P. 1
omai 163 din 28.02 2007

omai 163 din 28.02 2007

|Views: 1,898|Likes:
Published by covrig

More info:

Published by: covrig on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

ORDIN Nr.

163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA IEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Administra iei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administra iei şi internelor emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispozi iilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind echiparea şi dotarea construc iilor, instala iilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispozi ii contrare. p. Ministrul administra iei şi internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat ANEXA 1 NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor CAP. 1

Dispozi ii generale ART. 1 Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performan ă şi condi iile tehnice generale privind asigurarea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pentru construc ii, instala ii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere a incendiilor. ART. 2 Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condi iilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protec ia utilizatorilor, a for elor care ac ionează la interven ie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situa iilor de urgen ă determinate de incendii. ART. 3 Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construc iilor, instala iilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destina iei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activită ilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. 4 Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorită ile administra iei publice centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României. CAP. 2 Organizarea şi desfăşurarea activită ii de apărare împotriva incendiilor SEC IUNEA 1 Con inutul organizării activită ii de apărare împotriva incendiilor ART. 5 Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozi ii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi eviden elor specifice privind apărarea împotriva incendiilor; d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza ini ierea sau dezvoltarea incendiilor; f) analiza periodică a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; g) elaborarea de programe de optimizare a activită ii de apărare împotriva incendiilor;

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerin elor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare; i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anun are a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment; j) asigurarea func ionării la parametrii proiecta i a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; k) planificarea interven iei salaria ilor, a popula iei şi a for elor specializate, în caz de incendiu; l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinan i, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în rela iile generate de contracte/conven ii; n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire. SEC IUNEA a 2-a Structuri cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor ART. 6 (1) În cadrul autorită ilor administra iei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor jude ene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al institu iilor publice şi al operatorilor economici, în func ie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activită ii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor: a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii; c) serviciu public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen ă. (2) În vederea îndeplinirii atribu iilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obliga ia, prin lege, să angajeze cel pu in un cadru tehnic cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribu ii specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condi iile legii. ART. 7 (1) La nivelul unită ii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local. (2) Activită ile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobat prin ordin al ministrului administra iei şi internelor.

ART. 8 Atribu iile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obliga iilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului institu iei, respectiv autorită ilor administra iei publice. ART. 9 Pentru celelalte categorii de salaria i atribu iile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fişele posturilor. SEC IUNEA a 3-a Actele de autoritate, documente specifice şi eviden e privind apărarea împotriva incendiilor ART. 10 Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă sunt norme, reglementări tehnice şi dispozi ii generale privind apărarea împotriva incendiilor. ART. 11 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administra iei publice centrale sunt: a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competen ă; b) norme şi reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor; c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competen ă; d) programe de informare şi educa ie specifice; e) programe de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. 12 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul jude ean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt: a) hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent jude ului sau municipiului Bucureşti; b) reguli şi dispozi ii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unită ii administrativ-teritoriale; c) raportul anual de evaluare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; d) programe de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor; e) hotărâre de înfiin are a unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situa ii de urgen ă; f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. 13

publicat în Monitorul Oficial al României. cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului . ART. corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale. nr. conform legii. organizare. la solicitarea inspectoratului jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. valabile la nivelul jude ului. d) dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. ART. ART. c) avizele şi autoriza iile de securitate la incendiu. h) dispozi ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială. d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă. regulament de organizare şi func ionare. la solicitarea inspectoratului jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. 14 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt: a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unită ii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. f) măsuri de optimizare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor. dispozi ie de numire a şefului serviciului. un exemplar din fişa localită ii se trimite la inspectoratul jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. b) fişa localită ii/sectorului. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. ob inute pentru construc iile. la o dată anterioară definitivării bugetului local.474/2006. b) fişa localită ii. 16 Documentele şi eviden ele specifice apărării împotriva incendiilor la unită ile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel pu in: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor. Partea I. c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor.Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva incendiilor. e) raportul semestrial de evaluare a capacită ii de apărare împotriva incendiilor. aprobat prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. pregătire şi desfăşurare a activită ii de prevenire a situa iilor de urgen ă. 15 Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor. c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor. 885 din 31 octombrie 2006. întocmit anual. instala iile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu. conform criteriilor de performan ă. conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare. e) lista operatorilor economici/institu iilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/conven ii. g) documente privind serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen ă: hotărâre de înfiin are. 1.

ART. j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi ac iuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. publicat în Monitorul Oficial al României. un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul jude ean/al municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ă. nr. h) conven ii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin păr ilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin ă asupra bunurilor imobile/antrepriză. pregătire şi desfăşurare a activită ii de prevenire a situa iilor de urgen ă. ART. g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea. organizare.474/2006. conform legii. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc. f) dispozi ie de sistare a lucrărilor de construc ii/oprire a func ionării ori utilizării construc iilor/amenajărilor. d) documenta ia tehnică specifică. 18 Documentele şi eviden ele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/institu iilor men ionate la art. . j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.. în cazul anulării avizului/autoriza iei de securitate la incendiu. c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor. aprobat prin Ordinul ministrului administra iei şi internelor nr. g) fişele de instruire. inclusiv pentru arderea miriştilor. c) trebuie să cuprindă cel pu in: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unită ii administrativ-teritoriale. registrele pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. b) instruc iuni de apărare împotriva incendiilor şi atribu ii ale salaria ilor la locurile de muncă. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. transportul şi depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale.şi termenului de valabilitate ale contractului/conven iei. i) dispozi ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 1. h) eviden a exerci iilor de interven ie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen ă. i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorită ii de stat competente. f) rapoarte de interven ie ale serviciului public voluntar pentru situa ii de urgen ă. e) dispozi ie de constituire a serviciului privat pentru situa ii de urgen ă ori contract/conven ie cu un alt serviciu privat pentru situa ii de urgen ă. 17 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul institu iei sunt: a) dispozi ie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilită ilor privind apărarea împotriva incendiilor. manipularea. d) dispozi ie privind organizarea instruirii personalului. c) dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. 885 din 31 octombrie 2006. 5 lit. în partea ce revine operatorului economic/institu iei. 5 la Regulamentul de planificare. b) fişa obiectivului. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. Partea I. conform modelului prezentat în anexa nr. conform reglementărilor specifice.

asigură organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente: . institu iile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activită i în domeniu reglementat de o autoritate. 17 şi 18 se aplică la operatorii economici şi la institu iile care au un număr de salaria i cel pu in egal cu cel stabilit. după caz. c) s-au produs modificări referitoare la construc ii. pentru întreprinderile mici. 20 (1) Prevederile art. dacă: a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora. cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului. m) eviden a exerci iilor de interven ie efectuate. o) fişele de instruire. (2) Pentru operatorii economici. j) lista operatorilor economici/institu iilor cu care a încheiat contracte de închiriere/conven ii. repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu. care nu se încadrează în prevederile alin. ART.e) avizele/autoriza iile de securitate la incendiu. g) registrele instala iilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor. instala ii sau la specificul activită ii. i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. h) registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. l) eviden a exerci iilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construc iei. ART. 19 Documentele şi eviden ele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat. pentru diferite categorii de utilaje. s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi ac iuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. clasificate potrivit legii. q) grafice de între inere şi verificare. certificate de conformitate. r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorită ii de stat competente. conducătorul sau persoana cu func ii de conducere. k) planurile de protec ie împotriva incendiilor. conform legii. f) certificate EC. conform criteriilor de performan ă. între inerea. montarea. administratorul. (1). conform instruc iunilor producătorului/furnizorului. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea. n) rapoartele de interven ie ale serviciului privat pentru situa ii de urgen ă. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protec ie utilizate. conform reglementărilor specifice. instala ii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu. b) s-au produs modificări ale personalului cu atribu ii stabilite conform acestora. p) lista cu substan ele periculoase. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. verificarea.

c) organizarea instruirii personalului. repara ii.. se în elege: a) sec ie. f) fişele de instruire. c) certificate CE. să ac ioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. (3) Operatorii economici. ART. 5 lit. (2) asigură următoarele documente şi eviden e specifice apărării împotriva incendiilor: a) documenta ia tehnică specifică. d) din prezentul ordin. d) registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul. prevăzută la art. b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. produse finite combustibile. confec ionare. are ca scop asigurarea condi iilor care să permită salaria ilor/persoanelor fizice ca. agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protec ie utilizate. hală/atelier de produc ie. pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozi ie. c) atelier de între inere. 21 Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă. conform reglementărilor specifice. . e) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea. materiale. b) depozit de materii prime. clasificate potrivit legii. institu iile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. filială. în în elesul prevederilor prezentelor norme generale. în cazul anulării avizului/autoriza iei de securitate la incendiu. conform legii: scenarii de securitate la incendiu. transportul şi depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale. manipularea. explozii sau accidente tehnice. e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă. prestări de servicii. d) dispozi ie de sistare a lucrărilor de construc ii/oprire a func ionării ori utilizării construc iilor/amenajărilor. certificate de conformitate. evacuarea bunurilor materiale. h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorită ii de stat şi măsurile şi ac iunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorită ilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. proiectare şi altele asemenea. b) avize/autoriza ii de securitate la incendiu. evacuarea şi salvarea utilizatorilor construc iei. identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc. g) lista cu substan ele periculoase.a) instruc iuni de apărare împotriva incendiilor şi atribu ii ale salaria ilor la locurile de muncă. înso ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. SEC IUNEA a 4-a Organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă ART. punct de lucru şi altele asemenea. precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii. sector. 22 (1) Prin loc de muncă.

înregistrări şi altele asemenea. l) bibliotecă. studio de televiziune. departament administrativ func ional. r) amenajare temporară. f) magazin. cu destina ie financiar-bancară. prin luarea în eviden ă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu. a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera. arhivă. persoanelor cu dizabilită i sau lipsite de adăpost. având ca destina ie învă ământul. o) clădire şi/sau spa iu având destina ia de gară. depozit de distribu ie carburan i pentru autovehicule. p) fermă zootehnică sau agricolă. centru şi complex cultural. g) sală de spectacole. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă. film. discotecă. de conferin e. autogară. locul de muncă se delimitează la limita spa iilor utilizate de aceştia. prin în elegere. sector. sta ie. e) laborator. k) compartiment. construc ie pentru birouri. n) lăcaş de cult.d) utilaj. desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia. de sport. 24 La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere: a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere. îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. echipament. studen ilor. sistem. supravegherea. (2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mul i operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. ART. după caz. j) construc ie pentru cazare. sală de jocuri electronice şi altele asemenea. depozit cu astfel de produse. c) afişarea instruc iunilor de apărare împotriva incendiilor. sec ie medicală. cabinet medical. aerogară şi sta ie de metrou. iar utilită ile comune se repartizează. farmacie şi altele asemenea. bătrânilor. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscrip ii ori mijloace de aten ionare. în spa iu închis sau în aer liber. b) organizarea interven iei de stingere a incendiilor. prin întocmirea şi afişarea planurilor de protec ie specifice şi prin men inerea condi iilor de evacuare pe traseele stabilite. polivalentă. elevilor. i) clădire sau spa iu amenajat în clădire. club. spa iu destinat vie ii monahale. radio. . precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor. m) clădire sau spa ii amenajate în clădiri. proprietarului clădirii ori. instala ie tehnologică. policlinică. q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră. având destina ia de îngrijire a sănătă ii: spital. d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor. ART. raion sau stand de vânzare. 23 Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în: a) prevenirea incendiilor. h) unitate de alimenta ie publică. de reuniuni.

d) organizarea efectivă a interven iei. echipamente şi utilaje tehnologice. precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă. pe schimburi de lucru şi în afara programului. (2) este prezentată în anexa nr. anun area incendiului la for ele de interven ie. 25 (1) Organizarea interven iei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă. 1 la prezentele norme generale. a mijloacelor de salvare şi de protec ie a personalului. e) men inerea parametrilor tehnologici în limitele normate. de regulă carton. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ă. cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor. (2) Datele privind organizarea activită ii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. b) stabilirea sistemelor. pe timpul exploatării diferitelor instala ii. după caz. aceasta putând fi completată. prevăzute în documenta ia tehnică de proiectare. precum şi a specialiştilor şi a altor for e stabilite să participe la stingerea incendiilor. instala iilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor. (4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. şi se afişează într-un loc vizibil. a conducătorului locului de muncă. după caz. c) întreruperea alimentării cu energie electrică. (3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor. 26 (1) Interven ia la locul de muncă presupune: a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. şi cu alte date şi informa ii. . prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în func iune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte opera iuni la instala iile utilitare şi. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent. b) salvarea rapidă şi în siguran ă a personalului. precum şi la dispecerat. d) verificarea spa iilor la terminarea programului de lucru. c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. conform planurilor stabilite. d) ac ionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în func iune a instala iilor şi a sistemelor automate şi. ac ionarea lor manuală. ART. la echipamente şi utilaje tehnologice. a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii.b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde. ART. acolo unde acesta este constituit. gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor interven ii specifice la instala ii şi utilaje de către persoanele anume desemnate. după caz. proprietarului/patronului/administratorului. c) stabilirea componen ei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor. estimat a fi mai pu in afectat în caz de incendiu.

coridoare şi case de scări sau scări exterioare. (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor. 29 (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferen iate în func ie de tipul şi destina ia construc iei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: a) pe nivel. b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase. (2) Pentru efectuarea opera iunilor prevăzute la alin. 18 lit. pe partea interioară a uşilor. (2) La amplasarea materialelor periculoase în spa iile de depozitare trebuie să se ină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu. 28 Planurile de protec ie împotriva incendiilor prevăzute la art. b) pe încăperi. dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane. c) planul de interven ie. atât ca posibilită i de reac ie reciprocă. încăperi speciale. g) verificarea amănun ită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi. în sărbătorile legale sau în alte situa ii. (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schi ei nivelului sau a încăperii. ART. hidran i interiori. precum şi în afara programului de lucru. noaptea. 23 lit. f) protec ia personalului de interven ie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură. indiferent de numărul de locuri. în zilele nelucrătoare. ac ionându-se pentru stingerea acestora. . 2 la prezentele norme generale. terase. de exemplu. iar în încăperi. (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. cât şi de compatibilitatea fa ă de produsele de stingere. pe căile de acces şi în locurile vizibile. precum şi interdic ia de folosire a lifturilor în asemenea situa ii. în zilele de repaus şi sărbători legale. (4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare. c) pentru încăperile destinate cazării.e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul interven iei. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. d) sunt: a) planul de evacuare a persoanelor. k) şi art. ART. gaze toxice. 30 (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. fum. dacă în ele se află cel pu in 50 de persoane. posibilită ile de refugiu. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. ART. ART. este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor. 27 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi.

arsurile. instala ie. între inere. d) eviden ierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie. acolo unde acesta este constituit. (3) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate. în func ie de condi iile reale. c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instala iilor potrivit condi iilor tehnice.(3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schi elor încăperilor respective. ART. sec ie. atelier. oprire şi punere în func iune. 32 Planurile de protec ie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul. revizii. astfel încât acestea să poată fi utile for elor de interven ie. 31 (1) Planurile de interven ie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condi ii de operativitate şi eficien ă a opera iunilor de interven ie în situa ii de urgen ă. iradierea etc. se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător. cantită ile şi codurile de identificare ori de pericol. produsele de stingere recomandate. traumatismele. ART. (2) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor cuprind: a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare. 33 (1) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor. (4) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se afişează. precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora. (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită. potrivit legii. se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător. cum sunt intoxicările.. prevăzute la art. electrocutarea. 3 la prezentele norme generale. ART. b) obliga iile salaria ilor privind apărarea împotriva incendiilor. (3) Modelul planului-cadru de interven ie este prezentat în anexa nr. obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu. (2) Planul de interven ie se avizează de inspectoratul pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti. pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se men ionează clasele acestora conform legii. e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu. în întregime sau în sinteză. ART. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorită ilor se marchează cu culoare verde. 34 . (5) Un exemplar al tuturor instruc iunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribu ii de apărare împotriva incendiilor. c). (5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai pu in afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi. precum şi pentru repara ii. în func ie de volumul lor şi de condi iile de la locul de muncă respectiv. precum şi la dispecerat. 23 lit. tehnologice şi organizatorice locale.

f). (3) Obliga ia de a amplasa. ART. instala iilor şi amenajărilor şi men inerea lor la parametrii . acolo unde acestea sunt întocmite. prevăzute la art. instala iilor şi amenajărilor SEC IUNEA 1 Îndeplinirea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" ART. instala iile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât. de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă. ART. pe toată durata de via ă a acestora.Salaria ii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instruc iunile prevăzute la art. 38 Cerin a esen ială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea. proiectarea. 35 (1) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informa iile din planurile de interven ie. în cazul ini ierii unui incendiu. (3) Fiecare instruc iune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării. dezvoltări. se amplasează şi se montează conform reglementărilor şi standardelor de referin ă. reprofilări şi la apari ia unor noi reglementări. să le însuşească şi să le aplice. e) securitatea for elor de interven ie. precum şi privind performan ele şi nivelurile de performan ă în condi ii de incendiu ale structurilor de construc ii. 23 lit. 36 (1) Indicatoarele de securitate. ART. b) limitarea apari iei şi propagării focului şi fumului în interiorul construc iei. 37 Construc iile. c) limitarea propagării incendiului la vecinătă i. respectiv de interzicere. avertizare. orientare şi/sau informare. 3 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construc iilor. d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condi ii de siguran ă sau de a fi salva i prin alte mijloace. să se asigure: a) estimarea stabilită ii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp. (2) În anumite situa ii. CAP. (2) Instruc iunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări. ART. se execută. modernizări. produselor pentru construc ii. 33 au obliga ia să le studieze. instala iilor aferente construc iilor şi ale instala iilor de protec ie la incendiu. execu ia şi exploatarea construc iilor. 39 "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin: a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construc iilor. instala iilor şi amenajărilor. indicatoarele pot fi înso ite de înscrisuri explicative şi în limbi de circula ie interna ională.

în cadrul construc iilor. 42 (1) Principalele performan e de comportare la foc ale produselor pentru construc ii se referă la reac ia la foc şi la rezisten a la foc. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode şi proceduri specifice. (2) Încadrarea produselor pentru construc ii în clase de performan ă privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performan ă aferente claselor. prin măsuri interdependente. 41 Satisfacerea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de via ă a construc iei. pe zone. încăperi. a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase. precum şi a metodelor de determinare a acestora. semnalizare şi alarmare. (3) Riscul de incendiu se stabileşte şi se precizează prin niveluri de risc. clădiri şi instala ii. în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. în limite normate. instala iei şi a amenajării se asigură. instala ii şi amenajări. potrivit Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor de construc ii pe baza performan elor de . b) echiparea şi dotarea construc iilor. ART. ART. e) detectarea incendiilor în faza ini ială prin sisteme şi instala ii automate de detectare. c) asigurarea stabilită ii construc iilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată. d) asigurarea interven iei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construc ii. şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construc iilor/compartimentelor de incendiu. în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. de destina ia. de alcătuirea şi de rezisten a la foc a elementelor de construc ii. (2) Identificarea. (5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice. b) asigurarea unor compartimente de incendiu. c) organizarea activită ii de apărare împotriva incendiilor. instala iilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instala ii adecvate şi eficiente. 40 (1) Riscul de incendiu se defineşte prin produsul dintre probabilitatea ini ierii unui incendiu într-o situa ie tehnică dată şi importan a estimată a pagubelor produse de incendiu. (6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu. în condi iile de utilizare finală.proiecta i în exploatarea acestora. este interzisă. conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. d) men inerea performan elor de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc ale produselor pentru construc ii pe timpul utilizării acestora. (4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în func ie de riscul de incendiu existent. aprobată prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă. stabilit prin reglementările tehnice specifice. compartimente. ART. privind: a) conformarea la foc a construc iilor. precum şi a altor for e de salvare a persoanelor şi bunurilor.

