Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

biologie. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. laboratoare de fizic . comunicare insuficient între catedre. Comunicare i deschidere pentru elevi. Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. Atragerea elevilor c tre performan . dedica i meseriei i aprecia i. y y Suprapunerea cerin elor. de încredere reciproc . y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . y y y Cl dire nerenovat . care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . Num r mare de titulari. y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. . cabinet de limba român ). Dorin a de cunoa tere a elevilor. management echilibrat. Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. y y y y y y Profesori bine preg ti i. cunoscu i. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare.ro. Existen a unui cod nescris. Site-ul liceului. chimie. într-un mediu curat. Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Lipsa vestiarelor la s lile de sport. a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. Preg tire bun a elevilor.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. Atmosfer destins . a test rilor. ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. Existen a contului *@cnmv.

Excelente rela ii cu MedC. Cercet rii i Tineretului. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. Preg tire AEL. dispozi ia inspectoratului. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. armonizarea cu legisla ia european . y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. Prezent ri ale universit ilor europene i americane. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . Administra ia etc. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. teren sintetic).. Sesiuni de comunic ri tiin ifice. Integrarea în UE. y Sc derea num rului de ore la unele discipline. la extra colare. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. Colaborarea cu licee din Canada i SUA. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. Din aceast perspectiv finalit ile . Inspectoratele. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. Descentralizarea. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. Dezvoltarea campionatelor inter coli. curriculumului în sistemului de înv mânt.

prietenie i generozitate fa de ceilal i. empatic i deschis la schimbare. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. de a formula i de rezolva probleme. într-un mediu s n tos. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii. Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare.i urma propria con tiin . rela ionând cuno tin e din diferite domenii. gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie. dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. . activ integrat în via a social . relaxant. de a ac iona onest în gând i în fapt .înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere.

y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. fa de autorit i. fa de proprietate i. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim.i cunoasc propria valoare.i rezolve singuri problemele. gândeasc independent. Desigur. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. vom orienta întreaga activitate. Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni. încerce s se autodep easc . cuvinte. comunice în mod eficient cu ceilal i. nu în ultimul rând. pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni. .i planifice sarcini i s le îndeplineasc . înve e s se protejeze singuri. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s . a e ecurilor personale. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . . fa de propria persoan . dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii.

Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. în acest fel. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective. întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul.09. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. ca instrument de înv are. CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. toate cadrele didactice. III. De asemenea. comisiilor de specialitate 15.1. adaptate domeniului c ruia îi apar in. Permanentizarea utiliz rii TIC. Credem c . ISMB.y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general .2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . construind i realizând activit ile specifice propuse.

06.2008 ± 01. utilizarea unor strategii interactive i inductive.10.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab.09. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate.12. informatic i specific oct. graficului de asisten e. monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar. a planului cadru. pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt. indiferent de grad didactic sau vechime.a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd. pe baza studierii pie ei educa ionale. a cererii. practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual. . curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17. formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr . anun ate i neanun ate cf. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA. efii de catedre 01.10.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010.2008 ± 01.06. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. 2008 Resurse umane 01.2009 Directorii. înv area prin cooperare. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr .2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ. dezvoltarea proceselor intelectuale.

schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. permanent III. la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre .permanent . Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i .2. clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu. în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. bazate pe standarde de evaluare. în concordan cu metodice ceilal i profesori. în concordan cu nivelul acestora. dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas . Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. român .

tehnici de predare inductiv . responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. privind metode.09. Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´. SUA. VA. secretar ef. Cristina Onea. secretariat. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. Ioana andru. CA. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. alte cursuri Responsabil cu formarea continu . Mihai B lun .09. Mass.2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS. Delia Mincu . cu International School Laval. Groton. Director. contabilitate) contabil ef. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. Fisherville.2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20. Liliana Zaschievici. Montreal.

atragerea în proiecte colare. Alina Cocei. Mihai Surdu CNMV. Petre Stoinea. Activ.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. Târgul de oferte educa ionale. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. resp. 2008 Consilierul colii. Balul de Absolvire etc. Leadership. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. Balul Bobocilor. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. concursuri. informatician Dan ESRI. ziua liceului.2007. excursii .11. 8 noiembrie. profesori. Viorel Rudeanu. activit i pentru copiii defavoriza i. asist. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. p rin i ± ore de consiliere. 11. inform ri. (colinde la biseric .11. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. Educative ± Ioana andru. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. s rb tori tradi ionale. Ramona Ungureanu.Membrii CA. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO.2007. ECDL. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. CFC. prin activit i comune. 1 ± 2 noiembrie 2008. 21 decembrie. PR al CNMV dec.

2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori.3. Profesori ± 1. în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. Doina D nciulescu. Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III.2008 Metodi tii CNMV. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan . în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial . cu invita i cercet tori români i str ini. Ion Toma . Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi.11.11. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01. prof. Ana Maria Baciu. Codina S vulescu. pe ani de studiu. Elaborarea de standarde de predare i evaluare.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii.10. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´.

prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL.4.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. Permanentizarea utiliz rii TIC. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u. comitet de p rin i. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie. a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii. Aura Ilian Ion Toma. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii .

Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici.5. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia. umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Obiective/Activit i . Ioana andru. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Petre Resurse Mind. Mihai Surdu. Ramona Ungureanu. Monica c) înv are prin art Bal. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. Brându a Dragomir. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. în echipe mixte. Floare de Col Stoinea.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru. Cristina Nechifor. elevi ± profesori Marga Radomschi. d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea.

d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu. Lawrence Academy. trimestrial Brându a Dragomir. Canada. lunar . care s faciliteze schimbul de opinii. SVGS.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful