Sunteți pe pagina 1din 269

Stimate client,

Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto.
Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto.
Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.
Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i
beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la
condi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.
Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de probleme
a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu
urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.

Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul


paginii.

siguran]a personalq

starea bunq de func]ionare

protec]ia mediului
Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :
certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ;
gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.
Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !

|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare
doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.
FOARTE IMPORTANT!
COMBUSTIBIL

Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95.
Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

PORNIREA MOTORULUI

Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de
ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment:
Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul

Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase , ; roti]i cheia
la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.
PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE

|n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste
iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

PROTEC}IA MEDIULUI

Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apa-
ment asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.
ACCESORII ELECTRICE

Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii
treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verifica
dacq sistemul electric existent \l poate suporta.

CARDUL CODE

Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra
dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea
de urgen]q.

PLANUL DE |NTRE}INERE

|ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare,
pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de
\ntre]inere de-a lungul timpului.

MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE...

Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs.
[i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului),
(buna stare a vehiculului).
BORD {I COMENZI
BORDUL.............................................................. 5 LUMINI DE INTERIOR........................................ 89
TABLOUL DE BORD........................................... 6 COMENZI............................................................ 91
SIMBOLURI......................................................... 11 ECHIPAMENT INTERIOR.................................. 93
SISTEMUL DE COD FIAT................................... 11 TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... 96
CHEILE................................................................ 13 U{ILE.................................................................. 98
DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. 16 GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... 100
INSTRUMENTE DE BORD ................................ 18 PORTBAGAJUL.................................................. 101
DISPLAY-UL DIGITAL......................................... 22 CAPOTA MOTOR............................................... 107
DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... 24 SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... 109
DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL FARURILE........................................................... 111
REPROGRAMABIL............................................. 28 SISTEMUL ABS.................................................. 113
SCAUNELE......................................................... 56 SISTEMUL ESP.................................................. 115
TETIERE.............................................................. 59 SISTEMUL ASR.................................................. 116
REGLARE VOLAN.............................................. 60 SISTEMUL EOBD............................................... 119
REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. 60 SISTEMUL AUDIO................................................ 120
CONTROLUL SISTEMULUI SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... 123
DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... 62 ACCESORII ACHIZI}IONATE
SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... 65 DE PROPRIETAR............................................... 125
SISTEMUL DE CONTROL SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQ
CLIMATIC BIZONAL........................................... 71 ELECTRIC - “DUALDRIVE”................................ 126
LUMINILE EXTERIOARE.................................... 78 SENZORII DE PARCARE................................... 128
SPQLAREA GEAMULUI...................................... 81 SENZORII DE PARCARE................................... 130
CRUISE CONTROL............................................ 86 PROTEC}IA MEDIULUI ÎNCONJURATOR........ 133

4
BORDUL
Prezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune

1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe -
4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeral
fix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul
\ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentru
reglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;
5
TABLOUL DE BORD

Punto 1.28v 1.3 Multijet

(A) - indicatorul nivel combustibil cu


lampa indicatoare a rezervei
(B) - vitezometru
(C) - indicatorul temperaturi lichidului de
rqcire [i lampa avertizare tempe
raturq criticq
(D) - display multifunc]ional

6
Versiunile ACTIVE, SOUND,
DYNAMIC, CLASS

(A) - vitezometru
(B) - indicatorul nivelului de com-
bustibil cu lampa indicatoare a
rezervei
(C) - indicatorul temperaturi lichidului
de rqcire [i lampa avertizare
tempeaturq criticq
(D) - tahometru
(E) - display multifunc]ional

semnale de avertizare pen-


tru versiunile diesel.

7
Versiunea EMOTION

(A) - vitezometru
(B) - indicatorul nivelului de combustibil
cu lampa indicatoare a rezervei
(C) - indicatorul temperaturi lichidului de
rqcire [i lampa avertizare tempertu-
rq criticq
(D) - tahometru
(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

Semnal de avertizare pentru


versiunile Speedgear sau Dualtronic
Semnal de avertizare pentr ver-
siunile diesel.

8
Versiunea SPORTING

(A) - vitezometru
(B) - indicatorul nivelului de combustibil
cu lampa indicatoare a rezervei
(C) - indicatorul temperaturi lichidului de
rqcire [i lampa avertizare temper-
atura criticq
(D) - tahometru
(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

Semnal de avertizare pentru versiu-


nile Speedgear sau Dualtronic

9
Versiunea HGT

(A) - vitezometru
(B) - indicatorul nivelului de combustibil
cu lampa indicatoare a rezervei
(C) - indicatorul temperaturi lichidului de
rqcire [i lampa avertizare temper-
aturq criticq
(D) - tahometru
(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

Semnal de avertizare pen-


tru versiunile diesel.

10
SIMBOLURI
Ve]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unor
componente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurile
care trebuie luate cu privire la piesele respective.

Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite sub


capotq.
SISTEMUL DE COD FIAT
Pentru a proteja vehiculul împotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sis-
tem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se
activeazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq.
|n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic.
C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]q
unei antene speciale montatq în contact. Semnalul modulat care se schim-
bq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea de
control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului.
OPERARE

De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \n
pozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal de
recunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobi-
lizarea motorului.

Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE a
recunoscut codul transmis de la cheie.

De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul Fiat
CODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului.
11
La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se va Aprindera semnalului luminos de avertizare \n timpul
aprinde lumina de avertizare . deplasarii.
|n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou 1. Dacq semnalul se aprinde în timp ce vehiculul se
la MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cu deplaseazq, aceasta înseamnq cq sistemul face un
celelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorul autotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la prima
folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " În oprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR:
caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare
Fiat. nu va reapqrea.
IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care tre- 2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]i
buie introdus în memoria unitq]ii de control a sistemului. procedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]ia
Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i o STOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistq
Reprezentan]q Fiat. contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq


\nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |n
acest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou
\n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitatea
de a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nu
pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de
urgen]q (consulta]i " În caz de urgen]q " ) [i contacta]i
urgent o Reprezentan]q Fiat.

IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq cheia suferq lovituri puternice.

12
CHEILE
SISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE

Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia în douq exemplare [i


cardul CODE care con]ine urmqtoarele date.
A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q în
sec]iunea " În caz de urgen]q ").
B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`nd
comanda]i un duplicat de cheie.

Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) în eventuali-


tatea în care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q.

IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor elec-


tronice ale cheii, nu trebuiesc expuse direct la lumina razelor solare

Toate cheile [i cardul CODE trebuie sq fie înm`nate noului proprietar la v`nzarea vehiculului.

13
CHEIE FARQ TELECOMANDQ

Cheia (A) livratq \n douq exemplare c`nd ma[ina nu este dotatq cu teleco-
manda, opereazq:
- contactul de pornire;
- \ncuietorile u[ilor;
- \ncuietoarea portbagajului;
- \ncuietoare bu[onului de combustibil;
-dezactivarea air bag-ului pasagerului;
CHEIE CU TELECOMANDQ (unde este prevqzutq)

Cheia (B) livratq \mpreunq cu cheia (A) c`nd ma[ina este dotatq cu teleco-
mandq ac]ioneazq:
- contactul de pornire;
- \ncuietorile u[ilor;
- \ncuietoarea portbagajului;
- \ncuietoare bu[onului de combustibil;
- dezactivarea air bag-ului pasagerului;
- butonul (C) pentru \nchidere/deschidere u[i.

Ledul (C) care semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alar-


mq.

C`nd u[ile sunt deschise luminile interne se vor aprinde pentru o perioadq
scurtq de timp.

IMPORTANT Anumite unde radio din exteriorul ma[inii ( telefoane mobile)


pot disturba frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poate
func]iona incorect.

14
Înlocuirea bateriilor cheilor cu telecomandq

Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele, ledul clipe[te o singurq datq scurt, tre-
buie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip.

Înlocuirea bateriei
A)
Deschide]i capacul de plastic inser`nd o [urubelni]q în (A
B) respect`nd polaritatea
Introduce]i noile baterii (B

|nchide]i capacul de plastic.


Cererea pentru telecomenzii adi]ionale

Receptorul poate recunoa[te p`nq la 8 telecomenzi. Dacq ave]i nevoie de


telecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]q Fiat lu`nd cu dvs.
toate cheile primite [i cardul CODE, actele peronale [i cele ale ma[inii.

Bateriile folosite sunt dqunqtoare mediului \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate \n conformitate cu normele \n
vigoare, \n recipiente speciale, ori duse la un dealer Fiat care se va ocupa de acestea.

15
DISPOZITIVUL DE PORNIRE
Cheia poate fi rotitq în 4 pozi]ii diferite astfel:
- STOP: oprire motor, cheia poate fi scoasq, este posibilq blocarea volanului.
Unele dispozitive electronice pot fi activate încq (ex: sistemul audio,
deschizqtoarele electrice de geamuri).

- MAR: pozi]ia de mers. Toate instala]iile electrice sunt alimentate.

- AVV: pornirea motorului.


- PARK: oprire motor, luminile de parcare pornite,blocarea coloanei volanului.
Pentru a \ntoarce cheia la PARK apqsa]i butonul (A).

Dispozitivul de pornire este dotat cu un mecanism care, \n cazul \n care


motorul nu porne[te, rote[te cheia \napoi pe pozi]ia STOP \nainte de a o
reporni.

ATEN}IE Dacq dispozitivul de aprindere prezintq urme de for]are (ex.: tentativq de furt), apela]i la un Dealer
Fiat pentru a-ll verifica.

ATEN}IE La cobor`rea din ma[inq, \ntotdeauna ave]i grijq sq scoate]i cheia din contact pentru a prevenii
activarea din gre[ealq a contactului de unul din ocupan]i rqma[i \n ma[inq. Nu uita]i sq trage-]]i fr`na de
m`nq. Dacq ma[ina este parcatq \n pantq cupla]i viteza \nt`i. Daca ma[ina este parcatq cu fa]a in josul pan-
tei cuplati mar[arierul. Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n ma[inq.

16
BLOCAREA COLOANEI VOLANULU I

Blocarea: C`nd cheia este în pozi]ia STOP sau PARK scoate]i cheia [i
rqsuci]i volanul p`nq c`nd se blocheazq.
Deblocarea: |nv`rti]i volanul u[or în timp ce pozi]iona]i cheia în pozi]ia MAR.

ATEN}IE Nu \ndepqrta]i niciodatq cheia din contact \n timpul deplasqrii. volanul se va bloca automat cand ve-
]i incerca sq-ll roti]i. Acest lucru se aplicq [i \n momentul remorcqrii.

17
INSTRUMENTE DE BORD
TUROMETRU
Turometrul indicq numqrul de rota]ii pe minut ale motorului. Por]iunea pericu-
loasq (ro[ie) indicq supraturarea motorului.Nu cqlqtori]i mult timp cu acul indi-
cator în aceastq por]iune.
IMPORTANT Sistemul electronic de injec]ie reduce treptat cantitatea de com-
bustibil cu care e alimentat motorul atunci c`nd acesta este supraturat, ceea
ce duce la o pierdere treptatq de putere a motorului.

C`nd motorul merge în gol, turometrul poate indica o cre[tere treptatq sau
bruscq a tura]iei.
Acest fenomen fiind normal [i put`nd apqrea atunci c`nd este activat sis-
temul de climatizare sau ventilatorul. Schimbarea lentq a vitezei de mers
previne descqrcarea bateriei.
NIVEL COMBUSTIBIL

C`nd semnalizatorul rezervei de combustibil A se aprinde, înseamnq cq mai


sunt aprox. 5-7 litri de combustibil rqma[i în rezervor.
E - rezervor gol.
F - rezervor plin.
Nu cqlqtori]i cu rezervorul aproape gol: golurile \n alimentarea cu combustibil
pot distruge catalizatorul.
IMPORTANT Pentru a indica o eroare în sistem, ve]i fi avertizat cq rezervorul
e gol [i semnalul @ se va aprinde, iar acul va ajunge la (E). Contacta]i o
Reprezentan]q Fiat.

18
INDICATOR TEMPERATURQ LICHID DE RQCIRE MOTOR
Acesta indicq temperatura lichidului de rqcire a motorului [i intrq în
func]iune atunci c`nd temperatura depq[e[te 50 C. O

|n condi]ii normale, acul ar trebui sq oscileze la jumqtatea scalei.

C - temperaturq scqzutq

H - temperaturq ridicatq

Aprinderea semnalului luminos (B) (la unele modele \mpreunq cu mesajul


de pe display-ul reconfigurabil) indicq faptul cq temperatura lichidului de
rqcire e prea ridicatq; în acest caz , opri]i motorul [i contacta]i o
Reprezentan]q Fiat.

IMPORTANT Dacq acul ajunge la (C) iar semnalul luminos (B) este aprins,
aceasta \nseamna ca existq o eroare \n sistem. Contacta]i o Reprezentan]q
Fiat.

Dacq acul atinge zona ro[ie, opri]i motorul imediat [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

19
BUTOANE DE CONTROL
Pentru accesarea informa]iilor pe care vi le oferq display-ul digital (cu cheia de contact la MAR), trebuie mai \nt`i sq
vq familiariza]i cu butoanele de comandq de pe panoul din partea lateralq a volanului, folosindu-le a[a cum se descrie
în paragrafele urmqtoare. |nainte de a \ncepe sq selecta]i func]iile, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol.

DISPLAY-U
UL DIGITAL ( anumite versiuni)
Butonul de selectie TRIP

Arata pe display total km sau kilometraj pentru deplasare adi]ional.


Butonul h

Afi[eazq ceasul ( ore - minute).

DISPLAY-U
UL MULTIFUNC}IONAL
Butoanele +/-

Regleazq ceasul (ore - minute)


(Butonul TRIP (vezi pagina urmatoare)

Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (scurt) butonul pentru a activa display-
ul TRIP, indicat cu .

Apqsa]i lung butonul pentru a \nchide display-ul TRIP pentru a \ncepe o nouq
func]ie, indicat cu .

20
DISPLAY MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL
Butoanele +/-

Pentru accesarea display-ul [i op]iunilor sale, sus/jos sau cre[te/descre[te


valoarea afi[atq [i pentru a regla intensitatea (dacq este apqsat \n timp ce
“setup menu” este dezactivat.

Butonul MODE

Apqsa]i mai putin de douq secunde , ceea ce vom descrie cu


pentru a confirma alegerea fqcutq [i/sau pentru a vq muta la display-ul
urmqtor sau pentru a accesa meniul principal.

Apqsa]i mai mult de douq secunde , ceea ce vom descrie cu


pentru a reveni la display-ul anterior.

Butonul TRIP

Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (scurt) butonul indica cu pentru a


activa display-ul TRIP.
Apqsa]i mai mult de 2 secunde pentru a reseta display-ul TRIP \n scopul
de a \ncepe o nouq func]ie.

21
DISPLAY-U
UL DIGITAL
Display-ul digital afi[eazq informa]ii cu privire la computerul TRIP: kilometraj
[i kilometraj pentru deplasare adi]ional.

DISPLAY INFO

-Ceas (B) (este \ntotdeauna afi[at chiar [i cu cheia scoasq [i cu u[ile fa]q
\nchise).
-Pozi]ia fascicolului luminos ( numai cu farurile aprinse) (A).
-Informa]iile computerului TRIP: \nregistrarea kilometrilor parcur[i (C) sau kilo-
metrajul deplasare adi]ional (D).

Func]ia de testare a semnalului luminos

Instrumentul testeazq urmqtoarele semnale luminoase:


-Fr`na de m`nq activatq/nivel scqzut al lichidului de fr`nq.
-Sisteme ABS [i EBD.
-Activare/dezactivare sistem ESP.
-”Dualdrive” defec]iune la sistemul de direc]ie.
Testul începe automat c`nd cheia este pe pozi]ia MAR [i c`nd se semna-
lizeazq o eroare în timpul unei operqri normale.
La sf`r[itul avertizqrii ini]iale luminoase, mesajul Led Error va clipi pentru 10
secunde dacq una sau mai multe avarii luminoase vor fi gqsite.

22
CEASUL DIGITAL

Apqsa]i butonul h: reglarea va fi posibilq la c`teva secunde dupq apqsarea


butonului. Fiecare apqsare a butonului va ob]ine o cre[tere cu o unitate.
Apqsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru c`teva secunde pentru a avansa
automat, mai rapid.

23
DISPLAY MULTIFUNC}IONAL (unde este prevqzut)
Display-ul multifunc]ional reprogramabil prezintq toate informa]iile necesare [i
utile în timpul deplasqrii [i permite urmqtoarele setqri [i/sau reglqri:

INFORMATII DESPRE ECRANUL STANDARD


- |nregistrarea kilometrilor (A)
- Ceas (B)

Cu cheia de contact scoasq [i u[ile din fa]q \nchise display-ul este oprit.
Cu cheia de contact scoasq, c`nd deschide]i una dintre u[ile din fa]q display-
ul apare afi[`nd ceasul [i contorul de parcurs.
Dacq func]ia “Follow me home” este activatq ( vezi paragraful “Follow me
home” din aceastq sec]iune), display-ul va afi[a timpul de c`nd este activatq
aceasta func]ie \n locul \nregistrqrii kilometrilor.

INFORMA}II DESPRE STAREA MA{INII

- Informatii afi[ate de TRIP computer.


- Pozi]ia fascicolului luminos.

24
TRIP COMPUTER(COMPUTER PENTRU DEPLASARE)
Apqs`nd butonul trip, functia “Trip computer” oferq informa]ii cu privire la
stare de func]ionare a ma[inii. Aceastq func]ie este resetabilq.
Valorile afi[ate sunt: kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului, dis-
tan]a parcursq, consumul mediu, consumul actual, viteza medie, timpul de distan]a p`nq la golire
deplasare. Valoarea selectatq va fi afi[atq p`nq se solicita o alta informa]ie.

(*) C`nd este afi[atq valoarea consumului actual cuv`ntul TRIP nu va fi


afi[at.
Procedura de \ncepere a unei noi cqlqtorii. distan]a parcursq

Pentru a \ncepe o nouq cqlqtorie, cu cheia \n pozi]ia MAR apqsa]i butonul


trip cu mode (vezi paragraful “Butoane de control”).

IMPORTANT informa]iile “kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului”


si “consumul actual” nu pot fi resetate. media de consum

viteza medie

timpul cqlqtoriei

25
Kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului Timpul parcurs = timpul scurs de la \nceperea ultimei
resetari (*).
Este distan]a estimatq (în km) care poate fi parcursq
cu combustibilul din rezervor în condi]ii neschimbate IMPORTANT Lipsa disponibilitq]ii de informa]ii face ca
de consum. display-ul sq arate “- - - -”. La revenirea, dupq un e[ec,
Display-ul va arqta “- - - -”\n urmatoarele cazuri: la condi]iile normale de operare, calcularea va
- consum mediu pentru 50 km; re\ncepe regulat fqrq resetarea valorilor afi[ate anterior
- ma[ina parcatq cu motorul pornit peste 5 minute. sau \nceperea unei noi operqri.
Distan]a parcursq= indicq kilometri parcur[i de la ulti- (*) O nouq operare = \ncep`nd cu ultima resetare:
ma resetare. - “manual” resetarea este efectuatq de conducqtor prin
apqsarea butonului respectiv ( vezi paragraful
Consumul mediu = indicq consumul mediu calculat de “Butoane de control”).
la \nceputul noi cqlqtorii (*); aceastq valoare este expri- - “automatic resetarea este efectuatq c`nd distan]a
matq \n km/l, l/100 km. parcursq ajunge la 399,9 km sau c`nd timpul de cqlq-
torie ajunge la 99:59 (99 ore [i 59 minute).
Comsumul actual = indicq varia]iile de consum, - dupq reconectarea bateriei.
aceastq informa]ie este actualizatq la aproximativ 5
secunde. Dacq ma[ina este parcatq cu motorul pornit
display-ul va arqta “- - - -”.
Viteza media. = indicq viteza medie a ma[inii \n rela]ie
cu timpul total scurs de la ultima resetare (*).

26
VERIFICAREA FUNC}IONQRII SEMNALELOR LUMINOASE

Panoul central efectueazq o verificare asupra urmqtoarelor lumini de averti-


zare (unde este cazul):
- fr`na de m`nq activatq/nivel scqzut al lichidului de fr`nq;
- sistemele ABS si EBD;
- activare/ dezactivare sistem ESP;
- ”Dualdrive” defec]iune la sistemul de direc]ie.

Testul începe automat c`nd cheia este pe pozi]ia MAR [i c`nd se semna-
lizeazq o eroare în timpul unei operqri normale.
La sf`r[itul avertizqrii ini]iale luminoase, mesajul Led Error va clipi pentru 10
secunde dacq una sau mai multe avarii luminoase vor fi gqsite.
CEASUL DIGITAL

Proceda]i astfel:
- apqsa]i butonul h +: fiecare apqsare a butonului va ob]ine o cre[tere cu o
unitate.
- apqsa]i butonul h -: fiecare apqsare a butonului va ob]ine o scqdere cu o
unitate.

Apqsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru c`teva secunde pentru a avansa


automat, mai rapid.

27
DISPLAY-U
UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL
(unde este cazul)
DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL special aratq informa]iile necesare con-
dusului:

INFORMA}II DESPRE DISPLAY-UL STANDARD

- Data (A).
- Inregistrarea kilometrilor (B).
- Ceas (C).
- Temperatura exterioarq (D).
- Speedgear sau Dualtronic (c`nd este cazul) (F).

Cu cheia de contact scoasq [i u[ile din fa]q \nchise display-ul este oprit.
Cu cheia de contact scoasq, c`nd deschide]i una dintre u[ile din fa]q display-
ul apare afi[`nd ceasul [i contorul de parcurs.
Dacq func]ia “Follow me home” este activatq ( vezi paragraful “Follow me
home” din aceastq sec]iune), display-ul va afi[a timpul de c`nd este activatq
aceastq func]ie \n locul \nregistrqrii kilometrilor ( vezi capitolul “Mesaje [i
aten]ionqri luminoase”).

INFORMA}II DESPRE CONDI}IILE FUNC}IONALE ALE MA{INII

- Intervalele programate de revizii.


- Informa]ii privind computerul de bord.
- Pozi]ia farurilor [i a fasciculului luminos [i sistemul de control al climatizarii
bizonal.
- Afi[area mesajelor de avertizare/eroare.

28
- Pozi]ia fascicolului luminos ( numai cu farurile - BLOCAREA VITEZEI
aprinse) (E). - KILOMETRAJUL
- Afi[area mesajelor func]ionale. - CONSUM
- TEMPERATURA
- Repetarea informa]iilor audio. - LIMBA
- VOLUM BUZZER
Existq de asemenea un meniu capabil sq efectueze - BUTON DE VOLUM
urmqtoarele reglqri folosind butoanele de control ( vezi - SERVICE
paginile urmqtoare ): - MENIU DE IE{IRE
( )”Audio Rpt” este prezent numai dacq ma[ina este
dotatq standard cu sistem audio.
MENIUL “SET-U
UP”

|n meniul “SET-UP” este posibilq ajustarea [i/sau


setarea folosind urmqtoarele comenzi (vezi paginile
urmqtoare):
- SETAREA LIMITEI DE VITEZQ
- TRIP B ACTIVARE/DEZACTIVARE A FUNC}IEI
CORESPUNZQTOARE (ON/OFF)
- SETARE CEAS
- MOD CEAS
- SETARE DATQ
- RADIO (UNDE ESTE CAZUL)( )

29
TESTUL INI}IAL
C`nd cheia este pozi]ionatq la MAR, display-ul multifunc]ional reprogramabil aratq mesajul “Checking”: aceasta este
faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale ma[inii; procesul dureazq c`teva secunde: dacq nu
sunt depistate erori, c`nd motorul a pornit display-ul aratq mesajul “CHECK OK”.Dacq sunt gqsite erori consulta]i para-
graful “lumini [i mesaje de avertizare”.

Planul de \ntre]inere programeazq revizia vehiculului la ficare 20.000 km sau \n fiecare an;Mesajul apare automat
atunci c`nd este la MAR \ncep`nd cu 2 000 de kilometri sau 30 de zile de la data limitq [i repet`nd la fiecare 200
de kilometri sau la trei zile. Pentru versiunile 1.3 Multijet vezi “|ntre]inerea autovehicolului” \n sec]iunea “Programul
de \ntre]inere pentru schimbarea filtrului [i uleiului de motor, [i filtrului de aer.C`nd men]inerea intervalului progra-
mat se apropie, \ntorc`nd cheia la MAR, va apqrea Mesajul “service” urmat de numqrul kilometrilor, sau numqrul
zilelor rqmase p`nq la data urmqtoarei revizii. Mesajul “Scheduled servicing” este afi[at \n kilometri, mile sau zile \n
func]ie de intervalul urmqtor de revizie. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a efectua orice opera]ie de service
oferitq de “Programul de revizie” sau “Planul de inspec]ie anual” [i pentru a reseta display-ul.
30
DESCRIEREA MENIULUI
Meniul include o serie de func]ii dispuse în mod circular, care pot fi selectate prin intermediul butoanelor [i cu
scopul accesqrii diverselor func]ii de selectare [i setqri (vezi exemplele LIMBQ [I DATQ de mai jos); pentru mai multe
detalii, consulta]i [i pasajul "Accesarea meniului principal" din pagina urmqtoare.

31
ACCESUL LA FERESTRELE MENIULUI
Dupq TESTUL INI}IAL, este posibilq accesarea ferestrelor meniului: apqsa]i .
Pentru a vq deplasa în meniu, folosi]i butoanele [i .
IMPORTANT Dacq dupq intrarea \n meniu nu se efectueazq nici o opera]ie timp de 60 de secunde, sistemul se va
\ntoarce automat la ecranul standard. |n acest caz ultimul selectat dar nu confirmat prin intermediul butonului nu este
memorat [i opera]ia se va repeta.

C`nd vehiculul se deplaseazq este posibil sq fie accesat numai meniul redus (pentru “Limita de vitezq”)
Cqnd vehiculul este sta]ionat este posibil accesul la \ntregul meniul.
Urmqtoarea diagramq aratq cazurile descrise.

32
33
LIMITAREA VITEZEI ( Speed limit)
Aceastq func]ie face posibilq stabilirea unei limite a vitezei de deplasare care, dacq este depa[itq, activeazq automat
un buzzer [i fac [q clipeascq lumina de avertizare cu un mesaj special afi[at pe display (vezi “lumini si mesaje de
avertizare”) pentru a-l alerta pe [ofer. Pentru a stabili limita de vitezq, proceda]i în felul urmqtor:

34
TRIP B ON/OFF
Aceastq op]iune face posibilq activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) func]iei TRIP B (deplasare par]ialq) care
afi[eazq valorile de la rubricile CONSUM MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMP CQLQTORIE, DISTAN}A CQLQTORIE
B referitoare la o "deplasare par]ialq" inclusq în cea generalq. Pentru mai multe informa]ii consulta]i "General trip -
Trip (B).

35
SETARE CEAS (Clock adjustment)
Pentru a seta ceasul (ore - minute) proceda]i dupq cum urmeazq:

36
MODUL CEAS (Clock mode)

Aceastq func]ie se utilizeazq pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare, proceda]i în felul urmq-
tor:

37
SETARE DATQ (Date adjustment)
Pentru a potrivi data (zi - lunq - an) proceda]i în felul urmqtor:

38
REPETARE AUDIO (Audio Rpt) (unde este prevqzutq)
|n aceastq func]ie display-ul repetq informa]ii referitoare la Radio (frecven]a radio selectatq sau mesaj RDS sau Auto
Store), audio CD (numqrul melodiei), MP 3 card (numqrul pistei), CD Changer (Numqr CD [i melodie), casetofon ( \n
mod opera]ional).

39
SPEEDLOCK( blocarea u[ilor) (Door Lock)

Aceastq opereazq:
- cqnd este activatq(ON) blocheazq automat toate u[ile cqnd viteza cu care se circulq este mai mare de 20 km/h;
- c`nd este dezactivatq(OFF) nu blocheazq automat toate u[ile c`nd viteza cu care se circulq este mai mare de 20
km/h.

40
UNITQ}I DE DISTAN}Q (distance unit)
Display-ul oferq informa]ii cu privire la unitatea de mqsurq (km sau mile). Pentru a selecta unitatea de distan]q doritq
proceda]i astfel:

41
UNITQ}I DE CONSUM (consuption unit)
Aceastq func]ie face posibilq selectarea unitq]ii de mqsurq a combustibulului consumat (km/l, l/100km sau
mpg) cu privire la ultima unitate de distan]q setatq ( kilometru sau mile). Pentru a accesa aceastq func]ie,
proceda]i astfel:

42
UNITQ}I DE TEMPERATURQ (TEMPERATURE UNIT)

Pentru a selecta unitatea de temperaturq ( C sau F) proceda]i dupq cum urmeazq:


O O

43
LIMBQ (LANGUAGE)

Afi[area mesajelor poate fi \n diferite limbi ( italianq, englezq, germanq, portughezq , spaniolq ,francezq, danezq)
Pentru a selecta limba în care dori]i sq fie afi[ate textele [i mesajele, proceda]i dupq cum urmeazq:

44
VOLUM BUZZER (BUZZER VOLUM)
Volumul semnalului sonor care \nso]e[te comenzile vehiculului [i orice fel de mesaje de eroare poate fi reglat în func]ie
de 8 nivele.
Pentru reglarea volumului, proceda]i în felul urmqtor:

45
BUTON VOLUM (vol key)
Volumul beep-ului ce \nso]e[te activarea diverselor butoane poate fi adjustat la comandq pe 8 niveluri.
Acesta poate fi adjustat sau eliminat. Ca sq reseta]i volumul proceda]i dupq cum urmeazq:

46
SERVICE ( Service)
Func]ia SERVICE face posibilq primirea informa]iilor privitoare la \ntre]inerea corectq a vehiculului.

47
Planul de \ntre]inere programeazq revizia vehiculului la ficare 20.000 km sau \n fiecare an;Mesajul apare automat
atunci c`nd este la MAR \ncep`nd cu 2 000 de kilometri sau 30 de zile de la data limitq [i repet`nd la fiecare 200 de
kilometri sau la trei zile. Pentru versiunile 1.3 Multijet vezi “|ntre]inerea autovehicolului” \n sectiunea “Programul de
\ntre]inere pentru schimbarea filtrului [i uleiului de motor, [i filtrului de aer.C`nd men]inerea intervalului programat se
apropie, \ntorc`nd cheia la MAR, va apqrea mesajul “service” urmat de numqrul kilometrilor, sau numqrul zilelor
rqmase p`nq la data urmqtoarei revizii. Mesajul “Scheduled servicing” este afi[at \n kilometri, mile sau zile \n func]ie
de intervalul urmqtor de revizie. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a efectua orice opera]ie de service oferitq de
“Programul de revizie” sau “Planul de inspec]ie anual” [i pentru a reseta display-ul.

48
IE{IRE MENIU ( Exit Menu)
Aceasta este ultima func]ie, cea care \ncheie lista dispusq în mod circular de pe ecranul ini]ial care prezintq meniul.

49
GENERAL TRIP
Computerul TRIP furnizeazq informa]ii privitoare la starea de func]ionare a vehiculului pe display-ul multifunc]ional
reprogramabil. Aceastq func]ie con]ine GENERAL TRIP ce prive[te deplasare totalq a ma[inii [i TRIP B ce prive[te
deplasarea par]ialq. Aceastq func]ie ( ca în figura de mai jos) este con]inutq în deplasare generalq. Ambele func]ii sunt
resetabile.
GENERAL TRIP afi[eazq informa]iile privitoare la CONSUMUL INSTANTANEU, CONSUMUL MEDIU, AUTONOMIE,
VITEZA MEDIE, TIMP DEPLASARE (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASARE.
TRIP B (cu resetare automatq la cel pu]in 2 ore scurse de la oprirea motorului) afi[eazq informa]ii referitoare la CON-
SUMUL MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMPUL DEPLASQRII B, (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASQRII B.
Pornirea unei proceduri (reset)
Pentru a monitoriza o nouq cqlqtorie cu “ General trip”, cu cheia la MAR, apqsa]i butonul de la dreapta coloanei de
direc]ie cu modul (vezi “Comenzi”)

Opera]ia de resetare cu ecranul |n GENERAL TRIP face de asemenea posibilq resetarea TRIP B. opera]ia de
resetare cu ecranul \n TRIP B face posibilq doar a informa]iilor asociate acestei func]ii.
IMPORTANT Informa]iile “RANGE”nu pot fi resetate
50
Informatiile asupra cqlqtoriei sunt afi[ate dupq diagrama urmqtoare:

Cele douq afi[qri ale unui articol


al cqlqtoriei alterneazq de 3 ori,
apoi cel de-aal 2-llea rqmqne afi[at
pe display.

51
52
Dupq resetarea “Trip” prin apqsarea butonului cu , urmqtoarele func]ii sunt afi[ate

53
Kilometrii de parcurs pana la golirea rezervorului Timpul parcurs = timpul scurs de la \nceperea ultimei
resetqri.
Este distan]a estimatq (în km) care poate fi parcursq
cu combustibilul din rezervor în condi]ii neschimbate IMPORTANT Lipsa disponibilitq]ii de informa]ii face ca
de consum. display-ul sq arate “- - - -”. La revenirea, dupq un e[ec,
Display-ul va arqta “- - - -”\n urmqtoarele cazuri: la condi]iile normale de operare calcularea va re\ncepe
- consum mediu pentru 50 km regulat fqrq resetarea valorilor afi[ate anterior sau
- ma[ina parcatq cu motorul pornit peste 5 minute. \nceperea unei noi operqri.

