Sunteți pe pagina 1din 98

InstrucĠiuni Să ne cunoaútem aparatul foto

FolosiĠi aparatul foto în ordinea următoare. Vă mulĠumim că aĠi cumpărat un aparat foto digital Samsung.
 Înainte de a utiliza acest aparat foto vă rugăm să citiĠi cu atenĠie
Instalarea aplicaĠiilor Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer,
manualul de utilizare.
software instalaĠi mai întâi pachetul software. După
aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot Dacă aveĠi nevoie de service în perioada de garanĠie, vă rugăm să
fi transferate în computer úi pot fi editate cu un aduceĠi aparatul foto úi accesoriul care a cauzat defecĠiunea (cum ar fi,
program de editare imagini. (p. 84) bateria, cardul de memorie etc.) la centrul de service.
 Vă rugăm să verificaĠi dacă aparatul foto funcĠionează corect înainte
RealizaĠi o fotografie. (p. 19) de momentul în care intenĠionaĠi să-l folosiĠi (de ex. înainte de a pleca
RealizaĠi o fotografie într-o călătorie sau înaintea unui eveniment important) pentru a evita
dezamăgirile. Samsung nu îúi asumă nicio responsabilitate pentru
pierderile sau daunele cauzate de funcĠionarea defectuoasă a aparatului
foto.
 PăstraĠi acest manual într-un loc sigur.
IntroduceĠi cablul USB furnizat în portul Dacă folosiĠi un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe cardul
IntroduceĠi cablul USB
USB al computerului úi în terminalul de memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate. Când
pentru conexiunea USB al aparatului doriĠi să transferaĠi imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosiĠi cablul
foto. (p. 86) USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la PC. Vă rugăm să reĠineĠi
că producătorul nu răspunde pentru pierderea sau distrugerea imaginilor
de pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de carduri.
VerificaĠi ca aparatul foto VerificaĠi ca aparatul foto să fie pornit. ConĠinutul úi ilustraĠiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare
să fie pornit Dacă aparatul foto este oprit, apăsaĠi prealabilă în scopul îmbunătăĠirii funcĠiilor aparatului foto.
butonul de pornire/oprire pentru a-l porni.
Ä Microsoft, Windows úi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation în Statele Unite úi/sau în alte Ġări.
Ä Adobe úi Reader sunt fie mărci comerciale, fie mărci înregistrate în
VerificaĠi [Removable Disk] DeschideĠi aplicaĠia EXPLORER din
Statele Unite ale Americii úi / sau în alte Ġări.
(Disc amovibil) Windows úi căutaĠi [Removable Disk]
(Disc amovibil). (p.87) Ä Toate numele de marcă úi produse ce apar în acest manual sunt mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.

1
Pericol Avertisment
PERICOL indică o situaĠie periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, AVERTISMENT indică o situaĠie periculoasă potenĠială care, dacă nu este
va provoca moarte sau rănire gravă. evitată, ar putea provoca deces sau vătămare gravă.
 Nu încercaĠi să modificaĠi în niciun fel acest aparat foto. Acest lucru poate Nu folosiĠi bliĠul în apropierea persoanelor úi animalelor. PoziĠionarea
duce la incendiu, rănire, úoc electric, rănire personală gravă sau daune bliĠului prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare.
ale aparatului foto. Examinarea interiorului, întreĠinerea úi reparaĠiile Din motive de siguranĠă, menĠineĠi acest produs úi accesoriile sale
trebuie efectuate exclusiv de către dealer sau centrul de service pentru departe de copii úi animale, pentru a preveni accidentele, ca de ex:
aparate foto Samsung. - ÎnghiĠirea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. În caz de
 Nu folosiĠi acest produs în apropierea surselor de gaze inflamabile sau accident, consultaĠi imediat un medic.
explozive, întrucât ar putea creúte riscul unei explozii. - Există posibilitatea rănirii datorită părĠilor mobile ale aparatului foto.
 Dacă în interiorul aparatului foto pătrunde orice lichid sau orice obiect Bateriile úi aparatul foto se pot încălzi ca urmare a utilizării îndelungate,
străin, nu folosiĠi aparatul foto. OpriĠi aparatul foto, apoi deconectaĠi sursa acest lucru putând duce la funcĠionarea anormală a aparatului. În acest
de alimentare. Trebuie să contactaĠi dealerul dumneavoastră sau centrul caz, lăsaĠi aparatul foto să se răcească timp de câteva minute.
de service pentru camere foto Samsung. Nu continuaĠi să folosiĠi aparatul Nu lăsaĠi aparatul foto în locuri expuse la temperaturi mari, cum ar
foto, întrucât acest lucru poate provoca incendiu sau prezenta pericol de fi vehicule închise, radiaĠia solară sau alte locuri cu variaĠii mari de
electrocutare. temperatură. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta în mod
 Nu introduceĠi úi nu scăpaĠi obiecte străine metalice sau inflamabile în negativ componentele interne ale aparatului foto úi poate produce
aparatul foto prin punctele de acces, de ex., prin fanta pentru cardul de incendiu.
memorie úi compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca incendiu Nu acoperiĠi aparatul foto úi încărcătorul în timpul utilizării. Acest lucru
sau electrocutare. poate duce la acumularea căldurii úi la deformarea corpului aparatului
 Nu utilizaĠi aparatul foto cu mâinile ude. Acest lucru poate prezenta foto sau la incendiu. FolosiĠi întotdeauna aparatul foto úi accesoriile sale
pericol de electrocutare. într-un spaĠiu bine ventilat.

2
AtenĠionare
ATENğIONARE indică o situaĠie periculoasă potenĠială care, dacă nu este Utilizarea unui adaptor c.a. care nu se potriveúte specificaĠiilor aparatului foto
evitată, ar putea provoca vătămare uúoară sau moderată. poate duce la defectarea aparatului foto. Recomandăm folosirea bateriilor
 Bateriile care prezintă scurgeri, se supraîncălzesc sau sunt defecte pot incluse sau a bateriilor reîncărcabile de calitate superioară.
duce la izbucnirea unui incendiu sau la rănire. Ä Tilgængelig AC-adapter :
- FolosiĠi baterii având specificaĠiile corecte pentru aparatul foto. Spænding: 3.3V, Ampere: 2.0A, Diameter: 2.35
- Nu scurtcircuitaĠi, nu expuneĠi bateria unei surse de căldură úi nu După pornirea aparatului, verificaĠi dacă tipul bateriei úi configurarea
aruncaĠi bateria în foc. aparatului corespund cu specificaĠiile selectate în meniul [Settings]
- Nu introduceĠi bateria cu polaritate inversată. (Setări) > [Battery Type] (Tip baterie) (p. 52).
 ScoateĠi bateria atunci când útiĠi că nu veĠi folosi aparatul foto o perioadă
de timp îndelungată. În caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv să se
scurgă din baterie úi să deterioreze permanent componentele aparatului foto.
 Nu declanúaĠi bliĠul atunci când este în contact cu mâinile dumneavoastră sau
alte obiecte. Nu atingeĠi bliĠul după o utilizare prelungită. Poate cauza arsuri.
 Nu miúcaĠi aparatul foto în timp ce este pornit dacă utilizaĠi adaptorul CA.
După utilizare, întotdeauna opriĠi aparatul foto înainte de scoaterea cablului
de alimentare din priza de perete. Apoi, asiguraĠi-vă că aĠi deconectat toate
cablurile înainte de a miúca aparatul foto. În caz contrar, puteĠi deteriora
cablurile sau puteĠi cauza un incendiu sau electrocutare.
 AveĠi grijă să nu atingeĠi obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita
realizare unor fotografii neclare úi, posibil, defectarea aparatului foto.
 EvitaĠi obstrucĠionarea obiectivului sau a bliĠului atunci când capturaĠi imagini.
 Următoarele situaĠii pot apărea la utilizarea aparatului la temperaturi
scăzute. Acestea nu reprezintă defecĠiuni ale aparatului foto úi, de obicei,
se remediază odată cu revenirea la temperaturi normale.
- Afi úarea pe ecranul LCD durează mai mult iar culorile diferă faĠă de
realitate.
- La modifi carea compoziĠiei, pe ecranul LCD poate apărea efectul de
imagine persistentă.
 CărĠile de credit lăsate lângă corpul aparatului foto se pot demagnetiza.
EvitaĠi amplasarea cartelelor magnetice lângă corpul aparatului foto.

3
Cuprins
PAùI PREGĂTITORI 007 Diagrama componentelor 022 Cum se foloseúte modul Scene
007 ConĠinutul cutiei 023 Cum se foloseúte modul Clip video
007 Se comercializează separat 023 Înregistrarea unui clip video fără sunet
008 Identificarea caracteristicilor 023 Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării
008 Partea din faĠă úi de sus unui clip video (Înregistrare succesivă)
009 Spate 024 AtenĠie la aceste aspecte când realizaĠi
010 Partea de jos fotografii
010 Butonul cu 5 funcĠii 025 Utilizarea butoanelor pentru configurarea
011 Lampă temporizator aparatului foto
011 Lampă stare aparat foto 025 Buton POWER
011 Pictogramă mod 025 Buton DECLANùATOR
012 Conectarea la o sursă de alimentare 025 Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
013 Introducerea cardului de memorie 027 Buton Info (DISP)/ Sus
014 InstrucĠiuni privind folosirea cardului 027 Buton Macro / Jos
de memorie 029 Blocare focalizare
016 Utilizarea aparatului foto pentru prima 029 Buton BliĠ / Stânga
dată 031 Buton Temporizator / Dreapta
033 Butonul MENU (Meniu)
ÎNREGISTRARE 017 Indicatorii de pe ecranul LCD 033 Butonul OK
018 Cum se utilizează meniul 033 FuncĠii
019 Pornirea modului înregistrare 034 Cum să activaĠi FuncĠiile folosind butonul
019 Selectarea modurilor de operare MENIU
019 Cum se foloseúte modul Auto 034 Compensare expunere
020 Cum se foloseúte modul Program 035 Balans de alb
020 Cum se foloseúte modul DIS 036 ISO
021 Utilizarea modului de asistenĠă pentru 036 Identificare faĠă
fotografiere 038 NuanĠă faĠă
4
Cuprins
038 Retuúare faĠă 047 SALVARE ecran
038 Dimensiune imagine 048 Setări
039 Calitate/FrecvenĠă cadre 048 Formatarea memoriei
039 Mod de măsurare 048 IniĠializare
040 Mod de acĠionare 049 Setare dată/oră/ format dată
040 Tip focalizare automată 049 Fus orar
041 Selector stil foto 049 Nume fiúier
042 Ajustare imagine 050 Imprimarea datei de înregistrare
043 Comentariu vocal 050 Închidere automată
043 Înregistrare voce 051 Selectare tip ieúire video
044 Înregistrarea unui clip video fără voce 052 Lampă focalizare automată
052 Configurare USB
CONFIGURARE 045 Meniu sunet 052 Selectare tip baterie
045 Sunet
045 Volum REDARE 053 Pornirea modului redare
045 Sunet de pornire 053 Redarea unei fotografii
045 Sunet declanúator 053 Redarea unui clip video
045 Sunet Bip 054 FuncĠia de captură clip video
046 Sunet AF 054 Redarea unei înregistrări vocale
046 Autoportret 055 Redarea unui comentariu vocal
046 Meniu configurare 055 Indicatorii de pe ecranul LCD
046 Afiúaj 056 Utilizarea butoanelor pentru configurarea
046 Language aparatului foto
046 Descrierea funcĠiilor 056 Butonul pentru mod redare
047 Imagine de pornire 056 Buton Miniatură / Mărire
047 Luminozitate ecran 058 Buton Info (DISP)/ Sus
047 Vizualizare rapidă 058 Buton redare & pauză / OK
5
Cuprins
059 Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENIU 074 PictBridge : Resetare
059 Butonul ùtergere 074 ObservaĠii importante
060 Configurarea funcĠiei de redare utilizând 076 Indicator de avertizare
ecranul LCD 077 Înainte de a vă adresa centrului de service
062 Editare 079 SpecificaĠii
062 Redimensionare
063 Rotirea unei imagini SOFTWARE 082 Precizări pachet software
063 Selector stil foto 082 CerinĠe de sistem
064 Ajustare imagine 083 Despre aplicaĠiile software
065 Pornirea prezentării succesive a mai 084 Instalarea aplicaĠiilor software
multor imagini 086 Pornire mod PC
065 Pornirea prezentării succesive a mai 089 Scoaterea discului amovibil
multor imagini 090 Samsung Master
066 Selectarea imaginilor 093 Instalarea driverului USB pentru MAC
066 Configurare efecte prezentare 093 Utilizarea driverului USB pentru MAC
succesivă a mai multor imagini 094 FAQ
067 Stabilirea intervalului de redare
067 Configurare fond muzical
067 OpĠiuni fiúier
067 ùtergerea imaginilor
068 Protejarea imaginilor
068 Comentariu vocal
069 DPOF
071 Copiere pe Card
072 PictBridge
073 PictBridge : Selectarea fotografiei
073 PictBridge : Parametri imprimare
6
Diagrama componentelor
Vă rugăm să verificaĠi existenĠa articolelor incluse înainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia în funcĠie de regiunea de comercializare.
Pentru a cumpăra echipamente opĠionale contactaĠi cel mai apropiat dealer Samsung sau centru de service Samsung. Componentele úi accesoriile ilustrate
mai jos pot avea un aspect diferit de cel real.

ConĠinutul cutiei

CD cu pachet
Manual de utilizare,
Aparat foto Baterii alcaline AA Cablu USB Cureluúă aparat foto software
GaranĠie produs
(vezi p. 83)

Se comercializează separat

Card de memorie
SD/SDHC/MMC Baterie reîncărcabilă Încărcător Cablu AV Cablu c.a. Husă aparat foto
(vezi p. 15)

7
Identificarea caracteristicilor
Partea din faĠă úi de sus

Buton declanúator Buton POWER

Microfon

BliĠ Lampă temporizator /


senzor AF
Difuzor

Obiectiv/
Capac obiectiv

8
Identificarea caracteristicilor
Spate

Lampă stare aparat foto

Buton zoom Wide(W) (Miniatură)

Buton zoom Tele(T) (Zoom digital)

Ecran LCD Inel pentru cureluúă

Mufã USB /
AV / c.c

Buton Fn / ùtergere
Buton MENU Buton cu 5 funcĠii

Butonul pentru mod redare

9
Identificarea caracteristicilor
Partea de jos Butonul cu 5 funcĠii

Fantă card de memorie


Buton Info / Sus
Butonul OK
/ redare/pauză

BliĠ / Buton temporizator/


Buton stânga dreapta
Capac compartiment baterii Fantă compartiment baterii

Buton macro/jos

Soclu pentru trepied

Ä Pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii,


deplasaĠi-l în direcĠia indicată mai sus.

10
Identificarea caracteristicilor
Lampă temporizator Pictogramă mod
Pictogramă Stare Descriere ConsultaĠi pagina 19 pentru informaĠii detaliate despre configurarea
- În primele 8 secunde, lampa clipeúte la intervale de o modurilor aparatului foto.
secundă.
Intermitent Photo Help
- În primele 2 secunde, lampa clipeúte rapid la intervale
Mod Auto Program DIS Guide (Ghid
de 0,25 secunde.
fotografiere)
În timpul celor 2 secunde, lampa clipeúte rapid la
Intermitent
intervale de 0,25 secunde. Pictogramă
Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după
Intermitent Scene Movie
alte 2 secunde, o a doua fotografie. Mod - -
(Scenã) (Film)
După apăsarea butonului declanúator, imaginea este
Intermitent
capturată în concordanĠă cu miúcarea subiectului. Pictogramă
Lampă stare aparat foto
Scenã
Stare Descriere
Lampa se aprinde úi se stinge în momentul în care Mod Beauty Shot
Aparatul este pornit Night Portrait
aparatul foto este pregătit pentru a face fotografii. (Fotografie Children (Copii)
(Noapte) (Portret)
portret)
După ce s-a făcut Lampa clipeúte în timp ce imaginea este salvată úi se stinge
fotografia când aparatul foto este gata pentru o nouă fotografie.
Pictogramă
Atunci când bateria
Lampa clipeúte
bliĠului se încarcă
Landscape Close-up Text Sunset
Când cablul USB este Lampa de aprinde (Ecranul LCD se stinge după Mod
(Peisaj) (Prim-plan) (Text) (Apus)
conectat la PC iniĠializarea dispozitivului)
Transfer date către PC Lampa clipeúte (ecranul LCD se stinge) Pictogramă
Când cablul USB este
Lampa este stinsă
conectat la imprimantă Dawn Backlight Fireworks Beach & Snow
Mod
În momentul în care (Răsărit) (Fundal luminos) (Artificii) (Plajă / Zăpadă)
Lampa este stinsă
imprimanta tipăreúte
Când se activează Lampa se aprinde (Aparatul foto focalizează pe subiect) Pictogramă
focalizarea automată Lampa clipeúte (Aparatul foto nu focalizează pe subiect)
11
Conectarea la o sursă de alimentare
Vă recomandăm folosirea bateriilor pentru aparate foto figitale (în interval de InformaĠii importante despre utilizarea bateriilor.
un an de la data fabricaĠiei). Bateriile sunt menĠionate în continuare. Dacă aparatul foto nu este utilizat, vă rugăm să-l închideĠi.
- Baterii nereîncărcabile : 2 X baterii alcaline AA (capacitate mare) Vă rugăm să scoateĠi bateriile din aparat dacă nu îl folosiĠi
- Baterii reîncărcabile (OpĠional) : SNB-2512 (Ni-MH) o perioadă îndelungată. Bateriile se pot descărca în timp úi,
dacă sunt Ġinute în aparat, pot prezenta scurgeri.
 SpecificaĠii baterie reîncărcabilă SNB-2512 Temperaturile scăzute (sub 0°C) pot afecta performanĠele
bateriei, având drept rezultat reducerea duratei de viaĠă a
Model SNB-2512
bateriilor.
Tip Ni-MH La temperaturi normale bateriile îúi vor reveni.
Capacitate 2500mAh În timpul utilizării intense a aparatului foto, corpul acestuia
Tensiune 1.2V x 2 se poate încălzi. Această situaĠie este absolut normală.
 Este foarte uúor să achiziĠionaĠi baterii alcaline. Totuúi,
Aproximativ 300 de minute
Timp de încărcare durata de viaĠă a bateriilor variază cu producătorul bateriilor
(utilizând încărcătorul SBC-N2)
úi condiĠiile de fotografiere.
Ä Bateriile incluse pot varia în funcĠie de zona de vânzare. Nu folosiĠi baterii cu mangan deoarece nu furnizează
destulă energie.
 Pentru acest aparat, se recomandă utilizarea unei baterii
de mare capacitate (alcalină, hibridă cu nichel). Dacă se
foloseúte o baterie de alt tip, durata de utilizare a aparatului
se poate reduce.

12
Conectarea la o sursă de alimentare Introducerea cardului de memorie
 IntroduceĠi bateria conform indicaĠiilor IntroduceĠi cardul de memorie
- Dacă aparatul nu porneúte după ce conform imaginii.
aĠi introdus bateriile, vă rugăm să - ÎnchideĠi aparatul foto înainte de
verificaĠi polaritatea (+ / -). introducerea cardului de memorie.
- În momentul în care capacul - PoziĠionaĠi cardul de memorie cu
compartimentului bateriilor este faĠa spre obiectivul aparatului foto
deschis, nu-l apăsaĠi cu putere. (partea din faĠă a aparatului foto) úi
Acest lucru ar putea duce la cu partea cu contacte spre spatele
deteriorarea sa. aparatului foto (spre ecranul LCD).
- Nu introduceĠi cardul de memorie
în mod greúit. În caz contrar, puteĠi
deteriora fanta pentru cardul de
memorie.

 Pe ecranul LCD apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.

Indicator
baterii
Baterii descărcate Baterii descărcate Baterii complet
Bateriile (PregătiĠi-vă să le (PregătiĠi-vă să le descărcate.
Stare baterii sunt complet reîncărcaĠi sau să reîncărcaĠi sau să (ReîncărcaĠi-le sau
încărcate folosiĠi bateriile de folosiĠi bateriile de folosiĠi bateriile de
schimb) schimb) schimb.)
Ä Atunci când utilizaĠi aparatul úi bateria într-un loc cu temperaturi extreme
(prea cald sau prea frig), starea bateriei afiúată pe ecranul LCD poate fi
diferită de cea reală.

13
InstrucĠiuni privind folosirea cardului de memorie
 FormataĠi cardul de memorie (vezi p. 48) în cazul în care acesta este Datele înregistrate pot fi afectate în unul din următoarele cazuri:
proaspăt achiziĠionat, în cazul în care conĠine date pe care aparatul foto - Când cardul de memorie este utilizat incorect.
nu le recunoaúte sau în cazul în care conĠine imagini capturate cu un alt - Dacă aparatul este închis sau cardul de memorie este scos din
aparat foto. aparatul foto în timpul operaĠiunilor de înregistrare, útergere (formatare)
 De fiecare dată când introduceĠi cardul de memorie în aparat sau îl sau citire.
scoateĠi, opriĠi aparatul. Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor.
 Utilizarea repetată a cardului de memorie va reduce performanĠele SoluĠia optimă este copierea datelor importante pe alte medii magnetice
acestuia. În acest caz, va trebui să achiziĠionaĠi un nou card de memorie. pentru siguranĠă, cum ar fi dischete, hard-discuri, CD-uri etc.
Defectarea cardului de memorie cauzată de utilizarea sa frecventă nu În cazul în care memoria este insuficientă:
este acoperită de garanĠia Samsung. Va apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină), iar aparatul foto nu va
 Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie. funcĠiona. Pentru a optimiza cantitatea de memorie disponibilă, înlocuiĠi
Nu îndoiĠi, nu scăpaĠi pe jos úi nu supuneĠi cardul de memorie unor forĠe cardul de memorie sau útergeĠi imaginile nedorite de pe cardul de
mari de impact. memorie.
 Nu păstraĠi cardul de memorie într-un mediu cu câmp magnetic sau
electric puternic, cum ar fi boxe sau receptoare TV.
 Nu folosiĠi úi nu depozitaĠi cardul într-un mediu cu temperaturi extreme.
 Nu permiteĠi acumularea de reziduuri pe card úi nici nu-l aduceĠi în Nu scoateĠi cardul de memorie în timp ce lampa de stare clipeúte
contact cu vreun lichid. În cazul în care acest lucru se întâmplă, útergeĠi deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.
cardul de memorie cu o cârpă moale.
 Vă rugăm să ĠineĠi cardul de memorie în cutia sa atunci când nu îl folosiĠi.
 În timpul úi după perioadele de utilizare intensă, veĠi observa încălzirea
cardului. Această situaĠie este absolut normală.
 Nu folosiĠi un card de memorie care este utilizat de un alt aparat foto.
Pentru a putea folosi un asemenea card în acest aparat foto formataĠi-l în
prealabil cu aparatul acesta.
 Nu folosiĠi un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau de un
cititor de carduri de memorie.

