Sunteți pe pagina 1din 55

STAGIARI AN 1:

1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si vă rsarea sumei 5.000 lei, in numerar.
2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri:
disponibil in contul bancar 6.000 lei; 4.000 lei; 3.000 lei; 7.000 lei;
clă diri
terenuri
brevete de invenţii
Total 20.000 lei
3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este :
Actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei
Obligatiuni 2O oblig. x 2Olei/oblig. = 4OO lei
Total 900 lei
4. Aportul la capitalul social in valuta este:
- aportul subscris in valuta 10.000 USD
- curs valutar la data subscrierii 2,9 lei/USD S lei/USD
- curs valutar la data varsarii capitalului
5. Aportul la capitalul social in valuta este:
aportul subscris in valuta 10.000 USD
curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD
curs valutar la data varsarii capitalului: 2,9 lei/USD

6. Se constituie SC "FELIX" SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 acţiuni, cu 50 lei nominalul.


Aporturile actionarilor sunt:
in natura-un utilaj 1.600 lei
in contul curent 400 lei
Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior.
Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.
7. Se constituie SC. "ADA" SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti
sociale a 40 lei valoarea fiecareia.
- Aporturile sunt formate din:
• aport in natura, asociatul S1 - un utilaj 1.600 lei
• aport in contul current:
- asociatul S1 - 100 lei
- asociatul S2 - 300 lei
- Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.

8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un


capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea:
- asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei,
- asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,
- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei.
Structura aporturilor este:
A - face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului;
B - face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire;
C - face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie
contabila este:
- un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei;
- un stoc de marfuri 500 lei;
- creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente
de 130 lei;
- lichiditati in caserie de 250 lei;
- datorii la furnizori de 400 lei;
Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca.

9. In vederea constituirii SC "EPY" SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel:


- Partenerul "A" subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$;
- Partenerul "B" subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic;
- Partenerul "C" subscrie 50% din capitalul social astfel:
• - 30.000 lei in numerar;
• - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de BNR este de 2,73 lei/$.
10. Se constituie SC "EMA" SRL cu un capital format din 30 parti sociale,
cu o valoare nominala de 200 lei.
Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar restul.
11. Se constituie capitalul SC "APOLLO" SA format din 4.000 actiuni
emise, avand valoarea nominala de 10 lei.
Aportul adus de actionari consta din:
- 600 lei o licenta;
- 400 lei un program informatic;
- 30.000 lei cladiri;
- 7.000 lei materii prime.
Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de
225 lei.

1
12. SC "ALFA" SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social
format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen
de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare
20.000/5 = 4.000 de actiuni.
Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei.
13. Doi asociaţi: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei
societă ţi cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000
lei.
Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea, astfel:
- un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei;
- materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei;
- marfuri 1.000 lei;
- fond comercial 500 lei.
Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea.
Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA 19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei.
14. SC "GAMA" SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, deci societatea
dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La
finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 lei.
15. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari in contul capitalului
subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in
contul bancar al societatii este de
4,1 lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3,8 lei/euro.
16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC "GAMA" SA
este:
- cladire 13.000 lei
- materii prime 500 lei
- materiale auxiliare 200 lei
Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50% la constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA.
17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai
unei familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel:
Ion Pintea aporteaza:
- un autoturism 8.000 lei
- o baraca 6.000 lei
- materii prime 4.000 lei

Lucia Pintea aporteaza:


- numerar depus la banca 2.000 lei Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%.

18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni


decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de
10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar.
19. SC "ALFA" SA ră scumpă ra 200 actiuni la pretul de ră scumpă rare de 9 lei pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se anuleaza.
20. SC "ALFA" SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei.
Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi actiuni, la un pret de 10, 5 lei.
Aportul se aduce integral la subscriere.
21. SC "OMEGA" SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000
actiuni a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei.
Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje.
Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni.
In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600 lei, utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni.
22. SC "GAMA" SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500
actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei.
Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii nominale.
23. SC "BETA" SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 7.70 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi.
- valoarea nominala pe actiune 10 lei
- valoarea de conversie 7.70 lei
- valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei

- prima de emisiune 70 lei


24. La SC "CLASICIOR" SA se majorează capitalul social prin
incorporarea:
- profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei;
- profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei;
- alte rezerve 2.000 lei;
- de prime legate de capital 700 lei;
- de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.
25. SC "CRISUL" SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi
actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei,
astfel:
- emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei;
- trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul social;
- 1.000 actiuni ce remunerează un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare evaluata a unei actiuni de 12
lei;
- emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune;
- convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni.
26. SC "APRO" SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei, emitand 250 actiuni noi la valoarea de 20 lei, iar subscrierea actiunilor se face la valoarea actuala de 24
lei.
250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei 250 actiuni x 20 lei = 5.000 lei

Prime de emisiune = 1.000 lei


27. Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei se emit 20 actiuni, valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei.

2
28. La SC "GAMA" SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura, valoarea titlurilor depuse este de 12.000 lei, pentru valoarea nominala a actiunilor subscrise de
10.000 lei.
Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii:
- 600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire;
- 400 lei pentru constituirea de rezerve;
- 1.000 lei pentru cresterea capitalului social.
29. Actionarii subscriu la infiintarea SC "PRACTIC" SA un capital social de
5.000 lei, adica 500 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune.
Valoarea de emisiune a actiunilor este de 11 lei/actiune.
La scadenta ei aduc aportul in bani, iar primele de capital rezultate se incorporeaza 50% in capitalul social si 50% in rezerve.
30. SC "FELIX" SA are un capital de 35.200 lei ceea ce reprezinta 3520 actiuni x 10 lei valoarea nominala a unei actiuni. Societatea decide sa emita 1.000 actiuni noi cu
aport in natura, un imobil evaluat la 11.000 lei.
31. SC "FLORES" SA cu un capital social de 30.000 lei, divizat in 3.000 actiuni a 10 lei nominalul, valorand 12 lei, decide majorarea capitalului social prin incorporarea
unor rezerve legale in valoare de 1.000 lei. In acest scop se emit 1.000 actiuni noi gratuite, la valoarea nominala de 10 lei.
32. SC "ALFA" SA dispune de un capital social de 10.000 lei si rezerve accumulate de 500 lei. Adunarea generala a actionarilor hotaraste marirea capitalului social pe
calea emiterii unei serii de actiuni de 5.000 lei, valoarea nominala a unei actiuni este de 100 lei, deci se emit 50 actiuni.
In anuntul de subscriptie la cumpararea noii serii de actiuni se va specifica valoarea nominala a actiunii de 100 lei si valoarea primei de emisiune de 5 lei/actiune, astfel:
- valoarea nominala a unei actiuni emise: 50 actiuni x 100 lei/actiune = 5.000 lei
- prima de emisiune
50 actiuni x 5 lei/actiune = 250 lei

TOTAL 5.250 lei

33. Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin absortia societatilor B si C de catre societatea A.
Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei.
K = 1.000/50.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta.
Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, se va aplica coeficientul de 2%, astfel:
B - 3.000 x 2% = 60 lei - prima de fuziune
C - 1.000 x 2% = 20 lei - prima de fuziune

TOTAL 4.000 lei 80 lei - prima de fuziune

34. Patru societati comerciale A, B, C, D hotarasc sa fuzioneze intr-o societate noua "E" cu un capital social de 24.000 lei. Consiliul de administratie hotaraste ca pentru
consemnarea fuziunii si pentru acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operatiei de fuziune taxa de participatie, de fuziune, sa fie de 5% din valoarea capitalului
social aportat.
24.000 x 5% = 1.200 lei Calculul primelor de fuziune este:
A: 10.000 x 5% = 500 lei - prima B: 8.000 x 5% = 400 lei - prima C: 5.000 x 5% = 250 lei - prima D: 1.000 x 5% = 50 lei - prima TOTAL 24.000 lei 1.200 lei - prima
Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatii "E".
35. Un actionar aporteaza la SC "ALFA" SA un teren evaluat la 8.000
lei. Partea din capitalul social la care participa el consta in
contravaloarea a 500 de actiuni a 10 lei, deci: 500 x 10 = 5.000 lei.
In capitalul social al societatii "ALFA" SA se va include numai suma de 5.000 lei. 8.000 - 5.000 = 3.000 lei, care este prima de aport a actionarului, se va inregistra distinct
in contabilitate.
36. Se constituie o societate in comandita pe actiuni (SCA) cu un capital subscris de 30.000 lei divizat in 300 de actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune. La
infiintare s-a varsat la CEC contravaloarea a 100 de actiuni si s-au adus aporturi in natura concretizate in masini, instalatii si utilaje evaluate prin expertize tehnice la
12.500 lei pentru care s-au acordat 120 de actiuni. Restul capitalului social s-a varsat in conturile bancare ale societatii in termenul legal de 12 luni de la inmatriculare.
37. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5.000 lei, plus prima de emisiune de 400 lei. Ulterior, din prima de
emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni.
38. SC OLIMPIA SA majorează capitalul social prin aport in natura,
astfel:
- valoarea cladirii 11.000 lei;
- valoarea nominala a actiunilor 10.000 lei;
- prima de aport 1.000 lei.
Prima de aport se trece ulterior asupra rezervei de capital.
39. SC ALPHA SA - absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune, activul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca 5.000 lei si emite in schimb 1.000
actiuni noi cu o valoare nominala de 14/actiune. Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social.
40. SC DORIS ASA majoreaza capitalul social prin conversia de obligatiuni in actiuni cumparate de la persoane fizice. Valoarea de rambursare a obligatiunilor 8.000
lei, valoarea nominala a actiunilor 7.500 lei, prima de conversie 500 lei.
41. Adunarea generala a actionarilor de la SC EXMOB SA hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport in natura concretizat intr-un camion
evaluat la 60.000 lei. Valoarea nominala a actiunilor emise este de 60.000 lei.
42. SC MEDA SA hotaraste majorarea capitalului social cu 7.500 lei prin compensarea unei datorii fata de un furnizor de imobilizari.
43. La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune pentru compensarea
unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de 100.000 lei, diferenta achitandu-se prin viramente bancare.
44. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu:
- rezerve din reevaluare 4.000 lei;
- rezerve statutare 2.000 lei, impozitul pe dividende 10%;
- alte rezerve 1.200 lei;
- rezultatul reportat 3.000 lei, impozit 10%
45. SC EXMOB majoreaza capitalul social pentru toti actionarii societatii cu profilul net al anului precedent de 700 lei si cu profitul net al anului current de 800 lei,
impozitul pe dividende 10%.
46. Adunarea generala a actionarilor de la SC "SIMCOR" SA hotaraste alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si includerea primei de emisiune
in valoare de 20 lei la aceasta rezerva. Profitul exercitiului financiar este de 600 lei.
47. SC "EXMOB" SA are o rezerva legala initiala de 3.000 lei. Capitalul social s-a redus de la 20.000 lei la 6.000 lei, situatie in care rezerva este prea mare in raport cu
capitalul social. Se hotaraste ca din rezerva, 2.000 lei sa fie incorporate in capitalul social, deci sa se capitalizeze, iar 200 lei sa fie trecuti in contul de rezultat reportat
aferent perioadei urmatoare de activitate.
48. SC "SINTEZA COLOR" SA a avut in anul curent un profit net de 600 lei, din care adunarea generala a actionarilor hotaraste sa se aloce pentru rezerve statutare 5%.
In anul urmator actionarii au hotarat sa mareasca capitalul social cu suma de 15 lei din rezerva statutara constituita.
49. SC "MEDA" SA se hotaraste ca din profitul net al anului curent de 600 lei sa se aloce 3% pentru alte rezerve. In anul urmator, deoarece suma alocata altor rezerve
este prea mare, se decide utlizarea sumei de 8 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si 2,5 lei pentru capitalizare.
50. SC "PAMORA" SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor conversia a 1.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30 lei/obligatiune si valoarea de
rambursare de 32 lei/obligatiune in 500 actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/actiune.
3
Modalitatea de calcul a conversiei este:
- reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni:
• 1.000 obligatiuni x 32 lei/obligatiune = 32.000 lei'
- cresterea capitalului social:
• 500 actiuni x 50 lei/actiune = 25.000 lei
- prima de emisiune = 32.000 - 25.000 = 7.000 lei.
51. SC "U.A.M.T" SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de
5lei/actiune, care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari
ai societatii. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta
obligatiei fata de furnizorii de imobilizari, care devin astfel subscriitorii noilor actiuni emise. Obligatia fata de furnizori este de 1.500 lei.
Modalitatea de calcul a conversiei este:
- valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1.000 lei
- valoarea primei de emisiune = 1.500 - 1.000 = 500 lei.

52. SC "AMIGO" SA are o datorie fata de furnizor de 5.000 lei, care


accepta primirea de actiuni la capitalul societatii, in schimbul datoriei.
Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei.
5.000 : 5 = 1.000 actiuni echivalente datoriei
Dar, valoarea reala a unei actiuni este de 5,5 lei si atunci se echivaleaza: 900 actiuni x 5,5 lei/actiune = 4.950 lei, iar diferenta de 50 lei se considera prima de emisiune.
53. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.000 actiuni, valoarea nominala 4 lei/obligatiune, raport de paritate 2/1, in conditiile in care valoarea
nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.
54. La SC "CALIPSO" SA se decide folosirea soldului contului 1171 "Rezultatul reportat" in urmatoarele scopuri:
- acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost repartizata de 20 lei;
- repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru capitalizare;
- crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30
lei.
55. SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune; 50 actiuni la pretul de 9 lei/actiune.
Valoarea nominala a actiunilor este de 10 lei/actiune.
56. La SC "METALICA" SA in urma reevaluarii se constata un plus de 2.000 lei imobilizari corporale (utilaje). Aceasta suma se distribuie astfel:
- 1.800 lei pentru capitalizare;
- 200 lei pentru constituirea rezervei.
57. La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare
la actiunile emise anterior de unitate:
a) Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2 lei/actiune si valoarea nominala de 5 lei, cu decontare ulterioara, peste un an;
b) Anularea a jumatate din actiunile rascumparate;
c) Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu decontarea prin virament;
d) Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul de 5 lei/actiune, cu incasare imediata in numerar.

58. La SC "VEST METAL" SA s-a constatat in urma operatiei de


reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari
financiare de 700 lei. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie recuperate astfel:
- cu 500 lei se va reduce capitalul social;
- iar 200 lei se acopera din rezervele societatii.
59. Se diminueaza capitalul social al SC "ALFA" SA prin rambursarea
catre actionari a unei parti de 1.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu).
60. Se diminueaza capitalul social al SC "SOMESUL" SA prin rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala este de 10 lei, costul de achizitie 9
lei.
61. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat integral la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii:
Obtinerea creditului in suma de 10.000 € la un curs de 3,8
lei €;
Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul
valutar la 31.12 fiind de 3,88 lei/€;
Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize,
cursul valutar la 31.12 fiind de 3,85 lei/€;
La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul
valutar de 3,91 lei/€;

62. La SC "ARTEX" SA se diminueaza capitalul social pentru


acoperirea:
a) pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100
lei;
b) pierderilor din exerciţiile precedente in suma de 400 lei.

63. La SC "ALFA" SA se constituie rezervele din:


a) profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300
lei;
b) profitul net din exercitiile precedente de 700 lei;
c) primele legate de capital de 200 lei.

64. Se consuma rezerve pentru:


- acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei;
- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei;
- majorarea capitalului social cu 600 lei.
65. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar.
66. Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cota-parte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse proprii de 180 lei.
67. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii
capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei
1.250 lei.
4
68. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului
social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este
de 1.200 lei.
69. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu 1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile precedente.
70. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala este de 400 lei. La sfarsitul
anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1.200 lei. Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.100 lei.
71. La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este de 8.000 lei, iar valoarea lor de piata este de 10.000 lei. Diferentele din reevaluare se transfera
ulterior in capitalul social.
72. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la valoarea de 8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul 2005 se reevalueaza camioneta
in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica, care este de 25%.
73. SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000 lei, in procent de 5%.
74. SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in valoare de 10.000 USD, la cursul 3 lei/USD, in anul 2004. La 31.12.2004 cursul valutar este de 3,1
lei/USD. In anul 2005 se vand participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 USD, la un curs de 3,2 lei/USD.
75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul
achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani.
76. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.600 lei.
77. SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an, un plus de aparate de control si reglare, in valoare de 2.400 lei. Amortizarea anuala este de 400 lei.
78. SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8.000 lei si un teren evaluat la 6.000 lei.
79. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 80.000 lei, amortizabil in 4 ani prin regimul liniar. Dupa doi ani
de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.
80. SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5.000 lei, TVA 19%, care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.
81. La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10.000 lei. Pana in
acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei. Este incerta castigarea procesului.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri:
a) A - Procesul a fost castigat;
b) B - Procesul a fost pierdut.
82. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de 11.900 lei, din care TVA 1.900 lei.
In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat, pentru suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca.
83. SC ARTIC SA produce frigidere, pentru care la vanzare acorda o perioada de garantie de un an de zile. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile
intervenite in aceasta perioada (anul 2004), ea va constitui un provizion in valoare de 2.200 lei. In perioada de garantie acordata clientilor, urmare a reclamatiilor primite
de la acestia, se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor remedieri in valoare de 2.500 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta localitate
unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor, care factureaza producatorului suma de 2.400 lei, TVA
19%.
84. SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste
restructurarea activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta
localitate. S-a luat hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de
85.000 lei, iar valoarea contabila a cladirii este de 80.000 lei. S-au
achitat plati compensatorii celor afectati de restructurare in suma de
70.000 lei. Se constituie un provizion pentru restructurare de 90.000 lei,
reprezentand costuri cu personalul afectat de restructurare.
85. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1 leu si o dobanda anuala de 40%. Dupa un an imprumutul se ramburseaza, iar dobanda se achita
beneficiarilor.
86. SC SIGMA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. Fara sa ajunga la scadenta, ele sunt rascumparate la o valoare de
8.000 lei. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 3.500 lei, care se achita prin banca.
87. SC OMEGA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. La scadenta obligatiunile se convertesc in actiuni, in conditiile in
care valoarea nominala a actiunilor este de 9.000 lei. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3.000 lei.
88. SC FELIX SA emite un pachet de 1.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2,2 lei, care vand la pretul de 2 lei/bucata. Obligatiunile se rascumpara in numerar
dupa 2 ani, dupa acre se anuleaza. Primele de rambursare se amortizeaza in doua transe egale.
89. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei. Dobanda anuala este de 50%. La scadenta, dupa un an, obligatiunile de convertesc in actiuni,
in conditiile in care valoarea de emisiune a obligatiunilor este de 90.000 lei si valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontarile se fac in
numerar.
90. SC PLASTOR SA emite si vinde obligatiuni la loterie la valoarea nominala de 1.000 lei, care se rascumpara inainte de scadenta la suma de 1.050 lei. La tragerea la
sorti a obligatiunilor castigatoare se acorda castiguri in valoare de 250 lei.
91. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85
lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se
achita in numerar.
92. SC GAMA SA emite pachet de obligatiuni in valoare de 6.000 lei, pe care le cumpara SC SIGMA SA. Dobanda cuvenita prin negocieri este de 1.000 lei. Dupa un an SC
GAMA SA rascumpara pachetul de obligatiuni emis la pretul de 5.000 lei si le anuleaza. Inregistrari la ambele societati comerciale.
93. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.07.2004 cu scadenta la 31.12.2005 in valoare de 50.000 lei, cu o dobanda de 40%, ce se
plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta, ci in data de 31.01.2006, cu o dobanda
penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere.
94. Regia autonoma de apa APATERM BIHOR beneficiaza la
01.04.2006 de un credit extern garantat de guvern de 40.000 USD, cu o
scadenta la 31.03.2007, la un curs valutar de la data primirii creditului
de 3,1 lei/USD. Cursul valutar la 31.12.2006 este de 3,2 lei/USD,
dobanda 6% platibila in ultima zi a exercitiului financiar. La scadenta se
ramburseaza creditul extern garantat de guvern, la un curs valuar de
3,3 lei/USD.
95. SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de 20.000 EURO, la cursul de 4,2 lei/EURO, care se ramburseaza in doua transe egale la sfarsitul
fiecarui an. Dobanda anuala este de 8% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Cursul valutar este de 4,3 lei/EURO la sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului
doi.
96. SC MARA SRL primeste un credit bancar in devize pe 2 ani in valoare de 10.000 $ la cursul de 3 lei/$, care se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an.
Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. La sfarsitul primului an cursul este de 3,1 lei/$, iar la sfarsitul anului doi cursul este de 2,8 lei/$.
97. O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 lei, care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale. Dobanda anuala este de 10% si se
achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.
98. SC MARIS SA preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de 40.000 lei pe o perioada de 8 ani. Dobanda anuala este de 20%, iar redeventa anuala este de 1.000
lei si TVA 19%.
99. SC SELINA SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin banca o subventie pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet la un
pret negociat de 25.000 lei, TVA 19% care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.
100. SC HEXOL SA lanseaza un imprumut din emisiunea de
obligatiuni:
- valoarea nominala 500 lei/titlu
pret de emisiune 475 lei/titlu
pret de rascumparare 525 lei/titlu
5
nr. de obligatiuni 10.000 bucati
rata dobanzii 10% /an
durata imprumutului 5 ani
- rambursarea in totalitate la scadenta
Sa se inregistreze emisiunea obligatiunilor, incasarea contravalorii lor, inregistrarea si plata anuala a dobanzii, amortizarea primelor de rambursare precum si
rambursarea imprumutului.
101 .S.C. "ALFA" S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei, astfel:
taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de 40 lei;
factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei;
- sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei.
Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta.

102.S.C. "BETA" S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei.
Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %.
Adunarea generala a acţionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei.

A=-----------------------------------=--------------= 75 lei
1*12 2*

Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate.

103. La S.C. "ONIX" S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii


patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate
in numerar.
Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.

104. S.C. "ANI" S.R.L. a primit de la asociatii proprii suma de 60 lei care a
fost cheltuita pentru infiintarea societatii (taxe, timbre, onorarii). Dupa
inceperea oficiala a activitatii, se ridica de la banca si se achita asociatilor
datoria.
Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 3 ani dupa care se scot din evidenta.
105. La S.C. "U.A.M.T." S.A. se inregistreaza cheltuieli de dezvoltare efectuate pe cont propriu, in suma de 420 lei. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se face in 5
ani, cu o cota lunara de amortizare de 7 lei, dupa care se scot din evidenta.
106. In vederea retehnologizarii sectorului de productie S.C. "METALICA" S.A. achizitioneaza o inventie, in valoare de 120 lei, care se amortizeaza in 5 ani, dupa care
se scoate din evidenta.
107. IPJ Bihor realizeaza in regie proprie, un proiect astfel:
- in primul an proiectul nu este finalizat, valoarea cheltuielilor fiind: cheltuielile material 4000 lei, salarii 2000, CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%;
- in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat, la nivelul costului de productie de 10000 lei;
- termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani;
- dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta.
108. La S.C. "PREMAGRO" S.A. se inregistreaza valoarea brevetelor realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa ca aport la infiintarea
societatii 1400 lei. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.
109. S.C. "APRO" S.A. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei, care se achita. Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei, dupa care se scoate din evidenta.
110. S.C. "ALFA" S.A. primeste in concesionare o masina de taiat table, de la S.C. "MEDA" S.A., in valoare de 8000 lei, care se amortizeaza liniar in 5 ani, pe durata
nedeterminata, pentru care va plati o redeventa anuala de 600 lei. Se vor efectua inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.
111. S.C. "ARTEX" S.A. preia in concesiune, pe baza de contract, imobilizari in valoare de 5000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Redeventele se cifreaza la 1000
lei/luna. Dupa incheierea contractului imobilizarile concesionate se restituie.
112. S.C. "EXMOB" S.A. achizitioneaza un fond de comert la cost de achizitie de 10000 lei. Elementele de activ inregistrate in conturi sunt:
- brevete de investitii 700 lei
- cladiri 3.500 lei
- obiecte de inventar 300 lei
- materii prime 1.700 lei
- produse finite 2.600 lei
- conturi la banci 400 lei
Fond comercial = Fond de comert - elemente de activ inregistrate in conturi = 10.000 -(700 + 3.500 + 300 + 1.700 + 2.600 + 400)=800 lei.
113. S.C. "ALFA" S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la constituirea societatii,
de 2.700 lei, care apoi este cedat.
114. S.C. "MULTIMOD" S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei.
Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta.
115. La S.C. "OMEGA" S.A. se inregistreaza valoarea programelor
informatice achizitionate astfel:
- 360 lei achizitionate de la terti;
- 240 lei creante in unitate;
- 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii.
Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta.
116. La S.C. "ARTEX" S.A. se obtine din productie proprie programe
informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza
amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice vandute.
117. S.C. "GAMA" S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului
de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie.
118. S.C. "ALFA" S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei, amortizabil in 4 ani.
Dupa un an se vinde la S.C. "BETA" S.A. procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei.
119. La S.C. OLIMP S.A. se trec de la imobilizari necorporale de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare, la categoria brevetelor si licentelor, valori in suma de
3000 lei.
120. Se primeste cu titlu gratuit un brevet in valoare de 2000 lei.
121. S.C. "FLORES" S.A. achizitioneaza un magazin estimat la 30000 lei, din care bunurile tangibile componente reprezinta:
- constructii 20000 lei
- marfuri 3000 lei
- aparate de masura si control 6000 lei
- fond comercial 1000 lei
Ulterior, se constata ce fondul comercial a suferit o depreciere ireversibila, motiv pentru care se amortizeaza si se scoate din evidenta.
122. Datorita unei calamitati naturale a fost distrus un fond comercial in valoare de 1100 lei care este scos din evidenta. Valoarea amortizata este de 600 lei.

6
123. Utilizarea in continuare a unui proiect informatic devine incerta, fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere, in suma de 600 lei. Pana la
sfarsitul anului programul informatic nu a mai putut fi utilizat, fapt pentru care se recupereaza pierderea de valoare nerecuperata, din ajustarea inregistrata.
124. Conform facturii nr. 1400, S.C. "FELIX" S.A. achizitioneaza un teren la pretul de cumparare de 4000 lei, TVA 19%.
125. S.C. "AGROMEC" S.A. vinde un teren agricol cu 8000 lei, TVA 19%.
126. Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de
6000 lei.
127. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.
128. Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei.
129. S.C. "AGRO" S.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor, in valoare de 400 lei, care nu sunt terminate pana la finele exercitiului financiar. Dupa terminarea
lucrarilor de investitii, in anul urmator, se efectueaza receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei.
130. S.C. "AGRO" S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani, dupa care se scoate
din activul patrimonial.
131. Se aduce ca aport la capitalul social al S.C. "MEDIA" S.A. o cladire in valoare de 6000 lei.
132. S.C. AGRO SRL receptioneaza in luna iunie 2004 investitia privind amenajarea unui teren pentru irigatii, conform facturii nr. 3002, in valoare de 20000 lei, TVA
19%. Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 8 ani.
133. SC GROPITA SRL executa cu forte proprii lucrari de amenajare a
unui lac, pentru care ocazioneaza urmatoarele cheltuieli:
- amortizarea mijloacelor de transport 1000 lei
- consum de carburanti si lubrifianti 1500 lei
- salarii brute 2000 lei
- contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%
Se receptioneaza amenajarea lacului in luna decembrie 2004, iar Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 10 ani.
134. S.C. MEDA S.A. acorda unui furnizor un avans de 500 lei, TVA 19 %
si achizitioneaza un strung automat in urmatoarele conditii:
- pret de achiziţie 5000 lei
- cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei
- total cost de achizitie 6000 lei
- TVA 19% 1140 lei
- TOTAL FACTURA 7140 lei
Durata de utilizare a strungului este de 8 an, iar regimul de amortizare este liniar. Dupa 6 ani strungul se vinde la un pret de 6500 lei, TVA 19% incasandu-se prin banca
contravaloarea acestuia.
135. SC GAMA SA realizeaza in regie proprie o cladire cu urmatoarele cheltuieli:
- materii prime 5000 lei
- materiale consumabile 6000 lei
- salarii brute 10000 lei
- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7 %
Se receptioneaza cladirea rezultata din lucrarea de investitii efectuata, in exercitiul urmator celui in care a inceput.
136. SC TERA SRL achizitioneaza din imprumut un utilaj pentru fabricarea
branzeturilor in valoare de 5000 USD, la un curs valutar de 3.1 lei/USD.
Taxa vamala este de 10%, iar comisionul vamal 0,5%, TVA 19%.
Cheltuielile de transport, datorate unei unitati din tara sunt de 1200 lei, TVA
19%. La plata furnizorului extern cursul dolarului este de 3.2 lei/USD.
137. Pentru modernizarea unor instalatii de lucru SC MECORD SA
foloseste atelierul mecanic propriu, care efectueaza urmatoarele cheltuieli:
- 800 lei material consumabile;
- 400 lei salariile muncitorilor;
- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%
Se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate modernizarea efectuata de societate.
138. S.C. PRINT TRADE hotaraste modernizarea unei masini pentru
fabricarea hartiei care are valoarea contabila de 12000 lei. Durata normala
de utilizare a masinii este de 10 ani, iar durata ramasa, de 4 ani. Lucrarile
de modernizare se realizeaza de un tert, care factureaza aceste lucrari la
valoarea de 3000 lei, TVA 19%, achitarea facandu-se cu ordin de plata. Sa
se inregistreze in contabilitate aceste operatii, inclusiv amortizarea lunara
a masinii modernizate pe durata ramasa, stiind ca metoda de amortizare
utilizata este cea liniara.
139. S.C. SIMCOR S.A. caseaza un camion a carui valoare de inregistrare este de 10000 lei, amortizat in valoare de 8000 lei. Cheltuielile cu casarea (dezmembrare)
camionului au fost de 40 lei, efectuate de o societate specializata, iar recuperarile de piese de schimb sunt de 100 lei. Valoare neamortizabila se suporta de unitate in 2
ani.
140. S.C. ORADINUM S.A. procedeaza la scoaterea din gestiune a unei masini de cusut care a fost inregistrata in contabilitate la valoarea de 5500 lei si care a fost
amortizata integral. Dezmembrarea masinii de cusut se face de catre o firma specializata la costul de 400 lei, iar piesele de schimb recuperate sunt in valoare de 600 lei.
141. S.C. VEGS S.A preia in chirie avand valoarea de inventar de 75000 lei, la care executa o investitie in regie proprie, ocazionand urmatoarele cheltuieli:
- consum de material auxiliare 2000 lei
- consum de piese de schimb 3000 lei
- consum de energie facturata de CONEL 1000 lei, TVA 19%
Se receptioneaza investitia executata la cladirea inchiriata, care urmeaza a se amortize liniar in 3 ani, cat este de fapt durata contractului de inchiriere. Chiria platita anual
este de 1200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea S.C. VEGA S.A.
142. Pe data de 11.12.2005 S.C. BETA cumpara un utilaj conform facturii
nr. 267, in urmatoarele conditii: pret de achizitie 9000 lei; cheltuieli de
transport inscrise in factura 500 lei, TVA 19%. Punerea in functiune a
utilajului necesita lucrari de montaj efectuate pe data de 25.12.2005 de o
firma specializata. Factura nr. 4589 privind lucrarile de montaj prezinta urmatoarele date: costul lucrarilor 1000 lei, TVA 19%. Pe data de 26.12.2005 se face receptia
finala a utilajului.
143. SC AGROMEC SA vinde un teren pentru care a fost constituit o ajustare de 2000 lei. Pretul la care a fost achizitionat terenul este de 10000 lei. Pretul la care se
vinde terenul este de 9000 lei, TVA 19%.
144. SC ARTEX SA vinde o platforma de transport marfuri la pretul de vanzare de 15000 lei, TVA 19%. Valoarea de inregistrare a platformei in contabilitate este de
50000 lei, integral amortizata.
145. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei, TVA 19%, care a avut destinatia de bar de zi, fiind inregistrat in contabilitate la o valoare de 3000 lei ,
complet amortizat.
146. La SC STIMIN SA se scoate din folosinta o cladire in valoare de 14000 lei, amortizata in valoare de 3500 lei, care a fost distrusa de un cutremur.
147. La SC INFRATIREA SA se constata cu ocazia inventarierii lipsa mobilierului de birou in valoare de 1700 lei, amortizare de 1600 lei, care se imputa gestionarului
la pretul de 500 lei.
148. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani. Dupa doi ani de folosire
camioneta se caseaza.

7
149. SC CRIOTEX SA doneaza unei scoli un microbus, care este
inregistrat in contabilitate la valoarea de 16000 lei, amortizarea inregistrata
fiind de 6650 lei.
150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare. Dupa prospectul de vanzare rezulta:
valoare de inregistrare a activului vandut amortizarea calculate pana la data vanzarii 45000 lei
10000 lei
valoarea ramasa neamortizata a clă dirii 35000 lei
- taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei
- garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei
- pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei
Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor.

151. SC ALFA SA vinde cu plata in rate o cladire pentru care se cunosc urmatoarele date:
- valoarea de inregistrare a cladirii 52500 lei
- valoare de amortizarii pana la data vanzarii de 12500 lei
- valoarea ramasa neamortizata 52500 - 12500 = 40000 lei
- valoarea de vanzare a cladirii 75000 lei
- dobanda lunara 7500 lei
- avansul incasat la vanzarea cu plata in rate 17850 lei
- numarul ratelor prevazute in contract 3 rate lunare Inregistrari la SC ALFA SA vanzator, inclusiv
incasarea primei rate lunare.

152. SC AGROMEC SA realizeaza prin efort propriu o plantaţie de protecţie, ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli:
- consum de material de plantat 1200 lei
- salarii 1000 lei
- CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%
Plantaţia are o durata de funcţionare de 7 ani, cu 5 ani scutita de amortizare, fiind recuperate in luna martie 2006. Amortizarea plantatiei: 7 ani - 5 ani (scutita) = 2 ani.
Dupa ce este complet amortizata se scoate din evidenta, in martie 2008.
153. SC SINTEZA SA demoleaza un camin de nefamilisti avand valoarea de inregistrare in contabilitate de 11800 lei. Din demoarea caminului au rezultat material de
constructii evaluate la 5150 lei, iar cheltuielile cu demolarea caminului sunt de 1000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5% si CASS 7%. Diferenta dintre recuperari si cheltuieli se
recupereaza in urmatorii 4 ani.
154. Documentele de import ( factura furnizorului extern, factura unitatii de transport si declaratia vamala) indica urmatoarele informatii pentru un utilaj
achizitionat:
Valoarea externa 10000$ x 3 lei/$ 30000 lei
+ Transport extern 2000$ x 3 lei/$ 6000 lei
= Valoarea in vama 30000+6000 36000 lei
+ Taxa vamala 10% 36000x 10% 3600 lei
+ Comision vamal 0,5% 36000x 0.5% 180 lei
= COST DE ACHIZITIE 39780 lei
TVA 19% 7558,2 lei
155. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe,
o masina de frezat, la pretul de achizitie de 5500 lei, TVA 19%, ce urmeaza
a fi predate unui alt agent economic in regim de leasing operational.
Contractul de leasing este de 2 ani, iar durata normata de functionare a
masinii este de 5 ani. La expirarea contractului se convine vanzarea catre
locatar a masinii de frezat la valoarea reziduala.
Sa se efectueze inregistrarile atat in contabilitatea locatorului, cat si in contabilitatea locatarului.
156. SC FRIGOEXPRES SA preia in chirie un autocamion, avand valoarea
de inregistrare in contabilitate de 17500 lei, pentru care plateste o chirie de
1500 lei, pentru o perioada de 5 zile.
SC ROMTRANS SA proprietarul autocamionului, inregistreaza amortizarea lunara de 1400 lei si incaseaza chiria. Inregistrari la SC FRIGOEXPRES
SA si la SC ROMTRANS SA.
157. SC AURA SA achizitioneaza o instalatie de lucru, acordand furnizorului un avans de 400 lei, TVA 19 %. Se primeste factura furnizorului si se receptioneaza
instalatia la valoarea de 3200 lei, TVA 19%. Se regularizeaza datoria fata de furnizor prin acceptarea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni.
158. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000 lei, TVA 19%, din care 80% deductibila. Durata de amortizare a cladirii este de 10 ani,
dupa metoda liniara.
159. Se achizitioneaza un utilaj in suma de 6000 lei, conform facturii nr. 1267, subventionat in proportie de 40% de la bugetul de stat. Durata de amortizare este de 3
ani, metoda liniara.
160. SC MERCUR SA achizitioneaza un televizor color, marca Philips, in valoare de 1500 lei, TVA 19% pe care il doneaza la SC ORIENT SA. SC ORIENT SA primeste
televizorul color si inregistreaza o amortizare lunara de 20 lei.
161. SC VIITORUL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 4500 lei si plateste un commision de 90 lei. Titlurile au fost achizitionate cu 4000 lei.
162. Se aduce un aport la capitalul social al unei filiale, din cadrul grupului de firme TRANSILVANIA SRL, de catre actionari titluri de participare evaluate la 10000 lei.
163. SC CIBO SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul grupului, cu plata imediata, in numerar de 15000 lei.
164. SC FLORES SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul grupului cu plata ulterioara, in valoare de 25000 lei.
165. SC ALFA SRL construieste in antrepriza o cladire. Pentru aceasta lucrare societatea plateste un avans de 10000 lei, TVA 19%. Pe masura realizarii lucrarilor
societatea primeste facturile intocmite de antreprenor, in valoare totala de 50000 lei, TVA 19%, plata realizandu-se prin conturile de la banca. La terminarea lucrarilor se
receptioneaza constructia in valoare de 50000 lei.
166. SC AMBIENT realizeaza in luna martie 2005 o constructie speciala in regie proprie. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli: materii prime
6000 lei; salarii 5000 lei, din care aferente muncitorilor direct productive 2000 lei si personalului administrativ 3000 lei; amortizari 4000 lei, din care aferent
imobilizarilor direct productive 3000 lei si imobilizarilor utilizate in sectorul administrativ 1000 lei. La sfarsitul lunii aprilie lucrarea a fost terminata si constructia
speciala a fost data in folosinta la un cost total
de 15000 lei.
167. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului, avand valoarea nominala de 2 lei/actiune, achitandu-se prin virament bancar 70%
din valoarea nominala a actiunilor cumparate. Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. Ulterior, se achita si varsamintele neefectuate prin virament bancar.
168. SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de participare de la o filiala din cadrul grupului, printr-un intermediar. Valoarea de achizitie a
unei actiuni este de 10 lei. Partea eliberata din valoarea nominala a actiunilor fiind de 50%, comisionul 2%, pentru cumpararea actiunilor. Se achita comisionul catre
intermediar si se face plata diferentei in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. Din cele 580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a
280 actiuni la un curs de 10,2 lei/actiune, iar restul la un curs de 9,9 lei/actiune. Comisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%.
169. SC AMOS SA cumpara in 2005 actiuni ale unei filiale din strainatate in valoare de 50000$ la pretul 3,3lei/$, cu plata prin virament bancar. La sfarsitul anului
2005 cursul valutar este 3,4lei/$. In anul 2006 se vand participatiile in filiala din strainatate la un pret negociat de 60000$, la un curs de 3,45lei/$.
170. SC SIGMA SA achizitioneaza 10000 actiuni a 2 lei/actiune de la SC GAMA SA, din afara grupului, cu plata imediata, prin virament bancar. Comisionul platit 1%,
TVA 19%.
171. SC ALFA SRL hotaraste sa participe la majorarea capitalului social al SC BETA SRL din afara grupului, in vederea influentarii gestiunii acesteia la pretul de
achizitie de 40000 lei. La finele exercitiului financiar se calculeaza si se incaseaza prin banca dividendele cuvenite de 4600 lei. In anul urmator are loc reevaluarea
8
titlurilor de participare cu 1000 lei, ca urmare a evolutiei favorabile a situatiei economice a societatii comerciale. Dupa incasarea in numerar a dividendelor cuvenite in
anul al doilea de 5000 lei, are loc vanzarea titlurilor de participare, la un pret de 45000 lei.
172. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. La sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. La sfarsitul anului N+1
terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei.
173. SC DELTA SA achizitioneaza in numerar 5000 actiuni la pretul de 2lei/actiune in scopul obtinerii de dividende. In anul urmator se incaseaza prin banca
dividende in valoare de 1500 lei, dupa care se vand 1000 actiuni cu pretul de vanzare de 2,2lei/actiune.
174. SC GAMA SA acorda un imprumut unei filiale din cadrul grupului, aflata in dificultate, de 8000 lei, cu termen de rambursare de 4 ani, cu dobanda de 20% pe an.
Se incaseaza rata si dobanda in primul an.
175. SC SIGMA SA acorda un imprumut unui partener de afaceri, in 2.04.2004 cu scadenta la 31.12.2005, in suma de 20000 lei, cu dobanda de 30% platibila la
scadenta. Imprumutul acordat se ramburseaza la scadenta.
176. SC AMOS SA acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 8000 lei pe o durata de 2 ani, cu o dobanda de 20% pe an. împrumutul se restituie in doua
transe egale la sfarsitul fiecarui an, dar anul urmator filiala intra in faliment si nu mai incaseaza nici rata imprumutului si nici dobanda cuvenita, care trece la pierderi.
177. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un imprumut pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro. Dobanda este de 10% pe an. La
sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la 4.3 lei/euro, dar dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul este de 4.2 lei/euro. La sfarsitul celui de-al doilea an
cand se incaseaza imprumutul si dobanda cursul este de 4.5 lei/euro.
178. SC ARTEX SA depune o garantie la APATERM in suma de 65000 lei. Ulterior se restituie in numerar o parte din garantie in suma de 35000 lei.
179. SC SRIOTEX SA constituie la BRD un depozit la termen, pe doi ani, in valoare de 10000 lei. Dobanda anuala bonificata de banca este de 40%. Sa se inregistreze
constituirea depozitului si primirea dobanzii anuale in contul curent al societatii.
180. SC ORADINUM SA constituie un depozit bancar pe o perioada de 2 ani, la BCR, in valoare de 20000USD, la cursul de 3 lei/USD. Dobanda este de 10% pe an, iar
cursul valutar este de 3,2lei/USD la sfarsitul primului an si de 3,1lei/USD la sfarsitul anului doi.
181. SC GAMA SA participa cu o cladire administrativa la capitalul social al SC OMEGA SA, care este o societate in afara grupului, cunoscandu-se urmatoarele date:
valoarea cladirii 10000 lei
amortizarea cladirii 4000 lei
valoarea de aport 6000 lei
- valoarea nominala a actiunilor emise de SC OMEGA SA 5000 lei
pretul de vanzare a actiunilor 7000 lei
Sa se faca inregistrarile in contabilitatea ambelor societati.
182. SC OVEX SA inregistreaza in contabilitate imprumuturile acordate pe termen lung, altor societati comerciale, in suma de 40000 lei, care nu au mai putut fi
incasate sau recuperate.
183. Reflectarea in contabilitate a garantiilor depuse la diversi furnizori sau prestatori de serviciii, respectiv a cautiunilor in suma de 50000 lei.
184. SC SIGMA SA achizitioneaza de la SC OMEGA SA un pachet de 500 actiuni la valoarea de 10 lei bucata, sub forma titlurilor de participare la o filiala din cadrul
grupului. Se achita imediat, printr-un ordin de plata, valoarea a 300 actiuni. Bursa care a intermediate vanzarea percepe un comision de 3%. In anul urmator se achita
restul de actiuni. SC SIGMA SA constata la sfarsitul anului 2004, ca valoarea reala a titlurilor este de 9.5 lei bucata, adica mai mica cu 0.5 lei decat valoarea de inregistrare,
fapt pentru care inregistreaza o ajustare de depreciere. La sfarsitul anului 2005 valoarea titlurilor cumparate este de 9,8 lei bucata, fapt pentru care se diminueaza
ajustarea constituita in 2004, cu 150 lei. In anul 2006 SC SIGMA SA vinde la SC GAMA SA actiunile la un pret de 11lei/actiune.
185. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei, TVA 19%, care se amortizeaza liniar in 10 ani. La sfarsitul primului an de funcţionare valoarea
utilajului este de 7000 lei, iar la inceputul anului urmator utilajul se vinde cu 5000 lei, TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei.
186. SC EXMOB SA realizeaza cu forte proprii un program informatic, ocazionand urmatoarele cheltuieli: salarii 2000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%. In
perioada urmatoare se intrerupe temporar executia programului, iar ulterior se reia lucrarea, se termina programul informatic, amortizeaza in 3 ani, iar in al 4 lea an se
scoate din evidenta.
187. SC CRISUL SA achizitioneaza 500 actiuni cu pretul de 1 leu/actiune in scopul obtinerii de dividente anuale. Se achita actiunile cumparate imediat prin banca. In
anul urmator se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la 0.7 lei bucata, fapt pentru care se vand 200 actiuni.
188. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei, TVA 19%, care se achita prin banca. La sfarsitul exercitiului se constata ca valoarea terenului
este de 19000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000,
TVA 19%.
189. SC DORIS SA a efectuat cheltuieli cu realizarea unui program informatic de 6000 lei, in anul 2004, dar executia programului informatic se sisteaza ca urmare a
intrarii societatii in stare de faliment. In anul 2005 se identifica un client care cumpara programul informatic la un pret de 4000 lei, TVA 19%.
190. SC STIMIN SA preia in chirie, pe baza de contract, un strung paralel in valoare de 60000 lei, pe o durata de 3 ani, stabilindu-se o chirie lunara de 80 lei, TVA 19%.
La expirarea contractului strungul se restituie proprietarului. Chiria se achita cu ordin de plata.
191. SC SELINA SA preia in chirie o cladire avand valoarea de inventar de
35000 lei, la care se executa in regie proprie investitii, ocazionandu-se
urmatoarele cheltuieli:
- consum de material auxiliare 10000 lei
- consum de piese de schimb 1500 lei
- salarii brute 7500 lei
- contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%.
Se receptioneaza investitiile efectuate la cladirea luata cu chirie, care urmeaza a se amortiza liniar pe durata ramasa a contractului de inchiriere care este de 5 ani,
incepand cu exercitiul financiar 2004.
192. SC BETA SA achizitioneaza in anul 2003 un spatiu cu destinatie comerciala in incinta petei agroalimentare Rogelius pentru suma de 20000 lei, TVA 19%, suma
din care 17500 lei reprezinta valoarea cladirii expertizata tehnic, iar 2500 lei fondul comercial. In anul 2004 se constata o deteriorare a vadului comercial cu 80%, ca
urmare a inchiderii pietei agroalimentare in vederea inceperii unei lucrari de modernizare a acesteia. In anul 2005, ca urmare a redeschiderii pietei agroalimentare
modernizata, vadul comercial al zonei revine la normal.
193. SC "ALFA" SA are in stoc materii prime in valoare de 1.000 lei. Conform facturii nr.1100, se primesc materii prime la pretul standard de 2.800 lei, cheltuieli de
transport incluse in factura 200 lei, TVA 19%.
Se dau in consum materii prime la pretul standard de 3.300 lei, repartizandu-se si cheltuielile de transport aferente.
Se constata o lipsa de materii prime in stoc de 100 lei, inregistrandu-se si diferentele de pret aferente.
194. Conform facturii nr.1600, SC "BETA" SA primeste materii prime la costul de achizitie de 2.000 lei (pretul de cumparare 1.600 lei si cheltuieli de transport incluse in
factura 400 lei), TVA 19%.
Se elibereaza in consum materii prime la costul de achizitie de 1.800 lei.

195. SC "MODEX" SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de materii prime aferente exercitiului financiar 2004:
a) stoc initial:
la pretul de inregistrare 500 lei
diferenta de pret 50 lei
b) intrari de stoc (cumparaturi cu TVA 19%):
la pretul de inregistrare
2.500 lei 300 lei
diferenta de pret
c) iesiri din stoc la pretul de inregistrare de 2.000 lei
valoarea stocului constatat prin inventarierea faptica la finele exercitiului 2004, in preturi de inregistrare 1.100 lei.
SC "MODEX" SA contabilizeaza materiile prime dupa metoda inventarului permanent.

9
196. SC "CODEX" SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de
materii prime aferente exeritiului financiar 2004:
a) stoc initial in costuri istorice 560 lei;
b) cumparaturi in costuri de achizitie 2.800 lei, TVA 19%;
stoc final, in costuri istorice, constatate la inventarul de la finele exercitiului 1.050 lei.
Contabilizarea materiilor prime dupa metoda inventarului intermitent.

197. SC "ATACRET" SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de


1.000 lei. In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de
2.800 lei, cheltuielile de transport in suma de 200 lei. Costul de achizitie
este de 3.000 lei, TVA 19%. Se elaboreaza in consum materii prime la
costul de achizitie de 3.500 lei.
Stocul faptic la sfarsitul anului este de 400 lei, fata de 500 lei, stoc scriptic, deci cu 100 lei mai putin. Se inregistreaza diferenta in minus constatat.
Sa se efectueze inregistrarile necesare in cazul:
- A - inventarului permanent;
- B - inventarului intermitent (periodic).

198. La SC "ELCO" SA se primeste factura nr. 1500, care cuprinde:


- materiale consumabile la pret de cumparare:
- 500 bucati x 2 lei/bucata 1.000 lei
- cheltuieli de transport 200 lei
Total factura 1.200 lei
TVA 19% 228 lei
Total de plata 1.428 lei
Inregistrari in conditiile in care:
- A - societatea este platitoare de TVA;
- B- societatea nu este platitoare de TVA.

199. SC "CRISUL" SA prezinta urmatoarele informatii contabile cu privire la


stocul de materii prime:
- stoc initial de materii prime 250 lei
- cumparari de materii prime 1.400 lei
- consum de materii prime 1.270 lei
- stoc de materii prime la sfarsitul exercitiului 390 lei
Sa se efectueze inregistrarile dupa metoda inventarului permanent si dupa metoda inventarului intermitent.

200. SC "MEDA" SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi:


- contul 301 Si. 800 lei
- contul 3021 Si. 100 lei
- contul 308 Si. 60 lei
a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii:
- conform facturii nr.1200 se primesc materii prime la pretul de cumparare (standard) de 600 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 30 lei;
- se achita factura nr. 1200, astfel:
• 500 lei prin virament;
• 30 lei in numerar.
b) pentru diferenta se emite un efect de comert;
c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei;
d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate;
e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei;
f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei;
g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru
deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de
30 lei.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului permanent, cat si dupa metoda inventarului intermitent.

201. SC "MOBILA ALFA" SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c.
Aprovizionarile in cursul lunii au fost:
- la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.;
- la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.;
- la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c.
- Consumurile lunii octombrie au fost:
• la 8 octombrie, 1100 m.c.
• la 18 octombrie, 1500 m.c.
Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa:
- A - metoda primei intrari - primei iesiri (FIFO);
- B - metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;
- C - metoda costului mediu ponderat (CMP).

202. La SC "INTEGRAL" SRL se receptioneza materii prime sosite fara


factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%.
La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.200 lei,
tva 19%.
Inregistrari in contabilitate dupa doua variante:
- A - varianta cu stornarea;
- B - varianta cu inregistrarea diferentelor.

10
203. SC "IMPULS" SRL achizitioneaza de la SC "BADOR" SA piese de
schimb, conform facturii nr. 1600, care cuprinde valoarea pieselor de
schimb de 4.000 lei si TVA 19%.
Se achita factura nr.1600, prin virament bancar. Costul transportului efectuat cu mijloace proprii este estimate la 300 lei.
Piesele de schimb primite se elibereaza in consum, la sectiile de productie ale societatii.
204. SC VESTMETAL SA are in stoc materiale de natura obiectelor de
inventar de 20.000 lei.
In cursul exercitiului financiar 2005 se primesc materiale de natura obiectelor de inventar, de la furnizor, la pretul de facturare de 7.500 lei, TVA 19% si se elibereaza in
folosinta materiale de natura obiectelor de inventar de 10.000 lei.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat in cazul inventarului permanent cat si in cazul inventarului intermitent.
205. SC "DORIS" SA cumpara obiecte de inventar in valoare de 1.450 lei. Cheltuielile de transport sunt in suma de 150 lei, TVA 19%. Se dau in folosinta obiecte de
inventar in valoare de 2.500 lei, repartizandu-se cheltuielile de transport aferente.
206. SC "MECORD" SA primeste un lot de obiecte de inventar, factura incluzand:
- pret de cumparare 200 buc x 15 lei = 3.000 lei
- cheltuieli de transport 400 lei

Total factura S.400 lei


TVA 19% 496 lei
Total de plata 3.896 lei
La receptie se constata un plus de 20 bucati obiecte, care se accepta in gestiune:
TVA
200 buc. X 15 lei/buc 3.000 lei 570 lei
20 buc x 15 lei/buc 300 lei 57 lei
Pret de cumpă rare total 3.300 lei 627 lei
Cheltuieli de transport 400 lei 76 lei
Cost de achizitie 3.700 lei 703 lei

Total de plata 4.403 lei


207. SC "CRISANA" SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si uniforme), in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150. Echipamentul de lucru
se distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata partea suportata de salariati.
208. SC "ARTEX" SA primeste, conform facturii nr. 1650, echipament de lucru in valoare de 2.000 lei, TVA 19%, care se distribuie salariatilor, unitatea suportand
50% din valoare, iar restul suporta salariatii.
209. SC "APRO" SA trimite la SC "NUTRIENTUL" SA materii prime in valoare de 200 lei si materiale consumabile in valoare de 150 lei, in vederea prepararii de furaje
combinate. In factura primita de la SC
"NUTRIENTUL" SA sunt trecute furajele combinate rezultate in valoare de
500 lei.
210. SC "GROPITA" SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800
lei, furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente
de uz veterinar in valoare de 200 lei, TVA 19%.
Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum.
211. SC "EXMOB" SA achizitioneaza 200 m.c. cherestea de stejar a 80 lei/m.c., TVA 19%, conform facturii nr.1500. Transportul efectuat de CFR este facturat la 500 lei,
TVA 19%. Se dau in consum 30 m.c. din cheresteaua primita.
212. Se constata la inventariere un plus de materii prime in valoare de 50 lei si un plus de materiale de natura obiectelor de inventar de 30 lei.
213. Cu factura nr. 1800 SC "ARTEX" SA primeste materii prime, costul de achizitie 600 lei, TVA19%. Materialele primite se trimit spre prelucrare la terti, manopera
200 lei, TVA19%, care se achita. Se primesc materiale de la prelucrare si se elibereaza in consum.
214. SC "ORADINUM" SA primeste conform facturii nr.2200, 5.000 m stofa de import a 1 USD/m, curs valutar 2,7 lei/USD taxe vamale 10%, accize 20%, TVA 19%,
care se elibereaza in consum.
215. SC "GAMA" SA primeste materii prime conform facturii nr. 1201, la costul de achizitie de 2.500 lei, TVA 19%, care se vor achita in 5 rate lunare. Sa se efectueze
plata pentru rata lunii intai.
216. SC "TRAMECO" SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF), in valoare de 700 lei, TVA 19%, pe care le distribuie soferilor si care le consuma.
217. SC "LUCON" SRL receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de schimb in valoare de 150 lei, TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei. Din piesele de
schimb primate se vand unui beneficiar jumatate, la pretul negociat de 300 lei,TVA 19%, de la care se incaseaza suma. Se descarca gestiunea pentru piesele de schimb
vandute si se inchid conturile de venituri si cheltuieli.
218. SC "OMEGA" SA primeste combustibil in valoare de de 600 lei. Pret negociat, TVA 19%, cota de diferenta de pret fiind 20% din pretul de achizitie, conform
facturii nr. 1550.
Se vinde unui beneficiar combustibil achizitionat, la pretul de vanzare de 900 lei, TVA 19%, dupa care se incaseaza suma si se descarca gestiunea.
Sa se efectueze inregistrarile in conditiile:
- A - transferul combustibilului la marfuri;
- B - fara transferul combustibilului la marfuri.

219. La SC "LIDO" SA cu ocazia inventarierii se constata:


- plus de materii prime 500 lei;
- plus de obiecte de inventar 300 lei;
- lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei;
- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%.
220. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in
valoare de 500 lei, in urmatoarele conditii:
a) neimputabile;
b) imputabile, pretul de imputare 600 lei, TVA 19%.
221. La SC "GAMA" SA se constata pierderile de obiecte de inventar, datorate unei calamitati naturale, in valoare de 180 lei.
222. SC "PLASTOR" SA primeste documentele de plata pentru materiile prime receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul producatorului de 200 lei,
TVA 19%.
Inregistrari in inventarul permanent si intermitent.
223. La SC "MEDA" SA se constata o lisa de materii prime in gestiune,
datorata unui furt calificat, autorul fiind neindentificat, paguba fiind evaluate
la 200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care:
a) autorul nu este identificat;
b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei,
TVA 19%.
224. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime pentru
care se cunosc urmatoarele elemente:
a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro;
b) Cheltuielile de transport - aprovizionare 2.000 euro;
11
c) Taxe vamale 15%;
d) TVA in vama 19%;
e) In ziua intocmirii declaraţiei vamale de import se practica un curs valutar de 3,96 lei/€, iar la finele anului 3,97 lei/€.
225. SC "ORINTEX" SA primeste de la R.A "CONEL", factura pentru consumul de energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A "APA CANAL", factura pentru apa 700
lei si de la R.A "ROMGAZ", factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 19%, care se achita.
226. SC "GAMA" SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, pe care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc
de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta.
227. SC "GLOBUS" SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata, care sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se vand
surubelnitele unui beneficiar, de la care se incaseaza pretul de livrare de 3.000 lei, TVA 19% si se descarca gestiunea.
228. La SC "LUSO" SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800
lei.
La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9.960 lei.
229. La SC "OVEX" SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000
lei, care se predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea
interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care
este de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente.
Se livreaza 1/4 din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 19%, care se incaseaza de la beneficiar.
Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent.
230. SC "ALFA" SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:
- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:
- s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;
- s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13
lei/bucata, TVA 19%.
La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8 lei/bucata.

231. SC "SINTEZA COLOR" SA livreaza la SC "OLIMPIA" SA conform


facturii nr. 1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 19%, care
urmeza a fi folosita ca materie prima in procesul de productie, diferente
favorabile 10 %, in urmatoarele conditii:
- remize acordate 10%;
- scont de decontare 4%;
Sa se efectueze inregistrarile la SC "SINTEZA COLOR" SA si SC "OLIMPIA" SA.
232. SC "ONIX" SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmă toarea situaţie a stocurilor:
SPECIFICARE PRODUSE IN CURS (lei) PRODUSE FINITE (lei)
Stocuri initiale 400 2.000
- intrari 10.000
- iesiri 11.200
Stocuri finale 250 800
Stocuri la inventariere 250 880
Diferente +80

233. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii:


Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, care se urmaresc la pretul prestabilit de 25 lei/bucata;
Diferenta de pret aferenta productiei inregistrata anterior este favorabila in suma de 5 lei/bucata;
Vanzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret inregistrat care este cu 20% mai mare decat costul efectiv de productie aferent;
d) Scaderea din evidenta a productiei vandute.
234. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii:
Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, la costul de productie unitar de 50 lei;
Livrarea integrala, fara facturare a productiei obtinute la un pret de vanzare de 57,50 lei/bucata, TVA de 19%;
c) întocmirea facturii catre beneficiarul produselor finite;
d) Scaderea din evidenta a produselor vandute.

235. SC "BERE MALT" SA are urmatoarea situatie:


- stocuri initiale:
• produse in curs de executie 400 lei;
• produse finite 2.000 lei;
- stocuri finale, stabilite la inventariere:
• produse in curs de executie 250 lei;
Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 19%. Inregistrari dupa metoda inventarului permanent. • produse finite 880
lei. înregistrari dupa metoda inventarului
intermitent.
236. SC "ALRO" SA obtine din productie
semifabricate in valoare de 600 lei, din care
vinde SC "ALUMINA" Tulcea semifabricate de
300 lei, trimite spre prelucrare la SC
"ALUMINIU" Slatina semifabricate de 200 lei, iar diferenta de semifabricate ramasa o foloseste in procesul de productie ca materie prima.
237. La SC "MOBILA" SA se obtin din procesul de productie deseuri din lemn, evaluate la 400 lei care se vand in numerar unor salariati ai societatii. Se descarca
gestiunea pentru produsele reziduale vandute. Transportul acestora s-a efectuat cu un camion al societatii, incasandu-se in numerar un tarif de 20 lei, TVA 19%.
238. SC "GROPITA" SA inregistreaza laptele obtinut de la ferma de vaci in valoare de 6.000 lei, care a fost livrat zilnic la SC "LUSO" SA, de la care sa incasat suma
cuvenita. Costul efectiv al laptelui in luna octombrie a fost de 5.800 lei.
239. La ferma de animale a SC "AGRO" SA se inregistreaza obtinerea din productie proprie a 50 vitei cu valoare de 1.000 lei/bucata.
240. SC "CRISUL" SA livreaza pantofi in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, diferenta de pret favorabila 15%, societatii "CRISANA" SA, de la care s-a incasat anterior un
avans de 238 lei, TVA inclus, diferenta se incaseaza prin virament bancar.
241. SC "EXMOB" SA livreaza 40 garnituri de mobila a 5.000 lei garniture la SC "GAMA" SA, TVA 19%. Se descarca gestiunea de produse finite si se incaseaza factura
prin banca. Transportul mobilei s-a facut cu mijloace proprii, fapt pentru care se percepe un tarif de 200 lei, TVA 19%, care se factureaza clientului si se incaseaza prin
banca.
242. SC ORINTEX SA receptioneaza o lucrare de investitii sub forma de cladire, in valoare de 25.000 lei, TVA 19%, executata de SC CRISANA SA, care incaseaza
valoarea lucrarii executate prin banca. Inregistrari la SC ORINTEX SA si la SC CRISANA SA.

12
243. Din productie rezulta piese de schimb evaluate la 400 lei si SDV-uri (obiecte de inventar) la costul standard de 600 lei. Costul efectiv este pentru piesele de
schimb 380 lei, iar pentru SDV -uri de 625 lei. Se elibereaza in consum piese de schimb si se dau in folosinta SDV-URILE.
244. SC OVEX SA receptioneaza un imobil destinat vanzarii in valoare de 14.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 20%, executat de SC CONSTRUCT SA, care incaseaza
contravaloarea imobilului executat. Se vinde imobilul unor beneficiari si se incaseaza contravaloarea lui. Inregistrari la SC CONSTRUCT SA si la SC OVEX SA.
245. SC BETA SA livreaza la SC GAMA SA produse finite la pretul de vanzare de 400 lei. TVA 19%, cost standard 300 lei.
SC GAMA SA refuza plata produselor primite pe motiv ca nu au fost comandate si le preia in custodie.
Pentru pastrarea produselor in custodie se primeste factura de 50 lei, TVA 19%, care se achita.
Se readuc in depozit produsele finite livrate.
246. La SC BERE SA se consuma produse finite pentru protocol, in valoare
de 600 lei, TVA 19%.
247. SC MOBILA ALFA SA doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in valoare de 8.200 lei, TVA 19%.
248. Cu ocazia inventarierii se constata un plus de produse finite in depozit, in valoare de 400 lei si semifabricate in valoare de 200 lei.
249. Lipsuri de produse finite 800 lei, care nu se imputa.
250. Lipsuri de produse finite, datorate unei calamitati (inundatii), in valoare de 450 lei.
251. Lipsuri de produse finite, in valoare de 600 lei, cost efectiv 500 lei, pret
de imputare 800 lei, TVA 19%. Imputarea se face unei persoane straine de
societate de la care se recupereaza sumele.
252. La sfarsitul lunii mai, SC MEDA SA inregistreaza productia
nedeterminata in suma de 850 lei.
Din productia in curs de fabricatie se finiseaza in luna iunie produse in valoare de 500 lei.
253. SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si
dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11.900 lei la pret
cu amanuntul inclusiv TVA de 1.900 lei, cu un adaos comercial de 2.000
lei.
Din "Jurnalul cumparaturilor" si "Jurnalul de vanzare" rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii:
Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14.000 lei, adaos commercial 25%, TVA 19%
b) S-au vandut marfuri, in numerar, in valoare de 14.000 lei, din care
TVA 2.235 lei
c) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.
Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent.
254. SC ORINTEX SA prezinta la 01.05.2000 urmatoarea situatie:
- stoc initial de marfuri 2.500 lei
- cumparari de marfuri 400 lei TVA 19%
- vanzari de marfuri 1.500 lei TVA 19%
- stoc final de marfuri 1.400 lei
Inregistrari in contabilitate dupa:
- A - metoda inventarului intermitent;
- B - metoda inventarului permanent.
255. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2.000 lei, TVA 19% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500 lei. Se incaseaza
contravaloarea marfurilor vandute, se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final.
256. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2.000 lei, adaos comercial 30 %, TVA 19%, pe care le vinde en-gross SC INTEGRAL SRL,
la pretul cu ridicata.
257. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 19%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate
astfel:
- pret de cumparare 2.000 lei
- TVA/d 19% 380 lei
- adaos comercial 20% 400 lei
- Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA
- TVA 19% 456 lei

- Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.856 lei


258. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 19%.
Marfurile se vand cu un adaos de 7%.
259. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la
inceputul lunii mai este : 371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei
Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel:
- pretul producatorului 4.000 lei
- TVA 19%___________________________________________________________________________________________________ 760 lei_________________________
- Total de plata 4.760 lei
- Adaos comercial 30%__________________________________________________________________________________1.200 lei__________________________
- Pretul comerciantului 5.960 lei
Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 19% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.
260. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii nr.1300, marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 10%, pe care le vinde,
conform facturii nr.1620 SC CRISUL SA, unitate cu amanuntul, care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos comercial de 20 %. Inregistrari in contabilitatea
ambelor societati.
261. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii iunie, urmatoarea situatie in conturi:
- 371 Sd 14.640 lei
- 378 Sc 2.000 lei
- 4428 Sc 2.640 lei
In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei. Adaosul practicat este
de 20%, iar TVA 19%.
262. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de
la SC MEDA SA cu urmatoarele elemente:
- marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei
- TVA 19%_______________________________________________________________________________________________________________________ 3.800 lei
Total factura 23.800 lei
Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza:
- cantitatea primita 9.990 bucati;
- minus 10 bucati din vina furnizorului;
- valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei. Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA.
263. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu
urmatoarele elemente:
13
- marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei
- TVA 19%___________________________________________________________________________________________________________________________ 380 lei
Total factura 2.380 lei
La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se primeste factura nr. 1100 de la
caraus pentru transportul efectuat de 500 lei, care se achita, mai putin debitul avut.
264. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu urmatoarele elemente:
marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei 380 lei
TVA 19%
Total factura 2.380 lei
La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat delegatul propriu al societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei, TVA inclus.
265. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile:
- pret de cumparare 3.000 lei
- TVA 19%___________________________________________________________________________________________________________________________ 570 lei
Total factura 3.570 lei
In NIR se consemneaza:
valoarea marfii 3.200 lei
TVA 19% 608 lei
diferente fata de factura nr. 2100:
la marfa 200 lei 38 lei
- la TVA
Total diferenta 238 lei
Diferentele in plus se accepta la plata.

266. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde:


- marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei
- TVA 19%___________________________________________________________________________________________________________________________ 380 lei
Total factura 2.380 lei
NIR este conforma cu factura.
SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati neadmis.
Inregistrari in contabilitatea ambelor societati.

267. SC GRISIA SRL primeşte marfuri, conform facturii nr.3200, care


cuprinde:
- marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei
- cheltuieli de transport____________________________________________________________________________________________________________ 600 lei
Total factura 9.600 lei
TVA 19%__________________________________________________________________________________________________________________________ 1.824 lei
Total de plata 11.424 lei
La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5% perisabilitati admise, iar restul din vina delegatului propriu, caruia i se imputa la pretul de vanzare a
marfii de 1,80 lei/kg, TVA 19%.
Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg;
Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520;
Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei
din care :
• perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg;
• lipsa din vina delegatului: 50 kg - 30kb = 20kg.
268. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA
19%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse,
considerandu-se urmatoarele cazuri:
- A - refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor;
- B - se achita factura la furnizor si se refuza integral.
Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator.

269. SC VULTURUL NEGRU SA se aprovizioneaza pe baza facturii


nr.35596 cu confectii femei, de la SC MONDIALA Satu Mare.
Marfa sosita prin CFR este in valoare de 2.200 lei, TVA 19%, cheltuieli cuvenite CFR-ului 100 lei, TVA 19%.
La receptie se constata ca un lot de bluze femei au vicii ascunse, valoarea acestui lot fiind de 550 lei.
Se formeaza o comisie de receptie, care anunta furnizorul, iar lotul respectiv se receptioneaza si ramane in custodie.
270. SC ORINTEX SA se aprovizioneaza conform facturii nr.35972, de la
SC CRISUL FAVORIT SA cu incaltaminte pentru copii, in valoare de 7.000
lei, TVA 19%. Valoarea ambalajelor este de 210 lei, TVA 19%.
La receptie se constata o lipsa in valoare de 300 lei (9 lei ambalaje), care se imputa delegatului propriu la pretul de vanzare a marfii 341 lei plus valoarea ambalajelor
lipsa. Se receptioneaza suma prin stat de plata si se achita factura nr.32972.
271. SC UNISEM SA se aprovizioneaza cu tricouri pentru femei de la SC MIORITA SA conform contractului incheiat, in valoare de 1.200 lei, TVA 19%, urmand ca
factura sa soseasca peste doua zile. Dupa doua zile soseste factura.
272. La SC AMIGO SA se receptioneaza marfuri sosite fara factura, in luna februarie 2005. Cantitatea receptionata 1000 kg, pret negociat 1 leu/kg,
TVA 19%.
In luna martie se primeste factura de la furnizorul de marfuri, astfel:
- A - valoarea marfurilor 1.000 lei, TVA 19%
- B - valoarea marfurilor ca urmare a incadrarilor la o calitate superioara este de: 1000 kg x 1,2 lei/kg = 1.200 lei, TVA 19%.

273. SC ADA SRL neplatitoare de TVA livreaza marfa la SC CRISUL SA,


platitoare de TVA, cu factura nr.1650 care cuprinde:
- pretul de vanzare a marfii 800.000 lei.
Adaosul comercial inregistrat de SC CRISUL este de 30%, TVA 19%. Marfurile sunt vandute in numerar populatiei.
Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ADA si SC CRISUL.
14
274. SC BEATRIX SRL cumpara 1000 l lapte la pretul de 2,5 lei/l, TVA 19%, pe care il vinde populatiei la pretul de 3 lei lei/l, inclusiv TVA.
275. SC OLIMPIA SA inregistreaza obtinerea din productie proprie a 110 bucati pantofi a 80 lei bucata, pret de inregistrare in contabilitate 8.800 lei.
- Costul efectiv al pantofilor este de 78 lei bucata, iar diferenta de pret de 2 lei/bucata.
- Adaosul comercial practicat de societate este de 20%, iar TVA
19%.
- Se vand pantofii in numerar populatiei si se descarca gestiunea.
276. La SC ORADINUM SA se obtin din productie proprie costume barbati
la costul de productie standard de 5.000 lei, conform notei de predare-
produse nr. 205.
Produsele se transfera magazinului propriu de desfacere, spre a fi vandute in numerar populatiei, adaos comercial 20%, TVA 19%.
In urma postcalculatiei de la finele perioadei de gestiune, costul efectiv al produselor obtinute este de 4.970 lei.
277. SC DACIA SA unitate de alimentatie publica produce si
comercializeaza preparate culinare in urmatoarele conditii:
278. SC ORINTEX SA vireaza un avans in suma de 3.000 lei, TVA 19% la
SC EMA SRL Piatra Neamt, pentru o livrare de 10.000 lei, TVA 19%,
adaos 30%.

vand preparatele culinare numerar populatiei, se descarca gestiunea si se regularizeaza TVA.


Marfa primita se plateste pe masura vanzarii.
279. SC CRINUL SRL a primit o comanda de la Spitalul Judetean pentru un lot de 100 garnituri de pat a 45 lei garnitura, inclusiv TVA. Clientul si-a ridicat marfa de la
magazinul Romarta cu dispozitia de ridicare a marfii, urmand ca ulterior sa fie intocmita si factura.
280. Consiliul de administratie al SC BIHORUL SA a hotarat ca pentru stocul de incaltaminte femei, in valoare de 5.000 lei, furnizat de SC GUBAN SA Timisoara, sa se
realizeze o majorare de adaos comercial de la 25% la
30%.
281. SC ORINTEX SA realizeaza in luna mai o reducere de adaos
comercial la confectii pentru copii, pentru un stoc de marfa de 4.000 lei, cu
un adaos de 20%.
Adaosul comercial nou pentru acest sortiment este "0", iar TVA 19%.
282. La SC COMALIMENT SA de comert cu amanuntul se constata un plus de marfuri la inventariere la pretul complet cu amanuntul de 396 lei, adaos comercial 20%,
TVA 19%.
283. La SC SORA SRL se constata cu ocazia inventarierii, un minus de marfuri la pretul complet cu amanuntul de 141 lei, adaos comercial 20%, TVA 19%. Lipsa se
incadreaza in normele legale de perisabilitate.
284. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta in stoc la magazinul Romarta. Stocul existent este in valoare de 2.000 lei, iar in urma
majorarii pretul devine 2.500 lei.
285. La consignatia KAROLA SRL se primeste de la un deponent, un televizor color PHILIPS, evaluat la 300 lei, comisionul consignatiei 20%, cheltuieli proprii 50 lei.
Se vinde televizorul si se achita suma deponentilor.
286. SC DIAMANT SRL primeste spre vanzare in consignatie marfuri
evaluate la 500 lei, comision 20% si TVA 19%. Sa se efectueze
inregistrarile in contabilitate in conditiile in care:
a) deponentul este persoana fizica
b) deponentul este persoana juridical (societate comerciala).

