CUPRINS

Cap. I INDIVIDUALIZAREA MANAGEMENTULUI COMPARAT.........................................3 1.1. Scurt istoric...........................................................................................................................3 1.2. Definirea managementului comparat....................................................................................5 Cap. II INFLUENŢA CULTURII ÎN MANAGEMENT...............................................................7 2.1. Cultura în contextul globalizării...........................................................................................8 2.2. Conceptul de cultură...........................................................................................................10 2.3. Reflectarea diferenţelor culturale în management..............................................................12 CAP. III ASPECTE METODOLOGICE ....................................................................................23 ÎN MANAGEMENTUL COMPARAT.........................................................................................23 3.1. Necesitatea managementului comparat..............................................................................23 3.2. Principalele şcoli în managementul comparat....................................................................24 3.3. Modele / teorii în managementul comparat........................................................................27 Tabelul nr.9 Diferenţe esenţiale între societăţile cu distanţă mare şi respectiv mică faţă de putere. I. normă generală, familie, şcoală şi loc de muncă........................................................................32 Distanţă mică faţă de putere.......................................................................................................32 Tabelul nr.10 Diferenţe de bază între societăţile cu distanţă mare şi mică faţă de putere. ..........34 II. politică şi idei............................................................................................................................34 Distanţă mică faţă de putere.......................................................................................................34 Tabelul nr.11 Principalele diferenţe dintre societăţile individualiste şi cele colectiviste. I: regulă generală, de familie, la şcoală şi la locul de muncă........................................................35 Colectivist..................................................................................................................................35 Tabelul nr.12 Diferenţele principale dintre societatea individualistă şi colectivistă.....................36 Colectivist..................................................................................................................................36 Feminin......................................................................................................................................37 Feminin......................................................................................................................................38 Evitare a incertitudinii redusă....................................................................................................40 Evitare a incertitudinii redusă....................................................................................................41 Orientarea pe termen scurt.........................................................................................................43 CAP. IV STATELE UNITE ALE AMERICII..............................................................................48 4.1. Scurt istoric.........................................................................................................................48 4.2. Piaţa, clienţii şi competiţia..................................................................................................53 4.3. Formele juridice ale proprietăţii în economia americană...................................................54 4.4. Structuri organizatorice în companiile americane..............................................................56 4.5. Managementul resurselor umane........................................................................................62 4.6. Sindicatele în economia americană.....................................................................................63 4.7. Veniturile ridicate ale managerilor în SUA........................................................................64 CAP. V JAPONIA.........................................................................................................................66 5.1. Scurt istoric.........................................................................................................................66 5.2. Originile culturale ale managementului japonez................................................................68 5.3. Organizaţiile de afaceri.......................................................................................................72 5.4. Tehnologia şi calitatea în Japonia.......................................................................................74 5.5. Încadrarea contextului japonez prin prisma abordării lui G. Hofstede...............................77 5.6. Managementul întreprinderilor japoneze............................................................................78 5.7. Resursele umane în întreprinderile japoneze......................................................................90 Modele de management al resurselor umane.............................................................................91 5.8. Managementul producţiei în întreprinderile japoneze........................................................96

5.9. Pregătirea managerilor japonezi.......................................................................................106 CAP. VI EUROPA.....................................................................................................................112 6.1. Evoluţia Uniunii Europene...............................................................................................112 6.2. Instituţiile şi organismele uniunii Europene.....................................................................116 Principalele instituţii şi organisme...........................................................................................116 Consiliul European..................................................................................................................117 Consiliul de Miniştri................................................................................................................118 Parlamentul European (PE).....................................................................................................122 Comisia Europeană..................................................................................................................127 6.2.6. Alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene..........................................................134 6.2.7. Despre dreptul comunitar...............................................................................................135 6.3. Aspecte din managementul unor ţări membre UE............................................................137 6.4. Despre Euromanagement şi Euromanageri.......................................................................141 Cultura europeană........................................................................................................................143 Cultura asiatică............................................................................................................................143 Mod de gândire............................................................................................................................143 Cauzal, funcţional....................................................................................................................143 Reţea, viziunea întregului........................................................................................................143 Liniar, absolutist......................................................................................................................143 Orizontal..................................................................................................................................143 Adoptarea deciziilor.....................................................................................................................143 Corelată cu rezultatele controlului...........................................................................................143 Individuală, liberă de restricţii.................................................................................................143 Pe baza majorităţii...................................................................................................................143 Comportament.............................................................................................................................143 Corespunzător principiilor.......................................................................................................143 Bazat pe normele de drept.......................................................................................................143 Dinamic, înfruntând conflictele...............................................................................................143 Deschis, direct, încrezător în sine............................................................................................143 Extrovertit................................................................................................................................143 6.5. România şi Uniunea Europeană.......................................................................................146 Declanşarea negocierilor de aderare a României.....................................................................151 *...............................................................................................................................................154

2

PARTEA I – INTRODUCERE
Cap. I INDIVIDUALIZAREA MANAGEMENTULUI COMPARAT

1.1. Scurt istoric Pe fondul expansiunii instituţiei managementului, pe măsură ce această instituţie devine indispensabilă la nivelul tuturor organizaţiilor, în paralel/conexat cu fenomenul de globalizare a afacerilor, din ansamblul a ceea ce numim azi “ştiinţa managementului” se desprind sau individualizează diverse “ramuri” sau domenii distincte. Între astfel de domenii – alături de managementul strategic, MRU, comportamentul organizaţional etc. – se numără în prezent şi managementul comparat. Primele studii teoretice şi aplicaţii empirice ce pot fi incluse în sfera managementului comparat au avut loc în SUA, după anul 1950.1 Astfel, la nivelul anilor ’60, economia americană era deja relativ internaţionalizată, fapt ce a favorizat efectuarea primelor studii privind practicile de management din mai multe ţări/companii. În mare măsură, astfel de studii de management comparat au fost făcute de profesori universitari şi specialişti în management din cadrul unor corporaţii americane multinaţionale, care aveau importante interese de afaceri în alte zone/ţări ale lumii. Aproximativ în aceeaşi perioadă, o întrebare standard este formulată tot mai des de analiştii economici şi specialiştii în management mondial: “Cum se explică succesul economic obţinut de ţări precum Japonia, Coreea de Sud sau Hong-Kong?”2 Această întrebare, într-o formulare sau alta, va polariza interesul către studii/aplicaţii de management comparat şi evoluţia acestui domeniu. În general, analiştii în management comparat discută de mai multe etape ale evoluţiei/dezvoltării acestui domeniu:3

Perioada 1965 – 1972, considerată a fi primul “boom” al managementului comparat

în care: s-au publicat peste 11 000 de studii şi articole de management comparat; marile universităţi din Europa, SUA şi Japonia introduc această disciplină în planul de învăţământ; marile corporaţii din lume alocă fonduri substanţiale pentru cercetări şi studii etc.;
1 2 3

Ovidiu NICOLESCU – Management comparat, Editura Economică, 1998; Eugen BURDUŞ – Management comparat, Editura Economică, Ediţia a II-a, 1998, pag.48; Ovidiu NICOLESCU – Management comparat, Editura Economică, 1998; Eugen BURDUŞ – Management

comparat, Editura Economică, 1998; Richard FARMER – Advances in International Comparative Management, Vol. I, 1984;

3

Geert HOFSTEDE4. ele se îndepărtează frecvent de recomandarea unor lucrări de management comparat. Perioada 1990 – 2002. 4 . în care se constată un trend ascendent în evoluţia managementului comparat. rezultă o finalitate practică parţială a studiilor de management comparat (eficienţa firmei nu rezidă numai în profit. Raghu NATH – Comparative Management. este considerată ca reflectând o anumită stagnare în evoluţia managementului comparat.• Perioada 1972 – 1980. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. de concluziile şi/sau orientările formulate de teoreticieni. dat rezultate în cazul Japoniei nu au funcţionat pentru alte ţări. nu putem discuta de soluţii standard ce ar putea fi importate şi aplicate la rezolvarea unor probleme din managementul zilnic al unei firme. contabilitate comparată etc. Vol. deşi se publică noi studii/analize. • Perioada 1980 – 1990. naţionale sau multinaţionale reclamă o soluţie creatoare şi specifică. Related Values. pe fondul accentuării procesului de globalizare economică şi creştere a interdependenţelor dintre ţări/regiuni/companii. creşterea economică şi funcţia socială sunt definite/percepute diferit de la o ţară la alta). altfel spus.). Beverly Hills CA: Sage Publications. 4 Geert Hofstede – Culture’s Consequences International Differences in Work. se încearcă a sistematiza volumul de cunoştinţe deţinute prin editarea unor lucrări de sinteză. totuşi scade interesul pentru acest domeniu şi fondurile alocate pentru cercetări de amploare. London. 1991. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). I-iI. ♦ Marile corporaţii multinaţionale “inventează” zilnic practici şi strategii de management pentru a obţine succes într-o competiţie globală extrem de dură. Geert Hofstede – Cultures and Organizations. Între problemele nesoluţionate încă de studiile de management comparat amintim: ♦ ♦ ♦ Succesul economic înregistrat de ţări precum Japonia – este doar într-o mică Tehnicile/metodele de import şi adaptare a “cunoştinţelor de management” ce au Fiecare problemă (notat P) aflată sub incidenţa managementului unei companii măsură înţeles şi explicat. Software of the mind. În această perioadă se constată un interes crescând şi pentru studii comparative din alte domenii socio – economice (drept comparat. între astfel de lucrări amintim: • Richard FARMER – Advances in International Comparative Management. în care se manifestă un nou “boom” în managementul comparat: se multiplică studiile de management comparat + management internaţional.

c) studiile de management comparat încearcă să prezinte similarităţi şi diferenţe întâlnite în practicile/conceptele de management ce conduc la performanţă în afaceri. • “managementul comparat vizează a studia similarităţile şi diferenţele întâlnite în sistemele economice aparţinând unor contexte diferite”.♦ Managementul comparat încă operează cu termeni/noţiuni ce au accepţiuni diferite pe ţări sau “şcoli” de management. William NEWMAN considera că “managementul comparat îşi propune să În anii ’90. Definirea managementului comparat Există mai multe accepţiuni cu privire la definirea şi conţinutul managementului comparat ca domeniu de sine stătător al ştiinţei managementului. adică se abordează realităţi ale managementului din două sau mai multe ţări. Astfel. adică importul de cunoştinţe de management. Editura Economică. tehnologice. totuşi. se vizează a explica succesul în competiţia economică globală.. el consideră că studieze similarităţile şi diferenţele din practica managerială autohtonă a diferitelor ţări”. • Profesorul Ovidiu NICOLESCU.5 Agreăm această interpretare. 5 6 Ovidiu NICOLESCU – Management comparat. el consideră că managementul comparat studiază procesele de management ce au o bază multinaţională. 1. respectiv el introduce în ecuaţie factorul cultural naţional diferit în care se aplică anumite metode/tehnici de management.30. această disciplină vizează a stabili asemănările şi deosebirile din practica managerială pentru a permite transferul internaţional de know-how. considerăm că în mod implicit astfel de studii includ obligatoriu şi aspecte juridice. opinie la care subscriem. pe baza acestui import firmele şi ţările importatoare ar trebui să-şi îmbunătăţească practica afacerilor şi să obţină succes în competiţia globală. Raghu NATH extinde concepţia anterioară.2. consideră că managementul comparat studiază procesele şi relaţiile de management din firme/organizaţii aparţinând unor contexte culturale naţionale diferite. pag. 1998. economice. • Mai recent (1984). Edwin MILLER propune o definiţie mai largă asupra managementului comparat. psihologice etc. sociale. Idem – pag. inclusiv atunci când considerăm că definiţia surprinde patru aspecte:6 a)analizele comparative de acest tip vizează elemente/aspecte de management. b)specificul managementului comparat este dat de viziunea culturală multinaţională.30-31 5 . între diverse abordări întâlnite pe plan mondial/naţional amintim următoarele definiţii: • În anii ’80.

Editura Economică. managementul internaţional. pag. Este adevărat că studiile de management internaţional ce încearcă să surprindă/descrie practicile manageriale din cadrul firmelor multinaţionale recurg în mod inevitabil şi la analize comparative. Pe de altă parte.8 Deşi există elemente comune între cele două discipline/domenii. 1998.7 În sfârşit. 6 . Ovidiu NICOLESCU – Management comparat. managementului comparat. capital şi informaţii/cunoştinţe.45. internaţional. Bucureşti. Se cunoaşte faptul că dezvoltarea economică impune transferul de tehnologii. pag. Conform lui FARMER. studiile de management comparat – chiar atunci când fac comparaţii între organizarea unor IMM. • Richard FARMER consideră că managementul comparat reprezintă studiul managementului în medii/culturi diferite şi raţiunea pentru care firmele obţin rezultate diferite în ţări diferite. discutăm de o strânsă interdependenţă între domeniile management comparat şi management internaţional. avem şi multiple diferenţe de fond:9 sfera de analiză a managementului comparat este mai mare decât cea a managementului se poate considera că managementul internaţional este doar o componentă majoră a managementul internaţional răspunde unor cerinţe exprese ale companiilor multinaţionale. el vizează a asigura accesul la fonduri. pag. 1998. oameni şi informaţii ce traversează frontierele naţionale şi politice. este cazul inclusiv al unor manageri din Europa ce neglijează Japonia sau alte ţări ce încep a se impune în competiţia mondială. Bucureşti. adică un posibil import de cunoştinţă de management care să fie apoi aplicată de cei interesaţi (firme şi ţări/naţiuni). Conform definiţiei formulate de Edwin MILLER. Editura Economică. Invers.31. Eugen BURDUŞ – Management comparat. a unor ONG din ţări diferite – pot oferi concluzii şi reguli care să conducă la îmbunătăţirea practicilor de management din firmele multinaţionale. mai amintim că se impune a distinge clar între: managementul comparat. 7 8 9 Eugen BURDUŞ – Management comparat. 1998. Editura Economică. managementul internaţional se ocupă de managementul şi activităţile companiilor multinaţionale.d)managementul comparat are un obiectiv pragmatic: să favorizeze transferul internaţional de know-how managerial.44. unii specialişti tratează managementul din SUA ca un tip standard de management şi consideră că managementul comparat se ocupă de transferul de cunoştinţe din managementul american în managementul unor ţări mai puţin dezvoltate. dar suprapunerea este numai parţială. el se ocupă de toate cunoştinţele de management ce au un fundament multicultural. managementul are un rol determinant în sporirea productivităţii muncii şi creşterea economică a unei ţări. Prin urmare.

- managementul comparat încearcă a răspunde unor cerinţe de performanţă a firmelor din majoritatea ţărilor lumii. Cap. II INFLUENŢA CULTURII ÎN MANAGEMENT 7 . pentru ca pe această bază naţiunile să-şi aloce o mai bună poziţie în competiţia globală.

care implică tehnologie. Simon Schumpter. popoarele se definesc pe ele însele în termeni de vechime.n. Idem9. Într-o lucrare devenită celebră.e. factori materiali etc. istorie. religie. cultură.15 În epoca contemporană.. JAPONEZĂ: 100-400 e. idealuri. • 10 11 12 Samuel Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. care implică valori. Idem 10 . Un reputat analist în teoria relaţiilor internaţionale.11 Tema centrală a cărţii – spune Huntington – o constituie faptul că “identitatea culturală şi cultura care.n. se discută de existenţa a şapte mari civilizaţii în toată istoria umanităţii:16 • SINICĂ: 1500 î.2.. obiceiuri şi instituţii. calităţi intelectuale. o componentă majoră este confucianismul şi budismul. 14 Idem12. modelează tendinţele de coeziune. valori..”12 În limbaj uzual.10 În lucrarea invocată. unde se face distincţie între:13 civilizaţie. – este indiscutabil că acest proces/fenomen se manifestă în viaţa de zi cu zi a indivizilor. conturează o “hartă” surprinzătoare a realităţilor politice. include parţial budismul + confucianism. cultură. economie. reflectarea cea mai amplă o regăsim însă sub noţiunea de CIVILIZAŢII. economice şi de alt tip din economia mondială de după Războiul Rece. 15 Idem13.1. “The Clash of Civilizations” el încearcă să identifice şi să anticipeze direcţiile majore în care se îndreaptă statele + civilizaţiile aflate într-o competiţie globală. precum Coreea şi Vietnam. 8 . mai puţin Germania. sunt identităţi ale civilizaţiei. fie că respingem procesul de globalizare a societăţii – cu reflectarea în politică. 16 Idem14. Cultura în contextul globalizării Fie că acceptăm. iar identitatea culturală constituie noţiunea cea mai încărcată de semnificaţii pentru majoritatea oamenilor. punem semnul egalităţii între noţiunile de cultură şi civilizaţie. comunităţile religioase şi naţiunile. Se acceptă ca regulă că o civilizaţie este o entitate culturală. include China şi parte din SE Asiei. deşi opiniile unor istorici divergente. limbă. anume Samuel Huntington.14 Asociat popoarelor avem cel mai frecvent grupurile etnice. religie etc. la nivelul cel mai răspândit. 1997. urmaşă a civilizaţiei chineze. dezintegrare şi conflict de după Războiul Rece. autorul consideră că în lumea posterioară Războiului Rece ceea ce numim “cultură” contează. Conform cu Huntington. mecanică. afaceri. 13 Idem11. artistice şi morale ale societăţii.

vom putea considera ca acceptabil de riguroasă următoarea schemă grafică: 17 18 19 Samuel Huntington – The Clash of Civilizations and the Remaiking of World Order. este esenţa civilizaţiei indiene.. relaţiile de sânge. vechimea. Noţiunea de Occident şi civilizaţii asociată distinct de numele unei naţiuni/popor – • • • • • identificat cu o suprafaţă Europa – include astăzi (după 1500 e. dreptul roman. 9 . religia.n. după 1500 e. Noua Zeelandă şi alte ţări din zonă. America de Nord. ei au un anumit comportament în managementul şi munca zilnică din organizaţiile de afaceri unde lucrează.. aceste diferenţe îşi pun amprenta asupra succesului obţinut de ţări/naţiuni/companii în competiţia globală. comerciale şi de altă natură etc. dar în perioada contemporană statul pierde din puterea / atribuţiile clasice. “Istoria umană este istoria civilizaţiilor”. spune acelaşi Huntington. Australia.n. Idem17. persană. valorile şi obiceiurile. Africa Centrală şi subcontinent. politice sau ideologice. diferenţele esenţiale sunt culturale şi nu economice. America de Nord şi Parţial America Latină.18 La momentul actual. relaţiile politice. AFRICANĂ (posibil): Etiopia şi Africa de Sud sau subsahariană. include culturile arabă.n. Elementele culturale cheie ce definesc o civilizaţie au fost istoria. alte zone în care civilizaţia a evoluat distinct de cea islamică. HINDUSĂ: începând din 1500 î. spune Huntington. include parţial budismul.17 În lumea posterioară Războiului Rece. tradiţiile...n. limba.. România etc.. În esenţă. malaieziană etc.• OCCIDENTALĂ: 700-800 e. moşteneşte filozofia greacă. cultura este o forţă ce deopotrivă divide şi uneşte. Simon Schumpter. apoi extinsă înspre Asia.e. turcă. ORTODOXĂ: se separă de creştinătatea occidentală. deşi statele rămân actori principali în afacerile internaţionale. Idem16. 1997.n. ISLAMICĂ: 600-700 e.) Europa. include Europa. LATINO-AMERICANĂ: America Latină. include Rusia.19 Vom concluziona spunând că acele elemente culturale esenţiale/cheie ce definesc o civilizaţie se reflectă direct în modul cum înţeleg şi acţionează indivizii în cadrul organizaţional: adică.

Conceptul de cultură La începutul secolului XX. diferenţele culturale între indivizi (educaţie. concepţii etc. adică fără a se adapta la conjunctura şi factorii specifici noii probleme P’. Cum explicăm acest lucru? Există o singură metodă/soluţie de rezolvare corectă a diverselor probleme din managementul zilnic al organizaţiilor de afaceri? Suntem de părere că există uzual două sau mai multe metode de a soluţiona o problemă P de management şi că aplicarea soluţiei WS trebuie să se facă întotdeauna funcţie de indivizii implicaţi şi diverşi factori specifici. respectiv.) au asociate diferenţe de metode WS de soluţionare a problemelor P de management.2. W.ELEMENTE CULTURALE CHEIE vechime istorie religie limbă tradiţii obiceiuri valori sânge politică Mentalităţi + comportamentul organizaţiilor Fig. aceasta mai ales dacă aplicarea metodei/soluţiei s-a făcut “ad literam”. mari gânditori precum F. mentalităţi. atunci când începe a se individualiza managementul ca domeniu distinct. 10 . Fayol lasă impresia că există o “singură modalitate de a conduce un grup de oameni/organizaţie”.1 Atitudini faţă de natură + Alte componente Atitudine faţă de timp CIVILIZAŢIE Relaţii interumane 2. Altfel spus. că această modalitate ar fi cea “mai bună” pentru a obţine o eficienţă E maximă. Taylor şi H. notată WS? Realitatea arată că o metodă/soluţie ce a dat rezultate spectaculoase într-o anume situaţie (o problemă P cu care s-a confruntat o firmă/companie C1) a condus la rezultate catastrofale întro altă situaţie similară (compania C2 şi o problemă P’). notată P. ajungem din nou la a soluţiona o problemă oarecare. valori. o astfel de problemă admite o singură soluţie. Dacă generalizăm.

Într-o reprezentare grafică sugestivă autorul prezintă distribuţia celor trei straturi Simboluri. este nevoie să analizăm distinct diversele straturi culturale în care se localizează în timp acele componente culturale ce definesc o civilizaţie. moda. Sursa:E. conduce la o social. Stratul de mijloc: este dat de valori şi norme ce generează un ideal pentru un grup Stratul interior: include concepţii de bază despre existenţa umană. Burduş – Management comparat. 14 – 15. pag. Idem19. instituţiile. • anume atitudine a individului faţă de natură. condiţionează distribuţia între BINE şi RĂU pentru diferite caracteristici. produse Valori şi norme Concepţii de bază despre viaţă Fig. stratul de mijloc. Conform cu profesorul Burdoş. stratul interior.Noţiunea de cultură are semnificaţii diferite de la un individ la altul şi îndeosebi de la un grup/colectivitate de persoane la alt grup/colectivitate. 20 21 E. Astfel. piaţa. determină eficienţa alocării resurselor d care dispune grupul/colectivitatea. 11 . 2. pentru a înţelege cum percep indivizii conceptul de cultură. autorul invocat prezintă trei straturi de sedimentare a culturii la indivizi:20 culturale:21 stratul exterior. funcţie de gradul de vizibilitate. Burduş – Management comparat • • Stratul exterior: include aspecte vizibile cum sunt limba.

25 F. 1980. Hofstede consideră cultura drept “o programare mentală colectivă care ne face să acceptăm ceva împreună. director al centrului olandez de studii internaţionale în afaceri. atitudinea faţă de natură. E. Reflectarea diferenţelor culturale în management O cultură diferă faţă de alta în primul rând prin specificul soluţiilor date (WS) la diverse probleme (P) cu care se confruntă zilnic membrii colectivităţii. Schein defineşte cultura ca fiind “modalitatea prin care un grup de oameni rezolvă problemele (P) cu care se confruntă permanent. Understanding cultural diversity in business. ea generează singură cinci dimensiuni culturale: Universalism. Trompenaars – Riding the waves of culture. 16. G. Trompenaars. 12 . prin care oamenii comunică. E. Burduş – Management comparat. că cele trei aspecte sunt probleme universale la care F. a şaptea – atitudinea faţă de natură. Schein – Organisational Culture and Leadership.Între diverse definiţii date noţiunii de cultură amintim: • G. pag. Autorul invocat ajunge să identifice şapte dimensiuni culturale distincte asociate diverselor WS pentru a soluţiona cele trei P problema universală cea mai complexă problemă este cea care ţine de relaţiile interumane. atitudinea faţă de timp. diferenţele culturale derivă sau sunt generate de trei aspecte:25 relaţiile interumane.24 Conform cu F. particularism Individualism. London. Hofstede – Culture’s Comequences London. • • 2. 1993. exprimate simbolistic. ca membri ai grupului/naţiunii din care facem parte.”22 E. San Francisco.”23 Clifford Geertz consideră cultura drept un sistem de concepţie moştenite istoric. colectivism Neutru / afectiv Specific / difuz Statut câştigat / Statut atribuit Relaţiile interumane La cele cinci dimensiuni culturale se adaugă: 22 23 24 a şasea – atitudinea faţă de timp. 1980. Trompenaars consideră grupurile/colectivităţile dau soluţii diferite.3. perpetuează şi-şi dezvoltă cunoştinţele şi atitudinea faţă de viaţă.

1. Burduş – Management comparat. E.28 26 27 28 E.26 Survin două alternative “pure” de a judeca pe ceilalţi. Burduş – Management comparat. Este greu de formulat o concluzie general valabilă. particularismul caracterizează mai bine/frecvent micile comunităţi rirale mai puţin dezvoltate economic şi unde fiecare cunoaşte pe fiecare. Prin prisma acestei dimensiuni: o persoană universalistă va spune despre un particularist (din altă cultură) că în ei nu poţi avea încredere deoarece nu sunt obiectivi şi-şi ajută necondiţionat prietenul. O analiză pe ţări arată că:27 a) Canada SUA Elveţia Germania Anglia predomină universalismul b) Venezuela Coreea de Sud Indonezia Rusia (România) predomină particularismul Această dimensiune culturală influenţează managementul afacerilor atât când este vorba de manageri dintr-o firmă localizată într-o anume cultură (X). 17. există diverse aspecte specifice sau mentalităţi specifice unor manageri ce aparţin predominant de universalism sau particularism. Astfel. 13 . Universalism / particularism Această dimensiune culturală arată modul/maniera în care judecăm comportamentul altei persoane. E.2. dar pe baza unor cercetări se consideră că universalismul este trăsătura unor societăţi/grupuri mai complexe şi dezvoltate economic. când avem de soluţionat probleme ale unor firme ce aparţin unor culturi diferite. pag. • cunoaştem şi suntem apropiaţi.1.3. Burduş – Management comparat. o persoană particularistă (dintr-o cultură) va spune despre un universalist că el de fapt nu este de încredere deoarece nu-şi ajută nici măcar prietenii. conform sintezei din Tabel nr. alternative ce se localizează la două extreme: • obligaţia de a adera la setul de valori universale admise în acea cultură. obligaţia de a adera la principiile/opiniile unor persoane pe care le adică la un set de principii şi reguli ce arată/reflectă valorile ei specifice. cât şi-n deosebi.

. atunci nivelul de trai va fi mai bun.avem încredere în persoane ce-şi respectă cuvântul şi contractul. Burduş – Management comparat 2. grija faţă de grup sporeşte calitatea vieţii individuale.accentul se pune mai mult pe reguli şi nu pe relaţii. . • Conform unor cercetări. . Colectivismul presupune ”orientarea către obiective comune”. contractul poate fi uşor modificat.3. . Survin şi-n această dimensiune culturală două extreme:30 • O persoană cu mentalitate INDIVIDUALISTĂ consideră că dacă există libertăţi individuale şi oportunităţi.contractul este un cadru de acţiune. PARTICULARISM accentul se pune pe relaţii şi nu pe reguli.în afaceri / reuşită primează relaţiile. E. Sursa: E. ca individ. chiar dacă se îngrădeşte libertatea individuală. Burduş – Management comparat. . deci predomină „eul”.Tabel nr.avem încredere în persoane ce-şi onorează înţelegerile mutuale. deci plasează interesul de grup înaintea propriului interes/dorinţe. există o preferinţă/predominare pentru colectivism sau individualism: 29 30 E.întotdeauna există un singur adevăr.2. Burduş – Management comparat. 14 . şi obiectivele/interesele grupului din care facem parte (firma).29 Individualismul presupune „orientarea către sine”. . dimpotrivă. O persoană cu mentalitate COLECTIVISTĂ consideră că.o afacere încheiată trebuie respectată.1 UNIVERSALISM . o persoană din această categorie intrată în relaţie cu o altă persoană va încerca să identifice ce anume doreşte celălalt. funcţie de acest fapt adaptându-şi atitudinea. Individualism / colectivism Această dimensiune culturală reprezintă conflictul inevitabil dintre ceea ce doreşte fiecare dintre noi.

Burduş – Management comparat.recursul frecvent la termenul EU. exemplul clasic în acest sens este Japonia:31 Preferinţele indivizilor pentru colectivism sau individualism pe diverse ţări se reflectă în practica managementului internaţional îndeosebi:32 procesul de luare a deciziilor.vacanţe petrecute în grup. . Burduş – Management comparat Managerilor ce aparţin unei culturi (exemplu colectivism) pot fi interesaţi de anumite recomandări pentru a face afaceri cu persoane dintr-o altă cultură (individualism): 31 32 33 E.a) SUA Canada Spania Australia predomină individualismul INDIVIDUALISM COLECTIVISM b) Franţa până la Grecia 1950 Egipt Kuweit Coreea de Sud Tailanda 2003 JAPONIA predomină colectivismul peste medie Fig.asumarea unor obligaţii de grup. .2 INDIVIDUALISM . . . nr.recursul frecvent la noţiunea NOI. . Anumite particularităţi ce diferenţiază culturile individualiste şi colectiviste se prezintă în tabelul nr. organizarea structurală a firmei. adică trecerea treptată de la colectivism spre individualism.deciziile funcţie de interesul de grup. Burduş – Management comparat.indivizii îşi asumă şi îndeplinesc obligaţiile.vacanţe petrecute individual/doi.luarea deciziilor prin reprezentanţi.2:33 Tabel nr.3 Un aspect interesant rezidă în mutaţia ce se poate înregistra cu privire la această dimensiune culturală. E. pag. Sursa: E.20. Burduş – Management comparat. procedurile de motivare a salariaţilor. E. COLECTIVISM . 15 . .

oamenii nu arată ceea ce sunt şi gândesc.4): Tabel nr. fundamentală este raţiunea şi caută să-şi controleze orice stare emoţională. COLECTIVISM timp pentru consultări şi obţinerea unor acorduri.3 INDIVIDUALISM . . Sursa: E. Burduş – Management comparat. ei aparţin de cultura neutră. persoana are o poziţie importantă în companie dacă este însoţit de diverşi consilieri.Comunicarea este declamativă şi dramatică Sursa: E. Burduş – Management comparat.emoţiile se reflectă doar ocazional. Diferenţele dintre cultura neutră şi cea afectivă se reflectă pe parcursul procesului de comunicare inter-indivizi.). aproape plictisitoare. ei aparţin de cultura afectivă.3. . încercaţi să stabiliţi unele relaţii.încercaţi să faceţi o afacere rapidă. preferă să-şi manifeste deschis/vizibil stările interioare (prin ….4 NEUTRĂ . fără rezerve sau autocontrol. zâmbete etc.Tabel nr.comunicarea este monotonă. E.se pot menţiona succesele proprii pentru a impune respectul interlocutorilor. Burduş – Management comparat 34 35 E.3. pentru alţii. simţăminte.pregătirea pentru decizii rapide.Emoţiile se arată normal. . . AFECTIVĂ . . însă datorită unei anumite mentalităţi ei nu-şi exteriorizează în aceeaşi măsură starea psihologică parcursă. Este evident că şi într-o cultură neutră oamenii au diverse trăiri interioare.Indivizii îşi exteriorizează sentimentele şi gândirile (verbul şi nonverbul). Afectiv / neutru Modul în care indivizii îşi manifestă trăirile şi emoţiile în relaţia cu „ceilalţi” stă la baza unei alte dimensiuni culturale:34 pentru unii. Burduş – Management comparat 2. 16 .35 Şi-n cazul acestei dimensiuni culturale avem anumite particularităţi cu privire la modul de acţiune al indivizilor (tabelul nr. .

5. De exemplu. reprezentarea grafică poate fi redată ca în figura nr. numită şi cultură de tip U. cultura de tip G este specifică îndeosebi germanilor. 4. persoana de tip G dispune de un spaţiu privat mai mare în care accesul “altora” este restricţionat sever (în nici un caz. reprezentarea grafică este redată în figura nr. • O cultură de tip difuz (cu relaţii difuze). Conform psihologului Kurt Lewin.3. nr. difuz În noastră mental gradul întâlnim: • Specific / Calculator Maşină Privat Casă Public de “ceilalţi” noastră cultură atitudinea şi de a funcţie la cu de contactul fizic sau admisibilitate celuilalt în viaţa O personală. de tip Fig. în acest caz. faţă de persoana din cultura tip U. în acest caz. 17 . dacă “eu” am folosit calculatorul sau maşina sau casa de vacanţă a acelei persoane acest fapt nu înseamnă • că-i sunt prieten apropiat sau că i-am încălcat spaţiul privat. numită şi cultura de tip G. persoana de tip G nu va admite să-i foloseşti maşina.4.). 4 Cultura de tip U specific (cu relaţii specifice). acest tip de cultură este specific îndeosebi americanilor. spaţiul strict privat este foarte redus faţă de spaţiul public asociat persoanei. casa etc. Conform aceluiaşi psiholog Kurt Lewin.2.

Burduş – Management comparat. dar şi la magazin. pe stradă seama de titluri. nr. 36 E. nr. nr. pag. etc. fără a ţine în Germania: titlul de doctor se foloseşte şi la universitate.7 Relaţiile difuze în cultura de tip G Diferenţe dintre cele două culturi se remarcă şi-n viaţa cotidiană:36 în SUA: o persoană străină ţi se adresează foarte rapid pe numele mic.6. Cultura de tip G Public Public PRIVAT privat Fig.. 5 Relaţiile specifice în cultura U Public PRIVAT Fig.Public PRIVAT Public privat Fig. funcţii etc. 27 18 .

nr. fie ea de afaceri sau de altă natură. Olanda etc.) afacerea se abordează de la general la particular. pe când într-o cultură difuză (de tip G) abordarea este de la general la particular. Franţa etc. Sintetic.Există diferenţe semnificative între culturile tip U şi de tip G atunci când analizăm strategia de abordare a unei relaţii interpersonale. adică preţul. de încredere reciprocă. cantitatea etc. Astfel. Acest lucru poate fi prezentat grafic precum în figura nr. putem spune că: SUA Anglia Olanda Australia Elveţia a) cultură specifică (tip U) b) Japonia China Indonezia Singapore Tailanda Egipt Franţa Mexic cultură difuză (tip G) 19 . într-o cultură specifică (tip U) abordarea este de la particular la general. deci întâi se construiesc relaţii generale. apoi se încearcă să se cunoască mai bine partenerul şi să se convină relaţia de durată.8: a) Abordarea într-o cultură specifică: general Particular general Particular b) Abordarea într-o cultură difuză: Fig. într-o cultură difuză (Japonia..) se abordează întâi partea esenţială a afacerii. 8 Astfel într-o cultură specifică (SUA.

. . vârstă etc. statutul se atribuie/acordă preponderent pe seama clasei sociale. . CULTURĂ DIFUZĂ . la protestanţi statutul se câştigă. în alte culturi. Sursa: E. se pot formula câteva recomandări generale pentru managerii dintr-o cultură ce dezvoltă afaceri într-o altă cultură diferită prin aceste dimensiuni (specific/difuz): Tabel nr. Statut câştigat / statut atribuit În diverse zone/ţări ale lumii există modalităţi diferite de a recunoaşte/admite un anume statut social unei persoane: • în unele culturi. În sinteză. . .respectă titlul persoanei şi vârsta.structurează întâlnirea pe intervale.5.studiază principiile din organizaţia cu care faci afaceri. . la obiect.lasă lucrurile să decurgă de la sine.fii rapid. budişti statutul se atribuie. titluri se prezintă în tabelul nr. hinduşi.6: Tabel nr. eficient. statutul se acordă preponderent pe seama realizărilor personale. Există anumite corelaţii parţiale între religia ce predomină într-o ţară şi modul de discutăm de un STATUT CÂŞTIGAT.În fine. • educaţie.5 CULTURĂ SPECIFICĂ . acordare a statutului: la catolici.3.6 STATUT CÂŞTIGAT 20 STATUT ATRIBUIT . respectiv. discutăm de un STATUT ATRIBUIT. Burduş – Management comparat 2. putem indica apartenenţa ţărilor la această dimensiune culturală: a) SUA Canada Norvegia Japonia Austria Coreea de Sud statut câştigat b) statut atribuit Unele caracteristici ale culturilor orientate spre rezultate şi..fii răbdător şi caută căi diverse de a acţiona.studiază istoria şi contextul organizaţiilor cu care faci afaceri.nu faceţi apel la titluri.

. stabilirea strategiilor pentru a face faţă concurenţilor. Sursa: E. 21 .se foloseşte titlul numai când reflectă competenţa. producţie şi marketing.top managerul este non-omogen ca vârstă. .7): 37 E. . Pentru managerii ce lucrează în culturi diferite funcţie de perceperea timpului. . cultura orientată spre viitor. stabilirea obiectivelor şi motivarea salariaţilor. într-o succesiune de zile. • inevitabil “ceva” din trecut. specialiştii în domeniul intercultural discută de trei tipuri de culturi asociate evenimentele la care participă aceşti indivizi se succed unul după altul. . luni şi ani. Burduş – Management comparat 2. . Atitudinea faţă de timp Această dimensiune culturală îşi propune să reflecte modul în care diverse persoane percep scurgerea timpului: • Pentru unii: timpul curge secvenţial. Funcţie de cum se parcurge scurgerea timpului de către managerii diverselor companii se va influenţa: organizarea compartimentelor de planificare.3.6.Respectul superiorului se bazează pe poziţia deţinută.respectul superiorului se bazează pe performanţa lui. acestei dimensiuni:37 cultura orientată spre trecut.Managerii superiori sunt uzual bărbaţi mai în vârstă şi de pregătire generală. sex. se pot formula o serie de recomandări (tabelul nr. cultura orientată spre prezent.Se foloseşte titlul pentru a indica statutul în organizaţie. ceva care se va reflecta/influenţa şi viitorul. Burduş – Management comparat. Pentru alţii: timpul curge sincron în sensul că fiecare zi/lună se repetă şi preia în mod Astfel.

7 Perceperea secvenţială a timpului . Burduş – Management comparat 38 E. Burduş – Management comparat 2. implicit.Tabel nr.trebuie conectat trecutul.motivarea este legată de gradul de participare în realizarea obiectivelor.încercaţi să urmăriţi realizarea propriilor obiective. . Atitudinea faţă de natură Atitudinea individului faţă de natură este sursa altei dimensiuni culturale şi.se elaborează planuri pentru dezvoltarea carierei angajaţilor. urmează să facă afaceri cu managerii din altă cultură prin prisma acestei dimensiuni (tabelul nr. Burduş – Management comparat. s-o domine.7. . 22 . alţii Armonie cu natura .8 Controlul asupra naturii .8): Tabel nr. a similarităţii şi diferenţelor între culturi.se aplică principiul “unii câştigă. .urmăriţi să vă dezvoltaţi relaţiile. . dimpotrivă.Se discută cu angajaţii obiectivele.se caută căile prin care câştigă ambele părţi.se porneşte de la premisa că linia dreaptă este drumul cel mai scurt pentru a atinge Perceperea sincronă a timpului .3. prezentul şi viitorul pentru prosperitatea firmei un obiectiv. se pot formula unele recomandări pentru managerii dintr-o cultură ce naturii şi să evolueze în armonie cu ea. clienţii. Sursa: E. în alte culturi: se consideră că. Sursa: E. pierd”. .38 Există două extreme ale atitudinii omului faţă de natură: • • în unele culturi se consideră că omul trebuie să controleze natura.Motivarea se realizează şi prin îmbunătăţirea relaţiilor cu superiorii. omul trebuie să se încadreze în legile De asemenea. .

Pentru a explica succesul altor companii sau ţări. 23 . orice “plus” ce cunoaştere ar trebui să asigure un mic avantaj competitiv. pentru a tinde către modelul optim de firmă trebuie să cunoaştem formulele de organizare considerate a fi “mai bune”. impune a evalua dacă anumite proceduri / practici pot sau nu să fie “importante” şi folosite anterior ca “arme îmbunătăţite” (după cum. drept.Comparative Management – A. La nivelul anilor 1990. III ASPECTE METODOLOGICE ÎN MANAGEMENTUL COMPARAT 3. la nivelul anilor 2000 procentul este de circa 50%. Bolinger Publishing Co. Regional View. necesitatea studiilor de management comparat derivă din următoarele argumente:39 a) în contextul globalizării afacerilor. din care 40% provenea din operaţiuni internaţionale (predominant din afacerile companiilor multinaţionale). contabilitate. vor permite o mai bună informare / cunoaştere a realităţilor din pieţele / zonele ţintă. a obţine succes într-o competiţie impune a cunoaşte ce proceduri / metode aplică “alţii” în organizarea şi conducerea afacerilor: mai mult. finanţe etc. a procedat Japonia în relaţiile cu SUA): b) Studiile comparative în diverse domenii – administrativ. – inclusiv management. aceasta conduce la analize comparative. PIB-ul mondial era de circa 20.000 miliarde USD. 1988. Prin urmare.CAP. de exemplu. abordarea / analiza comparatistă în diverse domenii – inclusiv managementul – este sau devine obligaţie.1. De aici se poate deduce cât de accentuat este trendul de creştere a interdependenţelor economice între ţări / zone ale lumii. 39 Raghu Nath . Necesitatea managementului comparat Conform cu Raghu Nath.

2) şcoala ecologică: pune accentul pe influenţa mediului în managementul internaţional. fiecare şcoală s-a conturat în timp plecând de la unul sau mai multe modele / teorii de management comparat. În sensul invocat. 4) şcoala sistemelor deschise. fiind reprezentată îndeosebi de Frederick Harbinson şi Charles Myers cu lucrarea “Education Manpower and Economic Growth”. Hans Scholhammer clasifică gândirea în management comparat în patru şcoli:40 1) şcoala socio-economică: se concentrează pe rolul managerilor pentru creşterea firmei. 3) şcoala comportamentală: pune accentul pe analiza comportamentului managerilor în diverse ţări. Raghu Nath consideră că există 5 şcoli de management comparat:41 1) şcoala dezvoltării economice.c) Întrucât majoritatea analizelor de management comparat au şi o componenţă culturală. 24 . 2) şcoala mediului.) diferite. curent care s-a structurat treptat în timp şi este acceptat de un număr mare de analişti. 4) şcoala empirică: include diverse abordări de management comparat nesistematizate însă.Comparative Management – A. Principalele şcoli în managementul comparat Există diferite clasificări ale şcolilor de management comparat în literatura mondială. 3. În anul 1970. 5) şcoala influenţei culturii în management. Promotorii acestei şcoli consideră că managerii au jucat şi joacă un rol esenţial în 40 41 Hans Scholhammer Raghu Nath . Şcoala dezvoltării economice Această şcoală s-a conturat începând din anii ’50. Regional View.2. religie. astfel de studii permit o mai completă înţelegere între indivizi / naţiuni aparţinând unor istorii (cultură. 1988.2. 3) şcoala COMPORTAMENTALĂ. Bolinger Publishing Co. limbă etc. Într-o altă clasificare. prin “şcoală” înţelegem un curent de gândire pe acest domeniu al managementului. 3.1.

creşterea economică a unei ţări, începând din feudalism şi până în prezent. De asemenea, ei încearcă a argumenta ideea că instituţia managementului are în esenţa sa o aplicabilitate universală, dincolo de ţări sau culturi diferite. 3.2.2. Şcoala mediului originile acestei şcoli s-au structurat începând din anii ’60, odată cu apariţia lcrării “Comparative Management and Economic Progress” restrictivi / favorizanţi pentru organizaţie:42 factori politici; factori economici; factori juridici; factori sociali; factori culturali. scrisă de Richard Farmer şi Barry Richman. În concepţia acestor autori mediul extrem firmei include un număr de factori

Adepţii acestei şcoli consideră că managerii organizaţiei au oricum o poziţie pasivă, nu pot influenţa decisiv evoluţia afacerii, fiind necesară doar gestionarea influenţei factorilor de mediu.

3.2.3. Şcoala comportamentală Între reprezentanţii cunoscuţi ai acestei şcoli amintim. M. Porter, M. Davis, Raghu Nath etc. În esenţă, această şcoală analizează diverse modele de comportament în cadrul organizaţional din diferite ţări. În analiza comparativă a modelelor de comportament organizaţional accentul s-a pus pe atitudinea salariaţilor faţă de muncă şi pe scara valorilor la care ei se raportează.

3.2.4. Şcoala sistemelor deschise

42

Richard Farmer – Comparative Management and Economic ..., Homewood, Irwin, 1965;

25

Dezvoltarea teoriei sistemelor în economie a influenţat conturarea acestei şcoli în managementul comparat. În cadrul teoriei sistemelor, firma este considerată a fi un sistem socioeconomic deschis a cărui funcţionare presupune feedback-ul: Intrări Proces de transformare Ieşiri

Feedback Fig. nr.9 Între reprezentanţii acestei şcoli de management comparat amintim: Rosalie Tung, S. D. Prasad, Anant Negandhi, Richard Farmer şi Barry Richman. Ideea de bază a acestei şcoli este de a trata firma, managementul aplicat şi mediul în viziune sistemică şi pe o bază comparatistă.

3.2.5. Şcoala bazată pe influenţa culturii în management Curentul de gândire specific acestei şcoli a început a se structura după 1980, între cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai şcolii fiind Geert Hofstede şi John Child. Prin intermediul studiilor aparţinând de această şcoală se încearcă a conferi o accepţiune uniformă noţiunii de “cultură” şi de a distinge între cultură şi naţiune. Apreciem că cel mai remarcabil gânditor al acestei şcoli rămâne Geert Hofstede, care defineşte cultura ca o programare mentală colectivă a gândirii ce distinge / diferenţiază membrii unui grup / regiune / naţiune de membrii altui grup / naţiune.43 De asemenea, Hofstede a reanalizat una din cele mai complexe şi analitice cercetări de management comparat: Culture’s Consequences in World Related Value (1980) este o lucrare tradusă în multe alte limbi de circulaţie restrânsă şi care a cunoscut diverse reeditări.44 Inclusiv în accepţiunea altor specialişti, de pildă Raghu Nath şi Edwin Miller, se acceptă că ceea ce numim “cultură” determină esenţial comportamentul unei persoane şi, prin urmare, este indispensabilă luarea în analiză a acestui factor pentru orice studiu / cercetare de management comparat.

43 44

Geert Hofstede Geert Hofstede -

26

3.3. Modele / teorii în managementul comparat 3.3.1. Modelul Farmer – Richman Acest model a fost dezvoltat de Richard Farmer şi Barry Richman sub influenţa şcolii mediului, respectiv ei au considerat mediul în care funcţionează firma ca fiind o variabilă independentă, adică un factor ce determină managementul şi eficienţa organizaţiei. 45 La baza acestui model se află patru concepţii aşa cum rezultă din fig. nr.10:

Mediu juridic politic economic

Management aplicat planificare organizare coordonare control Eficienţa managementului Eficienţa firmei

Fig. nr.10

3.3.2. Modelul Negandhi – Prasad Spre deosebire de modelul anterior, se introduce în ecuaţie conceptul de filozofie a managementului (se reflectă atitudinea top decidentului faţă de salariaţi, clienţi, furnizori, administraţie etc.). Cei doi specialişti, Anant Negandhi şi S. D. Prasad, consideră că rolul esenţial, activ în a atinge o eficienţă ridicată a organizaţiei de afaceri revine managementului.46 În esenţă, conceptele de bază ale acestui model se prezintă în figura nr.11: Filozofia managementului + Mediul extern şi intern Management aplicat planificare organizare coordonare control Eficienţa managementului Eficienţa firmei

45 46

R. Farmer, B. Richman A. Negandhi, S. Prasad -

Fig. nr.11 27

3.4. Related Values.47 În esenţă. conceptele pe care se bazează modelul Tung rezultă din figura nr. Geert Hofstede – Culture’s Consequences International Differences in Work. abordarea pe termen scurt /lung. reprezentanţe sau societăţi în peste 70 de ţări). având o largă recunoaştere şi reputaţie internaţională.). individualism / colectivism.3. Urmare a unor ample studii/anchete internaţionale derulate în perioada 1967-1973. Ulterior. relaţiile între compartimente / direcţii ale firmei. nivelul ridicat / scăzut de evitare a incertitudinii. influenţa din exterior etc. feminitate / masculinitate. autorul a inclus în cercetarea făcută o a 5-a dimensiune culturală: • 47 48 Rosalie Tung – Toward a Systems Model of Comparative Management. nr. Modelul Rosalie Tung Rosalie Tung îşi dezvoltă modelul de management comparat punând un accent deosebit pe conceptul de climat organizaţional (atitudinea managerilor. Hofstede compară patru dimensiuni culturale pentru un număr de 50 de ţări. Cele patru dimensiuni culturale luate în analiză de Hofstede sunt:48 • • • • distanţe faţă de putere: mare / mică. pe baza unui chestionar distribuit salariaţilor IBM (companie ce are filiale. 28 . 12: Mediu extern + Variabile intraorganizaţionale Climatul organizaţional Eficienţă cuantificată (economică) Motivarea salariaţilor Fig.3. Beverly Hills CA: Sage Publications.12 Eficienţă necuantificată (socială) 3. Modelul / abordarea lui Geert Hofstede Geert Hofstede este un analist olandez în managementul comparat.3.

1991. programare prin care membrii unui grup se deosebesc de componenţii altui grup. cât şi faţă de personalitatea individului. diferenţele în practicile de management şi succesul economic al companiilor şi ţărilor se explică preponderent prin diferenţele culturale ale grupurilor din organizaţii (de afaceri sau alt tip). reprezentarea grafică este redată în figura nr. adică este o dimensiune pereche ce se află la baza deciziilor şi acţiunilor individuale / de grup. 29 . nr. Sursa: Geert Hofstede .50Sugestiv. care se moşteneşte prin informaţia genetică. London. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). faţă de însăşi noţiunea de cultură. Prin urmare. by McGraw – mind.Totuşi. Abordată drept programare mentală / colectivă a gândirii. trebuie să distingem – spune Hofstede – între natura umană. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. on Intercultural Cooperation (IRIC).13: Fig. Hofstede este primul specialist consacrat ce tratează cultura ca o programare mentală colectivă. 1991.3.Cultures and Organizations.49 3. London. . simţi şi a acţiona pentru indivizi.Cultures and Organizations. se formează în timp personalitatea şi caracterul unei persoane (adică “felul de a fi” al unui individ în relaţiile cu alţii din grup sau societate. 1991.Se observă că fiecare dintre cele 5 dimensiuni ale “culturii” exprimă două faţete complementare şi contrare ale unui “tot unitar”. deci. cultura individuală /de grup se află la baza modului de a gândi. Published Software of theHill Book CompanyResearch London. autorul propune “o piramidă” cu cele 3 nivele ale modului unic în are. Institute for Europe. autorul admite explicit că delimitarea între cele 3 noţiuni nu este clarificată în ştiinţă.1. Intercultural . cultura provine din mediul social al persoanei şi nu din genele sale. această caracteristică este extrem de vizibilă în stilul de management practicat de o persoană în cadrul organizaţional).4. prin programre mentală umană / colectivă. organizaţii şi ţări.13 Specifică persoanei PERSONALITATE Moştenită şi învăţată Specifică grupului CULTURĂ Învăţată Universală 49 NATURA UMANĂ Moştenită Geert Hofstede – Cultures and Organizations. care se moşteneşte parţial şi se formează parţial prin învăţare. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Institute for Research on 50 Geert HofstedeCooperation (IRIC). Software of the mind. În concepţia sa. Cultura în concepţia lui Hofstede Aşa cum aminteam şi-n capitolul II al lucrării. Software of the mind.

• pentru alţii. “Diagrama foii de ceapă” în concepţia lui Hofstede SIMBOLURI EROI RITUALURI PRACTICI VALORI Sura: Geert Hofstede . fiecare nivel având asociat anumite noţiuni:51 simboluri. îmbrăcămintea. steagurile etc. obiectele semnificative. London. ritualuri.. EROII: sunt persoane din trecut sau prezentat ce servesc ca modele de comportament moda. Hofstede înţelege să includă: • SIMBOLURILE: sunt cuvintele. 1991. gesturile.14. Prin cele 4 noţiuni invocate. nr. nr. 51 Idem 50 30 . valori.Cultures and Organizations.14): Fig. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. diferenţele culturale între ţări / regiuni / grupuri se manifestă pe patru nivele de profunzime. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Software of the mind. Reprezentarea grafică a celor 4 nivele de profunzime ale culturii în manifestarea ei concretă este numită de Hofstede “diagrama foii de ceapă” (Fig. eroi.În concepţia lui Hofstede.

fi: modul de salutare. 1991. Software of the mind. un nivel de generaţie. el a identificat: orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt. feminitate faţă de masculinitate. Hofstede discută de “straturi de programare mentală corespunzătoare diferitelor nivele de cultură”. fiecare nivel reflectă anumite diferenţe culturale (funcţie de relaţia individ şi grup. murdarul în raport cu curatul. colectivism faţă de individualism. funcţie de sex. Rezultă un model: 52 4 dimensiuni: model cvadridimensional al diferenţelor culturale (4D). care a folosit un chestionar întocmit de chinezi pentru încercarea sa. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). ceremoniile religioase etc. reamintim cele 4 dimensiuni culturale: distanţe faţă de putere (de la mic la mare) . Cele patru domenii fundamentale analizate empiric de Hofstede. corespunzător ţării de care aparţine persoana. iraţionalul în raport cu raţionalul. esenţiale din punct de vedere social. O dimensiune culturală este un aspect al unei culturi care se poate măsura cu altă cultură. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. 31 .):52 un nivel naţional. au fost în fapt indicate de INKELES şi LEVINSON printr-un studiu teoretic făcut cu două decenii anterior. urâtul în raport cu frumosul. evitarea incertitudinii: de la slab la puternic. Punctajul acordat de Hofstede pentru fiecare din cele 50 de ţări. se distribuie grafic pe o dreaptă.. un nivel de gen. ce separă bunicii de părinţi şi părinţii de copii. cum ar VALORILE: sunt sentimente învăţate sau acumulate în prima parte a vieţii care au o răul în raport cu binele. Geert Hofstede . un canadian ce a locuit în extremul orient. uzual de la 0 la 100 pentru fiecare dimensiune culturală. funcţie de educaţie..Cultures and Organizations. modul de tratare a incertitudinii etc. nefirescul în raport cu naturalul. • parte pozitivă şi una negativă: Dintr-un alt unghi de vedere. un nivel de clasă socială. ocupaţie etc. uzual pentru cei care sunt salariaţi. A cincia dimensiune culturală a fost sesizată de Michel Harris Bond. ceremoniile sociale.• RITUALURILE: sunt activităţi colective. London. un nivel regional şi / sau etnic şi / sau religios şi / sau lingvistic. un nivel organizaţional. individ şi autorităţi.

sintezele se fac din două unghiuri distincte: I: normă generală. 32 Distanţă mare faţă de putere Inegalităţile dintre oameni sunt de aşteptat şi de dorit.3. şeful aplică un management participativ. elevul vorbeşte doar când este invitat. al diferenţelor culturale (5D). sunt educaţi pentru a deveni independenţi cât mai repede.- 5 dimensiuni: model …………. autorul ia în calcul fiecare dimensiune culturală în funcţie de regiune. în cadrul organizaţional. În cazul distanţei mici faţă de putere: copiii sunt trataţi de părinţi ca fiind egali.1. loc de muncă. organigrama are un număr redus de nivel. normă generală. Cele două extreme ale intervalului “mic – mare” de distribuţie inegală a puterii se prezintă sintetic în tabelul nr. şcoală.Trebuie să existe şi chiar există într-o oarecare măsură o interdependenţă între oamenii mai puternici şi cei cu putere mică. respectă totdeauna profesorul. familie.Inegalităţile dintre oameni trebuie să fie minimizate. Distanţa faţă de putere: de la mic la mare Conform cu Hofstede. în cadrul organizaţional. puterea este centralizată. familie. În cazul distanţei mari faţă de putere: părintele nu încurajează independenţa copilului. Astfel. I. . generaţie şi clasă socială.1.9: Tabelul nr. elevul adresează întrebări şi critică profesorul. sex. Plecând de la nivelele de sesizare a diferenţelor culturale (amintite anterior). managerii se consideră superiori executanţilor. distanţa faţă de putere arată măsura în care salariaţii cu putere mai mică din instituţiile şi organizaţiile unei ţări (executanţii) aşteaptă şi acceptă ca puterea să fie inegal distribuită. Părinţii îi educă pe copii să fie docili. Oamenii cu putere mai mică trebuie să depindă de cei mai puternici.Copiii îi tratează pe părinţi ca pe egalii lor. relaţia profesor – elev perpetuează o anume inegalitate. .Părinţii îi tratează pe copii ca pe egalii lor. 3.9 Diferenţe esenţiale între societăţile cu distanţă mare şi respectiv mică faţă de putere. pretinde supunere absolută. profesorul tratează elevul ca fiindu-i egal. iar salariile variază moderat etc. religie. sunt diferenţe foarte mari între salarii etc. el ajunge să sintetizeze o serie de caracteristici / diferenţe culturale pentru cele 5D. . în realitatea oamenii mai slabi sunt polarizaţi între dependenţă şi independenţă.4. II: politică şi evoluţia ideilor. . şcoală şi loc de muncă Distanţă mică faţă de putere .

În societăţile cu distanţă mare faţă de putere: puterea este privită ca factor esenţial. Software of the mind. În sinteză. Profesorii sunt ca nişte “guru” care transferă elevilor învăţătura personală. Şeful ideal este un autocrat binevoitor sau un tată bun.Profesorii sunt experţii care transferă elevilor adevăruri impersonale. se acceptă ideea că cei puternici trebuie să dispună de privilegii. în societăţile cu distanţă redusă (mică) faţă de putere: predomină ideea că puterea trebuie să fie legitimă. . Hofstede analizează distanţa faţă de putere şi statut. iar sistemul de impozite protejează averile. că toţi indivizii sunt egali în faţa legii. sistemul de taxe redistribuie veniturile. Centralizarea este caracteristică.Persoanele mai instruite deţin valori mai - .Elevii îi tratează pe profesori ca pe egalii lor.În clasă profesorii aşteaptă iniţiative din partea elevilor.Ierarhia în organizaţii înseamnă o inegalitate de roluri stabilită în modul convenţional. Privilegiile şi simbolurile de status pentru manageri sunt şi de aşteptat şi cunoscute. cât şi cele mai puţin instruite prezintă valori aproape la fel de autoritare. . . cât şi distanţa faţă de putere şi idei. extremele intervalului „mic – mare” de acceptare a inegalităţii în distribuţia puterii se prezintă în tabelul nr. - Copiii îi tratează pe părinţi cu respect. puţin autoritare decât persoanele mai puţin instruite. sindicatele sunt independente şi neafiliate politic etc.Şeful ideal este un democrat plin de resurse.10: 33 . 1991. guvernul este monopartid şi tinde a controla sindicatele etc. . Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Veniturile sunt distribuite foarte inegal. London. Ierarhia în organizaţii reflectă inegalitatea esenţială dintre cei de sus şi cei de jos. Astfel. fie că este sau nu legitimă..Diferenţe mici de salarii între nivelul superior - Sursa: Geert Hofstede .Privilegiile şi simbolurile de status nu sunt bine privite. din unghiul de abordare „politică şi idei”. Subordonaţii aşteaptă să li se spună ce să facă. că ea este supusă judecăţii majorităţii.Descentralizarea este caracteristică. că inegalitatea este inevitabilă. În bună măsură similar. Diferenţe mari de salarii între nivelul superior şi nivelul inferior al organizaţiei. . dar trebuie minimizată prin mijloace politice. Atât persoanele instruite. . .Cultures and Organizations. se preferă guvernele pluraliste. Elevii îi tratează cu respect pe profesori. În clasă se aşteaptă ca toate iniţiativele să provină de la profesori. şi nivelul inferior al organizaţiei.Subordonaţii aşteaptă să fie consultaţi. . Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).

Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). puterea şi statusul trebuie să meargă împreună. Ideologiile politice predominate subliniază şi folosesc lupta pentru putere.Folosirea puterii trebuie să fie legitimă şi este supusă criteriului de bine şi rău. .Ideologiile politice predominante subliniază şi folosesc divizarea puterii: . 34 . .Oamenii puternici încearcă să pară mai slabi decât sunt în realitate.Puterea se bazează pe poziţia formală.Utilizarea violenţei în politica internă este rară. . Sursa: Geert Hofstede . . Puterea se bazează pe familie sau pe prieteni. Guverne autocratice sau oligarhice bazate pe cooptare. reduse şi de sistemul de taxe. Teoriile de management native se concentrează asupra rolului managerilor.Clasa de mijloc este mare. veniturile puterea şi statusul nu este necesar să meargă împreună. dacă i se permite să se manifeste. Software of the mind.Guverne pluraliste bazate pe rezultatul dat de majoritatea voturilor.Diferenţieri mici în venituri în societate. . Conflictele de politică internă conduc în mod frecvent la violenţă. Oamenii puternici încearcă să fie cât mai impresionanţi posibil. .Modul de a schimba un sistem politic este acela al schimbării legilor (evoluţia).10 Diferenţe de bază între societăţile cu distanţă mare şi mică faţă de putere. . . Clasa de mijloc este mică.Calificările. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.Tabelul nr. prezintă un centru slab şi aripi puternice. Diferenţieri mari în venituri în societate mărite şi de sistemul de taxe. Distanţă mare faţă de putere Poate să triumfe asupra dreptăţii: oricine deţine putere este drept şi bun.Religiile predominante şi sistemele filozofice subliniază egalitatea. Cei de la putere au avantaje. II. pe calitatea de expert şi pe abilitatea de a da recompense. .Toţi trebuie să aibă drepturi egale. veniturile. . . Religiile predominante şi sistemele filozofice subliniază ierarhia şi diferenţierea. politică şi idei Distanţă mică faţă de putere . Calificările.Cultures and Organizations. pe charisma şi abilitatea de a folosi forţa. Modul de a schimba un sistem politic este acela al schimbării oamenilor de la conducere (revoluţia). Spectrul politic. 1991. . London.Spectrul politic prezintă un centru puternic şi aripi de stânga şi de dreapta slabe.Teoriile de management native se concentrează asupra rolului salariaţilor.

Oamenii se nasc în familii mari sau în alte subgrupuri de interese comune care continuă să-i protejeze în schimbul loialităţii. Delictul conduce la vinovăţie şi la pierderea respectabilităţii. În culturile individualiste. nu se exprimă opinii personale ci numai ale grupului. care îl vor proteja pe individ toată viaţa în schimbul unei loialităţi mutuale. aparţine societăţilor în care oamenii sunt integraţi încă de la naştere în subgrupuri puternice. cuvântul „nu” se foloseşte extrem de rar. . membrii societăţii preferă noţiunea de „vină”. se preferă confruntarea de idei / opinii. la şcoală şi la locul de muncă Colectivist . A vorbi deschis este o caracteristică a unei persoane cinstite. 35 . copilul este încurajat să-şi dezvolte propriile opinii. căruia cineva îi aparţine. Colectivism faţă de individualism Conform lui Hofstede: individualismul aparţine societăţilor în care relaţiile dintre indivizi sunt haotice. Principalele diferenţe între culturile individualiste şi cele colectiviste (după regulă. Comunicarea în interiorul grupului este redusă. În culturile colectiviste. uzual: a spune adevărul este o virtute.11 Principalele diferenţe dintre societăţile individualiste şi cele colectiviste.Trebuie întotdeauna să fie menţinută armonia şi să se evite conflictele directe. adică se vizează A ÎNVĂA SĂ ŞTII CUM SĂ ÎNVEŢI (se prezumă că în viaţă se învaţă mereu). uzual: a tinde spre armonia socială este o virtute.1. membrii grupului împărtăşesc noţiunea de „ruşine”.Copiii învaţă să gândească în termenii „noi”.11: Tabelul nr. . şcoală şi loc de muncă) se prezintă sintetic în tabelul nr. Copiii învaţă să gândească în temenii „eu”. colectivismul. tânărul trebuie să-şi finanţeze studiile printr-o slujbă deţinută sau un împrumut de la bancă. un concept aparte este cel de „obraz” (în sensul că „pierderea obrazului” echivalează cu o umilire publică).4. dimpotrivă. I: regulă generală. familia finanţează studiile universitare ale tânărului. familie. Scopul educaţiei este de a învăţa cum să .2. . se aşteaptă ca fiecare să-şi poarte de grijă sau să se îngrijească de familia sa.Identitatea este influenţată de mediul social Individualist Oricine se îngrijeşte singur de sine şi numai de propria familie (familia nucleu).3.3. este încurajat să caute o slujbă „part-time” pentru a-şi câştiga banii de buzunar. educaţia are scopul de a pregăti persoana cum să facă lucrurile pentru a se integra social.Comunicarea în interiorul grupului este intensă. educaţia are scopul de a pregăti individul pentru adaptarea la nou. loialitatea faţă de grup este un element esenţial. de familie.

Produsul naţional brut pe cap de locuitor ridicat. . Diploma măreşte venitul economic şi respectabilitatea individului. conform lui Hofstede. . . . . . . Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). politica şi ideile Colectivist colective predomină Individualist Interesele individuale predomină asupra intereselor colective.Interesele asupra - intereselor individuale. Sursa: Geert Hofstede . II. Relaţia patron-salariat este un contract care se presupune că se bazează pe avantaj reciproc.Deciziile de angajare şi de promovare iau în considerare funcţionarului. iar într-o astfel de cultură interesele personale predomină faţă de grup.Relaţia patron-salariat este percepută în termeni morali. În sinteză. Software of the mind.12 Diferenţele principale dintre societatea individualistă şi colectivistă. Fiecare are dreptul la viaţa lui particulară.Produsul naţional brut pe cap de locuitor scăzut.Diploma condiţionează accesul într-un grup cu statut superior. Este de aşteptat ca oricine să aibă o opinie proprie. 1991. London.Opiniile sunt predeterminate de apartenenţa de grup. - . În ceea ce priveşte raportul faţă de stat + idei a societăţilor. .Legile şi drepturile sun t diferite de la un grup la altul.Cultures and Organizations. ca o legătură de familie. .Managementul este participativ. Legile şi drepturile se presupun a fi aceleaşi pentru toţi..Relaţia este mai importantă decât sarcina grupul de interese al înveţi. Sarcina este mai importantă decât relaţia. Cu cât este mai individualistă o societate. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.12: Tabelul nr. din acest al doilea unghi de abordare. 36 Rolul restrâns al statului în sistemul . .Delictul conduce la ruşine şi la pierderea onoarei pentru sine şi pentru grup.Scopul educaţiei este de a învăţa cum să te comporţi. diferenţele dintre culturile individualistă şi colectivistă se prezintă în tabelul nr.Viaţa particulară este dominată de grup (grupuri). cu atât este mai mică probabilitatea ca presa să servească autorităţile. Deciziile de angajare şi de promovare se presupun a fi bazate numai pe aptitudini şi pe reguli: Managementul este autocrat.

Se presupune că femeile sunt sensibile şi se .Atât bărbaţilor cât şi femeilor li se permite să fie sensibili şi să fie preocupaţi de relaţii. economic. Putere politică exercitată de alegători.Ideologiile de egalitate predomină asupra ideologiilor de libertate individuală.Sunt importanţi oamenii şi relaţiile cordiale.1. Feminitate faţă de masculinitate Conform lui Hofstede. Sursa: Geert Hofstede . . aceasta este singura dimensiune culturală în care bărbaţii şi femeile din eşantionul studiat (50 ţări.Putere politică exercitată prin grupuri de interese. din cele două unghiuri distincte de abordare – se prezintă în tabelul nr. comunitate şi la locul de muncă. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Libertatea presei.Valorile dominante în societate sunt grija pentru ceilalţi şi perseverenţa. .. familie.Economie bazată pe interese colective. I: standard general.4. .Rolul dominant al statului în sistemul economic. Principalele diferenţe între societăţile masculine şi feminine – de asemenea. irelevante din cauza incapacităţii de a trata interese de grup şi persoane. London. 37 Masculin dominante în Valorile societate sunt succesul material şi prosperitatea. Bărbaţii se presupune că sunt aroganţi. Economie bazată pe interese individuale.13 şi tabelul nr.Se presupune că toţi sunt modeşti. ambiţioşi şi duri.3.Teorii economice importante.Cultures and Organizations. - . Decalajul între sexe variază mult de la o ţară la alta. Autorealizarea pentru fiecare individ este esenţială. Sun importanţi banii şi lucrurile. . Ideologiile individuală predomină asupra ideologiilor de egalitate.Armonia şi consensul în societate sunt scopurile fundamentale. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). libertate bazate pe urmărirea intereselor proprii ale individului.3. . în mare măsură - 3. în timp de în familie + şcoală poziţionarea feminin – masculin este mai nuanţată. 1991. . Teorii economice de proprii.Presa controlată de stat.14: Tabelul nr. . Software of the mind. salariaţi IBM) au realizat un punctaj consistent diferit. dar uzual bărbaţii domină în politică.13 Principalele diferenţe dintre societăţile feminine şi masculine. şcoală şi loc de muncă Feminin . .

Ce este mare şi rapid este frumos.Societate îngăduitoare. . dar niciodată să se lupte. fetele nu trebuie să se lupte.Simpatie pentru slab.Accent pe egalitate. solidaritate şi calitatea condiţiilor de muncă.A munci pentru a trăi.Cultures and Organizations.În familie atât taţii cât şi mamele se preocupă de fapte şi de sentimente.Studentul mediu este standardul.Un număr relativ mare de femei în poziţii 38 Masculin Idealul performanţei societăţii. folosesc preocupă de relaţii. băieţii trebuie să se lupte atunci când sunt atacaţi. Accent pe echitate. Fetele plâng. . .Protejarea mediului înconjurător trebuie să - .Rezolvarea conflictelor prin compromis şi negociere.Conflictele internaţionale trebuie să fie rezolvate prin negociere şi compromis. . Băieţii şi fetele studiază domenii diferite. Simpatie pentru puternic. A trăi pentru a munci. . Societate corectivă.Idealul bunăstării societăţii.Este apreciată atitudinea prietenoasă a intuiţia şi caută profesorilor. II: politică şi idei Feminin .. Conflictele internaţionale trebuie să fie rezolvate prin demonstraţie de forţă sau prin luptă.Cei nevoiaşi trebuie să fie ajutaţi.Băieţii şi fetele studiază aceleaşi domenii. Rezolvarea conflictelor prin disputarea lor. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.14 Principalele diferenţe între societăţile feminine şi masculine. . Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Sunt apreciaţi profesorii deosebiţi. Sursa: Geert Hofstede . Software of the mind. 1991. . Tabelul nr.Managerii consensul.Atât băieţilor cât şi fetelor li se permite să plângă. aibă cea mai mare prioritate. - . . . Eşecul la şcoală este un dezastru. . . .Ce este mic şi lent este frumos.Eşecul la şcoală este un accident minor. London. Menţinerea creşterii economice trebuie să aibă cea mai mare prioritate.Guvernul cheltuieşte o proporţie estul de mare din buget pentru înarmare. . . Cei puternici trebuie să fie susţinuţi. Studentul cel bun este standardul. competiţie între colegi şi performanţă. În familie taţii se preocupă de fapte. . Guvernul cheltuieşte o proporţie destul de mică din buget pentru asistenţă. iar mamele de sentimente. . dar băieţii nu.

London. astfel că o persoană care evită incertitudinea reduce implicit ambiguitatea.Religiile dominante susţin complementaritatea sexelor. altfel spus. regulile foarte stricte sunt respinse instinctiv. 3. În conexiune s-a studiat şi anxietatea. Software of the mind. familie. acea persoană este adesea pregătită să se angajeze într-o operaţiune riscantă tocmai pentru a reduce ambiguitatea (nu va sta la nesfârşit să vadă ce se poate întâmpla).4. 1991. loc de muncă): 39 . (diferă de frică. elevii preferă explicaţiile simple.politice alese. murdar şi curat etc. - femeile trebuie să-şi asume roluri egale atât acasă cât şi la locul de muncă. Sursa: Geert Hofstede . abaterea de la norme / reguli nu înseamnă neapărat o ameninţare sau ceva rău. Culturile în are evitarea incertitudinii este slabă: oferă un palier mai larg de interpretare între bine şi rău.4. spaţiul pentru relativism fiind foarte restrâns. salariaţii sunt puţin dispuşi să lucreze din greu dacă-i necesar etc. Evitarea incertitudinii: de la slab la puternic Această dimensiune culturală a fost descoperită ca un produs secundar al distanţei faţă de putere. .Eliberarea femeilor înseamnă că bărbaţii şi - Un număr relativ mic de femei în poziţii politice alese. diferenţele culturale pentru această dimensiune se prezintă în tabelul nr.. care are un obiect precis). la momentul la care s-a analizat stresul la locul de muncă prin întrebarea „Cât de des vă simţiţi nervos sau tensionat la serviciu?”. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).15 (după regulă.3. există o nevoie emoţională pentru legi şi reguli etc. Regulile dominante susţin prerogativele bărbaţilor. elevii aşteaptă ca profesorul să aibă răspuns la orice întrebare. Eliberarea femeilor înseamnă că femeile vor fi admise în poziţii care până acum erau ocupate numai de bărbaţi. Published by McGraw – Hill Book Company Europe.Cultures and Organizations. şcoală. Culturile în care evitarea incertitudinii este puternică: evaluările se fac ferm sau 0 sau 1 (bine . se acceptă dezacordul elev – profesor. Evitarea incertitudinii nu este acelaşi lucru cu evitarea riscului. În sinteză.1.rău). . ca stare difuză a unei persoane de a fi îngrijorat / iritat datorită la ceea ce se poate întâmpla.

. Studenţii preferă moduri de învăţare cu programe analitice fixate şi sunt preocupaţi de răspunsuri corecte. . Se presupune că profesorii au răspunsuri pentru orice întrebare. Motivaţie prin securitate şi respect sau apartenenţă. Nevoie emoţională de reguli.Nu trebuie să existe mai multe reguli decât este strict necesar.Ce este diferit este curios. Sursa: Geert Hofstede .Timpul este un mijloc de orientare. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).Sentiment de confort când eşti leneş. Ce este diferit este periculos. familie.Precizia şi punctualitatea trebuie să se înveţe.15 Principalele diferenţe între societăţile în care evitarea incertitudinii este slabă şi puternică. Precizia şi punctualitatea apar de la sine. chiar dacă acestea nu vor acţiona niciodată. I: normă generală. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. . Software of the mind. dorinţă interioară de a munci susţinut.Tabelul nr. 40 . rezistă la nou. . . Suprimarea ideilor şi comportamentului care deviază. Nevoie emoţională de a fi ocupat. şcoală şi loc de muncă .Cultures and Organizations. munca susţinută numai la nevoie. London.Studenţii preferă moduri de învăţare cu teme libere şi sunt preocupaţi de discuţii de calitate. apartenenţă. . . Timpul înseamnă bani. .Toleranţa ideilor şi a comportamentului care deviază sau sunt inovatoare.Profesorii pot spune „nu ştiu”.Motivaţie prin realizare şi respect sau este murdar şi tabu. 1991.

În ţările în care evitarea incertitudinilor este redusă: cetăţenii cred că ei trebuie să participe la luarea deciziilor politice. funcţionarii superiori de stat au studii de drept comparat. sunt gata să protesteze faţă de o decizie guvernamentală. internaţionalism.Competenţa autorităţile. Incompetenţa cetăţeanului în raport cu autorităţile. lege şi ordine. Protestul cetăţeanului trebuie reprimat.Regionalism.Multe asistente medicale. Încredere în experţi şi specializare. religia acceptă ideea că Adevărul poate să aibă faţete diferite şi că nimeni nu trebuie criticat pentru credinţa sa etc. În ţările în care evitarea incertitudinii este intensă: cetăţenii consideră că este limitată posibilitatea ca ei să influenţeze decizia luată de autorităţi.Dacă regulile nu pot fi respectate ele trebuie - . întâlnim ideologii intolerante.Atitudine pozitivă faţă de tineri. .Toleranţă.Încredere în generalităţi şi bun simţ. . reprimare a - . . sinteza diferenţelor culturale asociate evitării incertitudinii se prezintă în tabelul nr.16 Diferenţele de bază între societăţi cu evitare a incertitudinii redusă şi intensă. integrare a minorităţilor. încercări de - . Atitudine negativă faţă de tineri. După unghiul de analiză “politică şi idei”. Mulţi doctori. Atitudine negativă a funcţionarilor de stat civili faţă de procesul politic. II: politică şi idei Evitare a incertitudinii redusă . se înclină spre un conservatorism mai pronunţat. instituţii.16: Tabelul nr.Acceptarea protestului cetăţeanului. .Legi şi reguli puţine şi generale. . cetăţeanului în raport cu Evitare a incertitudinii intensă Legi şi reguli multe şi precise. Există un singur Adevăr pe care îl xenofobie.Atitudine pozitivă a funcţionarilor de stat faţă de procesul politic. să fie schimbate. un număr redus de cetăţeni sunt dispuşi să protesteze faţă de o decizie a autorităţilor. Atitudine negativă a cetăţenilor faţă de instituţii. minorităţilor. Conservatorism. moderaţie. Dacă regulile nu pot fi respectate suntem păcătoşi şi trebuie să fim pedepsiţi. Naţionalism.Un adevăr al unui grup nu trebuie să fie 41 .Atitudine pozitivă a cetăţenilor faţă de - . întâlnim ideologii politice tolerante şi respect pentru drepturile omului. puţine asistente medicale. . puţini doctori. . Hofstede arată că evitarea incertitudinii nu se referă la putere. ci la diferenţe în competenţă între stat / autorităţi şi cetăţeni. religia proclamă axioma că există numai un singur Adevăr etc.Atunci când analizează evitarea incertitudinii faţă de stat. extremism.

Published by McGraw – Hill Book Company Europe.impus altui grup. 1979)s-a ajuns la concluzia surprinzătoare că unele din valorile confucianiste explică parţial creşterea economică înregistrată de “cei cinci dragoni” (Japonia. Acest specialist a folosit în mod deliberat un chestionar întocmit de savanţi chinezi în sociologie din Hong Kong şi Taiwan (s-au evitat prejudecăţile culturale din gândirea cercetătorilor occidentali).Cultures and Organizations.e. - stăpânim.4. acest chestionar s-a distribuit unor studenţi din 23 ţări. între care şi China. Orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt Această a cincia dimensiune culturală a fost sesizată de Michel Bond pe baza unui studiu distinct de cel asupra salariilor IBM.3. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). Taiwan. 1991. În sinteză. ceea ce în termeni practici diferenţiază orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt. Sursa: Geert Hofstede . Adversarii ştiinţifici nu pot fi în particular prieteni.5.n. . . În acest fel. învăţătura sa însumând o serie de lecţii de etică pentru viaţa de zi cu zi. neavând nici un conţinut religios. s-a ajuns la această a cincia dimensiune numită iniţial de Bond “dinamism confucianist”. diferenţele majore între culturile orientale pe termen scurt şi cele orientale pe termen lung se prezintă în tabelul nr. tendinţa spre relativism şi empirism. London.1. ideologic şi intoleranţă.În filozofie şi ştiinţă. .17: 42 . care şi-a dobândit o reputaţie aparte pentru logică şi înţelepciune. Software of the mind. 3.Drepturile omului: nimeni nu trebuie să fie criticat pentru credinţa sa. tendinţă spre teorii fundamentale. Confucius a fost un intelectual din China anilor 500 î. Conform lui Hofstede şi alţi analişti (Herman Kahn. politic. În filozofie şi ştiinţă. îndeosebi după revenirea Hong Kong-ului la China se poate predicţiona că pe parcursul următoarelor 2-3 decenii şi China va devei o supraputere economică mondială. Fundamentalism religios. Coreea de Sud şi Singapore). Hong Kong.Adversarii ştiinţifici pot fi în particular prieteni. China are deja un excedent considerabil în relaţiile comerciale cu SUA.

modul în care murim şi teoriile pe care suntem 43 . întotdeauna se pun două întrebări esenţiale: • • “Cine are puterea de a decide?” “Ce reguli / proceduri vor fi urmate pentru a atinge scopul dorit?” Maniera de a răspunde concret la aceste două întrebări diferă mult de la o firmă la alta. modul de viaţă.Tabelul nr. de la o ţară / regiune la alta în egală măsură.6.De aşteptat rezultate rapide. nici o parte a vieţii noastre nu este exceptată de influenţele culturii.Cultures and Organizations.3. London. modul în care conducem şi suntem conduşi. ea influenţează practicile noastre zilnice. Software of the mind. .4.Cotă mică de economisire. Cultura organizaţională la Hofstede Datele pe care se bazează Hofstede pentru acest subiect nu provin din studiul asupra IBM. Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC).Preocuparea pentru posesia Adevărului.1. de afaceri (firmă) sau alt tip.Preocuparea pentru “obraz”. ele au rezultat pe baza unui studiu distinct derulat de Hofstede între 1985 – 1987.17 Diferenţe majore între societăţile cu orientare pe termen scurt şi cele cu orientare pe termen lung Orientarea pe termen scurt . Perseverenţa spre rezultate pe termene lungi. sub coordonarea IRIC (Institute for Research on Intercultural Cooperation).Respect pentru obligaţii sociale şi status - 3. Sursa: Geert Hofstede . . diferă succesul în afaceri obţinut de compania şi creşterea economică înregistrată de ţări – explicaţia fiind dată într-o măsură apreciabilă (nu însă total) de diferenţele culturale ce caracterizează ţările / grupurile de persoane. Cotă mare de economisire. Conform cu Hofstede. .Presiune socială pentru “a ţine pasul cu tinereţea” chiar dacă aceasta înseamnă foarte multă cheltuială. 1991. Chibzuiala în cheltuirea resurselor. Preocuparea pentru respectarea cerinţelor Virtuţii. indiferent de preţ. Orientare pe termen lung Adaptarea tradiţiilor la un context modern. . Într-o structură organizată.Respect pentru tradiţii. fonduri disponibile pentru investiţii. Înclinaţie spre autosubordonare pentru atingere unui scop. . - . Published by McGraw – Hill Book Company Europe. bani puţini pentru investiţii. modul în care suntem crescuţi. Respect pentru obligaţii sociale şi status în anumite limite.

Hofstede înţelege următoarele şase aspecte: • cultura organizaţiei este holistică. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. Institute for Research on Intercultural Thomas Peters. între cele 9 persoane s-a inclus de fiecare dată managerul general. noi credem că – fiind vorba de eşantioane structurate complet diferit şi obiective vizate diferite – opiniile lui Peters şi Waterman rămân perfect valabile. Geert Hofstede . una din unităţi a fost terminalul Copenhaga al SAS (Scandinavian Airlines System). deşi spun Peters şi Wateman că “ceea ce este uşor cultura organizaţională este greu de modificat / adaptat. în sensul că pentru a doua noţiune se compară preponderent practicile acumulate prin socializare la locul de muncă de către indivizi şi nu valori de deja au fost programate mental încă din familie şi şcoală. Robert Waterman – In Search of Excellence. • • • organizaţie). 5 din Olanda şi 5 din Danemarca. London.. În timp. • este greu”. cum ar fi ritualurile şi simbolurile. 56 care ajunge autorul nu se aplică automat la alte firme sau ţări. Software of the mind.capabili să le dezvoltăm. mod specific de a acţiona. adică include “tot” ce este mai mult decât suma ea este determinată istoric. are conexiune cu aspecte studiate de antropologi.Cultures and Organizations. Acest studiu a inclus 20 de unităţi de afaceri din 10 corporaţii diferite. mărimea unităţilor a variat de la 60 la 2500 de salariaţi. • prin analogie cu definiţia generală dată. Institute for Research on Intercultural Studiul efectuat de Hofstede pe acest subiect este extrem de interesant ca sursă de informare. 44 . Hofstede identifică în mod empiric şase dimensiuni distincte ale culturii organizaţionale:56 53 Geert Hofstede . eşantionul a inclus 140 de persoane. câte 9 persoane din fiecare unitate. HARPER and ROW. în sensul că se creează / păstrează de un grup de oameni (din cultura organizaţională este uşoară. Deşi Hofstede spune că unele din concluziile sale contracarează unele din regulile formate de Peters şi Waterman.54 Prin cultură de organizaţie / corporaţie. 1982.Cultures and Organizations. părţilor. London. are un fundament social. 54 55 Cooperation (IRIC). proceduri aplicate etc. dar concluziile la Cooperation (IRIC). dar şi alţi salariaţi de pe diverse nivele ierarhice până la executanţi. în anii ’70 şi a devenit extrem de populară după apariţia cărţii lui Thomas Peters şi Robert Waterman publicată în 1982. pe bază de tradiţii.55 Între cultura naţională şi cultura organizaţională există diferenţe de fond. Pe baza studiului derulat în cadrul IRIC. adică reflectă evoluţia în timp a corporaţiei. 1991. Software of the mind.53 Întreaga influenţă a culturii asupra individului se păstrează şi reflectă direct şi în cadrul organizaţional. al unei firme sau instituţii unde lucrează el. în fiecare organizaţie (firmă) tinde a se structura o cultură organizaţională a fost inventată în SUA. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. New York. 1991. Hofstede consideră că noţiunea de cultură organizaţională constituie o programare mentală colectivă ce deosebeşte pe membrii unei organizaţii de membrii altei organizaţii.

iar cele pragmatice pun accent major pe client şi rezultatele obţinute şi nu mai puţin pe proceduri. În mod concret. unităţile normative pun accent pe reguli şi standarde etice. • Orientarea spre salariaţi în raport de orientarea spre muncă. disciplină. adică nici o poziţionare pe intervalul unei dimensiuni nu este intrinsec “bună” sau “rea”: depinde de situaţia concretă a firmei şi de direcţia pe care vrea s-o urmeze organizaţia. • control slab / solid asupra costurilor. aceşti paşi / etape pot constitui un instrument de management pentru decidenţii din alte organizaţii / ţări: Tabelul nr. • organizaţiei la client / piaţă. cele şase dimensiuni nu oferă nici o reţetă de urmat. prin formularea acestei concluzii Hofstede este mai nuanţat decât Peters şi Waterman (care au formulat cele 8R ca fiind singurele standarde “pozitive” de urmat). adică un tot unitar ce poate fi apreciat numai de cei din interior.. face distincţie între preocupările top managerului pentru a îmbunătăţi calificarea resurselor umane faţă de reocupările de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru. • Sistem deschis în raport cu cel închis: este dimensiunea ce descrie climatul Control redus faţă de control intens: reflectă structura internă a organizaţiei.18 se prezintă în sinteză o serie de paşi pentru orientarea în management ce ţine seama de influenţa culturii. cultura organizaţională este ceva numit “gestalts” . se confirmă una din opţiunile lui Peters şi Waterman. Conform cu Hofstede.18 Principalele etape şi considerente cu privire la cultura organizaţională 45 . adică este preferabilă orientarea spre rezultate. caz în care structurează aproximativ un pol “RĂU” şi un pol ”BUN”. faţă de cultura în care salariaţii îşi tratează viaţa personală ca pe o afacere proprie. În tabelul nr.• Orientarea proces faţă de orientarea spre rezultate. punctualitate etc. adică un Prescriptiv / normativ în raport cu pragmatic / practic: reflectă modul de raportare a organizaţional faţă de exterior şi / sau faţă de cei noi veniţi. • Limitat / mărginit în raport cu cel profesional este dimensiunea ce distinge între cultura în care salariaţii nu separă viaţa personală de serviciu şi consideră că firma are grijă de viitorul lor personal.

Continuarea extinderii monitorizării culturii organizaţionale: Atenţie susţinută. ce modificare culturală este necesară? Această modificare este eficientă – avem oamenii de care este nevoie? Care vor fi rosturile în condiţiile de preocupare şi de bani ai managementului? Profiturile scontate vor depăşi costurile? Care este perioada de timp necesară pentru aceste schimbări? Dacă sunt îndoieli. cât şi expertiză. Necesită opţiuni strategice: Cultura actuală se potriveşte cu strategia? Dacă nu. Departamente pentru fuzionare sau separare ori pentru sarcini de serviciu. Personalul managerial este la curent cu noile sale sarcini? Programarea periodică a rotaţiei posturilor.Cultures and Organizations. Software of the mind. Reconsiderarea criteriilor de promovare. este mai bine să se modifice într-un anumit fel strategia? Subculturile diferite pot să ceară abordări diferite? Crearea unei reţele de agenţi de schimb în cadrul organizaţiei: Câţiva oameni “cheie” la toate nivelurile. Înlocuirea controlului datelor de intrare printr-un control al datelor de ieşire? Revizuirea politicii de personal: Reconsiderarea criteriilor de angajare. London. A fi suspicios cu privire la proiectele de specializare a altor persoane. Dacă oamenii “cheie” iniţiază acţiunea. Cere o diagnoză culturală. perseverentă. Published by McGraw – Hill Book Company Europe. strategia poate fi adaptată? Dacă nu. ceilalţi le vor urma exemplul. nevoia de specializare trebuie să fie resimţită chiar de către cei ce urmează să fie specializaţi. Repetarea periodică a diagnozei culturale.MANAGEMENTUL (CU AJUTROUL) CULTURII ORGANIZAŢIONALE Este o sarcină a managementului de nivel superior care nu poate fi transferată. Sursa: Geert Hofstede . Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC). mai amintim faptul că Hofstede analizează destul de pertinent şi chestiunea integrării culturale sau a şocului cultural prin care trec salariaţii unei organizaţii atunci când sunt 46 . Stabilirea sau întreruperea legăturilor de comunicaţie. Automatizarea sau dimpotrivă. 1991. În fine. Cere atât putere. Oponenţii pot fi evitaţi? Proiectarea modificărilor structurale adecvate: Departamente de iniţiere şi de finalizare. Deplasare individuală sau în grup? Sarcinile se potrivesc aptitudinilor? Proiectarea modificărilor de proces adecvate: Eliminarea sau stabilirea modalităţilor de control. Trebuie să înceapă cu o cunoaştere a configuraţiei culturale a organizaţiei.

şi-a găsit încrederea în forţele proprii şi a devenit integrat într-o reţea socială nouă. aşa cum s-a descris mai sus. luna de miere. în cazul în care vizitatorul poate fi considerat adaptat bicultural. Oamenii care s-au stabilit de o perioadă scurtă de timp. obţinută mai târziu. de câţiva ani. Aceasta poate să fie la fel de bună ca înainte (4b).).14. de exemplu dacă vizitatorul continuă să se simtă străin şi să simtă discriminarea faţă de el. sentimentele (pozitive sau negative) sunt reprezentate pe axa verticală. Pozitiv + c Sentimente b a Pozitiv Faza 1 2 Euforie Şoc cultural Timp În această diagramă. la o filială a corporaţiei. integrarea.1 este arbitrară: ea pare să se adapteze lungimii perioadei de expatriere. Mărimea scalei e timp din fig. înainte de a se integra. este aceea prin care vizitatorul a învăţat încet să activeze în noile condiţii. şocul cultural şi faza de integrare ca fiind cuprinse în acest interval. ea pate fi chiar mai bună (4c). Faza 1 este o perioadă (de obicei scurtă) de euforie. sau. cei stabiliţi de mult timp. Faza 2 este perioada de şoc cultura. iar timpul pe axa orizontală. până la trei luni. 3 Integrare 4 Stare stabilă 47 . atunci când viaţa reală începe în noul mediu. Faza 4 este starea stabilă a minţii. vizitatorul a devenit “băştinaş” – a devenit “mai roman decât romanii”. Ea poate să rămână negativă în comparaţie cu cea de acasă (4a). Omenii cu o îndatorire temporară faţă de un mediu cultural străin raportează adesea o curbă de integrare ca aceea din Fig. emoţia călătoriei şi vederea unei lumi noi. la o nouă societate creată în străinătate etc. au raportat faza de şoc cultural la un an sau mai mult. a adoptat unele din valorile culturale locale. În ultimul caz.trimişi să lucreze temporar într-o ţară străină (pentru reprezentare. Faza 3. au raportat euforia.

dacă per ansamblul sec. ca fiind extrem de performantă. secolul XX a fost un secol de supremaţie economică americană şi toate datele arată că secolul XXI va păstra acelaşi statut al SUA la nivel mondial. . este însă imposibil de efectuat predicţii pentru sec. investiţiile. dispunând de un potenţial competitiv impresionant (o piaţă internă de 280 milioane locuitori. la momentul actual. XX SUA a dominat economic lumea. Scurt istoric Economia americană este considerată.1. volum important de resurse naturale. dacă ne rezumăm la ultimii 5-6 ani de zile. competenţe ştiinţifice şi tehnice de primă valoare etc. şomajul etc. economia americană înregistrează evoluţii spectaculare: . Canada etc. la momentul actual (2000).. exporturile. IV STATELE UNITE ALE AMERICII 4. locurile de muncă. 48 . într-un cuvânt. 57 Analizele comparabile între ţări pleacă de la indicatorii precum PIB. XXI. adică după 1996. În fapt. pieţele de capital. Dacă luăm în calcul PNB / cap locuitor se observă că în 1980 după SUA urma Canada..57 Tabel 19 PNB pe cap de locuitor raportat la SUA Ţara SUA Canada Franţa Germania Italia Japonia Suedia UK Sursa: 1980 (%) 100 84 79 69 71 67 78 67 1990 (%) 100 79 77 76 73 84 69 70 2000 (%) Obs. Conform unor analişti precum Mortimer Zuckerman.Companiile cotate la New york Stock Exchange + NASDAQ au atras pe piaţa de capital circa 5 trilioane USD în ultimii cinci ani. după SUA urmează Japonia. se poate afirma că economia americană constituie un model socio-economic demn de urmat de alte ţări. inflaţia. mai ales că ţări precum Japonia sau China ameninţă poziţia de lider economic al SUA.). însemnând cea mai mare acumulare de resurse financiare din istoria SUA. Franţa şi Suedia etc.Indicele bursier Dow Jones a crescut de peste 4 ori în şase ani. mediul de afaceri.CAP. un centru financiar mondial.

se impun unele întrebări: . În mod automat. Perioada colonială (1607 . .perioada colonială (1607 . . . Costea – Interferenţe economice româno – americane. Maryland. Georgia.perioada modernă (1946 .perioada conflagraţiilor mondiale (1914 . I. 58 59 pe diverse M.În ce măsură / proporţie managementul aplicat de companii + alte instituţii explică acest progres permanent? . iar Anglia a colonizat zona centrală a Americii de Nord: Virginia.Este oportun pentru toate ţările să participe la un comerţ internaţional liber? Cine câştigă şi cine pierde din tranzacţii internaţionale? .Care au fost / sunt formele prin care guvernul s-a implicat în economie? .de pildă. asociat acestui trend. Editura Economică. 2000. ocupaţia de bază a rămas agricultura. relativa sărăcire a populaţiei de culoare – istoria economică a SUA consemnează un trend permanent al progresului (deşi evoluţia propriu-zisă a fost ciclică).Investiţiile autohtone şi străine au generat cele mai noi capacităţi industriale şi tehnologice. Franţa a colonizat parte din nordul Americii (zona Quebec din Canada). Pennsylvania. îndeosebi pe parcursul sec.1. Spania şi Portugalia au fost principale puteri ce au colonizat America Centrală şi parte din America de nord (Mexic). Aproximativ pentru un secol. M. totuşi. Bucureşti. . Ulterior.2003).Pentru a răspunde la întrebări de tipul celor invocate.Care sunt factorii ce explică 7 au permis creşterea standardului de viaţă în SUA? . I. Bucureşti.Sunt mai bine / prost organizate şi conduse firmele americane faţă de cele japoneze + europene? .perioada reunificării (1860 . Editura Economică.1776). sector ce contribuia decisiv la PNB.59 În această perioadă.perioada formării statului federal (1776 .1914). Costea – Interferenţe economice româno – americane. Cu unele excepţii . XX. 2000. 4. În 1756 pe teritoriul Canadei se aflau circa 2 milioane colonişti englezi faţă de 60000 colonişti francezi. 49 . Carolina de Nord şi Sud. Rhode Island şi Conneticut. Massachusetts. ulterior (după 1660) statele New York. vom recurge la o succintă prezentare a evoluţiei economiei americane. standardul de viaţă al cetăţenilor americani a crescut permanent.1860).1.1776) Istoria SUA începe odată cu descoperirea Americii de Nord de Cristofor Columb (1492 1499). New Jersey..1946). Această prezentare are loc perioade de constituire şi consolidare a statului federal american:58 .

61 Totuşi. mobilitate a forţei de muncă. cale ferată etc.60 Direct sau indirect.62 . . a însemnat o piaţă internă de mari dimensiuni (azi: 280 milioane locuitori). spirit întreprinzător. Anglia a influenţat creşterea economică ulterioară a economiei americane.64 În perioada colonială a SUA nr. ceea ce înseamnă aproape o dublare a venitului pe cap de locuitor pe parcursul a 70 de ani.suprafaţa uriaşă a SUA a obligat / forţat pe coloniştii americani să caute soluţii proprii la ecuaţia transportului între diverse state şi diverse regiuni urbane. dar inclusiv producţia naţională a sporit într-un ritm comparabil cu Anglia. venitul era inechitabil distribuit pe regiuni / state şi pe categorii sociale. .Structurile mentale şi sistemul propriu de valori (parte de sorginte engleză. totuşi. asiatică. dar atenţia a fost concentrată în direcţia perfecţionării mijloacelor de muncă şi mijloacelor de transport. Marshall) au asigurat inviolabilitatea proprietăţii private. inclusiv de revoluţia industrială declanşată în această ţară. canale de navigaţie. tradiţii şi legi.63 . pag. 66 Adam Smith . 50 . africană etc. Conform cu G. pragmatism. Notă: Idem 57.suprafaţa uriaşă a SUA a însemnat şi resurse naturale uriaşe (lemn.) au drept echivalent: individualism. parte rezultat în timp sub influenţa unor culturi diferite: spaniolă.65 Conform cu Adam Smith (1776): “Nu există colonii care să fi cunoscut un progres mai rapid decât cel din colonia britanică din America de Nord”.au beneficiat iniţial de avansul economic al Angliei.. populaţiei a crescut rapid. pe măsură ce s-a extins reţeaua de drumuri.20. moştenirea americanilor este de sorginte engleză îndeosebi privitor la limbă. altfel spus. între 1710-1775.). capacitate de inovare.66 60 61 62 63 64 65 Idem 57.……. Idem 57. .valurile masive de emigranţi pot fi considerate echivalentul unei revoluţii demografice ce a asigurat / asigură permanent un potenţial uman calificat. A. zăcăminte. media de creştere economică anuală a fost de circa 1%. Idem 57.Constituţia americană şi sistemul democratic de separare a puterilor în stat pe principiul check and balance.standardul de viaţă din colonii era printre cele mai ridicate din lume – la acel moment – comparabil cu Anglia. iar în timp. o serie întreagă de elemente / aspecte preluate din Anglia au fost adaptate / modificate de cetăţenii americani ce au pus bazele statului federal: . franceză. petrol etc. dezvoltarea dreptului american bazat pe precedent (soluţiile Curţii Supreme. Taylor. afaceri bazate pe lege şi contract.

4.1. Editura Economică. Abraham Lincon ajunge preşedinte. Nordul s-a industrializat rapid. .68 În anul 1860. Perioada formării statului federal (1776 . 2000. independenţă. au continuat valurile de emigranţi către SUA.2. Perioada reunificării (1860 .Descoperirile în domeniul transportului dintre 1800-1860 vor revoluţiona transportul pe piaţa internă a SUA şi vor necesita noi valuri de emigranţi. s-au eliberat peste 4 milioane de sclavi. derulată în interiorul graniţelor naţionale (620 000 victime). . legi ce vor prefigura interzicerea exportului de tehnologie de vârf către URSS pe parcursul Războiului Rece. SUA au devenit a doua putere industrială a lumii. Sclavia a fost principala cauză ce a declanşat Războiul civil din SUA.1789: Constituţia SUA care va proteja proprietatea şi libertăţile individuale.69 Elemente principale ale perioadei: .1914) În 1860.1860) Evenimentele din cadrul acestei perioade (război.4. SUA rămân unite şi vor profita sub raport economic. acest război a fost singura şi cea mai sângeroasă confruntare din istoria SUA. transportul era principala componentă a costului pentru bunurile manufacturate. frontierele s-au extins permanent reţeaua de căi ferate etc. 51 . Costea – Interferenţe economice româno – americane. după Anglia. Bucureşti. aspectele relevante ale acestei perioade include următoarele: . dar el a reflectat şi divergenţele dintre Nordul industrializat şi Sudul agrar. iar creşterea economică per ansamblul Federaţiei a continuat în ritm înalt. În sinteză.Revoluţia industrială din Anglia şi Franţa se propagă şi-n SUA. adoptă legi ce interzic exportul de echipamente industriale noi.67 . maşina de filat cu forţă hidraulică etc.). 67 68 69 M. războiul cu Anglia) au generat o creştere economică fluctuantă a SUA. Costea – Interferenţe economice româno – americane. pentru a-şi finanţa campania. războiul dintre Anglia şi Franţa. I. pe baza voturilor din Nord şi vest.După Războiul Civil.1. .3. 2000. I. Notă: M.Pe parcursul războiului Anglia – Franţa (1793-1815). în Sud persistă sclavia.SUA a recurs la transfer masiv de tehnologii din Europa (maşina de cardare a lânii pe bază hidraulică. chiar fără acordul Angliei. Bucureşti.. Editura Economică. Napoleon vinde SUA statul Louisiana. iar statele din Sud – unde sclavia era tolerată – decid să se separe de Federaţie.

Perioada modernă (1946 . mecanisme noi de control al bursei etc. ea şi-a păstrat capitalul intern şi întărit poziţia mondială. cheltuielile federale ajungând la 22% din PNB. .1. ideea “New Deal” etc. se renunţă la standardul în aur pe plan mondial etc.5. Federaţia includea 100 milioane locuitori. guvernul începe să se implice accentuat în economie. totuşi SUA şi marile corporaţii americane au început să piardă din poziţia net dominantă în competiţia economică cu Japonia şi Europa). . erau 48 de state. . aplicarea “celor 100 zile” ale lui Franklin Roosvelt.În jurul anului 1900 SUA devine ce mai mare putere industrială a lumii.1.La intrarea SUA în Primul Război Mondial (1917). s-a menţinut intervenţia guvernului federal în viaţa economică.depăşirea Marii Crize economice dintre 1929 – 1933 (producţia a scăzut la 40%. se impune asigurarea depozitelor bancare. noi legi în Congres. de investiţii masive în căile ferate. 52 . intervenţia guvernamentală în economie. În perioada. rolul guvernului federal în economie a continuat să crească.. cetăţenii americani au acceptat ideea că statul este util în situaţii limită.Pentru a depăşi Marea Criză. 4. şomajul atinge 25%. . 4.. de amploare.4.participarea SUA la cele două războaie şi faptul că după fiecare conflagraţie. Fayo).2003) În perioada postbelică. statul a făcut cheltuieli masive pentru înarmare (5-6% din PNB.Expansiunea industrială a SUA a fost favorizată de oferta de muncă calificată.reformă financiară profundă. W. a câştigat clar Războiul Rece. economia americană s-a restructurat profund. depăşind Germania sau Anglia (în 1911 F. Perioada conflagraţiilor mondiale (1914 .). Taylor şi N. . se elimină frontierele dintre state.cresc cheltuielile federale în PIB la 15%. SUA a câştigat enorm sub aspect economic şi politic. au acceptat noi reforme şi instituţii ce influenţează afacerile şi-n prezent: . foamea + falimentul + frica se instituie în societatea americană etc.1946) Această perioadă este marcată de două aspecte fundamentale: .

. financiar. o cotă parte din aceste fonduri este pentru cercetarea avansată.11” şi după “9. cel mai mare număr de invenţii + inovaţii anual. Douglas. Mac D.. deci.2. SUA alocă cele mai mari sume absolute şi relative în cercetare – dezvoltare: .companii şi sector privat (fundaţii).guvernele statelor. S-au efectuat reforme ample în domeniul bancar. în procente populaţia ocupată: agricultură 3%. Lockhead. statul – fie el cel federal. agricultura. .”.). Apare o dublă ipostază a implicării statului în economie / afaceri: 53 . măsurile luate de stat au inclus şi o reducere / afectare a unor libertăţi industriale ale cetăţenilor. top managementul firmelor americane este pragmatic şi priveşte profitul ca singur criteriu de alocare a resurselor. se raportează la piaţă şi competiţie. atrag anual din întreaga lume “vârfurile” cercetării pe diverse domenii etc. servicii 55% etc. Cheltuielile pentru apărare au oscilat anual de la 4-6% din PNB.Structura actuală a economiei include pe primul loc economia bazată pe cunoaştere. SUA continuă să deţină primul loc în competiţia ştiinţifică la nivel mondial (cel mai mare număr de laureaţi ai Premiului Nobel pe fiecare domeniu. Mai ales după 1950. apoi serviciile. totuşi. statal sau local – respectă cu sfinţenie proprietatea privată şi prosperitatea generală de competiţie între indivizi / firme. la momentul actual.11. industria prelucrătoare: 15-18%. Industria aeronautică din SUA (Boeing. United Aircraft) deţin cele mai avansate tehnologii din lume. clienţii şi competiţia Economia americană a fost şi a rămas prin definiţie o economie bazată pe firma / întreprinderea privată. obiectivul fundamental vizat de firme a devenit piaţa şi clienţii. aceste reforme continuă şi în prezent. Trebuie spus că şi statul / administraţia publică americană se implică în afaceri în unele domenii şi. Piaţa. majoritatea analizelor economice. profitul fiind privit ca o consecinţă a rămânerii în afaceri. sociale şi politice se fac până la “9. 4. asigurări şi protecţia socială. Teoretic.guvernul federal. cifra anuală de afaceri este de peste 100 miliarde USD. chiar atunci când intervine şi influenţează afacerile. fiecare organizaţie este motivată sau are drept obiectiv fundamental vizat obţinerea de profit. ajungând în anii 90 la 250 miliarde USD. SUA a traversat cel mai mare “şoc social” la 11 septembrie 2001 în urma atacului terorist de la WTC. industria + construcţii.

Editura Economică. 54 . însă răspunde solidar şi nelimitat (cu averea personală) faţă de toate obligaţiile angajate de firmă. respectiv cu toţii participă la deciziile adoptate. 4. . toţi coproprietarii răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile asumate de societatea creată (inclusiv cu averea personală).în calitate de consumator.guvernul federal: în industria apărării.. Administraţia IMM din SUA a estimat că există aproximativ 15 milioane de firme mici şi mijlocii din care: • 70 71 80% sunt de tip proprietarship + partnership.. exploatarea spaţiului cosmic. utilaje etc. fiecare partener îşi aduce un aport la înfiinţare sub formă de bani. iar competiţia pe fiecare sector este foarte dură ceea ce înseamnă profituri mici anual. apă. servicii. statul / administraţia influenţa afacerile prin diverse reglementări de protecţia mediului ambiant. funcţie de proporţia de capital adus la înfiinţare.de asemenea.70 Acest tip de firmă / întreprindere este cel mai comun în SUA şi predomină în agricultură. Editura Economică.3. mica distribuţie cu amănuntul. . utilităţi. . el are un control complet asupra operaţiunilor şi managementului aplicat. teren. Aurel Burciu – MBO şi ciclul afacerilor. clădiri.. sănătate. o singură persoană este proprietarul afacerii / firmei. • Întreprinderea societară (partnership): este forma de organizare a firmei prin care două sau mai multe persoane convin să pornească o afacere în calitate de coproprietari. întreprinderile sau firmele se pot organiza sub trei forme legale: • Întreprinderea proprietate personală (proprietarship): este forma cea mai simplă de organizare a unei afaceri. altfel spus. cel mai adesea aceste firme sunt de mici dimensiuni întrucât nu pot concentra capitaluri importante.guvernul statelor din federaţie: învăţământ.administraţia locală: energie.71 Managementul acestui tip de firmă se asigură prin participarea fiecărui coproprietar. Aurel Burciu – MBO şi ciclul afacerilor. 1999. Formele juridice ale proprietăţii în economia americană În economia americană întâlnim trei forme juridice distincte sub care regăsim proprietatea organizată pentru afaceri.în calitate de decident în unele activităţi economice: . producţia de energie etc. 1999. protecţia consumatorilor. partenerii îşi împart profitul adus de afacere anual. sănătatea publică etc. transport public etc. .

Multe dintre marile corporaţii americane de azi au fost iniţiate / lansate ca mici afaceri: .Outside directors: parte din directorii executivi ce lucrează „part-time”.pentru sectorul de construcţii: încasări anuale între 9. . Totuşi. cumpăra sau vinde propietăţi pe o bază contractuală. . Editura Economică.Polaroid. .pentru distribuţia cu amănuntul: vânzări anuale de la 3.5 – 13. distinctă de persoana proprietarilor.73 Acest tip de societate are o existenţă mai lungă în timp. 55 . 1999. Pentru a se include în categoria IMM. urmare a vânzării – cumpărării de acţiuni. afacerile mici şi mijlocii (IMM) folosesc aproximativ 47% din forţa de muncă angajată. unii dintre vicepreşedinţi şi preşedintele. . . . Înfiinţarea unei corporaţii presupune a urma o procedură mai complexă.5 – 17 milioane USD.• 20% corporaţii de dimensiune medie. datorită acestei distincţii. . deţin 42% din totalul vânzărilor şi participă cu 38% la PNB. Corporaţia (corporation) constituie forma societară separată. corporaţia poate poseda. o firmă trebuie să îndeplinească unele criterii: . iar răspunderea proprietarilor se rezumă la valoarea acţiunilor subscrise. acest comitet va conduce şi controla compania. adunarea acţionarilor alege un Comitet Director format în parte din manageri profesionişti. ceea ce înseamnă un anumit sprijin din partea statului.Apple Computer. 72 73 Aurel Burciu – MBO şi ciclul afacerilor.Microsoft.Inside directors: parte din directorii executivi ce lucrează zilnic în companie.72 Această formă juridică a proprietăţii din SUA este comparabilă ca trăsături cu SA din dreptul românesc.McDonald′ s. Anual. mai precis consiliază ocazional boardul companiei sau rezolvă sarcini distincte ce nu impun prezenţa lor zilnică în cadrul companiei. întregul capital este divizat în acţiuni.pentru industria prelucrătoare: 500 – 1500 salariaţi.Estman Kodak. Comitetul Director se compune: .5 milioane USD. Idem ….pentru distribuţia cu ridicata: maxim 100 salariaţi. iar proprietarii sau cei care controlează firma se schimbă în timp. . Este adevărat faptul că ritmul de creştere şi prestigiul economiei americane este dat de succesul marilor corporaţii.

strategiile aplicate etc. transporturi etc. 15 Organigramă familială cu un nivel ierarhic . Apreciem că cel mai semnificativ criteriu ce diferenţiază organismele pe grupuri de companii în managementul american este dimensiunea companiei.4. Orientativ arătăm că organigrama unor astfel de IMM din economia americană includ cel mai adesea unul sau două nivele ierarhice: Proprietari = Decident Manager executiv Sector A Activităţi B 56 Activităţi C Fig. nr. dar deţine puterea de decizie şi control absolut asupra mersului afacerii.Dimensiunea companiei / firmei: aceasta face ca în cazul micilor afaceri organigrama să aibă un caracter mai puţin formalizat. el poate să participe sau nu la operaţiunile zilnice ale firmei. Foarte frecvent însă. Structuri organizatorice în companiile americane Proiectarea structurilor organizatorice în companiile americane rămâne dependentă de mai muţi factori: .Alte aspecte caracteristice precum: gradul de individualism ce caracterizează contextul american. .4. În cazul afacerilor mici şi mijlocii. un hotel. Pentru astfel de posturi de „manageri executivi” sunt preferaţi absolvenţii unor „business school” având şi o diplomă de MBA. proprietarul sau proprietarii angajează un manager profesionist drept „manager executiv”. construcţii. un magazin etc.. ei acordă acestuia drepturile necesare conducerii şi administrării afacerii pe principii profesioniste impuse de piaţă şi competiţie.). un service auto. şi salarizarea / motivarea este pe măsură (100 000 USD sau mai mult). chiar în cazul unor mici afaceri (însemnând: un mic restaurant. regăsite de regulă sub forma juridică de proprietarship + partnership. predomină organigrame de tip familial în care patronul este managerul general al întreprinderii. misiunea şi obiectivele uzate de firme. existând unul sau două nivele ierarhice. .Domeniul de activitate al firmei: există diferenţe mari între conţinutul organigramelor companiilor din industria auto.

compartimente de tipul servicii. Totuşi. – toate aspectele de acest tip se amplifică în complexitate şi pot urma diverse criterii. sfera de autoritate. 16 Organigramă familială cu două nivele ierarhice În cazul companiilor mari şi unele companii medii. între astfel de tipuri amintim: 57 . a posturilor din structură. relaţii ierarhice. constituirea organismelor. regăsite de regulă sub forma juridică de corporations (uneori partnership). direcţie. anumite tipuri de structuri organizatorice sunt frecvent întâlnite în practica companiilor americane. divizie etc.Proprietari = Decident Manager executiv Şef sector A Şef sector B Şef sector C Producţie Marketing Fig. nr.

nr. nr.) Structura organizatorică funcţională: în acest caz diviziile. resurse umane şi financiar-contabile). Acest tip de structură organizatorică se regăseşte frecvent în cadrul companiilor de fabrică un produs / grupă de produse. juridic) Vicepreşedinte R&D (Research & Developement) Cercetare Vicepreşedinte Producţie Vicepreşedinte Marketing Vicepreşedinte Resurse Umane Vicepreşedinte Financiar Cercetare aplicată Planificare Planificare Planificare Planificare Cercetare produse noi Proiectare industrială Studii de piaţă Recrutare bugete Tehnologii noi CTC Lansare fabricaţie Publicitate Centre training contabilitate Relaţii externe Vânzări Salarii Calculaţie costuri Prototipuri Relaţii clienţi Dezvoltare carieră Bilanţuri Producţie Engineering Fig.1. avantajul Comitet Director Preşedinte (Chef Executive Officer) Compartimente de sprijin pentru preşedinte (consilieri. 17 principal al acestui tip de structură rapidă în partajarea clară a responsabilităţilor între divizii / direcţii. direcţiile sau serviciile se organizează după cele 5 domenii funcţionale ale firmei (cercetare-dezvoltare. marketing. producţie.17: 58 .b. Reprezentarea grafică a unei structuri organizatorice funcţionale este redată în fig.

resurse umane etc. firmele americane păstrează la nivel central anumite servicii esenţiale (finanţe.) Structura organizatorică pe produs este specifică şi recomandă companiilor care fabrică produse (familii de produse) distincte. datorită dimensiunilor pieţei interne. Orientativ.). întâlnim acest tip de organizare: 59 . dar descentralizează total competenţele pe divizii de producţie sau fabrici. fiecare fabrică se concepe / conduce ca un centru de profit distinct. Îndeosebi în cazul unui stat federal precum SUA. în acest caz. reprezentarea grafică a unei astfel de structuri se prezintă în figura nr.b. nr. 18 b.2.) Structura organizatorică teritorială presupune organizarea companiei pe principalele zone geografice în care ea operează.3.18: Comitetul Director Chef Executive Officer Servicii sprijin Resurse umane Finanţe Fabrică produs A Fabrică produs B Fabrică produs C Fig.

sudul SUA. şi anume: zona centrală. piaţa internă a SUA se divide în 5 zone geografice. în cazul întreprinderilor producătoare care dispun de propria lor reţea de distribuţie (automobile. zona estică. 19 b.19 prezentăm o schiţă grafică a unei structuri organizatorice teritoriale: Comitet Director Chef Executive Office Marketing Finanţe Resurse umane Zona Est Zona Vest Zona Centrală Zona Nord Zona Sud Research and Developement Personal Engineering Producţie Vânzări Fig. bunuri de larg consum etc. În figura nr.).4. Cel mai frecvent. nr.) Alte tipuri de structuri organizatorice întâlnite în companiile americane: funcţie de dimensiune şi obiective vizate vom întâlni şi organigrame structurate pe criterii combinate 60 . nordul SUA.  în cazul unor firme de distribuţie cu ridicata sau amănuntul. zona vestică.

structura organizatorică tip reţea etc. Această comparaţie este valabilă pentru marile corporaţii din cele două ţări. 21 61 Organigramă tip pentru companiile multinaţionale japoneze . Dacă vom anticipa unele elemente din managementul japonez. adică include un număr mai redus de nivele ierarhice (5-7 nivele ierarhice în cazul marilor corporaţii). nr. adică include mai multe nivele ierarhice (uneori 10-14 nivele ierarhice). grafic situaţia comparativă este: Organigramă tip pentru companiile multinaţionale americane Fig. atunci comparaţia între organigrama companiile americane şi organigrama companiilor japoneze reflectă unele diferenţe de fond. de ex. iar la bază situându-se muncitorii / executanţii: Top managerul Nivel ierarhic 1 Nivel ierarhic 2 · · · · Nivel ierarhic n Executanţii Fig.) . 20 Din comparaţia invocată rezultă că foarte adesea “piramida” organizaţională a firmelor americane este mai “alungită”.(geografic şi funcţional. Astfel. în timp ce “piramida” organizaţională a firmelor japoneze este mai “aplatizată”. structuri organizatorice bazate pe dublă subordonare a unei persoane. în vârf aflându-se şeful executiv (CEO). nr. uzual organigrama unei firme se prezintă sub forma unei piramide.

