P. 1
Plan managerial pentru anul şcolar 2008

Plan managerial pentru anul şcolar 2008

|Views: 97|Likes:
Published by Liviu Stoica

More info:

Published by: Liviu Stoica on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

Plan managerial pentru anul colar 2008 ± 2009

Ä coala în care se înva i care înva ´

y

Premise

1. Contextul socio-economic i politic al anului colar 2008-2009 este marcat de integrarea României în Uniunea European , fapt care impune cu i mai mult stringen necesitatea racord rii la standardele i cerin ele europene în domeniul educa iei. Studierea sistemelor educa ionale europene i implementarea elementelor de progres devin o obliga ie moral fa de tân ra genera ie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere ini ierea i organizarea unor activit i care s conduc la atingerea acestor standarde.

2. Analiza SWOT a activit ii desf urate în CNMV în anul colar 2007 ± 2008 scoate în eviden urm toarele aspecte: Puncte tari Puncte slabe

y y y y y y Profesori bine preg ti i. y y y Cl dire nerenovat . Atragerea elevilor c tre performan . ceea ce permite o mai bun comunicare y Program de studiu în dou schimburi. y y y y y Receptivitate i transparen a managerilor. Profilul claselor în concordan cu cerin ele de pe pia a muncii. Slaba diseminare a activit ilor desf urate la nivelul colii. dedica i meseriei i aprecia i. . cabinet de limba român ). a unui sistem de valori acceptat de elevi i de profesori.y y y y y Proiecte diverse în care elevii i profesorii se pot remarca. a test rilor. y y Existen a laboratoarelor de informatic i a unei baze didactice moderne (table interactive. Comunicare i deschidere pentru elevi. Lipsa vestiarelor la s lile de sport. chimie. de încredere reciproc . Preg tire bun a elevilor. y y y Disponibilitatea sc zut a unor cadre didactice de a lucra în echip . y y Suprapunerea cerin elor. Insuficient sus inere din partea anumitor catedre a activit ilor extracuriculare. Site-ul liceului. Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din ar .ro. comunicare insuficient între catedre. biologie. Unul dintre cele mai cunoscute licee din Bucure ti. care permite fiec ruia s aib op iuni viitoare. Viziune individualist asupra procesului instructiv-educativ. Existen a unui cod nescris. într-un mediu curat. laboratoare de fizic . Nevalorificarea la maxim a resurselor umane i materiale. Dorin a de cunoa tere a elevilor. cunoscu i. ceea ce duce la o distribuire inegal a efortului elevilor. Atmosfer destins . Existen a contului *@cnmv. Aplicarea unor metode moderne în procesul de înv mânt. Num r mare de titulari. management echilibrat. Lipsa unor standarde specializate de performan orientate spre plusvaloare.

Cercet rii i Tineretului. y y y y y y y y y Concep ia managerial pentru anul colar 2008 ± 2009 are la baz realizarea idealului educa ional propus de Legea Înv mântului i de documentele de politic educa ional ale Ministerului Educa iei. Integrarea în UE. Preg tire AEL. Sesiuni de comunic ri tiin ifice. activit i extracuriculare i y Profesori care vin f r concurs. la extra colare. y Sistemul de admitere în clasa a 9-a. Frecventarea cursurilor de perfec ionare i formare continu . Inspectoratele. y y y CNMV ± sediul desf ur rii de proiecte în diferite domenii. Excelente rela ii cu MedC. Posibilit i mari de acces la institu ii de înv mânt superior din Europa. curriculumului în sistemului de înv mânt. armonizarea cu legisla ia european . Prezent ri ale universit ilor europene i americane.. Fonduri foarte mici pentru dezvoltare. Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor didactice. y y y Salarizarea inadecvat duce la pierderea unor profesori valoro i. În eleapta aplicare a legii privind asigurarea calit ii în înv mântul preuniversitar. y Dotarea cu materiale a unor laboratoare. y Sc derea num rului de ore la unele discipline. dispozi ia inspectoratului. Din aceast perspectiv finalit ile . Colaborarea cu licee din Canada i SUA. y Dezvoltarea bazei sportive (bazin de înot.Oportunit i Amenin ri y Programe de preg tire special pentru y Instabilitatea legislativ i a olimpiade i concursuri. Administra ia etc. y Dotarea la nivelul catedrelor i y Mobilitatea cadrelor didactice la laboratoarelor propice pentru unele discipline. y Materialele didactice ob inute duc la modernizarea orelor. Descentralizarea. teren sintetic). Dezvoltarea campionatelor inter coli.

a dezvolt rii sale intelectuale i profesionale. empatic i deschis la schimbare. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie s conduc c tre realizarea urm toarelor finalit i: Formarea capacit ii de a reflecta asupra lumii. Bun tatea ± a ar ta grij i compasiune.i urma propria con tiin . rela ionând cuno tin e din diferite domenii.înv mântului liceal au în vedere formarea unui absolvent în m sur s decid asupra propriei cariere. prietenie i generozitate fa de ceilal i. gândire critic ) o Formarea autonomiei morale o y Filosofia educa ional Viziunea managerial Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educa ionale în vigoare. Judecata în eleapt ± a defini i a în elege scopurile valoroase i a stabili priorit ile. în anul colar 2008-2009 avem în vedere în continuare ca întregul procesul instructiv-educativ s se orienteze c tre formarea unui absolvent cu solide competen e transferabile de c tre un personal competitiv. de a ac iona onest în gând i în fapt . de a formula i de rezolva probleme. activ integrat în via a social . dotat cu toate utilit ile necesare educa iei. într-un mediu s n tos. Integritatea ± a avea puterea interioar de a spune adev rul. relaxant. Profilului moral i ac ional al absolventului CNMV este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s le promov m prin procesul de înv are i educa ie. Valori promovate în CNMV: y y y y Curajul ± a avea puterea de a face ceea ce este bine i de a. o Valorizarea experien ei personale o Dezvoltarea competen elor func ionale esen iale pentru reu ita social (comunicare. a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor i a fundamenta deciziile pe în elepciunea practic . .

nu în ultimul rând.i rezolve singuri problemele. . dorin e împulsuri i a avea un comportament adecvat oric rei situa ii. fa de proprietate i. Responsabilitatea ± a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia. pentru a putea s formeze aceste competen e elevilor. fa de autorit i. Misiunea CNMV Misiunea noastr este dezvoltarea fiec rui elev la poten ialul s u maxim.y y y y Perseveren a ± a fi consecvent i a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor. Desigur. cuvinte. fa de propria persoan . a e ecurilor personale. punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii i a competen elor cheie care îi permit inser ia social i înv area pe tot parcursul vie ii. Toate cadrele didactice au obliga ia moral i profesional s î i organizeze lec iile i activit ile extra colare în a a fel încât s formeze elevi care s fie în stare: y y y y y y y s s s s s s s . vom orienta întreaga activitate. demersul didactic i educa ional pe urm toarele priorit i strategice: . toate cadrele didactice din CNMV trebuie s fac dovada prin activitatea de zi cu zi c le au ei în i i. Autodisciplina ± a avea control asupra propriilor ac iuni. Respectul ± a ar ta considera ie fa de oameni. înve e s se protejeze singuri. încerce s se autodep easc . comunice în mod eficient cu ceilal i. a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. gândeasc independent. . y Priorit i strategice Pentru anul colar 2008 ± 2009.i cunoasc propria valoare. asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni.i planifice sarcini i s le îndeplineasc .

adaptate domeniului c ruia îi apar in.2008 Cre terea eficien ei demersului educa ional . în vederea atragerii elevilor c tre marea performan . Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice Domenii Obiective/Activit i Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Curriculum Cunoa terea i aplicarea documentelor de politic educa ional elaborate extern i intern (MECT. în acest fel. consider m c astfel într-adev r practic m i în activitatea managerial principiile propuse prin misiunea colii. Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ. întregul personal didactic auxiliar i nedidactic au posibilitatea s î i pun în valoare CREATIVITATEA i în acela i timp s dea dovad de RESPONSABILITATE. III. Credem c . construind i realizând activit ile specifice propuse. b) implementarea lor prin planurile specifice ale metodice catedrelor. activit i incluse în planul managerial pe care vi-l prezent m. Planul managerial cuprinde obiective i activit i concepute într-o perspectiv mai general .1. Permanentizarea utiliz rii TIC. efii de catedre i de departamente propun activit i care se subsumeaz obiectivelor strategice din acest an. toate cadrele didactice. De asemenea. ca instrument de înv are. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are În anul colar 2008 ± 2009 ne propunem s continu m structurarea activit ii manageriale cu implicarea catedrelor i a cadrelor didactice în planificare în speran a construirii unui plan managerial în care s se recunoasc fiecare i care s fie asumat de tot colectivul. Planurile de munc ale catedrelor i comisiilor vor reflecta prin activit i concrete aceste obiective. comisiilor de specialitate 15.y y y y y Cre terea calit ii i men inerea actualit ii activit ii cadrelor didactice. CNMV) Directorii Secretar ef a) punerea la dispozi ia cadrelor didactice a acestor documente în biblioteca colii cât i în Bibliotecare Responsabilii comisiilor dosarul metodic al fiec rei catedre.09. ISMB.

înv area prin cooperare.06. practicarea unor strategii didactice interactive i modalit ile de evaluare. informatic i specific oct.2008 ± 01.2009 Directorii. b) asisten ele i inter-asisten e vor urm ri centrarea pe elev a demersului didactic. dezvoltarea proceselor intelectuale. d) prezentarea ofertei educa ionale în catedr . obiectivul central în acest an colar va fi centrarea pe elev a proceselor predareînv are. Responsabilii comisiilor metodice/ grafic la fiecare catedr . inspectorii i metodi tii în cadrul celor 120 ore asisten anual. curriculum/ toate cd e) stabilirea CDS pentru anul colar 2009 21.10. a planului cadru.10. monitorizare prin asisten e i interasisten e la ore b) construirea proiectelor de evaluare unitar.2008 b) informatizarea bibliotecii i actualizarea Bibliotecare ofertei de carte cu carte de literatur de referin Asisten i lab.12. 2008 Resurse umane 01. .09. Dirigin i distribuirea manualelor gratuite la clasele a IX-a Serviciu aprovizionare i a X-a 1 ± 17. pe baza studierii pie ei educa ionale. formarea competen elor cheie pentru educa ia Secretariat 1 nov. utilizarea unor strategii interactive i inductive.06. efii de catedre 01. a cererii.a) asigurarea preg tirii metodice pentru lec ii reflectat în schi ele de plan pentru toate cd. graficului de asisten e. indiferent de grad didactic sau vechime. anun ate i neanun ate cf.2008 ± 01.2008 c) înscrierea în programul ÄBani pentru c r i´ 2009 Asigurarea consultan ei didactice i educa ionale prin asisten e la ore i activit i demonstrative a) asisten ele la ore vor urm ri valoarea adaugat prin lec ie din punct de vedere informativ-formativ. Pre edintele Comisiei de aprobarea de c tre CA.2008 2010 ianuarie 2009 februarie 2009 Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desf ur rii procesului instructiv în condi ii moderne a) asigurarea elevilor cu manuale aprobate.2009 c) construirea ofertei educa ionale pentru anul colar 2009-2010. pe Directorii an de studiu i obiect de înv mânt.

la aria curricular tiin e tiin e ± semestrial d) teza unic la matematic i lb. la nivel de an februrie 2009 iunie 2009 Membrii ariei curriculare c) permanentizarea tezelor unice. bazate pe standarde de evaluare. dar i cu cerin ele CNMV Dezvoltare Proiectarea demersurilor necesare pentru institu ional realizarea dezvolt rii institu ionale i rela ii comunitare p strarea i îmbog irea elementelor valoroase din tradi ia educa ional a CNMV i Dirigin ii promovarea lor în afara colii prin organizarea Profesorii de activit i demonstrative la clas . schimb de Metodi tii din CNMV experien etc. în concordan cu cerin ele examenelor na ionale Stabilirea bugetului pe anul 2009 Resurse materiale a) consultarea departamentelor în vederea Contabil ef stabilirii nevoilor i priorit ilor Director b) identificarea unor surse suplimentare de Administrator finan are a activit ilor oct. în concordan cu nivelul acestora. clasa a XII-a Responsabilii comisiilor e) uniformizarea evalu rii în interiorul unei metodice ± octombrie 2008 discipline de studiu.permanent . Îmbun t irea constant a procesului instructiv-educativ Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor Curriculum a) construirea Äportofoliului catedrelor´ b) acoperirea materiei ritmic. român . crearea unor standarde de evaluare care s asigure dezvoltarea continu a elevilor. în concordan cu metodice ceilal i profesori. permanent III. Consiliului Consultativ al P rin ilor Obiective/Activit i .2. 2008 c) repartizarea echitabil a bunurilor i Cu avizul CA materialelor achizi ionate Directorii/ contabil/ Pre .

09. Ioana andru. CA. VA.2008) b) avizarea planurilor de lucru ale comisiilor sus men ionate Director (20.Pe parcursul anului colar Asigurarea condi iilor adecvate pentru studiu i lucru în coal : Responsabil centru a) re-organizarea activit ii Centrului de Resurse CeR2000+ Centrul de formare CCDsector 2 b) corelarea tuturor serviciilor (admin. SUA. SUA c) organizarea de activit i la nivelul catedrelor. Director. secretar ef. privind metode. secretariat. responsabilii d) identificarea i participarea la programe comisiilor metodice educa ionale na ionale i interna ionale (februarie 2009) Sprijinirea dezvolt rii profesionale a) informare despre oferte de formare. contabilitate) contabil ef.09. evaluare obiectiv i unitar Asigurarea unui climat care s favorizeze comunicarea i dezvoltarea personal a) organizarea de activit i care s implice Pe parcursul anului Carmen Blendia. Mihai B lun . Groton. tehnici de predare inductiv . administrator c) consultarea tuturor factorilor implica i pentru CA + CP dimensionarea cât mai eficient a liceului i ianuarie 2009 alegerea judicioas / realizabil a specializ rilor pentru anul colar 2008-2009 Organizarea echipelor de lucru a) numirea efilor de catedr i ai celorlalte comisii CA (5. Canada i stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat cu SVGS. alte cursuri Responsabil cu formarea continu . cu International School Laval. Mass. Mihai Surdu Resurse umane Aura Ilian. Cristina Onea. Fisherville. Montreal. Dana Tudor 1 octombrie 2008 b) continuarea schimburilor de experien cu liceul ÄLawrence Academy´. Delia Mincu .2008) c) elaborarea planului de colarizare i încadrare 2009 ± 2010 Directori. Liliana Zaschievici.

mai 2009) Parcursul anului c) colaboararea pe teme educa ionale i de strategii didactice cu colile partenere Asocia ia P rin i ± Profesori: rol. atragerea în proiecte colare. Petre Stoinea. Mihai Surdu CNMV. 11. Liliana Zaschievici comunicarea între to i actorii procesului instructiv-educativ: elevi. p rin i ± ore de consiliere. informatician Dan ESRI. PR al CNMV dec. inform ri. Activ. concursuri. Viorel Rudeanu.2007. 1 ± 2 noiembrie 2008. activit i pentru copiii defavoriza i. elevii de clasa a VIII-a în vizit la Valer Pantelimon. Educative ± Ioana andru. profesori. Leadership. Târgul de oferte educa ionale. 8 noiembrie. ziua liceului. Balul de Absolvire etc. resp. Oracle) Minciu c) implicare în via a social a colii ( coala pe dos. atribu ii men inerea i diversificarea rela iei de parteneriat p rin i ± profesori în educa ia copiilor. CFC. Gilda Geb il Dan Minciu Octombrie 2009 b) ini ierea unor activit i în/pentru comunitate Codina S vulescu. 8 martie Lider sindical ± Daniel b) facilitarea înscrierii i particip rii la cursuri.) Liliana Zaschievici Codina Savulescu Carmen Blendia Mihai Surdu 8. Balul Bobocilor. asist. ECDL.11. prin activit i comune. mai 2008 Dezvoltare Coordonarea rela iilor cu reprezentan ii institu ional comunit ii locale i rela ii comunitare a) actualizarea bazei de date referitoare la persoane i servicii de contact pentru sprijinirea Director activit ilor colii Mihaela Stan. Ramona Ungureanu. excursii . s rb tori tradi ionale. Petriceanu activit i de formare i din domenii conexe specialit ii (CISCO. 21 decembrie. (colinde la biseric . Alina Cocei.Membrii CA.11.2007. activit i de ecologizare) (decembrie 2008. 2008 Consilierul colii. mese rotunde pe teme educa ionale Andreea Hodivoianu.

pe ani de studiu.2008 Metodi tii CNMV.10.3. a) promovarea i prezentarea activit ilor liceului în comunitate b) preg tirea materialelor pt târgul de oferte educa ionale materiale promo ionale pt imaginea colii PR i colective de lucru Administrator Dirigin i Profesori Aprilie 2009 Directori. Elaborarea de standarde de predare i evaluare. în vederea cointeres rii fo tilor absolven i pentru Nu u. prof. în vederea identific rii elevilor capabili de performan b) elaborarea de standarde de performan c) cursuri preg titoare a) identificarea de resurse materiale pentru Resurse sus inerea unui înv mânt de performan . Daniel Petriceanu dezvoltarea liceului III. în vederea atragerii elevilor c tre marea performan Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) teste de evaluare ini ial . materiale b) s li de clas i laboratoare dotate pentru înv mântul de performan Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Responsabilii comisiilor metodice ± 01. Tana Înfiin area unei asocia ii de tip ÄAlumni´.2007 d) programe de cercetare cu elevii: Metodi tii CNMV Profesorii desemna i y Programul de conferin e tematice ± tiin e.Încadrarea tradi iilor liceului în manifest rile tradi ionale ale comunit ii. Profesori ± 1.11. cu invita i cercet tori români i str ini. Ana Maria Baciu. Doina D nciulescu. Codina S vulescu.2008 Responsabilii comisiilor metodice Laboran i Administrator (Parcusul anului) a) cadre didactice de elit b) elevi capabili de performan c) formarea de grupe de elevi. Ion Toma .11. Responsabilii comisiilor în vederea preg tirii pentru performan metodice ± 01.

a tablei interactive Mihaela Stan b) formare în vederea utiliz rii TIC în lec ii Viorel Rudeanu Dan Minciu Dezvoltare actualizarea bazei de date care s cuprind institu ional elevii i profesorii. prin atragerea elevilor din înv mântul gimnazial în cadrul concursurilor Mihai Modreanu i rela ii Daniel Petriceanu comunitare organizate de Colegiul nostru b) sensibilizarea factorilor decizionali ± Claudia Negu prim rie. Permanentizarea utiliz rii TIC.4. în vederea unei mai eficiente Parcursul anului (la cererea CD) Directorii .Catedra de fizic (lunar) Noiembrie 2008 ± mai 2009 Dezvoltare a) sondarea Äpie ei´ educa ionale. Mihai Surdu Decembrie 2008 Mai 2009 III. ONG ± în vederea Petre Stoinea sus inerii unui înv mâmânt axat pe înalta Doina D nciulescu performan Tana Nu u. Aura Ilian Ion Toma. prin vizite la Liliana Zaschievici Codina S vulescu institu ional colile generale. comitet de p rin i. ca instrument de înv are Domenii Obiective/Activit i Curriculum a) utilizarea programelor AEL pentru lec ii b) utilizarea de c tre profesori a TIC în lec ii c) utilizarea eficient a tablei interactive a) achizi ionarea de soft educa ional Resurse b) re ea de intranet materiale Resurse umane Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Cadrele didctice din CNMV Parcursul anului catedra de informatic în colaborare cu catedrele Dan Minciu a) consultan în vederea utiliz rii programelor Mioara Gheorghe AEL.

Ioana Curriculum a) cursuri de formare pentru lucrul în echip b) programe educa ionale care s implice lucrul andru. Resurse elevilor i cadrelor didactice la diversele Liliana Zaschievici. în echipe mixte. Odyssey of the Ana Maria Baciu. Ioana andru. umane b) formarea în domeniul managementului de Sever Popa. d) planificarea de competi ii sportive Valer Pantelimon identificarea de resurse pentru participarea Petre Stoinea.5. Ramona Ungureanu.comunic ri i rela ii comunitare catedra de informatic noiembrie 2008 III. Mihai Surdu a) participarea la proiecte: EIC. Carmen materiale proiecte în care coala este implicat Blendia. Cristina Nechifor. Monica c) înv are prin art Bal. Eficientizarea lucrului în echip în procesul de predare-înv are Domenii Monitorizare/ Responsabilitate/ Termen Liliana Zaschievici. Floare de Col Stoinea. Mihai Surdu. Obiective/Activit i . Brându a Dragomir. elevi ± profesori Marga Radomschi. Petre Resurse Mind.

SUA) i rela ii comunitare b) stabilirea unui parteneriat cu Muzeul Satului din Bucure ti c) constituirea asocia iilor Expedition Inside Culture ± Romania i Odyssey of the Mind ± Romania. care s faciliteze schimbul de opinii. Lawrence Academy. Canada. trimestrial Brându a Dragomir.proiect c) întâlniri informale între cadrele didactice din CNMV. d) identificarea de parteneri i sponsori în vederea derul rii proiectelor. d) participarea la competi ii sportive interne i la nivel interliceal Dezvoltare a) stabilirea i continuarea parteneriatelor cu institu ional coli din ar i str in tate (Laval. e) Revista ÄPl cinta cu dovleac´ f) Ziarul liceului Dana Tudor Margareta Radomschi Parcursul anului Carmen Blendia Liliana Zaschievici Daniel Petriceanu Petre Stoinea Mihai Surdu Codina S vulescu. SVGS. lunar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->