Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. Existen a contului *@cnmv. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. . a test rilor. y y y Cl dire nerenovat . Num r mare de titulari. cabinet de limba român ). Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Existen a unui cod nescris. Comunicare i deschidere pentru elevi. y y y y y y Profesori bine preg ti i. cunoscu i. Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. comunicare insuficient între catedre. dedica i meseriei i aprecia i. y y Suprapunerea cerin elor. Site-ul liceului. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. biologie. Atmosfer destins . chimie.ro. într-un mediu curat. Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. laboratoare de fizic . Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . Dorin a de cunoa tere a elevilor. ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. Lipsa vestiarelor la s lile de sport. Atragerea elevilor c tre performan . Preg tire bun a elevilor. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. management echilibrat. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. de încredere reciproc .

y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii. y Sc derea num rului de ore la unele discipline. Colaborarea cu licee din Canada i SUA.. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. Excelente rela ii cu MedC. Preg tire AEL. activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. Din aceast perspectiv finalit ile . Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. Dezvoltarea campionatelor inter coli. curriculumului în sistemului de înv mânt. Inspectoratele. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . teren sintetic). y Sistemul de admitere în clasa a 9-a. dispozi ia inspectoratului. Cercet rii i Tineretului. y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. Integrarea în UE. Descentralizarea. Sesiuni de comunic ri tiin ifice. Administra ia etc. Prezent ri ale universit ilor europene i americane. la extra colare. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. armonizarea cu legisla ia european . Fonduri foarte mici pentru dezvoltare.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri.

. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie. gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. de a ac iona onest în gând i în fapt . Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii. Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale.i urma propria con tiin .înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere. prietenie i generozitate fa de ceilal i. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. într-un mediu s n tos. rela ionând cuno tin e din diferite domenii. relaxant. Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. de a formula i de rezolva probleme. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare. empatic i deschis la schimbare. activ integrat în via a social .

pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. gândeasc independent. încerce s se autodep easc . fa de propria persoan . dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii. cuvinte. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.i rezolve singuri problemele. comunice în mod eficient cu ceilal i. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii.i planifice sarcini i s le îndeplineasc . Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni. . toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. nu în ultimul rând.i cunoasc propria valoare. a e ecurilor personale.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. vom orienta întreaga activitate. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . fa de autorit i. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s . fa de proprietate i. . Desigur. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. înve e s se protejeze singuri. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni. y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009.

De asemenea.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . ISMB. în acest fel. toate cadrele didactice. ca instrument de înv are. CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general . activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective. adaptate domeniului c ruia îi apar in. comisiilor de specialitate 15. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. Elaborarea de standarde de predare i evaluare.y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice.09.1. III. Permanentizarea utiliz rii TIC. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. Credem c . construind i realizând activit ile specifice propuse. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan .

formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov. efii de catedre 01.a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd.10. monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar.2008 ± 01. a cererii.06. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare.2008 ± 01. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17.12.2009 Directorii. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA. 2008 Resurse umane 01. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic. a planului cadru.09.2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ. anun ate i neanun ate cf.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate. graficului de asisten e. curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010. indiferent de grad didactic sau vechime.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab.10. utilizarea unor strategii interactive i inductive. dezvoltarea proceselor intelectuale. pe baza studierii pie ei educa ionale. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr .06. informatic i specific oct. . Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr . pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt. înv area prin cooperare. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual.

la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. permanent III. Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i . crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. în concordan cu metodice ceilal i profesori. clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu.2. bazate pe standarde de evaluare. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. în concordan cu nivelul acestora. schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre . român .permanent . dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas .

alte cursuri Responsabil cu formarea continu . Montreal. SUA. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare. VA. Director. CA. Liliana Zaschievici.09. secretar ef.2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20. tehnici de predare inductiv . SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. Ioana andru. Fisherville.09. Delia Mincu .2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS. cu International School Laval. Cristina Onea. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. Groton. administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. contabilitate) contabil ef.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. Mihai B lun . Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´. Mass. privind metode. secretariat.

p rin i ± ore de consiliere.2007. atragerea în proiecte colare. Balul de Absolvire etc. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. resp. PR al CNMV dec. informatician Dan ESRI. 8 noiembrie. concursuri. 1 ± 2 noiembrie 2008. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos.11.Membrii CA. inform ri. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. (colinde la biseric . asist. Petre Stoinea. 21 decembrie. Viorel Rudeanu.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. profesori. Balul Bobocilor.11. Mihai Surdu CNMV. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. Alina Cocei. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. Educative ± Ioana andru. Târgul de oferte educa ionale. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO. s rb tori tradi ionale. Activ. 11. 2008 Consilierul colii. excursii . ECDL. Ramona Ungureanu. Leadership. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu. ziua liceului.2007. activit i pentru copiii defavoriza i. prin activit i comune. CFC.

Profesori ± 1.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan .11. Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III.10.11. pe ani de studiu. Elaborarea de standarde de predare i evaluare.2008 Metodi tii CNMV. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01. Doina D nciulescu. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial .2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. Ana Maria Baciu. în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. Ion Toma . cu invita i cercet tori români i str ini.3. Codina S vulescu. prof.

ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii . Aura Ilian Ion Toma. a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii.4. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie. Permanentizarea utiliz rii TIC. prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. comitet de p rin i.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL.

Odyssey of the Ana Maria Baciu. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru. Obiective/Activit i . d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. Petre Resurse Mind. Cristina Nechifor. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. Ramona Ungureanu. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia.5. Floare de Col Stoinea. umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Brându a Dragomir. în echipe mixte. Mihai Surdu. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. Ioana andru. Monica c) înv are prin art Bal. elevi ± profesori Marga Radomschi.

d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. Lawrence Academy. SVGS. d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania. lunar . trimestrial Brându a Dragomir. care s faciliteze schimbul de opinii.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. Canada. e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful