Sunteți pe pagina 1din 11

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1187


din 24.12.1997

Cu privire la reforma contabilităţii

Publicat : 30.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 88-91 art Nr : 890

G 
 
    

MODIFICAT
HG1011 din 30.09.98

Intru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 23 septembrie 1994
"Cu privire la Programul de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de
contabilitate şi statistică" şi în scopul constituirii informaţiei financiare care ar corespunde
cerinţelor acceptate de practica internaţională, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Concepţia reformei contabilităţii, conform anexei nr. 1.
2. Se pune în sarcina Ministerului Finanţelor examinarea şi aprobarea standardelor
naţionale de contabilitate, în conformitate cu programul prevăzut de Concepţia reformei
contabilităţii.
3. Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei:
de comun acord cu Ministerul Finanţelor, să examineze şi să aprobe standardul naţional
de contabilitate 30 "Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare";
să elaboreze şi să aprobe, pînă la 1 ianuarie 1998, metodica trecerii la noul sistem de
conturi şi rapoarte financiare bazat pe standardele naţionale de contabilitate pentru bănci şi
alte instituţii financiare.
4. Ministerele şi departamentele:
vor aduce actele sale normative în corespundere cu cerinţele standardelor naţionale de
contabilitate;
vor asigura pregătirea şi reciclarea cadrelor, conform noului sistem de contabilitate şi
impozitare.
5. Ministrerul Invăţămîntului, Tineretului şi Sportului va organiza
instruirea la specialităţile economice în conformitate cu cerinţele standardelor naţionale de
contabilitate şi prevederile Codului fiscal.
6. Redacţia periodicului "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" va asigura publicarea
standardelor naţionale de contabilitate într-o ediţie specială. Cheltuielile ce ţin de publicare vor
fi achitate din fondul de rezervă al Guvernului.
c cMi i t lcci ţ l cclc icc
c
î clc ci ic cti ctiiclc
 lcitcc t ic ic
tci ictc
ct lc ţi lcc tilittc
c Mi itlc ic 
t tlc î t
i ilc ic iţiilc i i tc c c c


ittc c
ţici tit ţiilc tcct ctclc lcitcc tilittc
ic
tci iccî 
î c cl ci ic c ci
l tct
tt cct lc
ţi lcc tilittcî ci c
liiic
c c lt c c
c î c 
lic î 
î c c c i ic c cctitl ilc c ic c lc
C l ic ilc ic c t lc ţi lccc tilittc c cctîilc  l ic
R
liiicMlc c ic cc
ccccc
RM M!"#RUc
$%cR UB%CcM %&'($cccccccccccccccccccccccccccccc cCUBUCc

Ci i c)cic c
!c c
$ c c c
lc*tîc l ic
R
liiicMlc c c
i c)cic c
r rEPŢIA
i ili ii
 c
 tc î c R
lic Mlc c lc tc c lc ic tlitc
l iitc lc
c c
iţcc
tc c c ti tc ittcciicc ic c ic c iijc c
 iicU cclc
iilcî ctcîici c tilitţiiccî ct llc iţiict ic
c i c cci ţic iticc ic iic

itiicc ic jţiic î t
i ilc
i titiic ic itiic ţi iicc lc c lic titţilc ilc ic ltcc titţic c
ttcct t ilc c
 c c ltiicc iic iccltc tiicc cc tilitic
icci ţiicc
 ttccî cc
tlcit ţiilci iclcî t
i ilc
c c
 tc 
ţicc tc  ttc ittc ic tilitţiic ic î tiiic

tlci ic î c ittc c lci t ţi lcc
tcc c ti ic lc c
c iţiicilc
 t cltcc
iţlcc
itlc icc îtiicclccjc
i tiţiilc i tc iicc
liiiccî c icc ilc
 c ic
 t c

tiiclţiici tci tlc ţilc iictt l ic icltc tilitict icc
i ţic
cccc1. rA ArTE ISTIrI ALE ArT AL L I SISTE DE r TABILITATEc
1.1. Dis zi ii g l
"it lcc tilittct l tcî ciccî ccR
licMlcctctcî c iic
 iic i itti+
l iitc ii c i ttccî cc
i i
i c 
c tic itţilc
cci ţic iccc titţilc ilc ic ltc titţic c ttc $tc cc

ccî cc
li cc cci tlccltcctiic c tiliticc c ltiiic ic
c
 ctiic iiclcclţiilcc
iţc ctc
tc lc iiic ic
lticî c
tlic tilitţiic c lc c î tc tc i t t iic iic c
iţc tc î c
R
lic Mlc ic ic liltic î c c ltiic i l ic ic tiic c
i tiţiicc
tcccc c ti iclcl ţic c
c
icî c ic ţi lcc
%c tilitţiicc î c ic ti c tt t lc j iic lc tilitţiic î c ltc î c c
i ii tcc
i i
iilc  tlc i t ţi lc lc tilitţiic ic
i c c c

ci tlci ţlc iicc
iţc
$t l lcitcc tilittc c
ciic tilitţiicî c tilittci ic
ic c ti c %i
c lic i cc cc c i cc
tcct l ic ilc lc
î t
i ilc liitc
iilitţilc tc c c lc ic cc
liccî cccc t c
tlicc tilitţiicccti cti tcccctic itţilci t cci ţic
lcî t
i ilc
R
tlc i icclc î t
i ilc 
liiic c c î tc î ccc tlc c
l cctilc icliţiilc
ttcî c
tic ilcc$tcci l ţcc tic

cc l iic lttlc i ic lc lc tiitţiic î t
i ilc 
lic

ilittcci itilcci iic lc ilc i t ţi lc Mic ltc c ttc 
tlc
i ic c ţi c î tc i ţic cci titilcc
t ţilic ic ltc
tiliticcî cc
tc ciiic ictc
Blc tlic icc iţi lc lcc tilitţiiccî tc l ttc ic 
tc c
liitc
iilitţilc î t
i ilc c + iccc c
liticc

ic c tilittc tî cc
ic
iilitţilcltiicticc
iicc tilctiittc iccî cc
 tc cc c
tc litic c tc i ttc î c
i i
lc 
c tc ţiilc ci
lc i ţc

c î tic ic
 tc 
tlc i ic ic ttitic &c c
cc tilitţiicc c
tciclitcciicc il l ic
i lclcc tililcc ic

icl l icctccî ccl ciiilci ic iccti c
1.2. rili i
lii is l 
$t l lcitccc tilittctc tit itcî c
i i
lccî ccc
ilcclilţiic
ilc%cî lcic
liticcilctcc tcc
ilcc
liticilc icc icc
lcitţiic
Cc ltt:c
lc i c 
ilc
i i
lc lc tilitţiicctc l lc
it l icc i
ilc lcc
î t
i iic
 cc icc
 tc i ţiilc
ii c
lţilc î c tc ic itc
 tl l ic
ctc
lţi;c
l tc tilitţiic ic tl lcc
cctit i iicţi iici ţicct c
î c
i lcî cc titţilcil;c
î t
i ilc î tc itc c l lc i itiic ţi ţiccî c 
tc î c c c

c ic tc c ic c lc tilitc


i c t lc i t ţi lc c tilittc
c c c î c c ccitiittcci ţiicc cct t cctiilccc
tiliti;c
 lttlc i iccî tc ti tc î c c
iitc î ccc tic cccc ic c c
ticc
iliiicciţiilccticl liic c cliitct lci t ţi l;c
litc
ii lc tc
 t cci ic ic lt ilicctc liittcc
tc c  c lc
tc ţiilccc
iccclt ililclcî ict ţiilci t;c
tlc c l cc c tilc iccc l lcc c iic ijllccic 
litc î c
 tilittcî tctilitccc lilcilcc cî tt cltcicliiclcc
 lcî t
i iic
i c c icicliic lttlci i;c
î c t lc
 ţiic
clî c lt ililc c cc i l cttc lt ililcc c ti c ic
c ic c
 ţiic C c t lc i t ţi lc c tilittcc"Ccclcc
t lc
 ţiicc
tcclt ililcitc ici itc c
 ţicClt ililcc
ti c lc ilc c î t
i c c 
tc itc lc ii c it l ic Cc c
i itiic t l ic ic
it lc llc î c c c c l lcc it lc
i
ilccî cc
licc tc icî cţilcccc
tcci ţlc"Ccî tci 
ili;c
itc lc lt ilicccc cccccc
î cclcci
itc
it l icc icî tc
itc i c
 t lc
it l icclcci
iţicî t
i ii;c
ci itiic i l iccî c 
t lc
ii c lttlc i ic î tc tiliţic lc iic
tit i iicl liic ic
lţiici
itlctc
 t c tilic i itilc c c it lc 
tlc i ic c c 
c
i tlc t t c tiilc c tilitic c c c ic l c i l ţc lilţiic ilc

cit l icc tilittc
1.3.r i l
l ii
R l tlccî ccic
c î tic ic
 tcccc c
cccc
tcci ic
i i
l:c il ţ lccî t
i iicc ic 
t lc
ii c lttlc
i ic ic tilictc
Bil ţ lc c ltccit ţic
ti ilc lc ccî t
i iic
cctcc
ttcc
 t cc liccit ţiicci iccti c lilitţiic ic liiitţiic
tic
$tilc tccl c iclct lcticcc clclccicici tc
lc ccl ic c c
c t lc i t ţi lc c tilittc Mijllccic
î tcl tc
iicî c c tlitc
tcc c
itccltctccî c
tlc
i ic lc lc lc U lc
t ic î tc
 ttccî c l + ttcc ic c c c
cc tilitilc c ii c lcccctilccc 
itl l ic

i c ic c tiilc
î t
i iic
R
t lc
ii c lttlc i ic ic tilic lc ţi c c c c ic c
i itic 
iiicticcccc:c
tic
it l icit ţic tilc
 c t lc
ii c i
itlc î l iilc iî c i
itc tc c l ic ti
c tlc
 tcclt ililc c
 ţic c c tc litc icc c
l icct t cctc ic i it lc
i i
lc+c
it lc c il ţc+c c ltc ii ţc
tiitţiicî t
i iic ctc
c î c t lc i t ţi lc c tilittc c tilic
i it lc"
it+ t"c
Cii ţiicc iiccliţic î c
tic ilcc
 t cc lic i ţicc i l ic c

tcicl lţicî cci itilci c


tlci icit tc
 tc i ţiicci icc c it l iccî ccic i l ţcc tic
littc i ţiic ic î ţlc ticcc tc tilitic ic c ti ic
lcctcci tiţiilccî c icţiic
cc1.4.Pl l iilcc
"it lc c t ic î c ic c
itc ţi c tilitţiic c
tliicc
ttc î c
tic ilc c
c liitc tilitţiic î c
 tilittc i ic ic c ti ;c l lc t l ic
 ţiic î c c
i ţicclt ililc c
 ţic itc ic i it;c 
tc lt ililc icc
ic
ilc lc ic i ittic tc ijlitc lc ltt lc i ic lc tiitţiic
î t
i ii;c 
c titc c t ilc
 t cc i ţcc tilc 
itl l icc

i cc icc
tiilcî t
i iic
Mtlic 
litc c ltc c 
ţiilc ic î c t ilc tilc tc

ttc i ii tc
 t c l ic 
ii l ic t t c l tlc iic c
iţ:c
i tiţiilci ictilc tilciicci ţtcli cî
 t ilc iccitlc

ii lclc it ilcc iclt ililc ltt lci ic


l lc c t ic ţi c c ic c t ic t itiiccccc tcc lc
î itilc tilc c ţi cc tilitţiic ic lic 
lic
 lc c
î ticc
tlci ic
2.ErESITATEAEF EIr TABILIT ŢII
"it lc c tilittc t l tc î c ic î c 
lic c c
c
i i
iilc
 iic
l iitc ic c 
c i ţlc i t t iic c
iţc î c c c c , c
ilc iţiic c 
ic ţi t lc 
tlc i icc c tccî c tc c i c c
i ţicc c ttc tiilc c tiliti:c i itţic î t
i iic i titiic
 ilcitiic ic 
tiic lc titţilccttctc
C  ţclcc ilcttlc ici t ţi lcliitc tilcî t
i ilcl c c
 c iiic ic ic c ti c ii tc c ticc c c c
&i cctcc i tc
tlct icc ţi ci ţic
ii c
it lc tc
iilc

c ic c tiittc R tilittc 


tc c î ttc iic lc tic tiitţiic
î t
i ilc ic c it ţiilc i ic C
î c it lc ic
it lc tilcc c lt ililc
icc
t ţil lccc
 ţic î t
i cct iccc l i c 
cc ţi litţiicc
 ti iicc ccî tiictiitţiiclc
c#c it l ic c tilittc lc t lc i t ţi lc c
iilittc
 tilc c î t
i ic c i
c c i ţiic
ii c it ţic lc i ic ic

ti il
itc ic î c cci 
 tc ic î titc ic 
t ccî ccc

 iiic lc ic tic


Rc tilitţiicctc c î c 
ilc
 t c tc c i tiţiic ic c c
itc ltc 
t l ic ic i
t l ic c
 iccCitiicc iiicc icc 
tiicci l iccic ti ic c ic c c i ţic
iilc ic lc !î ţlc t llccc 
tcci ic  cclccţi cc iccc
i ţc
llc c it l ic î c ic ic l ic i t ţi lc c c tit icc c

citcc
litc iclic, t
i ilci ttcî ci tiţiicti ct icc

i tc
tci ic
cî ţl lci titilc icitilcti ic tic î ccc
i cc
itilittci tiţiilc t tccî cc ic
liiicc cclt cc cctc
î tc cc lcc iccc 
tcc i icc li itcc lcct lcc i t ţi lcc c
 tilittc
, c iţiilc iic c
iţc it lc c tilittc î tc c itc ţiilc c
i
lc i ţc tilc ic ttitic ic c t c î t+ c ijlc i
t tc c ltc

