Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. Existen a contului *@cnmv. biologie. Num r mare de titulari. Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. de încredere reciproc . y y Suprapunerea cerin elor. y y y y y y Profesori bine preg ti i. a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar . y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor. Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . Dorin a de cunoa tere a elevilor. y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. într-un mediu curat. ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. Comunicare i deschidere pentru elevi. Preg tire bun a elevilor. Atragerea elevilor c tre performan . chimie. Atmosfer destins . Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare. a test rilor. laboratoare de fizic . Site-ul liceului. Existen a unui cod nescris. comunicare insuficient între catedre. Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. cunoscu i. cabinet de limba român ). Lipsa vestiarelor la s lile de sport. dedica i meseriei i aprecia i. y y y Cl dire nerenovat .ro. management echilibrat. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. .

Preg tire AEL. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. Prezent ri ale universit ilor europene i americane. Descentralizarea. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii.. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. curriculumului în sistemului de înv mânt. Din aceast perspectiv finalit ile . Integrarea în UE. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. Inspectoratele. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. Excelente rela ii cu MedC.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a. activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. armonizarea cu legisla ia european . Dezvoltarea campionatelor inter coli. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . y Sc derea num rului de ore la unele discipline. dispozi ia inspectoratului. Administra ia etc. Sesiuni de comunic ri tiin ifice. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. teren sintetic). Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. la extra colare. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot. Colaborarea cu licee din Canada i SUA. Cercet rii i Tineretului.

gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie.înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere. relaxant. rela ionând cuno tin e din diferite domenii. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare. Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. de a ac iona onest în gând i în fapt . a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . activ integrat în via a social . .i urma propria con tiin . empatic i deschis la schimbare. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii. dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. de a formula i de rezolva probleme. prietenie i generozitate fa de ceilal i. într-un mediu s n tos.

pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. gândeasc independent. y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009. încerce s se autodep easc .i rezolve singuri problemele.i planifice sarcini i s le îndeplineasc . fa de autorit i. toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. comunice în mod eficient cu ceilal i. . fa de propria persoan . a e ecurilor personale. Desigur. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. fa de proprietate i. nu în ultimul rând. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s .i cunoasc propria valoare. . a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . vom orienta întreaga activitate. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim. înve e s se protejeze singuri. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni. Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni. cuvinte. dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii.

Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective. III. adaptate domeniului c ruia îi apar in. întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general . ISMB. toate cadrele didactice. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul. De asemenea.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . Permanentizarea utiliz rii TIC.1. în acest fel.y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. construind i realizând activit ile specifice propuse.09. ca instrument de înv are. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. comisiilor de specialitate 15. CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. Credem c .

2009 Directorii. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr .2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ.09. . a cererii.10. utilizarea unor strategii interactive i inductive. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA. inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual. efii de catedre 01. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010.12.10. formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov. anun ate i neanun ate cf. curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab.2008 ± 01.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate. obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare. pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt.06. pe baza studierii pie ei educa ionale. 2008 Resurse umane 01. dezvoltarea proceselor intelectuale. informatic i specific oct.2008 ± 01. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17. înv area prin cooperare. a planului cadru. indiferent de grad didactic sau vechime.06. graficului de asisten e. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr . monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar.a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd.

dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas . în concordan cu nivelul acestora. crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre . român .2. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i . clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu.permanent . la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. permanent III. în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. în concordan cu metodice ceilal i profesori. bazate pe standarde de evaluare.

2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20. Montreal. Groton. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS. Mass. Director. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. Liliana Zaschievici. Fisherville. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. secretariat. Ioana andru. SUA. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare. tehnici de predare inductiv . Cristina Onea. alte cursuri Responsabil cu formarea continu . privind metode. contabilitate) contabil ef. CA. VA. secretar ef. Delia Mincu . Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian.2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. Mihai B lun .09. cu International School Laval.09.

p rin i ± ore de consiliere. CFC. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu. Târgul de oferte educa ionale. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. 8 noiembrie. activit i pentru copiii defavoriza i. s rb tori tradi ionale. Balul de Absolvire etc.Membrii CA. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. concursuri. asist. Mihai Surdu CNMV. 21 decembrie. Petre Stoinea.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. atragerea în proiecte colare. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO. 2008 Consilierul colii. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. Balul Bobocilor. 11. resp.2007. mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol.11. Leadership. Ramona Ungureanu. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. prin activit i comune. ECDL. ziua liceului. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi.11.2007. Activ. inform ri. informatician Dan ESRI. profesori. Educative ± Ioana andru. PR al CNMV dec. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. Viorel Rudeanu. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. 1 ± 2 noiembrie 2008. Alina Cocei. (colinde la biseric . 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri. excursii .

Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial .10. Ion Toma . cu invita i cercet tori români i str ini. în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. Profesori ± 1.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi. materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01.11. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan .3.2008 Metodi tii CNMV. prof. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori.11.2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e. Codina S vulescu. Doina D nciulescu. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. pe ani de studiu. Ana Maria Baciu.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´.

Permanentizarea utiliz rii TIC. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii . comitet de p rin i. Aura Ilian Ion Toma. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u.Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie.4. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii. prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale.

în echipe mixte. Floare de Col Stoinea. Brându a Dragomir. Obiective/Activit i . Ioana andru. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici. d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea. Ramona Ungureanu. umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. Mihai Surdu. elevi ± profesori Marga Radomschi. Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III.5. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. Monica c) înv are prin art Bal. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Petre Resurse Mind. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. Cristina Nechifor.

e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. lunar . Canada. SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania. Lawrence Academy. SVGS. trimestrial Brându a Dragomir. d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. care s faciliteze schimbul de opinii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful