Sunteți pe pagina 1din 5

Hotărâre nr.

1628 din 10/12/2008 (Hotărâre 1628/2008)


Publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 19/12/2008 Afişează tematicile actului Acte similare

privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte
acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din
instituţiile şcolare

Serviciul Lege Start permite accesul GRATUIT


la baza de acte normative Indaco Lege,
actualizată zilnic.
Limitările serviciului faţă de versiunea comercială:
• LegeStart permite vizualizarea tuturor textelor
actelor normative din toate publicaţiile
(fără M.O. partea I bis.) apărute după 1990
până în prezent.
• Textele actelor nu sunt afişate în forma
consolidată/la zi.
• Nu sunt afişate versiunile traduse în alte limbi.
Actualizarea bazei de date se face în
acelaşi timp cu versiunea comercială.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare
comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, ale
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor
alimentare şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind
stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII
din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4
ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a sumelor necesare acordării ajutoarelor financiare pentru
furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, în concordanţă cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare
pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008.
Art. 2. - Se desemnează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca autoritate naţională
competentă pentru implementarea, controlul şi derularea măsurii de acordare de ajutoare financiare pentru
furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare.
Art. 3. -
(1) Copiii din grădiniţele, unităţile şcolare primare şi/sau unităţile şcolare gimnaziale, aprobate sau
acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, beneficiază de ajutorul financiar pentru laptele
şi produsele prevăzute în anexa nr. 1 "Lista produselor eligibile pentru ajutor comunitar" la Regulamentul
(CE) nr. 657/2008 al Comisiei.
(2) Ajutorul financiar se acordă pentru laptele şi produsele lactate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor
alimentare şi în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea
unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală şi sunt marcate cu ştampila
ovală, conform normelor sanitare veterinare.
Art. 4. - Solicitanţii ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile
şcolare prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt instituţiile şcolare sau consiliile judeţene, primăriile sectoarelor
municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, care administrează
activitatea acestor instituţii, efectuează plata către furnizorii acestor produse şi îndeplinesc condiţiile de
aprobare.
Art. 5. -
(1) Solicitanţii de ajutor financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare,
înainte de începerea cursurilor fiecărui an şcolar, depun o cerere la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, în vederea aprobării acestora.
(2) În vederea acordării ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile
şcolare, solicitanţii depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cererile
de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
(3) Solicitantul are deplina responsabilitate a declaraţiilor în ceea ce priveşte înscrierea sau atestarea de
date ori de situaţii nereale pe documentele de aprobare şi decontare a ajutorului financiar şi are obligaţia
returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.
Art. 6. -
(1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât preţul de vânzare al produselor
lactate plătit furnizorului, fără TVA.
(2) În cazul în care valoarea ajutorului financiar este mai mare decât preţul de vânzare, fără TVA, înainte
de completarea cererii de plată, solicitantul face o ajustare a cantităţilor de lapte, în vederea reducerii
ajutorului financiar.
Art. 7. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii,
ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a
ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, derulat cu sprijin
comunitar, precum şi cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.
Art. 8. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia
solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului
financiar.
Art. 9. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi raportează direcţiei de specialitate
din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de
beneficiari, producători, cantitatea de lapte şi produse lactate, pe sortimente, precum şi valoarea totală a
sprijinului acordat.
Art. 10. - Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce reprezintă
ajutorul financiar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, se asigură prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă denumită "Finanţare FEGA,
prefinanţare FEGA", şi se derulează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 293/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. - Sumele reprezentând ajutoare financiare pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în
instituţiile şcolare, încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către solicitanţii care
beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă venituri ale bugetului de stat.
Art. 12. - Pentru anul şcolar 2007-2008 se aplică Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
697/2007 privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a
anumitor produse lactate în instituţiile şcolare şi se decontează ajutorul financiar conform prevederilor
acestuia, iar începând cu anul şcolar 2008-2009, se aplică prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre
creează cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte
acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din
instituţiile şcolare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

ANEXA I
LISTA PRODUSELOR ELIGIBILE PENTRU AJUTOR COMUNITAR
Categoria I
(a) lapte tratat termic (
1
);
(b) lapte tratat termic cu ciocolată, cu suc de fructe (
2
) sau aromatizat, care conține cel puțin 90 % din greutate lapte
indicat la litera (a) și maximum 7 % adaos de zahăr (
3
) și/sau miere;
(c) produse din lapte fermentat cu sau fără suc de fructe (
2
), aromatizate sau nearomatizate, care conțin cel puțin 90 % din
greutate lapte indicat la litera (a) și maximum 7 % adaos de zahăr (
3
) și/sau miere.
Categoria II
Produse din lapte fermentat, aromatizate sau nearomatizate, cu fructe (
4
), care conțin cel puțin 80 % din greutate lapte
indicat la categoria I litera (a) și maximum 7 % adaos de zahăr (
5
) și/sau miere.
Categoria III
Brânzeturi proaspete sau procesate, aromatizate sau nearomatizate, care conțin cel puțin 90 % din greutate
brânză.
Categoria IV
Brânză Grana Padano și brânză Parmigiano Reggiano.
Categoria V
Brânzeturi aromatizate sau nearomatizate, care conțin cel puțin 90 % din greutate brânză și care nu se
încadrează la
categoriile III și IV.
RO
11.7.2008
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 183/23
(
1
) Inclusiv băuturi pe bază de lapte fără lactoză.
(
2
) Sucul de fructe se adaugă în conformitate cu Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001
privind sucurile de fructe și
anumite produse similare destinate consumului uman.
(
3
) În sensul prezentei categorii, prin zahăr se înțeleg produsele având codurile NC 1701 și 1702. În cazul
băuturilor pe bază de lapte sau
de derivate din lapte, cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr, îndulcitorii se utilizează în
conformitate cu Directiva
94/35/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie
utilizați în produsele
alimentare.
(
4
) În sensul prezentei categorii, produsele din lapte fermentat cu fructe conțin întotdeauna fructe, pulpă de
fructe, piure de fructe sau suc
de fructe. În sensul prezentei categorii, prin fructe se înțeleg produsele de la capitolul 8 din Nomenclatura
combinată, cu excepția
nucilor și a produselor care conțin nuci. Sucul de fructe, pulpa de fructe și piureul de fructe se adaugă în
conformitate cu Directiva
2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare
destinate consumului uman.
(
5
) În sensul prezentei categorii, prin zahăr se înțeleg produsele având codurile NC 1701 și 1702. Zahărul
adăugat fructelor se include în
adaosul maxim de zahăr de 7 %. În cazul preparatelor pe bază de lapte sau de derivate din lapte, cu valoare
energetică redusă sau fără
adaos de zahăr, îndulcitorii se utilizează în conformitate cu Directiva 94/35/CEE a Parlamentului European
și a Consiliului din 30 iunie
1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare