P. 1
omai 163 din 28.02 2007

omai 163 din 28.02 2007

|Views: 1,899|Likes:
Published by covrig

More info:

Published by: covrig on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA IEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Administra iei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administra iei şi internelor emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispozi iilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind echiparea şi dotarea construc iilor, instala iilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispozi ii contrare. p. Ministrul administra iei şi internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat ANEXA 1 NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor CAP. 1

Dispozi ii generale ART. 1 Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performan ă şi condi iile tehnice generale privind asigurarea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pentru construc ii, instala ii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor. ART. 2 Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condi iilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protec ia utilizatorilor, a for elor care ac ionează la interven ie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situa iilor de urgen ă determinate de incendii. ART. 3 Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construc iilor, instala iilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destina iei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activită ilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. 4 Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorită ile administra iei publice centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României. CAP. 2 Organizarea şi desfăşurarea activită ii de apărare împotriva incendiilor SEC IUNEA 1 Con inutul organizării activită ii de apărare împotriva incendiilor ART. 5 Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozi ii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi eviden elor specifice privind apărarea împotriva incendiilor; d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza ini ierea sau dezvoltarea incendiilor; f) analiza periodică a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; g) elaborarea de programe de optimizare a activită ii de apărare împotriva incendiilor;

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerin elor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare; i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anun are a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment; j) asigurarea func ionării la parametrii proiecta i a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; k) planificarea interven iei salaria ilor, a popula iei şi a for elor specializate, în caz de incendiu; l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinan i, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în rela iile generate de contracte/conven ii; n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire. SEC IUNEA a 2-a Structuri cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor ART. 6 (1) În cadrul autorită ilor administra iei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor jude ene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al institu iilor publice şi al operatorilor economici, în func ie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activită ii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor: a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii; c) serviciu public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen ă. (2) În vederea îndeplinirii atribu iilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obliga ia, prin lege, să angajeze cel pu in un cadru tehnic cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribu ii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condi iile legii. ART. 7 (1) La nivelul unită ii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local. (2) Activită ile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobat prin ordin al ministrului administra iei şi internelor.

ART. 8 Atribu iile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obliga iilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului institu iei, respectiv autorită ilor administra iei publice. ART. 9 Pentru celelalte categorii de salaria i atribu iile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor. SEC IUNEA a 3-a Actele de autoritate, documente specifice şi eviden e privind apărarea împotriva incendiilor ART. 10 Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă sunt norme, reglementări tehnice şi dispozi ii generale privind apărarea împotriva incendiilor. ART. 11 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administra iei publice centrale sunt: a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competen ă; b) norme şi reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor; c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competen ă; d) programe de informare şi educa ie specifice; e) programe de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. 12 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul jude ean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt: a) hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent jude ului sau municipiului Bucureşti; b) reguli şi dispozi ii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unită ii administrativ-teritoriale; c) raportul anual de evaluare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; d) programe de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; e) hotărâre de înfiin are a unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situa ii de urgen ă; f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. 13

Partea I. ART. c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor.474/2006. conform modelului prezentat în anexa nr. h) dispozi ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. valabile la nivelul jude ului. 16 Documentele şi eviden ele specifice apărării împotriva incendiilor la unită ile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel pu in: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor. c) avizele şi autoriza iile de securitate la incendiu. f) măsuri de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor. 15 Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor.Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva incendiilor. ob inute pentru construc iile. la o dată anterioară definitivării bugetului local. 1. conform criteriilor de performan ă. b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială. e) lista operatorilor economici/institu iilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/conven ii. ART. regulament de organizare şi func ionare. publicat în Monitorul Oficial al României. e) raportul semestrial de evaluare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor. la solicitarea inspectoratului jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. b) fişa localită ii. dispozi ie de numire a şefului serviciului. 6 la Regulamentul de planificare. conform legii. întocmit anual. c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor. organizare. d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă. instala iile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu. d) dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. aprobat prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. ART. 885 din 31 octombrie 2006. g) documente privind serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen ă: hotărâre de înfiin are. pregătire şi desfăşurare a activită ii de prevenire a situa iilor de urgen ă. corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale. nr. 14 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt: a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unită ii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. un exemplar din fişa localită ii se trimite la inspectoratul jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului . la solicitarea inspectoratului jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. b) fişa localită ii/sectorului.

publicat în Monitorul Oficial al României. ART. conform legii. un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. b) instruc iuni de apărare împotriva incendiilor şi atribu ii ale salaria ilor la locurile de muncă. h) eviden a exerci iilor de interven ie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen ă. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. registrele pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. f) rapoarte de interven ie ale serviciului public voluntar pentru situa ii de urgen ă. transportul şi depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale. 1. în partea ce revine operatorului economic/institu iei. c) dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. c) trebuie să cuprindă cel pu in: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unită ii administrativ-teritoriale. 5 la Regulamentul de planificare. nr.474/2006. c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor. manipularea. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. organizare. g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea. Partea I. e) dispozi ie de constituire a serviciului privat pentru situa ii de urgen ă ori contract/conven ie cu un alt serviciu privat pentru situa ii de urgen ă. j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi ac iuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.şi termenului de valabilitate ale contractului/conven iei. h) conven ii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin păr ilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin ă asupra bunurilor imobile/antrepriză. g) fişele de instruire. 17 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul institu iei sunt: a) dispozi ie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilită ilor privind apărarea împotriva incendiilor. i) dispozi ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. . b) fişa obiectivului. i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorită ii de stat competente. în cazul anulării avizului/autoriza iei de securitate la incendiu. ART. d) documenta ia tehnică specifică. aprobat prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. 18 Documentele şi eviden ele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/institu iilor men ionate la art. 5 lit. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc. 885 din 31 octombrie 2006. inclusiv pentru arderea miriştilor. conform reglementărilor specifice. d) dispozi ie privind organizarea instruirii personalului. conform modelului prezentat în anexa nr. pregătire şi desfăşurare a activită ii de prevenire a situa iilor de urgen ă.. f) dispozi ie de sistare a lucrărilor de construc ii/oprire a func ionării ori utilizării construc iilor/amenajărilor.

verificarea. după caz. 19 Documentele şi eviden ele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat. repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu. (1). j) lista operatorilor economici/institu iilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conven ii. n) rapoartele de interven ie ale serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. conform legii. (2) Pentru operatorii economici. conducătorul sau persoana cu func ii de conducere. instala ii sau la specificul activită ii. g) registrele instala iilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor.e) avizele/autoriza iile de securitate la incendiu. l) eviden a exerci iilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construc iei. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protec ie utilizate. pentru întreprinderile mici. instala ii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu. conform reglementărilor specifice. institu iile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activită i în domeniu reglementat de o autoritate. s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi ac iuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. certificate de conformitate. k) planurile de protec ie împotriva incendiilor. b) s-au produs modificări ale personalului cu atribu ii stabilite conform acestora. r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorită ii de stat competente. între inerea. asigură organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente: . cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului. f) certificate EC. care nu se încadrează în prevederile alin. p) lista cu substan ele periculoase. clasificate potrivit legii. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. ART. conform criteriilor de performan ă. copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. q) grafice de între inere şi verificare. pentru diferite categorii de utilaje. 20 (1) Prevederile art. c) s-au produs modificări referitoare la construc ii. montarea. o) fişele de instruire. conform instruc iunilor producătorului/furnizorului. h) registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. ART. m) eviden a exerci iilor de interven ie efectuate. dacă: a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora. administratorul. 17 şi 18 se aplică la operatorii economici şi la institu iile care au un număr de salaria i cel pu in egal cu cel stabilit. i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situa ii de urgen ă.

b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. d) din prezentul ordin. conform reglementărilor specifice. transportul şi depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale. (2) asigură următoarele documente şi eviden e specifice apărării împotriva incendiilor: a) documenta ia tehnică specifică. materiale. . h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorită ii de stat şi măsurile şi ac iunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. confec ionare. c) atelier de între inere. certificate de conformitate. d) registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. b) avize/autoriza ii de securitate la incendiu. în în elesul prevederilor prezentelor norme generale. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protec ie utilizate. 21 Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă. sector.a) instruc iuni de apărare împotriva incendiilor şi atribu ii ale salaria ilor la locurile de muncă. filială. repara ii. ART. are ca scop asigurarea condi iilor care să permită salaria ilor/persoanelor fizice ca. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor.. manipularea. prestări de servicii. institu iile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. în cazul anulării avizului/autoriza iei de securitate la incendiu. b) depozit de materii prime. produse finite combustibile. (3) Operatorii economici. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. evacuarea bunurilor materiale. SEC IUNEA a 4-a Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă ART. 5 lit. se în elege: a) sec ie. punct de lucru şi altele asemenea. proiectare şi altele asemenea. pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozi ie. evacuarea şi salvarea utilizatorilor construc iei. precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii. să ac ioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. explozii sau accidente tehnice. e) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea. prevăzută la art. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc. hală/atelier de produc ie. g) lista cu substan ele periculoase. clasificate potrivit legii. d) dispozi ie de sistare a lucrărilor de construc ii/oprire a func ionării ori utilizării construc iilor/amenajărilor. c) organizarea instruirii personalului. c) certificate CE. 22 (1) Prin loc de muncă. f) fişele de instruire.

persoanelor cu dizabilită i sau lipsite de adăpost. spa iu destinat vie ii monahale. construc ie pentru birouri. precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor. sector. studio de televiziune. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscrip ii ori mijloace de aten ionare. de sport. ART. club. farmacie şi altele asemenea. aerogară şi sta ie de metrou. echipament. supravegherea. instala ie tehnologică. radio. depozit cu astfel de produse. îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari. discotecă. policlinică. studen ilor. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. autogară. înregistrări şi altele asemenea. de reuniuni. n) lăcaş de cult. prin luarea în eviden ă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu. bătrânilor. (2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mul i operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. g) sală de spectacole. . k) compartiment. proprietarului clădirii ori. după caz. a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera. d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor. iar utilită ile comune se repartizează. arhivă. prin întocmirea şi afişarea planurilor de protec ie specifice şi prin men inerea condi iilor de evacuare pe traseele stabilite. prin în elegere. h) unitate de alimenta ie publică. sală de jocuri electronice şi altele asemenea. departament administrativ func ional. raion sau stand de vânzare. sec ie medicală. o) clădire şi/sau spa iu având destina ia de gară. având destina ia de îngrijire a sănătă ii: spital. centru şi complex cultural. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. b) organizarea interven iei de stingere a incendiilor.d) utilaj. 24 La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere: a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere. cabinet medical. l) bibliotecă. e) laborator. q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră. j) construc ie pentru cazare. sistem. desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia. p) fermă zootehnică sau agricolă. având ca destina ie învă ământul. 23 Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în: a) prevenirea incendiilor. locul de muncă se delimitează la limita spa iilor utilizate de aceştia. ART. f) magazin. de conferin e. sta ie. r) amenajare temporară. depozit de distribu ie carburan i pentru autovehicule. film. c) afişarea instruc iunilor de apărare împotriva incendiilor. cu destina ie financiar-bancară. m) clădire sau spa ii amenajate în clădiri. i) clădire sau spa iu amenajat în clădire. elevilor. polivalentă. în spa iu închis sau în aer liber.

după caz. aceasta putând fi completată. a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii. ac ionarea lor manuală. estimat a fi mai pu in afectat în caz de incendiu. şi cu alte date şi informa ii. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ă. . d) ac ionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în func iune a instala iilor şi a sistemelor automate şi. b) salvarea rapidă şi în siguran ă a personalului. d) organizarea efectivă a interven iei. prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în func iune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte opera iuni la instala iile utilitare şi. pe schimburi de lucru şi în afara programului. instala iilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor. 25 (1) Organizarea interven iei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă. d) verificarea spa iilor la terminarea programului de lucru. (2) Datele privind organizarea activită ii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. (3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor. b) stabilirea sistemelor. cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor. a mijloacelor de salvare şi de protec ie a personalului. echipamente şi utilaje tehnologice. acolo unde acesta este constituit. de regulă carton. anun area incendiului la for ele de interven ie. c) întreruperea alimentării cu energie electrică. la echipamente şi utilaje tehnologice. şi se afişează într-un loc vizibil. gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor interven ii specifice la instala ii şi utilaje de către persoanele anume desemnate. proprietarului/patronului/administratorului. 26 (1) Interven ia la locul de muncă presupune: a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. a conducătorului locului de muncă. ART. c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. 1 la prezentele norme generale. după caz.b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde. după caz. precum şi la dispecerat. prevăzute în documenta ia tehnică de proiectare. precum şi a specialiştilor şi a altor for e stabilite să participe la stingerea incendiilor. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent. c) stabilirea componen ei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor. (2) este prezentată în anexa nr. pe timpul exploatării diferitelor instala ii. conform planurilor stabilite. e) men inerea parametrilor tehnologici în limitele normate. (4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă. ART.

precum şi interdic ia de folosire a lifturilor în asemenea situa ii. ART. coridoare şi case de scări sau scări exterioare. (2) Pentru efectuarea opera iunilor prevăzute la alin. g) verificarea amănun ită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi. ART. (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. c) planul de interven ie. posibilită ile de refugiu. (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schi ei nivelului sau a încăperii. gaze toxice. (4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare. ac ionându-se pentru stingerea acestora. hidran i interiori. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. fum. (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. pe căile de acces şi în locurile vizibile. (2) La amplasarea materialelor periculoase în spa iile de depozitare trebuie să se ină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu. 23 lit. 30 (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. în zilele nelucrătoare. 18 lit. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi.e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul interven iei. f) protec ia personalului de interven ie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură. noaptea. ART. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor. pe partea interioară a uşilor. dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane. terase. . dacă în ele se află cel pu in 50 de persoane. ART. iar în încăperi. c) pentru încăperile destinate cazării. atât ca posibilită i de reac ie reciprocă. cât şi de compatibilitatea fa ă de produsele de stingere. d) sunt: a) planul de evacuare a persoanelor. b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase. precum şi în afara programului de lucru. de exemplu. 27 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă. în zilele de repaus şi sărbători legale. k) şi art. încăperi speciale. 29 (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate în func ie de tipul şi destina ia construc iei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: a) pe nivel. în sărbătorile legale sau în alte situa ii. 28 Planurile de protec ie împotriva incendiilor prevăzute la art. indiferent de numărul de locuri. b) pe încăperi. 2 la prezentele norme generale.

(5) Un exemplar al tuturor instruc iunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor. 31 (1) Planurile de interven ie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condi ii de operativitate şi eficien ă a opera iunilor de interven ie în situa ii de urgen ă. electrocutarea. ART. e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu. între inere. 34 . se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător. precum şi pentru repara ii. în întregime sau în sinteză. ART. 23 lit. instala ie. (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită. b) obliga iile salaria ilor privind apărarea împotriva incendiilor. d) eviden ierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie. 3 la prezentele norme generale. sec ie. prevăzute la art. cantită ile şi codurile de identificare ori de pericol. c). (2) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor cuprind: a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare. revizii. (3) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate. (3) Modelul planului-cadru de interven ie este prezentat în anexa nr. (4) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se afişează. precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorită ilor se marchează cu culoare verde. arsurile. precum şi la dispecerat. ART. c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instala iilor potrivit condi iilor tehnice.. potrivit legii. se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător. ART. produsele de stingere recomandate. cum sunt intoxicările. iradierea etc. astfel încât acestea să poată fi utile for elor de interven ie. obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu. traumatismele. în func ie de volumul lor şi de condi iile de la locul de muncă respectiv. 33 (1) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor. 32 Planurile de protec ie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul. în func ie de condi iile reale.(3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schi elor încăperilor respective. atelier. acolo unde acesta este constituit. pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se men ionează clasele acestora conform legii. (5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai pu in afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi. (2) Planul de interven ie se avizează de inspectoratul pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti. tehnologice şi organizatorice locale. oprire şi punere în func iune.

(2) În anumite situa ii. 37 Construc iile. 39 "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin: a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construc iilor.Salaria ii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instruc iunile prevăzute la art. se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor de referin ă. proiectarea. d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condi ii de siguran ă sau de a fi salva i prin alte mijloace. 38 Cerin a esen ială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea. ART. modernizări. CAP. b) limitarea apari iei şi propagării focului şi fumului în interiorul construc iei. să se asigure: a) estimarea stabilită ii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp. în cazul ini ierii unui incendiu. (3) Fiecare instruc iune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării. prevăzute la art. instala iilor şi amenajărilor SEC IUNEA 1 Îndeplinirea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" ART. respectiv de interzicere. instala iilor şi amenajărilor. f). reprofilări şi la apari ia unor noi reglementări. să le însuşească şi să le aplice. de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă. 33 au obliga ia să le studieze. se execută. (2) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări. 3 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construc iilor. execu ia şi exploatarea construc iilor. acolo unde acestea sunt întocmite. 35 (1) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informa iile din planurile de interven ie. dezvoltări. 36 (1) Indicatoarele de securitate. instala iilor aferente construc iilor şi ale instala iilor de protec ie la incendiu. produselor pentru construc ii. precum şi privind performan ele şi nivelurile de performan ă în condi ii de incendiu ale structurilor de construc ii. ART. avertizare. ART. indicatoarele pot fi înso ite de înscrisuri explicative şi în limbi de circula ie interna ională. e) securitatea for elor de interven ie. ART. 23 lit. c) limitarea propagării incendiului la vecinătă i. instala iile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât. instala iilor şi amenajărilor şi men inerea lor la parametrii . (3) Obliga ia de a amplasa. pe toată durata de via ă a acestora. orientare şi/sau informare.

încăperi. în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.proiecta i în exploatarea acestora. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă. de alcătuirea şi de rezisten a la foc a elementelor de construc ii. e) detectarea incendiilor în faza ini ială prin sisteme şi instala ii automate de detectare. instala ii şi amenajări. semnalizare şi alarmare. compartimente. f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instala ii adecvate şi eficiente. 42 (1) Principalele performan e de comportare la foc ale produselor pentru construc ii se referă la reac ia la foc şi la rezisten a la foc. instala iilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. (2) Încadrarea produselor pentru construc ii în clase de performan ă privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performan ă aferente claselor. privind: a) conformarea la foc a construc iilor. d) men inerea performan elor de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc ale produselor pentru construc ii pe timpul utilizării acestora. 41 Satisfacerea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de via ă a construc iei. b) echiparea şi dotarea construc iilor. (3) Riscul de incendiu se stabileşte şi se precizează prin niveluri de risc. în cadrul construc iilor. precum şi a metodelor de determinare a acestora. conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. clădiri şi instala ii. de destina ia. (6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu. potrivit Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor de construc ii pe baza performan elor de . (4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în func ie de riscul de incendiu existent. (5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice. ART. ART. pe zone. c) organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor. instala iei şi a amenajării se asigură. c) asigurarea stabilită ii construc iilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată. d) asigurarea interven iei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construc ii. prin măsuri interdependente. şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construc iilor/compartimentelor de incendiu. a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase. aprobată prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. precum şi a altor for e de salvare a persoanelor şi bunurilor. ART. b) asigurarea unor compartimente de incendiu. în limite normate. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode şi proceduri specifice. în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. (2) Identificarea. în condi iile de utilizare finală. stabilit prin reglementările tehnice specifice. 40 (1) Riscul de incendiu se defineşte prin produsul dintre probabilitatea ini ierii unui incendiu într-o situa ie tehnică dată şi importan a estimată a pagubelor produse de incendiu. este interzisă.

prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare. activită ilor tehnologice sau în vederea determinării. efectuate în situa iile în care. condi iile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice. pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri. ART. 90 din 27 ianuarie 2005. a stării tehnice a construc iei pentru evaluarea capacită ii acesteia de satisfacere a cerin ei "securitate la incendiu". 43 Evaluarea rezisten ei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referin ă conform standardelor europene sau pe bază de calcul. în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale. nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice. (2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construc ii. 46 (1) Pentru categoriile de construc ii stabilite prin lege. ac iunilor umane. atunci când o reglementare sau un organism cu atribu ii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situa iile prevăzute mai jos: a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execu iei unor lucrări de construc ii. instala ii şi amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice. nr. ART. elaborat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobat prin ordin al ministrului administra iei şi internelor.822/394/2004. construc iilor şi turismului şi al ministrului de stat. în orice stadiu. la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului. 44 Acoperişurile/învelitorile de acoperiş se încadrează în clase de performan ă la foc exterior. potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construc ii pe baza comportării la foc. cu modificările şi completările ulterioare. ART. (3) Pentru construc iile existente. precum şi ac iunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu. (3) Nivelurile performan elor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de construc ii. ART. aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor. 1. stabilesc. pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice. 47 (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către exper i tehnici atesta i în condi iile legii. (2) Pentru proiecte şi construc ii în curs de execu ie. expertizele tehnice de securitate la incendiu. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobate prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. 45 Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru construc ii care sunt conforme cu specifica iile tehnice relevante. în func ie de riscurile de incendiu actualizate. publicat în Monitorul Oficial al României.comportare la foc. ministrul administra iei şi internelor nr. ART. Partea I. b) la construc iile existente. . justificat tehnic.

SEC IUNEA a 2-a Stabilitatea la foc a construc iei ART. pe perioada de timp normată. (2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construc ii care intră în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice. adaptate la utilizarea construc iei. . h) crearea de diferen e de presiune între zonele de construc ie. prin una din următoarele măsuri: a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performan elor de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construc ii. f) prevederea sistemelor şi a instala iilor de detectare. d) proiectarea corespunzătoare a fa adelor pentru împiedicarea propagării focului către păr ile adiacente ale aceleiaşi clădiri. (2) Elementele de construc ii prevăzute la alin. pentru a asigura: a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp. 50 Limitarea izbucnirii. cum sunt uşile etanşe la fum. planşee etc. precum şi securitatea for elor de interven ie. g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbin i prin sisteme adecvate. în principal. 49 (1) Elementele de construc ii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu. 48 (1) În cazul producerii unui incendiu.). cât se presupune că aceştia rămân în clădire. semnalizare. b) evitarea prăbuşirii clădirii. 42 alin. propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluen ilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu ART.măsuri alternative care să asigure nivelurile de performan ă pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice. propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluen ilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului poate fi ob inută. ART. c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului. stingere a incendiului. b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pere i. structura portantă principală a unei construc ii trebuie să-şi men ină stabilitatea la foc. (1) şi standardele de referin ă aferente sunt precizate în regulamentul men ionat la art. adică la ac iunea termică estimată în construc ie. (2) din prezentul ordin. SEC IUNEA a 3-a Limitarea izbucnirii. care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezisten ei la foc a construc iei. e) instalarea de bariere contra fumului. c) îndeplinirea func iilor specifice ale produselor pentru construc ii cu rol în satisfacerea cerin ei esen iale "securitatea la incendiu".

electrice. c) instala ii de detectare. cum sunt: sanitare.i) prevederea măsurilor de protec ie la foc pentru instala iile de ventilareclimatizare. aferente construc iilor şi amenajărilor. i) instala ii de stingere a incendiilor cu pulberi. electrice şi altele asemenea. precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate astfel încât: a) să nu ini ieze incendiu. b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de colectare a informa iilor/echipament de control şi semnalizare. cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc. f) instala ii speciale de stingere cu apă. precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice. b) instala ii de inhibare a exploziei. clapetele antifoc şi altele asemenea. automatizare şi altele asemenea. h) instala ii de stingere a incendiilor cu spumă. semnalizare şi alarmare la incendiu. (3) Instala iile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL). ART. în întreaga zonă protejată. hidran i exteriori. g) instala ii de stingere a incendiilor cu gaze. d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construc ie sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora. e) instala ii de hidran i interiori. coloane uscate. încălzire. ART. . d) instala ii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i. f) în cazul unui incendiu. de detectoare adecvate. 53 Instala iile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor criterii: a) să dispună. precum şi pentru securitatea utilizatorilor. 51 (1) Instala iile de încălzire. să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia şi să fie posibilă salvarea persoanelor. 52 (1) Instala iile de protec ie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protec ie activă la foc cu rol important în asigurarea cerin ei esen iale "securitatea la incendiu" a construc iilor. instala iilor tehnologice şi a amenajărilor. climatizare. j) instala ii de stingere a incendiilor cu aerosoli. j) prevederea măsurilor de protec ie la foc pentru canalele şi ghenele instala iilor aferente construc iilor. pentru a permite ca prezen a gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă. ventilare. b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului. se prevăd măsuri de protec ie conform reglementărilor tehnice specifice. (2) Instala iile de protec ie împotriva incendiilor pot fi: a) instala ii de detectare a gazelor inflamabile. c) să asigure limitarea propagării incendiului. ART. (2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei instala ii de la un compartiment de incendiu la altul. e) suprafe ele componente mari şi suprafe ele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-o măsură inacceptabilă.

prin detectarea parametrilor fizici şi/sau chimici asocia i incendiului . durata teoretică de func ionare. . asigurându-se alimentarea electrică din două surse. 56 (1) Instala iile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i şi instala iile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu: a) men inerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înăl imea de circula ie. 57 (1) Instala iile de hidran i interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interven ia. prin crearea unor zone fără fum. principală şi de rezervă. se pot practica deschideri în unele elemente de construc ie care delimitează spa iile respective şi care nu au rol de rezisten ă. pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greşite şi pentru ini ierea ac iunilor necesare. după caz. 55 (1) Instala iile de detectare. ART. (3) Pe timpul interven iilor. b) facilitarea opera iilor for elor de interven ie.fum. (3) Instala iile cu ac ionare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să ini ieze şi să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control şi semnalizare. (2) Instala iile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i trebuie să îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în pere ii incintei specificate. c) întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin apari ia fenomenului de flash-over. e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construc iilor şi instala iilor în caz de incendiu. precum şi eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat şi men inerea produsului de stingere la o concentra ie de calcul într-un timp specificat în incinta protejată. presiunile. prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului. ART. să ac ioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor. alertarea for elor de interven ie. şi să transfere un semnal sonor şi/sau vizual la un/o echipament de control şi semnalizare/centrală de detectare-semnalizare. astfel încât să dea un semnal de alarmă şi. 54 Instala iile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la presiunea maximă de explozie. în faza ini ială a incendiului. cu debitele. dacă situa ia impune evacuarea cantită ilor de fum acumulate. să asigure detectarea imediată a creşterii presiunii. ART. ART. d) reducerea consecin elor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbin i. astfel încât să fie posibilă ini ierea diferitelor ac iuni planificate. lungimea jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul ini ierii. flăcări şi/sau căldură -.c) să fie capabile să reziste condi iilor de mediu în care sunt montate. astfel încât să-şi poată îndeplini func iile pe parcursul duratei de via ă normate. deversarea automată a substan ei de stingere etc. (2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare.

ART. ART. intensită ile de stropire şi stingere normate. (4) Instala iile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spa iul protejat. în scopul controlului sau stingerii incendiului. precum şi căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscrip ii de avertizare asupra pericolului. la începutul şi la sfârşitul perioadei de temporizare. argon. (2) Instala iile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă privind capacitatea de a fi activate manual sau automat. spa ii sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în pericol via a utilizatorilor. . standardelor europene de referin ă. instala ii cu cea ă de apă şi altele asemenea. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. (7) Uşile de acces în zone. peste o suprafa ă dată. cu debitele. pentru a stabili şi men ine concentra ia proiectată pe durata de timp normată. instala iile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în func iune cu o perioadă prestabilită. 58 Instala iile speciale de stingere cu apă. optice şi acustice. b) să asigure. deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau peste suprafa a specificată. precum şi standardelor na ionale referitoare la cerin ele de racordare şi adâncimea de îngropare. într-o cantitate determinată. înlocuitori de haloni şi altele asemenea. (6) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în func iune a instala iei de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate. (8) Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: a) să fie inactive în starea de aşteptare. azot. (5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol via a utilizatorilor din zonele protejate. răcirea elementelor de construc ii şi instala ii. într-o schemă şi o cantitate prestabilită. amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă şi for ele de interven ie. (3) Pentru instala iile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul. b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere. 59 (1) Instala iile de stingere cu gaze: dioxid de carbon. prin deversarea apei. c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalită i diferite.(2) Instala iile de hidran i exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor. cum sunt cele de sprinklere. c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului. precum şi instala iile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală. înainte ca această ac iune să înceapă. pe durata proiectată de func ionare. conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. pentru semnalizarea intrării acestora în func iune. trebuie astfel proiectate încât: a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu. după caz. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

stabilite de proiectan i şi de producători. tubulatură. de climatizare. 63 (1) Instala iile aferente construc iilor. în func ionare normală. cu debitele de stingere necesare. angrenaje. tipului şi categoriei de importan ă a construc iei. motoare.d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de func ionare a instala iei de stingere. exploatarea. să nu genereze surse care pot aprinde substan ele vehiculate prin acestea şi să nu faciliteze propagarea incendiului. cu intensită ile şi debitele de stingere necesare. ART. 61 Instala iile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafa ă dată sau un obiect specificat. dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului. montarea. verificarea şi mentenan a instala iilor de protec ie împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referin ă şi reglementărilor tehnice specifice. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 64 (1) Instala iile de ventilare sau de climatizare. cum sunt cele de gaze. se realizează şi se exploatează astfel încât. de ventilare. de încălzire. păr ile componente. ART. precum şi cele de transport pneumatic se proiectează. (2) Traseele instala iilor de ventilare. de canalizare şi altele asemenea. (1) trebuie să corespundă destina iei. precum şi nivelului de risc de incendiu. cum sunt echipamente. astfel încât acestea să nu constituie surse de ini iere şi/sau de propagare a incendiilor. într-un timp normat şi în reprizele normate. ART. să aibă nivelul de protec ie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor. precum şi instala iile tehnologice se proiectează. electrice. 60 Instala iile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a genera şi dispersa o cantitate calculată de spumă. ART. se execută şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. e) să fie în concordan ă cu capacită ile psihomotorii şi senzoriale ale utilizatorilor. peste o suprafa ă dată. (2) Instala iile prevăzute la alin. cu coeficientul de înfoiere stabilit. (3) Instala iile tehnologice se pun în func iune şi se exploatează cu respectarea strictă a instruc iunilor şi regulilor de utilizare. precum şi cele din sălile aglomerate ori . 62 Proiectarea. (9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment. de apă. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. într-un timp specificat. SEC IUNEA a 4-a Instala iile aferente construc iilor şi instala iile tehnologice ART. climatizare sau transport pneumatic din construc iile cu risc de incendiu sau explozie.