287. IONESCU VASILE se prezinta la SC ADA SRL pentru a preda spre


vanzare in consignatie urmatoarele marfuri aduse din Turcia:
- o haina de blana naturala, pret pretins de deponent 2.000 lei, cota accize 70%;
- cafea naturala 5 kg a 8 lei/kg, accize 120%;
- alcool dublu rafinat 5 sticle a 25 lei/litru, accize 50%;
- verighete din aur 5 bucati a 30 lei bucata, accize 20%. Calculul pretului cu amanuntul pe unitatea de masura este:
Nr. crt Denumirea marfii UM Cant Costu l Accize datorat e Comisi on 15% TVA 19 % Pret de vanz. cu
marfii amanunt
ul
1. Haina de blana Buc 1 2.000 1.400 300 57 3.757
2. Cafea naturala Kg 5 40 48 6 1,14 95,14
3. Alcool L 5 125 62,5 18,75 3,56 209,81
4. Verighete Buc 5 150 30 22,5 4,27 206,77
TOTAL 2.315 1.540,5 347,25 65,97 4.5268,72
288. SC ACONALEX SA vinde marfuri cu plata in rate in valoare de 8.500 lei, din care 1.500 lei adaos comercial, TVA 19%. Se incaseaza un avans 40% la vanzarea
marfurilor, iar restul se incaseaza in 5 rate egale. Dobanda este de 10% si se aplica la marimea ratei, incasandu-se odata cu ea. Se incaseaza prima rata si dobanda
aferenta.
289. Consignatia ADA primeste de la o persoana fizica un set de cesti de cafea, evaluat la 200 lei, comisionul consignatiei 10%, TVA 19%, care se vand dupa expirarea
termenului din protocol, fapt pentru care se retine 2% din pretul de decontare.
290. SC CRISUL SA care practica vanzarea cu plata in rate, primeste marfuri avand costul de achizitie de 10.000 lei, adaos comercial 12%, TVA
15
19%.
Marfurile se vand cu plata in rate, incasandu-se un avans de 30%, dobanda perceputa la pretul cu amanuntul fiind de 15% pe an, iar durata de creditare de 5 luni. Sa se
efectueze inregistrarile aferente primelor doua luni.
291. SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.300 lei, conform facturii nr. 1300, din 1 februarie
2005, cu scadenta la 28 februarie 2005. Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2.000 lei. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei.
Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.000 lei, 1% , iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%. Scontul pentru
decontarea facturii la 10.02.2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara.
Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. Factura nr.1300 cuprinde:
- valoarea produselor livrate 2.300 lei
- rabat________________________________________________________________________________________________________________________________ - 30 lei
2.270 lei
- remiza I (2.270.000 x 1%) - 22,7 lei
2.247,3 lei
- remiza II (2.247.300 x 5%) - 112,3 lei
Net comercial 2.135 lei
TVA (2.135 X 19%) 405, 7 lei
Factura ulterioara cuprinde:
Scont 2% x 2.135 = 42,7 lei
292. La 10 ianuarie 2000, SC CIAC SA primeste factura nr.2200, pentru
marfurile cumparate in valoare de 2.000 lei, TVA 19%.
La 20 ianuarie se primeste de la acelasi furnizor printr-o factura suplimentara o remiza de 5% pentru factura din 10 ianuarie.
293. SC SIGMA SA importa marfuri din Germania in conditia de livrare FOB, in valoare de 20.000$, transport extern 2000$, iar asigurarea pe parcurs extern 1000$,
taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, iar cursul vamal este de 3,3 lei/$. Se achita marfa, transportul si asgurarea la cursul de 3,25 lei/$. Marfurile primite se vand
unui client intern la valoarea de 90.000 lei, TVA 19%.
294. SC ALFA SA importa pe cont propriu marfuri pe care le vinde unor clienti interni, astfel:
Datele privind importul sunt:
- valoarea marfii conform facturii externe: 5.000$;
- cheltuieli de transport pe parcurs extern: 100$;
- taxa vamala 10%;
- comision vamal 0,5%;
- accize 100%;
- TVA 19%.
Cursul dolarului din prima zi a saptamanii in care se intocmeste declaratia vamala de import este de 3,2 lei/$ (curs comunicat de BNR);
Cursul de referinta comunicat de BNR in ziua precedenta efectuarii platii furnizorului 3,3 lei/$.
295. S.C. ALTEX S.A. acorda furnizorului sau un avans in suma de 3000 lei, TVA 19%. Conform facturii nr. 1250 se achizitioneaza 1000 kg materii prime la 5 lei/kg,
TVA 19% in conditiile in care se acorda un rabat de 4%. Ulterior, ca urmare a decontarii facturii inainte de scadenta, se acorda si un scont de 1%.
296. S.C BETA S.A factureaza la intern servicii prestate in valoare de 1200 lei, TVA 19% si la extern in valoare de 5000$, cursul de schimb comunicat de BNR este de
3,3 lei/$.
297. S.C. PLASTOR S.A. vinde produse finite, avand pretul de vanzare de 5000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 3300 la S.C. CRISUL S.A.
S.C. CRISUL S.A. elibereaza S.C. PLASTOR S.A. un bilet la ordin, care se incaseaza la scadenta in numerar.
298. S.C. UAMT S.A. livreaza un lot de produse finite cu factura nr. 1500, la S.C. DACIA Pitesti, in valoare de 6000 lei, TVA 19%. S.C. UAMT S.A. accepta un credit
comercial acordat de S.C. DACIA Pitesti pe termen de 3 luni, acceptand in acest sens un bilet la ordin emis de client. Se depune efectul de incasat inainte de scadenta,
acordandu-se un scont de decontare de 5%, reprezentand scontul acordat platitorului.
299. Asupra facturii de cumparare de marfuri de la furnizorul BETA S.R.L se obtine un scont de 3%, cu ocazia reglementarii platii. Pretul de cumparare a marfurilor
este de 2000 lei, TVA 19%. Calculul scontului:
- scont la prê t de cumparare =(2000 x 3%) 60 lei
- TVA la scont =(60 x 19%) 11.4 lei
300. S.C. ALFA S.A. livreaza S.C. BETA S.A. produse finite pentru care
primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 lei. Sa se efectueze
inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a
trasului (platitorului), in conditiile:
- A- decontarea se face direct, fara interventia bancii in numerar;
- B- decontarea se face prin intermediul bancii, pentru care se percepe un comision de 5%.
301. S.C. MULTIMOD S.A. reinnoieste efectele comerciale existente, valoarea nominal a efectului 10000 lei, dobanda penalizatoare 12%, amanarea termenului de la 1
mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei, timbrul fiscal 12 lei, cheltuieli cu corespondenta 8 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare, inclusiv crearea noului
efect, atat la tragator, cat si la tras.
302. Valoarea nominala a efectului comercial detinut de S.C. FRUCTAVIT S.R.L. este de 10.000 lei, valoarea scontata (neta) la unitatea bancara este de 9200 lei,
comision bancar 100
Valoarea scontata (neta) = Valoarea nominala - AGIO
AGIO = Scont + Comision = (10.000 - 9.200)+100= 900lei.
303. S.C. ALFA S.A. remite bancii spre incasare o cambie in valoare de
10.000 lei, astfel:
-A - scontarea se face la scadenta;
-B - scontarea se face inainte de scadenta, comision 10%, servicii bancare 200 lei, perioada 3 luni.
304. S.C. ALFA S.A. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in
valoare de 600 lei, TVA 19 %.
- SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei, TVA 19%.
- SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA. Posesorul cambiei, respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri:
- A - transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior;
- B - sconteaza cambia la banca inainte de scadenta; taxa de scont 14 lei;
- C - pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu "trasul" prin incasarea in numerar;
- D - deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal, la scadenta, banca retinand un comision de 4 lei.
305. SC ARO SA livreaza la SC UAMT SA un autoturism de teren in valoare de 90000 lei, TVA 19%, urmand ca decontarea sa se realizeze dupa doua luni. Dupa o luna
SC UAMT isi achita datoria fata de SC ARO obtinand un scont de 30% pe an. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati.
306. SC BETA SA vinde semifabricate, avand pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 19% pentru care nu s-a intocmit factura pana la finele perioadei de gestiune. La
inceputul perioadei urmatoare se intocmeste si se emite factura.
307. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe care o va executa
ulterior. SC METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%. Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii
executante, aceasta remitandu-l la scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei.
308. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19%. Se primeste factura nr. 1600, cu
contravaloarea lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei,

16
TVA 19%.
309. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de
vanzare de 5000 lei, TVA 19%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea
livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei.
Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor.
Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un
scont de 5%.
Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului. Valoarea marfurilor:
TVA 5000 950
rabat 3% 150 28.5

Net comercial 4850 921.5


Total factura 5771.5
Scont 5% 242.5 46.08
310. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de
vanzare de 2000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 410, cu decontarea
peste 3 luni. Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei.
Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont de 3%.
Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le receptioneaza ca materii prime.
311. S.C. "MOBILA ALFA" vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de
2000 lei, TVA 19%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de
250 lei, TVA 19%. Se incaseaza valoarea facturii, care cuprinde:
- pret de vanzare 2000 lei
- cheltuieli de transport 250 lei Total 2250 lei TVA 19% 427.5 lei Suma de incasat 2677.5 lei
312. S.C. "EXMOB" S.A. achizitioneaza materii prime, la pretul negociat de 1000 lei, cu cheltuieli de transport facturate la 75 lei, TVA 19%.
Pentru suma de plata se emite un bilet la ordin.
Factura cuprinde:
Pret negociat 1000 lei
Cheltuieli de transport 75 lei
Costul de achizitie 1075 lei
TVA 19% x 1075 204.25 lei
Suma de plata 1279.25 lei
313. SC "SIMCOR" SA achizitioneaza materii prime, pentru care a sosit factura pana la finele perioadei de gestiune, la costul de achizitie 3000 lei, TVA 19%. La inceputul
perioadei urmatoare de gestiune soseste factura, care se si achita.
314. S.C. "MULTIMOD" S.R.L. vinde produse finite unui partener extern, la
pretul de vanzare de 1000 $, cursul de schimb al dolarului 3,4 lei/$. La
finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.38 lei/$.
Incasarea creantei se face la 3.41 lei/$.
315. S.C. "MEDA" S.A. vinde produse finite unui client extern, la pretul de
vanzare de 1000$, cursul de schimb a dolarului fiind de 3,4 lei/$.
La finele perioadei de gestiune cursul de schimb creste la 3,42 lei/$. Incasarea creantei se face la 3,41 lei/$.
316. La S.C. "OLIMPIA" S.A. se constata, la finele perioadei, un client
incert cu un debit de 5950 lei. Se inregistreaza o ajustare egala cu debitul,
mai putin TVA inclusa in debit. In perioada urmatoare se constata
insolvabilitatea clientului incert care, din acest motiv, este scos din
evidenta.
317. La S.C. "OLIMPIA" S.A. se reactiveaza creanta pe seama clientilor, scoasa anterior din evidenta, in suma de 5000 lei.
318. La S.C. "PIGMENTI" S.A se inregistreaza avansurile acordate salariatilor pe luna octombrie, conform listelor de avansuri chenzinale, in suma de 500 lei. Salariile
brute datorate personalului la sfarsitul lunii, conform statelor de plata a salariilor sunt de 2000 lei.
Din salarii se fac urmatoarele retineri:
CAS, CASS, CFS;
100 lei impozitul pe salarii;
50 lei retineri datorate tertilor (chirii, rate, etc.);
500 lei avansuri banesti acordate salariatilor;
Se ridica numerar de la banca 1010 lei si se achita salariile nete, 160 lei reprezentand salarii neridicate in termen de 3 zile, care sunt platite ulterior,
319. La S.C. "ARTEX" S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400 lei. Se
efectueaza retineri din salarii, astfel: CAS, CASS, CFS, impozit pe salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale
(CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%, contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina a doua in suma de 200 lei si se inregistreaza salarii
neridicate in termen de 3 zile de 57 lei. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate.
320. S.C. "MEDA" S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in cursul lunii, 1000 lei. Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt de 10000 lei. Se fac
urmatoarele retineri:
avansuri acordate 1000 lei
C.A.S. 9,5% 950 lei
fond de somaj 1% 100 lei
CASS 6,5% 650 lei
impozit pe salarii 1000 lei
Ajutoarele materiale acordate salariaţilor sunt in suma de 1700 lei, suportate din CAS. Se inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita salariile si ajutoarele material, la
sfarsitul lunii, 100 lei reprezentand salarii neridicate in termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se vireaza sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.
321. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C.
"IFOR" S.A. ridica suma de 600 lei, pentru plata avansului chenzinal.
Salariile brute, la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma de 2000 lei, CAS
19,75%, CASS 7%, 2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente.
Retinerile din salarii sunt:
CAS, CASS, CFS
250 lei impozit;
600 lei avans acordat.
Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei reprezinta salarii
neridicate in termen, care se depun la banca.

17
322. S.C. "ALFA" S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie,
astfel:
impozit pe salarii datorate 1430 lei
impozit pe concedii medicale 110 lei
impozit pe participare la profit 170 lei
impozit datorat din luna precedenta 8 lei
- impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget
si se achita salariatilor de la care s-a reţinut 44 lei
323. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar plata se face in numerar.
324. SC CRIOTEX SA are un colaborator cu un venit brut de 4000 lei, care i se retine pe stat de plata, CAS 9,5%, CASS 6,5%, CFS 1% si un impozit pe salar de 500 lei.
Se calculeaza si se inregistreaza contributiile patronale: CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%.
325. S.C. "BETA" S.A. incheie un contract pentru prestari de servicii cu un colaborator extern, in suma de 800 lei, acordandu-i un acont de 75 lei. La sfarsitul perioadei
pentru care a incheiat contractual, se inregistreaza statul de salarii, pentru sumele datorate, retinandu-se:
- impozit 106 lei
- imputatii 22 lei
Se achita sumele cuvenite colaboratorilor externi si se varsa sumele pe destinatii.
326. S.C. "ALFA" S.A. acorda salariaţilor 500 bucati produse finite la un
prê t de vanzare de 3 lei/bucata. Salariile cuvenite personalului pe luna
curenta sunt de 4500 lei. Costul de inregistrare a produselor finite este de
2,55 lei/buc, iar costul efectiv este de 2,50lei/buc.
Calculul salariului si a impozitului pe salar:
Total salarii = (500x3)+4500 lei = 6000 lei CAS 9,5% = 4500x9,5% = 427,50 lei CASS 6,5% = 4500x 6,5% = 292,50 lei Ajutorul de somaj = 4500x1% = 45 lei
Salariul impozabil = 6000 - (427,50 + 292,50 + 45) = 5235 lei
327. S.C. "OMEGA" S.A. acorda actionarilor dividend de 1500 lei in bani si
100 bucati produse finite la un prê t de vanzare de 5 lei bucata, cost de
inregistrare 4,20 lei bucata, iar costul efectiv este de 4 lei bucata.
Calculul dividendului net:
Dividend in bani 1500 lei
Dividend in natura: 100bucx5lei/buc 500 lei
Total dividend 2000 lei
Impozit pe dividend 10% 200 lei
Dividend net din care: 1800 lei
în natura 450 lei
în bani 1350 lei
328. La cantina S.C. "UAMT" S.A. se obtin 300 portii de mancare, care se inregistreaza la pretul de productie de 2,5lei portia. Se ofera gratuit salariatilor, toate portiile
obtinute, pretul de vanzare este de 3 lei portia, impozit 120 lei, TVA 19%. Sa se descarce gestiunea pentru portiile de mancare oferite gratuit salariatilor.
329. S.C "APRO" S.A. a achitat salariatilor in plus fata de drepturile cuvenite 4600 lei. Suma se recupereaza de la personal.
330. La S.C. "SIGMA" S.A. suma platita unui angajat pentru concediu de odihna este de 80 lei. La sfarsitul lunii, salariatul prezinta concediu medical pentru luna
respectiva, fapt pentru care suma respectiva se suporta din drepturile de ajutor material.
331. Cheltuielile efectuate de S.C. "STIMIN" S.A. cu pregatirea cadrelor sunt in suma de 500 lei, TVA 19%.
332. S.C. "ONIX" S.R.L inregistreaza suma de 400 lei, ca un salar datorat personalului, dupa incheierea exercitiului financiar. Se ridica suma si se achita salariatilor.
333. S.C. "CAMEL" S.A. inregistreaza suma de 85 lei, ca un salar platit in plus unor salariati, care nu li se cuvenea, de la care se retine suma si se depune la banca.
334. Impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, pe luna ianuarie, la S.C. "OLIMP" S.A. este de 1350 lei, din care:
- impozit pe salar 1150lei
- impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil 152lei
- impozitul pe ajutoarele material 20 lei
- impozitul datorat de colaboratorii unitatii 28 lei Se varsa impozitul la bugetul de
stat.
Pentru neplata impozitului se plateste penalizare pentru fiecare zi intarziere, adica 15 lei, care se achita.
335. S.C. "LIDO" S.A. prezinta urmatoarea situatie privind impozitul pe
profit:
- impozit datorat 125 lei
- impozit varsat 110 lei
Impozit varsat 15 lei
Se varsa impozitul la bugetul de stat.
336. Un client incheie un contract cu un furnizor pentru un proiect in
valoare de 200 lei. La semnarea contractului, furnizorul primeste de la
client, un avans de 50 lei, TVA 19%. La expedierea proiectului furnizorul
intocmeste factura in valoare de 200 lei, TVA 19%, care se incaseaza.
337. SC "CONFECŢ II" SA primeste o factura de la SC "MARA" SA cu privire la cumpararea de cadouri destinate sa fie oferite clientilor cu ocazia sarbatorilor de sfarsit
de an. Valoarea facturii este de 900 lei, TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile la S.C. "CONFECŢ II" S.A. si S.C. "MARA" S.A.
338. S.C. TREIRA S.R.L. achizitioneaza hartie in valoare de 500 lei, TVA 19% pe care o achita in numerar. In cursul lunii se obtin reviste in valoare de 1000 lei si
manuale scolare in valoare de 200 lei. Productia se livreaza pe baza de factura la urmatoarele preturi de livrare: reviste 1700 lei, TVA 19% si manual 300 lei, scutite TVA.
339. SC MULTIMOD SRL inregistreaza accize de 5000 lei care intra in
costul de achizitie al materiilor prime importate si impozitul pe cladiri in
suma de 2000 lei, care se achita prin virament.
340. SC "CRISANA" SA efectueaza urmatoarele operatii in luna
decembrie:
- achizitionare de materii prime 2000 lei, TVA 19%;
- livrarea de produse finite: 4000 lei, din care: -la intern 2000 lei, TVA 19%;
-la export 500 lei; -la intern scutite de TVA 1500 lei. Sa se realizeze exigibilitatea TVA.
341. S.C. GAMA S.A. face reparatia unui motor la un camion propriu la S.C. DACIA SERVICE S.A. Costul reparatiei este de 200 lei, TVA 19% din care 100 lei s-a achitat
in momentul reparatiei, iar 100 lei se vor achita in luna urmatoare.
342. S.C. STIMIN S.A. a efectuat in atelierul propriu o reparatie la un camion inchiriat de la Autobaza de marfuri, costul reparatiei 500 lei, TVA
19%.
343. In 31 ianuarie s-a facturat pentru o firma din Beius marfa, in valoare de 1000 lei, TVA 19%, dar din cauza unei defectiuni a mijlocului de transport, marfa a fost
transportata a doua zi, adica la 1 februarie.

18
344. S.C. "ARTEX" S.A. factureaza unui client marfuri in valoare de 10000 lei. Pentru nerespectarea clauzelor contractual acorda o reducere sub forma de rabat de
4%. Clientul deconteaza factura inainte de termenul de scadenta, pentru care primeste o reducere de 3%, TVA 19%.
Factura cuprinde urmatoarele elemente:
pret de vanzare 10000 lei
rabat 4% 400 lei
Netul comercial 9600 lei
Total factura 11424 lei
Sa se efectueze inregistrari la client si furnizor
345. S.C. "MARA" S.R.L, agentie de turism realizeaza un transport Oradea-Viena, cu mijloace proprii, la un tarif negociat de prestari de servicii in valoare de 1200 lei,
TVA inclus. Se incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.
346. O intreprindere care desfasoara activitate de intermediere in turism inregistreaza serviciile de transport prestate de S.C. MARA S.R.L in valoare de 1280 lei, TVA
inclus. Agentul economic ce desfasoara activitatea de intermediere incaseaza de la turisti tariful de 1500, TVA inclus. Sa se regularizeze TVA-ul la unitatea intermediara in
turism.
347. S.C. "PROMESSE" S.R.L. livreaza marfuri la client in valoare de 750 lei, TVA 19%. La primirea marfii, clientul refuza 20% din valoarea marfii, ca fiind
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
348. In luna iunie S.C. "ASOS" S.A. a efectuat urmatoarele operatii: Facturi primite:
-Materii prime 800 lei
TVA 19% 152 lei
Total factura
Facturi emise la export:
-Marfuri vandute 480 lei
Total facturi emise 480 lei
TVA/p = TVA/c - TVA/d = 0 - 152 = -152 lei, adica suma de recuperate de la buget. In aceasta situatie, dupa inchiderea lunii, la 30 iunie, se solicita restituirea TVA, iar
dupa aprobare se intocmeste dispozitia de incasare pentru suma de 152 lei, de la buget, in 7 iulie.
349. S.C. "FLORES" S.A. livreaza produse finite in valoare de 1000 lei, S.C. "RETIS" S.A.. S.C. "RETIS" S.A., dupa primirea marfii, constata ca 25% din bunuri nu
corespund calitatii prevazute in contract si returneaza produsele furnizorului.
350. S.C. "FLORES" S.A. livreaza produse finite, in valoare de 800 lei, S.C. "STAR" S.A., care devine insolvabila si e declarata falimentara prin hotarare judecatoreasca.
351. In luna martie SC OMEGA SA livreaza marfuri la intern si export, astfel:
Facturi primite:
Materiale 15000 lei
TVA 19% 2850 lei
Total facturi primite 17850 lei
Facturi emise:
La export: marfuri 40000 lei
La intern: marfuri 20000 lei
TVA 3800 lei
Total facturi emise 63800 lei
Din valoarea totala a facturilor emise de 60000 lei, valoarea facturilor emise la export reprezinta 66,7%, iar valoarea facturilor emise la intern reprezinta 33,3%.
-TVA/d/ex = 2850 x 66.7% = 1900,95 lei -TVA/d/int = 2850 x 33.3% = 949,05 lei TVA de plata se poate in doua variante:
A - din totalul TVA colectata se retine TVA deductibila la export si societatea nu mai face cerere de restituire de la buget a TVA deductibila la export;
-TVA/p = TVA/c - TVA/d/exp. - TVA/d/int. = 3800 - 2850= 950 lei
B - din TVA colectata nu se retine TVA deductibila la export, dar societatea solicita bugetului de stat TVA deductibila la export 1900,95 lei
-TVA/d = TVA/c - TVA/d/int. = 3800 - 1900,95 = 1899,05 lei
Deci s-a platit 2850 lei si s-a incasat de la buget 1900,95 lei.
352. In 20 decembrie 2004, SC ALFA SA livreaza marfuri SC BETA SA, factura nefiind intocmita decat in ianuarie 2005. Valoarea marfurilor livrate este de 4000 lei,
TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile contabile in cele doua exercitii.
353. SC ALFA SA cumpara un tablou (de arta) pentru a fi oferit cadou unui client. Pretul de cumparare este de 2000 lei, TVA 19%, achitat in numerar.
354. SC GAMA SA obtine din productie proprie o masina de frezat in valoare de 2000 lei, TVA 19%.
355. SC OMEGA SA cumpara un calculator, pretul de cumparare 1700 lei, TVA 19%, prorate de deducere 60%.
356. SC STAR SA cumpara un teren in rate, al carui pret de cumparare este de 10000 lei, TVA 19%, cu termen de scadenta la plata de 10 luni.
357. SC CRINUL SA vinde un televizor in valoare de 2000 lei, cu plata in 20 rate lunare. In luna in care a avut loc vanzarea se incaseaza prima rata de la client plus
TVA aferenta.
358. SC TRAMENCO SA primeste factura nr. 2200, astfel:
- reparatii utilaje 400 lei
- TVA 19% 76 lei
Total de plata 476 lei
Plata a fost convenita prin contract, astfel:
200 lei, pe baza facturii la receptia lucrarii; 276 lei, in trei rate egale.
359. Factura de livrare a SC LIDO SRL cuprinde:
- produse finite 600 lei
- ambalaje nerestituibile 150 lei
- transport - manipulare 50 lei
Total 800 lei
TVA 19% 152 lei
Total de plata 952 lei
v) A - se achita integral factura; w) B - plata se face in rate, astfel:
- 452 lei data livrarii produselor finite;
- 500 lei in doua rate egale.
360. SC PERAMI SRL importa bere in valoare de 20800 lei. Transportul pe parcurs extern este de 800 lei, taxa vamala 20%, accize 115%, TVA 19%, marja importatorului
40%. Berea importata se vinde unui beneficiar, efectuandu-se regularizarea TVA.
Declaratia vamala arata astfel:
Pretul in vama 20800 lei
Taxe vamale 20800 x 20% 4160 lei
Accize (20800 + 4160) x 115% 28704 lei
Baza de impozitare 53664 lei
TVA deductibila 53664 x 19% 10196,16 lei
Total factura de cumparare 63860,16 lei
Marja importatorului 53664 x 40% 21465,6 lei

19
Pretul de vanzare al importatorului 75129,6 lei
TVA colectata 75129,6 x 19% 14274,62 lei
Total factura de vanzare 89404,22 lei
TVA/p = TVA/c - TVA/d = 14274,62 - 10196,16 = 4078,46 lei
361. SC ECHO SA importa marfuri din Germania, in valoare de 10000 euro, cu scopul de a-l revinde la intern:
- cheltuielile de transport pe parcurs extern 2000 euro;
- taxa vamala 10%;
- comsion vamal 0,5%;
- TVA 19%;
- pretul de vanzare negociat cu clientul 56000 lei;
- cursul 1 euro a fluctuat astfel:
- la primirea marfurilor 3,4 lei;
- la plata furnizorului 3,42 lei;
- la plata transportului 3,41 lei;
- D.V.I. cuprinde urmatoarele elemente:
1. Valoarea externa FOB: 10000 euro x 3,4lei/euro 34000lei
2. Cheltuieli de transport pe parcurs extern:
2000euro x 34000lei/euro 6800lei
3. Pret extern CIF (1+2) 40800lei
4. Taxele vamale (3 x 10%) 4080lei
5. Comision vamal (0.5 % x 3) 204lei
6. Cost de achizitie in vama ( 3+4+5) 45084lei
7. TVA deductibila (6 x 19%) 8565,96 lei
8. Pret de vanzare negociat cu clientul 56000 lei
9. Marja importatorului ( 8 - 6) 10916 lei
10. TVA colectata ( 8 x 19%) 10640 lei
11. Total valoare facturata ( 8 + 10) 66640 lei
362. SC BACHUS SA specializata in producerea de bauturi alcoolice, obtine in cursul lunii produse la cost de productie de 15000 lei. Societatea vinde din productia
stocata, la pretul de inregistrare de 8000 lei, pret negociat 11200 lei, accize 30%, TVA 19%.
Factura de vanzare cuprinde:
marfa - pret negociat 11200 lei
accize S0% 3360 lei 2766,4 lei
TVA 19% x 14560 lei
Total factura 17326,4 lei
362. S.C "AS" S.A importa alcool pe care il foloseste la fabricarea de produse proprii, astfel:
valoarea in vama: 2000$ x S,Slei/$ 6600 lei
taxe vamale 15% 990 lei
comision vamal 0,5% 33 lei
Total valoare in vama 7623 lei
Accize 20% x 7623 TVA 19% x 9147,6 1524,6 lei 1738,04 lei
Total factura 10885,64 lei
SC "AS" SA vinde produsele rezultatele la intern, astfel:
Pret negociat Accize 20% TVA 19%
2000 lei
400 lei 456 lei
363. SC CRISANA SA, unitate de comert en-gross, contabilizeaza accizele la importul a 500 cartuşe tigari KENT a 12$ cartuşul.
Cheltuieli:
transport pe parcurs extern 200 $; asigurare pe parcurs extern 150 $; taxa vamala 60%;
comision vamal 0,5%;
taxa de magazinaj intern 2 lei.
Cursul valutar este de 3,3 lei/$.
x) Valoarea marfii in vama, in valuta: (500 cartuse x 12$) + 200$ + 150$ =
6350$
y) Valoarea in lei: 6350$ x 3,3 lei = 20955 lei
z) Taxa vamala: 20955 x 60% = 12573 lei
aa) Comision vamal: 20955 x 0,5% = 104,77 lei
bb) Baza de calcul accize: 20955 + 12573 + 104,77 + 2 = 33634,77 lei
cc) Accize: 33634,77 x 30% = 10090,43 lei
364. SC "BENZOIL" SRL vinde un imobil, evaluat la 20000 lei, pentru care plateste o taxa de inregistrare de 1% din valoarea imobilului.
365. SC "BADOR" SA detine in patrimoniu 10 camioane pentru care plateste taxa asupra mijloacelor de transport de 80 lei pentru fiecare mijloc de transport aflat in
patrimoniu.
366. La cinematograful "PATRIA" ruleaza filmul "Satra" si incaseaza 1000 lei, pentru care plateste un impozit pe spectacole de 2%.
367. SC "ROMNATURAL" SRL are un panou publicitar pe traseul Oradea -Cluj, panoul publicitar are 3 mp si face reclama la bauturi alcoolice. Taxa datorata de
societate este:
- panou 2-3mp, taxa 75 lei
- taxa majorata pentru bă uturi de 500% 375 lei
Taxa datorata 450 lei
368. SC "TRANSCOM" SA a incasat de la buget, in anul 2004, suma de 12000 lei, pentru achizitionarea de mijloace de transport si suma de 800 lei pentru activitatea
de transport, ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul de vanzare, diferente ce se suporta din bugetul de stat. La sfarsitul anului se constata ca societatea mai are de
incasat o subventie de exploatare de 200 lei, care se si incaseaza.
369. SC "GRISIA" SA contabilizeaza datoriile fiscal pe luna curenta astfel:
- impozit pe cladiri 400 lei
- impozit pe dividend 300 lei
- impozit pentru folosirea terenului proprietate de stat 200 lei
- taxa asupra mijloacelor de transport 600 lei
Se inregistreaza majorarile si penalizarile datorate bugetului pentru neplata in termen a veniturilor bugetului in suma de 75 lei. Se achita sumele cuvenite bugetului de
stat.

20
370. Se inregistreaza datoria bugetului de stat fata de SC "APRO" SA pentru sumele varsate in plus la buget, in valoare de 420 lei, care se incaseaza de la buget in
luna curenta.
371. Se inregistreaza suma de 500 lei, drept chirie pentru un spatiu inchiriat, urmand a fi incasata ulterior.
372. Se inregistreaza suma de 600 lei, drept debitori insolvabili scosi din evident, dar urmariti in continuare.
373. Se reactiveaza debitorii insolvabili, scosi din active, in valoare de 600 lei, care se incaseaza.
374. Se ia in evidenta o creanta generata de obtinerea unei despagubiri de 1500 lei, in urma unui proces cu un partener de afaceri care nu a respectat clauzele
contractuale. Se incaseaza despagubirea.
375. Se contabilizeaza suma de 350 lei, drept chirie datorata tertilor,
pentru un imobil inchiriat.
376. Se inregistreaza suma de 7500 lei, ca o incasare care nu se cuvine unitatii.
377. Societatile comerciale "ALFA" si "BETA" fac parte din acelasi grup. Societatea "ALFA" contabilizeaza creantele si datoriile generate de relatiile sale financiare cu
societatea "BETA", astfel:
dd) reflectarea creantelor pe seama societatii "BETA" generate de: sumele virate in cont de 500 lei, datoriile cuvenite la imprumuturile acordate 40 lei si dividende
cuvenite din participatii 260 lei;
ee) reflectarea datoriilor fata de societatea "BETA" generata de: sumele incasate in cont 80 lei, diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente creantelor in devize de
120 lei.
378. S.C. ALFA S.A. acorda un imprumut S.C. BETA S.A. in valoare de
850 lei, cu o dobanda de 10%, societatile facand parte din acelasi grup.
Dupa un an se ramburseaza imprumutul si dobanda cuvenita.
Inregistrari la ambele societati din cadrul grupului.
379. La S.C. PRACTIC S.A., asociatul A depune la casierie suma de 600 lei, prin contul de disponibil la banca suma de 2000 lei, iar dividend cuvenite pentru anul trecut
neridicate sunt in suma de 1400 lei. Dobanda cuvenita asociatului pentru sumele depuse este de 1200 lei, iar impozitul pe dividend de 140 lei (10%).
380. La S.C. MINERVA S.A. se depun de catre asociati in conturile de disponibil la banca sume in lei 90 lei si in valuta de 5000$, la cursul de 3,5 lei/$. Dobanzile
calculate si datorate asociatilor sunt de 13 lei si 600$.
Se restituie sumele depuse si dobanzile aferente, cursul valutar in momentul lichidarii datoriilor este de 3,45 lei/$.
381. La S.C. ARTIC S.A. la finele lunii decembrie se incheie un contract
pentru un imobil luat cu chirie pentru perioada 01.01.-30.06. anul viitor.
Chiria contractata 600 lei, TVA 19%, astfel:
ff) contabilizarea, in decembrie, ca o cheltuiala in avans a chiriei platite, conform extrasului de cont al bancii;
gg) reflectarea, la finele lunii ianuarie a anului viitor, ca o cheltuiala curenta, a chiriei aferente acestei lui, repartizata conform scadentarului de 100 lei.
382. S.C. "SAPICO" S.R.L. incheie la finele lunii decembrie un contract de
inchiriere pentru un imobil dat cu chirie, pentru perioada 01.01-30.06 anul
viitor. Chiria este de 600 lei, TVA 19%.
hh) contabilizarea in decembrie, ca venit in avans, a chiriei incasate;
ii) reflectarea la finele lunii ianuarie anul viitor, ca venit curent, a chiriei incasate, aferente acestei luni, repartizata conform scadentarului de 100
lei.
383. In luna decembrie a anului curent, S.C. "VULTURUL NEGRU" S.A.
achita prin virament suma de 120 lei, pentru abonament la presa si
publicatii de specialitate pentru anul urmator. In anul urmator, in fiecare
luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta, 120 : 12 luni
= 10 lei, pe baza scadentarului.
384. S.C. VEST METAL S.A. inregistreaza factura primita de la
intreprinderea specializata care a efectuat o reparatie capitala, in valoare
de 2000 lei, TVA 19%. Se apreciaza ca lucrarea nu a fost previzibila, astfel
incat nu au fost constituite provizioane in acest scop. Data fiind valoarea
mare a reparatiei, aceasta se include esalonat in cheltuielile de exploatare.
385. Editura "ECONOMICA" incaseaza in luna decembrie, abonamentele
la reviste de specialitate economica, pentru anul urmator, astfel:
- in numerar 300 lei
- prin virament 250 lei
In anul urmator, se transfera la veniturile exercitiului in curs, contravaloarea abonamentelor incasate in anul precedent.
386. S.C. "MECORD" S.A. constata ca in extrasul de cont pentru CECUL
DE DECONTARE din 10 martie,apare la plata suma de 1000 lei pentru
care nu exista documente justificative.
In urma verificarii filelor de la cotorul cecului se constata ca acesta reprezinta plata facturii nr. 125 din 10 martie, pentru transportul efectuat.
387. S.C. "GAMA" S.A. ca societate mama acorda unei filiale un imprumut prin banca de 5000 lei, cu o dobanda de 12% pe an. Dupa 6 luni, filiala achita dobanda si
restituie imprumutul catre societatea mama. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati.
388. S.C. "ALFA" S.A. acorda un ajutor financiar, incluzand un interes de participare de 50000 lei lui S.C. "BETA" S.A. La sfarsitul exercitiului financiar urmator se
deconteaza dobanzile de 10% pe an si se convertesc interesele de participare in actiuni emise. Inregistrari la ambele societati.
389. S.C. ADA S.R.L. incaseaza in numerar de la asociatul sau unic suma de 2000 lei, pentru finantari curente. Dobanda cuvenita la sfarsitul exercitiului financiar este
de 200 lei ,care se achita in exercitiul urmator. Asociatul retrage si suma de 1000 lei.
390. S.C. FIDO S.A. a obtinut la sfarsitul exercitiului financiar un profit net de 10000 lei. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului ca dividende, iar
AGA aproba si se dispune plata dividendelor in numerar, retinandu-se impozitul pe dividend de 5%, care se varsa la buget.
391. SC ALFA SA are de incasat de la SC BETA SA contravaloarea unei facturi de 8000 lei,TVA 19%. Aceasta da faliment. Creanta devine incerta. In final se decide
recuperarea prin includerea in cheltuieli. Totodata, are de incasat de la un debitor suma de 200 lei. Acesta decedeaza. In final se recupereaza suma de la familie.
392. SC MERCUR SA apreciaza ca la inchiderea exercitiului financiar, creanta asupra clientului STIMIN SA este de 119 lei (din care 19 lei TVA) si prezinta dubii in
ceea ce priveste posibilitatea incasarii ei la scadenta, datorita situatiei financiare nesatisfacatoare a acesteia.
393. SC ALFA SA deschide o actiune judecatoreasca impotriva clientului "SINTEZA" SA, pentru o creanta asupra acesteia de 1785 lei din care 285 lei este TVA.
394. In cursul lunii ianuarie a anului urmator se constata ca creanta asupra clientului "STIMIN" SA in suma de 119 lei este definitiva nerecuperabila si ca atare se
scoate din activ.
395. SC GAMA SA constata, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, ca gestionarul unui magazin este in imposibilitatea sa plateasca o parte a imputatiei in suma de
800 lei, TVA 19%. Se inregistreaza o ajustare pentru depreciere de 800 lei.
In exercitiul urmator se incaseaza o parte din creanta fata de gestionar, in suma de 476 lei, restul ramane nerecuperabila.
396. La SC "COLUMNA" SA se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor cuprinse in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii, in suma de
180 lei, care se anuleaza.
397. La SC "ORSER" SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei. Pentru solutionarea litigiului se recurge la instant de judecata, procesul fiind in curs la finele
exercitiului 2004. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate. In luna martie 2005, procesul se incheie si debitorul este obligat la
plata integrala a sumei datorate, pe care o face la o data ulterioara.
398. SC PLASTOR SA livreaza unui beneficiar in valoare de 10000 lei, TVA 19%, a caror cost de achizitie este de 8000 lei. O instant de judecata declara starea de
faliment a clientului, fapt pentru care creanta este scoasa din activ ca urmare a imposibilitatii incasarii creantei. Dupa o anumita perioada se reuseste incasarea a 50% din
valoarea creantei.
399. SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe
termen scurt. Ulterior, 400 de actiuni se vand la pretul de 2.6 lei/actiune, iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare.
400. SC ALFA SA cu un capital de 5000 lei, format din 5000 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu , trebuie sa-si reduca activitatea si deci, sa micsoreze capitalul
social cu 200 lei.

21
In acest scop se rascumpara 200 de actiuni de la actionari si se anuleaza.
401. SC BETA SA rascumpara 200 de actiuni proprii cu valoarea nominala
de 1leu , la un pret de:
a) 1.1 lei/actiune
b) 0.95 lei/ actiune
In exercitiul financiar curent actiunile rascumparate se anuleaza.
402. SC GAMA SA rascumpara actiuni proprii la costul de achizitie de 500
lei, cheltuieli accesorii (comisioane de rascumparare) 8 lei.
In termen de 3 luni actiunile au luat destinatiile:
- 50% au fost distribuite salariatilor, la pretul de vanzare de 240 lei
- 40% au fost vandute tertilor, la pretul de vanzare de 220 lei
- 10% au fost anulate
403. SC FELIX SA rascumpara de la actionari 500 de actiuni la pretul de 1
leu/actiune eliberate integral, platindu-se prin caseria societatii.
Dupa 14 luni se revand 100 de actiuni, pretul de vanzare fiind de 1.2 lei, incasandu-se prin banca, 100 de actiuni se revand la 0.9 lei actiunea, incasandu-se prin caserie,
iar 300 de actiuni rascumparate se anuleaza.
404. SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni, emise anterior,
cunoscandu-se :
- valoarea nominala unitara de 2 lei
- costul unitar de achizitie de 1.7 lei
actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei
rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%, din costul de achizitie
- 100 de actiuni se anuleaza
200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1.6 lei, atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni), cat si cu decontare ulterioara, in termen de o luna
( 150 de actiuni).
405. SC EXMOB SA rascumpara 100 de actiuni la valoarea de
rascumparare de 6 lei actiunea, valoarea nominala 5 lei actiunea. La
rascumparare se achita contravaloarea a 80 de actiuni, in numerar,iar
ulterior se achita si diferenta in numerar.
In termen de 6 luni din actiunile rascumparate, 60 de actiuni se revand, in numerar salariatilor, la pretul de vanzare de 4 lei /actiun, 20 actiuni se revand tertilor in
numerar, la pretul de vanzare de 8 lei actiunea, iar 20 de actiuni rascumparate se anuleaza.
406. SC MECORD SA rascumpara in vederea anularii un pachet de 300
actiuni a caror valoare nominala este 10 lei/actiune, astfel:
100 actiuni rascumparate cu 9 lei actiunea, cu decontare imediata prin casa, care se anuleaza
100 actiuni rascumparate cu 10 lei actiunea cu decontare imediata prin banca , care se anuleaza
100 actiuni rascumparate cu 12.5 lei actiunea cu decontare in termen de 2 luni prin banca, care se anuleaza.

407. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii


financiare pe termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil
ulterior.
Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei.
Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar cealalta jumatate la pretul de vanzare de 190 lei.
408. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1.2 lei / bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet de 6000 de
actiuni din cele cumparate la pretul zilei de 1.5 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni, la pretul zilei la bursa de 1.1 lei/bucata.
409. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc:
a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ;
decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din
contul de disponibil in lei;
c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1%
vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3.4 lei/actiune,
cu incasare prin virament;
comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind
actiunile sunt de 7.5 lei;
vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune,
cu incasare in numerar.

410.O filiala achizitineaza in scop speculativ 100 de actiuni a 1leu emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup, care urmeaza sa fie eliberate, plata efectuandu-se
ulterior. Cheltuielile pentru achizitionarea acestor actiuni, prin intermediul bancii sunt 10 lei. Se achita valoarea actiunilor in vederea eliberarii integrale a titlurilor de
catre societatea emitenta. Se negociaza la bursa 50 de actiuni la curs de 1.1 lei /actiunea, iar 20 actiuni se vand la un curs de 0.9 lei/actiunea, incasarea facandu-se prin
caserie.

411.SC ALFA SA cumpara 200 de actiuni, cu intentia de a le revinde si a realiza un castig pe termen scurt. Pretul de achizitie al actiunilor este de 5 lei titlul, iar partea
eliberata a actiunilor este de 75%care se achita imediat din disponibilul de la banca. Cheltuielile legate de achizitionarea actiunilor reprezinta 1% din valoarea
investitiilor financiare pe termen scurt. SC ALFA SA vinde cele 200 de actiuni, astfel:
a. 1000 actiuni cu 6 lei/ actiunea;
b. 100 actiuni cu 4 lei/ actiunea.
412. SC COMICA SA cumpara de la o societate afiliata , SC
COMALIMENT SA 200 actiuni a 3 lei bucata. Dividentele cuvenite la
sfarsitul anului sunt de 90 lei, care se incaseaza.
In anul urmator se vand, cu decontare ulterioara, actiuni astfel:
c. 80 actiuni cu 3. 5 lei titlul ;
d. 20 actiuni cu 2.8 lei titlul.
413. SC PETROM SA achizitioneaza actiuni cotate la bursa la un cost de achizitie de 1000 lei, printr-o societate de intermediere al carui comision este de5%, TVA
19%. Plata actiunilor se efectueaza ulterior prin virament bancar. Prinzand o conjunctura favorabila societatea vinde actiunile cu 1400 lei, din care 400 lei cu incasare in
numerar , iar restul cu incasare prin banca.
414. SC TRICOTEXTIL SA emite 1000 obligatiuni, la valoarea nominala de 5 lei obligatiunea, in vederea obtinerii unui imprumut, cu dobanda de 10% pe an.
Se rascumpara 100 obligatiuni, care se anuleaza, deci se ramburseaza imprumutul obtinut anterior prin emisiunea de obligatiuni.
415. SC DELTA SA emite 100 obligatiuni, in urmatoarele conditii:
- valoarea nominala 5 lei
- valoarea de emisie ( vanzare) 4.7 lei
- valoarea de rambursare 5.1 lei
- dobanda anuala 10%

22
- durata imprumutului 5 ani
Dupa 1 an se rascumpara 20 obligatiuni.
416. SC PETROLSUB SA rascumpara obligatiuni emise anterior, avand valoarea nominala de 5000 lei, in vedrea anularii, deci a rambursarii imprumutului obligatar.
417. SC DELTA SA rascumpara 500 de obligatiuni, in vederea anularii, pentru care se cunosc urmatoarele elemente:
- valoarea unitara nominala 1 leu
- dobanda anuala este de 20%
- rascumpararea se face pentru 300 de obligatiuni cu decontare imediata, iar 200 de obligatiuni cu decontare ulterioara.
418. SC LUSO SA emite 200 obligatiuni, in vederea obtinerii unui imprumut, la valoarea nominala de 1leu/obligatiune. In cursul tragerii la sorti, ( la loterie) se achita
un castig de 45 lei, care se trece pe cheltuieli financiare. Se rascumpara 40 de obligatiuni.
419. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea obtinerii de imprumuturi publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei / obligatiune, iar
pretul de rambursare este de 1.2 lei /obligatiune.
Obligatiunile rascumparate sunt anulate:
- Valoarea de rambursare : 720 lei
( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune)
- Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660
lei
Diferenta favorabila : 720-660 60 lei
420. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la valoarea nominala de 3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei decontarea este imediata
prin virament, rar restul de 600 lei se deconteaza ulterior.
421. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare, cunoscand urmatoarele elemente:
- costul de achizitie unitar 6 lei
- plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar
- se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata
- se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea.
422. SC PETROVEST SA achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare
pe termen scurt, avand costul de achizitie de 500 lei, platibil ulterior.
Jumatate din obligatiuni se vand ulterior cu pretul de vanzare de 270 lei, iar cealalta jumatate cu pretul de vanzare de 240 lei.
423. SC MARA SRL cumpara 150 de obligatiuni la 1 leu bucata, iar 50
urmeaza a se plati ulteror.
Se revand 100 obligatiuni, 50 la pretul de vanzare de 0.8 lei, incasandu-se prin caserie , iar 50 la pretul de vanzare de 1,2 lei, incasandu-se prin banca.
424. SC ALFA SA emite obligatiuni in valoare de 60 lei, pe care le cumpara
SC BETA SA. Dobanda cuvenita prin negociere este de 15 lei. Dupa 1 an
SC ALFA SA rascumpara obligatiunile emise la pretul pietei de 50 lei si le anuleaza.
Sa se efectueze inregistrari la ambele societati comerciale.
425. SC GAMA SA a achizitionat obligatiuni in luna aprilie 2004, in valoare de100 lei, iar cuponul dobanzii de incasat figureaza cu data de 1 aprilie 2005, rata dobanzii
fiind de 16% . In execitiul 2005, la 1 aprilie se incaseaza cuponul pentru perioada 1 aprilie 2004-1 aprilie 2005.
426. SC PAMORA SA achizitioneaza 250 de obligatiuni ale SC AVICOLA SA cu o valoare nominala de 5 lei obligatiunea, valoarea de rambursare 5.5 lei / obligatiune si
o dobanda de 10%.
Se vand altei societati obligatiunile cumparate la pretul de vanzare de 6 lei/obligatiune.
427. SC APRO SA achizitioneaza 100 obligatiuni in vederea obtinerii unui castig din revanzare. Pretul de achizitie este de 400 lei, din care 300 lei se achita in
numerar, iar restul ulterior prin virament. Se vand 90 obligatiuni cu 5 lei/obligatiune, iar 10 obligatiuni cu 3.5 lei/obligatiune.
428. SC CRINUL SA primeste de la unul din clientii sai cu CEC pentru incasat de 400 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor livrate.Cecul se depune la banca si se
incaseaza.
429. SC MECORD SA detine in portofoliul sau o cambie de la un client, pentru suma de 1200 lei. Cambia se depune la banca, pentru incasare la scadenta, fapt pentru
care banca percepe un comision de 17.5 lei.
430. SC LUSO SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 100 lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior.
La scadenta, biletul la ordin este remis bancii in vederea incasarii . Comisionul bancar este de 4%.
431.SC SIMCOR SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 1000 lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior.
Cu 18 zile inainte de scadenta, biletul la ordin este remis bancii spre decontare . Rata scontului este de 6% si comisionul bancar este de 4%.
432. SC ALFA SA cumpara marfuri de la SC BETA SA in valoare de 100 lei, cu TVA 19% si concomitent vinde marfuri SC OMEGA SA de 100 lei, TVA 19%. SC ALFA SA
trage o cambie asupra SC OMEGA SA in favoarea SC BETA SA. Sa se efectueze inregistrarile la cele 3 societati.
433. SC MERCUR SA incheie un contract de import in valoare de 10.000 lei, pe credit furnizor. Platile au loc astfel:
- 10% din valoarea importului se va plati in avans catre furnizori ;
- 30 % din valoarea importului se plateste la livrarea marfurilor prin acreditiv;
- 60 % din valoarea importului se plateste prin garantie cu un set de 6 cambii de 1000 lei fiecare, cu scadente semestriale in termene stabilite.
Se negociaza o dobanda de 8% la valoarea nominala a fiecarei cambii.
Inregistrari la importator si exportator. Ambele societati sunt scutite de plata
TVA.
434. SC ATACRET SRL incheie un contract de import in valoare de 5000
eur, a 3.3 lei/ eur, pe credit furnizor.In acest contract se prevede ca platile
se vor efectua astfel:
- 20% la livrare prin acreditiv irevocabil;
- 80% plata pe credit in patru rate platite la 6 luni de la ultima livrare. La plata, fiecare rata este acoperita de catre o cambie, in valoare de 40 lei . La valoarea de 160 lei,
acoperita prin cambii, cumparatorul plateste furnizorului o dobanda de 7%, esalonata egala in timp.
Inregistrari la importator si exportator in conditiile in care nu sunt platitoare
de TVA.
435. SC MOBIROM SA accepta o cambie de la un client caruia i-a facturat
bunuri in valoare de 500 lei, cu termenul de plata la 30 iunie 2005.
a) incasarea cambiei la scadenta cu un comision de 5 lei;
b) scontarea cambiei inainte de scadenta, la 20 iunie 2005, comision 5lei , tva 19 %, iar rata scontului este de 12%.
436. Societatea comerciala C ( tras) anunta societatea comerciala A(
tragator) ca nu poate plati cambia, la scadenta, societatii comerciale B (
beneficiar) de 1190 lei.
Tragatorul A avanseaza trasului C suma de 1190 lei si, concomitent, pentru recuperarea sumei avansate, emite o alta cambie, in valoare de 1249 lei (1190+ 59 lei
dobanda) asupra trasului C. Beneficiarul cambiei noi este trgatorul A.
Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatilor A si C.
437. SC "ORION" SA are o creanta pe seama unui client extern de 1000$
si care a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$.
Ulterior, creanta este incasata, astfel:
a).la cursul de 3,3 lei/$ b).la cursul de 3 lei/$.

23
438. SC "SCORPION" SA are o datorie fata de un furnizor extern de 1000$
si a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$.
Ulterior, datoria este platita, astfel:
a).la cursul de 3,3 lei/$; b).la cursul de 3lei/$.
439. Pentru soldul debitor al contului de 5121, in trimestrul I al anului, s-au calculate dobanzi in suma de 480 lei, care se incaseaza.
440. Pentru soldul creditor al contului 5121, in trimestrul II al anului, s-au calculate dobanzi in suma de 220 lei, care se achita.
441. La data de 20 noiembrie 2004 se fac urmatoarele operatiuni prin contul de disponibil in devize:
- incasarea facturii privind livrarea de bunuri de la un client extern in valoare de 20000 euro, emisa la data de 10 octombrie 2004;
- plata unei facturi primita de la un furnizor extern din data de 25 septembrie, in valoare de 12000 euro.
Cursul oficial al euro a fost de 3 lei/euro la 25 septembrie, 3,2 lei/ euro la 10 ocotmbrie 2004 si de 3,3 lei/euro la 20 noiembrie.
La 31 decembrie 2004 cursul oficial al euro este de 3,35 lei/euro. Sa se calculeze soldul in devize la cursul oficial din 31 decembrie 2004.
442. SC "MULTIGRAF" SRL contabilizeaza mandatele postale aferente vanzarilor prin colete, in suma de 280 lei, care se incaseaza prin contul din disponibil la banca.
443. La finele lunii se contabilizeaza suma de 180 lei, remisa de un client bancii, dar neaparuta in extrasul de cont. La inceputul lunii urmatoare, suma apare ca
incasata in extrasul de cont primit de la banca.
444. SC MUSAT SRL rezerva suma de 3000 lei necesari cumpararii de valuta la licitatie. In urma licitatiei valutare se obtin 2000 dolari la cursul de 3,2 lei/$.
Comisionul bancar pentru schimbul valutar este de 1%.
445. Se contabilizeaza operatiile banesti in lei, conform Registrului de casa, astfel:
Incasari:
200 lei incasari din contul de la banca;
50 lei din restituire de avans de trezorerie neutilizat;
350 lei incasari de la clienti;
60 lei chirii;
440 lei din vanzari de marfuri.
Plati:
300 lei furnizorilor;
250 lei salariile personalului;
80 lei ajutoare material salariatilor;
20 lei societati de asigurare ca prima;
446. Se contabilizeaza operatiile banesti in devize, prin casieria unitatii,
conform Registrului de casa in devize.
a) Se incaseaza o creanta de 100$ la cursul valutar de 3,2lei/$, creanta fiind in evidenta la cursul de 3,15 lei/$;
b) se acorda un avans de trezorerie de 50$, la cursul valutar al zilei de
3,25lei/$;
c) Se incaseaza de la debitor 80$ la cursul valutar al zilei de 3,23lei/$,
creanta fiind in evidenta la cursul de 3,25lei/$. Cursul final este de 3,3 lei/$.
447. SC CRINUL SA incaseaza de la un client extern un avans de 1000 euro la cursul valutar de 3,3 lei/euro. Se livreaza marfa in valoare de 2000 euro, la cursul de
3,35 lei/euro, dupa care se regularizeaza avansul si se incaseaza restul de 1000 euro, la cursul de 3,33lei/euro.
448. SC MEDA SA obtine un credit bancar pe termen scurt de 2000 lei. Dobanda perceputa 400 lei.
449. Se achita obligatia fata de furnizor, in suma de 32500 lei, dintr-un credit pe termen scurt primit de la banca, dobanda 15%. La scadenta se ramburseaza creditul
si dobanda.
450. Acordarea unui bilet la ordin de 1000$, la cursul de schimb de 3,25lei/$, furnizorului de mijloace fixe. Plata se face la scadenta, la cursul valutar de 3,23lei/$ si
se evidentiaza si diferente nefavorabile de curs valutar contatate la lichidarea efectului de plata in devize.
451. Se incaseaza un avans de 4000$, la cursul de 3,2lei/$, de la client extern pentru produsele contractate a se livra. Se livreaza produsele finite in valoare de
10000$ la cursul de schimb de 3,2 lei/$. Se diminueaza creanta fata de client cu avansul acordat si se incaseaza diferenta, la acelasi curs valutar de 3,2 lei/$.
452. Se incaseaza avansul de 400$ la cursul de 3,2lei/$ de la un client extern pentru produsele contractate a se livra. Produsele nu se mai livreaza, iar avansul se
restituie clientului extern, ca urmare a rezilierii contractului, la un curs de schimb de 3,23 lei/$.
453. Se depune suma de 1000$, la cursul de schimb de 3,3 lei/$, la casieria societatii comerciale "EXMOB" S.A..
Restituirea sumei catre asociati, din mijloacele banesti depuse de catre acestia, la cursul de 3,31 lei/$, si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar constatate
cu aceasta ocazie.
454. Se reflecta dividendele datorate actionarilor in suma de 1000$, la cursul de 3,24lei/$, precum si retinerea impozitului de 10% pe dividend de catre unitatea
patrimoniala. Se achita dividendele cuvenite de 900$ si se face plata datoriei fata de bugetul de stat, pentru impozitul pe dividend datorat de 100$, la cursul de 3,25 lei/$.
455. Evidentierea sumei de 400$, la cursul de 3,3lei/$, datorata tertilor pentru achizitionarea de actiuni, in vederea obtinerii veniturilor financiare intr-un termen
scurt, achitarea acestor datorii la cursul de schimb de 3,32lei/$ si reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, cu ocazia achitarii investitiilor financiare pe
termen scurt.
456. Obţinerea imprumutului obligatar in suma de 600$, la cursul de schimb de 3,3 lei/$, la valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise. încasarea sumei la acelasi
curs de schimb, restituirea imprumutului din emisiunea de obligatiuni, la cursul de 3,32lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar constatate cu
aceasta ocazie.
457. Se primeste suma de 800$, la cursul de 3,33 lei/$, sub forma de credit pe termen lung si mediu. Rambursarea creditului bancii se face la cursul de 3,34 lei/$,
reflectandu-se si diferentele de curs nefavorabile constatate.
458. încasarea sumei de 550$, la cursul de schimb de 3,22 lei/$ de la agentii economici care detin titluri de participare la S.C. CRISUL S.A. Restituirea sumei in valuta
la cursul de schimb de 3,32 lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate.
459. Primirea sumei de 450$, la cursul de 3,3 lei/$ sub forma altor imprumuturi si datorii asimilate, rambursarea ei la cursul de 3,32 lei/$ si evidentierea
diferentelor de curs.
460. S.C. ONIX S.A. executa lucrari unui client extern in valoare de 2000$, la cursul de 3,23lei/$. încasarea sumei se face prin casieria unitatii la cursul de 3,22 lei/$. Se
inregistreaza si diferentele de curs valutar constatate cu ocazia lichidarii creantelor.
461. S.C. OMEGA S.A. inregistreaza factura nr. 1200, in valoare de 600$ pentru semifabricatele vandute pe credit, la cursul de 3,22lei/$, pentru care primeste un bilet
la ordin in valoare de 600$, iar incasarea lui prin casieria unitatii se face la un curs de 3,21 lei/$. Se inregistreaza si diferentele nefavorabile de curs valutar constatate la
lichidarea efectelor de primit in devize.
462. SC ALFA SA vinde marfuri pe credit in valoare de 3000$, la cursul de 3,22lei/$, pentru care primeste un bilet la ordin in valoare nominala de 2000$ si se acorda
un scont de 2%, din valoarea ramasa de incasat (1000$), pentru achitarea anticipate a datoriei catre comparator. Se incaseaza, prin casieria unitatii, suma ramasa la
cursul de achimb de 3,2 lei/$. Se evidentiaza si diferentele de curs valutar aferente.
463. SC BETA SA depune la banca biletul la ordin cu valoarea nominal de 2000$ pentru scontare, la cursul de schimb de 3,1 lei/$, pentru care se acorda un scont de
100$ bancii, iar banca retine comisionul de 10$. Se incaseaza valoarea nominal a efectului de comert, mai putin comisionul si dobanda (2000$ - 110$ = 1890 $).
Cursul dolarului in momentul primirii biletului la ordin, pentru serviciile efectuate, a fost de 3,22lei/$.
464. Se evidentiaza la cursul de schimb de 3,23 lei/$, suma de 1000$, datorata societatii de un client incert. Se incaseaza suma in numerar la cursul de 3,21lei/$.
465. SC "ONIX" SA acorda un imprumut de 1000$, la cursul de 3,22 lei/$, SC "OPAL" SA la care detine titluri de participare. Se incaseaza imprumutul la cursul valutar
de 3,21 lei/$ si se evidentiaza diferentele constatate in urma rambursarii imprumutului.
466. SC DELTA SA acorda un imprumut societatii, in valoare de 2000$, la cursul de 3,22 lei/$, in baza unui contract de imprumut. Rambursarea imprumutului la
scadenta se face la cursul de 3,15 lei/$.
467. La SC "ARTA" SA se evidentiaza dobanzile anuale de 500$, la cursul
de 3,3 lei/$, aferente creantelor legate de participatii si imprumuturilor pe
termen lung acordate tertilor. Incasarea dobanzii se face la cursul de 3,2
lei/$.

24
468. SC "MOCA" SA primeste sub forma de imprumut pe termen lung, suma de 5000$, la cursul de 3,31 lei/$, cu o dobanda de 200$ pe an. Dupa primul an se
ramburseaza imprumutul si dobanda aferenta la cursul de 3,38 lei/$.
469. SC METALICA SA contracteaza un credit pe termen scurt in valoare de 30000 lei, la data de 1.07.2005, scadent la 31.12.2005, cu o dobanda anuala de 20%,
platibila la scadenta. Creditul nu poate fi rambursat decat la 31.01.2006, banca percepand o dobanda penalizatoare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
470. SC MIORITA SA incaseaza un credit garantat de guvern in valoare de 150000 euro, la data de 1.06.2005, la un curs valutar de 3,3 lei/euro, care urmeaza a se
rambursa la 31.08.2005, cu o dobanda de 10%, platibila la scadenta. Rambursarea creditului si a dobanzii la scadenta se face la cursul de 3,35 lei/euro.
471. SC CRISUL SA beneficiaza la 1.04.2005 de un credit extern garantat de stat de 30000 euro, la un curs valutar de 3,3 lei/euro. Dobanda bancara inregistrata este
de 6% platibila la rambursarea creditului. Scadenta creditului este de 30.06.2005, cand se ramburseaza la un curs de 3,28 lei/ euro.
472. SC "COMALIMENT" SA achizitioneaza marci postale si timbre fiscal, in valoare de 600 lei, conform Registrului de casa. Se utilizeaza marci postale in valoare de
80 lei, pentru francarea corespondentei, conform Borderoului intocmit.
473. SC "EXMOB" SA achizitioneaza bilete de tratament si odihna in valoare de 200 lei, TVA 19%. Se distribuie salariatilor bilete de tratament si odihna,
contravaloarea lor suportandu-se 50% de unitate si 50% de salariati. Se retin sumele de la salariati, inclusiv TVA.
474. SC "SINTEZA" SA achizitioneaza bilete de calatorie de 50 lei si abonamente de calatorie de 150 lei, TVA 19%, pe care le distribuie gratuit salariatilor proprii,
potrivit legii.
475. SC MECORD SA primeste conform facturii nr. 1800, 100 tichete de masa a 8 lei tichetul, precum si valoarea imprimatelor de 40 lei. Se impart cele 100 de tichete
salariatilor, 10 tichete restituindu-se ulterior societatii.
476. Se deschide un acreditiv in lei, la dispozitia unui furnizor intern, pentru 10000 lei. Se primesc facturi pentru materii prime aprovizionate in suma de 9500 lei ,
care se achita din acreditiv. Se lichideaza partea neutilizata din acreditiv.
477. Se deschide un acreditiv in devize, la dispozitia unui furnizor extern, pentru 10000$, cursul valutar fiind de 3,2 lei/$. Acreditivul ramane neutilizat pana la finele
exercitiului, cand cursul valutar creste la 3,4lei/$. La acest curs se achita furnizorului extern contravaloarea unei facturi de 9000$.
478. Se acorda unui salariat, care se deplaseaza la Pitesti, pentru
achizitionarea de piese de schimb, un avans de trezorerie, in numerar de
600 lei, conform Registrului de casa. Costul de achizitie al pieselor de
schimb este de 410 lei, TVA 19%, iar cheltuielile de deplasare, conform decontului intocmit, se cifreaza la 17,1 lei. Se incaseaza suma necheltuita.
479. Se acorda unui merceolog, suma de 1200 lei, pentru procurarea de
marfuri necesare societatii.
Merceologul intocmeste decontul de cheltuieli astfel:
800 lei cumparat marfuri;
152 lei TVA aferenta;
148 lei cheltuieli de deplasare si hotel;
100 lei se restituie la casierie.
480. SC TURIST SA acorda un avans de trezorerie in valuta, in valoare de 200$, la cursul de schimb al zilei de 3,25 lei/$. La data justificarii avansului acordat in devize
el a fost integral utilizat.
481. SC STIMIN SA acorda un avans in devize, pentru deplasare, in valoare de 200$, la cursul de schimb 3,25lei/$.
La data justificarii avansului in devize, care a fost utilizat numai in suma de 160$, pot sa apara trei cazuri:
Cursul dolarului a ramas neschimbat; Cursul dolarului a crescut 3,28 lei/$; Cursul dolarului a scazut la 3,21 lei/$.
482. SC OLIMPIA SA deconteaza cheltuielile cu reparatia autoturismului
proprietatea firmei, in valoare de 2000 lei, TVA 19%, achitate de catre un
salariat al firmei (sofer), pe baza de bonuri de reparatii.
In acest caz pot sa apara doua situatii:
Angajatul a primit avans de 3000 lei;
Angajatul nu a primit avans si a platit costul reparatiei din banii proprii, pe care ii recupereaza.
483. Pentru aprovizionarea cu material deficitare, un salariat al SC OMEGA SA este delegate sa se deplaseze la Timisoara. La plecare primeste un avans de 5000 lei. La
intoarcerea din delegatie, in timp de 3 zile, justifica prin decontul de cheltuieli, urmatoarele:
- bilet CFR dus-intors 60 lei
- cazare hotel 2 nopti 140 lei
- diurna deplasare 3 nopti 100 lei
Total 300 lei
Materiale cumparate 4200 lei
Sume nefolosite 500 lei
Total 5000 lei
484. Se procura diferite materiale consumabile de catre un angajat al firmei, in suma de 4000 lei, TVA 19%, care a primit avans de trezorerie. Dupa intocmirea
decontului se primesc banii de catre salariat.
485. La casa de schimb valutar "Dacia" au avut loc urmatoarele operatii in cursul lunii:
- cumpararea a 3500 dolari, la un curs de cumparare de 3,38lei/$, cu un comision de 5%;
- vanzarea a 2000$, la un curs de vanzare de 3,4lei/$, cu un comision de
4%.
486. Casa de schimb valutar "FELIX", transfera catre punctual de schimb din Bors, suma de 820 lei si 6000$, la cursul de cumparare de 3,43lei/$.
487. SC MEDA SA cumpara 200 actiuni a 5 lei/actiune de la o filiala din cadrul grupului in data de 1.03.2005 la sfarsitul anului 2005, in urma inventarierii se constata
ca valoarea actiunilor a scazut la 4,5lei/actiune, fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere. In anul 2006 actiunile detinute la societatile din cadrul
grupului se vand cu 4lei/actiune, incasandu-se prin banca.
488. SC CAMEL SA constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul anului 2005 ca valoarea actiunilor proprii rascumparate se diminueaza capitalul social (VN = 2500),
iar ajustarea se anuleaza.
489. SC DORIS SA cumpara obligatiuni, de pe piata de capital, in valoare de 12000 lei, in 1.06.2005. la sfarsitul anului se constata ca valoarea obligatiunilor
cumparate de la alte societati a scazut de la 10500 lei, fapt pentru care se inregistreaza ajustare pentru deprecierea obligatiunilor. In anul urmator obligatiunile sunt
vandute cu 10000 lei, iar ajustarea este anulata.
490. SC ALTEX SA primeste cu factura nr.2200, materii prime la costul de achizitie de 800 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei, care se
inregistreaza in contabilitate dupa metoda inventarului intermitent.
491. Conform bonului de consum nr.105 se inregistreaza consumul de materii prime, in valoare de 500 lei, cheltuieli de transport aferente 100 lei, inregistrate in
contabilitate dupa metoda inventarului permanent, care au fost inregistrate la costul standard (prestabilit).
492. Cu ocazia inventarierii se consta o lipsa de materii prime la pretul standard de 200 lei, inregistrandu-se si diferentele de pret aferente de 60 lei.
493. Se inregistreaza consumul de materii auxiliare in valoare de 60 lei, cheltuieli de transport aferente 20 lei.
494. Se elibereaza in consum hartie de ambalat, in valoare de 280 lei.
495. Conform fisei limita de consum se inregistreaza consumul de piese de schimb, pe luna curenta in valoare de 300 lei, cheltuieli de transport aferente de 600 lei.
496. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata:
- plus de materii prime 40 lei
- plus de materii auxiliare 30 lei
- plus de materiale de natura obiectelor de inventar 80 lei
- lipsuri de piese de schimb neimputabile 20 lei
- lipsuri de carburanti, pentru care sunt norme de perisabilitati admise 70 lei

497. SC APRO SA inregistreaza consumul de seminte si produse agricole, astfel:


- seminte de grau, porumb si secara 650 lei
25
- coceni de porumb 300 lei
- lapte de vaca consumat de vitei 200 lei
498. De la ferma zootehnica a SC GROPITA SA se obtin gunoi de grajd in
valoare de 2.000 lei, care se repartizeaza pentru folosire, astfel:
- 80% in anul current;
- 20% in anul urmator.
499. Se cumpara un carnet de CEC nou, pentru care se achita suma de 6 lei, in numerar.
500. Materialele de natura obiectelor de inventar date in folosinta in luna curenta sunt de 200 lei, cheltuielile de transport aferente sunt in suma de 75
lei.
501. Pe baza facturii nr.1110 se inregistreaza consumul de energie electrica pe luna curenta 120 lei, TVA 19%.
502. Factura pentru apa pe luna curenta este de 150 lei, TVA 19%.
503. Conform facturii nr.1420 se inregistreaza consumul de energie termica, pe luna curenta de 300 lei, TVA 19%.
504. Inregistrarea mortalitatii la categoria tineret bovin 0-6 luni, in valoare de 1.800 lei pentru animalele cumparate.
505. La SC ORINTEX SA se descaraca gestiunea pentru marfurile vandute in cursul lunii 500 lei, adaos comercial 100 lei, TVA neexigibila 114 lei.
506. Se descarca gestiunea pentru ambalajele vandute, in valoare de 200 lei, diferente de pret aferente 40 lei.
507. Se primeste in chirie un imobil avand valoarea de 6.000 lei. Chiria lunara datorata si achitata este de 120 lei.
508. Se primeste factura nr.1116 pentru reparatii la utilaje frigorifice in valoare de 200 lei, TVA 19%.
509. Reparat si verificat aparate de masura si cantarit de catre o firma specializata, care emite factura nr.502 in valoare de 600 lei, TVA 19%.
510. Se achita la ASIROM prima de asigurare a bunurilor pe luna curenta in suma de 1.600 lei.
511. SC MULTIMOD SRL plateste chiria pe luna curenta, in valoare de 180 lei, TVA 19%.
512. Se achita chiria anticipat pe trei luni, in suma de 600 lei. Se include in cheltuieli, suma ce devine curenta pe prima luna din trimestru, din chiria platita anticipat.
513. Se inregistreaza factura nr.1500 a unui institut de cercetari pentru elaborarea unui studiu realizat in favoarea unitatii patrimoniale, in valoare de 800 lei, TVA
19%.
514. Conform statului de plata a salariilor se inregistreaza suma de 120 lei, datorata unui collaborator pentru prestatiile efectuate, TVA 19%.
515. Onorariile cuvenite unui expert contabil, pentru expertiza contabila efectuata, este in suma de 400 lei, TVA 19%.
516. Se inregistreaza factura 8002 primita de la PROTV, pentru publicitatea efectuata in suma de de 100 lei, TVA 19%.
517. SC ALFA SA inregistreaza plata in numerar a sumei de 200 lei, TVA 19%, pentru achizitionarea de sucuri si cafea consumate cu ocazia tratativelor purtate cu o
delegatie a unui partener strain.
518. SC GAMA SA inregistreaza factura nr. 1101 primita de la intreprinderea de transport local, pentru transportul personalului unitatii la si de la locul de munca in
valoare de 300 lei, TVA 19%.
519. Consumul de bilete si tichete de calatorie cu transportul de persoane, pe luna curenta este de 150 lei.
520. Titularul unui avans de 200 lei primit pentru deplasare in interes de serviciu in alta localitate prezinta la revenirea in unitate decontul de cheltuieli si acte anexe
(bilete de transport, nota de plata hotel, ordin de deplasare), justificand suma de 180 lei si restituie suma de 20 lei la casierie.
521. Cheltuielile ocazionate cu deplasarile in alte localitatati a personalului, pe luna curenta sunt in suma de 280 lei, pentru care s-au acordat avansuri de trezorerie.
522. Conform decontului se inregistreaza contravaloarea marcilor postale utilizate in cursul lunii pentru expedierea corespondentei, in suma de 60 lei.
523. Consumul de timbre postale si fiscale, folosit de societate pentru francarea corespondentei pe luna curenta este in suma de 80 lei.
524. Cheltuielile de telefon pe luna curenta facturate de PTTR sunt in suma de 300 LEI, tva 19%.
525. Din extrasul de cont rezulta retinerea de catre unitatea bancara, din contul de disponibil al unitatii patrimoniale a sumei de 350 lei, reprezentand comisioane si
speze bancare pentru serviciile efectuate in cursul perioadei de gestiune.
526. Se achita in numerar suma de 50 lei reprezentand diferite fotocopii la
terti.
527. Se calculeaza impozitul suplimentar datorat de SC ALFA SA bugetului
de stat pentru depasirea fondului de salarii maxim admisibil, in suma de 135
lei.
528. Se inregistreaza impozitul pe cladiri in suma de 120 lei, datorat bugetului statului de catre unitatea patrimoniala.
529. Fondul de risc si accidente este de 220 lei, pe luna curenta.
530. Accizele datorate pentru marfurile aprovizionate sunt in suma de 900
lei.
531. La sfarsitul lunii mai SC BETA SA inregistreaza suma de 1.000 lei drept
salarii cuvenite personalului, conform statelor de plata, CAS 19,75%, fondul
de somaj 2,5 %, CASS 7%.
532. La SC EXMOB SA se inregistreaza suma de 480 lei la clienti insolvabili, care nu mai pot fi incasati.
533. SC STIMIN SA inregistreaza suma de 250 lei ca suma ce nu mai poate fi incasata de la diversi debitori.
534. SC ALFA SA detinand titluri de participare (actiuni) in capitalul social al SC BETA SA i-a acordat acesteia un imprumut pe termen lung in suma de 1.000 lei, dar
la scadenta nu poate sa-si recupereze imprumutul si nici dobanda aferenta de 150 lei, fapt pentru care inregistreaza suma de 1.150 lei drept pierderi din creante legate
de participanti.
535. SC OMEGA SA are in cont la banca 1.000$ evidentiati in contabilitate la cursul de 3,3 lei/$, iar cursul scade la 3,25 lei/$, deci apare o diferenta nefavorabila de
0,05 lei/$, care se inregistreaza.
536. La SC SINTEZA SA valoarea pierderilor din creante imobilizate este de 440 lei, care se inregistreaza.
537. SC ALOR SA vinde actiuni cumparate de la societati afiliate, pretul de vanzare incasat este de 360 lei, iar pretul de cumparare a fost de 400 lei.
538. Dobanda aferenta creditului pe termen scurt este de 85 lei.
539. Scontul acordat clientilor pentru plata inainte de termen a produselor primite este in suma de 62,5 lei.
540. Se achita despagubiri, amenzi si penalitati, prin contul de disponibil al unitatii patrimoniale, in suma de 1.000 lei.
541. SC SIMCOR SA vireaza suma de 300 lei sub forma de donatii unei fundatii filantropice.
542. SC CALIPSO SA acorda sub forma de donaţii marfuri in valoare de 6.000.000 lei si ambalaje de 200 lei.
543. Se scoate din evidenta o creanta prescrisa in suma de 200 lei.
544. Se inregistreaza suma de 400 lei, reprezentand materii prime distruse in urma unei inundatii, la magazia de materiale a unitatii.
545. SC MOBILA SA face o donatie de materii prime la pretul de achizitie de 200 lei, Scolii speciale nr.7 Oradea si alte materiale, la pretul de inregistrare de 130 lei,
cheltuieli de transport aferente 20 lei, Grupului Scolar nr. 1 din Oradea.
546. SC VULTURUL NEGRU SA doneaza Casei de copii nr. 10 marfuri la pretul de achizitie de 200 lei, adaos comercial 40 lei, TVA 45,6 lei.
547. SC BETA SA doneaza la SC OMEGA SA materii prime in valoare de 560 lei (diferenta de pret nefavorabila 60 lei) si suma de 100 lei, platita din numerarul aflat in
caserie.
548. SC PECO BIHOR doneaza gradinitei de copii nr.2, combustibili in valoare de 400 lei si asociatiei sportive VIITORUL suma de 600 lei.
549. SC PREMAGRO SA doneaza terenuri in valoare de 7.000 lei, utilaje energetice noi de 16.000 lei, masini de lucru in valoare de 10.000 lei, amortizate in proportie
de 80% si titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu
12.000 lei.
550. SC SIGMA SA varsa catre Crucea Rosie, in scop umanitar, suma de
2.000 lei.
551. Se trec pe cheltuieli creantele fata de un debitor devenit insolvabil, in
sum ad 350 lei, pe baza unei hotarari judecatoresti.
552. Se inregistreaza scoaterea din evidenta a unui utilaj vandut, al carui valoare neta contabila este de 1.800 lei.
553. Datorita unei inundatii la magazia de produse finite, se inregistreaza degradarea produselor finite in valoare de 1.750 lei.
554. Se scoate din functiune un strung, valoarea de inregistrare 360 lei, amortizarea inregistrata 300 lei.
555. Se inregistreaza cotele lunare de amortizare, astfel:
- 60 lei brevete;
26
- 20 lei cheltuieli de dezvoltare;
- 80 lei cladiri;
- 50 lei instalatii de lucru;
- 40 lei mijloace de transport.
556. La inchiderea exercitiului financiar se constata cu ocazia inventarierii
imobilizarilor corporale, urmatoarele:
- cost de achizitie a imobilizarilor 1.450 lei
- amortizarea inregistrata 830 lei

Valoarea neta contabila 620 lei


Valoarea actuala (reala) 400 lei

Depreciere valorica 220 lei


Pentru deprecierea valorica se inregistreaza o ajustare.
557. Se inregistreaza o ajustare de 400 lei pentru deprecierea imobilizarilor corporale si o ajustare de 200 lei pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
558. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei.
559. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea materiilor prime 200 lei si a marfurilor 300 lei.
560. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor - debitori in suma de 700 lei.
561. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor unitatii cu asociatii in suma de 380 lei.
562. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt in suma de 500 lei.
563. SC MODEX SA efectueaza urmatoarele cheltuieli in luna noiembrie:
- consum de materii prime 3.000 lei
- consum de materii auxiliare 2.000 lei
- drepturi de personal care constau in:
- salarii 8.000 lei
- CAS 19,75% 1.580 lei
- CASS 7% 560 lei
- contributia la fondul de somaj 200 lei
- comisioane si speze bancare 250 lei
- cheltuieli cu transport de bunuri si persoane 200 lei
- TVA 19% 38 lei
- cheltuieli cu colaboratorii, persoane fizice 120 lei
- cheltuieli cu impozite sit axe cuvenite bugetului de stat la termenele legale 600 lei
- cheltuieli privind majorari de intarziere constatate de organele de control ale Ministerului Finantelor 250 lei
564. SC CALIPSO SA inregistreaza obligatiile pe luna ianuarie, astfel:
- impozit pe profit 620 lei
- impozit pe teren 300 lei
- impozit pe cladiri 200 lei

565.Cu factura nr. 1800, SC GAMA SA livreaza produse finite, la pretul de vanzare de 1500 lei, tva 19%.
566.Se livreaza unui client materii prime, care nu sunt folosite in unitate, pretul de vanzare 600 lei, TVA 19%, costul de achizitie 550 lei.