promovare.  şeful direcţiei / compartimentului de resurse umane (planificare. marile companii americane au structurat trei nivele distincte de responsabilitate şi decizie:  top managerul şi mai ales preşedintele (CEO) companiei. motivare etc. unele studii demografice efectuate în SUA în anii '80 au arătat că înspre orizontul 2000-2010 populaţia activă se va diminua în termeni relativi.  alţi manageri / decidenţi din cadrul companiei. În ceea ce priveşte procedura de angajare în firmele americane. recrutare. investeau relativ puţin în trainigul şi perfecţionare salariaţilor. uzual se aplică metode diferite de selecţie şi angajare: 62 atât din iniţiativa companiei. La momentul actual. cât şi datorită unei anumite mentalităţi constituite în timp. corporaţiile americane considerau că anumite competenţe necesare firmei la un moment dat puteau fi “achiziţionate” din exterior. Schimbarea locului de muncă survine:  tip. Până la acest moment. atunci când este necesar se schimbă şi domiciliul. executant sau manager. începând cu supraveghetorii. Angajarea personalului Prin legislaţia privind forţa de muncă din SUA există puţine restricţii impuse cu privire la angajarea unui salariat sau concedierea lui.5. atunci când primeşte o ofertă mai bună de angajare. adică concedierea din motive economice sau de alt . inclusiv urmare a succeselor obţinute de firmele japoneze. dacă noua ofertă primită este tentantă. discutau rar despre loialitatea angajaţilor şi tratau motivarea aproape exclusiv prin politica unor venituri / salarii mari. Pentru îndeplinirea funcţiunii de resurse umane. Managementul resurselor umane Abia după publicarea lucrării “In Search of Excellence” (1982). companiile americane au reconsiderat rolul şi importanţa resurselor umane în ansamblul procesului de management.4. subiectul asigurării de specialişti calificaţi pe diverse domenii a fost reconsiderat.  cât şi din iniţiativa salariatului.). De asemenea. salariaţii din companiile americane sunt foarte dispuşi să-şi schimbe frecvent locul de muncă. până în anii '80 acest domeniu a fost considerat şi tratat ca o “rudă săracă” a managementului. training. Datorită acestui fapt. atât companiile cât şi universităţile americane consideră că problema resurselor umane este cel puţin la fel de importantă ca finanţele sau marketingul.

prin lege s-a protejat dreptul salariaţilor de a se organiza în sindicate. Totuşi. pentru salariaţii pe posturi de execuţie.  Pregătirea la locul de muncă când salariatul este îndrumat de supraveghetor sau un instructor special desemnat.  Promovarea în cadrul companiilor americane:  Promovarea reprezintă avansarea salariatului într-un post mai bine plătit. principalele metode de training la care recurg companiile americane sunt:  Ucenicia se foloseşte pentru acele posturi / activităţi ce necesită perioade lungi de pregătire sub îndrumarea directă a unui muncitor înalt calificat. salariaţii din industria de automobile sunt reuniţi în United Automobile Workers. managementul ajunge la un consens în negocierile cu sindicatele şi se semnează contracte de muncă valabile 2-3 ani de zile. 4. De regulă.6. fie ei executanţi sau manageri. Sindicatele în economia americană Există mai multe legi ce reglementează relaţia de muncă în SUA. managementul / administraţia preferă să promoveze tinerii în posturi superioare atunci când se apreciază că ei dispun de calificarea şi priceperea necesare. În SUA sindicatele sunt organizate pe ramuri / sectoare economice şi pe profesii şi nu pe companii. Training-ul salariaţilor executanţi: În SUA nu există nici o reglementare care să oblige explicit firmele să aloce fonduri pentru pregătirea salariaţilor. De regulă. indiferent de compania unde lucrează sau profesia avută. dreptul la grevă şi negocierile pe parcursul perioadei de grevă. astfel de firme alocă procente importante din buget pentru training-ul salariaţilor. 63 . companiile mari şi medii şiau constituit în timp diverse proceduri proprii de calificare şi perfecţionare a pregătirii propriilor salariaţi.  pentru salariaţii pe posturi de manageri. Prin Legea Wagner din 1935 se interzice ca managementul să discrimineze salariaţii ce desfăşoară activitate sindicală. Începând cu 1932. Pentru executanţi.  Pregătirea în afara companiei când salariatul este trimis pe cheltuielile firmei la centre de instruire sau colegii din universităţi. De exemplu. ce presupune mai multe responsabilităţi şi necesită o calificare / pregătire superioară.

pe măsură ce veniturile au crescut.diverse categorii de bonusuri. atunci avem una din explicaţiile de fond ale succesului economiei americane pe plan mondial. . oricare ar fi domeniul în care activează.Reebok International: 14. 64 . fonduri de protocol etc. S.2 milioane USD. O.75 Cele mai ridicate venituri obţin directorii celor mai mari şi performante 500 de companii americane analizate anual de revista Fortune. .dividende.7. Dacă ţinem seama de faptul că un nivel ridicat al veniturilor constituie un puternic factor de motivare în managementul performant. Începând cu anul 1990 au apărut mai multe situaţii în care mai companii plăteau anual peste 10 milioane USD şefului executiv al companiei (CEO):76 .salariile.). . reducerea numărului „gulerelor albastre” etc.6 milioane USD. Structura veniturilor managerilor americani include:74 . Nicolescu – Management comparat. După O. premiile şi dividendele se prevăd / acordă anual. 266. avion. pag. 4.5 milioane USD. iar acţiunile primite gratuit nu pot fi vândute decât după 5-10 ani de zile. . Nivelul veniturilor se stabileşte de Comitetul Directorilor pentru top manageri şi este funcţie predominantă de performanţa obţinută în afaceri de firmă. Acest aspect este valabil pentru toate companiile mari şi medii. Crystal – The great CEO Pay Sweepstakes.Pe parcursul ultimului deceniu. Fortune.A and P: 28. 6/1990.).alte facilităţi puse la dispoziţia managerilor superiori (maşină.pachete de acţiuni distribuite gratuit. . Salariile. s-a diminuat rolul şi importanţa sindicatelor în economia americană. Nicolescu – Management comparat. 74 75 76 G. sisteme automate de producţie.diverse categorii de premii.Walt Disney: 34. Veniturile ridicate ale managerilor în SUA Analiştii în management sunt de acord asupra faptului că veniturile directorilor / managerilor din SUA sunt cele mai ridicate din lume. iar multe munci de execuţie au fost înlocuite de computer (roboţi. . . pachetele de acţiuni se acordă o dată la 2-3 ani de zile.

acţiuni: 40-45% din total venituri. . .evoluţia pe 10 ani a veniturilor totale ale companiei. 6/1990.9 milioane USD.2 milioane USD. Crystal – The great CEO Pay Sweepstakes.câştigurile obţinute de investitori de la momentul când este CEO persoana respectivă. . 77 78 Idem 74. S.prime: 40-45% din total venituri. . Amplasarea sediului companiei: situarea în zona centrală a marilor metropole înseamnă un spor de venituri pentru directorii companiei. Vechimea în post a directorilor are surprinzător o influenţă inversă asupra veniturilor realizate pe o perioadă dată.H.1 milioane USD. total active fixe). În toate cazurile în care se acordă venituri de milioane USD.: 13. salariul deţine doar o pondere modestă în total venituri:77 .Coca Cola: 10.evoluţia medie pe 5 ani a preţului acţiunilor. Fortune. există 5 factori principali funcţie de care sunt plătiţi managerii americani:78 Mărimea companiei este primul factor funcţie de care se negociază şi acordă salariul şi alte categorii de venituri (mărimea: volumul vânzărilor. Intensitatea riscurilor asumate de companie se notează cu β şi arată „volatilitatea” preţului acţiunilor.alţi indicatori. . . G. 65 .Paramont: 17. . . numărul de persoane.Natural Medical Ent. Conform studiului efectuat de Greef Crystal. Heinz: 10.3 milioane USD.creşterea vânzărilor pe ultimii 5 ani. Performanţa obţinută de companie se simbolizează prin IQ şi se determină prin metode mai complexe pe baza analizei trendului urmat în afaceri de firmă pentru 5-10 ani de zile: .salarii: ≈ 10% din total venituri..creşterea activelor pe ultimii 5 ani. I. . .

depăşeşte 40 000 USD. SHIKOKU şi KYUSHU) şi circa 3000 de insule mai mici. cele mai mari şi dezvoltate oraşe fiind TOKYO şi OSAKA. apoi la computere. rata şomajului mai mică de 30%. iar între 1600-1850 izolarea a fost parţială. Japonia include 4 insule mari (HOKKAIDO. B. perioada cunoscută ca "revoluţia MEIJI" şi tinerii sunt trimişi la studii în SUA şi Europa. având un sold excedentar de circa 100-140 mld. ţara se implică în conflicte militare cu Rusia şi China. PMB/loc. după 1900 economia japoneză trece de la o economie agrară izolată la o economie industrială în dezvoltare. din 40 de ramuri economice aflate în eşantion. USD şi importă anual circa 300 mld. Japonia a fost complet izolată de restul lumii. ţara a fost reconstruită rapid. exportă anual circa 420-450 mld. între primele 1000 companii din lume clasificate de Business Week în 1989. HONSHU. numai 11% din suprafaţă se pretează pentru agricultură. în 20 de ramuri regăsim firmele japoneze pe primul loc. apoi urmează al II-lea Război Mondial.1. apoi la produse electronice. În perioada anilor 1950 Japonia dispunea de forţă de muncă calificativă şi ieftină. USD).CAP. Până în anii 1600. începe. speranţa de viaţă este de peste 80 ani. USD. suprafaţa totală însumează circa 378 000 km2 (aproximativ statul California sau cu 50% mai mult ca suprafaţa României).80 Cum a reuşit Japonia pe parcursul a numai o jumătate de secol să obţină succese economice fenomenale? Deşi este permanent dependentă de importuri (materii prime + tehnologie +cunoştinţe). etc. Scurt istoric Populaţia Japoniei numără în prezent aproape 130 milioane locuitori. foarte rapid însă atenţia firmelor nipone a trecut de la aparate radio portabile la maşini. cum reuşeşte să-şi păstreze în fiecare an un sold excedentar peste 100 mld. Holroyd. USD. V JAPONIA 5.79 La momentul actual. firmele japoneze deţineau 47% din valoarea vânzărilor (circa 3000 mld. se dezvoltă sistemul naţional de educaţie. iar sintagma "Made în Japan" echivala cu u produs ieftin. USD? Deşi Japonia rămâne suprapopulată (densitatea populaţiei este de 6-7 ori mai mare 79 C. După 1850.W 2000 80 66 . Ken Coates . Portland. populaţia este majoritar (84%) de religie BUDISTĂ sau SHINTO."Success secrets la maximize businness în Japan" Times Media Private Std. Structura administrativă a Japoniei include 47 de prefecturi.

economice. statului. creează valori mari numai din dorinţa de a fi cel mai bun. care au influenţat şi sprijinit strategiile macroeconomice. Conform acestei explicaţii. 111 E. altor instituţii /organizaţii social . Burduş .Management comparat. influenţa statului + alte organizaţii în viaţa economică a Japoniei se prezintă: 81 82 E. cât diferit în modul de aplicare a principiilor de management.Management comparat. având caracter nonguvernamental. Un rol semnificativ în dezvoltarea Japoniei după 1950 revine: organizaţiilor de afaceri din toate domeniile. pag. Japonia este unică. producţia de oţel şi în construcţii navale. Ed. din acest moment. iar dacă anumite practici manageriale îşi dovedesc eficacitatea în Osaka sau Tokio. 2) Al doilea punct de vedere se bazează pe teoria supraomului din Japonia care. ele nu vor da aceleaşi rezultate la Londra sau Paris. Editura Economică. există trei puncte de vedere mai cunoscut.112 67 . Economică. Schematizat.decât în România). mulţumindu-se cu venituri mici. "miracolul japonez" a determinat interesul pentru managementul japonez. Aceasta şi pentru că "modelul american" dădea semne evidente de slăbiciune ca urmare a unei productivităţi mai scăzute . Burduş . fiecare prezentând argumente pertinente82: 1) Primul accentuează argumentul cultural privind valorile sociale specifice şi instituţiile care favorizează consensul. 3) Al treilea punct de vedere şi cel mai pertinent constă în aceea că sistemul de management japonez este nu atât unic şi nou în felul său. pag. În cercurile de afaceri din ţările vestice nu există o comunitate de opinii privind succesul economic al Japoniei. cum a reuşit să asigure venituri suficiente pentru fiecare locuitor şi o speranţă de viaţă de peste 80 ani? Care sunt practicile aplicate de companiile nipone? La începutul anilor '70 Japonia începea să deţină primul loc în lume în producţia electronică. o creativitate mai redusă cu excepţia unor sectoare de vârf81. cu diversele sale instituţii şi mecanisme de influenţă ale organizaţiilor de afaceri.

prin istoria + credinţa + cultura proprie. se poate spune că ZAIKAI deţine un real dar non oficial drept de veto asupra oricăror chestiuni economice.2. (situaţia este diferită în SUA sau Europa). HOLROYD. pentru o descriere ade4cvată. în sensul că peste 99% sunt etnici japonezi. unele dintre elementele cheie sunt:83 a) Omogenitatea socială a Japoniei. b) Scopul oricărui japonez este de a fi "în interiorul grupului" şi nu în afara lui (familie. ZAIKAI Societatea civilă Remarcăm faptul că punctul de vedere emis de KAIDANREN şi ZAIKAI este totdeauna luat în considerare de Parlament şi Executiv. 5.CONSILIER PRIM MINISTRU DIETA PARTIDE (Parlament) + MINISTERE: MITI Finanţe Agricultură etc.) numai GAIJIN sunt considerate persoane "din afară".Business in Japan 68 . companie. 83 C. pentru a înţelege cultura /societatea japoneze sunt necesare volume întregi. etc. se consideră a fi distinctivi de oricare alt grup / naţiune (se consideră a fi un fel de "supraoameni"). c) Japonezii . Originile culturale ale managementului japonez Conform cu CARIN HOLROYD şi KEN COATES. K. naţiune. COATES . Organizaţii economice: KAIDANREN KEIZI DOYNKAI etc.

Dar în alte cazuri.Management comparat. Editura Economică.111 E. În societatea contemporană japoneză IE semnifică o familie o casă. Editura Economică.) încearcă să determine ca oamenii să îndeplinească anumite obiective. ca un ansamblu de gospodării. rolul de bază al persoanei din fruntea MURA este de a stinge conflictele care apar printre membrii acesteia.Management comparat. Se poate spune că Japonia a fost întotdeauna o mare comunitate MURA. dar această integrare nu reclamă neapărat sacrificii. În absenţa unui pericol din afară. Burduş . Nicolescu . 3) Strâns legat de IE şi ca o extensie a acestuia este conceptul DOZOKU. În anumite cazuri acest comportament este obligatoriu şi se menţine prin sancţiuni. când un membru încalcă regulile comunităţii. pag. organizaţii sau societate. IE este frecvent utilizat pentru a explica relaţia dintre parte şi întreg. g) Importanţa grupului: individual este sacrificat pentru binele comun al grupului.Burduş . leader politic etc. Burduş . e) Limba japoneză care constituie un obstacol pentru companiile străine.Management comparat. el va fi judecat în cadrul unei întâlniri a tuturor membrilor şi în cazuri grave acesta va fi oprit să aibă contact cu ceilalţi membrii.112 Idem O. grupul nu are nevoie de puterea unui leader. Un conducător într-o societate MURA este un mediator caracterizat prin judecată şi carismă88. o modalitate specifică prin care cineva (preşedinte de companie. Atâta timp cât un inamic din afară nu ameninţă MURA. pag.Management comparat. El sugerează o comunitate care pedepseşte pe cei care nu se integrează. 2) MURA sau comunitatea sătească este un alt concept care se utilizează când este vorba de familie sau firmă.113 69 . MURA este un grup de persoane al căror scop este prosperitatea comună86. la universităţi examenele sunt considerate "un veritabil iad". f) Ierarhia şi statutul social: în familie. pag. de familii între care se stabilesc relaţii economice care semnifică mai mult decât 84 85 86 87 88 E. Practic. ierarhia a rămas strictă peste milenii de evoluţie. el cere sacrificarea propriului interes pentru interesul grupului. Tradiţional un membru MURA care intră într-o mică dificultate în afara comunităţii acesta va fi protejat de grup.d) Sistemul de educaţie japonez ce impune o competiţie dură încă din clasele primare. Comportamentul organizaţional în cadrul culturii japoneze îşi are originile în perioada YAYOI cu două mii de ani în urmă. 1998 E. Pentru descrierea organizaţiei japoneze şi a relaţiilor dintre membrii unui grup se face apel la mai mulţi termeni cheie specifici culturii nipone IE şi MURA:84 1) IE are semnificaţia statului sau a partidului politic într-un sistem centralizat. Editura Economică. Editura Economică. persoana care asigură WA (armonia) este suficientă87. Conceptul MURA semnifică o modalitate japoneză de a realiza unitatea socială85.

evaluând fiecare element în mod obiectiv şi calculând astfel avantajele şi dezavantajele oricărui curs de acţiune. 1998 Idem E.Management comparat.Management comparat. este un sistem de valori care reflectă angajamentele dintre stăpân (master) şi discipol.113 70 . patron . cu o vechime mai mare şi cu o activitate mai îndelungată în organizaţie93. W. întărind normele şi obligaţiile în relaţiile verticale între supraveghetor şi subordonat. Originile DOZOKU se află în comunităţile agricole de orez în care există o împărţire a rolurilor.Management comparat. 5) Angajamentele în relaţiile ierarhice sunt caracterizate de noţiunile OYABUN .113 Idem O Nicolescu .un clan sau o comunitate89. Editura Economică. precum şi a grupului şi a membrilor. Ed. Spre deosebire de acestea. El poate avea mai mulţi KOBUNI cărora le acordă prietenie în mod egal.client şi semnifică dinamica responsabilităţilor sociale şi a obligaţiilor în cadrul unei structuri de luare a deciziilor 92. Economică. 6) Relaţiile dintre întreg şi părţile componente ne ajută să înţelegem mai bine conceptul IE privind legăturile dintre individ şi organizaţie. Ideal KOBUNII acceptă prietenia şi manifestă respect şi gratitudine faţă de OYABUN94. 4) Un alt concept specific contextului cultural japonez este IEMOTO care semnifică mai mult decât un club de membrii reuniţi voluntar. Burduş . Conceptul modern DOZOKU se regăseşte la nivelul structurii marilor firme japoneze în care se stabilesc legături între furnizori şi subantreprenori şi în care conducerea executivă îşi asumă obligaţii pentru întreaga organizaţie90.KOBUN care sunt relaţii de natură părinte .copil. în Japonia percepţia este că "întregul este mai mult decât suma părţilor". astfel nu va mai fi recunoscut de OYABUN. Modul de gândire japonez comun poate orientalilor constă în aceea că esenţa unui lucru nu stă în 89 90 91 92 93 94 Idem E. Tehnica lui de a divide orice în elementele componente este strâns legată de ideea că suma părţilor este egală cu întregul. Americanii folosesc acelaşi model. Pornind de la axioma matematică specifică occidentalilor. exprimate în termeni de disciplină şi autoritate91. pag. disecând orice problemă de management. În acest sens. Taylor şi-a dezvoltat ideile "managementului ştiinţific". este de obicei o persoană mai în vârstă. pag. Modul de gândire al persoanelor din ţările vestice porneşte de la axioma matematică potrivit căreia "întregul este egal cu suma tuturor părţilor componente". Editura Economică. OYABUN-ul se situează la un nivel ierarhic superior. Burduş . există o mare diferenţă între japonezi şi vestici privind înţelegerea entităţii şi a elementelor. F.

întrucât în bogatul limbaj japonez nu exista un cuvânt pentru a exprima conceptul de drept. în sensul că occidentalii. Aceasta pentru că. japonezii gândesc global (companie. marea cauză pentru care supravieţuirea şi prosperitatea membrilor grupului sunt sacrificate100. Chiar scrisul şi cuvintele sunt expresii simbolice. Coates . New York. punându-şi amprenta pe toate laturile managementului101. Pentru a înţelege sensul în contextul nipon. şi nu numai ei. prin care se urmăreşte să se împiedice dezlănţuirea agresivităţilor şi să se apere interesul pe termenul lung.Management and Industrial Structure in Japan. ci în întreg95. când japonezii s-au lansat în importul de tehnologii occidentale.118 Idem C. stăpânirea egoismului. În societatea japoneză. 7) Noţiunea de morală La începutul erei MEIJI.Management comparat. pag. Interesul individului este relativ mai puţin important. Halroyd.detalii. decizia luată prin consens etc. în timp ce devotamentul faţă de muncă.Management comparat. Întreaga societate niponă fiind construită pe bază de morală a fost necesar să inventeze termenul KEURI. prin intermediul regulilor. avantajele sociale. 1981 100 101 102 71 . Editura Economică. experţii lor străduindu-se să transpună Codul civil francez s-au lovit de o problemă de semantică. acţiunilor şi valorilor comune. Mai târziu. prin morală ar trebui să înţelegem "arta de a trăi în grup. C. Burduş . impuse din exterior". standardizate. Burduş . angajarea pe viaţă. impuse doar de stima celor din jur. au avut dificultăţi în a înţelege cum funcţionează o societate mai mult pe bază de morală decât de drept. problema s-a pus invers. Editura Economică.Business in Japan E. Toate aceste particularităţi culturale fac din contextul nipon un unicat. fondate pe experienţă şi adevăr. naţiune) mai degrabă decât analitic98. prin morală tindem să înţelegem "o listă de tabuuri arbitrare. sunt datorii ale întreprinderilor. spiritul de compromis etc. Întregul devine mai repede o valoarea decât părţile99. perfecţionarea neîntreruptă. În teorie şi practică.119 Idem Idem Idem N. în general. sunt datorii ale salariaţilor. japonezii resimt o aversiune la ideea descompunerii unui lucru în componente pentru a fi evaluat96.102 95 96 97 98 99 E. pag. filosofie şi în viaţa cotidiană. IE este suprem. Această abordare holistică provine din natura societăţii japoneze ca o mare MURA în care membrii comunităţii sunt strâns legaţi între ei97. Sasacki . insuflate prin educaţie şi asigurate printr-un control social". În ştiinţă.

DUMNEZEU a creat natura. ea este folosită pentru a parcurge un drum. prin Ministerul Comerţului Internaţional şi Industriei (MITI) în probleme industriale şi Ministerul de Finanţe în probleme financiare şi bancare.U. În ciuda acestor diferenţe. care i-au incitat. Ministerul de finanţe este însă mai puţin protecţionist decât MITI.A. spre deosebire de S. pag. are un rol mult mai mare în economia niponă106.114 Idem E. Burduş .Diferenţele între societatea creştină accidentală şi o societate profund influenţată de învăţătura budistă sau a lui Confucius. guvernul japonez. În virtutea punerii la baza societăţii a moralei. cu excepţia unora cum sunt Suedia sau Germania. după care au trecut la dezvoltarea pe baza proprietăţii private104. în religiile occidentale sunt purtătoare ale unor dogme. Editura Economică. pe de o pare. care intervine mai mult în economie. 5. Nu le-au trebuit însă mai mult de 20 de ani pentru a înţelege eficacitatea mediocră realizată.Management comparat. Editura Economică. pag. în Japonia s-a dezvoltat mai mult responsabilitatea locală decât în alte ţări occidentale. se remarcă şi prin faptul că:103 • • pentru noi. aşa cum este societatea japoneză. Aceste două ministere se bucură de o mare reputaţie pentru calitatea personalului şi pentru rolul lor în succesul înregistrat de Japonia după cel de-al doilea război mondial. el este la originea şi capătul timpului.3. De astfel. la folosirea constrângerii pentru a le impune. iar pe de altă parte. pag. Organizaţiile de afaceri Începând de la revoluţia MEIJI din 1868. pe cei care timp ce pentru ei EL este însăşi natura. Burduş . Japonia are o economie mixtă cu aspecte contrastante datorită. pentru ei religia nu are un credo de impus.Management comparat. Editura Economică. Ceea ce este aproape unanim acceptat este că. fondului cultural care admite supremaţia statului. 103 104 105 106 E. le practicau. Burduş . ceea ce a condus la opoziţie. cele două ministere se aseamănă în privinţa obiectivelor privind construcţia unei economii puternice.Management comparat. pentru a realiza o experienţă de viaţă.114 E. grefei culturii americane prin care se impune iniţiativa întreprinderii într-o economie concurenţială105.115 72 .. ei au răspuns "germanii şi suedezii". japonezii au încercat să realizeze industrializarea prin întreprinderi de stat. japonezii întrebaţi "Care sunt occidentalii cu care se înţeleg cel mai bine ?".

alte grupuri economice şi. spre exemplu. care făcea presiuni privind drepturile salariale. • Nikkeiren sau Federaţia Japoneză a Asociaţilor patronale.În ultimele decenii. adică grupurile MITSUI şi MITSUBISHI108. obiectivul prioritar l-a constituit "punerea la punct a unor industrii competitive pe piaţa externă". Asociaţia industriei chimice japoneze etc. înfiinţată în 1948. Se acţionează atât pentru stimularea sectoarelor prioritare. cercurile academice. Federaţia japoneză de oţel şi fier.115 73 . Burduş . Editura Economică. În Japonia sunt patru astfel de grupuri ZAIKAI şi anume109: • Keidanren înfiinţată în 1946. Din punct de vedere istoric ZAIKAI au fost asociate celor două grupuri ZAIBATSU. • Fondată în 1946. Munca în această organizaţie implică un proces constant de consultare printre companii. întreprinderi comerciale. între care Asociaţia producătorilor de automobile japoneze. pag. care au fondat cele mai importante două partide politice. Keizei Doyukai sau Comitetul pentru dezvoltare economică a Japoniei s-a remarcat prin studii pentru reconstrucţie economică. care ar putea fi tradus prin “lumea afacerilor” sau “cercuri financiare”. este o federaţie a peste 110 asociaţii industriale. cât şi pentru protejarea industriilor şi corporaţiilor care se confruntă cu probleme dificile printr-o serie de căi între care:107 • • • formarea de carteluri pentru obţinerea de produse complexe la preţuri competitive diminuarea surplusului de forţă din anumite sectoare prin transferul acestuia către finanţarea unor activităţi de cercetare şi a unor investiţii. Nikkeiren s-a confruntat cu Consiliul general al sindicatelor din comerţ (SOHYO). În fruntea acestor grupuri se situează ZAIKAI. În anii’50 şi’60. guvernul. Dar rolul cel mai important al acestei organizaţii a fost îndeplinit în domeniul educaţiei prin pregătirea tinerilor conducători executivi pentru companiile membre şi asociaţiile industriale. 1998 E. ca leader al organizaţiilor economice.Management comparat. companiile în proces de dezvoltare. Membrii acestei federaţii sunt şi bănci.Management comparat. de asigurări etc. Această organizaţie a emis principiul potrivit căruia organizaţiile de afaceri cuprind trei părţi egale: managementul 107 108 109 Idem O. Editura Economică. programe de reprofilare a personalului. precum şi a unor pa piaţa externă. Nicolescu . a avut ca prim obiectiv să servească drept putere a patronilor în relaţia management –sindicate.

Drucker . MITI a creat instituţii financiare specializate cum sunt: Small Business Finance Corporation. pentru a reduce decalajul faţă de ţările de Vest113. finanţarea micilor afaceri şi.Management comparat. Inc 1982.The Mind of Srategist. Pentru oamenii de afaceri japonezi.A. Camera de Comerţ şi Industrie a Japoniei (JCCI) a propus crearea unui fond special pentru a ajuta întreprinderile mici. 2. Tehnologia şi calitatea în Japonia Pentru o ţară în curs de dezvoltare.U. Burduş – Management comparat. guvernul acţionează întotdeauna în calitate de "antrenor" şi nu de căpitan al echipei. pag. Editura Economică.A. există patru categorii de diferenţe ale contextului japonez al afacerilor faţă de cel occidental:111 1. Fukuoka. 192 P. Conform lui KENICHI OHMAE. Sendai.U. firma este echivalentă cu personalul firmei.Drucker atrăgea atenţia asupra faptului că “balanţa internaţională a tehnologiilor este tot atât de importantă ca balanţa comercială şi ca balanţa de plăţi. finanţe de la sectorul public în proporţie de o cincime din venituri.Managing for Results. În 1972. 1998 K. Ed. Chiar şi astăzi. Elementul de bază al strategiei de afaceri japoneze este continua schimbare a "câmpului de bătălie" 5. Această creştere spectaculoasă a productivităţii muncii s-a datorat şi faptului că Japonia a importat la început tehnologie din S. importul de tehnologii + importul de "cunoştinţe" poate asigura un decalaj al economiei. pag. London. OHMAE . dacă nu mai importantă”.4.116 74 . Nagoya. Niigato şi Takamatsku. muncitorii şi acţionarii şi că organismul decizional suprem trebuie să fie un consiliu care să reprezinte cele trei părţi. când Japonia inovează 110 111 112 113 O Nicolescu . The Central Bank for Commercial Industrial Cooperatives şi Peoples Finance Corporation.110 • A patra organizaţie este reprezentată de Camera de Comerţ şi Industrie a Japoniei (JCCI). Economică. McGraw .Hill. Aceasta este condusă de un Consiliu executiv reprezentând nouă blocuri regionale. care în mod tradiţional reprezintă micile întreprinderi. în câteva decenii situaţia s-a inversat. Conceptul de firmă este fundamental diferit în Japonia faţă de Occident. 4. În Japonia. 1968 E. În 1968 P. ca urmare. Osaka. Sapporo.(stakeholders). Actualmente există un mare număr de camere de comerţ şi industrie la nivelul oraşelor.112 Imediat după război productivitatea în firmele nipone era foarte redusă în comparaţie cu cea din S.. 3.

). Burduş . Există diferite nivele de preocupare pentru import de tehnologii şi cunoştinţe în Japonia: prin intermediul diferitelor instituţii guvernamentale (MITI.Management comparat. Nicolescu . JCCI. Japonia este cunoscută ca fiind ţara cu o capacitate mult mai mare de a copia şi de a imita tehnologii străine decât a crea noi tehnologii118.Management comparat.117 E. misiunile la nivelul tuturor companiilor implicate în operaţiuni externe: companii a nivelul unor institute ştiinţifice. Managerii şi salariaţii japonezi sunt printre cei mai educaţi din lume. managerii niponi situează pe o poziţie centrală transferul de tehnologii din ţările vestice dezvoltate114. ea înregistrând în acest domeniu un deficit. Dar. etc. 1998 E. iar întreprinderile japoneze pun în practică tehnologiile mult mai repede şi mult mai bine decât companiile din ţările occidentale119. Editura Economică. de import. a căror orientare este înspre creşterea competitivităţii internaţionale. chiar dacă şi exportă în principal în ţările asiatice117. firme de export. Totuşi Japonia rămâne importatorul principal de tehnologii din străinătate. Economică. universităţi. etc. Tehnologia este considerată ca un element central al modelului general japonez. economic şi ingineresc120. Numeroase studii au relevat capacitatea de a învăţa de la companiile din Vest din 114 115 116 117 118 119 120 Idem O.Management comparat. producătoare. pag. Japonia se remarcă şi printr-o capacitate de difuzare a tehnologiilor străine în toate domeniile. Ed. Politicile în domeniul tehnologiilor sunt în strânsă corelaţie cu cele din domeniul ştiinţei. Una dintre explicaţiile difuzării tehnologiilor în toate sectoarele şi întreprinderile constă în faptul că Japonia dispune de unul dintre cele mai înalte niveluri de cunoaştere în domeniul matematic. economice acreditate în străinătate etc. agenţii.120 Idem Idem Idem 75 . Burduş . Politicile aplicate în domeniul tehnologiilor pot fi considerate ca un punct central în înţelegerea creşterii exportului Japoniei către alte pieţe115. Recunoaşterea dată tehnologiei şi ştiinţei în general. s-a concretizat prin crearea la nivel guvernamental a unor organisme cum este “Agenţia pentru Ştiinţă şi Tehnologie”.tehnologii în diferite domenii. model denumit “intensificarea cunoaşterii structurii industriale” şi care formează baza managementului strategic al anilor’80116. pag. Oamenii de ştiinţă recunosc faptul că succesul japonez în aplicarea unor tehnologii din exterior s-a clădit pe un înalt nivel al tehnologiilor autohtone şi pe o bună informare în acest domeniu. Editura Economică.

ca recompensă pentru întreprinderile care obţineau cele mai bune rezultate în domeniul calităţii reprezintă un alt moment care a favorizat ridicarea nivelului calitativ al produselor în contextul japonez. care prin 1950 introduce cu succes în Japonia metodele de control statistic al calităţii. Editura Economică. acestea fiind cuprinse în ansamblul procesului de elaborare a strategiilor în cadrul firmei nipone.Deming.E. McGregor etc). mai concret în majoritatea ţărilor occidentale. Burduş .123 Politicile în domeniul tehnologiilor şi dezvoltarea industriei se întrepătrund în contextul japonez. care au fost preluate şi în învăţământul nipon. • Inspirându-se din teoriile unor specialişti în domeniul relaţiilor umane (Maslow. această dorinţă de învăţare şi-a găsit concretizarea în expresia “esenţă japoneză. care vor fi completate de studiile întreprinse de companiile japoneze. crearea Premiului DEMING pentru calitate. J. Aceste cercuri de calitate au cunoscut o largă răspândire în 121 122 123 124 Idem Idem E. tehnologie vestică”121. reprezentate de mici grupuri de muncitori voluntari care se reunesc sub conducerea şefului lor de echipă cu scopul de a ajuta la soluţionarea problemelor de calitate din propriul sector. realizează şi o informare permanentă asupra tehnologiilor practicate în contextul în care sunt implantate şi fac afaceri. pe lângă activitatea de bază. • Un alt moment important este marcat de profesorul W. care constituie punct de plecare pentru conturarea mai târziu a sistemului "TOTAL QUALITY CONTROL" prin care se antrenează toate funcţiunile întreprinderii în efortul pentru calitate.Management comparat. similar Premiului NOBEL. profesorul Kaoru Ishikawa de la Universitatea din Tokyo.Juran introduce în Japonia "Gestiunea calităţii". În anul 1952. Japonia era cunoscută în contextul comerţului internaţional prin slaba performanţă a produselor din punct de vedere calitativ. oţelului. care au avut ca efect o îmbunătăţire a calităţii în întreaga industrie japoneză.122 Toate acestea sunt în măsură să descrie pieţele străine şi tendinţele în domeniul tehnologiilor. • În anul 1954. pag. ele având linie directă cu conducerea centrală din Tokyo şi Osaka.120 Idem 76 . O dată cu războiul Coreii (1948).124 În domeniul calităţii Japonia a parcurs mai multe etape succesive: • În perioada anilor 1946-1948.domeniul textilelor. dezvoltă prin 1961 sistemul "cercurilor de calitate".M. armata americană prezentă în zonă măreşte comenzile pentru industria japoneză impunând acesteia propriile procedee şi norme de calitate. Hertzberg. Marile companii comerciale japoneze (SOGOSHOSHA). construcţiilor de nave.

întreprinderile nipone, estimându-se că în anul 1979 în Japonia existau peste 700 000 de salariaţi care făceau parte din peste 80 000 de cercuri de calitate. 5.5. Încadrarea contextului japonez prin prisma abordării lui G. Hofstede Multă vreme contextul japonez a fost considerat ca cel mai reprezentativ exemplu de colectivism ca urmare a numeroase particularităţi culturale din care rezultă că japonezii situează interesele colectivului mai presus de interesele individuale. Este suficient să amintim conceptele IE sau MURA, apoi conceptul ON ca expresie a obligaţiilor şi îndatoririlor care derivă din schimburile sociale voluntare, precum şi alte elemente de specific cultural nipon. În ultima perioadă însă, sub influenţa culturilor occidentale, în contextul japonez îşi fac apariţia unele elemente de individualism.125 Grafic această "deplasare" a dimensiunii culturale japoneze de la colectivism la individualism se prezintă: 1950 Japonia (colectivism) Japonia (trend actual) Explicaţia acestei "translaţii" pe axul cultural: venituri mai mari, creşterea nivelului de trai, competiţie interindivizi dură, influenţa occidentală, etc. Distanţa faţă de putere este simultan MARE şi MICĂ prin faptul că în contextul nipon se regăsesc atât elemente care atestă o distanţă mare faţă de putere (primatul absolut al ierarhiei, respectul faţă de superiori, relaţiile OYABUN-KOBUN etc.), cât şi elemente care atestă o distanţă mică faţă de putere (adoptarea deciziilor prin consens, informarea largă a personalului despre obiectivele organizaţiei, proliferarea iniţiativei de jos în sus etc.).126 Contextul japonez se caracterizează printr-un control intens al incertitudinii. Dovadă în acest sens o reprezintă atenţia acordată de către japonezi strategiilor, investiţiilor pe termen lung, folosirea angajării pe viaţă, numirea în posturile de manageri a persoanelor în vârstă etc.127
125 126 127

2003

2020

Individualism

O. Nicolescu - Management comparat, editura Economică, 1998, pag. 210 Idem E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.120

77

În ceea ce priveşte dimensiunea "masculinitate / feminitate, aceasta prezintă un coeficient mediu deoarece anumite aspecte ale contextului japonez explică masculinitatea (angajarea pe viaţă numai a bărbaţilor, preferinţa pentru bărbaţi în posturile de conducere), iar altele justifică feminitatea (importanţa acordată armoniei din organizaţie, paternalismul, fenomenul AMAE etc.).

5.6. Managementul întreprinderilor japoneze În cadrul economiei japoneze coexistă marile grupuri economice de tip ZAIBATSU între care sunt cunoscute grupurile MITSUI, MITSUBISHI, SUMITOMO, FUJI, SONWA, DAI SCHI KONGYA coexistă alături de întreprinderile mici şi mijlocii care deţin de aproximativ 98% din totalul întreprinderilor japoneze.128 Conform legislaţiei nipone , companiile cu mai puţin de 100 salariaţi intră în categoria IMM: la nivelul anilor '90 existau în Japonia circa 6,5 mil. firme mici şi mijlocii, în care lucrau 40 mil. de salariaţi (80% din forţa de muncă ocupată) asigurând circa 50% din PNB-ul nipon.129 Structura marilor grupuri economice japoneze Înainte de război, existau în Japonia ZAIBATSU ca mari conglomerate de origine familială dirijate de către o societate "holding" care deţinea toată puterea după modelul Clienţi occidental (fig. 5.1). După război un vast program de reforme a condus la dizolvarea acestor diverşi ZAIBATSU de tip holding prin scindarea lor în zeci de societăţi independente, care însă au fost autorizate să-şi păstreze numele şi marca zaibatsu-ului de origine, rămânând independente din punct de vedere financiar.130 CONDUCEREA CENTRALĂ Bancă Companie GRUP asigurări Fig. 5.1. Schiţa organizatorică anterioară a ZAIBATSU HOLDING (perioada interbelică)

Companie producţie
128 129 130

Companie transport

Distribuţie internă

Import Export

Idem O. Nicolescu - Management comparat, Editura Economică, 1998, pag. 208

E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.120

Firme asociate

78

Subantreprenori

Un exemplu în acest sens a fost grupul SUMITOMO care a fost format din următoarele componente:131 Grupul propriu-zis: compus din 21 de firme "mamă", din care 15 erau cotate la

bursă, având doar participaţii minore; aceste firme sunt specializate în diferite domenii, inclusiv în cel bancar, al asigurărilor şi al comerţului internaţional; acestea deţineau o mare putere economică;  Firmele asociate grupului având o legătură redusă în ceea ce priveşte participarea de capital, aproximativ 10-20% din capital, deci practic rămâneau autonome din punct de vedere juridic şi financiar; ele stabileau o legătură cu grupul, preferându-l la preţ egal şi având în acesta un ajutor în caz de dificultate;  Subantreprenorii grupului reprezintă o categorie de firme despre care s-a vorbit mult în Japonia; aceştia au fost creaţi la iniţiativa grupului care are nevoie de ei; în Japonia se evită integrarea organică favorizându-se celulele autonome, care sunt însă strâns legate de clientul lor principal;  Firmele cliente ale băncii grupului, care nu fac parte din grup, însă întrucât banca grupului este banca lor principală, ele au o legătură de tip special cu respectivul grup.

131

E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, Ediţia a II-a, 1998, pag.121-122

79

istoric. 5. pag. În plus. Burduş . Pag. structura unui ZAIBATSU poate fi redată ca în figura 5.2. dejunurile lunare care reunesc preşedinţii companiilor componente. Economică. Ed. Banca grupului îndeplineşte funcţia clasică de asigurare a resurselor financiare pentru funcţionarea şi dezvoltarea grupului.2. banca exercită un control mai mare asupra activităţilor grupului. deci după scindarea lor în firme mai mici. implicându-se uneori şi în conducerea acestuia. se poate spune că din punct de vedere juridic nu există nici un organism care să conducă ansamblul firmelor componente. etică. marcă. a-iI-a. situaţie mai rar întâlnită în alte ţări. Ca urmare a tendinţei întreprinderilor japoneze de a face investiţii pe termen lung. 123 80 . Fig. Editura Economică. La momentul actual. existenţa grupului se limitează la două aspecte şi anume:132   unitatea de nume.  Compania comercială generală prin intermediul căreia se vinde o mare parte din produsele întreprinderilor componente ale grupului Referitor la conducerea marilor grupuri.Management comparat.Management comparat. 1998. 123 132 E. spirit de familie şi ajutor reciproc. ea îndeplineşte şi o funcţie de integrare prin intermediul politicilor financiare pe care le promovează. Structura unui grup economic japonez Asigurări pe viaţă Asigurări marine Chimice Electricitate Chimice Mine Industria grea CLUBUL preşedinţilor Sticlă Ciment HârtiePe trol Depozite Petrol Hârtie Petrol Textile Banca principală Trust bancar Supermarket Compania Comercială Generală Construcţii Transporturi Proprietăţi Sursa: E Burduş . Ed. ce necesită fonduri importante şi deci credite mari.

134 Procesul de apariţie de noi unităţi (de înmugurire). Într-un prim stadiu. că între întreprinderi există o concurenţă virulentă.137 Adoptarea deciziilor de consens Conceptul de decizie în contextul nipon este foarte greu de explicat deoarece în spatele lui se află ascunse multe elemente ale unei culturi specifice. în urma unor reflecţii aprofundate. că este 133 134 135 136 137 138 E. Aşa a apărut "Sumitomo Atomic Energy Industries Ltd. planul de redresare presupunea importante reduceri de personal. dar este greu de judecat adevărul. concentrându-se asupra problemelor majore. preşedinţii au simulat cooperarea între cele două societăţi şi între acestea şi o firmă din domeniul chimiei pentru a reuşi o aprovizionare corespunzătoare. aceasta semnificând faptul că şeful are puterea. preşedinţii companiilor japoneze sunt persoane în vârstă. caracteristic contextului nipon. Burduş . care de obicei nu abordează problemele de detaliu. Editura Economică. Burduş .124 Idem O. al creditelor şi al transferului de personal la alte societăţi ce aveau o situaţie bună.133 ♦ Două dintre firmele grupului (de electricitate şi de mecanică) au început să colaboreze în domeniul nuclear. este mai frecvent decât crearea de noi întreprinderi pe baza iniţiativei individuale.Management comparat. Apoi. dacă la noi sau în Franţa se foloseşte "a lua o decizie". pag. pag.123 Idem Idem E. Nicolescu . O parte dintre cei transferaţi au revenit la locurile de muncă iniţiale după ce societatea respectivă s-a redresat În Japonia există un "cult" faţă de autonomia fiecărei întreprinderi şi unităţi de gestiune.138 Spre exemplu. de care depinde viitorul companiilor şi inclusiv al grupului. iată două situaţii de abordare a problemelor de către preşedinţii grupului SUMITOMO. Consfătuirea preşedinţilor a favorizat o întrajutorare activă în domeniul comercial.135 Toate aceste legături între întreprinderile grupului nu trebuie să conducă la ideea că nu există concurenţă. dar japonezii afirmă că aceasta este o calomnie. întemeiate pe acumularea de fapte şi opinii competente s-a realizat consensul între preşedinţi cu privire la constituirea unei noi societăţi în domeniul nuclear.Dejunurile lunare ale preşedinţilor firmelor componente ale grupului constituie singura modalitate prin care se realizează coordonarea acestor întreprinderi. Editura Economică.Management comparat.136 Străinii văd în această conlucrare dintre întreprinderile grupului ca o înţelegere împotriva importului.Management comparat." ♦ În urmă cu câţiva ani "Sumito Heavy Industries" se afla în dificultăţi serioase. Editura Economică 81 .

Management comparat.140 Acest sistem a fost dezvoltat în cadrul întreprinderilor din Japonia şi ca un proces de luare a deciziilor prin consens. schemă în care prezentăm un proces decizional declanşat de jos în sus.3.singurul care poartă responsabilitatea. Editura Economică. de la accentul pe perspectiva globală. cunoscut sub denumirea de RINGI. dezbateri. Nicolescu . se pregăteşte. management mediu Aplicare rapidă Consultări şefi secţie Propunere decizională IDEE 139 140 141 E. la situarea intereselor de ansamblu înaintea intereselor individuale. pag 124 E. pag. sistemul RINGI de luare a deciziilor prin consens poate fi redat ca în figura 5.141 Schematic. cu semnificaţia că decizia "se fabrică". deci reprezintă mai mult un proces decât un act decizional. Etapele decizionale în sistemul RINGI Adoptare Top management Informal Suport Consultări. în Japonia conceptul de decizie este mult mai bine redat de expresia în engleză "to make a decision".Management comparat. Burduş . care este considerat ca una dintre trăsăturile cele mai reprezentative. Editura Economică. Burduş .139 Practica managementului în Japonia se bazează pe consensul care se realizează în cadrul organizaţiilor. aceasta fiind situaţia cel mai frecvent întâlnită în managementul japonez. are înglobează toate virtuţile managementului nipon.3. Fig. 1998 82 . Editura Economică. 5.Management comparat.124 O.

dacă se avizează propunerea se vor convoca pentru dezbateri alte departamente şi se "transmite" propunerea în sus. informal se va implica şi membrii din top management.Management comparat. decizia se aplică însă foarte rapid.NEMAWASHI. Sasaki . el îşi va anunţa şeful direct. dacă se avizează şi /sau necesită alte informaţii se încearcă a obţine sprijinul managementului de mijloc.. pag.144 NEMAWASHI reprezintă un ansamblu de demersuri şi negocieri pregătitoare prin care se vizează obţinerea adeziunii tuturor înainte ca o decizie să fi luată.Management and Industrial Structure in Japan. Demersurile şi negocierile pregătitoare impuse de NEMAWASHI pentru realizarea consensului presupun un schimb intens de informaţii în cadrul căruia managementul de nivel mediu are un rol important. Şeful de secţie organizează o dezbatere în cadrul acesteia în care componenţii secţiei analizează problema ajungând la concluzia necesităţii unui suport din partea companiei. Burduş . 1981 83 . el reprezentând simbolul consensului grupului (SHO are semnificaţia de document). într-o secţie s-a emis ideea pentru creşterea vânzărilor companiei. pag. Sistemul RINGI cuprinde ansamblul proceselor şi mecanismelor de comportament organizaţional impuse de munca în grup şi de realizarea consensului. Burduş –Management comparat. în mod similar. a fost abandonat în multe întreprinderi. 126 N. Ed. 142 143 144 145 E. 142 Aplicarea acestui sistem presupune folosirea unui document formal RINGI SHO în care managerii implicaţi în procesul de luare a deciziilor îşi pun semnătura sau sigiliul. Editura Economică.În contextul procesului decizional ti RINGI există o suită de consultări şi dezbateri până când se adoptă decizia: dacă un salariat consideră că a sesizat o soluţie la o problemă oarecare P. Economică. dar spiritul acestui mod de a proceda s.a păstrat şi s-a încorporat într-un alt mecanism specific . odată adoptată. acesta din urmă convoacă o şedinţă a secţiei / departament şi se analizează în grup. mai ales prin renunţarea la punerea sigiliului pe un document. procesul continuă până se obţine consensul tuturor persoanelor implicate în eventuala aplicare a deciziei. şeful ierarhic discută cu alte persoane implicate de la acelaşi nivel.143 După 1970 acest sistem. În 1990 Sasaki descria un caz tipic de NEMAWASHI dintr-o întreprindere japoneză145: • Astfel. abia ulterior se promovează varianta finală scrisă a deciziei pentru adoptare. New Zork.125 Idem E.

5. NEMAWASHI nu funcţionează după reguli stricte. 5. în opinia lui P. Cu toate acestea. conform fig. Drucker reiese faptul că dacă luarea deciziilor la japonezi durează mai mult decât la occidentali. ci de o manieră suplă. • Numai după ce departamentele au ajuns la o înţelegere. Decizia este luată practic în NEMAWASHI. Luarea deciziilor prin consens necesită o perioadă mai îndelungată. profit. Fig. RINGI-ul nefiind decât procedura de redactare în detaliu a acesteia. 5. documentul semnat se va trimite managementului de nivel superior pentru autorizarea finală. numărul de semnături fiind de obicei de zece sau douăsprezece. la un acord informal procedurile formale vor începe pentru autorizarea propunerii. • În final. informală. Drucker. dintr-un studiu întreprins de către P.5. Pentru aceasta el organizează o întâlnire cu ceilalţi şefi de departamente implicate în punerea în practică a deciziei care se va lua. aplicarea lor durează mult mai puţin. că în ansamblu el este mai 84 . ceea ce conduce la concluzia. Procesul decizional în firmele japoneze faţă de Occident Proces decizional Firmele japoneze Adoptare Aplicare Proces decizional Firmele occidentale Adoptare Aplicare Procesul decizional include atât perioada de adoptare a deciziei. implicit. Toţi managerii implicaţi vor semna înţelegerea. ceea ce a condus pe unii specialişti să considere să japonezii pierd anumite oportunităţi de pe piaţă şi. considerând că ideea este bună. cât şi perioada de implementare.• Şeful de secţie comunică şefului de departament care. declanşează obţinerea consensului.

130 Valorile societăţii japoneze privind consensul. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ În general.Piramidă ierarhică alungită . adoptarea deciziilor prin consens presupunând participarea întregului personal implicat în domeniul de aplicabilitate al deciziei măreşte şansele de reuşită în aplicarea acestor decizii. Economică. în general. VECHILE PARADIGME NOILE PARADIGME .Colaborare . cum valorile lui dominante cum sunt consensul.Competiţie . 130 E.Oamenii generează cheltuieli . pag. ca o extindere a maşinii . strategie.Optimizarea sarcinilor de grup .147 În plus.146 Specialiştii japonezi consideră că o perioadă mai lungă de adoptare a deciziilor este justificată în multe situaţii dacă se are în vedere importanţa unor decizii pe termen lung de care depinde în multe cazuri viitorul întreprinderii.Inovaţie Sursa: E. divizii.Oamenii. 130 85 .Piramidă ierarhică aplatisată . pag. Burduş . a sistemelor de management.Control extern (supraveghetori) . Editura Economică.Relaţia om-maşină . Editura Economică.130 E Burduş – Management comparat. Editura Economică.Eficienţa optimizării . Burduş .Autocontrol (autoreglare) . Tabelul 5.149 Modelul de organizare a întreprinderilor nipone trebuie văzut în contextul larg al societăţii postindustriale. Ed. Spre deosebire de aceasta. realizarea cu eficienţă sporită a obiectivelor cu prinse în strategia firmei. aceste exigenţe pot fi îndeplinite printr146 147 148 149 p. disciplina şi nevoia de pregătire.Numai scopurile organizaţiei . modelul de organizare a firmelor nipone este satul. pag.Scopurile organizaţiei şi salariaţilor .Oamenii. tactică. egalitatea şi curiozitatea încurajează adoptarea noilor paradigme care să stea la baza organizării structurale şi.1.Management comparat.Management comparat. creşterea şi dezvoltarea rapidă a produselor şi serviciilor. care prezintă numeroase exigenţe privind creşterea valorii adăugate. 1986 E Burduş – Management comparat. logistică etc.Evitarea riscului .Management for Results Heinemaren. Ed.Importanţa tehnologiei . pag. ca principală resursă .Maximizarea sarcinilor individuale . luarea deciziilor prin consens care presupune consultări etc. unităţi de afaceri.)148 Mulţi specialişti văd aceste diferenţe conceptuale în organizarea structurală ca diferenţe între vechile şi noile paradigme ale teoriei organizaţiei care sunt prezentate în tabelul 5.Înţelegere .scurt în întreprinderile japoneze decât în cele din ţările occidentale.1. a-iI-a. cooperarea. armonia. organizarea structurală în întreprinderile din ţările occidentale îşi are originea în organizarea militară de unde derivă şi terminologia utilizată.Aliniere . care au condus la practici specifice (angajarea pe viaţă. Drucker .

care dispun de aptitudinile abilităţile necesare acestor noi exigenţe. eficacitatea structurilor organizatorice derivă din: funcţionare pe bază informală. încurajarea iniţiativei la nivelurile "de jos" ale piramidei.o adaptare permanentă a structurilor organizatorice şi prin mobilizarea celor mai calificaţi lucrători.A. cele mai frecvente tipuri de structuri organizatorice întâlnite în firmele japoneze sunt: structurile organizatorice funcţionale. Astfel. se prezintă: 150 151 Idem O. 150 Specificul japonez în organizarea structurală şi în folosirea astfel eficientă a personalului rezultă şi din primatul pe care îl acordă acestuia spre deosebire de alte ţări şi în primul rând de S. Schematizat. 1998 86 . structurile organizatorice pe divizii (centre distincte de profit). organigrama unei firme japoneze structurată pe divizii. delegarea de sarcini şi competenţe la nivelul de aplicare. maximum 5-6 nivele în cazul marilor corporaţii. etc. în cadrul firmelor japoneze regăsim anumite aspecte specifice: • • există o legătură permanentă între top management şi baza piramidei organizaţionale iar numărul de nivele ierarhice este mai redus.U. • nivelul mediu de management are un rol decisiv în echilibrarea tendinţei de centralizare a puterii în organizaţie cu nevoia de a implica toţi membrii în realizarea obiectivelor. în Japonia "Întreprinderea este considerată ca fiind angajaţii" în timp ce în S.U. ca centre independente de profit. Economică.Management comparat. relaţiilor interpersonale dintre managerii de pe diverse nivele ierarhice au un rol esenţial în funcţionarea organigramei. Prin comparaţie cu specificul occidental de organizare. Nicolescu . Ed.A: "Întreprinderea este reprezentată de acţionari".151 Din punct de vedere formal.

87 . comercial şi din alte domenii. 1981 structuri funcţionale . Se poate spune că în paralel cu pioneratul lui Alfred Sloan la General Motors privind introducerea structurii divizionate. Sasacki . Evoluţia privind tipurile de structuri organizatorice folosite de întreprinderile japoneze este redată mai jos: 1950 1960 1970 predominant Holding: structurii . Dar firmele japoneze au avut şi propriile preocupări privind organizarea structurală. Mitsubishi cu Westinghouse.Se tinde spre structuri New York.152 În Japonia. organizarea structurală a firmelor a fost influenţată de principiile de organizare americane: în electrotehnică a fost în strânsă legătură cu General Electric. firma Mitsubishi proceda la fel. dar primele preocupări de dezvoltare a unor forme proprii multidivizionale le-a avut Mitsubishi mult înainte ca să devină un Zaibatsu. Matsushita a introdus structura multidivizională înainte de 1933. "în cele mai multe cazuri compania asigură existenţa persoanei.Management and Industrial Structure in Japan. În 1895 Mitsubishi s-a reorganizat prin includerea în rândul afacerilor proprii şi a unei bănci alături de cele din domeniul construcţiilor navale.Comitetul Director Preşedinte Vicepreşedintele Divizia B Vicepreşedintele Divizia B Vicepreşedintele Divizia C Aşa cum sublinia Nakane. matriciale etc.geografic 2000 .în reţea 152multidivizionale + N. acestea fiind emoţional implicată în cadrul acestei asociaţii pe care o reprezintă compania".. Nippon Electric cu Westem Electric.funcţional mixte. Astfel. extinzându-şi autoritatea asupra întregii sale vieţi. minier.

directorii executivi (Sennu) şi directorii (Joma). pag. de disciplină.9. Ed. 132 E.Buduş .Management comparat E. 154 După cum aprecia W.Ouchi.G. Relaţia dintre vechime şi nivelul ierarhic al postului ocupat se poate vedea din organigrama redată în figura 5.157 Fig. aceste principii au fost adaptate la specificul cultural japonez. pag. având menirea de a reduce diferenţele între obiectivele individuale şi cele de grup.133 Supraveghetor Supraveghetor 23 49 88 . G. pag. directorii de pe nivelurile inferioare (şefii de divizii sau şefii departamentelor funcţionale precum: contabilitate. ci şi în cadrul altor grupuri. Burduş – Managementul comparat. Ouchi .153 Organizarea structurală în întreprinderile nipone prezintă mai multe elemente de natură informală.Management comparat. ea fiind strâns legată de structura familială de la sate. Secvenţă din organigrama unei întreprinderi japoneze Vârstă medie 69 (Comitet directori) (Preşedinte) Salariu (mii yeni) 50 Manager departament 126 45 Adjunct şef departament Şef secţie Adjunct şef departament Şef secţie 90 40 83 77 35 153 154 155 156 157 E. această organizare structurală relevă un mai înalt grad de coeziune.155 Încadrarea personalului şi managerilor pe posturi în structura organizatorică a întreprinderii are la bază vechimea. Aceste particularităţi nu se întâlnesc însă numai la nivelul întreprinderilor industriale. 5. comitetul de directori (Jomukai) reprezintă centrul de putere al organizaţiei care influenţează mult procesul de luare a deciziilor.132 Idem W.156 Cele mai înalte funcţii în conducerea unei firme după preşedinte le deţin vicepreşedinţii (Fucu Shocho). Editura Economică. Editura Economică.Chiar dacă întreprinderile japoneze au împrumutat multe principii de organizare structurală din managementul american. marketing) fac legătura între managementul de nivel superior şi cel de nivel mediu care în companiile japoneze au un rol foarte important.9. Economică. Burduş – Managementul comparat.

Sursa: E. Burduş - Management comparat, Ed. Economică, ed. a-iI-a, pag. 133 Organizarea structurală în întreprinderile japoneze se particularizează şi prin accentul pus pe dezvoltarea responsabilităţii salariaţilor şi îmbogăţirea posturilor indiferent de nivelul ierarhic la acre se situează postul respectiv; apoi, implicarea managerilor în activităţile productive este mult mai pregnantă în întreprinderile japoneze decât în cele din ţările occidentale.158 Spre exemplu, proiectarea în construcţii de maşini este puternic integrată cu activitatea de prelucrări şi cu marketingul. Inginerii în întreprinderile japoneze sunt consideraţi ca făcând parte din aşazisele “gulere albastre” chiar dacă sunt foarte bine plătiţi; ei lucrează împreună cu muncitorii la bancurile de montaj.159 Pe de altă parte, executanţii se implică în soluţionarea unor probleme majore cum ar fi calitatea produselor, prin sugestiile pe care le fac pentru îmbunătăţirea acesteia. Chiar dacă şi în firmele din ţările din Vest se practică strângerea de sugestii de la salariaţi, acest sistem este diferit în Japonia; în ţările occidentale accentul se pune pe calitatea acestor idei ,în firmele nipone importantă este CANTITATEA pe considerentul că dintr-un număr mare de idei şansele de a găsi idei valoroase sunt mai mari. 160În urma unui studiu întreprins s-a constatat că General Motors din Detroit a înregistrat 0.84 sugestii pe angajat şi pe an ,din care a aplicat 23%; în anul 1980 Toyota a înregistrat 17,9 sugestii pe angajat şi a adoptat 90%.161 Acest sistem de înregistrare a sugestiilor face parte din climatul organizaţional general din întreprinderile japoneze prin care se dezvoltă încrederea şi comunicarea atât între departamente ,cât şi între manageri şi subordonaţi.162Asociaţia Japoneză a Sistemelor de Sugestii (JASS) şi Asociaţia Relaţiilor Umane Japoneză sunt principalele promotoare ale conferinţelor, vizitelor în cadrul firmelor prin care se caută dezvoltarea acestui sistem de propuneri din partea angajaţilor.163
158 159

E. Burduş – Management comparat, Editura Economică, pag 134 Idem 160 O. Nicolescu - Management comparat, Ed, economică, 1998 161 E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.134 162 M. IMAI - Kaizen, McGraw- Hill N.Y, 1986 163 E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.135

89

În concluzie, se poate aprecia că managementul japonez combină multe caracteristici structurale ale companiilor americane cu o filosofie specifică prin care se urmăreşte integrarea individului în colectivitate.164 În opinia unor specialişti această filosofie nu este specifică numai japonezilor, ea regăsindu-se şi în cadrul bisericii catolice. 165Ceea ce este specific constă în modul în care valorile culturale japoneze îi dau forţă prin combinarea intereselor individului cu cele ale colectivităţi. Cercurile de calitate, despre care se vorbeşte atât în ţările din Vest reprezintă în realitate o vastă reţea organizaţională de colectare a propunerilor şi ideilor de la personalul întreprinderilor166 Aceste cercuri de calitate vizează numeroase obiective dar caracteristica lor principală constă în aceea că mobilizează grupurile şi întăreşte coeziunea în muncă. Funcţionarea acestor cercuri de calitate în S.U.A. sau în Europa demonstrează faptul că ele nu prezintă o trăsătură specific culturală.

5.7. Resursele umane în întreprinderile japoneze Analiza resurselor umane în cadrul întreprinderilor japoneze este necesar să se facă prin prisma factorilor economici, instituţionali şi educaţionali.167 • Din punct de vedere economic trebuie reliefată influenţa investiţiilor în pregătirea personalului asupra creşterii economice şi veniturilor organizaţiei. În acest context, este necesar să se răspundă la întrebarea “Cine câştigă în urma investiţiei pregătirea personalului?”, întreprinderea care face investiţia sau cei care beneficiază de aceasta. Motivaţia pentru a face investiţii în pregătirea personalului rezidă în folosirea acestuia o perioadă cât mai mare de timp în cadrul organizaţiei (în cazul întreprinderilor japoneze angajarea pe viaţă) şi avantajele economice concretizate într-o productivitate a muncii ridicată şi costuri reduse. Riscul unei astfel de investiţii este reprezentat de mobilitatea personalului, care însă în întreprinderile japoneze este redusă. • Factorii instituţionali pot fi interni, (reglementările care guvernează relaţiile dintre angajaţi şi managementul firmei, politicile firmei în domeniul pregătirii personalului) sau externi (cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă). Problema care se ridică pentru întreprinderi se referă la cum este mai eficient să se asigure o structură adecvată a forţei de muncă: prin pregătirea personalului din interior sau prin angajarea din afară; pentru ambele modalităţi există atât avantaje, cât şi dezavantaje.
164 165 166 167

A se vedea sistemul MBO şi corespondentul său în Japonia (A. Burciu - MBO şi Ciclul Af) E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.135 E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag.135

Idem

90

-

Factorii educaţionali vizează relaţiile dintre caracteristicile posturilor (natura sarcinilor, performanţe etc.), caracteristicile personale (nivel de pregătire, nevoia de autorealizare) şi experienţa. Aceste trei categorii de factori conduc la două modele tip pentru managementul

resurselor umane, ale căror particularităţi sunt prezentate în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2. Modele de management al resurselor umane Tipul A: S.U.A. Tipul B: Japonia Investiţii reduse în pregătire Investiţii mari în pregătire Pregătire specializată Evaluarea formalizată Accentul pe angajarea din afară Folosirea pe termen scurt Cariere specializate Descrierea explicită a Pregătirea de generalişti Evaluarea informală Accentul pe pregătirea personalului din interior Folosirea pe termen lung Generalişti Îmbogăţirea postului

Factorii economici Factorii instituţionali Factorii educaţionali

postului Accentul pus pe contract Accentul pus pe integrare Sarcini în grup Munca în grup Sursa: E. Burduş – Management comparat, Ed. Economică, Ed a-iI-a Există anumite caracteristici privind managementul resurselor umane în cadrul

întreprinderilor japoneze:168 1) O primă caracteristică se referă la faptul că încă din perioada în care Japonia era mai puţin industrializată s-a realizat o anumită structurare a forţei de muncă în funcţie de nivelul de pregătire. Spre exemplu, în Japonia, spre deosebire de multe ţări occidentale în care muncile care cer o calificare mai redusă sunt efectuate de emigranţi, o parte importantă din forţa de muncă autohtonă este ocupată cu activităţi care presupun o pregătire mai redusă. Ponderea de aproximativ 11% a forţei de muncă din agricultură, faţă de numai 7% în Canada şi 3% ÎN S.U.A. este o dovadă în acest sens. 2) Angajarea pe viaţă, care a influenţat şi influenţează relaţiile dintre angajaţi şi întreprindere, reprezintă o altă particularitate cu profunde implicaţii atât pe plan social, cât şi pe plan economic. Aceasta prezintă însă diferenţieri după mărimea întreprinderii şi în funcţie de sex.
168

E. Burduş - Management comparat, Editura Economică, pag. 135

91

Nivelul mai redus al salariilor care se plătesc tinerilor reprezintă o particularitate a modelului japonez al managementului resurselor umane. în sensul că apelarea la tehnologii performante nu reprezintă un pericol de concediere a angajaţilor.Business in Japan Times Media. adică persoanele de obicei cu o înaltă calificare (25 . Churit su Roren (Federaţia Sindicatelor Independente) şi Shin Sanbetsu (Federaţia Naţională a Organizaţiilor Industriale). de salariaţi). Editura Economică. K. Burduş – Management comparat. utilizarea acestuia o perioadă îndelungată în cadrul întreprinderilor permite şi o mai bună corelare a nivelului de salarizare cu vechimea în muncă. la care sindicatele pot să adere şi anume:170 Sohyo (Consiliul General al Sindicatelor Japoneze).40 % din total nr. Mobilitatea redusă a personalului în contextul japonez şi. 3) În întreprinderile japoneze forţa de muncă este considerată ca oricare altă resursă. Ponderea salariaţilor membri de sindicat este în funcţie de mărimea întreprinderii şi de sectorul în care aceasta funcţionează: în întreprinderile cu mai mult de 500 de angajaţi ponderea membrilor de sindicat este de aproximativ 64%. de aceea investiţiile în pregătirea personalului sunt considerate ca investiţii pe termen lung. care au o putere economică suficient de mare pentru a putea susţine acest sistem. pag. COATES . 171 169 170 171 E.137 C. 4) Un alt specific pentru întreprinderile japoneze în domeniul resurselor îl reprezintă faptul că utilizarea personalului nu intră în conflict cu folosirea tehnologiilor. Editura Economică. Obiectivele urmărite de către muncitori şi de către manageri sunt diferite.169 În Japonia există patru mari organizaţii naţionale ale muncii. De asemenea. În concepţia japonezilor utilizarea unor tehnologii care conduc la creşterea productivităţii muncii asigură o creştere a numărului locurilor de muncă şi nu o diminuare a acestora. iar aproximativ trei pătrimi din numărul membrilor de sindicat se află în sectorul privat.137 92 . implicit. Burduş . în timp ce în întreprinderile cu 100 de angajaţi ponderea este de numai 9%. relaţiile dintre aceştia nu au însă un caracter adversial şi nu afectează realizarea obiectivelor întreprinderii. aceea care reprezintă elita societăţii.Spre exemplu. Domei (Conferinţa Japoneză a Muncii). femeile nu sunt cuprinse în sistemul angajării pe viaţă. pag. angajarea pe viaţă este practicată doar de către întreprinderile de dimensiuni mari. din acestea făcând parte personalul angajat permanent. Sindicatele în întreprinderile nipone Principala caracteristică a relaţiei management-sindicate în întreprinderile japoneze o reprezintă constituirea sindicatelor pe companie. 2000 E. HOLROYD. acesta fiind în exclusivitate aplicat unei părţi din forţa de muncă masculină.Management comparat.

177 Dar această practică are şi dezavantaje ca urmare a faptului că ea nu stimulează personalul la o mai bună pregătire. Aşa se explică şi lipsa de reticenţă a muncitorilor japonezi la introducerea unor tehnologii moderne.175 În concluzie se poate aprecia că încrederea joacă un rol important în relaţiile dintre management şi sindicate în întreprinderile japoneze. Aceasta determină şi unele particularităţi ale formelor de protest folosite de către sindicatele japoneze. 2000 E. 1998 93 . surplus de capacitate etc. salariile cu personalul reprezintă un element care grevează costurile de producţie. Ed.172 În multe situaţii în care întreprinderea se confruntă cu probleme deosebite cum sunt reducerea cererii.. COATES . Aceasta se utilizează numai pentru a atrage atenţia managementului firmei asupra unor probleme care nu au fost soluţionate.Management comparat. iar acestea sunt mai mult aşa zise “greve de zel”. sindicatele abordează împreună cu managementul soluţionarea acestora. practicată numai în întreprinderile de mari dimensiuni pentru personal ce reprezintă elita firmei. înţelegând că acestea influenţează veniturile angajaţilor. 138 Idem Idem O. că în situaţiile de restrângere a activităţii. ele concretizându-se în ultimă instanţă în greve. Nicolescu . Costurile cu forţa de muncă având aproape caracteristicile unor costuri fixe. în întreprinderile japoneze se recurge la continua pregătire a personalului care să contribuie la creşterea performanţelor acestor întreprinderi.176 Metode / tehnici nipone în domeniul managementului resurselor umane Una dintre cele mai cunoscute şi discutate particularităţi ale managementului resurselor umane din companiile nipone o reprezintă angajarea pe viaţă. pag.173 Adaptarea întreprinderii la schimbările din mediu are ca principală premisă accentul pus pe tehnologie şi nu pe schimbările din structura forţei de muncă.Business in Japan Times Media. K. folosirea unor tehnologii învechite.Aceasta înseamnă că sindicatele constituite pe companie au în vedere circumstanţele în care trebuie să se realizeze performanţele. Economică. care nu este considerată ca un pericol pentru ocuparea posturilor şi rămânerea lor în cadrul întreprinderii. HOLROYD.Management comparat.178 172 173 174 175 176 177 178 Idem Idem C. Editura Economică. întrucât angajaţii nu pot fi uşor concediaţi.174 Acceptarea unui nivel mai redus al veniturilor de către angajaţii întreprinderilor japoneze se explică şi prin faptul că aceştia au o motivaţie intrinsecă dată de siguranţa rămânerii în cadrul întreprinderii chiar în condiţiile în care aceasta se confruntă cu dificultăţi. Burduş .

etc. structura organizatorică.4 0 % e s t e " ea l i t ( gr aa e nj a dt specifice de i o na Metode /tehnicitl integrare a noilor angajati + c pii o ae m n salariati existenti: . amintim următoarele: 1) Recrutarea noilor angajaţi în firmele nipone se face în fiecare an în luna aprilie. Vizitele în întreprindere reprezintă una dintre modalităţile folosite care presupune organizarea unor întâlniri cu caracter informal cu directorii executivi. ziua/ cu  saptam ana.vizeazăe predominant t) p dar va i a elita companiei.Schematizat. cât şi pentru perfecţionarea pregătirii salariaţilor existenţi. pentru integrarea noilor angajaţi.tim e. unele tehnici se extind şi la alte categorii .)   Între diverse metode / tehnici specifice la care recurg japonezii. precum şi alte elemente prin care se realizează cunoaşterea viitoarelor locuri de muncă. 94 .  eventual and urm  a fi ang ajati v iata  pe  m uncitori porari tem   (part. dar pregătirea lor pentru integrarea în cadrul întreprinderii începe cu şase luni înainte de momentul în care se ia decizia de angajare propriu-zisă.vizează o forma viitorii manageri pentru a urma o carieră în organizaţie selectati erim ent  exp al. întâlniri în care se prezintă produsele întreprinderii. structura personalului (salariaţilor) unei companii japoneze se poate reda astfel: TOTAL SALARIAŢI 2 5 .

un cadru tehnic dintr-o firmă de producţie va evalua succesiv:179 asamblare: 1.5 ani. Nicolescu + Management comparat. se prezintă o serie de exigenţe privind programul de pregătire. 1998. manageri executivi de la diferite niveluri ierarhice şi din diferite departamente conferenţiază asupra diferitelor probleme specifice întreprinderii. fabricaţie: 4 ani. Anumite întreprinderi organizează cluburi pentru pregătirea în domeniul autoapărării. prin aceasta se sugerează că nu există munci "bune" şi "mai puţin bune". De exemplu. 223 95 . control calitate : 2 ani. Economică. 6) Pentru cei recenţi angajaţi. această procedură are o ciclicitate anuală şi începe în luna aprilie a fiecărui an.138 O. 5) Meditaţiile de tip ZEN reprezintă o altă modalitate specifică prin care se urmăreşte dezvoltarea la angajaţi a modului de viaţă în organizaţie. Ed. rezistenţa fizică şi munca în comun sunt dezvoltate la viitorii manageri. Burduş . Hitachi sau Kawasaki Steel prelungesc aceste perioade de pregătire la una sau chiar şase luni. firmele japoneze recurg uzual la rotaţia periodică de posturi. În cadrul acestei tehnici de acumulare de cunoştinţe din alte sectoare decât cel în care va lucra salariatul.Management comparat. Editura Economică. au loc întâlniri cu reprezentanţii sindicatelor. şlefuire: 3 ani. pag. se dezvoltă relaţii personale de prietenie ce vor favoriza CONSENSUL etc. Unele firme mari cum sunt spre exemplu Sony.2) La angajarea viitorilor salariaţi se desfăşoară o ceremonie în care directorii executivi rostesc cuvântări. (arte marţiale). 3) Procesul de pregătire în cadrul întreprinderii japoneze cuprinde un program de orientare: una sau două săptămâni. pag. unele firme japoneze recurg la metode inedite integrare într-o echipă:180 sunt trimişi în grup la centre / case ale firmei din zona de munte unde vor fi puşi la munci fizice + sunt trimişi la ferme agricole pentru a oferi ajutor gratuit. între multiplele avantaje: formarea de personal generalizat ce au o viziune completă asupra firmei. activităţi sociale sau sportive. 4) Pregătirea la locul de muncă: reprezintă o practică folosită în mod curent în întreprinderile japoneze şi ea este orientată spre acumulare de cunoştinţe din domenii diferite care nu sunt legate de locul de muncă al angajatului. vânzări: 2 ani Această tehnică / procedură este aplicată pentru "elita" firmei de la angajare şi până la pensionare. 179 180 E.

Management comparat E. În astfel de situaţii. Această parte variabilă a veniturilor poate să deţină o pondere între 60% şi 100% din salariul de bază. să fie gazdă şi ghid în noua ocupaţie a tinerilor.182 5.Levinson (9) care arăta că “El trebuie să acţioneze ca un profesor pentru intensificarea dezvoltării intelectuale şi a abilităţilor tinerilor angajaţi. rezultă muncă + distracţie în grup. îndrumători informali care ajută tinerii angajaţi să înţeleagă mai bine organizarea formală a întreprinderii. dar care nu poate fi concediată. nivelul salariului variind direct proporţional cu vechimea în muncă astfel încât la pensionare salariul este de câteva ori mai mare decât la angajare.8. - 7) În aproape toate companiile japoneze. De asemenea. pag. O descriere semnificativă a rolurilor îndeplinite de către aceşti mentori a fost făcută de către D. Aceste succese obţinute de 181 182 D. se adaugă manualul firmei în care este descrisă amănunţit compania. Japonia a înregistrat numeroase succese chiar în urma preluării unor tehnologii din Vest. regulile ce trebuiesc respectate de fiecare angajat etc. Editura Economică. Managementul producţiei în întreprinderile japoneze Dependentă din punct de vedere tehnologic şi săracă în resurse. Mentorul trebuie să-şi folosească influenţa sa pentru a uşura integrarea tinerilor angajaţi şi pentru dezvoltarea lor în cadrul profesiei. care vor constitui planuri individuale în dezvoltarea carierei lor. Salarizarea în întreprinderile japoneze este strâns legată de vechime. ceea ce conduce la rezultate mai slabe din punct de vedere al performanţelor. angajaţilor li se cere să ţină anumite jurnale în care să 8) O practică specifică utilizată în domeniul resurselor umane în întreprinderile japoneze este reprezentată de sistemul de tutelă care se aplică tinerilor angajaţi (relaţia OYABUN KOBUN).140 96 . Levinson . în întreprinderile japoneze se practică separarea respectivei persoane prin acordarea unui birou lângă fereastră (mago giwa zoku). înregistreze întreaga lor pregătire. partea variabilă a veniturilor salariaţilor este suficient de mare pentru a face distincţie între aceştia în funcţie de nivelul realizărilor pe care le înregistrează. Mentorii sau tutorii se stabilesc dintre managerii de nivel mediu sau superior care se consideră modele de comportament. ceea ce înseamnă un blam pentru persoana respectivă care a înregistrat rezultate slabe. Burduş – Management comparat.181 9) În întreprinderile japoneze există şi multe situaţii în care tinerii angajaţi nu respectă disciplina şi regulile impuse.- sunt trimişi în grup într-o zonă izolată unde vor sta o săptămână în corturi. sunt puşi să efectueze marşuri de 26 mile în grup.

care erau egale sau superioare tehnicilor străine.Taylor asupra managementului din Japonia s-a remarcat mai ales în domeniul producţiei. în unele domenii. Printre cele mai reprezentative modalităţi folosite în domeniul producţiei în întreprinderile japoneze sunt sistemul KANBAN şi robotizarea.183 Totuşi. Japonia. în domeniul producţiei. piese de schimb şi a problemelor de asigurare a acestora.Management comparat. 141 E. Puternica influenţă a cercetărilor lui F. Burduş .U. construcţiile de nave sau producţia de bunuri de consum electronice datează mai ales de după cel de-al doilea război mondial. Ed.184 Sistemul KANBAN Sistemul Kanban reprezintă un model de livrare a unor părţi componente necesare fabricării produselor care combină asigurarea la timp a acestor componente cu o programare riguroasă a fluxurilor de fabricaţie. factorii istorici au jucat un rol important. avea un anumit avans tehnologic faţă de S.Ohno. în industria textilă de bumbac un întreprinzător Sakichi Toyoda a inventat un război de ţesut care rivaliza cu cele mai bune din Europa sfârşitului de secol. În general. Ed. datorită şi faptului că din punct de vedere istoric în acest context exista deja o puternică orientare către producţie.W. Economică. Astfel.A. pag. costul ridicat al materiilor prime din import. mai mult decât în marketing. tehnicile de tratare a metalelor au fost dezvoltate în Japonia înaintea celor din Europa.186 Astfel de probleme au constituit o preocupare mai serioasă pentru T. în vederea reducerii costurilor cu stocarea acestor componente şi realizării la timp a produselor. Burduş .. care avea în sarcină directă problematica legată de proiectarea mecanică. existente încă înainte de război. sau de Europa: în fier sau oţel.185 Originile acestui sistem trebuie căutate în condiţiile penuriei de materii prime. 141 97 .industria prelucrătoare din Japonia în diferite domenii ca producţia de motoare. din punct de vedere istoric. Economică. chiar înainte de război japonezii au abordat o serie de domenii noi în domeniul construcţiilor de nave sau producţiei de avioane. nevoia adaptării la condiţiile geografice locale şi sistemul de educaţie japonez au avut un puternic impact asupra tehnicilor din domeniul producţiei. Concepţia 183 184 185 186 Idem Idem E. vicepreşedinte la Toyota.Management comparat. pag.

care şi-au pus întrebarea dacă aceste principii nu pot fi utilizate şi în producţia de autoturisme. a creat graficul care-i poartă numele. deci. În sistemul Kanban. Editura Economică. care este extrem de complexă.188 Fig. Burduş . Economică.10 Modelul de producere şi de consum al unui semifabricat Producţie Unităţi pe lună St oc Consum Timp Timp Sursa: E. 142 Acest sistem promovat de firma Toyota îşi are originile în managementul ştiinţific dacă ne gândim că H. Flexibilitatea managementului în coordonare este asigurată prin crearea unor stocuri care să asigure continuitatea în fabricaţie aşa cum reiese din figura 5. Ohno şi grupul de manageri de la Toyota. care se 187 188 Idem E. pentru fiecare fază a procesului de fabricaţie se vor asigura la timpul oportun componentele necesare. În domeniul producţiei se combină previziunile în domeniul vânzărilor cu programarea producţiei pentru fiecare stadiu al procesului de fabricaţie. Ed. Ohno a fost puternic influenţată de funcţionarea supermarket-ului american.Taylor.Management comparat. pentru fiecare etapă a procesului de fabricaţie se stabilesc foarte exact toate componentele necesare atât din punct de vedere cantitativ. pag. astfel încât în loc să se “împingă” producţia către fazele finale.10. Burduş – Management comparat. 5. cât şi al momentului în care trebuie să fie consumate în producţie. în continuare. aceasta se “trage”.asupra producţiei a lui T.187 Caracteristica principală a sistemului folosit de către Toyota şi de către alte firme constă în orientarea către cererea din stadiul final al fabricaţiei.142 98 .W. Conducerea unui supermarket a impresionat pe T. cerere care trebuie asigurată cu un minimum de stoc de produse finite. necesitând asamblarea a mii de componente în diferite variante în funcţie de modelul care a fost comandat. cerinţele pentru producţie se vor stabili în sens invers procesului de fabricaţie.Gannt. discipolul lui F. pag.

