P. 1
Curriculum Istorie Universal A, Cl v-IX

Curriculum Istorie Universal A, Cl v-IX

|Views: 982|Likes:
Published by Vicol Dumitru

More info:

Published by: Vicol Dumitru on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

CLASA a V-a Obiective de referinţă. Elevul va fi capabil: Activităţi de învăţare. Exemple: 1.

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric — să cunoască marile epoci istorice în — exerciţii de antrenare şi utilizare a noţiunilor : succesiunea lor cronologică; înainte, după, simultan; — să cunoască diverse tipuri de calendar — exerciţii de utilizare a datelor şi a (grecesc, roman); evenimentelor istorice în expunerea orală sau — să citească axe cronologice simple; scrisă; — să opereze cu unităţi de calculare a timpului — exerciţii de descriere şi comparare a (an, deceniu, secol, mileniu); calendarelor studiate; — să localizeze arealul de trai al popoarelor — exerciţii de localizare a evenimentelor antice; studiate pe hărţile de contur; — să realizeze hărţi de contur simple. — exerciţii de citire şi elaborare a semnelor convenţionale. 2. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice — să cunoască diferite tipuri de izvoare istorice — exerciţii de lucru cu documente istorice; (colecţii de izvoare, cărţi de lectură, dicţionare — alcătuirea comunicărilor în baza izvoarelor etc.); istorice; — să utilizeze diferite tipuri de surse istorice; — exerciţii de descriere a unor informaţii — să compare informaţii identice din diferite concrete din diferite surse istorice. surse istorice. 3. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate, formarea deprinderilor de învăţare — să cunoască şi să explice noţiunile de bază ale — exerciţii de lucru cu izvoarele istorice; istoriei universale, antice (preistorie; istorie; — exerciţii de utilizare corectă a dicţionarului epocă istorică; antichitate; civilizaţie; cultură); explicativ; — să cunoască semnificaţia dicţionarului; — exerciţii de definire a termenilor istorici; — să definească principalele noţiuni referitoare — realizarea unor creaţii proprii cu utilizarea la preistorie şi istoria antică; terminologiei studiate; — să formuleze întrebări la tema studiată. — jocuri de utilizare a noţiunilor. 4. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie — să cunoască principalele schimbări care au — exerciţii de identificare a schimbărilor în timp avut loc în istoria antică; şi spaţiu; — să explice cauzele unor evenimente istorice; — antrenarea curiozităţii în punerea întrebărilor; — să demonstreze importanţa activităţii omului — exerciţii de comparare a diferitelor procese şi în procesul de schimbare; evenimente în evoluţia istorică; — să explice consecinţele principalelor — compararea vieţii cotidiene la diferite popoare evenimente din istoria universală, antică. antice; — exerciţii de explicare a cauzelor diferenţelor. 5. Descrierea şi interpretarea situaţiilor istorice — să cunoască cele mai importante evenimente — exerciţii de alcătuire a povestirilor despre din istoria antică; evenimentele studiate; — să descrie diferite opinii asupra unor — exerciţii de alcătuire a întrebărilor şi de evenimente istorice; prezentare a răspunsurilor; — să explice principalele caracteristici ale — exerciţii de alcătuire a unui plan simplu al civilizaţiei antichităţii; expunerii; — să recunoască diferite opinii ale unuia şi — exerciţii de comparare a diferitelor izvoare aceluiaşi eveniment istoric. despre unul şi acelaşi eveniment istoric. 6. Formarea atitudinilor şi a valorilor — să manifeste interes pentru înţelegerea — organizarea de excursii la muzee; timpului istoric şi a spaţiului istoric şi — lucrul în bibliotecă şi cercetarea diverselor organizarea timpului personal; surse; — să manifeste interes pentru păstrarea şi — activităţi de participare la acţiuni colective;

— exerciţiu de interpretare a hărţilor istorice. Preistoria umanităţii 1. — să conştientizeze rolul personalităţilor în istorie. 5. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric — să cunoască principalele evenimente din — exerciţiu de povestire a evenimentelor epoca medievală. Omul şi mediul.2. Marea colonizare greacă. în timp ce. — să explice deosebirile dintre diferite calendare — alcătuirea axelor cronologice ale (creştin.3. diferitelor popoare studiate. Sfârşitul epocii antice. Aportul culturii greceşti la dezvoltarea civilizaţiei universale. calendarelor studiate. 5. EPOCA ANTICĂ. Imperiul Macedonian. după. Capitolul IV. . Natura şi populaţia. Aportul culturii romane la dezvoltarea civilizaţiei universale.ocrotirea diferitelor surse istorice. Divizarea Imperiului Roman de Apus. EPOCA STRĂVECHE Capitolul I.5. 4. China antică.2. 3. 3. evenimentelor studiate. Exemple: 1. Omul şi mediul 3. islamic).2. cuvinte proprii. 1. Capitolul II.1. 2.2. Viaţa economică şi organizarea politică. Roma antică şi popoarele vecine: celţii. Popoarele Orientului antic. Fondarea Romei.1.4. Egiptul antic. 3. Civilizaţiile cretană şi miceniană. 4.1. Grecia antică 3.4. Organele de conducere. în succesiunea lor cronologică. Modul de viaţă.4. — să ordoneze cronologic secvenţele unui — exerciţiu de descriere şi comparare a eveniment istoric utilizînd termenii: înainte. 4.1.7. Apariţia artelor şi a credinţelor religioase. De la Republică la Imperiu. Sfârşitul Imperiului Roman de Apus 5.1. Roma antică 4. Elevul va f i capabil: Activităţi de învăţare. Oastea romană. Orientul antic 2. Capitolul III. 3. Coloniile greceşti din bazinul Mării Negre.5. Republica Romană. Războiul peloponeziac şi criza lumii greceşti. Oraşele-state greceşti. Războaiele medice . consecutiv.2. India antică. Cultura şi religia Romei antice. 2. germanii. Cultura greacă şi elenistică. Primii oameni. perioada regalităţii. Importanţa istorică a civilizaţiei antice. istorice. Capitolul V. Apariţia şi adoptarea creştinismului. Cultura şi religia în Orientul antic. 4. Epoca homerică 3.3.3. 2. — să localizeze spaţiul istoric al diferitelor — exerciţiu de localizare a spaţiul istoric al popoare în epoca medievală. Statele din Asia anterioară.6. Prăbuşirea Imperiului Roman de Apus. CLASA a VI-a Obiective de referinţă. — alcătuirea unor portrete de personalităţi cu — să manifeste interes faţă de autoinstruire.3. Romanizarea. Sugestii de conţinuturi ISTORIA UNIVERSALĂ. Începutul utilizării primelor metale şi efectul utilizării lor asupra evoluţiei umane.

temă discutată. roluri. proceselor istorice. 6. 5. — exerciţii de alcătuire a întrebărilor cu caracter — să explice cauzele evenimentelor şi controversat. — exerciţii de comparare a diferitelor procese şi — să analizeze acţiunile oamenilor din epoca evenimente istorice în evoluţia popoarelor în medievală. — să manifeste stimă faţă de munca intelectuală. — să explice principalele caracteristici ale epocii — alcătuirea comunicărilor după diverse texte. în expunerea evenimentelor.XI 1. documente istorice. Sugestii de conţinuturi ISTORIA UNIVERSALĂ. — exerciţii de descriere a modului de viaţă al — să clasifice în timp şi spaţiu diverse popoarelor din diverse surse istorice. selectarea diferitelor izvoare istorice. — să demonstreze că acţiunile umane au — activităţi de comparare a modului de viaţă la multiple consecinţe. — să manifeste stăpînire de sine în comunicarea — participarea la diverse proiecte. — să conştientizeze rolul personalităţilor în — organizarea şi participarea la jocurile pe istorie. formarea deprinderilor de învăţare — să definească noţiunile de bază referitoare la — exerciţii de antrenare şi utilizare corectă a epoca medievală. — alcătuirea unei reviste istorice. epoca medievală. 2. Germanii. istorici însuşiţi. istorice în descrierea evenimentelor. medievale. noţiunilor însuşite. evenimente despre personalităţile istorice. EPOCA MEDIEVALĂ Capitolul I. — să aprecieze importanţa faptelor personale. — selectarea şi interpretarea unor situaţii — să recunoască diferite opinii asupra unuia şi istorice. — jocuri despre faptele personale şi cele ale — să manifeste interes pentru păstrarea şi colegilor. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie — să descrie principalele schimbări care au avut — exerciţii de identificare a schimbărilor.1. — lucrul cu cartea. Formarea atitudinilor şi a valorilor — să manifeste interes pentru organizarea — completarea unor portofolii cu date şi timpului personal. cartografice cu cele din alte surse istorice. utilizînd simbolurile respective. . orală.— să compare informaţii dobîndite din materiale — exerciţiu de realizare a hărţilor istorice. — să utilizeze corect limbajul de specialitate în — întocmirea dicţionarului personal de termeni alcătuirea comunicărilor. documente cu conţinut istoric. — să compare diferite evenimente şi procese — exerciţii de comparare a mai multe izvoare istorice din epoca medievală cu cele studiate istorice referitoare la aceleaşi evenimente. document din diverse izvoare istorice. loc în epoca medievală. Descrierea şi interpretarea situaţiilor istorice — să descrie cele mai importante evenimente — utilizarea informaţiilor despre personalităţile istorice din epoca medievală. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice — să utilizeze diferite tipuri de izvoare istorice — exerciţii de lucru cu izvoarele istorice. diferite popoare şi explicarea cauzelor diferenţelor. — elaborarea unor sarcini individuale de muncă. Europa şi Asia în secolele V . — să organizeze adecvat informaţia extrasă din — exerciţii de alcătuire a argumentelor pe o textul istoric studiat. — utilizarea crestomaţiilor în pregătirea — să selecteze informaţii identice despre acelaşi comunicărilor scrise şi orale. aceluiaşi eveniment istoric. anterior. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate. 4. 3.

Expansiunea mongolă. Convocarea stărilor generale. 2. al XVI-lea .3. Elevul va fi capabil: Activităţi de învăţare.XI. V . Reforma şi războiul ţărănesc din Germania. Imperiul German şi specificul dezvoltării societăţii italiene. — să citească şi să realizeze axe cronologice — exerciţii de citire. Popoarele balcanice sub dominaţia otomană. Popoarele Asiei.XV-XVI. Biserica creştină. Cultura popoarelor Europei. Franţa. Revoluţia burgheză din Ţările de Jos. Formarea statelor centralizate în Europa de Vest. Cultura Renaşterii. Rezultatele reformei în Germania. 3.5. Bulgaria şi Serbia. istorice simple. Polonia. Ungaria.6. epoca modernă. Unificarea politică. 2. iluminismul. ordonare şi inter-pretare a . marea revoluţie franceză. Capitolul II. 1. Urmările descoperirilor geografice. Dezvoltarea societăţii engleze. Cilizaţia arabă în sec. Dezvoltarea societăţii ruse. 2.7. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric — să descrie principalele evenimente din istoria — exerciţii de utilizare a cronologiei în universală. al XVI-lea. Fărîmiţarea politică în Europa de Vest. • Societatea medievală.XI. sfîrşitul secolului al XV-lea . 1. 1.5. de amplasare pe hărţile de contur a localizeze spaţiul istoric de existenţă a diferitelor evenimentelor studiate. Creşterea oraşelor în Europa de Vest.XI.4. 1. XI-XV . Anglia în sec. Cultura şi civilizaţia Chinei. Franţa. Formarea statelor slave. bieloruse şi Europei de Sud-Est. 2. Particularităţile dezvoltării societăţii medievale la popoarele Asiei.6. Estul şi Sud-Estul Europei. Formarea Statului Ungar. Lecţii de sinteză • Societatea medievală.5.3.4. Rusia kieveană. începutul dezvoltării societăţii moderne în Europa sec. Societatea medievală tîrzie şi apariţia lumii moderne 3. Societatea francă în sec. 3. 2. informaţiei dobîndite din texte şi documente — să cunoască diferite tipuri de hărţi şi să istorice. în succesiunea lor expunerea orală sau scrisă a evenimentelor cronologică (ex: revoluţia industrială engleză. Descoperirile geografice şi începutul formării sistemului colonial. 3. 1. Evoluţia societăţii medievale dezvoltate 2. Formarea Statului Ceh.1. Exemplu: Din viaţa unui cavaler medieval.1. Statele din Centrul. Exemple: 1. CLASA A VII-a Obiective de referinţă.2. Polonia. Indiei şi Japoniei medievale. Slavii în sec. 2. Importanţa şi consecinţele revoluţiei. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în sec. Cultura arabilor. de Est şi de Sud-Est. întărirea puterii regale. Principalele căi comerciale.8.7. Formarea Regatului Franc. Imperiul Otoman. Specificul dezvoltării pămînturilor ucrainene. Extinderea reformei în Europa.începutul sec. 3.2.2. Popoarele Europei Centrale. 1. IX . Rusia. Cultura popoarelor din Europa în sec.6. al XVII-lea.XI. Dezvoltarea meşteşugurilor şi a comerţului. 3. Migraţia ungurilor.3.prima jumătate a sec. Exemplu: Instruirea în Evul Mediu. Migraţia slavilor. Capitolul III. Apariţia parlamentului englez. VII . realizări — exerciţii de transpunere în limbaj cartografic a culturale). Republicile italiene. istorice. de realizare a hărţilor popoare şi naţiuni. Imperiul Roman de Răsărit (Bizantin). V . Cruciadele. Începutul centralizării statului. 2.1.4.8.

— să distingă principalele caracteristici ale — comentarea diverselor opinii referitoare la epocii moderne. şi schimbărilor. 2. modernă. — să descrie şi să caracterizeze evenimente — exerciţii de formulare a concluziilor. — să expună informaţiile dobîndite prin citirea — exerciţii de integrare a datelor. istorice integrîndu-le în contexte mai largi. — să identifice consecinţele unui eveniment istoric. — să realizeze inferenţe (generalizări şi particularizări). axelor cronologice. 5. partea I (ex: epoca modernă. utilizînd limbajul şi cunoştinţele de specialitate. revoluţie socială. generalizărilor. — să structureze ideile principale din documentele istorice. Descrierea şi interpretarea unei situaţii istorice — să interpreteze cele mai importante — utilizarea informaţiei din diverse surse în evenimente şi fapte din istoria universală descrierea şi interpretarea unui eveniment istoric. evenimentelor documentelor cartografice. — să cunoască puncte de vedere privind cauzele — exerciţii de apreciere a schimbărilor. — să cunoască semnificaţia şi să utilizeze — realizare de notiţe în baza diverselor surse diverse dicţionare. — utilizarea diferitelor tipuri de dicţionare. epoca modernă. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie — să cunoască şi să descrie principalele — exerciţii de identificare şi corelare a cauzelor schimbări care au avut loc în epoca modernă. dicţionare. dicţionare informaţilor necesare din surse referitoare la explicative). — să compare cauzele principalelor evenimente — exerciţii de distingere a generalului şi a istorice din epoca modernă. tabele. incluzînd aprecieri şi interpretări — să identifice şi să compare elementele ale evenimentului studiat. — alcătuirea comunicărilor pe teme istorice. iluminism. diagrame. — să structureze în scris ideile unui conţinut — lucrul cu enciclopedii. crestomaţii. istorice. — să utilizeze informaţii despre procesele istorice caracteristice epocii moderne şi să le localizeze în timp şi spaţiu. evenimente istorice. 4. şi proceselor istorice în discursuri orale. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate — să cunoască noţiunile de bază ale istoriei — exerciţii de definire a termenilor istorici. unul şi acelaşi eveniment istoric. — să cunoască metodele de utilizare a ' surselor — exerciţii de utilizare a surselor pentru a putea istorice simple. naţional modern ). utilizînd mai multe surse. Cunoaşterea şi utilizarea izvoarelor istorice — să cunoască şi să utilizeze diferite tipuri de — exerciţii de identificare şi extragere a surse istorice (manuale. — să utilizeze corect terminologia însuşită. constituţie. — să analizeze desfăşurarea unui eveniment studiat. specificului în istorie. — alcătuirea de fişe. consecinţelor unor evenimente istorice. . construi şi argumenta punctul de vedere. — să compare diverse viziuni asupra aceluiaşi — exerciţii de alcătuire a unor relatări despre eveniment.simple. culegeri de într-un discurs simplu. şi consecinţele principalelor evenimente din — exerciţii de comparare a cauzelor şi istoria universală modernă. scheme. revoluţie industrială. universale. 3. război de — prezentarea unei probleme istorice după un independenţă. stat plan de idei. documente. — să utilizeze sursele istorice în manieră critică.

Regimul Restauraţiei şi tensiunile sociale 2. — să comenteze diverse viziuni asupra aceluiaşi eveniment şi să-şi expună propria opinie. China. Exemple: 1. Statele Unite ale Americii. Rusia. — să manifeste o atitudine adecvată prosocială — participarea la proiecte şi acţiuni colective.A.5.6.6.comune ale mai multor evenimente istorice de acelaşi tip. Anglia. Iluminismul francez. Formarea atitudinilor şi a valorilor — să manifeste interes pentru înţelegerea — exerciţii de alcătuire a unei agende personale. Sugestii de conţinuturi ISTORIA UNIVERSALĂ.2. Statele germane. Statele Unite ale Americii în prima jumătate a sec. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric — să cunoască şi să ordoneze principalele — exerciţii de realizare a axelor cronologice. Anglia. PARTEA I (1640-1850) CAPITOLUL I.5. — vizitarea arhivelor şi a muzeelor. Rusia. India. Mişcările sociale şi de eliberare naţională 2. Statele germane.10. Ţările Europei şi ale Americii în anii 1815-1849 2. Dezvoltarea economică şi politică 2. Elevul va f i capabil: Activităţi de învăţare. 1.1. Popoarele Asiei şi Africii de la mijlocul sec. Revoluţia industrială 1. Congresul de la Viena. Constituirea statelor independente în America Latină CAPITOLUL III. — să descrie şi să interpreteze un eveniment istoric utilizînd mai multe opinii. Războiul de independenţă. Austria şi Prusia 1. în raport cu schimbările actuale din societate.3. Statele din Europa Centrală şi de Sud. timpului personal.1. 6. — să conştientizeze rolul — exerciţii de realizare a unor bibliografii pentru personalităţilor în istorie. Imperiul lui Napoleon Bonaparte 1. Dezvoltarea economică şi viaţa politică 2. Franţa. "Sfînta Alianţă" 2. Monarhia parlamentară engleză. Constituirea şi dezvoltarea Imperiului Rus . studierea istoriei universale moderne. 1. — exerciţii de observare a relaţiei om-mediu în — să conştientizeze interdependenţa dintre plan naţional şi universal. formarea şi dezvoltarea S.4. Europa de Sud . Ţările Europei şi ale Americii în perioada 1640 -1815 1. Japonia 3. spaţiul istoric şi cel geografic. Epoca luminilor 1.2. Africa CAPITOLUL IV. Dezvoltarea politică şi economică 2. istorice.4. Revoluţia franceză şi influenţa ei. Revoluţiile europene de la 1848 -1849 2.2. al XVII-lea pînă la mijlocul sec. Realizări culturale ale popoarelor lumii în prima perioadă a epocii moderne CLASA A VIII-A Obiective de referinţă.U. EPOCA MODERNÂ. Monarhia absolutistă.3. — să manifeste interes faţă de auto-instruire şi — lucrul în biblioteci şi cercetarea diverselor autoorganizare în studierea evenimentelor surse. al XlX-lea 2.8.1.Est în secolul al XVIII-lea . Franţa.7. al XIX-lea 3.începutul secolului al XIX-lea CAPITOLUL II.9. Imperiul Austriac 2.7. timpului şi a spaţiului istoric în organizarea incluzînd principalele evenimente istorice. .

2. — să formuleze obiectivele unei cercetări documentare simple asupra unei teme în istoria modernă universală. expunerea evenimentelor istorice. intervenite în istoria universală — exerciţii de clasificare a schimbărilor modernă. număr limitat de documente de aceeaşi natură. — să redacteze comunicări. — să comenteze fragmente din lucrări istorice şi alte surse. secesiunii şi reconstrucţia SUA. stat-dualist. mişcare naţional-culturală). — să demonstreze gradul de influenţă a — exerciţii de identificare şi corelare a cauzelor diferitelor cauze asupra unui eveniment. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate. diferite. utilizînd diverse istorice. integrame etc. — să compare informaţiile dobîndite din materialele cartografice cu cele din alte tipuri de surse ce se referă la acelaşi spaţiu. lucrări pe teme — exerciţii de alcătuire a unui plan de istorice. — exerciţii de sintetizare a informaţiei — să cunoască diverse tehnici de lucru cu surse referitoare la un eveniment. istoric. legate de problema studiată. lungă durată. 3. naţiuni în epoca modernă. epoca — compararea axelor şi frizelor cronologice prin modernă (ex: unificarea statelor. dicţionare. investigaţie. — să selecteze şi să utilizeze creator informaţiile din documente istorice. criză orientală. intervenite într-un anumit interval de timp. 5. — să formuleze concluzii argumentate. — exerciţii de interpretare a hărţilor istorice. războiul stabilirea de relaţiile între evenimentele istorice. 4. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice — să utilizeze şi să argumenteze im-portanţa — exerciţii de realizare a sintezelor pe baza unui diverselor surse istorice. chestionare. evenimentelor istorice studiate. formarea deprinderilor de învăţare — să definească noţiunile istorice de bază ale — exerciţii de utilizare a termenilor istorici în epocii moderne (ex. neoabsolutism. Descrierea şi interpretarea situaţiilor istorice . enciclopedii. realizări culturale).: unificare. — să prezinte argumente sau opinii personale — exerciţii de formulare a ideilor şi concluziilor. schimbările din — transpunerea pe axe cronologice a viaţa social-economică şi politică a statelor. — exerciţii de localizare a evenimentelor — să respecte principiile cronologiei în studiate pe "hărţile mute". neutralitate. discursuri. — exerciţii de realizare a hărţilor istorice. documente. — să explică şi să facă deosebiri între cauzele obiective şi subiective ale unui eveniment. — elaborarea referatelor şi recenzarea lor. — să compare diverse documente cu acelaşi — exerciţii de realizare a sintezelor pe baza unui subiect. şi consecinţelor unui eveniment istoric.evenimente din istoria universală. pornind de la cauzele şi consecinţele — să distingă cauzele cu efect imediat şi de acestuia. — să opereze cu noţiuni şi fapte în contexte — exerciţii de rezolvare a diferitelor teste. — exerciţii de lucru cu dicţionarele. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie — să descrie principalele schimbări care au avut — exerciţii de prezentare a unui eveniment loc în epoca modernă. număr limitat de documente diferite. — să localizeze spaţiul istoric al diferitelor utilizînd simbolurile respective. diferite ale lecţiei. — să integreze documente sau fragmente de — exerciţii de utilizare adecvată a informaţiei documente istorice într-un discurs pe o temă dobîndite din documente istorice în momente dată. regulament.

— participarea la diverse activităţi de ordin — să manifeste înţelegere faţă de procesele de regional şi local.începutul anilor '70 ai secolului al XIX-lea 1.1. Franţa. evenimente din epoca modernă.3. Argentina . Schimbările din viaţa social-economică şi politică 2. Imperiul al doilea din Franţa 1.10. America Latină. Premisele şi căile unificării. Germania. Imperiul Rus. Imperiul Rus 2. Brazilia. — exerciţii de lucru cu harta istorică şi cu "harta — să conştientizeze diversitatea spaţiilor istorice mută". Statele Unite ale Americii 2. — să distingă şi să compare diferite puncte de vedere asupra aceluiaşi eveniment. Politica internă şi externă 2. Sugestii de conţinuturi ISTORIA UNIVERSALĂ. Statele Unite ale Americii.— să descrie şi să interpreteze cele mai — exerciţii de identificare şi comparare a mai importante evenimente şi fapte din epoca multe evenimente. aparţin epocilor anterioare (ex: modul de viaţă). Ţările Europei şi ale Americii în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 2.6.7.4. schimbare. — realizarea unei sinteze asupra mai multor — să opereze cu diverse opinii asupra unor evenimente istorice în acelaşi timp. — exerciţii de comparare a caracteristicilor — să formuleze idei.2. aprecieri epocii moderne cu elemente de acelaşi tip ce generale asupra epocii moderne.2. Viaţa social-economică şi politică 2.3.4. istorice. Unificarea Germaniei şi a Italiei. Mexic.5. Reconstrucţia SUA CAPITOLUL II.1. — lucrul în bibliotecă cu literatura de — să demonstreze interes în recenzarea unei specialitate. concluzii.6. şi apartenenţa popoarelor la un spaţiu istoric — exerciţii de alcătuire a eseurilor pe teme concret. Anglia 1. PARTEA A II-A (1850-1918) CAPITOLUL I. — să analizeze un eveniment sau o situaţie istorică. Imperiul Austriac. Formarea atitudinilor şi a valorilor — să conştientizeze necesitatea organizării — crearea unei baze de date istorice. — să manifeste respect faţă de diverse culturi şi — participarea la diverse proiecte. Desfiinţarea iobăgiei 1. Proclamarea Imperiului German şi formarea Regatului Italian 1. timpului personal. comunicări scrise. toleranţă faţă de diverse opinii. Marea Britanie. Ţările Europei şi ale Americii în anii '50 . Imperiul Austro-Ungar 2. Războiul secesiunii.9. Politica internă şi externă a Republicii a Ill-a Franceze 2.5.7. — să manifeste atitudine pozitivă şi responsabilitate în acţiunile întreprinse în diverse situaţii. EROCA MODERNĂ. Neoabsolutismul. Statele din Europa Centrală şi de Sud-Est Criza orientală şi consecinţele ei 2.8. pornind de la diverse puncte de vedere. modernă universală. Formarea Imperiului dualist Austro -Ungar 1. Italia 2. 6. Statele din Europa de Sud-Est 1.

care contemporane.2. Specificul colonialismului CAPITOLUL IV. formarea deprinderilor de învăţare .: instaurarea regimurilor totalitare. Cauzele. — exerciţii de lectură critică a textului istoric. Tensionarea relaţiilor internaţionale. stagnare şi regres din istoria universală procese în diferite perioade istorice.CAPITOLUL III. enciclopedii.1. India şi China 3. — să identifice şi să analizeze perioadele de — exerciţii de comparare a unor evenimente şi progres. 2. perioada contemporană în succesiunea lor — alcătuirea discursurilor clare şi concise la istorică (ex. Japonia. contemporană. 3. au intervenit în diverse spaţii istorice. documente unei teme din istoria contemporană. Exemple: 1. — să expună şi să argumenteze informaţiile căpătate din hărţile istorice în succesiunea lor cronologică. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric — să cunoască periodizarea istoriei universale — diverse tipuri de exerciţii şi jocuri. desfăşurarea şi consecinţele războiului CAPITOLUL V. după o sursă istorică. Cultura în a doua perioadă a epocii moderne Realizările în ştiinţă şi tehnică. indicînd datele pe axa cronologică.începutul sec. din perioada contemporană. Caracteristica generală. CLASA A IX-A Obiective de referinţă. diverse teme din epoca studiată. Însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate. utilizînd discurs despre un eveniment sau proces istoric diverse surse istorice. — să cunoască informaţiile curente din massmedia şi să le includă în comunicări. Primul război mondial. — să utilizeze harta istorică în diverse — activităţi de identificare a unor schimbări ce comunicări. Popoarele Asiei şi ale Africii 3. asigură înţelegerea şi reprezentarea timpului — sa descrie evenimentele principale din istoric. — ordonarea datelor şi a evenimentelor istorice — să realizeze axe cronologice. constituind propriul elevii să comunice verbal şi nonverbal. pregătirea unei comunicări sau a unui referat pe — să realizeze un conspect sau o comunicare o temă istorică. crearea — exerciţii de identificare a locului şi a timpului organismelor internaţionale). Relaţiile internaţionale la finele sec. utilizîndu-le corect — activităţi de scriere a bibliografiei în şi adecvat. studiat. şi evenimentele principale din istoria — exerciţii de identificare a locului acţiunii unor contemporană.1. — să stăpînească conţinutul şi termenii istorici — exerciţii de exprimare individuală. — exerciţii de selectare a informaţiilor din — să întocmească o bibliografie selectivă asupra dicţionare explicative. acţiunii unui eveniment sau proces istoric. Asia. Literatura şi arta. evenimente şi procese istorice. al XX-lea 4. al XIX-lea . etc. Elevul va fi capabil: Activităţi de învăţare. evoluţia regimurilor democratice. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice — să opereze concret cu date factuale şi — activităţi practice pe grupe care angajează concepte abordate critic. Africa.

— exerciţii de organizare şi realizare a — să aplice cunoştinţele dobîndite în analiza dezbaterilor pe teme istorice cu caracter fenomenelor istorice curente. — să propună un proiect de soluţionare a conflictelor în istorie. Înţelegerea cauzalităţii şi schimbării în istorie — să enunţe puncte de vedere privind cauzele — activităţi de alcătuire a unor portofolii. Formarea atitudinilor şi a valorilor — să demonstreze o atitudine prosocială în — exerciţii de organizare şi desfăşurare a interpretarea situaţiilor istorice. — exerciţii de comparare a regimurilor politice — să analizeze şi să compare trăsăturile comune şi a vieţii economice în diferite ţări. proiect. întrebărilor şi formularea răspunsurilor concrete. independenţă). — să facă distincţie între evenimentele istorice şi — exerciţii de antrenare a curiozităţii în punerea procesele istorice. — să manifeste o atitudine de respect şi de grijă — elaborarea portofoliilor. şi particulare ale evenimentelor istorice din aceeaşi perioadă la diverse popoare şi naţiuni. neocolonialism. critice. contemporană.: bolşevism. istorice. 5. Descrierea şi interpretarea situaţiilor istorice — să interpreteze opinii diverse despre — exerciţii cu caracter creativ care cer de la evenimentele şi procesele istorice principale ce elevi să analizeze o situaţie istorică. — activităţi de analiză prin analogie a unei — să interpreteze critic diverse opinii. controversat . tabele. — activităţi de interpretare a diverselor situaţii "război rece". etc.exerciţii de lucru în echipă. faţă de monumentele istorice din diverse — organizarea şi participarea la diverse expoziţii . consecinţele evenimentelor istorice. evidenţiind — scriere şi lectură pentru dezvoltarea gîndirii ideile de bază.şi interdisciplinar din temele alese. opiniile altora. — să facă diferenţa dintre transformările istorice — exerciţii de utilizare a cunoştinţelor despre din epoca contemporană şi cele din epocile personalităţi în analiza şi aprecierea unor istorice studiate anterior. portofoliu practică. 6. interpretarea diverselor situaţii totalitare din diferite ţări. istoria contemporană (ex. istoric. 4. suveranitate şi independenţă naţională. represalii. importante ale unor personalităţi în lupta pentru — exerciţii de investigare a unor situaţii istorice. — să comenteze un text istoric.— să explice semnificaţia termenilor-cheie din — discursuri scrise utilizînd termenii-cheie. dezbaterilor pe teme istorice cu caracter — să demonstreze o atitudine tolerantă faţă de controversat. — să elaboreze un discurs scris privind — exerciţii de realizare a planului de idei al unei contribuţia unor personalităţi în istoria teme istorice . — să analizeze şi să compare diverse regimuri — exerciţii de participare la organizarea şi politice. eseu. — exerciţii de scriere a eseurilor prin redactarea — să compare regimurile democratice cu cele unor texte. evenimente şi procese istorice. — exerciţii de utilizare corectă a diferitelor surse — să sintetizeze scheme. cu principalelor schimbări din perioada materiale ce se referă la cauzele evenimentelor şi contemporană universală. democraţie populară. fascism. s-au desfăşurat în sec. situaţii istorice cu o situaţie reală din viaţa — să elaboreze un discurs scris privind acţiunile actuală. — să exprime în diferite modalităţi (povestire. utilizînd limbajul de specialitate. căpătînd deprinderi de învăţare cooperativă. conţinuturile istorice şi de formulare a unor concluzii. al XX-lea în lume. — elaborarea unor lucrări literare cu caracter — să argumenteze propriile opinii. — angajări în diferite activităţi de comunicare descriere. schimbărilor ce au survenit în istorie. etc. istorice.) o situaţie istorică din istoria contemporană. realizarea unui dialog istoric sau discurs pe una — să abordeze intra. modelare.

2. Grija profesorului de istorie se va axa pe caracterul formativ şi conştient al acestui obiect. În procesul predării .2. Popoarele Asiei. Ţările Europei de Vest şi Statele Unite ale Americii 1. Elemente din fiecare categorie sînt cuprinse în orice metodă de învăţămînt. pe teme cu caracter istoric. descoperirea. Statele lumii în perioada postbelică 2. activizant (problematizarea.S. Metodele tradiţionale pot fi folosite pentru a răspunde unui învăţămînt modern. Ţările lumii în anii 1918-1945 1. Relaţiile internaţionale după cel de-al doilea război mondial. Organizarea postbelică a lumii 2.1. Japonia. spiritul în care este utilizată aceasta şi articularea metodelor şi a resurselor de învăţare în cadrul strategiilor didactice. In activitatea practică nu se utilizează metode pur informative sau absolut formative. Rusia Sovietică. ci concepţia.4. Africii şi Americii Latine în perioada postbelică CAPITOLUL III. astfel ca ele să servească realizării obiectivelor actuale şi de perspectivă ale învăţămîntului prin activizarea optimă a elevilor. Sfîrşitul "războiului rece".1. Orice metodă include un anumit grad de activizare. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 1. Formarea lumi multipolare Noua mentalitate politică în raporturile internaţionale Concepţia "Casei europene comune" Lumea multipolară la finele mileniului al II-lea CAPITOLUL IV. Cultura şi ştiinţa în epoca contemporană Sugestii metodologice Pentru sporirea eficienţei învăţămîntului. precum şi prin introducerea unor noi mijloace şi tehnici didactice. atît în plan intelectual.). Construcţia europeană contemporană 3.2. Astfel vor fi folosite metode cu caracter mobilizator. Dezintegrarea sistemului totalitar comunist Descompunerea U.perioade. EPOCA CONTEMPORANĂ CAPITOLUL I. Situaţia economică şi politică a ţărilor industrializate Statele Unite ale Americii Franţa Germania Marea Britanie Italia Japonia 2.învăţării istoriei nu există o ierarhie a metodelor. prin orientarea lor în direcţie euristică. cît şi în cel practic. Noua ordine internaţională 1. în sensul creşterii ritmului de dobîndire de către elevi a cunoştinţelor şi a competenţelor printr-un efort propriu.3.R. pe . drepturile şi libertăţile Sugestii de conţinuturi ISTORIA UNIVERSALĂ.3. China 1.6. iar cele moderne pot deveni cu timpul tradiţionale. cercetarea etc. modelarea. Ţările Europei Centrale şi de Sud .4. Al doilea război mondial CAPITOLUL II. precum orice metodă poate genera pasivitatea elevilor. se prefigurează o metodologie didactică bazată pe utilizarea într-o nouă manieră a metodelor clasice de învăţămînt. şi constituirea statelor independente Schimbarea regimurilor politice şi transformările economice din statele Europei de Răsărit 3.5.7.Est 1. Tensionarea relaţiilor internaţionale 1. Noua metodologie didactică se referă la perfecţionarea şi modernizarea metodelor existente. Regimurile totalitare comuniste Ţările de "democraţie populară" din Europa Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Statele comuniste ale Asiei 2. Are importanţă nu metoda ca atare.1.S. — să respecte democratice.

Eficienţa lecţiei de istorie şi atingerea cu succes a obiectivului propus de profesor vor deveni fapt împlinit numai dacă metodele didactice vor fi utilizate într-un sistem adecvat conţinutului temei. profesorului i se propune să folosească portofoliul. 1994. Gh. Polirom.1997. Towson. elevii pot include un set de materiale colectate pe parcursul anului: scheme. Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului. Larousse. obiectivelor. în cadrul procesului de evaluare se vor lua în consideraţie următoarele criterii: — interpretarea faptelor istorice. Carpentier. Ioniţă. Bucureşti. laşi. Studiu asupra istoriei: 2 volume. urmărindu-i progresul de la un trimestru la altul. opinii personale etc. Şt. pentru fiecare caz. Berdiaiev. metodelor. 1995.imprimarea unui caracter activ metodelor de predare. a cauzelor şi consecinţelor evenimentelor istorice. dacă ele vor fi alese în concordanţă cu vîrsta şi psihologia elevilor. — cunoaşterea şi explicarea terminologiei istorice. D. 7. Bucureşti. 4. prin a evidenţia valoarea formativ educaţională a conţinutului. Bucureşti. 1997. Costea. — comportamente şi atitudini determinate de interiorizarea valorilor general-umane şi naţionale etc. — cunoaşterea momentelor specifice în dezvoltarea societăţii. Nedelea. Istoria lumii. 1997. Fundaţia Culturală. Arsenalul celebrităţilor la sfîrşit de mileniu. foto. Alături de metodele şi formele de evaluare tradiţionale. stimulînd şi dezvoltînd motivaţia studierii istoriei. Filosofi contemporani: Studii istorico-filosofice. L'histoire du monde. de la evaluarea elevului la cea a întregului parcurs curricular. 8. 6. este foarte utilă formarea şi exersarea capacităţilor de autoevaluare. Almanahul lumii: peste 600 de informaţii extrem de utile. 1997. R. J. N. 1997. 3. laşi. Bucureşti. Bucureşti. Istoria Europei. în portofoliu. 11. — stăpînirea tehnicilor de muncă intelectuală. Metodica predării istoriei. Bucureşti. 1994. T. 12. Pornind de la analiza fiecărei activităţi didactice. Istoria gîndirii libere. Niculescu. reprezentînd o alternativă viabilă la testele standardizate. Sensul istoriei. Compendiile curente şi personalităţi politice. 9. analiza documentelor istorice. Humanitas. Humanitas. 1996. teste. dar nu întîmplător şi nu în dezacord cu aceasta. 1994. documente. Garamond. profesorii de istorie vor selecta. Bucureşti. hărţi. . 1997. 1994. Paris. 10. de la un an şcolar la altul. 5. Evaluarea trebuie extinsă de la verificarea şi aprecierea rezultatelor spre evaluarea procesului. 1996. M. Bucureşti. situaţiei de învăţare. Petrovici. integrator. The Dictionary of modern history. — abordarea diferitelor puncte de vedere privind problematica istorică. un instrument de evaluare complex. Trousson. ci şi ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie globală asupra formării elevilor. raportîndu-se la diferite capacităţi în funcţie de progresul realizat şi de dificultăţile pe care le are de depăşit. 13. Pentru ca evaluarea să fie resimţită de către elevi ca avînd efect formativ. Bibliografie 1. — cunoaşterea izvoarelor istorice şi folosirea lor eficientă. Toynbee. Niculescu. Editura Universităţii. Enciclopedia RAO. Bucureşti. Elevilor trebuie să li se comenteze nota şi să li se recomande insistent ce trebuie să se perfecţioneze pentru a-şi îmbunătăţi calitatea învăţării. — utilizarea unor modele de cercetare. Polirom. Humanitas. — capacitatea de a lucra individual şi în grup. Ştefănescu. Enigme ale istoriei: 2 volume. cu calităţile şi stilul de predare ale profesorului. Sugestii de evaluare Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor. 2. London Penguin Books. a conţinutului. acele metode şi procedee care solicită într-un grad mai mare participarea activă a elevilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->