567.SC AGRO SA livreaza unor beneficiari produse agricole, astfel:


- produse vegetale in valoare de 600 lei
- produse animaliere in valoare de 400 lei.

568.Se emite factura nr. 1303, pe numele unui client extern pentru produsele livrate de 40.000 eur, cursul in momentul facturarii este de 3.3 lei/ eur.
569.Se livreaza unui client, conform facturii nr. 1501, tineret bovin 6-12 luni, in valoare de 2500 lei, tva 19%.
570.Se inregistreaza factura nr. 2021, pentru materiale de natura obiectelor de inventar livrate unui beneficiar, in valoare de 800 lei , TVA 19%.

571.Se vand produsele reziduale ( span) la pretul de vanzare de 300 lei,


TVA 19%.

572.Conform facturii nr. 1101 se livreaza semifabricate, pretul de vanzare de 1600 lei , tva 19%.
573.Se factureaza unui client intern contravaloarea unei lucrari executate in suma de 400 lei, tva 19%.

574.Se factureaza unui client extern, transportul pentru produsele cumparate, in valoare de 1800 lei.

575. Se vinde unui client extern o licenta de fabricatie a cimentului in valoare de 3000 lei.

576.Se inregistreaza suma de 6000 lei, tva 19% ca redeventa cuvenita pentru concesionarea unui teren altei societati comerciale, pe anul in curs.

577.Se vand 400 lazi de fag unui beneficiar, pretul de vanzare 5 lei/bucata ,
tva 19% .

578.SC ORINTEX SA vinde marfuri in valoare de 5000 lei, pe credit comercial, cu o dabanda de 20%, incasarea efectuandu-se peste un an. Factura cuprinde:
- valoarea marfii 5000 lei
TVA 19% 950 lei
Total 5950 lei
dobanda 20% 1000 lei
Total credit 6950 lei

579.SC CRISUL SA vinde in numerar marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul de 5000 lei, tva inclus in pret.
580.Se incaseaza in numerar suma de 200 lei, tva 19%, reprezentand venituri obtinute de SC TURIST SA din transportul de persoane, pe luna curenta.
581.Veniturile realizate de societate din convorbirile telefonice avute cu clienti, sunt in suma de 50 lei, tva 19%.
582.In luna curenta se inregistreaza veniturile din convorbirile telefonice ale salariatilor societatii, in suma de 60 lei, tva 19%.
583.Veniturile din chirii percepute de la salariatii societatii sunt in suma de
500 lei, tva 19%.

27
584.Veniturile incasate din chirii, pentru luna curenta , de la alte societati comerciale 2500 lei, tva 19%.
585.Veniturile obtinute din tratamentul efectuat catre salariati este de 250
lei.
6.Se factureaza unui beneficiar: - 550 lei semifabricate
- 100 lei produse rezidulae
- 650 lei produse finite
- 200 lei ambalaje
- Tva 19%.
587.Se vand unui beneficiar 1000 sticle cu apa minerala Borsec, 1.2 lei/ litru de apa, 0.8 lei sticla , tva 19%.
588. La SC ALFA SA din productie rezulta produse finite, care se predau la magazie , la pretul de inregistrare standard de 1600 lei. 589.Din productie rezulta
semifabricate, care se predau la magazie, la pretul de inregistrare de 800 lei.
590.Din productie rezulta SDV-uri, in valoare de 1200 lei, care vor fi folosite in intreprindere sub forma materialelor de natura obiectelor de inventar. 591.SC AGRO SRL
inregistreaza laptele obtinut la 1200 lei si livrat catre SC LUSO SA la 1250 lei, costul efectiv fiind de 1170 lei .Se descarca gestiunea pentru laptele livrat.
592.Se obtin din productie 20 vitei in valoare de 4000 lei. 593.Inregistrarea sporului in greutate al animalelor, astfel:
- categoria 0-6 luni : 4000 kg x 4 lei = 16. 000 lei
- categoria 6-12 luni : 2500 kgx 6 lei = 15.000 lei
TOTAL 31.000 lei
594.SC MEDA SA efectueaza o lucrare de cercetare pe cont propriu al carui venit este estimat la 500 lei si care se amortizeaza in doai ani.

595.La sfarsitul anului era in curs de executie un proiect de dezvoltare in valoare de 1800 lei.
596.Se executa in regie proprie lucrari de acces la un teren si imprejurimi a caror cost efectiv este de 280 lei.

597.SC ARTEX SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 5000 lei, cost de productie, tva 19%, din care deductibila 80%.

598.SC GAMA SA, incepe la 30.03.2001, construirea unei hale de productie pentru nevoi proprii. La finele anului 2005 cheltuielile legate de investitie se ridica la 4500 lei,
iar la 30.06.2006 se receptioneaza obiectivul, la un cost de productie de 12000 lei , tva 19%.

599.Conform facturii nr.1301, se vand programe informatice , in valoare de 300 lei , tva 19%.
600.Regia autonoma a huilei calculeaza subventia de primit de la bugetul de stat, pentru carbunele extras la un cost superior pretului de livrare, in suma de 2800 lei. Se
incaseaza 1500 lei din subventia cuvenita.

601.Se primeste de la bugetului statului suma de 1300 lei, ca subventie pentru acoperirea pierderilor rezultate din diferentele de pret pentru transportul in comun.

602.Se inregistreaza suma de 1200 lei, ce urmeaza sa fie incasata de la buget , ca subventie.
603.Se inregistreaza suma de 650 lei, drept creante reactivate, din vanzarea marfurilor, care vor fi incasate ulterior.
604.Debitele reactivate sunt in suma de 300 lei.

605.Cu ocazia inventarierii depozitului de produse finite se constata lipsa a 200 bucati pulovere a 5lei/bucata, tva 19%, care se imputa gestionarului.

607.Se constata lipsa de combustibil, in valoare de 200 lei, care se imputa unei persoane din afara societatii la valoarea de 200 lei, tva 19%.

608.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ARTA SA pentru participatia detinuta in capitalul social al SC BETA SA din afara grupului, in suma de 600 lei, care se
incaseaza.

609.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ALFA SA pentru participatiile detinute in capitalul social al altei intreprinderi asociate din cadrul grupului pe care le lasa
mai departe acesteia, in suma de 1200 lei.

610.Se vinde la bursa un pachet de actiuni, valoarea nominala fiind de 600 lei, iar pretul de vanzare de 650 lei.

611.SC BETA SA acorda un imprumut pe termend e 5 ani, in valoare de 10.000 lei, cu o dabanda de 20% pe an. Sa se inregistreze dobanda in primul an.

612.Se vand obligatiuni, la pretul pietei de 1000 lei, valoarea de rambursare 850 lei.
613.In urma vanzarii la bursa a efectelor comerciale, se incaseaza suma de 3800 lei, valoarea nominala a cambiilor fiind de 3.000 lei.

614.Se incaseaza suma de 4500 lei reprezentand dobanda pentru un imprumut acordat altei societati comerciale.

615.Se inregistreaza suma de 400 lei, ca dobanzi aferente debitelor avute.

616.Suma de 80 lei reprezinta dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente la banci.

617.Se incaseaza de la un client din strainatate o creanta de 2000 EUR . Cursul in momentul constituirii creantei a fost de 3.4 lei/eur, iar cursul de schimb actual este de
3.5 lei/eur.

618.Sa se achite anticipat datoria fata de un furnizor de 40 lei, beneficiind din partea acestuia de un scont de decontare de 4 lei.

619.Se incaseaza in numerar suma de 120 lei, drept penalitati cuvenita societatii pentru nerespectarea unor clauze contractuale.

620.Se primesc cu titlu gratuit marfuri in valoare de 300 lei.

621.Drepturile de personal neridicate,prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sunt in suma de 65 lei.
622.SC OVEX SA inregistreaza vanzarea unui activ corporal in valoare de 25.000 lei, tva 19% care se incaseaza prin virament.
623.Constituirea veniturilor corespunzatoare imobilizarilor financiare cedate la unitatea nr. 1 din cadrul grupului, in valoare de 600 lei, incasate prin virament bancar.

624.SC STIMIN SA inregistreaza crearea unui program informatic pentru nevoi proprii, la costul de productie de 850 lei, in luna decembrie 2005, dar care nu este
receptionat decat in luna ianuarie 2006. Programul informatic este vandut altei societati comerciale, de la care se incaseaza 850 lei, tva
19%.
625.Se vinde o cladire 600 lei, tva 19%.
28
626.Din casarea unui strung se obtin piese de schimb, in valoare de 350
lei.
627.Se livreaza unui client 100 butoaie din lemn a 5 lei/bucata, tva 19%, de la care urmeaza sa se incaseze suma.

628.Se inregistreaza suma de 750 lei, ca subventie pentru investitii virata asupra veniturilor.

629.Se anuleaza o ajustare inregistrata pentru deprecierea mijloacelor de transport, in suma de 1680 lei.
630.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea produselor finite, in suma de 250 lei.

631.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea creantelor-clienti de 480 lei. 632.Se diminueaza ajustarea pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt in
suma de 600 lei.

633.SC MARA SARL pretinde penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale din partea SC ADA SRL in valoare de 850 lei, care se incaseaza in numerar.

634.O entitate economica produce si comercializeaza produse pentru care se acorda subventii pentru acoperirea diferentei dintre costul efectiv ( mai mare) si pretul de
vanzare (mai mic). Din documentatia depusa la organele competente rezulta o creanta in suma de 5000 lei. Ulterior subventia se incaseaza prin banca.

635.O societate comerciala angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata un absolvent de invatamant superior cu un salariu de incadrare de 1000 lei.
Presupunem ca entitatea nu avea alti salariati in momentul angajarii absolventului.

Nota: Din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca in cazul angajarii de absolventi astfel:
1 salariu de baza minim brut pe tara, pentru absoventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
• 1.2 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii invatamantului secundar superior sau ai invatamantului postliceal
• 1.5 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de invatamant superior.

636. Casa de amanet AMA SRL incheie un contract cu o persoana fizica, proprietara unui bun de valoare, pe baza caruia ii acorda un imprumut in suma de de 3.000 lei pe
o perioada de 6 luni. Pentru aceasta, se percepe persoanei fizice un comision de 15%. La data scadentei pot interveni urmatoarele situatii:
A - proprietarul ceasului ramburseaza imprumutul si comisionul si reprimeste ceasul;
B - proprietarul bunului nu se prezinta si, conform intelegerii, casa de amanet devine proprietara a acestuia, suma achitata fiind considerate drept contravaloarea
bunului. Si in acest caz pot apare doua situatii:
B1 - casa de amanet vinde bunul in regim de consignatie; Pret evaluat 3.000 lei, comision 10% 300 lei, TVA 627 lei (3.300x19%)
B2 - casa de amanet devine proprietara bunului, pe care il inregistreaza ca mijloc fix;
C - proprietarul bunului se prezinta, darn u dispune de suma necesara achitarii datoriei si solicita o prelungire, drept pentru care casa de amanet mareste comisionul.
637. SC ALFA SA are un capital de 5.000 lei divizat in 1.000 actiuni a cate
5lei/actiune. Societatea dispune de rezerve de 500 lei. In decurs de doi ani
consecutive s-au reportat pierderi care cumuleaza 2.000 lei. Actionarii
decide acoperirea acestor pierderi pe seama rezervelor, iar diferenta va
afecta valoarea capitalului social, astfel:
- pierdere totala 2.000 lei
- rezerve_________________________________________500 lei
reducerea de capital 1.500 lei
Nota:
Echivalentul in actiuni a pierderii este de 1.500/5 = 300 actiuni, deci proportia de anulare este de 300/1.000 sau 3/10.
Actionarii vor suporta pierderi prin anularea actiunilor in proportie de 3/10, deci la 10 actiuni vechi se suporta o pierdere de 3 actiuni.
Cine detine 10 actiuni vechi: 10 x 5 = 50 lei, va pierde echivalentul a 3 actiuni x 5 = 15 lei si va dispune in continuare de: 7 actiuni x 5 lei = 35 lei.
societatea va ramane din 1.000 actiuni - 300 actiuni = 700 actiuni x 5 lei = 3.500 lei, care reprezinta noul capital social al societatii.
638. SC DACIA SA cu un capital social de 20.000 lei decide reducerea
acestuia la 15.000 lei.
In acest sens adunarea generala a actionarilor a decis rascumpararea de actiuni intr-o perioada de doi ani.
Numarul total al actiunilor aflate pe piata este de 1.000, la valoarea nominala de 20 lei.
Numarul de actiuni care se rascumpara este de 5.000: 20 = 250 actiuni. Se hotaraste ca 125 de actiuni sa se rascumpere in primul an si restul in al doilea an, astfel:
- in 2005 societatea rascumpara 125 actiuni de 20 lei, la un pret mediu de 19 lei, actiuni pe care le anuleaza la finele anului;
- in anul urmator, societatea rascumpara cele 125 actiuni la un pret de 20,5 lei/actiune.
639. La 1 ianuarie 2005 se constituie si isi incepe activitatea SC CONFMETAL SRL din Marghita, avand ca obiect de activitate "Confectii metalice si prestari de servicii in
transportul auto".
Cei trei asociati au subscris un capital social d 500.000 lei, aportat integral la data infiintarii, plus 500 lei prime legate de capital, stabilite prin statut, depuse in numerar
odata cu capitalul subscris, astfel:
Asociatul SC ALFA SA (societate cu capital de stat) a subscris un
capital de 350.000 lei, format din:
- cladiri 50.000 lei
- constructii speciale 100.000 lei
- masini, utilaje si instalatii de lucru 200.000 lei
Asociatul SC INA SRL (societate cu capital privat) a subscris un
capital social in valoare de 100.000 lei, constatand din:
- materii prime 70.000 lei
- materiale auxiliare 15.000 lei
- obiecte de inventar 10.000 lei
- numerar 5.000 lei
Asociatul "A" persoana fizica a subscris un capital social in valoare de
50.000 lei, constand din numerar.
Valorile subscrise au fost aportate integral, conform procesului verbal nr.10 din 10.01.2005.
Dupa obtinerea autorizatiei de functionare de la Camera de Comert si Industrie Bihor si inregistrarea la Administratia Financiara teritoriala ca societate comerciala cu
personalitate juridical, se angajeaza personalul salarial al societatii, format din 85 muncitori si 15 persoane pentru administrare si conducere.
Suma de 5.500 lei, aportul in numerar al asociatilor, se depune integral in contul curent deschis la BRD.
Pentru constituirea societatii s-au cheltuit 500 lei, TVA inclus reprezentand prima legata de capital, care se capitalizeaza.
La 1 februarie 2005 SC CONFMETAL SRL primeste de la stat o subventie, in suma de 10.000 lei, pentru finantarea investitiilor (instalatii de lucru achizitionate de la
furnizori in suma de 10.000 lei si mijloace de transport 5.000 lei, TVA 19%). Se inregistreaza amortizarea anuala liniara a imobilizarii corporale, durata de viata utila 10
ani, dupa care se trece cota parte din subventie la venituri.

640. La data de 2 februarie 2005 se constituie SC GROPITA SRL cu sediul in Marghita, str. Libertatii nr.14, avand ca obiect: cultura cerealelor si legumelor, comercializarea
acestora, cresterea pasarilor si comercializarea lor, precum si prestari de servicii si transport auto.
Cei 4 asociati au subscris un capital social de 400.000 lei, varsat integral la data infiintarii societatii, astfel:
- Asociatul "A" a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care:
29
• 70.000 lei terenuri agricole;
• 10.000 lei cladiri;
• 10.000 lei masini agricole;
• 2.000 lei numerar.
- Asociatul "B" a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care:
• 40.000 lei terenuri agricole;
• 20.000 lei constructii speciale;
• 10.000 lei mijloace de transport;
• 10.000 lei masini, utilaje si instalatii de lucru;
• 10.000 lei unelte si mobilier de birou;
• 10.000 lei numerar.
Asociatul "C" a subscris si aportat integral 1.000.000.000 lei, din care:
• 80.000 lei terenuri agricole;
• 10.000 lei mijloace de transport ;
• 8.000 lei seminte si materiale de plantat;
• 2.000 lei numerar.
- Asociatul "D" a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care:
• 20.000 lei terenuri agricole;
• 20.000 lei constructii speciale;
• 2.000 lei aparate de masura, control si reglare;
• 28.000 lei mijloace de transport;
• 10.000 lei animale si pasari;
• 2.000 lei ambalaje;
• 8.000 lei numerar;
• 10.000 lei materiale consumabile, din care:
- 1.000 lei materiale auxiliare;
- 1.000 lei combustibil;
- 100 lei materiale pentru ambalat;
- 900 lei piese de schimb;
- 5.000 lei seminte si materiale de plantat;
- 2.000 lei furaje.
S-au contractat de la Banca Agricola credite pe termen mediu pentru investitii 20.000 lei.
S-au achizitionat masini agricole 10.000 lei, s-au construit plantatii diverse in valoare de 10.000 lei, s-au achitat cu CEC furnizorii de imobilizari corporale.
S-au primit de la stat subventii- terenuri agricole- in valoare de 15.000 lei.
Cu ocazia constituirii societatii, cei 4 asociati au cheltuit din banii proprii 400 lei, reprezentand taxe achitate la notariat, judecatorie, etc. Sumele cheltuite vor fi
rambursate dupa inceperea activitatii societatii.
641. O societate de leasing (locator) incheie cu un utilizator (locatar) un contract de leasing operational pentru o masina de alezat achizitioneaza cu pretul de 14.400 lei,
TVA 19%, care are durata normata de functionare 12 ani. Durata contractului este de 3 ani, iar rata lunara de leasing este de 244 lei. Decontarile se efectueaza prin banca.
La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii la valoarea reziduala. Sa se efectueze inregistrarile contabile la locatar.
642. La SC EXMOB SA se inregistreaza trecerea in patrimonial bancii
creditoare a imobilizarilor corporale gajate. Acestea au fost achiziţionate
din credite bancare in valuta, stiind ca:
- valoarea de intrare a utilajelor achizitionate 75.000$
- cursul valutar din decalartia vamala 3,31 lei/$
- cursul valutar la data platii facturii externe din credit contractat pe termen lung 3,33 lei/$
- amortizarea calculate pana la data preluarii utilajului gajat 84.650 lei
- valoarea utilajului preluat conform raportului de evaluare 220.800 lei
- valoarea creditului nerambursat la data preluarii utilajului 70.000$
- cursul valutar la data preluarii utilajului 3,34 lei/$

643. SC STIMIN SA contracteaza un credit garantat de stat in valoare de


50.000€, ce urmeaza a se rambursa peste 3 ani intr-o singura rata, la
scadenta.
Cursurile de schimb leu/€ au fost:
- la data primirii creditului 3,6 lei/€
- la sfarsitul primului an 3,63 lei/€
- la sfarsitul anului al doilea 3,61 lei/€
- la scadenta (sfarsitul anului al treilea) 3,62 lei/€
644. SC GAMA SA a livrat in luna septembrie un calculator in urmatoarele
conditii contractuale:
- pret de achizitie al calculatorului 6.000 lei
adaosul comercial 30% 1.800 lei
Pret de vanzare 7.800 lei
TVA 19% 1.482 lei
cota de garantie 10% din pretul de vanzare 780 lei
perioada de garantie 1 an
- cheltuieli totale efectuate in luna martie a anului urmator, pentru remedierea 760 lei defectiunilor constatate la calculator din care:
- 50 lei contravaloarea pieselor de schimb consumate;
- 50 lei contravaloarea transportului de piese de schimb efectuate de terti;
- 500 lei salariile personalului care a efectuat reparatiile;
- 99 lei CAS (19,75%);
- 13 lei fond de somaj (2,5%);
- 35 lei CASS (7%);
- in intervalul aprilie-august nu s-au mai efectuat cheltuieli pentru remedierea calculatorului;
- calculatia costului total al remedierilor efectuate la calculator este de 760 lei.
645. SC CONSTRUCTORUL SA acorda un avans din contul curent de
1.190 lei, TVA inclus, furnizorului sau SC SIMCOR SA.
Conform facturii nr.1250, SC SIMCOR SA livreaza la SC CONSTRUCTORUL SA betoane in valoare de 2.000 lei, TVA 19%; transportul cu mijloace proprii in valoare de 300
lei, TVA 19%. Pentru
CONSTRUCTORUL betoanele reprezinta materii prime. Evidenta stocurilor se conduce la pret de facturare.

30
Inregistrari la SC CONSTRUCTORUL SA si SIMCOR SA.
646. SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale
consumabile in valoare de 50 lei, unor terti, in vederea obtinerii unor
ambalaje.
Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente:
- tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei;
- TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28,5 lei;
- pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei;
647. SC DACIA SRL receptioneaza marfuri, conform facturii nr. 1700, la
pretul de cumparare de 2.500 lei, TVA 19%, care se vand prin restaurant,
care practica un adaos comercial de alimentatie publica de 100%.
Se vand in numerar marfuri populatiei de 2.000 lei si se factureaza clientilor marfuri de 1.500 lei , TVA inclus in pret.
La sfarsitul lunii se descarca gestiunea restaurantului pentru marfurile vandute, in conditiile unui coeficient de adaos mediu de alimentatie publica de 40%, pentru luna
respectiva.
Calculul preturilor in alimentatie publica:
- pret de cumparare 2.500 lei
- adaos de alimentatie publica 2.500 x 100% = 2.500 2.500 lei
Pret de alimentatie publica 5.000 lei
TVA 19% (5.000 X 19%) 950 lei
Pret de alimentatie publica inclusiv TVA 5.950 lei
648. SC OVEX SA vinde societatii FAVORIT marfuri in valoare de 30.400 lei, tva 19% .Pentru defecte de calitate se acorda un rabat de 200 lei, pentru vanzari
superioare sumei de 20.000.000 o remiza de 1% si o remiza de 3% pentru pozitia privilegiata.Datorita faptului ca plata s-a facut anterior scadentei se acorda un scont de
decontare de 2%.Valoarea de inregistrare a marfurilor este de 13000 lei . Sa se faca inregistrarile la ambele societati in situatia in care scontul de decontare se acorda
printr-o factura ulterioara.
649. SC EXMOB vinde catre SC ADA mobila cu plata in rate la pret de vanzare de 10.000 lei, tva 19% incasand initial 40% din pretul de vanzare ca avans , restul
incasandu-se in 6 rate egale.Dobanda totala inclusa in mod uniform in rate este de 600 lei. Costul marfurilor este de 7000 lei. Sa se efectueze inregistrarile la ambele
societati.
650. SC ALFA SA din Romania livreaza un lot de marfa in contrapartida de 10.000$, SC BETA SA, din Germania, efectuandu-se compensarea datoriei cu creanta.
651. SC ALFA SA primeste in consignatie un bun, pretul solicitat de deponent persoana fizica este de 500 lei, comisionul practicat de SC ALFA
este de 10%.
652. Pornind de la datele problemei precedente sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ALFA in situatia in care deponentul este persoana juridica.
653. SC ADA SRL decide sa reduca pretul a 100 perechi pantofi CARMENS prin reducerea adaosului comercial de la 30% la 20%.Pretul de cumparare este de 200
lei /pereche.
Societatea are in stoc 100 perechi pantofi OLIMPIA cu pretul de 20.000 lei , pentru care adaosul creste de la 30% la 40%.
654. La 01.07.SC GAMA SA cumpara de la furnizorul SC MOBILA SA un
lot de obiecte de inventar ( scaune ) , cu factura nr. 1600 , care cuprinde:

100 buc scaune x75 lei/buc 7500 lei


tva 19%x750 lei 1425 lei

Total factura 8925 lei


Distinct se factureaza chiria pentru perioada de custodie , de 50 lei , tva
19%.
La 30.09 se aduc scunele lasate in custodie, achitandu-se in numerar cheltuieli de transport de 30 lei, tva 19%.
La receptia scaunelor se constata un plus de 2 scaune care se admit in gestiune.
655. SC AVANTUL SA trimite spre prelucrare 90 m tesaturi a 20 lei/m , in valoare de 1800 lei.
In urma prelucrarii se obtin 300 halate. Furnizorul a facturat o manopera de 25 lei/bucata , tva 19%, iar cheltuielile de transport dus-intors sunt de 80 lei, tva 19%, care
s-au achitat in numerar.
Costul de achizitie al halatelor= 1800+(300x25)+80= 9380 lei, tva 19%

Manopera 300x25 lei /buc 7500 lei 1425 lei


Cheltuieli de transport 80 lei 15.2 lei
Total cheltuieli de prelucrare 7580 lei 1.440.2 lei
Total de plata 9.020.2 lei

656. SC GAMA SA vinde marfuri, factura cuprinzâ nd 100 bucx 6 lei/ buc =
600 lei, TVA 19%.
Ambalajele care insotesc marfa : 100 bucx 0.15 lei/buc=15 lei, se expediază pw baza avizului de insotire. La termenul prevazut clientul restituie 90 bucati ambalaje.Se
factureaza ambalajele nerestituite.
657. SC OMEGA SA inregistreaza un prejudiciu cauzat prin efractie de
catre autori necunoscuti in valoare de 12.000 lei , adaos comercial 20%,
tva 19%.
Dupa expirarea termenului de prescriptie ( 3 ani), daca prejudiciu nu a fost recuperat, se va scadea creanta fata de debitorii diversi , dupa care se va inregistra in contul in
afara bilantului 8034 - Debitori scosi din activ si urmariti in continuare.
658. SC OMEGA SA primeste in septembrie, un avans de 5000 lei, pentru
a livra produse finite in valoare de 20.000 lei, costul efectiv al produselor
finite este de 14.000 lei.
Pentru defecte de calitate se solicita o reducere comerciala de 10%, adica 2.380 lei , din care TVA 380 lei.
Se incaseaza de la client creanta, in conditiile acordarii unui scont de decontare de 2%, pe motivul achitarii creantei mai devreme.
659. SC SIGMA SA vinde in exercitiul financiar 2005 produse finite in
valoare de 50000 lei, fara TVA si TVA 19%, pentru care se acorda o
garantie de un an. Procentul mediu de cheltuieli cu remedierile sunt de 2%.
Cheltuielile ocazionate cu remedierea produselor in garantie in exercitiul
financiar 2006 sunt:
- piese de schimb 300 lei;
- salariile personalului 500 lei;
- CAS 19,75% 99 lei;
- CASS 7% 35 lei;
- CFS 2,5% 13 lei.
Se anuleaza provizionul pentru garantii acordate clientilor.

31
660. O societate livreaza produse finite la pretul de vanzare de 75000 lei,
TVA 19%, pretul de inregistrare fiind de 44000 lei. Clientul societatii nu
poate sa achite contravaloarea produselor livrate, iar peste 2 luni o
hotarare judecatoreasca declara starea de faliment a acestuia, ca urmare
creanta este scoasa din activ. Ulterior se recuperează in numerar 50% din valoarea creantei.
661. Se acorda un avans de trezorerie in suma de 1000$ la cursul de
3lei/$. Avansul se utilizeaza la cursul de 3,1 lei/$ astfel:
- cumparare de materii prime 800$
- chetuieli de deplasare 100$
- diurna 30$ Se restituie avansul neutilizat.
662. O societate comerciala deschide un acreditiv in suma de 10000$ si
achizitioneaza din import marfuri in valoare de 10000$. Se inregistreaza si
se achita prin banca: taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, accize
30%, TVA 19%. Cursuri valutare:
- la data importului 3lei/$
- la data deschiderii acreditivului 3,2lei/$
- la data achitarii datoriei din acreditiv
- varianta 1 3,3 lei/$
- varianta 2 2,9 lei/$
663. SC DORICRIS SA inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii aferente cheltuielilor si veniturilor efectuate in luna decembrie:
- consum de materii prime in suma de 4000 lei;
- consum de materiale consumabile in suma de 1400 lei;
- inregistrarea facturii privind energia consumata: 800 lei, TVA 19%;
- livrare de produse finite in valoare de 10000 lei, TVA 19%;
- livrare de semifabricate in valoare de 3000 lei, TVA 19%;
- livrare de produse reziduale in valoare de 200 lei, TVA 19%;
- facturarea proiectelor de cercetare in suma de 1600 lei, TVA 19%;
- inchiderea conturilor de cheltuieli;
- inchiderea conturilor de venituri;
- calcularea si inregistrarea impozitului pe profit (profit impozabil = profit
brut);
- inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit;
- reportarea profitului.
664. In anul urmator AGA decide repartizarea profitului net din problema
precedent astfel:
- 30% pentru constituirea de reserve special pentru investitii
- 70% pentru dividend
665. SC DACIA SERVICE SA are in profilul de activitate executarea de
servicii diverse ca: transport de bunuri si persoane, reparatii auto si alte
servicii. Executa un transport colectiv de persoane pentru o alta societate
in valoare de 2000 lei, TVA 19%, ce se factureaza in momentul efectuarii
transportului. De asemenea, executa o lucrare de reparatii auto in valoare
de 5000 lei, TVA 19%, lucrare ce se factureaza provizoriu inainte de
receptie si apoi se definitiveaza, dupa receptive, cand se constata ca lucarea a costat mai mult cu 1000 lei, TVA 19%. Societatea executa si servicii de spalare auto in
valoare de 500 lei, TVA 19% cu incasare directa in numerar.
666. SC STAR SA cu profil zootehnic obtine din fermele proprii animale tinere evaluate de comisia de evaluare la valoarea de 4000 lei, pretul standard fiind de 4500
lei. Ca urmare a furajarii lor s-a obtinut o crestere in greutate de 9000 lei. La maturitate animalele se vand la pret de vanzare de 15000 lei, TVA 19% cu incasare prin
banca. Se descarca gestiunea cu animalele vandute.
667. Conducerea unei întreprinderi decide sâ reevalueze construcţiile sale. Activele în cauzâ au fost achiziţionate la un cost de 800 miliarde lei şi sunt amortizate
pentru suma de 200 lei. Valoarea justâ a construcţiilor determinatâ de experţi este de 900 lei.
Sâ se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind câ , în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizâ ri corporale", se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea
simultanâ a valorilor brute şi a amortizâ rilor cumulate.
668. O întreprindere, al câ rei obiect de activitate este locaţia de mijloace de
transport, pune în practicâ o politicâ de închiriere a vehiculelor timp de 3
ani, dupâ care le vinde la valoarea lor netâ contabilâ . Deci durata de
utilitate a vehiculului achiziţionat este de 3 ani. Conducerea întreprinderii şi
experţii sâ i estimeazâ câ în primul an vehiculul se depreciazâ pentru 30%
din valoare, în al doilea an, pentru 25% din valoare, iar în al treilea an,
pentru 15%.Sâ se calculeze amortizarea unui vehicul achiziţionat la un cost
de 300.000 lei, în cei 3 ani, ştiind câ societatea aplică IAS 16 „Imobiliză ri corporale".
669. Conducerea unei întreprinderi decide sâ reevalueze construcţiile sale.
Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt
amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea justâ a construcţiilor
determinate de experţi este de 900 lei.
Sâ se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind câ , în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobiliză ri corporale", se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea
numai a valorii nete contabile, stabilitâ prin deducerea amortizâ rilor din costul imobilizâ rilor.
670. Pentru a realiza un contract ce vizeazâ furnizarea a 240.000 de piese
în 4 ani, o întreprindere a pus la punct o maşinâ specialâ al câ rei cost de
producţie este de 240.000 u.m. În acord cu clientul, scadenţarul livră rilor de
piese a fost programat după cum urmează :
- în primul an: 25.000 piese
- în al doilea an: 60.000 piese
- în al treilea an: 100.000 piese
- în al patrulea an: 55.000 piese

240.000 piese
Maşina este scoasă din funcţiune la sfâ rşitul perioadei de derulare a contractului.
Să se calculeze amortizarea imobiliză rii în conformitate cu IAS 16 „Imobiliză ri corporale" prin metoda care reflectă cel mai bine ritmul în care se consumă avantajele
aferente acesteia.
671 . Conducerea unei întreprinderi decide sâ reevalueze construcţiile sale. Activele în cauzâ au fost achiziţionate la un cost de 800 miliarde lei şi sunt amortizate pentru
suma de 200 lei. Valoarea justâ a construcţiilor determinatâ de experţi este de 720 lei.
Sâ se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizâ ri corporale".

672. La 30 decembrie N, întreprinderea achiziţioneazâ un echipament la un


cost de 147.000 lei. Durata de viaţâ fizicâ a activului este de 7 ani, dar

32
conducerea estimeazâ vâ nzarea lui dupâ 5 ani de utilizare. Valoarea
rezidualâ este estimatâ la 47.000 lei.
Sâ se calculeze şi sâ se contabilizeze amortizarea imobilizâ rii în exerciţiul N+1 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizâ ri corporale".
673. O întreprindere a cumpâ rat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un
cost de achiziţie de 260.000 lei. Conducerea estimeazâ câ durata de
utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualâ , de
20.000 lei.
Sâ se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), ştiind câ cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 5, 4, 3, 2 şi 1.

674. O întreprindere a cumpâ rat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un


cost de achiziţie de 260.000 lei. Conducerea estimeazâ câ durata de
utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualâ , de
20.000 lei.
Sâ se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), ştiind câ cifrele ataşate celor 5 ani sunt: 8, 6, 3, 2 şi 1.
675. O întreprindere a cumpă rat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un
cost de achiziţie de 260.000 lei. Conducerea estimează că durata de
utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea reziduală , de
20.000 lei.
Să se calculeze amortizarea prin metoda degresivă utilizâ nd o rată de amortizare degresivă de 40%.

676. Durata de utilitate a unui utilaj cumpă rat la începutul exerciţiului N-2 şi
amortizat linear a fost fixată iniţial la 7 ani. Prin analiza stă rii activului
respectiv, la închiderea exerciţiului N, se apreciază că durata sa reziduală
de utilitate este numai de 3 ani din acest moment. Se presupun un cost de
achiziţie de 140.000 lei şi o valoare reziduală nulă estimate la data punerii
în funcţiune.
Să se calculeze amortizarea aferentă exerciţiilor N-2, N-1, N, N+1, N+2 şi N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobiliză ri corporale".
677. O societate are un departament de cercetare care dezvoltă , în cursul
exerciţiului N, două proiecte, pe care le vom numi proiectul X şi proiectul Y.
În cazul proiectului X, întreprinderea nu poate demonstra încă fezabilitatea
acestuia. În ceea ce priveşte însă proiectul Y, acesta îndeplineşte, chiar de
la începutul exerciţiului N, condiţiile pentru
recunoaşterea unei cheltuieli de dezvoltare.
În exerciţiul N, cheltuielile departamentului, în u.m., au fost urmă toarele:
Informatii Cheltuieli Proiectul Proiectul
generale X Y
Cheltuieli 600 5.000 3.000
materiale si
servicii
Cheltuieli cu
personalul:
- directe - 3500 1500
-salariul
conducă torului
de department 1000 - -
-personal 2000 - -
administrative
Cheltuieli
generale:
- directe - 1200 800
- indirecte - 400 400

Conducâ torul de departament consumâ 10% din timpul de lucru pentru proiectul X şi 20%, pentru proiectul Y.
Sâ se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele douâ proiecte, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizâ ri necorporale".
678. Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor sâ i un program de
gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program
au fost distribuite astfel:
- în perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.;
- în perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza funcţionalâ 8.000 u.m.;
- în perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organicâ 11.000 u.m.;
- în perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.;
- în perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.;
- în perioada 21.09-29.09.N: pentru întocmirea documentaţiei necesare utilizatorilor 800 u.m.; şi
- în perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m.
La sfâ rşitul analizei funcţionale, managerii apreciazâ câ proiectul are şanse mari de reuşitâ şi hotâ râ sc continuarea acestuia.
Sâ se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizâ ri necorporale".

679. Societatea dezvoltâ un nou produs. Centrul de cercetare al societâ ţii a


angajat, în exerciţiul N, în faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m.
La începutul exerciţiului N+1, s-a demonstrat fezabilitatea tehnicâ şi comercialâ a produsului. Cheltuielile angajate în N+1 au fost: cheltuieli cu personalul 10.000 u.m. şi
taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8.000 u.m. În N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apâ ra societatea într-un proces de urmâ rire legalâ împotriva
recunoaşterii brevetului. Sâ se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciţiile N, N+1 şi N+2, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizâ ri necorporale".
680. Societatea deţine o categorie de imobiliză ri necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobiliză rile se amortizează linear începâ nd cu 1
ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobiliză rilor. Avâ nd în vedere incertitudinile cu privire la
fezabilitatea economică a procesului de producţie, valoarea justă a imobiliză rilor necorporale este estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, ţinâ nd cont de faptul că
s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobiliză rile sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseşte ca procedeu de reevaluare
anularea amortiză rii cumulate şi reevaluarea valorii nete.
Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobiliză ri necorporale".