ART. inertizare sau evacuare for ată a acestora. instala iile tehnologice. d) controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt. ART. 67 Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instala iilor de protec ie împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora. . în vederea preîntâmpinării acumulării de concentra ii periculoase. e) măsuri de protec ie activă. în care se pot degaja vapori. precum şi zonele din vecinătatea acestora. instala iile tehnologice şi amenajările se protejează împotriva ac iunii electricită ii atmosferice cu instala ii de protec ie împotriva trăsnetului. b) mărimea zonelor vitrate neprotejate. conform reglementărilor specifice. cu sisteme de detectare a emisiilor şi de inhibare. b) controlul ini ierii şi propagării focului pe suprafa a exterioară a acoperişului. d) comportarea la foc a păr ilor vitrate sau opace ale fa adelor. la întreruperea alimentării normale. SEC IUNEA a 5-a Limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate ART. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 68 Construc iile.din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importan ă deosebită trebuie să fie independente şi complet separate de traseele pentru alte spa ii. de climatizare sau de transport pneumatic a substan elor care. modul de alimentare cu energie electrică a acestora. (2) Limitarea efectelor radia iei se asigură prin controlul următorilor parametri: a) distan e de siguran ă normate între construc ii. la întreruperea iluminatului normal. precum şi pentru semnalizarea situa iei create. (3) Se interzice evacuarea prin aceeaşi instala ie de ventilare. ART. precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerin ele reglementărilor tehnice specifice. pot produce incendii ori explozii. inclusiv a luminatoarelor. c) controlul pătrunderii focului de la acoperiş în interiorul clădirii. 66 (1) Instala iile de iluminat de siguran ă trebuie să func ioneze pentru o perioadă de timp normată. praf sau pulberi combustibile. în amestec sau prin combina ie chimică. 65 Construc iile. gaze. conform cu reglementările tehnice specifice. 69 (1) Limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate poate fi realizată prin: a) limitarea efectului radia iei flăcărilor. ART. se prevăd. în zonele specificate. (2) Tipurile de instala ii de iluminat de siguran ă şi cazurile în care se prevăd în construc ii. c) performan a de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc din interior şi exterior a produselor pentru fa ade.

cum sunt indicatoare de securitate. măsurile. performan ele şi nivelurile de performan ă privind limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate se precizează în reglementările tehnice specifice. ART. precum şi de comunicare-avertizare. . marcarea scărilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu servesc la evacuare. 70 Condi iile tehnice. alimentate din surse corespunzătoare. e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu. d) prevederea de dispozitive de siguran ă la uşi. se adoptă solu ii şi măsuri adecvate. h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri. (2) În func ie de categoria construc iei. marcaje fotoluminiscente şi altele asemenea. astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplină siguran ă în exterior. instala iei sau a amenajării şi de destina ia acesteia. în refugii sau în alte locuri special amenajate. coloanele uscate şi altele asemenea. corespunzător dimensionate şi realizate. cu respectarea reglementărilor tehnice specifice. d) limitarea producerii incendiului şi fumului. dispunerea şi marcarea căilor de evacuare şi a ieşirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori şi stării sănătă ii acestora. cum sunt blocări în pozi ie deschisă.ART. la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile. cum sunt: a) dimensionarea. f) prevederea de instala ii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului. se au în vedere şi alte măsuri specifice. căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerin e: a) conformare la foc şi amplasare corespunzătoare. c) asigurarea controlului fumului. SEC IUNEA a 6-a Evacuarea utilizatorilor şi securitatea for elor de interven ie ART. g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul şi/sau în afara construc iei. uşile de evacuare. ART. compartimentele de incendiu. în număr suficient. stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor. 73 Construc iile. prevederea instala iilor de semnalizare a ieşirilor de urgen ă. ART. persoanelor cu dizabilită i. b) separare de alte func iuni prin elemente de separare la foc şi fum. 72 Instala iile de semnalizare a ieşirilor de urgen ă trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare. b) prevederea instala iilor de detectare şi semnalizare a incendiului. dispozitive antipanică şi altele asemenea. conform prevederilor reglementărilor tehnice. realizarea. cum sunt instala iile de hidran i. 74 Pentru accesul şi evacuarea copiilor. bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. c) prevederea instala iilor de iluminat de siguran ă. 71 (1) Pentru evacuarea în condi ii de siguran ă a utilizatorilor în caz de incendiu.

ART. instala iilor şi amenajărilor ART. reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice. în zonele locuite. marcat. instala iilor şi amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. panica şi altele asemenea. prevederea de finisaje combustibile. asigurând accesul autospecialelor de interven ie. (2) În locurile prevăzute la alin. 78 (1) Asigurarea accesului şi a circula iei autospecialelor de interven ie în incintele operatorilor economici şi ale institu iilor. ART. ART. performan ele şi nivelurile de performan ă privind proiectarea căilor de evacuare şi acces aferente construc iilor. conform reglementărilor tehnice specifice. 79 Măsurile. instala iilor şi amenajărilor SEC IUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc iilor. (1) trebuie să se asigure cel pu in un acces carosabil dinspre drumurile publice şi dinspre drumurile de circula ie interioare. 80 Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc iilor. cu excep ia celor admise prin norme. amenajat. praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultă i la evacuare. instala iilor şi amenajărilor privesc: a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activită ilor. ART. între inut şi utilizabil în orice anotimp. 77 Ascensoarele de pompieri se prevăd şi se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice. precum şi între localită i este obligatorie. 75 La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot bloca în pozi ie închisă. condi iile tehnice. (3) Căile de acces şi de circula ie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu. ART. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de pompieri. 4 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construc iilor. 76 Pentru securitatea echipelor de salvare/for elor de interven ie sunt necesare: a) măsuri pentru ca echipele de interven ie şi salvare să-şi desfăşoare activitatea la un nivel adecvat de securitate şi să părăsească clădirea fără riscuri de accidente. b) amenajări pentru accesul for elor de interven ie în clădire şi incintă. CAP. . pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora. busculada. de oglinzi. asigurând accesul for elor de interven ie pe durata stabilită în planurile specifice. alunecarea. c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul şi în jurul construc iei. cum sunt împiedicarea.

83 (1) Men inerea în bună stare a instala iilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construc ii şi instala ii.b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecin elor incendiilor. aparatele şi echipamentele necesare conform instruc iunilor de func ionare pentru controlul şi men inerea parametrilor privind siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate. maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice. verificare şi între inere. c) men inerea condi iilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguran ă şi pentru securitatea echipelor de interven ie în cazul izbucnirii unui incendiu. 84 (1) În spa iile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salaria ilor şi al altor persoane fără echipament de protec ie adecvat condi iilor de lucru. d) între inerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de între inere şi repara ii sau executarea necorespunzătoare a acestora. ART. ART. c) între inerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare. 82 Pe timpul exploatării instala iilor aferente construc iilor şi instala iilor tehnologice prevăzute la art. dispozitivelor. (1) cu defec iuni. 63 se interzic: a) neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare. ART. conform reglementărilor tehnice specifice. ART. (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. echipamentelor. . e) executarea lucrărilor de între inere şi repara ii sau a unor modificări de către personal neautorizat. aparatelor. materialele şi substan ele combustibile se amplasează la distan ă de siguran ă fa ă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. ART. 81 (1) Exploatarea sistemelor. b) func ionarea fără sistemele. improviza ii sau fără protec ia corespunzătoare fa ă de materialele sau substan ele combustibile din spa iul în care sunt utilizate este interzisă. uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin func ionare. instala iilor. utilaje şi echipamente tehnologice. lovire sau frecare în spa ii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă. (2) Folosirea dispozitivelor. 85 (1) Produsele. (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricită ii statice conform instruc iunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie. emise şi aprobate potrivit legii. (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instruc iunilor de func ionare. aparatelor.

90 . 87 (1) Deşeurile şi reziduurile. supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate. (4) La elaborarea planurilor de interven ie se ine seama de compatibilitatea produselor sau substan elor combustibile cu substan ele de stingere. bumbac. (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare. furaje şi plante tehnice se face la distan e de siguran ă. reziduurile şi ambalajele combustibile. (3) Verificarea.(2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte. amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate. suprafe e împădurite şi alte materiale combustibile. 86 (1) Pe timpul transportului. instala ii. repararea. în func ie de natura şi de proprietă ile fizico-chimice ale acestora. realizate şi inscrip ionate corespunzător. (2) Prevenirea apari iei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice. ART. (2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide. izolarea termică şi cură area periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. cum sunt cârpe. (3) Amplasarea depozitelor de combustibili. ART. ART. respectiv pericolului acesteia. astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul. se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptuşeală metalică interioară. bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate. reziduurile şi ambalajele combustibile. (2) Produsele şi substan ele combustibile se transportă. se depozitează. prevăzute de normele tehnice specifice. ART. cu asigurarea distan elor de siguran ă fa ă de clădiri. care se reutilizează. care nu se reutilizează. se distrug conform reglementărilor specifice. în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substan elor de stingere ori de neutralizare adecvate. conform reglementărilor specifice. prevăzute cu capac. astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătă ile. precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. (4) Deşeurile. 88 (1) Materialele şi substan ele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condi ii adecvate naturii lor. obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru. culturi agricole. ART. cu improviza ii. rumeguş. 89 Toate instala iile/conductele prin care circulă substan e lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substan ei. se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate. şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor. care con in astfel de produse. (3) Deşeurile. câl i. depozitării şi manipulării produselor sau substan elor combustibile se ine seama de proprietă ile fizico-chimice ale acestora.

produselor şi substan elor prevăzute la alin. ART. conform normelor tehnice specifice. (5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu. 94 (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activită i cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect. compartimentelor şi spa iilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantită ilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu poten ial de aprindere a acestora. scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului. (3) Depozitarea şi utilizarea în spa ii publice a mijloacelor. ART. (3) În incintele prevăzute la alin. 91 Elementele de limitare a propagării focului. 92 (1) În construc iile civile/publice şi de produc ie. cu mesaj preînregistrat. (2) Lucrările de termoprotec ie se execută numai de către personal atestat. (1). 93 (1) La clădiri administrative/birouri. ART. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 95 . (3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii. care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. (2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lă imi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală. activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului. pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activită i cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substan e inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. ART. de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbin i din alcătuirea construc iilor şi a instala iilor se men in permanent în bună stare. (2) În sălile aglomerate şi de sport. pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.(1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construc ii combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construc iilor sau a instala iilor cu substan e de termoprotec ie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice. ART. cantită ile de materiale şi de substan e combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densită ii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documenta iile tehnice de proiectare şi execu ie. (2) Pe timpul exploatării încăperilor. (4) La finalizarea activită ii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.

c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces. f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu. rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care con in vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune. mai ales cele frecventate pentru agrement. conducte. asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. locuin ele şi gospodăriile popula iei. gunoaielor. cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătă i. consiliile jude ene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi. c) restric ionarea efectuării. d) asigurarea protejării fa ă de efectul direct al razelor solare a recipientelor. deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite. popula iei. SEC IUNEA a 2-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis ART. planta ii sau la alte vecinătă i. în care se aplică această interdic ie. asigurându-se func ionarea la parametrii norma i. . în anumite intervale din timpul zilei. 97 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. corpuri şi elemente de încălzire. păduri. în zonele de agrement şi în gospodăriile popula iei se face numai în locuri special amenajate. cum sunt surse de căldură. (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unită ilor. administratorii operatorilor economici/conducătorii institu iilor din zonele men ionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.(1) În perioadele caniculare sau secetoase. prin depozitare la umbră. sobe. după caz. e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegeta ie forestieră. b) protejarea contra înghe ului a componentelor instala iilor de stingere cu apă. precum şi stingerea jarului după terminarea activită ii. şi înlăturarea defec iunilor constatate. a unor lucrări care creează condi ii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substan e volatile sau supraîncălziri excesive. (2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind: a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condi iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipita ii. coşuri şi canale de fum. în condi ii şi la distan e care să nu permită propagarea focului la construc ii. ART. 96 Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire: a) controlul instala iilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici. depozite. (3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştin ă tuturor salaria ilor şi. locurile cu pericol de incendiu. b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată. de evacuare şi de interven ie. culturi agricole. institu iile publice. după caz. (3) Arderea resturilor vegetale. se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

cum sunt topirea bitumului. tăiere. în depozite ori în alte spa ii cu pericol de aprindere a materialelor. golirea. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. 4 la prezentele norme generale.(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execu ie. (2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legisla iei specifice privind protec ia mediului. spălarea. de creşterea. ART. periodic sau permanent. semnare.. 100 . aerisirea sau ventilarea spa iilor.. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc. respectiv 10 m fa ă de materiale sau substan e combustibile: lemn. în instala ii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie. lipire sau a altor asemenea opera iuni care prezintă pericol de incendiu. ART. b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis. (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distan e mai mici de 40 m fa ă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile. textile. arderea deşeurilor combustibile.(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătă i. 98 (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul institu iei sau. carton asfaltat. d) descrierea procedurii de emitere. (6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condi ii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obliga ie a persoanelor care răspund. e) aprobarea unor instruc iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. se pot efectua lucrări cu foc deschis. (1) şi la art. c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc. dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. după caz. produselor sau substan elor combustibile este interzisă. (3) Lucrările men ionate la alin. ART. hârtie. explozivi etc. precum şi a persoanelor care le supraveghează. (2) Lucrările prevăzute la alin. bitum. precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situa ii de urgen ă. cură ările prin ardere. pe timpul programului cu publicul. îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile. asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor. ulei etc. (1) . vapori inflamabili. (1) se pot executa în spa iile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor. în construc ii civile (publice). potrivit legii. al cărui model este prezentat în anexa nr. educarea şi îngrijirea copiilor. 99 (1) Efectuarea lucrărilor de sudare. blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor. 97 alin. aducere la cunoştin ă şi păstrare a permisului de lucru cu foc. fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune: a) stabilirea locurilor unde.

instala ie etc. a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensită ii fluxului de căldură. 103 În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: a) supravegherea permanentă a flăcării. 101 Şeful sectorului de activitate. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente. şi luarea de măsuri în consecin ă. (3). depozit. miros de ars sau degajări de fum etc. e) reamplasarea pe pozi iile ini iale a elementelor şi materialelor combustibile la cel pu in 6 ore de la terminarea lucrării. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. 104 După terminarea lucrării. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. precum şi a spa iilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. ART. şeful sectorului de activitate. (3) La terminarea lucrului. (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. . ART. prevăzut la art. ART. sec ie. permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. f) evacuarea carbidului din generator. (2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se între in şi se verifică în conformitate cu instruc iunile furnizorului. f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat. dintre care unul se înmânează şefului forma iei de lucru sau persoanei care execută opera iunile cu foc deschis. verificându-se dacă starea lor este intactă. chiar stinse. schele etc. 102 (1) Executantul lucrării are obliga ia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de func ionare..(1) Permisul de lucru cu foc. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă.. 101. a situa iei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. d) interzicerea agă ării arzătoarelor. se întocmeşte în două exemplare. la anumite intervale. d) depozitarea în condi ii de siguran ă a echipamentelor folosite la lucrare. c) verificarea. atelier. prevăzut la art. în care se execută opera iuni cu foc deschis are obliga ia să asigure măsuri pentru: a) pregătirea locului. ART. c) controlul după terminarea lucrării. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată. iar celălalt rămâne la emitent. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nop ii. trebuie să asigure următoarele măsuri: a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea. 99 alin. de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. b) instruirea personalului.

pentru situa ii de urgen ă. haine. chibrituri sau brichete. a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. stabilite precis. (3) Pentru spectacolele de tipul men ionat la alin. (1). voluntar sau privat. la începutul stagiunii.. hârtie. precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite. b) locurile amenajate pentru fumat. carton asfaltat. cofraje şi eşafodaje. se prevăd obligatoriu locurile cu schele.ART. b) folosirea unor suporturi incombustibile. operă. discoteci etc. conform legii. făclii. dată de persoana cu atribu ii de conducere.. cluburi. 105 (1) Folosirea flăcării: lumânări. c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării. tor e şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru. programul spectacolelor respective. după caz. (2) Pentru durate scurte. în care este interzis fumatul sau.. realizate din materiale combustibile. e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi interven ia în caz de incendiu. operetă. după caz. care au loc pe timpul unei stagiuni. (4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii. f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor. bitum. (2) Pentru situa iile în care o construc ie sau o amenajare este folosită de mai mul i utilizatori. a festivită ilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambian ă ori divertisment în restaurante. d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului. accesul cu igări. costume. 106 (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei institu ii publice şi se face prin dispozi ie scrisă. 10 m fa ă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn. vapori inflamabili etc. este interzisă. manevrare greşită etc. pe lângă spa iile publice închise. se admite folosirea flăcării în situa iile men ionate la alin. reglementarea fumatului se face prin dispozi ie emisă de proprietarul construc iei sau al amenajării respective. c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare. (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distan ă mai mare de 40 m fa ă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile. textile. (1). se transmite la inspectoratul pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti. (5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT". baruri. ART. (3) În dispozi ia pentru reglementarea fumatului se men ionează: a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie. explozivi. d) alte date şi informa ii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu. pe locuri şi sectoare de activitate. însuşită de utilizatorii în cauză. cu condi ia asigurării condi iilor de împiedicare a ini ierii şi propagării incendiului. g) anun area. a serviciului profesionist. perdele etc. şi 50 . după cum urmează: a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri.

inclusiv cele care duc pe terase. de exerci ii şi aplica ii cu salaria ii. precum şi cele care . b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. perdele. c) func ionarea iluminatului de siguran ă şi a celei de-a doua surse de energie electrică. (7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: a) scrumiere sau vase cu apă. (10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă. conform reglementărilor tehnice specifice. (2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spa ii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. nisip sau pământ. conform reglementărilor tehnice. (9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile. (8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere. periodic. c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurin ă. textilele. (11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de igări sau chibrituri aprinse este interzisă. 108 (1) Căile de evacuare. 107 Pentru asigurarea condi iilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguran ă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri: a) între inerea în bună stare de func ionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbin i. se marchează cu indicatoare standardizate. ART. este interzisă. cartonul. 109 (1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protec ie a golurilor. atât ziua cât şi noaptea. cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu. SEC IUNEA a 3-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare ART. cum sunt hârtia. precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construc iilor şi instala iilor. e) organizarea şi desfăşurarea.m fa ă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. jaluzele. d) func ionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performan ă pentru care au fost proiectate. b) instruc iuni afişate. în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare. în condi iile legii. ART. cum ar fi draperii. cele de ac ionare a trapelor şi clapetelor. de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

(2). (2) În casele scărilor. hidran i de incendiu. sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i. ART. 110 (1) Este interzisă blocarea căilor de acces. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. bazine.. h) alte mijloace utilizate pentru interven ie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport. cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea. cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor. g) vanele instala iilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile. sta ii de pompare a apei. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care. f) tablourile de distribu ie şi întrerupătoarele generale ale instala iilor electrice de iluminat. pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru. depozitarea de materiale. benzi transportoare şi altele asemenea. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. ART. mobilier sau obiecte. (2) Se interzice blocarea în pozi ie deschisă a uşilor caselor scărilor. prin care se înrăută eşte situa ia ini ială. stingătoare. e) dispozitivele de ac ionare a unor mijloace cu rol de protec ie în caz de incendiu: cortine de siguran ă. de evacuare şi de interven ie cu materiale care reduc lă imea sau înăl imea liberă de circula ie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. precum şi la punctele de comandă ale acestora. rezervoare şi castele de apă. instala iile. trebuie să fie asigurat în permanen ă la toate: a) construc iile şi încăperile acestora. produse finite şi auxiliare. (4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu. d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. sistemele. panouri de incendiu. care asigură închiderea automată a uşilor. precum şi accesul personalului de interven ie. de for ă şi de siguran ă. dozatoare pentru sucuri/cafea etc. (3) Dispozitivele de la alin. (2) Persoanele fizice sau juridice care de in sau administrează construc iile. gazelor fierbin i şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. au rolul de a opri pătrunderea fumului. b) instala iile tehnologice şi anexe. se verifică periodic şi se men in în stare de func ionare. în caz de incendiu. 111 (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru interven iile operative în caz de incendiu. amplasarea de maşini de fotocopiat. precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu. rampe ale surselor de apă naturale. semifabricate. clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea.men in în pozi ie închisă uşile încăperilor tampon se men in în permanen ă în stare de func ionare. a celor de pe coridoare. c) depozitele închise şi deschise de materii prime. dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să .

explozie. reşou.marcheze prin indicatoare. potrivit reglementărilor tehnice specifice. grajduri. lămpilor de iluminat cu petrol atât în spa ii cu pericol de explozie. se marchează corespunzător şi se men in libere. lumânărilor. 114 Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de interven ie şi salvare de la înăl imi. limitele zonelor periculoase de incendiu. presupun manevre obligatorii se marchează vizibil. prizelor. radiator şi altele asemenea. (1) şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate. în păduri şi în apropierea acestora. se men in. curate şi libere de orice obstacole. ambalaje. poduri şi altele asemenea. prin care se asigură accesul la clădiri şi instala ii. şi se marchează corespunzător. cum sunt: fier de călcat. în spa ii cu pericol de incendiu. râuri. 116 În locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei se interzic: a) utilizarea aparatelor electrice. ART. traversările de cale ferată şi altele asemenea. lumânărilor. . magazii. radia ii. b) suprasolicitarea re elei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori. ART. ART. potrivit reglementărilor tehnice specifice. în caz de incendiu. pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate. cum sunt re ele. lămpilor de iluminat cu petrol. d) folosirea siguran elor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu li ă a fuzibilului calibrat. cum sunt: depozite de furaje. f) folosirea chibriturilor. căi de acces şi circula ii ocolitoare. se asigură şi se marchează. (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil. indiferent de sezon. bazine. întrerupătoarelor. practicabile. lacuri. prevăzute în imediata vecinătate a construc iilor. c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune. g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub ac iunea directă a razelor solare. cât şi în lanuri de cereale. potrivit reglementărilor tehnice specifice. e) folosirea chibriturilor. utilaje. pajişti. la racordurile de alimentare cu apă. 112 (1) Intrările în incintele unită ilor şi circula iile carosabile din interiorul acestora. respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere. zăpadă şi altele asemenea. cum ar fi: materiale. cablurilor electrice. 115 Ascensoarele de pompieri se men in permanent în bună stare de func ionare. care ar putea împiedica interven ia operativă pentru stingerea incendiilor. ART. electrocutare. 113 Căile de acces şi de evacuare din clădiri. SEC IUNEA a 4-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei ART. dispozitivelor de protec ie cu defec iuni sau cu improviza ii. locurile în care sunt amplasate utilajele şi instala iile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instala ii care. prezen a mijloacelor de la alin.

cum sunt butelii. b) un telefon cu legătură directă la serviciul public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen ă/serviciul profesionist pentru situa ii de urgen ă cel mai apropiat. cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. (2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilită i în zonele de lucru cu foc. carburan ii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate. de încălzire. în podurile clădirilor. precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse. 121 Pentru evacuarea în condi ii eficiente şi sigure se asigură: a) un sistem de alarmare în caz de incendiu. garniturilor. i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeită ii buteliei. lămpi cu gaz şi altele asemenea. lumânări. remize. lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără. o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii. afumătorile se confec ionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construc ii din gospodărie. 118 Măsurile de prevenire a incendiilor privind instala iile electrice. ART. ART. sobe. poduri. j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în pozi ie culcată. de gaze/GPL. ART. b) utilizarea lumânărilor. 119 Pentru asigurarea interven iei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu. precum şi cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricită ii statice se aplică şi în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei. chibriturilor. cum sunt chibrituri. 120 (1) În spa iile destinate persoanelor cu dizabilită i se interzice: a) fumatul. bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea. brichete. închise ermetic. colectarea deşeurilor. în locuri în care au acces copiii. utilizarea focului deschis. sub şoproane sau lângă materiale combustibile. k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune. fumatul. plite şi/sau aparate electrice aflate în func iune. l) păstrarea surselor de foc. c) utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice. în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l. . ART. răsturnată sau înclinată. adecvat utilizatorilor. 117 În locuin e de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit. verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun. depozitarea. regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz. m) nesupravegherea copiilor. SEC IUNEA a 5-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spa ii destinate persoanelor cu dizabilită i/solicitan ilor de azil ART. n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile.

ART. ART. 128 . instala iilor şi a amenajărilor cu instala ii de protec ie împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. aflate în subordinea Oficiului Na ional pentru Refugia i. amplasată pe perete la o distan ă de circa 120 cm fa ă de sol. 127 Proiectan ii şi beneficiarii au obliga ia de a include în documenta ie. roşu . ART. verde . e) organizarea de exerci ii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficien e psihice. conform legii. 125 Dotarea operatorilor economici şi a institu iilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. galben . 3. prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu. 122 În centrele de cazare şi primire a solicitan ilor de azil.persoane care necesită sprijin la evacuare. instala ii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice se recomandă verificarea necesită ii şi oportunită ii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. (2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performan ă prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specifica iile tehnice de referin ă. respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE. ART. 2.persoane care se evacuează singure. 124 Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. ART. potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protec iei construc iilor. certificate sau agrementate. ART. instala iilor tehnologice.c) marcarea uşilor camerelor cu culori. tipurilor şi parametrilor specifici. 5 Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor ART. 126 Pentru tipurile de construc ii. 123 (1) Echiparea şi dotarea construc iilor. stabilirea categoriilor. precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. amenajărilor şi a utilizatorilor la ac iunea incendiului.persoane care nu se pot evacua singure. d) marcarea direc iei de evacuare pentru spa iile în care se află persoane cu deficien e de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief. 5. se asigură afişarea de instruc iuni de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu într-o limbă de circula ie interna ională şi se verifică în elegerea lor corectă de către aceştia. după cum urmează: 1. CAP.

la cerere. efecte negative ale temperaturii etc. ART. e) influen a substan elor de stingere asupra utilizatorilor. furnizorii. elementelor de construc ie ale clădirii şi mediului. utilizare. (1) lit. cu care sunt echipate şi dotate construc iile. organului de control pentru supravegherea pie ei. d) compatibilitatea substan elor de stingere cu clasele de incendiu şi cu alte substan e de stingere utilizate simultan sau succesiv. proiectan ii şi executan ii de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispozi ia beneficiarului următoarele: a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe pia ă. 133 .(1) Producătorii. instala iile şi amenajările. c) schema sinoptică a sistemului/instala iei. la înăl ime sau în medii cu nocivitate mărită. a certificatului EC şi a declara iei de conformitate. ART. furnizori şi utilizatori. exploatarea şi mentenan a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice. în locuri ferite de intemperii. schemele bloc şi de racordare şi softul necesar. b) posibilită ile de ac ionare în spa ii închise. agen i corozivi. b) documenta ia tehnică aferentă. ART. în subsoluri. 6. cu instruc iunile de montaj. 132 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. se amplasează şi/sau se depozitează. 131 (1) Tipul şi numărul de stingătoare cu care se dotează construc iile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. (2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de construc ii pentru care nu există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. verificare şi între inere ale producătorilor şi cu standardele europene de referin ă. c) caracteristicile şi performan ele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. instala iile şi amenajările se au în vedere următoarele criterii: a) condi iile şi cerin ele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice. (2) Documentele de la alin. e) măsuri care se adoptă în caz de nefunc ionare. astfel încât să li se asigure permanent performan ele normate. d) instruc iuni de utilizare şi pentru controlul stării de func ionare. ART. conform documenta iilor tehnice de execu ie şi reglementărilor specifice. 130 La stabilirea tipurilor de instala ii de protec ie împotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează construc iile. a agrementului tehnic. ART. conform standardului de referin ă. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează. 129 Montarea. a) şi b) se pun la dispozi ie de producători. după caz. a certificatului de conformitate al produsului.

c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu. instala iile tehnologice şi amenajările. cu care acestea sunt echipate şi dotate. precum şi în instruc iunile tehnice elaborate de proiectan i şi/sau de producători/furnizori. conform reglementărilor tehnice specifice. ART. 134 (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice. 135 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. se între in permanent în stare de func ionare. prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop. 139 (1) Proprietarii/utilizatorii construc iilor. de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i şi de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă privind men inerea func ionării pe o durată minimă normată. voluntare şi private pentru situa ii de urgen ă. b) înăl imea de montare să fie accesibilă. în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de for ele de interven ie. instala iilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de func ionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. a institu iilor şi localită ilor cu autospeciale şi cu alte mijloace mobile de interven ie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. 140 . cu asigurarea fiabilită ii şi eficien ei necesare. ART. în caz de incendiu. cu care se echipează şi se dotează construc iile. (2) Scoaterea din func iune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari func ionării acestora în condi ii de eficien ă este strict interzisă. uşor accesibile şi la distan e optime fa ă de focarele cele mai probabile. (2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor. ART. respectându-se criteriile minime de performan ă privind organizarea şi func ionarea serviciilor publice. (3) Controlul stării de func ionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. ART.La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. 138 Dotarea operatorilor economici. 136 Instala iile de detectare şi semnalizare a incendiului. cu debitele şi presiunile necesare şi pe durata de timp normată. ART. ART. normele specifice de apărare împotriva incendiilor. 137 Re elele interioare şi exterioare de alimentare cu apă a instala iilor de stingere a incendiilor şi rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora. se au în vedere şi următoarele cerin e: a) locurile de amplasare să fie vizibile.

instala iilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să asigure existen a unui registru de control al instala iilor de semnalizare. (1) se planifică şi se realizează la termene cât mai scurte. între inerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens. modernizări etc. alarme de incendiu. montarea. în perioada scoaterii din interven ie a acestora. (1) se stabileşte conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. asigurându-se. a opera iunilor de verificare. limitare şi stingere a incendiilor. c) producerea unor deranjamente. 143 Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. în care se consemnează toate datele relevante privind: a) executarea controalelor stării de func ionare. ora şi locul producerii evenimentului. b) executarea de modificări. administratorii operatorilor economici/conducătorii institu iilor publice au obliga ia să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale. verificarea. între inerea. ART. reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice. 142 (1) Proprietarul/utilizatorul construc iilor. cu men ionarea cauzelor care le-au determinat. alarmare. alertare. (3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. reviziile şi repara iile la autospeciale. între inere şi repara ii. proprietarii/utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii. pentru executarea lucrărilor de între inere şi reparare ori în caz de opriri accidentale.. 6 Planificarea şi executarea exerci iilor privind modul de ac iune în caz de incendiu ART. (4) Substan ele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind men inerea calită ilor în timp. 7 la prezentul ordin. întreruperi. precum şi de ac iune în caz de necesitate. extinderi. alarme false.(1) Persoanele fizice şi juridice care efectuează proiectarea. alarmare. (3) Pe perioadele de oprire a func ionării sistemelor.. instala iilor. 141 (1) Exploatarea. (2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua. ART. măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor. aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare. alertare. declanşări intempestive etc. luna. (2) Repara iile la mijloacele tehnice precizate la alin. utilaje şi celelalte mijloace mobile de interven ie la incendii se execută conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă. în condi iile legii. avertizare. 144 . conform legii. conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului/furnizorului. ART. (2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. CAP. anul. reabilitări. limitare şi stingere a incendiilor.

pe bază de grafic. de către administrator/conducător. 148 Personalul autorită ilor publice.(1) Exerci iile privind modul de interven ie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de ac iune a personalului de la locul de muncă. CAP. c) planificat. 147 Fiecare exerci iu de interven ie se finalizează printr-un raport. execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor. 8 la prezentul ordin. c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de interven ie. e) aprecieri privind func ionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. . autorită ile de control sau de al i factori de decizie. f) desfăşurarea activită ii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase. 7 Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor ART. în care se fac referiri cel pu in la: a) obiectivele şi scopul exerci iului. b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale. c) stingerea incendiului. care. (2) Exerci iile şi aplica iile vizează modul în care se execută: a) alarmarea. 146 (1) Eviden a aplica iilor şi exerci iilor efectuate se ine într-un registru special. cu personalul serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. pe bază de grafic. ART. b) inopinat. astfel încât la acestea să participe eşalonat to i salaria ii cu atribu ii de interven ie de la locurile de muncă. b) men iuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu. c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorită ilor administra iei publice locale. g) propunerea de măsuri privind îmbunătă irea activită ii respective. ART. b) evacuarea. d) men iuni privind alarmarea (alertarea) personalului. 145 Exerci iile de interven ie se efectuează: a) planificat. ART. este: a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi din inspectoratele pentru situa ii de urgen ă jude ene/al municipiului Bucureşti. (2) Registrul are con inutul conform modelului prezentat în anexa nr. potrivit competen elor şi prevederilor legale.

măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştin ă. conducătorul institu iei sau. c) deficien ele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. a) se finalizează prin documente scrise. structurile enumerate la alin. . c) şefii locurilor de muncă respective. lunar. voluntare şi private. conform legii. trimestrial. g) eficien a activită ilor desfăşurate de structurile cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. în care se consemnează: a) construc iile şi instala iile care au fost cuprinse în control.ART. prin documente scrise. (3) Trimestrial. (1) lit. institu ie sau organul administra iei publice centrale sau locale se analizează. h) propuneri de măsuri pentru îmbunătă irea activită ii. b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice. calitatea şi func ionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. (1) lit. ART. tuturor persoanelor implicate. (1) se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului. 151 (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată de operatorul economic. 150 În baza concluziilor rezultate din controalele autorită ii de stat sau din controalele proprii. dispozi iilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de: a) structurile cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor. b) constatările rezultate din teren. semestrial sau anual. (2) Analiza prevăzută la alin. 149 (1) Controlul propriu al respectării normelor. primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. zilnic. (2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obliga iilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăşoară activită i în perimetrul operatorului economic/institu iei/localită ii. după caz. c) propuneri de măsuri şi ac iuni de înlăturare a deficien elor şi de îmbunătă ire a activită ii. administratorul operatorului economic. f) asigurarea dotării. zilnic sau pe schimb. e) rela iile cu ter ii privind apărarea împotriva incendiilor. (4) Constatările. ART. precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii. constituite în cadrul operatorului economic/institu iei/localită ii pe baza unui grafic anual. 152 (1) Raportul de analiză con ine următoarele: a) implementarea noilor prevederi legale. după caz.

de evacuare a gazelor.. scule şi dispozitive etc. | instala ii de ventila ie.(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal.) | 2. preşedintele consiliului jude ean... materială.. solven i etc.. respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială. Surse de aprindere posibile (de natură electrică. 154 Prezentele norme generale se completează cu dispozi ii generale pentru categorii de construc ii şi de activită i..Prevenirea incendiilor | 1. | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________ I. ministerele şi celelalte organe ale administra iei publice centrale emit norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor. 157 Anexele nr.. precum şi şefii structurilor cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. produse finite din | lemn.8 fac parte integrantă din prezentele norme generale. civilă sau penală. Măsuri specifice (de exemplu. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu.. autoaprindere| etc.... contraven ională... şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute men iuni în raport şi proprietarii construc iilor... (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific.) | 4. .) | 5. 153 La analiză participă în mod obligatoriu. termică. ART.. potrivit competen elor şi obliga iilor legale. iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunoştin ă persoanelor interesate. CAP. (2) Reglementările prevăzute la alin. ART. în situa ia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mul i operatori economici. specifice domeniilor de competen ă ale acestora. 156 Încălcarea dispozi iilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară.. motoare electrice. interzicerea focului deschis. primarul. emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobate prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. după caz.. colectarea deşeurilor etc. lacuri. după caz... 8 Dispozi ii finale ART. iar organele administra iei publice locale instituie reguli şi măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor. conducătorul institu iei publice. Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu. interzicerea | fumatului. ART. ART. Măsuri generale (de exemplu. utilizarea doar a | sculelor care nu produc scântei etc.. administratorul operatorului economic... asigurarea func ionării sistemului de | men inere constantă a temperaturii. ANEXA 1 la normele generale Operatorul economic/institu ia ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Locul de muncă ..) | . 155 (1) Pe baza prezentelor norme generale.) | 3... 1 .

................ e-mail | |______________________________________________________________________________| | Profilul de activitate | |______________________________________________________________________________| | 2..............................numărul de niveluri (subterane şi supraterane)...... aparate de respira ie)| | 4.tablou electric .....Organizarea primei interven ii de stingere a incendiilor | | 1...............Planul general al operatorului economic/institu iei (la scară).numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire.......... | | .......... | | .....Concep ia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor | |______________________________________________________________________________| | Mijloacele prin care se realizează anun area (alertarea) persoanelor ce | | răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Nominalizarea persoanelor care au atribu ii în ceea ce priveşte evacuarea | | persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte | |______________________________________________________________________________| | Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor | | prezen i la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător | |______________________________________________________________________________| ........ .lista cu substan e periculoase/caracteristici conform fişei de pericol | | pentru fiecare categorie de substan ă | |______________________________________________________________________________| | Căile de acces. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist | | pentru situa ii de urgen ă .... fax...... pe | | care se marchează: | |______________________________________________________________________________| | Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă.... buton de alarmare amplasat la ........ Date de identificare: | |______________________________________________________________________________| | Denumirea operatorului economic/institu iei | |______________________________________________________________________________| | Sediul. Personalul care asigură prima interven ie: | | ........................... precizându-se: | | . | | ...hidran i interiori .........) | | 2............. trape) | | 3..... | | .... (numele şi prenumele) ... | |______________________________________________________________________________| Întocmit ........... | | ........ Mijloace de protec ie a salaria ilor (de exemplu......... evacuare şi de interven ie din incintă şi cele adiacente | | acesteia | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | 3. sprinklere............. etc... uşi rezistente la foc.......stingătoare .... ..|______________________________________________________________________________| | II........ Instala ii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de | | exemplu............... Semnătura ANEXA 2 la normele generale PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor ______________________________________________________________________________ | 1.. dispecerat/şef tură | | ......... Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor ........ .......................... | | 5..........................tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în | | clădire/depozit........ | | ... număr de telefon..declanşare/oprire instala iile ...

| | . | |______________________________________________________________________________| | 2.structura-cadru ______________________________________________________________________________ | 1.amplasarea clădirilor. pe cât | | posibil. e-mail. Planul general al unită ii (la scară).adresă. | |______________________________________________________________________________| | Măsurile de siguran ă care trebuie luate la efectuarea evacuării | | persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi. instala iilor tehnologice şi a depozitelor în | | incintă.rezervele de agen i de stingere şi de mijloace de protec ie a | | personalului de interven ie. număr de telefon. gaze şi alte fluide combustibile. pe care se specifică numărul | | nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel| | şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare.). | |______________________________________________________________________________| | Instruc iuni de urmat în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| ANEXA 3 la normele generale PLANUL DE INTERVEN IE . pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri | | necesar a fi evacuate. precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea | | evacuării. | |______________________________________________________________________________| | Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile.profilul de activitate.denumirea operatorului economic sau a institu iei.vecinătă ile. de | | transport.re elele şi sursele proprii de alimentare cu apă. agent | | termic. | | . | | . | | încăperile/locurile în care se află persoane/substan e periculoase sau bunuri| | de evacuat | |______________________________________________________________________________| | Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribu ii pentru evacuarea| | persoanelor/bunurilor | |______________________________________________________________________________| | Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor. Datele de identificare: | | . | | . | | recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu | | deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii | | (aparate de precizie etc. fax. | | . | | . . schi a nivelului.| Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor. Concep ia de organizare şi de desfăşurare a interven iei în caz de | . în| | func ie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu | |______________________________________________________________________________| | În cazul substan elor periculoase se vor face precizări cu privire la | | măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora | |______________________________________________________________________________| | 4. | | . | |______________________________________________________________________________| | 3.Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri | |______________________________________________________________________________| | Se întocmeşte. | | .re elele de canalizare. pe care se marchează: | | .căile de acces şi de interven ie din incintă şi cele adiacente | | acesteia.re elele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât | | cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu | | îngreuneze interven ia pompierilor la stingere.

re ele de alimentare cu apă: | | . instala iilor tehnologice şi al platformelor de depozitare.platforme (puncte) de alimentare şi distan ele fa ă de unitate. pe care se marchează ori se înscriu date privind: | | .presiuni. nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct.protec ia personalului de interven ie. | |______________________________________________________________________________| | 6. | | . pe niveluri şi pe | | total. | | itinerarul de deplasare.protec ia vecinătă ilor.particularită i tactice de interven ie pentru: | | . telefonul sau alte mijloace de alarmare şi | | alertare). 6 din structura-cadru. | | . | |______________________________________________________________________________| NOTĂ: În cazul operatorilor economici şi al institu iilor având numai construc ii. sistemele. For e de interven ie în caz de incendiu: | | . | | . după caz. | | . | | . numărul de niveluri. distan a.felul şi capacitatea acestora. fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori. itinerarul de deplasare. 2) ori într-un tabel separat. | | . localitatea. | | .regimul de înăl ime (numărul de niveluri). categoriile pericolului de incendiu. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi | | stingere a incendiilor cu care este echipată. | | telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare). exterioare unită ii: | | .dispozitivul de interven ie în caz de incendiu. | |______________________________________________________________________________| | 4. acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate.evacuarea utilizatorilor (persoane şi. suprafa a.alte for e cu care se cooperează şi modul de anun are (de exemplu.natura materialelor şi a elementelor de construc ii.| incendiu: | | .instala iile. | | ambulan a). instala ii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte. | | . | | . Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.destina ia spa iilor (încăperilor). | |______________________________________________________________________________| | 5.numărul de persoane care utilizează construc ia. instala ii tehnologice sau platforme de | | depozitare (la scară). | | .alte surse artificiale sau naturale de apă: | | . se înscriu suplimentar: destina ia.nivelurile criteriilor de performan ă privind securitatea la incendiu | | asigurate. rezisten a la foc şi. rezultate din scenariul de securitate | | la incendiu sau din evaluarea capacită ii de apărare împotriva incendiilor.amplasarea hidran ilor exteriori şi stabilirea distan elor fa ă de | | incinta unită ii. | | . | | . evacuare şi de interven ie.servicii publice voluntare pentru situa ii de urgen ă cu care se | | cooperează (categoria. încadrare).instala iile utilitare aferente. | | . | | . În aceste situa ii.serviciul privat pentru situa ii de urgen ă (dotare. după caz. | | . | | . | | .subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. Un exemplar al planului de interven ie avizat se pune la dispozi ie inspectoratului pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea .suprafa a construită şi aria desfăşurată. | | . marcate în planul general al incintei unită ii (pct.localizarea şi lichidarea incendiilor. | | . | | . distan a.căile interioare de acces. în conturul construc iilor. animale sau | | bunuri). | | .concluzii privind interven ia.debite. Planul fiecărei construc ii.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

.. şi se încheie la data de | | ............... | |______________________________________________________________________________| ... izolarea..... ______________________________________________________________________________ | Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ............. | |______________________________________________________________________________| | 5. Ventilarea spa iilor în care se execută lucrările se realizează astfel: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 4....... utilajelor sau | | instala iilor. ora ....... ora ...... specifice | | tehnologiei de lucru: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 7............ | | Lucrările încep la data de ............... ... | | (acolo unde este cazul) | |______________________________________________________________________________| | 6...... pe o rază de .............. ....... ...... ANEXA 4 la normele generale Unitatea emitentă PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr. | | astfel: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 2. .. aerisirea conductelor..... spălarea.... Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză | | nr.....| | folosind ............| | ajutat de doamna/domnul .. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condi ii de vânt | |______________________________________________________________________________| | 9. la (în) .. aplica iilor tactice de interven ie. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a | | incendiilor: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 8..........recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerci iilor......... metri........ Verificarea zonei de lucru şi a vecinătă ilor acesteia.. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor...... din ....................... care urmează să execute . Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de | | executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia.... din .. precum şi în situa iile de urgen ă...... eliberat de . pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua | | următoarele măsuri: | | 1......... înlăturarea | | surselor de aprindere şi a condi iilor care favorizează producerea | | incendiilor şi a exploziilor..... | |______________________________________________________________________________| | Premergător.. Golirea.. protejarea antifoc a materialelor din zonă.. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către | | doamna/domnul ... prin: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 3..

.Categorii principale 1..... unelte şi alte mijloace de interven ie.... Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul | | ... c) nave pentru stingerea incendiilor. Pentru echiparea construc iilor.. Incendiul sau orice alt eveniment se anun ă la ............... control şi supraveghere a fost instruit asupra | | măsurilor de apărare împotriva incendiului.. b) autospeciale auxiliare de interven ie.. b) stingătoare şi alte aparate de stins incendii.. c) utilaje.. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către| | doamna/domnul ...... | |______________________________________________________________________________| | 13......| 10. | | prin ........ Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substan elor combustibile sau pentru protec ia celor din apropierea focarului: ..... g) ambulan e şi autosanitare..... întreruperea şi încheierea lucrării....... Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 15... 3....... Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situa ii de urgen ă este| | anun at despre începerea........ Personalul de execu ie. d) trenuri pentru stingerea incendiilor.... | |______________________________________________________________________________| | 14........... | |______________________________________________________________________________| | Responsabili | Numele şi prenumele | Semnătura | |___________________________________|_____________________|____________________| | Emitentul | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Şeful sectorului în care se | | | | execută lucrările | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Executan ii lucrărilor cu foc | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Serviciul public voluntar/privat | | | | pentru situa ii de urgen ă | | | |___________________________________|_____________________|____________________| ANEXA 5 la normele generale MIJLOACE TEHNICE de apărare împotriva incendiilor ........ 2... Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ă: a) autospeciale pentru stingerea incendiilor........ f) motopompe şi alte utilaje.. a instala iilor tehnologice şi a platformelor amenajate: a) instala ii de protec ie împotriva incendiilor............. | |______________________________________________________________________________| | 12. | |______________________________________________________________________________| | 11.. e) aeronave de interven ie la incendii..

magazine generale. b) mijloace de protec ie a căilor respiratorii.studiouri de radio. organiza ii neguvernamentale. h) aparatură de detectare a concentra iilor explozive sau a prezen ei unor substan e nocive./300 mp | | . prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribu ii specifice. în func ie . | | | . Clădiri comerciale: | 1 buc./nivel/ | | . | | |___________________________________________________________|__________________| | 3. îndeosebi cu public. vaccinuri şi instrumentar de protec ie specială împotriva efectelor agen ilor chimici. televiziune.scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber | | | (pentru spectacole.sedii de funda ii. birouri.alimenta ie publică (restaurante./200 mp | | . ANEXA 6 la normele generale NUMĂR ORIENTATIV de stingătoare portative pentru unele categorii de construc ii ______________________________________________________________________________ | Categorii de construc ii | Număr minim de | | | stingătoare*)/ | | | suprafa ă | | | desfăşurată | |___________________________________________________________|__________________| | 1.locuin e unifamiliale.blocuri. f) aparatură de comunica ii.circuri mobile. | | | asocia ii. mitinguri.| | |___________________________________________________________|__________________| *) Performan a de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B. | apartament | | . competi ii sportive etc. Clădiri civile cu func iuni mixte (comer . | | |___________________________________________________________|__________________| | 4. Alte amenajări: | 1 buc. | | | .).comer alimentar şi nealimentar. b) agen i neutralizatori. | | | . | | |___________________________________________________________|__________________| | 2. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): | 1 buc./300 mp | | reuniuni) | | |___________________________________________________________|__________________| | 5. braserii şi altele | | | asemenea). c) accesorii de siguran ă. aparatură./150 mp | | . Pentru protec ia personalului de interven ie: a) echipament de protec ie la temperatură. agen ii şi altele asemenea.a) produse de stingere. g) echipament. e) mijloace de iluminat.sedii de birouri. pentru construc iile existente. conform standardului european de referin ă. | | | . Clădiri administrative: | 1 buc. d) accesorii de protec ie la electrocutare. | | | . 4.spa ii şi încăperi destinate serviciilor. NOTĂ: Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant şi. | 1 buc. speciali.sedii ale administra iei publice centrale şi locale. | | | . şocuri mecanice şi la umiditate. | | | . radioactivi sau biologici.

. tipul şi cantitatea de material sau substan ă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spa iul ce trebuie protejat.. | | Perioada contractului | |______________________________________________________________________________| | Solicitare service deranjamente | | Telefon... b) executarea de modificări. între inere şi repara ii.... limitare şi stingere a incendiilor ________________________________ | Nr... alertare. alarmare... ANEXA 7 la normele generale REGISTRU DE CONTROL pentru instala iile de detectare. repararea | | Certificat atestare | | Contract nr... semnalizare. a opera iunilor de verificare.. limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind: a) executarea controalelor stării de func ionare.| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| NOTĂ: 1.. între inerea.. alarmare.de nivelul de risc de incendiu.| | | | | corectivă| ..) | |______________________________________________________________________________| | Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement | |______________________________________________________________________________| | Documenta ie tehnică aferentă certificatului | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea | | Certificat atestare | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce a executat montarea | | Certificat atestare | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce execută verificarea. componente etc.. semnalizare.. fax | |______________________________________________________________________________| | Personal responsabil | | Data | |______________________________________________________________________________| Date evenimente ______________________________________________________________________________ |Nr. e-mail. (fişă) . | Data | Locul | Evenimentul | Cauza | Ac iune | Numele în clar| |crt.. zone protejate..... crt. | |________________________________| ______________________________________________________________________________ | Denumirea instala iei | |______________________________________________________________________________| | Producător/importator/furnizor | |______________________________________________________________________________| | Caracteristici principale (loc amplasare. c) ac ionările în situa ii de incendiu. alertare. .Semnătura . ....... În registrul de control pentru instala iile de detectare.

.. întreruperi. 4... Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului. 2..cu men ionarea cauzelor care le-au determinat şi a ac iunilor corective efectuate.... | | | | | | | semnătura şi | | | | | | | func ia | | |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| --------------- . luna. 5.. defecte. declanşări intempestive.d) evenimente produse: alarme de incendiu.. alarme false de incendiu..... | Data şi ora | Tipul | Locul/Sectorul| Cine a organizat| Observa ii| |crt.. Datele consemnate trebuie să indice clar şi precis data (anul.. ANEXA 8 la normele generale EVIDEN A exerci iilor de interven ie efectuate la . după caz. teste. ______________________________________________________________________________ |Nr..| executării | exerci iului| de activitate | exerci iul | | | | exerci iului| | | Numele. Se notează componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii.. 3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător. ziua... 6. numele responsabilului este trecut în registru.. dezactivări temporare . ora. minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului. Registrul se completează pentru fiecare instala ie din dotare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->