14
InstrucĠiuni privind folosirea cardului de memorie
Aparatul foto foloseúte carduri de memorie SD/SDHC úi MMC (carduri multimedia). Dacă folosiĠi un card de memorie SD de 1 GB, capacitatea de înregistrare va fi
următoarea: Aceste valori sunt aproximative, deoarece capacitatea de înregistrare
depinde de variabile cum ar fi subiectul fotografiei úi tipul de card de memorie.

Conectori card Super Fine


Dimensiune imag- Fine Normal 30FPS 15FPS
(calitate
ine înregistratã (înaltă) (normală) (30 CPS) (15 CPS)
foarte înaltă )
Comutatorul de Aproximativ Aproximativ Aproximativ
- -
protecĠie la scriere 183 334 472
Aproximativ Aproximativ Aproximativ
- -
Etichetă 200 362 511
Aproximativ Aproximativ Aproximativ
- -
252 442 613
[Card de memorie SD (Secure Digital)] Foto- Aproximativ Aproximativ Aproximativ
- -
grafie 252 445 619
Aproximativ Aproximativ Aproximativ
 Cardurile de memorie SD/SDHC dispun de un comutator de protecĠie la 334 578 793
- -
scriere care împiedică útergerea úi formatarea lor. Culisând comutatorul
spre capătul inferior al cardului de memorie SD/SDHC datele vor fi Aproximativ Aproximativ Aproximativ
- -
495 814 1067
protejate. Culisând comutatorul spre capătul superior al cardului de
memorie SD/SDHC, protejarea datelor va fi anulată. Aproximativ Aproximativ Aproximativ
- -
1238 1673 1876
 CulisaĠi comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie SD/
SDHC înainte de a face fotografii. Aproximativ Aproximativ
- - -
*Clip 7'5" 13'54"
video Aproximativ Aproximativ
- - -
26'24" 49'22"
 Butonul zoom nu funcĠionează în timpul înregistrării unui clip video.
 Timpii de înregistrare pot fi afectaĠi de către utilizarea zoom-ului.
 PuteĠi înregistra videoclipuri cu o mărime de până la 4 GO sau cu o
durată de până la 2 ore fiecare.

15
Utilizarea aparatului foto pentru prima dată
 La prima folosire a aparatului foto, pe ecranul LCD va apărea Setare dată, oră úi format dată
un meniu pentru configurarea datei, orei, limbii úi tipului bateriei. 1. SelectaĠi meniul [Date&Time] (Data Language :English
Acest meniu nu va fi afiúat din nou după configurarea datei, orei, úi ora) apăsând butoanele Sus/Jos úi Date & Time :09/01/01

limbii úi tipului de baterie. StabiliĠi data úi ora, limba úi tipul bateri- Dreapta.
yyyy
Battery mm dd
Type
2009 / 01 / 01 13:00
:alkaline
yyyy/mm/dd
ilor înainte de utilizarea aparatului foto. 2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreaptaúi
apăsaĠi butonul OK. Exit Back

Butonul Stânga / Dreapta : Selectează ora pe glob/an/ lună/ zi/


oră/ minute úi formatul datei.
Butonul Sus/Jos : Modifi că valoarea fi ecărui element.
 Setting up the language Ä Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consultaĠi pagina 49.
1. SelectaĠi meniul [Language] (Limbă) Language :English
English
apăsând butoanele Sus/Jos úi Dreapta. Date & Time 䚐ạ㛨 :08/12/01
Battery Type :alkaline
Français
2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând Deutsch

butoanele Sus/Jos úi apăsaĠi butonul Español


Italiano
 Configurarea tipului bateriei
OK.
1. SelectaĠi meniul [Battery Type] (Tip Language :English
Back Set
Baterie) apăsând butoanele Sus/Jos úi Date & Time :09/01/01
Battery Type :alkaline
Dreapta. Alkaline
Ni-MH
2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus/Jos úi apăsaĠi butonul
OK. Back Set

- Dacă se selectează un anume tip de baterie, aparatul foto va fi


optimizat în funcĠie de tipul de baterie selectat.
Submeniu [Battery Type] (Tip Baterie) : [Alcaline]/[Ni-MH]
Ä Pentru detalii privind tipul bateriei, consultaĠi pagina 52.

16
Indicatorii de pe ecranul LCD
 Ecranul LCD afiúează informaĠii despre funcĠiile úi opĠiunile de fotografiere.
Nr. Descriere Pictograme Pagina
Pictogramă card de memorie /
5 -
Pictogramă memorie internă
6 baterie p.13
7 BliĠ p.29
8 Temporizator p.31
9 Macro p.27
10 Selector stil foto p.41

11 Identificare faĠă p.36


12 NuanĠă faĠă p.38
Retuúare faĠă / p.38/
13
Ajustare imagine / Fără sunet 42/44
14 Data/ora 2009/01/01 01:00 PM p.49
15 Avertizare vibraĠii cameră p.24
[Imagine úi descriere completă] 16 Cadru focalizare automată p.40
Nr. Descriere Pictograme Pagina 17 Mod de acĠionare p.40
18 Mod de măsurare p.39
1 Mod de înregistrare p.19
19 Calitate imagine/Frecvenþã cadre p.39
Scală zoom digital / optic / 20 Dimensiune imagine p.38
2 p.25
Mărime zoom digital
21 ISO p.36
3 Comentariu vocal p.43
Număr de fotografii rămase 00001 p.15 22 Balans de alb p.35
4
Timp rămas 00:00:00 p.15 23 Compensare expunere p.34

17
Cum se utilizează meniul
1. PorniĠi aparatul foto úi apăsaĠi butonul MENU (Meniu). Va apărea un meniu pentru fiecare mod de operare al aparatului foto.

Auto
Mode
Program
Functions DIS

Sound Photo Help Guide

Display Scene
Movie
Settings

Exit Change

2. UtilizaĠi butoanele sus sau jos pentru a vă deplasa în meniuri.

Mode
Auto
ApăsaĠi Mode
Face Detection
ApăsaĠi Mode
Volume
Program Photo Size Start Sound
Functions
butonul SUS Functions
butonul SUS Functions
DIS Quality Shutter Sound
sau JOS. sau JOS.
Sound Photo Help Guide Sound Focus Area Sound Beep Sound

Display Scene Display Photo Style Selector Display AF Sound


Movie Voice Self-Portrait
Settings Settings Settings

Exit Change Exit Change Exit Change

3. UtilizaĠi butoanele stânga sau dreapta pentru a selecta un submeniu.

Mode
Volume ApăsaĠi butonul Volume :Medium
ApăsaĠi butonul Volume Off :Medium
Start Sound
STÂNGA sau Start Sound :Off
STÂNGA sau Start Sound Low:Off
Functions Shutter Sound Shutter Sound :1 Shutter Sound Medium
:1
DREAPTA. DREAPTA. High
Sound Beep Sound Beep Sound :1 Beep Sound :1
Display AF Sound AF Sound :On AF Sound :On
Self-Portrait Self-Portrait :On Self-Portrait :On
Settings

Exit Change Exit Back Back Set

4. SelectaĠi un submeniu úi apăsaĠi butonul OK pentru a salva setările úi a reveni la fereastra precedentă.

18
Pornirea modului înregistrare
Selectarea modurilor de operare Cum se foloseúte modul Auto ( )
PuteĠi selecta modul de operare dorit folosind SelectaĠi acest mod pentru a realiza fotografii rapid úi uúor, cu un grad minim
butonul MENU aflat în partea posterioară a de interacĠiune din partea utilizatorului.
aparatului. 1. IntroduceĠi bateriile (p. 13). RespectaĠi
polaritatea (+/-) când introduceĠi bateriile.
2. IntroduceĠi cardul de memorie (p. 13).
Întrucât acest aparat foto are o memorie
 Cum se foloseúte butonul MENU internă de 11 MB, nu este nevoie să
introduceĠi un card de memorie. Dacă nu
1. ApăsaĠi butonul MENU úi va fi afiúat Auto
Mode
Program se introduce cardul de memorie, imaginea
meniul din imaginea alăturată Functions DIS va fi stocată în memoria internă. Dacă se introduce cardul de memorie,
2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a Sound Photo Help Guide
imaginea va fi stocată pe cardul de memorie.
Scene
selecta meniul [Mode] (Mod) úi apăsaĠi Display
Movie 3. ÎnchideĠi capacul compartimentului bateriilor.
Settings
butonul Dreapta. 4. ApăsaĠi butonul de pornire/oprire pentru a deschide aparatul foto.
Exit Change
3. SelectaĠi modul dorit apăsând 5. SelectaĠi modul DIS apăsând butonul MENU.
butoanele Sus / Jos úi apoi apăsaĠi 6. ÎndreptaĠi aparatul foto către subiect úi compuneĠi imaginea utilizând
butonul OK. ecranul LCD.
7. ApăsaĠi butonul declanúator pentru a captura o imagine.
Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie

Exit Back
 Dacă chenarul focalizării automate devine roúu când apăsaĠi butonul
declanúator pe jumătate, aparatul foto nu poate să focalizeze pe subiect.
În acest caz, aparatul foto nu poate să captureze o imagine clară.
Auto Auto
Mode Program Program
Functions

Sound
DIS
Photo Help Guide
DIS
Photo Help Guide
 EvitaĠi obstrucĠionarea obiectivului sau a bliĠului atunci când capturaĠi
Display
Scene
Movie
Scene
Movie
imagini.
Settings

Exit Change Exit Back

Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie

19
Exit Back
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseúte modul Program ( ) Cum se foloseúte modul DIS ( )
Selectarea modului automat va configura aparatul foto în mod optim. VeĠi Mod de stabilizare digitală a imaginii (DIS, Digital Image Stabilisation)
putea, în continuare, configura manual toate funcĠiile, mai puĠin valoarea Acest mod va reduce efectul vibraĠiilor camerei úi vă permite să realizaĠi
aperturii úi viteza obturatorului. fotografii expuse optim în condiĠii de iluminare scăzută.

1. SelectaĠi modul Program apăsând butonul 1. SelectaĠi modul ASRapăsând butonul MENU
MENU (p. 19) (p. 19)
2. ApăsaĠi butonul Meniu pentru a configura 2. ÎndreptaĠi aparatul foto către subiect úi
funcĠii complexe. compuneĠi imaginea utilizând ecranul LCD.
3. ApăsaĠi butonul declanúator pentru a captura
imaginea.

 Aspecte care trebuie avute în vedere la utilizarea modului DIS


Submeniurile funcĠiilor sunt următoarele:
1. FuncĠia Zoom digital este inactivă în modul DIS.
Descriere Pagina Descriere Pagina 2. În condiĠii de iluminare mai puternică decât iluminarea fluorescentă, funcĠa DIS nu
se va activa.
EV p.34 Mod de măsurare p.39
3. În cazul condiĠiilor de iluminare mai întunecate decât lumina
Balans de alb p.35 Mod de acĠionare p.40 fluorescentă, se va afiúa indicatorul de avertizare a vibraĠiilor (Ã).
ISO p.36 Zonă focalizare p.40 Pentru rezultate optime, faceĠi fotografiile în situaĠii în care indicatorul de
avertizare pentru vibraĠii (Ã) nu este afiúat.
Identificare faĠă p.36 Selector tip foto p.41
4. Dacă subiectul este în miúcare, imaginea capturată poate fi neclară.
Dimensiune foto / 5. Întrucât funcĠia DIS foloseúte procesorul digital al aparatului foto, este posibil
p.38 Ajustare imagine p.42
Dimensiune film ca procesarea úi salvarea imaginilor de către aparat să dureze puĠin mai mult.
Calitate/FrecvenĠă cadre p.39 Voce p.43

20
Pornirea modului înregistrare
Utilizarea modului de asistenĠă pentru fotografiere ( ) FuncĠii disponibile ale modului de asistenĠă pentru fotografiere
 FuncĠie care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă
Ajută utilizatorul să înveĠe metodele de fotografiere corectă. Aceste
 FuncĠie care poate fi utilizată atunci când ecranul se miúcă
metode conĠin úi soluĠii pentru eventualele probleme care pot apărea
 FuncĠie care poate fi utilizată atunci când se fotografiază în
în timpul fotografierii úi îi oferă utilizatorului posibilitatea de a exersa
întuneric
procesul de fotografiere. FuncĠie care poate fi utilizată atunci când se reglează luminozitatea
fotografiei
 FuncĠie care poate fi utilizată atunci când se reglează culoarea fotografiei

Photo Help Guide Photo Help Guide Photo Help Guide 1/2
Photo Help Guide Features to use when the image is out of focus
To focus on your subject, half-
Features to use when the image is out of focus Half-press the shutter button to focus press the shutter button:
Features to reduce camera shake Apăsând butonul Stânga/ To focus on a subject 80 cm or farther Apăsând butonul Stânga/ - Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Features to use in low light conditions To focus on a subject less than 80 cm away
Features to use when adjusting brightness
Dreapta To focus on people’s faces
Dreapta
Features to use when adjusting colours Apăsând OK. Apăsând OK.
Change Back Change Back Practice

Apăsând butonul Sus

Apăsând butonul Sus/


Jos
Photo Help Guide 2/2

When the subject is in focus,


press the shutter button
completely to capture the image
Apăsând butonul or video. If the subject is out of

Declanúator Press the shutter button Apăsând OK. focus, try half-pressing the shutter
button again.
to practice using this
feature.

Back Practice
Guide list Guide list

[ FuncĠie care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă ]

21
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseúte modul Scene ( ) Modurile scenă sunt descrise în continuare.

FolosiĠi meniul pentru a configura cu uúurinĠă setările optime pentru o gamă [Beauty Shot] (Fotografie portret) ( ) : FotografiaĠi o persoană cu opĠiuni
largă de situaĠii. de ascundere a imperfecĠiunilor feĠei

1. SelectaĠi modul Scene apăsând butonul [Night] (Noapte) ( ) : FolosiĠi acest mod pentru real-
MENU (p. 19). izarea de fotografii pe timp de
noapte sau în întuneric.
2. ÎndreptaĠi aparatul foto către subiect úi
compuneĠi imaginea utilizând ecranul LCD. [Portrait] (Portret) ( ) : Pentru a fotografia persoane.
3. ApăsaĠi butonul declanúator pentru a captura
[Children] (Copii) ( ) : Pentru a face fotografii unor obi-
imaginea.
ecte care se miúcă rapid, cum ar
fi spre exemplu, copiii.

[Landscape] (Peisaj) ( ) : Pentru a fotografia peisaje de la


distanĠă.

[Close Up] (Prim-plan) ( ) : Fotografiere de aproape a obiectelor


mici, cum ar fi plante úi insecte.

[Text] (Text) ( ) : FolosiĠi acest mod pentru a


fotografia documente.

[Sunset] (Apus) ( ) : Pentru fotografierea apusurilor.


[Dawn] (Răsărit) ( ) : Scene de răsărit
[Backlight] (Fundal luminos) ( ) : Portret fără umbre cauzate de
fundalul luminos.

[Firework] (Artificii) ( ) : Scene cu artificii.


[Beach & Snow] (Plajă / Zăpadă) ( ) : Pentru scene cu ocean, lacuri,
plaje úi zăpadă.

22
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseúte modul Clip video ( ) 6. SelectaĠi meniul [Voice] (Voce) apăsând butonul Sus / Jos, apoi apăsaĠi
pe butonul OK.
Un clip video poate fi înregistrat atâta timp cât permite spaĠiul de înregistrare
7. SelectaĠi meniul [Off] (Oprit) apăsând butonul Stânga / Dreapta
disponibil în memorie.
8. ApăsaĠi butonul OK. PuteĠi înregistra clipul video fără voce.
1. SelectaĠi modul Clip video apăsând butonul
MENU. (Pe ecranul LCD vor fi afiúate Ä Pentru detalii suplimentare, vezi p. 44.
pictograma modului Clip video úi timpul de
înregistrare disponibil.)
2. ÎndreptaĠi aparatul foto către subiect úi Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video
compuneĠi imaginea utilizând ecranul LCD. (înregistrări succesive)
3. ApăsaĠi butonul declanúator o singură dată, iar
clipurile video se vor înregistra atât timp cât permite timpul de înregistrare. Acest aparat foto vă permite să întrerupeĠi temporar înregistrarea pe
Chiar dacă eliberaĠi butonul declanúator clipul video va fi înregistrat în parcursul unor scene nedorite în timpul înregistrării unui clip video. Folosind
continuare. Dacă doriĠi să opriĠi înregistrarea, apăsaĠi încă o dată butonul această funcĠie, puteĠi înregistra scenele dumneavoastră preferate într-un
declanúator. singur clip fără să fiĠi nevoit să creaĠi clipuri video multiple.

Ä Mărimea úi tipul imaginilor sunt prezentate mai jos. Utilizare Înregistrare succesivă
- Dimensiune imagine : 640x480, 320x240 (Selectabil) Paúii 1-2 sunt identici cu cei pentru modul
- Tip fiúier clip video : AVI (MJPEG) CLIP VIDEO.
- FrecvenĠă cadre : 30FPS, 15FPS (Selectabil) 3. ApăsaĠi butonul declanúator, iar clipurile
video se vor înregistra atât timp cât
permite timpul de înregistrare. Chiar
dacă eliberaĠi butonul declanúator clipul
Înregistrarea unui clip video fără sunet video va fi înregistrat în continuare.
Stop Record

PuteĠi înregistra clipul video fără sunet. 4. ApăsaĠi butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare.
Paúii 1-3 sunt identici cu cei pentru modul CLIP 5. ApăsaĠi butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
VIDEO. 6. Dacă doriĠi să opriĠi înregistrarea, apăsaĠi încă o dată butonul
4. ApăsaĠi butonul Meniu . declanúator.
5. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
meniul [Functions] (FuncĠii) úi apăsaĠi butonul
Dreapta.

23
AtenĠie la aceste aspecte când realizaĠi fotografii
 Apăsarea butonului declanúator pe jumătate. În anumite condiĠii sistemul de focalizare automată poate să nu
ApăsaĠi uúor butonul declanúator pentru a confirma focalizarea úi pentru a funcĠioneze conform aúteptărilor.
încărca bliĠul. ApăsaĠi complet butonul declanúator pentru a face fotografia. - Când fotografiaĠi un subiect cu un contrast redus.
- Dacă subiectul este foarte strălucitor sau reflectorizant.
- Dacă subiectul se deplasează în mare viteză.
- În condiĠii de lumină puternic reflectată sau când fundalul este foarte
strălucitor.
- Atunci când subiectul are doar linii orizontale sau este foarte îngust (de
exemplu, un băĠ sau catarg de steag).
[ApăsaĠi uúor butonul declanúator] [ApăsaĠi complet butonul declanúator] - Când împrejurimile sunt întunecate.

 Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcĠie de condiĠiile de


filmare úi configurarea aparatului foto.
 Când este selectat modul Fără bliĠ, Sincronizare lentă sau DIS în condiĠii
de iluminare slabă, pe ecranul LCD va apărea indicatorul de avertizare
pentru vibraĠii (Ã). În acest caz, folosiĠi un trepied, sprijiniĠi aparatul foto
pe o suprafaĠă solidă sau folosiĠi un mod de fotografiere cu bliĠ.
 Fotografiere contra luminii : Vă rugăm nu faceĠi fotografii direct către soare.
În acest caz, fotografia obĠinută poate fi una
foarte întunecată. Pentru a face o fotografie în
direcĠia luminii folosiĠi [BACKLIGHT] (Fundal
luminos) în modul de fotografiere scenă
(vezi pagina 22), bliĠ fill-in (vezi pagina 30),
mod de măsurare punct (vezi pagina 39) sau
compensarea expunerii (vezi pagina 34).
 EvitaĠi obstrucĠionarea obiectivului sau a bliĠului atunci când capturaĠi
imagini.
 CompuneĠi imaginea utilizând ecranul LCD.

24
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
FuncĠia modului de înregistrare poate fi configurată cu ajutorul butoanelor Dacă nu este afiĠat meniul, acest buton
aparatului foto. funcĠionează ca buton pentru ZOOM OPTIC
sau ZOOM DIGITAL.
Acest aparat foto dispune de 3X zoom optic
Buton POWER úi 3X zoom digital. Folosirea ambelor funcĠii
Se foloseúte la pornirea/oprirea aparatului foto. de zoom oferă un zoom total de 9X.
Dacă în perioada specificată aparatul nu este
folosit, acesta se va opri automat pentru a Zoom TELE (Apropiere)
economisi energia bateriei. Zoom optic TELE : Apăsând butonul ZOOM T. Acest lucru va
ConsultaĠi pagina 50 pentru informaĠii focaliza pe subiect, adică subiectul va apărea
suplimentare referitoare la funcĠia de oprire mai aproape.
automată. Zoom digital TELE : Dacă se selectează valoarea maximă a
zoomului optic (3X) úi se apasă butonul ZOOM
T, se activează programul de zoom digital.
Buton DECLANùATOR Eliberând butonul ZOOM T, valoarea zoomului
Se foloseúte la capturarea imaginilor sau la înregistrarea sunetului în digital se opreúte la valoarea dorită. Odată
modul ÎNREGISTRARE. atinsă valoarea maximă a zoomului digital
(3X), apăsarea butonului ZOOM T nu va mai
 În modul CLIP VIDEO avea niciun efect.
Apăsând complet butonul declanúator se
iniĠiază procesul de înregistrare a unui clip Apăsând Apăsând
video. ApăsaĠi butonul declanúator o dată, butonul ZOOM butonul ZOOM
T (Apropiere) T (Apropiere)
iar clipul video este înregistrat atât timp cât
permite spaĠiul de înregistrare. Dacă doriĠi
să opriĠi înregistrarea, apăsaĠi încă o dată butonul declanúator.
 În modul IMAGINE STATICĂ [Zoom WIDE (Depărtare)] [Zoom TELE (Apropiere)] [Zoom digital 3.0X]
Apăsând butonul declanúator pe jumătate, se activează sistemul de
focalizare automată úi se verifică starea bliĠului. Apăsând complet butonul
declanúator, se capturează úi se stochează fotografia. Dacă selectaĠi
înregistrare de comentariu vocal, aceasta va începe după ce aparatul foto
a încheiat procesul de stocare a imaginii.
25
Buton ZOOM(Depărtare/apropiere)
 Zoom WIDE (Depărtare) Fotografiile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate
Zoom optic WIDE (Depărtare) : Apăsând butonul ZOOM W. Acest lucru va puĠin mai lent de aparatul foto. AcordaĠi timp suficient acestei
focaliza departe de subiect, adică subiectul operaĠiuni.
va apărea mai îndepărtat. Apăsând Dacă se apasă butoanele zoom în timpul înregistrărilor video,
butonul ZOOM W (depărtare) în mod sunetul nu va fi înregistrat.
continuu, se va selecta valoarea minimă a VeĠi observa o scădere a calităĠii imaginii când folosiĠi funcĠia de
zoomului, ceea ce înseamnă că subiectul zoom digital.
va apărea la punctul cel mai îndepărtat de Pentru a vizualiza o imagine mai clară folosind zoomul digital,
aparatul foto. apăsaĠi butonul declanúator pe jumătate cu zoomul optic la valoare
Apăsând Apăsând maximă, după care apăsaĠi butonul zoom T din nou.
butonul ZOOM butonul ZOOM FuncĠia zoom digital nu poate fi activată în unele moduri Scenă
W (Depărtare) W (Depărtare) (Noapte, Copii, Text, Prim-plan, Artificii), în modurile DIS, Clip video
úi Identificare faĠă.
 AveĠi grijă să nu atingeĠi obiectivul sau capacul obiectivului pentru
[Zoom TELE (Apropiere)] [Zoom optic 2X] [Zoom WIDE (Depărtare)] a evita realizare unor fotografii neclare úi, posibil, defectarea
aparatului foto. Dacă imaginea este subexpusă, închideĠi úi
Zoom digital WIDE (Depărtare) : Dacă se foloseúte zoomul digital, deschideĠi aparatul foto pentru a modifica poziĠia obiectivului.
apăsarea butonului ZOOM W va reduce AtenĠie să nu apăsaĠi obiectivul întrucât aceasta poate duce la
Zoom optic zoomingul digital în trepte. Eliberând defectarea aparatului foto.
butonul ZOOM W, se întrerupe procesul Când aparatul foto este pornit, aveĠi grijă să nu atingeĠi părĠile
de zoom digital. Apăsând butonul ZOOM mobile ale obiectivului întrucât aceasta poate avea ca rezultat o
Zoom digital imagine sub expusă úi neclară.
W (Depărtare) se va reduce zoomul
digital, după care se va reduce zoomul AveĠi grijă să nu atingeĠi obiectivul atunci când acĠionaĠi butonul de
optic până când se va atinge valoarea zoom.
minimă.
Apăsând Apăsând
butonul ZOOM butonul ZOOM
W (Depărtare) W (Depărtare)

[Zoom digital 3.0X] [Zoom TELE (Apropiere)] [Zoom WIDE (Depărtare)]

26
Buton Info (DISP) / Sus Buton Macro ( ) / Jos
Când este afiúat meniul, butonul Sus funcĠionează ca buton direcĠional. Când este afiúat meniul, butonul Jos funcĠionează ca buton direcĠional.
În modurile înregistrare sau redare, apăsând acest buton se afiúează Dacă meniul nu este afiúat, puteĠi folosi butonul MACRO ( ) / JOS pentru
informaĠii despre imagine. a face fotografii macro. Intervalele de distanĠă sunt prezentate mai jos.
ApăsaĠi butonul Macro până când indicatorul modului macro dorit apare pe
ecranul LCD.

Show all photographic information. Show only basic information.

[Ecranul de fotografiere] [Ecranul cu informaĠii]

[Auto Focus] (Auto focalizare) [Macro ( )]

[Auto Macro ( )]

27
Buton Macro ( ) / Jos
 Tipuri de moduri de focalizare úi distanĠe focale Metodă de focalizare disponibilă, în funcĠie de modul de înregistrare
(W: Wide (Depărtare), T: Tele (Apropiere)) (Unitate: cm) ( o : Selectabil, : DistanĠă focală infinit)
Mod Auto macro Macro Normal
Mod Auto ( )
o o
Tip de focalizare Auto macro ( ) Normal
o o
W (Depărtare) : 10 ~ infinit W (Depărtare) : 80 ~ infinit
DistanĠa focală o o
T (apropiere): 50 ~ infinit T (apropiere): 80 ~ infinit
o o
Mod Program ( ) o o
Tip de focalizare Macro ( ) Normal
SCENE
Mod
DistanĠa W (Depărtare) : 10 ~ 80 W (Depărtare) : 80 ~ infinit Auto macro Macro Normal
focală T (apropiere): 50 ~ 80 T (apropiere): 80 ~ infinit
o
Mod Mod DIS ( ) o
Tip de focalizare Auto macro ( ) Normal o
o
W (Depărtare) : 10 ~ infinit W (Depărtare) : 80 ~ infinit
DistanĠa focală
T (apropiere): 50 ~ infinit T (apropiere): 80 ~ infinit o
o
 Când este selectat modul macro, evitaĠi miúcarea aparatului foto.
 Dacă faceĠi o fotografie la distanĠa de 40 de cm (zoom W depărtare) o
sau 50 de cm (zoom T apropiere) în modul Macro, selectaĠi modul o
FLASH OFF (FĂRĂ BLIğ).
o
o

o

28
Blocare focalizare Buton BliĠ ( ) / Stânga
Pentru a focaliza pe un subiect care nu este poziĠionat în centrul imaginii, Când meniul este afiúat pe ecranul LCD,
folosiĠi funcĠia de blocare a focalizării. apăsaĠi butonul STÂNGA pentru a muta
cursorul în fila din stânga.
 Utilizare blocare focalizare Atunci când meniul nu este afiúat pe ecranul
1. AsiguraĠi-vă că subiectul este în centrul cadrului de focalizare automată. LCD, butonul STÂNGA acĠionează ca buton
2. ApăsaĠi butonul DECLANùATOR pe jumătate. În momentul în care pentru BLIğ ( ) .
cadrul verde al focalizării automate se aprinde, aparatul foto este [Selectare bliĠ automat]
focalizat pe subiect. AveĠi grijă să nu apăsaĠi butonul DECLANùATOR Selectare mod bliĠ
până la capăt pentru a evita o fotografie nedorită. 1. ApăsaĠi butonul MENIU pentru a selecta un mod de ÎNREGISTRARE,
3. Butonul declanúator fiind apăsat pe jumătate, miúcaĠi aparatul foto cu excepĠia modului Clip video sau a modului SDI (stabilizare digitală a
pentru a recompune imaginea după cum doriĠi, după care apăsaĠi imaginii). (p. 19)
butonul declanúator până la capăt pentru a face fotografia. Dacă luaĠi 2. ApăsaĠi butonul Flash (BliĠ) până când indicatorul modului bliĠ dorit
degetul de pe butonul DECLANùATOR, funcĠia de blocare focalizare apare pe ecranul LCD.
este anulată. 3. Pe ecranul LCD va apărea indicatorul modului bliĠ.
FolosiĠi bliĠul adecvat pentru fiecare mediu.

 DistanĠă bliĠ (Unitate: m)


Normal Macro Auto macro
1. Imaginea de 2. ApăsaĠi butonul 3. RecompuneĠi ISO WIDE TELE WIDE TELE WIDE TELE
capturat. DECLANùATOR pe imaginea úi apăsaĠi (DEPĂRTARE) (APROPIERE) (DEPĂRTARE) (APROPIERE) (DEPĂRTARE) (APROPIERE)
jumătate pentru a complet butonul
focaliza pe subiect. DECLANùATOR. AUTO 0,8 ~ 3,8 0,8 ~ 2,1 0,4 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,4 ~ 3,8 0,5 ~ 2,1

29
Buton BliĠ ( ) / Stânga
 Dacă apăsaĠi butonul declanúator după selectarea bliĠului, primul Indicator mod bliĠ
bliĠ se declanúează pentru a determina condiĠiile de fotografiere Pictograme Mod bliĠ Descriere
(distanĠa úi puterea bliĠului).
Nu miúcaĠi aparatul foto până la a doua declanúare a bliĠului. Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate,
BliĠ automat
 Folosirea frecventă a bliĠului va reduce durata de viaĠă a bateriilor. bliĠul aparatului foto se va declanúa automat.
 În condiĠii normale de utilizare, timpul de reîncărcare a bliĠului
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate,
este de 5 secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate,
Auto úi Reducere bliĠul se va declanúa automat úi va reduce
timpul de încărcare va fi mai mare. efect ochi roúii efectul de ochi roúii folosind funcĠia de reducere
 În modurile DIS, [Landscape] (Peisaj), [Close up] (Prim-plan), a acestui efect.
[Text] (Text), [Sunset] (Apus), [Dawn] (Răsărit), [Firework] (Artificii)
úi Clip video, funcĠia bliĠ va fi inactivă.
BliĠul se declanúează indiferent de condiĠiile de
 FaceĠi fotografii în raza de acoperire a bliĠului.
BliĠ fill-in iluminare. Intensitatea bliĠului va fi reglată în
 Calitatea imaginii nu este garantată dacă subiectul este prea funcĠie de condiĠiile curente.
aproape sau puternic reflectorizant.
 Când faceĠi fotografii cu bliĠ în condiĠii de iluminare slabă, există BliĠul acĠionează cu o viteză redusă a
posibilitatea ca imaginea capturată să conĠină pete albe. Aceste obturatorului pentru obĠinerea unei expuneri
pete albe sunt cauzate de reflectarea luminii bliĠului de către corecte úi echilibrate. În condiĠii de slabă
Sincronizare lentă
praful atmosferic. iluminare, indicatorul de avertizare pentru
instabilitate a aparatului foto ( Ã ) va fi afiúat
pe ecranul LCD.
Când este detectată o fotografie cu „ochi roúii”,
Corector efect ochi
acest mod va reduce automat efectul de ochi
roúii
roúii.

BliĠul nu se declanúează. SelectaĠi acest


mod atunci când fotografiaĠi într-un loc sau
într-o situaĠie în care fotografierea cu bliĠ este
Fără bliĠ
interzisă. Când faceĠi o fotografie în condiĠii de
iluminare slabă, indicatorul de vibraĠii aparat
foto ( Ã ) va fi afiúat pe ecranul LCD.

30
Buton BliĠ ( ) / Stânga Buton Temporizator ( ) / Dreapta
 Mod bliĠ disponibil, în funcĠie de modul de înregistrare ( o : Selectabil) Când este afiúat meniul pe ecranul LCD, apăsarea butonului Dreapta va
deplasa cursorul pe categoriile de meniu spre dreapta.
Mode Când meniul nu este afiúat pe ecranul LCD, butonul DREAPTA funcĠionează
o o o o ca buton Temporizator ( ). Această funcĠie este utilizată atunci când úi
fotograful doreúte să apară în fotografie.
o o o o o o
o
o o o o o o Dacă se acĠionează butonul Temporizator în timp ce temporizatorul
o este activat, funcĠia de temporizare este anulată.
 UtilizaĠi un trepied pentru a evita miúcarea aparatului.
SCENE În modul Clip video va funcĠiona numai temporizatorul de 10
Mode
secunde.

o o o
o o o
o o o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o

31
Buton Temporizator ( ) / Dreapta
 Selectare temporizator Temporizator Miúcare
1. SelectaĠi un mod de Înregistrare, cu Pictogramă miúcare & lampă temporizator
excepĠia modului Înregistrare voce. (p. 19) Apăsând butonul declanúator după
Intermitent (intervale de 1 secunde)
2. ApăsaĠi butonul TEMPORIZATOR / setarea temporizatorului de miúcare
DREAPTA ( ) până când apare pe Este detectată miúcarea subiectului.
Intermitent (intervale de 0,25
ecranul LCD indicatorul modului dorit. Pe secunde)
ecranul LCD va apărea pictograma pentru Se iniĠiază declanúarea úi se
Nu este detectată nicio miúcare.
temporizare 10 secunde, 2 secunde, capturează imaginea după 2 secunde.
dublă temporizare sau temporizare pentru Circuitul pentru Timpul de miúcare este următorul. (excluzând modul Clip
miúcare. video)
3. Când apăsaĠi butonul DECLANùATOR, Selectarea timpului de miúcare Apăsarea butonului declanúator 
imaginea va fi preluată după intervalul de Confirmarea compoziĠiei (în maxim 6 sec.)*1 IniĠierea procesului de
[Selectare temporizator 10 SEC]
timp precizat. detectare (BalansaĠi amplu mâinile)*2 Oprirea procesului de detectare
(Nu miúcaĠi) Capturarea imaginii (după 2 sec.)
 Lampă temporizator *1: Aparatul detectează miúcarea subiectului după 6 secunde de la
apăsarea butonului declanúator aúa că trebuie să confirmaĠi compoziĠia
Pictogramă Mod Descriere
în maxim 6 secunde.
Temporizator La apăsarea butonului declanúator, declanúarea efectivă *2: MiúcaĠi amplu mâinile sau corpul.
10 sec se va produce după 10 secunde.
În următoarele situaĠii, e posibil ca temporizatorul de miúcare să nu
Temporizator La apăsarea butonului declanúator, declanúarea efectivă funcĠioneze.
2 sec se va produce după 2 secunde.
 DistanĠa focală este mai mare de 3 m. Raza de detectare a
Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după alte
 Expunerea este prea luminoasă sau temporizatorului de miúcare
Dublă 2 secunde, o a doua fotografie. Când se utilizează bliĠul,
temporizare temporizatorul de 2 secunde ar putea întârzia mai mult de întunecată.
 Fundal luminos.
2 secunde în funcĠie de timpul de încărcare a bliĠului.
 Miúcarea este nesemnificativă
Aparatul detectează miúcarea subiectului după 6 secunde Miúcarea este detectată în zona centrală (50%) a
Temporizator
de la apăsarea butonului declanúator iar imaginea este senzorului unde este sesizată miúcarea.
Miúcare
capturată când miúcarea a încetat. Dacă aparatul nu detectează nicio
miúcare timp de 30 de secunde sau
dacă nu detectează imobilitatea după
detectarea miúcării
32
Butonul MENU (Meniu) FuncĠii ( )
- La apăsarea butonului MENU (Meniu), pe ecranul LCD va fi afiúat un meniu UtilizaĠi meniul care activează funcĠiile sau butonul Fn pentru a afiúa
caracteristic fiecărui mod de operare al aparatului foto. Apăsând din nou următoarele meniuri:
acelaúi buton, se va reveni la starea iniĠială a ecranului LCD. Mod disponibil Pagina
Mod Meniu
- Poate fi afiúată o opĠiune de meniu la selectarea modurilor CLIP VIDEO
úi FOTOGRAFIE. Meniul nu este disponibil când este selectată funcĠia EV p.34
Înregistrare voce. White Balance (Balans de alb) p.35

Auto
ISO p.36
Mode
Program
Face Detection
Functions DIS p.36
Sound Photo Help Guide (Identificare faĠă)
Scene
[Apăsarea Display
Movie
Face Tone (NuanĠă faĠă) p.38
Settings
butonului MENU]
Exit Change Face Retouch (Retuúare faĠă) p.38
[Meniu inactiv] [Meniu activ] Photo Size/Movie Size
(Dimensiune foto/ p.38
Dimensiune film)
Quality/Frame Rate
Butonul OK (FuncĠii) (Calitate/FrecvenĠă cadre)
p.39

- Când este afiúat meniul pe ecranul LCD, acest buton este utilizat pentru Metering (Mod de măsurare) p.39
deplasarea cursorului la submeniu sau pentru confirmare de date. Drive (Mod de acĠionare) p.40
Auto Auto Focus Area
Mode
Program Program p.40
Functions DIS [Apăsarea DIS (Zonă focalizare)
Sound Photo Help Guide butonului OK] Photo Help Guide
Photo Style Selector
Display Scene Scene
p.41
Settings
Movie Movie (Selector tip foto)
Image Adjust
Exit Change Exit Back p.42
(Ajustare imagine)

Voice (Voce) p.43

33
FuncĠii ( )
FolosiĠi butonul Fn aflat în partea din spate a aparatului foto pentru
Cum să activaĠi FuncĠiile folosind butonul MENIU
a afiúa meniuri care activează mai repede funcĠiile folosite frecvent.
1. ApăsaĠi butonul Fn într-un mod disponibil.
2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Functions]
(FuncĠii) úi apăsaĠi butonul Dreapta/OK.

EV EV
Mode

Functions
White Balance
ISO
White Balance Compensare expunere
ISO
Sound Face Detection Face Detection
Photo Size Buton Photo Size Acest aparat foto reglează automat expunerea în funcĠie de condiĠiile de
Display
Dreapta / OK
Settings
Quality
Metering
Quality
Metering
lumină ambientală.
Exit Change Exit Back PuteĠi, de asemenea, selecta valoarea expunerii utilizând meniul [EV] (VE).
3. SelectaĠi modul dorit apăsând butoanele Sus / Jos úi apoi Compensarea expunerii
apăsaĠi butonul OK. 1. ApãsaĠi butonul Sus/Jos din meniul FuncĠii
EV EV
pentru a selecta [EV] (VE) ( ). EV
Set exposure value to adjust brightness.

White Balance White Balance 2. FolosiĠi butoanele STÂNGA úi DREAPTA


ISO ISO
pentru a stabili factorul de compensare
Face Detection Butonul Face Detection
Photo Size Photo Size
expunere dorit.
Sus/Jos
Quality Quality 3. ApăsaĠi butonul OK sau Fn. Valoarea Back Move

Exit
Metering
Back Exit
Metering
Back
specificată va fi salvată, iar modul de
configurare Compensare Expunere se va
4. SelectaĠi meniul dorit apăsând butoanele Stânga/Dreapta úi închide. Dacă modificaĠi valoarea expunerii, indicatorul de expunere
apoi apăsaĠi butonul OK. ( ) va fi afiúat în stânga ecranului LCD.
Ä O valoare negativă pentru compensarea expunerii reduce expunerea.
ReĠineĠi că o valoare pozitivă pentru compensarea expunerii măreúte
expunerea iar ecranul LCD va apărea alb sau veĠi obĠine fotografii mai
White Balance Daylight
Adjust the white balance according to the light source. Appropriate for outdoor photography on a clear day. puĠin reuúite.
Butonul
Stânga / Dreapta
Back Move Back Move

34
FuncĠii ( )
 Utilizarea balansului de alb personalizat
Balans de alb Parametrii balansului de alb pot fi uúor diferiĠi în funcĠie de mediul de
fotografiere. PuteĠi alege configuraĠia de balans de alb cea mai adecvată
Controlul balansului de alb vă permite să reglaĠi unui anume mediu de fotografiere stabilind o configuraĠie personalizată
culorile pentru a apărea mai naturale. pentru balansul de alb.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.

1. SelectaĠi meniul PERSONALIZAT ( )


pentru Balans de alb úi aúezaĠi o coală
Back Move
de hârtie albă în faĠa aparatului foto
Mod Pictograme Descriere astfel încât pe ecranul LCD să apară
doar culoarea albă.
Aparatul foto selectează automat configuraĠia 2. Buton OK : selectează balansul
Auto WB(AUTO) adecvată pentru balansul de alb, în funcĠie de
de alb personalizat
condiĠiile de iluminare curente. Hârtie albă
anterior.
Daylight(LUMINA Buton declanúator : salvează noul balans de alb personalizat.
Pentru fotografiere în exterior.
NATURALĂ) - Valoarea personalizată pentru balansul de alb va fi aplicată de la
Pentru fotografiere în condiĠii de cer înnorat sau următoarea fotografie pe care o veĠi face.
Cloudy(ÎNNORAT)
întunecat. - Balansul de alb configurat de utilizator va rămâne activ până la
Fluorescent_H Pentru fotografiere în condiĠii de iluminare înlocuire.
(FluorescenĠă fluorescentă tridirecĠională de tip fluorescenĠă
puternică) naturală.
Fluorescent_L
(FluorescenĠă Fotografiere sub iluminare fluorescentă albă.
redusă)
Tungsten Pentru fotografiere în condiĠii de iluminare
(TUNGSTEN) tungsten (bec obiúnuit).
Custom Set Permite utilizatorului să regleze balansul de alb
(PERSONALIZAT) în funcĠie de condiĠiile de fotografiere.

Ä Unele condiĠii de iluminare pot produce efectul de dominanĠă de culoare.

35
FuncĠii ( )
[Off] (Dezactivat) : Detectarea feĠei nu este activă.
ISO [Normal] (normală) : Acest mod identifică automat poziĠia
Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este feĠei subiectului úi apoi configurează
clasificată folosind valori ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a focalizarea úi expunerea. SelectaĠi
unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO. acest mod pentru a realiza, rapid úi
uúor, portrete.
[Auto] (Automat) : Sensibilitatea aparatului [Self-Portrait] (Autoportret) : Atunci când realizaĠi autoportrete, zona
foto este modificată automat feĠei dumneavoastră este identificată
de către variabile precum în mod automat, astfel încât puteĠi
parametrii de iluminare sau ISO
Adjust the sensitivity of the camera. realiza autoportrete mai uúor úi mai
luminozitatea subiectului. repede.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
PuteĠi mări viteza obturatorului în aceleaúi Back Move
 Normal (normală)
condiĠii de iluminare, mărind sensibilitatea ISO. Totuúi, imaginea poate
Ä Moduri disponibile : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Ghid
apărea saturată în condiĠii de luminanĠă ridicată. Cu cât este mai mare
asistenĠă foto), Beauty Shot (Fotografie portret),
valoarea ISO, cu atât este mai mare sensibilitatea la lumină a aparatului
Portrait (Portret), Children (Copii), Beach & Snow
foto úi, prin urmare, mai mare capacitatea acestuia de a captura imagini în
(Plajă & zăpadă)
medii întunecate. Cu toate acestea, nivelul de zgomot de imagine va creúte
odată cu valoarea ISO, făcând imaginea să apară granulată.
1. Dimensiunea úi poziĠia cadrului
Ä Dacă se setează [Motion Capture] (Captură miúcare), viteza ISO va
autofocalizare sunt adaptate feĠei
fi setată la Auto.
subiectului în mod automat.
Ä FuncĠia [ISO] (ISO) este activată doar în modurile [Program]
(Program) sau [Photo Help Guide] (Ghid asistenĠă foto).

Identificare faĠă 2. ApăsaĠi butonul declanúator pe


Dacă utilizaĠi opĠiunile de identifi care a jumătate. Cadrul autofocalizare va
feĠei, aparatul dvs. poate identifi ca un chip deveni verde când focalizarea este
uman. PuteĠi surprinde expresii faciale activată.
naturale prin utilizarea funcĠiei autoportret. Face Detection
Adjust face detection settings.
3. ApăsaĠi complet butonul declanúator
Back Move
pentru a face o fotografie.
36
FuncĠii ( )
 Această funcĠie poate identifica până la 10 persoane. Self-Portrait (Autoportret)
 Dacă aparatul foto identifică mai multe persoane simultan,
focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane. Ä Moduri disponibile : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Ghid
 FuncĠia zoom digital este inactivă în acest mod. asistenĠă foto), Beauty Shot (Fotografie portret),
 Când aparatul foto identifi că o faĠă reper, aceasta va fi încadrată Portrait (Portret), Beach & Snow (Plajă &
de cadrul de focalizare de culoare albă, iar celelalte feĠe vor fi zăpadă)
încadrate de un cadru de focalizare de culoare gri. ApăsaĠi butonul
declanúator până la jumătate pentru focalizarea asupra feĠei, iar 1. Pentru a realiza autoportrete,
cadrul de focalizare alb va deveni verde. orientaĠi obiectivul către faĠa
 Dacă identificarea feĠei eúuează, reveniĠi la modul AF subiectului. Aparatul identifică
(autofocalizare) anterior. automat faĠa subiectului úi emite
 În anumite condiĠii funcĠionarea acestui mod este afectată. un sunet de asistenĠă.
- Dacă o persoană poartă ochelari fumurii sau o parte a feĠei este
2. IniĠierea fotografierii prin
ascunsă.
apăsarea butonului declanúator
- Dacă persoana fotografiată nu priveúte înspre aparatul foto.
- Aparatul foto nu identifică faĠa dacă luminozitatea este prea mare
sau prea scăzută.
- Între aparatul foto úi subiect există o distanĠă prea mare.
 Atunci când faĠa subiectului se află în centrul ecranului, emite
 DistanĠa maximă pentru funcĠia Identificare faĠă este de 2.5 m un sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci când
(Superangular). faĠa nu se află în centru.
 Cu cât este mai aproape subiectul, cu atât aparatul îl identifică mai Sunetul de asistenĠă poate fi stabilit din meniul de configurare a
rapid. sunetului. (Vezi p. 46)
 În modurile [Beauty Shot] (Fotografie portret), [Portrait] (Portret) úi
[Children] (Copii), funcĠia [Face Detection] (Identificare faĠă) va fi
setată la valoarea implicită.

37
FuncĠii ( )
NuanĠă faĠă Dimensiune imagine
Acest meniu permite controlarea nuanĠei pielii în imagini, în modul fotografie PuteĠi selecta o dimensiune a imaginii potrivită aplicaĠiei dvs.
portret. Cu cât selectaĠi un nivel mai înalt, cu atât nuanĠa pielii va fi mai
(Unitate: pixel)
luminoasă.
Pictogramă
1. SelectaĠi [Face Tone] (NuanĠă faĠă) apăsând Face Tone Mod
Set the level of face tone. (brightening the face)
butonul Sus/Jos. foto- [Size] 3648X 3648X 3648X 3072X 2592X 2048X 1024X
2. SelectaĠi nuanĠa dorită apăsând butoanele grafie (Dimensi-
2736 2432 2052 2304 1944 1536 768
Stânga / Dreapta úi apoi apăsaĠi butonul une)
OK. Pictogramă
3. ApăsaĠi butonul Shutter (Declanúator)
Back Move
Mod
pentru a capta o imagine. clip [Size]
video (Dimensi- 640 x 480 320 x 240
une)

Retuúare faĠă
Acest meniu permite ca pielea să apară clară úi frumoasă înainte de a
înregistra imaginea în modul fotografie portret. Cu cât selectaĠi un nivel mai Set the photo size.
Photo Size Movie Size

înalt, cu atât funcĠia va fi mai eficientă. Set the video size.

1. SelectaĠi [Face Retouch] (Retuúare faĠă)


Back Move Back Move
apăsând butonul Sus/Jos.
2. SelectaĠi retuúul dorit apăsând butoanele Face Retouch [Mod FOTOGRAFIE] [Mod CLIP VIDEO]
Set the level of face retouching.
Stânga / Dreapta úi apoi apăsaĠi butonul
OK. Cu cât este mai mare rezoluĠia, cu atât este disponibil un număr
3. ApăsaĠi butonul Shutter (Declanúator) mai mic de fotografieri, întrucât imaginile la rezoluĠie înaltă necesită
Back Move
pentru a capta o imagine. mai mult spaĠiu în memorie.

38
FuncĠii ( )
Calitate/FrecvenĠă cadre Mod de măsurare
PuteĠi selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvată aplicaĠie Dacă nu puteĠi obĠine condiĠii propice de expunere, puteĠi modifica metoda
dvs. Cu cât este mai mare rata de compresie, cu atât se reduce calitatea imaginii. de măsurare pentru a face fotografii mai luminoase.
Mod Mod FOTOGRAFIE Mod CLIP VIDEO [Multi] (Multiplă) () : Expunerea va fi
calculată pe baza
Pictogramă unei valori medii a
Super Fine luminii disponibile Set the light metering option.
Fine Normal 30 FPS 15 FPS din zona imaginii.
Metering
Submeniu (calitate
(înaltă) (normală) (30 CPS) (15 CPS) Cu toate acestea, se
foarte înaltă ) Back Move

Format fiúier jpeg jpeg jpeg avi avi va lua în calcul cu


preponderenĠă lumina din centrul imaginii. Acest
mod este adecvat în cazuri generale.
[Spot] (Punct) ( ) : Cantitatea de lumină va fi măsurată numai în
zona rectangulară din centrul ecranului LCD.
Adjust the image quality.
Acest mod este adecvat când subiectul din centru
Quality Frame Rate este expus corect, indiferent de lumina din spate.
Set the number of frames per second for movies.
[Center-weighted] (Centrat) ( )
Back Move Back Move
: Expunerea va fi calculată pe baza unei valori
medii a luminii disponibile din zona imaginii.
[Mod FOTOGRAFIE] [Mod CLIP VIDEO]
Cu toate acestea, se va lua în calcul cu
preponderenĠă lumina din centrul imaginii. Acest
 Acest format de fiúier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii
Sistemului de Fiúiere al Aparatelor Foto). mod este adecvat pentru fotografierea obiectelor
 JPEG (Joint Photographic Experts Group) : mici precum florile sau insectele.
JPEG este un standard de comprimare a imaginilor creat de Joint
Photographic Experts Group. Acest tip de comprimare este cel mai Ä Dacă subiectul nu se află în centrul zonei de focalizare, nu utilizaĠi
utilizat pentru comprimarea imaginilor grafice úi fotografice deoarece măsurarea la punct întrucât puteĠi obĠine o eroare de expunere. În acest
permite comprimarea eficientă a fiúierelor. caz, este de preferat să folosiĠi compensarea expunerii.

39
FuncĠii ( )
Mod de acĠionare Tip focalizare automată
PuteĠi selecta fotografierea continuă, singular, captură miúcare, úi AEB PuteĠi selecta Zona de focalizare preferată în
(Auto Determinare Expunere). funcĠie de condiĠiile de fotografiere. Focus Area
Set the autofocus method.
[Single] (Singular) ( )
: Se face o singură fotografie.
Drive
[Continuous] (Continuu) ( ) Set the shooting type.

: Imaginile vor fi capturate Back Move

continuu până la eliberarea


butonului declanúator. [AF Centru] (AF Centru) ( ) : Se va focaliza zona rectangulară din
centrul ecranului LCD
[Motion Capture] (Captură miúcare) ( ) Back Move

: Prin apăsarea úi menĠinerea în această poziĠie a butonului [Multi AF] (AF multiplă) ( ) : Aparatul va selecta toate punctele de
focalizare disponibile din cele 9 puncte AF.
declanúator se vor face 5 fotografii pe secundă. După
încheiere fotografierii continue, imaginile sunt salvate úi apoi
redate pe ecranul LCD. Numărul maxim de fotografii este 30
iar dimensiunea imaginilor este fixată la VGA.
[AEB] (Auto determinare expunere) ( )
: Se fac trei fotografi i în serie la diferite expuneri: expunere standard
(0,0EV), sub-expunere (-1/2EV) úi supra-expunere (+1/2EV).
[AF Centru] (AF Centru) [Multi AF] (AF multiplă)
 Imaginile la rezoluĠie úi calitate ridicate necesită timp de salvare mai
îndelungat ceea ce prelungeúte timpul de aúteptare.
 Dacă este selectat meniul [Continuous] (Continuu), [Motion Capture]
Ä Când aparatul se focalizează pe un subiect, cadrul auto focalizare
(Captură miúcare), [AEB] (Auto determinare expunere), bliĠul va fi devine verde. Când aparatul nu este focalizat pe un subiect, cadrul auto
dezactivat automat. focalizare devine roúu.
 Dacă în memorie sunt disponibile mai puĠin de 3 fotografii, modul de
fotografiere AEB nu este disponibil.
 Dacă în memorie sunt disponibile mai puĠin de 30 fotografii, modul
captură miúcare nu este disponibil.
 Este recomandat să folosiĠi un trepied pentru fotografiere AEB deoarece
timpul de salvare este mai lung úi poate cauza neclaritatea imaginii
datorită miúcării aparatului.
40
FuncĠii ( )
Selector tip foto Culoare personalizată: PuteĠi modifica
valorile R (Roúu),
PuteĠi adăuga diferite efecte imaginii fără G (Verde) úi B
un program de editare a imaginilor. (Albastru) ale
Photo Style Selector
imaginii.
Set a photo style to evoke a mood.
Back Move

Back Move - Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B


- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică
1. SelectaĠi Photo style selector (Selector stil fotografie) dorit apăsând valorile
butoanele Left/Right (Stânga/Dreapta) úi apăsaĠi butonul OK.
2. ApăsaĠi butonul Shutter (Declanúator) pentru a capta o imagine.
Back Move

Modul Style (Stil) Pictogramă Descriere


Normal
Nu este aplicat niciun efect.
(Normal)
Soft (Difuz) Se aplică stilul Difuz.
Vivid (Intens) Se aplică stilul Intens.
Forest
Se aplică stilul Pădure.
(Pădure)
Retro (Retro) Se aplică stilul Sepia.
Cool (Rece) Se aplică stilul Rece.
Calm (Calm) Se aplică stilul Calm.
Classic
Se aplică efectul de alb-negru.
(Clasic)
Negative
Se aplică efectul de negativ.
(Negativ)
Custom RGB
DefiniĠi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.
(Personalizare RVA)
41
FuncĠii ( )
Ajustare imagine SaturaĠie
PuteĠi modifica saturaĠia imaginii.
 Contrast 1. SelectaĠi [Saturation] (SaturaĠie)
PuteĠi modifica contrastul imaginii. apăsând butonul Sus/Jos. Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust

1. SelectaĠi [Contrast,] (Contrast) 2. ModificaĠi saturaĠia apăsând butonul Contrast

apăsând butonul Sus/Jos. Adjust contrast, sharpness and saturation. Left/Right (Stânga/Dreapta). Sharpness
Saturation
2. ModificaĠi contrastul apăsând butonul
Image Adjust
3. ApăsaĠi butonul Shutter (Declanúator)
Contrast
Left/Right (Stânga/Dreapta). Sharpness
pentru a capta o imagine. Back Move

3. ApăsaĠi butonul Shutter (Declanúator) Saturation

pentru a capta o imagine. Back Move

 Claritate
PuteĠi regla claritatea fotografiei pe care
urmează să o realizaĠi. Nu puteĠi vedea Adjust contrast, sharpness and saturation.
efectul de claritate pe ecranul LCD Image Adjust

înainte de a realiza fotografia întrucât Contrast


Sharpness
această funcĠie este aplicată numai după Saturation

ce imaginea capturată este stocată în


Back Move
memorie.

1. SelectaĠi [Sharpness] (Claritate) apăsând butonul Sus/Jos.


2. ModificaĠi claritatea apăsând butonul Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. ApăsaĠi butonul Shutter (Declanúator) pentru a capta o imagine.

42
FuncĠii ( )
Comentariu vocal Înregistrare voce
PuteĠi adăuga un scurt comentariu la o Vocea poate fi înregistrată pe durata timpului
fotografie stocată. (Max. 10 sec.) de înregistrare disponibil (max: 10 ore).
Set the voice memo feature. Enable voice recording.
Memo Record

Back Move Back Move

- Dacă indicatorul pentru comentariu


vocal apare pe ecranul LCD, ApăsaĠi butonul declanúator pentru a
configurarea s-a realizat cu succes. înregistra sunetul.
- ApăsaĠi o dată butonul declanúator iar
- ApăsaĠi butonul declanúator úi faceĠi vocea este înregistrată atât cât permite
fotografia. Fotografia este stocată pe spaĠiul de înregistrare (max: 10 ore).
cardul de memorie. Timpul disponibil pentru înregistrare
Record Exit
va fi afiúat pe ecranul LCD. Chiar dacă
- Comentariul poate fi înregistrat pe [Mod Înregistrare voce]
eliberaĠi butonul declanúator, sunetul va
durata a zece secunde din momentul fi înregistrat în continuare.
în care fotografia a fost stocată. - Dacă doriĠi să opriĠi înregistrarea,
Dacă apăsaĠi butonul declanúator pe apăsaĠi încă o dată butonul declanúator.
parcursul înregistrării comentariului Stop - Tip fiúier: *.wav
vocal veĠi opri înregistrarea.

43
FuncĠii ( )
 Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării Înregistrarea unui clip video fără voce
vocale
Cu ajutorul acestei funcĠii, puteĠi înregistra PuteĠi înregistra clipul video fără voce.
secvenĠele vocale dorite într-un singur fiúier SelectaĠi meniul [Voice] (Voce) în modul
de înregistrare vocală fără a fi nevoit să creaĠi Clip video. ( Pictograma ) va fi afiúată pe
fiúiere vocale multiple. Stop Record
ecranul LCD. ApăsaĠi butonul Declanúator,
Record a video without audio.
Off
[Mod Înregistrare voce] iar clipul video este înregistrat atât timp cât
Back Move
permite spaĠiul de înregistrare, însă fără
1. ApăsaĠi butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare. voce.
2. ApăsaĠi butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
3. Dacă doriĠi să opriĠi înregistrarea, apăsaĠi încă o dată butonul
declanúator.
 Pentru a înregistra sunetul, distanĠa optimă dintre dumneavoastră úi
aparatul foto (microfon) este de 40 de cm.
 Dacă se închide aparatul foto în timpul pauzei înregistrării vocale,
procesul de înregistrare vocală este anulat.

44
Meniu sunet
În acest mod puteĠi configura parametrii pentru sunet. Meniul configurare poate Sunet declanúator
fi utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepĠia modului Înregistrare voce.
 Elementele indicate prin * reprezintă configuraĠia standard. PuteĠi selecta un sunet pentru declanúator.
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. - Sunet obturator : [Off] (Oprit), [1]*, [2], [3] Volume :Medium

Start Sound :Off


Shutter Sound Off :1

Sunet (  ) Beep Sound


AF Sound
1
2
:1
:On
Self-Portrait 3 :On
Volum
Back Set
PuteĠi selecta volumul pentru sunet de pornire, sunet obturator, sunet bip úi
sunet AF.

- Submeniu [Volume] (Volum) : [Off] (Oprit), Volume Off :Medium

[Low] (SilenĠios), Start Sound


Shutter Sound
Low :Off
Medium
:1
Sunet Bip
[Medium]* (Mediu), Beep Sound
High
:1

[High] (Maxim) AF Sound :On Dacă setaĠi sunetul la ON, se va auzi un bip la fiecare apăsare a
Self-Portrait :On
butoanelor, indicând starea de funcĠionare a aparatului.
Back Set

- Submeniu [Beep Sound] (Sunet Bip) Volume :Medium

: [Off] (Oprit), [1]*, [2], [3] Start Sound :Off

Sunet de pornire Shutter Sound Off :1


Beep Sound 1 :1
AF Sound 2 :On
PuteĠi selecta sunetul care este activat ori de câte ori se porneúte Self-Portrait
3
:On

aparatul foto.
Back Set
Volume :Medium
- Sunet pornire : [Off]* (Oprit), [1], [2], [3] Start Sound Off :Off
Shutter Sound 1 :1

Beep Sound 2 :1
3
AF Sound :On
Self-Portrait :On

Back Set

45
Sunet (  ) Meniu configurare
Sunet AF În acest mod puteĠi configura parametrii de bază. Meniul configurare poate fi
Dacă activaĠi sunetul AF, sunetul AF se va manifesta la apăsarea pe utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepĠia modului Înregistrare voce.
jumătate a butonului Declanúator ca să fiĠi la curent cu modul de operare al Elementele indicate prin * reprezintă configuraĠia standard.
aparatului. Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

- Submeniu [AF sound] (Sunet AF)


Afiúaj ( )
Volume :Medium

: [Off] (Oprit), [On]* (Pornit) Start Sound :Off


Shutter Sound :1
Beep Sound
AF Sound
:1
Language
Off :On
Self-Portrait On :On
Este disponibilă o varietate de limbi pentru Language :English
English
Back Set afiúarea pe ecranul LCD. Chiar dacă se Function Description 䚐ạ㛨 :On
Start Image :Off
scoate bateria úi se reintroduce, limba Display Brightness
Français
Deutsch
:Auto
stabilită nu se va modifica. Quick View
Español
:0.5sec
Italiano
Autoportret Power Save :Off

Back Set
Apare atunci când se identifică automat locul feĠei subiectului în timpul
realizării autoportretelor.
Descrierea funcĠiilor
- FuncĠia de realizare a autoportretelor se Volume :Medium

poate configura cu ajutorul butoanelor Start Sound :Off


PuteĠi selecta posibilitatea de a afiúa descrierea funcĠiei în fereastră
[Off] (Oprit) úi [On]* (Pornit).
Shutter Sound :1 în modul de înregistrare.
Beep Sound :1
AF Sound Off :On
- Submeniul Descriere funcĠie
Self-Portrait On :On
[Off] (Oprit) : OpĠiunea de descriere Language :English

Back Set a funcĠiei nu poate fi Function Description


Off
:On

activată. Start Image

Display Brightness
On
:Off

:Auto
[On]* (Activat) : Denumirea úi de- Quick View :0.5sec

scrierea opĠiunii sunt Power Save :Off

afiúate. Back Set

46
Afiúaj ( )
Imagine de pornire Vizualizare rapidă
PuteĠi alege imaginea care va fi afiúată pe ecranul LCD în momentul pornirii Dacă activaĠi Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini, puteĠi
aparatului foto. vedea imaginea pe care tocmai aĠi capturat-o pe ecranul LCD pe durata
specificată în configurarea [Quick View] (Vizualizare Rapidă). Vizualizarea
- Submeniuri: [Off]* (Oprit), [Logo] (Logo), Language

:English rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.
[User Image] (Imagine utilizator) Function Description
Start Image
:On
:Off
- UtilizaĠi o imagine salvată ca imagine de Display Brightness Off
:Auto - Submeniuri
pornire accesând [Start Image] (Imagine de Quick View :0.5sec [Off] (Dezactivat) : Vizualizarea rapidă nu se Language :English
Power Save :Off
pornire) în meniul [Resize] (Redimensionare) va activa. Function Description
Start Image
:On
:Off
în mod redare. Exit Back [0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec] Display Brightness Off :Auto

- Imaginea de pornire nu va fi útearsă de comanda [Delete] (ùtergere) : Imaginea capturată este Quick View 0.5 sec
:0.5sec
1 sec:Off
Power Save
sau [Format] (Formatare). afiúată scurt în intervalul 3 sec

- Imaginile utilizator vor fi úterse de comanda [Reset] (Resetare). de timp selectat. Back Set

Luminozitate ecran SALVARE ecran


PuteĠi regla luminozitatea ecranului LCD. Dacă se Activează [Power Save] (Salvare de alimentare) iar aparatul
nu este utilizat o perioadă de timp specificată, ecranul LCD se va stinge
- Submeniuri: [Auto]*,[Dark], [Normal], Language :English automat.
[Bright] (Auto, Întunecat, Function Description :On
Start Image :Off - Submeniuri
Normal, Luminos) Display Brightness Auto:Auto
[Off]* (Dezactivat) : Ecranul LCD nu va fi stins
Quick View Dark:0.5sec Language :English
Power Save Normal
:Off
automat. Function Description :On
Bright
[On] (Activat) : Dacă aparatul nu este Start Image :Off
Back Set
utilizat în intervalul de timp Display Brightness :Auto
Quick View :0.5sec
specificat (circa 30 SEC.), Power Save
Off
:Off
On
alimentarea aparatului
Back Set
va intra automat în regim
inactiv (Lampa indicator a aparatului foto: Intermitentă).
Ä Nu puteĠi configura meniul [Display SAVE] (SALVARE ecran) al modului Redare.
47
Setări ( ” )
Formatare memorie IniĠializare
Această funcĠie este folosită pentru formatarea memoriei. Dacă executaĠi Toate meniurile úi parametrii funcĠiilor aparatului foto vor fi readuse la
[Format] (Formatare) asupra memoriei, toate imaginile, inclusiv cele valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru DATĂ/ ORĂ, LIMBĂ úi
protejate, vor fi úterse. AsiguraĠi-vă că aĠi descărcat în calculator imaginile IEùIRE VIDEO nu vor fi modificate.
importante înainte de a formata memoria.
- Submeniuri
- Submeniuri [Yes] (Da) : Va apărea o fereastră pentru Format

[Yes] (Da) : Va apărea o fereastră pentru Format


a confirma selecĠia. SelectaĠi Reset
Yes
Yes Date & Time :Off
a confirma selecĠia. SelectaĠi Reset No meniul [Yes] (Da) úi toĠi parametrii Time Zone
No
:London
meniul [Yes] (Da). Va apărea Date & Time :2009/01/01
vor fi readuúi la valorile standard. File No. :Series
Time Zone :London
mesajul [Formatting] (Formatare) File No. :Series [No]* (Nu) : Parametrii nu vor reveni la valorile Imprint
Auto Power Off
:Off
:3 min
iar memoria va fi formatată. Dacă Imprint :Off standard. Back Set
Auto Power Off :3 min
executaĠi FORMATARE în mod Back Set
redare, va apărea mesajul
[Format is completed] (Formatarea este finalizatã).
[No]* (Nu) : Memoria nu va fi formatată.

 Este necesar să executaĠi [Format] (Formatare) pentru următoarele tipuri


de carduri de memorie.
- Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat
- Un card de memorie care conĠine un fiúier pe care aparatul foto nu-l
recunoaúte sau care provine din alt aparat foto.
- FormataĠi memoria folosind întotdeauna acest aparat foto. Dacă
introduceĠi un card de memorie care a fost formatat folosind alte aparate
foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau calculatoare, se va
afiúa mesajul [Card Error] (Eroare Card).

48
Setări ( ” )
Setare dată/oră/ format dată Nume fiúier
PuteĠi modifica data úi ora care vor fi afiúate pe imaginile capturate úi stabili Această funcĠie permite utilizatorului să selecteze formatul denumirii fiúierelor.
formatul pentru afiúarea datei. Setarea [Time Zone] (Fus orar) permite [Reset] (Resetare) : După utilizarea funcĠiei
afiúarea pe ecranul LCD a datei úi orei locale atunci când călătoriĠi în resetare, următorul
Format

Reset
străinătate. nume de fiúier va Date & Time :2009/01/01

Format începe de la 0001 chiar Time Zone :London

- Format Dată : [yyyy/mm/dd] (aaaa/ll/zz), Reset


úi după formatare,
File No.
Imprint
:Series
Reset
:Off
Date & Time :2009/01/01 Series
[mm/dd/yyyy] (ll/zz/aaaa), yyyy mm dd
Time Zone :London útergere integrală sau Auto Power Off :3 min

[dd/mm/yyyy] (zz/ll/aaaa), 2009 / 01 / 01


File No. 13:00 Off
:Series introducerea unui nou
Back Set

[Off]* (Oprit) Imprint


Auto Power Off
:Off
:3 min card de memorie.
Exit Back [Series]* (Serie) : Fiúierele noi sunt denumite folosind numere în
continuarea setului anterior, chiar dacă se utilizează
un nou card de memorie sau după formatarea sau
Fus orar útergerea integrală a imaginilor.
 Oraúe disponibile - Numele primului director stocat este 100SSCAM iar primul fiúier este
Londra, Cap Verde, Mid-Atlantic, Buenos Time Zone denumit SDC10001.
Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, - Numele de fiúiere sunt atribuite consecutiv de la SDC10001 
New York, Miami, Chicago, Dallas, SDC10002 ~ SDC19999.
Denver, Phoenix, LA, San Francisco, - Numărul directorului este atribuit consecutiv de la 100 la 999 astfel:
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
London
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM
100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Back DST - Numărul maxim de fiúiere dintr-un director este de 9999.
Quam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, - Fiúierele utilizate cu card de memorie urmează formatul DCF (Regula
Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Arhitecturii Sistemelor de Fiúiere ale Aparatelor Foto). Dacă modificaĠi
Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moscova, Atena, Helsinki, Roma, denumirea fiúierului imagine, este posibil ca imaginea să nu poată fi
Paris, Berlin redată.

Ä DST: Ora de vară

49
Setări ( ” )
Imprimarea datei de înregistrare Închidere automată
Este disponibilă o opĠiune de includere DATĂ/ORĂ pentru fotografii. Această funcĠie opreúte automat aparatul foto după intervalul de timp
- Submeniuri precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor.
[Off]* (Dezactivat) : DATA úi ORA nu Format - Submeniuri
vor fi imprimate pe Reset
[Off] (Dezactivat) : FuncĠia de oprire Format
fiúierul imagine. Date & Time :2009/01/01
automată nu va acĠiona. Reset
Time Zone :London
[Date] (Data) : Numai DATA va fi File No.
Off
:Series [1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
Date & Time
Off
:Off
Date
imprimată pe fiúierul Imprint :Off
Date & Time
: Aparatul se va opri
Time Zone
File No.
1 min:London
3 min:Series
Auto Power Off :3 min
imagine. Back Set automat dacă nu este Imprint 5 min:Off
10 min
[Date&Time] (Data&Ora) : DATA úi ORA vor fi utilizat în perioada de
Auto Power Off :3 min

Back Set
imprimate pe fiúierul timp precizată.
imagine.
- După înlocuirea bateriei, configurarea funcĠiei de auto oprire se va păstra.
Ä Data úi ora sunt imprimate în partea inferioară dreaptă a fotografiei. - ReĠineĠi că funcĠia de oprire automată nu va funcĠiona dacă aparatul foto
Ä FuncĠia de imprimare este aplicată numai fotografiilor. este în modul PC/Imprimantă, prezentare, în timpul redării unei înregistrări
Ä În funcĠie de marca úi modul de imprimare, e posibil ca data imprimată pe vocale sau a unui clip video.
imagine să nu fie imprimată corect.

50
Setări ( ” )
Selectare tip ieúire video - NTSC : SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic.
- PAL : Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania,
Semnalul Video de ieúire de la aparatul foto poate fi NTSC sau PAL. Marea Britanie, Olanda, Italia, Kuweit, Malaiezia, Noua Zeelandă,
Alegerea tipului de semnal de ieúire se va face în funcĠie de tipul de aparat Singapore, Spania, Suedia, ElveĠia, Thailanda, Norvegia.
(monitor sau televizor etc.) la care se conectează aparatul foto. Modul PAL - Când se utilizează televizorul ca monitor extern, va trebui să selectaĠi
este compatibil numai cu BDGHI. canalul extern sau AV de la televizor.
- Pe monitorul extern va apărea zgomot digital dar aceasta nu indică o
 Conectarea la un monitor extern Video Out :NTSC
defecĠiune.
Când aparatul foto este conectat la un AF Lamp
NTSC
PAL :On
- Dacă imaginea nu este în centrul ecranului, utilizaĠi controalele TV pentru
monitor extern, imaginea úi meniurile de USB :Auto a o centra.
pe ecranul LCD vor fi vizibile pe monitorul
Battery Type :Alkaline
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca unele
extern úi pe ecranul LCD al aparatului. porĠiuni ale imaginii să nu fie afiúate.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va fi vizibil
Back Set
pe monitorul extern iar funcĠiile din meniu sunt identice cu cele afiúate pe
ecranul LCD.

Galben - Video
Alb - Sunet

51
Setări ( ” )
Lampă focalizare automată Configurare USB
Lampa pentru Auto Focalizare poate fi activată sau dezactivată. Dacă aparatul este configurat să se conecteze automat la un computer
sau la o imprimantă utilizând un cablu USB, puteĠi configura manual
- Submeniuri modul [Computer] (Computer) sau [Printer] (Imprimantă).
[Off] (Dezactivat) : Lampa AF nu se va Video Out :NTSC

aprinde în condiĠii de slabă AF Lamp


Off
:On -Submeniuri [USB]
iluminare.
USB On :Auto [Auto]* (Auto) : Activează automat un Video Out :NTSC
Battery Type :Alkaline

[On]* (Activat) : Lampa AF se va aprinde în dispozitiv extern conectat AF Lamp


USB
:On
:Auto
Auto

condiĠii de slabă iluminare. printr-un cablu USB. Battery Type :Alkaline


Computer

[Computer] (Computer) Printer


Back Set
: Setează modul de conectare a
computerului dacă dispozitivul Back Set

extern conectat nu poate fi recunoscut automat.


[Printer] (Imprimantă)
: Setează modul de conectare a imprimantei dacă dispozitivul
extern conectat nu poate fi recunoscut automat.

Selectare tip baterie


Dacă se selectează un anume tip de baterie, aparatul foto va fi
optimizat în funcĠie de tipul de baterie selectat.

- Submeniu
[Battery Type] (Tip Baterie) : [Alcaline]*/ Video Out :NTSC

AF Lamp :On
[Ni-MH] USB :Auto

Battery Type :Alkaline


Alkaline
Ni-MH

Back Set

52
Pornirea modului redare
PorniĠi aparatul foto úi selectaĠi modul Redare apăsând butonul pentru mod Redarea unui clip video
redare (Î). Aparatul poate reda acum imaginile stocate în memorie.
1. SelectaĠi clipul video înregistrat pe
Dacă este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcĠiile
care doriĠi să-l redaĠi folosind butonul
aparatului se aplică numai cardului de memorie.
Stânga/Dreapta.
Dacă nu este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcĠiile
2. ApăsaĠi butonul OK pentru a reda un
aparatului se aplică numai memoriei interne.
clip video.
- Pentru a întrerupe temporar clipul Play Capture

video în timpul redării, apăsaĠi butonul


Redarea unei fotografii OK din nou.
- Apăsarea din nou a butonului OK va
1. SelectaĠi modul REDARE apăsând determina reluarea redării clipului
butonul pentru modul redare (Î). video.
- Pentru a derula clipul video spre
început în timpul redării, apăsaĠi
butonul Stânga. Pentru a derula clipul
2. Pe ecranul LCD este afiúată video spre sfârúit, apăsaĠi butonul
ultima imagine memorată. Dreapta.
- Pentru a opri redarea clipului video, apăsaĠi butonul OK, iar
apoi apăsaĠi butonul Stânga sau Dreapta.

3. SelectaĠi imaginea pe care doriĠi


să o vizualizaĠi folosind butoanele
Stânga/Dreapta.
Ä ApăsaĠi úi menĠineĠi apăsat butonul
Stânga sau Dreapta pentru a reda
rapid imaginile.

53
Pornirea modului redare
FuncĠia de captură clip video Redarea unei înregistrări vocale
PuteĠi captura imagini statice din clipul video. 1. SelectaĠi înregistrarea vocală pe care doriĠi
să o redaĠi folosind butonul Stânga/Dreapta.
 Cum se face capturarea într-un clip 2. ApăsaĠi butonul OK pentru a reda o
video înregistrare vocală.
1. ApăsaĠi butonul OK în timpul redării - Pentru a întrerupe temporar fiúierul
clipului video. Apoi apăsaĠi butonul înregistrare vocală în timpul redării, apăsaĠi Play

Jos. butonul OK din nou.


2. Clipul video aflat în pauză este Play Capture
- Pentru a relua redarea fiúierului vocal, apăsaĠi butonul OK.
salvat cu un nou nume de fiúier. [Pauză] - Pentru a derula fiúierul vocal spre început în timpul redării, apăsaĠi
butonul Stânga. Pentru a derula fiúierul vocal înainte, apăsaĠi butonul
Ä Fiúierul clip video capturat are Dreapta.
aceeaúi mărime ca úi clipul video - Pentru a opri redarea comentariului vocal, apăsaĠi butonul Jos.
original (640x480, 320x240).
Ä Dacă apăsaĠi butonul Jos la începutul
unui clip video, primul cadru al
clipului video va fi salvat ca imagine
statică. [Press the down button]
(ApăsaĠi butonul Jos)

54
Pornirea modului redare Indicatorii de pe ecranul LCD
Redarea unui comentariu vocal Pe ecranul LCD sunt afiúate informaĠii despre imaginea redată.

1. SelectaĠi imaginea care conĠine un


comentariu vocal.
2. ApăsaĠi butonul OK pentru a reda un
comentariu vocal.
- Pentru a întrerupe temporar fiúierul
comentariu vocal în timpul redării, Play

apăsaĠi butonul OK din nou.


- Pentru a relua redarea fiúierului vocal,
apăsaĠi butonul OK.

Pause
Nr. Descriere Pictograme Pagina
1 Mod redare Î p.53
2 Comentariu vocal p.68
3 DPOF p.69
4 Protejare p.68
5 Nume director & Nume fiúier 100-0010 p.49
6 Indicator card de memorie -
7 baterie p.13
8 ISO 80~1600 p.36
9 Valoare aperturã F3.2 ~ F15.2 -
10 Vitezã obturator 8 ~ 1/1,500 -
11 BliĠ On/Off p.29
12 Dimensiune imagine 3648x2736 ~ 320x240 p.38
13 Data înregistrării 2009/01/01 p.49

55
Utilizarea butoanelor pentru configurarea Butonul Miniatură ( º ) / Mărire ( í )
aparatului foto
Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate mări o fotografie selectată úi
În modul Redare, puteĠi utiliza butoanele aparatului pentru a configura cu decupa úi salva o porĠiune selectată dintr-o imagine.
uúurinĠă funcĠiile modului Redare.
 Afiúare miniatură
1. Când imaginea este afiúată pe întregul ecran,
Butonul pentru mod redare apăsaĠi butonul miniatură.
2. Imaginea în miniatură va reprezenta
 Dacă aĠi pornit aparatul foto apăsând imaginea care era afiúată în momentul
butonul POWER, puteĠi apăsa butonul selectării modului miniatură.
Mod redare o singură dată pentru a acc- 3. ApăsaĠi butonul cu 5 funcĠii pentru a vă
esa modul Redare úi încă o dată pentru deplasa la imaginea dorită.
a accesa modul Înregistrare. 4. Pentru vizualizarea separată a unei imagini, apăsaĠi butonul de mărire.

 Puteþi porni aparatul folosind butonul Mod redare. Aparatul foto


porneºte în Mod redare. Apãsaþi din nou butonul Mod redare Apăsând pe butonul
pentru a opri aparatul foto. miniatură ( º )

 Mod silenĠios: Pentru a selecta modul silenĠios, ĠineĠi apăsat Apăsând butonul
butonul Mod redare minim 3 secunde. În mod de mărire ( í )
SilenĠios, sunetul de operare, efectele de sunet, Imagine marcată
sunetul de pornire úi sunetul pentru declanúator Select Move
vor fi inactive. Pentru a dezactiva modul SilenĠios, [Highlighted image] [Mod de afiúare miniatură]
porniĠi aparatul foto apăsând butonul POWER. (Imagine marcată)

56
Butonul Miniatură ( º ) / Mărire ( í )
 Mărire imagine Rata maximă de mărire în raport cu dimensiunea imaginii
1. SelectaĠi o imagine pe care doriĠi să o măriĠi Dimensiune
úi apăsaĠi butonul de mărire. imagine
2. Se pot vizualiza diferite părĠi ale imaginii
Rată maximă
apăsând butonul cu 5 funcĠii. de mărire
X11.4 X9.5 X9.5 X9.6 X8.1 X6.4 X3.2
3. Apăsând butonul miniatură, imaginea va
reveni la mărimea originală.
- Vă puteĠi da seama dacă o imaginea afiúată
este mărită verificând indicatorii de mărire Ajustare: PuteĠi extrage o parte a unei imagini úi să o salvaĠi separat.
a imaginii din partea superioară stânga a 1. SelectaĠi o imagine pe care doriĠi să
ecranului LCD. (Dacă imaginea nu este o măriĠi úi apăsaĠi butonul de mărire.
mărită, indicatorul nu va fi afiúat.) PuteĠi ApăsaĠi butonul OK úi va fi afiúat un Trimming?

verifica, de asemenea, suprafaĠa de mărire. Trim


mesaj. Yes
No
- Clipurile video úi fiúierele WAV nu pot fi mărite.
2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând
- Dacă o imagine este mărită, poate apărea o pierdere de calitate.
butoanele Sus/Jos úi apăsaĠi butonul OK. Confirm

- [Yes] (Da) : Imaginea ajustată va fi salvată cu un nume nou úi va fi


afiúată pe ecranul LCD.
- [No] (Nu) : Meniul pentru ajustare va dispărea.

Ä Dacă nu există spaĠiu suficient în memorie pentru salvarea imaginii


ajustate, imaginea nu poate fi ajustată.

57
Buton Info (DISP) / Sus Buton redare & pauză / OK
Când meniul este afiúat pe ecranul LCD, butonul SUS are funcĠia de buton În modul Redare, butonul redare & pauză / OK funcĠionează astfel:
direcĠional. - Când meniul este afiúat pe ecranul LCD, butonul OK este utilizat pentru
Când meniul nu este afiúat pe ecranul LCD, apăsând butonul Info vor fi confirmarea datelor modificate prin acĠionarea butonului cu 5 funcĠii.
afiúate informaĠii despre imaginea afiúată pe ecran. - Dacă este redată o imagine însoĠită de comentariu vocal, un fiúier vocal
sau un videoclip
·În modul Stop : Se redă o imagine însoĠită de mesaj vocal, un fiúier
vocal sau un videoclip.
Buton Info ( DISP ) ·În timpul redării : Întrerupe temporar redarea.
·În modul Pauză : Reia procesul de redare

Buton Info ( DISP ) Buton Info ( DISP )


Play Pause Stop Play Stop

[Îregistrarea vocală este oprită] [Înregistrarea vocală este în [Înregistrarea vocală este
curs de redare] suspendată]

58
Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENIU Butonul ùtergere ( Õ )
Butoanele STÂNGA / DREAPTA / JOS / MENIU activează următoarele. Aceasta úterge imaginile stocate pe cardul de memorie.

- butonul STÂNGA : Când este afiúat meniul, butonul STÂNGA 1. SelectaĠi o imagine pe care doriĠi să o útergeĠi apăsând butonul Stânga /
funcĠionează ca buton direcĠional. Când meniul Dreapta úi apăsaĠi butonul ùTERGERE (Õ).
nu este afiúat, apăsaĠi butonul STÂNGA pentru a
selecta imaginea anterioară.
- butonul DREAPTA : Când este afiúat meniul, butonul DREAPTA
Delete File? Delete File?
funcĠionează ca buton direcĠional. Când meniul Yes Yes
nu este afiúat, apăsaĠi butonul DREAPTA pentru a No
Multiple Delete
No
Multiple Delete
selecta imaginea următoare.
- Butonul JOS : Când este afiúat meniul, butonul Jos funcĠionează Set Set

ca buton direcĠional. [O imagine] [Imagine miniatură]


- Butonul MENU : La apăsarea butonului MENU, pe ecranul LCD
va fi afiúat meniul modului redare. Apăsând din 2. Pentru a adăuga imagini care trebuie úterse, selectaĠi meniul
nou acelaúi buton, se va reveni la starea iniĠială a [Multiple Delete] (ùterge mai multe).
ecranului LCD. - Butonul Stânga / Dreapta : Selectare
imagini
- Butonul OK : marchează pentru útergere
- Butonul Fn : úterge imaginile selectate.
Prev Next

Select Delete

3. SelectaĠi valorile din submeniu apăsând butonul Sus / Jos úi apoi apăsaĠi
butonul OK.
- Dacă aĠi selectat [Yes] (Da) : úterge imaginile selectate.
- Dacă aĠi selectat [No] (Nu) : anulează „ùtergere Imagine”.

59
Configurarea funcĠiei de redare utilizând ecranul LCD
FuncĠiile modului REDARE pot fi modificate utilizând ecranul LCD. Categorie Meniu
În mod REDARE, apăsaĠi butonul MENU pentru afiúarea meniului pe ecranul Meniul Principal Submeniu Pagina
de Meniu Secundar
LCD. Meniurile care pot fi configurate în modul Redare sunt următoarele. Off Calm -
Pentru a captura o imagine după configurarea meniului redare, apăsaĠi
butonul pentru modul REDARE sau butonul declanúator. Sweet Rural -
Effect p.66
Categorie Vivid Lively -
Meniul Principal Submeniu Pagina
de Meniu Multi Slide Shine Relax -
2592x1944 2048x1536 Show Interval 1, 3, 5, 10 sec - p.67
1024X768 2592X1728 ( )
Off Mist -
Resize p.62
1800X1200 2592X1458 Muse Fall -
Music p.67
1920X1080 Start Image Dawn Party -
Right 90˚ Left 90˚ Drops Trip -
Rotate 180˚ Horizontal p.63 Select -
Vertical - Delete p.67
Edit All Yes / No
Normal Soft
( ) Select -
Vivid Forest Protect p.68
Photo Style All Unlock / Lock
Retro Cool p.63
Selector Off -
Calm Classic File Voice memo p.68
On -
Negative Custom Options
Select / All /
Red-eye Fix Face Retouch ( ) Standard
Reset
p.69
Image Adjust Brightness Contrast p.64 DPOF Index Yes / No ~
Saturation - p.70
Select / All /
Size
Multi Slide Start Play / Repeat - p.65 Reset
Show All Date Yes -
( ) Images
Select -
p.66 Copy To Card
No -
p.71

60
Configurarea funcĠiei de redare utilizând ecranul LCD
Acest meniu devine disponibil atunci când aparatul foto este conectat la o Categorie Meniul
Submeniu Meniu Secundar Pagina
imprimantă compatibilă PictBridge (cu conectare directă la aparat, vândută de Meniu Principal
separat) prin intermediul unui cablu USB. Auto -
Categorie Plain -
Meniul Principal Submeniu Meniu Secundar Pagina
de Meniu Type
Photo -
One Photo -
Images p.73 FastPhoto -
All Photos -
Auto -
Auto -
Draft -
PostCard - Quality
Normal -
Card - p.73
Fine -
4X6 - ❹ Auto -
Size L -
Date Off -
2L -
On -
Letter -
Auto -
A4 -
❹ A3 -
File Name Off -
p.73 On -
Auto -
Yes -
Full - Reset p.74
No -
1 -
2 - Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Layout 4 -
8 -
9 -
16 -
Index -

61
Editare ( )
Redimensionare - O imagine mare poate fi transformată într-o imagine mică dar nu úi
invers.
Modificare rezoluĠie (dimensiune) fotografie. SelectaĠi [Start image] (Imagine
- Numai imaginile JPEG pot fi redimensionate. Videoclipurile (AVI),
de pornire) pentru a salva o imagine ca imagine de pornire.
înregistrările vocale (WAV) nu pot fi redimensionate.
1. ApăsaĠi butonul pentru modul redare - PuteĠi modifica rezoluĠia numai pentru acele fiúiere comprimate în
úi butonul MENU. Resize
formatul JPEG 4:2:2.
2. ApăsaĠi butonul Sus/Jos din meniul - Imaginea redimensionată va primi alt nume de fiúier. Imaginea [Start
Editare pentru a selecta fila de meniu Image] (Imagine de pornire) nu este stocată pe cardul de memorie ci în
[Resize] (Redimensionare) ( ) úi memoria internă.
apăsaĠi butonul OK. - Dacă se salvează o nouă imagine utilizator, una din cele două imagini
3. SelectaĠi submeniul dorit apăsând Back Move utilizator va fi útearsă în ordine.
butonul Stânga / Dreapta úi apăsaĠi - Dacă nu există suficient spaĠiu de memorie pentru a stoca imaginea
butonul OK. redimensionată, pe ecranul LCD va apărea un mesaj [Memory Full]
(Memorie plină) iar imaginea redimensionată nu va fi memorată.
 Tipuri de Redimensionare imagine ( o : Selectabil)

o o o o
o o o o
o o o
o o
o

o o

o o

62
Editare ( )
Rotirea unei imagini Selector tip foto
PuteĠi roti imaginea stocată la diferite unghiuri. Cu ajutorul acestei funcĠii, puteĠi adăuga diverse efecte imaginilor
dumneavoastră.
1. ApăsaĠi butonul pentru modul redare úi
butonul MENU. 1. ApăsaĠi butonul pentru modul redare
2. ApăsaĠi butonul Sus/Jos din meniul Editare Rotate
úi butonul MENU.
pentru a selecta fila de meniu [Rotate] 2. ApăsaĠi butonul Sus/Jos din meniul
(Rotire) ( ò ) úi apăsaĠi butonul OK. Editare pentru a selecta fila de meniu Photo Style Selector

3. SelectaĠi submeniul dorit apăsând [Photo Style Selector ] (Selector tip


butonul Stânga / Dreapta úi apăsaĠi Back Move foto) ( ) úi apăsaĠi butonul OK.
butonul OK. 3. SelectaĠi submeniul dorit apăsând Back Move

butonul Stânga / Dreapta úi apăsaĠi


butonul OK.
Right 90˚ Left 90˚ 180˚ Modul Style (Stil) Pictogramă Descriere
Normal
Nu este aplicat niciun efect.
(Normal)
Back Move Back Move Back Move
Soft (Difuz) Se aplică stilul Difuz.
[ ô : Right 90˚] (Dreapta 90˚) [ ó : Left 90˚] (Stânga 90˚) [ õ : 180˚]
: RotiĠi imaginea spre dreapta : RotiĠi imaginea spre stânga : RotiĠi imaginea cu 180 de Vivid (Intens) Se aplică stilul Intens.
grade Forest
Se aplică stilul Pădure.
(Pădure)
Retro (Retro) Se aplică stilul Sepia.
Horizontal Vertical
Cool (Rece) Se aplică stilul Rece.
Calm (Calm) Se aplică stilul Calm.
Classic
Back Move Back Move Se aplică efectul de alb-negru.
(Clasic)
[ : Horizontal] (Orizontal) [ ® : Vertical] (Vertical) Negative
: RotiĠi imaginea orizontal : RotiĠi imaginea vertical Se aplică efectul de negativ.
(Negativ)
Ä La afiúarea imaginii rotite pe ecranul LCD, este posibil să apară spaĠii Custom RGB
DefiniĠi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.
(Personalizare RVA)
goale în stânga úi în dreapta imaginii.
4. Imaginea modificată va fi salvată cu alt nume de fiúier.
63
Editare ( )
 Culoare personalizată Retuúare faĠă
PuteĠi modifica valorile R (Roúu), PuteĠi face ca pielea să apară clară úi frumoasă.
G (Verde) úi B (Albastru) ale
imaginii. 1. SelectaĠi ( ) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta úi apăsaĠi butonul
Back Move OK. Va fi afiúată apoi o bară pentru
selectarea retuúării. Face Retouch
- Butonul OK : Selectare / configurare
2. ModificaĠi nivelul de retuúare apăsând
Culoare personalizată
butonul Stânga/Dreapta.
- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B Back Move
3. ApăsaĠi butonul OK, iar imaginea va
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică
salvată cu un nou nume de fiúier.
valorile
Back Move

Ajustare imagine
 Reglare luminozitate
1. ApăsaĠi butonul pentru modul redare úi butonul MENU.
PuteĠi modifica luminozitatea imaginii.
2. ApăsaĠi butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de
meniu [Image Adjust] (Ajustare imagine) ( ) úi apăsaĠi butonul
1. SelectaĠi ( ) apăsând butoanele
OK. Stânga/Dreapta úi apăsaĠi butonul
 Eliminare efect ochi roúii OK. Va fi afiúată apoi o bară pentru
Efectul de ochi roúii poate eliminat din imaginea capturată. selectarea luminozităĠii. Brightness

2. ModificaĠi luminozitatea apăsând


1. SelectaĠi ( ) apăsând butoanele butonul Stânga/Dreapta.
Stânga/Dreapta úi apăsaĠi butonul OK.
3. ApăsaĠi butonul OK, iar imaginea va Back Move

2. Va apărea mesajul [Making New Image]


salvată cu un nou nume de fiúier.
iar imaginea va salvată cu un nou nume Red-eye Fix

de fiúier.
Back Move

64
Editare ( ) Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )
 Reglare contrast Imaginile pot fi afiúate succesiv úi continuu la intervale prestabilite.
Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi vizualizată conectând
PuteĠi modifica contrastul imaginii.
aparatul foto la un monitor extern.
1. SelectaĠi (
) apăsând butoanele 1. ApăsaĠi butonul pentru modul redare úi butonul meniu.
Stânga/Dreapta úi apăsaĠi butonul OK. 2. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi fila de meniu [MULTI SLIDE SHOW]
Va fi afiúată apoi o bară pentru selectarea (Prezentare succesivă multiplă).
contrastului. Contrast

2. ModificaĠi contrastul apăsând butonul Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini
Stânga/Dreapta. Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi pornită numai din
Back Move
3. ApăsaĠi butonul OK, iar imaginea va meniul [Start] (Prezentare).
salvată cu un nou nume de fiúier.
1. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Start] (Prezentare)
úi apăsaĠi butonul Dreapta.
2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând butonul Start
Play
 Reglare contrast Sus / Jos. Images Repeat:All
Effect :Off

PuteĠi modifica saturaĠia imaginii. [Play] (Redare) : Prezentarea succesivă Interval :1 sec

a mai multor imagini se Music :Off

1. SelectaĠi ( ) apăsând butoanele opreúte după încheierea


Stânga/Dreapta úi apăsaĠi butonul OK. unui ciclu. Back Set

Va fi afiúată apoi o bară pentru selectarea [Repeat] (Continuă) : Prezentarea succesivă a mai multor imagini
saturaĠiei. Saturation
rulează continuu până la anulare.
2. ModificaĠi saturaĠia apăsând butonul 3. ApăsaĠi butonul OK pentru începerea prezentării.
Stânga/Dreapta. - Pentru a întrerupe temporar prezentarea succesivă în timpul rulării,
Back Move
3. ApăsaĠi butonul OK, iar imaginea va apăsaĠi butonul OK din nou.
salvată cu un nou nume de fiúier. - Apăsarea din nou a butonului OK va determina reluarea prezentării
succesive multiple.
- Pentru a opri redarea prezentării succesive multiple, apăsaĠi butonul
OK, iar apoi apăsaĠi butonul Stânga sau Dreapta.

65
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )
Selectarea imaginilor Configurare efecte prezentare succesivă a mai multor imagini
PuteĠi selecta imaginile pentru vizualizare Pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini se pot folosi efecte
speciale de afiúare.
1. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul Start

[Image] (Imagini), apoi apăsaĠi butonul Dreapta. Images


All
:All 1. SelectaĠi submeniul [Effect] (Efect) apăsând Start
Off
2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând butonul
Effect
Date
:Off
butoanele SUS/JOS úi apăsaĠi butonul Images
Calm
:All
Interval :1 sec Effect :Off
Sus / Jos. Music
Select
:Off DREAPTA. Interval
Sweet
Rural:1 sec
[All] (Toate) : Toate imaginile salvate în 2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta Music Vivid:Off
Lively
memorie sunt redate. ApăsaĠi Back Set
tipul de efect.
butonul OK pentru a salva 3. ApăsaĠi butonul OK pentru a confirma Back Set

configuraĠia. configuraĠia.
[Date] (Data) : Sunt redate imaginile capturate într-o anumită dată. ApăsaĠi
butonul OK pentru a salva configuraĠia.
[Select] (Imagine selectată)
: Redarea exclusiv a imaginilor selectate.
Imaginea selectată poate fi salvată ca [Select1] (Imagine
selectată 1), [Select2] (Imagine selectată 2) úi [Select3]
(Imagine selectată 3). Dacă aĠi salvat imaginea selectată
cu ajutorul comenzii [New Select] (Imagine selectată nouă),
aceasta va fi salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1). Dacă
salvaĠi din nou o imagine nouă cu ajutorul comenzii [New
Select] (Imagine selectată nouă), imaginea anterior salvată
ca [Select 1] (Imagine selectată 1) va fi salvată automat ca
[Select 2] (Imagine selectată 2). PuteĠi modifica úi úterge
imaginile salvate ca [Select1] (Imagine selectată 1), [Select2]
(Imagine selectată 2) úi [Select3] (Imagine selectată 3).
ApăsaĠi butonul Fn pentru a salva configuraĠia.
3. SelectaĠi [Play] (Redare) sau [Repeat] (Continuă) din meniul [Start] (Prezentare)
pentru a porni prezentarea succesivă multiplă.

66
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( ) OpĠiuni fiúier ( )
Stabilirea intervalului de redare 1. ApăsaĠi butonul pentru modul redare úi butonul meniu.
2. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi fila de meniu [File Options]
StabiliĠi intervalul de redare pentru prezentarea succesivă a mai multor (OpĠiuni fiúier).
imagini.
1. SelectaĠi submeniul [Interval] apăsând
ùtergerea imaginilor
Start
butoanele SUS/JOS úi apăsaĠi butonul Images :All Acesta úterge imaginile stocate în memorie.
DREAPTA. Effect :Off
1. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi
Interval 1 sec:1 sec Delete
2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta Music 3 sec:Off categoria de meniu [Delete] (ùtergere). Protect
Select
All
intervalul dorit. 5 sec
10 sec
Apoi apăsaĠi butonul Dreapta. Voice memo :Off

3. ApăsaĠi butonul OK pentru a salva configuraĠia. Back Set


2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând DPOF
Copy To Card
butoanele SUS/JOS úi apoi apăsaĠi
butonul OK.
 Timpul de încărcare depinde de calitatea úi dimensiunea imaginii. Back Set
 Pe parcursul prezentării succesive a mai multor imagini, în cazul [Select] (Selectare)
FILMELOR, este afiúat numai primul cadru al acestora. : Este afiúată fereastra de
 Pe parcursul prezentării succesive a mai multor imagini, fiúierul conĠinând selectare pentru imaginea care
înregistrarea vocalã nu va fi afiúat. urmează să fie útearsă.
 Numai funcĠiile meniului Interval din meniul [Inactiv]. - Sus / Jos / Stânga / Dreapta : SelectaĠi
o imagine
- Butonul OK : Selectează imaginea Select Delete
Configurare fond muzical pentru útergere. (marcare Ë)
AlegeĠi muzica pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini. - Butonul Fn : ApăsaĠi butonul Fn pentru
afiúarea mesajului de confirmare.
1. SelectaĠi submeniul [Music] (Muzică) apăsând Start SelectaĠi meniul [Yes] (Da) úi
Delete All File(s)?
Yes
Off
butoanele SUS/JOS úi apăsaĠi butonul Images Mist :All apăsaĠi butonul OK pentru a
No

DREAPTA. Effect Muse:Off


Fall :1 sec úterge imaginile marcate.
Interval
2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta Music Dawn:Off [All] (Toate) : Afiúează fereastra de Set
Party
Melodia dorită. confirmare. SelectaĠi meniul [Yes] (Da) úi apăsaĠi butonul
3. ApăsaĠi butonul OK pentru a salva Back Set OK pentru a úterge toate imaginile neprotejate. Dacă nu
configuraĠia. există imagini protejate, toate imaginile vor fi úterse úi va fi
afiúat mesajul [No Image File] (Nicio imagine).
3. După útergere, ecranul va reveni la modul de redare.
67
OpĠiuni fiúier ( )
 Dintre toate fiúierele stocate pe cardul de memorie, fiúierele [All] (Toate) : Protejează / anulează protecĠie
neprotejate din subdirectorul DCIM vor fi úterse. Nu uitaĠi pentru toate imaginile salvate
că aceasta va úterge permanent imaginile neprotejate. Este - Dacă protejaĠi o imagine, indicatorul de protecĠie va fi afiúat Protect All?

recomandat să stocaĠi cadrele importante pe un calculator înainte pe ecranul LCD. Lock


Unlock
de a efectua útergerea. Imaginea de pornire este stocată în (O imagine neprotejată nu este însoĠită de niciun indicator)
memoria internă a aparatului foto (nu pe cardul de memorie) úi - O imagine în modul BLOCAT va fi
nu va fi útearsă chiar dacă útergeĠi toate fiúierele de pe cardul de Set

memorie.
protejată faĠă de comanda de útergere
sau comenzile [Delete] (ùtergere) dar
NU va fi protejată faĠă de funcĠia [Format]
Protejarea imaginilor (Formatare).
Aceasta se foloseúte pentru protejarea anumitor cadre împotriva útergerii
accidentale (Blocare). De asemenea, se foloseúte la eliminarea protecĠiei
pentru imagini protejate anterior (Deblocare).
1. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi Delete Comentariu vocal
categoria de meniu [Protect] (ProtecĠie). Protect
Select
Apoi apăsaĠi butonul Dreapta. Voice memo
All
:Off
PuteĠi adăuga un comentariu vocal unei fotografii stocate.
DPOF

2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând butoanele Copy To Card


Delete
SUS/JOS úi apăsaĠi butonul OK. Protect

[Select] (Selectare) : Este afiúată fereastra de Back Set Voice memo


Off
:Off
DPOF
selectare pentru imaginea Copy To Card
On

căreia i se aplică / anulează


protecĠia. Back Set Start Stop

- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : SelectaĠi o imagine [Meniul comentariu vocal] [Pregătit pentru înregistrare] [În curs de înregistrare voce]
- Butonul OK : Protejează / anulează protecĠie
imagine Select Set - ApăsaĠi butonul declanúator pentru a face o fotografie. Imaginile sunt
- Butonul Fn : Modificările făcute vor salvate în meorie. După salvarea imaginii, vocea va fi înregistrată timp de
fi salvate iar meniul va 10 secunde.
dispărea. - Pentru a opri înregistrarea apăsaĠi butonul declanúator.

68
OpĠiuni fiúier ( )
DPOF Standard
Această funcĠie vă permite înglobarea în imagine a informaĠiilor
 DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare) permite referitoare la numărul de exemplare dorit.
înglobarea de informaĠii referitoare la imprimare în directorul MISC de pe
cardul de memorie. SelectaĠi imaginile pentru imprimare úi precizaĠi câte 1. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi Delete

exemplare doriĠi. categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaĠi Protect

butonul Dreapta. Select Image


Voice memo :Off

 Indicatorul DPOF va apărea pe ecranul LCD atunci când este afiúată o DPOF Select
2. ApăsaĠi din nou butonul Dreapta úi se va All Standard
imagine ce conĠine date DPOF. Imaginile pot fi apoi tipărite folosind o Copy To Card
Reset Index
afiúa submeniul [Standard] (Standard).
imprimată DPOF, sau la un număr tot mai mare de laboratoare foto care Size

3. SelectaĠi submeniul dorit apăsând


deĠin astfel de echipament. Back Set
butoanele Sus/Jos úi apăsaĠi butonul OK.
 Această funcĠie nu este disponibilă pentru fiúiere conĠinând clipuri video [Select] (Selectare)
sau înregistrare vocală. : Este afiúată fereastra de
 Când o imagine superangulară este tipărită ca superangulară, este selectare pentru imaginea 00

posibil ca un procent de 8% din partea stângă úi dreaptă a imaginii să care urmează să fie tipărită.
nu fie tipărit. AsiguraĠi-vă că imprimanta dumneavoastră este compatibilă - Sus / Jos / Stânga / Dreapta : SelectaĠi
la tipărire cu imaginile superangulare. Dacă prelucraĠi imaginea o imagine pentru tipărire. Quantity Set

la un laborator foto, solicitaĠi ca aceasta să fie tipărită ca imagine - Buton Zoom : SelectaĠi numărul de
superangulară. (Este posibil ca unele laboratoare să nu ofere tipărire la exemplare.
dimensiuni superangulare.) [All] (Toate) : StabiliĠi ca număr de 01
exemplare numărul total
de fotografii în afară de
secvenĠe video úi fiúiere Quantity Set
vocale.
- Butonul Sus / Jos : SelectaĠi numărul de exemplare
[Reset] (Resetare) : AnulaĠi configuraĠia pentru imprimare.
4. ApăsaĠi butonul OK pentru confirmare. Dacă o imagine conĠine
informaĠii DPOF, indicatorul DPOF ( ) va fi afiúat.

69
OpĠiuni fiúier ( )
 Index Dimensiune tipărire
Imaginile (în afară de secvenĠele video úi fiúierele vocale) sunt imprimate PuteĠi specifica dimensiunea de tipărire la tipărirea imaginilor stocate
în format index. pe cardul de memorie. Meniul [Size] (Dimensiune) este disponibil numai
pentru pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1.
1. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi Delete 1. ApăsaĠi butonul Sus / Jos úi selectaĠi
categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaĠi Protect
categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaĠi
Delete

Protect
butonul Dreapta. Voice memo

DPOF
Setting Index?
:Off
butonul Dreapta. VoiceSelect
memoImage :Off
Yes
2. SelectaĠi meniul [Index] (Index) úi apăsaĠi din Copy To Card No
Standard
Index 2. SelectaĠi meniul [Size] (Dimensiune) úi DPOF
Select
All Standard

nou butonul Dreapta. Submeniul va fi afiúat. Size


apăsaĠi din nou butonul Dreapta.
Copy To CardReset Index
Size
3. SelectaĠi submeniul dorit apăsând butonul Back Set Submeniul va fi afiúat.
SUS/JOS. 3. SelectaĠi submeniul dorit apăsând
Back Set

Dacă aĠi selectat [Yes] (Da) : Imaginea va fi imprimată în format index. butoanele SUS/JOS úi apăsaĠi butonul OK.
Dacă aĠi selectat [No] (Nu) : Se anulează configuraĠia pentru [Select] (Selectare) : Va apărea fereastra
imprimare index. pentru modificarea
4. ApăsaĠi butonul OK pentru a confirma configuraĠia. dimensiunilor de
Cancel

tipărire ale unei imagini.


- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : SelectaĠi Size Set

o imagine.
- Butonul Zoom : Modifică dimensiunile
de tipărire.
- Butonul Fn : Modificările făcute vor fi 3X5

salvate iar meniul va dispărea.


[All] (Toate) : Modifică dimensiunile de tipărire
pentru toate imaginile salvate. Size Set

- Butonul Sus / Jos : Selectează o dimensiune de tipărire


- Butonul OK : Confirmă parametrii modificaĠi.
[Reset] (Resetare) : Anulează toată configuraĠia pentru dimensiunile de tipărire.
Ä Meniu secundar DPOF [Size] (Dimensiune) : Anulare, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
 În funcĠie de producător úi modelul imprimantei, procesarea comenzii
de anulare de către imprimantă poate dura puĠin mai mult.
70
OpĠiuni fiúier ( )
Copiere pe Card Dacă nu există suficient spaĠiu disponibil pe cardul de memorie pentru a
copia imaginile salvate din memoria internă (11 MB), comanda
Aceasta vă permite să copiaĠi fiúiere imagine, secvenĠe video úi fiúiere de [Copy To Card] (Copiere pe card) va copia doar o parte din imagini úi va
înregistrare vocală pe cardul de memorie. apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină). Apoi sistemul va reveni la
modul redare. Vă rugăm să útergeĠi fiúierele inutile pentru a elibera spaĠiu
1. SelectaĠi categoria de meniu [Copy To Card] Delete înainte de introducerea cardului de memorie în aparatul foto.
(Copiere pe card) apăsând butoanele Sus /
Protect
 La mutarea imaginilor stocate în memoria internă prin comanda [Copy
Voice memo :Off
To Card] (Copiere pe card) pe card, va fi creat în ordine următorul
Jos. Apoi apăsaĠi butonul Dreapta. DPOF
număr pentru denumirea fiúierelor pe card pentru a evita repetarea
2. SelectaĠi submeniul dorit apăsând butoanele Copy To Card
Yes
denumirii fiúierelor.
No
SUS/JOS úi apăsaĠi butonul OK. - Când este activat [Reset] (Resetare) al meniului de configurare
- [Yes] (Da) : Toate imaginile, clipurile video úi Back Set
[File No.] (Fiúier) : Denumirile fiúierelor copiate se continuă de la
fiúierele de înregistrare vocală din memoria internă sunt ultima denumire de fiúier stocat.
copiate pe cardul de memorie după afiúarea mesajului - Când este activat [Series] (Serie) al meniului de configurare
[Se copiază] (În curs de procesare). După încheierea [File No.] (Fiúier) : Denumirile fiúierelor copiate se continuă de la
procesului de copiere, ecranul va reveni la modul redare. ultima denumire de fiúier capturat. După încheierea procesului
[Copy To Card] (Copiere pe card), ultima imagine stocată din ultimul
- [No] (Nu) : Anulează „Copierea pe card”.
director copiat este afiúată pe ecranul LCD.

71
PictBridge
PuteĠi utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimantă Imprimare facilă
care acceptă PictBridge (comercializat separat) pentru a imprima direct Când conectaĠi aparatul foto la imprimantă în
imaginile memorate. modul Redare, puteĠi imprima cu uúurinĠă o
Clipurile video úi fiúierele voce nu pot fi imprimate. fotografie.
- Prin apăsarea pe butonul Stânga / Dreapta
 Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimantă : Este selectată imaginea anterioară /
1. ConectaĠi aparatul foto la imprimantă prin intermediul cablului următoare. Print Menu

USB. - Apăsarea butonului OK : Imaginea afiúată curent va fi imprimată la


2. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaúte automat parametrii standard ai imprimantei.
imprimanta úi se conectează la aceasta.

Ä Dacă nu se realizează conectarea automată, setaĠi meniul


[USB] pe modul [Printer] (Imprimantă). (p.52)
Ä Pentru o imprimantă care poate recunoaúte discuri amovibile,
setaĠi meniul [USB] pe modul [Printer] (Imprimantă).

 Conectarea aparatului foto la o imprimantă

72
PictBridge : Selectarea fotografiei PictBridge : Parametri imprimare
PuteĠi selecta imaginea pe care doriĠi să o imprimaĠi. PuteĠi selecta meniurile Dimensiuni hârtie, Format imprimare, Tip hârtie,
 Precizarea numărului de exemplare de imprimat Calitate imprimare, Dată imprimare úi Imprimare nume fiúier pentru
1. ApăsaĠi butonul Menu; va fi afiúat meniul fotografiile imprimate.
PictBridge. Images :One Photo
One Photo
Size All:Auto 1. ApăsaĠi butonul Menu; va fi afiúat meniul
2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a Photos Images :One Photo

Layout :Auto PictBridge. Size


Auto
:Auto
selecta meniul [Images] (Imagini), apoi Postcard
Type :Auto 2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta Card
apăsaĠi butonul Dreapta. Layout
4x6
:Auto

Quality :Auto meniul dorit, apoi apăsaĠi pe butonul Dreapta. Type L :Auto
3. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a
Back Set 3. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta Quality
2L
:Auto
selecta submeniul dorit, apoi apăsaĠi
valoarea de submeniu dorită, apoi apăsaĠi
butonul OK. Back Set

butonul OK.
- SelectaĠi [One Photo] (O Imagine) sau [All Photos] (Toate Imaginile).
Va fi afiúat un ecran unde puteĠi seta numărul de copii de imprimat, Meniu FuncĠie Submeniu
după cum se arată mai jos. Auto, PostCard, Card, 4X6, L,
[Size] SelectaĠi dimensiunile hârtiei 2L, Letter, A4, A3 (Auto, Carte
(Dimensiune) pentru imprimare poútală, Carte de vizită, 4X6,
2L, Scrisoare, A4, A3)
0 1
Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
[Layout] AlegeĠi numărul de fotografii de
Index (Auto, Complet, 1, 2, 4,
(Dispunere) imprimat pe o coală
8, 9, 16, Index)
SelectaĠi calitatea hârtiei pentru Auto, Plain, Photo, FastPhoto
Quantity Set Quantity Set
[Type] (Tip)
[Dacă aĠi selectat [One Photo] [Dacă aĠi selectat [All Photos] imprimare (Auto, Normală, Foto, Foto rapid)
(O Imagine)] (Toate Imaginile)] [Quality] AlegeĠi calitatea fotografiei de Auto, Draft, Normal, Fine
- ApăsaĠi pe butonul Sus/Jos pentru a selecta numărul de exemplare. (Calitate) imprimat (Auto, SchiĠă, Normală, Înaltă)
- Dacă aĠi selectat [One Photo] (O Imagine) OptaĠi pentru imprimarea sau nu
[Date] (Data) Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)
a datei
: UtilizaĠi butonul Stânga / Dreapta pentru a selecta o altă fotografie.
[File Name] OptaĠi pentru imprimarea sau nu
După ce aĠi selectat o altă fotografie, selectaĠi numărul de copii pentru Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)
(Nume Fiúier) a numelui fiúierului
o altă fotografie.
- După ce aĠi precizat numărul de exemplare, apăsaĠi butonul OK pentru salvare. Ä Unele opĠiuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate imprimantele.
- ApăsaĠi pe butonul declanúator pentru a reveni la meniu fără a preciza Dacă nu sunt acceptate, meniurile sunt afiúate în continuare pe ecranul
numărul de exemplare. LCD, dar nu pot fi selectate.
4. ApăsaĠi butonul modului de redare ( Î ) úi imaginile vor fi tipărite.
73
PictBridge : Resetare ObservaĠii importante
IniĠializează configuraĠiile modificate de utilizator. AtenĠie la respectarea următoarelor măsuri!

1. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta Date :Auto Acest aparat conĠine componente electronice de precizie. Nu utilizaĠi sau
fereastra de meniu [Reset] (Resetare). Apoi File Name :Auto depozitaĠi aparatul în următoarele locuri:
apăsaĠi butonul Dreapta. Reset
Yes
No - Zone expuse la variaĠii mari de temperatură úi umiditate.
2. UtilizaĠi butoanele Sus / Jos pentru a selecta No - Zone expuse la praf úi murdărie.
valoarea de submeniu dorită, apoi apăsaĠi - Zone expuse direct la razele solare sau în interiorul unui autovehicul,
butonul OK. Back Set pe vreme foarte caldă.
Dacă aĠi selectat [Yes] (Da) : Vor fi resetate toate setările pentru imprimare - Medii cu magnetizare puternică sau cu vibraĠii excesive.
úi imagine. - Zone cu materiale uúor explozibile sau uúor inflamabile.
Dacă aĠi selectat [No] (Nu) : Setările nu vor fi resetate.
 Nu lăsaĠi aparatul foto în locuri expuse la praf, substanĠe chimice (cum
Ä Parametrii standard ai imprimantei depind de producătorul acesteia. ar fi, naftalina úi insecticidele anti-molii), la temperaturi ridicate sau
Pentru configuraĠia standard a imprimantei, consultaĠi instrucĠiunile de umiditate ridicată. PăstraĠi aparatul foto cu silicagel, într-o cutie închisă
utilizare ataúate acesteia. ermetic, atunci când nu intenĠionaĠi să-l folosiĠi un timp îndelungat.

 Nisipul poate fi deosebit de dăunător pentru aparatele foto.


- EvitaĠi pătrunderea nisipului în interiorul aparatului foto atunci când îl
utilizaĠi pe plaje sau în alte zone cu mult nisip.
- În caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge.

 Manevrarea aparatului foto


- Niciodată nu scăpaĠi aparatul foto úi nu-l expuneĠi la úocuri sau vibraĠii
puternice.
- ProtejaĠi ecranul LCD de dimensiuni mari împotriva úocurilor. Atunci
când aparatul foto nu este folosit, păstraĠi-l în tocul său.
- EvitaĠi obstrucĠionarea obiectivului sau a bliĠului când faceĠi fotografii.
- Aparatul foto nu este rezistent la apă.
Pentru evitarea úocurilor electrice periculoase, nu ĠineĠi úi nu utilizaĠi
aparatul foto cu mâinile ude.

74
ObservaĠii importante
- Dacă utilizaĠi aparatul foto în locuri umede, cum ar fi o plajă sau o ÎntreĠinerea aparatului foto
piscină, evitaĠi pătrunderea apei úi nisipului în interiorul aparatului foto. - UtilizaĠi o perie moale (disponibilă la magazinele foto) pentru a curăĠa
În caz contrar, aparatul se poate defecta sau distruge. delicat montajele obiectivului úi ecranului LCD. Dacă nu reuúiĠi astfel,
puteĠi curăĠa obiectivul cu hârtie specială pentru lentile úi lichid special.
 Temperaturile extreme pot crea probleme. CurăĠaĠi corpul aparatului cu o cârpă moale. EvitaĠi contactul aparatului
- Dacă mutaĠi aparatul foto dintr-un mediu rece într-unul cald úi umed, foto cu solvenĠi ca benzenul, insecticidele, diluanĠii etc. Acestea pot
este posibilă formarea condensului pe circuitele electronice sensibile. deteriora carcasa aparatului foto úi afecta funcĠionarea. Manipularea
În acest caz, opriĠi aparatul foto úi aúteptaĠi cel puĠin 1 oră până când brutală poate deteriora ecranul LCD. EvitaĠi deteriorarea úi păstraĠi
umezeala se usucă. De asemenea, acumularea umezelii poate apărea aparatul foto în tocul de transport atunci când nu-l utilizaĠi.
úi pe cardul de memorie. În acest caz, opriĠi aparatul foto úi scoateĠi
cardul de memorie. AúteptaĠi să se evapore umezeala. Nu încercaĠi să demontaĠi sau să modificaĠi aparatul foto.

 În anumite condiĠii, electricitatea statică poate declanúa bliĠul. Acest lucru


 PrecauĠii privind utilizarea obiectivului nu dăunează aparatului foto úi nu constituie o defecĠiune.
- Dacă obiectivul este expus la radiaĠia solară directă, senzorul de
imagine se poate decolora úi deteriora. La încărcarea sau descărcarea fotografiilor, transferul de date poate fi
- EvitaĠi amprentele sau substanĠele străine pe obiectiv. afectat de electricitatea statică. În acest caz, deconectaĠi úi reconectaĠi
cablul USB înainte de a încerca din nou transferul.
 Dacă aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai îndelungat, este
posibil să se descarce electric. Vă recomandăm să scoateĠi bateria úi Înaintea unui eveniment important sau înainte de plecarea într-o
cardul de memorie dacă nu intenĠionaĠi să utilizaĠi aparatul foto un timp călătorie, verificaĠi starea aparatului foto.
îndelungat. - FaceĠi o fotografie pentru a testa starea aparatului foto úi pregătiĠi
baterii de rezervă.
 Dacă aparatul foto este expus la interferenĠe electronice, se va închide - Compania Samsung nu este responsabilă pentru funcĠionarea
singur pentru a proteja cardul de memorie. necorespunzătoare a aparatului foto.

 Dacă aparatul foto nu este folosit o perioadă mai lungă de timp, data úi
ora pot reveni la valorile implicite ce se reinstalează automat ca urmare a
descărcării bateriei. În acest caz, reintroduceĠi data úi ora corectă înainte
de înregistrare.

75
Indicator de avertizare
Pe ecranul LCD pot apărea câteva avertizări diferite. [ File Error (Eroare fiúier) ]
 Eroare fiúier
 ùtergeĠi fiúierul.
[ Card Error (Eroare card) ] Eroare a cardului de memorie
 Eroare a cardului de memorie ContactaĠi un centru de service pentru aparate foto.
 OpriĠi aparatul foto úi porniĠi-l din nou.
 ReintroduceĠi cardul de memorie [ Low Battery (Baterie descărcată) ]
 IntroduceĠi úi formataĠi cardul de memorie (p. 48) Bateria este aproape descărcată
 IntroduceĠi baterii noi.
[ Card Locked (Card blocat) ]
 Cardul de memorie este blocat
 Card de memorie SD/SDHC: CulisaĠi comutatorul de protecĠie la
scriere înspre partea de sus a cardului
de memorie.

[ Memory Full (Memorie plină) ]


 Cardul de memorie sau memoria internă sunt pline.
 IntroduceĠi un card de memorie nou.
 ùtergeĠi fiúierele imagine care nu sunt necesare

[ No Image File (Nicio imagine) ]


 Nu există imagini stocate în memorie
 FaceĠi fotografii
 IntroduceĠi un card de memorie care conĠine imagini

76
Înainte de a vă adresa centrului de service
VerificaĠi următoarele Aparatul foto nu face fotografii la apăsarea butonului declanúator
 Capacitatea memoriei este insuficientă
Aparatul foto nu porneúte ùtergeĠi fiúierele imagine care nu sunt necesare
 Bateria este aproape descărcată Cardul de memorie nu a fost formatat
 IntroduceĠi baterii noi. (p. 13) FormataĠi cardul de memorie (p. 48)
 Bateria este introdusă greúit, cu polaritatea inversată. Cardul de memorie este epuizat
 IntroduceĠi bateria conform semnelor de polaritate (+, -) IntroduceĠi un card de memorie nou
 Cardul de memorie este blocat
Alimentarea aparatului foto se întrerupe în timpul utilizării ConsultaĠi partea referitoare la mesajul de eroare [Card Locked]
 Bateria este complet descărcată (Card blocat)
 IntroduceĠi baterii noi. Aparatul foto este oprit
 Aparatul foto se opreúte automat PorniĠi aparatul foto
 PorniĠi din nou aparatul foto. Bateria este complet descărcată
 OperaĠiunea a fost oprită din cauza faptului că aparatul a fost folosit la o IntroduceĠi baterii noi (p. 13)
temperatură mai scăzută decât limita minimă a aparatului. Bateria este introdusă greúit, cu polaritatea inversată.
 ğineĠi aparatul úi bateria în buzunare pentru a le încălzi, apoi, chiar IntroduceĠi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
înainte să realizaĠi fotografiile, introduceĠi bateria în aparat úi începeĠi
să fotografiaĠi. Aparatul foto încetează brusc să mai funcĠioneze în timpul utilizării
 Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defecĠiuni
 ScoateĠi/reintroduceĠi bateria úi porniĠi aparatul foto

Fotografiile sunt neclare


 AĠi făcut o fotografie a subiectului fără a seta un
mod macro corespunzător
 SelectaĠi un mod macro corespunzător pentru a face o fotografie clară.
 Fotografiere dincolo de raza de acĠiune a bliĠului
 FotografiaĠi în raza de acoperire a bliĠului
 Obiectivul este pătat sau murdar
 CurăĠaĠi obiectivul

77
Înainte de a vă adresa centrului de service
BliĠul nu se declanúează Pe monitorul extern nu apare nicio imagine
 AĠi selectat modul fără bliĠ Monitorul extern nu a fost conectat corect la
 DezactivaĠi modul fără bliĠ aparatul foto
 Modul aparatului foto nu poate utiliza bliĠul VerificaĠi cablurile de conectare
 ConsultaĠi instrucĠiunile pentru BLIğ (p. 29) Pe cardul de memorie se găsesc fiúiere incorecte
 IntroduceĠi un card de memorie care conĠine fiúierele corecte
Data úi ora sunt afiúate greúit
 Data úi ora au fost introduse greúit sau aparatul foto a revenit la La utilizarea aplicaĠiei de navigare a computerului, nu apare fiúierul
configuraĠia standard [Removable Disk] (Disc amovibil)
ReconfiguraĠi corect data úi ora Conectarea prin cablu este greúită
 VerificaĠi conexiunea
Butoanele aparatului foto nu funcĠionează Aparatul foto este oprit
 DefecĠiune a aparatului foto PorniĠi aparatul foto
 ScoateĠi/reintroduceĠi bateria úi porniĠi aparatul foto Sistemul de operare nu este Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. O
altă cauză este incompatibilitatea computerului cu sistemul USB
S-a produs o eroare a cardului în timp ce cardul de memorie se află în aparatul foto. InstalaĠi Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 pe un computer
 Formatare incorectă a cardului de memorie compatibil USB.
 ReformataĠi cardul de memorie
Uneori, o parte din ecranul LCD nu este vizibilă sau apare un punct.
Nu se redau imaginile Deúi ecranul LCD este fabricat utilizând tehnologie de înaltă precizie,
 Nume de fiúier incorect (Nerespectarea formatului DCF) uneori pixelii de precizie nu se aprind sau apar puncte roúii, albe sau
 Nu modificaĠi numele de fiúier al fotografiei albastre.
 Acest fenomen nu afectează calitatea imaginii înregistrate úi nu
Culorile fotografiei sunt altele decât în realitate reprezintă un defect.
 Balansul de alb sau setarea efectelor sunt greúite
 SelectaĠi un Balans de alb úi efect corespunzătoare La fotografierea unui obiect luminos apare o linie verticală pe ecranul LCD.
 Dacă subiectul este expus la lumină puternică, poate apărea o linie
Imaginile sunt prea luminoase verticală gri, neagră, roúie sau mov.
 Expunerea este excesivă Acest fenomen se numeúte dungă de lumină úi nu afectează
 ResetaĠi compensarea expunerii calitatea imaginii înregistrate. Acesta nu reprezintă un defect.

78
SpecificaĠii
Senzor de imagine - Tip : 1/2,33” CCD BliĠ - Moduri : Auto, Auto úi Reducere efect ochi roúii, BliĠ auxiliar,
- Pixeli efectivi : Aprox. 10,2 megapixeli Sincronizare lentă, BliĠ dezactivat, Corector ochi
- Total pixeli : Aprox. 10,3 megapixeli roúii (Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash,
Slow sync, Flash off, Red-eye Fix)
Obiectiv - DistanĠa focală : Obiectiv SAMSUNG f = 6,3 ~ 18,9mm - DistanĠă : Superangular : 0,4m ~ 3,8m,
(echivalent film 35 mm: 35 ~ 105mm) Tele : 0,5 m ~ 2,1 m
- F nr. : F3,2(W) ~ F5,8(T) - Timp de reîncărcare: Aproximativ 5 sec.
- Zoom digital: · Mod fotografie : 1,0X ~ 3,0X
· Mod redare : 1,0X ~ 11,4X Claritate - Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+ (Contur atenuat+,
(în funcĠie de dimensiunile imaginii) Contur atenuat, Normal, Intens, Intens+)
Ecran LCD - TFT LCD color 2,5” (230.000 puncte) Balans de alb - Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Custom (Auto, Lumină naturală, Înnorat,
Focalizare - Tip : Auto focalizare TTL Fluorescent_H, Fluorescent_H, Tungsten, Personalizat)
(AF multiplă, AF centru, AF identificare faĠă)
- DistanĠă Înregistrare voce - Înregistrare voce (max. 10 ore)
- Comentariu vocal pentru fotografie (max. 10 secunde).
Normal Macro Auto macro
Imprimarea datei - Data, Data úi ora, Dezactivat (selectabil de către utilizator)
Superangular 10cm ~ 80cm 10cm ~ infinit
80cm ~ infinit
Tele 50cm ~ 80cm 50cm ~ infinit Fotografiere - Mod
· fotografie : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide, Scene
( Auto, Program, DIS, Ghid fotografiere, Scenă )
Obturator - Auto(Auto) : 1 ~ 1/1,500 sec.,
· Scenă : Fotografie portret, Nightscene, Portrait,
Program(Program) : 1 ~ 1/1,500 sec., Children, Landscape, Closeup, Text,
Night(Noapte) : 8 ~ 1/1,500 sec., Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks,
Firework(Artificii) : 4 sec. Beach & Snow(Fotografie portret,
Expunere - Control: Program AE (Program AE) Noapte, Portret, Copii, Peisaj, Prim-
plan, Text, Apus, Răsărit, Contra luminii,
- Mod de măsurare : Multi(Multi), Spot(Punct),
Artificii, Plajă úi zăpadă)
Center-weighted (Centrat), Face
· Fotografiere : Singular, Continuu, Captură miúcar, AEB
Detection AE (AE identificare faĠă) (Single, Continuous, Motion Capture, AEB)
- Compensare : ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
79
SpecificaĠii
· Temporizator : 10 sec., 2 sec., Double, Motion Timer - Capacitate (1 GB)
(10 sec., 2 sec., Dublă temporizare,
Temporizator miúcare)
- Clip video
Super Fine Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
· Cu Audio sau fără Audio (selectabil de către utilizator, (Excelentă) 183 200 252 252 334 495 1238
timp de înregistrare: maxim 2 ore)
· Dimensiune: 640x480, 320x240 Fine Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
(Bună) 334 362 442 445 578 814 1673
· FrecvenĠă cadre : 30 cps, 15 cps
· Zoom optic 3X úi oprire sunet în timpul acĠionării funcĠiei zoom. Normal Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
· Editare film (înglobat) : Pauză în timpul înregistrării, (normală) 472 511 613 619 793 1067 1876
Captură imagine statică Ä Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung úi pot varia în
funcĠie de condiĠiile de captură sau de configurarea aparatului.
Stocare - Medii de stocare
· Memorie internă : Memorie flash de 11 MB Efecte - Efecte: Photo Style Selector (Selector
· Memorie externă (opĠional) tip foto), Image Adjust (Ajustare
: Card MMC (garantat până la 1 GB) imagine) (Sharpness(Claritate),
Card SD (garantat până la 2 GB) Saturation(SaturaĠie), Contrast)
Card SDHC (garantat până la 8 GB) - Editare: Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire),
- Format fiúier Photo Style Selector (Selector tip
· Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 foto), Image Adjust(Ajustare imagine)
· Clip video : AVI (MJPEG) (Face Retouch(Retuúare faĠă), Red
· Audio : WAV Eye Fix(Fotografie portret), Brightness
- Dimensiune imagine (Luminozitate), Contrast(Contrast),
Saturation (SaturaĠie))
Redare imagine - Tip : Câte o singură imagine, Miniaturi, Prezentare
3648X 3648X 3648X 3072X 2592X 2048X 1024X succesivă a mai multor imagini, Film.
2736 2432 2052 2304 1944 1536 768 Ä Multi Slide Show (Prezentare succesivă multiplă):
Prezentare succesivă cu efecte úi fond muzical

80
SpecificaĠii
InterfaĠă - Conector ieúire digitală : USB 2.0
- Audio : Mono
- Ieúire video : NTSC, PAL (selectabil de către utilizator)
- Conector de alimentare c.d.: 3,3V
Sursa de alimentare - Baterii: 2 x Alcaline AA
- Baterie reîncărcabilă : KIT SNB-2512B (opĠional)
(2x baterii AA Ni-MH úi încărcător)
Ä Bateriile incluse pot diferi în funcĠie de zona de
comercializare.
Dimensiuni (L x Î x A) - 94,1 X 62,7 X 25,2 mm (excluzând protuberanĠele)
Greutate - Aproximativ 120g (fără baterii úi card de memorie)
Temperatura de operare - 0 ~ 40°C
Umiditate admisă - 5 ~ 85%
Software - Samsung Master, Adobe Reader

Ä SpecificaĠiile pot fi modificate fără o înútiinĠare prealabilă.