681 . Societatea deţine o categorie de imobiliză ri necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobiliză rile se amortizează linear începâ nd cu 1
ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobiliză rilor. Avâ nd în vedere incertitudinile cu privire la
fezabilitatea economică a procesului de producţie, valoarea justă a imobiliză rilor necorporale este estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, ţinâ nd cont de faptul că
s-a reuşit perfecţionarea procesului de producţie, imobiliză rile sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseşte ca procedeu de reevaluare
reevaluarea valorii brute şi a amortiză rii cumulate. Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobiliză ri necorporale".
33
682. Societatea deţine echipament tehnologic pe care intenţioneazâ sâ îl
vâ ndâ . Pentru a stabili valoarea de piaţâ a echipamentului tehnologic s-a
apelat la serviciile unui evaluator. Valoarea justâ a fost estimate de câ tre
evaluator la 750.000 u.m. Pentru remunerarea evaluatorului s-au fâ cut
cheltuieli de 10.000 u.m. Pentru a vinde echipamentul, societatea trebuie
sâ procedeze la dezinstalarea acestuia, ceea ce ar
antrena cheltuieli de 15.000 u.m. De asemenea, ar fi necesare cheltuieli cu pregâ tirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000 u.m. şi cheltuieli cu
actele, 1.000 u.m.
Sâ se calculeze valoarea justâ diminuatâ cu cheltuielile estimate de vâ nzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

683. La 31.12.N existâ indicii câ un utilaj a pierdut din valoare. Informaţiile


disponibile privind utilajul respectiv sunt:
- costul de achiziţie al utilajului 4.000.000 u.m.;
- pentru achiziţia utilajului s-a fâ cut apel la un credit care genereazâ cheltuieli anuale cu dobâ nzile de 20.000 u.m.;
- preţul de vâ nzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.000 u.m.;
- costul de producţie pe unitatea de produs 750 u.m.
Se estimeazâ câ toate veniturile şi cheltuielile vor creşte cu 3% pe an din cauza inflaţiei.
În anul N, s-au vâ ndut 2.000 bucâ ţi de produs, dar societatea estimeazâ câ volumul vâ nzâ rilor va creşte cu 5% pe an.
În anul N+2, utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreşte menţinerea acestuia la nivelul performanţelor estimate iniţial. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de
15.000 u.m. De asemenea, în anul N+3, se va

34
proceda la o reparaţie capitală prin care să se mă rească performanţele utilajului. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 25.000 u.m. Utilajul va fi vâ ndut la sfâ rşitul
exerciţiului N+6. Valoarea reziduală a utilajului este estimată la 30.000 u.m.
Să se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

684. Societatea X utilizează modelul CAPM pentru a calcula costul


capitalului. Se cunosc urmă toarele informaţii: rata dobâ nzii fă ră risc1 (Rf)
20%, rata de rentabilitate sperată de piaţă (Rm) 30% şi riscul sistematic de
piaţă al titlurilor (p) 2.
Să se calculeze rata de randament ce va fi utilizată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

685. Societatea deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul


expiră peste 4 ani. Societatea estimează că , în fiecare dintre urmă torii 4
ani, cererea pentru parfumul respectiv va creşte cu 20%. Experienţa arată
că societă ţile concurente invadează piaţa cu versiuni ale parfumului
profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. În consecinţă ,
societatea nu se aşteaptă ca brevetul să mai genereze fluxuri de trezorerie
semnificative după expirarea celor 4 ani. În exerciţiul precedent, veniturile
nete din vâ nzarea parfumului au fost de 10.000 u.m. Se estimează că rata
adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului
este de 10%.
Să se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".
686. Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un
cost de 600.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul
achiziţiei la 10.000 ore de funcţionare. În cursul exerciţiului N, utilajul a
funcţionat 1.000 de ore. Managerii estimează că în fiecare dintre urmă torii
4 ani utilajul va funcţiona câ te 2.250 ore. Numă rul de produse realizate va fi
de 4 bucă ţi pe oră .
La sfâ rşitul exerciţiului N, există indicii că utilajul s-a depreciat. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vâ nzarea unui produs sunt estimate la
15 u.m./buc. Rata la care se actualizează fluxurile de trezorerie este de 10%. Presupunem că există o piaţă activă pe care utilajul poate fi tranzacţionat. Preţul de vâ nzare
(valoarea justă ) ar fi de 510.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată în conformitate
cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

687. Un teren cumpă rat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost
reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. Între timp (din N-2 pâ nă în
prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio
modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea reală a terenului,
considerate a fi egală cu valoarea recuperabilă , este de 420.000 u.m.
Să se calculeze şi să se contabilizeze deprecierea constatată în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

688. Un teren cumpă rat în exerciţiul N-4 la un cost de 400.000 u.m. a fost
reevaluat, în exerciţiul N-2, la 550.000 u.m. Între timp (din N-2 pâ nă în
prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio
modificare. La închiderea exerciţiului N, valoarea realâ a terenului, considerate a fi egalâ cu valoarea recuperabilâ , este de 350.000 u.m. Sâ se calculeze şi sâ se
contabilizeze deprecierea constatatâ în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".

689. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru


un utilaj cu valoarea contabilâ de 300.000 u.m. Durata de utilitate râ masâ
la acea datâ era de 10 ani. La 31.12.N, existâ indicii câ pierderea de
valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem câ la 31.12.N valoarea
recuperabilâ a utilajului este de 216.000 u.m.
Sâ se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor" şi sâ se contabilizeze deprecierile (reluâ rile de depreciere) constatate.

690. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru


un utilaj cu valoarea contabilâ de 300.000 u.m. Durata de utilitate râ masâ
la acea datâ era de 10 ani. La 31.12.N, existâ indicii câ pierderea de
valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem câ la 31.12.N valoarea
recuperabilâ a utilajului este de 255.000 u.m.
Sâ se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor" şi sâ se contabilizeze deprecierile (reluâ rile de depreciere) constatate.

691 . Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmâ toarele caracteristici:


- data începerii contractului: 31.12.N;
- durata contractului: 3 ani;
- obiectul contractului: un echipament tehnic;
- valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.;
- sunt prevă zute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract;
- locatarul plă teşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;
- la sfâ rşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului;
- locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m. la 31.12.N+3;
- rata marginală de împrumut a locatarului: 10%.
Să se contabilizeze primirea echipamentului de că tre locatar în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing".
692. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmă toarele caracteristici:
- data începerii contractului: 31.12.N;
- durata contractului: 3 ani;
- obiectul contractului: un echipament tehnic;
- valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.;
- sunt prevă zute 3 redevenţe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract;
- locatarul plă teşte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;
- la sfâ rşitul perioadei de locaţie, echipamentul va fi returnat locatorului;
- locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m. la 31.12.N+3;
- rata marginală de împrumut a locatarului: 10%.
Sâ se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faţâ de locator şi sâ se contabilizeze datoria faţâ de locator, referitoare la dobâ nzi, pentru întreaga perioadâ a contractului,
în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing".

35
693. Societatea X este proprietara unei clâ diri pe care o închiriazâ , pe o
duratâ de 5 ani, societâ ţii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie
exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lunâ . Societatea X suportâ
cheltuielile de câ utare a locatarului în sumâ de 100 u.m. Ea decide sâ
înscrie în activ aceste cheltuieli şi sâ le repartizeze pe întreaga duratâ a
contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar
durata sa de utilitate (estimatâ de locator) este de 50 de ani.
Sâ se prezinte calculele şi înregistrâ rile în contabilitatea locatarului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing".

694. Societatea X este proprietara unei clâ diri, pe care o închiriazâ , pe o


duratâ de 5 ani, societâ ţii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie
exerciţiul N. Chiria este de 8.000 u.m. pe lunâ . Societatea X suportâ
cheltuielile de câ utare a locatarului în sumâ de 100 u.m. Ea decide sâ
înscrie în activ aceste cheltuieli şi sâ le repartizeze pe întreaga duratâ a
contractului. Costul de achiziţie al imobilului este de 500.000 u.m., iar
durata sa de utilitate (estimatâ de locator) este de 50 de ani.
Sâ se prezinte calculele şi înregistrâ rile în contabilitatea locatorului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing".

695. O întreprindere fabricâ un produs pentru care costul variabil unitar de


producţie este de 180 u.m. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de
1.800.000 u.m. Cantitâ ţile fabricate au fost de 5.000 bucâ ţi în exerciţiul N,
4.000 bucă ţi în exerciţiul N+1 şi 6.500 bucă ţi în exerciţiul N+2. La sfâ rşitul fiecă rui exerciţiu, întreprinderea posedă 800 bucă ţi
în stoc. Să se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri", în condiţiile în care presupunem că mă rimea capacită ţii normale de producţie este de
5.000 bucă ţi.
696. Stocul mă rfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000
bucă ţi x 400.000 u.m./bucată ). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de
urmă toarele operaţii:
- 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucă ţi;
- 10 noiembrie: o intrare de 500 bucă ţi la un cost de 410.000 u.m./ bucată ;
- 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucă ţi;
- 25 noiembrie: o intrare de 200 bucă ţi la un cost de 414.000 u.m./bucată ;
- 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucă ţi.
Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză ): 400.000 u.m./bucată .
Să se întocmească fişa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente.
697. Stocul mă rfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000
bucă ţi x 400.000 u.m./bucată ). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de
urmă toarele operaţii:
- 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucă ţi;
- 10 noiembrie: o intrare de 500 bucă ţi la un cost de 410.000 u.m./bucată ;
- 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucă ţi;
- 25 noiembrie: o intrare de 200 bucă ţi la un cost de 414.000 u.m./bucată ;
- 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucă ţi.
Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezâ ): 400.000 u.m./bucatâ .
Sâ se întocmeascâ fişa stocului în cazul în care se utilizeazâ costul mediu ponderat calculat dupâ fiecare intrare.

698. Stocul mâ rfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000


bucâ ţi x 400.000 u.m./bucatâ ). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de
urmâ toarele operaţii:
- 4 noiembrie: o ieşire de 400 bucâ ţi;
- 10 noiembrie: o intrare de 500 bucâ ţi la un cost de 410.000 u.m./ bucatâ ;
- 17 noiembrie: o ieşire de 400 bucâ ţi;
- 25 noiembrie: o intrare de 200 bucâ ţi la un cost de 414.000 u.m./ bucatâ ;
- 30 noiembrie: o ieşire de 800 bucâ ţi.
Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezâ ): 400.000 u.m./ bucatâ .
Sâ se întocmeascâ fişa stocului în cazul în care se utilizeazâ metoda FIFO.

699. Societatea X a dat în funcţiune, începâ nd cu 1 ianuarie N, un utilaj în


valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se
amortizeazâ linear pe trei ani. Amortizarea fiscalâ aferentâ utilajului în N
este de 400.000 u.m.
Sâ se calculeze eventuala diferenţâ temporarâ , la 21.12.N, în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".
700. La data bilanţului, societatea are o creanţâ privind dividendele de
încasat de 85.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt
impozabile.
Să se calculeze eventuala diferenţă temporară în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".

701. În cursul lunii decembrie N, societatea a încasat redevenţe în valoare


de 10.000 u.m. aferente trimestrului 1 din exerciţiul N+1. Presupunem că
din punct de vedere fiscal redevenţele sunt impozabile în anul încasă rii
acestora.
Să se calculeze eventuala diferenţă temporară la 31.12.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".
702. La începutul exerciţiului N, s-a dat în funcţiune un utilaj în valoare de
20.000 u.m. În anul N, amortizarea contabilă a fost de 2.000 u.m., iar
amortizarea fiscală , de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit în vigoare în
anul N: 16%. Pâ nă la închiderea exerciţiului N nu au apă rut reglementă ri
privind modificarea cotei de impozit pentru exerciţiul viitor.
Să se calculeze impozitul amâ nat la închiderea exerciţiului N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".

703. La 31.12.N, societatea are o datorie privind dobâ nzile de plă tit de
1.000 u.m. Presupunem că din punct de vedere fiscal dobâ nzile sunt
deductibile în exerciţiul financiar în care generează fluxuri de trezorerie. În

36
decembrie N, a apă rut o reglementare conform că reia, începâ nd cu
01.01.N+1, cota de impozit pe profit va creşte de la 30% la 35%.
Să se calculeze impozitul amâ nat la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".

704. Se cunosc urmă toarele informaţii privind societatea X, la 31.12.N:


Informatii Valori contabile
Imobiliză ri corporale (1) 750.000
Creante client (2) 150.000
Dobâ nzi de încasat (3) 15.000
Amenzi de plă tit (4) 16.500
Dobâ nzi de plă tit (3) 7.500
(1) Baza de impozitare pentru imobilizâ rile corporale este de 705.000 u.m.
(2) Creanţele clienţi au o valoare brutâ de 162.000 u.m. şi existâ o ajustare de depreciere a creanţelor de 12.000 u.m. Ajustarea nu este deductibilâ fiscal.
(3) Presupunem câ dobâ nzile sunt recunoscute fiscal în exerciţiul în care acestea genereazâ fluxuri de trezorerie.
(4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cota de impozit pe profit: 30%.
La începutul exerciţiului N, existâ un pasiv de impozit amâ nat de 3.000 u.m.
Sâ se calculeze şi sâ se contabilizeze impozitul amâ nat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit", fâ râ a compensa creanţele şi datoriile de impozit.

705. Societatea X a dat în funcţiune, începâ nd cu 1 ianuarie N, un utilaj cu o valoare de 360.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizează linear pe trei ani.
Amortizarea fiscală aferentă utilajului va fi de: 80.000 u.m. în N, 120.000 u.m. în N+1, respectiv 160.000 u.m. în N+2. Cota de impozit pe profit: 30%.
Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amâ nat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit" la sfâ rşitul fiecă ruia dintre cele trei exerciţii.
706. Se cunosc urmă toarele informaţii privind o categorie de clă diri ale
societă ţii X:
La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clă diri valoarea reevaluată fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este
recunoscută . Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul exerciţiului N, exista un pasiv de impozit amâ nat de 6.000 u.m. Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul
amâ nat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit", la 31.12.N.

707. Societatea procedează la retratarea situaţiilor financiare în


conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima dată în exerciţiul N. Din
punct de vedere fiscal, retratarea situaţiilor financiare nu este recunoscută .
Presupunem urmă toarele informaţii privind imobiliză rile corporale ale
societă ţii la deschiderea exerciţiului N:
Valoarea contabilă (valoarea corectată de efectele inflaţiei) 180.000 u.m.
Baza de impozitare (valoarea istorică ) 120.000 u.m.

Diferenţă temporară impozabilă 60.000 u.m.


Cota de impozit pe profit: 35%.
Să se calculeze şi să se contabilizeze impozitul amâ nat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".
708. La începutul exerciţiului N, societatea româ neascâ M a achiziţionat
100% societatea americanâ F. La acea datâ , F deţinea o imobilizare
cumpâ ratâ recent cu 100.000 $. Imobilizarea se amortizeazâ pe 5 ani din
punct de vedere contabil şi pe 4 ani, din punct de vedere fiscal. Cota de
impozit pe profit 30%. La data achiziţiei, 1 $ = 3 lei. La 31.12.N, 1 $ = 3,3
lei. Presupunem câ moneda funcţionalâ a societâ ţii F coincide cu moneda
de raportare. În consecinţă, în situaţiile financiare consolidate, activul va fi
evaluat la 100.000 $ x 3 = 300.000 lei.
Sâ se calculeze şi sâ se contabilizeze impozitul amâ nat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".

709. La 31.12.N, societatea deţine un utilaj cu valoarea contabilâ de


100.000 u.m. şi baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea
exerciţiului N, exista un pasiv de impozit amâ nat de 1.000 u.m. În cursul
exerciţiului N, cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.
Sâ se calculeze şi sâ se contabilizeze impozitul amâ nat în exerciţiul N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".

710. O societate din industria petrolierâ a instalat o rafinâ rie pe un teren


închiriat. În contract se precizeazâ câ , la sfâ rşitul perioadei de închiriere,
rafinâ ria va fi mutatâ într-o altâ locaţie strategicâ . Se estimeazâ câ pentru
mutarea rafinâ riei sunt necesare cheltuieli de 200.000 u.m.
Sâ se verifice dacâ sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente". 45. Un
magazin de vâ nzâ ri cu amâ nuntul are o politicâ de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de câ tre clienţii nemulţumiţi,

37
chiar şi atunci câ nd nu are obligaţia legală de a o face. Politica sa este cunoscută pe piaţă . Statisticile arată că anual sunt returnate produse a că ror valoare reprezintă 3%
din cifra de afaceri. În anul N, cifra de afaceri a fost de 10.000.000 u.m.
Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente".

711 . Un magazin de vâ nză ri cu amă nuntul are o politică de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de că tre clienţii nemulţumiţi, chiar şi atunci câ nd nu are
obligaţia legală de a o face. Politica sa este cunoscută pe piaţă . Statisticile arată că anual sunt returnate produse a că ror valoare reprezintă 3% din cifra de afaceri. În anul
N, cifra de afaceri a fost de 10.000.000 u.m.
Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente".

712. O societate din industria chimică poluează mediul prin activită ţile sale. Deşi ţara în care îşi desfă şoară activitatea nu dispune de o reglementare care să prevadă
obligativitatea societă ţilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, există dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens şi este aproape sigur că proiectul
respective va fi în curâ nd promulgat. Se estimează costuri cu decontaminarea în valoare de 600.000 u.m.
Sâ se verifice dacâ sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente".

713. Conform contractului, o societate acordâ garanţie de un an tuturor


bunurilor pe care le vinde. Statisticile aratâ câ 70% din produsele vâ ndute
nu prezintâ defecte, 25% prezintâ defecte minore şi 5% prezintâ defecte
majore. Dacâ toate produsele ar avea defecte minore, cheltuielile cu
reparaţiile ar fi de 200.000 u.m. Dacâ toate produsele ar avea defecte
majore, cheltuielile cu reparaţiile ar fi de 1.000.000 u.m.
Sâ se verifice dacâ sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente".

714. La sfâ rşitul anului 1, societatea X a achiziţionat dreptul de a exploata


o minâ timp de 5 ani. Prin contract, ea este obligatâ ca la sfâ rşitul perioadei
de exploatare sâ îndepâ rteze echipamentele şi sâ recoperteze solul. Se
estimeazâ câ pentru îndeplinirea obligaţiilor contractual sunt necesare
cheltuieli de 600.000 u.m. Presupunem o ratâ de actualizare de 5%.
Sâ se verifice dacâ la sfâ rşitul anului 1 sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active
contingente".
715. La începutul exerciţiului N-2, societatea X a semnat un contract de
închiriere a unei clâ diri în care sâ funcţioneze sediul societâ ţii. Durata
contractului: 5 ani. Redevenţa anualâ : 150.000 u.m. În contract se
precizează că spaţiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar, iar în caz de
reziliere se vor plă ti penaliză ri de 140.000 u.m. pentru fiecare
an de neîndeplinire a contractului. La sfâ rşitul exerciţiului N, societatea şi-a
mutat sediul într-un centru administrativ prestigios, care corespunde mai
bine noii imagini pe care aceasta doreşte să o promoveze.
Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion
în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active
contingente".

716. Societatea prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional.


Pe 5 decembrie N, consiliul de administraţie decide ca, începâ nd cu 1
ianuarie N+1, să lichideze activită ţile externe. Pe 8 decembrie N, s-a
aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. În zilele urmă toare
s-a procedat la informarea clienţilor şi a personalului asupra procesului de
restructurare.
Se estimează că pentru lichidarea activită ţilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.000.000 u.m.
Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente".

717. Societatea îşi desfă şoară activitatea în domeniul prelucră rii laptelui.
Din cauza concurenţei pe piaţă , rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult
mai mici decâ t cele bugetate. Din acest motiv, în exerciţiul N, consiliul de
administraţie a decis să renunţe la fabricarea iaurtului cu aromă de fructe şi
să înceapă producţia de cremă de brâ nză .
În planul de restructurare sunt prevă zute urmă toarele:
- indemnizaţii pentru concedierea unei pă rţi din salariaţi: 2.000.000 u.m.;
- cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brâ nză : 9.000.000 u.m.;
- cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utiliză rii noilor instalaţii: 300.000 u.m.;
- profituri estimate a se obţine din vâ nzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromă de fructe: 900.000 u.m.;
- cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u.m.
La sfâ rşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare. Acest anunţ a indus salariaţilor, clienţilor şi furnizorilor aşteptarea
că societatea va implementa procesul de restructurare.
Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente".

718. Pe 01.06.N, societatea X garantează creditele bancare contractate de


societatea Y. La acea dată , situaţia financiară a societă ţii Y era solidă . În
cursul exerciţiului N+1, situaţia financiară a societă ţii Y se agravează , iar
pe 30.11.N+1 se declară falimentul. La 31.12.N+1, se estimează că sumele
ce trebuie acoperite în numele societă ţii Y sunt de 800.000 u.m.
Să se verifice dacă , pentru societatea X, sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active
contingente", la 31.12.N şi la 31.12.N+1.
719. În luna februarie exerciţiul N, societatea a fost acţionată în instanţă de
că tre un fost angajat. Reclamantul solicită despă gubiri pentru daunele
suferite în timpul unei accidentă ri în perioada în care lucra pentru societate, susţinâ nd că aceasta nu a respectat regulile prevă zute de legislaţia în domeniul protecţiei
muncii. La 31.12.N, avocaţii societă ţii sunt de pă rere că aceasta nu va fi fă cută responsabilă . La 31.12.N+1, ţinâ nd cont de evoluţia procesului, avocaţii consideră că
societatea va fi fă cută ră spunză toare şi va trebui să plă tească despă gubiri în valoare de 700.000 u.m.
Să se verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente", la 31.12.N
şi la 31.12.N+1.

720. În cursul exerciţiului N, societatea X a acţionat în instanţă un concurent pentru utilizarea ilegală a unei licenţe. Tribunalul a decis că societatea concurentă îi va plă ti
lui X despă gubiri în valoare de 100.000 u.m. Concurentul a fă cut recurs la o instanţă superioară . Pâ nă la închiderea exerciţiului N, recursul nu a fost soluţionat. Să se

38
verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a unui activ în bilanţul societă ţii X, în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active
contingente".

721 . O agenţie de voiaj a vâ ndut bilete de avion în valoare de 100.000.000 u.m. Ea percepe comision de 15% din preţul de vâ nzare, restul de 85% revenind companiilor
aeriene în numele că rora s-a realizat vâ nzarea. Să se contabilizeze operaţia de vâ nzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".
722. La 1 ianuarie N, o întreprindere a vâ ndut unui client mâ rfuri în valoare
de 100.000.000 u.m. Condiţiile de decontare sunt urmâ toarele: 50% la
semnarea contractului; 25% peste un an şi 25% peste doi ani. Se
estimeazâ câ societatea-client ar fi putut obţine un credit echivalent pe
piaţa bancarâ la o ratâ de 5%.
Sâ se contabilizeze operaţia de vâ nzare şi repartizarea cheltuielilor financiare între exerciţii în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

723. O întreprindere A schimbâ cu întreprinderea B un stoc de material


consumabile cu valoarea justâ de 100.000 u.m. contra unui stoc de materii
prime cu valoarea justâ de 150.000 u.m.
Sâ se contabilizeze operaţia de schimb, la societatea A, în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

724. În exerciţiul N, societatea X vinde produse-program. Prin contract, ea


se angajeazâ sâ furnizeze servicii de întreţinere timp de doi ani de la data
vâ nzâ rii. Preţul de vâ nzare (60.000 u.m.) trebuie alocat între suma
corespunzâ toare produselor-program (50.000 u.m.) şi suma identificabilâ a
serviciilor ulterioare (10.000 u.m.).
Sâ se contabilizeze operaţia de vâ nzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

725. Pe 25 decembrie N, societatea X a transferat societâ ţii Y mâ rfuri în


valoare de 10.000 u.m. pentru a le vinde în regim de consignaţie la un preţ
de 12.000 u.m. Mâ rfurile au fost vâ ndute pe 5 ianuarie N+1.
Sâ se contabilizeze transferul şi vâ nzarea mâ rfurilor, la societatea X, în conformitate cu IAS 18 „Venituri".
726. Pe data de 10 decembrie N, societatea A vinde mă rfuri în urmă toarele
condiţii: preţ de vâ nzare 70.000.000 u.m., costul mă rfurilor vâ ndute
62.000.000 u.m. Creditul acordat nu depă şeşte duratele obişnuite de
creditare.
Să se contabilizeze operaţia de vâ nzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

727. La 1 mai N, societatea a achiziţionat 100 de obligaţiuni la un preţ


unitar de 2.000 u.m. Pe 1 august N, societatea încasează , în numele
obligaţiunilor, dobâ nda aferentă perioadei 1 august N-1 - 30 iulie N.
Dobâ nda anuală pentru fiecare obligaţiune: 60 u.m.
Să se contabilizeze achiziţia obligaţiunilor şi încasarea dobâ nzilor în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

728. Pe data de 1 octombrie N, societatea a semnat un contract de


concesiune a unui teren pentru o perioadă de 10 ani. Acest contract
generează venituri totale de 120.000.000 u.m. Veniturile sunt repartizate în
mod uniform pe durata contractului şi se încasează anual pe 30
septembrie.
Să se contabilizeze veniturile aferente exerciţiului N în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

729. La 1 octombrie N, s-au achiziţionat 1.000 de acţiuni ALFA la un preţ


unitar de 5.000 u.m. Pe 1 iunie N+1, la societatea ALFA s-a luat decizia de
distribuire a dividendelor aferente exerciţiului N: 50 u.m./acţiune. Prin
achiziţia acestor acţiuni, ALFA devine societate afiliată .

39
Să se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi dreptul de a încasa dividende, în conformitate cu IAS 18 „Venituri".

730. În cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziţionat un teren în valoare de 50.000.000 u.m. Pe 1 decembrie N, s-a obţinut un împrumut de 6.000.000 u.m. pe 2 ani la
o rată a dobâ nzii de 5%, plă tită la sfâ rşitul fiecă rei luni. Împrumutul a fost obţinut special pentru amenajarea terenului. Lucră rile de amenajare au fost demarate la
începutul exerciţiului N+1 şi au continuat pe parcursul întregului exerciţiu.
Să se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatoră rii".

731 . O societate procedează la construirea unei clă diri în care va funcţiona serviciul administrativ. Pentru construcţia clă dirii, întreprinderea a obţinut, în N-1, un
împrumut bancar de 20.000.000 u.m., la o rată a dobâ nzii de 6%, plă tită la sfâ rşitul fiecă rei luni. Împrumutul se rambursează integral pe 31 decembrie N.
Pe 30 septembrie N, s-a încheiat construcţia fizică a clă dirii. Ea nu poate fi dată însă în funcţiune imediat, întrucâ t se doreşte decorarea să lilor de conferinţe şi instalarea
unor accesorii.
Să se stabilească în ce moment se stopează capitalizarea costurilor împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatoră rii".

732. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al că rei cost este de 40.000.000 u.m. şi care va fi amortizată
conform metodei lineare pe o durată de 4 ani.
Administraţia publicâ condiţioneazâ acordarea subvenţiei de angajarea a trei absolvenţi pentru o duratâ minimâ de un an.
Sâ se contabilizeze achiziţia imobilizâ rii, primirea subvenţiei şi tratamentul subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20, ştiind câ se foloseşte metoda
contabilizâ rii subvenţiei la venituri în avans.

733. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.


pentru a achiziţiona o instalaţie al câ rei cost este de 40.000.000 u.m. şi
care va fi amortizatâ conform metodei lineare pe o duratâ de 4 ani.
Administraţia publicâ condiţioneazâ acordarea subvenţiei de angajarea a
trei absolvenţi pentru o duratâ minimâ de un an.
Sâ se contabilizeze achiziţia imobilizâ rii, primirea subvenţiei şi tratamentul subvenţiei în exerciţiul N în conformitate cu IAS 20, ştiind câ se foloseşte metoda deducerii
subvenţiilor pentru investiţii din costul activului.

734. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m.


pentru finanţarea consumului de apâ în luna februarie N. Factura privind
consumul de apâ al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.
Sâ se contabilizeze factura de apâ şi primirea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind câ se foloseşte metoda înregistrâ rii subvenţiilor la venituri.

735. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m.


pentru finanţarea consumului de apâ în luna februarie N. Factura privind
consumul de apâ al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.
Sâ se contabilizeze factura de apâ şi primirea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind câ se foloseşte metoda deducerii subvenţiei.
736. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m.
pentru finanţarea consumului de apâ în luna februarie N. Factura privind
consumul de apâ al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.
În anul N+1, administraţia publicâ a informat întreprinderea câ , din motive întemeiate, este obligatâ sâ ramburseze integral subvenţia pentru consumul de apâ pe care o
primise în exerciţiul precedent. Sâ se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20.

737. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.


pentru a achiziţiona o instalaţie al câ rei cost este de 40.000.000 u.m. şi
care va fi amortizatâ conform metodei lineare pe o duratâ de 4 ani.
Administraţia publicâ condiţioneazâ acordarea subvenţiei de angajarea a
trei absolvenţi pentru o duratâ minimâ de un an. Presupunem câ în
exerciţiul N+1 societatea a fost obligatâ sâ ramburseze 90% din subvenţia
pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent.
Sâ se contabilizeze rambursarea subvenţiei în conformitate cu IAS 20, ştiind câ la data primirii sale subvenţia se înregistrase la venituri în avans.

738. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m.


pentru a achiziţiona o instalaţie al câ rei cost este de 40.000.000 u.m. şi
care va fi amortizatâ conform metodei lineare pe o duratâ de 4 ani.
Administraţia publicâ condiţioneazâ acordarea subvenţiei de angajarea a
trei absolvenţi pentru o duratâ minimâ de un an.
Presupunem câ în exerciţiul N+1 societatea a fost obligatâ sâ ramburseze 90% din subvenţia pentru investiţii pe care o primise în exerciţiul precedent. Sâ se contabilizeze
rambursarea subvenţiei, în conformitate cu IAS 20, ştiind câ la data primirii sale subvenţia se dedusese din valoarea activului.
739. Se cunosc urmă toarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31.12.N:
- profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.m.;
- impozit pe profit: 30.000.000 u.m.;
- interese minoritare: 5.000.000 u.m.
Dividendele în valoare de 40.000.000 u.m. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.000.000 u.m. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.000.000 u.m. La începutul
exerciţiului N, existau în circulaţie 9.000 de acţiuni ordinare. La 30 septembrie N, au fost emise încă 4.000 de acţiuni ordinare. Să se calculeze rezultatul pe acţiune de
bază în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune".

740. În exerciţiul N-1 au fost emise 20.000 de obligaţiuni convertibile în


acţiuni ordinare. Valoarea nominală a unei obligaţiuni 10.000 u.m.,
dobâ nda nominală 10%. La data emisiunii obligaţiunilor, s-a stabilit că pe 1
iulie N+1 fiecare 100 obligaţiuni pot fi convertite în 105 acţiuni.
La începutul exerciţiului N, societatea avea în circulaţie 100.000 acţiuni ordinare. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de 500.000.000 u.m.
Cota ipotetică de impozit pe profit este de 25%. Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe
acţiune".

741 . Se cunosc urmă toarele informaţii privind societatea X, în exerciţiul N:


- rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare: 1.200.000 u.m.;
- numă rul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie: 500.000 acţiuni;
- valoarea justă medie a unei acţiuni în N: 20 u.m.;
- în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpâ rarea a 100.000 acţiuni ordinare la un preţ unitar de 15 u.m. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani. În N-1 şi N nu s-au
exercitat opţiuni.
Sâ se calculeze rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune".

742. La închiderea exerciţiului N, activele cuprind:

40
- un echipament tehnic a câ rui valoare netâ contabilâ este de 10.000 euro; acest echipament a fost achiziţionat la 30.06.N-2;
- un teren achiziţionat la un cost de 1.000 euro pe 01.04.N-3 şi reevaluat la 31.12.N-1 la nivelul sumei de 5.000 euro;
- un stoc de materii prime cumpâ rat la 25.06.N la un cost de 400 euro şi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciţiului N;
- o creanţâ de 2.000 euro privind drepturile asupra unui client strâ in, corespunzâ toare unei vâ nzâ ri efectuate la 21.10.N;
- suma de 20.000 euro în contul curent la bancâ . Raportul de schimb euro/leu a evoluat astfel:
01.04.N-3 30.06.N-2 31.12.N-1 25.06.N 21.10.N 31.12.N
2,6 3,0 3,3 3,7 3,9 4,0
Sâ se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar".
743. La 25 noiembrie N, o întreprindere vinde unui client strâ in produse în
valoare de 10.000 euro. Contravaloarea produselor a fost decontatâ la 25
decembrie N. Cursul de schimb euro/leu a evoluat astfel: la 25 noiembrie
N, 1 euro = 3,9 lei, la 25 decembrie N, 1 euro = 4,0 lei.
Sâ se contabilizeze operaţia de vâ nzare şi încasarea creanţelor.
744. Pe 15 noiembrie N, societatea româ nească X a cumpă rat materii
prime în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectuează pe 5
februarie N+1. Societatea X îşi închide conturile, în fiecare an, la 31
decembrie.
Cursul monedei europene a suportat urmă toarea evoluţie:
- la 15 noiembrie N: 3,9 lei;
- la 31 decembrie N: 4,01 lei;
- la 5 februarie N+1: 4,0 lei.
Să se contabilizeze operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventor şi plata datoriei.

745. La 15 aprilie N, societatea româ nească M a acordat un împrumut de


100.000 euro filialei franceze F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul
unei finanţă ri permanente. Cursul monedei europene a suportat
urmă toarea evoluţie:
- la 15 aprilie N: 3,8 lei;
- la 31 decembrie N: 4,0 lei.
Să se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb
valutar".

746. La 15 aprilie N, societatea franceză M a acordat un împrumut de


100.000 euro filialei F din Româ nia. Acest împrumut are, de fapt, caracterul
unei finanţă ri permanente. Cursul monedei europene a suportat
urmă toarea evoluţie:
- la 15 aprilie N: 3,8 lei;
- la 31 decembrie N: 4,0 lei.
Să se contabilizeze, la F, primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb
valutar".

747. Pe 30.12.N, societatea F a achiziţionat o imobilizare corporală în


urmă toarele condiţii: preţ de cumpă rare 80.000.000 u.m., cheltuieli cu
transportul şi instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m. Politica
grupului din care face parte F este de a include în costul imobiliză rilor
corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea
lor. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobiliză rii este de 15.000.000 u.m. Presupunem o cotă de impozit de 25%. Să se procedeze la retrată rile
prealabile consolidă rii.
748. În cursul exerciţiului N, societatea F a capitalizat cheltuieli de cercetare în valoare de 10.000.000 u.m., acestea urmâ nd să se amortizeze linear, începâ nd cu 1
ianuarie N+1 pe o perioadă de 5 ani. Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei. Presupunem o cotă de
impozit pe profit de 25%. Să se procedeze la retrată rile prealabile consolidă rii.
749. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă , în timp ce politica grupului este de a amortize aceste bunuri în
mod linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă şi o durată de
utilitate de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%, normă de amortizare degresivă = 30%).
Presupunem o cotâ de impozit de 25%.
Sâ se procedeze la retratâ rile prealabile consolidâ rii pentru exerciţiul N.

750. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazâ metoda de amortizare degresivâ , în timp ce politica grupului este de a amortize aceste bunuri în mod
linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualâ nulâ şi o duratâ de utilitate
de 5 ani (normâ de amortizare linearâ = 20%, normâ de amortizare degresivâ = 30%). Presupunem o cotâ de impozit de 25%.
Sâ se procedeze la retratâ rile prealabile consolidâ rii pentru exerciţiul N+1, ştiind câ se realizeazâ consolidarea pe bazâ de fluxuri.

751 . Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazâ metoda de amortizare degresivâ , în timp ce politica grupului este de a amortize aceste bunuri în mod
linear. Filiala achiziţionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualâ nulâ şi o duratâ de utilitate
de 5 ani (normâ de amortizare linearâ = 20%, normâ de amortizare degresivâ = 30%). Presupunem o cotâ de impozit de 25%.
Sâ se procedeze la retratâ rile prealabile consolidâ rii pentru exerciţiul N+1, ştiind câ se realizeazâ consolidarea pe bazâ de solduri.

752. Fie societatea M al câ rei capital este format din 5.900 de acţiuni cu valoarea nominalâ de 1.000 u.m. Adunarea generalâ decide diminuarea capitalului social cu
90.000 u.m. în vederea rambursâ rii câ tre asociaţi. Sâ se contabilizeze diminuarea capitalului social.
753. Societatea M are capitalul social format din 6.000 de acţiuni cu
valoarea nominală de 1.000 u.m. Adunarea generală a asociaţilor decide
acoperirea unei pierderi provenite din exerciţiile trecute în valoare de
10.000 u.m., prin anularea a 10 acţiuni.
Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.

754. Societatea X a contractat un împrumut bancar în urmă toarele condiţii:


- valoarea împrumutului 100.000 u.m.;
- rata împrumutului: 12% (rată anuală );
- durata împrumutului: o lună .
Să se prezinte înregistră rile contabile generate de împrumut.
755. Presupunem că , la sfâ rşitul lunii aprilie N, societatea prezintă urmă toarea situaţie privind taxa pe valoarea adă ugată : TVA deductibilă 9.500 u.m., TVA
colectată 7.600 u.m. Să se regularizeze TVA.
756. Societatea Alfa îşi desfă şoară activitatea într-o economie hiperinflaţionistă . Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 „Raportarea financiară în
economiile hiperinflaţioniste" pentru prima dată la închiderea exerciţiului N.
41
Situaţiile financiare ale societă ţii la închiderea exerciţiului N, întocmite în costuri istorice, cuprind, printre altele, urmă toarele elemente:
- terenuri: 400.000 u.m.; terenurile au fost achiziţionate pe 1 decembrie N-2 şi au fost reevaluate la 31.12.N-1;
- stocuri de mă rfuri: 80.000 u.m.; mă rfurile au fost achiziţionate pe 30 noiembrie N;
- creanţe clienţi: 150.000 u.m.; creanţele provin dintr-o vâ nzare realizatâ pe 1 septembrie N;
- venituri din vâ nzarea mâ rfurilor: 400.000 u.m.;
- cheltuieli cu mâ rfuri: 300.000 u.m.
Sâ se prezinte valoarea corectatâ de efectele inflaţiei pentru elementele prezentate anterior, la 31.12.N, ştiind câ indicele general al preţurilor a evoluat astfel:
01.12.N -2 31.12.N -1 30.09. N 30.11. 31.12. N
N
100 150 170 180 200

757. La 25 noiembrie N, societatea X vinde produse unui client extern la un


preţ de 10.000 euro. Contravaloarea produselor vâ ndute urmeazâ a fi
încasatâ pe 25 februarie N+1.
În exerciţiul N, cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel:
- la 25 noiembrie N, 1 euro = 3 lei;
- la 31 decembrie N, 1 euro = 3,2 lei.
Presupunem câ diferenţele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%. Sâ se calculeze şi sâ se
contabilizeze impozitul amâ nat aferent creanţelor clienţi la 31.12.N.

758. O întreprindere româ neascâ a cumpâ rat de la un furnizor strâ in, la 25


octombrie N, mâ rfuri în valoare de 50.000 euro. Decontarea contravalorii
mâ rfurilor a fost efectuatâ la 25 ianuarie N+1. Întreprinderea îşi închide
conturile sale la 31 decembrie N.
Cursul monedei europene a suportat urmă toarea evoluţie:
- la 25 octombrie N: 3 lei;
- la 31 decembrie N: 2,9 lei;
- la 25 ianuarie N+1: 3,2 lei.
Să se prezinte înregistră rile în contabilitatea societă ţii româ neşti.

759. La 1 septembrie N, societatea româ nească M a acordat un împrumut


de 2.000.000 franci filialei sale elveţiene F. Acest împrumut are, de fapt,
caracterul unei finanţă ri permanente. Cursul monedei elveţiene a suportat
urmă toarea evoluţie:
- la 1 septembrie N: 3 lei/franc;
- la 31 decembrie N: 3,1 lei/franc.
Să se prezinte înregistră rile în contabilitatea societă ţii M la 1 septembrie şi la 31 decembrie N.
760. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10.000 USD. Cursul valutar la data subscrierii este de 3,1 lei/USD. Aportul adus de acţionari în
contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD şi de numerar depus la bancă în sumă de 6.000 USD. Cursul valutar la data recepţiei
mijlocului fix adus ca aport în natură este de 3,2 lei/USD, iar cel de la data vă rsă rii numerarului în valută în contul bancar al societă ţii este de 3,05 lei/USD. Înregistraţi în
contabilitate operaţiunile.
761. O societate comercială hotă ră şte majorarea capitalului social cu 10.000 lei prin compensarea unei datorii faţă de un furnizor. Înregistraţi în contabilitate
operaţiunile.
762. Se dau urmâ toarele date: societatea A are un capital social, vâ rsat în totalitate, divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominalâ de 1 leu. Se hotâ râ şte majorarea
capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1.400 lei. În schimbul acestui aport se emit 1.000 de acţiuni. Suma capitalurilor proprii este de 14.000
lei, fiind reprezentate, pe lângâ capitalul social, de rezervele constituite de societate în sumâ de 4.000 lei. Totodatâ , societatea a plâ tit în numerar suma de 20 lei
reprezentâ nd cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.
763. Se majoreazâ capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totalâ de 7.000 lei în acţiuni. În schimbul acestor obligaţiuni, societatea emite 5.000 de
acţiuni, valoarea nominalâ a unei acţiuni fiind de 1 leu, iar valoarea de emisiune, de 1,4 lei. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.
764. Din contabilitatea unei societâ ţi comerciale se extrag urmâ toarele date existente la sfâ rşitul anului:
- capital social: 3.000 lei;
- rezerve legale: 200 lei;
- venituri obţinute: 4.000 lei;
- cheltuieli efectuate: 2.000 lei, din care 800 lei reprezintâ cheltuieli cu impozitul pe profit pâ nâ în luna noiembrie, inclusiv.
Sâ se întocmeascâ formula contabilâ de înregistrare a repartizâ rii la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unitâ ţii. Cota de impozit pe profit este de 16%.
765. Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profilului net pe
urmă toarele destinaţii:
a) dividende de plată : 1.200 lei;
b) rezultat reportat: 500 lei;
c) alte rezerve: 100 lei;

766. O societate comercială urmează să primească în contul bancar o


subvenţie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. După achiziţionarea
utilajului în valoare de 5.000 lei, se achită factura prin bancă . Estimă rile
legate de amortizarea utilajului sunt: durata de utilizare de 5 ani, ritmul
linear, valoarea reziduală nulă .
Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei pă rţi din subvenţie, la sfâ rşitul primului an de utilizare.

767. Societatea comercială Alfa SA obţine dreptul de a primi o subvenţie


pentru investiţii în valoare de 3.000 lei. Ulterior se primeşte prin virament
bancar subvenţia respectivă . Din această subvenţie se finanţează , parţial,
procurarea unui utilaj în valoare de 10.000 lei; durata normal de funcţionare
a utilajului este de 5 ani, amortizabil prin metoda lineară . După primul an de
utilizare, utilajul respectiv este vâ ndut la preţul de 9.000 lei. În aceste
condiţii se restituie prin bancă subvenţia ră masă . Plata furnizorului se face
prin virament bancar.
Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv anul şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii.
768. O societate comercialâ emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea
nominal de 10 lei. Dobâ nda anualâ este de 50%. La scadenţâ - dupâ un an
- obligaţiunile se convertesc în acţiuni, în condiţiile în care valoarea
nominalâ totalâ a acţiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontâ rile se
fac în numerar.
Sâ se înregistreze în contabilitate operaţiile.

42
769. O societate comercialâ emite 10.000 de obligaţiuni care se vâ nd la
valoarea nominalâ de 1 leu/bucatâ . Dobâ nda anualâ este de 45%. Dupâ un
an obligaţiunile se râ scumpâ râ la valoarea nominalâ , iar apoi se anuleazâ .
Atâ t vâ nzarea, câ t şi cumpâ rarea obligaţiunilor, precum şi plata dobâ nzii se
realizeazâ cu numerar în al doilea an.
Sâ se înregistreze în contabilitate operaţiile.

770. O societate comercialâ emite un pachet de 1.000 obligaţiuni cu


valoarea nominalâ şi preţ de rambursare de 25 lei, care se vâ nd prin bancâ
la preţul de 20 lei/bucatâ . Rata dobâ nzii este de 10%. Obligaţiunile se
râ scumpâ râ în numerar dupâ 2 ani, la un preţ de 25 lei/bucatâ , apoi se
anuleazâ . Primele de rambursare se amortizeazâ în douâ tranşe anuale
egale.
Sâ se înregistreze în contabilitate operaţiile.

771 . O societate comercialâ primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumâ de 10.000 lei. Rambursarea împrumutului se face începâ nd cu luna a X-a de la
contractare şi pâ nâ în luna a XlV-a, în tranşe egale. Dobâ nda anualâ este de 40% şi se plâ teşte lunar. Sâ se înregistreze în contabilitate operaţiile.
772. O societate comercială primeşte un credit bancar în devize în valoare
de 1.000 USD la cursul de 3 lei/USD, care se restituie în două tranşe egale
la sfâ rşitul fiecă rui an. Dobâ nda anuală este de 10% şi se achită la sfâ rşitul
fiecă rui an. La sfâ rşitul primului an cursul este de 3,1 lei/USD, iar la
sfâ rşitul anului doi cursul este de 2,8 lei/USD.
Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.

773. O filială primeşte de la societatea-mamă un împrumut pe 2 ani de


8.000 lei, care se restituie în două tranşe anuale egale. Dobâ nda anuală
este de 10% şi se plă teşte la sfâ rşitul anului.
Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitate (la filială ).

774. Se achiziţionează un program informatic la preţul de 10.000 lei, TVA


19%, care se achită prin virament bancar. Amortizarea programului
informatic, potrivit deciziei Consiliului de Administraţie, se face în 3 ani, prin
metoda lineară . După 3 ani este scos din evidenţă . Se înregistrează în
contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea programului.
Să se înregistreze în contabilitate operaţiile.

775. O societate comercială hotă ră şte să -şi modernizeze tehnologia de


fabricaţie a unui produs. Unitatea achită în numerar un avans de 5.000 lei
unui institut de proiectare care va realiza lucră rile de dezvoltare. După
finalizarea lucră rilor, institutul facturează documentaţia la valoarea de
20.000 lei, TVA 19%, acestea urmâ nd să fie recepţionate. Decontarea
facturii se face prin bancă , ţinâ ndu-se seama de avansul achitat.
Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 20 de luni.
Sâ se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea lunarâ a cheltuielilor de dezvoltare şi scoaterea din evidenţâ a cheltuielilor amortizate.

776. Se achiziţioneazâ un teren cu preţul de 50.000 lei, TVA 19%, care se


achitâ cu ordin de platâ . Pe acest teren se efectueazâ apoi lucrâ ri de
desecare de o firmâ specializatâ . Lucrâ rile de amenajare sunt facturate la
suma de 20.000 lei, TVA 19%, iar apoi se face recepţia finalâ . Investiţia se
amortizeazâ într-o perioadâ de 4 ani. Dupâ 3 ani se vinde terenul împreunâ
cu amenajâ rile aferente pentru suma de 80.000 lei, TVA 19%.
Sâ se înregistreze în contabilitate operaţiile.

777. O societate realizeazâ prin efort propriu o construcţie ale câ rei lucrâ ri
au început la 01.01.2005. În scopul realizâ rii construcţiei societatea
contracteazâ un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 100.000 lei,
cu o dobâ ndâ de 40% pe an la data de 01.01.2005. Creditul se restituie în
4 rate anuale egale împreunâ cu dobâ nzile aferente.
Pâ nâ la utilizarea efectivâ a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaţa de capital, generâ nd venituri financiare încasate astfel:
- în 2005: 10.000 lei;
- în 2006: 12.000 lei;
- în 2007: 12.500 lei.
Lucrarea are o valoare totalâ de 300.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmâ toarele:
- în 2005: 80.000 lei;
- în 2006: 120.000 lei;
- în 2007: 100.000 lei.
Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. Valoarea reziduală a construcţiei este nulă . Se utilizează regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizează la
31.12.2009. Calculul amortiză rii începe la 1 ianuarie 2010.
Să se determine dobâ nzile capitalizabile în anul 2007 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatoră rii".

778. O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale că rei lucră ri au început la 01.01.2007. În scopul realiză rii construcţiei societatea contractează la data de
01.01.2005 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobâ ndă de 40% pe an. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreună cu
dobâ nzile aferente. Pâ nă la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaţa de capital, generâ nd venituri financiare încasate astfel:
- în 2005: 100.000.000 lei;
- în 2006: 120.000.000 lei;
- în 2007: 125.000.000 lei.
Lucrarea are o valoare totală de 3.000.000.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmă toarele:
- în 2005: 800.000.000 lei;
- în 2006: 1.200.000.000 lei;
- în 2007: 1.000.000.000 lei.
Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. Valoarea reziduală a construcţiei este nulă . Se utilizează regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizează la
31.12.2007. Calculul amortiză rii începe de la 1 ianuarie 2008.
Sâ se determine dobînzile capitalizabile în anul 2006 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorâ rii".

43
779. O societate realizeazâ prin efort propriu o construcţie ale câ rei lucrâ ri
au început la 01.01.2005. În scopul realizâ rii construcţiei societatea
contracteazâ la data de 01.01.2005 un credit bancar pe termen de 4 ani în
valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobâ ndâ de 40% pe an. Creditul se
restituie în 4 rate anuale egale împreunâ cu dobâ nzile aferente.
Pâ nâ la utilizarea efectivâ a sumelor împrumutate acestea au fost plasate pe piaţa de capital, generâ nd venituri financiare încasate astfel:
- în 2005: 100.000.000 lei;
- în 2006: 120.000.000 lei;
- în 2007: 125.000.000 lei.
Lucrarea are o valoare totalâ de 3.000.000.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmâ toarele:
- în 2005: 800.000.000 lei;
- în 2006: 1.200.000.000 lei;
- în 2007: 1.000.000.000 lei.
Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. În perioada 01.01.2006 -31.06.2006 lucrarea este întreruptâ din motive tehnice. Valoarea rezidualâ a construcţiei este
nulâ . Se utilizeazâ regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizeazâ la 31.12.2007.
Sâ se determine dobâ nzile capitalizabile în anul 2005 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorâ rii".
780. O societate realizeazâ prin efort propriu o construcţie ale câ rei lucrâ ri
au început la 01.01.2005. În scopul realizâ rii construcţiei societatea
contractează la data de 01.01.2004 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobâ ndă de 40% pe an. Creditul se restituie în 4 rate anuale
egale împreună cu dobâ nzile aferente. Pâ nă la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaţa de capital, generâ nd venituri financiare încasate
astfel:
- în 2005: 100.000.000 lei;
- în 2006: 120.000.000 lei;
- în 2007: 125.000.000 lei.
Lucrarea are o valoare totală de 3.000.000.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmă toarele:
- în 2005: 800.000.000 lei;
- în 2006: 1.200.000.000 lei;
- în 2007: 1.000.000.000 lei.
Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. În perioada 01.01.2006 -31.06.2006 lucrarea este întreruptă din motive tehnice. Valoarea reziduală a construcţiei este
nulă . Se utilizează regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizează la 31.12.2007.
Să se determine dobâ nzile capitalizabile în anul 2006 în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatoră rii".

781 . O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La sfâ rşitul primei luni, constructorul facturează lucră rile de investiţii la valoarea
de 6.000 lei, TVA 19%. În a doua lună se finalizează lucră rile de investiţii şi se facturează restul lucră rilor în valoare de 4.000 lei, TVA 19%. Achitarea facturilor se face cu
ordin de plată . Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. După amortizarea integrală , depozitul se vinde cu preţul de 3.000 lei, TVA 19%, factura încasâ ndu-se cu
ordin de plată .
Sâ se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.

782. Se reevalueazâ pentru prima datâ o clâ dire care are valoarea de
intrare de 3.000 lei, iar valoarea justâ de 5.500 lei. Amortizarea cumulatâ a
clâ dirii la data reevaluâ rii este de 1.000 lei.
Sâ se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, dacâ se utilizeazâ procedeul reevaluâ rii valorii râ mase.

783. La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un


cost de achiziţie fâ râ TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de
transport este supus unui regim de amortizare linear, în funcţie de o duratâ
normalâ de utilizare de 5 ani. La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost
reevaluat la 10.500 lei (valoarea netâ reevaluatâ ).
Sâ se facâ înregistrâ rile contabile pentru:
1) achiziţionarea mijlocului de transport şi amortizarea pentru anul N;
2) amortizarea pentru anul N+1 şi reevaluarea pentru anul N+1 prin metoda reevaluâ rii valorii râ mase.

784. La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un


cost de achiziţie fâ râ TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de
transport este supus unui regim de amortizare linear, în funcţie de o duratâ
normalâ de utilizare de 5 ani.
La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justâ de
10.500 lei (valoarea netâ reevaluatâ ).
Sâ se facâ înregistrâ rile contabile pentru:
1) achiziţia mijlocului de transport şi amortizarea anului N;
2) amortizarea anului N+1 şi reevaluarea, dacă se utilizează metoda reevaluă rii valorii brute şi a amortiză rii cumulate.
785. O unitate de exploatare minieră , care aplică IAS, achiziţionează o bandă transportoare în valoare de 4.900 lei, estimâ nd cheltuieli cu demontarea benzii de 500
lei. Durata de viaţă a benzii transportoare este de 9 ani. Valoarea actualizată a cheltuielilor de demontare este de 212 lei. Cum se înregistrează această situaţie în
contabilitate?
786. Societatea-mamă acordă un împrumut pe doi ani de 8.000 lei unei filiale, care se restituie în două tranşe anuale egale. Dobâ nda anuală este de 10% şi se
încasează la sfâ rşitul fiecă rui an.
Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societă ţii-mamă .

787. Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc de transport a că rui valoare de


înregistrare este de 8.000 lei, amortizabil în 4 ani prin regimul linear. După
doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se casează . Valoarea
neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor.
Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

788. Se hotă ră şte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hâ rtiei care
are valoarea contabilă de 12.000 lei. În acest scop, se cumpă ră component
de 3.000 lei, TVA 19%, care se încorporează în echipamentul supus
moderniză rii. Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani, iar
durata ră masă , de 4 ani. Amortizarea investiţiei se face pe durata ră masă .
Să se efectueze înregistrarea în contabilitate a urmă toarelor operaţii:
- cumpă rarea accesoriilor;
- achitarea facturii cu ordin de platâ ;
- încorporarea accesoriilor;
- amortizarea anualâ a maşinii pe durata râ masâ dupâ efectuarea modernizâ rii.
44
789. O societate comercialâ acordâ unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 10.000 lei pe o duratâ de 2 ani cu o dobâ ndâ preferenţialâ de 30% pe an.
Împrumutul se restituie în douâ tranşe egale la sfâ rşitul fiecâ rui an, câ nd se încaseazâ şi dobâ nzile anuale. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment şi, ca urmare, nu s-au
mai încasat rata din anul al doilea şi dobâ nda aferentâ , care se trec la pierderi. Decontâ rile se fac prin bancâ . Înregistraţi în contabilitate operaţiile.
790. O societate comercialâ acordâ la l ianuarie 2007 unei alte întreprinderi un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,1 lei/USD.
Dobâ nda este de 20%, calculatâ anual, şi nu se capitalizeazâ . La sfâ rşitul primului an, cursul dolarului (în funcţie de care se calculeazâ şi dobâ nda) este de 3,2 lei/USD.
Dobâ nda se încaseazâ la începutul anului urmâ tor, câ nd cursul valutar este de 3,15 lei/USD. La sfâ rşitul celui de-al doilea an, câ nd se restituie împrumutul, cursul valutar
este de 3,3 lei/USD. Dobâ nda aferentâ celui de-al doilea an se înregistreazâ şi se încaseazâ tot la acelaşi curs de 3,3 lei/USD.
Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

791. Societatea X aduce ca aport în naturâ la capitalul societâ ţii Y un mijloc


de transport a câ rui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10.000
lei, iar amortizarea cumulatâ este de 2.000 lei. În schimbul acestui mijloc
de transport societatea Y emite 8.000 acţiuni cu valoarea nominală 1 leu/acţiune. Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală . Să se înregistreze aceste operaţii
în contabilitatea societă ţii Y.

792. Se achiziţionează 1.000 de acţiuni cu preţul de 20 lei/bucată în scopul


obţinerii de dividende anuale, unitatea intenţionâ nd să le deţină pe o
perioadă mai mare de un an. Plata are loc ulterior prin bancă . La sfâ rşitul
anului se constată că a scă zut cursul acestor acţiuni la 18 lei/bucată . La
sfâ rşitul anului urmă tor cursul era de 17 lei/bucată , moment în care se vâ nd
în numerar 200 de acţiuni.
Înregistraţi în contabilitate operaţiile în conformitate cu IAS 39.

793. O întreprindere ţine evidenţa stocurilor de materii prime la cost efectiv


cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiară .
- stocul iniţial de materii prime este de 100 kg;
- costul de achiziţie al stocului iniţial 120 lei;
- cumpă ră ri de materii prime în cursul lunii: 400 kg, costul de achiziţie fiind de 1,4 lei/kg, TVA 19%;
- la inventarierea de la sfâ rşitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective.
Înregistraţi în contabilitate operaţiile.

794. Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producţie de


2.000 lei pentru a fi vâ ndute în consignaţie la preţ de 3.000 lei. După
vâ nzarea produselor, se trimite factura şi se încasează în numerar.
Înregistraţi în contabilitate aceste operaţii.
795. Societatea A livreazâ societâ ţii B mâ rfuri în valoare de 10.000 lei, TVA
19%. Costul de achiziţie al mâ rfurilor livrate de societatea A este de 8.000
lei. Furnizorul acceptâ ca decontarea sâ se facâ pe baza unui bilet la ordin
întocmit de client. Dupâ primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la
bancâ şi se încaseazâ la scadenţâ .
Sâ se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea furnizorului (societatea
A).

796. Societatea A livreazâ produse finite societâ ţii B (pentru aceasta


produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei, TVA 19%.
Furnizorul acceptâ ca decontarea sâ se facâ pe baza unui efect de comerţ
(bilet la ordin). Dupâ primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la
bancâ spre încasare la scadenţâ . Costul de producţie al produselor finite
livrate este de 500 lei.
Sâ se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului (societatea B).

797. Conform contractului, clientul acordâ furnizorului un avans în numerar


de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreazâ clientului
semifabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%.
Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei.
Decontarea facturii se face prin bancâ , ţinându-se seama de avansul
acordat anterior.
Sâ se înregistreze operaţiile în contabilitatea clientului.

798. Conform contractului, clientul acordâ furnizorului un avans în numerar


de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreazâ clientului
semifabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se
face prin bancă , ţinâ ndu-se seama de avansul acordat anterior.
Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea furnizorului.

799. O societate comercială vinde mă rfuri unui client extern, în condiţia de


livrare FOB, în valoare de 1.000 USD, cursul valutar la data factură rii fiind
de 3,3 lei/USD. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui
bilet la ordin întocmit de client. Ulterior, furnizorul îl depune la bancă spre
scontare. Taxa scontului percepută de bancă , respectiv dobâ nda aferentă
împrumutului sunt de 10%. La data încasă rii efective a efectului comercial
scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD.
Înregistraţi operaţii în contabilitatea furnizorului.

800. Se vâ nd unui client mă rfuri pe bază de aviz de însoţire a mă rfii în


valoare de 1.000 lei, TVA 19%; ulterior se întocmeşte şi factura.
Decontă rile se fac prin bancă .
Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societă ţi.

801 . Se încasează prin bancă , în decembrie, chiria aferentă lunii ianuarie a anului urmă tor, în sumă de 100 lei, TVA 19%. În anul urmă tor se include în rezultat valoarea
chiriei. Să se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.

45
802. Societatea A livrează societă ţii B mă rfuri în valoare de 1.000 lei, TVA 19%. Costul de achiziţie al mă rfurilor vâ ndute este de 600 lei. Decontarea facturii se face pe
baza unui cec emis de societatea B. Sâ se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.
803. Se primeşte un credit bancar pe 3 luni în sumâ de 9.000 lei, care trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începâ nd cu sfâ rşitul primei luni. Dobâ nda este de 40%
pe an şi trebuie achitata lunar. Înregistraţi în contabilitate operaţiile.
804. Se primeşte, la începutul lunii februarie, un credit bancar pe douâ luni în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,2 lei/USD. Dobâ nda de 1% pe lunâ se achitâ în
valuta la sfâ rşitul fiecâ rei luni, câ nd se restituie şi cele douâ rate egale. La sfâ rşitul lunii februarie cursul dolarului este de 3,3 lei/USD, iar la sfâ rşitul lunii martie cursul
este de
3,1 lei/USD. Înregistraţi în contabilitate operaţiile.
805. Care sunt principalele forme de înregistrare contabila în partida dublâ , precum şi rolul registrelor şi formularelor mai importante pe care acestea le utilizeazâ în
comun?
806. Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse?

807. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de


inventariere anualâ a elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii, potrivit
normelor în domeniu?
808. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situaţii, se înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu?
809. Care sunt modelele şi regulile corespunză toare evaluă rii elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii inventariate, potrivit normelor în domeniu şi
reglementă rilor contabile aplicate?
810. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efectuarea compensă rii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere, potrivit
normelor în domeniu?
811. Care sunt lucră rile premergă toare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale?
812. Care sunt destinaţiile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru repartizarea profitului net la entită ţile economice cu capital integral sau majoritar de
stat?
813. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livră ri şi încasă ri aferente, precum şi modul de realizare a operaţiunilor de această natură ?
814. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale conform OMFP 1752/2005?
815. Cum se vor efectua calculele şi înregistră rile contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc:
a) valoarea materiilor prime 2.000 euro;
b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 euro;
c) taxe vamale = 15%;
d) TVA în vamă = 19%;
e) în ziua întocmirii declaraţiei vamale de import se practică un curs valutar de 3,96 lei, iar la finele anului, de 3,97 lei.

816. Cum se înregistrează în contabilitate urmă toarele operaţii effectuate


de o societate comercială în legă tură cu un credit bancar pe termen de 2
ani, care se rambursează integral la scadenţă :
a) obţinerea creditului în sumă de 10.000 euro la un curs de 38 lei/euro;
b) evaluarea la finele exerciţiului a datoriei în devize, cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38,8 lei/euro;
c) evaluarea la finele exerciţiului urmă tor a datoriei în devize, cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38,5 lei/euro;
d) la scadenţă , se rambursează creditul bancar la cursul valutar de 39,1 lei/euro.

817. O societate comercială efectuează şi înregistrează în contabilitate


operaţiile economice ce privesc:
a) acordarea unui împrumut în lei în sumă de 10.000 lei unei societă ţi în capitalul că reia se deţine o participaţie. Împrumutul este acordat pe o perioadă de 2 ani, cu
dobâ ndă de 20%;
b) dobâ nda pentru primul an;
c) rambursarea la scadenţă a împrumutului şi încasarea dobâ nzii aferente. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?
818. Cum se înregistreazâ urmâ toarele operaţii privind producţia de bunuri
şi valorificarea acestora:
a) obţinerea de produse finite la preţul standard de 2.000 lei;
b) produsele finite se livreazâ clienţilor la preţul de vâ nzare de 2.400 lei,
TVA 19%;
c) transportul produselor se efectueazâ de o unitate specializatâ , iar tariful aferent se factureazâ clienţilor pentru suma de 500 lei, TVA 19%;
d) la finele lunii se calculeazâ şi se înregistreazâ diferenţele nefavorabile între preţul de înregistrare şi costul efectiv al produselor finite, în sumâ de 150 lei.
819. Cum se înregistreazâ urmâ toarele operaţii în contabilitatea unei
societâ ţi comerciale:
a) produse finite la preţul de înregistrare de 1.250 lei, cu diferenţe de preţ nefavorabile de 250 lei;
b) produsele finite obţinute se transferâ în magazinul propriu de prezentare şi desfacere, unde evidenţa se conduce la preţul de vâ nzare cu amâ nuntul, inclusiv TVA,
care este de 4.500 lei.
c) mâ rfurile se vâ nd în totalitate, descâ rcâ ndu-se şi gestiunea.

820. În baza unui contract de concesiune, cum se înregistreazâ operaţiile


economice ce privesc:
a) primirea unei clâ diri în concesiune, cunoscâ nd valoarea contabilâ a acesteia de 200.000 lei; amortizarea anualâ , durata de viaţâ utilâ 5 ani, amortizare linearâ ;
b) redevenţa anualâ datoratâ este de 5.000 lei;
c) cu acordul proprietarului se efectuează , cu o unitate specializată , o modernizare a clă dirii în valoare de 50.000 lei, TVA 19%. Modernizarea este efectuată cu 5 ani
înainte de expirarea contractului;
d) predarea că tre proprietar a clă dirii şi a moderniză rii efectuate.

821 . Se predă în concesiune o clă dire, operaţiune referitor la care se vor efectua înregistră rile contabile pentru urmă toarele operaţii economice:
a) predarea clă dirii în concesiune, cunoscâ nd valoarea contabilă a acesteia
de 200.000 lei;
b) redevenţa anuală curentă este de 5.000 lei;
c) primirea clă dirii şi a moderniză rii efectuate de că tre chiriaş şi amortizată integral, în valoare de 50.000 lei.

822. Cum se înregistrează urmă toarele operaţii în contabilitatea unei firme


prestatoare de servicii:
a) se execută lucră ri în favoarea terţilor la tariful facturat de 50.000 lei, TVA
19%;
b) 50% din valoarea facturată se decontează cu filă CEC;
c) 30% din valoarea facturată se decontează cu efect comercial onorat la scadenţă ;
d) 20% din valoarea facturată se decontează cu numerar încasat înainte de data stabilită pentru decontare, cu scont acordat de 5%.

46
823. O societate comercială participă cu 51% la constituirea capitalului
social al altui agent economic. În acest scop se efectuează şi se
înregistrează urmă toarele operaţii:
a) se subscriu şi se plâ tesc prin virament 1.000 de acţiuni care au valoarea nominalâ de 50 lei şi cea de emisiune, de 60 lei;
b) unitatea emitentâ îi acordâ dividende de 50% pentru primul an, dupâ care râ scumpâ râ 300 de acţiuni la preţul de 62 lei şi alte 200 de acţiuni la preţul de 49 lei.

824. Cum se înregistreazâ operaţiile economice de mai jos în contabilitatea


unei unitâ ţi producâ toare de bunuri:
a) se achiziţioneazâ ambalaje în valoare de 600 lei, TVA 19%;
b) ulterior, ambalajele se expediazâ integral câ tre terţi, cu produse finite evaluate la preţul de vâ nzare total de 5.000 lei, TVA 19%;
c) de la unitatea terţâ se reprimesc, în sistemul restituirii directe, ambalaje goale în valoare de 400 lei, diferenţa de 200 lei reprezentâ nd ambalaje care nu se mai
restituie de câ tre client.

825. O unitate cu profil comercial efectueazâ şi înregistreazâ operaţiile


economice care se prezintâ în continuare:
a) se achiziţioneazâ mâ rfuri ce se reflectâ în contabilitate la costul de achiziţie de 5.000 lei, însoţite de ambalaje în valoare de 600 lei, care circulâ în regim de restituire
directâ . TVA este de 19%.
b) ambalajele primite anterior, dupâ golirea de conţinut, au urmâ toarele destinaţii:
- ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite;
- ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate;
- ambalaje în sumâ de 100 lei se reţin pentru nevoi proprii. Cum se înregistreazâ în contabilitate aceste operaţiuni?
826. Se emit obligaţiuni în vederea obţinerii unui împrumut referitor la care
se cunosc urmă toarele elemente:
- numă rul obligaţiunilor emise 20.000 buc.;
- valoarea nominală a unei obligaţiuni 10 lei;
- valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei;
- valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei;
- rata anuală a dobâ nzii 10%;
- termenul de rambursare a împrumutului 10 ani;
- primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata împrumutului.
Să se înregistreze în contabilitate urmă toarele operaţii:
a) obligaţiunile emise şi vâ ndute;
b) dobâ nda aferentă ;
c) amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor;
d) rambursarea la scadenţă a împrumutului.

827. În legă tură cu obligaţiunile emise anterior în vederea obţinerii unui


împrumut se cunosc urmă toarele elemente:
- numă rul obligaţiunilor emise 20.000 buc.;
- valoarea nominală a unei obligaţiuni 10 lei;
- valoarea de emisiune a unei obligaţiuni 9,6 lei;
- valoarea de rambursare a unei obligaţiuni 10,5 lei;
- rata anuală a dobâ nzii 10%;
- termenul de rambursare a împrumutului 10 ani;
- primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata împrumutului.

47
Sâ se înregistreze în contabilitate urmâ toarele operaţii:
a) cu trei ani înainte de scadenţâ se râ scumpâ râ 3.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de 10.75 lei/obligaţiune şi alte 2.000 de obligaţiuni la costul de achiziţie de
10.1 lei/obligaţiune.
b) obligaţiunile totale râ scumpâ rate se anuleazâ .

828. Se vor reflecta în contabilitate urmâ toarele operaţii economice:


a) potrivit facturii fiscale, se acordâ un avans furnizorului de materii prime în valoare de 10.000 lei, TVA 19%;
b) se aprovizioneazâ materii prime cunoscâ nd: preţul facturat de furnizor 100.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate 1.000 lei, remizâ de 2%
acordatâ de furnizor pentru vâ nzâ ri ce depâ şesc 40.000 lei,
TVA 19%;
c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziţionate se deschide un
acreditiv din care se efectueazâ plata.

829. Sâ se înregistreze în contabilitate operaţiile economice ce privesc:


a) vâ rsarea aporturilor subscrise în vederea majorâ rii capitalului social constâ nd într-un utilaj şi o construcţie neterminatâ , evaluate la 30.000 lei şi respectiv 270.000
lei;
b) finalizarea în regie proprie a construcţiei, pâ nâ la recepţia acesteia fiind imobilizate cheltuieli însumâ nd încâ 320.000 lei;
c) duratele normale de utilizare pentru cele douâ categorii de imobilizâ ri sunt de 10 ani pentru utilaj şi 50 de ani pentru clâ dire, iar regimul de amortizare utilizat este
cel linear (se vor contabiliza numai operaţiile aferente primului an de utilizare).
830. Să se înregistreze în contabilitate urmă toarele operaţii economice
realizate de un agent economic:
a) se realizează în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului propriu, a că rei valoare este de 20.000 lei;
b) investiţia realizată se amortizează linear într-o perioadă de 5 ani, contabilizâ ndu-se numai amortizarea aferentă primului an;
c) după un an de la realizarea investiţiei terenul este vâ ndut la preţul total de 130.000 lei, TVA 19%. Valoarea sa contabilă este de 70.000 lei.

831. Se achiziţionează cu plata în rate o linie de fabricaţie referitor la care


se cunosc:
a) valoarea imobiliză rii achiziţionate este de 800.000 lei, iar avansul plă tit de întreprindere este de 10%, TVA 19%;
b) plata se face în 10 rate anuale egale, dobâ nda totală datorată fiind de 70.000 lei, iar dobâ nda aferentă primei rate este de 7.000 lei (se vor contabiliza numai
operaţiile aferente primului an).
Cum se înregistrează în contabilitate?

832. Cum se înregistrează în contabilitate urmă toarele operaţii privind


casarea unei imobiliză ri corporale:
a) se casează un mijloc de transport complet amortizat a că rui valoare contabilă este de 160.000 lei;
b) operaţia de casare (dezmembrarea) este efectuată de o firmă specializată , care, pentru serviciul prestat, emite o factură în valoare de 6.000 lei, TVA 19%;
c) pentru decontarea obligaţiei faţă de firma specializată întreprinderea emite un efect comercial, care este acceptat;
d) ca urmare a dezmembrâ rii activului, se recupereazâ materiale auxiliare şi piese de schimb reprezentâ nd 5% şi respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizâ rii;
e) piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin effort propriu a unui alt mijloc de transport.
833. Cum înregistreazâ în contabilitate o societate comercialâ urmâ toarele
operaţii economice:
a) se caseazâ un calculator electronic integral amortizat a câ rui valoare contabilâ este de 15.000 lei;
b) se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator evaluat la 20.000 lei a câ rui duratâ normalâ de utilizare este de 4 ani, regimul de amortizare utilizat fiind cel linear;
c) întreprinderea înregistreazâ amortizarea aferentâ primului an de utilizare a noului calculator, dupâ care, din cauza unui incendiu, se contabilizeazâ scoaterea
acestuia din evidenţâ .

834. Cum se vor înregistra urmâ toarele operaţii economice privind ieşirea
din gestiune a unor imobilizâ ri corporale în contabilitatea unei societâ ţi
comerciale:
a) un aparat de mâ surâ şi control constatat lipsâ la inventariere în valoare
de 30.000 lei şi amortizat 20% este scos din evidenţâ , cunoscâ nd câ activul
respectiv este imputat unui salariat al unitâ ţii la nivelul valorii contabile
nete, TVA 19%, cu reţinerea din salariu
a debitului;
b) se transmite unui terţ, cu titlu gratuit, un utilaj a câ rui valoare contabilâ
este de 40.000 lei, amortizat 90%.
835. Se realizează în antrepriză o construcţie referitor la care se cunosc
urmă toarele elemente:
a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei;
b) execuţia construcţiei se desfă şoară pe parcursul a două perioade de gestiune, costul total al lucră rilor facturate de antreprenor este de 700.000 lei, exclusiv TVA,
valoarea lucră rilor facturate la sfâ rşitul primei perioade de gestiune fiind de 300.000 lei, TVA 19%;
c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizează prin virament integral după finalizarea şi recepţia construcţiei.
Cum se înregistrează în contabilitate?

836. Cum se înregistrează în contabilitate achiziţia unui autoturism din


import referitor la care se cunosc urmă toarele elemente:
a) preţul de achiziţie 10.000 euro, cursul de schimb la data achiziţiei 35 lei/euro;
b) taxe vamale 10% şi TVA 19%;
c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializată care emite factură pentru suma de 1.000 lei, TVA 19%.
837. Se recepţionează şi se înregistrează în contabilitate materii prime
referitor la care se cunosc:
a) cantitate livrată 4.000 kg la preţ de 5 lei/kg, cantitate recepţionată 3.400 kg, lipsă 600 kg, din care 500 kg se impută că ră uşului şi 100 kg delegatului unită ţii, TVA
19%;
b) preţul de evidenţă este prestabilit în sumă de 5 lei/kg, iar contravaloarea transportului, conform facturii terţului, este în sumă de 1.000 lei, TVA 19%.
838. Cum se vor înregistra urmâ toarele operaţii economice în contabilitatea
unei întreprinderi care utilizeazâ varianta metodei inventarului permanent şi
a preţului standard:
a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: preţul unitar standard 10 lei/kg, preţul unitar de facturare 11 lei/kg, cantitatea aprovizionatâ
700 kg, TVA facturatâ 19%;
b) cheltuieli de transport facturate de o firmâ specializatâ 800 lei, TVA 19%;
c) materiale lansate în consum în valoare de 3.000 lei, precum şi predate cu titlu gratuit, în valoare de 1.500 lei. Diferenţele de preţ sunt nefavorabile, în valoare de 9%.

48
839. Utilizâ ndu-se metoda inventarului permanent şi preţul prestabilit ca
preţ de evidenţâ , sâ se înregistreze operaţiile:
a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscâ nd: preţul facturat de furnizor de 20.000 lei, preţul standard de 21.000 lei şi TVA de 19%;
b) echipamentul este distribuit integral salariaţilor, care suportâ 50% din costuri, înregistrâ ndu-se totodatâ şi repartizarea diferenţelor de preţ aferente.

840. Aprovizionarea cu materii prime ocazioneazâ efectuarea şi


înregistrarea operaţiilor:
a) avans în valoare de 20.000 lei, inclusiv TVA, plâ tit prin virament furnizorului;
b) materii prime recepţionate, pentru care nu s-a primit factura, evaluate la 50.000 lei, TVA 19%;
c) conform facturii primite ulterior, valoarea materiilor prime recepţionate este de 51.000 lei, TVA 19%. Obligaţia faţă de furnizor se decontează în mod obişnuit.
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

841 . Cum se vor înregistra în contabilitate urmă toarele operaţii economice:


a) reparaţia a cinci SDV-uri, efectuată de o firmă specializată , al că rei cost facturat este de 700 lei/bucată , TVA 19%;
b) trimiterea de matriţe la terţi pentru a fi prelucrate, în valoare de 5.000 lei, costul facturat al prelucră rii reprezentâ nd 20% din valoarea matriţelor, TVA
19%.

842. Cum se vor înregistra urmă toarele operaţii economice în contabilitatea


unei întreprinderi productive:
a) la începutul exerciţiului se continuă procesul de fabricaţie pentru
producţia în curs de execuţie evaluată la 60.000 lei;
b) se obţin 5.000 bucă ţi de produse finite, evaluate la preţul standard unitar de 20 lei/bucată , costul efectiv fiind de 22 lei/bucată ;
c) se vâ nd produse finite la preţul de vâ nzare total de 90.000 lei, TVA 19%. Preţul de înregistrare al producţiei vâ ndute este de 75.000 lei, iar coeficientul de repartizare
a diferenţelor de preţ este de 6%.

843. Cum se vor înregistra în contabilitate operaţiile economice de mai jos:


a) se acordă produse finite propriilor salariaţi, la preţul de înregistrare total
de 40.000 lei, produsele în cauză nefiind scutite de TVA;
b) pentru produsele acordate se datoreazâ de salariaţi un impozit de 16%, iar contribuţiile acestora la fondul de şomaj şi fondul pentru asigurâ ri sociale de sâ nâ tate sunt
de 1% şi respectiv 6,5%.

844. Referitor la producţia vâ ndutâ , cum se înregistreazâ operaţiile


economice ce privesc:
a) produsele facturate clienţilor la preţul de vâ nzare de 100.000 lei, TVA 19%, acceptâ ndu-se o cambie la a câ rei valoare se adaugâ dobâ nda datoratâ de câ tre client de
3% din valoarea totalâ a creanţei;
b) cambia se depune la bancâ spre scontare, scontul reţinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial;
c) preţul de evidenţâ al produselor vâ ndute este de 75.000 lei.

845. Cum se vor înregistra în contabilitate urmâ toarele operaţii economice:


a) plata prin virament a unui avans în sumâ de 10.000 lei, în vederea achiziţionâ rii unor bilete de tratament şi odihnâ ;
b) achiziţia a cinci bilete în valoare unitarâ de 3.000 lei, TVA 19%, şi achitarea cu numerar a diferenţei în momentul ridicâ rii biletelor;
c) distribuirea integralâ a biletelor câ tre salariaţi, avâ nd în vedere câ întreprinderea suportâ 70% din valoarea acestora.

846. Ambalajele care circulâ în sistemul restituirii directe ocazioneazâ


efectuarea şi înregistrarea urmâ toarelor operaţii:
a) împreunâ cu mâ rfurile achiziţionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2.000 lei, din care se restituie 80%;
b) 15% din totalul ambalajelor se reţin de client, iar 5% sunt deteriorate din vina clientului, fapt pentru care se primeşte facture furnizorului.
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

847. Cum se vor înregistra în contabilitate urmă toarele operaţii economice:


a) se primesc ambalaje de la prelucrare, cunoscâ nd: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2.000 lei, costul facturat al prelucră rii 400 lei, TVA 19%, preţul
prestabilit al ambalajelor primate 2.500 lei;
b) odată cu mă rfurile se vâ nd şi ambalaje în valoare de 1.800 lei, TVA 19%, iar coeficientul mediu pe baza că ruia se repartizează diferenţele favorabile este de 5%.

848. În capitalul social aferent unei societă ţi comerciale se efectuează şi se


înregistrează urmă toarele modifică ri:
a) subscrierea unui aport în natură sub forma unei instalaţii tehnice evaluate la 75.000 lei, pentru care corespund 15.000 de acţiuni noi la valoarea unitară de 5 lei;
b) primirea aportului în natură subscris anterior;
c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve, emiţâ ndu-se 2.000 de acţiuni noi cu o valoare unitară de 5 lei;
d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi de 4.000 lei ce provine din exerciţiul N-2, cunoscâ nd că unitatea dispune de un capital social
divizat în 7.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 5 lei.
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

849. Cum se vor înregistra urmă toarele operaţii referitoare la acţiunile


emise anterior de unitate:
a) râ scumpâ rarea a 1.000 acţiuni la preţul unitar de 5,2 lei şi valoarea nominalâ aferentâ de 5 lei, cu decontare ulterioarâ ;
b) anularea a jumâ tate din acţiunile râ scumpâ rate;
c) vâ nzarea a 200 acţiuni câ tre un terţ, la preţul de 5,3 lei/acţiune, cu decontare prin virament;
d) vâ nzarea a 300 acţiuni câ tre angajaţii unitâ ţii, la preţul de 5 lei/acţiune, cu încasare imediatâ în numerar.

850. Se realizeazâ un împrumut obligatar referitor la care se înregistreazâ urmâ toarele operaţii:
a) subscrierea de câ tre terţi a 2.000 de obligaţiuni cu valoarea de vâ nzare de 4,7 lei/obligaţiune, valoarea nominalâ de 5 lei/obligaţiune şi valoarea de rambursare de
5,2 lei/obligaţiune;
b) încasarea integralâ a sumelor de la obligatari, cu decontare prin virament;
c) dobâ nda datoratâ obligatarilor pentru primul an, cunoscâ nd câ emisiunea s-a realizat cu o dobâ ndâ anualâ de 15%;
d) amortizarea primelor de rambursare aferentâ întregii perioade de derulare a împrumutului;
e) râ scumpâ rarea la finele primului an a 200 de obligaţiuni, cu decontare în
numerar, precum şi anularea acestora.
Cum se înregistreazâ în contabilitate aceste operaţii?

851 . Se obţine un credit bancar pentru o perioadâ de 6 ani cu o dobâ ndâ anualâ de 20%, referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaţiile ce privesc:
a) obţinerea creditului în valoare de 600.000 lei;
b) dobâ nda datorată bă ncii pentru al doilea an ştiind că în anul 1 s-a rambursat rata şi decontarea acesteia;
49
c) rata devenită restantă la scadenţa fixată pentru primul an;
d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?
852. În legă tură cu amenajarea unui teren se efectuează şi se
înregistrează urmă toarele operaţii:
a) acordarea unui avans de 20.000 lei, TVA 19%, pe baza facturii primite în acest sens;
b) primirea în acelaşi exerciţiu a facturii finale aferente lucră rilor executate de terţ, în valoare de 100.000 lei, TVA 19%;
c) amortizarea aferentă primilor doi ani de exploatare, cunoscâ nd că valoarea investiţiei se va recupera pe o perioadă de 10 ani;
d) vâ nzarea amenajă rii la începutul celui de-al treilea an, la un preţ mai mare cu 10% decâ t valoarea ră masă neamortizată , TVA 19%.
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

853. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parţial ocazionează


efectuarea şi înregistrarea urmă toarelor operaţii:
a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb, evaluate la 20 lei/buc., şi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc.;
b) valoarea lucră rilor de casare este facturată de un terţ la tariful de 10 lei/oră , fiind luate în calcul 40 ore, TVA 19%; c) scă derea din evidenţă a activului casat, a că rui
valoare de intrare este de 5.000 lei, recuperată în proporţie de 85% prin intermediul
amortiză rii;
d) decontarea obligaţiei faţâ de executantul lucrâ rii, cunoscâ nd câ a solicitat un avans de 200 lei, TVA 19%, diferenţa achitâ ndu-se în numerar. Cum se înregistreazâ în
contabilitate aceste operaţii?

854. Vâ nzarea unui utilaj cu plata în rate ocazioneazâ efectuarea şi


înregistrarea operaţiilor de mai jos:
a) facturarea activului vâ ndut, în condiţiile încasâ rii unui avans de 25% din preţul negociat de 200.000 lei, exclusiv TVA, cu o dobâ ndâ totalâ de 40.000 lei, TVA 19%;
b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpâ râ tor;
c) scâ derea din evidenţâ a utilajului, a câ rui valoare de intrare este de 400.000 lei, amortizatâ în proporţie de 55%;
d) reflectarea TVA devenitâ exigibilâ aferentâ ratei scadente în prima lunâ în cazul încheierii contractului de vâ nzare pe o perioadâ de 48 luni.
Cum se înregistreazâ în contabilitate aceste operaţii?

855. În baza unui contract de leasing operaţional pentru o instalaţie de


lucru, locatorul înregistreazâ urmâ toarele operaţii:
a) întocmirea facturii câ tre utilizatorul bunului pentru redevenţa aferentâ lunii curente, de 4.000 lei, TVA 19%;
b) evidenţierea amortizâ rii ce a stat la baza calculâ rii redevenţei, cunoscâ nd câ valoarea de intrare este de 160.000 lei, durata contractului este de 5 ani, valoarea
rezidualâ prevâ zutâ este de 10.000 lei, iar regimul de amortizare aplicat este cel linear;
c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opţiunii utilizatorului;
d) scă derea din evidenţă a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate.
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

856. În vederea achiziţionă rii unor elemente de mobilier sunt efectuate mai
multe operaţii şi înregistră ri contabile, după cum urmează :
a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaţiei efectuate de furnizor de 20.000 lei;
b) recepţionarea bunurilor facturate de terţ, în care este consemnat preţul de vâ nzare de 21.000 lei, TVA 19%;
c) diminuarea obligaţiei faţă de furnizor cu avansul acordat anterior şi subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenţa ră masă ;
d) decontarea la scadenţă a biletului la ordin subscris. Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

857. Cum se înregistrează în contabilitate urmă toarele operaţii effectuate


ce privesc achiziţionarea de materii prime:
a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2.000 lei, TVA 19%;
b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializată la tariful de 400 lei, TVA 19%;
c) recepţionarea materiilor prime avâ nd în vedere că valoarea aferentă cantită ţii totale livrate este de 10.000 lei, iar furnizorul acordă un rabat pentru defecte de
calitate de 2%;
d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenţei datorate furnizorului.
858. Cum se vor înregistra urmă toarele operaţii economice referitoare la
gestiunea de materiale consumabile:
a) recepţionarea a 750 unitâ ţi din sortimentul A la preţul unitar facturat de furnizor de 50 lei, TVA 19%;
b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.000 lei, TVA 19%, fiind facturate de o unitate specializatâ . Materialele pentru care acestea se efectueazâ sunt
înregistrate la preţul prestabilit;
c) costul total efectiv de achiziţie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente, ştiind câ la începutul perioadei unitatea deţinea materiale în valoare de
20.000 lei, a efectuat aprovizionâ ri de 35.000 lei, sau consumat materiale de 10.000 lei şi se aplicâ varianta inventarului intermitent;
d) lipsurile nesoluţionate sunt de 5.000 lei, cu diferenţe de preţ favorabile de 10% constatate la inventarierea anualâ .

859. În legâ turâ cu echipamentul de lucru ce se achiziţioneazâ de la terţi,


se efectueazâ şi se înregistreazâ operaţiile economice ce privesc:
a) cumpâ rarea a 300 halate la preţul unitar de 600 lei, TVA 19%;
b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4.000 lei, fiind facturate de o unitate specializatâ ;
c) predarea câ tre salariaţi, în baza tabelelor întocmite în acest sens, a 30% din lotul de bunuri cumpâ rate anterior; salariaţii suportâ 50% din cost, TVA
19%;
d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente
echipamentului eliberat în exploatare.
Cum se înregistreazâ în contabilitate aceste operaţii?
860. În cadrul unui agent economic cu activitate de producţie se realizeazâ
şi se înregistreazâ mai multe operaţii economice, şi anume:
a) obţinerea a 1.000 unită ţi din produsul A, care se urmă resc la preţul prestabilit de 25 lei/unitate;
b) diferenţa de preţ aferentă producţiei înregistrate anterior este favorabilă , de 5 lei/unitate;
c) vâ nzarea a 50% din bunurile obţinute la un preţ negociat care este cu 20% mai mare decâ t costul efectiv de producţie aferent;
d) scă derea din evidenţă a producţiei vâ ndute.
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

861 . În contabilitatea unei unită ţi cu profil de producţie se înregistrează operaţiile economice referitoare la:
a) obţinerea a 1.000 bucă ţi din produsul A la costul de producţie unitar de
50 lei;
b) livrarea integrală , fă ră facturare, a producţiei obţinute la un preţ de vâ nzare cu 15% mai mare decâ t costul total de producţie, TVA 19%;
c) întocmirea facturii că tre beneficiarul produselor finite;
d) scă derea din evidenţă a producţiei vâ ndute.

50
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

862. În contabilitatea unui agent economic ce comercializează mă rfuri se vor înregistra operaţiile de mai jos, în condiţiile utiliză rii preţului prestabilit:
a) recepţionarea mă rfurilor cumpă rate la preţul facturat de furnizor de 10.000 lei, TVA 19%. Preţul standard aferent este de 9.000 lei;
b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1.000 lei, TVA 19%, şi decontare dintr-un avans de trezorerie;
c) vâ nzarea a jumâ tate din mâ rfurile achiziţionate, cu decontare ulterioarâ , cunoscâ nd câ preţul negociat este cu 20% mai mare decâ t preţul standard aferent;
d) descâ rcarea gestiunii pentru mâ rfurile vâ ndute;
e) repartizarea diferenţelor de preţ aferente mâ rfurilor vâ ndute în baza coeficientului de repartizare determinat în acest sens.
Cum se înregistreazâ în contabilitate aceste operaţii?

863. Se vor reflecta în contabilitate urmâ toarele operaţii economice specific


comercializâ rii mâ rfurilor cu plata în rate:
a) facturarea mâ rfurilor câ tre cumpâ râ tor, cunoscâ ndu-se urmâ toarele
elemente: preţul cu amâ nuntul, inclusiv TVA, 8.000.000 lei; avansul achitat
de cumpâ râ tor este de 20% din valoarea bunurilor; dobâ nda cuvenitâ
vâ nzâ torului este de 800.000 lei; TVA aferentâ
avansului este de 255.456 lei, iar TVA pentru rate este de 1.021.824 lei;
b) scâ derea din evidenţâ a mâ rfurilor vâ ndute anterior, cunoscâ ndu-se în
plus TVA de 1.277.280 lei şi adaosul comercial de 611.156 lei;
c) evidenţierea veniturilor impozabile corespunzâ toare dobâ nzii, la
scadenţa acesteia;
d) TVA colectatâ aferentâ tuturor ratelor devenite scadente.
Cum se înregistreazâ în contabilitate aceste operaţii?
864. Utilizarea unor ambalaje de câ tre un agent economic ocazioneazâ
efectuarea înregistrâ rilor pentru operaţiile ce se prezintâ în continuare:
a) recepţionarea ambalajelor, cunoscâ nd câ preţul înscris în facturâ , exclusiv TVA, este de 4.000 lei, iar preţul total prestabilit afferent este cu 10% mai mic;
b) repartizarea diferenţelor de preţ nefavorabile de 10% ca urmare a predă rii de ambalaje cu titlu gratuit că tre alte unită ţi, în valoare totală de 20.000 lei preţ
prestabilit;
c) reţinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5.000 lei de că tre un client, fapt pentru care se facturează , în condiţiile utiliză rii sistemului de restituire directă .
Cum se înregistrează în contabilitate aceste operaţii?

865. Să se înregistreze în contabilitate urmă toarele operaţii referitoare la


gestiunea clienţilor:
a) facturarea a 400 unită ţi din sortimentul de marfă A, cunoscâ nd că preţul unitar, exclusiv TVA, este de 120 lei, din care se acordă un rabat de 2% pentru defecte de
calitate, TVA fiind de 19%;
b) încasarea creanţei de 1.000 $ faţă de un partener extern la cursul de 29 lei/$, avâ nd în vedere că a avut loc o creştere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data
livră rii bunurilor;
c) livrarea, cu facturare ulterioară , a 250 unită ţi din semifabricatul B la preţul de vâ nzare unitar de 200 lei;
d) primirea a 100 buc. ambalaje restituite de altă unitate, facturate anterior proforma la valoarea unitară de 130.000 lei;
e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70.000 lei.

866. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai jos referitoare la


aprovizionarea cu valori materiale:
a) cumpă rarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50.000 lei, din care o remiză de 2% pentru livră ri ce depă şesc 20.000 lei, TVA 19%;
b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituitâ la operaţia anterioarâ ;
c) achitarea obligaţiei de 8.500 $ faţâ de un partener extern de la care s-a achiziţionat un utilaj, cunoscâ nd câ la efectuarea importului cursul de schimb a fost de 28 lei,
iar la momentul plâ ţii a înregistrat o scâ dere cu 7%;
d) recepţionarea, fâ râ facturâ , a 500 kg de materie primâ din sortul A la preţul unitar de 75 lei, TVA 19%;
e) soluţionarea obligaţiei comerciale de 30.000 lei, avâ ndu-se în vedere câ în luna anterioarâ s-a acordat furnizorului un avans de 10%, iar diferenţa este achitatâ cu
numerar.

867. O societate-filialâ F a înregistrat la începutul exerciţiului N-1 cheltuieli


de constituire de 12.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul
prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere.
Se cer înregistrâ rile de preconsolidare a amortizâ rii în bilanţul anului N, dacâ se utilizeazâ metoda de consolidare pe solduri.

868. O societate-filialâ F a înregistrat în exerciţiul N-1 cheltuieli de


constituire de 12.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul prevede
înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit şi pierdere.
Se cer înregistrâ rile de preconsolidare a pâ rţii neamortizate a cheltuielilor în bilanţul exerciţiului N-1.

869. La o societate comercialâ capitalul social este 10.000 lei, rezervele


2.000 lei, numâ rul de acţiuni 2.000. Se procedeazâ la majorarea capitalului
social prin emiterea a 400 acţiuni noi la valoarea nominal de 5 lei/acţiune,
egalâ cu preţul de emisiune.
Care este valoarea contabilă a unei acţiuni înainte şi după majorarea capitalului, mă rimea teoretică a DS-ului şi raportul de paritate între vechile şi noile acţiuni?

870. Dispuneţi de urmă toarele date: o societate a achiziţionat mă rfuri din


import, cheltuielile legate de achiziţie fiind: valoarea în vamă 2.500.000 lei;
taxe vamale 250.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 300.000
lei; cheltuieli de manipulare 10.000 lei; prime de asigurare 90.000 lei;
reducere comercială primită 60.000 lei; diferenţe de curs valutar rezultate
din plata furnizorului extern 10.000 lei. Întreprinderea
estimează că mă rfurile vor fi vâ ndute la preţul de 6.000.000 lei. În scopul
vâ nză rii se estimează urmă toarele cheltuieli: cheltuieli de transport
2.000.000 lei; comisioane privind vâ nză rile 600.000 lei; costul garanţiei
acordate după vâ nzare 800.000 lei.
Ce valoare au mă rfurile la închiderea exerciţiului financiar?

871 . Dispuneţi de urmă toarele date: profit net înainte de impozitare 1.350.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creanţei clienţi 90.000 lei; creştere
cheltuieli în avans 36.000 lei; creştere datorii furnizori 120.000 lei; plă ţi impozit pe profit 540.000 lei; plă ţi privind: achiziţia de terenuri 300.000 lei, achiziţia unei clă diri
450.000 lei, achiziţia de maşini, utilaje, instalaţii 120.000 lei; împrumuturi încasate din emisiunea de obligaţiuni 120.000 lei; dividende plă tite aferente activită ţii de
finanţare
51
312.000 lei.
Să se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activită ţile de exploatare, investiţii şi finanţare.
872. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.000 lei şi
include în facturâ şi preţul activitâ ţii de service dupâ instalare în valoare de
9.000 lei. Activitatea de service se realizeazâ în anul N+1.
Conform IAS 18 „Venituri", sâ se calculeze venitul care afecteazâ contul de profit şi pierdere al anului N.

873. O întreprindere de servicii de consultanţâ contabilâ efectueazâ o


prestaţie câ tre un client în urmâ toarele condiţii: durata contractului 01.08.N
- 31.03.N+1; valoarea devizului: 20.000 lei; costul total estimate este de
16.000 lei.
Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform IAS 18 „Venituri", ştiind câ pentru execuţia contractului s-au angajat cheltuieli de
10.000 lei?

874. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.000 obligaţiuni cu


un preţ de rambursare de 4.1 lei/obligaţiune şi o valoare nominal de 4
lei/obligaţiune. La dorinţa purtâ torului, obligaţiunile pot sâ fie convertite în
acţiuni, paritatea de conversie fiind: o acţiune cu valoare nominalâ de 3 lei
pentru o obligaţiune. Purtâ torii a 2.000 de obligaţiuni decid sâ converteascâ
titlurile lor în acţiuni ale societâ ţii ABC.
Care este valoarea primei de conversie a obligaţiunilor în acţiuni?

875. Situaţia înainte de dubla mâ rire a capitalului social se prezintâ astfel:


capital social 15.000 lei împâ rţit în 15.000 acţiuni; rezerve 3.000 lei. Se
decide creşterea capitalului social prin dubla mâ rire astfel: faza I -
încorporâ ri de rezerve în valoare de 2.000 lei, pentru care se emit 2.000
acţiuni, iar în faza a Il-a - aporturi în numerar pentru care se emit 4.000 acţiuni a 1 leu/acţiune, preţ de emisiune. Să se determine mă rimile DA-ului şi DS-ului.

876. SC ABC SA deţine un teren cu o valoare contabilă de 900.000 lei. La


sfâ rşitul anului N, terenul este reevaluat la valoarea justă de 1.200.000 lei.
La sfâ rşitul exerciţiului N+3, terenul este reevaluat la valoarea justă de
1.100.000 lei.
Conform IAS 16 „Imobiliză ri corporale", care este valoarea rezervei din reevaluare la sfâ rşitul anului N+3?

877. Dispuneţi de urmă toarele informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate


de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-au achiziţionat titluri de
participare eliberate în proporţie de 90%; preţul de cumpă rare a fost de
40.000 u.m., partea eliberată fiind plă tită imediat la achiziţie; s-au emis la
valoarea nominală obligaţiuni în valoare de 20.000 lei în schimbul unui
teren de aceeaşi valoare; s-au încasat 32.000 u.m. din vâ nzarea unei
imobiliză ri corporale; s-a efectuat o plată de 9.000 u.m. reprezentâ nd o rată
dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale un împrumut
pe termen lung în valoare de 6.000 u.m.
Indicaţi care este, conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie", fluxul de trezorerie din activitatea de investiţii.

878. Cu ocazia inventarului aferent exerciţiului N se estimează o cheltuială


probabilă privind activitatea de exploatare de 60.000 lei pentru un litigiu cu
unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. În cursul anului N+1 se
plâ teşte colaboratorului extern suma de 40.000 lei ca rezultat al deciziei din instanţâ .
Cum este afectat contul de profit şi pierdere în anul N+1?
879. Se cunosc urmâ toarele informaţii pentru o imobilizare corporalâ achiziţionatâ la 01.01.N: preţ de cumpâ rare 200.000 lei, taxe vamale 20.000 lei, reducere
comercialâ primitâ 4.000 lei, durata de utilizare estimate 8 ani, valoarea rezidualâ estimatâ 16.000 lei, metoda de amortizare linearâ . Ş tiind câ întreprinderea aplicâ IAS
16 „Imobilizâ ri corporale" şi câ în cursul anului N+1 se menţine estimarea privind valoarea rezidualâ , dar se reestimeazâ durata totalâ de utilizare la 11 ani, sâ se
calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentâ acestui exerciţiu şi valoarea contabilâ netâ .
880. Dispuneţi de urmâ toarele informaţii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziţie 400.000 lei, durata utilâ de viaţâ 10 ani, metoda de amortizare
linearâ . Dupâ 6 ani de utilizare imobilizarea corporalâ este reevaluatâ cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire, mai puţin amortizarea
corespunzâ toare (indice = 4). Cunoscâ nd câ întreprinderea opteazâ pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe mâ sura amortizâ rii
echipamentului, care este suma înregistratâ în al optulea an de utilizare a echipamentului?

881 . Dispuneţi de urmâ toarele informaţii referitoare la tranzacţiile effectuate de o întreprindere comercialâ în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate
din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10.000 u.m.; s-au emis şi încasat la valoarea nominal obligaţiuni în valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o
plată de 6.000 u.m. reprezentâ nd o rată dintr-un contract de leasing financiar; s-a încasat suma de 3.000 u.m. reprezentâ nd dobâ nda aferentă unui împrumut pe termen
lung acordat unei filiale.
Indicaţi care este, conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie", fluxul de trezorerie din activitatea de finanţare.

882. Situaţia creanţelor clienţi la sfâ rşitul anului N este: client A 23.800 lei,
inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 60%; client B 9.000 lei,
exclusiv TVA, probabilitate de neîncasare 20%; client C 5.950 lei, inclusiv
TVA 19%, probabilitate de încasare 70%.
Care este mă rimea provizionului pentru deprecierea creanţelor clienţi ce trebuie constituit la sfâ rşitul anului N?
883. Dispuneţi de urmă toarele date: vâ nză ri de mă rfuri 8.000 u.m., costul
mă rfurilor vâ ndute 6.000 lei; vâ nză ri de produse finite 10.000 lei; venituri
din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 4.000 lei; subvenţii de exploatare
aferente materiilor prime 800 lei; producţie imobilizată 20.000 lei; producţie
obţinută la cost de producţie 40.000 lei; stoc
iniţial de produse finite 1.000 lei; stoc final de produse finite 32.000 lei; alte venituri din exploatare 10.000 lei; venituri din provizioane privind deprecierea creanţelor
clienţi 3.000 lei.
Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este mă rimea cifrei de afaceri şi a veniturilor din exploatare?
884. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziţionat
pe 01.01.N să fie stabilită la 8 ani; costul de achiziţie al imobiliză rii
respective este de 100.000 lei, valoarea rezidualâ 8.000 lei. Activul va fi amortizat în sistem linear. Dupâ 3 ani, conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de
funcţionare cu 1 an şi reestimarea valorii reziduale la
6.000 lei.
52
Sâ se determine cheltuiala cu amortizarea aferentâ anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizâ ri corporale".

885. O întreprindere prezintâ urmâ toarele informaţii privind stocul de


produse finite: stoc iniţial 2.000 lei; producţie curentâ 20.000 lei; vâ nzâ ri de
produse finite 29.988 lei inclusiv TVA 19%; societatea practicâ un adaos de
20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.
Ce valoare prezintâ în bilanţ stocul de produse finite?

886. Dispuneţi de datele: profit net 3.000 u.m.; cheltuieli cu amortizarea


900 lei; pierderi din diferenţe de curs valutar 300 lei; venituri din investiţii
financiare 2.700 lei; stocuri: sold iniţial 10.000 lei şi final 8.000 lei; clienţi:
sold iniţial 6.000 lei şi final 4.000 lei; furnizori: sold iniţial 1.500 lei şi final
500 lei; impozit pe profit datorat: sold iniţial 1.300 lei şi final 200 lei; dobâ nzi
încasate legate de exploatare 3.000 lei; dividende plâ tite legate de
exploatare aferente anului curent 5.000 lei.
Conform IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie", calculaţi fluxul de trezorerie provenit din exploatare.

887. O societate are la data bilanţului creanţe în valutâ de 1.000 $, valoare


contabilâ 2.900 lei, datorii în valutâ 2.000 $, valoare contabilâ 5.600 lei,
disponibilitâ ţi în valutâ 100 $, valoare contabilâ 260 lei, utilaje din import
11.000 lei, preţ de cumpă rare 4.000 $. La închiderea exerciţiului, cursul dolarului a fost 1 $ = 2,8 lei.
Ce valori vor avea aceste elemente în bilanţul de deschidere?

888. Se cunosc urmă toarele date pentru un contract de leasing financiar:


valoarea justă a bunului 300.000 lei, valoarea actualizată a plă ţilor
minimale 280.000 lei, rata implicită a contractului la locatar 10% pe an, iar
la locator 6% pe an, redevenţa anuală plă tibilă la 31 decembrie 70.000 lei,
data semnă rii contractului 1 ianuarie N, avans la data semnă rii
contractului 40.000 lei.
Care este valoarea dobâ nzii şi a recuperă rii investiţiei contabilizate la locator la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing"?

889. Dispuneţi de urmă toarele date din bilanţ: imobiliză ri 6.400 lei, mă rfuri
1.200 lei, disponibil la bancă 400 lei, capital subscris vă rsat 3.400 lei, alte
rezerve 1.200 lei, furnizori 2.800 lei, clienţi - creditori 600 lei.
Care este mă rimea activului net contabil?

890. Societatea X achiziţionează o sondă de extracţie din import. Se ştie


că : preţul de import (valoarea în vamă) este de 20.000 lei, taxa vamală
10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%, iar cheltuielile estimate cu
demontarea, mutarea sondei şi refacerea amplasamentului la terminarea
extracţiei sunt de 1.800 lei.
Indicaţi mă rimea costului de achiziţie şi a taxelor datorate în vamă .
891. Societatea X a achiziţionat un utilaj în exerciţiul N-2 la preţul de 25.000 lei, durata 5 ani, amortizabil linear. În exerciţiul N (dupâ 3 ani de funcţionare) are loc
reevaluarea utilajului la valoarea justâ de 18.000 lei. Precizaţi efectele generate în exerciţiul N privind plusul de valoare rezultat în condiţiile aplicâ rii metodei de
reevaluare prin creşterea valorii contabile nete.
892. În urma a douâ reevaluâ ri succesive ale unei imobilizâ ri corporale sau obţinut urmâ toarele date: în exerciţiul N o creştere de valoare de 100 lei, iar în exerciţiul
N+1 o reducere de valoare de 120 lei.
Ce determinâ reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizâ ri corporale"?

893. O societate achiziţioneazâ materii prime pe baza facturii: preţ de


cumpâ rare 500 u.m., rabat 2%, remizâ 1%, scont de decontare 1%, TVA
19%.
Care vor fi efectele în situaţiile financiare dacâ scontul se va contabiliza la plata facturii?

894. Societatea X achiziţioneazâ la 20.08.N un utilaj la costul de achiziţie


de 12.000 lei, duratâ de funcţionare 8 ani.
Indicaţi valoarea amortizâ rii aferente exerciţiului N+1 şi valoarea contabilâ râ masâ la finele exerciţiului N+1 dacâ sistemul utilizat este cel degresiv.
895. Dispuneţi de urmâ toarele date privind produsele finite la o societate
comercialâ : stoc la începutul lunii 400.000 lei cost standard, diferenţe de
preţ favorabile la produsele în stoc 20.000 lei; intrâ ri de produse finite în
cursul lunii 600.000 lei cost standard; diferenţe de preţ nefavorabile aferente produselor intrate 80.000 lei; ieşiri de produse finite 900.000 lei cost standard.
Precizaţi influenţa asupra situaţiilor financiare determinată de diferenţele de
preţ.

896. Societatea a primit o subvenţie de 50% pentru investiţii de la buget


pentru achiziţionarea unui utilaj în sumă de 3.000 lei. Utilajul achiziţionat a
fost utilizat şi amortizat pentru suma de 2.400 lei, după care s-a vâ ndut
unui client la preţul de 800 lei.
Cum sunt afectate bilanţul şi contul de profit şi pierdere?

897. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile prezintă


urmă toarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei, cont 121 (SC) = 5.000 lei, cont
129 = 5.000 lei, cont 105 = 6.000 lei, cont 117 (SD) = 4.000 lei, cont 151 =
2.000 lei, cont 161 = 8.000 lei, cont 169 = 1.000 lei.
Calculaţi suma capitalului propriu.

898. Potrivit balanţei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile de stocuri


de produse, mă rfuri şi asociate lor ale societă ţii X prezintă urmă toarele
solduri: cont 345 = 100.000 lei, cont 348 (SC) = 8.000 lei, cont 394 = 2.000
lei, cont 331 = 1.000 lei, cont 371 = 234.000 lei, cont 378 = 45.000 lei, cont
397 = 4.000 lei, cont 4428 = 39.000 lei.
Care este valoarea postului bilanţier „Produse finite şi mă rfuri"?

53
899. Dispuneţi de urmă toarele informaţii privind materia primă X: stoc iniţial
200 kg a 10 lei; intră ri pe data de 10.01.N 300 kg a 15 lei şi pe 20.01.N 100
kg a 17 lei; ieşiri pe data de 15.01.N 400 kg şi pe 25.01.N 150 kg. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO şi LIFO?

900. Dispuneţi de urmâ toarele date: valoarea contabilâ a unei instalaţii 2.000 lei, amortizarea calculatâ 1.700 lei, cheltuieli de dezmembrare (materiale consumabile) 110
lei, materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei.
Care vor fi efectele în situaţiile financiare generate de scoaterea din evidenţâ a instalaţiei?

901 . La sfâ rşitul exerciţiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societâ ţii X sunt urmâ toarele: cont 701 = 8.000 lei, cont 707 = 400 lei, cont 708 = 100 lei,
cont 711 = 500 lei, cont 722 = 2.000 lei, cont 758 = 90 lei, cont 766 = 300 lei. Indicaţi mâ rimea cifrei de afaceri.

902. Societatea A cumpâ râ materii prime de la societatea B în sumâ de


100.000 lei, TVA 19%, şi vinde societâ ţii C produse finite de aceeaşi
valoare decontabile cu un efect de comerţ (cambie). Pentru decontarea cu
furnizorul B, societatea A andoseazâ cambia acceptatâ de clientul C.
Cum se reflectâ în contabilitatea societâ ţii A decontarea cu societâ ţile B şi
C?

903. Dispuneţi de urmâ toarele date bilanţiere: capital social 100.000 lei,
efecte de platâ 1.000 lei, furnizori - debitori 15.000 lei, clienţi - creditori
2.000 lei, credite bancare 3.000 lei, împrumuturi din emisiunea de
obligaţiuni 5.000 lei, prime privind rambursarea obligaţiunilor 1.000 lei.
Care este suma datoriilor?
904. Dispuneţi de urmă toarele informaţii bilanţiere: stocuri de materii prime 100.000 lei, ajustă ri pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000 lei, produse
finite 150.000 lei, diferenţe de preţ (sold debitor) la produse finite 20.000 lei, furnizori - debitori pentru stocuri 10.000 lei, clienţi 80.000 lei, clienţi - creditori 25.000 lei,
conturi la bă nci 60.000 lei, TVA de recuperat 5.000 lei, acţiuni proprii 15.000 lei, titluri de participare deţinute pe termen lung 45.000 lei. Precizaţi mă rimea activelor
circulante.
905. Dispuneţi de urmă toarele date la închiderea exerciţiului N: impozitul pe profit calculat şi înregistrat la 30.09.N 200 lei, din care plă tit 100 lei, veniturile aferente
exerciţiului N 8.000 lei, din care dividende încasate 400 lei; cheltuielile aferente exerciţiului N 5.600 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei.
Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N, precum şi cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de
profit şi pierdere?
906. Societatea X achiziţionează un utilaj din import ştiind că preţul de import stabilit la frontiera româ nă este de 1.000 $ la cursul de schimb de 2,7 lei/$, taxa
vamală 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Cheltuielile interne de transport-manipulare sunt de 800 lei, TVA 19%. Calculaţi costul de achiziţie al utilajului din import.
907. Se dau urmă toarele date privind un utilaj: valoarea contabilă la achiziţionare (sfâ rşitul lunii decembrie N-1) 4.000 lei, durata de funcţionare
5 ani, amortizarea se calculeazâ degresiv. Peste un an are loc reevaluarea utilajului. Valoarea justâ este de 3.000 lei. Cum se reflectâ reevaluarea utilajului?
908. Din balanţa de verificare a conturilor încheiatâ la 31.12.N rezultâ urmâ toarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111 = 20.000 lei, cont 413 = 16.000 lei,
cont 418 = 4.000 lei, cont 419 = 7.000 lei, cont 425 = 3.000 lei, cont 491 = 2.000 lei, cont 5187 = 4.000 lei. Determinaţi mâ rimea creanţelor întreprinderii.
909. Dispuneţi de urmâ toarele date bilanţiere: cont 1012 = 50.000 lei, cont 106 = 10.000 lei, cont 121 (SC) = 8.000 lei, cont 129 = 7.000 lei, cont 151 = 19.000 lei,
cont 161 = 4.000 lei, cont 169 = 1.000 lei, cont 519 = 6.000 lei. Care este mâ rimea capitalului propriu şi a capitalului permanent?
910. Factura primitâ de la un furnizor cuprinde urmâ toarele date: materii prime la preţ de vâ nzare 100.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%,
TVA 19%.
Indicaţi efectele în situaţiile financiare dacâ se utilizeazâ preţul standard de 90.000 lei ca preţ de evidenţâ şi scontul de decontare este înregistrat la primirea facturii.

911 . Dispuneţi de urmâ toarele informaţii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10.000 lei, cont 281 = 3.000 lei; cont 301 = 4.000 lei; cont 391 = 200 lei; cont 409 = 300
lei; cont 4111 = 500 lei; cont 419 = 600 lei; cont 461 = 100 lei; cont 462 = 150 lei.
Precizaţi care este mâ rimea activelor imobilizate şi a activelor circulante.
912. Dispuneţi de urmă toarele date în cursul exerciţiului N: o întreprindere obţine în cursul anului produse finite la costul de producţie de 30.000 lei; ea vinde 30%
din ele la preţul de 38.900 lei, reducerea comercială înscrisă pe factură fiind de 10%. Între cheltuielile ocazionate de obţinerea produselor finite sunt: materiale
consumate 3.000 lei, salarii datorate 35.000 lei, salarii plă tite 3.200 lei, dobâ nzi 400 lei, amortizare 1.600 lei. Care este mă rimea rezultatului contabil?
913. O societate comercială cu amâ nuntul achiziţionează mă rfuri pe baza facturii. Preţul de cumpă rare 400 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 19%.
Societatea ţine evidenţa mă rfurilor la preţ cu amănuntul (inclusiv
TVA).
În condiţiile în care cota de adaos comercial este de 30%, care este preţul cu amă nuntul (inclusiv TVA) al mă rfurilor achiziţionate?

914. În exerciţiul N, societatea X a obţinut produse finite la costul de


producţie de 400.000 lei şi a vâ ndut produse la preţul de vâ nzare de
380.000 lei, costul lor de producţie fiind de 300.000 lei. Încasarea
produselor s-a fă cut cu un efect de comerţ, plă tindu-se bă ncii comerciale
un comision de 10.000 lei.
Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumă ?

915. Să se stabilească fluxurile de numerar pentru activită ţile de exploatare


ale unei societă ţi în condiţiile urmă toare: rezultatul contabil înaintea
impozită rii şi a elementelor extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu

54
amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din plasamente 300 lei, creşterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scâ derea stocurilor de mâ rfuri 300
lei, scâ derea conturilor de creanţe clienţi 1.300 lei, creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit plâ tit 1.000 lei.

916. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintâ astfel: capital social 10.000 lei (10.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalâ), reserve 5.000 lei. Prima fazâ a
majorâ rii constâ în încorporarea de rezerve de 4.000 lei pentru care se emit 2.000 acţiuni. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 acţiuni la
un preţ de emisiune egal cu valoarea nominalâ .
Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital.

55