Sunteți pe pagina 1din 44

PARTEA I

Anul 173 (XVII) — Nr. 430 bis LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Vineri, 20 mai 2005

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor


∫i turismului nr. 172/2005 pentru aprobarea
Reglement„rii tehnice îGhid privind proiectarea ∫i
execu˛ia minipilo˛ilor fora˛i (revizuirea ∫i
completarea Óndrum„torului tehnic C 245-93)“,
indicativ GP 113-04 .................................................. 2–44

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE A D M I N I S T R A fi I E I PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îGhid privind proiectarea ∫i execu˛ia minipilo˛ilor fora˛i
(revizuirea ∫i completarea Œndrum„torului tehnic C 245-93)“, indicativ GP 113-04*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 58 din 25 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate —
CTS 6 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 62 din 16 noiembrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:


Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îGhid Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
privind proiectarea ∫i execu˛ia minipilo˛ilor fora˛i (revizuirea
Ordinul Institutului Central de Cercetare, Proiectare ∫i
∫i completarea Œndrum„torului tehnic C 245-93)“, indicativ
GP 113-04, elaborat„ de Institutul de Proiectare pentru Directivare Ón Construc˛ii nr. 5/1985 pentru aprobarea
Transporturi Auto, Navale ∫i Aeriene — IPTANA — S.A.,
îInstruc˛iunilor tehnice pentru proiectarea ∫i executarea
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin. baretelor pentru fundarea construc˛iilor“, indicativ C 245-93,
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 7/1985, precum ∫i
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii. orice alte dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 172.

*) Ordinul nr. 172/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005

ANEX√*)

GHID
privind proiectarea ∫i execu˛ia minipilo˛ilor fora˛i (revizuirea ∫i completarea Óndrum„torului tehnic C 245-93),
indicativ GP 113-04

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 3
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 19
20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 21
22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 23
24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 25
26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 27
28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 29
30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
ANEXA Nr. 1
la ghid
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 31

ANEXA Nr. 2
la ghid
32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
ANEXA Nr. 3
la ghid
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 33
34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 39
40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 41

ANEXA Nr. 4
la ghid
42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005 43
44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 430 bis/20.V.2005

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
&JUYDGY|030206]
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 430 bis/20.V.2005 con˛ine 44 de pagini. Pre˛ul: 99.500 lei vechi/9,95 lei noi ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.