P. 1
Plan managerial pentru anul şcolar 2008

Plan managerial pentru anul şcolar 2008

|Views: 97|Likes:
Published by Liviu Stoica

More info:

Published by: Liviu Stoica on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive.ro. Atmosfer destins . a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. Atragerea elevilor c tre performan . Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare. într-un mediu curat.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. cabinet de limba român ). a test rilor. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Dorin a de cunoa tere a elevilor. Comunicare i deschidere pentru elevi. laboratoare de fizic . biologie. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. management echilibrat. Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. cunoscu i. y y y y y y Profesori bine preg ti i. . Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. de încredere reciproc . Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . chimie. y y Suprapunerea cerin elor. y y y Cl dire nerenovat . Lipsa vestiarelor la s lile de sport. y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. Num r mare de titulari. Existen a unui cod nescris. ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. comunicare insuficient între catedre. Preg tire bun a elevilor. Site-ul liceului. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. Existen a contului *@cnmv. dedica i meseriei i aprecia i.

Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. armonizarea cu legisla ia european . Prezent ri ale universit ilor europene i americane. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . Sesiuni de comunic ri tiin ifice. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. Descentralizarea. Preg tire AEL. Din aceast perspectiv finalit ile . y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. y Sc derea num rului de ore la unele discipline. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. dispozi ia inspectoratului. Dezvoltarea campionatelor inter coli. Administra ia etc. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a. Colaborarea cu licee din Canada i SUA.. Excelente rela ii cu MedC. Integrarea în UE. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. la extra colare.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. Inspectoratele. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. Cercet rii i Tineretului. curriculumului în sistemului de înv mânt. teren sintetic). y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii.

Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune. dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. de a formula i de rezolva probleme.înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere.i urma propria con tiin . relaxant. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie. empatic i deschis la schimbare. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. activ integrat în via a social . gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. prietenie i generozitate fa de ceilal i. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. rela ionând cuno tin e din diferite domenii. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare. de a ac iona onest în gând i în fapt . Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. . Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. într-un mediu s n tos. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii.

comunice în mod eficient cu ceilal i. pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii. y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. încerce s se autodep easc . a e ecurilor personale. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni.i cunoasc propria valoare. . . fa de propria persoan . Desigur. fa de autorit i. nu în ultimul rând.i rezolve singuri problemele. fa de proprietate i. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s . gândeasc independent. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . înve e s se protejeze singuri.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. vom orienta întreaga activitate.i planifice sarcini i s le îndeplineasc . cuvinte. Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni.

întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. Credem c .1. De asemenea.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . construind i realizând activit ile specifice propuse. toate cadrele didactice. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. ca instrument de înv are. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor.09. comisiilor de specialitate 15. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general . adaptate domeniului c ruia îi apar in. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. Permanentizarea utiliz rii TIC. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. III. ISMB. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. în acest fel. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT.y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice.

formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov. pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt. graficului de asisten e.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr .a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd.2008 ± 01. a planului cadru. pe baza studierii pie ei educa ionale. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17.2009 Directorii. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic. dezvoltarea proceselor intelectuale. efii de catedre 01. curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21.06.10.12.09.2008 ± 01. informatic i specific oct. .06. utilizarea unor strategii interactive i inductive. indiferent de grad didactic sau vechime. practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare. înv area prin cooperare.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab. anun ate i neanun ate cf. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. 2008 Resurse umane 01.10.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate.2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ. monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr . a cererii. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual.

în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. permanent III. în concordan cu metodice ceilal i profesori. în concordan cu nivelul acestora. schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas . bazate pe standarde de evaluare. român . Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i .2. crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre .permanent . la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu.

secretar ef.09. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare. Mass.2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20.09. Cristina Onea. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. Fisherville.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. Director. Groton. cu International School Laval. secretariat. Liliana Zaschievici. Montreal. SUA. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. privind metode. contabilitate) contabil ef. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. Mihai B lun . VA. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS. administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. CA.2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Delia Mincu . alte cursuri Responsabil cu formarea continu . tehnici de predare inductiv . Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´. Ioana andru.

Activ. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. 8 noiembrie.Membrii CA. asist. Leadership. inform ri. concursuri.2007. Petre Stoinea. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO. resp.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. Balul de Absolvire etc. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. PR al CNMV dec. Ramona Ungureanu. informatician Dan ESRI. (colinde la biseric . 11. Balul Bobocilor. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. profesori. 1 ± 2 noiembrie 2008. Educative ± Ioana andru. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. 2008 Consilierul colii.11. activit i pentru copiii defavoriza i. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. Mihai Surdu CNMV. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. ECDL.11. excursii . Târgul de oferte educa ionale. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. Viorel Rudeanu. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. p rin i ± ore de consiliere. prin activit i comune. CFC. atragerea în proiecte colare.2007. 21 decembrie. ziua liceului. Alina Cocei. s rb tori tradi ionale. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu.

Ion Toma . în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. prof. Profesori ± 1. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan . în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial .2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi.11.11. cu invita i cercet tori români i str ini. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01. Codina S vulescu. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´. Ana Maria Baciu.3. Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III. pe ani de studiu.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii.2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. Doina D nciulescu.10. Elaborarea de standarde de predare i evaluare.2008 Metodi tii CNMV. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori.

comitet de p rin i. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL.4. prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie. a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii . Permanentizarea utiliz rii TIC. Aura Ilian Ion Toma. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III.

Petre Resurse Mind. Mihai Surdu. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici. Brându a Dragomir. d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea.5. Ramona Ungureanu. umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Cristina Nechifor. Floare de Col Stoinea. Obiective/Activit i . Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia. în echipe mixte. elevi ± profesori Marga Radomschi. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Ioana andru.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. Monica c) înv are prin art Bal. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru.

SVGS. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu. care s faciliteze schimbul de opinii. trimestrial Brându a Dragomir. lunar . SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania. Lawrence Academy. Canada. d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->