Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

Comunicare i deschidere pentru elevi. Num r mare de titulari. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . cunoscu i. Dorin a de cunoa tere a elevilor. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare. de încredere reciproc . y y y Cl dire nerenovat . laboratoare de fizic . y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor. Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. y y y y y y Profesori bine preg ti i. Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. Atragerea elevilor c tre performan . Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Existen a contului *@cnmv. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. într-un mediu curat.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. Preg tire bun a elevilor. ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. Lipsa vestiarelor la s lile de sport. Site-ul liceului. Atmosfer destins . management echilibrat. Existen a unui cod nescris. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. chimie. . y y Suprapunerea cerin elor. biologie. y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. a test rilor. cabinet de limba român ). dedica i meseriei i aprecia i.ro. comunicare insuficient între catedre.

y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . Excelente rela ii cu MedC. Descentralizarea. dispozi ia inspectoratului.. Dezvoltarea campionatelor inter coli. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. Sesiuni de comunic ri tiin ifice. Din aceast perspectiv finalit ile . activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. Inspectoratele. la extra colare. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. Preg tire AEL. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. Administra ia etc. curriculumului în sistemului de înv mânt. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. y Sc derea num rului de ore la unele discipline. Cercet rii i Tineretului. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. armonizarea cu legisla ia european . Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. Colaborarea cu licee din Canada i SUA. Prezent ri ale universit ilor europene i americane.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. Integrarea în UE. teren sintetic).

. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. activ integrat în via a social . gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. relaxant.înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere. a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. prietenie i generozitate fa de ceilal i. de a formula i de rezolva probleme. Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune. Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie.i urma propria con tiin . de a ac iona onest în gând i în fapt . rela ionând cuno tin e din diferite domenii. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare. într-un mediu s n tos. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . empatic i deschis la schimbare.

încerce s se autodep easc . a e ecurilor personale. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. fa de autorit i. comunice în mod eficient cu ceilal i.i rezolve singuri problemele. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. vom orienta întreaga activitate. cuvinte. dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii. . gândeasc independent. toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. fa de proprietate i. Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni.i planifice sarcini i s le îndeplineasc . nu în ultimul rând. înve e s se protejeze singuri. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s . . Desigur.i cunoasc propria valoare. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. fa de propria persoan .

y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul. III. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. ca instrument de înv are. CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. construind i realizând activit ile specifice propuse.1. adaptate domeniului c ruia îi apar in. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective.09. De asemenea. în acest fel. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. toate cadrele didactice.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. comisiilor de specialitate 15. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. Permanentizarea utiliz rii TIC. ISMB. Credem c . Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general .

pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt.10. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA.2008 ± 01. anun ate i neanun ate cf.2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ.06. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are.09. graficului de asisten e. . monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar.10.06. a planului cadru. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr . practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare. 2008 Resurse umane 01.2008 ± 01. curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab. indiferent de grad didactic sau vechime. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr .a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual.2009 Directorii. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17. dezvoltarea proceselor intelectuale. efii de catedre 01. informatic i specific oct.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate. a cererii. formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov.12. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic. utilizarea unor strategii interactive i inductive. pe baza studierii pie ei educa ionale. înv area prin cooperare.

crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i . dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas .permanent .2. în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. în concordan cu nivelul acestora. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. permanent III. clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu. bazate pe standarde de evaluare. român . 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre . în concordan cu metodice ceilal i profesori.

Groton. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. Mihai B lun . administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. Cristina Onea. cu International School Laval. alte cursuri Responsabil cu formarea continu . Director. SUA. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. Liliana Zaschievici. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. Delia Mincu .2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20. contabilitate) contabil ef. Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´.09. tehnici de predare inductiv . Fisherville. Mass. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. Montreal. privind metode. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS. VA. secretariat.09.2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Ioana andru. CA. secretar ef.

Ramona Ungureanu. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. prin activit i comune. PR al CNMV dec. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. resp. ECDL. inform ri. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. p rin i ± ore de consiliere. atragerea în proiecte colare. Petre Stoinea. Balul Bobocilor. informatician Dan ESRI. Târgul de oferte educa ionale. 11. 1 ± 2 noiembrie 2008. 8 noiembrie. activit i pentru copiii defavoriza i. excursii . Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO. concursuri. Activ.11. Leadership. (colinde la biseric .Membrii CA. CFC. Mihai Surdu CNMV. Balul de Absolvire etc. Viorel Rudeanu.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu.2007. ziua liceului.2007. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. Alina Cocei. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. 21 decembrie. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. profesori. s rb tori tradi ionale. asist. 2008 Consilierul colii. Educative ± Ioana andru.11.

în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan .11. Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi.2008 Metodi tii CNMV. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. cu invita i cercet tori români i str ini. pe ani de studiu.2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. Ion Toma .3. Ana Maria Baciu.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii.11. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´. Profesori ± 1. Doina D nciulescu. prof. în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. Codina S vulescu. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01.10. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial . a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori.

ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie. Aura Ilian Ion Toma. a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii. comitet de p rin i. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii . prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. Permanentizarea utiliz rii TIC.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale.4.

umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Mihai Surdu. Brându a Dragomir. Obiective/Activit i . d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Ioana andru. Floare de Col Stoinea.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. Petre Resurse Mind. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici. în echipe mixte. elevi ± profesori Marga Radomschi. Cristina Nechifor. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici.5. Monica c) înv are prin art Bal. Ramona Ungureanu. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru.

d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. trimestrial Brându a Dragomir. Lawrence Academy. care s faciliteze schimbul de opinii. lunar . Canada. SVGS. e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.