44 Acoperişurile/învelitorile de acoperiş se încadrează în clase de performan ă la foc exterior. în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale. în orice stadiu. activită ilor tehnologice sau în vederea determinării. 90 din 27 ianuarie 2005. ART. ART. 46 (1) Pentru categoriile de construc ii stabilite prin lege. condi iile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice. la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului. Partea I. ministrul administra iei şi internelor nr. atunci când o reglementare sau un organism cu atribu ii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situa iile prevăzute mai jos: a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execu iei unor lucrări de construc ii. precum şi ac iunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu. ART. pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice. . construc iilor şi turismului şi al ministrului de stat. (3) Pentru construc iile existente. justificat tehnic. a stării tehnice a construc iei pentru evaluarea capacită ii acesteia de satisfacere a cerin ei "securitate la incendiu". 43 Evaluarea rezisten ei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referin ă conform standardelor europene sau pe bază de calcul. pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri. 47 (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către exper i tehnici atesta i în condi iile legii. (2) Pentru proiecte şi construc ii în curs de execu ie. stabilesc. nr. 1.comportare la foc. (2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construc ii. b) la construc iile existente. 45 Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru construc ii care sunt conforme cu specifica iile tehnice relevante. cu modificările şi completările ulterioare. nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice. aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor. ART.822/394/2004. instala ii şi amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice. (3) Nivelurile performan elor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de construc ii. potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construc ii pe baza comportării la foc. în func ie de riscurile de incendiu actualizate. publicat în Monitorul Oficial al României. elaborat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobat prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. ac iunilor umane. ART. conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobate prin ordin al ministrului administra iei şi internelor. efectuate în situa iile în care. prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare. expertizele tehnice de securitate la incendiu.

c) îndeplinirea func iilor specifice ale produselor pentru construc ii cu rol în satisfacerea cerin ei esen iale "securitatea la incendiu". d) proiectarea corespunzătoare a fa adelor pentru împiedicarea propagării focului către păr ile adiacente ale aceleiaşi clădiri. 48 (1) În cazul producerii unui incendiu. (1) şi standardele de referin ă aferente sunt precizate în regulamentul men ionat la art. (2) Elementele de construc ii prevăzute la alin. prin una din următoarele măsuri: a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performan elor de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construc ii. h) crearea de diferen e de presiune între zonele de construc ie. propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluen ilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu ART. c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului. structura portantă principală a unei construc ii trebuie să-şi men ină stabilitatea la foc. care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezisten ei la foc a construc iei. . ART. cât se presupune că aceştia rămân în clădire. adică la ac iunea termică estimată în construc ie. stingere a incendiului. cum sunt uşile etanşe la fum. b) evitarea prăbuşirii clădirii. g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbin i prin sisteme adecvate. e) instalarea de bariere contra fumului.). semnalizare. în principal. planşee etc. precum şi securitatea for elor de interven ie. 49 (1) Elementele de construc ii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu. 42 alin. pe perioada de timp normată. propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluen ilor incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului poate fi ob inută. adaptate la utilizarea construc iei. (2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construc ii care intră în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice. SEC IUNEA a 2-a Stabilitatea la foc a construc iei ART. SEC IUNEA a 3-a Limitarea izbucnirii. (2) din prezentul ordin. 50 Limitarea izbucnirii. f) prevederea sistemelor şi a instala iilor de detectare.măsuri alternative care să asigure nivelurile de performan ă pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice. b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pere i. pentru a asigura: a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp.

pentru a permite ca prezen a gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă. d) instala ii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i. f) în cazul unui incendiu. ART. c) instala ii de detectare. electrice şi altele asemenea. coloane uscate. cum sunt: sanitare. instala iilor tehnologice şi a amenajărilor. electrice. e) instala ii de hidran i interiori. d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construc ie sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora. b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului. semnalizare şi alarmare la incendiu. j) prevederea măsurilor de protec ie la foc pentru canalele şi ghenele instala iilor aferente construc iilor. e) suprafe ele componente mari şi suprafe ele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-o măsură inacceptabilă. c) să asigure limitarea propagării incendiului. se prevăd măsuri de protec ie conform reglementărilor tehnice specifice. ART. . încălzire. ART. b) instala ii de inhibare a exploziei. precum şi pentru securitatea utilizatorilor. 53 Instala iile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor criterii: a) să dispună. 51 (1) Instala iile de încălzire. automatizare şi altele asemenea. (2) Instala iile de protec ie împotriva incendiilor pot fi: a) instala ii de detectare a gazelor inflamabile. hidran i exteriori. precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate astfel încât: a) să nu ini ieze incendiu. 52 (1) Instala iile de protec ie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protec ie activă la foc cu rol important în asigurarea cerin ei esen iale "securitatea la incendiu" a construc iilor. (3) Instala iile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL). i) instala ii de stingere a incendiilor cu pulberi. (2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei instala ii de la un compartiment de incendiu la altul. climatizare. în întreaga zonă protejată. clapetele antifoc şi altele asemenea. h) instala ii de stingere a incendiilor cu spumă. să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia şi să fie posibilă salvarea persoanelor.i) prevederea măsurilor de protec ie la foc pentru instala iile de ventilareclimatizare. ventilare. cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc. g) instala ii de stingere a incendiilor cu gaze. de detectoare adecvate. j) instala ii de stingere a incendiilor cu aerosoli. b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală de colectare a informa iilor/echipament de control şi semnalizare. aferente construc iilor şi amenajărilor. precum şi subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice specifice. f) instala ii speciale de stingere cu apă.

astfel încât să fie posibilă ini ierea diferitelor ac iuni planificate.fum. să ac ioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor. c) întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin apari ia fenomenului de flash-over. (2) Instala iile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i trebuie să îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în pere ii incintei specificate. semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul ini ierii. 54 Instala iile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la presiunea maximă de explozie. şi să transfere un semnal sonor şi/sau vizual la un/o echipament de control şi semnalizare/centrală de detectare-semnalizare. flăcări şi/sau căldură -. se pot practica deschideri în unele elemente de construc ie care delimitează spa iile respective şi care nu au rol de rezisten ă. ART. precum şi eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat şi men inerea produsului de stingere la o concentra ie de calcul într-un timp specificat în incinta protejată. e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construc iilor şi instala iilor în caz de incendiu. cu debitele. 56 (1) Instala iile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i şi instala iile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu: a) men inerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înăl imea de circula ie. după caz. prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului. presiunile. deversarea automată a substan ei de stingere etc. prin crearea unor zone fără fum. astfel încât să-şi poată îndeplini func iile pe parcursul duratei de via ă normate. (3) Pe timpul interven iilor. 57 (1) Instala iile de hidran i interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza interven ia. asigurându-se alimentarea electrică din două surse. ART.c) să fie capabile să reziste condi iilor de mediu în care sunt montate. . în faza ini ială a incendiului. 55 (1) Instala iile de detectare. durata teoretică de func ionare. pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greşite şi pentru ini ierea ac iunilor necesare. b) facilitarea opera iilor for elor de interven ie. principală şi de rezervă. alertarea for elor de interven ie. ART. (3) Instala iile cu ac ionare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să ini ieze şi să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control şi semnalizare. (2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare. ART. astfel încât să dea un semnal de alarmă şi. prin detectarea parametrilor fizici şi/sau chimici asocia i incendiului . lungimea jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. dacă situa ia impune evacuarea cantită ilor de fum acumulate. să asigure detectarea imediată a creşterii presiunii. d) reducerea consecin elor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbin i.

(6) Perioada dintre declanşarea semnalului de avertizare şi intrarea în func iune a instala iei de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate. instala iile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în func iune cu o perioadă prestabilită. c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului. 58 Instala iile speciale de stingere cu apă. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. standardelor europene de referin ă. înlocuitori de haloni şi altele asemenea. . b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere. argon. azot. precum şi căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscrip ii de avertizare asupra pericolului. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. (2) Instala iile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă privind capacitatea de a fi activate manual sau automat. 59 (1) Instala iile de stingere cu gaze: dioxid de carbon. într-o cantitate determinată. la începutul şi la sfârşitul perioadei de temporizare. c) să poată fi clar identificate şi percepute cu tonalită i diferite. (5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol via a utilizatorilor din zonele protejate. prin deversarea apei. pe durata proiectată de func ionare. în scopul controlului sau stingerii incendiului. precum şi instala iile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală. cum sunt cele de sprinklere. peste o suprafa ă dată. (8) Semnalele optice şi acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: a) să fie inactive în starea de aşteptare. pentru a stabili şi men ine concentra ia proiectată pe durata de timp normată. instala ii cu cea ă de apă şi altele asemenea. (3) Pentru instala iile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul. (4) Instala iile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spa iul protejat. intensită ile de stropire şi stingere normate. înainte ca această ac iune să înceapă. ART. cu debitele. optice şi acustice. (7) Uşile de acces în zone. deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau peste suprafa a specificată. amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă şi for ele de interven ie. trebuie astfel proiectate încât: a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu. precum şi standardelor na ionale referitoare la cerin ele de racordare şi adâncimea de îngropare. spa ii sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în pericol via a utilizatorilor. ART. b) să asigure. într-o schemă şi o cantitate prestabilită. după caz. răcirea elementelor de construc ii şi instala ii. pentru semnalizarea intrării acestora în func iune.(2) Instala iile de hidran i exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor.

climatizare sau transport pneumatic din construc iile cu risc de incendiu sau explozie. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. peste o suprafa ă dată. precum şi cele de transport pneumatic se proiectează. (9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment. motoare. într-un timp specificat. electrice. de climatizare. de canalizare şi altele asemenea. e) să fie în concordan ă cu capacită ile psihomotorii şi senzoriale ale utilizatorilor. cum sunt cele de gaze. ART. se execută şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. cu coeficientul de înfoiere stabilit.d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de func ionare a instala iei de stingere. precum şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. să aibă nivelul de protec ie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor. de ventilare. (2) Instala iile prevăzute la alin. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. ART. (3) Instala iile tehnologice se pun în func iune şi se exploatează cu respectarea strictă a instruc iunilor şi regulilor de utilizare. de apă. precum şi cele din sălile aglomerate ori . de încălzire. ART. să nu genereze surse care pot aprinde substan ele vehiculate prin acestea şi să nu faciliteze propagarea incendiului. precum şi nivelului de risc de incendiu. se realizează şi se exploatează astfel încât. dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului. (1) trebuie să corespundă destina iei. păr ile componente. exploatarea. în func ionare normală. 63 (1) Instala iile aferente construc iilor. ART. angrenaje. într-un timp normat şi în reprizele normate. stabilite de proiectan i şi de producători. cum sunt echipamente. cu debitele de stingere necesare. 62 Proiectarea. (2) Traseele instala iilor de ventilare. 60 Instala iile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a genera şi dispersa o cantitate calculată de spumă. montarea. verificarea şi mentenan a instala iilor de protec ie împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referin ă şi reglementărilor tehnice specifice. cu intensită ile şi debitele de stingere necesare. SEC IUNEA a 4-a Instala iile aferente construc iilor şi instala iile tehnologice ART. tubulatură. precum şi instala iile tehnologice se proiectează. tipului şi categoriei de importan ă a construc iei. astfel încât acestea să nu constituie surse de ini iere şi/sau de propagare a incendiilor. 61 Instala iile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat şi de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafa ă dată sau un obiect specificat. 64 (1) Instala iile de ventilare sau de climatizare.

e) măsuri de protec ie activă. gaze. în zonele specificate. b) controlul ini ierii şi propagării focului pe suprafa a exterioară a acoperişului. instala iile tehnologice şi amenajările se protejează împotriva ac iunii electricită ii atmosferice cu instala ii de protec ie împotriva trăsnetului. ART. c) performan a de reac ie la foc şi de rezisten ă la foc din interior şi exterior a produselor pentru fa ade. ART. în amestec sau prin combina ie chimică. în care se pot degaja vapori. 65 Construc iile. ART. de climatizare sau de transport pneumatic a substan elor care. ART. (3) Se interzice evacuarea prin aceeaşi instala ie de ventilare. c) controlul pătrunderii focului de la acoperiş în interiorul clădirii. (2) Limitarea efectelor radia iei se asigură prin controlul următorilor parametri: a) distan e de siguran ă normate între construc ii. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. se prevăd. (2) Tipurile de instala ii de iluminat de siguran ă şi cazurile în care se prevăd în construc ii. SEC IUNEA a 5-a Limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate ART. conform cu reglementările tehnice specifice. la întreruperea iluminatului normal. d) controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt. inclusiv a luminatoarelor. precum şi zonele din vecinătatea acestora. b) mărimea zonelor vitrate neprotejate. . precum şi pentru semnalizarea situa iei create. inertizare sau evacuare for ată a acestora. precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerin ele reglementărilor tehnice specifice. 66 (1) Instala iile de iluminat de siguran ă trebuie să func ioneze pentru o perioadă de timp normată. d) comportarea la foc a păr ilor vitrate sau opace ale fa adelor. modul de alimentare cu energie electrică a acestora. cu sisteme de detectare a emisiilor şi de inhibare. conform reglementărilor specifice. instala iile tehnologice. 69 (1) Limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate poate fi realizată prin: a) limitarea efectului radia iei flăcărilor. praf sau pulberi combustibile. pot produce incendii ori explozii. 68 Construc iile.din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importan ă deosebită trebuie să fie independente şi complet separate de traseele pentru alte spa ii. la întreruperea alimentării normale. 67 Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instala iilor de protec ie împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora. în vederea preîntâmpinării acumulării de concentra ii periculoase.

g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul şi/sau în afara construc iei. precum şi de comunicare-avertizare. e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu. la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile. conform prevederilor reglementărilor tehnice. dispozitive antipanică şi altele asemenea. 72 Instala iile de semnalizare a ieşirilor de urgen ă trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare. b) prevederea instala iilor de detectare şi semnalizare a incendiului. se adoptă solu ii şi măsuri adecvate. b) separare de alte func iuni prin elemente de separare la foc şi fum. uşile de evacuare. cum sunt blocări în pozi ie deschisă. în număr suficient. dispunerea şi marcarea căilor de evacuare şi a ieşirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori şi stării sănătă ii acestora. ART. prevederea instala iilor de semnalizare a ieşirilor de urgen ă. 73 Construc iile. SEC IUNEA a 6-a Evacuarea utilizatorilor şi securitatea for elor de interven ie ART. d) prevederea de dispozitive de siguran ă la uşi. stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor. . căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerin e: a) conformare la foc şi amplasare corespunzătoare. persoanelor cu dizabilită i. cum sunt indicatoare de securitate. performan ele şi nivelurile de performan ă privind limitarea propagării incendiului la construc iile învecinate se precizează în reglementările tehnice specifice. alimentate din surse corespunzătoare. coloanele uscate şi altele asemenea. f) prevederea de instala ii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului. corespunzător dimensionate şi realizate. (2) În func ie de categoria construc iei. h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri. d) limitarea producerii incendiului şi fumului. bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. se au în vedere şi alte măsuri specifice. compartimentele de incendiu. cum sunt: a) dimensionarea. 71 (1) Pentru evacuarea în condi ii de siguran ă a utilizatorilor în caz de incendiu. realizarea. în refugii sau în alte locuri special amenajate. cum sunt instala iile de hidran i. astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt şi în deplină siguran ă în exterior. marcaje fotoluminiscente şi altele asemenea. 74 Pentru accesul şi evacuarea copiilor. c) prevederea instala iilor de iluminat de siguran ă. cu respectarea reglementărilor tehnice specifice.ART. instala iei sau a amenajării şi de destina ia acesteia. marcarea scărilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu servesc la evacuare. 70 Condi iile tehnice. măsurile. c) asigurarea controlului fumului. ART. ART.

performan ele şi nivelurile de performan ă privind proiectarea căilor de evacuare şi acces aferente construc iilor. condi iile tehnice. asigurând accesul for elor de interven ie pe durata stabilită în planurile specifice. . reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice. în zonele locuite. 75 La proiectarea şi la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea uşilor care se pot bloca în pozi ie închisă. b) amenajări pentru accesul for elor de interven ie în clădire şi incintă. conform reglementărilor tehnice specifice. c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul şi în jurul construc iei. precum şi între localită i este obligatorie. alunecarea. între inut şi utilizabil în orice anotimp. ART. instala iilor şi amenajărilor privesc: a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activită ilor. 4 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construc iilor. pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de pompieri. contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. marcat. instala iilor şi amenajărilor SEC IUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc iilor. prevederea de finisaje combustibile. 76 Pentru securitatea echipelor de salvare/for elor de interven ie sunt necesare: a) măsuri pentru ca echipele de interven ie şi salvare să-şi desfăşoare activitatea la un nivel adecvat de securitate şi să părăsească clădirea fără riscuri de accidente. ART. cum sunt împiedicarea. de oglinzi. 78 (1) Asigurarea accesului şi a circula iei autospecialelor de interven ie în incintele operatorilor economici şi ale institu iilor. amenajat. (1) trebuie să se asigure cel pu in un acces carosabil dinspre drumurile publice şi dinspre drumurile de circula ie interioare. CAP. pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora.ART. asigurând accesul autospecialelor de interven ie. ART. 80 Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc iilor. panica şi altele asemenea. cu excep ia celor admise prin norme. 77 Ascensoarele de pompieri se prevăd şi se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice. busculada. instala iilor şi amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 79 Măsurile. (3) Căile de acces şi de circula ie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu. ART. (2) În locurile prevăzute la alin. instala iilor şi amenajărilor ART. praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultă i la evacuare.

ART. c) între inerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare. aparatelor. dispozitivelor. (1) cu defec iuni. improviza ii sau fără protec ia corespunzătoare fa ă de materialele sau substan ele combustibile din spa iul în care sunt utilizate este interzisă. verificare şi între inere. utilaje şi echipamente tehnologice. echipamentelor. aparatelor. maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice. emise şi aprobate potrivit legii.b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecin elor incendiilor. . ART. (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. c) men inerea condi iilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguran ă şi pentru securitatea echipelor de interven ie în cazul izbucnirii unui incendiu. instala iilor. materialele şi substan ele combustibile se amplasează la distan ă de siguran ă fa ă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. ART. ART. 85 (1) Produsele. e) executarea lucrărilor de între inere şi repara ii sau a unor modificări de către personal neautorizat. 63 se interzic: a) neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare. ART. (2) Folosirea dispozitivelor. aparatele şi echipamentele necesare conform instruc iunilor de func ionare pentru controlul şi men inerea parametrilor privind siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate. 82 Pe timpul exploatării instala iilor aferente construc iilor şi instala iilor tehnologice prevăzute la art. (1) este obligatorie respectarea instruc iunilor de func ionare. d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de între inere şi repara ii sau executarea necorespunzătoare a acestora. d) între inerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricită ii statice conform instruc iunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie. conform reglementărilor tehnice specifice. uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin func ionare. 83 (1) Men inerea în bună stare a instala iilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construc ii şi instala ii. 84 (1) În spa iile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salaria ilor şi al altor persoane fără echipament de protec ie adecvat condi iilor de lucru. precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. lovire sau frecare în spa ii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă. 81 (1) Exploatarea sistemelor. (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. b) func ionarea fără sistemele.

în func ie de natura şi de proprietă ile fizico-chimice ale acestora. (2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide. 89 Toate instala iile/conductele prin care circulă substan e lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substan ei. reziduurile şi ambalajele combustibile. ART. instala ii. supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate. care con in astfel de produse. repararea. reziduurile şi ambalajele combustibile. cu asigurarea distan elor de siguran ă fa ă de clădiri. ART. se depozitează. scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate. (2) Prevenirea apari iei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice. astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul. se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate. respectiv pericolului acesteia. astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătă ile. (4) Deşeurile.(2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte. şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor. (4) La elaborarea planurilor de interven ie se ine seama de compatibilitatea produselor sau substan elor combustibile cu substan ele de stingere. rumeguş. amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate. care nu se reutilizează. se distrug conform reglementărilor specifice. bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. furaje şi plante tehnice se face la distan e de siguran ă. prevăzute de normele tehnice specifice. precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. (3) Amplasarea depozitelor de combustibili. se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptuşeală metalică interioară. obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru. cu improviza ii. bumbac. (3) Verificarea. 88 (1) Materialele şi substan ele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condi ii adecvate naturii lor. realizate şi inscrip ionate corespunzător. (3) Deşeurile. ART. ART. suprafe e împădurite şi alte materiale combustibile. câl i. 86 (1) Pe timpul transportului. 90 . culturi agricole. 87 (1) Deşeurile şi reziduurile. prevăzute cu capac. depozitării şi manipulării produselor sau substan elor combustibile se ine seama de proprietă ile fizico-chimice ale acestora. (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare. ART. cum sunt cârpe. care se reutilizează. (2) Produsele şi substan ele combustibile se transportă. conform reglementărilor specifice. în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substan elor de stingere ori de neutralizare adecvate. izolarea termică şi cură area periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

94 (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activită i cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect. (3) Depozitarea şi utilizarea în spa ii publice a mijloacelor. (5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu. (2) Lucrările de termoprotec ie se execută numai de către personal atestat. (3) În incintele prevăzute la alin. activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului. cantită ile de materiale şi de substan e combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densită ii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documenta iile tehnice de proiectare şi execu ie. de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbin i din alcătuirea construc iilor şi a instala iilor se men in permanent în bună stare. 92 (1) În construc iile civile/publice şi de produc ie. ART. conform normelor tehnice specifice. (4) La finalizarea activită ii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării. (2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lă imi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală. cu mesaj preînregistrat. care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. 95 . pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activită i cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substan e inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.(1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construc ii combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construc iilor sau a instala iilor cu substan e de termoprotec ie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice. (2) Pe timpul exploatării încăperilor. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. (1). scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului. ART. (3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii. ART. compartimentelor şi spa iilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantită ilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu poten ial de aprindere a acestora. produselor şi substan elor prevăzute la alin. 93 (1) La clădiri administrative/birouri. ART. (2) În sălile aglomerate şi de sport. ART. pentru a-şi îndeplini rolul stabilit. 91 Elementele de limitare a propagării focului.

c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces. rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care con in vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune. şi înlăturarea defec iunilor constatate. f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu. 96 Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire: a) controlul instala iilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici. prin depozitare la umbră. (2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind: a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condi iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipita ii. coşuri şi canale de fum. conducte. (3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştin ă tuturor salaria ilor şi. c) restric ionarea efectuării. (3) Arderea resturilor vegetale. ART. culturi agricole. planta ii sau la alte vecinătă i. locuin ele şi gospodăriile popula iei. locurile cu pericol de incendiu. asigurându-se func ionarea la parametrii norma i. . asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. după caz. precum şi stingerea jarului după terminarea activită ii. în condi ii şi la distan e care să nu permită propagarea focului la construc ii. de evacuare şi de interven ie. cum sunt surse de căldură. în care se aplică această interdic ie. deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite. în anumite intervale din timpul zilei. (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unită ilor. după caz. administratorii operatorilor economici/conducătorii institu iilor din zonele men ionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice. SEC IUNEA a 2-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis ART. b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată. institu iile publice. cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătă i. consiliile jude ene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi. se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.(1) În perioadele caniculare sau secetoase. depozite. în zonele de agrement şi în gospodăriile popula iei se face numai în locuri special amenajate. 97 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. corpuri şi elemente de încălzire. gunoaielor. sobe. d) asigurarea protejării fa ă de efectul direct al razelor solare a recipientelor. mai ales cele frecventate pentru agrement. popula iei. a unor lucrări care creează condi ii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substan e volatile sau supraîncălziri excesive. păduri. b) protejarea contra înghe ului a componentelor instala iilor de stingere cu apă. e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegeta ie forestieră.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condi ii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obliga ie a persoanelor care răspund. 98 (1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul institu iei sau. de creşterea. respectiv 10 m fa ă de materiale sau substan e combustibile: lemn. asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis. (2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legisla iei specifice privind protec ia mediului. periodic sau permanent. 99 (1) Efectuarea lucrărilor de sudare. cum sunt topirea bitumului. ART. aducere la cunoştin ă şi păstrare a permisului de lucru cu foc. ART. golirea. d) descrierea procedurii de emitere. (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distan e mai mici de 40 m fa ă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile. e) aprobarea unor instruc iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. vapori inflamabili. arderea deşeurilor combustibile. al cărui model este prezentat în anexa nr. explozivi etc. precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situa ii de urgen ă. spălarea. lipire sau a altor asemenea opera iuni care prezintă pericol de incendiu. ulei etc. 97 alin.. (1) . (1) se pot executa în spa iile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor. semnare. 4 la prezentele norme generale. de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune: a) stabilirea locurilor unde. îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile. precum şi a persoanelor care le supraveghează. în depozite ori în alte spa ii cu pericol de aprindere a materialelor. hârtie. fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor. pe timpul programului cu publicul. 100 . (3) Lucrările men ionate la alin. aerisirea sau ventilarea spa iilor. textile. în instala ii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie. carton asfaltat. dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. produselor sau substan elor combustibile este interzisă.. educarea şi îngrijirea copiilor. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) şi la art. potrivit legii.(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătă i. cură ările prin ardere. (2) Lucrările prevăzute la alin. c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc. în construc ii civile (publice). (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc. tăiere.(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execu ie. bitum. ART. după caz. blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor. se pot efectua lucrări cu foc deschis.

permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute. miros de ars sau degajări de fum etc. 101. ART. ART. pe parcursul mai multor ore şi în timpul nop ii. (2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se între in şi se verifică în conformitate cu instruc iunile furnizorului. e) reamplasarea pe pozi iile ini iale a elementelor şi materialelor combustibile la cel pu in 6 ore de la terminarea lucrării. şeful sectorului de activitate. schele etc. (3). ART. sec ie. 101 Şeful sectorului de activitate. la anumite intervale. d) depozitarea în condi ii de siguran ă a echipamentelor folosite la lucrare. b) instruirea personalului. şi luarea de măsuri în consecin ă.. 103 În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: a) supravegherea permanentă a flăcării. de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă. (3) La terminarea lucrului. verificându-se dacă starea lor este intactă. d) interzicerea agă ării arzătoarelor. precum şi a spa iilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare. c) verificarea. (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. iar celălalt rămâne la emitent. 99 alin.(1) Permisul de lucru cu foc. b) descoperirea tuturor zonelor protejate. în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată. c) controlul după terminarea lucrării. prevăzut la art. chiar stinse. 104 După terminarea lucrării. . ART. b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. se întocmeşte în două exemplare.. dintre care unul se înmânează şefului forma iei de lucru sau persoanei care execută opera iunile cu foc deschis. atelier. a situa iei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia. f) evacuarea carbidului din generator. depozit. f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat. pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente. trebuie să asigure următoarele măsuri: a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea. în care se execută opera iuni cu foc deschis are obliga ia să asigure măsuri pentru: a) pregătirea locului. c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă. prevăzut la art. e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări. a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensită ii fluxului de căldură. instala ie etc. 102 (1) Executantul lucrării are obliga ia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de func ionare.

reglementarea fumatului se face prin dispozi ie emisă de proprietarul construc iei sau al amenajării respective. pentru situa ii de urgen ă.. care au loc pe timpul unei stagiuni. a festivită ilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambian ă ori divertisment în restaurante. b) folosirea unor suporturi incombustibile. se transmite la inspectoratul pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti. (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distan ă mai mare de 40 m fa ă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile. în care este interzis fumatul sau. perdele etc. a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. (5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT". dată de persoana cu atribu ii de conducere. baruri. e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi interven ia în caz de incendiu. cluburi. este interzisă.. discoteci etc. textile. accesul cu igări. programul spectacolelor respective. d) alte date şi informa ii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu. se admite folosirea flăcării în situa iile men ionate la alin. voluntar sau privat. carton asfaltat. (3) În dispozi ia pentru reglementarea fumatului se men ionează: a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie. pe locuri şi sectoare de activitate. (3) Pentru spectacolele de tipul men ionat la alin. cu condi ia asigurării condi iilor de împiedicare a ini ierii şi propagării incendiului. conform legii. c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării. pe lângă spa iile publice închise. după caz.. se prevăd obligatoriu locurile cu schele. a serviciului profesionist. (1). şi 50 . 105 (1) Folosirea flăcării: lumânări. stabilite precis. însuşită de utilizatorii în cauză. (4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii. b) locurile amenajate pentru fumat. ART. hârtie. costume. vapori inflamabili etc. după cum urmează: a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri. explozivi. haine. la începutul stagiunii. c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare. operă. 10 m fa ă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn. după caz. operetă. manevrare greşită etc. 106 (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei institu ii publice şi se face prin dispozi ie scrisă. făclii. tor e şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru. realizate din materiale combustibile. precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite. g) anun area. bitum. (2) Pentru durate scurte. d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului. (1).ART. (2) Pentru situa iile în care o construc ie sau o amenajare este folosită de mai mul i utilizatori. f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor. cofraje şi eşafodaje. chibrituri sau brichete.

conform reglementărilor tehnice specifice. (11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de igări sau chibrituri aprinse este interzisă. 109 (1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protec ie a golurilor. c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construc iilor şi instala iilor. (9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile. b) instruc iuni afişate. d) func ionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performan ă pentru care au fost proiectate. este interzisă. (8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere. jaluzele. periodic. SEC IUNEA a 3-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare ART. c) func ionarea iluminatului de siguran ă şi a celei de-a doua surse de energie electrică. de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. (2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spa ii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. (10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă. în condi iile legii. în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare. 108 (1) Căile de evacuare. precum şi cele care . atât ziua cât şi noaptea. 107 Pentru asigurarea condi iilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguran ă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri: a) între inerea în bună stare de func ionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbin i. inclusiv cele care duc pe terase. textilele.m fa ă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. se marchează cu indicatoare standardizate. conform reglementărilor tehnice. de exerci ii şi aplica ii cu salaria ii. nisip sau pământ. (7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: a) scrumiere sau vase cu apă. perdele. cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu. e) organizarea şi desfăşurarea. cartonul. cum sunt hârtia. cele de ac ionare a trapelor şi clapetelor. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurin ă. ART. ART. cum ar fi draperii.

(2) În casele scărilor. rezervoare şi castele de apă. a celor de pe coridoare. f) tablourile de distribu ie şi întrerupătoarele generale ale instala iilor electrice de iluminat. benzi transportoare şi altele asemenea.. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care. 111 (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru interven iile operative în caz de incendiu. sistemele. stingătoare. (2) Se interzice blocarea în pozi ie deschisă a uşilor caselor scărilor. prin care se înrăută eşte situa ia ini ială. panouri de incendiu.men in în pozi ie închisă uşile încăperilor tampon se men in în permanen ă în stare de func ionare. bazine. ART. cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea. precum şi accesul personalului de interven ie. ART. produse finite şi auxiliare. în caz de incendiu. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. (4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu. b) instala iile tehnologice şi anexe. hidran i de incendiu. c) depozitele închise şi deschise de materii prime. amplasarea de maşini de fotocopiat. precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu. precum şi la punctele de comandă ale acestora. gazelor fierbin i şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. (2) Persoanele fizice sau juridice care de in sau administrează construc iile. g) vanele instala iilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. de for ă şi de siguran ă. rampe ale surselor de apă naturale. sta ii de pompare a apei. cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor. dozatoare pentru sucuri/cafea etc. clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea. dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să . au rolul de a opri pătrunderea fumului. mobilier sau obiecte. pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru. semifabricate. care asigură închiderea automată a uşilor. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i. instala iile. se verifică periodic şi se men in în stare de func ionare. h) alte mijloace utilizate pentru interven ie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport. e) dispozitivele de ac ionare a unor mijloace cu rol de protec ie în caz de incendiu: cortine de siguran ă. 110 (1) Este interzisă blocarea căilor de acces. trebuie să fie asigurat în permanen ă la toate: a) construc iile şi încăperile acestora. (3) Dispozitivele de la alin. de evacuare şi de interven ie cu materiale care reduc lă imea sau înăl imea liberă de circula ie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie. (2). depozitarea de materiale. d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.

cum sunt re ele. cât şi în lanuri de cereale. zăpadă şi altele asemenea. în păduri şi în apropierea acestora. cum ar fi: materiale. g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub ac iunea directă a razelor solare. d) folosirea siguran elor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu li ă a fuzibilului calibrat. în caz de incendiu. traversările de cale ferată şi altele asemenea. practicabile. 113 Căile de acces şi de evacuare din clădiri. se asigură şi se marchează. (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil. grajduri. întrerupătoarelor. f) folosirea chibriturilor. ambalaje. şi se marchează corespunzător. utilaje. potrivit reglementărilor tehnice specifice. pajişti. locurile în care sunt amplasate utilajele şi instala iile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instala ii care. 116 În locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei se interzic: a) utilizarea aparatelor electrice. radiator şi altele asemenea. prezen a mijloacelor de la alin. c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune. reşou. explozie. care ar putea împiedica interven ia operativă pentru stingerea incendiilor. SEC IUNEA a 4-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei ART.marcheze prin indicatoare. 112 (1) Intrările în incintele unită ilor şi circula iile carosabile din interiorul acestora. limitele zonelor periculoase de incendiu. prevăzute în imediata vecinătate a construc iilor. râuri. radia ii. lămpilor de iluminat cu petrol atât în spa ii cu pericol de explozie. b) suprasolicitarea re elei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori. la racordurile de alimentare cu apă. indiferent de sezon. lumânărilor. potrivit reglementărilor tehnice specifice. ART. presupun manevre obligatorii se marchează vizibil. prizelor. 115 Ascensoarele de pompieri se men in permanent în bună stare de func ionare. prin care se asigură accesul la clădiri şi instala ii. respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere. poduri şi altele asemenea. bazine. (1) şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate. electrocutare. lumânărilor. ART. . în spa ii cu pericol de incendiu. cum sunt: fier de călcat. se marchează corespunzător şi se men in libere. magazii. e) folosirea chibriturilor. ART. 114 Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de interven ie şi salvare de la înăl imi. se men in. căi de acces şi circula ii ocolitoare. potrivit reglementărilor tehnice specifice. lămpilor de iluminat cu petrol. lacuri. ART. curate şi libere de orice obstacole. cum sunt: depozite de furaje. dispozitivelor de protec ie cu defec iuni sau cu improviza ii. cablurilor electrice. pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.

închise ermetic. o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii. răsturnată sau înclinată. ART. b) un telefon cu legătură directă la serviciul public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen ă/serviciul profesionist pentru situa ii de urgen ă cel mai apropiat. ART. carburan ii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate. depozitarea. cum sunt butelii. precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse. 120 (1) În spa iile destinate persoanelor cu dizabilită i se interzice: a) fumatul. chibriturilor. b) utilizarea lumânărilor. n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile. cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. în podurile clădirilor. colectarea deşeurilor. utilizarea focului deschis. m) nesupravegherea copiilor. precum şi cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricită ii statice se aplică şi în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile popula iei. garniturilor. 117 În locuin e de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit. c) utilizarea pentru încălzire a reşourilor şi radiatoarelor electrice. 121 Pentru evacuarea în condi ii eficiente şi sigure se asigură: a) un sistem de alarmare în caz de incendiu. plite şi/sau aparate electrice aflate în func iune. fumatul. brichete. ART. verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun. în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l. lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără. de încălzire. 119 Pentru asigurarea interven iei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu. de gaze/GPL. regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz. SEC IUNEA a 5-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spa ii destinate persoanelor cu dizabilită i/solicitan ilor de azil ART. j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în pozi ie culcată. sub şoproane sau lângă materiale combustibile. afumătorile se confec ionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construc ii din gospodărie. remize. adecvat utilizatorilor. cum sunt chibrituri. lumânări. în locuri în care au acces copiii. (2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilită i în zonele de lucru cu foc. bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea.h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune. . k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate. i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeită ii buteliei. lămpi cu gaz şi altele asemenea. l) păstrarea surselor de foc. poduri. sobe. ART. 118 Măsurile de prevenire a incendiilor privind instala iile electrice.

2. 122 În centrele de cazare şi primire a solicitan ilor de azil. 3. 126 Pentru tipurile de construc ii. precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. ART. se asigură afişarea de instruc iuni de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu într-o limbă de circula ie interna ională şi se verifică în elegerea lor corectă de către aceştia. prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu. 127 Proiectan ii şi beneficiarii au obliga ia de a include în documenta ie. ART. 5. certificate sau agrementate. respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE. stabilirea categoriilor. galben . amplasată pe perete la o distan ă de circa 120 cm fa ă de sol.persoane care se evacuează singure. ART.persoane care nu se pot evacua singure. roşu .persoane care necesită sprijin la evacuare. aflate în subordinea Oficiului Na ional pentru Refugia i. 124 Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. ART. amenajărilor şi a utilizatorilor la ac iunea incendiului. ART. instala iilor şi a amenajărilor cu instala ii de protec ie împotriva incendiilor şi cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protec iei construc iilor. d) marcarea direc iei de evacuare pentru spa iile în care se află persoane cu deficien e de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief. CAP. ART. (2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performan ă prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi de specifica iile tehnice de referin ă. după cum urmează: 1. verde . 125 Dotarea operatorilor economici şi a institu iilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. 5 Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor ART.c) marcarea uşilor camerelor cu culori. instala ii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice se recomandă verificarea necesită ii şi oportunită ii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. conform legii. 128 . instala iilor tehnologice. tipurilor şi parametrilor specifici. e) organizarea de exerci ii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficien e psihice. 123 (1) Echiparea şi dotarea construc iilor.

129 Montarea. c) schema sinoptică a sistemului/instala iei. c) caracteristicile şi performan ele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. 6. a certificatului de conformitate al produsului. d) compatibilitatea substan elor de stingere cu clasele de incendiu şi cu alte substan e de stingere utilizate simultan sau succesiv. după caz. a agrementului tehnic. 132 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. b) documenta ia tehnică aferentă. e) influen a substan elor de stingere asupra utilizatorilor. a certificatului EC şi a declara iei de conformitate. 131 (1) Tipul şi numărul de stingătoare cu care se dotează construc iile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. efecte negative ale temperaturii etc. elementelor de construc ie ale clădirii şi mediului. (2) Documentele de la alin. cu instruc iunile de montaj. ART. (1) lit. se amplasează şi/sau se depozitează. instala iile şi amenajările. 133 . furnizori şi utilizatori. proiectan ii şi executan ii de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispozi ia beneficiarului următoarele: a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe pia ă. b) posibilită ile de ac ionare în spa ii închise. utilizare. schemele bloc şi de racordare şi softul necesar. ART. verificare şi între inere ale producătorilor şi cu standardele europene de referin ă. la înăl ime sau în medii cu nocivitate mărită. conform documenta iilor tehnice de execu ie şi reglementărilor specifice. ART. 130 La stabilirea tipurilor de instala ii de protec ie împotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează construc iile. furnizorii. conform standardului de referin ă. a) şi b) se pun la dispozi ie de producători. la cerere. d) instruc iuni de utilizare şi pentru controlul stării de func ionare. astfel încât să li se asigure permanent performan ele normate. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează. ART.(1) Producătorii. în subsoluri. cu care sunt echipate şi dotate construc iile. agen i corozivi. e) măsuri care se adoptă în caz de nefunc ionare. în locuri ferite de intemperii. exploatarea şi mentenan a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice. ART. (2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de construc ii pentru care nu există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. instala iile şi amenajările se au în vedere următoarele criterii: a) condi iile şi cerin ele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice. organului de control pentru supravegherea pie ei.

a institu iilor şi localită ilor cu autospeciale şi cu alte mijloace mobile de interven ie la incendii se face pe baza reglementărilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. ART. 138 Dotarea operatorilor economici. ART. 139 (1) Proprietarii/utilizatorii construc iilor. 140 . 136 Instala iile de detectare şi semnalizare a incendiului. în caz de incendiu. 137 Re elele interioare şi exterioare de alimentare cu apă a instala iilor de stingere a incendiilor şi rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora. se între in permanent în stare de func ionare. respectându-se criteriile minime de performan ă privind organizarea şi func ionarea serviciilor publice. ART. c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu. (2) Scoaterea din func iune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari func ionării acestora în condi ii de eficien ă este strict interzisă. cu care acestea sunt echipate şi dotate. conform reglementărilor tehnice specifice. în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie. cu asigurarea fiabilită ii şi eficien ei necesare. care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă şi/sau de for ele de interven ie. 135 Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. precum şi în instruc iunile tehnice elaborate de proiectan i şi/sau de producători/furnizori. b) înăl imea de montare să fie accesibilă. voluntare şi private pentru situa ii de urgen ă. 134 (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice. instala iile tehnologice şi amenajările. de evacuare a fumului şi a gazelor fierbin i şi de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performan ă privind men inerea func ionării pe o durată minimă normată. potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. normele specifice de apărare împotriva incendiilor. ART. se au în vedere şi următoarele cerin e: a) locurile de amplasare să fie vizibile. uşor accesibile şi la distan e optime fa ă de focarele cele mai probabile.La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. cu debitele şi presiunile necesare şi pe durata de timp normată. ART. ART. (2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor. prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop. cu care se echipează şi se dotează construc iile. (3) Controlul stării de func ionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice. instala iilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de func ionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

ART. CAP. în condi iile legii. (3) Pe perioadele de oprire a func ionării sistemelor. reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice. declanşări intempestive etc. precum şi de ac iune în caz de necesitate. utilaje şi celelalte mijloace mobile de interven ie la incendii se execută conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă. b) executarea de modificări. între inere şi repara ii. alertare. conform reglementărilor specifice şi precizărilor producătorului/furnizorului. (4) Substan ele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind men inerea calită ilor în timp. alarmare. (1) se stabileşte conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.. pentru executarea lucrărilor de între inere şi reparare ori în caz de opriri accidentale. alarmare. modernizări etc.. limitare şi stingere a incendiilor. conform legii. măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor. 141 (1) Exploatarea. alarme de incendiu. în care se consemnează toate datele relevante privind: a) executarea controalelor stării de func ionare. (2) Repara iile la mijloacele tehnice precizate la alin. proprietarii/utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii. între inerea. verificarea. întreruperi. alertare. 7 la prezentul ordin. între inerea şi repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens. alarme false. instala iilor tehnologice şi amenajărilor trebuie să asigure existen a unui registru de control al instala iilor de semnalizare. reviziile şi repara iile la autospeciale. anul. 143 Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.(1) Persoanele fizice şi juridice care efectuează proiectarea. c) producerea unor deranjamente. montarea. limitare şi stingere a incendiilor. (1) se planifică şi se realizează la termene cât mai scurte. (3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 6 Planificarea şi executarea exerci iilor privind modul de ac iune în caz de incendiu ART. (2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare. asigurându-se. 144 . instala iilor. a opera iunilor de verificare. extinderi. (2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua. avertizare. 142 (1) Proprietarul/utilizatorul construc iilor. ART. reabilitări. luna. în perioada scoaterii din interven ie a acestora. ART. cu men ionarea cauzelor care le-au determinat. ora şi locul producerii evenimentului. administratorii operatorilor economici/conducătorii institu iilor publice au obliga ia să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale.

(2) Exerci iile şi aplica iile vizează modul în care se execută: a) alarmarea. în care se fac referiri cel pu in la: a) obiectivele şi scopul exerci iului. b) men iuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu. 145 Exerci iile de interven ie se efectuează: a) planificat. 146 (1) Eviden a aplica iilor şi exerci iilor efectuate se ine într-un registru special. c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorită ilor administra iei publice locale. f) desfăşurarea activită ii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase. (2) Registrul are con inutul conform modelului prezentat în anexa nr. b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale. potrivit competen elor şi prevederilor legale. g) propunerea de măsuri privind îmbunătă irea activită ii respective. CAP. este: a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi din inspectoratele pentru situa ii de urgen ă jude ene/al municipiului Bucureşti. . d) men iuni privind alarmarea (alertarea) personalului. ART. cu personalul serviciului privat pentru situa ii de urgen ă.(1) Exerci iile privind modul de interven ie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de ac iune a personalului de la locul de muncă. pe bază de grafic. b) evacuarea. astfel încât la acestea să participe eşalonat to i salaria ii cu atribu ii de interven ie de la locurile de muncă. 8 la prezentul ordin. ART. care. 148 Personalul autorită ilor publice. c) planificat. ART. autorită ile de control sau de al i factori de decizie. pe bază de grafic. execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor. de către administrator/conducător. b) inopinat. c) stingerea incendiului. e) aprecieri privind func ionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor operativi de interven ie. 7 Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor ART. 147 Fiecare exerci iu de interven ie se finalizează printr-un raport.

(1) lit. conducătorul institu iei sau.ART. a) se finalizează prin documente scrise. (3) Trimestrial. (1) se desfăşoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. c) şefii locurilor de muncă respective. 150 În baza concluziilor rezultate din controalele autorită ii de stat sau din controalele proprii. institu ie sau organul administra iei publice centrale sau locale se analizează. în care se consemnează: a) construc iile şi instala iile care au fost cuprinse în control. b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice. c) deficien ele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. conform legii. e) rela iile cu ter ii privind apărarea împotriva incendiilor. zilnic. lunar. (4) Constatările. 152 (1) Raportul de analiză con ine următoarele: a) implementarea noilor prevederi legale. voluntare şi private. tuturor persoanelor implicate. calitatea şi func ionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. ART. b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. semestrial sau anual. constituite în cadrul operatorului economic/institu iei/localită ii pe baza unui grafic anual. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obliga iilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor şi a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăşoară activită i în perimetrul operatorului economic/institu iei/localită ii. d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului. b) constatările rezultate din teren. dispozi iilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de: a) structurile cu atribu ii de apărare împotriva incendiilor. h) propuneri de măsuri pentru îmbunătă irea activită ii. măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştin ă. trimestrial. f) asigurarea dotării. structurile enumerate la alin. după caz. ART. 149 (1) Controlul propriu al respectării normelor. (1) lit. ART. . 151 (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată de operatorul economic. zilnic sau pe schimb. precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii. după caz. primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor. (2) Analiza prevăzută la alin. prin documente scrise. (2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. c) propuneri de măsuri şi ac iuni de înlăturare a deficien elor şi de îmbunătă ire a activită ii. g) eficien a activită ilor desfăşurate de structurile cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. administratorul operatorului economic.

şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute men iuni în raport şi proprietarii construc iilor... CAP. după caz. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific. produse finite din | lemn... ANEXA 1 la normele generale Operatorul economic/institu ia ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Locul de muncă . materială. motoare electrice. 154 Prezentele norme generale se completează cu dispozi ii generale pentru categorii de construc ii şi de activită i. interzicerea focului deschis. potrivit competen elor şi obliga iilor legale.. (2) Reglementările prevăzute la alin. iar organele administra iei publice locale instituie reguli şi măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor. ART. ministerele şi celelalte organe ale administra iei publice centrale emit norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor.. ART. interzicerea | fumatului. respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială.. Măsuri generale (de exemplu. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu.) | 5.. | instala ii de ventila ie.) | 2. .Prevenirea incendiilor | 1. ART..(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal. în situa ia utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mul i operatori economici. scule şi dispozitive etc. 1 . conducătorul institu iei publice.. 8 Dispozi ii finale ART. 157 Anexele nr.. administratorul operatorului economic. asigurarea func ionării sistemului de | men inere constantă a temperaturii. | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________ I.. lacuri.. iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunoştin ă persoanelor interesate. 153 La analiză participă în mod obligatoriu. precum şi şefii structurilor cu atribu ii în domeniul apărării împotriva incendiilor. utilizarea doar a | sculelor care nu produc scântei etc. 155 (1) Pe baza prezentelor norme generale. de evacuare a gazelor. termică. Surse de aprindere posibile (de natură electrică. după caz..8 fac parte integrantă din prezentele norme generale.. preşedintele consiliului jude ean. Măsuri specifice (de exemplu. emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ă şi aprobate prin ordin al ministrului administra iei şi internelor.) | . Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu. ART. colectarea deşeurilor etc..... specifice domeniilor de competen ă ale acestora.) | 4. contraven ională.. civilă sau penală..) | 3..... primarul. 156 Încălcarea dispozi iilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară. autoaprindere| etc.. solven i etc.

...... Date de identificare: | |______________________________________________________________________________| | Denumirea operatorului economic/institu iei | |______________________________________________________________________________| | Sediul.tablou electric .. buton de alarmare amplasat la .....hidran i interiori .. . | | 5. număr de telefon... ...... evacuare şi de interven ie din incintă şi cele adiacente | | acesteia | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | 3.. ..|______________________________________________________________________________| | II... uşi rezistente la foc................... etc.............................. Mijloace de protec ie a salaria ilor (de exemplu................ pe | | care se marchează: | |______________________________________________________________________________| | Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă........ sprinklere. Instala ii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de | | exemplu......... | | .......stingătoare .......... fax... trape) | | 3............numărul de niveluri (subterane şi supraterane)..tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în | | clădire/depozit.......) | | 2..numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire... | | ............... aparate de respira ie)| | 4.................. | |______________________________________________________________________________| Întocmit ................ e-mail | |______________________________________________________________________________| | Profilul de activitate | |______________________________________________________________________________| | 2.......... | | ................ (numele şi prenumele) .... Personalul care asigură prima interven ie: | | ... dispecerat/şef tură | | ................. | | .. | | ..... | | .. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist | | pentru situa ii de urgen ă ....... Semnătura ANEXA 2 la normele generale PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor ______________________________________________________________________________ | 1..declanşare/oprire instala iile .....Planul general al operatorului economic/institu iei (la scară)........................................lista cu substan e periculoase/caracteristici conform fişei de pericol | | pentru fiecare categorie de substan ă | |______________________________________________________________________________| | Căile de acces......Organizarea primei interven ii de stingere a incendiilor | | 1.. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor ........... precizându-se: | | .Concep ia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor | |______________________________________________________________________________| | Mijloacele prin care se realizează anun area (alertarea) persoanelor ce | | răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Nominalizarea persoanelor care au atribu ii în ceea ce priveşte evacuarea | | persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte | |______________________________________________________________________________| | Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor | | prezen i la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător | |______________________________________________________________________________| ....................

profilul de activitate. Datele de identificare: | | .re elele şi racordurile de alimentare cu energie electrică. gaze şi alte fluide combustibile. . | | . | | încăperile/locurile în care se află persoane/substan e periculoase sau bunuri| | de evacuat | |______________________________________________________________________________| | Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribu ii pentru evacuarea| | persoanelor/bunurilor | |______________________________________________________________________________| | Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor. de | | transport. pe care se specifică numărul | | nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel| | şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare. | |______________________________________________________________________________| | Măsurile de siguran ă care trebuie luate la efectuarea evacuării | | persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi.structura-cadru ______________________________________________________________________________ | 1. pe care se marchează: | | . | | . instala iilor tehnologice şi a depozitelor în | | incintă. schi a nivelului.amplasarea clădirilor.). Concep ia de organizare şi de desfăşurare a interven iei în caz de | . | |______________________________________________________________________________| | Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile.căile de acces şi de interven ie din incintă şi cele adiacente | | acesteia.adresă. fax. | | . | | . Planul general al unită ii (la scară). pe cât | | posibil.| Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor. precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea | | evacuării. pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri | | necesar a fi evacuate. e-mail. | | . agent | | termic. | | . | | . | |______________________________________________________________________________| | 2. | | . | |______________________________________________________________________________| | Instruc iuni de urmat în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv | |______________________________________________________________________________| | Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu | |______________________________________________________________________________| ANEXA 3 la normele generale PLANUL DE INTERVEN IE .re elele de canalizare. | | recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu | | deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii | | (aparate de precizie etc.Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri | |______________________________________________________________________________| | Se întocmeşte.re elele şi sursele proprii de alimentare cu apă.denumirea operatorului economic sau a institu iei. număr de telefon. în| | func ie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu | |______________________________________________________________________________| | În cazul substan elor periculoase se vor face precizări cu privire la | | măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora | |______________________________________________________________________________| | 4.vecinătă ile. | |______________________________________________________________________________| | 3. urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât | | cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu | | îngreuneze interven ia pompierilor la stingere.rezervele de agen i de stingere şi de mijloace de protec ie a | | personalului de interven ie.

| | . suprafa a.suprafa a construită şi aria desfăşurată. se înscriu suplimentar: destina ia.subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea. | | telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare).localizarea şi lichidarea incendiilor.servicii publice voluntare pentru situa ii de urgen ă cu care se | | cooperează (categoria. | | . | | .protec ia vecinătă ilor.destina ia spa iilor (încăperilor). 2) ori într-un tabel separat.re ele de alimentare cu apă: | | . distan a.regimul de înăl ime (numărul de niveluri). distan a. telefonul sau alte mijloace de alarmare şi | | alertare). sistemele. | | . fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori.numărul de persoane care utilizează construc ia.dispozitivul de interven ie în caz de incendiu. | | .natura materialelor şi a elementelor de construc ii. | | . | |______________________________________________________________________________| | 6. marcate în planul general al incintei unită ii (pct. | | .evacuarea utilizatorilor (persoane şi. Un exemplar al planului de interven ie avizat se pune la dispozi ie inspectoratului pentru situa ii de urgen ă jude ean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea . | | . | | .presiuni. categoriile pericolului de incendiu.înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. dispozitivele şi aparatele de prevenire şi | | stingere a incendiilor cu care este echipată. încadrare).protec ia personalului de interven ie.amplasarea hidran ilor exteriori şi stabilirea distan elor fa ă de | | incinta unită ii.alte for e cu care se cooperează şi modul de anun are (de exemplu. în conturul construc iilor. după caz. | | . acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate.debite. rezisten a la foc şi. | |______________________________________________________________________________| NOTĂ: În cazul operatorilor economici şi al institu iilor având numai construc ii. | | . | | . | | .nivelurile criteriilor de performan ă privind securitatea la incendiu | | asigurate. exterioare unită ii: | | . evacuare şi de interven ie. | | . | |______________________________________________________________________________| | 5. numărul de niveluri. | | itinerarul de deplasare.serviciul privat pentru situa ii de urgen ă (dotare. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu. | | .platforme (puncte) de alimentare şi distan ele fa ă de unitate. localitatea. nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. după caz. instala iilor tehnologice şi al platformelor de depozitare. | | . itinerarul de deplasare. | | . pe care se marchează ori se înscriu date privind: | | . rezultate din scenariul de securitate | | la incendiu sau din evaluarea capacită ii de apărare împotriva incendiilor. | | .instala iile utilitare aferente. | |______________________________________________________________________________| | 4.particularită i tactice de interven ie pentru: | | . instala ii tehnologice sau platforme de | | depozitare (la scară).| incendiu: | | . animale sau | | bunuri). | | . În aceste situa ii.alte surse artificiale sau naturale de apă: | | . instala ii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte. | | . 6 din structura-cadru. pe niveluri şi pe | | total.instala iile.căile interioare de acces. For e de interven ie în caz de incendiu: | | .concluzii privind interven ia. Planul fiecărei construc ii. | | ambulan a).felul şi capacitatea acestora. | | .

.... Golirea.. aplica iilor tactice de interven ie......... izolarea.. din ...... Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de | | executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia. la (în) ............ Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor........ precum şi în situa iile de urgen ă.... aerisirea conductelor....... .......| | ajutat de doamna/domnul ... . înlăturarea | | surselor de aprindere şi a condi iilor care favorizează producerea | | incendiilor şi a exploziilor...... protejarea antifoc a materialelor din zonă............. prin: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 3................. care urmează să execute ..... | | Lucrările încep la data de ............ utilajelor sau | | instala iilor....... | |______________________________________________________________________________| | 5......... | |______________________________________________________________________________| | Premergător.......... În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a | | incendiilor: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 8..... spălarea..| | folosind .... ora .. ANEXA 4 la normele generale Unitatea emitentă PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr.. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză | | nr..recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerci iilor. pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua | | următoarele măsuri: | | 1. ______________________________________________________________________________ | Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ....... .. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condi ii de vânt | |______________________________________________________________________________| | 9.... . pe o rază de .... şi se încheie la data de | | .... metri.. | | (acolo unde este cazul) | |______________________________________________________________________________| | 6................ Verificarea zonei de lucru şi a vecinătă ilor acesteia..... specifice | | tehnologiei de lucru: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 7...... | |______________________________________________________________________________| .... | | astfel: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 2...... eliberat de ........ Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către | | doamna/domnul ............. din ...... ora . Ventilarea spa iilor în care se execută lucrările se realizează astfel: | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 4...

.. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului | |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| |______________________________________________________________________________| | 15.... b) stingătoare şi alte aparate de stins incendii.... Pentru echiparea construc iilor......... d) trenuri pentru stingerea incendiilor. | |______________________________________________________________________________| | 12.| 10...... 3.......... f) motopompe şi alte utilaje.. a instala iilor tehnologice şi a platformelor amenajate: a) instala ii de protec ie împotriva incendiilor. c) utilaje. Personalul de execu ie....... | |______________________________________________________________________________| | Responsabili | Numele şi prenumele | Semnătura | |___________________________________|_____________________|____________________| | Emitentul | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Şeful sectorului în care se | | | | execută lucrările | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Executan ii lucrărilor cu foc | | | |___________________________________|_____________________|____________________| | Serviciul public voluntar/privat | | | | pentru situa ii de urgen ă | | | |___________________________________|_____________________|____________________| ANEXA 5 la normele generale MIJLOACE TEHNICE de apărare împotriva incendiilor .. g) ambulan e şi autosanitare.... Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substan elor combustibile sau pentru protec ia celor din apropierea focarului: .......... 2. | |______________________________________________________________________________| | 14.. | |______________________________________________________________________________| | 11.... Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către| | doamna/domnul ........ e) aeronave de interven ie la incendii.. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situa ii de urgen ă este| | anun at despre începerea..Categorii principale 1.. b) autospeciale auxiliare de interven ie. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situa ii de urgen ă: a) autospeciale pentru stingerea incendiilor......... întreruperea şi încheierea lucrării. Incendiul sau orice alt eveniment se anun ă la ................ unelte şi alte mijloace de interven ie.... Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul | | ......... | | prin ........ control şi supraveghere a fost instruit asupra | | măsurilor de apărare împotriva incendiului....... | |______________________________________________________________________________| | 13........ c) nave pentru stingerea incendiilor..

d) accesorii de protec ie la electrocutare. Alte amenajări: | 1 buc. | | | . | | | . e) mijloace de iluminat.studiouri de radio.sedii ale administra iei publice centrale şi locale./300 mp | | . prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribu ii specifice. braserii şi altele | | | asemenea). | | | . Pentru protec ia personalului de interven ie: a) echipament de protec ie la temperatură. organiza ii neguvernamentale. NOTĂ: Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant şi. | | | . | | | .alimenta ie publică (restaurante.spa ii şi încăperi destinate serviciilor. | | |___________________________________________________________|__________________| | 3. conform standardului european de referin ă.sedii de funda ii. | | |___________________________________________________________|__________________| | 2./150 mp | | . radioactivi sau biologici. aparatură. c) accesorii de siguran ă. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): | 1 buc. îndeosebi cu public. pentru construc iile existente.circuri mobile.| | |___________________________________________________________|__________________| *) Performan a de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B. b) agen i neutralizatori. birouri. | | | . | | |___________________________________________________________|__________________| | 4. g) echipament. 4. speciali. | | | asocia ii.magazine generale.scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber | | | (pentru spectacole. vaccinuri şi instrumentar de protec ie specială împotriva efectelor agen ilor chimici. f) aparatură de comunica ii.). ANEXA 6 la normele generale NUMĂR ORIENTATIV de stingătoare portative pentru unele categorii de construc ii ______________________________________________________________________________ | Categorii de construc ii | Număr minim de | | | stingătoare*)/ | | | suprafa ă | | | desfăşurată | |___________________________________________________________|__________________| | 1. Clădiri civile cu func iuni mixte (comer .blocuri. competi ii sportive etc. | | | ./200 mp | | .sedii de birouri. agen ii şi altele asemenea. h) aparatură de detectare a concentra iilor explozive sau a prezen ei unor substan e nocive. în func ie .a) produse de stingere.comer alimentar şi nealimentar. | 1 buc. Clădiri comerciale: | 1 buc./300 mp | | reuniuni) | | |___________________________________________________________|__________________| | 5.locuin e unifamiliale. | apartament | | . şocuri mecanice şi la umiditate. televiziune. b) mijloace de protec ie a căilor respiratorii./nivel/ | | . mitinguri. Clădiri administrative: | 1 buc.

. crt..) | |______________________________________________________________________________| | Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement | |______________________________________________________________________________| | Documenta ie tehnică aferentă certificatului | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea | | Certificat atestare | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce a executat montarea | | Certificat atestare | |______________________________________________________________________________| | Persoana fizică/juridică ce execută verificarea. limitare şi stingere a incendiilor ________________________________ | Nr...de nivelul de risc de incendiu. tipul şi cantitatea de material sau substan ă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spa iul ce trebuie protejat. limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind: a) executarea controalelor stării de func ionare... . În registrul de control pentru instala iile de detectare. componente etc. | Data | Locul | Evenimentul | Cauza | Ac iune | Numele în clar| |crt. zone protejate.... alertare.. semnalizare.. între inerea... (fişă) .. b) executarea de modificări.. repararea | | Certificat atestare | | Contract nr.. alarmare. e-mail... | |________________________________| ______________________________________________________________________________ | Denumirea instala iei | |______________________________________________________________________________| | Producător/importator/furnizor | |______________________________________________________________________________| | Caracteristici principale (loc amplasare. între inere şi repara ii. alarmare.Semnătura . alertare.. fax | |______________________________________________________________________________| | Personal responsabil | | Data | |______________________________________________________________________________| Date evenimente ______________________________________________________________________________ |Nr... a opera iunilor de verificare. ANEXA 7 la normele generale REGISTRU DE CONTROL pentru instala iile de detectare.. semnalizare.| | | | | corectivă| .......| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| |____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| NOTĂ: 1. | | Perioada contractului | |______________________________________________________________________________| | Solicitare service deranjamente | | Telefon. c) ac ionările în situa ii de incendiu....

. luna. 6.. după caz.. numele responsabilului este trecut în registru. 5... | Data şi ora | Tipul | Locul/Sectorul| Cine a organizat| Observa ii| |crt. 4. ora... defecte. dezactivări temporare ... | | | | | | | semnătura şi | | | | | | | func ia | | |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| |____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________| --------------- . Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului.. Registrul se completează pentru fiecare instala ie din dotare... întreruperi. teste.cu men ionarea cauzelor care le-au determinat şi a ac iunilor corective efectuate. Se notează componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii.. 2.d) evenimente produse: alarme de incendiu. ______________________________________________________________________________ |Nr.. alarme false de incendiu. 3.| executării | exerci iului| de activitate | exerci iul | | | | exerci iului| | | Numele. minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.. ANEXA 8 la normele generale EVIDEN A exerci iilor de interven ie efectuate la . Datele consemnate trebuie să indice clar şi precis data (anul. declanşări intempestive. ziua.......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->