Sunteți pe pagina 1din 1
P 63 002 Pragul de rentabilitate Una dintre \ntreb`rile fundamentale la care trebuie s` r`spunde]i \n
P 63
002
Pragul de rentabilitate
Una dintre \ntreb`rile fundamentale la care trebuie s`
r`spunde]i \n calitate de manager financiar este: „Cåte
unit`]i din produsul/serviciul meu trebuie s` vånd` firma
astfel \ncåt ea s`-[i acopere cheltuielile f`cute cu
realizarea acestora?“. {i, bine\n]eles, \ntrebarea care
Asigura-te ca afacerea ta are
rezult` din aceasta: „Cåte unit`]i trebuie s` vånd ast-
fel \ncåt s` ob]in profitul pe care mi-l cer
succes printr-un management
ac]ionarii?“.
financiar de top si
o analiza financiara riguroasa!
Dac` nu realiza]i o estimare corect` a acestor valori,
firma poate \nregistra pierderi importante [i, ca urmare,
Consilier – Mangement financiar te indruma pas
risc` s` fie scoas` de pe pia]` \n scurt timp.
cu pas, astfel incat:
sa depasesti profesionist situatiile generate de
criza de lichiditati;
Cea mai bun` cale de a r`spunde la cele dou` \ntreb`ri
sa eviti orice risc financiar ce ti-ar putea
de mai sus este utilizarea metodei pragului de rentabi-
periclita afacerea;
litate, care reprezint` m`rimea capacit`]ii de produc]ie
sa capeti siguranta necesara intocmirii si
\ncepånd de la care se poate recupera investi]ia f`cut`.
gestionarii corecte a bugetul firmei;
sa previzionezi corect evolutia firmei din punct
de vedere financiar – planul financiar pe termen
Pragul de rentabilitate reprezint` acel nivel al pro-
scurt/mediu/lung;
duc]iei la care cheltuielile totale sunt egale cu \ncas`rile
sa stapanesti competent instrumentele analizei
din vånzarea produc]iei.
financiare;
sa evaluezi corect potentialul proiectelor ce ar
putea sa-ti aduca profit;
Metoda pragului de rentabilitate este o metod` de
metoda
sa devii as in managementul proiectelor.
baz` \n analiza rentabilit`]ii pe produs [i a rentabilit`]ii
pragului
pe ansamblul activit`]ii, atåt \n faza de proiectare de noi
Comanda acum “Consilier - Management
de
capacit`]i productive, de prognozare a activit`]ii, cåt [i de
financiar” printr-un simplu click sau
rentabilitate
analiz` a utiliz`rii capacit`]ilor de produc]ie existente.
apel telefonic la nr. 021.209.45.45.
Primesti lucrarea impreuna cu cadourile tale: brosura si CD-ul
«Instrumente practice de lucru ale managerului financiar» in
|n vederea calculului pragului de rentabilitate, trebuie
maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea comenzii, prin
s` [ti]i c` nivelul costului pe produs [i m`rimea ratei
intermediul unui curier.
rentabilit`]ii sunt \ntr-o stråns` dependen]` cu raportul
dintre cantit`]ile de produse fabricate [i cheltuielile totale
Comanda ACUM!
de produc]ie.

Consilier – Management financiar