Sunteți pe pagina 1din 7

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

1. Cadrul analitic, concepţii, definiţii, şi clasificări:

Structura de bază, concepţii şi definiţii

Sinteza monetară se completează în baza datelor evidenţei contabile analitice la sfârşitul perioadei gestionare şi corespunde cu conturile bilanţului contabil al BNM şi al băncilor. Conturile bilanţiere sunt divizate după criteriul de rezidenţă, valută, instrumente financiare, sector şi scadenţă. Toate băncile urmează acelaşi plan de conturi, fapt ce facilitează colectarea şi clasificarea datelor. Baza metodologică de compilare a sintezei monetare este elaborată în conformitate cu standardele analitice de prezentare a datelor în statistica monetar-financiară ale Fondului Monetar Internaţional (FMI).

Sinteza monetară se întocmeşte lunar în acord cu concepţiile, definiţiile şi clasificările internaţionale recomandate în Manualul privind statistica monetară şi financiară (MFSM a. 2000) elaborat de FMI şi se difuzează pe pagina WEB a Băncii Naţionale a Moldovei (http://www.bnm.org/). De asemenea, analiza indicatorilor monetari în dinamică se cuprinde în Buletinul lunar, Buletinul trimestrial şi Raportul anual ale BNM. Întrebări suplimentare pot fi adresate la BNM, Departamentul Politica Monetară şi Cercetări, Secţia Statistică şi Analiză Monetară, tel./fax (37322) 22 35 32.

Datele statistice monetare şi financiare se bazează pe clasificarea tranzacţiilor după principiul de rezidenţă a participanţilor la tranzacţii. În general, în conformitate cu concepţiile internaţionale adoptate, criteriul de rezidenţă se bazează pe definiţia de “centru al interesului economic” al participantului în circuitul economic. Filialele amplasate în ţară ale agenţilor economici străini, în conformitate cu acest criteriu, sunt considerate rezidenţi ai ţării, în timp ce filialele din străinătate ale agenţilor economici naţionali sunt considerate nerezidenţi ai ţării.

Definiţia de rezidenţă este stipulată în Regulamentul BNM privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova. Rezidenţi sunt consideraţi:

Toate persoanele juridice constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi amplasate în Republica Moldova, inclusiv şi reprezentanţele lor amplasate peste hotarele Republicii Moldova.

Filialele persoanelor juridice constituite în străinătate care au centrul de interes economic amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.

Persoanele fizice cu domiciliul permanent în Republica Moldova în decurs de un an şi mai mult.

Nerezidenţi sunt considerate toate unităţile instituţionale (persoanele juridice şi fizice) care nu sunt rezidenţi.

Creditele şi depozitele rezidenţilor sunt clasificate conform principiului de divizare pe sectoare. În scopul analizei statistice şi economice clasificarea sectoarelor economiei Moldovei se face în baza divizării sectoarelor conform activităţii primare în următoarele sectoare:

a) Sectorul financiar ;

b) Sectorul administraţiei publice ;

c) Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare;

d) Alte sectoare rezidente.

Sectorul financiar include instituţiile financiare, precum şi organizaţiile nebancare rezidente, a căror principală activitate este intermedierea financiară sau o altă activitate financiară auxiliară şi se constituie din următoarele subsectoare:

1) Banca Naţională a Moldovei 2) Băncile şi alte instituţii financiare; 3) Alte organizaţii care practică unele operaţiuni financiare - societăţile de asigurare, fonduri de pensii, alţi intermediari financiari sau unităţi financiare auxiliare:

a) la societăţi de asigurare se atribuie organizaţiile mutuale şi alte organizaţii, funcţia principală a căror este asigurarea vieţii, asigurarea în caz de accidente, în caz de incapacitate temporară de muncă, în caz de incendii şi alte tipuri de asigurări; b) fonduri de pensii sunt organizate în formă de unităţi instituţionale independente de fondatorii săi.

c)

la alţi intermediari financiari se atribuie companii de microfinanţare,

asociaţii de economii şi împrumut, principala funcţie a cărora este

acordarea

împrumuturilor persoanelor fizice, societăţilor comerciale nefinanciare şi

întreprinderilor constituite de persoane fizice sau familiile acestora, companii de leasing financiar care finanţează procurarea activelor materiale, fonduri de investiţii – unităţi instituţionale care acumulează mijloacele investitorilor cu scopul procurării activelor financiare, cu excepţia fondurilor de pensii. e) Unităţi financiare auxiliare: instituţii financiare, a căror activitate este

de

legată

intermediari financiari.

cu

intermedierea

financiară,

dar

care

nu

activează

în

calitate

Sectorul administraţiei publice include organele administraţiei publice ce dispun de putere legislativă, judiciară sau executivă, care se extinde asupra unităţilor instituţionale, plasate în limitele unui teritoriu distinct şi se împarte în:

1) Organele administraţiei publice centrale; 2) Organele administraţiei publice locale.

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cuprinde societăţile comerciale (filiale, reprezentanţele acestora), inclusiv societăţile comerciale afiliate care au ca scop

principal producerea, comercializarea mărfurilor şi acordarea de servicii nefinanciare. Sectorul constă din două subsectoare:

1) Societăţi comerciale nefinanciare de drept public include societăţile comerciale, precum şi societăţile comerciale afiliate care sunt controlate de organele administraţiei publice; 2) Societăţi comerciale nefinanciare de drept privat include societăţile comerciale a căror capital aparţine sectorului privat sau capitalului străin.

Alte sectoare rezidente constau din două subsectoare:

1)

Întreprinderile

constituite

de

persoane

fizice

sau

familiile

acestora

(întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti ş.a.);

2)

Organizaţiile necomerciale.

Clasificarea după scadenţă

În scopul realizării analizei monetare şi elaborării programului monetar se determină diferenţa dintre împrumuturi şi titluri de valoare pe termen scurt, mediu şi lung. La instrumentele pe termen scurt se referă acele instrumente, scadenţa cărora nu depăşeşte un an, instrumentele pe termen mediu (mai mult de 1 an şi până la 5 ani) şi lung, sunt acelea, a căror scadenţă depăşeşte 5 ani.

Sistemul de clasificare

Sinteza monetară se bazează pe datele bilanţiere şi se prezintă conform următoarei clasificări:

Sinteza monetară pe Banca Naţională a Moldovei

1.Active Externe (Nete)

2.Active Interne (Nete) Creditul intern (Net) Cereri de plată faţă de organele administraţiei publice centrale(nete) Cereri de plată faţă de bănci (nete)

3.Baza monetară (3=1+2)

Sinteza monetară pe Sistemul bancar

1.Active Externe (Nete)

2.Active Interne (Nete) Creditul intern (Net)

Cereri de plată faţă de sectorul administraţiei publice (nete) Cereri de plată faţă de sectorul neguvernamental

Cereri de plată faţă de societăţile comerciale nefinanciare de drept public Cereri de plată faţă de societăţile comerciale nefinanciare de drept privat Cereri de plată faţă de alte organizaţii care practică unele operaţiuni financiare Cereri de plată faţă de Alte sectoare rezidente

3.Masa monetară M3 (3=1+2) Depunerile în valută străină

M2

Instrumentele pieţei monetare Depunerile la termen (în moneda naţională)

M1

Depunerile la vedere (în moneda naţională)

M0 Banii în circulaţie

Activele Externe Nete reprezintă diferenţa dintre activele externe şi obligaţiunile externe ale BNM şi ale sistemului bancar. Activele externe ale BNM includ rezervele internaţionale. În ceea ce priveşte activele externe ale sistemului bancar, ele în principal sunt alcătuite din mijloacele în numerar şi documentele de plată alocate în valută străină, cereri de plată faţă de băncile străine nerezidente, hârtiile de valoare ale nerezidenţilor, acţiuni şi alt capital investit în întreprinderile nerezidente. Principala categorie a obligaţiunilor externe sunt obligaţiunile faţă de băncile străine nerezidente, creditele primite de la nerezidenţi şi organizaţii internaţionale, depunerile unităţilor instituţionale nerezidente.

Creditul intern Net pe sistemul bancar include Cererile de plată (nete) faţă de sectorul administraţiei publice şi Cererile de plată faţă de sectorul neguvernamental. Cererile de plată (nete) faţă de sectorul administraţiei publice includ creditele acordate guvernului de către bănci. Cererile de plată faţă de sectorul neguvernamental includ soldul Creditelor în economie şi Alte cereri. Creditele în economie şi Alte cereri includ soldul Sectorului societăţilor comerciale nefinanciare şi Alte sectoare rezidente, precum şi soldul creditelor băncilor în proces de lichidare.

Creditul intern Net pe BNM include Cererile de plată (nete) faţă de sectorul administraţiei publice şi Cererile de plată faţă de bănci (nete).

Agregatele monetare reprezintă M0, M1, M2 şi M3.

Banii în circulaţie (M0) reprezintă banii în numerar emişi în circulaţie de către BNM, exclusiv numerarul în casele băncilor şi casa BNM.

Masa monetară:

M1 se defineşte ca M0 plus depunerile la vedere (în moneda naţională); M2 este M1 şi suma dinte depunerile la termen (în moneda naţională) şi instrumentele pieţei monetare. M3 include M2 şi depunerile în valută străină.

Baza monetară, care include banii în circulaţie (M0), rezervele bancare (inclusiv rezervele obligatorii ale băncilor în lei la Banca Naţională a Moldovei, alte rezerve şi numerarul în casele băncilor) şi depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

II. Datele cuprinse

Unităţile cuprinse

Sinteza monetară consolidează conturile BNM şi ale băncilor. Doar băncile sunt autorizate să accepte depozite.

Tranzacţiile cuprinse

Se cuprind toate tipurile de operaţiuni.

Aria geografică cuprinsă

Se cuprind toate băncile din Republica Moldova.

Activitatea neevidenţiată (după necesitate)

III. Principii de contabilitate

Standardele de evaluare: Evidenţa contabilă în BNM şi în bănci se ţine în baza metodei calculării. Dobânda calculată către primire şi plată este clasificată, în măsura permisă de datele iniţiale, după sectorul respectiv şi după categoria instrumentului.

Evaluarea instrumentelor financiare: Toate titlurile de valoare pentru comercializare se evaluează la preţul de piaţă. Dobânda aferentă acestor titluri de valoare se calculează lunar. Evaluarea instrumentelor financiare în valută străină: Stocurile valutare se reevaluează zilnic la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de BNM.

Provisioanele: Rezervele generale şi specifice (provizioanele) ale BNM şi ale

băncilor în sinteza monetară se includ în alte articole.

IV. Caracterul surselor datelor de bază

Datele incluse în Sinteza Monetară a BNM reprezintă o consolidare analitică a balanţei BNM. Datele pentru bănci sunt obţinute din rapoartele standardizate, în care conturile sunt diferenţiate după principiile de rezidenţă, valută, instrumente financiare şi divizare pe sectoare. Toate băncile îşi menţin evidenţa contabilă în conformitate cu Planul de Conturi al evidenţei contabile fapt care facilitează colectarea şi clasificarea datelor.

V. Sinteza datelor în practică

Banca Naţională a Moldovei menţine în permanenţă evidenţa contabilă adecvată în măsură să reflecte operaţiunile şi situaţia sa financiară în acord cu practica de contabilitate internaţională.

Banca Naţională a Moldovei efectuează colectarea datelor băncilor în conformitate cu Articolele 33 şi 37 din Legea cu privire la instituţiile financiare, conform căreia băncile sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei rapoarte privind statistica monetară într-o formă, conţinut, şi în limite de timp stabilite de către Banca Naţională a Moldovei. Bilanţurile săptămânale ale băncilor se prezintă BNM conform graficului, bilanţurile lunare sunt remise după 5 zile calendaristice de la sfârşitul lunii gestionare. Datele din rapoarte sunt verificate de BNM utilizând testele analitice şi convorbirile purtate cu băncile. De obicei compilarea datelor se finalizează în decursul a 20 zile după care are loc difuzarea lor. Datele referitoare la luna decembrie se bazează pe rapoartele preliminare ale băncilor şi, în cazul unor schimbări în poziţiile băncilor survenite după auditul lor, se introduc modificările respective.

VI. Planurile de perfecţionare

Modificările recente

Datele din sinteza monetară în linii generale se concordează cu principiile internaţionale ale statisticii monetare şi financiare. Metodologia sintezei monetare a fost revăzută în anul 1997 în corespundere cu recomandările făcute de misiunea FMI privind statistica monetară şi financiară.

BNM a implementat reţeaua locală de informare şi reţeaua de comunicare cu băncile în scopul dezvoltării pieţei interbancare şi perfecţionării difuzării datelor bancare.

În anul 2005 Banca Naţională a Moldovei a introdus noile forme standardizate de raportare pentru toate băncile.

Începând cu anul 1998 BNM publică în reţeaua Internet la adresa:

http://www.bnm.org ediţiile lunare ale Sintezei Monetare, evoluţia agregatelor monetare şi alte date referitoare la piaţa financiară a Republicii Moldova.

Planurile pentru viitorul imediat apropiat (anul următor)

Se vor implementa modificări în planul de conturi al evidenţei contabile al BNM şi băncilor în scopul reflectării contabile a unor noi operaţiuni. Modificările principale reprezintă introducerea în planul de conturi a noilor conturi care vor reflecta următoarele operaţiuni:

Operaţiuni valutare (spot şi forward)

Operaţiunile pe piaţa primară cu Titluri de valoare de stat.

Planurile pentru viitorul apropiat (următorii 2-5 ani)

Iniţierea elaborării sintezei sectorului financiar.