Distan]a parcursq= indicq kilometri parcur[i de la ulti- (*) O nouq operare = \ncep`nd cu ultima resetare:
ma resetare (*). - “manual” resetarea este efectuatq de conducqtor prin
apqsarea butonului respectiv ( vezi paragraful
Consumul mediu = indicq consumul mediu calculat de “Butoane de control”)
la \nceputul noii cqlqtorii (*); aceasta valoare este - “automatic resetarea este efectuatq c`nd distan]a
exprimata in km/l, l/100 km sau mpg. parcursq ajunge la 399,9 km sau c`nd timpul de cqlq-
torie ajunge la 99:59 (99 ore si 59 minute)
Comsumul actual = indicq varia]iile de consum, - dupq reconectarea bateriei.
aceastq informa]ie este actualizatq la aproximativ 5
secunde. Dacq ma[ina este parcatq cu motorul pornit
display-ul va arqta “- - - -”.
Viteza media. = indicq viteza medie a ma[inii \n com-
para]ie cu timpul total scurs de la ultima resetare (*)

54
REOSTAT BORD
Cu aceastq func]ie este posibilq reglare luminozitq]ii (diminuare/intensificare) instrumentelor de bord, kilometrajulului ,
afi[ajul pozi]iei farurilor, display-ul radioului,[i controlul climatizqrii bizonale.

Pentru a regla proceda]i dupq cum urmeazq:

55
SCAUNELE
SCAUNELE DIN FA}Ã
Reglarea scaunului \nainte [i \napoi

Ridica]i maneta (AA) din interiorul scaunului [i \mpinge]i scaunul în fa]q sau \n
spate; pozi]ia optimq pentru condus este atunci c`nd m`inile stau pe margin-
ea volanului, iar bra]ele sunt u[or \ndoite.
Reglarea \n \nãl]ime ( unde este prevqzutq)
Trage]i maneta (BB) în sus sau \n jos, apoi ac]iona]i aceastq manetq p`nq
c`nd ajunge]i la înql]imea doritq.
IMPORTANT Pentru efectuarea acestor modificqri trebuie sq sta]i a[ezat pe
scaunul [oferului.
Reglarea s p ã t a r u l u i

C) p`nq c`nd ajunge]i la pozi]ia doritq.


Roti]i de (C
Reglarea s p ã t a r u l u i \n zona lombarã (unde este prevqzutq)

D) p`nq c`nd ob]ine]i cea mai confortabilq pozi]ie.


Roti]i (D

56
|NC~LZIREA SCAUNELOR ( unde este prevqzutq)

Op]iunea de încãlzire a scaunelor, este operatq cu ajutorul comutatorului


A).
(A

Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului de pe comutator.

AVERTISMENT Face]i reglaje doar cu autovehiculul sta]ionat.

AVERTISMENT Odatq levierul eliberat, verifica]i dacq scaunul este ferm fixat \n ghidaje \ncerc`nd sq \l
mi[ca]i \n fa]q [i \n spate. O fixare incorectq poate conduce la mi[cqri bru[te cu posibile pierderi ale con -
trolului vehiculului.

57
ACCESAREA SCAUNELOR DIN SPATE
(VERSIUNILE CU 3 U{I)

Pentrul accesul la scaunele din spate tragei de maneta (A) \n sus [i lqsa]i
spqtarul scaunului \n fa]q.

Dupq revenirea spqtarului, scaunul revine \n pozi]ia originalq (memorie


mecanicq).

|ntotdeauna verifica]i dacq spqtarul este bine fixat \ncercqnd sq-l mi[ca]i
\nainte [i \napoi.

58
TETIERE
Pe locurile din fa]q

În func]ie de modelul ma[inii, tetierele pot fi fixe sau reglabile în înql]ime.


Pentru reglare, apqsa]i butonul (A A) [i mi[ca]i tetiera \n sus sau \n jos p`nq
c`nd auzi]i clicul de fixare. Asigura]i-vq ca tetierele sunt fixate pe pozi]ie.
Pe locurile din spate ( unde este prevqzut )

|n func]ie de versiune, ma[ina este dotatq cu douq sau trei tetiere.


Pentru a scoate tetierele, îndepqrta]i raftul din spate (consulta]i "Extinderea
portbagajului") apqsa]i butoanele A [i trage]i în sus tetierele.

Modelele cu scaune separate în spate pot fi echipate cu trei tetiere [i cu


scaun central cu trei puncte de fixare a centurii [i cu mecanism de derulare.

ATEN}IE De re]inut cq tetierele tebuie adjustate \n a[a fel \nc`t sq sprijine capul [i nu g`tul. Numai \n
aceastq pozi]ie tetierele pot oferi o protec]ie optimq.

ATEN}IE Pentru a putea beneficia de protec]ia tetierei, trebuie sq regla]i spqtarul cqt mai drept [i tine]i capul
c`t mai aproape posibil de tetierq.

59
REGLARE VOLAN
|n func]ie de versiune, volanul poate fi reglat \n \nql]ime.

Proceda]i dupq cum urmeazq:


Ac]iona]i maneta A în pozi]ia 1;

Ajusta]i volanul;

Aduce]i maneta înapoi în pozi]ia 2 pentru a fixa volanul.

REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE


OGLINDA INTERIOARQ

Oglinda, este prevqzutq cu un dispozitiv de siguran]q care o elibereazq în cazul


unei ciocniri violente.
Oglinda poate fi reglatq prin intermediul levierului (A) în douq pozi]ii diferite:
normal [i antiorbire.

ATEN}IE Orice adjustare a volanului trebuie sq se efectueze cu ma[ina sta]ionatq [i cu motorul oprit

60
OGLINZI U{I

Ajustare manualq

Ac]iona]i butonul A din interiorul vehiculului pentru reglarea oglinzii. La nevoie


(de exemplu în cazul în care oglinzile fac imposibilq trecerea vehiculului prin
spa]ii \nguste), este posibilq plierea oglinzilor mut`ndu-le din pozi]ia (11) în
pozi]ia (22).

Reglare electricq (unde este prevqzutq)

Reglarea e posibilq doar c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR.

Proceda]i dupq cum urmeazq:


B) pentru selectarea oglinzii dorite (dreapta sau st`nga);
- folosi]i butonul (B
A) \ntr-una din cele patru pozi]ii;
- prin apqsarea butonului (A

Dezaburirea oglinzii \ncepe automat odatq cu cea a lunetei.

IMPORTANT Orice reglare a oglinzii se face cu ma[ina sta]ionatq [i fr`na de


m`nq angajatq.

C`nd conduce]i oglinda trebuie sq se afle \n pozi]ia (1).

Din cauza formei oglinzii care este curbatq, obiectele par mai aproape dec`t sunt.

61
CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE

Model cu consolq Model cu tunel

A.-Aerator lateral fix - B.Aerator lateral ajustabil -


A.-Aerator lateral fix - B.Aerator lateral ajustabil - C.Aerator central reglabil.DD.Aerator superior fix
C.Aerator central reglabil.DD.Aerator superior fix E.Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor F
E.Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor. Aerator ventila]ie spate.

62
AERATOARE CENTRALE
Pentru versiunile cu sistem automat bizonal de climatizare
(A) - Aerator fix
(B)) - Aerator reglabil
(C) - Pentru reglarea fluxului de aer:
\nchis
deschis
(D) - Aerator pentru direc]ionare a fluxului de aer.
Pentru fqrq versiunile cu sistem automat bizonal de climatizare
(A) Sistem de control \nchis/deschis pentru aeratorul central.

AERATOARE LATERALE
(A)- Aerator reglabil apqsa]i dupq cum aratq sqgeata [i direc]iona]i cum
dori]i.
(B)- Aerator fix fereastrq.

63
AERATOARE DIN PARTEA INFERIOARQ A BORDULUI

(C) - (D) Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor.

64
SISTEM DE |NCQLZIRE {I VENTILA}IE
BUTOANE
A - buton temperaturq aer (combina]ie cald/rece)

B - buton pornit/oprit recirculare aer

C - buton ventila]ie

D - distribu]ie aer

COMFORT CLIMA

Butonul (DD)direc]ioneazq aerul din compartimentul


pasagerilor pe 5 nivele:

Aduce aerul de la aeratoarele centrale [i lat- |NCQLZIRE


erale asupra corpului ;
Proceda]i dupq cum urmeazq:
Aduce aer mai cald la aeratoarele de jos [i aer
mai rece la cele centrale (sistem cu douq - roti]i butonul (A) (acul la. .) complet cqtre dreapta;
nivele);
- Buton ventila]ie (C) cu acul la viteza cerutq.
Asigurqnd \ncqlzirea rapidq a habitaclului;
- Buton (D
D) distribu]ie aer la:
pentru a încqlzi picioarele [i pentru a dezaburi par-
Asigurq \ncqlzirea habitaclului [i \mpiedicq \n brizul în acela[i timp;
acela[i timp [i aburirea geamurilor
pentru a aduce aerul la picioare [i aer mai rece în aer-
Tot aerul este adus pe parbriz [i geamuri lat- atoarele centrale [i cele de la bord;
erale pentru opera]iunile de dezghe] [i dez-
aburire rapide. pentru încqlzire rapidq

65
Încqlzire rapidq Pentru a \mpiedica \nghe]area geamurilor:

Proceda]i dupq cu urmeazq: Dacq aerul de afarq e umed, dacq plouq [i/sau existq o
închide]i aeratoarele de pe bord. diferen]q considerabilq \ntre temperatura de afarq [i cea
din interiorul ma[inii, \mpiedica]i ferestrele sq \nghe]e
buton A : acul la proced`nd astfel:
- butonul B în pozi]ie
buton A , acul la 4 .
- butonul A: acul la
buton D acul la .
- buton C , acul la 2.
Dezghe]are [i dezaburire rapidq parbriz [i geamuri lat -
erale fa]q - buton D : acul la : sau la dacq ferestrele \ncep
sq se abureascq.
Proceda]i dupq cu urmeazq:

Buton A: acul la
Dezghe]area [i dezaburirea geamurilor din spate [i a
Buton ventila]ie C: acul la 4 . oglinzilor exterioare

Buton D : acul la . Apqsa]i butonul . pentru a-l pune \n func]iune.


Buton B în pozi]ia . Aceastq func]ie se va opri automat dupq 30 de minute.
Pentru a opri func]iade dezaburire [i dezghe]are apqsa]i
Dupq opera]iunile de dezghe] / dezaburire, opera]i din nou butonul .
butoanele pentru a ob]ine confortul dorit.
IMPORTANT Nu lipi]i ab]ipilduri de pe interiorul geamu-
lui din spate pentru a nu deteriora filamentele sistemului
de dezaburire.

66
VENTILA}IE Recirculare

Proceda]i dupq cu urmeazq: Muta]i comutatorul B la

Ventila]ie centralq/lateralq: complet deschise. Aceastq func]iune e utilq în special atunci c`nd aerul de
afarq e poluat (în aglomerqri, tunele, etc.).
Buton A : acul în sectorul albastru. Sunte]i sfqtuit sq nu utiliza]i acest sistem pe perioade
lungi, mai ales dacq se aflq mai multe persoane în
Buton B la autovehicul.

Buton C de ventila]ie: acul la viteza doritq. IMPORTANT Sistemul de recirculare face posibilq atin-
gerea condi]ilor de cqldurq sau rqcoare mai repede. Nu
Buton D distribu]ie aer: acul la utiliza]i acest sistem \n zilele ploioase/reci deoarece s-ar
putea produce aburirea geamurilor, reduc`ndu-se astfel
vizibilitatea [i eficien]a conducerii.

67
CONTROLUL MANUAL AL SISTEMULUI DE CLIMATIZAERE ( unde este prevqzut)

Aduce aer mai cald la aeratoarele de jos [i aer


mai rece la cele centrale (sistem cu douq nivele);

Asigurqnd \ncqlzirea rapidq a habitaclului;

Asigurq \ncqlzirea habitaclului [i \mpiedicq \n


acela[i timp [i aburirea geamurilor

Tot aerul este adus pe parbriz [i geamuri laterale


pentru opera]iunile de dezghe] [i dezaburire
rapide.
|ncqlzire
Proceda]i dupq cum urmeazq:

BUTOANE A) (acul la ) complet cqtre dreap-


- roti]i butonul (A
A - buton temperaturq aer (combina]ie cald/rece) ta;
- Buton ventila]ie (CC) cu acul la viteza cerutq.
B - buton on/off recirculare, aer - Buton (D D) distribu]ie aer: la:
pentru a încqlzi picioarele [i pentru a dezaburi
C - buton ventila]ie [i sistem de climatizare pornit/oprit parbrizul în acela[i timp;

D - distribu]ie aer pentru a aduce aerul la picioare [i aer mai rece


în aeratoarele centrale [i cele de la bord;
COMFORT CLIMA
pentru încqlzire rapidq.
D)direc]ioneazq aerul din compartimentul pasagerilor
Butonul (D
pe 5 nivele:
Aduce aerul de la aeratoarele centrale [i laterale asupra
corpului ;
68
Încqlzire rapidq Pentru a \mpiedica \nghe]area geamurilor:

Proceda]i dupq cu urmeazq: Dacq aerul de afarq e umed, dacq plouq [i/sau existq
închide]i aeratoarele de pe bord. o diferen]q considerabilq \ntre temperatura de afarq [i
cea din interiorul ma[inii, \mpiedica]i ferestrele sq
buton A : acul la \nghe]e proced`nd astfel:

buton C , acul la 4 . - butonul B în pozi]ie

buton D acul la . - butonul A: acul la


Dezghe] [i dezaburire rapidq parbriz [i geamuri lat - - buton C , acul la 2.
erale fa]q
-buton D : acul la : sau la dacq ferestrele \ncep
Proceda]i dupq cu urmeazq: sq se abureascq.

Buton A: acul la Dezghe]area [i dezaburirea geamurilor din spate [i a


oglinzilor exterioare
Buton ventila]ie C: acul la 4 .
Apqsa]i butonul . pentru a-l pune \n func]iune.
Buton D : acul la .
Aceastq func]ie se va opri automat dupq 30 de minute.
Buton B în pozi]ia . Pentru a opri func]iade dezaburire [i dezghe]are
apqsa]i din nou butonul .
Dupq opera]iunile de dezghe] / dezaburire, opera]i
butoanele pentru a ob]ine confortul dorit. IMPORTANT Nu lipi]i ab]ibilduri de pe interiorul gea-
mului din spate pentru a nu deteriora filamentele sis-
IMPORTANT Sistemul de control climatic este foarte temului de dezaburire.
util pentru a cre[te viteza de dezaburire [i reducerii
umiditq]ii aerului. Selecta]i func]ia de dezaburire
descrisq anterior [i porni]i sistemul de control al clima-
tizqrii apqsqnd butonul (C).

69
VENTILA}IE Controlul climatic (rqcire)

Proceda]i dupq cu urmeazq: Proceda]i dupq cum urmeazq:

Ventila]ie centralq/lateralq: complet deschise. Butonul A temperaturq aer: acul în sectorul albastru
A): acul în sectorul albastru.
Buton (A Butonul C 4: acul la 4 .
B) la
Buton (B Butonul B la .
C) de ventila]ie: acul la viteza doritq.
Buton (C Buton D : acul la .

Buton (D) distribu]ie aer: acul la Sistem control climq: apqsa]i C


Recirculare Reglare sistemului de rqcire

B) la
Muta]i comutatorul (B Proceda]i dupq cum urmeazq:

Aceastq func]iune e utilq în special atunci c`nd aerul de Comutatorul B la


afarq e poluat (în aglomerqri, tunele, etc.).
Sunte]i sfqtuit sq nu utiliza]i acest sistem pe perioade Roti]i butonul A spre dreapta pentru a cre[te temperatu-
lungi, mai ales dacq se aflq mai multe persoane în ra.
autovehicul.
Roti]i butonul C spre st`nga pentru a reduce viteza ven-
IMPORTANT Sistemul de recirculare face posibilq atin- tilatorului.
gerea condi]ilor de caldurq sau rqcoare mai repede. Nu
utiliza]i acest sistem \n zilele ploioase/reci deoarece s-ar |NTRE}INEREA SISTEMULUI
putea produce aburirea geamurilor, reduc`ndu-se astfel
vizibilitatea [i eficien]a conducerii. Pe timp de iarnq, sistemul de climatizare trebuie deschis
cel pu]in o datq pe lunq pentru aproximativ 10
minute.Verifica]i sistemul [i filtrele \nainte de venirea
verii la o Reprezentan]q Fiat.

70
SISTEMUL DE CONTROL CLIMATIC BIZONAL (unde este cazul)
ASPECTE GENERALE

Autoturismul este echipat cu un sistem de climati-


zare cu douq zone de control, comandat de o unitate
centralq electronicq ce face posibilq reglarea inde-
pendentq a temperaturii aerului pentru zona [oferului
[i cea a pasagerului.
COMENZI

A) Comenzi pentru distribu]ia aerului


(A
B) Display temperaturq interioarq
(B
C) Senzor de temperaturq pentru compartimentul
(C
pasagerilor
H) Buton reglare vitezq ventilator
(H
D) Func]ia MAX-D
(D DEF ( dezghe]/dezaburire rapidq
geamuri laterale fa]q (II) Buton pornit/oprit compresor
E)Buton pornit/oprit recirculare aer
(E (LL) Buton pentru selectarea modului automat AUTO [i buton
pentru reglarea temperaturii pe partea [oferului.
F)Buton pentru a aduce temperatura din partea
(F
pasagerului la aceea[i valoare cu cea a [oferului
MONO

G) Buton pornit/oprit sistemul de climatizare bizonal


(G

71
PORNIREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE CUM SQ FOLOSI}I FUNC}IA PENTRU OPERARE
AUTOMATQ (AUTO)
Sistemul poate fi pornit în mai multe feluri, dar este de
preferat ca \nt`i sq potrivi]i temperaturile dorite pe Apqsa]i butonul AUTO; sistemul va ac]iona automat
afi[aje, dupq care sq apqsa]i butonul AUTO. astfel:

Pentru a putea fi acceptatq de sistem, diferen]a de tem- - regleazq automat cantitatea de aer \n compartimentul
peraturq (dintre partea conducqtorului [i cea a pasagerilor
pasagerului) nu trebuie sq fie mai mare de 7 oC.
- regleazq distribu]ia aerului introdus în habitaclu,
Compresorul sistemului de climatizare func]ioneazq anul`nd toate setqrile manuale fqcute anterior.
numai cu motorul pornit [i la temperaturi exterioare de
peste 4oC. C`nd sistemul de control al climatizarii fuc]ioneazq
automat, FULL AUTO este afi[at. Este posibil sq per-
sonaliza]i alegerea fqcutq automat de sistem inter-
venind manual asupra butoanelor:

- de reglare a vitezei ventilatorului

- butonului pentru distribuirea aerului

- buton pornit/oprit recirculare aer

- buton pornit/oprit compresor.

ATEN}IE Nu este recomandat sq folosi]i sistemul de recirculare a aerului atunci c`nd temperatira exterioarq
este scqzutq pentru a preveni aburirea geamurilor

72
SELECTARE VITEZÃ VENTILATOR Func]ia HI (putere de \ncãlzire maximã)

Apqsa]i butonul pentru a selecta viteza ventilatoru- Aceasta se activeazq c`nd pe display este selectatq o
lui. temperaturq peste 320C [i poate fi pornitq independent
pentru partea [oferului sau a pasagerului sau ambele;
Cele 12 viteze posibile sunt indicate de liniu]e afi[ate aceastq setare aduce sistemul la modul monozonal [i
pe display: e prezentatq pe display.
- viteza maximq = toate liniu]ele afi[ate;
- viteza minimq = o singurq liniu]q afi[atq . Func]ia poate fi activatq atunci c`nd se urmqre[te
Ventilatorul poate fi oprit (toate linu]ele stinse) doar \ncqlzirea c`t mai rapidq a habitaclului, exploat`nd la
dacq [i compresorul a fost oprit prin apqsarea butonu- maxim poten]ialul sistemului. Toate setqrile manuale
lui . pot fi posibile c`nd func]ia e activq.
Pentru a reseta controlul automat al vitezei ventilatoru- Func]ia HI face ca distribu]ia aerului sq fie ª [i viteza
lui, apqsa]i butonul AUTO. ventilatorului selectatq în func]ie de setqrile sistemului.
REGLARE TEMPERATURÃ AER IMPORTANT Nu vq recomandqm folosirea acestei
func]ii atunci c`nd motorul e rece pentru cq devine
Prin rotirea rozetelor (LL) sau (F
F) în sensul acelor de posibilq pqtrunderea aerului insuficient de cald în
ceasornic sau în cel invers, se ob]in temperaturi mai habitaclu.
\nalte, respectiv mai joase ale aerului în zona [oferului Pentru oprire, butonul (LL) sau (F
F) la o temperaturq sub
( buton L) sau cea a pasagerului (buton F). 32o C; display-ul va arqta 320 C.
Temperaturile selectate sunt arqtate pe afi[aj.
Prin apqsarea butonului AUTO se ob]ine afi[area unei
Prin rotirea inelelor rozetelor în sensul acelor de cea- temperaturi de 320C [i revenirea la condi]ia de operare
sornic sau invers p`nq c`nd se ating extremele HI sau cu reglare automatq a temperaturii.
LO, se activeazq func]iile maxime de rqcire sau
încãlzire:

73
Func]ia LO (putere maximã de rãcire ) BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRE
RAPIDÃ GEAMURI FA}Q (func]ia MAX-D
DEF )
Aceastq func]ie se activeazq prin setarea unei temper-
aturi mai mici de16o C; Mesajul „LO“ apare pe display. C`nd butonul este apqsat, se activeazq automat
operarea temporizatq a tuturor func]iilor necesare
Func]ia poate fi activatq atunci c`nd e necesarq dezghe]ului/dezaburirii rapide a parbrizului [i gea-
rqcirea c`t mai rapidq a habitaclului, prin exploatarea murilor laterale din fa]q, dupq cum urmeazq.
maximq a poten]ialului de rqcire.
- pornire compresor dacq temperatura exterioarq este
Func]ia \ntrerupe \ncqlzirea aerului, porne[te recircu- mai mare de 4o C;
larea aerului (pentru a împiedica pqtrunderea aerului - oprire func]ie de recirculare a aerului dacq aceasta
cald în habitaclu) [i compresorul, selecteazq pozi]ia ¨ era activq ( ledul butonului stins);
pentru distribu]ia aerului [i viteza ventilatorului. - porne[te func]ia de încãlzire a lunetei (ledul butonului
aprins) [i, a oglinzilor retrovizoare.
Toate setqrile manuale pot fi posibile c`nd func]ia e - selectare temperaturq maximq a aerului
activq. - activeazq fluxul de aer potrivit
- selecteazq viteza maximq a ventilatorului;
Pentru oprire, roti]i butonul (LL) sau (F
F) la o temperaturq
peste 16o C; display-ul va aratq 16o C. IMPORTANT Apqsa]i butonul pentru a permite
aerului din exterior sq pqtrundq \n habitaclu.
Prin apqsarea butonului AUTO se ob]ine afi[area unei
temperaturi de 16o C [i revenirea la condi]ia de ope-
rare cu reglare automatq a temperaturii.

74
RECIRCULARE AER IMPORTANT Sistemul de recirculare a aerului face
posibilq atingerea mai rapidq a condi]iilor de încãlzire
Apqsa]i butonul sau rqcire. Cu toate acestea, nu vq recomandqm
folosirea sa pe vreme rece/ploioasq \ntruc`t ar cre[te
Recircularea aerului din interiorul vehiculului e contro- considerabil riscul abuirii geamurilor în interior, în spe-
latq în func]ie de trei moduri de operare cial dacq sistemul de climatizare este oprit. Vq reco-
mandqm activarea func]iei de recirculare a aerului
- control automat, indicat de ledul de pe buton atunci c`nd vq afla]i în blocaje rutiere sau tunele, pen-
stins; tru a evita pqtrunderea în habitaclu a aerului poluat din
- angajare for]atq ( recircularea aerului activq per- exterior. Cu toate acestea, evita]i folosirea \ndelungatq
manent), indicatq de aprinderea ledului de pe buton ; a acestei func]ii, mai ales atunci c`nd în vehicul se aflq
- oprire for]atq ( recircularea aerului opritq perma- mai multe persoane, pentru a preveni aburirea gea-
nent, lqs`nd sq pqtrundq aerul din exterior), indicatq de murilor.
ledul de pe buton stins;

75
BUTON MONO PENTRU OB}INEREA UNEI SIN - BUTON PORNIT/OPRIT COMPRESOR
GURE TEMPERATURI
Apqsa]i butonul pentru a porni compresorul
Prin apqsarea butonului MONO se ob]ine automat
aducerea temperaturii de pe partea pasagerului la Compresorul pornit
acela[i nivel cu cea de pe partea conducqtorului.
Ledul de pe buton pornit
Roti]i butonul AUTO sau MONO pentru a Simbolul afi[at pe display.
cre[te/descre[te temperatura \ntre douq zone cu ace-
lea[i valori. Compresorul oprit
Apqsa]i din nou MONO sau roti]i butonul pentru a Ledul de pe buton oprit
dezactiva func]ia. Simbolul nu este afi[at pe display.

Cu compresorul oprit, în habitaclu nu poate fi admis


aer cu o temperaturq mai scqzutq dec`t cea exte-
rioarq; în acest caz, lumina de avertizare clipe[te
pe display.

Dezactivarea compresorului rqm`ne în memorie chiar


[i dupq oprirea motorului. Pentru a restabili controlul
automat pentru pornirea compresorului, apqsa]i din
nou butonul , ledul de pe buton se aprinde, sau
apqsa]i butonul AUTO; în acest caz, totu[i, celelalte
setqri manuale se vor anula.

76
SELECTARE DISTRIBU}IE AER IMPORTANT Pentru func]ionarea sistemului de control
al climatizqrii, cel pu]in unul din butoanele ©/¨/ª tre-
Apqs`nd unul sau mai multe butoane ©/¨/ª devine buie sq fie activate. Dezactivarea tuturor acestor
posibilq selectarea manualq a uneia dintre cele 5 con- butoanele ©/¨/ª nu este permisq de sistem.
figura]ii posibile de distribu]ie a aerului în habitaclu: IMPORTANT Pentru a reactiva sistemul apqsa]i
butonul OFF ; aceastq opera]ie anuleazq setqrile dupq
© Flux de aer \nspre parbriz [i aeratoare geamuri oprire.
laterale pentru dezghe]/dezaburire.
Pentru a reveni la controlul automat al distribu]iei aeru-
ª Flux de aer direc]ionat \nspre pqr]ile inferioare lui dupq o operare manualq, apqsa]i butonul AUTO.
din fa]q [i spate ale habitaclului. Acest tip de
distribu]ie permite \mcqlzirea compartimentului OPRIRREA SISTEMULUI DE CONTROL AL CLIMA-
pasagerilor \n cel mai scurt timp. TIZQRII

¨ Flux de aer prin aeratoarele din centrul bordu- Apqsa]i butonul OFF. Cu sistemul de control al clima-
lui, [i cele laterale (asupra corpului pasager- tizqrii oprit, butonul OFF [i butonul au ledurile
ilor). stinse.
|mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele de
© dezghe]/dezaburire ale parbrizului [i geamurilor
ª laterale [i partea inferioarq a vehiculului. Acest
tip de distribu]ie permite \ncqlzirea suficientq a
habitaclului \mpiedic`nd în acela[i timp posibila
aburire a geamurilor.

|mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele din


¨ partea inferioarq a habitaclului (aerul mai cald)
ª [i aeratoarele centrale laterale, din spate [i din
centrul bordului (aerul mai rece).

77
LUMINILE EXTERIOARE
Maneta st`nga opereazq cele mai multe dintre luminile exterioare [i luminile
de direc]ie.
Luminile externe pot fi deschise numai c`nd cheia e pe MAR.
Lumini pozi]ie

Acestea se aprind c`nd butonul e rqsucit de la O la .


Semnalul luminos se va aprinde pe panoul central.

Luminile de \nt`lnire

|ntoarce]i butonul la pentru aprinderea luminilor.

Luminile de \nt`lnire vor fi oprite automat la punerea în func]iune a luminilor


de drum [i atunci c`nd luminile de cea]q sunt activate.
Luminile de drum

|mpinge]i tija din pozi]ia \nspre bord pentru a aprinde luminile de drum
(pozi]ie stabilq).

Semnalul luminos se va aprinde pe panoul central.

|mpinge]i tija cqtre volan atunci c`nd dori]i sq stinge]i luminile de drum [i se
revine la luminile de \nt`lnire.

78
Clipirea farurilor

Trage]i tija \nspre volan (pozi]ie temporarq) pentru a face farurile sq cli-
peascq.
Semnalizatoarele de direc]ie

Mi[ca]i tija dupq cum urmeazq:


|n sus ( pozi]ia 1) - pentru activarea semnalizatoarelor din dreapta.
|n jos (pozi]ia 2) - pentru activarea semnalizatoarelor din st`nga.
Luminile de avertizare =sau > vor clipi pe panoul central \n acela[i timp.

Semnalizatoarele de direc]ie se vor stinge automat atunci c`nd vehiculul


este \ndreptat.

Dacq dori]i sq semnaliza]i o schimbare de bandq pentru care e nevoie de o


mi[care foarte u[oarq a volanului mi[ca]i tija în sus sau în jos fqrq a o
apqsa suficient sq se aude sunetul (clic). Tija va reveni în pozi]ie neutrq
imediat ce \i da]i drumul.

79
FUNC}IA "DU-M
MQ ACASQ"

Aceastq func]ie poate fi folositq pentru iluminarea zonei din fa]a vehiculului.
Activare

C`nd cheia de contact e fie în pozi]ie STOP fie scoasq, ac]iona]i tija la mai
pu]in de 2 minute dupq oprirea motorului.

Lumina se va aprinde pentru 30 de secunde de fiecare datq c`nd tija este


ac]ionatq, cel mult 3,5 minute, iar apoi se va stinge automat.

De ficare datq cqnd tija este ac]ionatq lumina de avertizare se aprinde


odatq cu mesajul apqrut pe display-ul multifunc]ional sau pe display-ul multi-
func]ional reprogramabil.
Dezactivarea

Men]ine]i tija apqsatq în direc]ia volanului mai mult de douq secunde pentru a
opri aceastq func]ie.

80
SPQLAREA GEMULUI
Spãlare-[[tergãtoare parbriz

Acest dispozitiv poate func]iona numai cu cheia de contact la MAR.

Levierul poate fi mi[cat în 5 pozi]ii diferite:


A - {tergqtor oprit.
B - Intermitent: la anumite versiuni dacq roti]i spre dreapta inelului (F) se
ob]in 4 patru viteze intermitente( de la cel lent p`nq la cea mai rapidq).
B), sunt posibile 4 viteze prin rotirea inelului (F
Cu levierul în pozi]ia(B F)

- intermitent foarte lent.


- intermitent lent.
- intermitent mediu.
- rapid intermitent.
C - Continuu, lent.
D - Continuu, rapid.
E - Rapid, temporar ( pozi]ie instabilq).

Func]ionarea în pozi]ia (EE) este limitatq de durata timpului de re]inere a


levierului în aceastq pozi]ie. C`nd i se dq drumul, acesta revine automat în
A) oprind [tergqtoarele.
pozi]ie (A

81
FUNC}IA “SPQLARE INTELIGENTQ"

Tragerea levierului \nspre volan (pozi]ie temporarq) activeazq func]ia de


spqlare a parbrizului; [tergqtoarele de parbriz vor fi ac]ionate automat dacq
]ine]i levierul ac]ionatq mai mult de jumqtate de secundq.

{tergqtoarele de parbriz se vor mai mi[ca de trei ori dupq ce maneta este
eliberatq.La anumite versiuni un “ciclu de curq]are” completeazq dupq c`teva
secunde opera]ia de [tergere.

Ac]ion`d comanda repetat [i rapid (mai pu]in de jumqtate de secundq) este


posibilq stropirea parbrizului de mai multe ori fqrq activarea [tergqtoarelor de
parbriz.

Nu folosi]i nicodatq [tergqtoarele pentru a \nlqtura zqpada sau ghea]a de pe lunetq. |n aceste condi]ii,
datoritq efortului excesiv \nt`lnit protec]ia motorului rezult`nd anularea comenzii c`teva secunde. Dacq nu
revine aceastq opera]ie adresa]i-vvq unei Reprezentan]e Fiat

82
Senzorul de ploaie

Senzorul de ploaie, care se aflq \n spatele oglinzii retrovizoare [i \n contact


cu parbrizul, are scopul de a regla automat, în timpul func]ionqrii intermi-
tente, frecven]a mi[cqrilor în func]ie de intensitatea ploii.
Senzorul de ploaie este activat automat c`nd levierul din dreapta este
mi[cat în pozi]ia [i are o gamq de reglaje merg`nd de la sta]ionare ([tergq-
toarele nu se mi[cq) atunci c`nd parbrizul e uscat, p`nq la viteza constantq
(continuu, lent) atunci c`nd plouq abundent.
Activare

Muta]i levierul din partea dreaptq in jos cu o pozi]ie.

Activarea senzorului de ploaie este semnalat prin mi[care [tergqtoarelor.


IMPORTANT Pqstra]i curat geamul \n zona senzorului de ploaie.
F) este posibilq cre[terea sensibilitq]ii senzorului de
Prin rotirea inelului (F
ploaie, pentru a ob]ine o trecere mai rapidq de la modul de sta]ionare
([tergqtoarele nu se mi[cq), atunci c`nd parbrizul e uscat, la prima vitezq
continuq de [tergere (continuu, lent).
La punerea în func]iune a spqlqtorului de parbriz atunci c`nd senzorul de
ploaie este activat, se va efectua ciclul normal de spqlare, dupq care sen-
zorul de ploaie \[i va relua func]ia automatq.

83
Dezactivarea Senzorul de ploaie este capabil sq recunoascq [i sq se
adapteze automat urmqtoarelor condi]ii care necesitq o
Rotirea cheii de contact la STOP. sensibilitate diferitq:
La urmqtoarea pornire a motorului (pozi]ie MAR) aces- -impuritq]i pe suprafa]a de control (sare, mizerie, etc.)
ta nu se va reactiva chiar dacq levierul a rqmas în -urme de apq cauzate de lamela uzatq a [tergqtorului;
B). Pentru activarea senzorului de ploaie
pozi]ia (B -diferen]a \ntre zi [i noapte.
A) sau (C
muta]i levierul la (A C) [i apoi \napoi la (B
B).

C`nd senzorul este reactivat încq o datq acest fel,


[tergqtoarele efectueazq cel pu]in o mi[care, chiar
dacq parbrizul e uscat.

Nu activa]i senzorul de ploaie c`nd spqla]i ma[ina \ntr-oo spqlqtorie automatq.

|n cazul \n care pe parbriz este ghea]q, asigura]i-vvq cq dispozitivul este deconectat.

ATEN}IE Asigura]i-vvq cq dispozitivul este deconectat c`nd spqla]i parbrizul.

84
Spãlãtor-[[tergãtoare lunetã

Mecanismul poate fi activat numai atunci c`nd cheia de contact se gqse[te


\n pozi]ia MAR.
Pentru a activa [tergqtorul de lunetq, roti]i inelul de la O la .
|mpinge]i maneta spre bord pentru a activa spqlarea lunetei.

La unele versiuni [tergqtoarele parbriz [i lunetq sunt sincronizate.

FUNC}IA “SPQLARE INTELIGENTQ"

Cu levierul tras, este posibil ca dintr-o singurq mi[care sq fie ac]ionate


simultan at`t jetul de lichid c`t [i [tergqtoarele; acestea din urmq intrq în
func]iune automat dacq levierul este apqsat mai mult de jumqtate de
secundq.

{tergqtoarele de parbriz se mai mi[cq de c`teva ori dupq eliberarea levieru-


lui. Dupq c`teva secunde [tergqtoarele se mai mi[cq o datq pentru a
\ncheia ciclul.

Spãlãtor faruri

Spqlqtorul va intra în func]iune odatq cu spqlqtorul de parbriz dacq farurile


sunt aprinse în faza lungq sau fazq scurtq.

Nu utiliza]i niciodatq [tergqtorul pentru a \ndepqrta ghea]a sau zqpada de pe lunetq. |n aceste condi]ii
datoritq efortului excesiv intervine protec]ia motorului rezult`nd anularea comenzii c`teva secunde. Dacq nu
revine aceastq opera]ie adresa]i-vvq unei Reprezentan]e Fiat

85
CRUISE CONTROL (unde este prevqzut)
Sistemul de men]inere constantq a vitezei de deplasare este controlat elec-
tronic [i poate fi ac]ionat numai la viteze mai mari de 30 km/h pe [osele
drepte [i uscate (autostrazi), la viteza doritq, fqrq a apqsa pedala de accel-
era]ie. Nu este sugerat sq folosi]i sistemul pe [o[ele aglomerate, sau \n ora[.
ACTVAREA SISTEMULUI

A) în pozi]ia ON.
Pune]i inelul (A

Sistemul poate fi activat numai \n vitezele a 4- a, a 5- a, sau a 6-a.


Deplasarea în pantq cu sistemul în func]iune poate duce la cre[terea vitezei
peste cea memoratq.
C`nd sistemul este în func]iune, semnalul luminos de pe panoul central
se aprinde \mpreunq cu mesajul pe display-ul multifunc]ional reprogramabil
(vezi sec]iunea “Mesaje [i luminide avertizare”).

86
CUM SE MEMOREAZQ VITEZA REVENIREA LA VITEZA MEMORATQ

Proceda]i dupq cum urmeazq: Dacq sistemul a fost dezactivat, de exemplu prin
apqsarea pedalei de fr`nq sau a ambreiajului, viteza
Pune]i inelul (AA) în pozi]ia ON [i apqsa]i pedala de memoratq poate fi resetatq dupq cum urmeazq:
accelera]ie p`nq la viteza doritq.
B) la + pentru cel pu]in 3 secunde [i elib-
Roti]i inelul (B -accelera]i treptat p`nq ajunge]i la o vitezq apropiatq
era]i-l. Viteza a fost memoratq [i este posibilq eliber- de cea care a fost memoratq;
area pedalei de accelera]ie.
-selecta]i treapta de vitezq ac]ionatq atunci c`nd s-a
La nevoie (de exemplu c`nd depq[i]i) accelerarea este produs memorarea (a patra, a cincea sau a [asea);
posibilq prin apqsarea pedalei de accelera]ie; dupq
aceea, dacq elibera]i pedala de accelera]ie vehiculul - apqsa]i butonul RES (C).
va reveni la viteza memoratq anterior.
CRE{TEREA VITEZEI MEMORATE

Viteza memoratq poate fi crescutq în douq feluri:


1) Apqs`nd pedala de accelera]ie [i apoi introduc`nd
în memorie noua vitezq atinsq;

sau
2) Rotirea inelului (B
B) la +

Fiecare ac]ionare va corespunde unei cre[teri u[oare a


vitezei (aproximativ 1 km/h), în timp ce apqsarea con-
tinuq va corespunde unei cre[teri continue a vitezei.

87
SCQDEREA VITEZEI MEMORATE RESETAREA VITEZEI MEMORATE

Viteza memoratq poate fi scqzutq în douq feluri: Viteza memoratq se va reseta automat odatq cu oprirea
A) la OFF.
motorului sau rotirea inelului (A
1) dezactivarea sistemului [i apoi memorarea unei noi Sistemul va fi automat dezactivat \n una din cazurile
viteze; urmqtoare:
sau
2) men]in`nd apqsat inelul (B B) la (-) p`nq c`nd se -apqsarea pedalei de fr`nq;
ajunge la viteza doritq care va fi memoratq automat. -apqsarea pedalei de ambreiaj;
Fiecare apqsare va corespunde unei scqderi u[oare a -interven]ia sistemului ASR sau ESP (acolo unde este
vitezei (aproximativ 1 km/h), în timp ce apqsarea con- prevqzut);
tinuq va corespunde unei scqderi continue a vitezei. -schimbarea treptei de vitezq Selespeed;
-trecerea accidentalq a levierului Selespeed în pozi]ia N.

ATEN}IE C`nd vq deplasa]i cu sistemul Cruise Control activat, nu muta]i schimbqtorul de viteze în pozi]ie neu -
trq [i nu muta]i selectorul Dualtronic (unde este prevqzut) la N.

ATEN}IE Dacq apar erori în sistem sau acesta nu func]ioneazq, roti]i inelul (A) la OFF [i contacta]i o
Reprezentan]q Fiat dupq ce a]i verificat dacq siguran]a de protec]ie este intactq.

88
LUMINI DE INTERIOR
Lumina plafonierq fa]q

CU LENTILQ

Lumina se va aprinde automat cqnd u[a din fa]q se va deschide [i se va


stinge c`nd u[a se va \nchide.
Apqsa]i partea scurtq a lentilei pentru a aprinde sau stinge lumina c`nd u[a
este \nchisq, a[a cum se aratq \n figurq.
LUMINI DE CITIRE A HQR}ILOR

Apqsa]i butonul A pentru a aprinde sau stinge luminile.

Apqsa]i butonul B pentru a citi hqr]i.


.
- apqs\nd A \n pozi]ie centralq, luminile C [i D vor sta aprinse/stinse c`nd
u[ile sunt deschise/\nchise.
- apqs\nd A st`nga, luminile C [i D vor sta stinse indiferent de pozi]ia
u[ilor.chiar dacq acestea se vor deschide.
- apas\nd A dreapta, luminile C [i D vor sta aprinse, indiferent de pozi]ia
u[ilor.

La unele versiuni, luminile se vor stinge/aprinde treptat.

89
C`nd lumina din plafon e stinsq, butonul B stinge Temporizare c`nd se intrq în vehicul
urmqtoarele lumini:
- lumina C de citire a hqr]ilor dacq e apqsat în st`nga. Luminile plafoniere se vor aprinde dupq cum urmeazq:

- lumina D de citire a hqr]ilor c`nd e apqsat în dreapta. - 10 secunde c`nd se deschid u[ile din fa]q;
- 3 minute c`nd se deschide o u[q lateralq
IMPORTANT Asigura]i-vq cq ambele butoane sunt în - 10 secunde c`nd se \nchide o u[q( \n intervalul de 3
pozi]ie centralq \nainte de a pqrqsi vehiculul. Aceasta min)
pentru cq luminile plafoniere sq se stingq atunci c`nd Temporizarea va fi opritq atunci c`nd cheia e pe MAR.
\nchide]i u[ile, prevenind astfel descqrcarea bateriei.
Temporizare c`nd se iese din vehicul
TEMPORIZARE LUMINII PLAFONIERE
Luminile din plafon se vor aprinde astfel atunci c`nd
Unele modele sunt prevqzute cu douq strategii de tem- cheia e scoasq din contact:
porizare pentru a facilita intrarea [i ie[irea din autove-
hicul, în special pe timp de noapte în zone - 10 secunde \n intervalul a 2 min. dupq ce se opre[te
\ntunecoase. motorul.
- 3 minute c`nd se deschide o u[q lateralq
- 7 minute c`nd se \nchide o u[q( \n intervalul de 3
min).

Temporizarea va fi opritq cqnd u[ile vor fi \nchise.

90
COMENZI
LUMINI DE AVARIE

se vor aprinde apqs`nd comutatorul indiferent de


pozi]ia cheii.

C`nd luminile de avarie sunt aprinse, butonul [i sem-


nalul => de pe panou vor clipi.

Apqsa]i din nou butonul pentru a stinge luminile.


LUMINI CEA}Ã

Se aprind c`nd este apqsat butonul farurile fiind


deja aprinse.
Apqsa]i din nou butonul pentru pentru a stinge luminile
STOPURI DE CEA}Ã

Se aprind c`nd este apqsat butonul [i farurile sunt


deja aprinse.
Apqsa]i din nou butonul pentru oprire.
DEZABURIRE LUNETQ

Apqsa]i butonul pentru a porni dezaburirea.


Sistemul se va opri automat dupq 20 de minute.

ATEN}IE Folosirea luminilor de avarie este reglementatq de codul rutier al ]qrii în care vq afla]i. Respecta]i reg -
ulile.

91
COMUTATOR DE |NTRERUPERE A ALIMENTQRII CU COMBUSTIBIL

Acesta este un buton de siguran]q, localizat sub bord \n partea dreaptq în


partea proeminentq , [i ac]ioneazq în cazul unui accident pentru a bloca ali-
mentarea cu combustibil prin oprirea motorului.

Verifica]i cu grijq ma[ina pentru a descoperi scurgerile de benzinq, la motor,


sub ma[inq [i \n apropierea rezervorului de combustibil.
Dacq nu se observq scurgeri, vehiculul poate fi pornit din nou apqs`nd butonul
A) pentru a fi reluatq alimentarea cu combustibil.
(A
Dupq un accident, aminti]i-vq sq pune]i cheia de contact la STOP pentru a
evita deteriorarea bateriei.

ATEN}IE Dacq în urma unui accident sim]i]i miros de combustibil sau observa]i scurgeri, nu reseta]i butonul
pentru a evita riscul de incendiu.

92
ECHIPAMENT INTERIOR
TORPEDO

Ac]iona]i m`nerul A dupq cum aratq sqgeata pentru a deschide comparti-


mentul.

COMPARTIMENTUL DE MONEZI

Compartimentul de monezi se gqse[te \n bord pe tunelul central \n func]ie


de versiune.

COMPARTIMENTUL PENTRU CARDURI MAGNETICE {I BILETE

|n partea centralq pe tunel se poate gqsi compartimentul pentru carduri


magnetice (cartele telefonice, etc.) .

93
BRICHETA

Apqsa]i butonul A cu cheia de contact la MAR.


Dupq aproximativ 15 secunde va reveni \n pozi]ia normalq fiind gata de uti-
lizare.

IMPORTANT Asigura]i-vq de fiecare datq cq bricheta a revenit la pozi]ie ini-


tialq dupq ce a fost \mpinsq \nquntru.

IMPORTANT Bricheta atinge temperaturi ridicate. Ave]i grijq la manevrarea


ei [i asigura]i-vq cq nu este folositq de copii: pericol de incendiu sau arsuri.
SCRUMIERA

Pentru pasagerii din fa]q

Trage]i clapa \nspre dvs. Pentru golire, scoate]i scrumiera B trqg`nd-o \n


sus a[a cum indicq sqgeata.
Pentru pasagerii din spate

O scrumierq rabatabilq pentru ocupan]ii locurilor din spate este amplasatq


pe consola centralq.

IMPORTANT Nu folosi]i scrumiera pentru depozitarea de h`rtie: este posibil


sq ia foc \n contact cu scrumul.
Trageti-o precum indicq sqge]ile din pentru o \ntrebuin]are [i extragere
corectq.

Nefumqtorii pot \ndeparta scrumiera \n scopul folosirii compartimentului


respectiv pentru depozitarea de lucruri mqrunte.

94
PARASOLARELE

Acestea sunt situate de o parte [i de alta a oglinzii interioare. Pot fi


deplasate lateral \n sus [i \n jos.

O oglindq se gqse[te \n partea din spate a parasolarului de pe locul


pasagerului.

La unele modele poate fi aplicatq o oglindq cu apqrqtoare \n partea din


spate a parasolarului de pe locul [oferului. Apqrqtoarea A trebuie glisatq
pentru folosirea oglinzii.
GEAMURILE LATERALE DIN SPATE (la modelele cu trei u[i)

Geamurile se deschid \n exterior.

1. Deplasa]i levierul precum se aratq \n figurq.

2. |mpinge]i levierul \n exterior pentru a deschide complet geamul.

3. Trage]i levierul \napoi p`nq face clic.

Pentru a \nchide geamurile, trage]i levierul \n direc]ia opusq p`nq se aude


un clic.

95
TRAPA GLISANTQ ACOPERI{
Este controlatq electric [i func]ioneazq doar cu cheia de contact \n pozi]ie
MAR.

Comutatorul controleazq toate func]iile trapei glisante.C`nd elibera]i


butonul, trapa este imobilizatq \n pozi]ia din acel moment.
Pentru a o deschide
Apqsa]i comutatorul \n pozi]ia A (desen).
Pozi]ie spoiler

Apqsa]i comutatorul la B; aceasta este posibil doar c`nd trapa e \nchisq.


Pentru a o \nchide

Apqsa]i comutatorul \n pozi]ie B; apqsa]i la A (desen) c`nd trapa e \n pozi]ie


spoiler.

O apqrqtoare de soare glisantq este montatq pentru a diminua efectul


razelor solare \n habitaclu

96
OPERA}IUNE DE URGEN}Q
Dacq comutatorul nu func]ioneazq, trapa poate fi ac]ionatq manual dupq
cum urmeazq :

|nlqtura]i A ac]ion`nd din punctul B indicat de sqgeatq.

Introduce]i [urubelni]a din dotare [i roti]i-o \n locasul C.

C`nd trapa s-a deschis complet, roti]i [urubelni]a \napoi o jumqtate de turq
p`nq face clic apoi scoate]i [urubelni]a.

Nu deschide]i trapa glisantq dacq e acoperitq de ghea]q sau zqpadq: se poate deteriora .

ATEN}IE Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact c`nd pqrqsi]i vehiculul pentru a impiedica operarea acciden -
talq a trapei glisante [i punerea \n pericol a pasagerilor rqma[i \n ma[inq.Folosirea incorectq a trapei glisante
poate fi periculoasq. |nainte [i dupq operarea asigura]i-vvq ca trapa mobilq nu va dquna nici unui pasager, fie
prin lovirea directq a acestuia sau prin antrenarea obiectelor personale \n mecanism.

97
U{ILE IMPORTANT Dacq una din u[ile din fa]q nu este bine
\nchisq sau dacq existq o defec]iune \n sistem,
SISTEMUL DE |NCHIDERE CENTRALIZATQ \nchiderea centralizatq a u[ilor nu va func]iona [i, dupq
c`teva \ncercqri, dispozitivul se va opri pentru aproxi-
Din exterior mativ 2 minute. |n timpul acestor 2 minute u[ile pot fi
\ncuiate sau descuiate manual, fqrq interven]ia sis-
Cu toate u[ile \nchise, introduce]i [i roti]i cheia \ntr-una temului electric. Dupq ce s-au scurs cele 2 minute, uni-
din u[ile din fa]q. tatea de control e gata sq primeascq din nou comenzi.

Din interior Dacq a fost rezolvatq problema responsabilq pentru


proasta func]ionare, sistemul va fi din nou eficient, dar
Cu u[ile \nchise, apqsa]i (pentru a bloca) sau ridica]i \n caz contrar se va opri din nou.
(pentru a descuia) unul din butoanele de \nchidere de
la u[ile din fa]q.

Butoanele de la u[ile din spate vor bloca sau descuia


numai u[a respectivq.

98
DISPOZITIV DE SIGURAN}Q "COPIL"(pentru versiunile cu 5 usi)

Previne deschiderea u[ilor spate din interior.

Se ac]ioneazq numai cu u[ile deschise:

Pozi]ia 1 cuplat (u[a blocatq).

Pozi]ia 2 -decuplat (u[a poate fi deschisq din exterior)

Dispozitivul va fi activ chiar dacq u[ile sunt descuiate electric.

IMPORTANT Activa]i \ntotdeauna acest dispozitiv c`nd la bord se aflq copii.

IMPORTANT Dupq ac]ionarea dispozitivului, verifica]i-l prin \ncercarea de a


deschide o u[q din spate din interior.

99
GEAMURILE ELECTRICE ( unde este prevqzut)
Butoane
Geamurile electrice sunt controlate de douq butoane amplasate \n pozi]ie
centralq pe bord ele nu func]ioneazq dec`t atunci c`nd cheia de contact
este \n pozi]ia MAR:

A - pentru a deschide/\nchide geamul frontal din st`nga


B - pentru a deschide/\nchide geamul frontal din dreapta

La unele versiuni este de asemenea posibil:

Pentru a deschide/\nchide sunt permise timp de douq minute dupq rotirea


cheii de contact de la MAR la STOP, doar dacq u[ile sunt \nchise.

Tine]i butonul (A) apqsat mai mult de o secundq pentru activa opera]iunea
automatq de la geamul conducqtorului. Geamul se va opri c`nd este \nchis
total sau atunci c`nd butonul e apqsat din nou.

Folosirea neadecvatq a comenzilor electrice ale geamurilor poate fi periculoasq. |nainte [i \n timpul operqrii
lor asigura]i-vvq cq nici unul din pasagerii vehiculului nu va fi afectat de mi[carea geamului, fie prin antrenarea
\n mecanism a unor obiecte personale sau prin lovirea lor directq. Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact
c`nd vq da]i jos din ma[ina pentru a evita operarea accidentalq a geamurilor electrice [i a-ii proteja pe
pasagerii rqma[i \n ma[inq.

100
PORTBAGAJUL
DESCHIDEREA HAYONULUI
Pentru a deschide hayonul din exterior, roti]i cheia \n yalq

Pentru a deschide hayonul din interior, trage]i levierul (A) de l`ngq scaunul
[oferului.

IMPORTANT Nu activa]i deschiderea hayonului c`nd vehiculul se


deplaseazq.

Deschiderea capotei este facilitatq de amortizoare cu gaz.

La unele versiuni, deschiderea portbagajului, este \nso]it de aprinderea


lqmpii din interiorul portbagajului.

101
|NCHIDEREA HAYONULUI
Pentru \nchidere, cobor`]i hayonul p`nq c`nd \ncuietoarea face clic.

Montarea de obiecte (difuzoare, spoilere, etc.) pe raftul din spate sau pe placa portbagaj except`nd cele
a[ezate de producqtor poate compromite buna func]ionare a cilindrilor cu gaz.

ATEN}IE C`nd folosi]i portbagajul, asigura]i-vvq cq greutatea transportatq nu o depq[e[te pe cea permisq
(consultati SPECIFICATII TEHNICE). De asemenea, asigura]i-vvq cq obiectele din portbagaj sunt ancorate
corespunzqtor pentru a preveni aruncarea lor peste pasageri \n cazul fr`nqrii bru[te.

ATEN}IE Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiectele a[ezate pe raftul din spate; pot fi propulsate \n fa]q \n cazul
fr`nqrii bru[te duc`nd la rqnirea pasagerilor.

102
MQRIREA PORTBAGAJULUI
Bancheta spate

1) Fixa]i \ncuietorile centurilor de siguran]q \n carcasele lor de pe spqtarul


scaunului ( a[a cum indicq sqgeata).

2) Trage]i m`nerul A din centrul banchetei spate \nspre \n fa]q a[a cum
indicq sageata.

3) Verifica]i ca centurile de siguran]q laterale A sq fie introduse \n loca[urile


lor B.

4) Rabata]i spqtarul banchetei, mut`nd supor]ii laterali C a[a cum indicq


sqgeata. |mpinge]i-l \n fa]q pentru a forma o suprafa]q de \ncqrcare unicq \n
prelungirea hayonului.
Bancheta spate din douq pqr]i

Porbagajul poate fi extins total sau par]ial.

ATEN}IE Fixa]i \ncuietorile centurilor de siguran]q \n carcasele lor \nainte


de plierea scaunului.
Pentru extindere par]ialq plia]i numai partea din dreapta a spqtarului
banchetei din spate:
- repozitionati raftul ( vezi paragraful urmqtor)
- ridica]i bancheta din partea dreaptq cu ajutorul m`nerului special A
- apqsa]i butonul \n cele douq pqr]i ale supor]ilor [i scoate]i tetierele prin
ridicarea lor.
- verifica]i ca centurile de siguran]q laterale C sq fie introduse \n lqca[urile
lor D.
- rabata]i spqtarul banchetei, mut`nd supor]ii laterali C a[a cum indicq
sqgeata. |mpinge]i-l \n fa]q pentru a forma o suprafa]q de \ncqrcare unicq \n
prelungirea porbagajului.
103
Pentru a plia \ntreaga banchetq, ridica]i ambele pqr]i cu ajutorul m`nerelor,
apoi \mpinge]i spqtarul complet urm`nd acelea[i indica]ii ca pentru o sin-
gurq parte.
Centura de siguran]q centralq cu fixare \n trei puncte [i mecanism de rulare
(acolo unde existq) poate fi \nlqturatq dupq cum urmeazq:
1) Apqsa]i butonul negru de pe \ncuietoarea dacq centura de siguran]q este
cuplatq.
2) Direc]iona]i \ncet centura centralq \n loca[ul B de pe partea superioarq a
spqtarului [i scoate]i limba de zqvorare C din acest loca[.
3) Scoate]i prima limbq de zqvor`re D din loca[ul centurii [i fixa]i-o de dis-
pozitivul special E de pe panoul din spate.

Pentru a reveni la condi]iile de \ntrebuin]are (pozi]ia ini]ialq):


1) Elibera]i limba de zqvor`re D din dispozitivul E.

2) Introduce]i prima limbq de zqvor`re D \n loca[ul B fqrq a rqsuci centura.


Asigura]i-vq cq semnul F de pe limba centurii coincide cu cel de pe loca[ [i
introduce]i a doua limbq de zqvor`re C \n acest loca[.
3) Trage]i u[or centura prin dispozitivul B [i fixa]i prima limba de zqvor`re D
\n \ncuietoarea A (gri cu buton negru). Asigura]i-vq cq cele douq puncte gal-
bene (unul pe limbq, celqlalt pe centurq) coincid.

104
Pentru \nlqturarea raftului din spate

1) Elibera]i capetele de sus A ale celor douq tije de fixare prin scoaterea
siguran]elor.
2) Elibera]i siguran]ele B din compartimentele lor C

3) Trage]i raftul \n interior [i roti]i-l precum se aratq \n figura pentru a-l


scoate.

Odatq scos, raftul poate fi plasat \ntr-o parte, \ntre spqtarele scaunelor din
fa]q [i bancheta rabatatq din spate.
IMPORTANT Dacq \ncqrcqtura din portbagaj este foarte grea [i circula]i pe
timp de noapte, vq recomandqm sq verifica]i [i sq ajusta]i \nql]imea luminilor
de \ntqlnire (consulta]i sec]iunea FARURI).

105
Pentru a reveni la condi]iile de \ntrebuin]are

Versiunile cu bancheta nefrac]ionatq

Efectua]i opera]iile anterior descrise \n ordine inversq. Pentru a evita ca


\ncuietorile sq rqm`nq pozi]ionate sub perna, verifica]i dacq acestea sunt
cuplate cu limbile respective pozi]ionate pe spqtarul scaunului.
Versiunile cu bancheta spate din doua pqr]i

Efectua]i opera]iile anterior descrise \n ordine inversq. Pentru a evita ca


\ncuietorile sq rqm`nq pozi]ionate sub perna,cupla]i \ncuietoarele cu respec-
tivele centuri de siguran]q.

Atunci c`nd monta]i la loc raftul din spate, fixa]i cele douq tije (A) trec`ndu-lle prin partea interioarq a cilindrilor.

106
CAPOTA MOTOR
Pentru a deschide capota:

1) Trage]i de levierul ro[u A \n direc]ia sqge]ii.

2) Apqsa]i levierul B a[a cum indicq sqgeata.

3) Deschide]i capota sco]`nd \n acela[i timp tija de sus]inere (C) din loca[ul
squ. Introduce]i capqtul tijei \n orificiul (D) de pe capotq.
IMPORTANT |nainte de a deschide capota, asigura]i-vq cq bra]ele [tergq-
toarelor nu sunt ridicate de pe parbriz.

107
Pentru a \nchide capota: IMPORTANT Asigura]i-vq de fiecare datq cq a]i \nchis
bine capota astfel \nc`t aceastq sq nu se deschidq
1.Men]ine]i capota ridicatq cu o m`nq, \n timp ce cu accidental \n timpul deplasqrii vehiculului.
cealaltq \ndepqrta]i tija de sus]inere C din orificul D [i o
fixa]i \n suportul squ.
2. Cobor`]i capota p`nq la aproximativ 20 cm dea-
supra compartimentului motorului. Lqsa]i capota sq
cadq, si asigura]i-vq cq este \nchisq corect. Dacq nu
este \nchisq corect nu o apqsa]i, ci deschide]i-o [i
repeta]i procedura de mai sus.

ATENTIE Capota poate cqdea cu putere dacq tija de sus]inere nu este bine fixatq.

ATENTIE Aceastq opera]ie se realizeazq doar cu vehiculul sta]ionat.

108
SUPORT SCHIURI ACOPERI{
LEGQTURI

Modele cu trei u[i:

Muta]i capacul lateral \n punctele arqtate \n figura pentru a ajunge la legqturi.


Legqturile din spate se gqsesc \n zonele indicate de punctele de referin]q T
de pe geamurile laterale din spate.

Pentru a putea folosi sistemul de prindere, scoate]i suportul (A) cum indicq
figura.

109
Modele cu cinci u[i
Muta]i capacul lateral \n punctele arqtate \n figurq pentru a ajunge la legq-
turi.
Legqturile din spate se gqsesc \n zonele indicate de punctele de referin]q T
de pe geamurile laterale din spate.
Fixa]i barele suportului de pe acoperi[ de legqturi.
Pentru a putea folosi prinderile standard, scoate]i siguran]a (A) cu este indi-
cat \n figurq.

Dupq ce a]i parcurs c`tiva kilometri, verifica]i dacq [uruburile de fixare sunt
bine str`nse.

IMPORTANT Urma]i cu stricte]e instruc]iunile pentru modelul dvs. (cu trei


sau cinci usi).
Montarea suportului trebuie realizatq de un personal autorizat.

Nu depq[i]i niciodatq greutatea maximq admisq (consulta]i SPECIFICA}II


TEHNICE).

110
FARURILE
REGLAREA FARURILOR
Pozi]ionarea corectq a farurilor din fa]q este extrem de importantq pentru
confortul [i siguran]a nu doar a persoanei care conduce vehiculul ci [i a
tuturor ceilal]i participan]i la trafic.

Pentru a vq asigura ca at`t dvs. c`t [i ceilal]i conducqtori auto ave]i cele
mai bune condi]ii de vizibilitate atunci c`nd cqlqtori]i cu luminile frontale
aprinse, reglarea farurilor trebuie fqcutq corect.Mergeti la o Reprezentan]q
Fiat pentru a verifica [i eventual regla pozi]ionarea luminilor.
AJUSTAREA |NCLINQRII FARURILOR
Dispozitivul poate fi operat numai cu cheia \n pozi]ia MAR [i farurile
aprinse.C`nd vehiculul este \ncqrcat, partea din spate coboarq. Aceasta
\nseamnq cq spotul farurilor frontale se ridicq. |n acest caz, e necesarq
reglarea \n pozi]ie corectq.
Proceda]i dupq cum urmeazq:
- ]ine]i apqsat butonul B pentru a ridica farurile cu o pozi]ie ;

- ]ine]i apqsat butonul A pentru a cobor\ farurile cu o pozi]ie

Ecranul afi[eazq pozi]iile \n timpul opera]iei de reglare.

111
Pozi]ia corectq \n func]ie de \ncqrcare
0 - una sau douq persoane pe locurile din fa]q.

1 - cinci persoane.

2 - cinci persoane + bagaje \n portbagaj

3 - [oferul + \ncqrcarea maximq \n portbagaj.

IMPORTANT Verifica]i \nclinarea farurilor de fiecare datq c`nd schimba]i


\ncarcqtura.
REGLAREA FARURILOR |N STRÃINATATE
Luminile de \nt`lnire sunt reglate pentru a fi folosite în ]ara în care vehiculul
a fost v`ndut. |n ]qrile cu circula]ie pe celqlat sens, pentru a evita orbirea
[oferilor care se apropie din sens opus, este necesarq acoperirea por]iunilor
farurilor indicate mai jos; în acest scop folosi]i banda adezivq opacq.

Ilustra]ia se referq la trecerea de la circula]ia pe banda dreaptq la cea pe


bandq st`ngq.

112
SISTEMUL ABS ( unde este prevqzut) IMPORTANT Pentru a avea o eficien]q maximq a sis-
temului de fr`nare, este necesarq o perioadq de
Vehiculul este dotat cu un sistem de fr`nare ABS care a[ezare de 500 km: \n aceastq perioadq este de
\mpiedicq blocarea ro]ilor \n timpul fr`nqrii, optimiz`nd preferat sq evita]i fr`nqrile bru[te [i repetate.
astfel aderen]a la carosabil [i ajut`ndu-vq sq pqstra]i
controlul asupra vehiculului \n cazul unei fr`nqri bru[te
\n condi]ii dificile de drum. INTERVEN}IA ABS

Sistemul este prevqzut [i cu EBD (un distribuitor elec- |n timpul fr`nqrii o pulsa]ie u[oarq \nso]itq de un zgo-
tronic al for]ei de fr`nare) care ajutq la distribuirea mot poate fi sim]itq pe pedala de fr`nq datoritq inter-
for]ei de fr`nare \ntre ro]ile din fa]q [i cele din spate ven]iei sistemului ABS.

C`nd sistemul ABS intervine aceasta \nseamnq cq


aderen]a la drum este la limita minimq: a[adar e nece-
sarq reducerea vitezei pentru ca vehiculul sq se
adapteze la condi]iile de aderen]q existente.

ATEN}IE Sistemul ABS prezintq avantajul pqstrqrii controlului asupra direc]iei vehiclului, \nsq nu are cum sq
\mbunqtq]eascq aderen]a la drum; a[adar trebuie sq conduce]i cu grija pe suprafe]e alunecoase [i sq nu vq asuma]i

ATEN}IE C`nd intrq \n ac]iune sistemul ABS [i sim]i]i pedala de fr`nq puls`nd, nu vq retrage]i piciorul ci continua]i sq
apqsa]i. Proced`nd astfel ve]i opri \n timpul cel mai scurt posibil \n condi]iile respective de drum.

113
MESAJE DE AVERTIZARE Defec]iune sistem EBD

Defec]iune sistem ABS Dacq semnalul luminos [i se aprind \mpreunq


cu mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunctional
Dacq semnalul luminos se aprinde \mpreunq cu reprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje de
mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunc]ional avertizare ) \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune la
reprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje de sistemul EBD.
avertizare) \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune la |n acest caz fr`narea violentq poate cauza blocarea
sistemul ABS. prematurq a ro]ilor din spate, cu posibilitatea derapaju-
lui. Conduc`nd extrem de atent, merge]i la cea mai
|n acest caz fr`narea e \ncq eficientq, de[i fqrq dispoz- apropiatq reprezentan]q FIAT pentru verificarea sis-
itivul antiblocare.Conduce]i cu aten]ie p`nq la cea mai temului.
apropiata Reprezentan]q FIAT pentru o verificare a sis-
temului.

ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde \mpreunq cu mesajul de avertizare de pe diplay-uul multifunc -
tional reprogramabil (vezi sectiunea Lumini [i mesaje de avertizare), opri]i autovehiculul imediat [i contacta]i
cea mai apropiatq Reprezentan]q FIAT .Orice pierdere de lichid din sistemul hidraulic va afecta negativ
func]ionarea sistemului de fr`nare at`t de tip conven]ional c`t [i cu ABS.

114
SISTEMUL ESP DEFEC}IUNEA SISTEMULUI
(Sistemul Electronic de Stabilitate)
(unde este prevqzut) |n cazul unei defec]iuni, sistemul ESP este automat
oprit [i pe bord va apqrea lumina de avertizare ,
Sistemul ESP este un sistem de control electonic al \mpreunq cu mesajul pe display-ul multifunc]ional
stabilitq]ii autovehiculului \n cazul derapqrii unei ro]ii. reconfigurabil ( vezi sec]iunea “Mesaje [i lumini de
avertizare”). |n acest caz merge]i la o Reprezenta]q
Sistemul ESP este cu precqdere folositor c`nd Fiat c`t mai cur`nd posibil.
condi]iile de drum sunt schimbqtoare.
SISTEMUL HILL HOLDER ( unde este prevqzut)
INTERVEN}IA ABS
Sistemul Hill holder este o parte integrantq din sistemul
Este semnalatq prin clipirea pe bord , pentru a ESP [i ajutq pornirea \n pantq. Lucreazq c`nd motorul
informa [oferul cq ma[ina se aflq la limita minimq de este pornit, pedalele de ambreiaj [i fr`nq sunt apqsate
aderen]q. [i prima vitezq angajatq. |n pante unitatea de control
ESP ]ine fr`nele angajate pentru aproximativ douq
OPERAREA SISTEMULUI ESP secunde facilit`nd astfel pornirea. Dupq douq secunde
sistemul va fi dezactivat.
Sistemul ESP este automat activat c`nd autovehiculul
este pornit [i nu poate fi dezactivat. Avertismente \n caz de defect

Defec]iunea sistemului va fi indicatq de aprinderea


lqmpii [i un mesaj clar pe display-ul multifunc]ional
( vezi sec]iunea “ Lumini de avertizare [i mesaje”).

ATEN}IE Calitq]ile sistemului ESP \n termen de securitate activq nu trebuie sq vq asuma]i riscuri inutile. Stilul
de condus trebuie adaptat \n orice caz condi]iilor de drum, vizibilitate [i trafic. Siguran]a \n trafic este \ntotdeau -
na responsabilitatea conducqtorului.

115
IMPORTANT Sistemul de “Sta]ionare \n pantq” nu este SISTEMUL ASR
o fr`nq de parcare,deci nu pqrqsi]i ma[ina fqrq sq (controlul trac]iunii)
trage]i fr`na de m`nq, sq opri]i motorul [i sq cupla]i
treapta \nt`i de vitezq. Func]ia ASR controleazq mi[carea vehiculului [i inter-
vine automat atunci c`nd una sau ambele ro]i din fa]q
patineazq.

|n condi]ii de patinare sunt activate douq sisteme de


control diferite:

1) Dacq patinarea se produce la ambele ro]i din fa]q,


din cauza puterii excesive care se transmite, dispozi-
tivul ASR intervine reduc`nd puterea transmisq de
motor.

2) Dacq intervine alunecarea unei singure ro]i, sistemul


ASR se activeazq automat fr`n`nd roata care alunecq.

ATENTIE |n timpul utilizqrii ro]ii de rezervq, sistemul ESP func]ioneazq \n continuare. Totu[i, trebuie sq ]ine]i seama de fap-
tul cq roata de rezervq are dimensiuni mai reduse dec`t roata standard, [i datoritq acestui fapt aderen]a sa este mai redusq
dec`t a celorlalte ro]i.

ATENTIE Pentru corecta func]ionare a sistemului ESP, pneurile trebuie sq fie neapqrat de aceea[i marcq [i tip la toate
ro]iile, \n condi]ii perfecte [i mai presus de toate de tipul marca [i mqrimea specificate.

116
Ac]iunea ASR este extrem de utilq în urmqtoarele circumstan]e:

- patinarea ro]ii interioare în timpul unui viraj, din cauza schimbqrii \ncqrcqrii
dinamice sau a accelerqrii excesive.

- prea multq putere transmisq ro]ilor în rela]ie cu starea carosabilului.

- accelerarea pe suprafe]e alunecoase, acoperite de zqpadq sau ghea]q.

- în cazul pierderii aderen]ei pe suprafe]ele acoperite de apq (acvaplanare).

.
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNC}IEI ASR

Func]ia ASR se activeazq automat ori de c`te ori este pornit motorul.
Activarea/ dezactivarea este indicata de mesajul corespunzator de pe
diplay-ul multifunc]ional reprogramabil (vezi sec]iunea “Lumini [i mesaje de
avertizare”)
|n timpul deplasqrii, dispozitivul poate fi dezactivat [i activat prin apqsarea
butonului ASR OFF de pe consola centralq.

ATENTIE Performan]a acestui sistem, în ceea ce prive[te siguran]a la volan, nu trebuie sq-ll determine pe [ofer
sq-[[i asume riscuri inutile. Stilul de condus trebuie întotdeauna adaptat în func]ie de condi]iile de drum, vizibi-
litate [i trafic. Siguran]a rutierq este întotdeauna o responsabilitate a conducqtorului.

117
C`nd dispozitivul este dezactivat aceasta se indicq prin Defec]iune la sistemul ASR
aprinderea ledului de pe butonul ASR OFF [i prin
mesajul de pe diplay-ul multifunc]ional |n cazul unei defec]iuni, sistemul ASR se dezactiveazq
reprogramabil(vezi sec]iunea “Lumini [i mesaje de automat [i semnalul luminos de pe tabloul de bord
avertizare”). se aprinde. |n acest caz contacta]i o Reprezentan]q
FIAT c`t mai repede.
Dacq func]ia ASR este dezactivatq în timpul deplasqrii,
ea se va activa automat la urmqtoarea pornire a
motorului.

C`nd cqlqtori]i cu lan]uri de zapadq, poate fi util sq


dezactiva]i func]ia ASR: de fapt, în aceste condi]ii,
alunecarea ro]ilor din fa]q în timpul deplasqrii
faciliteazq conducerea vehiculului.

ATEN}IE Atunci c`nd folosi]i roata de rezervq, func]ia ASR este dezactivatq iar semnalul luminos de pe
tabloul de bord rqm`ne aprins, \nso]it de un mesaj pe display-uul multifunc]ional. (vezi sec]iunea Lumini [i
mesaje de avertizare)

ATEN}IE Pentru func]ionarea corectq a sistemului ASR pneurile trebuie sq fie de aceea[i marcq [i tip pen -
tru toate ro]ile, în stare perfectq [i, mai presus de orice, de tipul, marca [i dimensiunile specificate.

118
SISTEMUL EOBD Sistemul e prevqzut [i cu un dispozitiv de diagnosti-
(doar la modelele pe bazq de benzinq) care care face posibilq citirea codurilor de eroare mem-
orate de cqtre unitatea de control, \mpreunq cu un set
Sistemul EOBD (European On Bord Diagnosis) permite de parametri specifici pentru operararea [i diagnosti-
diagnosticarea continuq a componentelor vehiculului în carea motorului.Aceasta verificare este posibil de efec-
ceea ce prive[te emisiile. tuat [i de agen]ii de trafic.
De asemnea \l alerteazq pe [ofer, prin aprinderea
semnalului (la unele modele cu un text \nso]itor pe IMPORTANT Dupq remedierea problemei, pentru a vq
display) de pe tabloul de bord atunci c`nd aceste com- asigura de eficien]a sistemului, reprezentan]a FIAT tre-
ponente [i-au pierdut din eficien]q. buie sq efectueze un test la fa]a locului sau, dacq este
necesar, chiar un test la drum lung.
Obiectivele sunt:

-pqstrarea eficien]ei sistemului sub control;

- avertizarea [oferului atunci c`nd o defec]iune


cauzeazq depq[irea nivelului de emisii toxice stabilit de
legile europene;

- avertizarea atunci c`nd unul din componente trebuie


\nlocuit;

Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR semnalul luminos nu se aprinde sau dacq se aprinde cu luminq fixq
sau intermitentq în timpul deplasqrii (la unele modele \mpreunq cu un mesaj pe display-uul multifunc]ional) con -
tacta]i urgent o reprezentan]q FIAT.

119
SISTEMUL AUDIO ( unde este prevqzut) SETAREA SISTEMULUI AUDIO
(sistem op]ional)
Torpedourile si compartimentele de depozitare de pe
bord si portiere care fac [i mai comfortabil habitaclul se Sistemul constq din cabluri de alimentare cu energie,
gqsesc doar la vehiculele care nu sunt echipate cu un cabluri pentru boxele fa]q [i spate, antena [i cablu
sistem audio. aferent, patru boxe u[i (douq pentru frecven]e \nalte [i
douq pentru frecven]e joase), douq boxe spate de
|n cadrul gamei Fiat Lineaccessori poate fi gqsit un set bandq largq.
special pentru montarea unui sistem audio \n vehiculul
dvs. BOXELE

Sistemul este compus din radiocasetofon sau Compact - douq boxe pentru frecven]e \nalte, putere maximq
Disc/MP3 CD Player (unde este cazul) vezi suplimentul 40 W fiecare.
manualului de utilizare.
- doua boxe fa]q pentru frecven]e joase, diametru
165 mm, putere maximq 40 W fiecare.

- douq boxe spate de bandq largq, diametru 100 mm,


putere maximq 30 W fiecare.

120
Instalarea sistemului audio

|nlocui]i compartimentul arqtat \n figurq cu plqcu]a livratq \n cadrul setului


pentru INSTALAREA SISTEMULUI AUDIO op]ional.

Pentru a \nlqtura compartimentul din figurq.care este fixat, introduce]i m`na


\n compartiment, apqsa]i \n jos [i trage]i-l afarq \n interiorul ma[inii. Fixa]i
compartimentul furnizat \n acest loc. Apoi conecta]i cablurile electrice de ali-
mentare.

121
Diagrama pentru instalarea cablurilor
[i a legqturilor suplimentare

A. Cutie de siguran]e
B. Difuzor frecven]e \nalte pe u[a
fa]q st`nga
C. Difuzor frecven]e \nalte pe u[a
fa]q dreapta
D. Difuzor frecven]e joase pe u[a
fa]q st`ngq
E. Difuzor frecvente joase pe u[a fa]q
dreapta
F. Radio
G. Difuzor de bandq largq spate
dreapta
H. Difuzor de bandq largq spate
st`nga
I. Antena
L. Conector pe u[a fa]q st`nga
M. Conector pe u[a fa]q dreapta.

Coduri culoare cabluri: BN = alb/negru


CN = portocaliu/negru
B = alb CV = portocaliu/verde
N = negru NZ = negru/violet
R = ro[u RN = ro[u/negru
AG = albastru deschis/galben SN = roz/negru
AR = albastru deschis/ro[u

122
SETAREA TELEFONULUI MOBIL Sistemul, combinat cu un sistem audio, consta in:
(unde este prevqzut)
- o antenq cu func]ie dublq (sistem de sunet + telefon
Sistemul, combinat cu un sistem audio radiocasetofon, mobil 900/1800 MHz) montatq pe acoperi[ul ma[inii;
CD player, MP3 CD plyer sau Navigator, constq \n:
- un difuzor cu func]ie dublq (sistem audio + telefon
- o antenq cu func]ie dublq (sistem de sunet + telefon celular) pe u[a pasagerului.
mobil 900/1800 MHz) montatq pe acoperi[ul ma[inii;
- cabluri de legqturq cu func]ie dublq [i conector cu 10
- cabluri de legqturq cu func]ie dublq [i un conector cu contacte;
10 contacte;
Conectorul este amplasat \ntre coloana volanului [i
Conectorul este amplasat \ntre coloana volanului [i consola centralq.
consola centralq.

Setul hands-ffree pe care il cumparati trebuie sa fie compatibil cu telefonul dvs. mobil.

ATEN}IE Puterea maxima aplicabilq antenei este de 20W.

123
Diagrama pentru conectarea cablurilor este:

1 Func]ia MUTE sistem audio.


2 Rezerva.
3 Legqtura la pqm`nt (-) INPUT a telefonului mobil (*).
4 Legqtura la pqm`nt (+) INPUT a telefonului mobil (*).
5 Difuzor cu func]ie dublq pe u[a pasager fa]q (+) (**).
6 Difuzor cu func]ie dublq pe u[a pasager fa]q (-) (**)
7 Comutator pornire (+15).
8 Rezerva.
9 Baterie (+).
10 |mpqm`ntare.

(*) Sistem audio radiocasetofon, CD player, MP3 CD plyer sau Navigator.


(**) Setarea sistemului audio.

Recomandqm instalarea microfonului l`ngq lumina plafonierei fa]q.

Telefonul celular [i conexiunile la sistem trebuie instalate doar la o Reprezentan]q Fiat. Astfel se asigurq cele
mai bune rezultate [i se previn probleme care ar putea afecta siguran]a vehiculului.

124
Accesorii achizi]ionate de proprietar TRANSMI}QTOARE RADIO {I TELEFOANELE
CELULARE
Dacq dupq cumpqrarea autovehiculului, hotqr`]i sq
instala]i accesorii electrice ce necesitq curent continuu Telefoanele mobile [i alte emi]qtoare radio (de exem-
(alarmq) sau alte accesorii electrice, contacta]i o plu, sistemul radio HAM) pot fi folosite \n interiorul
Reprezentan]q Fiat, [i cere]i pqrerea persoanelor ma[inii numai \n cazul \n care o antenq separatq a fost
autorizate ce vq pot sfqtui ce sistem este mai potrivit montatq pe acoperi[.
de instalat apar]in`nd Lineaccessori Fiat, pentru a
mqsura puterea electricq absorbitq de acesta [i \n IMPORTANT Utilizarea telefoanelor mobile, a
cazul \n care este nevoie sq se opereze schimbarea transmi]qtoarelor radio HAM sau a altor dispozitive
bateriei cu una mai puternicq. similare (fqrq antenq exterioarq) \n interiorul comparti-
mentului pentru pasageri produce crearea de c`mpuri
electromagnetice care, amplific`nd rezonan]a din inte-
riorul habitaclului, pot cauza proasta func]ionare a sis-
temului electric al ma[inii. Folosirea lor compromite
siguran]a \n circula]ie [i constituie un risc poten]ial
pentru pasageri.

|n plus, calitatea transmisiei [i a recep]iei este alteratq


de efectul de ecranare al caroseriei autovehiculului.

ATEN}IE Ave]i grijq c`nd monta]i spoilare adi]ionale, sau capace de roti neomologate: ele pot reduce venti -
larea fr`nelor, fapt ce poate duce la scqderea eficien]ei la fr`nare, la cobor`ri abrupte sau prelungite [i la
fr`nqri repetate. Asigura]i-vvq ca nimic ( covora[e etc.) sq nu \mpiedice cursa pedalelor.

125
SISTEMUL DE DIREC}IE SERVOASISTATQ
ELECTRIC - “DUALDRIVE” (unde este prevqzut)
Acest sistem func]ioneazq numai c`nd motorul este pornit [i cheia de con-
tact se aflq \n pozi]ie MAR.Un nou sistem de direc]ie asistatq electric numit
DUALDRIVE face parte din componen]a Fiat Punto, sistemul DUALDRIVE
poate fi setat de cqtre [ofer \n func]ie de condi]iile de drum.
ACTIVARE/DEZACTIVARE (func]ia CITY)

Pentru a conecta/deconecta func]ia CITY apqsa]i butonul aflat pe consola


centralq.
Conectarea acestei func]ii este indicatq pe panoul central prin cuv`ntul
CITY.

Cu func]ia CITY activatq, volanul se rote[te mai u[or [i necesitq un efort


mai mic \n timpul parcqrii: acest lucru este de ajutor \n timpul deplasqrii
urbane.

Suplimentar, la modelele Sport, aceastq func]ie asigurq o manevrabilitate


mai bunq fiind func]ie de pozi]ia pedalei de accelera]ie, calibratq \n mod
corespunzqtor pentru accelerare sau decelerare.

126
Avertizare defec]iune a sistemului Vq sugerqm sq opri]i imediat ma[ina [i motorul pentru
20 de secunde [i apoi reporni]i ma[ina. Dacq lumina
Orice defec]iune este indicatq prin clipirea mesajului de de avertizare rqm`ne aprinsq ( \mpreunq cu
avertizare [i prin apari]ia mesajului pe display-ul mesajul pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil)
multifunc]ional reconfigurabil (vezi sec]iunea “Mesaje [i contacta]i o Reprezentan]a Fiat.
lumini de avertizare”).
IMPORTANT Pentru manevrele de parcare
|n cazul apari]iei unei defec]iuni la sistemul electric de func]ionarea direc]iei poate fi mai greoaie. Acest lucru
direc]ie pute]i continua cqlqtoria cu direc]ia mecanicq. este normal pentru a preveni supra\ncqlzirea motorului.
Nu este necesarq contactarea unui service. Sistemul
IMPORTANT |n unele \mprejurqri neav`nd legqturq cu de asistare a direc]iei va reveni la normal c`nd ve]i
sistemul electric de asisten]q a direc]iei se poate folosi din nou autovehiculul.
aprinde pe bord semnalul de avertizare .

ATEN}IE |ntotdeauna opri]i motorul, scoate]i cheia din contact [i bloca]i volanul \n timpul unor opera]iuni de
\ntre]inere, \n special c`nd ro]ile sunt ridicate de la sol. |n caz cq nu este posibil (ex. dacq cheia trebuie sq se
afle \n pozi]ia MAR sau motorul pornit) scoate]i siguran]a electricq a sistemului de asistare a direc]iei \nainte
de orice opera]ie de \ntre]inere.

127
SENZORII DE PARCARE (unde este prevqzut)
Sistemul pentru parcare detecteazq [i informeazq conducqtorul (printr-un
semnal acustic intermitent) despre prezen]a obstacolelor \n partea din spate
a autovehicolului.
ACTIVAREA

Senzorii sunt automat activa]i c`nd este selectatq treapta de mers \napoi.

Sunetul produs de semnalul acustic devine mai puternic pe masurq ce dis-


tan]a dintre obstacol [i autovehicul scade.
AVERTIZARE SONORQ

C`nd treapta de mers \napoi este ac]ionatq un scurt semnal acustic este
automat activat.
C`nd un obstacol este detectat un sunet intermitent se va auzi dupq cum
urmeazq:

- semnalul devine mai puternic pe mqsurq ce obstacolul se aproprie;

- cqnd obstacolul se gqse[te la o distan]q mai micq de 30 cm fa]q de


autovehicul sunetul emis va fi continuu.

- sunetul este constant dacq distan]a dintre autovehicul [i obstacol este


neschimbatq.

128
Distan]e de detectare: C`nd tracta]i o remorcq

Raza de ac]iune centralq........................120 cm Sistemul este dezactivat automat \n momentul \n care


Raza de ac]iune lateralq.......................... 60 cm fixa]i cablul electric \n priza sistemului de tractare.

Dacq mai mul]i senzori detecteazq c`te un obstacol, Senzorii sunt reactiva]i c`nd cablul electric este
unitatea de control îl va semnala pe cel mai apropiat de deconectat.
vehicul.
ATEN}IONARE EROARE SISTEM

|n cazul \n care senzorul de parcare nu func]ioneazq,


[oferul este aten]ionat atunci c`nd selecteazq treapta
de mers \napoi printr-un sunet \nalt de avertizare (timp
de 3 secunde).

Pentru o pozi]ionare corectq, senzorii de parcare trebuie sq fie curq]a]i de noroi, praf, zqpadq sau ghea]q.
C`nd curq]a]i senzorii, fi]i extrem de aten]i pentru a nu-ii deteriora; nu folosi]i p`nzq uscatq sau asprq. Vor
trebui curq]a]i cu apq curatq [i detergent de ma[inq dacq este necesar. |n spqlqtoriile auto nu apropia]i mai
mult de 10 cm jetul pompei de \naltq presiune.

ATEN}IE Manevrele de parcare sunt \ntotdeauna responsabilitatea conducqtorului. Acesta trebuie sq verifice
absen]a oamenilor ( \n special copii) sau animale \n spa]iul de manevrq. Acest sistem este doar un ajutor
pentru conducqtor [i nu trebuie sq-[[i diminueze aten]ia \n efectuarea manevrelor periculoase, chiar la vitezq
redusq.

129
AVERTISMENTE GENERALE LA STA}IA DE ALIMENTARE
C`nd parca]i, ave]i grijq la obstacolele exis- MOTOARELE CU BENZINQ
tente deasupra sau sub raza de ac]iune a sen-
zorilor. Folosi]i numai benzinq fqrq plumb
|n anumite circumstan]e obiectele a[ezate Pentru prevenirea gre[elilor, orificiul de alimentare
aproape de fa]q sau spatele ma[inii, nu sunt este special proiectat ca sq nu se potriveascq pom-
detectate [i prin urmare, pot cauza avarii asupra pelor de benzinq cu plumb.Cifra octanicq (R.O.N.) nu
autovehiculului. trebuie sq fie mai scqzutq de 95.
Indica]iile trimise de senzori pot fii afectate de IMPORTANT Un convertor catalitic ineficient va per-
noroi, zqpadq sau ghea]q depozitate pe senzorii mite emiterea gazelor nocive contribuind astfel la polu-
sau de emisiile de ultrasunete (fr`nele pneumatice area aerului.
ale camioanelor sau sau ciocanului pneumatic)
existente \n apropierea ma[inii. IMPORTANT Nu folosi]i niciodatq benzinq cu plumb,
oric`t de micq ar fi cantitatea, la vehiculul dvs, nici
chiar în caz de urgen]q. Aceasta ar cauza deteriorarea
iremediabilq a convertorului catalitic.

130
MOTOARELE DIESEL Dacq realimentarea cu motorinq nu este potrivitq pen-
tru temperartura exterioarq adquga]i în combustibil
Fluiditatea combustibilului diesel descre[te la tempera- DIESEL MIX , în propor]iile specificate pe ambalaj
turi joase din cauza parafinei pe care o con]ine, put`nd turn`nd aditivul în rezervor înaintea combustibilului.
astfel sq cauzeze \nfundarea filtrului de combustibil.
Aditivul DIESEL MIX este eficient doar atunci c`nd e
Pentru a evita astfel de probleme, sta]iile de alimentare adqugat înainte cq frigul sq fi afectat combustibilul.
v`nd de obicei combustibil de iarnq (la munte sau \n Adqugarea aditivului ulterior nu va mai avea nici un
zonele reci) sau de varq, în func]ie de anotimp. efect.

Folosi]i doar combustibil diesel în concordan]q cu specifica]iile europene EN590. Folosirea altor produse sau mixturi ar
putea cauza defec]iuni iremediabile ale motorului [i anularea garan]iei. Dacq se produce alimentarea în mod accidental
cu alte tipuri de combustibil, nu porni]i motorul [i goli]i rezervorul. Dacq motorul a fost pornit, chiar [i pentru un timp
foarte scurt, va fi necesar sq goli]i [i circuitul de alimentare cu combustibil.

131
BU{ONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL

Bu[onul rezervorului se închide cu cheia [i are o legqturq (B B) care îl fixeazq


de capacul rezervorului, astfel înc`t sq nu poatq fi pierdut.

Pentru a-ll deschide

Proceda]i dupq cum urmeazq:

]ine]i bu[onul nemi[cat [i roti]i cheia de contact \n sensul invers


acelor de ceasornic.

roti]i bu[onul cu aproximativ jumqtate de turq \n sensul invers acelor


de ceasornic dupq care scoate]i bu[onul.

|nchiderea ermeticq a rezervorului cauzeazq uneori formarea unei presiuni


u[oare în interior. Este normalq producerea unui f`[`it u[or în timpul
de[urubqrii bu[onului.

|n timpul alimentqrii, fixa]i bu[onul de capac a[a cum se aratq \n imagine.

ATEN}IE Nu apropia]i flacqri sau ]igqri aprinse \n vecinqtatea pompei de benzinq: pericol de incendiu! Nu vq
apropia]i cu fa]a de pompq pentru a evita inhalarea vaporilor toxici.

132
Pentru a-ll \nchide PROTEC}IA MEDIULUI ÎNCONJURQTOR
Proceda]i dupq cum urmeazq: Dispozitivele pentru reducerea emisiilor motorului cu
benzinq sunt urmqtoarele:
intoduce]i bu[onul (cu cheia) roti]i bu[onul în
sensul acelor de ceasornic p`nq c`nd auzi]i un convertor catalitic pe trei cqi
unul sau mai multe clicuri; senzori Lambda (senzori de oxigen)
sistem de recuperare a vaporilor
apoi roti]i cheia \n sensul invers acelor de ceasor-
nic pentru a-l încuia. |nchide]i capacul. |n plus, nu lqsa]i motorul sq meargq, nici chiar pentru
un test, sq func]ioneze cu una sau mai multe bujii
deconectate.

Dispozitivele cu acest rol pentru motoarelor diesel


sunt:
un convertor catalitic oxidant;
sistem de recirculare a gazelor de ardere (EGR).

ATEN}IE Deoarece \n timpul func]ionqrii catalizatorul poate atinge temperaturi foarte \nalte, vehiculul nu tre -
buie parcat peste materiale u[or inflamabile (h`rtii, carburan]i, iarbq, frunze uscate, etc.): pericol de incendiu.

133
FOLOSIREA CORECTQ A AUTOVEHICULULUI
PORNIREA MOTORULUI.................................................. 159
PARCAREA........................................................................ 162
FOLOSIREA CUTIEI DE VITEZE MANUALE.................... 163
REDUCEREA COSTURILOR DE |NTRE}INERE.............. 164
TRACTAREA UNEI REMORCI.......................................... 167
PNEURI DE IARNÃ............................................................ 170
LAN}URI DE ZÃPADÃ....................................................... 171
PERIOADELE DE LUNGÃ STA}IONARE......................... 172

158
PORNIREA MOTORULUI Dacq motorul nu porne[te de la prima \ncercare, roti]i
cheia de contact la STOP \nainte de a face o nouq
Vehiculul este dotat cu un dispozitiv electronic de blo- \ncercare.
care a motorului. Dacq motorul nu porne[te, consulta]i
paragraful despre “Sistemul Fiat CODE” din sec]iunea Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \mpre-
“Bord [i butoane”. unq cu atunci c`nd cheia de contact e \n pozi]ie
MAR, roti]i cheia la STOP [i apoi la MAR; dacq lumina
PORNIREA MOTOARELOR PE BAZQ DE BENZINQ de avertizare rqm`ne aprinsq, \ncerca]i cu celelalte
chei primite la livrarea ma[inii.
Proceda]i dupq urmeazq:
Dacq nici acum nu reu[iti sq porni]i motorul, efectua]i
Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq este trasq. procedura de pornire de urgen]q (consulta]i
PORNIREA DE URGEN}Q din capitolul “|n caz de
Cupla]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq. urgen]q) [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

Apqsa]i pedala de ambreiaj complet fqrq a atinge IMPORTANT Nu lqsa]i niciodatq cheia de contact \n
accelera]ia. pozi]ia MAR atunci c`nd motorul este oprit.

Roti]i cheia de contact la AVV [i elibera]i-o de


\ndatq ce motorul porne[te.

Vq recomandqm ca în perioada ini]ialq sq nu exploata]i vehiculul la maxim (de exemplu, prin accelerare
excesivq, parcurgerea unor distan]e lungi cu viteze mari, fr`nare violentq, etc.).

C`nd motorul e oprit nu lqsa]i niciodatq cheia \n pozi]ia MAR pentru a preveni consumul inutil de curent [i desc -
qrcqrea bateriei.

ATEN}IE Func]ionarea motorului \n zone \nchise este extrem de periculoasq. Motorul consumq oxigen pro -
duc`nd în schimb monoxid de carbon, un gaz foarte de toxic ce se poate dovedi fatal.

159
PORNIREA MOTOARELOR DIESEL Dacq motorul nu porne[te din prima, rqsuci]i cheia la
STOP \nainte de a \ncerca sq porni]i din nou.
Proceda]i dupq urmeazq:
Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \n timp
Asigura]i-vq c` fr`na de m`nq este trasq. ce cheia de contact se aflq \n pozi]ia MAR, rqsuci]i
cheia la STOP [i apoi la MAR; dacq lumina de averti-
Cupla]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq. zare rqm`ne aprinsq \ncerca]i [i cu celelalte chei pe
care le ave]i.
Roti]i cheia de contact \n pozi]ia MAR. Luminile de
bord, [i se aprind. Dacq nici acum nu pute]i porni motorul, contacta]i o
Reprezentan]q Fiat.
A[tepta]i ca luminile de bord [i sq se
stingq.Cu c`t e mai cald motorul, cu at`t lumina IMPORTANT Nu lqsa]i niciodatq cheia de contact \n
de bord se stinge mai repede. pozi]ia MAR atunci cqnd motorul e oprit.
Apqsa]i pedala de ambreiaj complet fqrq a atinge
pedala de accelera]ie.

Roti]i cheia de contact la AVV imediat ce martorul


de avertizare se stinge. Dacq a[tepta]i prea
mult,pierde]i avantajul oferit de bujiile cu incan-
descen]q.

Martorul de avertizare va clipi (timp de aproximativ 60 de secunde) la pornire sau \n timpul \ncercqrii prelungite de
pornire cu demarorul, semnal`nd o eroare a sistemului de \ncqlzire cu bujii de incandescen]a. Pute]i folosi vehiculul ca
de obicei dacq motorul porne[te dar trebuie sq contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

160
CUM SQ |NCQLZI}I MOTORUL IMEDIAT CE L-A
A}I PORNIREA DE URGEN}Q
PORNIT
(modele diesel [i pe bazq de benzinq) Dacq sistemul Fiat CODE nu recunoa[te codul trans-
mis de cheia de contact (se aprinde lumina de averti-
Proceda]i dupq urmeazq: zare pe bord) se poate trece la pornirea de urgen]q
prin folosirea codului de pe cardul CODE consulta]i
|ncepe]i sq rula]i \ncet cu motorul la tura]ii medii. sec]iunea “|N CAZ DE URGEN}Q”.
Nu accelera]i brutal.
OPRIREA MOTORULUI
Nu solicita]i performan]e maxime \n primii kilometri
parcur[i. Vi se recomandq sq a[tepta]i pqnq c`nd Roti]i cheia de contact la STOP atunci c`nd motorul
acul indicator pentru temperaturq lichid de rqcire merge \n regimul de ralanti.
\ncepe sq se mi[te.
IMPORTANT Dupq o cqlqtorie lungq motorul ar trebui
lqsat sq-[i "recapete suflul" \nainte de a fi oprit, adicq
sq meargq \ncet \n gol pentru a permite temperaturii
din compartimentul motorului sq scadq.

Nu \ncerca]i sq porni]i motorul prin \mpingere, remorcare sau cobor`rea unei pante \ntruc`t aceasta ar putea cauza
scurgerea combustibilului \n catalizator [i deteriorarea sa iremediabilq.

O accelerare bruscq \nainte de oprirea motorului nu are absolut nici un scop [i nu face dec`t sq consume combustibil [i
dquneazq mai ales motoarelor cu turbocompresor.

ATEN}IE Re]ine]i cq fr`na asistatq [i servodirec]ia nu func]ioneazq \nainte de pornirea motorului, astfel \nc`t
e necesar mult mai mult efort dec`t \n mod normal pentru apqsarea pedalei de fr`nq [i rotirea volanului.

161
PARCAREA FR~NA DE M~NQ

Proceda]i dupq urmeazq: Levierul fr`nei de m`nq este situat \ntre cele douq
locuri din fa]q.
Opri]i motorul, trage]i fr`na de m`nq Trage]i levierul \n sus p`nq ce vehiculul nu mai poate fi
deplasat. Patru sau cinci clicuri sunt \n general sufi-
Cupla]i o treaptq de vitezq (treapta I dacq vehiculul ciente atunci c`nd vehiculul se aflq pe suprafa]q planq,
e \n pantq sau mar[arier dacq vehiculul este \n \n timp ce pe suprafa]q \nclinatq pot fi necesare nouq
rampq. Lqsa]i ro]ile bracate. sau zece clicuri.

Dacq vehiculul este lqsat pe o pantq abruptq, e reco- IMPORTANT Dacq aceastq ac]iune nu a fost suficientq
mandatq folosirea unei piedici sau a unui bolovan pen- contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a regla fr`na de
tru blocarea ro]ilor.Nu lqsa]i cheia de contact \n pozi]ia m`nq.
MAR pentru a preveni descqrcarea bateriei.|ntotdeau-
na scoate]i cheia din contact atunci c`nd pqrqsi]i auto- C`nd fr`na de m`nq este ac]ionatq [i cheia de contact
turismul. \n pozi]ia MAR lumina de avertizare de pe panoul
central se aprinde.

ATEN}IE Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n vehicul. Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact [i lua]i-
o cu dvs. atunci c`nd pqrqsi]i vehiculul.

162
Pentru a decupla fr`na de m`nq:
1) Ridica]i u[or levierul [i apqsa]i butonul de deblocare A.

2) Men]ine]i butonul A apqsat [i cobor`]i levierul. Lumina de avertizare


se va stinge.

Apqsa]i pedala de fr`nq atunci c`nd executa]i aceastq opera]ie pentru a


preveni deplasarea accidentalq a vehiculului.
FOLOSIREA CUTIEI DE VITEZE MANUALE
Pentru a cupla treptele de vitezq, apqsa]i complet pedala de ambreiaj [i
angaja]i maneta schimbqtorului de viteze \ntr-una din pozi]iile dorite (diagra-
ma este desenatq [i pe m`nerul schimbqtorului de viteze).
Pentru a cupla a [asea treaptq de vitezq, \mpinge]i levierul spre dreapta
pentru a preveni cuplarea accidentalq a treptei a patra de vitezq. O ac]iune
similarq este necesarq pentru trecerea din treapta a [asea \n treapta a
cincea.

IMPORTANT Angaja]i-vq \n mar[arier numai atunci c`nd ma[ina sta]io-


neazq total. Cu motorul merg`nd, a[tepta]i cel pu]in 2 secunde cu pedala
de ambreiaj complet apqsatq pentru a preveni deteriorarea angrenajului
pentru mersul \napoi.

163
R) din punctul
Pentru a cupla treapta de mers \napoi (R REDUCEREA COSTURILOR DE
neutru: |NTRE}INERE
la modelele 1.28V [i 1.216V ridica]i inelul A de Iatq c`teva sugestii care sq vq ajute la reducerea chel-
sub capqtul levierului [i muta]i levierul spre tuielilor de \ntre]inere [i a cantitq]ii de emisii poluante.
dreapta [i \napoi;
CONSIDERA}II GENERALE
modele 1.816V : deplasa]i levierul spre dreapta [i
\napoi. |ntre]inerea vehiculului

Pentru acest motiv, vq recomandqm \ndeplinirea la


timp a tuturor opera]iunilor de \ntre]inere, verificare [i
ajustare trebuie \ndeplinite \n conformitate cu planul de
\ntre]inere.

ATEN}IE Trebuie sq apqsa]i complet ambreiajul pentru a schimba treptele de viteza \n mod corespunzqtor. De aceea
este esen]ial ca sub pedale sq nu se afle absolut nimic. Asigura]i-vvq cq pre[urile sunt bine \ntinse [i nu obstruc]ioneazq

Nu conduce]i cu m`nq pe schimbqtorul de viteze deoarece for]a exercitatq chiar dacq este micq, poate duce la deterio-
raea prematurq a componentelor cutiei de viteze.

164
Pneurile Sistemul de climatizare

Presiunea pneurilor trebuie verificatq cel pu]in o datq la Sistemul de climatizare reprezintq o sarcinq suplimen-
patru sqptqm`ni: dacq presiunea e prea scqzutq tarq care afecteazq considerabil nivelul de consum (cu
nivelul consumul de combustibil spore[te precum [i p`nq la +20 % \n medie). Dacq temperatura exterioarq
rezisten]a pneului la rulare. o permite, folosi]i ventilatoarele de aer.
|ncqrcqturi inutile Accesoriile aerodinamice

Nu cqlqtori]i niciodatq cu portbagajul supra\ncqrcat. Folosirea accesoriilor aerodinamice neautorizate poate


Greutatea vehiculului (special \n traficul urban) [i afecta negativ consumul de combustibil.
geometria sa afecteazq puternic nivelul de consum [i
stabilitatea. STILUL DE CONDUS

Suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion Pornirea


Nu încalzi]i motorul cu ma[ina sta]ionatq (la tura]ia de
|ndepqrta]i suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion mers încet în gol) sau la viteze mari de deplasare: \n
atunci c`nd nu \l folosi]i. Aceste accesorii mqresc aceste condi]ii încalzirea motorului se face mult mai
rezisten]a la înaintare înt`mpinatq de autovehicul lent, sporind consumul de combustibil [i nivelul emisi-
duc`nd la cre[terea consumului de combustibil. Dacq ilor. Vq recomandqm prin urmare sq porni]i imediat,
trebuie sq transporta]i obiecte foarte voluminoase este \ncet, evit`nd vitezele mari. \n acest fel motorul se va
de preferat folosirea unei remorci. încqlzi mai rapid.
Accesorii electrice Manevre inutile
Evita]i accelerarea atunci c`nd a[tepta]i la stopuri sau
Folosi]i accesoriile electrice doar \n mqsura \n care \nainte de oprirea motorului. Aceastq manevrq, precum
acestea vq sunt necesare. |ncalzirea lunetei, farurile [i dublu debraiajul, sunt absolut inutile la ma[inile mod-
adi]ionale, [tergqtoarele de parbriz [i radiatorul con- erne, nefqc`nd dec`t sq sporeascq poluarea [i con-
sumq o cantitate substan]ialq de energie, duc`nd la sumul de combustibil.
cre[terea consumului de combustibil (p`nq la +25 % \n
trafic urban).

165
Schimbarea treptelor de vitezq CONDI}II DE UTILIZARE

Atunci c`nd condi]iile de trafic [i de drum o permit, nu Pornirea la rece


ezita]i sq folosi]i o treaptq de vitezq superioarq. Dacq
folosi]i o treaptq inferioarq pentru performan]e maxime, Cqlqtoriile scurte [i pornirea frecventq la rece nu-i per-
consumul de combustibil, emisiile [i uzura motorului se mit motorului sq atingq temperatura optimq de func]i-
vor intensifica. onare. Rezultatul este o cre[tere semnificativq a con-
sumului de combustibil (de la +15 la +30 % în traficul
Viteze de v`rf urban) [i a emisiilor de gaze nocive.

Consumul de combustibil cre[te considerabil odatq cu Condi]iile de trafic [i de drum


viteza.Evit`]i fr`narea inutilq urmatq de o nouq acceler-
are, care au drept rezultat cre[terea consumului [i a Nivelele înalte de consum sunt asociate cu traficul
emisiilor toxice. intens, cum ar fi \n cazul blocajelor rutiere c`nd se
folosesc frecvent treptele de vitezq inferioare sau \n
Accelerarea ora[e cu semafoare frecvente.
De asemenea, drumurile montane cu serpentine [i
Accelerarea puternicq [i aducerea vehiculului la o suprafe]ele accidentate afecteazq negativ consumul.
vitezq foarte mare au un efect negativ asupra nivelului
de consum [i emisii toxice; vq recomandqm acceler- Oprirea \n trafic
area treptatq, fqrq a depq[i tura]ia de moment maxim.
|n timpul opririlor prelungite (ex. la trecerea la nivel cu
calea feratq) vq recomandqm oprirea motorului.

166
TRACTAREA UNEI REMORCI Greutatea pe care remorca o exercitq asupra vehiculu-
lui reduce cu aceea[i valoare greutatea maximq
AVERTISMENTE admisq a vehiculului.

Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor, vehiculul Pentru a vq asigura cq nu depa[i]i greutatea maximq
trebuie prevqzut cu un dispozitiv autorizat de tractare [i admisq (specificatq \n cartea de proprietate), trebuie sq
un sistem electric adecvat. Instalarea trebuie fqcutq de ]ine]i cont de greutatea totalq a remorcii, incluz`nd
un personal autorizat care trebuie [i sq elibereze docu- accesoriile [i bagajele personale.
menta]ia necesarq pentru a putea circula pe drumurile
publice \n aceste condi]ii. Conduce]i cu viteza permisq pentru vehicule cu remor-
ci \n ]ara \n care vq afla]i. |n orice caz, viteza maximq
Instala]i orice oglinzi retrovizoare speciale [i/sau nu trebuie sq depq[eascq niciodatq 100 km/h.
adi]ionale dupq cum este prevqzut de lege.
Re]ine]i cq atunci c`nd tracta]i o remorcq este mai difi-
cil sq urca]i drumuri cu \nclina]ie abruptq, distan]ele de
fr`nare se mqresc iar depq[irea dureazq mai mult \n
func]ie de greutatea totalq.

Ac]iona]i o treaptq de vitezq inferioarq atunci c`nd cir-


cula]i \n pantq \n loc sq folosi]i frecvent fr`na.

ATEN}IE Sistemul ABS cu care este dotat vehiculul nu controleazq [i remorca acestuia. Ave]i prin urmare
mai multq grijq pe suprafe]ele alunecoase.

ATEN}IE Sub nici o formq nu trebuie modificat sistemul de fr`nare al vehiculului astfel \nc`t sq poatq contro -
la [i remorca. Sistemul de fr`nare al remorcii trebuie sq fie complet independent de cel al vehiculului.

167
INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un dispozitiv
TRACTARE 12 ESP cu 7 sau 13 pini (conform standardelor
CUNA/UNI [i ISO/DIN) respect`nd orice instruc]iuni
Dispozitivul de tractare trebuie fixat de corpul ma[inii furnizate de fabricantul vehiculului [i/sau al dispozitivu-
de cqtre un personal autorizat, \n func]ie de lui de tractare.
instruc]iunile [i/sau orice informa]ii adi]ionale furnizate
de fabricantul dispozitivului. Orice fr`nq electricq trebuie alimentatq direct de
baterie printr-un cablu cu o sec]iune transversalq de nu
Dispozitivul trebuie sq \ndeplineascq cerin]ele curente mai pu]in de 2.5 mm2.
prevqzute de Directiva 94/20/EEC [i amendamentele
sale ulterioare. IMPORTANT Fr`na electricq sau alte dispozitive vor fi
folosite cu motorul pornit.
Dispozitivul de tractare folosit trebuie sq fie \n confor-
mitate cu greutatea admisq pentru remorcare a vehicu- Pe l`ngq legqturile electrice, sistemul electric al
lului pe care urmeazq sq fie instalat. vehiculului poate fi conectat la cablul de alimentare
doar pentru o fr`nq electricq [i la cablul pentru ilu-
Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un conector minarea interioarq, fqrq sq depq[eascq 15 W.
care \n general este situat pe un suport special fixat
chiar pe dispozitivul de tractare. Pentru conexiuni folosi]i o unitate de
2
control cu cablu
de alimentare cu cel pu]in 2,5 mm \n sec]iune.

168
SCHEMA DE INSTALARE

Dispozitivul de tractare trebuie fixat \n punctele indicate de


simbolul cu ajutorul unor [uruburi \n numqr de 4 M8,
2 M10 [i 2 M12.

|n punctele de fixare ale apqrqtoarei exterioare din spate,


tampoanele de amortizare trebuie \nlocuite cu plqcile A \n
dreapta [i B \n st`nga ( cod 50901257 respectiv 50901258)
care vor fi obligatoriu montate \n lateralele apqrqtorii spate,
a[a cum se vede \n figurq.
Dispozitivul trebuie fixat de vehicul evit`ndu-se orice fel de
gqurire sau modificare a barei de protec]ie din spate care sq
rqm`nq vizibile dupq \nlqturarea vehiculului.

IMPORTANT Este obligatorie fixarea unei etichete (la vedere)


dintr-un material [i de o mqrime adecvatq cu urmqtorul
mesaj:

|NCQRCQTURA MAX. PE C~RLIGUL DE TRACTARE 60 kg.

ATEN}IE Dupq asamblare astupa]i gqurile pentru a


impiedica pqtrunderea gazelelor de e[apament în interiorul
vehiculului.

169
PNEURI DE IARNÃ Din cauza acestor caracteristici, \n condi]ii normale de
utilizare sau \n cqlqtorii lungi pe autostradq, perfor-
Folosi]i pneuri de iarnq de aceea[i mqrime cu cele man]a acestor pneuri e mai scqzutq dec`t a pneurilor
folosite \n mod obi[nuit. obi[nuite.A[adar, este necesarq limitarea \ntrebuin]qrii
lor doar \n scopul pentru care au fost concepute.
Orice Reprezentan]q Fiat vq va ajuta cu plqcere în
alegerea anvelopelor de iarnq, ]in`nd cont [i de între- IMPORTANT C`nd viteza maximq permisq pentru
buin]area pe care vre]i dumneavoastrq sq le-o da]i. pneurile de iarnq este sub cea care poate fi atinsq de
vehicul (mai mult cu 5 %), pune]i o notq la vedere \n
C`t despre tipul de pneuri care trebuie folosite, habitaclu con]in`nd viteza maximq admisq pentru
diversele specifica]ii [i presiunea de umflare potrivitq aceste pneuri (dupq cum impune Directiva CE).
se gqsesc \n paragraful “Ro]i” \n sec]iunea "Specifica]ii
tehnice". Pune]i acela[i tip de pneu la toate ro]ile (marca [i
profil) pentru o siguran]q mai mare \n cazul fr`nqrii [i o
Caracteristicile speciale ale acestui tip de pneuri se manevrabilitate mai bunq.
reduc considerabil atunci c`nd profilul scade sub 4
mm. \n acest caz, ele trebuie schimbate. Re]ine]i cq nu e indicatq schimbarea direc]iei de rota]ie
a pneurilor.

Viteza maximq pentru anvelopele de iarnq sunt: 160 km/h pentru anvelopele marcate cu “Q””, 190 km/h pen -
tru cele cu “T” [i 210 pentru marcate cu “H”. Trebuie sq se ]inq seamq [i de limitele legale de vitezq ale tqrii
\n care circula]i.

170
LAN}URI DE ZÃPADÃ IMPORTANT Nu se pot fixa lan]uri de zqpadq la roata
compactq de rezervq. Astfel, dacq ave]i panq la una
Folosirea lan]urilor de zqpadq trebuie sq respecte reg- din ro]ile din fa]q, trebuie sq o \nlocui]i cu una din ro]ile
ulile locale. din spate (umfla]i c`t de cur`nd posibil pneurile la pre-
siunea potrivitq) iar roata de rezervq trebuie montatq \n
Lan]urile de zqpadq trebuie fixate doar la ro]ile spate. Astfel, av`nd douq ro]i normale \n fa]q, pute]i
motoare (fa]q). Vq recomandqm folosirea lan]urilor de monta lan]urile de zqpadq pe ele \n caz de urgen]q.
zqpadq Linneaccessori Fiat.
IMPORTANT Folosi]i lan]uri de zqpadq de dimensiuni
Verifica]i dacq lan]urile sunt bine str`nse dupq primii mici cu proeminen]a maximq peste profilul pneului de 12
c`]iva metri parcur[i. mm.

Consulta]i tabelul ce con]ine informa]iile referitoare la compatibilitatea lan]urilor de zqpadq.


Urma]i prescrip]iile.

C`nd circula]i cu lan]uri de zqpadq montate, reduce]i viteza. Nu depq[i]i 50 km/h. Evita]i gropile,
treptele [i bordurile pentru a preveni deteriorarea pneurilor, a suspensiei [i a sistemului de direc]ie.

171
PERIOADELE DE LUNGÃ STA}IONARE pune]i pudrq de talc pe marginea de cauciuc a
parbrizului [i pe [tergqtoare [i ridica]i-le de pe sti-
Dacq urmeazq ca vehiculul sq nu fie folosit mai mult de clq.
o lunq, trebuie luate mqsurile de precau]ie de mai jos:
lqsa]i geamurile \ntredeschise.
duce]i vehiculul \ntr-un loc uscat [i, pe c`t posibil,
aerisit. acoperi]i ma[ina cu o husq de bumbac sau plastic
perforat. Nu folosi]i huse de plastic neperforat
cupla]i o treaptq de vitezq. deoarece nu permit evaporarea umezelii.

verifica]i ca fr`na de m`nq sq nu fie trasq. umfla]i pneurile cu \ncq 0,5 bar peste valoarea
normalq [i verifica]i presiunea periodic.
deconecta]i borna negativq (-) a bateriei [i verifi
ca]i \ncqrcqtura acesteia. Aceastq verificare tre- dacq deconecta]i bateria de sistemul electic verifi
buie efectuatq la fiecare 3 luni \n timpul perioadei ca]i nivelul de \ncqrcare lunar [i re\ncqrca]i-o dacq
de inactivitate a vehiculului. |ncqrca]i bateria dacq indicatorul aratq o culoare \nchisq pe l`ngq zona
indicatorul aratq o culoare \nchisq fqrq zona centralq verde.
centralq verde.
nu goli]i sistemul de rqcire.
curq]a]i [i acoperi]i caroseria cu cearq protectoare.
curq]a]i [i proteja]i pqr]ile metalice folosind sub-
stan]e de protec]ie.

172
LUMINI {I MESAJE DE AVERTIZARE
AVERTISMENTE GENERALE........................... 174 BUJII INCANDESCENTE.................................. 188
NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ................. 175 PREZEN}A APEI |N FILTRUL DE
FR~NA DE MÂNÃ TRASÃ................................ 175 COMBUSTIBIL................................................... 189
DEFEC}IUNE AIRBAG..................................... 176 DEFICIEN}Q SISTEM ABS .............................. 190
AIRBAG FRONTAL PASAGER DEFEC}IUNE SISTEM DE PROTEC}IE
DEZACTIVAT..................................................... 177 FIAT CODE....................................................... 191
NEFIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}Q.. 177 ASR - SISTEM ANTIPATINAJ AL
BATERIE DESCÃRCATQ ................................. 178 RO}ILOR........................................................... 192
PRESIUNE SCQZUTQ ULEI DE MOTOR......... 178 DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE.......... 193
DEFEC}IUNI SERVODIREC}IE LUMINI DE CEA}Q-SPATE .............................. 195
ELECTRICQ “DUALDRIVE”............................... 179 LUMINI DE CEA}Q-FA}Q................................. 195
TEMPERATURA LICHID DE RQCIRE SEMNALIZATOR DREAPTA............................. 195
MOTOR.............................................................. 180 LUMINI DE POZI}IE {I DE |NTÂLNIRE........... 196
|NCHIDEREA INCORECTQ A U{ILOR............ 182 FOLLOW ME HOME......................................... 196
DEPQ{IREA LIMITEI DE VITEZQ..................... 183 LUMINI DE DRUM............................................. 196
REZERVA COMBUSTIBIL................................. 183 CRUISE CONTROL........................................... 196
DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DE DEFEC}IUNEA SENZORULUI FILTRULUI DE
CONTROL AL MOTORULUI.............................. 184 COMBUSTIBIL DIESEL.................................... 197
DEFEC}IUNE LA SISTEMUL EOBD................ 185 POSIBIL GHEA}Q PE CAROSABIL.................. 197
DEFEC}IUNE SISTEM ESP............................... 187
DEFEC}IUNE LA SISTEMUL BUJIILOR
INCANDESCENTE............................................ 188

173
AVERTISMENTE GENERALE Dupq remedierea avariei mesajul [i lumina de averti-
zare vor mai sta aprinse aproximativ 2 secunde.
Indicatorii avarie afi[a]i pe display-ul multifunc]ional Remedi`nd avaria lumina de avertizare [i mesajul
reprogramabil \mpreunq cu semnalul sonor (reglabil) [i afi[at se vor stinge. Oprirea acestui ciclu este posibilq
lumini de avertizare (dacq existq) care apar, sunt prin apqsarea butonului ,\n acest caz ecranul activ
\nso]ite de mesaje de avertizare specifice (ex: switch \naintea avariei va fi oprit [i lumina de avertizare va sta
off engine). Ace[ti indicatori sunt conci[i [i \ndeplinesc aprinsq p`nq \n momentul eliminqrii cauzei avariei
rolul de avertizare [i au ca scop sq sugereze ac]iunea Mesajul [i semnalul de avertizare care corespunde
promptq pe care conducqtorul trebuie sq o adopte avariilor minore sunt afi[ate alternativ pentru timp de
c`nd apare o defec]iune a ma[inii. Ace[ti indicatori, c`teva secunde. Acest ”ciclu” este repetat timp de 20
oricum, nu vor fi considera]i ca o alternativq la specifi- de secunde dupq care se opre[te, dar reapare de
ca]iile con]inute de acest manual, care trebuie \ntot- fiecare datq c`nd cheia de contact este rotitq la MAR.
deauna [q fie citit cu aten]ie [i \n \ntrgime. |n cazul \n
care apar indicatorii de avarie \ntotdeauna citi]i specifi- Dacq avaria dispare \n 20 de secunde de la apari]ia
ca]iile con]inute de aceastq sec]iune. afi[qrii, mesajul [i lumina de avertizare vor mai sta
IMPORTANT Indicatorii de avarie afi[a]i pe display-ul aprinse aproximativ 2 secunde. Elimin`nd avaria, lumi-
multifunc]ional reprogramabil se \mpatr \n douq cate- na de avertizare [i mesajul afi[at se vor opri.
gorii: avarii foarte serioase [i avarii minore.
Mesajul [i semnalul de avertizare care corespunde La sf`r[itul ciclului (care dureazq aproximativ 20 de
avariilor foarte serioase sunt afi[ate alternativ pentru secunde), sau dacq butonul este apqsat, ecranul activ
timp de c`teva secunde. Acest “ciclu” se repetq la din \naintea producerii avariei va fi oprit [i lumina de
nesf`r[it [i opre[te orice alt indicator de pe display avertizare va sta aprinsq pqnq la eliminarea
Este afi[at de fiecare datq c`nd cheia este pe MAR cauzei avariei.
p`nq c`nd cauza avariei este eliminatq.

174
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (ro[u)


Atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR,
semnalul luminos se aprinde,dar în mod normal se
stinge dupq c`teva secunde.
Acest semnal se aprinde (\mpreunq cu mesajul de dis-
play) atunci c`nd nivelul lichidului de fr`nq din rezervor
scade sub limita minimq, din cauza unor posibile
scurgeri.

FR~NA DE MÂNÃ TRASÃ (ro[u)


Atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR,
semnalul luminos se aprinde,dar în mod normal se
stinge dupq c`teva secunde.
Lumina de avertizare se aprinde c`nd este trasq fr`na
de m`nq.
IMPORTANT Dacq semnalul luminos se aprinde în
timpul deplasqrii, verifica]i dacq este trasq fr`na de
m`nq (la unele modele simbolul apare [i pe display-uul
multifunc]ional \nso]it de un mesaj) .

ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde în timpul deplasqriil (la unele modele simbolul apare [i pe
display-uul multifunc]ional \nso]it de un mesaj) opri]i imediat vehiculul [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat .

175
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

DEFEC}IUNE AIRBAG (ro[u)


Semnalul se aprinde atunci c`nd cheia este \n pozi]ia
MAR, dar în mod normal se stinge dupq c`teva
secunde. Semnalul rqm`ne aprins, cu lumina continuq,
(la unele modele simbolul apare [i pe display-ul multi-
func]ional \nso]it de un mesaj) dacq existq defec]iuni la
sistemul airbag.

Dacq semnalul nu se aprinde, rqm`ne aprins sau se aprinde în timpul deplasqrii (la unele modele simbolul
apare [i pe display-uul multifunc]ional \nso]it de un mesaj), opri]i imediat motorul [i contacta]i o reprezentan]q
Fiat

Dacq semnalul luminos este defect (nu se aprinde), aceasta se va indica prin clipirea pentru un interval mai
lung dec`t cel normal de c`teva secunde a semnalului luminos de dezactivare a airbag-uului frontal al pasageru -
lui .

176
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT


Semnalul se aprinde atunci c`nd air bag-ul frontal al
pasagerului este dezactivat.

Atunci c`nd airbagu-ul pasagerului e activat, rotirea


cheii de contact la MAR va produce aprinderea sem-
nalului , timp de 4 secunde, dupq care clipe[te pen-
tru \ncq patru secunde.

NEFIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}Q


(ro[u)

Semnalul luminos se aprinde cu luminq continuq atunci


c`nd cheia de contact e rotitq la MAR, iar centura
[oferului nu e fixatq corect.

ATEN}IE Clipirea semnalului pentru mai mult de 4 secunde, indicq o defec]iune a semnalului luminos
pentru airbag-uul pasagerului. |n acest caz contacta]i urgent o reprezentan]q Fiat

177
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

BATERIE DESCÃRCATQ (ro[u)


Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului,
dar în mod normal acesta se stinge imediat ce este
pornit motorul (dacq motorul merge în gol, stingerea
acestuia se poate produce cu o micq \nt`rziere).
Dacq semnalul rqm`ne aprins contacta]i imediat o
Reprezentan]q Fiat.

PRESIUNE SCQZUTQ ULEI DE MOTOR


Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului
luminos, dar în mod normal acesta se stinge imediat
ce este pornit motorul.

Dacq semnalul se aprinde în timpul deplasqrii vehiculului (la unele modele apare [i un mesaj \nso]it de sim -
bol pe display-uul multifunc]ional), opri]i imediat motorul [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

178
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

“DUALDRIVE” DEFEC}IUNI
SERVODIREC}IE ELECTRICQ
(unde este prevqzut) (ro[u)

Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului


luminos, dar în mod normal acesta se stinge imediat
ce este pornit motorul.

Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins (la unele mod-


ele apare [i un mesaj \nso]it de simbol pe display-ul
multifunc]ional), nu ve]i avea direc]ia asistatq la condus
[i efortul asupra volanului va cre[te, condusul fiind
oricum posibil. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

179
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

TEMPERATURA LICHID DE RQCIRE MOTOR


C`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR, semnalul
luminos se aprinde, dar în mod normal se stinge dupq
aprox. 4 secunde.
Acest semnal se aprinde (la unele modele simbolul
apare [i pe display-ul multifunc]ional \mpreunq cu un
mesaj) atunci c`nd motorul este supra\ncqlzit. Dacq se
aprinde în timpul deplasqrii, proceda]i dupq cum
urmeazq:
Condi]ii normale de condus

Opri]i ma[ina [i motorul [i verifica]i dacq nivelul lichidu-


lui de rqcire nu se aflq sub niveleul MIN. Altfel a[tepta]i
c`teva secunde pentru a permite rqcirea motorului,
apoi deschide]i \ncet [i cu grijq capota, [i verifica]i
dacq nivelul lichidului de rqcire oscileazq \ntre MIN [i
MAX. Verifica]i dacq existq scurgeri. Dacq atunci c`nd
reporni]i ma[ina semnalul luminos se reaprinde, con-
tacta]i o Reprezentan]q Fiat.

180
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

continuare din pagina precedentq

Autovehicul supra\ncqrcat (ex. c`nd urca]i o pantq cu


rulota ata[atq): reduce]i viteza iar dacq semnalul lumi-
nos rqm`ne aprins opri]i ma[ina. A[tepta]i timp de 2-3
minute lqs`nd motorul pornit [i u[or accelerat fapt care
activeazq circula]ia lichidului de rqcire, apoi opi]i
motorul.
Verifica]i nivelul lichidului de rqcire cum am descris
anterior.

IMPORTANT |n cazul unei utilizqri severe a autove-


hiculului, ]ine]i motorul pornit [i accelera]i u[or \nainte
de a-l opri.

181
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

|NCHIDEREA INCORECTQ A U{ILOR (ro[u)


Semnalul luminos se aprinde (la unele modele apare [i
un mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)
atunci c`nd una sau mai multe u[i sau hayonul nu sunt
\nchise corespunzqtor.

Simbolurile afi[ate pe display-ul multifunc]ional W/X


indicq faptul cq u[a din st`nga/dreapta nu este \nchisq
corespunzqtor.

182
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

DEPQ{IREA LIMITEI DE VITEZQ (portocaliu)


Semnalul luminos se aprinde (la unele modele apare [i
un mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)
atunci c`nd ma[ina depq[e[te limita de vitezq setatq
anterior (vezi “Display-ul multifunc]ional reprogramabil “
din sec]iunea “Bord [i butoane”)

REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu)


Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i un
mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)
atunci c`nd în rezervor au mai rqmas aproximativ 5- 7
litri de combustibil.

183
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DE CONTROL


AL MOTORULUI (modele diesel) (ro[u)
|n condi]ii normale, semnalul se aprinde odatq cu
rotirea cheii la MAR, dar se stinge dupq cqteva
secunde.

Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde în timpul


deplasqrii, (la unele modele apare [i un mesaj \nso]it
de simbol pe display-ul multifunc]ional), \nseamnq cq
sistemul de injec]ie nu func]ioneazq corect, urmqrile
posibile fiind scqderea performan]ei manevrabilitatea
dificilq [i consumul crescut.

|n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsq


fqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la viteze
mari. |n orice caz, contacta]i c`t mai cur`nd posibil o
Reprezentan]q Fiat.

184
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

DEFEC}IU N E LA SISTEMUL EOBD


(modele de benzinq)

|n condi]ii normale,rotirea cheii la MAR va produce


aprinderea semnalului, \nsq acesta se stinge imediat
ce este pornit motorul. Aprinderea ini]ialq indicq faptul
cq semnalul func]ioneazq corect.

Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde în timpul


deplasqrii (la unele modele apare [i un mesaj \nso]it
de simbol pe display-ul multifunc]ional):

- cu lumina continuq - indicq o defec]iune la sistemul


de alimentare/aprindere, cu posibile consecin]e pre-
cum cre[terea emsiilor toxice, scqderea
performan]ei,manevrabilitate dificilq [i nivel ridicat de
consum.

|n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsq


fqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la viteze
mari.|ntrebuin]area prelungitq a vehiculului c`nd acest
semnal este aprins poate cauza deteriorarea
sa.Contacta]i c`t pute]i de repede o Reprezentan]q
Fiat.

185
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

Semnalul se stinge dacq defec]iunea este remediatq,


\nsq va fi memorat de sistem;

- cu lumina intermitentq - posibilq deteriorare a cata-


lizatorului (consulta]i "Sistemul EOBD" din acest capi-
tol). Dacq semnalul luminos clipe[te, trebuie redusq
viteza vehiculului p\nq la stingerea semnalului luminos;
continua]i-vq cqlqtoria cu vitezq moderatq, \ncerc`nd
sq evita]i situa]iile care ar putea cauza reaprinderea
semnalului [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR, semnalul nu se aprinde sau dacq se aprinde, cu lumina continuq
sau intermitentq, în timpul deplasqrii, contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat. Semnalul luminos poate fi ver -
ificat de agen]ii de trafic cu ajutorul unui echipament adecvat. A[adar respecta]i regulile in vigoare ale ]qrii \n
care circula]i.

186
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

DEFEC}IU N E SISTEM ESP (unde este prevqzut)


(portocaliu)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se


stinge dupq c`teva secunde.
Dacq semnalul nu se stinge sau se aprinde în timpul
deplasqrii vehiculului, (la unele modele apare [i un
mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional),
contacta]i o Reprezentan]q Fiat.
Clipirea semnalului în timpul deplasqrii indicq intrarea
în func]iune a sistemului ESP.

Defec]iunea Hill Holder

Defec]iunea sistemului este indicatq de aprindera sem-


nalului luminos (la unele modele apare [i un mesaj
\nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional).
Contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

187
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

DEFEC}IUNE LA SISTEMUL BUJIILOR


INCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel)
(portocaliu)

Mesajul [i simbolul sunt prezentate pe display-ul multi-


func]ional atunci c`nd existq o defec]iune la sistemul
de încãlzire a bujiilor. Contacta]i urgent o
Reprezentan]q Fiat pentru rezolvarea acestei prob-
leme.

BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunile


diesel) (portocaliu)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se


stinge atunci c`nd bujiile ating temperatura prestabilitq.
Porni]i motorul imediat dupq stingerea semnalului.

IMPORTANT Atunci c`nd temperatura exterioarq e


ridicatq, este posibilq aprinderea semnalului pentru o
duratq imperceptibilq de timp.

188
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

PREZEN}A APEI
|N FILTRUL DE COMBUSTIBIL
(doar versiunile diesel) (portocaliu)

Mesajul \nso]it de simbolul aferent sunt prezentate pe


display-ul multifunc]ional atunci c`nd se detecteazq
prezen]a apei în filtrul de combustibil.

Prezen]a apei în circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravq a \ntregului sistem de injec]ie [i
func]ionarea neregulatq a motorului. Dacq semnalul luminos se aprinde sau la unele versiuni este afi[at
un mesj de avertizare pe display-uul multifunc]ional reprogramabil, contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat
pentru remedierea acestei probleme.
189
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

DEFICIEN}Q SISTEM ABS (portocaliu)


Semnalul se aprinde c`nd cheia este rotitq la MAR,
dar în mod normal se stinge dupq c`teva secunde.

Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i un


mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)
atunci c`nd sistemul e ineficient. |n acest caz, sistemul
de fr`nare este în stare de func]ionare, dar fqrq asis-
ten]q suplimentarq ABS.Vq recomandqm sq fi]i pru-
dent, mai ales atunci c`nd aderen]a la drum e scqzutq.
De asemenea, este necesar sq contacta]i urgent o
Reprezentan]q Fiat.

Ineficien]a distribuitorului electronic al for]ei de fr`nare


(EBD)

Aprinderea simultanq a semnalelor [i (la unele


modele apare [i un mesaj \nso]it de simbol pe display-
ul multifunc]ional) atunci c`nd motorul func]ioneazq,
+ indicq o defec]iune la sistemul EBD; în acest caz
fr`narea violentq poate produce blocarea prematurq a
ro]ilor din spate, cu riscul derapajului. Conduc`nd
extrem de atent, contacta]i cea mai apropiatq
Reprezentan]q Fiat pentru verificarea sistemului.

190
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

ASR - SISTEM ANTIPATINAJ AL RO}ILOR


(portocaliu)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, dar


se stinge dupq c`teva secunde. Semnalul se aprinde
\mpreunq cu ledul de pe butonul ASR atunci c`nd sis-
temul e dezactivat. Semnalul clipe[te atunci c`nd sis-
temul intrq în func]iune, pentru a avertiza conducqtorul
asupra faptului cq vehiculul e în proces de adaptare la
condi]iile de aderen]q ale drumului.

Aprinderea semnalului, \nso]it de mesajul simbolul


aferent pe display-ul multifunc]ional, indicq de aseme-
nea o defec]iune a sistemului ASR. |n acest caz, con-
tacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

Mesajele sunt afi[ate (la unele versiuni ) c`nd func]ia


este activatq/dezactivatq manual (vezi “Sistemul ASR”
\n sec]iunea “Bord [i butoane”).

191
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

DEFEC}IUNEA SISTEMULUI DE
PROTEC}IE-F
FIAT CODE

Rotirea cheii la MAR va produce clipirea semnalului o


singurq datq dupq care se va stinge.Dacq \n momentul
\n care cheia este la MAR semnalul rqm`ne aprins,
acesta indicq o posibilq defec]iune (vezi “Sistemul
FIAT CODE” \n sec]iunea “Bord [i butoane”).

IMPORTANT Aprinderea simultanq a semnalelor lumi-


noase [i indicq o defec]iune a sistemului Fiat
CODE.
Dacq mesajul este afi[at [i \n timpul deplasqrii, contac-
ta]i o Reprezentan]q Fiat.

Dacq semnalul luminos clipe[te \n timp ce motorul


merge, indicq faptul ca ma[ina nu este protejatq de
dispozitivul de blocare al motorului (vezi “Sistemul Fiat
CODE” \n sec]iunea “Bord [i butoane”).Contacta]i o
Reprezentan]q Fiat pentru a vq memora toate cheile.

192
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE


(portocaliu)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, dar


se stinge dupq c`teva secunde.

Mesajul (la unele versiuni) este afi[at pe display c`nd


este detectatq una din urmqtoarele defec]iuni: circuit
ars, becuri arse. Verificarea sistemului constq \n verifi-
carea: luminilor din spate, luminilor de fr`nq( exclus al
treilea stop ) [i luminilor de cea]q din spate.

Defec]iunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate


de: unul sau mai multe becuri arse, o siguran]q de pro-
tec]ie arsq sau o conexiune electricq \ntreruptq.

Afi[area simbolurilor W/X pe display-ul multifunc]ional


indicq o defec]iune a luminilor st`nga/dreapta.

continuare

193
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunctional reconfigurabil

DEFEC}IUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, dar


se stinge dupq c`teva secunde.

Mesajul (la unele versiuni) este afi[at pe display c`nd


este detectatq una din urmqtoarele defec]iuni: circuit
ars, becuri arse. Verificarea sistemului constq \n verifi-
carea: luminilor din spate, luminilor de fr`nq( exclus al
treilea stop ) [i luminilor de cea]q din spate.

Defec]iunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate


de: unul sau mai multe becuri arse, o siguran]q de pro-
tec]ie arsq sau o conexiune electricq \ntreruptq.

Afi[area simbolurilor W/X pe display-ul multifunc]ional


indicq o defec]iune a luminilor st`nga/dreapta.

194
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

LUMINI DE CEA}Q-S
SPATE
Semnalul luminos se aprinde c`nd sunt aprinse
luminile de cea]q din spate.

LUMINI DE CEA}Q-F FA}Q (verde)


Semnalul luminos se aprinde c`nd sunt aprinse
luminile de cea]q din fa]q.

SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent) (verde)


Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta pentru con-

§
trol semnalizare e deplasatq în jos sau \mpreunq cu
indicatorul dreapta, atunci c`nd este apqsat butonul de
avarie.

SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde)

¨
Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta de sem-
nalizare e deplasatq în sus sau \mpreunq cu indicatorul
st`nga, atunci c`nd e apqsat butonul de avarie.

195
Mesaj pe display-ul
Semnal de avertizare multifunc]ional reconfigurabil

LUMINI DE POZI}IE {I DE |NTÂLNIRE (verde)


Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt activate luminile
de pozi]ie, luminile de parcare sau de \nt`lnire.

FOLLOW ME HOME
Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i un
mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)
c`nd este activat dispozitivul “Follow me home” (vezi
“Follow me home” \n sec]iunea “Bord [i butoane” ).

LUMINI DE DRUM (albastru)


Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt puse în
func]iune luminile de drum.

MEN}INEREA CONSTANTQ A VITEZEI DE


DEPLASARE (CRUISE CONTROL) (verde)
Semnalul se aprinde (la unele modele simbolul apare
[i pe display-ul multifunc]ional), cu inelul de comandq
al func]iei de men]inere constantq a vitezei de
deplasare la ON , c`nd dispozitivul \ncepe sq
ac]ioneze asupra motorului.

196
Mesaj pe display-ul
multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

DEFEC}IUNEA SENZORULUI FILTRULUI DE


COMBUSTIBIL DIESEL
Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i un
mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional),
cand senzorul filtrului este defect.
Contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat pentru reme-
dierea acestei probleme.

POSIBIL GHEA}Q PE CAROSABIL


Mesajul apare pe display-ul multifunc]ional, iar buzzer-
ul emite un semnal sonor atunci c`nd temperatura
exterioarq scade sub 3 grade C, pentru a-l alerta pe
[ofer asupra posibilei formqri a ghe]ii pe carosabil.

197
|N CAZ DE URGEN}Q
PORNIREA MOTORULUI............................................... 199
DACQ AVE}I O PANQ DE CAUCIUC............................ 201
KIT PENTRU
REPARA}IE PNEU RAPIDQ (FIX &GO)........................ 208
ÎNLOCUIREA UNUI BEC................................................ 213
DACQ SE ARDE UN BEC EXTERIOR........................... 216
DACQ SE ARDE UN BEC INTERIOR............................ 221
DACQ SE ARDE O SIGURAN}Q................................... 223
|N CAZUL DESCQRCQRII BATERIEI............................. 230
SUSPENDAREA AUTOMOBILULUI............................... 231
DACQ VEHICULUL URMEAZQ A FI REMORCAT......... 232

198
PORNIREA MOTORULUI 6) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq un
numqr de clipiri corespunzqtor celei de a doua cifre de
PORNIREA DE URGEN}Ã pe card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i
]ine]i-o apqsatq.
Dacq dezactivarea dispozitivului de blocare nu poate fi
realizatq prin sistemul FIAT CODE, semnalele lumi- 7) Repeta]i aceastq procedurq pentru toate cifrele de
noase [i rqm`n aprinse, iar motorul nu pe card-ul CODE.
porne[te. Va fi necesarq \ndeplinirea opera]iunii pentru
pornirea de urgen]q. 8) Dupq introducerea ultimei cifre, ]ine]i pedala de
accelera]ie apqsatq. Semnalul luminos se aprinde
Vq recomandqm citirea cu aten]ie a \ntregii proceduri (timp de 4 secunde) iar apoi se stinge; acum elibera]i
\nainte de a o duce la \ndeplinire.Dacq \n timpul pornirii pedala de accelera]ie.
de urgen]q are loc o eroare, cheia de contact trebuie
rotitq la STOP [i apoi opera]iunea trebuie reluatq de la 9) O clipire rapidq a semnalului luminos (pentru
\nceput (pasul 1). aprox. 4 secunde) confirmq \ndeplinirea corectq a
opera]iunii.
Proceda]i dupq cum urmeazq:
10) Porni]i motorul rotind cheia de contact de la MAR
1) Citi]i codul electronic alcqtuit din 5 caractere de pe la AVV fqrq a reveni la pozi]ia STOP.
card-ul CODE.
2) Roti]i cheia de contact la MAR. Dacq \nsq semnalul rqm`ne aprins, roti]i cheia la
3) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de accelera]ie [i STOP [i repeta]i \ntreaga procedurq \ncep`nd cu pasul
men]ine]i-o apqsatq. Semnalul luminos se aprinde 1).
pentru 8 secunde; dupq stingerea sq pute]i elibera
pedala de accelera]ie. IMPORTANT Dupq pornirea de urgen]q vq reco-
4)Eliberati pedala de acceleratie si pregati]i-vq sq mandqm sq contacta]i o Reprezentan]q FIAT,
numqra]i clipirile luminii de avertizare. deoarece \n caz contrar va trebui sq repeta]i aceastq
5) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq ce opera]iune ori de c`te ori ve]i dori sq porni]i ma[ina.
a clipit de un numqr de ori egal cu prima cifrq de pe
card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i ]ine]i-o
a[a p`nq c`nd semnalul luminos se aprinde (pentru
4 secunde) [i se stinge ; abia acum pute]i elibera pe-
dala de accelera]ie.
199
PORNIREA CU AJUTORUL UNEI BATERII AUXILIARE

Dacq bateria s-a descqrcat este posibilq pornirea motorului folosind o


baterie auxiliarq de capacitate identicq sau pu]in mai mare cu cea a bateriei
descqrcate.

Proceda]i \n felul urmqtor:


1) conecta]i bornele pozitive ale bateriilor (de l`ngq semnul +) cu ajutorul
unui cablu special.

2) Conecta]i capqtul celui de-al doilea cablu negativ (-) la bateria auxiliarq
cu un punct de \npqm`ntare ª pe motor sau cutia de viteze a vehiculului
care urmeazq a fi pornit. )

3) Porni]i motorul.

4) Dupq pornirea motorului, \ndeparta]i cablurile \n ordine inversq celei de


instalare.
Dacq dupq c`teva \ncercqri motorul nu porne[te, nu insista]i ci contacta]i
cea mai apropiatq reprezentan]q Fiat
IMPORTANT nu conecta]i direct terminalele negative ale celor douq baterii:
sc`nteile rezultate pot cauza aprinderea gazului provenit din baterie. Dacq
bateria auxiliarq e instalatq pe altq ma[inq, preveni]i contactul accidental
dintre pqr]ile de metal ale celor douq ma[ini.

Nu folosi]i nicodatq un \ncqrcqtor de baterii pentru pornirea motorului \ntrucqt acesta ar putea deteriora sis -
temele electronice din componen]a vehiculului, \n special unitq]ile de control pentru aprindere [i alimentare.

ATENTIE! Aceastq procedurq de pornire trebuie dusq la \ndeplinire de cqtre un personal autorizat pentru ca
orice gre[ealq poate avea drept rezultat descqrcqri electrice de o intensitate considerabilq. Lichidul con]inut
\n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea [i ochii. Nu expune]i flqcqri [i ]igqri aprinse
l`ngq baterie [i nu produce]i sc`ntei.
200
PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR ÎN CONDI}IILE ÎN CARE AVE}I O PANQ DE
INER}IALE (ÎMPINGERE)
CAUCIUC
Nu \mpinge]i sau remorca]i niciodatq vehiculul pentru INSTRUC}IUNI GENERALE
a-l porni. Este posibilq pqtrunderea combustibilului \n
catalizator [i deteriorarea iremediabilq a acestuia. Schimbarea ro]ii [i folosirea corectq a cricului [i a ro]ii
de rezervq necesitq luarea unor mqsuri de precau]ie
IMPORTANT Re]ine]i cq servoasistarea mecanismelor afi[ate mai jos.
de fr`nare [i direc]ie nu func]ioneazq \nainte de
pornirea motorului, astfel \nc`t va fi nevoie de un efort IMPORTANT Dacq ma[ina este dotatq cu “FIX &GO
mult mai mare dec`t \n mod obi[nuit pentru a apqsa (trusa de scule pentru repara]ii rapide)”,vezi
pedala de fr`nq [i a roti volanul. instruc]iunile din capitolul urmqtor.

ATENTIE! Semnala]i prezen]a vehiculului sta]ionat \n func]ie de regulamentul local: lumini de avarie, triunghi
reflectorizant, etc.To]i pasagerii trebuie sq iasq din ma[inq [i sq a[tepte \ntr-uun loc ferit de trafic.Dacq a]i oprit
\n pantq sau pe o suprafa]q accidentatq, bloca]i ro]ile cu piedici pentru a \mpiedica deplasarea vehiculului.

ATENTIE! Roata de rezervq compactq este destinatq folosirii doar pe vehiculul dvs. Nu o folosi]i pentru alte mod -
ele [i nu folosi]i ro]i de rezervq de la alte modele pentru vehiculul dvs. Roata de rezervq compactq trebuie folositq
doar \n caz de urgen]q. Folosirea ei e recomandatq doar pentru distan]a necesarq gqsirii unui punct de serv
ice, iar masina nu trebuie sa depq[eascq 80 km/ora. Pe roata de rezervq se gqse[te un autocolant cu princi
palele mqsuri de precau]ie privitoare la \ntrebuin]area [i limitqrile sale.Nu monta]i niciodatq capace de ro]i pe
o roata de rezervq compactq.
Autocolantul nu trebuie niciodatq \ndepqrtat sau acoperit. Pe el sunt scrise urmatoarele, \n patru limbi:
ATENTIE! DOAR PENTRU UZ TEMPORAR! MAXIM 80 KM / ORA! |NLOCUI}I CU ROATA NORMALQ C~T
DE CUR~ND POSIBIL! NU ACOPERI}I ACEASTQ ETICHETQ |N TIMPUL FOLOSIRII!

201
ATENTIE! Vehiculul se va comporta diferit atunci c`nd are o roatq de rezervq montatq: evita]i fr`narea [i
accelerarea violentq, virajele str`nse la viteze mari. Durata de via]q a ro]ii de rezervq este de aprox. 3000
km. Dupq parcurgerea acestei distan]e trebuie sq o \nlocui]i cu alta de acela[i tip.Nu \ncerca]i niciodatq sq
monta]i un pneu conven]ional pe o jantq conceputq pentru o roatq de rezervq. Duce]i roata la reparat [i
monta]i-oo la loc c`t mai repede posibil. Nu trebuie niciodatq sq folosi]i simultan douq sau mai multe ro]i de re-
zervq.Nu lubrifia]i capetele prezoanelor \nainte de a le instala; e posibil sq se desfacq.

ATENTIE!Cricul serve[te doar pentru schimbarea ro]ilor la ma[ina cu care a fost furnizat sau la ma[ini de
acela[i model. Nu trebuie niciodatq folosit \n alte scopuri cum ar fi suspendarea unor ma[ini de alt tip. |n nici
un caz nu trebuie folosit pentru efectuarea repara]iilor sub ma[inq.Pozi]ionarea incorectq a cricului poate
avea drept rezultat cqderea vehiculului.Nu folosi]i cricul pentru greutq]i mai mari dec`t se specificq pe
eticheta sa. Lan]urile de zqpadq nu pot fi montate pe roata de rezervq. A[adar, dacq una din ro]ile din fa]q a
fqcut panq [i trebuie sq folosi]i lan]uri de zqpadq, trebuie montate douq ro]i normale pe puntea fa]q, iar roata
de rezervq sq fie fixatq \n spate. Astfel, cu douq ro]i normale \n fa]q, pute]i fixa lan]urile de zqpadq \n caz de
urgen]q.

ATENTIE Fixa]i corect capacul de protec]ie al ro]ii pentru a \mpiedica desprinderea lui \n timpul rulqrii.Nu umbla]i nicio-
datq la valva de presiune.Nu interpune]i nici un fel de sculq \ntre pneu [i jantq.Verifica]i periodic presiunea de umflare a
pneurilor [i a ro]ii de rezervq. Valorile normale sunt indicate \n capitolul SPECIFICA}II TEHNICE.

202
Vq rugqm lua]i notq:

-greutatea suportatq de cric este de 1,85 kg


-cricul nu are nevoie de reglaj
-cricul nu poate fi reparat. |n cazul unei defec]iuni, trebuie sq fie înlocuit cu
alt cric original.
-nici un instrument except`nd manivela nu poate fi folosit cu cricul.

Pentru a schimba o roatq, proceda]i în felul urmqtor:


-opri]i ma[ina astfel înc`t sq nu constituie un pericol pentru traficul în
desfq[urare, pentru a putea schimba roata în condi]ii de siguran]q. Dacq e
posibil, parca]i pe o suprafa]q planq, compactq.
-opri]i motorul [i trage]i fr`na de m`nq
-selecta]i treapta I de vitezq sau mar[arierul.
-ridicati suportul compartimentului de bagaje;.
A), folosind, daca este nevoie, cheia (B
-slqbi]i dispozitivul de fixare (A B)
-scoate]i trusa de unelte (B B) [i pune]i-o în apropierea ro]ii pe care dori]i s-o
schimba]i.
-lua]i roata de rezervq (C C).
-îndepqrta]i capacul ro]ii (doar la modelele cu jantq de o]el).
-folosind cheia din dotare (B B) slqbi]i [uruburile de fixare cu aproximativ o
rota]ie.Dacq jantele sunt din aluminiu, clqtina]i vehiculul pentru a facilita
scoaterea jen]ii de pe butucul ro]ii.

203
-actiona]i par]ial m`nerul pentru deschiderea cricului. Fixa]i cricul sub
ma[inq \n punctele de reper C (vezi figura) de l`ngq roata de \nlocuit.
D) din partea sa
-cu ajutorul manivelei ridica]i cricul p`nq c`nd suportul (D
superioarq se fixeazq corect pe caroserie (E E)

-avertiza]i persoanele de l`ngq vehicul ca acesta va fi ridicat.Trebuie sq nu


atingq vehiculul p`nq c`nd acesta nu a revenit pe pqm`nt.

-ridica]i cricul astfel înc`t roata sq ajungq la c`]iva centimetri deasupra solu-
lui.
-desface]i complet [urburile [i îndepqrta]i roata.

-asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc sunt


curate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor.

204
F) sq se potriveascq cu bol]ul
-monta]i roata de rezervq astfel înc`t orificiul (F
corespunzqtor (GG).

-cu ajutorul cheii, str`nge]i cele 4 [uruburi de fixare.

-cobor`]i ma[ina [i îndepqrta]i cricul.

-cu ajutorul cheii, str`nge]i complet [uruburile în ordinea indicatq în figurq.

IMPORTANT! Nu monta]i capace de ro]i pe o roata de rezervq compactq.


MPORTANT! Dacq dori]i sq schimba]i tipul de ro]i (ro]i din aliaj \n locul celor
de o]el [i viceversa) ve]i avea nevoie [i de un nou set de [uruburi;aceastq
opera]ie trebuie efectuatq de un personal calificat.{uruburile [i roata de rez-
ervq trebuie pqstrate pentru cazul \n care ve]i decide sq reveni]i la tipul de
ro]i folosit ini]ial.

205
REINSTALAREA UNEI RO}I NORMALE

Proceda]i dupq cum urmeazq:

-urm`nd procedura descrisq anterior, ridica]i vehiculul [i scoate]i roata de re-


zervq.
-asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc sunt
curate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor.
-potrivi]i roata standard introduc`nd primul [urub \n orificiul cel mai apropiat
de valva de umflare A.

-monta]i capacul ro]ii, fqc`nd ca simbolul (de pe partea din spate a capacu-
lui) sq coincidq cu valva de umflare [i fixa]i celelalte trei [uruburi.

-cu ajutorul cheii din dotare, str`nge]i [uruburile.

-cobor`]i ma[ina [i îndepqrta]i cricul.

-cu ajutorul cheii, str`nge]i [uruburile complet în ordinea arqtatq în figurq.

-cu ajutorul cheii din dotare, str`nge]i [uruburile.


IMPORTANT Fixarea incorectq poate cauza desprinderea capacului \n timpul
deplasqrii ma[inii.

206
Dupq ce a]i pus la loc o roatq:

-depozita]i roata de rezervq în compartimentul special din portbagaj

-introduce]i cricul în compartimentul squ for]`ndu-l u[or pentru a preveni


vibrarea sa în timpul deplasqrii.

-pune]i uneltele folosite în compartimentele lor.

-a[eza]i cutia cu unelte peste roata de rezervq [i fixa]i-o cu ajutorul dispozi-


tivului repozi]iona]i corect capacul rigid (A).

Folos]i extensia arqtatq pentru a str`nge sau slqbi capacul valvei de


umflare.
IMPORTANT! Nu folosi]i camere de aer la pneurile fqrq camere.

207
TRUSA DE SCULE PENTRU REPARA}II RAPIDE (FIX &GO)
(unde este prevqzut)
La cerere, autovehiculul poate fi dotat cu o trusq de scule pentru repara]ii
rapide, numitq “FIX & GO”, aceasta \nlocuind trusa obi[nuitq [i roata de rez-
ervq.

Aceastq trusq se aflq \n portbagaj, sub mochetq [i con]ine urmqtoarele:

-un cilindru (A) care con]ine un lichid pentru lipit [i un autocolant (B) cu
inscriptia “Maxim 80 km/ora” care trebuie aplicat \ntr-o pozi]ie vizibilq pentru
[ofer dupa ce a schimbat cauciucul.

-un compresor (C) care include un istrument de mqsurq, legqturi [i instru-


mente pentru scoaterea valvei.
IMPORTANT Dacq pana a fost cauzatq de corpuri strqine, repararea cauci-
ucului este posibilq doar dacq aceasta are diametrul de maxim 4mm.

Figura aratq:

(A) zonele cauciucului care pot fi reparate (gquri cu diametru de maxim 4


mm).

(B) zonele cauciucului care NU pot fi reparate.


IMPORTANT Gqurile [i avariile de pe partea lateralq a cauciucului nu pot fi
reparate; repara]iile avariilor localizate la p`nq 25 mm de partea lateralq a
cauciucului nu sunt garantate. Verifica]i pqr]ile laterale ale cauciucurilor
corect.

208
IMPORTANT Nu folosi]i trusa pentru repara]ii rapide Trebuie sq vq aminti]i cq:
dacq pana este datoratq deplasqrii cu cauciucul
desumflat. Lichidul pentru lipit con]inut de trusq, eficient la temper-
aturi externe cuprinse \ntre -30 C si +80 C, nu este
o o

potrivit pentru o repara]ie finalq.

Lichidul din interiorul cauciucului poate fi u[or eliminat


cu apq.

Lichidul pentru lipit are un termen de garan]ie nelimitat.

ATENTIE Repara]iile nu sunt posibile \n cazul defec]iunilor jantelor sau \n cazul \n care cauciucul nu core -
spunde cerin]elor anterior descrise.

ATENTIE Cilindrul con]ine propilen glicol; aceastq substan]q poate fi dqunatoare [i iritantq: nu \nghi]i]i [i
evita]i contactul cu ochii,pielea [i hainele; \n caz contrar clqti]i imediat cu apq. Anun]a]i medicul \n cazul
apari]iei unor reac]ii alergice.}ine]i cilindrul \n locul special [i departe de cqldurq [i de copii.

ATEN}IE Compresorul nu trebuie folosit mai mult de 20 minute. Risca]i sq se supra\ncalzeascq.

209
PROCEDURA DE UMFLARE

Proceda]i dupq cum urmeazq:

-pozi]iona]i roata respectivq cu valva de umflare (A) a[ezatq ca \n figurq,


apoi trage]i fr`na de m`nq.

-\n[uruba]i tubul (B) \n cilindrul (C);

-slqbi]i capacul valvei de umflare, scoate]i elementul intern cu ajutorul unei


chei potrivite (D), av`nd grijq sq \l proteja]i \mpotriva nisipului [i noroiului.

210
-potrivi]i furtunul (E) \n valva de umflare a ro]ii, ]ine]i cilindrul (F) cu furtunul
\n jos pentru a permite lichidului de lipit sq curgq \n cauciuc;

-reitroduce]i elementul intern folosind cheia(G)

-lega]i [i apoi bloca]i furtunul compresorului (L) de valva de umflare, cu aju-


torul p`rghiei (H);

-porni]i motorul, [i umfla]i cauciucul la presiunea corespunzqtoare.Verifica]i


presiunea cauciucului cu ajutorul aparatului de masura (M) oferit de com-
presor , pentru a ob]ine o citire corectq.

-dacq nu se poate atinge presiunea corespunzqtoare, mi[ca]i ma[ina \n fa]q


sau \n spate aproximativ 10 metri pentru a distribui \n mod egal lichidul de
lipit \n interiorul cauciucului [i apoi repeta]i opera]ia de umflare;

-dacq dupq aceastq opera]ie tot nu este posibilq atingerea presiunii core-
spunzqtoare, opri]i ma[ina [i contacta]i urgent o Reprezentan]q FIAT;

Conecta]i priza compresorului la brichetq (sau altq sursq de 12V)

211
-dupa ce a]i atins presiunea corespunzqtoare, deplasa]i-vq cu autovehiculul
pentru a distribui uniform lichidul \n interiorul cauciucului. Dupq aproximativ
10 minute, opri]i [i verifica]i din nou presiunea cauciucului; trage]i fr`na de
m`nq;

-conduce]i cu grijq p`nq la cea mai apropiatq Reprezentan]q FIAT pentru a


va verifica, repara sau \nlocui cauciucul. Este foarte important sq specifica]i
faptul cq pana a fost reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii
rapide.
IMPORTANT Pana reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapi-
de este temporarq.

ATEN}IE Aplica]i autocolantul \ntr-oo pozi]ie vizibilq pentru [ofer pentru a indica faptul ca pana a fost reparatq
cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapide. Conduce]i cu grija \n special la curbe. Nu depq[i]i 80
km/ora [i evita]i fr`narea sau accelerarea bruscq.

ATEN}IE Dacq presiunea este sub 1.3bar, opri]i imediat [i contacta]i o Reprezentan]q FIAT. Dacq presiunea
este de cel pu]in 1.3 bar, reintroduce]i presiunea corespunzqtoare (cu motorul pornit [i cu fr`na de m`nq
trasq) [i apoi conduce]i cu grijq.

ATEN}IE Dacq \n timp ce restabili]i presiunea nu se poate atinge cel putin 1.8 bar, opri]i imediat deoarece
daunele sunt prea mari [i trusa de scule pentru repara]ii rapide nu poate garanta o repara]ie potrivitq; contac -
ta]i o Reprezntan]q FIAT.

212
ÎNLOCUIREA UNUI BEC -înainte de a schimba un bec verifica]i dacq nu s-au
oxidat contactele.
INSTRUC}IUNI GENERALE
-becurile arse trebuie înlocuite cu altele de acela[i tip
Dacq o luminq nu func]ioneazq, verifica]i \nt`i dacq sig- [i putere.
uran]a corespunzqtoare este intactq.
-verifica]i întotdeauna cum lumineazq farul dupq schim-
-pentru localizarea siguran]elor, consulta]i sec]iunea barea unui bec pentru a vq asigura cq pute]i circula \n
"Dacq se arde o siguran]q" din acest capitol. condi]ii de siguran]q.

Becurile cu halogen trebuie manevrate doar prin atingerea pqr]ilor metalice. Dacq se atinge becul transparent
cu degetele, intensitatea de luminare [i chiar durata sa de via]a vor fi reduse. Dacq l-aa]i atins accidental, freca]i
becul cu un material \mbibat cu alcool metilic [i lqsa]i-ll sq se usuce.

ATENTIE! Becurile cu halogen con]in gaz sub presiune [i pot exploda \n cazul în care sunt sparte.

ATENTIE! Modificqrile sau repara]iile la sistemul electric care nu au fost \ndeplinite corect [i fqrq a se fi luat \n
se a mq s p e ci f i ca ] i i l e s i st e mu l u i p o t c a u za d e f e c] i u n i [ i r i sc d e i n ce n d i u .

ATENTIE! Dacq e posibil, recomandqm contactarea unei Reprezentan]e FIAT pentru schimbarea becurilor.
Func]ionarea corectq [i pozi]ionarea farurilor exterioare sunt vitale pentru siguran]a vehiculului [i a pasagerilor
sqi [i constituie subiectul unor legi specifice.

213
IMPORTANT! Suprafa]a din interiorul farului poate fi u[or aburitq: lucrul
acesta nu trebuie considerat anormal, ci un fenomen natural cauzat de tem-
peratura scazutq [i de nivelul umiditq]ii din aer. Fenomenul va dispqrea
odatq cu aprinderea farurilor.Picqturile din interiorul farului sunt rezultatul
infiltrqrii apei, \n acest caz contacta]i o Reprezentan]q FIAT.
TIPURI DE BECURI

Pe vehicul sunt instalate mai multe tipuri de becuri:

(A) Becuri de sticlq


Se preseazq \n pozi]ie. Trage]i pentru demontare.

(B) Becuri tip baionetq


Se scot din mufq prin apqsare [i rotire \n sensul invers acelor de ceasornic.

(C) Becuri tubulare


Scoate]i-le trqg`nd de capete.

(D) Becuri cu halogen


Pentru deconectare, desface]i clema de fixare \n timp ce ]ine]i becul pe loc.

214
215
DACQ SE ARDE UN BEC EXTERIOR
Pentru selectarea tipului de bec [i de intensitate consulta]i paragraful
“Schimbarea becurilor”.
LUMINI FRONTALE

Unitq]ile de iluminare frontale includ:luminile de pozi]ie, luminile de drum,


luminile de înt`lnire,lumini de semnalizare [i luminile de cea]q.

Becurile sunt dispuse în interiorul unitq]ii dupq cum urmeazq::

(11) lumini de pozi]ie/lumini de drum.

(22) lumini de \nt`lnire.


(3) lumini de semnalizare.

IMPORTANT! Dupq înlocuire pune]i corect capacele la loc, verific`nd sq fie


bine fixate.
LUMINI DE DRUM
Pentru a \nlocui un bec,\nlqtura]i capacul protector(I), \ndepqrta]i clema (A),
apoi scoate]i becul (B).
LUMINI DE |NT~LNIRE
Pentru a \nlocui un bec,\nlqtura]i capacul protector(I), \ndepqrta]i clema (A),
apoi scoate]i becul (B).

216
LUMINI FRONTALE LATERALE

Pentru a \nlocui un bec, \ndepqrta]i capacul protector (I), scoate]i conectorul


(A) [i apoi scoate]i becul (B).
SEMNALIZATOARE FRONTALE

Pentru a \nlocui un bec, \ndeparta]i capacul protector (3), roti]i conectorul


(A) \n sensul acelor de ceasornic [i apoi scoate]i becul (B).
SEMNALIZATOARE LATERALE

Pentru a \nlocui un bec:

1) Apqsa]i lentila A \n direc]ia sqge]ii (opus direc]iei mi[cqrii) astfel \nc`t sq


fie eliberatq clema B [i grupul optic sq poatq fi scos.

2) Roti]i lentila A \n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i-o. Apoi


scoate]i becul C (prins cu clipsuri de fixare).

217
LUMINI CEA}Q FA}Q

Merge]i la o Reprezentan]q Fiat pentru \nlocuirea becurilor.


LUMINI POSTERIOARE

Pentru \nlocuirea unui bec:

-din interiorul ma[inii, scoate]i capacul de plastic A-cu ajutorul [urubleni]ei


din trusq astfel \nc`t sq pute]i ajunge la dispozitivele de fixare ale grupului
optic (B).

-fixa]i extensia(C) pe piuli]ele de fixare ale grupului optic.


-introduce]i [urubelni]a (D) \n orificiul extensiei [i slqbi]i piuli]ele de fixare ale
grupului optic.

-slqbi]i contactul [i [uruburile de fixare indicate de sqgeata din figurq.

-scoate]i becurile apqs`ndu-le u[or [i rotindu-le \n sensul invers acelor de


ceasornic (cuplare tip baionetq).

218
Becurile sunt aranjate \n felul urmqtor:

(A) Bec de pozi]ie.

(B) Bec de fr`nq.

(C) Bec direc]ie.

(D) Bec pentru:


-grupul optic st`nga: luminq cea]q spate;
-grupul optic dreapta: luminq mar[arier.
LUMINA DE FRÂNÃ ADI}IONALÃ (A TREIA LUMINÃ DE FRÂNÃ)

Pentru schimbarea becurilor proceda]i dupq cum urmeazq:


A),
-deschide]i portbagajul, slqbi]i [uruburile (A
B), scoate]i suportul de
-apqs`nd dispozitivele de fixare laterale (B
becuri,scoate]i becul care trebuie schimbat.

219
LUMINA PLQCU}A DE |NMATRICULARE

Pentru \nlocuirea acestui bec proceda]i \n felul urmqtor:

-\nlqtura]i carcasa (A) [i scoate]i grupul optic.


-roti]i suportul becului (B) \n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i becul
(C).

220
DACQ SE ARDE UN BEC INTERIOR
Pentru selectarea tipului de bec [i de intensitate consulta]i paragraful
“Schimbarea becurilor”.
LUMINA PLAFONIERQ

Cu lentilq sfericq

Pentru \nlocuirea unui bec:

1) Scoate]i carcasa eliber`nd cadrul prins \n cleme \n punctele indicate de


sqgeatq.

2) Deschide]i compartimentul (A) [i \nlocui]i becul ars.

221
Cu lumini pentru citire hartq

Pentru \nlocuirea unui bec:

-\nlqtura]i carcasa (A) precuml indica sqgeata.

-deschide]i compartimentul becului (B) si inlocui]i becul ars.

LAMPA DIN PORTBAGAJ

Pentru \nlocuirea unui bec:

-inlqtura]i carcasa (A) precum indicq sqgeata.

-deschide]i suportul becului (B) [i scoate]i becul (prins cu clipsuri de fixare).

222
DACQ SE ARDE O SIGURAN}Q
GENERALITQ}I

Siguran]a este un mijloc de protec]ie a sistemului electric. Siguran]ele se


ard \n cazul unei defec]iuni sau interven]ii incorecte asupra sistemului elec-
tric.
C`nd un dispozitiv electric nu func]ioneazq, verifica]i dacq siguran]a respec-
tivq nu este cumva arsq (adicq dacq firul conductor nu este rupt (A)). Dacq
este necesar, \nlocui]i siguran]a arsq cu alta de acela[i amperaj (aceea[i
culoare).
B - Siguran]a intactq
C - Siguran]a cu filamentul rupt
Pentru comoditate \ndepqrta]i siguran]a arsq cu cle[tele (D) din cutia de si-
guran]e.

Nu \nlocui]i niciodatq o siguran]q cu fire metalice sau cu altceva.

ATENTIE! Nu schimba]i niciodatq o siguran]q cu alta de amperaj diferit: pericol de incendiu.

ATENTIE! Nu \ncerca]i sq repara]i o siguran]q MAXI FUSE. Merge]i la o Reprezentan]q Fiat.|nainte de a schimba o sigu-
ran]q, asigura]i-vvq cq a]i scos cheia din contact [i toate dispozitivele electrice sunt dezactivate/oprite.

ATENTIE! Dacq siguran]a se arde din nou, merge]i la o Reprezentan]q Fiat pentru verificarea vehiculului.

223
LOCALIZAREA SIGURAN}ELOR

Siguran]ele de la bordul Fiat Punto sunt grupate \n douq cutii de siguran]e, una situatq pe tabloul de bord [i cealaltq
\n compartimentul motorului.
CUTIA DE SIGURAN}A PE BORD
Slqbi]i cele douq [uruburi (A) [i deschide]i capacul (B) pentru a avea acces la siguran]ele din cutia de pe bord.
Consulta]i tabelul din paginile urmqtoare pentru a identifica siguran]a corectq.

224
CUTIA DE SIGURAN}Q DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI

Elibera]i clemele (A) [i \ndepqrta]i capacul (B) pentru a ajunge la siguran]ele din cutia din compartimentul
motorului.Consulta]i tabelul din paginile urmqtoare pentru a identifica aceste siguran]e.

225
TABEL DE SIGURAN}E

226
227
228
229
|N CAZUL DESCQRCQRII BATERIEI Încqrca]i bateria dupq cum urmeazq:

IMPORTANT Procedura de încqrcare a bateriei este - deconecta]i borna negativ a bateriei (-).
descrisq aici doar în scop informativ. Aceastq
opera]iune trebuie îndeplinitq numai de cqtre un per- - conecta]i cablurile de încqrcare la bornele bateriei
sonal calificat de la orice Reprezentan]q FIAT. asigurandu-vq cq polaritatea e corectq.

Încqrcarea se face lent, cu un curent de intensitate - porni]i încqrcqtorul.


micq, timp de 24 de ore. Încqrcarea pentru mai mult de
24 de ore poate duce la deteriorarea bateriei. - dupq încqrcare, opri]i încqrcqtorul înainte de a-l
deconecta de la baterie.

- reconecta]i borna negativq (-) a bateriei.

ATENTIE Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i extrem de coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii.
Ope]iunea de încqrcare a bateriei trebuie sq se petreacq într-uun spa]iu bine ventilat, departe de surse de flqc -
qri sau posible surse de sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu.

ATENTIE Nu încerca]i sq încqrca]i o baterie înghe]atq: mai înt`i dezghe]a]i-oo, în caz contrar ar putea exploda.
Dacq s-aa produs înghe]area, bateria trebuie verificatq de un personal specializat pentru a vq asigura cq ele -
mentele interne nu sunt deteriorate [i carcasa nu e crqpatq, cu riscul scurgerii acidului otrqvitor [i coroziv.

230
SUSPENDAREA AUTOMOBILULUI
CU AJUTORUL CRICULUI

Consulta]i sec]iunea “Dacq ave]i panq de cauciuc” din acest capitol.


PE CRIC DE SERVICE

Din fa]q

Ridica]i vehiculul fix`nd bra]ul cricului \n dreptul cutiei de viteze/diferen]ial,


av`nd grijq sq plasa]i o apqrqtoare de cauciuc \ntre suprafe]ele de contact,
precum \n figurq.
Din lateral

Ma[ina poate fi ridicatq numai prin pozi]ionarea bra]ului \n punctele de reper


din. Pune]i o apqrqtoare de cauciuc de grosime adecvatq \ntre suprafe]ele
de contact.
PE ELEVATOR

Ridica]i vehiculul fix`nd capetele bra]elor \n punctele din figura.

231
DACQ VEHICULUL URMEAZQ A FI REMORCAT
Inelul de remorcare furnizat odatq cu vehiculul se gqse[te în cutia de scule
de sub carpeta din portbagaj.
Pentru instalarea inelului de remorcare

Proceda]i dupq cum urmeazq:

-scoate]i capacul (A) fixat pe bara de protec]ie, folosind [urubelni]a \n punc-


tul arqtat de sqgeatq.

- scoate]i inelul din trusa cu scule.

-\n[uruba]i str`ns inelul (B) în lqca[ul squ.

232
PROCEDURA DE REMORCARE PENTRU VERSIU -
NILE CU TRANSMISIE DUALTRONIC {I
SPEEDGEAR

Pentru versiunile cu transmisie Speedgear sau


Dualtronic urma]i procedura descrisq [i vezi suplimen-
tul anexat manualului de utilizare.

ATEN}IE |nainte de a \ncepe remorcarea, roti]i cheia de contact la MAR [i apoi la STOP fqrq a o scoate din
contact. Scoaterea cheii ar cauza blocarea sistemului de direc]ie, av`nd drept urmare imposibilitatea virqrii
ro]ilor.

ATEN}IE In timpul remorcqrii re]ine]i cq fqrq ajutorul servodirec]iei [i a fr`nei asistate efortul necesar apqsqrii
pedalei de fr`nq [i al rotirii volanului este mult mai mare. Nu folosi]i cabluri flexibile pentru tractare [i evita]i
smuciturile. |n timpul remorcqrii asigura]i-vvq cq dispozitivul fixat de vehicul nu deterioreazq piesele cu care vine
\n contact. C`nd remorca]i vehiculul, este obligatoriu sq urma]i regulile rutiere specifice at`t \n ce prive[te
deplasarea pe drumuri publice c`t [i dispozitivul de remorcare.

ATEN}IE Nu porni]i motorul atunci c`nd vehiculul este remorcat.

233
|NTRE}INERA AUTOVEHICULULUI
ÎNTRE}INERE PROGRAMATQ.................................... 235
PLANUL DE ÎNTRE}INERE.......................................... 236
INSPEC}IA ANUALÃ.................................................... 238
OPERA}IUNI ADU}IONALE........................................ 238
VERIFICAREA NIVELELOR LICHIDELOR.................. 241
FILTRUL DE POLEN..................................................... 249
FILTRUL DE AER.......................................................... 249
FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIESEL (green filter)........ 252
BATERIA....................................................................... 253
RO}I {I PNEURI........................................................... 257
FURTUNURI DE CAUCIUC.......................................... 259
{TERGÃTOARE PARBRIZ LUNETÃ........................... 259
SPQLATOARE FARURI................................................ 261
CAROSERIE................................................................. 262
ECHIPAMENTE INTERIOARE...................................... 264

234
PLANUL DE ÎNTRE}INERE IMPORTANT Vq recomandqm sq contacta]i o
Reprezentan]q FIAT \n cazul unor defec]iuni minore de
|ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor decisiv func]ionare, fqrq a mai a[tepta urmqtorul cupon
\n asigurarea unei durate de via]q lungi \n cele mai (inspec]ie programatq).
bune condi]ii de utilizare.
Dacq vehiculul dumneavoastra este folosit frecvent la
Din acest motiv FIAT a programat o serie de verificqri remorcare intervalul dintre douq cupoane trebuie
[i opera]iuni de \ntre]inere la fiecare 20,000 km par- redus.
cur[i.

Cu toate acestea vq rugqm sq re]ine]i cq planul de


\ntre]inere nu acoperq integral toate cerin]ele vehiculu-
lui [i \n perioada dinainte de parcurgerea celor 20,000
km [i dupq, \ntre o verificare [i urmqtoarea, rqm`ne
necesarq \ndeplinirea unor opera]iuni de rutinq precum
verificarea periodicq sau completarea nivelelor lichide-
lor, verificarea presiunii pneurilor, etc.

IMPORTANT Cupoanele Programului de Între]inere


sunt specificate de constructor. Folosirea gre[itq a lor
poate provoca pierderea garan]iei.

Inspec]iile din cadrul planului de \ntre]inere sunt efectu-


ate de orice Reprezentan]q FIAT, dupq o programare
prealabilq.
Dacq \n timpul acestor opera]iuni se constatq necesarq
\nlocuirea sau repara]ia altor componente dec`t a celor
programate anterior, acestea vor fi duse la \ndeplinire
numai cu consim]qm`ntul explicit al clientului.

235
PLAN DE INTRE}INERE
Mii de kilometri 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1. Controlul stqrii [i uzurii anvelopelor;


2. Verificare func]ionare a sistemului de iluminare
(faruri semnalizatoare, lumini avarie, lumini habitaclu
portbagaj, torpedo, semnale luminoase de pe bord etc)
3. Control func]ionare [tergqtoare,reglaj duze spqlqtor
4. Control uzurq plqcu]e de fr`nq discuri spate (vers.1747 16v)
5. Verificare vizualq aspect caroserie [i stare tubulaturi
alimentare, fr`ne, elemente cauciuc
6. Control vizual curea accesorii
7. Control/reglaj joc termic (tachet) vers. 1.2 8v
8. Control/reglaj joc termic (tachet numai versunea diesel)
9. Control/reglaj levier fr`nei de m`nq
10 Control emisii gaze evacuare versiune diesel
11. |nlocuire filtru combustibil (versiune JTD)
12. |nlocuire filtru combustibil (versiune 1.9 D)
13. |nlocuire filtru aer (versiune benzinq)

236
Mii de kilometri 20 40 60 80 100 120 140 160 180

14. |nlocuire filtru aer (vers.diesel)


15 Completare nivel lichide (rqcire, fr`nq,
baterie spqlqtor parbriz ; etc.)
16. Control curea distribu]ie
17. |nlocuire curea distribu]ie (excep]ie 1.3 JTD)
18. |nlocuit bujii (vers. benzinq)
19. Verificare func]ionare sistem control motor
(diagnostic Examiner)
20. Control nivel ulei cutie viteze mecanicq
21. |nlocuire ulei cutie viteze automatq
22. |nlocuire ulei motor + filtru
23. |nlocuire lichid fr`nq (sau la fiecare 2 ani)
24. Control filtru polen/praf

schimb ulei motor + filtru la fiecare 10.000 de km.

237
INSPEC}IA ANUALÃ -inspectare vizualq stare a diverselor curele de trans-
misie
Pentru vehiculele cu un kilometraj anual sub 20,000 -verificare [i la nevoie completare nivel lichide (rqcire
km (de exemplu aprox. 15,000 km) recomandqm urmq- motor, fr`ne, spqlqtor parbriz, baterie, etc.);
torul program de inspec]ie anualq: -schimbare uleiul de motor;
-schimbare filtru ulei de motor;
-verificare starea/condi]ii de uzurq ale pneurilor [i la -shimbare filtru de carbon activ.
nevoie regla]i presiunea (inclusiv pe cea a ro]ii de rez-
ervq); OPERA}IUNI ADI}IONALE
-verificare func]ionare a sistemului de iluminare (faruri, La fiecare 1000 km sau înainte de cqlqtorii mai lungi se
semnalizatoare, lumini avarie, lumini habitaclu, torpe- verificq [i la nevoie se completeazq:
do, portbagaj, semnale luminoase de pe bord);
-lichidul de rqcire motor
-verificare func]ionare a sistemului de spqlare al par-
brizului, regla]i duzele; -lichidul de fr`nq

-verificare pozi]ia/gradul de uzurq al [tergqtoarelor de -lichidul de transmisie


parbriz/lunetq;
-lichidul de spqlare al parbrizului/lunetei [i al farurilor
-verificare stare [i grad de uzurq al plqcu]elor de fr`nq
-presiunea si starea pneurilor.
-inspectare vizualq stare a motorului, cutiei de viteze, a
tuburilor (e[apament - alimentare - fr`ne), a pqr]ilor de La fiecare 3000 km verifica]i [i la nevoie se comple-
cauciuc (sabo]i - garnituri - apqrqtoare, etc.), furtunurile tazq nivelul uleiului de motor.
de la sistemul de alimentare cu combustibil [i fr`nare;
Va recomandqm folosirea produselor din gama FL
-verificare grad de \ncqrcare al bateriei (indicator optic) Group, deoarece au fost concepute în mod special
pentru vehiculele Alfa Romeo (consulta]i "Capacitq]i”"
din capitolul "Specifica]ii tehnice").

238
IMPORTANT-U
Uleiul de motor IMPORTANT-F
Filtrul de polen

Schimba]i uleiul de motor mai des dec`t se specificq în Dacq vehiculul e folosit frecvent \n zone extrem de
planul de între]inere dacq vehiculul e folosit întruna sau poluate, vq recomandqm \nlocuirea elementului de fil-
mai multe din urmqtoarele condi]ii deosebit de solici- trare mai des. |n mod special trebuie \nlocuit atunci
tante: c`nd se constatq reducerea cantitq]ii de aer introduse
-pentru tractarea unei remorci sau rulote \n habitaclu.
-pe drumuri prqfuite
-în cqlqtorii scurte (sub 7-8 km) [i repetate la o tempe-
raturq exterioarq scqzutq(sub zero grade). IMPORTANT-F
Filtrul Diesel
-c`nd motorul merge în gol frecvent sau se conduc dis-
tan]e lungi la viteze mici (ex: taxi sau livrari "din poartq Gradele de puritate diferite ale combustibilului diesel
în poartq") sau în cazul în care vehiculul nu este folosit din comer] (care nu corespund normei europene
timp îndelungat. EN590) ar putea face necesarq înlocuirea filtrului mai
frecvent dec`t se indicq în planul de între]inere.
IMPORTANT-F
Filtrul de aer

Dacq folosi]i vehiculul în zone cu mult praf schimba]i


filtrul de aer mai des dec`t se indicq în planul de
între]inere.
Dacq nu [ti]i exact la ce interval trebuie înlocuit filtrul
de aer [i uleiul de motor în func]ie de gradul de activi-
tate al vehiculului, contacta]i o Reprezentan]q FIAT.

239
IMPORTANT-B
Baterie Aceastq verificare trebuie îndeplinitq mai des dacq
vehiculul e folosit în principal pentru cqlqtorii scurte, sau
Vq recomandqm verificarea nivelului de încqrcare al dacq este prevqzut cu accesorii care consumq perma-
bateriei, de preferat înainte de sezonul rece, pentru a nent electricitate, chiar [i c`nd cheia e scoasq din con-
preveni înghe]area lichidului electrolitic. tact, în special în cazul accesoriilor adqugate dupq
achizi]ionarea vehiculului.
Dacq vehiculul e folosit în zone cu climq caldq sau în
condi]ii deosebit de aspre, vq recomandqm verificarea
nivelului lichidului din baterie (electrolitul) mai des dec`t
se specificq în planul de între]inere.

Între]inerea vehiculului trebuie fqcutq de o Reprezentan]q FIAT. Pentru opera]ii de rutinq pe care le pute]i efec -
tua singur, asigura]i-vvq întotdeauna cq ave]i echipamentul corespunzqtor, piese de rezervq originale FIAT [i
lichidele necesare; totu[i, nu efectua]i aceste opera]iuni dacq sunte]i lipsit de experien]q.

240
VERIFICAREA NIVELELOR
LICHIDELOR
IMPORTANT-C`nd completa]i
nivelele lichidelor, ave]i grijq sq nu
confunda]i diversele tipuri de lichide:
acestea sunt incompatibile unul cu
celqlalt [i pot produce deteriorarea
gravq a vehiculului.

IMPORTANT-Nu fuma]i niciodatq în


timp ce efectua]i opera]iuni în com-
partimentul motorului; pot fi prezente
gaze [i vapori inflamabili, cu riscul
provocqrii unui incendiu. 1.2 8V

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid


de fr`nq - 4 Lichid spqlare
parbriz/lunetq/faruri - 5 Lichid rqcire
motor 1.2 16V [i 1.4 16V
241
1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de
fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lune-
tq/faruri - 5 Lichid rqcire motor
1.8 16V

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de


fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lune-
tq/faruri - 5 Lichid rqcire motor
1.3 Multijet
242
1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de
fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lune-
tq/faruri - 5 Lichid rqcire motor

1.9 JTD - 1.9 Multijet

243
ULEI DE MOTOR

Verificarea uleiului de motor

Verificarea uleiului de motor trebuie sq se facq pe o suprafa]q planq, la


c`teva minute (aprox. 5) dupq oprirea motorului.
Verifica]i dacq nivelul se gqse[te între limitele MIN [i MAX . Zona cuprinsq
între semnele MIN [i MAX corespunde cu aprox. 1 litru de ulei.

Dacq nivelul este aproape de sau chiar sub linia MIN, adquga]i ulei prin ori-
1.2 8V ficul de alimentare p`nq se atinge limita MAX.Nivelul uleiului nu trebuie sq
depq[eascq limita MAX.

IMPORTANT Dacq o verificare de rutinq indicq faptul cq nivelul uleiului este


peste limita MAX, contacta]i o Reprezentan]q FIAT pentru ajustarea nivelu-
lui corect.

IMPORTANT Dupq ce a]i completat nivelul uleiului, înainte de a-l verifica


încq o datq, porni]i motorul timp de c`teva secunde [i a[tepta]i c`teva
minute înainte de verificare.
1.2 16V [i 1.4 16V

1.8 16V
244
Consumul de ulei de motor

Consumul maxim de ulei este, de obicei, de 400 grame la 1000 km.


|n perioada ini]ialq de folosire motorul trebuie sq se rodeze, astfel \nc`t con-
sumul de ulei de motor nu se poate considera stabilizat \nainte de parcurg-
erea primilor 5000 - 6000 km.
IMPORTANT Consumul uleiului de motor depinde de stilul de conducere [i
condi]iile de folosire a vehiculului.
IMPORTANT Nu adquga]i ulei cu alte caracteristici dec`t cele ale uleiului 1.3 Multijet
care se aflq deja \n motor.

1.9 JTD - 1.9 Multijet

ATENTIE Ave]i grijq la efectuarea opera]iunilor \n compartimentul motorului. Retine]i cq atunci c`nd motorul e \ncins,
ventilatorul poate \ncepe sq func]ioneze: pericol de rqnire.

Uleiul de motor folosit [i filtrul con]in substan]e nocive pentru mediul \nconjurqtor. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru
schimbarea uleiului [i a filtrului.

245
LICHID DE RQCIRE MOTOR

Nivelul lichidului de rqcire din rezervor trebuie verificat cu motorul rece [i


trebuie sq fie între limitele MIN [i MAX de pe rezervor.
Dacq nivelul e scqzut, slqbi]i capacul rezervorului [i turna]i încet un amestec
de 50 % apq distilatq [i 50% PARAFLU din cadrul gamei FL SELENIA prin
orificiul de alimentare p`nq c`nd atinge]i limita MAX.

Un amestec de 50-50 % apq distilatq [i PARAFLU'' oferq protec]ie antigel


p`nq la -35° C.
Nu scoate]i bu[onul rezervorului c`nd motorul este fierbinte: pericol de
arsuri.

ATEN}IE Sistemul de rqcire foloseste PARAFLU UP. Nu adquga]i lichid cu alte caracteristici dec`t cele ale uleiului care
se aflq deja \n motor.PARAFLU UP nu poate fi amestecat cu alte tipuri de lichide.Dacq a]i adqugat alte lichide ,nu porni]i
motorul [i contacta]i urgent o Reprezentan]q FIAT.

ATEN}IE Sistemul de rqcire este sub presiune. Dacq este cazul, \nlocui]i bu[onul numai cu unul original, pentru a nu
compromite eficien]a sistemului.

246
LICHIDUL DE SPALARE PARBRIZ/LUNETQ/FARURI

Pentru completare, deschide]i capacul A [i apoi turna]i un amestec de apq [i


lichid TUTELA PROFESSIONAL SC35 \n urmqtoarele concentra]ii:

-30 %TUTELA PROFESSIONAL SC35 [i 70 % apq pe timp de varq;

-50 %TUTELA PROFESSIONAL SC35 si 50 % apq iarna;

|n cazul temepraturilor sub 20 grade C folosi]i doar lichid TUTELA PROFES-


SIONAL SC35 nediluat.

ATENTIE Nu cqlqtori]i cu rezervorul spqlqtorului de parbriz gol. interven]ia acestui mecanism poate fi hotqr`toare \n ceea
ce prive[te ameliorarea vizibilitq]ii.

ATENTIE Unele substan]e pentru spqlarea parbrizului care se gqsesc în comer] sunt u[or inflamabile. În com -
partimentul motorului se gqsesc piese fierbin]i care pot declan[a un incendiu.

247
LICHIDUL DE FRÂN~

Nivelul lichidului din rezervor trebuie sq fie la maxim.Din c`nd \n c`nd verifi-
cati lumina de avertizare .

Folosi]i numai lichid DOT 4 pentru completare. Recomandqm TUTELA TOP


4, lichidul folosit ini]ial pentru sistemul de fr`nare.
IMPORTANT Lichidul de fr`nq [i ambreiaj este hidroscopic (adicq absoarbe
umezeala). Din acest motiv, dacq vehiculul e folosit în principal în zone cu un
grad mare de umiditate atmosfericq, lichidul trebuie înlocuit la intervale mai
dese dec`t se specificq în planul de între]inere.

Atunci c`nd desface]i capacul rezervorului nu permite]i ca lichidul sq vinq în contact cu pqr]ile vopsite. Dacq
acest lucru se întamplq, îndepqrta]i-ll imediat cu apq.

ATENTIE Lichidul de fr`nq este otrqvitor [i foarte coroziv. În cazul contactului accidental, spqla]i imediat pqr]ile
expuse cu apq [i sqpun neutru, apoi clqti]i abundent. Merge]i imediat la doctor dacq lichidul a fost înghi]it.

ATENTIE Simbolul de pe ambalaj indicq lichidul de fr`nq sintetic, diferit de tipul de lichid mineral. Folosirea
lichidelor minerale deterioreazq iremediabil garniturile de cauciuc ale sistemului de fr`nare.

248
FILTRUL DE POLEN
Filtrul de polen se gqse[te sub bord, l`ngq unitatea centralq de pe partea
pasagerului.
|NLOCUIREA FILTRULUI

Desface]i [uruburile A [i scoate]i elementul de filtrare ce trebuie \nlocuit.

FILTRUL DE AER
INLOCUIREA FILTRULUI

Modele 1.2 8V

Desface]i [uruburile din lateral [i de pe capacul filtrului de aer, scoate]i


capacul A [i apoi scoate]i elementul de filtrare B ce trebuie \nlocuit.

249
Modele 1.2-116V si 1.4-116V

Desface]i [uruburile A, scoate]i capacul B [i apoi scoate]i elementul de fil-


trare C ce trebuie \nlocuit.

Modele 1.3 Multijet


Desface]i [uruburile A, scoate]i capacul B [i apoi scoate]i elementul de fil-
trare C ce trebuie \nlocuit.

250
Modele 1.8-116V, 1.9JTD, 1.9 Multijet

Desface]i [uruburile A, scoate]i capacul B [i apoi scoate]i elementul de fil-


trare C ce trebuie \nlocuit.

251
FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIESEL (“green filter”)
SCURGEREA CONDENSULUI (versiunil deiesl)

IMPORTANT Prezen]a apei în circuitul de alimentare poate produce daune


serioase întregului sistem de injec]ie [i func]ionarea neregulatq a motorului.
Dacq semnalul luminos se aprinde înso]it de un mesaj pe display-ul
reprogramabil, contacta]i o Reprezentan]q Fiat urgent pentru remedierea
problemei.

ATEN}IE Prezen]a apei în circuitul de alimentare poate produce daune serioase întregului sistem de injec]ie
[i func]ionarea neregulatq a motorului. Dacq semnalul luminos se aprinde înso]it de un mesaj pe display-uul
reprogramabil, contacta]i o Reprezentan]q Fiat urgent pentru remedierea problemei. Daca acest mesaj apare
dupa ce ati alimentat, indica prezen]a apei \n rezervor: in acest caz, opriti imediat motorul [i cotacta]i o
Reprezentanta FIAT.

252
BATERIA
Bateria este de tipul "Între]inere limitatq" [i in condi]ii normale de func]ionare
electrolitul nu trebuie completat cu apq distilatq.
VERIFICAREA GRADULUI DE |NCQRCARE

Gradul de încarcare al bateriei poate fi verificat cu succes prin urmqrirea


indicatorului [i ac]ionarea în func]ie de culoarea pe care o prezintq.

Consulta]i tabelul alqturat sau eticheta de pe baterie.


Culoare albq strqlucitoare Completa]i nivelul electrolitului Contacta]i o Reprezentan]q Fiat

Culoare \nchisq Nivel scazut de \ncqrcare |ncqrca]i bateria


fqrq zona centralq verde (contacta]i o Reprezentan]a Fiat)

Culoare \nchisq cu zona verde \n centru Nivel electrolit [i grad de \ncqr- Nu face]i nimic
care suficient

ATENTIE Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii. Bateria tre -
buie \ncqrcatq \ntr-uun spa]iu bine aerisit, departe de surse de flqcqri sau sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu.

ATENTIE Dacq bateria e folositq av`nd un nivel scqzut de lichid este posibilq deteriorarea sa iremediabilq, [i
chiar pericolul de explozie.

253
INLOCUIREA BATERIEI Dacq este instalatq o baterie cu alte caracteristici,
termenele din PLANUL DE INTRETINERE nu vor mai fi
Dacq devine necesar, \nlocui]i bateria numai cu alta valabile. Consulta]i instruc]iunile furnizate de fabricantul
originalq av`nd acelea[i specifica]ii. bateriei.

Instalarea incorectq a accesoriilor electrice poate cauza daune serioase vehiculului. Dacq dupq achizi]ionarea
acestuia dori]i sq instala]i accesorii (alarmq, radio, radiotelefon, etc.) contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a
afla care sunt produsele cele mai indicate [i de asemenea dacq este necesarq folosirea unei baterii mai puter-
nice.
Verifica]i dacq sistemul electric al vehiculului este capabil sq suporte sarcina cerutq [i nu trebuie cumva
\nlocuitq bateria cu una mai puternicq.

ATENTIE Bateriile con]in substan]e nocive pentru mediul înconjurqtor. Pentru schimbarea bateriei vq reco -
mandqm sq contacta]i o Reprezentan]q FIAT unde se gqse[te echipamentul necesar depozitqrii fqrq a dquna
mediului [i în deplinq concordan]q cu legea.

ATENTIE Dacq vehiculul urmeazq sa nu fie folosit o perioadq îndelungatq într-uun climat foarte rece, scoate]i
bateria [i duce]i-oo într-uun loc cald, pentru a preveni înghe]area ei.

254
SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI IMPORTANT Dacq bateria e men]inutq la un grad de
DE VIA}Q A BATERIEI \ncqrcare sub 50 % pentru o duratq oric`t de scurtq,
urmarea va fi deteriorarea ei din cauza sulfatqrii,
Pentru a evita descqrcarea rapidq a bateriei [i a vq reduc`ndu-se mult capacitatea de pornire [i cresc`nd
asigura cq func]ioneazq corect, trebuie sq lua]i notq de riscul \nghe]qrii electrolitului (acesta se poate produce
urmqtoarele: de la -10 grade C).
- atunci c`nd vehiculul e parcat, asigura]i-vq cq u[ile, |n cazul nefolosirii \ndelungate, consulta]i sec]iunea
capota, portbagajul [i capacele interioare sunt \nchise PERIOADA DE INACTIVITATE A VEHICULULUI din
corespunzqtor. cadrul capitolului CUNOA{TEREA VEHICULULUI.
-luminile trebuiesc stinse.Pentru orice eventualitate,
ma[ina este dotata cu un sistem automat pentru stin- Dacq dupq achizi]ionarea vehiculului dori]i sq instala]i
gerea luminilor interioare. accesorii electrice care necesitq alimentarea continuq
cu energie (alarmq, op]iune voce, radionavigator cu
-trebuie evitatq folosirea accesoriilor electrice pentru o satelit func]ie antifurt, etc) sau accesorii care ar \ngre-
perioadq lungq de timp atunci c`nd motorul e oprit una sistemul electric, contacta]i o Reprezentan]q FIAT
(radio, lumini avarie, lumini parcare, etc.) al cqrei personal calificat vq poate sugera cele mai
potrivite produse, calcul`nd [i consumul total de
-\nainte de efectuarea oricqrei opera]iuni la sistemul energie pentru a vq asigura dacq sistemul electric exis-
electric, deconecta]i borna negativq al bateriei. tent este capabil sq suporte consumul necesar, sau
dacq trebuie instalatq o baterie nouq, mai puternicq.
-bornele trebuie sq fie \ntotdeauna bine fixate.

255
De fapt, \ntruc`t unele din aceste dispozitive continuq Consumul maxim al tuturor accesoriilor (standard [i
sq consume energie chiar [i c`nd cheia e scoasq din adqugate dupq achizi]ionare) trebuie sq fie mai mic de
contact (ma[ina sta]ionatq, cu motorul oprit), bateria se 0.6 mA x Ah (al bateriei) dupq cum se indicq \n tabelul
va descqrca treptat. urmqtor.

Baterie Consum maxim permis


40 Ah 24 mA
44 Ah 27 mA
50 Ah 30 mA

256
RO}I {I PNEURI
Verifica]i presiunea fiecqrui pneu, inclusiv de la roata de rezervq, o datq la
douq sqptqm`ni [i \nainte de cqlqtorii mai lungi.

Presiunea trebuie verificatq cu pneul rece, dupq o perioadq de pauzq.

Pentru presiunea corectq de umflare, consulta]i sec]iunea despre ro]i din


capitolul "Specifica]ii tehnice".

O valoare a presiunii necorespunzqtoare produce uzura neregulatq a pneu-


lui:
A - presiune normalq: pneu uzat uniform

B - presiune scqzutq: pneu uzat \n special pe margini

C - presiune prea mare: pneu uzat în special în partea centralq

Pneurile trebuie schimbate atunci c`nd profilul lor central scade sub 1.6
mm. În orice caz, urma]i regulamentul local.
AVERTISMENTE

-Pe c`t posibil, evita]i fr`narea bruscq, pornirile violente, etc.Evita]i în spe-
cial ciocnirile violente cu borduri, gropi sau alte tipuri de obstacole.
Deplasarea prelungitq pe terenuri accidentate poate duce la deteriorarea
pneurilor.

-Verifica]i periodic pneurile, cqut`nd urme de tqieturi laterale, umflqturi sau


uzurq neuniformq. La nevoie, contacta]i o Reprezentan]q FIAT..

257
-Evita]i supraîncqrcarea vehiculului: aceasta poate -|n cazul înlocuirii, folosi]i întotdeauna pneuri noi,
cauza deteriorarea gravq a ro]ilor [i pneurilor. evit`ndu-le pe cele de provenien]q necunoscutq.
-În caz de panq de cauciuc, opri]i imediat [i schimba]i-l
pentru a evita deteriorarea pneului, a jantei, a suspen- -Dacq schimba]i un pneu, schimba]i de asemenea [i
siilor [i a sistemului de direc]ie. ventilul de umflare.
Pneurile îmbqtr`nesc chiar [i fqrq a fi folosite intens.
Crqpqturile sunt un semn de îmbqtr`nire. În orice caz, -Pentru ca pneurile din fa]q [i din spate sq se uzeze
dacq pneurile montate pe vehicul au mai mult de 6 ani, uniform, recomandqm ca la fiecare 10-15 mii de kilo-
vor trebui verificate de un personal autorizat pentru a metrii sq le schimba]i între ele, men]in`ndu-le pe
afla dacq mai pot fi folosite. Nu uita]i sq verifica]i [i aceea[i parte a vehiculului, astfel înc`t sq nu se
roata de rezervq. inverseze direc]ia de rota]ie.

ATEN}IE-R
Re]ine]i cq aderen]a la drum depinde [i de presiunea corectq de umflare a pneurilor.

ATEN}IE- Presiunea excesiv de scqzutq cauzeazq supraîncqlzirea pneurilor [i posibila lor deteriorare gravq.

ATEN}IE-N
Nu schimba]i partea pe care sunt montate pneurile, invers`ndu-lle în cruce.

ATEN}IE-VVopsirea jantelor de aliaj care necesitq temperaturi mai mari de 150o C trebuie evitatq \ntruc`t pot fi
afectate caracteristicile mecanice ale acestora.

258
FURTUNURI DE CAUCIUC {TERGÃTOARE PARBRIZ LUNETÃ
În ceea ce prive[te furtunurile de cauciuc din cadrul LAMELE
sistemului de fr`nare [i alimentare cu combustibil,
respecta]i planul de între]inere din acest capitol. Curq]a]i periodic partea de cauciuc, folosind substan]e
Ozonul, temperaturile înalte [i lipsa îndelungatq de speciale; recomandqm TUTELA PROFESSIONAL
lichide în sistem poate cauza întqrirea [i crqparea SC35.
acestor furtunuri, cu posibile scurgeri. A[adar, este Dacq lamelele de cauciuc sunt îndoite sau uzate, va
necesarq o verificare amqnun]itq. trebui sq le înlocui]i. În orice caz, ele trebuie înlocuite
anual.
C`teva reguli simple pot reduce posibilitatea deteri-
orqrii lamelelor:
- dacq temperatura scade sub 0 grade, asigura]i-vq cq
lamelele nu sunt prinse de parbriz prin înghe]are. Dacq
e necesar, folosi]i un produs \mpotriva \nge]ului.
- înlqtura]i orice urmq de zqpadq de pe sticlq: pe l\ngq
protejarea lamelelor, ve]i preveni suprasolicitarea
motorului [i supraîncqlzirea.
- nu ac]iona]i [tergqtoarele de parbriz sau lunetq pe
sticla uscatq.

ATEN}IE Deplasarea cu lamelele [tergqtoarelor uzate constituie un pericol serios, deoarece în cazul
înrqutq]irii vremii vizibilitatea va fi compromisq.

259
Schimbarea lamelelor [tergqtoarelor de parbriz

Proceda]i dupq cum urmeazq:


A) [i pozi]iona]i lamela astfel înc`t sq formeze
- ridica]i bra]ul [tergqtorului (A
un unghi de 90 de grade cu bra]ul.
B) al sistemului de cuplare [i scoate]i lamela care trebuie
- apqsa]i butonul (B
A).
înlocuitq de pe bra] (A

- potrivi]i noua lamelq, introduc`nd sistemul de cuplare în spa]iul de pe bra].


Asigura]i-vq cq este bine fixatq.
Schimbarea lamelei de la lunetq

Proceda]i dupq cum urmeazq:


A) [i îndepqrta]i bra]ul de pe vehicul, de[urub`nd piuli]a
- ridica]i capacul (A
B) montatq pe pivot.
(B

- pozi]iona]i corect noul bra] [i str`nge]i bine piuli]a.

- cobor`]i capacul.

260
DUZE

{TERGQTORUL DE PARBRIZ

Dacq jetul de lichid e nesatisfqcqtor, verifica]i mai înt`i dacq existq suficient
lichid în rezervor. Consulta]i sec]iunea "Verificarea nivelelor de lichide" din
acest capitol.
Apoi verifica]i dacq orificiile duzelor nu sunt înfundate, la nevoie folosi]i un
ac.
Jetul de spqlare parbriz poate fi direc]ionat prin ajustarea unghiului de
\nclinare al duzelor. Dacq e necesar, direc]iona]i jetul duzelor cu ajutorul
[urubului de reglare (A).
Jetul de spqlare este direc]ionat la o \nql]ime de 1/3 de la marginea geamu-
lui.
STERGQTOR-LLUNETQ

Jetul de spqlare lunetq pot fi reglate \n acela[i fel.Duza este fixatq pe gea-
mul din spate.

SPQLQTOARE FARURI
Verifica]i periodic dacq duzele sunt curate [i intacte.
Duzele de spqlare a farurilor sunt activate automat odatq cu spqlqtorul de
parbriz, dacq farurile sunt aprinse.

261
CAROSERIE Acestea includ:

PROTEC}IE |MPOTRIVA AGEN}ILOR -Produse [i sisteme de vopsire care \i conferq vehicul-


ATMOSFERICI ului rezisten]q deosebitq \mpotriva ruginii [i coroziunii.

Principalele cauze ale coroziunii sunt: -Folosirea tablei de o]el galvanizatq foarte rezistentq la
coroziune.
-poluarea atmosfericq;
Protejarea cu ajutorul:
-aerul sqrat [i umiditatea (zone maritime, climate calde
[i umede); - unor produse pe bazq de cearq a compartimentului
motor, a pasajelor ro]iilor [i a altor locuri.
-condi]ii climaterice sezoniere.
- unor produse pe bazq de plastic a celor mai expuse
De asemenea, nu trebuie subestimatq ac]iunea zone: por]iunile de sub u[i, pasajele interioare ale
corozivq a prafului atmosferic transportat de v`nt pre- ro]iilor etc.
cum [i a prafului, nisipului, noroiului [i pietri[ului arun-
cate de alte vehicule. - folosirea construc]iilor tip carcasq “deschise” astfel
În ceea ce prive[te modelul FIAT PUNTO, compania înc`t sq se previnq condensul [i acumularea umezelii
noastrq a folosit cele mai bune tehnologii de fabrica]ie care pot declan[a ruginirea interioarq.
pentru a ob]ine o protec]ie eficientq a caroseriei
împotriva coroziunii. GARAN}IE PENTRU
EXTERIORUL VEHICULULUI

FIAT PUNTO este garantatq împotriva perforqrii provo-


cate de ruginq pentru orice component original din
structurq sau caroserie. Pentru termenii generali ai
acestei garan]ii, consulta]i bro[ura de garan]ie FIAT.

262
SFATURI PENTRU |NTRE}INEREA CAROSERIEI 3) spqla]i caroseria cu un burete înmuiat într-o solu]ie
u[oarq de detergent; clqti]i des acest burete;
Vopsea
4) clqti]i abundent cu apq, iar pentru uscare folosi]i un
Vopseaua nu are doar un rol estetic ci [i de protec]ie a jet de aer sau piele de cqprioarq.
tablei de metal pe care o acoperq.
În cazul zg`rieturilor profunde, vq recomandqm sq C`nd usca]i, ave]i deosebitq grijq de zonele mai pu]in
efectua]i urgent retu[urile necesare pentru a împiedica vizibile precum marginile portierelor, capotelor [i
formarea ruginii. împrejurul farurilor unde apa poate stagna. Vehiculul
Numai produsele originale trebuie folosite pentru nu trebuie lqsat imediat într-un spa]iu închis ci într-unul
retu[are (consulta]i "Plqcu]a pentru identificarea vopse- deschis pentru a permite evaporarea apei rqmase.
lelor" din capitolul "Specifica]ii tehnice"). Nu spqla]i vehiculul dupq ce a fost expus la soare sau
Între]inerea obi[nuitq a pqr]ilor vopsite constq în c`nd capota e încinsq: aceasta poate cauza deterio-
spqlarea la intervale regulate în func]ie de condi]iile de rarea vopselei de pe caroserie.
utilizare [i mediu. De exemplu, în zone foarte poluate Pqr]ile exterioare din plastic trebuie curq]ate în acela[i
sau dacq pe drum s-a presqrat sare, vq recomandqm fel ca [i restul vehiculului.
spqlarea mai frecventq a ma[inii. Pe c`t posibil, nu parca]i sub copaci; substan]a
rq[inoasq pe care o secretq multe specii cauzeazq
Pentru spqlarea corectq a vehiculului: pierderea luciului [i spore[te posibilitatea declan[qrii
procesului de ruginire.
1) îndepqrta]i antena de pe acoperi[ pentru a preveni
deteriorarea ei în cazul în care ma[ina e dusq la o IMPORTANT Excrementele de pqsqri trebuie spqlate
spqlqtorie automatq; imediat [i cu meticulozitate întruc`t acidul pe care îl
con]in este deosebit de agresiv.
2) stropi]i ma[ina cu un jet de apq cu presiune
scqzutq;

Detergen]ii polueazq apa. Vehiculul trebuie prin urmare spqlat în zone echipate pentru colectarea [i purificarea
lichidului folosit în procesul de spqlare.

263
Geamuri ECHIPAMENTE INTERIOARE
Folosi]i produse speciale pentru curq]area geamurilor. Verifica]i periodic dacq nu existq apq sub carpete (în
Folosi]i materiale moi pentru a evita zg`rierea sticlei. urma scurgerii pantofilor uzi, a umbrelelor, etc.),care ar
putea cauza oxidarea podelei .
IMPORTANT Interiorul lunetei trebuie curq]at u[or cu
un material moale, [terg`nd în direc]ia filamentelor CURÃ}AREA SCAUNELOR, TAPISERIEI
pentru a evita deteriorarea dispozitivului de încqlzire.
- folosi]i o perie moale sau un aspirator pentru înde-
Compartimentul motorului pqrtarea prafului. Catifeaua se curq]a mai bine cu peria
umezitq.
La sf`r[itul iernii compartimentul motorului trebuie - freca]i scaunele cu un burete înmuiat într-o solu]ie de
spqlat cu grijq, fqrq a direc]iona jetul de apq asupra apq [i detergent neutru.
unitq]ilor de control electronice. Contacta]i un atelier
specializat pentru efectuarea acestei opera]iuni.

IMPORTANT Vehiculul trebuie spqlat cu motorul rece


[i cheia de contact la STOP. Dupq spqlare asigura]i-vq
cq diversele dispozitive de protec]ie (ex: apqrqtoare de
cauciuc [i capace) nu au fost deteriorate sau îndepqr-
tate.

ATENTIE Nu folosi]i niciodatq produse inflamabile precum gazolina sau substan]e care con]in petrol pentru a
curq]a interiorul ma[inii. Încqrcqturile electrostatice produse în urma frecqrii pot declan[a un incendiu.

264
CURÃ}AREA SCAUNELOR DE PIELE PQR}ILE INTERIOARE DE PLASTIC

- îndepqrta]i murdqria uscatq cu o piele de cqprioarq Folosi]i produse speciale concepute pentru men]inerea
sau c`rpq u[or umezitq, fqrq a apqsa. aspectului pieselor.

- curq]a]i petele de lichid [i grqsime cu un material IMPORTANT Nu folosi]i niciodatq spirt sau benzinq
absorbant uscat, fqrq a freca. pentru curq]area bordului.

Apoi [terge]i cu o c`rpq moale sau piele de cqprioarq


înmuiatq într-o solu]ie de apq [i sqpun neutru. Dacq
petele rqm`n, folosi]i produse speciale, urm`nd cu
aten]ie instruc]iunile de folosire.

IMPORTANT Nu folosi]i niciodatq spirt sau produse pe


bazq de alcool.

ATEN}IE Nu pqstra]i tuburi cu aerosoli în vehicul. Acestea pot exploda. Tuburile cu aerosoli nu trebuie nicio -
datq expuse unor temperaturi de peste 50o C. Temperatura din interiorul unei ma[ini expuse la soare poate
depq[i cu mult aceastq valoare.

265
SPECIFICA}II TEHNICE
DATE DE IDENTIFICARE...................................... 267
CODURI MOTOR - MODELE CAROSERIE.......... 269
MOTOR.................................................................. 270
ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL......................... 271
TRANSMISIE.......................................................... 271
FRÂNE.................................................................... 272
SUSPENSIE .......................................................... 272
SISTEM DIREC}IE................................................ 272
RO}I {I PNEURI.................................................... 273
DIMENSIUNI.......................................................... 277
PERFORMAN}E.................................................... 280
MASE..................................................................... 281
CAPACITQ}I.......................................................... 283
FLUIDE {I LUBRIFIAN}I......................................... 285
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL........................... 287
EMISII CO2............................................................ 288
MONTAREA SISTEMULUI
“ISOFIX” PENTRU COPII...................................... 289

266
DATE DE IDENTIFICARE
Vq recomandqm sq nota]i codurile de identificare. Datele de identificare im-
primate pe diversele plqcu]e [i pozi]ia lor sunt precum urmeazq:
1 - plqcu]a de identificare
2 - placu]a caroserie
3 - plqcu]a identificare vopsele caroserie
4 - plqcu]a motor.

PLÃCU}Ã DE IDENTIFICARE

Aceasta se gqse[te pe traversa frontalq din compartimentul motorului.


Con]ine urmqtoarele informa]ii:
A Spa]iu pentru numele fabricantului.
B Spa]iu pentru detalii omologare na]ionalq
C Codul vehiculului
D Numqrului de identificare al [asiului
E Greutatea maximq a vehiculului \ncqrcat complet
F Greutatea maximq a vehiculului \ncqrcat complet cu remorcq
G Greutatea maximq a vehiculului pe axul fa]q
H Greutatea maximq a vehiculului pe axul spate
I Tipul motorului
L Codul versiunii de caroserie
M Cod piese de schimb
N Spa]iu pentru coeficientul de fum (modele diesel)

267
PLÃCU}Ã CAROSERIE

Aceasta este situatq pe podea în compartimentul pasagerilor, \n partea


dreaptq a scaunului pasagerului:

Ea poate fi cititq prin loca[ul special din covora[ [i include urmqtoarele


date:
- tipul vehiculului (ZFA 188000)
- numqrul de serie al fabricantului (numqrul de [asiu).
PLÃCU}Ã IDENTIFICARE
VOPSEA CAROSERIE

Plqcu]a se gqse[te în partea st`ngq din interiorul u[ii.


Con]ine urmqtoarele informa]ii:
A. Fabricant vopsea
B. Nume culoare
C. Cod culoare.
D. Cod culoare retu[

MARCAJ MOTOR

Marcajul motorului este poansonat pe blocul motor, înspre cutia de viteze, [i


include modelul [i numqrul [asiului.

268
CODURI MOTOR - MODELE CAROSERIE

Versiuni Cod motor Model caroserie


3 usi 5 usi
1.2 8v cu direc]ie mecanicq 188A4000 188AXA1A00X 188BXA1A 01Y
1.2 8v cu direc]ie asistatq 188A4000 188AXA1A 00Y 188BXA1A 01W
1.2 16v 188A5000 188AXB1A 02N 188AXB1A 03N
1.4 16v 843A1000 188AXM1A 20 188AXM1A 21
1.4 16v SPORTING 843A1000 188AXM1B 22 -
1.8 16v 188A6000 188AXF1A 12D 188BXXF1A 15C
1.3 Multijet 188A9000 188AXH1A 16B 188AXH1A 17B
1.9 JTD 188A7000 188AXG1A 13E 188AXG1A 14C
1.9 JTD SPORTING 188A7000 188AXG1A 13F -
1.9 Multijet 188B2000 188AXL1A 18B 188AXL1A 19B
1.9 Multijet HGT 188B2000 188AXL1A 1B -

269
MOTOR

270
ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL/APRINDERE
1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet

Alimentare Injec]ie electronicq multipunct secven]ialq fazatq Injec]ie directq cu sistem


cu sistem electronic de injec]ie integrat electronic de control Unijet”Common Rail
, [i turbocompresor + intercooler

TRANSMISIE

1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet
Cutie de viteze Cinci viteze înainte ([ase la unele versiuni) sincronizare [i mar[arier
Ambreiaj Ac]ionare,hidraulicq,cu autocompensare a jocului
Trac]iune Fa]q

Modificqrile sau repara]iile la sistemul de alimentare cu combustibil efectuate incorect [i fqrq a se fi luat în seamq
caracteristicile tehnice ale sistemului pot cauza proasta func]ionare [i riscul de incendiu.

271
FRÂNE

1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet
Fr`ne de serviciu:
- fa]q Disc ( ventilat la unele versiuni)
- spate Tambur sau disc (la unele versiuni)
Fr`nq parcare Controlatq de levier manual, ac]ioneazq asupra fr`nelor din spate.

IMPORTANT Apa, ghea]a [i sarea de pe drum depozitatq pe discuri poate reduce eficien]a primei fr`nqri.

SUSPENSIE
1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet
Fa]q Tip Mc Pherson cu ro]i independente
Spate Semiindependente cu bra]e interconectate

SISTEM DIREC}IE

1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet
Tip Pinion [i cremalierq, [i ca alternativq cu sistem
servo electric (unde este cazul)
Diametru de bracare
(între trotuare) m 10.5

272
JANTE {I PNEURI
Jante din o]el sau aliaj.Pneuri radiale fqrq camerq de aer.Cartea de propri-
etate specificq toate pneurile omologate.

IMPORTANT În cazul unor discrepan]e între acest manual [i cartea de pro-


prietate a vehiculului, lua]i în considera]ie doar indica]iile din cartea de pro-
prietate.

În timp ce dimensiunile specificate rqm`n acelea[i, pentru siguran]a con-


ducerii, vehiculul trebuie dotat cu pneuri de aceea[i marcq [i tip la toate
ro]ile.

IMPORTANT Nu folosi]i camere de aer la pneurile fqrq camere.


Roata de rezervq

Apqsa]i janta de o]el. Anvelopq tubelees.


Geometria ro]ilor

Convergen]a ro]ilor fa]q mqsurate din jantq \n jantq: 0+_ 1 mm


Valorile se referq la ma[ina \n ordine de mers.
CITIREA CORECTÃ A CODULUI DE PE PNEURI
Exemplu: 185/60 R 14 82 H

185 = lq]imea nominalq (distan]a dintre flancuri în mm)


60 = procent raport înql]ime /lq]ime
R = pneu radial
14 = diametrul jantei în inci
82 = indice de greutate
H = indice vitezq maximq.
273
Index greutate (capacitate) Indice vitezq maximq MARCAJELE DE PE JANTQ

60 = 250 kg 84 = 500 kg Û = p`nq la 160 km/h Exemplu: 51/2 J x 14 H2 35


61 = 257 kg 85 = 515 kg R = p`nq la 170 km/h
62 = 265 kg 86 = 530 kg S = p`nq la 180 km/h 5½ = lq]imea jantei în inch
63 = 272 kg 87 = 545 kg T = p`nq la 190 km/h J = \nql]imea umqrului
64 = 280 kg 88 = 560 kg U = p`nq la 200 km/h de sprijin al anvelope
65 = 290 kg 89 = 580 kg H = p`nq la 210 km/h 14 = diametrul nominal în
66 = 300 kg 90 = 600 kg V = peste 240 km/h inch(corespunde cu
67 = 307 kg 91 = 615 kg W = p`nq la 270 km/h diametrul pneului care
68 = 315 kg 92 = 630 kg Y = p`nq la 300 km/h monteazq pe ea) (33)
69 = 325 kg 93 = 650 kg H2 = forma [i numqrul "coc
70 = 335 kg 94 = 670 kg (reliefate pe circumfer
71 = 345 kg 95 = 690 kg pentru a men]ine pne
72 = 355 kg 96 = 710 kg camerq de aer pe jan
73 = 365 kg 97 = 730 kg 35 = distan]a dintre planul
74 = 375 kg 98 = 750 kg a[ezare al jantei [i pla
75 = 387 kg 99 = 775 kg mediu
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg

274
PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar)

C`nd pneurile sunt \ncinse presiunea de umflare trebuie sq fie cu 0.3 bari \n plus fa]q de cea indicatq.
La pneurile de iarnq presiunea de umflare trebuie sq fie cu 0.2 bari \n plus fa]q de cea indicatq.
276
DIMENSIUNI
Dimensiunile sunt în mm [i se referq la un
vehicul dotat cu pneuri standard.
Înal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat.
VOLUM COMPARTIMENT
BAGAJE

Capacitate
(standard VDA) 264 dm3

Modele cu 3 usi A B C D E F(*) G(**) H(*)


3840 804 2460 576 1480 1398 1660 1392

(*) dimensiunile pot varia \n func]ie de dimensiunile jantei


(**) lq]imea peste oglinzi : 1954 mm

277
DIMENSIUNI
Dimensiunile sunt în mm [i se referq la un vehicul dotat
cu pneuri standard.
Înal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat.
VOLUM COMPARTIMENT
BAGAJE

Capacitate 264 dm3


(standard VDA)

versiunile SOUND,
SPORTING, HGT A B C D E F(*) G(**) H(*)
3843 800 2460 583 1480 1398 1660 1392

(*) dimensiunile pot varia \n func]ie de dimensiunile jantei


(**) lq]imea peste oglinzi : 1954 mm

278
DIMENSIUNI
Dimensiunile sunt în mm [i se referq la un vehicul
dotat cu pneuri standard.
Înal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat.
VOLUM COMPARTIMENT
BAGAJE

Capacitate 297 dm3

Modele cu 5 usi A B C D E F(*) G(**) H(*)


3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1392

(*) dimensiunile pot varia \n func]ie de dimensiunile jantei


(**) lq]imea peste oglinzi : 1954 mm

279
PERFORMAN}E

Viteza maximq admisq dupq rodaj \n km/h

280
MASE

(*) Cu echipamente speciale (trapq, c`rlig de remorcare, etc.) încqrcqtura netq va fi redusq cu o valoare egalq cu
masa acestora.
(**) Sarcinile nu trebuie depq[ite . Este responsabilitatea conducqtorului sq posteze bunurile în portbagaj sau/[i în suprafa]a de
încqrcare în acord cu sarcinile maxim admise.
( ) Pentru unele pie]e

281
(*) Cu echipamente speciale (trapq, c`rlig de remorcare, etc.) încqrcqtura netq va fi redusq cu o valoare egalq cu
masa acestora.
(**) Sarcinile nu trebuie depq[ite . Este responsabilitatea conducqtorului sq posteze bunurile în portbagaj sau/[i în suprafa]a de
încqrcare în acord cu sarcinile maxim admise.
( ) Pentru unele pie]e

282
CAPACITQ}I

Pentru temperaturi mai mici de - 20 C vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA PERFORMER SAE5W-30
O

283
Pentru temperaturi mai mici de - 20 C vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA PERFORMER SAE5W-30
O

1.3 Multijet

284
FLUIDE {I LUBRIFIAN}I
PRODUSE RECOMANDATE {I CARACTERISTICILE LOR

( ) Pentru temperaturi extrem de scqzute vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA PERFORMER SAE5W-30
( ) Pentru temperaturi extrem de scqzute vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA WR 5W-40

285
( ) IMPORTANT Nu amesteca]i sau adquga]i lichide cu alte specifica]ii dec`t cele men]ionate mai sus.

286
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
Consumul de combustibil de mai jos este determinat pe baza testelor omologate de Directivele Europene.

Procedura de mqsurare este urmqtoarea:

ciclu urban: pornire la rece urmatq de un condus ce simuleazq folosirea ma[inii \n ora[
extra urban: accelerqri frecvente \n toate treptele. Viteza variazq \ntre 0-120 km/h
combinat: este calculat ca o medie a celor douq de mai sus cu ponderea de 37% pentru ciclul urban [i 63% pen-
tru cel extra urban

IMPORTANT Tipul [oselei, condi]iile de trafic [i vreme, stilul de conducere nivelul de echipare/accesorii, sarcinq,
portbagaj pe acoperi[ [i alte situa]ii influen]eazq coeficientul aerodinamic cu urmqri akle valorilor de consum.

287
EMISII CO2

Nivelul emisiilor de Co2 este indicat \n tabelul urmqtor la un nivel combinat de consum
Emisiile Co2 \n concordan]q cu Directiva 1999/ 100/EC (g/km)

MOTOARE PE BENZINQ

MOTOARE DIESEL

288
SISTEMUL DE PROTEC}IE A COPILULUI " ISOFIX Datoritq faptului cq mqrimile sunt diferite se pot instala
" maxim 3 scaune pe bancheta din spate. |n fa]q pe
ISOFIX este un standard european, o op]iune scaunul pasagerului se poate instala numai scaunul de
adi]ionalq, care nu împiedicq folosirea sistemului copii obi[nuit.
tradi]ional. Acesta va fi ancorat numai folosind cen-
turile potrivite. Linia de accesorii Fiat se potrive[te copiilor de p`nq la
18 kg cu fa]a înspre direc]ia de mers [i copiilor de p`nq
Linia de accesorii Fiat se potrive[te copiilor de p`nq la 13 kg cu fa]a înapoi. (grupele 0, 0+ [i 1). Acest scaun
la 18 kg cu fa]a înspre direc]ia de mers [i copiilor de pentru copii este recomandat fiind proiectat [i experi-
p`nq la 13 kg cu fa]a înapoi. (grupele 0, 0+ [i 1). mentat special pentru Fiat Punto. Acest sistem a fost
Acest sistem a fost certificat cu Standardul european certificat cu Standardul european ECE-R44/03.
ECE-R44/03.

289
FIXAREA SCAUNULUI PENTRU
GRUPELE 0 [I 0+

Pentru copiii din grupa 0, 0+, scaunul copilului este plasat cu spatele (copiii
de p`nq la 13 kg) [i copilul este protejat ca în D.

C`nd copilul cre[te [i trece la grupa 1, muta]i scaunul copilului cu fa]a în


direc]ia de mers.
Proceda]i dupq cum urmeazq:

- verifica]i dacq levierul B este în pozi]ie liberq (de repaus).


- identifica]i inelele de fixare A apoi fixa]i sistemul de re]inere cu dispozi-
tivele de fixare C aliniate cu inelele de fixare ale ma[ini ;
- împinge]i sistemul de prindere p`nq c`nd auzi]i clicurile de blocare ;
- verifica]i închiderea mi[c`nd cu putere scaunul copilului. Mecanismul de
siguran]q încorporat în scaun împiedicq fixarea necorespunzqtoare, cu doar
una dintre închizqtori cuplatq.

ATEN}IE Monta]i acest sistem doar atunci c`nd automobilul nu se deplaseazq. Sistemul e ancorat corect abia c`nd se aud
douq clicuri. În orice caz, pqstra]i instruc]iunile de montare furnizate de fabricant.

290
Fixarea scaunului pentru grupa 1

Proceda]i dupq cum urmeazq:

- verifica]i dacq levierul B este în pozi]ie liberq (de repaus).


- identifica]i inelele de fixare A apoi fixa]i sistemul de re]inere cu dispozitivele
de fixare C aliniate cu inelele de fixare ale ma[ini ;
- împinge]i sistemul de prindere p`nq c`nd auzi]i clicurile de blocare ;
- verifica]i închiderea mi[c`nd cu putere scaunul copilului. Mecanismul de sig-
uran]q încorporat în scaun împiedicq fixarea necorespunzqtoare, cu doar una
dintre închizqtori cuplatq.

Pentru a aplica centura de siguran]q corespunzqtor citi]i instruc]iunile


scaunului de copil.

291
INDEX - nivelul combustibil.................................................18
Cutie de viteze (utilizare).......................................163 Hayon
Chei.........................................................................13 - extindere ...........................................................103
Accesorii achizi]ionate de proprietar......................125
Coloana de direc]ie...............................................272 - luminq ................................................................222
Air bag
Centuri de siguran]q
- air bag conducqtor..............................................151
- instruc]iuni generale ..........................................142 Inactivitatea autovehicolului ..................................172
- dezactivarea manualq air bag pasager..............152
- adjustarea \n \nql]ime ........................................137 |ndicatorii de direc]ie
- air bag pasager...................................................151
- \ntre]inere ..........................................................144 - schimbarea becurilor ..................................217-219
- air bag lateral......................................................153
- utilizare ..............................................................135 - controlul ...............................................................79
Aeratoare............................................................63-64
Cruise Control .........................................................86 Instrumente .............................................................18
Adjustarea coloanei de direc]ie................................60
Compartimentul motor ..........................................264 Interior ...................................................................264
A treia luminq de fr`nq...........................................219
Adjustarea farurilor (cu sistemul electric)...............111
Display-ul digital .....................................................22 |ntre]inerea autovehiculului
Anvelope
Dimensiuni ............................................................277 - verificqri adi]ionale ............................................234
- standard..............................................................275
Date de identificare ..............................................267 - planul de inspec]ii anual ....................................238
- marcajul anvelopelor...........................................273
Dispozitivul de pornire ............................................16 - planul de revizii ..................................................236
- anvelope de iarnq...............................................170
Display-ul multifunc]ional ........................................24 |ncqlzire lunetq ........................................................92
Display-ul multifunc]ional reconfigurabil .................28 |n caz de urgen]q ..................................................198
Bateria
- verificarea \ncqrcqrii............................................253
Emisii CO2 ............................................................288 Lumina de fr`nq adi]ionalq
- pornire cu baterie auxiliarq.................................200
Extinderea porbagajului ........................................103 - \nlocuirea becului ...............................................219
- re\ncqrcarea........................................................230
Echipamentul interior ..............................................93 La sta]ia de alimentare ..........................................130
- \nlocuirea............................................................254
Lumina de fr`nq
Becuri (\nlocuire)....................................................213
Filtrul de aer .........................................................249 - \nlocuirea becului ...............................................219
Butoane de control...................................................20
Fr`ne Lumina scrumierq ....................................................94
Butoane ...................................................................91
- nivelul lichid .......................................................248 Lumina de pozi]ie
Bord [i butoane..........................................................4
- fr`na de m`nq ...................................................162 - \nlocuirea becului ........................................217-219
Bujii........................................................................270
- urgen]q [i service ..............................................272 - control ..................................................................79
Blocarea coloanei de direc]ie...................................17
Folosirea corectq a vehiculului .............................158 Lumini externe .........................................................78
Bu[onul de alimentare ..........................................132
Fluide [i lubrifian]i .................................................285 Lumini de cea]q fa]q
Bordul .....................................................................5-6
Fr`na de m`nq .....................................................162 - \nlocuirea becului ...............................................218
Filtrul de polen ......................................................249 - butonul de control ................................................91
Caroseria
FIS(comutator \ntrerupere alimentare) ...................92 Limita de greutate .................................................142
- \ntre]inere............................................................262
Fix & GO(set de repara]ii rapide) .........................208 Lubrifian]i (specifica]ii) ...........................................285
- codurile versiunii.................................................269
Follow me home ....................................................80 Lumina plqcu]a de \nmatriculare
Capota motor..........................................................107
Folosirea cutiei de viteze ......................................163 - \nlocuirea becului ...............................................220
Capacitq]i...............................................................283
Filtru diesel (green filtre) .....................................252 Luminq cea]q spate
Clipirea farurilor....................................................... 79
Faruri .............................................................111-112 - \nlocuirea becului ...............................................219
Combustibil
- control ..................................................................91
- consum...............................................................287
Luminq mar[arier
- \ntreruperea alimentqrii ........................................92
- \nlocuirea becului ...............................................219
292
Nivelul lichidului de fr`nq ......................................248 Spqlqtor lunetq
Nivelul fluidului de motor .......................................246 - comutator .........................................................85
- nivelul fluidului ...............................................247
Parcarea ................................................................162 Stergqtor spate
Performan]e ...........................................................280 - lamelq ............................................................259
Plqcu]e de identificare ...........................................267 - comutator ........................................................85
Pretensionarea ......................................................141 - duze ..............................................................261
Protec]ia mediului ..................................................133 - spqlare inteligentq ...........................................85
Parasolare ...............................................................95 Sisteme de siguran]q ........................................134
Pornirea motorului Scaune ...........................................................56-57
- versiunile diesel .................................................160 Spqlare inteligentq .........................................82-85
- pornirea de urgen]q ...........................................161 Sistemul audio
- dispozitivul de pornire ..........................................16 - instalare ........................................................121
- versiunile pe benzinq .........................................159 - programare ....................................................120
- oprirea motorului ................................................161 - diagramq de instalare.................................... 270
- \ncqlzirea motorului ............................................161 Suspensii ..........................................................272
Simboluri ..............................................................8
Mediu(protec]ie) ....................................................133 Specifica]ii tehnice ............................................266
Motor Scule .................................................................206
- date de identificare ............................................269 Spqlqtor faruri
- pornirea ..............................................................159 - comutator .........................................................85
- date tehnice .......................................................270 Spqlqtor lunetq
- comutator........................................................ 85
Sistemul ABS ........................................................113 - nivelul fluidului ...............................................247
Sistemul ASR ........................................................116 Stergqtor parbriz
Sistemul de \nchidere centralizatq ..........................98 - lamelq ............................................................259
Sistemul de control al climatizqrii - comutator .........................................................81
- automatic bizonal .................................................71 - duze ...............................................................261
- sistemul de control climatic manual .....................68 - spqlare inteligentq........................................... 82
Sistemul ABS ........................................................113
Sistemul electronic de direc]ie (Dualdrive) ............126 Transportul copiilor \n siguran]q .......................144
Sistemul EOBD .....................................................119 Turometru ...........................................................18
Sistemul ESP ........................................................115 Tractarea ma[inii ..............................................232
Sistemul Fiat CODE ...............................................11 Tractarea unei rulote ........................................167
Siguran]e ...............................................................223
Sistemul Isofix pentru copii ...................................289
Suspendarea autovehiculului ................................231
Senzorii de parcare ...............................................128
Senzorul de ploaie ..................................................83

293

S-ar putea să vă placă și