Ä Toate mărcile comerciale înregistrate sunt proprietatea deĠinătorilor
respectivi.

81
Precizări pachet software CerinĠe de sistem
CitiĠi cu atenĠie manualul de instrucĠiuni înainte de utilizare.
Pentru Windows Pentru Macintosh
- Aceste pachete software úi manualul de utilizare nu pot fi sub nicio formă
reproduse integral sau parĠial. Sistem PC cu procesor minim Power Mac G3 sau mai recent
- LicenĠa pentru drepturile de autor ale pachetelor software este acordată Pentium III 500MHz Mac OS 10.3 sau mai recent
SpecificaĠii
numai pentru utilizarea cu aparatul foto. (se recomandă Pentium III 800 MHz) Minim 256 MB RAM
conexiune
- În cazul puĠin probabil a unui defecĠiuni de fabricaĠie, vă vom repara sau Windows 2000 / XP / Vista (se recomandă peste 512 MB)
USB
schimba aparatul foto. Cu toate acestea, nu suntem responsabili în niciun Minim 256 MB RAM 110MB of available hard disk
fel pentru deteriorarea provocată de o utilizare necorespunzătoare. (se recomandă peste 512 MB) space
- GaranĠia Samsung nu acoperă utilizarea unui computer artizanal sau 250 MB spaĠiu disponibil pe hard
a unui computer úi a unui sistem de operare care nu sunt garantate de disk (se recomandă peste 1 GB)
producător. Monitor cu rezoluĠie 1024 x 768
- Înainte de a citi acest manual, trebuie să aveĠi cunoútinĠe de bază despre SpecificaĠii pixeli, 16 biĠi adâncime de culoare
computere úi despre sistemele de operare. compatibilitate (24 biĠi adâncime de culoare -
software recomandată)
Microsoft DirectX 9.0c sau o
versiune mai recentã

Ä Incompatibil cu Windows XP úi Vista, ediĠia pe 64 de biĠi.


Ä Samsung nu este responsabilă pentru defecĠiunile sau
deteriorările provocate de utilizarea unui computer neautorizat,
inclusiv un PC asamblat.

82
Despre aplicaĠiile software
După introducerea CD-ROM-ului livrat cu aparatul foto în unitatea CD-ROM, Trebuie să aúteptaĠi 5 ~ 10 secunde pentru lansarea automată a
trebuie să se deschidă automat următoarea fereastră. programului de instalare, în funcĠie de capacitatea computerului
dvs. Dacă nu apare fereastra, rulaĠi [Windows Explorer] úi selectaĠi
Ä Capturile de ecran prezentate în [Installer.exe] în directorul rădăcină al unităĠii CD-ROM.
acest manual au la bază ediĠia în
limba engleză a Windows.

 Samsung Master : Aceasta este o soluĠie software de media integrată.


Acum puteĠi descărca, vizualiza, edita úi salva imaginile dvs. digitale úi
clipurile video cu ajutorul acestui pachet software. Acest pachet software
este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.

83
Instalarea aplicaĠiilor software
Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instalaĠi mai întâi 2. InstalaĠi DirectX, Samsung Master selectând unul din butoanele afiúate
pachetul software. După aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot fi pe ecran. Dacă aveĠi deja o versiune mai nouă a DirectX instalată,
transferate în computer úi pot fi editate cu un program de editare imagini. DirectX nu se va instala.

 PuteĠi vizita pagina de internet a Samsung.

http://www.samsungcamera.com : Engleză
http://www.samsungcamera.co.kr: Coreeană

1. Va apărea fereastra de executare


automată. FaceĠi clic pe [Samsung
Digital Camera Installer] în
fereastra de executare automată.

84
Instalarea aplicaĠiilor software
3. După ce aĠi pornit din nou computerul, conectaĠi aparatul foto la
computer cu ajutorul cablului USB.

4. PorniĠi aparatul foto.


Se va deschide [Found New Hardware
Wizard] (Asistent instalare dispozitiv
nou) úi computerul va recunoaúte
aparatul foto.

Ä Dacă sistemul dvs. de operare este


Windows XP/Vista, se va lansa un
program pentru vizualizarea imaginilor.

85
Instalarea aplicaĠiilor software Pornire mod PC
 Documentele PDF ale manualului de instrucĠiuni sunt incluse în În cazul în care conectaĠi cablul USB la un port USB al computerului,
CD-ROM-ul cu pachetul software care însoĠeúte aparatul foto. CăutaĠi iar apoi porniĠi alimentarea, aparatul foto va comuta automat în „mod
fiúierele PDF cu ajutorul programuluid e căutare al Windows. Înainte conectare la computer”. În acest mod, puteĠi descărca pe computer
de a deschide fiúierele PDF, trebuie să instalaĠi Adobe Reader, inclus fotografiile stocate, prin intermediul cablului USB.
pe CD-ROM-ul cu software. InstalaĠi Adobe Reader de pe CD-ul livrat.
Dacă nu este activată conexiunea la internet, instalaĠi Adobe Reader
utilizând fiúierul executabil de pe CD.
 Pentru a instala corect Adobe Reader 6.0.1, trebuie să fie deja instalat Configurarea aparatului foto pentru conectare
Internet Explorer 5.01 sau o versiune mai recentă.
VizitaĠi „www.microsoft.com” úi actualizaĠi aplicaĠia Internet Explorer. 1. PorniĠi aparatul foto
2. ConectaĠi aparatul foto la computer prin intermediul cablului USB
inclus.
3. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaúte automat computerul úi
se conectează la acesta.

Ä Dacă nu se realizează conectarea automată, setaĠi meniul [USB] pe


modul [Computer]. (p.52)

86
Pornire mod PC
 Conectarea aparatului foto la un computer A tárolt képek letöltése
Letöltheti a fényképezĘgépben tárolt állóképeket a számítógépe
merevlemezére, és kinyomtathatja vagy egy fényképszerkesztĘ
szoftver segítségével szerkesztheti azokat.

1. Csatlakoztassa a fényképezĘgépet a számítógépéhez az USB


kábel segítségével.

2. A számítógép Asztalán válassza


a [My computer] (Sajátgépet) és
kattintson kettĘt a [Removable Disk
à DCIM à 100SSCAM] (CserélhetĘ
lemez) elemre. Ekkor megjelennek
a képfájlok.

 Deconectarea aparatului foto de la computer


ConsultaĠi pagina 89 (Scoaterea discului amovibil).

3. Válasszon ki egy képet és nyomja


meg a jobboldali egérgombot.

87
Pornire mod PC
4. Se va deschide o fereastră de meniu. - Utilizând [Samsung Master], puteĠi vizualiza fotografiile stocate în
FaceĠi clic pe meniul [Cut] (Decupare) sau memorie direct pe ecranul computerului úi puteĠi copia sau transfera
[Copy] (Copiere). fiúierele imagine.
- [Cut] (Decupare) : decupează fiúierul
selectat.
- [Copy] (Copiere) : copiază fiúierele. Pentru vizualizare vă recomandăm copierea fotografiilor în computer.
Deschiderea fotografiilor direct de pe discul amovibil poate duce la
deconectarea bruscă.
 Când încărcaĠi pe discul amovibil un fiúier care nu este înregistrat cu
acest aparat foto, pe ecranul LCD va fi afiúat un mesaj [File Error]
5. FaceĠi clic pe directorul unde doriĠi să adăugaĠi fiúierul. (Eroare fiúier) în modul PLAY (Redare), iar în modul THUMBNAIL
(Miniatură) nu se va afiúa nimic.

6. ApăsaĠi butonul din dreapta al mausului


úi se va deschide o fereastră meniu.
FaceĠi clic pe [Paste] (Adăugare).

7. Fiúierul imagine este transferat din


aparatul foto în computer.

88
Scoaterea discului amovibil
 Windows 2000/XP/Vista 5. Se va deschide o fereastră [Safe to
(IlustraĠiile pot fi diferite faĠă de cele prezentate, în funcĠie de sistemul de Remove Hardware] (Dispozitivul se
operare Windows). poate scoate în siguranĠă). ApăsaĠi
1. VerificaĠi dacă este în curs transferul unui fiúier între aparatul foto úi butonul [OK].
computer.
Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent, 6. Se va deschide o fereastră [Unplug
aúteptaĠi până când indicatorul nu mai clipeúte, ci rămâne aprins. or Eject Hardware] (Deconectare sau
scoatere dispozitiv). ApăsaĠi pe butonul
[Close] (Închidere) úi discul amovibil va
fi scos în siguranĠă.
2. FaceĠi dublu clic pe pictograma [Unplug
or Eject Hardware] (Deconectare
sau scoatere dispozitiv) din bara de
[Double-click!] (Dublu clic!)
activităĠi.
7. DeconectaĠi cablul USB.

3. Se va deschide fereastra [Unplug or


Eject Hardware] (Deconectare sau
scoatere hardware). SelectaĠi [USB
Mass Storage Device] (Dispozitiv de
stocare masivă pe USB), apoi apăsaĠi
butonul [Stop] (Oprire).

4. Se va deschide fereastra [Stop a


Hardware device] (Oprirea unui
dispozitiv hardware). SelectaĠi [USB
Mass Storage Device] (Dispozitiv de
stocare masivă pe USB), apoi apăsaĠi
butonul [OK].

89
Samsung Master
Cu ajutorul acestui pachet software puteĠi descărca, vizualiza, edita úi salva 4. SelectaĠi o destinaĠie úi creaĠi un
imaginile dvs. digitale úi filmele. Acest pachet software este compatibil dosar pentru salvarea imaginilor úi
numai cu sistemul de operare Windows. dosarelor descărcate.
Pentru a porni programul, faceĠi clic pe [Start Programs Samsung - Numele de directoare pot fi
Samsung Master] (Start Programe Samsung Samsung Master). atribuite în ordinea datei, iar
imaginile vor fi descărcate.
- Numele directorului va fi cel
 Descărcarea imaginilor dorit de dvs. iar fiúierele vor fi
1. ConectaĠi aparatul foto la computer. descărcate.
- După selectarea directorului
2. După conectarea aparatului foto la creat anterior, fotografiile vor fi
computer, se va afiúată o fereastră descărcate.
pentru descărcarea imaginilor.
- Pentru a descărca imaginile 5. FaceĠi clic pe butonul [Next >]
capturate, selectaĠi butonul [Select (Continuare).
All] (Selectare totală). 6. Se va deschide o fereastră ca în
- SelectaĠi dosarul dorit din fereastră imaginea alăturată.
úi faceĠi clic pe butonul [Select DestinaĠia directorului selectat va fi
All] (Selectare totală). PuteĠi salva imaginile capturate úi dosarul afiúată în partea de sus a ferestrei.
selectat. FacĠi clic pe butonul [Start] pentru
- Dacă faceĠi clic pe butonul [Cancel] (Anulare), descărcarea va fi a descărca imaginile.
anulată.

3. FaceĠi clic pe butonul [Next >] 7. Imaginile descărcate vor fi afiúate.


(Continuare).

90
Samsung Master
 Vizualizare imagini : PuteĠi vizualiza imaginile memorate. Editare imagine : PuteĠi edita fotografia.

- FuncĠiile programului pentru vizualizarea imaginilor sunt enumerate mai jos.


Ì Bara meniu: PuteĠi selecta meniurile. - FuncĠiile de editare a imaginilor sunt enumerate mai jos.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help (Fiúier, Ì Meniu editare: PuteĠi selecta următoarele meniuri.
Editare, Vizualizare, Instrumente, Modifică funcĠii, Descărcare automată, [Tools] (Instrumente) : PuteĠi redimensiona sau decupa imaginea
AsistenĠă) etc. selectată. ConsultaĠi meniul [Help] (AsistenĠă).
Í Fereastră selectare imagini : În această fereastră puteĠi selecta imaginile dorite. [Adjust] (Ajustare) : PuteĠi modifica calitatea imaginii. ConsultaĠi
Meniu de selectare a tipului de suport media : În acest meniu puteĠi meniul [Help] (AsistenĠă).
selecta programul pentru vizualizarea imaginilor, funcĠiile de [Retouch] (Retuúare) : PuteĠi modifica imaginea sau aplica efecte pe
editare imagini úi clip video. imagine. ConsultaĠi meniul [Help] (AsistenĠă).
Fereastră vizualizare preliminară : PuteĠi previzualiza o imagine sau un Í Instrumente desen: Instrumente pentru editarea unei imagini.
clip video úi verifica informaĠiile multimedia. Fereastră afiúare fotografie: În această fereastră este afiúată imaginea selectată.
Bară zoom: PuteĠi modifica dimensiunile de previzualizare. Fereastră vizualizare preliminară : PuteĠi previzualiza fotografia modificată.
 Fereastră afiúare dosar: PuteĠi vedea localizarea dosarului fotografiei selectate. Ä O fotografie editată cu Samsung Master nu poate fi redată pe aparatul foto.
 Fereastră afiúare fotografie: Sunt afiúate fotografiile din dosarul selectat. Ä ConsultaĠi meniul [Help] (AsistenĠă) din Samsung Master pentru informaĠii
Ä ConsultaĠi meniul [Help] (AsistenĠă) din Samsung Master pentru informaĠii suplimentare.
suplimentare.
91
Samsung Master
 Editare film: PuteĠi grupa fotografii, clipuri video, înregistrări vocale úi Ä Unele clipuri video care au fost comprimate cu ajutorul unui program
fiúiere vocale într-un clip video. codec incompatibil cu Samsung Master nu pot fi redate cu Samsung
Master.
Ä ConsultaĠi meniul [Help] (AsistenĠă) din Samsung Master pentru
informaĠii suplimentare.

- FuncĠiile de editare a clipurilor video sunt enumerate mai jos.


Ì Meniul Edit (Editare) : PuteĠi selecta următoarele meniuri.
[Add Media] (Adăugare media) : PuteĠi adăuga unui clip video alte
elemente media.
[Edit Clip] (Editare clip) : PuteĠi modifica luminozitatea, contrastul,
culorile úi saturaĠia.
[Effects] (Efecte) : PuteĠi aplica un efect.
[Set Text] (Aplicare text) : PuteĠi insera fragmente de text.
[Narrate] (Comentariu vocal) : PuteĠi insera un comentariu.
[Produce] (ProducĠie) : PuteĠi salva fiúiere multimedia editate sub
un nou nume de fiúier.
PuteĠi selecta tipurile de fiúier AVI, Windows
media (wmv) úi Windows media (asf).
Í Fereastră afiúare cadru: În această fereastră puteĠi insera element multimedia.

92
A Macintosh USB illesztĘprogram telepítése A Macintosh USB illesztĘ használata
1. A Macintosh USB illesztĘprogram nincs a szoftveres CD-n, mivel 1. Kattintson duplán a számítógép asztalán levĘ új ikonra.
a Macintosh operációs rendszer támogatja a fényképezĘgép Megjelenik a memóriában levĘ mappa.
illesztĘjét. 2. Válasszon ki egy képfájlt és másolja vagy helyezze át a
2. EllenĘrizze a MAC operációs rendszerének változatát az indítás Macintosh számítógépre.
alatt. Ez a fényképezĘgép a MAC OS 10.3 operációs rendszerrel
kompatibilis. ElĘször fejezze be a számítógéprĘl a fényképezĘgépre való
3. Kapcsolja össze a fényképezĘgépet a Macintosh rendszerĦ feltöltést, majd távolítsa el a cserélhetĘ lemezt az Extract
számítógéppel, majd kapcsolja be azt. parancs segítségével.
4. A fényképezĘgép Macintosh rendszerĦ számítógéphez való
csatlakoztatása után egy új ikon jelenik meg a számítógép asztalán.

93
FAQ
În caz de defecĠiuni ale conexiunii USB, verificaĠi următoarele. Cazul 6 Atunci când deschid Device Manager (Manager dispozitive)
(făcând clic pe Start (Settings) Control Panel (Performance
Cazul 1 Cablul USB nu este conectat sau nu se foloseúte cablul USB and Maintenance) System (Hardware) Device Manager),
furnizat. (Start (Setări) Panou de control (PerformanĠă úi
 ConectaĠi cablul USB furnizat. întreĠinere) Sistem (Hardware) Manager dispozitive),
există elemente Unknown Devices (Dispozitive necunoscute)
sau Other Devices (Alte dispozitive) cu un semn de întrebare (?)
Cazul 2 Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs. galben alături, sau hardware cu un semn de exclamare (!) alături.
Uneori, aparatul foto poate apărea sub [Unknown Devices] FaceĠi clic dreapta pe elementul cu semnul întrebării (?) sau
(Dispozitive necunoscute) în Device Manager (Manager dispozitive). semnul exclamării (!) úi selectaĠi „Remove” (Scoatere). PorniĠi
 OpriĠi aparatul foto, deconectaĠi cablul USB, reconectaĠi cablul din nou computerul úi conectaĠi din nou aparatul foto.
USB, apoi porniĠi aparatul foto.

Cazul 3 La transferul fiúierului se produce brusc o eroare. Cazul 7 În cazul unor programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3
 OpriĠi úi porniĠi din nou aparatul foto. TransferaĠi din nou fiúierul. etc.) computerul poate să nu recunoască aparatul foto drept
disc amovibil.
 OpriĠi programele de securitate úi conectaĠi aparatul foto la
Cazul 4 La utilizarea consolei USB. computer. ConsultaĠi instrucĠiunile programului de securitate
 Pot apărea probleme la conectarea aparatului foto la computer pentru dezactivarea temporară a programului.
prin intermediul consolei USB dacă computerul úi consola nu
sunt compatibile. Ori de câte ori este posibil, conectaĠi aparatul
foto direct la computer. Cazul 8 Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din faĠă a
computerului.
Cazul 5 Sunt conectate la computer alte cabluri USB? Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea
 Aparatul foto poate funcĠiona necorespunzător dacă este din faĠă a computerului, computerul poate să nu recunoască
conectat la computer în acelaúi timp cu alte cabluri USB. În aparatul foto. ConectaĠi aparatul foto la portul USB din partea
acest caz, deconectaĠi celelalte cabluri USB úi conectaĠi la din spate a computerului.
computer doar cablul USB al aparatului foto.

94
FAQ DispoziĠii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
 Când nu este instalat DirectX 9.0c sau o versiune mai recentă DispoziĠii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
 InstalaĠi DirectX 9.0c sau o versiune mai recentă (aplicabile în Uniunea Europeană úi în alte Ġări europene cu
1) IntroduceĠi CD-ul primit o dată cu aparatul foto sisteme separate de colectare a bateriilor)
2) DeschideĠi Windows Explorer úi selectaĠi dosarul [Unitate
CD-ROM:\ DirectX], apoi faceĠi clic pe fiúierul DXSETUP.exe. Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj
DirectX va fi instalat. VizitaĠi următoarea pagină de internet pentru a indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu
descărca DirectX. http://www.microsoft.com/directx alte deúeuri menajere la sfârúitul ciclului lor de viaĠă. Dacă sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conĠine mercur,
 Dacă un computer conectat cu aparatul foto nu răspunde la comenzi la pornirea cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinĠă prevăzute în Directiva CE
Windows. 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
 În acest caz, deconectaĠi aparatul foto de la computer úi Windows va substanĠe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
porni. Dacă problema se repetă, dezactivaĠi suportul USB Legacy,
apoi porniĠi din nou computerul. Suportul Legacy USB se găseúte În vederea protejării resurselor naturale úi a promovării refolosirii
în meniul de configurare BIOS. (Meniul de setare al BIOS diferă în materialelor, vă rugăm să separaĠi bateriile de celelalte tipuri de deúeuri úi
funcĠie de producătorul computerului, iar unele meniuri BIOS nu au să le reciclaĠi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la
suport USB inclus). Dacă nu puteĠi schimba singur meniul, contactaĠi nivel local.
producătorul computerului sau producătorul BIOS:
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită
 Dacă clipul video nu poate fi úters sau discul amovibil nu poate fi scos sau de utilizator. Pentru informaĠii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm
este afiúat un mesaj de eroare în timpul transferului unui fiúier. să contactaĠi furnizorul dumneavoastră de service.
 Dacă instalaĠi numai Digimax Master, uneori apar problemele
menĠionate mai sus.
- ÎnchideĠi programul Samsung Master făcând clic pe pictograma
Samsung Master din bara de operaĠii.
- InstalaĠi toate programele de pe CD-ul cu pachetul software.

95
Trecerea corectă la deúeuri a acestui produs
Trecerea corectă la deúeuri a acestui produs (deúeuri electrice
úi electronice) (Aplicabil în Uniunea Europeană úi alte Ġări
europene cu sisteme de colectare separate.)

Acest simbol de pe produs sau în literatura aferentă, indică faptul că acesta


nu poate fi trecut la deúeuri cu celelalte deúeuri menajere la sfârúitul duratei
sale de viaĠă. Pentru a preveni producerea de pagube mediului înconjurător
sau sănătăĠii umane, din cauza depozitării necontrolate a deúeurilor,
separaĠi-l de celelalte tipuri de deúeuri úi reciclaĠi-l într-un mod responsabil,
încurajând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii
casnici trebuie să se adreseze magazinului de unde au achiziĠionat acest
produs sau unei agenĠii guvernamentale locale pentru detalii despre
modalităĠile de reciclare ale acestui produs. Persoanele juridice trebuie să
se adreseze furnizorului úi să verifice termenii úi condiĠiile contractului de
achiziĠie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deúeuri comerciale.

Simbolul Samsung Eco


Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru
a transmite în mod efectiv consumatorilor activităĠile
de protejare a mediului înconjurător desfăúurate de
companie la realizarea produselor sale. Simbolul
reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a
dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.
96