Toată această activitate de programare este realizată cu ajutorul unor programe de calculator foarte sofisticate. în cadrul firmei Toyota s-a diminuat foarte mult nivelul mediu al stocurilor.143 Idem Idem O.Management comparat. Burduş .190. Cuvântul KANBAN provine de la un plastic. Dacă în cazul unei linii clasice de asamblaj oprirea acestuia nu se face decât în cazuri extreme. Economică 99 . Burduş – Management comparat. acest sistem presupune un control al ansamblului liniei ce poartă denumirea de Jidoka. Prima etapă constă în estimarea producţiei pentru fiecare tip şi model de produs. 192 În realitate.189 Firma Toyota foloseşte un plan anual care se împarte apoi în planuri lunare a căror realizare se urmăreşte în două etape. pag. În centrul liniei se găseşte un panou de afişaj pe care se indică locul unde a fost oprită. azi sistemul a fost extins şi la numeroşi furnizori ai firmei. care iniţial era o bucată de hârtie. sistemul Jidoca permite oricărui muncitor să oprească linia de 189 190 191 192 193 194 195 H.Management comparat. există două bucăţi de plastic Kanban care funcţionează ca un sistem informaţional în timp real. Nicolescu . iar dacă oprirea este cauzată de un muncitor care nu şi-a îndeplinit sarcinile acesta va fi sancţionat. Ed. care pun la dispoziţia muncitorului informaţiile necesare pentru a efectua un control permanent al nivelului stocurilor nejustificate.191 Aceste informaţii sunt transmise pentru ca aceştia să-şi stabilească necesarul de fabricat şi de livrat conform planului pe fiecare schimb şi pentru fiecare model. Editura Economică. Gannt .142 Idem E.195 Spre deosebire de liniile clasice de fabricare a produselor care se întâlnesc în multe dintre întreprinderile occidentale. care conduc la creşterea costurilor de producţie. aria de extindere a problemei care a cauzat oprirea şi timpul necesar remedierii.194 Stabilirea producţiei la fiecare stadiu de fabricaţie şi diminuarea timpului de asigurare a componentelor necesare în fiecare stadiu de la ore la minune. care indică nivelul capacităţii de producţie. care furnizează informaţii muncitorului despre fiecare stadiu al procesului de fabricaţie.193d În trecut KANBAN funcţiona numai în domeniul producţiei în cadrul firmei Toyota. aşa încât se poate vorbi de un “conveior invizibil” care uneşte liniile de producţie ale tuturor furnizorilor realizând o integrare şi o sincronizare a producţiei întreprinderilor care concură la fabricarea produselor. Editura Economică. folosirea stocului de componente şi folosirea forţei de muncă. iar în a doua etapă se realizează o actualizare a planului de producţie pentru a obţine un plan operaţional. pag.Management comparat E.dovedeşte şi azi un instrument eficace de stabilire a momentelor în care sunt necesare componente ale unui produs complex.

montaj pe diferite motive.Management Comparat. între care robotizarea.3.197 Tabelul 5. Editura Economică. Burduş – Management comparat. pag. Burduş – Management comparat. a pieţei interne şi externe. semifabricate sau descoperirea unor defecte. Editura Economică E.3.U.203 196 197 198 199 200 201 202 203 E. pag 143 Sistemul KANBAN este o linie de fabricaţie aproape total inflexibilă. Diferenţele dintre un sistem de producţie convenţional şi sistemul Kanban sunt redate sintetic în tabelul 5..201 Sistemul nu numai că stabileşte anumite reguli de control al nivelului stocurilor şi de programare a producţiei.A. Kanban asigură o înaltă competitivitate a firmelor japoneze prin garantare livrării la termen şi în condiţiile de calitate a produselor care fac obiectul de bază al acestor întreprinderi. Editura Economică.143 Idem E.Management comparat.144 Idem O.198 O astfel de linie la Toyota are un ritm mai redus decât o linie convenţională din S. Nicolescu . mai puţine remedieri şi un nivel mai redus al stocurilor necesare funcţionării. dar se vor înregistra mai puţine defecte. Burduş . Ed. Economică.196 Sistemul Jidoka are ca scop identificarea sursei disfuncţionalităţilor şi dirijarea resurselor către locurile la care apar aceste deficienţe. Editura Economică.199 Acest sistem presupune stabilirea chiar în domeniul planificării a unor legături între firmă şi furnizorii ei mai mari sau mai mici. pag.144 Idem Idem 100 .200 Aceste relaţii din domeniul planificării se bazează pe o serie de legături personale.Management comparat. pag. dintre care cele mai uzuale sunt lipsa unor componente. Burduş . pe care stocurile tampon sunt reduse la minumum şi în cadrul căreia muncitorii reprezintă un real sprijin pentru efectuarea controlului de calitate. comitete consultative şi schimburi de informaţii.202 Împreună cu alte tehnici folosite în domeniul managementului producţiei. dar el reprezintă şi un răspuns adecvat la cerinţele mereu în schimbare ale mediului. Construcţie Seria de fabricate Stocurile Sensul planificării Costurile informării Fixarea termenilor Controlul KANBAN Inflexibilă Loturi mici Văzute ca o risipă Începând cu ultima fază Reduse Frecventă Descentralizat CONVENŢIONAL Flexibilă Loturi mari Favorizează flexibilitatea Începând cu prima fază Ridicate Rară Centralizat operaţional Sursa: E.

anii 75: 5000 buc. după care inginerii japonezi în urma studierii lor I-au adaptat la îndeplinirea unor activităţi din producţia internă.Robotizarea În contextul japonez roboţii se întâlnesc în cele mai neaşteptate locuri cum sunt construcţiile.600 Brevete E. Chiar dacă ponderea cea mai mare a roboţilor se întâlneşte în industria prelucrătoare (98%). strategic iniţiată încă din anii '70:209 a) firmele japoneze au alocat un procent tot mai însemnat din cifra de afaceri pentru cercetare dezvoltare (în medie de la 5-10%.KAICHA.U. (valoare 2 miliarde yeni). Între timp.U. IBM.206 După aproximativ zece ani de studiu.Management comparat.207 Conform cu James Abegglen. Abegglen . pag. USD (100 mld. anii 80: 23 000 buc (valoare 40 miliarde lei).. Totuşi la baza acestui succes s-a aflat o strategie coerentă a firmelor japoneze. Termenul “Sistem Flexibil de Producţie” a devenit cuvântul de ordine în transformarea liniilor de montaj tradiţionale în sisteme robotizate. anii 90: 50 000 buc.).204 Primul robot industrial a fost produs în 1968 de către Kawazaki Heavy Industries Ltd. împrăştierea insecticidelor. primii roboţi au fost importaţi într-un număr mai mic. valoare 2 mld. Japonia a devenit punct de referinţă în lume având mai mult de 150 de companii angajate în producerea de roboţi şi având cel mai mare număr de roboţi industriali în folosinţă. testări şi aplicaţii. The Japanese Corporation. (valoare 10 miliarde yeni). Burduş . b) numărul de brevete de invenţii a crescut în Japonia mai rapid decât în SUA sau alte ţări europene: • 204 205 206 207 208 209 1960: firme ca GE. reglarea traficului auto. Sub o licenţă din S. în spitale (unde îndeplinesc sarcinile unei infirmiere) etc. faţă de 3-6% pentru firmele occidentale). ci din întreaga lume. robotica a fost convertită către sectoarele în creştere nu numai de pe piaţa internă. Philips sau Siemens înregistrau anual 200 .145 Idem Idem Idem J. tăierea copacilor în păduri. producţia de roboţi în Japonia a început în 1969 şi a crescut exponenţial şi ca număr de unităţi şi ca valoare a producţiei:208 anii 70: 1000 buc. 1985 Idem.A. Editura Economică. controlul şi împachetarea ouălor. japonezii sunt convinşi de utilitatea folosirii acestora în toate domeniile. pag 108 -109 101 .205 Proiectanţii iniţial în S. Basic Book.A.

de a desfăşura mai mult activităţi intelectuale şi renunţarea la unele sarcini murdare. acţiune care de altfel este susţinută şi de către guvern. Ed. Apoi.213 Se considera că. Idem 102 . roboţii asigură flexibilitatea în programarea producţiei pentru diversele componente de pe aceeaşi linie de asamblare. sistemul angajării pe viaţă practicat în întreprinderile japoneze a diminuat teama angajaţilor că vor fi concediaţi în urma introducerii roboţilor care se desfăşoare diferite activităţi. în viziunea cea mai largă dată noţiunii de robot secvenţă maşinistă .A.145 Idem Idem Idem E.500 brevete / an.Japonia avea de opt ori mai mulţi roboţi decât Germania şi de 14 ori numărul de roboţi din S. Editura Economică.210 Micile întreprinderi au oportunitatea pătrunderii pe anumite segmente de piaţă rezervate de către marile întreprinderi. HITACHI sau Toshiba. Unul dintre aceştia a fost reprezentat de tendinţa. 850 în Germania.212 În revista Business Week se susţinea că Japonia are mai mulţi roboţi în funcţiune decât toate ţările vestice împreună.Management comparat. Burduş . urmează apoi industria de maşini electrice.216 210 211 212 213 214 215 216 E. pag.Management comparat. În întreprinderile mari.U.A. de materiale plastice şi de prelucrare a metalelor. înregistrau anual 10-30 brevete.: firmele japoneze. Japonia dintr-un importator de roboţi a devenit principalul utilizator şi unul dintre cei mai mari exportatori de roboţi. Economică. astfel încât pe aceeaşi linie de producţie pot fi obţinute mai multe variante ale aceluiaşi model de automobil. periculoase şi monotone. Nicolescu .211 Aşa se explică dezvoltarea în Japonia a robotizării şi în micile întreprinderi.U.. mai ales din partea tinerilor. 600 în Suedia şi 500 în Italia. Firmele Toyota şi Nissan au introdus deja elemente ale programării cu ajutorul calculatoarelor şi tehnicii Kanban de gestionare a stocurilor. Editura Economică. cât şi în micile întreprinderi. mai puţin de zece ani. care nu aduceau nici o satisfacţie în procesul muncii. Burduş .Management comparat.214 În domeniul prelucrărilor.145 O. printre utilizatori de roboţi din Japonia se numără industria de automobile. • 1990: firmele occidentale au rămas aproximativ la aceleaşi număr de brevete / an : firmele japoneze au ajuns 300 . întrucât roboţii creează posibilitatea egalizării costurilor de producţie înregistrate atât în marile întreprinderi. pag. industria japoneză apreciată de Asociaţia Japoneză de Roboţi Industriali la sfârşitul anilor 1980 avea 14 000 de roboţi comparativ cu 3255 în S.215 Într-o perioadă relativ scurtă. În contextul japonez sunt numeroşi factori care au favorizat utilizarea pe scară largă a roboţilor.

Editura Economică. Marketingul în întreprinderile japoneze În opinia unor specialişti. Dezvoltându-şi astfel de canale de distribuţie. Spre exemplu. Shosha –“companie de comerţ internaţional”) de obicei susţinute de către guvern.. spre exemplu.148 103 .147 Idem E. care influenţează şi managementul acestor întreprinderi prin toate componentele sale. care poartă denumirea de Sogoshosha şi care sunt printre cele mai mari din lume. montajul automobilelor. Cei mai avansaţi roboţi sunt cei prevăzuţi cu anumiţi senzori care-i fac capabili să “vadă”.217 Firma Matshushita dispune de un robot capabil să recunoască diferite componente colorate dintr-un container. au ajuns să vândă produse japoneze. pag. 147 E. Strategiile de marketing japoneze au fost influenţate şi de opţiunea întreprinderilor producătoare nipone de a-şi vinde produsele lor prin comercianţii cu amănuntul.218 Din punct de vedere istoric. În concluzie. Burduş – Managementul comparat.Roboţii au revoluţionat activitatea în diferite domenii cum este. să “simtă”. izolarea geografică a Japoniei a condus la conceptul de control al pieţelor internaţionale de către producătorii niponi prin crearea acestor Sogoshosha (Sogo –“totul în jurul”. Astfel de roboţi sunt utilizaţi în întreprinderile japoneze producătoare de echipamente electronice. sau să “audă”. cât şi la particularităţile 217 218 219 220 E. Editura Economică.219 Conceptul de companie comercială nu are acelaşi înţeles în toate contextele datorită diferenţelor care apar din punct de vedere politic. comercianţi cu amănuntul renumiţi ca Montgomery Ward sau Sears Roebuck. Burduş – Management comparat. aproape inexistentă în altă parte.220 Companiile comerciale japoneze sunt recunoscute pentru puternica lor bază informaţională atât referitoare la structura marilor grupuri economice. pag. pag. În schimb. organizaţional şi cultural. concretizată în crearea unor firme comerciale specializate. printre care se numără şi P. una dintre particularităţile managementului nipon constă în separarea mai mare a responsabilităţilor pentru producţie şi pentru marketing. Editura Economică.U. Ozawa defineşte compania comercială ca “o organizaţie industrială specific japoneză. se poate aprecia că robotizarea în cadrul firmelor japoneze reprezintă una dintre particularităţile activităţilor desfăşurate. Burduş – Management comparat.A. în domeniul televizoarelor şi aparaturii stereo. există practic mii de companii comerciale în Japonia care se clasifică după diferite criterii”(8). care aveau legături tradiţionale cu producători din S. Drucker. producătorii japonezi au obţinut un avantaj concurenţial printre consumatorii locali. juridic.

149 Idem Idem 104 . principalele legături realizate între personalul din fruntea organizaţiei. pag.223 Marile companii comerciale alocau aproximativ 10% din cheltuieli pentru comunicaţii internaţionale.148 4/2 7. Sumitomo Corp.4 Alte zone 1302 23 937 124 2248 9. Japonezi în afară Străini în % % Japonia Birouri Angajaţi Birouri Angajaţi 0 1 2 3 4 3/1 S..3 9.226 • Primul tip şi cel mai cunoscut. Mitsui & Co.5 Sursa: E. Ed. Editura Economică. fiecare răspunzând unor nevoi diferite. C. care se află în ţară. Editura Economică. aşa cum reiese din tabelul 5. pag. este reprezentat de cele mai mari nouă companii (Mitsubishi Corp. ceea ce a determinat aprecierea în anumite cercuri că Sogoshosha ar avea doar două rivale prin prisma informaţiilor: Pentagonul şi Vaticanul.4.2 Asia de Sud-Est 1263 26 705 156 1423 12. personalul implantat în străinătate de către firme importante japoneze cum sunt Mitsui. Burduş . primind zilnic 20 000 de mesaje.U.4. 221 222 223 224 225 226 Idem E.225 În Japonia există trei tipuri de companii comerciale. şi administratorii pregătiţi cu multă atenţie în teritoriu. denumit Sogoshosha. Burduş – Management comparat. personalul din cadrul acestor birouri amplasate în diferite ţări dispune de aptitudini deosebite pentru comerţul internaţional. 148 Idem E.Management comparat. cu birouri deschise în toată lumea în care se lucrează un număr mult mai mare de persoane faţă de numărul de persoane angajate în birourile străine din japonia. Economică.221 Tabelul 5.4 5. Încă din 1978 firma comercială Marubeni avea 130 de baze în toată lumea conectate prin telex. Mitsubishi şi Marubeni are legături directe cu birourile lor din Tokio şi Osaka din mai mult de 100 de ţări..pieţelor din întreaga lume Strategiile firmelor japoneze se bazează pe un puternic sistem informaţional dezvoltat de cele zece mari companii comerciale.224 Din punct de vedere structural aceste companii sunt relativ simple.222 Astfel. Burduş – Management comparat.A. pag.4 Aceste reţele informaţionale japoneze din domeniul comercial rivalizează cu reţelele diplomatice ale multor ţări. Marubeni Corp. Itoh & Co. 931 21 644 167 1628 17.9 Europa 597 13 223 97 852 16. reţeaua ei de comunicaţii se întindea pe 400 000 de kilometri.5 6.

ale produselor farmaceutice fabricate în sudul Japoniei. Burduş – Management comparat. Nicolescu . de reglementările guvernamentale şi de psihologia japonezilor.227 Apoi. • Al treilea tip de companii comerciale în Japonia.149 Idem O. Editura Economică E. Sogoshosha deţinând aproape jumătate din importul Japoniei şi o cincime din comerţul intern. ele sunt foarte competitive poate şi prin faptul că strategiile firmelor producătoare se bazează pe informaţiile furnizate de acestea. atuul lor principal constituindu-l impresionantul lor sistem informaţional.Nissho –Iwai. cu cea mai rapidă creştere. competitivitatea lor se explică şi prin calitatea managementului practicat în cadrul acestor firme comerciale. În realitate. care în realitate sunt formate din intermediari şi vânzători care au legături strânse cu producătorii şi cu consumatorii de pe piaţa internaţională. Cu toate că există o mare varietate de companii comerciale în Japonia. Spre exemplu.230 Străinii au susţinut adesea că sistemul de distribuţie japonez face parte. pag. stabilesc “joint-ventures” în străinătate sau servesc ca intermediari ai unor agenţii din alte ţări.149 105 . Burduş – Management comparat. Spre exemplu. Editura Economică. alături de barierele tarifare şi tehnice.228 Totodată. echipamente de birou şi maşini de precizie. automobile. pag. ci servesc şi ca “bănci” prin acordarea de împrumuturi. Activităţile acestora nu se reduc numai la cumpărări şi vânzări de produse şi servicii. Editura Economică.) care domină importul şi exportul Japoniei. Toyo Menka. • Al doilea tip de companii comerciale japoneze sunt Senman Shosha care sunt specializate pe produse şi pieţe sau chiar pe anumite regiuni ale Japoniei.229 Rolul acestor companii comerciale cere se dovedesc atât de competitive pe plan extern este de a influenţa favorabil modernizarea sistemului de distribuţie japonez care în interiorul Japoniei se dovedeşte ineficient. din ansamblul de elemente care frânează pătrunderea produselor străine pe piaţa japoneză. o mică firmă comercială satisface numai utilizatorii de pe pieţele din Asia. sau altă firmă de dimensiune medie concentrează comercializarea motoarelor şi pompelor din Africa francofonă.Management comparat. ci şi importatoare. producătorii din afara Japoniei nu ţin seama de diferenţele 227 228 229 230 E. aceste companii sunt nu numai exportatoare. numai Matsushita avea 6000 de magazine prin care îşi desfăcea produsele sale. Kanematsu – Gosho şi Nichimen Co. Necesitatea dezvoltării unor astfel de firme derivă din nevoia producătorului de a stabili legături directe cu consumatorul pentru a-şi dezvolta activitatea de service şi pentru aşi crea o anumită imagine favorabilă. sunt cele ale întreprinderilor producătoare din electronică. Sogoshosha realizează importante investiţii în străinătate care împreună cu celelalte activităţi demonstrează o mare concentrare a puterii economice a acestor companii.

culturale care explică sistemul de distribuţie japonez. spiritul de competiţie (Shiken Shigoku) determinând un “infern al examenelor”. face ca aceia care încep mai târziu pregătirea să nu aibă mari şanse de reuşită într-o carieră. 2000 E. Deschiderea pieţei japoneze pentru produsele din ţările occidentale este strâns legată şi de tendinţa societăţii spre o societate de consum. intermediară şi superioară. realizându-se o uniformizare a acestuia într-o singură filieră cu trei niveluri de pregătire: elementară.151 Idem 106 . Burduş – Management comparat.149 Idem E.233 5. Burduş – Management comparat. element de care trebuie să se ţină seama când se intenţionează să se pătrundă pe această piaţă.234 După al doilea război mondial. datorită numeroşilor intermediari.232 Dintre presiunile externe pentru schimbare. cât şi din exterior.235 Se apreciază că la toate nivelurile concurenţa este mare datorită nivelului ridicat de motivare atât a elevilor. Editura Economică. Pregătirea managerilor japonezi Pentru a prezenta particularităţi ale managerilor în contextul japonez este necesară o succintă încadrare în sistemul de educaţie generală. Burduş – Management comparat. HOLROYD. unele provin din creşterea importurilor ca rezultat al necesităţilor de consum şi al unei mari disponibilităţi de venituri.236 acest sistem.9. 231 232 233 234 235 236 E. pag.231 În Japonia există însă numeroase presiuni pentru modernizarea sistemului de distribuţie atât din interior. dar structura consumului unui japonez este diferită de cea a unui occidental. Acest sistem a fost influenţat de filosofia lui Confucius. una spre un învăţământ de elită şi alta spre o educaţie populară. care ar putea fi caracterizat prin concepţia “totul sau nimic”. COATES . cu doi sau patru ani de universitate. Editura Economică. În această direcţie se impune crearea de noi căi de distribuţie pentru produsele unor importante firme străine care pătrund tot mai mult pe piaţa japoneză cum sunt IBM sau Xerox. pag. ocupaţia americană a condus la transformări profunde şi în domeniul sistemului educaţional. pag. care are o serie de implicaţii asupra preţurilor practicate. iar mai târziu de necesitatea dezvoltării industriale a Japoniei astfel înainte de război acest sistem avea un caracter dual.149 C.Busniss in Japan Times Media. cât şi a profesorilor care se bucură de un statut elevat. cu două orientări. Editura Economică.

5. Pentru admiterea în învăţământul superior se cere un bun nivel de cunoştinţe de cultură generală. Cu toate acestea. Particularităţi ale managerului japonez Pentru cineva din afara contextului nipon este dificil să înţeleagă marea diversitate de titluri. în ciuda faptului că. roluri şi funcţii pe care şi le atribuie japonezii. se pune un accent tot mai mare pe pregătirea în domeniul economic. în care se pregătesc tinerii până la vârsta de 18 ani. Managementul superior Managementul mediu Keiei Kannsha Bucho Managementul inferior (Junior management) Kacho Kakaricho Daichisen kantokusha Shokucho 237 238 239 Conducători Cadre medii Director de departament Şef de secţie Şef de serviciu Şef de birou Maistru Idem Idem Idem 107 . cercetarea aplicativă este mult mai dezvoltată decât cercetarea fundamentală. prin care se certifică o pregătire aprofundată în domeniul economic. În ultima perioadă. cu unele mici excepţii. în acelaşi context. învăţământul universitar din Japonia are un caracter mult mai teoretic. aceasta şi pentru faptul că firmele acordă o tot mai mare importanţă acestui tip de diplome. Aşa se face că managerii din întreprinderile japoneze dispun de o forţă de muncă pregătită o perioadă mult mai îndelungată decât în alte ţări dezvoltate. japoneza sau o limbă străină fiind obligatorii. Tabelul 5.În Japonia cea mai mare parte a fondurilor destinate învăţământului este alocată nivelurilor primar şi secundar (93%). specializarea începând cu anul al treilea.5. poate şi datorită terminologiei care nu întotdeauna are un echivalent în terminologia americană sau europeană.238 În primii doi ani de facultate se asigură o pregătire generală. în Japonia sunt puţin dezvoltate institutele de învăţământ de tip Harvard. discipline ca matematica.237 În comparaţie cu ţările occidentale.239 Aceste institute şi-au dezvoltat departamente şi facultăţi unde se realizează un învăţământ specializat în afaceri. mai ales în situaţiile de învăţământ private. În tabelul 5. se prezintă pe niveluri ale managementului principalele titluri utilizate.

un număr din ce în ce mai mare de japonezi urmăresc să obţină un MBA în străinătate.  potrivit datelor publicate în 1988 de către Biroul de Politică Industrială din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului Internaţional (MITI). Potrivit unor date furnizate de către Agenţia de Coordonare în Management. din care 0. După S.U. În general. cât de apartenenţa la întreprinderea respectivă.152 I.2% dintre managerii de nivel mediu nu aveau subordonaţi. în Japonia nu este dezvoltat un învăţământ de lungă durată pentru pregătirea managerilor. între principalele caracteristici ale managerilor japonezi se numără următoarele:241  în special în marile întreprinderi care dispun de o piaţă a forţei de muncă majoritatea managerilor din întreprinderile mari japoneze au o diplomă promovarea managerilor se face din interior.Hancho Şef de grupă Unhasekininsha Şef de atelier Sursa: E. cu excepţia unor cazuri de lipsă. după cum este dificil de apreciat numărul total de manageri care sunt angajaţi pe astfel de posturi.  până la nivelul de şef de secţie.1% din populaţia activă.  universitară. Totuşi în ultima perioadă. Burduş – Management comparat. managerii din întreprinderile japoneze fac parte din sindicatul de la nivelul respectivei firme.240 Potrivit unui studiu întreprins de către I. pag. există şi manageri care nu posedă o astfel de diplomă dar a căror ascensiune este însă mai lentă. dar această caracteristică nu trebuie absolutizată.. cei care posedă o diplomă universitară pot ajunge la nivelurile superioare într-un interval de 5 până la 15 ani. Burduş – Management comparat. 35. pag. Editura Economică. Japonia dispune de cel mai mare număr de studenţi în învăţământul superior din lume. Astfel. în anul 1983 în categoria managerilor era inclusă 8.Management comparat 108 .  ocuparea unui post de manager în întreprinderile nipone depinde nu atât de numărul de diplome de care dispune o persoană. Gow. în timp ce fără o astfel de diplomă intervalul se măreşte între 15 şi 35 de ani. 240 241 E. Gow .8% erau femei. Editura Economică.152 Pregătirea pentru ocuparea acestor posturi depinde de tipul de întreprindere şi de mărimea acesteia. care de altfel le permite o ascensiune spre vârful ierarhiei.A.

244Cu atât întreprinderea este mai mare cu cât va investi mai mult în sistemul de pregătire a personalului. în ciuda faptului că la început salariul pe care-l vor primi nu este mult prea mare decât într-o altă funcţie pe care o ocupă. pag. pag. sau Asociaţia Niponă de Management Administrativ (NOMA). nu atât de specialitate. care vizează următoarele obiective:246    242 243 244 245 246 pregătirea de generalişti competenţi. Editura Economică. Burduş – Management comparat.precum şi prin faptul că la intrarea în întreprindere personalul dispune de o pregătire generală . Nivelul cheltuielilor alocate pentru pregătire este destul de dificil de stabilit datorită faptului că în întreprinderile japoneze se practică pregătirea la locul de muncă (OJT) pentru toate nivelurile ierarhice. Nicolescu . Burduş – Management comparat. Formatorul în cadrul sistemului OJT nu este neapărat superiorul celor care urmează pregătirea. angajaţii firmelor nipone în mod sistematic urmează o pregătire la locul de muncă însoţită de rotaţia posturilor. ci unul care.243Această atenţie se explică şi prin sistemul angajării pe viaţă practicat în întreprinderile japoneze .152 Idem E.Management comparat. astfel ca fiecare superior ajunge să aibă o vârstă mai mare decât subordonaţii săi. şi a managerilor. Editura Economică E. Editura Economică.242 Competiţia de a ocupa posturi de conducere în marile întreprinderi este foarte acerbă pentru candidaţi. chiar dacă întreprinderile japoneze acordă mare atenţie recrutării . Editura Economică. Firmelor japoneze acordă mare atenţie organizării acestor programe de pregătire la locul de muncă ce au la bază principiul potrivit căruia "cel care ştie învaţă pe cel care nu ştie". E. a fost pregătit în cadrul aceluiaşi sistem. pag.154 109 . achiziţionarea de competenţe multiple.245 a) Pregătirea la locul de muncă (OJT) Indiferent că sunt absolvenţi de învăţământ superior sau nu. promovarea managerilor în întreprinderile japoneze se realizează pe bază de vechime şi a unei îndelungate evaluări a activităţii acestora. Ca urmare a considerării întreprinderii ca “persoană morală” ca o colectivitate.ele acordă mare atenţie pregătirii în continuare în interior.152 O. candidaţii la diferite posturi de manageri sunt foarte atent verificaţi pe baza onor teste de aptitudini şi teste psihologice mult mai amănunţite decât cele care se utilizează în ţările occidentale. creşterea capacităţii de prelucrare a informaţiilor din diferite domenii. Burduş – Management comparat. sau un participant la cursurile organizate de către Asociaţia Japoneză de Management (JMA). Pregătirea la locul de muncă este aproape de neconceput fără rotaţia posturilor.

Multe întreprinderi aprobă această formă de recrutare dar puţine sunt cele care o aplică.249 Formarea şi promovarea managerilor de nivel mediu are la bază în principal două metode:  încurajarea urmării unor cicluri de pregătire în afara întreprinderii a unor cursuri managementul prin obiective prin care se urmăreşte şi o autoevaluare. stagiile în întreprinderi şi evaluarea prin intermediul aplicării managementului prin obiective. 247 248 249 250 Comportamentul personalului în străinătate. aprecierea colegilor din diferite compartimente. Editura Economică. firmele îşi trimit managerii în institute specializate din ţară sau din străinătate pentru a dobândi cunoştinţe în diferite domenii care din punct de vedere al importanţei se ierarhizează astfel:250 1. pag. în urma unei anchete întreprinse de MITI.247 b) Pregătirea în afara locului de muncă (Off .  Pentru pregătirea în afara întreprinderii. contrar manierei lente de promovare a personalului.154 110 . Idem E. autoevaluarea. Strategie. planificare. rotaţia posturilor etc. teste de aptitudini. depistarea activităţilor în care personalul realizează cea mai înaltă productivitate. acestea acordă din ce în ce mai multă atenţie pregătirii în afara locului de muncă şi chiar în afara întreprinderii (Off . pag. asigurarea armoniei în cadrul întreprinderii. Editura Economică. Rotaţia posturilor este adesea utilizată şi în procesul de promovare rapidă în anumite condiţii speciale.JIT). a fost evidenţiată preocuparea pentru o depistare "precoce" a vocaţiei de manager. 2.JIT) Chiar dacă pregătirea la locul de muncă şi rotaţia posturilor sunt specifice întreprinderilor japoneze. Pentru aceasta se folosesc diferite metode între care: observarea şi recomandarea superiorilor. Burduş – Management comparat. Acest sistem de pregătire prin rotaţia posturilor este considerat. prin corespondenţă sau a unor STAGII organizate de către firmă.154 Idem E.248 În urma unei anchete realizate în 1982 de către Centrul Nipon de Recrutare. managementul întreprinderii. care impun accelerarea procesului normal de promovare pe bază de vechime. al patrulea ca importanţă după cursurile urmate în exteriorul întreprinderii. Burduş – Management comparat. această modalitate de pregătire are la bază preocuparea unui individ de a dobândi cunoştinţe sau aptitudini suplimentare pe cont propriu sau încurajat de către întreprindere.    dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă.

care în doi ani. a organizaţiei. 15. Birotică şi informatică. 6. Iniţiativa de jos în sus. dar pentru un număr redus de studenţi. 13. 11.251 Printre instituţiile care oferă un MBA pot fi menţionate Centrul de Management din Nomura şi Şcoala de Conducere Matsushita recunoscute atât de către MITI. Identificarea şi soluţionarea problemelor. cât şi de Ministerul Educaţiei. 9. Londra. Noile tehnologii. Manchester etc.3. 14. în afara universităţilor particulare care oferă diplomă MBA. Singura şcoală care acordă un MBA este şcoala Superioară de Comerţ Keio. Aptitudinea de a comunica. la un preţ avantajos. dezvoltare. Gestiunea vânzărilor. Antrenarea şi formarea subordonaţilor. cei care dispun de o diplomă MBA au obţinut-o într-o universitate din străinătate ca Harvard. Stabilirea relaţiilor industriale. Creativitate. 12. Gestiunea personalului. De asemenea. 10. Dobândirea şi dezvoltarea de competenţe. 5. permite studenţilor care rămân în Japonia să obţină o astfel de diplomă. În Japonia nu există practic o şcoală a managerilor după modelul Harvard. 7. 251 Idem 111 . 8. 4. Imaginea întreprinderii. se poate remarca lipsa unor departamente de management în cadrul universităţilor naţionale şi regionale. MIT. În general. Gestiunea contabilă.

din acest moment UE va funcţiona în formula “celor 27”. 112 . ceea ce înseamnă o piaţă comunitară internă de circa 400 milioane de locuitori şi un mare potenţial economic.CAP. VI EUROPA 6. în primul rând ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est. Germania de Vest. • anul 1994: Suedia. Ulterior. Olanda. Cipru şi Malta. va fi formula “celor 25”. Letonia. Slovacia. sub denumirea de Piaţă Comună. esenţa acordului a constat la acel moment în eliminarea taxelor vamale în relaţiile comerciale dintrei “cei 6” şi adoptarea unei politici comerciale comune faţă de ţările terţe. CEE şi-a extins. Luxemburg. atribuţiile ce ţin uzual de “suveranitatea statului”. Estonia. Sunt începute negocierile de aderare la UE cu alte 12 state europene. La momentul actual. Ţinând seama de ritmul în care au decurs negocierile până în prezent (2004). Lituania. • anul 1981: Grecia aderă la CE. Evoluţia Uniunii Europene Evoluţia Uniunii Europene începe odată cu anul 1957. Irlanda şi Danemarca. în perioada 2004-2007. Ungaria. succesiv şi benevol o parte dintre competenţele. Polonia. Întrucât evoluţia economică postbelică a CEE a demonstrat explicit şi fără putinţă de negare faptul că avantajele integrării sunt cu mult mai substanţiale decât dezavantajele acestui proces. consolidat permanent poziţia de grup integraţionist: • anul 1973: prima extindere a CE prin aderarea Marii Britanii. Slovenia. • în a doua etapă (ianuarie 2007) urmează să adere la UE România şi Bulgaria. când prin Tratatul de la Roma 6 state occidentale (Belgia. • anul 1986: Spania şi Portugalia devin membre UE. • prin extinderea domeniilor aflate sub incidenţa CEE şi constituirea unor instituţii comunitare. analiştii avansează ca fiind cel mai probabilă extinderea UE în două etape: • în prima etapă (2004). UE funcţionează în formula “celor 15”.1. inclusiv România. procesul integraţionist din Europa s-a accentuat: • prin aderarea succesivă a altor ţări europene la CEE. ţările membre au transmis treptat. Franţa şi Italia) pun bazele unui acord de uniune vamală. urmează a adera ca membrii cu drepturi depline ale UE un număr de 10 state: Cehia. Finlanda şi Austria devin membru ale UE.

Unii analişti preconizează faptul că sec XXI va fi în mai mare măsură dominat de EUROPA decât de SUA şi că varianta UE sub forma unui stat federativ european ar putea câştiga competiţia economică. ştiinţifică bazată pe cunoaştere cu SUA şi Japonia. Este la fel de adevărat faptul că între cele trei “superputeri” economice. politice. circulaţia capitalurilor. • În anii 1970 s-au pus bazele uniformizării sistemului de impozite şi taxe. militare: libertăţile individuale. De altfel. ştiinţific. educaţie şi cunoaştere din toată istoria umanităţii. În anul 1962 s-au convenit principiile politici agricole comunitare. la momentul funcţionării UE “în formula celor 27” acest bloc economic integraţionist va include o piaţă comunitară de circa 500 milioane locuitori. în paralel cu o politică comercială comună faţă de terţi. politic externă. justiţia. plus Cipru şi Malta. Practic este vorba de o dimensiune ce exprimă conţinutul procesului integraţionist. – şi multe dintre domenii preponderent sociale. principalele momente ale aprofundării/ accentuării procesului integraţionist din cadrul UE au fost: • În anii 1960 a început procesul de reducere/eliminare a taxelor vamale din relaţiile comerciale reciproce. infrastructură etc. adică cea de uniune vamală. cultural. Mai mult. circulaţia serviciilor. s-a realizat Uniunea Vamală şi Comercială. sub efectul constiturii/consolidării instituţiilor UE se regăsesc la momentul actual – alături de domeniile economice cunoscute: circulaţia mărfurilor. Japonia şi UE – fiind unanim admis faptul că cele trei superputeri economice înglobează cel mai mare potenţial economic. moneda europeană. militar. structură/ mecanism ce va asigura suportul înfiinţării Uniunii Monetare. agricultură. devenind o contrapondere evidentă la asecensiunea economico-politică a SUA şi a Japoniei pe plan mondial. Prin extinderea domeniilor aflate sub incidenţa CEE şi întărirea trepatată a instituţiilor comunitare – proces derulat în paralel cu cel de sporire a numărului de ţări membre ale UE – forma iniţială a CE. 113 . subiect care a rămas şi-n prezent destul de disputat. afacerile interne. circulaţia forţei de muncă. politice şi militare există o competiţie/ concurenţă extrem de dură pentru a se impune pe plan mondial. securitate etc. • În anii 1980 s-au pus bazele Sistemului Monetar European. analiştii economici discută deja de relaţiile existente în cadrul unei TRIADE – SUA. înseamnă şi o piaţă internă de circa 100 milioane populaţie. În sinteză. s-a introdus TVA.Integrarea celor 12 ţări din Europa Centrală şi de Est. sa aprofundat permanent şi continuă să se aprofundeze devenind o piaţă comunitară liberă de orice bariere interne spaţiului UE.

Tratatul de la Mastricht pune bazele juridice ale celor trei etape de constituire a Uniunii Monetare în 1999: 12 din cele 15 ţări membre UE trec la moneda unică EURO. ştiinţa. Într-o formă schematizată concentrat. • În 2001: Tratatul de la Nisa propune reforma instituţiilor UE în perspectiva extinderii spre est şi includerii “celor 12” (şi România). evoluţia UE din 1957 şi până la momentul actual poate fi redată astfel: 114 . • În 1992 se adoptă Tratatul de la Mastricht ce consfinţeşte Piaţa Europeană Unică. • În 1998 s-a înfiinţat Banca Centrală Europeană cu sediu la Frankfurt. Mexic.libera circulaţie a bunurilor/mărfurilor. cultura europeană etc. Japonia şi alte ţări din Asia).libera circulaţie a capitalurilor. cercetarea de vârf. .) şi necesitatea uniformizării relative a gradului de dezvoltare economică a statelor membre – ceea ce conduce la contribuţii diferenţiate la bugetul UE şi o redistribuire temporară de bogăţie către ţările mai sărace – pot avea drept rezultat o încetinire a ritmului de integrare. În 1986 – Actul Unic European. Totuşi.libera circulaţie a serviciilor. În plus. criza de materii prime. pieţele financiare. va juca în viitor rolul de bancă centrală a viitorului STAT FEDERAL EUROPEAN. robotica.libera circulaţie a persoanelor. etc. ca bază pentru Piaţa Internă a UE. corporaţiile turismului internaţional.• În anul 1985 s-a adoptat Cartea Albă a CE pentru a asigura deplina libertate de mişcare a mărfurilor/ bunuri capitalului şi a forţei de muncă pe întreg spaţiul comunitar. în ianuarie 2002 bancnotele şi monedele EURO sunt emise de BCE şi Uniunea Economică şi Monetară este de facto înfăptuită. noile tehnologii. • În 1997: tratatul de la Amsterdam modifică unele prevederi ale Tratatului de la Mastricht şi accentuează libertăţile FUNDAMENTALE. . Este de remarcat faptul că procesul integraţionist din UE s-a dovedit a fi cel mai de succes pe plan mondial (comparativ cu SUA şi Canada. – constituie fiecare în parte un factor favorizant al procesul integraţionist. Automatizarea. . permite acesteia să devină un “actor global” în competiţia mondială. tehnice şi fiscale între “cei 15” asigurând: . transportul modern. unele crize internaţionale (Războiul din Golf. educaţia. există şi o anume motivaţie politică în accentuarea integrării economice din UE. ea presupune eliminarea completă a barierelor fizice. economia bazată pe cunoaştere. reţelele de computere.

Irlanda Danemarca 1986 Aderă încă trei state 1994 Formula “celor 15” 2004 Aderă “cei 10” 2007 Aderă .Grad integrare UNIUNE POLITICĂ UNIUNE MONETARĂ (EURO) UNIUNE ECONOMICĂ UNIUNE VAMALĂ 1957 2007 1973 2050 1986 1994 2004 1957 Formula “celor 6” - 1973 Aderă U.Bulgaria 115 .România .K.

etc. cât şi în formele care privesc cooperarea inter-guvernamentală (PESC – Politica Externă şi Securitate Comună.).2. JAI – Justiţia şi Afaceri Interne). 3 al Tratatului asupra Uniunii Europene. 116 . pot fi deja schiţate “puterile” viitorului stat federativ. Parlamentul European – reprezintă popoarele statelor membre. ea are un cadru instituţional unic care asigură coerenţa şi continuitatea acţiunilor. anume: CONSTITUŢIA EUROPEANĂ PARLAMENTUL ALES INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ EXECUTIV = COMISIA EUROPEANĂ BANCA CENTRALĂ JUSTIŢIE STATELE MEMBRE 6. Principalele instituţii ale Uniunii Europene sunt: • • • • Consiliul European – defineşte orientările politice generale. Instituţiile şi organismele uniunii Europene Principalele instituţii şi organisme În conformitate cu art.În ipoteza în care discutăm despre o “uniune politică” la nivelul UE (fie ea pe orizontul 2020. este optim să remarcăm faptul că explicit sau nu – UE tinde spre constituirea unui “Stat Federativ European după modelul SUA”. Aceasta înseamnă că toate instituţiile Uniunii intervin atât în cadrul comunitar (CEE). Consiliul de Miniştri – reprezintă guvernele. Din acest punct de vedere. 2050. Comisia Europeană – reprezintă interesele Uniunii.

• Agenţia europeană pentru evaluarea medicamentelor (Londra). întreprinderi şi fundaţii). desene) –Alicante.. Comitetul Regiunilor. există o serie de organisme Alături de instituţii. • Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă (Dublin). Comitetul Economic şi Financiar. Oficiul European de Luptă împotriva Fraudei. în cadrul unor instituţii comunitare. Banca Europeană de Investiţii. În sfârşit. a şefilor de stat sau de guvern din ţările membre ale UE. • Fundaţia europeană pentru formare profesională (Torino). însărcinată cu gestionarea programului de radionavigaţie prin satelit. • Agenţia europeană pentru securitatea şi sănătatea muncii (Bilbao). Curtea de conturi – apără chestiunile financiare. • Observatorul european al fenomenelor rasiste şi xenofobe (Viena). • Centrul de traduceri al organismelor UE (Luxemburg). • Oficiul european de poliţie (EUROPOL). • Autoritatea europeană pentru securitatea alimentelor. • Observatorul european al drogurilor şi toxicomaniei (Lisabona). există un număr de organisme centralizate: descentralizate (agenţii. • Oficiul pentru armonizarea pieţei interne (mărci. Comitetul Economic şi Social. modele. oficii. dotate şi acestea cu personalitate juridică: • Centrul european pentru dezvoltare şi formare profesională (Salonic). • Uniunea şi-a creat o întreprindere comună GALILEO. Banca Centrală Europeană (BCE). Consiliul European Consiliul European s-a născut din practica întâlnirilor la nivel înalt.• • • • • • • • Curtea de justiţie – reprezintă legalitatea comunitară. • Agenţia europeană pentru mediu (Copenhaga). 117 .

Consiliul European constituie instanţa supremă a Uniunii Europene. Din 1995. în cazuri excepţionale. la partea finală a reuniunii Consiliului European sunt invitaţi şi şefii de stat/ guvern din ţările candidate la aderare (şi România). pentru 6 luni prin rotaţie. Consiliul European reuneşte şefii de stat/guvern din ţările membre ale UE şi preşedintele Comisiei. În principiu.Cu prilejul întâlnirii de la Paris. din decembrie 1974. în care se prevăd orientările politice şi deciziile luate. apoi. iar Tratatul de la Maastricht (1992) i-a precizat funcţiile. Miniştrii se reunesc în funcţie de ordinea de zi sau de problematica ce se discută: de exemplu.Politica externă şi securitate comună. aceştia au hotărât instituţionalizarea acestor contacte. etc. poate fi: . deci poate aborda orice problemă de interes comun: fie din cadrul comunitar. Lucrările Consiliului se finalizează prin concluzii. acelaşi tratat introduce sintagma UE. preşedinţia Consiliului (semestrul I 2004: Irlanda). când Uniunea va avea un preşedinte. numiţi în guvern pe anumite domenii abilitaţi să angajeze propriile guverne pe domeniul respectiv. consacrat prin Actul Unic European din 1986.Afaceri generale. 118 . miniştrii economiei şi finanţelor – pentru chestiuni ce privesc Uniunea Economică şi Monetară. miniştrii agriculturii – pentru probleme agricole. care sunt de regulă lunare. Domeniul său de competenţe nu este limitat. . preşedinţia Consiliului European este asigurată de şeful de stat sau de guvern care asigură. Consiliul European a fost. Consiliul European este organul politic al Uniunii. după intrarea în vigoare a Acordurilor Europene de Asociere. Consiliul de Miniştri Consiliul de miniştri reprezintă guvernele statelor membre ale Uniunii Europene şi deţine principala forţă decizională. Este compus din miniştri competenţi ai statelor membre. Prin Tratatul de la Maastricht a fost denumit „Consiliul Uniunii Europene”. se organizează 4 reuniuni ale Consiliului pe an. fie al cooperării inter-guvernamentale. Până la intrarea în vigoare a Tratatului Constituţional. însărcinat să fixeze marile linii principale ale construcţiei europene şi să rezolve problemele în suspensie. Subiectul reuniunilor. Consiliul se poare reuni şi în sesiuni extraordinare.

Aşadar. industrie).Competitivitate (piaţă internă.Justiţie şi afaceri interne. Consiliul este asistat. se va allege un Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Ed.. 2005: Marea Britanie 1 iulie – 30 dec. notifică Directivele. .Muncă. 2003: Italia 1 iulie – 30 dec. Asigură. Consiliul deţine (în unele cazuri împreună cu Parlamentul European) puterea de a adopta principalele acte normative ale Uniunii: reglementări şi directive. – 30 iunie 2005: Luxemburg 1 ian. sănătate şi consumatori. . care este compus din ambasadori ai statelor membre. 2004. . Potrivit procedurilor actuale încă în vigoare. . – 30 iunie 2004: Irlanda 1 ian. semnează actele adoptate de Consiliu. tineret şi cultură. apoi. stabileşte datele pentru sesiunile acestuia. etc. fixează ordinea de zi provizorie. .* Consiliul de Miniştri este organul decizional principal: esenţa prerogativelor acestuia rezidă în puterea sa normativă întrucât adoptă normele juridice ale Uniunii. politici sociale. telecomunicaţii şi energie.30 iunie 2003: Grecia 1 ian. 119 . Consiliul are un Secretariat general cu sediul la Bruxelles şi dispune de circa 2000 funcţionari. . secretarul general al Consiliului este în acelaşi timp şi Înalt Reprezentant pentru PESC.Agricultură şi pescuit. El convoacă Consiliul.Afaceri economice şi financiare. curent. preşedinţia Consiliului este asigurată prin rotaţie. 2006: Finlanda Preşedintele Consiliului organizează şi conduce lucrările Consiliului. coordonarea politicilor economice ale statelor membre. ea fiind exercitată pe rând de fiecare din cele 15 ţări membre.Cercetarea ştiinţifică şi noile tehnologii. adică a Constituţiei UE. In Press La momentul adoptării Tratatului Constituţional.Transporturi. ca şi procesele verbale ale şedinţelor. 2004: Olanda 1 iulie – 30 dec. Potrivit Tratatului de la Amsterdam. . .Educaţie. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. încheie acorduri internaţionale în numele Comunităţilor Europene şi exercită – împreună cu Parlamentul – puterea bugetară. pentru o perioadă de 6 luni*: 1 ian.Mediu. de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). COREPER asigură pregătirea lucrărilor Consiliului şi execută mandatele pe care acesta i le încredinţează.. * * G. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. . – 30 iunie 2006: Austria 1 iulie – 30 dec.

Deciziile şi Recomandările Consiliului, primeşte corespondenţa adresată Consiliului, poate reprezenta Consiliul în faţa Parlamentului European. În cadrul politicii externe şi de securitate comună, Preşedinţia asigură reprezentarea externă a Uniunii, are în răspundere punerea în aplicare a acţiunilor comune, exprimă poziţia UE în organizaţiile şi conferinţele internaţionale. Preşedinţia prezidează toate reuniunile misiunilor diplomatice ale statelor membre în ţările terţe şi pe lângă organizaţiile internaţionale. Preşedinţia Consiliului se întâlneşte lunar cu preşedinţii Comisiei şi Parlamentului European, cu prilejul sesiunilor PE de la Bruxelles. Odată cu introducerea procedurii de codecizie, rolul Preşedinţiei a crescut substanţial prin contactele informale pe care trebuie să le aibă cu structurile Parlamentului European în vederea pregătirii reuniunilor comitetului de conciliere.** Între 1966 şi 1986, odată cu adoptarea Actului Unic European, Consiliul a lucrat pe bază de unanimitate ca urmare a refuzului Franţei de a accepta decizii supranaţionale. În 1986 s-a reintrodus pentru câteva domenii votul cu majoritate calificată, care s-a extins apoi prin Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam. În prezent, hotărârile în Consiliul de Miniştri sa iau, în funcţie de caz, cu majoritate simplă, majoritate calificată sau unanimitate. Exemple în care este necesară unanimitatea:* • Examinarea unei cereri de admitere în UE; • Procedura de alegere pentru Parlamentul European; • Decizii în materie de vize, imigraţie; • Reglementări ce ţin de discriminare bazate pe sex, rasă, origine etnică, religie etc.; • Protecţia socială a muncitorilor; • Recomandări în materie de cultură; • Stabilirea obiectivelor prioritare pentru fondurile structurale; • Aspecte fundamentale privind Uniunea Economică şi Monetară; • Numiri şi demnităţi importante la nivelul instituţiilor şi organismelor Uniunii: Conducerea BCE; secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Consiliului; preşedintele şi membrii Comisiei Europene; judecătorii şi avocaţii de la Curtea de Justiţie, membrii Curţii de Conturi etc. Pentru votul cu majoritate calificată, fiecare stat membru dispune de un număr de voturi în funcţie de importanţa şi mărimea acestuia. În prezent: membrii UE dispun de 87 voturi,
** *

John McCormick – Understanding the European Union, Palgrave, Second Edition, 2002

G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press

120

pentru obţinerea majorităţii calificate fiind necesare 62 voturi, iar minoritatea de blocaj este de 26 voturi. Cele 5 ţări mari (Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Spania) dispun de 48 voturi, astfel încât o coaliţie a statelor mici poate bloca o decizie, dar nu o poate impune. Aşadar, nici ţările mari nici cele mici nu-şi pot impune voinţa, fiind obligate să lucreze împreună pentru soluţia de compromis.* De aceea, subiectul repartizării voturilor a fost cel mai amplu disputat şi cel mai delicat la Consiliul European de la Nisa (decembrie 2000), deoarece statele mici n-au dorit să lase puterea decizională la discreţia statelor mari. Prin adoptarea unei scale de repartizare de la 3 la 29 voturi, statele mici au fost oarecum apropiate de cele mari. În plus, s-a convenit ca nici un acord să nu fie încheiat fără aprobarea a 14 state din 27. Prin Tratatul de la Nisa s-au operat unele modificări în sistemul de vot, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2005:** • A fost revăzut numărul voturilor acordate fiecărui stat; • S-a modificat pragul majorităţii: în cazul UE cu 27 membri, pragul va fi de 258 din 345; • Au fost atribuite voturi şi ţărilor candidate, din perspectiva lărgirii Uniunii. Ponderea voturilor în prezent Austria Belgia Danemarca Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Marea Britanie Olanda Portugalia Spania Suedia 4 5 3 3 10 10 5 3 10 2 10 5 5 8 4 87 + Tratatul de la Nisa 10 12 7 7 29 29 12 7 29 4 29 13 12 27 10 237

*

G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press

**

121

Bulgaria Cehia Cipru Estonia Letonia Lituania Malta Polonia România Slovacia Slovenia Ungaria

10 12 4 4 4 7 3 27 14 7 4 12 108

În probleme ce privesc politica externă, justiţie şi afaceri interne, Consiliul de Miniştri decide, de regulă, pe bază de unanimitate. În viitor, voturile în unanimitate în Consiliul de Miniştri vor deveni, totuşi, o excepţie. La Nisa s-a hotărât ca în aproape 50 de domenii să se ia decizii cu majoritate calificată. Compromisul acceptat se referă la menţinerea vetoului complet sau parţial pe unele subiecte sensibile: fiscalitatea, justiţia, imigraţia, cultura, problemele sociale. După summit-ul UE de la Nisa România este în rândul ţărilor importante din punct de vedere demografic, având 14 voturi de care va dispune la luarea deciziilor de către viitorul Consiliu de Miniştri al unei Uniuni Europene extinse la 27 de membri*. Faptul că ţara noastră este plasată într-un grup important de ţări candidate la aderare se datorează locul pe care îl ocupă pe continent prin numărul de locuitori, potenţialului, precum şi poziţiei geografice, fiind, după Polonia, a doua ca mărime între statele Central şi Est Europene. Semnificativă este şi schimbarea favorabilă a numărului de voturi acordate României de la 13, cum fusese anunţat, la 14 – aşa cum se precizează în Tratatul de la Nisa.** Sediul Consiliului se află la Bruxelles, dar sesiunile din aprilie, iunie şi octombrie se ţin la Luxemburg.

Parlamentul European (PE) Această instituţie este organismul parlamentar al Uniunii Europene.

* *

John McCormick – Understanding the European Union, Palgrave, Second Edition, 2002 G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press G. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004, In Press

**

122

încheierea de acorduri de asociere cu terţe ţări. Puterea bugetară. în special cele privind Banca Centrală. În luna iunie 1979. Întreaga instituţie a Parlamentului European este marcată de o luptă permanentă pentru sporirea competenţelor. stabilitatea pieţei interne. Competenţele sale sunt evidente trei domenii:* a. buget ce nu intră în vigoare atunci când este semnat de Preşedintele PE. Parlamentul are decizia privind cheltuielile administrative. alături de Consiliu. fiind format. educaţia şi cultura. constituirea de fonduri structurale. Parlamentul European adoptă în fiecare an bugetul Uniunii. b. În 1979 şi 1985. mediul. 27. PE a fost ales pentru prima dată prin vot universal direct. cele alocate dezvoltării regiunilor (cca. sănătatea. Procedura legislativă normală este co-decizia ceea ce plasează Parlamentul European la acelaşi nivel cu Consiliul. la acel moment din 142 de parlamentari reprezentând cele 6 ţări membre ale Comunităţilor Economice Europene (CEE).5 % din bugetul Uniunii). Conform acestei proceduri. Puterea legislativă. într-o UE din 27 membri. Parlamentul European a respins bugetul Uniunii. programelor culturale şi * 123 . Prin urmare. În perspectivă. dreptul de stabilire. cercetarea şi dezvoltarea tehnologică. dispoziţii instituţionale în cadrul Uniunii economice şi monetare. marcând transformarea lui dintr-o adunare cu rol consultativ într-o adunare legislativă ale cărei puteri sunt comparabile cu cele ale parlamentelor naţionale. Domenii în care se aplică procedura ca decizii: libertatea de circulaţie a forţei de muncă. protecţia consumatorului. una din cele două componente ale autorităţii bugetare. combaterii şomajului. acordurile internaţionale cu implicaţii instituţionale. Tratatele de la Maastricht (1992) şi Amsterdam (1997) au conferit Parlamentului European atribuţii sporite în domeniul deciziilor legislative. Parlamentul European îşi dă avizul cu majoritatea absolută în chestiuni privind aderarea de noi membri. legile comunitare includ un număr important de propuneri/amendamente parlamentare. Parlamentul Europei va juca rolul puterii legislative dintr-un stat de drept. Parlamentul European constituie.A fost creat în 1958. toate textele de lege trebuie să întrunească acordul formal al Parlamentului European şi al Consiliului UE. crearea fondului de coeziune. bugetare şi legislative.

Parlamentul European exercită un control democratic asupra ansamblului activităţilor comunitare (desfăşurate la nivelul Comisiei. dar decizia finală aparţine Consiliului. după două lecturi ale proiectului de buget.educative. depistării şi combaterii fraudelor. Prin intermediul comisiei sale de control bugetar. . Parlamentul European participă la desemnarea preşedintelui Comisiei şi aprobă. În cazul altor categorii de cheltuieli (de exemplu în domeniul agricol). evaluează efectele finanţărilor operate din bugetul comunitar.Informări periodice ale Comisiei pentru afaceri externe. Extinderea puterilor atribuite PE în materie bugetară şi legislativă a sporit influenţa sa asupra Consiliului. PE are dreptul de a respinge întreg bugetul şi procedura trebuie reluată. Consiliului. Influenţa Parlamentului European aupra PESC se concretizează în: .Audieri periodice ale Înaltului Reprezentant al UE pentru PESC. securitate şi politici de apărare cu privire la evoluţia PESC. acţionează în vederea prevenirii. Componenţa Parlamentului Europei: 124 . deputaţii pot adresa întrebări scrise şi orale.Dezbateri având ca temă progresele realizate în aplicarea PESC. îi obligă pe membrii Comisiei să demisioneze. . PE poate propune modificări. .Consultări cu preşedinţia Consiliului asupra principalelor aspecte şi opţiuni în materie. . după audierea candidaţilor la postul de Comisar. Totodată.Formularea de întrebări şi recomandări în atenţia Consiliului. drepturile omului. odată adoptată. Procedura co-deciziei a contribuit în mod special la o repartizare echilibrată a puterii legislative între cele două instituţii. controlul PE se exercită prin intermediul unui mare număr de rapoarte lunare/anuale pe care Comisia este obligată să le prezinte. În general. energeticii şi cercetării. c. PE are dreptul de a cenzura Comisia prin intermediul „moţiunii de cenzură” care. PE controlează modul de gestionare a creditelor. organelor de cooperare politică). Puterea de control democratic. Dacă Parlamentul European şi Consiliul nu reuşesc să se pună de acord asupra sumei cheltuielilor. prin vot. componenţa acesteia.

Luxemburg).). conducător al unei companii de stat. precum şi deputaţi „neafiliaţi”). Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. În prezent. fie la nivel naţional (Franţa. împărţiţi în 7 grupuri politice (reprezentând peste 100 de partide politice naţionale. Danemarca. Marea Britanie. anumite profesii şi nu pot ocupa anumite funcţii (magistrat. În Tratatul de la Amsterdam a fost prevăzută. adoptarea unor standarde comune pentru toţi europarlamentarii. fie la nivel regional (Italia. Ei sunt remuneraţi la fel ca membrii parlamentului naţional din ţara respectivă. fixează numărul maxim de europarlamentari – inclusiv ai noilor state membre – la 732.Nu există procedură electorală uniformă. la solicitarea Parlamentului European. în scopul corectării disparităţilor dintre diferite naţionalităţi şi pentru asigurarea unei transparenţe sporite. Spania. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene.ş. simultan. Deputaţii europeni nu pot exercita. Tratatul de la Nisa din 26 februarie 2001. cu excepţia Germaniei şi Luxemburgului. fiecare stat îşi determină liber regimul electoral pentru alegerea europarlamentarilor. fie în cadrul unui scrutin mixt (Germania). Aceasta înseamnă o scădere a numărului de locuri pentru „cei 15”. remuneraţiile fiind plătite de fiecare stat membru. PE are 626 de membri. 2004. care-şi păstrează numărul actual de deputaţi:* Numărul actual 21 25 16 16 87 99 25 15 87 6 87 31 25 64 22 + După aderarea noilor membri 17 22 13 13 72 99 22 12 72 6 72 25 22 50 18 17 20 6 Austria Belgia Danemarca Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Marea Britanie Olanda Portugalia Spania Suedia Bulgaria Cehia Cipru * G. Ed. Numărul de deputaţi pentru fiecare stat membru este stabilit prin Tratate. ceea ce presupune o nouă repartiţie a locurilor începând cu 2004. Austria.a. ministru. In Press 125 . Europarlamentarii sunt aleşi. Belgia). la fiecare cinci ani. pe bază de scrutin proporţional.

comisii temporare şi comisii de anchetă.Afaceri externe. .Agricultură şi dezvoltare rurală. .Dezvoltare şi cooperare.Petiţii. educaţie. Pot fi organizate sesiuni plenare suplimentare.Drepturile femeilor şi oportunităţi egale. cercetare şi energie.Pescuit. Cea de-a patra săptămână a lunii este dedicată reuniunilor grupurilor politice.Estonia Letonia Malta Polonia România Slovacia Slovenia Ungaria Mod de lucru al Parlamentului Europei.Afaceri constituţionale. politică externă şi de securitate comună.Buget. . la Bruxelles. drepturile omului. . pe durata unei săptămâni.Industrie. tineret. transport şi turism. 6 8 5 50 33 13 7 20 Europarlamentarii se reunesc lunar în sesiune plenară.Mediu. comerţ exterior.Probleme economice şi monetare. unde se află sediul Parlamentului European.Politica regională. se adaugă sub-comisii. la Bruxelles (pentru facilitatea contactelor la nivelul Comisiei şi Consiliului). afaceri interne. la Strasbourg. în fiecare lună.Ocuparea forţei de muncă şi probleme sociale.Control bancar. În cadrul PE funcţionează 17 comisii permanente. 126 . Comisii permanente: . sănătate publică şi politica consumatorului. justiţie. . de obicei. pe parcursul a două săptămâni. .Cultură. . Reuniunile comisiilor au loc. . . . mass-media şi sport. . .Drepturile şi libertăţile cetăţenilor. . . .

în fapt. provenind din ţările comunitare: cele 5 ţări mari. într-o comunitate de 6 state. îndeosebi după aderarea la UE (2007). care durează cinci ani. Din 1995 Comisia are 20 de comisari naţionali. Consiliul de Miniştri şi alte instituţii UE este prioritară faţă de legislaţia română în materie de afaceri. Portugaliei şi Spaniei. Franţa. Discuţiile. câte unul. există o astfel de comisie şi-n relaţia Parlamentul Europei şi Parlamentul României. atât faţă de guvernele ţărilor de unde provin. Second Edition. Palgrave. Din punct de vedere politic. unde sunt amendate şi votate. Pentru că reprezintă interesul general. au câte doi comisari. 2004. Irlanda şi Marea Britanie au aderat la Uniune şi la 17 după admiterea Greciei. 2002 127 . ea este responsabilă doar în faţa Parlamentului European.In Press. Italia.reducerea numărului de membri ai Comisiei la unul pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. Marea Britanie şi Spania. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. La origini. avizele şi rezoluţiile adoptate sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Comisia Europeană. La Nisa negocierile liderilor europeni au vizat două opţiuni:* . Acest vot exprimă poziţia PE faţă de problema în cauză. Acest aspect va impune treptat un nou tip de management şi practici de afaceri pentru toate firmele româneşti. Rapoartele sunt dezbătute mai întâi în comisie şi apoi în plen. iar ceilalţi 10. comisarii sunt independenţi. Numărul comisarilor va creşte odată cu lărgirea Uniunii în 2004. Comisia avea 9 membri. * G. legislaţia adoptată de Parlamentul Europei. În timpul mandatului. Comisia Europeană este. Conform Constituţiei actuale a României. acestea neputând demite un membru al Comisiei. cât şi faţă de Consiliul UE. respectiv Germania. Parlamentul European este singura instituţie comunitară ale cărei reuniuni şi dezbateri sunt publice. Ed. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE.O categorie distinctă este cea a Comitetelor Parlamentare Mixte (CPM) care gestionează relaţiile cu parlamentele statelor asociate la UE.* Comisiile parlamentare de specialitate desemnează raportori care elaborează rapoarte pe marginea temelor primite din partea Comisiei. Executivul său şi are misiunea de a reprezenta şi apăra interesul comunitar. Guvernul Uniunii. * John McCormick – Understanding the European Union. Comisia este independentă faţă de ţările membre ale Uniunii. numărul comisarilor a crescut de la 9 la 13 când Danemarca.

* * G. întreaga Comisie şi-a prezentat demisia în faţa Parlamentului – decizie care a fost acceptată. Până în 1983. Summit-ul de la Nisa a decis că. Competenţele Comisiei sunt enumerate în art.In Press 128 . ulterior întreaga Comisie este investită printr-un vot de aprobare în Parlament. la sfârşitul anului 2004 încetând mandatul actualei Comisii. s-a stabilit ca preşedintele Comisiei să fie desemnat în urma consultării Parlamentului. De exemplu. caz în care ea continuă să gestioneze problemele curente până în momentul înlocuirii sale efective. Comisia recomandă Consiliului European începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. numărul final urmând să fie decis ulterior „în unanimitate” de statele membre. Tot printr-un vot. 2004.. Astfel.este gardian al Tratatului UE .reorganizarea Comisiei cu un număr inferior de membri numărului statelor membre componente (prin sistemul de rotaţie bazat pe principiul egalităţii). în urmă cu câţiva ani. acestea sunt imputabile colegiului şi nu fiecărui comisar luat individual. fost prim-ministru al Franţei) a fost acuzat de corupţie. în cazul unei Uniuni de 27 sau mai mulţi membri.* Colegialitatea presupune ca responsabilitatea politică a Comisiei în faţa Parlamentului să fie colectivă. recomandări şi avize (funcţie de iniţiativă). Parlamentul European poate cere (moţiune de cenzură) demisia în bloc a Comisiei.* Tratatul de la Amsterdam a adus o nouă modificare în privinţa numirii Comisiei: Parlamentul European trebuie să aprobe oficial numirea preşedintelui Comisiei (în locul simplei consultări). Ţările mari au acceptat să renunţa la cel de-al doilea comisar până în 2005. Atunci când un comisar european. ceea ce-i conferă o mai mare autoritate în desemnarea colegilor săi. 155 din Tratatul de la Roma şi reluate în Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam: .formulează propuneri. de origine franceză (dna Edith Cresson. consultat pentru desemnarea celorlalţi membri ai Comisiei. Ed. pentru a permite ţărilor mici să fie şi ele reprezentate. pe baza Avizului. Independenţa Comisiei decurge şi din principiul colegialităţii în adoptarea deciziilor şi răspunderea pentru îndeplinirea lor. fiecare stat îşi numea comisarul sau ceea ce nu favoriza nicidecum independenţa Comisiei. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Prin Tratatul de la Maastricht. se va schimba şi structura Comisiei Europene. Comisia este numită pe cinci ani. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. s-a decis ca viitoarea Comisie Europeană să aibă în principiu un plafon „mai mic de 27” în momentul în care UE va cuprinde 27 de state membre. el fiind la rândul său.

Administraţia Comisiei se doreşte a fi pluri-naţională. 2004. . Recrutarea funcţionarilor şi funcţionarea administraţiei comunitare prevăd proceduri care să evite formarea unor „celule naţionale”. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.dispune de prerogative pentru a face respectate obligaţiile impuse de actele comunitare (funcţia de control): veghează la respectarea regulilor concurenţei de către agenţii economici.000 persoane.procedura de abilitare a unui comisar. care conţine 3 coduri de conduită: primul. se impun câteva observaţii:* . Acest monopol a fost contestat de Parlamentul European.In Press G.participă la adoptarea actelor de către Consiliu şi Parlament (funcţia de decizie). asigură aplicarea clauzelor de salvgardare.* Principalul pericol în funcţionarea Comisie îl reprezintă birocratizarea.avem de-a face cu o structură piramidală. Tratatul de la Maastricht a introdus procedura de co-decizie care permite Parlamentului să respingă textul Comisiei după o a treia lectură.In Press 129 . sinonimă cu neutralitatea.un mare dozaj între naţionalităţi şi zone geografice. deci o armată de funcţionari de circa 20. mai există încă două modalităţi de luare a deciziei: . Comisia se reuneşte. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. Jacques Santer a lansat un document întitulat „Pentru o cultură politică şi administrativă Europeană”. .îndeplineşte funcţia de reprezentare internă şi externă a Uniunii. face verificări şi pronunţă sancţiuni în cauze care privesc interesele financiare ale comunităţii. Pe lângă procedura orală în şedinţa plenară. Ed. Comisia a deţinut în trecut un cvasi-monopol asupra funcţiei de iniţiativă în cadrul Uniunii Europene. întrucât Consiliul nu putea statua în chestiuni ce ţin de competenţa comunitară decât în baza unei propuneri a Comisiei. . Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. statuează asupra ajutorului de stat în ţările membre.exercită competenţe de execuţie pe care i le conferă Consiliul (funcţia de execuţie şi de gestiune). cu care ocazie se adoptă documente ce nu necesită prezenţa tuturor colegilor. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Comisia are peste 15000 funcţionari permanenţi. în fiecare miercuri (dar continuă şi joi dacă este necesar) în formula colegială. în principiu. În privinţa organizării Comisiei. care vrea să dispună de acest drept asemenea parlamentelor naţionale. fără a lua în calcul cei 3500 angajaţi temporar. Există şi reuniuni ale unor grupuri de membri. Fostul preşedinte al Comisiei. Ed. 2004.procedura scrisă. . * * G.. .

comisarii nu pot accepta nici un fel de retribuţii pentru intervenţiile lor. 2004. ele sunt predate Serviciului de Protocol al Comisiei. premiu sau distincţie onorifică primită. Sediul Comisiei Europene este la Bruxelles. Trebuie însă evitat riscul unui conflict de interese. • Comisarilor le este interzis să divulge conţinutul dezbaterilor interne ale Comisiei. companii. • Comisarii pot exercita funcţii onorifice/neremunerate în cadrul fundaţiilor sau altor organisme. şi al treilea. Comisarii trebuie să declare activităţile profesionale ale soţiilor (soţilor) pentru a evita orice conflict de interese. codifică regulile de conduită pentru funcţionarii de carieră. Comisia a suferit importante modificări care să o facă în măsură să funcţioneze eficient odată cu noua lărgire la Uniunii spre Europa Centrală şi de Est. remunerată sau nu. Prin Tratatul de la Nisa. dar trebuie să-l informeze pe preşedintele Comisiei. Prisăcaru – Istoria şievoluţia UE. cote-părţi în diverse afaceri. • Comisarii trebuie să-l informeze pe preşedinte cu privire la orice decoraţie. reglementează relaţiile dintre comisari şi serviciile subordonate. Dacă depăşesc această sumă.** În legătură cu conduita comisarilor: • Aceştia nu pot exercita în timpul mandatului lor nici o altă activitate profesională. • Comisarii nu pot accepta cadouri în valoare de peste 250 EURO. • Comisarii pot publica cărţi şi pot primi drepturile de autor aferente. Este de prezumat că la momentul aderării României la UE (2007) un număr important de firme româneşti nu vor ** G. îndeosebi asupra componentelor decizionale de care dispun actualmente şi/sau vor dispune în viitor. împreună cu soţiile (soţii) şi copii o declaraţie de avere. Predarea. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Din perspectiva disciplină de management comparat. La preluarea mandatului ei fac. de cursuri în interesul construcţiei europene este permisă.In Press 130 . Scrierea periodică de articole pentru diferite publicaţii este considerată activitate profesională şi nu poate fi plătită. al doilea. • Atunci când participă la conferinţe/pronunţă un discurs. inclusiv în instituţii de învăţământ.stabileşte regulile de conduită pentru comisari şi cabinetele acestora. bănci. cu titlu gratuit. este util să reflectăm cu atenţie asupra evoluţiei treptate a diverselor instituţii ale UE. • Membrii Comisiei nu pot deţine acţiuni. Ed.

cercetarea şi tehnologiile de vârf. Un rol esenţial în procesul de adâncire a acestui trend a revenit monedei unice. În forma embrionară. Aşa cum percepem noi. Parlamentul Europei şi Comisia Eurpeană) adoptă diverse reglementări/decizii având valenţe de legi europene: .domeniul politic (deocamdată parţial). asistăm la o uniformizare/apreciere a practicilor şi procedurilor în materie de afaceri pentru toate firmele/participanţii din spaţiul comunitar european.domeniul economic.domeniul social. . . . . .Directive.economia cunoaşterii.Alte tipuri de „decizii”.presa şi massmedia. pe măsură ce se tinde către Statul Federal European (SFE).cultura. pe seama unor contexte culturale diferite şi apropiate simultan (Geert Hofsfede). Principalele instituţii decizionale ale UE (Consiliu de Miniştri. Explicit sau nu.Reglementări. în esenţă datorită managementului deficitar aplicat şi lipsei unei strategii/concepţii de integrare în spaţiul comunitar. şi constituirii Băncii Centrale Europene.alte domenii/subdomenii.societatea civilă. . dar existenţă ca proiect).rezista competiţiei directe cu firmele occidentale. . . inclusiv ale statului de drept. Toate domeniile principale specifice unei societăţi moderne. funcţionarea în viitor eficient: a SFE se poate schematiza grafic: 131 . intră treptat sub incidenţa acestor legi europene: . practic toate instituţiile funcţionării eficiente a SFE există deja. cu excepţia Constituţiei Europene (neadoptată. . . Euro.

Putere judecătorească Companii + Corporaţii. Cadrul juridic + cutumele în afaceri + legislaţie naţională devin factor esenţial de uniformizare şi consolidare a EUROMANAGEMENTULUI. ONG. schematizarea grafică a chestiunilor invocate anterior se prezintă astfel: Consiliul Europei Directive Se constituie treptat cadrul juridic al SFE.Parlament .. etc. Consiliul de Miniştri La momentul actual însă...Constituţia Europeană Societate civilă PE Presa Alte instituţii UE Preşedinte Executiv Putere Judecătorească . Parlamentul Europei Reglementări 132 Alte instituţii ..... Ţările membre 27: .. Instituţii guvernamentale..Executiv .

culturală şi impunerea celor mai bune practici de afaceri. Dacă ţinem seama şi de libera circulaţie a forţei de muncă pe spaţiul comunitar (cu influenţarea culturii organizaţionale din companii/alte instituţii din ţările membre) şi cooperarea dintre diverse instituţii guvernamentale ale ţărilor UE. Cadrul juridic UE privind Se reflectă Schematizat grafic. . atunci se poate spera într-o apropiere culturală şi impunerea treptată a celor mai bune practici de afaceri. cercetarea Circa 600 Universităţi ştiinţifică etc.Justiţie. . apreciem că un rol decisiv (în viitor) în consolidarea euromanagemetului pe spaţiul UE revine – alături de firme/companii din spaţiul comunitar. Adăugăm: .Protecţia consumatorului. + Cooperarea între guverne şi instituţii ale „celor 27”: . libertatea de alegere a TINERILOR. + Libera circulaţie a forţei de muncă. Se reflectă Milioane de comapanii + alte instituţii Apărarea.Standard de minime pentru salariaţi.serviciile.nivel Master (2 ani).mărfurile. aspectele enunţate se prezintă astfel: educaţia. . este vorba de faptul că 2 sau mai multe universităţi din ţări membre diferite ale UE pot decide asocierea pentru pregătirea în comun (Joint Deegres): .nivel Colegiu (3 ani). .capitalurile. Se reflectă Mii de instituţii administrative + ONG 133 . În esenţă.nivel doctoral (3 ani sau mai mult). adică ceea ce numim euromanagement. instituţiile publice prin procedurile de lucru instituite – şi universităţilor din spaţiul UE.Europol. .Mai mult. . .

Second Edition. pentru a nu se aglomera foarte mult activitatea Curţii de Justiţie. Fiind independenţi. 6. Alte instituţii şi organisme ale Uniunii Europene. se deduce imediat că studiile de management comparat devin mai relevante şi ar putea avea un conţinut/rezultat mai concret. nici judecătorii şi nici avocaţii generali nu pot solicita sau primi instrucţiuni. în primul rând – ceea ce ar conduce la o creştere a standardului de viaţă a cetăţenilor UE. * John McCormick – Understanding the European Union. Schematizat. Are rolul de a asigura implementarea prevederilor Tratatului. Palgrave.Urmare a celor inovocate. Cei 15 judecători sunt asistaţi de 9 avocaţi generali. ea este compusă din 15 membri aprobaţi prin decizia unanimă a Consiliului UE. dar fără a fi din punct de vedere strict juridic o instituţie comunitară până la intrarea în vigoare a Tratatului de creare a Uniunii Europene (1 noiembrie 1993). avem suficiente motive să sperăm că pe termen lung SFE se va impune în competiţia economică mondială – faţă de SUA şi Japonia. arată nivelul de trai a cetăţenilor UE. 2002 134 . Există şi un Tribunal de primă Instanţă însărcinat cu soluţionarea cauzelor de mai mică importanţă. după consultarea Parlamentului European. CURTEA DE CONTURI s-a înfiinţat în anul 1977. fiind compusă din 15 judecători (câte unul pentru fiecare stat membru) numiţi prin acordul guvernelor ţărilor UE pentru o perioadă de 6 ani.2. pentru 6 ani. această sugestie se prezintă astfel: EUROMANAGEMENTUL + EUROMANAGERII Impunerea SFE în competiţia mondială.6. devin relevante studiile de management comparat. În plus.* CURTEA DE JUSTIŢIE este curtea supremă a Uniunii Europene.

cultura. După lărgirea UE. împreună cu băncile centrale naţionale din ţările membre ale UE. Basingstoke. politica socială. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) are sediul la Frankfurt din 1998.Comitetul Director(preşedinte. Comunitatea nu se putea deschide decât spre ţările dotate cu structuri constituţionale şi de practici guvernamentale conforme modelului democratic occidental. 1998 135 .7. coeziunea economică şi socială. educaţie şi formarea profesională. ceea ce înseamnă că legitimitatea şi funcţionarea sa sunt garantate de respectul pe care fiecare din statele sale membre îl acordă dreptului şi justiţiei reprezentative. politica monetară a Comunităţii. COMITETUL REGIUNILOR este compus din reprezentanţi ai colectivităţilor regionale sau locale. să exercite un control asupra băncilor centrale naţionale şi să constituie rezerve de schimb. BCE are 3 organe de lucru: . . Concepută ca mijloc de a face imposibil recursul la război.2. ori să fie responsabili din punct de vedere politic în faţa unei adunări alese. mediul. Comitetul va avea maximum 350 de membri. * Renaud Dehousse – The European Court of Justice. BCE are ca sarcină principală să autorizeze emiterea biletelor de bancă şi monedele în EURO. . Despre dreptul comunitar. cu atribuţii consultative. vicepreşedinte şi 4 membri. la folosirea forţei pentru rezolvarea conflictelor dintre ele. Rezultatul acestui control se concretizează într-un Raport Anual pe baza căruia Parlamentul European acordă Comisiei Europene descărcarea bugetară. 6.Consiliul Guvernatorilor. Aşadar trebuie să fie aleşi sau membri ai unui executiv local. Este compus din 222 membri numiţi pe 4 ani de către Consiliu pe baza listei stabilite de fiecare stat membru. munca. sănătatea publică. Consultarea Comitetului este obligatorie în probleme care privesc: transporturile. Are misiunea de a defini şi pune în aplicare.Consiliul General.Rolul Curţii de Conturi este acela de a controla dacă veniturile şi cheltuielile din bugetul comunitar au fost legal obţinute şi utilizate şi dacă managementul financiar al Uniunii Europene a corespuns programului stabilit la începutul anului pentru care se efectuează controlul.* Uniunea Europeană este o comunitate de drept. Palgrave. Aceştia trebuie să fie titulari ai unui mandat electoral regional sau local. reţelele transeuropene.

în toate elementele sale. adică tratatele semnate de statele membre şi supuse ratificării parlamentare. c. Şi aceasta pentru că tratatele Uniunii n-au prevăzut „clauza excluderii” şi nici cea a „succesiunii” în UE. în conformitate cu procedurile constituţionale menţionate. Este însoţită. dar exprimă o anumită voinţă politică a instituţiei. ceea ce înseamnă că aplicarea unei norme comunitare nu poate fi întârziată de legislatorul naţional. de Comisie în aplicarea unei dispoziţii a unui tratat.„aplicarea directă” prin care orice particular se poate prevala în faţa unui judecător naţional de o directivă comunitară. 136 care-l . de regulă. textele constitutive. dar intrat în vigoare în 1987). Este adoptată de Consiliu sau. pentru destinatarul pe desemnează. . b. aceasta s-ar situa „de facto” în afara Uniunii. Amsterdam şi Nisa. În cadrul acestora menţionăm:  Reglementarea. „reglementarea” este de natură legislativă. Statele se conformează logicii suveranităţii delegate. În al doilea rând. este obligatorie în toate elementele sale şi este direct aplicabilă în orice stat membru. Curtea a elaborat câteva principii: . Avizele şi Rezoluţiile nu au valoare de constrângere. Şi aceasta pentru că statele membre pun la dispoziţia dreptului european aparatele lor judiciare şi administrative. care are o importanţă generală. dreptul derivat creat de instituţiile comunitare care au legitimitatea de a elabora norme juridice. a. precum şi Tratatele de aderare la UE. Între acestea sunt Tratatele de la Roma. uneori.  Recomandările. Maastricht. În primul rând. .  Directiva este o lege – cadru care are menirea de a armoniza legislaţia naţională într-un anumit domeniu. Actul Unic European (semnat în 1986. În al treilea rând. Dacă o anume ţară ar refuza să se conformeze unei norme comunitare deja acceptată sau ar viola în mod deliberat o decizie a justiţiei luată în aplicarea dreptului comunitar.„imediatitatea” dreptului comunitar. Contrar denumirii. jurisprudenţa Curţii de Justiţie care interpretează dreptul european şi propriul său rol prin referire la obiectivele fundamentale ale tratatelor.  Decizia este obligatorie.Acest consens legalist explică faptul că instituţiile comunitare pot exercita puteri coercitive fără a dispune de mijloace poliţieneşti.„prevalenţa” dreptului comunitar asupra dreptului naţional. de un termen în care trebuie pusă în aplicare.

La baza managementului aplicat de companiile germane se află teoriile lui Max Weber privind eficienţa socială şi structurile organizatorice. în care se defineşte precis fiecare detaliu al funcţionării eficiente a organizaţiilor. .cel mai frecvent sunt organizate pe divizii sau funcţiuni. . însă el tratează noţiunea de birocratic în sens pozitiv. . susţinerea inovării şi cercetării fundamentale. a fost convenit pentru Frankfurt. analize succesive şi metode noi de reducere a costurilor. ceea ce implică o dublă responsabilitate. Companiile germane situează în centrul preocupărilor un set de valori: accent deosebit pe calitate. 357. Aspecte din managementul unor ţări membre UE 6. În ceea ce priveşte organigramele din companiile germane: . 26.3.planificarea şi controlul sunt relativ rigide şi centralizate. Germania a devenit cel mai mare stat european (82 mil. . nu întâmplător sediul B.principiul integrării obiectivelor vizate de individ în structura obiectivelor vizate organizaţie. Germania După reunificare.000 km2. ce implică asigurarea unui standard ridicat de viaţă pentru toţi membrii.6. acest teoretician a dezvoltat „managementul birocratic”.). ca o sumă de principii/reguli de organizare socială extrem de riguroasă. model ce se sprijină pe anumite principii: . În perioada postbelică.obiectivul unei afaceri este satisfacerea unor nevoi ale comunităţii (clientul + piaţa) şi doar în plan secundar este vizat profitul.000 USD/loc etc.E.principiul asumării conştiente a riscurilor specifice oricărei afaceri proprii. locuitori.C. 137 .au un grad ridicat de centralizare a puterii/deciziilor.1.principiul respectării demnităţii umane.relaţiile informale şi comunicarea informală încep să predomine în managementul zilnic.3. motivarea salariaţilor prin autocontrol şi oportunităţi de autorealizare etc. . economia Germaniei s-a orientat spre modelul unei economii sociale de piaţă. având în acelaşi timp o economie extrem de performantă. .pondere redusă (30%) a funcţionarilor la nivel de top management. . . administrare federală.principiul potrivit căruia proprietatea privată este sacră şi inviolabilă.

• după terminarea liceului sau o şcoală tehnică echivalentă: . Anglia Având o populaţie de circa 60 milioane. muncitor calificat.absolvenţi ai universităţilor pe domenii de lungă durată.000 Km.din totalul societăţilor pe acţiuni germane (uzual. Anglia etc. sindicatele şi asociaţiile patronale se organizează pe ramuri ale economiei. cu o economie dezvoltată. la Siemens: din 20 de directori 14 directori aveau doctorat. companiile germane sunt constituite cel mai frecvent ca societăţi cu răspundere limitată sau societăţi pe acţiuni. 6. După 1999. . suprafaţa 245. cerinţele pentru astfel de posturi se distribuie pe intervalul „studii primare – studii liceu”.).3. deciziile majore se adoptă prin negocieri în organisme colective: Consiliul Director.dintre cele mai mari 100 societăţi pe acţiuni germane: 53% dintre membrii conducerii superioare aveau un Phd. relaţiile sindicate-patroni au la bază legea şi contractele încheiate prin negocieri.absolvenţi doctorat. până la acest moment un master putea fi obţinut numai în străinătate (SUA. Tot în rândurile managerilor superiori întâlnim: . în Germania au început a se organiza studii tip MBA cu predare în germană/engleză. În Germania. Alături de SUA. Anglia este una dintre ţările în care profesia de manager a devenit treptat o profesie distinctă în plan social: cel puţin în cazul marilor corporaţii. • în cadrul managerilor superiori. amintim: • există mai multe niveluri de angajare şi promovare pe post pentru managerii inferiori (ucenic.accesul la universităţi.000 USD/loc. maistru) şi managementul de mijloc. la Bayer: 10 din 12 directori aveau doctorat. Există şi un organism colectiv de co-gestiune al firmei (GESHAFTSFUHRER) ce include şi reprezentanţi ai salariaţilor.2. Conform unor studii întreprinse: . Din punctual de vedere al firmei juridice. . firme mari şi medii) directorii aveau un doctorat în proporţie de 37%. Cu privire la pregătirea managerilor în Germania. 24. afacerile zilnice 138 . .accesul la companii pe posturi modest salarizate. titularii sunt absolvenţi a unor universităţi (colegii) sau institute politehnice (4 ani). Anglia se muncă printre ţările mari europene.În managementul curent. Consiliul de Administraţie etc.

organigrama unui holding britanic se prezintă: 139 . după unele estimări. inclusiv SUA – Japonia. .există puţine schimburi şi relaţii de lucru/cooperare între filialele aceluiaşi holding: Schematizat.obţin venituri mai mici decât managerii americani (30. Între diverse caracteristici specifice managerilor britanici amintim: . Totuşi.sunt administrate de manageri profesionişti care nu deţin sau deţin un procent nesemnificativ de acţiuni. . . ceea ce permite aplicarea de strategii alternative flexibile.În ceea ce priveşte organizarea structurală a companiilor britanice: . ceea ce prezumă o orientare spre trecut. şi o viziune mai modestă asupra viitorului. judecând după tipul şi provenienţa diplomelor de care dispun (foarte rar provin de la Oxford sau Cambridge).managerii britanici pun un accent deosebit pe chestiuni financiare. . .sunt relativ conservatori. SUA şi Japonia. 50-60% dintre managerii firmelor britanice deţin acţiuni la propria companie sau alte companii.000 lire/an) . cutume etc. mare de acţionari care adoptă mai greu o poziţie comună faţă de interesele curente ale companiei.000 – 100.majoritatea firmelor sunt organizate sub forma unor HOLDING-uri. dar nu neglijează alte funcţiuni. tradiţii.fiecare filială a holdingului are o autonomie considerabilă în a-şi alege procedurile de lucru. această tendinţă s-a reflectat în cazul existenţei unui nr.optează relativ uşor şi sunt eficienţi pentru posturi de management în străinătate: filiale ale firmelor britanice din alte ţări.sunt relativ mai slab pregătiţi profesional. . cel puţin comparativ cu Germania.

Consiliul de Administrare PREŞEDINTE FINANCIAR JURIDIC FILIALA I FILIALA II FILIALA III FILIALA IV Consiliul de Administrare Director General 140 .

4. ** 141 . Nicolescu – Management Comparat. Basisik Publisher. şanse egale de promovare în muncă.* Totuşi. Conform lui Makridakis. Cultura europeană Este. cultură. la prima vedere. b) Naţiunile europene sunt majoritar creştine (catolică. ţările nordice. Despre Euromanagement şi Euromanageri 6. majoritatea specialiştilor acceptă ideea că. Editura Economică. nivele superioare ale organizaţiilor etc.4.) influenţa religiei asupra vieţii social-economice fiind destul de pronunţată. Astfel. ţările de sorginte latină etc. inclusiv în eventualitatea funcţionării ei în formula celor 27 (deci şi România). naţiunile ce compun UE se aseamănă într-o mai mare măsură decât se deosebesc între ele. expansiunea economică. educaţie.1. îndeosebi între ţările nordice (unde predomină cultura germanică) şi ţările mediteraniene (unde predomină cultura latină): * S. Makridakis – Simple Market Europe. Totuşi. pot fi rezumate astfel: a) Ţările europene au o istorie relativ comună marcată de multe frământări dar bazate pe anumite moşteniri culturale comune. apreciem că un astfel de demers este oportun îndeosebi din perspectiva ce se întrevede pentru firmele româneşti în viitorul apropiat. sub raport cultural. La nivelul Europei „celor 27” se menţin/păstrează şi suficiente diferenţe culturale. atitudine de tip „castă” pe unele profesii faţă de altele etc.) relată informale afective între grupuri ale organizaţiei. Oxford 1991 O. se optează pentru oportunităţi egale de dezvoltare a carierei. revoluţia industrială. d) Deşi această caracteristică nu este omogenă pe grupe de ţări (ţările germanice. se poate afirma că spaţiul european comunitar (cei 15) nu constituie încă un spaţiu „unicultural”.) totuşi se resimte o influenţă indo-europeană în cultura ţărilor europene: orientarea spre locuri de muncă elevate (ştiinţă. dacă ţinem cont de opiniile invocate. principalele elemente culturale comune ale naţiunilor UE. venituri ridicate şi siguranţa locului de muncă etc. prin o lucrare scrisă în anii ’90.** Acest lucru rezultă dintr-o evaluare cumulativă a unor opinii precum cele formulate de Hungtinton şi Hofosede. sistemele democratice sunt caracteristici comune. prematur să discutăm despre noţiunea de „cultură europeană”. c) Din punct de vedere al locului individului în organizaţie.6. ortodoxă etc.

per ansamblul europei. predomină colectivismul şi există structuri ierarhice puternic birocratice. fireşte. schimbarea impusă de noile tehnologii devine o constantă permanentă etc. • Pe fondul tendinţei invocate anterior. . protecţia mediului ambiant. de norme juridice (şi morale) confirmate de istoria umanităţii decât de religie şi biserică. Un argument suplimentar referitor la existenţa şi caracteristicile culturii europene oferă şi abordarea T. carieră sau slujba. care realizează o interesantă comparaţie a acesteia cu cultura din Asia. obligaţiile morale acceptate de indivizi sunt într-o mai mare măsură influenţate de instituţii/organizaţii de afaceri. munca devine treptat o valoare culturală apropiată de plăcere: indivizii se automotivează pentru realizarea profesională. asistăm în Europa la orientarea către realizarea de sine globală a indivizilor: realizarea profesională devine o valoare în sine şi factor de automotivare.Z.în alte ţări precum Anglia. Deci. pacea. lupta contra sărăciei etc. Italia. concluzia care se poate desprinde este aceea că există conturată o cultură de tip european care se manifestă. Chung. astfel de valori pot fi considerate ca semnificând o atitudine nouă a calităţii vieţii. Într-o Europă bazată pe cunoaştere şi valori social-politice democratice. educaţia universitară devine un fenomen de masă (nu mai este rezervată doar unui grup limitat). într-adevăr. Editura Economică. indivizii acceptă benevol ideea învăţării continue. predomină individualismul şi se acceptă mai larg incertitudinea în viaţă şi muncă. 142 . Austria etc. la o descreştere a poziţiei deţinute de religie ca sursă a obligaţiilor morale acceptate benevol de indivizi. inclusiv urmare a unor strategii explicite promovate de UE pentru a se realiza în timp o omogenizare culturală (de exemplu: fondurile alocate şi sprijinul instituţiilor UE pentru ca universităţile să dezvolte programe tip „Joint Degres”). Olanda. • După confruntări şi dispute repetate. Spania. pe fondul diversităţii culturilor naionale implicate.). europenii tind majoritar către spre valori comunitare (libertăţile individuale.în unele ţări. Germania. familie şi societate. calitatea vieţii individului se identifică treptat cu o nouă religie predominantă în muncă. precum Franţa. şansa de promovare/realizare în carieră devine mai importantă decât venitul etc. rezultatele acestei comparaţii sunt prezentate mai jos: *** O. după două războaie mondiale.. Pe măsură ce procesul integraţionist se accentuează. Sintetic. tind a fi noţiuni sacre. se constată o tendinţă de apropiere/uniformizare a valorilor de bază la care se raportează indivizii în viaţă şi muncă:*** • Asistăm. • Într-o Europă Comunitară. Nicolescu – Management Comparat..

4. Extrovertit Introvertit Adoptat după T. 6. Mod de gândire Reţea.2.) un proces de europenizare. 0 1. 1991 Concluziile degajate de autor sunt două: • Cultura europeană este masculină. Dinamic. viziunea întregului Neliniar. Acest din urmă proces constituie baza/funadmentul apariţiei şi consolidării euromanagementului. mai ales în situaţiile de criză. relativist Vertical. înfruntând conflictele Armonios. ele fiind complementare. liberă de restricţii Pe baza majorităţii Cultura asiatică (Yin) 2. societate etc. Chung. Culture: A Key to Management Communication between the Asian – Pacific Area and europe.4. 3. Corespunzător principiilor Ţinând cont de situaţie 8. • YANG şi YIN reprezintă două faţete ale aceluiaşi cosmos. Cultura europeană (Yang) 1. familie. absolutist Orizontal Corelată cu rezultatele controlului Individuală. Cauzal. conservator 10. a învăţării reciproce.9. Deschis. nr. Una nu poate supravieţui fără alta. 5. direct. încrezător în sine Reţinut.Comparaţie a culturilor europeană şi asiatică Nr.4. funcţional Liniar. bazat pe autoprotejare 11. in European Management Journal. Euromanagementul şi Euromanagerii Accentuarea procesului integraţionsit din cadrul UE are drept echivalent în plan social (muncă. potrivit concepţiei şi terminologiei asiatice. 143 . Crt. vol. De aici necesitatea conlucrării. Adoptarea deciziilor Bazată pe încredere Ţinând cont de solidaritatea grupului Realizând consensul Comportament 7. 2. indirect. iar cea din Asia. feminină sau YIN. 6. Bazat pe normele de drept Corespunzător viziunii comunităţii 9. a complementării lor.Z. de tip YANG.

control etc.este încă în curs de cristalizare şi consolidare treptată pe măsura accentuării integrării ţărilor UE. • asistăm la o uniformizare/integrare culturală a ţărilor membre UE. ea aplică practic elemente de euromanagement.atunci când o companie se implică în abordări manageriale de dimensiune europeană. Europa ca o singură piaţă internă prezintă câteva avantaje competitive de excepţie: • Toată forţa de muncă a Europei (formula celor 27) este extrem de bine educată şi calificată. mai mult. . structuri. • dimensiunea mare a pieţii interne (400 – 500 mil. motivarea salariaţilor. învăţarea continuă este deja o componentă acceptată: .Comparativ cu SUA şi Japonia. dispun de resurse financiare. anumite valori europene se impun pentru a contura o identitate de cetăţean al Europei Federale (instituţii. Despre euromanagement putem afirma: . cel puţin ca trend manifestat. strategii.expansiunea sa este favorizată de toate reglementările plus directivele adoptate de diverse instituţii UE. .) Acest comportament ale firmelor europene diferă de comportamentul unei companii americane/japoneze.etc. mecanisme etc. . pe viitor se poate predicţiona aplicarea celor mai bune practici de afaceri indiferent de „ţara” de provenienţă. şcoli şi universităţi. locuitori) în care consumatorii sunt elevaţi şi au o capacitate importantă de cumpărare. 144 EUROMANAGEMENT .acceptată benovol de salariaţi pentru autorealizare profesională.nu poate fi analizat/identificat în contextul unei singure culturi. întrucât operează în spaţiul european: EUROPA + + ALTE INFLUENŢE AMERICA + ASIA +…….).însumează practici manageriale identice sau asemănătoare din ţările UE. fundamentarea deciziilor.are un caracter „internaţional” dar nu în sensul clasic al noţiunii. . distinctiv de managementul nipon sau nord american.. coordonare.are ceva specific.oferită/asigurată de companii. . . practici ce şi-au demonstrat eficienţa în condiţii de competiţie. chiar atunci când prea practici şi proceduri internaţionale. Prin euromanagement înţelegem acel comportament managerial specific decidenţilor şi firmelor europene prin care se rezolvă problemele zilnice ale organizaţiei (planificare. .

• capacitatea de a obţine suportul pentru desfăşurarea activităţilor companiei în alte ţări din partea “stakeholderilor“ naţionali. indiferent de valorile sale culturale. nr. vol. 145 . in European Management Journal. • capacitatea de a imagina.4.) pe o piaţă globală. sociale. politice şi economice. conectată la contextul european transnaţional: • abilitatea de a înţelege mediul de afaceri european şi specificul complexităţii sale culturale. În mod firesc. Potrivit lui Van Dijck* acestea se rezumă la următoarele cinci. euromanagerul este necesar să posede anumite caracteristici specifice prin care se diferenţiază de celelalte categorii de manageri. realizând o carieră europeană. ce derivă din activitatea sa.Asociat direct noţiunii de euromanagement avem noţiunea de euromanageri: decidenţii din cadrul companiilor/firmelor europene care concurează cu alte corporaţii din lume (SUA. care depăşesc graniţele şi conectează culturile. • abilitatea de a accepta şi operaţionaliza mobilitatea transnaţională. 1990. 8. * J. Japonia etc. unităţi coordonatoare). Van Dijck. Transnational Management in a Evolving European Context. decembrie. • abilitatea de a genera concentrarea personalului. în vederea realizării misiunii şi identităţii firmei.comandouri centrate pe realizarea anumitor sarcini”. crea şi conduce noi forme de activitate (reţele .J.

Primele contacte România – Comunitatea Economică Europeană (CEE) România a fost printre primele ţări din Europa Centrală şi de Est care a iniţiat demersuri pe lângă CEE pentru dezvoltarea unor relaţii comerciale. România a beneficiat de Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP). 2004. la sfârşitul anilor ’80. România şi Uniunea Europeană 6.1. încă din anii ’70. De aceea.5. de Parlamentul European şi Parlamentul României (prin Legea nr. să devină competitivă în raport cu economiile statelor membre ale Uniunii. Polonia. între timp. Acordul European de Asociere a României la Uniunea Europeană a intrat în vigoare la 1 februarie 1995.6. Acordul a fost ratificat de parlamentele celor 12 ţări membre ale CEE (devenită. pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre pe de altă parte” (Acordul European). Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. a taxelor vamale la o serie de produse din şi spre Uniunea Europeană. Acordul prevedea un ansamblu de măsuri ce trebuiau luate pe parcursul a 10 ani (redus. prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România – CEE. România a semnat „Acordul instituind o asociere între România. 6. De asemenea. la 1 februarie 1993. până la desfiinţare. prin decizia comună a şefilor de state şi guverne din ţările membre. Acordul a instituit „relaţii structurale” între România şi Uniune. se apreciază că Acordul a instituit o competiţie între protecţionism şi piaţa liberă.2.20/1993). de aderare la CEE. Din 1974. Uniunea Europeană). România şi Ungaria) s-au orientat spre structurile occidentale. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. după care a semnat mai multe acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale. exprimându-şi opţiunea de dezvoltare a relaţiilor şi. în perspectivă. am asistat la câteva fenomene: . . Cehoslovacia.5.în 1991 s-a autodizolvat CAER-ul. Acordul European de asociere a României la CEE Odată cu prăbuşirea. forţând economia românească să se adapteze la mecanismele pieţei. In Press 146 . care urmau să se desfăşoare prin:* * G.5. Ed. a regimurilor comunist din Europa Centrală şi de Est. ulterior la 9 ani) de reducere progresivă. România a precedat în 1980 la recunoaşterea de facto a Comunităţii Economice Europene.fostele state membre ale CAER din Europa Centrală şi de Est (Bulgaria. De aceea.

la nivelul înalţilor funcţionari. Pe această bază. Academiei Române şi mediilor universitare. preşedinţii celor 2 Camere ale Parlamentului. stabilind formele dialogului politic şi cooperării economice între cele două părţi. o strategie de preaderare a fost elaborată de o Comisie condusă de acad. . care se reuneşte o dată pe an. • Comitetul Parlamentar Mixt. R. se poate aprecia că principiile generale ale Acordului şi obiectivele procesului de asociere sunt următoarele:** . Polonia.Declaraţia politică. mediu. . era vorba la acel moment doar de 6 ţări : România. . Pornind de la ideea că aderarea la Uniune presupune adoptarea unor reforme structurale profunde şi că acest proces nu se poate desfăşura voia întâmplării. alternativ la Bucureşti şi Bruxelles.crearea cadrului pentru dezvoltarea cooperării în diverse domenii de activitate. 2004. partidelor politice parlamentare. Tudorel Postolache. asocierea României la Uniunea Europeană.liberalizarea circulaţiei mărfurilor. serviciilor. • Comitetul de Asociere. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. alternativ la Bucureşti şi Bruxelles. transporturi. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. precum şi ai societăţii civile. etc).Cehă. . Acordul a consacrat. Consiliul European de la Essen (Germania) din decembrie 1994 a adoptat o Strategie de pre-aderare a ţărilor potenţial – candidate la aderare.crearea cadrului instituţional pentru realizarea unui permanent dialog politic. sănătate. şi-a încheiat activitatea în iunie 1995 prin adoptarea a două documente : . care se reuneşte de 2 ori pe an. Strategia naţională a fost adoptată de Guvern pe 21 iunie 1995. In Press 147 . Ed. semnată de preşedintele României. aşadar. Comisia care a lucrat pe parcursul a câteva luni la Snagov. capitalului şi persoanelor din perspectiva unei viitoare integrări în Piaţa Internă a Uniunii. compus din reprezentanţi ai Parlamentului României şi ai Parlamentului European. educaţie. Slovacia şi Ungaria.• Consiliul de Asociere. ** G. primul ministru şi liderii partidelor politice parlamentare. la nivelul miniştrilor de externe din România şi ţările membre.Strategia naţională de pregătire a aderării. Comitetul are un număr de sub-comitete pe probleme specifice (agricultură. se reuneşte de 2 ori pe an. Sintetizând.sprijinirea eforturilor pentru consolidarea democraţiei economiei de piaţă. Bulgaria. fiind formată din reprezentanţi ai Guvernului.

ţinând seama de nivelul scăzut de dezvoltare a României şi de cheltuielile Uniunii pentru a asigura o reducere a decalajelor care o separă de actualii membrii ai UE ? . Ţinea reuniuni trimestriale şi adopta măsuri obligatorii pentru structurile guvernamentale implicate în integrarea europeană. Preşedinţiei Uniunii Europene. dimpotrivă. ruptă de legăturile cu lumea exterioară sau este.5. România s-a angajat ireversibil pe drumul integrării. la nivelul ministerelor şi judeţelor au fost create structuri proprii (birouri.3. iar preşedintele executiv – şeful Departamentului de integrare. Data de 22 iunie 1995 reprezintă un moment istoric în evoluţia post-decembristă a României. asigurată la acea dată de Franţa. rezultă că aproape 80% din populaţia ţării se declară în favoarea aderării României la UE. 148 . prin Hotărâre de Guvern. a obţinerii de performanţe. Aceasta înseamnă că majoritatea populaţiei crede că integrarea României în UE va avea mai degrabă efecte pozitive. Integrarea europeană a devenit unul din obiectivele prioritare ale politicii externe româneşti. Prin aceeaşi hotărâre. 6. servicii) însărcinate cu problematica specifică a integrării. Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană. o delegaţie condusă de ministrul afacerilor externe a transmis. va aduce avantaje în raport cu costurile aderării.care sunt costurile integrării pentru Uniunea Europeană. Preşedintele Comitetului era primul ministru. la Paris. de bunăstare. Odată cu transmiterea cererii de aderare. în favoarea dezvoltării moderne.care ar fi consecinţele neintegrării României în condiţiile unei economii globalizate ? Ce şanse de supravieţuire ar avea economia românească. ţinând seama de uriaşa forţă economică a companiilor transnaţionale ? . În cursul anului 1995 a fost creat. fiind considerat ca obiectiv strategic. Potrivit sondajelor de opinie realizate de institute româneşti şi europene.este România adepta unei dezvoltări autarhice. Avea în componenţa sa reprezentanţi ai principalelor ministere cu atribuţii în procesul de pregătire a aderării. Avantajele şi costurile integrării pentru România Evaluarea avantajelor şi constrângerilor sau costurilor integrării României în Uniunea Europeană trebuie să ţină seama de câteva considerente: . de securitate socială sporită şi de stabilitate ? Din răspunsurile la aceste întrebări rezultă că aderarea este profitabilă mai ales României. cererea oficială de aderare a României la Uniune.La 22 iunie 1995.

• Sporirea volumului de investiţii străine directe. Ed. • Extinderea şi modernizarea pieţelor de capital. • În domeniul agriculturii.îmbunătăţirea accesului produselor agricole pe piaţa UE şi dispariţia tuturor barierelor comerciale. fiind monitorizaţi – ca viitor stat membru – de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară.îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul rural prin dezvoltarea lucrărilor de infrastructură şi crearea unor unităţi de industrializare a produselor agricole.stimularea dezvoltării exploataţiilor mijlocii (50ha) şi mari (peste 100ha). . Aderarea la Uniunea Europeană presupune şi costuri.creşterea productivităţii agricole. crearea unor noi capacităţi de producţie. • Creşterea economiilor şi investiţiilor populaţiei. Se poate spune că. stimularea concurenţei (care duce la scăderea preţurilor). • Cetăţenia europeană va oferi dreptul de a călători. . • Protecţia sporită a consumatorilor. care să permită fabricarea unor produse finite de calitate superioară conform standardelor UE şi cu piaţă de desfacere asigurată. ceea ce reprezintă cca 2% din PIB. Între constrângerile aderării menţionăm: * G. care se ridică în prezent la cca 700 milioane Euro anual. integrarea va conduce la : . • Asistenţa financiară nerambursabilă acordată României. dezvoltarea infrastructurii. micşorarea fiscalităţii prin politici de impozitare mai relaxate.Principalele avantaje ale aderării:* • Creştere economică durabilă. Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. • Dezvoltarea afacerilor şi a sectorului privat.încetinirea migrării forţei de muncă din agricultură spre centrele urbane şi a îmbătrânirii populaţiei din zonele rurale. Prisăcaru – Istoria şi evoluţia Uniunii Europene. munci. In Press 149 . • Acces pe piaţa muncii din statele membre ale UE. retehnologizarea industriei. • Îmbunătăţirea substanţială a nivelului de trai şi a calităţii vieţii întregii populaţii a ţării. costurile aderării coincid cu costurile reformei pentru trecerea la democraţie şi la o economie de piaţă funcţională. . îndeosebi prin accesul la FEOGA şi la tehnologii performante. 2004. modernizarea agriculturii şi transporturilor. . a se stabili şi de a participa la alegeri în orice stat membru.

eliminarea evaziunii fiscale şi reducerea „economiei gri” (subterane). 150 . Rapoartele anuale ale Comisiei Europene Iniţial se convenise ca integrarea să aibă loc simultan.5. la Copenhaga. care acoperea toate domeniile activităţii economice şi social-culturale. .4. . a însemnat un document de 5000 de pagini. pentru toate statele candidate. modernizare şi retehnologizare. prin co-finanţare. Răspunsul Guvernului României la acest chestionar. ajungându-se la împărţirea candidaţilor în 2 „valuri” : valul I. numărul ţărilor aspirante la aderare a crescut de la 6 la 12 şi. . reducerea subvenţiilor de la stat şi eliminarea „găurilor negre” din economie. s-a renunţat la acest principiu. Aceasta înseamnă privatizare. 6. a proiectelor derulate cu sprijinul financiar al UE. Întrucât. apoi. a cerut Comisiei să elaboreze rapoarte anuale în legătură cu măsura în care statele candidate îndeplinesc criteriile de aderare stabilite în 1993. scăderea inflaţiei şi asigurarea stabilităţii monedei naţionale. .îndeplineşte criteriile politice şi legislative pentru aderare. Pentru aprecierea stadiului de pregătire a candidaţilor Uniunea a recurs la două măsuri: . Rapoartele asemănătoare adoptă anual şi Parlamentul European. la 13.eliminarea fărâmiţării şi creşterea exploataţiilor agricole în măsură să asigure practicarea unei agriculturi moderne. Primul raport al Comisiei a fost elaborat în 1997 şi prezentat în faţa Parlamentului European.disciplină financiară şi bugetară strictă. de înalt randament. creşterea productivităţii muncii. respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare în producerea. . transmis Comisiei în iulie 1996. compus din 170 pagini de întrebări. exploatarea şi comercializarea produselor etc.asigurarea de la buget sau din fondurile comunităţilor locale.Consiliul European de la Madrid.nevoia de restructurare a economiei româneşti pentru a fi capabilă să reziste forţelor concurenţiale din economia mondială şi mai ales din Piaţa internă a Uniunii.au fost progrese dar încă nu poate fi apreciată ca având o „economie de piaţă funcţională” ceea ce înseamnă că nu va putea face faţă concurenţei din Piaţa Internă a Uniunii.în 1995 a solicitat ţărilor candidate să răspundă la un chestionar elaborat de Comisia Europeană. din decembrie 1996. toate rapoartele prezentate de Comisie din 1997 încoace au evidenţiat faptul că România: .. format din grupul de 6 ţări de la Luxemburg şi valul II compus din grupul de la Helsinki.

8. Politica regională 22. Impozitarea 11. respectiv de preluare a „acquis-ului comunitar” Declanşarea negocierilor de aderare a României. 9. Statistică 13. Politici industriale 16. Acestea au debutat la 15 februarie 2000. Relaţii externe 151 . 2. Protecţia consumatorilor 24. a decis ca România să înceapă negocierile de aderare în anul următor. Ştiinţă şi cercetare 18. urmând să fie negociate 31 de capitole. Energia 15. Justiţia şi afaceri interne 25. Politica socială şi ocuparea forţei de muncă 14. Uniunea Vamală 26. Cultură şi audio-vizual 21. Uniunea Economică şi Monetară 12. Protecţia mediului înconjurător 23. 6. 7. Libera circulaţie a mărfurilor Libera circulaţie a persoanelor Libera circulaţie a serviciilor Libera circulaţie a capitalului Dreptul societăţilor comerciale (Company Law) Concurenţa Agricultura Pescuitul Transporturi 10. 4. 3. 5. Consiliul European de la Helsinki.se desfăşoară în condiţii bune procesul de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia Comunitară. din decembrie 1999. Educaţie şi formare profesională 19. Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiilor 20. Capitolele de negociere sunt următoarele: 1.. Întreprinderi mici şi mijlocii 17.

152 . România participă la 16 programe comunitare. Delegaţiile sectoriale sunt formate din reprezentanţi ai ministerelor şi celorlalte instituţii ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în transpunerea şi implementarea „acquisului” din domeniul respectiv. sănătate. politici sociale. În cadrul acestui program. Există trei instrumente de pre-aderare care finanţează programe ale Uniunii Europene pentru a asista România în procesul de pregătire pentru aderare. cultură. Diverse Pentru conducerea negocierilor a fost constituită „Delegaţia naţională pentru negocierea aderării României la UE”. Controlul financiar 29.27. formată din delegaţiile sectoriale corespunzătoare fiecărui capitol de negociere. Acestea sunt: PHARE. 1. copreşedinţii acestora şi adjuncţii şefului delegaţiei naţionale. Negociatorul şef al României are rang de ministru-delegat pe lângă primul ministru. ISPA şi SAPARD. cercetare şi dezvoltare tehnologică. Politica externă şi de securitate comună 28. România beneficiază în perioada 2000 – 2006 de o asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE de cca. România a participat la programele comunitare din 1998 în domenii ca: educaţia şi pregătirea profesională a tineretului. Până în vara anului 2003 au fost deschise negocierile asupra tuturor capitolelor şi au fost închise provizoriu 19. În prezent. Prevederi financiare şi bugetare 30. fiind membru al Guvernului. între care: • Socrates II (2000 – 2006) • Leonardo da Vinci II (2000 – 2006) • Tineret (2000 – 2006) • Viaţă (2000 – 2004) • Cultura 2000 (2000 – 2004 • Egalitatea şanselor (2001 – 2005) • Combaterea discriminării (2001 – 2006) Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare) reprezintă un sprijin financiar în vederea reabilitării şi modernizării infrastructurilor de mediu şi transport.5 miliarde EURO. Această participare s-a intensificat după anul 2000. Instituţii 31. ultimele două fiind promovate de UE în sprijinul ţărilor candidate începând cu anul 2000. protecţia mediului.

Spre deosebite de programele PHARE şi ISPA. . Alimentaţiei. Din această cauză. Pădurilor şi Mediului. Satu Mare. În ţara noastră. care are ca obiectiv esenţial implementarea „acquis-ului comunitar” în domeniile respective şi consolidarea cadrului necesar dezvoltării durabile a sectorului agricol şi a zonelor rurale. Este instrumentul financiar pentru agricultură şi dezvoltare rurală. derularea Programului SAPARD presupune existenţa unui sistem instituţional specific şi descentralizat.Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului privat şi a mediului rural în general. La 30 iulie 2002. în sectoarele public şi privat. Programul SAPARD contribuie la: . fiind stabilite pentru început două domenii prioritare: a) Dezvoltarea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole. .Administraţia Naţională a Drumurilor pentru infrastructura rutieră. managementul tehnic şi financiar al Programului SAPARD. Agenţia SAPARD din România a fost acreditată de către Comisia Europeană. Agenţia are în subordine 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD. În prezent.În gestionarea Programului ISPA un rol important revine autorităţilor responsabile cu implementarea măsurilor ISPA care organizează licitaţii. se ridică la 155 milioane EURO. în România structurile instituţionale responsabile cu managementul tehnic şi financiar al Programului SAPARD. . precum şi gestionarea fondurilor revin în totalitate ţărilor candidate. Craiova.Dezvoltarea zonelor rurale în scopul valorificării potenţialului natural.Ministerul Finanţelor Publice pentru proiectele de mediu.Compania Naţională a Căilor Ferate Române pentru proiectele vizând infrastructura de căi ferate. . în cadrul acestui program. contractează şi efectuează plăţile. inclusiv României. aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Responsabilă pentru implementarea tehnică şi financiară a programului este Agenţia SAPARD – instituţie cu personalitate juridică. Programul SAPARD se derulează pe bază de proiecte. Contribuţia financiară anuală a UE alocată României.Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei. Programul SAPARD (Programul Special de Pre-aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. asigură realizarea tehnică a proiectelor: . Timişoara. precum şi legislaţia necesară sunt deplin funcţionale. situate în oraşele Iaşi. economic şi uman de care acestea dispun. Alba Iulia şi Bucureşti. Constanţa. Târgovişte. 153 . b) Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale.

În aceste condiţii.Îndeplinirea criteriului de economie de piaţă funcţională. .Pentru a cunoaşte condiţiile de acces la acest program. Consiliul a elaborat pentru România o „Foaie de parcurs” (Road Map) cu o serie de măsuri pe care România trebuie să le îndeplinească. mai ales că şi alte ţări precum Turcia şi Croaţia ar dori să se alăture României şi Bulgariei. . Între acestea amintim: . solicitanţii au la dispoziţie un „Ghid al solicitantului”. Această situaţie de nedorit ar împinge aderarea noastră spre 2010. din decembrie 2002. după care ar urma ratificarea acestuia pe parcursul unui an şi jumătate. a reţinut anul 2007 ca ţintă a aderării României şi Bulgariei la Uniunii Europeană.Reforma justiţiei şi a administraţiei publice. * * * România şi-a propus să încheie negocierile de aderare la sfârşitul anului 2004 cu actuala Comisie Europeană care îşi încheie mandatul în octombrie 2004 Aceasta ar permite semnarea Tratatului de aderare în prima parte a anului 2005. 154 . Pentru aceasta. aderarea efectivă a României la UE ar putea avea loc începând cu 1 ianuarie 2007. În cazul în care negocierile nu vor fi încheiate la sfârşitul anului 2004. Consiliul European de la Laeken.Combaterea corupţiei. există riscul ca noua Comisie Europeană şi cele 10 ţări care vor adera la 1 mai 2004 să solicite o reluare a negocierilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful