Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. chimie. comunicare insuficient între catedre. a test rilor. biologie. Existen a contului *@cnmv. Lipsa vestiarelor la s lile de sport. Preg tire bun a elevilor.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare. laboratoare de fizic . Atmosfer destins . Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. y y y Cl dire nerenovat . cunoscu i. y y y y y y Profesori bine preg ti i. Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. Existen a unui cod nescris. Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. Atragerea elevilor c tre performan . y y Suprapunerea cerin elor. Num r mare de titulari.ro. într-un mediu curat. Dorin a de cunoa tere a elevilor. de încredere reciproc . ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. . management echilibrat. a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. Site-ul liceului. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. Comunicare i deschidere pentru elevi. dedica i meseriei i aprecia i. cabinet de limba român ). y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor.

y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. Excelente rela ii cu MedC. la extra colare. Administra ia etc. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. Prezent ri ale universit ilor europene i americane. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. Cercet rii i Tineretului. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . Inspectoratele. curriculumului în sistemului de înv mânt. Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. Din aceast perspectiv finalit ile . y Sc derea num rului de ore la unele discipline. teren sintetic). armonizarea cu legisla ia european . Integrarea în UE. y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. Descentralizarea. Colaborarea cu licee din Canada i SUA. Dezvoltarea campionatelor inter coli. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. Sesiuni de comunic ri tiin ifice. dispozi ia inspectoratului.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. Preg tire AEL. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii..

a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. de a formula i de rezolva probleme. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . de a ac iona onest în gând i în fapt . Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. empatic i deschis la schimbare. Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. prietenie i generozitate fa de ceilal i. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie. rela ionând cuno tin e din diferite domenii. într-un mediu s n tos. relaxant. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii.i urma propria con tiin . gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. . dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. activ integrat în via a social .înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere. Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare.

cuvinte. fa de proprietate i. comunice în mod eficient cu ceilal i.i rezolve singuri problemele. toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009. Desigur. încerce s se autodep easc . gândeasc independent. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s . a e ecurilor personale. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni.i cunoasc propria valoare. pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. . Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni. înve e s se protejeze singuri. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. fa de autorit i.i planifice sarcini i s le îndeplineasc . . nu în ultimul rând. fa de propria persoan . dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. vom orienta întreaga activitate. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: .

CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. comisiilor de specialitate 15. adaptate domeniului c ruia îi apar in. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective. construind i realizând activit ile specifice propuse.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . Credem c . Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . Permanentizarea utiliz rii TIC. întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. în acest fel. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. ISMB.09. Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. III. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. De asemenea.y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice. toate cadrele didactice. ca instrument de înv are. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general .1.

a planului cadru. indiferent de grad didactic sau vechime. efii de catedre 01. . informatic i specific oct. utilizarea unor strategii interactive i inductive. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic. pe baza studierii pie ei educa ionale. pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt. curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr .09. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr . înv area prin cooperare.06.10.10.12. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17.a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd. dezvoltarea proceselor intelectuale.2008 ± 01.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab. a cererii. anun ate i neanun ate cf. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. graficului de asisten e. practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare.2008 ± 01. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual. 2008 Resurse umane 01.06.2009 Directorii. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA.2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ. formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate. monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar.

bazate pe standarde de evaluare. în concordan cu metodice ceilal i profesori. Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i . permanent III. la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. român . clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre .2. dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas .permanent . în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. în concordan cu nivelul acestora.

Mihai B lun . VA. Liliana Zaschievici. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS.09. CA. Fisherville. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. Ioana andru.09. privind metode.2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20. Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´. secretar ef. Montreal. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. Delia Mincu . Groton. tehnici de predare inductiv . SUA.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. alte cursuri Responsabil cu formarea continu .2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Cristina Onea. Director. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare. secretariat. contabilitate) contabil ef. Mass. administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. cu International School Laval.

profesori. PR al CNMV dec. 8 noiembrie. 21 decembrie.Membrii CA. p rin i ± ore de consiliere. ECDL. concursuri. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. Balul de Absolvire etc. 2008 Consilierul colii. prin activit i comune. resp. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO.11. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu. inform ri. Târgul de oferte educa ionale.11. Educative ± Ioana andru. Viorel Rudeanu. Mihai Surdu CNMV. CFC. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. 1 ± 2 noiembrie 2008. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. informatician Dan ESRI. Ramona Ungureanu. (colinde la biseric . Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. Balul Bobocilor. s rb tori tradi ionale. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. excursii .2007. atragerea în proiecte colare. Petre Stoinea. Activ.2007. ziua liceului.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. activit i pentru copiii defavoriza i. Alina Cocei. Leadership. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. asist. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. 11.

11.3. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial . în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi.11. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan . Elaborarea de standarde de predare i evaluare.2008 Metodi tii CNMV. Codina S vulescu. Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III. prof. Ana Maria Baciu. pe ani de studiu. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´. Ion Toma . Profesori ± 1. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii.2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. cu invita i cercet tori români i str ini. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01. Doina D nciulescu.10. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori.

4. Permanentizarea utiliz rii TIC.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie. comitet de p rin i. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii . Aura Ilian Ion Toma. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL. prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii.

Petre Resurse Mind. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Floare de Col Stoinea. elevi ± profesori Marga Radomschi. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia. Brându a Dragomir. Monica c) înv are prin art Bal. Mihai Surdu.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. în echipe mixte.5. Ramona Ungureanu. d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea. Cristina Nechifor. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. Ioana andru. Obiective/Activit i . umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC.

e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. SVGS. care s faciliteze schimbul de opinii. SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania. Lawrence Academy. lunar . d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. Canada. trimestrial Brându a Dragomir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful