală). profilurile şi specializările. probă comună pentru toate filierele. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă.VIII. 2 la OMECTS nr. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. pune accent pe latura formativă a învăţării. adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. informativ. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină.). monolog informativ. Curriculumul liceal. raportarea la reacţiile auditoriului (şi) în condiţii de examinare). spectacole de teatru. adaptate unor situaţii de comunicare diverse Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul.1.Anexa nr. tipuri de monolog: povestire/ relatare orală. context) şi la scopul comunicării (informare. în programa de bacalaureat. literatura română. monolog argumentativ. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. preluarea/ cedarea cuvântului la momentul oportun.. fapt care a determinat precizarea. expoziţii de pictură etc. II. limbă şi comunicare. la prima vedere. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen şi este în conformitate cu prezenta programă de bacalaureat 2010 – 2011. tehnici de construire a monologului. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. eficiente şi personalizate.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului.2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. 4800/31. narativ. descriere orală. filme artistice şi documentare. tipuri: Pagina 2 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare.

codul. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. spaţiul dintre persoanele care comunică. Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise conversaţia. argumentare/ persuasiune etc.2010 1. adecvare stilistică. discuţia argumentativă. limbaj arhaic. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. morfosintactic. eseu structurat. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ.2. juridic-administrative. memorialistice. povestire. dramaturgie). interviul (interviul publicistic. adevăr – scopul comunicării: informare. limbaj literar. normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. ştiinţifice.3. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. discursul publicistic – rolul verbelor în naraţiune. adecvarea la cerinţa de redactare. morfosintactic. lexico-semantic. aşezare în pagină. corespondenţă privată şi oficială. stilistico-textual –limbaj standard. scrisoare de intenţie. descriere. ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. cerere. poezie. imaginaţie. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic – texte literare (proză. rezumat.Anexa nr. stilistico-textual. mimică. 2 la OMECTS nr. epistolare. informativ. proces-verbal. texte nonliterare.) şi la scopul comunicării (informare. ritmul vorbirii etc. ortografic şi de punctuaţie. lexico-semantic. lexicosemantic.VIII. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. paralelă. eseu liber/ nestructurat – modalităţi de indicare a bibliografiei. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. mesaje din domeniul audiovizualului – sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. ortografic şi de punctuaţie.). delectare. anunţuri publicitare. sinteză. jurnalistice. realitate. – reacţiile receptorului: cititor. 4800/31.5. context etc. de iniţiere. caracterizare de personaj. descriptiv. – reguli generale în redactare (structurarea textului. limbaj colocvial. lizibilitate) – relatarea unei experienţe personale. comentariu. invenţie. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. limbaj popular. curriculum vitae. scrisoarea în format electronic (e-mail) – exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. gestică. interviul de angajare). limbaj regional. argou. morfosintactic.4. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 1. argumentative. divertisment etc. argumentativ – discursul politic. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului Pagina 3 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . tonalitate. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte 1. argumentare. ştiri. analiză. ortoepic. contextul – ficţiune. argumentare.

modalităţi de caracterizare a personajului. Identificarea şi explicarea – trăsături ale curentelor culturale/ literare reflectate în relaţiilor dintre opere literare şi textele literare studiate sau în texte la prima vedere contextul cultural în care au apărut acestea 3. elemente de recurenţă: motiv poetic. particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit.2. limbajul personajelor. teme şi motive. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 3. incipit. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic 2. limbajul naratorului.5. viziune despre lume a autorului/ a personajelor operei literare – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare. tehnici narative. limbajul personajelor. tipuri de perspectivă narativă. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic 2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură. 4800/31.Anexa nr. idee poetică – sugestie şi ambiguitate – imaginar poetic. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice 2. povestire. final. roman. o operă dramatică postbelică – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol. nonliterare sau în alte arte 2. elemente de prozodie – poezie epică. limbajul cinematografic. literalitatea.1. Construirea unei viziuni de – fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii Pagina 4 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . sensuri multiple ale textelor literare – limbajul literaturii. stilul indirect. caută interpretări personale.4. laitmotiv. discutată în relaţie cu textul dramatic şi punerea în scenă a acestuia (pentru proba orală) – titlu. registre stilistice. episoade/ secvenţe narative. specii epice: basm cult. tipuri de personaje. notaţiile autorului – specii dramatice . construcţia personajelor. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic – viziune despre lume. instanţele comunicării în textul narativ. 2 la OMECTS nr. motiv/ motive identificat(e) în texte. limbajul muzicii (pentru proba orală) – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit.comedia. limbajul picturii.VIII. despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 3. prin raportări la propria sensibilitate. lectură creativă: elevii extrapolează. relaţii de opoziţie şi de simetrie. de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ Conţinuturi asociate – temă. concepţii despre artă. figuri semantice (tropi). nuvelă.2010 2.6. stilul indirect liber – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic – modalităţi de caracterizare a personajelor. aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative.1. simbol central. a modalităţilor de analiză tematică.3. experienţă de viaţă şi de lectură 2. stilul direct. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare. registre stilistice.2. Compararea unor viziuni despre lume. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere 2.

Anexa nr. Compararea şi evaluarea – textul critic (recenzia. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare. realismul. poezia interbelică. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ. curente culturale/ literare în secolul XIX – începutul secolului XX (romantismul. simbolismul.1. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate române) – perioada veche (formarea conştiinţei istorice) – curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a. criticismul junimist). tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a.LITERATURĂ Autori canonici:  Mihai Eminescu  Ion Creangă  I. prelungiri ale romantismului şi clasicismului). cuvinte cu rol argumentativ. b. Bacovia  Lucian Blaga  Tudor Arghezi Pagina 5 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 .VIII. c. tehnici argumentative – eseul argumentativ 4. 4800/31. adverbe de mod/ predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative.2. stilistică şi de viziune. Caragiale  Titu Maiorescu  Ioan Slavici  G. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4. poezia în perioada postbelică. scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative. România. studiul critic) unor argumente diferite. teatrul în perioada postbelică. orientări avangardiste. rolul conectorilor în argumentare. conectori. între Occident şi Orient. pentru în raport cu textul discutat formularea unor judecăţi proprii – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. identitate culturală în context european). cronica literară. diversitate tematică. curente culturale/ literare: postmodernismul) – curente culturale/ literare româneşti în context european 4. 2 la OMECTS nr. tradiţionalism. eseul.2010 ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. curente culturale/ literare în perioada interbelică: modernism. eseul liber III.L.3. structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă.

structurală şi stilistică) menţionate în tabelul de mai sus şi în lista ce urmează:  proză scurtă: basm cult.sensul cuvintelor în context. . sinonimie. prefixoide.  roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. a normelor ortografice. Conţinuturile de mai jos vizează: . poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. hipercorectitudinea.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale. b. accentul. omonimie). Nivelul fonetic . curente literare/ culturale. Tematica studiilor de caz şi dezbaterile menţionate în tabel pot fi valorificate în cadrul probelor orale şi scrise. tautologia.pronunţare/ lectura nuanţată a enunţurilor (ton. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. . sens denotativ şi sens conotativ.  poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. . câmpuri semantice. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Niveluri de constituire a mesajului Notă. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. hipercorectitudinea. .derivate şi compuse (prefixe. texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează. . hiat. diftong. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. antonimie. schimbarea categoriei gramaticale.variante lexicale. nuvelă. 4800/31. în diverse situaţii de comunicare. triftong. .relaţii semantice (polisemie. . în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Notă.erori semantice: pleonasmul. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia.aplicarea cunoştinţelor de limbă. confuzia paronimică. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare (reproduse) pe marginea acestora. cât şi altor autori studiaţi.2010  Ion Barbu  Mihail Sadoveanu  Liviu Rebreanu  Camil Petrescu  G. sufixoide). Conform programei şcolare în vigoare. Nivelul lexico-semantic . de punctuaţie.VIII. .cacofonia. Călinescu  E.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor). .unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii). sufixe. . pauză. Pagina 6 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . elemente de analiză tematică. . aparţinând autorilor canonici sau prozei narative.pronunţii corecte/ incorecte ale neologismelor. Pentru proba scrisă. 2 la OMECTS nr. Lovinescu  Marin Preda  Nichita Stănescu  Marin Sorescu. ortoepice.  dramaturgie: comedia.interpretarea sensului cuvintelor în context.etimologia populară.Anexa nr.aplicarea. . intonaţie). un eseu liber sau un eseu argumentativ.

argumentativ. .] la examenele de bacalaureat.Anexa nr. articularea substantivelor.valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază. Conform Adreselor M.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare..elemente de relaţie (prepoziţii. începând cu anul şcolar 2006-2007. limbaj literar.. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. stil indirect. informativ.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a Dicţionarului ortografic.641/ 3 mai 2006. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.VIII. .rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului. conjuncţii. argou.C. nr. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului. 2 la OMECTS nr. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. jargon.elemente de acord gramatical.norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. (între predicat şi subiect – acordul logic. limbaj regional. forme cazuale. adjective fără grade de comparaţie. .).coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă. forme flexionare ale verbului. .limbaj standard. stil indirect liber. pronume/ adjective pronominale relative. adverbe relative).tipuri de texte şi structura acestora: narativ.stil direct.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor. limbaj popular. despărţirea cuvintelor în silabe. . specializat etc.2010 Nivelul morfosintactic . acordul prin atracţie. limbaj colocvial. valori expresive ale părţilor de vorbire. . colocvial.Ed. Nivelul ortografic şi de punctuaţie .anacolutul. 4800/31. . .rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise. numerale etc. descriptiv. 31. . 48.registre stilistice (standard. Nivelul stilistico-textual . ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) este obligatorie [. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie). fiind evaluaţi ca atare“.) adecvate situaţiei de comunicare. . limbaj arhaic.forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. Pagina 7 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . . scrierea cu majusculă. . acordul atributului cu partea de vorbire determinată).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->