l c ic t itc c tlcc


ii c ţiic iicc$tcct iccc ltccttc

tlc tiitţiic î t
i iic tilitiic ii c î c tc c 
ic it ţic ic c ic iiic
 tlc
ii :c
cccccţi littcc
 iicc
tiic cî iicîtiilcccl;c
ccccci cclitţiicc iicccctcci itţicî t
i ii;c
ccccc 
ittccî t
i iic c c ti ic c jţilc ic c c lc c ic
î l ii;c
ccccc tcitlc icî
 t il;c
cccccic it ilcc ccic
titci l icclc cccii ;c
ccccc
liticilc
i c c itc cc cccc ilcc ţiiccc tc tilittc
tcc
iilcc ic
c lc liiicclccî c ittc c i ţlc t lc
i t ţi lc
!ittc ic tilitţiiccî ccR
liccMlcc tc ti tc c c
c i tc ic c iitlc ţic ic cci
ti lc iiic ilc itc
 tilclccccclct lci t ţi lcc tilittc
cccc3. BIErTI ELEEF EIr TABILIT ŢIIc
"
lc
i i
lcclccic tilitţiic îlc tit iccc
icccci ţi lcci ic cccc
cci ţlc iicccc
iţc iccc
ltc tc ic iiccit ţiic i iccc
 lttlcctiitţiiccî t
i iiccţi î cc tccci tlct t ctiilcc tilitic
Rc tilitţiicc 
tc itic c ic c i ţi lc i c î c c
ltiic
iţlcc
itlc iccîtiicclctiicci tiţiic
iiiciticc
tiitţiic î t
i iiti ic lţiilc ic i t ţi lc ţi iic ic itc ic
c
cci itilci iic$tcc
itc titţilccttcc tilictlc
i c
tc î c littc c c i ţi lc
i i
lcclcl ţi cc
llccţi c c
ltc ic c i ţc ilcc icc icci iccc
i
ccilcc
 cc icclcî tic t l iccttc
 t cti c
ilc
iitctc cciicl lc iccii ţc tilitţiicî c
iijc iic, ctc iţiic ccliitc tilittc icit lcci
c
ilccc 
lic
i i
iilc  tlc c tilittc ic c 
tc i ţlc
 tc c
t lci t ţi lcţcc
tlci ic
3.1. gizili ii ii igsi c
 c iţiilcc iic c
iţccî cc ţic c ti ţic i ţiicc icccctiilc c
tiliticiccticiti c tilittci ic ic tilittccti c
C tilittci ic
c lictlc tilccc ţi cî c
tlc
i icti tctîtc tilitilci t icîtc iclc t icici ţiiC tilittcc
ti c 
i tc c itc c ltc ic
l c c tlc tc lt ililc c

 ţic t l ic


 ţiic l ilc iiilc ic tilitţiiccî t
i iic $tc tc
î tc tilitc ic
 t c itţilc i t c lc î t
i iic î c 
lc l iic c iiic
 tccţi ccti c
C tilittcci iccc ţi c î c ittc c
i i
iilc lcc
ttc icctc
l ttc c tlc tic lc 
tc c titţilc c ttc C tilittc c
ti cc ccc l tc î c c tlitc ic c ic î c ti lc tlc
icc
lc ltc c î t
i c î c c ţi iicc ic i ţiicc c
 t c
 c$lcti
icc tilittcc icî cc tţiic
ic ic
 itiic tilitţiicci ic c
licc
iicc
 t c tilitiicc
t icccci ţiccicctlcc tilitţiiccc
ti cc cc
tccicctcc
liitţiicccc tit icctcilc
cccc3.2.A
li
ii
iil llili iicc
"
iliciţiilctcl liic
( it ilc iclt ililcc ttcc icccltccî c tilittcc icî c
tlci ic
lc
iic î c c c tc lcci i tc c î ilc c
lţilc tic lc
ijllcc tic R
tlc i ic î titc c tic 
iliiic iţiilc
i c tilitiic c i ţiic
ii c c ic 
ţiilc
 tc tc
lţilc c
î ilcijllc ticc ictiilc tc
lţilccijllc ticcî ciitc
C ti ittctiitţiic
%c
ticc
tlc i ic  c t ic c tic

iilitţilccî t
i iic c + ic ti c tiittc î cciit lc 

itc i c c c
 c c i t ţi c icc cctc litccc liic î t
i c c c c
 ţilc l lc c
 ţic c c 
lic tlc tiţi lc c l c c tilc
tiilc
 c ic c l lc c lttlc i ic , c lc î c c
î t
i cci t ţi c c tc litcccc
c
 cctlcc
tlcci iccicî titccî ccccltc
i i
iic
ccc3.3.s
i li 
l iic
 tciic ic t ticci ţiic
C tilittc i icct ic c ltc t tic tcc ic iicc it ţiicc
i ic cc î t
i iicc lttlc tiitţiic tic t c c tilitiic c i ţic
i ic c iccî c tc c ic iiic ic tc tc c tilittc ticc
i ţiicc ţicctcc tilcccctcc
t citici
t tc t tic ic
tc
iclitc
 t c
cc
C
ilittc
&tlc
ii c lttlc tiitţiic î t
i iic t ic c ic 
ilc c tlc

ilc
 tc ic c i itiic ltc î t
i ic tîtc lc ilcc
li c îtc
icclcc ilcc 
 c i t ţi lc C
ilittc tlc
tc ic ţi tc
i c 
lic
 tccc tlc c tilittc lc c î t
i c tc ic
i cc tilic

i i
iilc
 itcî ct lcci t ţi lcc tilittc
! tlittc
 t c lic i ţic i ţiic ţi tc î c 
tlc i ic t ic c ic
i tc tlittcicR
tlci ic cî tc tcci ţicccit lc
tctcti tc ic ictiicc
ilcccc tiliticc c ti icclcţi c
c lttc
tilitcc
tci l ţc ticl cciiictcctc tilitic
 ţc
 ţc î cc
tc ilc c
 ţic î c
 lc l iic c iiiccî c
 iţiic c i tit i c î c tilc c it ilcc cc t ic c ic 
l tccic
tiilcc iclt ililcc+cc l tcc#ttccî t
i cc
cc
it l iccî c
cc ittcc
tic  ţcî c cj tiicclclt tc
cccc3.4.Dliig lilili ii ii i islcc
Rc
c liitc lilc tilitţiic i ic ic c lccilc itiic

tlci iccl lcî cct lcc ţi lcc tilittcici itiic
ilic+ccî ccC l icilc
&c lilcc + itc c
tc ic i tic i itiic l lţicc c 
lic tc
c ic iiţic $tc c ccî c cc
iitc lc lt ililc c î cc ittc
 cci ţlc t lc ţi lc t ic c c c i c itc ttccc 
ţic lc
l cc ltt l ic tiitţiic i icc
c î c lilţic ilc
itc lc lt ilic
c c c c ic tc
î c lcci
itc Micc ltc c tîtc
tc itc iic iccî c
tlccl cctilc iccl lcc iiccijllcic, ctcc iilc
l iic ltt l ici ic tilc ic it l ici
ilc
 t c
icti c cc
i ic
 t c tilic tccicci iticc ccc cc ţi c i ţicc
llc R ltt lc
i ic tilc c ic i tiitccî c c tilitţiic itic ic lilţic
ilcc tccî clittccc
 t cl lc it l icci
ilcc ltt lci ic
 tilc it lc i
ilc c ic tilitc
i c tc ltt l ic i ic tilc c
ic i ţlc 
iticc c tic
 itc i c 
tiic i ţic ilc ic
i ic
'c ccc
itcţi ci itilc ict t c tilitilcî cc
ic itc ic c i c c c itc 
ic l l ic c c
 t c tc
tiitţilcc tilittc
ccc4.ETAPELEEF EIr TABILIT ŢIIc
ccccRlic ii tcc icc cc c ccicc tilitţiiccî c R
lic Mlc c c
t cî c tlct
:c
ccccc-lct lc ţi lcc tilittc"!Cc
ccccc-lc l icitcc
tci ic
ccccc-lc l ic l cc t ic tilc
cccc(c $
cct lcc ţi lc c tilittc ic cc l ic l c c t ic
 tilclcî t
i ic
cccc(c $ c lilţiiccî ccic î c ittc cct lc ţi lc c
 tilittcjcltc
cccc(c ticc icilc tililcclcî t
i ic icccltctiicc jţic
cccc(c 
l tcct lcc ţi lccc tilittcc iccc l ic l c c t ic
 tilclcttcî t
i ilci c
licc
cccc) c"t lc ţi lcc tilittc"!Cc
cccc"t lc c tilittc tc c  tc c til tc lc

i i
lccccţi ccc tilitţiic iccî ticccc
tlci ic
cccc"!Cc 
i tccc ccit l iccccl tcc ticcc tilitţiiccî c

licii cltc ic
tcccMi it lci ţlc
cccc"!Cc ltccc
i i
iilccc lcccc tilittccc
 t c î t
i ilc c ic
ti
ic c

ittc -lc c ic î ţitc c tiicc
ticc
ii cc
licclc
î cc
tcccctc tic icii c
tccMi it lci ţlc
cccc ilc tcclcc l iccitc cc tilittccccic 
c î c tlc
t :c
cccc"!Cc c" liticc tilitt"c
cccc"!Ccc""t ilcc ic ictil"c
cccc"!Cc.c"C
 ţc  ilc iclt ililcî t
i ii"c
cccc"!Cc/c" tc
tlci i"c
cccc"!Cc c"R
t lc
ii cl lcijllc ti"c
cccc"!Cc c " it lccc cc
icc tcccc
iiccti c ilc ţilc ic
iiilcî c
liticc tilitt"c
cccc"!Ccc"C tilittcclt ililc
 t ctic tii ţiic icl icc
itc ic

i t"c
cccc"!Cc 0c "- t litţicc icc i tc lcctiitţiicc ic c i c 
c tc
cî ticcil ţ l i"c
cccc"!Cc c"C ttlcc t ţi"c
cccc"!Cc c"C tilittci
it l ic
c it"c
cccc"!Cc .c"C tilittccctilcc tilccciiliilc 
l"c
cccc"!Cc )c" ţiici ic
ii ctl"c
cccc"!Cc 1c"C tilittctilctilc
ct cl "c
cccc"!Cc c"C tilittciii"c
cccc"!Cc c"( it l"c
cccc"!Cc c"Clt ililc
 t c
 ii"c
cccc"!Cc0c"C tilittccc ţiilccccttcc icc
liittcit ţicctt"c
cccc"!Cc c"-tlciţiilc ilcl t"c
cccc"!Ccc"$icî t
i il"c
cccc"!Cc.c"Clt ililc
ii cî
 t il"c
cccc"!Cc)c" liittci ţiic
ii c
ţilcit"c
cccc"!Cc/c"C tilittci tiţiil"c
cccc"!Cc1c"C tilittcc icî tic
tlci iccic
lcc

 i "c
cccc"!Cc c "R
tlccc i icc litcc iccc tilittc i tiţiilc lc
î t
i ilcii"c
cccc"!Ccc"C tilittci tiţiilcî cî t
i ilcit"c
cccc"!Ccc" ţici iccî c iţiilc iici
i lţi it"c
cccc"!Cc. c"Rltcî c
tlci icc
tii
ţiilcî cî t
i ilcit"c
cccc"!Cc.c" t tlci i"c
cccc"!Cc..c" ti litţilci ţiclcî t
i ilcii"c
cccc"!Cc.)c" ti litţilci ţiclcî t
i ilcil"c
cccc"!Cc./c"C tilittcî c
 iilcci tiţii"c
cccc"!Cc.1c"C tilittcî ciţiilcc iic icî
 tclctţ il"c
2$li c""!Cc.1"ci t c
i c*tc c 0 ci c.003c
"t lc ţi lcc tilittc tcic c
cî cc cc ct lc
i t ţi lc , c t lc ţi lcctc i l cc icct lc
ii c 
 ţc
  ilc icclt ililc î t
i iicc cc c tcc
 tcc î cc litcc t lc
i t ţi lccî cclc t ic tc tc cc ittc ilitiic iiliic l ic
itc c tilittclc  ilc ic lt ililcclc t
ci iţilccic tilitţiic
Mic ltccc tîtccc ic ltc c t c
ii c c l c c tilccc c ilitc

 lcclccltct c ţi lc


, c iitc t lcc ţi lccccicc
ţi tcc
cc c i t iicc iiilcc
icc 
ltilcc î cc t lc i t ţi lccî ccic ic c ic
itc î c

 lccltiici t t iicc


iţci c
lic
4.2. lsis
 ii
"it lc 
tlcci ic i l c il ţ lc tilc 
t lc
ii cc lttlc
i ic 
t lc
ii c i lţic 
itl l ic

i cc
t lcc
ii ccl lc ijllc
 tic cc icc tc
litic
 l lcil ţ l ic tilcciciitcî ccilc
 t cccltcclcctilc

itl lc

i ctiilcc icc
 t cccliclitţilc liticlcil ţ l ic
R
t lc
ii c lttlci iccicî titc
c c c lc-lcc ţi ctlc
c
 t c l lc
it l ic tc +c c i itc i
t tc
 t c ttc tiilc c
tilitic Mic ltccîtcctîtccî c tc lc c iccliittcc it ilcc ic lt ililcc
 tcctiitţiicc
ţi lc cci tiţiicc ic i icc
 cc icclt ililc it ilc

 tcî cc cc c i tc i c
cR
t lc
ii cci lţic 
itl l ic

i c ţi cci ţic
ii ccc
iiilcc
itl l icctt tcclcc
it l ic 
titc ic ltc c c ijlc


iic
, c
 tc
t lcc
ii ccl lccijllcc ticclcî t
i iicc ccccî t tc
-lc cc ţi cci ţicc
ii c ijllc  ticc icci lţic tc
cc ic c
tiittc !ittcc ic tc 
tc tc iţi tc c 
lic
i i
i l icc

iliiicciţiilcî c tilittc-lctc cc tilitilci t ic ict ic
 t cc
iic l ilc ijllcc tic c l c lilittc î t
i iic ccî tic
l ilc
ciccţi citc ctc
$ lc ic tlcc
litic c ltc i ţiiccicc
lc
ii c tiittc
î t
i iic icc ţi c lictic
4.3. lPl i 
U c l tc i i
 ilcclc ic îlc
i tc lcc l ic l c c t ic ic c
icctliicctc c ltccc 
ţiilccî c t ic ! lcc l c c t ic
t icccci c ltcc
ic c tilc 
itl l icc

i c tiilc
lcc ic
 lttlctiitţiicî c ittc ci ţlcccî ticccc ilcc lcc
tc
i ic icc cci ţlc tilitţiiccti c
4.4.i izilgisli 
Rc tilitţiicc

c 
c ic icc iiic ic 
lticcî cclilţic
î c ic lttc i c "!Cc î cc ccc lc c 
c 
c c c ic

 ttc l t l icc


U lc
i i
iicccc tilittccc i l ţcc icccc itc 
c iiilc

tic î c lilc c
iic lc t
 itc ic î t
i ic c
iic lc tilittc c

iic lc tiittc cc itcctc $tc iiic ic 


ltic c i cc ic
lilţiicc ţi lcc cc
i i
iilc i t ţi lcc tlcc ic i ţlc tilitţiic î c
 iţiilc iic c
iţc %c lc "!Cc tlc c i ţc c ic c lc
i c î c ittcc c
ilccC l ic ilc , c lc î c c
ilc C l ic
ilc i ccî cc tiţicc c i ţlc "!Cc î c tilittc ccc
iittcclc
i cc cctccî tccti tcct t ctiilcc tilitic
)/c$
cclilcc icci
l tcc l iccitccc tilittc
"t lc ţi lc icc lcc l cc t iccccicc
tci iţilcclcîtcî t
i ic

c c liic ic 
iilc ! lccitc c tilittc c ic i
l ttc lc ttc
î t
i ilci c
licî 
î c c lc c
)1c t ic icilc
ili tilc
C it tc c
ct lc ţi lc ltc cî 
cilc ici t ic

ili tilc î c c l ic itc c tilittc t c tc c ic ltc c
c

lc ccc i l cct icc
i i
iilcc lc cc tilittccî ic

ilcct lcc ţi lc c l ic c î ticccc ilc lc c 
tc
i ic icc
licc l ic l cc t ic
) c# lcc tccl ilc
cccc"t lc ţi lccc cc tilittcc icc tiilcc
ii c 
lic tc c ic
ltc
ct
:c
cccc-t
cc+c
î clc.0c
ilic :c
ccccBlc 
t lccclccc
tiiicc icc
 tiiccc
tlci ic
cccc"!Cc.c"C
 ţc  ilc iclt ililcî t
i ii"c
cccc"!Cc/c" tc
tlci i"c
cccc"!Cc c"R
t lc
ii cl lcijllc ti"c
cccc-t
cc+c
î clc c tc :c
cccc"!Cc c" liticc tilitt"c
cccc"!Ccc""t ilcc ic ictil"c
cccc"!Cc c"C tilittci
it l ic
c it"c
cccc"!Cc )c" ţiici ic
ii ctl"c
cccc"!Cc 1c"C tilittctilctilc
ct cl "c
cccc"!Cc c"( it l"c
cccc"!Cc.c"Clt ililc
ii cî
 t il"c
cccc"!Cc/c"C tilittci tiţiil"c
cccc"!Ccc"C tilittci tiţiilcî cî t
i ilcit"c
cccc-t
cc+c
î clc cic :c
cccc"!Cc c"C ttlcc t ţi"c
cccc"!Cc .c"C tilittccctilcc tilccciiliilc 
l"c
cccc"!Cc c"C tilittciii"c
cccc"!Cc c"-tlciţiilc ilcl t"c
cccc"!Cc)c" liittci ţiic
ii c
ţilcit"c
cccc"!Cc c "R
tlccc i icc litcc iccc tilittc i tiţiilc lc
î t
i il+ii"c
cccc"!Cc. c"Rltcc
tlci icc
tii
ţiilccî cî t
i ilcit"c
cccc-t
c(c+cî c lc l ic c
, ct
c(ccic ti tclc"!Ccc ct clcc iiicit l icc
 tilittc î c R
lic Mlc î c ittc c i ţlc i t ţi lc î c ltc
iitc
ti litţiccc ţi c c ţilc iiccî cc ţic c lc lc
 iti+j iicc
ti litţilc lc
ii lcc iţiilctiitţiic iclţictic
-t
c(cc
i clc tlct :c
cccc"!Cc c " it lccc cc
icc tcccc
iiccti c ilc ţilc ic
iiilcî c
liticc tilitt"c
cccc"!Ccc"C tilittcclt ililc
 t ctic tii ţiic icl icc
itc ic

i t"c
cccc"!Cc 0c "- t litţicc icc i tc lcctiitţiicc ic c i c 
c tc
cî ticcil ţ l i"c
cccc"!Cc c"Clt ililc
 t c
 ii"c
cccc"!Cc0c"C tilittccc ţiilccccttcc icc
liittcit ţicctt"c
cccc"!Ccc"$icî t
i il"c
cccc"!Cc1c"C tilittcc icî tic
tlci iccic
lcc

 i "c
cccc"!Ccc" ţici iccî c iţiilc iici
i lţi it"c
cccc"!Cc.c" t tlci i"c
cccc"!Cc..c" ti litţilci ţiclcî t
i ilcii"c
cccc"!Cc.)c" ti litţilci ţiclcî t
i ilcil"c
cccc"!Cc./c"C tilittcî c
 iilcci tiţii"c
cccc%c i lc l ic c c ic ltc ic 
ttc lc l c c t ic ic lc
tlicc
licct ic
ccccC it tccccc
clclicc
 l ic
lccilc icci t icc

 l l ic cc l icitcc tilittc


cccc c lc c c ic
 ttc l t l ic

ic c iic cc lilţiiccî c
iccî cc ittcc cc
ilc"!Ccltcî cct lci t ţi lc
$ c cc
lc*tîc l ic
R
liiicMlc c c
i c)cic c
LISTA
il l i
liiilsg

 1i i1998
c *tîc  l ic R
liiic Mlc c .)0c i c c i ic .c "&
cc
c
R l t l ic c c c
iic lc t t c lt ililc c ic
icccccc
 ţiiccl ilc iiilccc
i l ccî cc
ţ lcccctcc icc lccccccc lttlcci ic lc î t
i il"c
M it lc'iilc .c c1ctc 0c
c *tîc  l ic R
liiic Mlc c )c i c 0cc
ilic
)cc" ii cci t cc c 
lticcî cc*tîcc l ic R
liiiccMlc c
.)0ci cci ic ."cM it lc'iilcc )c c)ctc c
.c*tîc  l ic R
liiic Mlc c)0/c i c c i ic )c "&
c i t c
ciiicî ctîilc l icR
liiicMl" c
)c t lc 0ci cc*tîc l icR
liiicMlc c 1 ci cc .cctic )c
" t c 
c R l t l ic cc
iic lc cc ic
iccliiccî t
i ilcci lil"c M it lcc'iilc )c c .c tc c
 cciiilcc
tc
i cc*tîc  l ic R
liiic Mlc c 1c i c )c
i licc cM it lc'iilc c c/1ctc101 c
/c *tîc  l ic R
liiic Mlc c /.c i c c ic )c "C c
iic lc

c ciiicî cc*tîc l icR
liiicMlc c.)0ci cci ic ."c
M it lc'iilcc /c c ctc.c
1c*tîc l icR
liiicMlc c/ ci c1ci lic /c" ii cciic
ic 
ltc *tîiicc l iccR
liiic Mlcc c.)0c i c c i ic ."cM it lc
'iilc /c cc/1+/ ctc))0c
c *tîc  l ic R
liiic Mlc c 1 /c i c )c 
tic /cc"C c
iic lc

ltc *tîiic  l ic R
liiic Mlc c .)0c i c c i ic ."c M it lc
'iilc /c c1 ctc)/cc
c *tîc  l icR
liiic Mlc c 1/c i c c
tic /cc "C cc
iic lc

c R l t l icc
ii c t t c lt ililc ic lc c c c lttlc
i iclc ilc iclccltci tit ţiiccit"cM it lc'iilc /cc cc//ctc).1c
c tlc cccc icc.cci c iiilcc icc
ltilccccc
ccî c lctîiclc
 l ic R
liiic Mlcc
tc
i cc*tîc  l ic R
liiic Mlc c
.)c i c c i icc 1c " ii ccc iiccc icccc cctîicclccc  l ic
R
liiicMl"cM it lc'iilc 1c c/ +/.ctc).cc
0c *tîc  l ic R
liiic Mlc c / /c i c )c tic 1c " ii c
iic ic
ltc*tîiic l icR
liiicMlcc c.)0ci cci ic ."c
M it lc'iilc 1c cc + ctc11c
c t lc )cci c*tîc l icR
liiicMlc c) ci cc1c ic c"C c

iic lc ilc ti tc c t t cc ic c i ic c î t
i ilc
i til"cM it lc'iilc c c) +)ctc)))c
c *tîc  l ic R
liiic Mlc c .c i c )c 
tic c " ii c
iic ic
ltc*tîiic l icR
liiicMlcc c.)0ci cci ic ."cc

S-ar putea să vă placă și