Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

Dorin a de cunoa tere a elevilor. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. de încredere reciproc . Atragerea elevilor c tre performan . Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor. y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. cabinet de limba român ). Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. Existen a unui cod nescris. Comunicare i deschidere pentru elevi. cunoscu i. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . Site-ul liceului. într-un mediu curat. dedica i meseriei i aprecia i. y y Suprapunerea cerin elor. chimie. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. y y y Cl dire nerenovat . y y y y y y Profesori bine preg ti i. Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. Preg tire bun a elevilor. ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor.ro. Num r mare de titulari. laboratoare de fizic . . Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. management echilibrat. Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Existen a contului *@cnmv. Lipsa vestiarelor la s lile de sport. a test rilor. Atmosfer destins . biologie. comunicare insuficient între catedre.

y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. Inspectoratele. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. Dezvoltarea campionatelor inter coli. Excelente rela ii cu MedC. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. Colaborarea cu licee din Canada i SUA. dispozi ia inspectoratului. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. armonizarea cu legisla ia european . Sesiuni de comunic ri tiin ifice. Descentralizarea. Cercet rii i Tineretului. la extra colare. Din aceast perspectiv finalit ile . curriculumului în sistemului de înv mânt. Administra ia etc. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a.. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii. Integrarea în UE. y Sc derea num rului de ore la unele discipline. y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. Prezent ri ale universit ilor europene i americane. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. Preg tire AEL. teren sintetic).

Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii. într-un mediu s n tos. a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare. rela ionând cuno tin e din diferite domenii.i urma propria con tiin . Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. prietenie i generozitate fa de ceilal i. . relaxant. de a formula i de rezolva probleme. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. de a ac iona onest în gând i în fapt . Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie. empatic i deschis la schimbare. activ integrat în via a social . Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune.înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere. gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare.

. y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s .y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. fa de autorit i. . dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii. nu în ultimul rând. fa de proprietate i. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . gândeasc independent. a e ecurilor personale. cuvinte. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. comunice în mod eficient cu ceilal i.i cunoasc propria valoare. Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni. fa de propria persoan . vom orienta întreaga activitate. pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. înve e s se protejeze singuri.i planifice sarcini i s le îndeplineasc .i rezolve singuri problemele. Desigur. încerce s se autodep easc . Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. în acest fel. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . Credem c .y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice. Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective.09. ISMB. ca instrument de înv are. Permanentizarea utiliz rii TIC. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. comisiilor de specialitate 15. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general .1. CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. construind i realizând activit ile specifice propuse. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. adaptate domeniului c ruia îi apar in. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . III. toate cadrele didactice. De asemenea. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul.

curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA. pe baza studierii pie ei educa ionale.06.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab.06. 2008 Resurse umane 01. indiferent de grad didactic sau vechime. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr .2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate. efii de catedre 01. utilizarea unor strategii interactive i inductive.2009 Directorii. monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar.10.09. a planului cadru. informatic i specific oct.a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr . graficului de asisten e. formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov. înv area prin cooperare.2008 ± 01. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual.2008 ± 01. anun ate i neanun ate cf. . practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare. dezvoltarea proceselor intelectuale. a cererii.12. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic.10.

român . Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu. permanent III.2. în concordan cu nivelul acestora. la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas . la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. în concordan cu metodice ceilal i profesori. schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre . Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i .permanent . bazate pe standarde de evaluare.

Montreal. cu International School Laval. Director. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare.2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20. Groton. Fisherville. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. contabilitate) contabil ef. Cristina Onea. Delia Mincu . VA. CA. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. Mihai B lun . Mass. SUA.2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. secretar ef. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´. Ioana andru. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS.09.09. privind metode. alte cursuri Responsabil cu formarea continu . Liliana Zaschievici. secretariat.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. tehnici de predare inductiv .

activit i de ecologizare) (decembrie 2008. ECDL. concursuri.2007.11. Balul Bobocilor.Membrii CA. prin activit i comune. Balul de Absolvire etc.2007. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. Viorel Rudeanu. PR al CNMV dec. informatician Dan ESRI. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu. excursii . inform ri. ziua liceului. asist. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. profesori. atragerea în proiecte colare. CFC. 8 noiembrie. Educative ± Ioana andru. (colinde la biseric . Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. Ramona Ungureanu. 11. activit i pentru copiii defavoriza i. resp. p rin i ± ore de consiliere. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. Alina Cocei. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. Târgul de oferte educa ionale. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. Activ. 2008 Consilierul colii.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. Petre Stoinea. Mihai Surdu CNMV.11. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. Leadership. 1 ± 2 noiembrie 2008. 21 decembrie. s rb tori tradi ionale.

Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´.10.11.2008 Metodi tii CNMV.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi. Ana Maria Baciu. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01.11. în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III. pe ani de studiu. Profesori ± 1. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan . în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial . prof. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori. Ion Toma . Codina S vulescu.3.2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. Doina D nciulescu. cu invita i cercet tori români i str ini.

Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii . a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii.4. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u. comitet de p rin i. Permanentizarea utiliz rii TIC. Aura Ilian Ion Toma. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL.

d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea. Cristina Nechifor. umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. Ioana andru. Floare de Col Stoinea. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. în echipe mixte. Petre Resurse Mind. elevi ± profesori Marga Radomschi. Obiective/Activit i . Brându a Dragomir. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru. Ramona Ungureanu.5. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. Mihai Surdu. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Monica c) înv are prin art Bal.

SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania. Lawrence Academy. d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. SVGS. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. lunar . trimestrial Brându a Dragomir. Canada.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu. care s faciliteze schimbul de opinii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful