P. 1
HOT Nr.518 Din 1995 - Actualizata

HOT Nr.518 Din 1995 - Actualizata

|Views: 320|Likes:
Published by pmars

More info:

Published by: pmars on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

HOTĂRÂRE nr.

518 din 10 iulie 1995(*actualizată*)
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului roman trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
(actualizată pana la data de 6 ianuarie 2005*)
EMITET! G!"#$%
&&&&&&&&&&&&&&
*) 'e(tul iniţial a )ost publicat în *+$,'+#% +-,.,/% $#0 152 din 13 iulie
13350 /ceasta este )orma actualizată de 40.0 5.entrul 'eritorial de .alcul
"lectronic5 40/0 6iatra $eamt pana la data de 6 ianuarie 20057 cu modi)icările şi
completările aduse de8 9+':#;#"/ $r0 606 din 26 iulie 1336< 9+':#;#"/ nr0 220 din
22 iulie 133=< 9+':#;#"/ nr0 >53 din 6 mai 1333< 9+':#;#"/ nr0 >1> din = martie
2001< 9+':#;#"/ nr0 2>6 din >0 aprilie 2002< 9+':#;#"/ nr0 5=? din 1> iunie 2002<
9+':#;#"/ nr0 1025? din ? noiembrie 2002< 9+':#;#"/ nr0 105?0 din 1= decembrie
200>< 9+':#;#"/ nr0 30 din 23 ianuarie 2002< 9+':#;#"/ nr0 ?20 din 12 mai 2002<
9+':#;#"/ nr0 ?21 din 12 mai 2002< 9+':#;#"/ nr0 10162 din 2> iulie 2002<
9+':#;#"/ nr0 10=15 din 2= octombrie 2002< 9+':#;#"/ nr0 20252 din 2= decembrie
20020
Guvernul #om@niei Aotărăşte8
./60 1
Bispoziţii generale
/#'0 1
6revederile prezentei Aotărîri se aplica personalului trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind8
a) vizite o)iciale7 tratative (negocieri)7 consultări7 încAeieri de
convenţii7 acorduri şi alte asemenea înţelegeri<
b) participari la tîrguri şi e(poziţii< prospectarea pieţei< acţiuni de
cooperare economică şi teAnico&ştiinţi)ică< contractari şi alte acţiuni care
decurg din e(ecutarea contractelor de comerţ e(terior<
c) documentare7 scAimb de e(perienta<
d) cursuri şi stagii de practica şi specializare sau per)ecţionare7 inclusiv
participarea elevilor7 studenţilor şi cadrelor didactice insotitoare la olimpiade
şi concursuri în domeniul învăţămîntului<
e) participari la congrese7 con)erinţe7 simpozioane7 seminarii7 colocvii sau
alte reuniuni7 care prezintă interes pentru activitatea speci)ica a unităţii7
precum şi la mani)estări ştiinţi)ice7 culturale7 artistice7 sportive şi altele
asemenea<
)) primiri de titluri7 grade pro)esionale7 distincţii sau premii con)erite
pentru realizari ştiinţi)ice7 culturale7 artistice sau sportive<
g) des)ăşurarea unei activităţi ştiinţi)ice7 culturale7 artistice sau
sportive7 temporare7 )ără dobindirea calităţii de salariat a partenerului e(tern7
precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de pro)esor vizitator<
A) control şi îndrumare la misiuni diplomatice7 o)icii consulare şi alte
asemenea reprezentante în străinătate<
i) e(ecutări de lucrări de construcţii7 reparaţii şi amenaCări la imobilele
misiunilor diplomatice7 o)iciilor consulare şi ale celorlalte )orme de
reprezentare în străinătate7 precum şi ducerea şi aducerea pe roti a miCloacelor
auto aparţinînd acestor reprezentante<
C) asigurarea protecţiei demnitarilor romani pe timpul cat aceştia se
deplaseaza în străinătate de către personalul specializat din cadrul 4erviciului
de 6rotecţie şi 6aza sau din alte unităţi din sistemul de apărare7 ordine publica
şi siguranta nationala7 dacă în sistemele respective este prevăzută o asemenea
activitate<
D) e(ercitii7 aplicaţii7 ateliere de lucru7 controale la unităţile militare
participante la misiuni de menţinere a păcii7 cursuri la şcoli şi academii
militare0
l) crearea şi consolidarea democraţiei7 a prosperitatii7 cooperării şi
stabilitatii în "uropa de 4ud&"st7 ca etapa preliminară a integrării statelor
regiunii în structurile euroatlantice0
&&&&&&&&&&&&&
%itera C) a art0 1 a )ost modi)icată de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133=
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=<
%itera D) a art0 1 a )ost introdusă de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133=
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=<
%itera l) a art0 1 a )ost introdusă de 9+':#;#"/ nr0 >1> din = martie 2001
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 1>> din 13 martie 20010
/#'0 2
*inisterele7 celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice7
precum şi alte instituţii publice7 care trimit personal în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar7 vor lua măsuri pentru8
a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport
strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii<
b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinînd seama de speci)icul
activităţii pentru care are loc deplasarea7 precum şi organizarea temeinica a
acesteia<
c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în
cauza la întoarcerea din deplasare7 pe baza de raport scris7 înaintat la
conducerea unităţii trimitatoare şi valori)icarea optima a acestora0
/#'0 >
(1) Beplasarea unor delegaţi în străinătate7 pe baza de invitaţie primită din
partea unor organizaţii sau a altor parteneri e(terni7 cu suportarea integrala
sau parţială de către aceştia a cAeltuielilor7 poate avea loc numai cu aprobarea
prealabilă a unităţii trimitatoare0
(2) Bacă invitaţia nu se re)eră la o anumită persoana şi e(ista mai mulţi
candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare7 selecţia şi trimiterea lor în
străinătate se vor )ace pe baza de concurs sau prin numirea de către conducerea
unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia0
/#'0 2
(1) *inisterele7 celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice7
precum şi alte instituţii publice pot trimite în străinătate7 în cadrul
delegatiilor proprii7 şi salariaţi ai altor instituţii publice7 cu aprobarea
conducerii unităţilor de la care provin7 precum şi alţi specialişti cu care s&au
încAeiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii7 în măsura
în care prin convenţiile civile respective s&a prevăzut acest lucru< cAeltuielile
de deplasare a)erente7 cu e(cepţia drepturilor prevăzute la art0 5 alin0 (1) lit0
E7 se suporta de către unitatea trimitatoare0
(1F1) 6entru reprezentanţii mass&media7 în cazul în care aceştia sunt
invitaţi de către primul&ministru7 cAeltuielile de deplasare a)erente7 cu
e(cepţia drepturilor prevăzute la art0 5 alin0 (1) lit0 E7 se suporta din bugetul
4ecretariatului General al Guvernului0
(2) 6e timpul deplasarii în străinătate7 în condiţiile prezentei Aotăr@ri7
primul&ministru7 miniştrii de stat şi miniştrii pot bene)icia7 la cererea
acestora7 de asistenta medicală prestată de personal medical roman de
specialitate7 cAeltuielile de deplasare a)erente personalului medical7 cu
e(cepţia drepturilor prevăzute la art0 5 alin0 (1) lit0 E7 suportandu&se de către
unitatea trimitatoare0
&&&&&&&&&&&&&
/rt0 2 a )ost modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133= publicată în
*+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=<
/lin0 (1F1) al art0 2 a )ost introdus de 9+':#;#"/ nr0 2>6 din >0 aprilie
2002 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 >21 din 15 mai 20020
/#'0 5
(1) 6ersonalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei Aotărîri i se
acorda8
/0 Gn străinătate8
a) o indemnizaţie zilnica în valuta7 denumita în continuare diurna7 în
vederea acoperirii cAeltuielilor de Arana7 a celor marunte uzuale7 precum şi a
costului transportului în interiorul localităţii în care îşi des)ăşoară
activitatea<
b) o suma zilnica în valuta7 denumita în continuare pla)on de cazare7 în
limita căreia personalul trebuie sa&şi acopere cAeltuielile de cazare0
E0 Gn ţara8
a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare7 pe toată durata
deplasarii7 în cazul personalului care7 pe timpul deplasarii în străinătate7 îşi
menţine calitatea de salariat<
b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de baza şi
sporul de vecAime7 corespunzător )uncţiei şi gradului pro)esional7 în cazul
personalului care se deplaseaza în interesul unităţii trimitatoare7 pentru a
participa la cursuri şi stagii de practica şi specializare sau per)ecţionare7 cu
suportarea parţială sau integrala a cAeltuielilor de către di)erite organizaţii
sau alţi parteneri e(terni7 pe o durata care depăşeşte 30 de zile calendaristice
şi căruia7 pe timpul absentei din ţara7 i se suspenda contractul de munca7 după
cum urmează8
& 25H pentru acoperirea cAeltuielilor legate de întreţinerea locuinţei<
& 25H pentru )iecare copil sau părinte a)lat în întreţinere7 potrivit legii7
în ţara7 precum şi pentru soţulIsotia care nu realizează venituri0
4umele acordate potrivit prevederilor lit0 E0b) nu pot sa depăşească 100H din
salariul de baza şi sporul de vecAime7 stabilite prin contractul individual de
munca7 actualizate potrivit inde(arilor aprobate0
(2) Brepturile prevăzute la alin0 (1) lit0 E0b) se acorda cu condiţia
semnării7 de către persoanele în cauza7 a unui act adiţional la contractul de
munca7 prin care se obliga ca7 după întoarcerea în ţara7 sa lucreze o anumită
perioada în cadrul unităţii trimitatoare7 indi)erent de durata deplasarii în
străinătate0
(>) /ctul adiţional la contractul de munca menţionat la alin0 (2) se încAeie
şi în cazul personalului care se deplaseaza în străinătate pentru documentare şi
scAimb de e(perienta0
Gn cazul nerespectării acestei obligaţii7 persoanele bene)iciare vor restitui
cAeltuielile e)ectuate de către unitatea trimitatoare0
(2) .adrele militare în activitate care se deplaseaza în străinătate în
condiţiile prevăzute la alin0 (1) lit0 E0b) sunt eliberate din )uncţii în temeiul
art0 2 lit0 a) din %egea nr0 =0I1335 privind statutul cadrelor militare şi
bene)iciază pe timpul absentei din ţara de indemnizaţia lunară în lei7 calculată
în raport cu solda de baza0
&&&&&&&&&&&&&
/lin0 (2) al art0 5 a )ost introdus de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133=
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=0
/#'0 5F1
(1) 6ersonalul militar şi civil din *inisterul /părării $aţionale şi din
*inisterul /dministraţiei şi ,nternelor7 care participa în străinătate la
cursuri7 stagii de practica şi specializare7 per)ecţionare sau alte activităţi7
inclusiv la cele )inanţate de di)erite organizaţii ori de alţi parteneri e(terni7
este obligat ca înainte de începerea acestora sa semneze un angaCament7 respectiv
un act adiţional la contractul individual de munca0 *odelele de angaCament şi de
act adiţional se stabilesc prin ordin al ministrului0
(2) 6rin angaCament7 respectiv prin act adiţional7 persoanele prevăzute la
alin0 (1) se obliga ca după întoarcerea în ţara sa îşi des)ăşoare activitatea în
*inisterul /părării $aţionale7 respectiv în *inisterul /dministraţiei şi
,nternelor7 o perioada determinata7 stabilită prin ordin al ministrului0
(>) Gn cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin0 (2)7 precum şi în
situaţia e(matricularii sau părăsirii cursului7 a stagiului de practica7 de
specializare7 de per)ecţionare şi a altor activităţi7 din motive imputabile lor7
al demisiei ori al încetării raportului de munca pentru comiterea unor
in)racţiuni sau săv@rşirea unor abateri grave7 încălcarea în mod repetat a
obligaţiilor de munca7 inclusiv a normelor de comportare în unităţile militare
ori c@nd mani)esta dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de
serviciu sau în per)ecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate7
persoanele prevăzute la alin0 (1) restituie at@t cAeltuielile e)ectuate de
*inisterul /părării $aţionale7 respectiv de *inisterul /dministraţiei şi
,nternelor7 cat şi cAeltuielile suportate de di)erite organizaţii sau partenerii
e(terni7 la solicitarea acestora7 pentru transport7 Arana7 cazare7 bursa7 precum
şi alte cAeltuieli e)ectuate în acest scop0
(2) 4umele recuperate se vor )ace venit la bugetul de stat sau vor reintregi
creditele bugetare în condiţiile legii7 iar cele reprezent@nd cAeltuielile
e)ectuate de organizaţiile sau partenerii e(terni se rambursează acestora0
(5) 6revederile alin0 (1) nu sunt aplicabile personalului militar şi civil
care des)ăşoară misiuni în cadrul )orţelor de menţinere a păcii sub egida +0$007
$0/0'0+0 sau a altor organizaţii internaţionale7 precum şi personalului încadrat
în batalioanele mi(te7 constituite între /rmata #om@niei şi armatele altor tari0
&&&&&&&&&&&&&
/rt0 5F1 a )ost introdus de 9+':#;#"/ nr0 5=? din 1> iunie 2002 publicată în
*+$,'+#% +-,.,/% nr0 2>3 din 22 iunie 20020
/#'0 6
(1) *inisterele şi celelalte unităţi trimitatoare mai suporta în valuta şi în
lei7 după caz7 pe lîngă drepturile prevăzute la art0 5 alin0 (1)7 şi următoarele
alte cAeltuieli8
a) costul transportului în tra)ic internaţional7 cel între localităţile din
ţara în care personalul îşi des)ăşoară activitatea7 precum şi pe distanta dus&
întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare<
b) costul transportului documentaţiilor7 mostrelor şi al altor materiale sau
obiecte necesare îndeplinirii misiunii<
c) cAeltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente speci)ice unor tari
sau localităţi cu clima greu de suportat7 pentru spitalizare şi intervenţii
cAirurgicale în cazuri de urgenta7 stabilite de *inisterul 4ănătăţii7 precum şi
cAeltuielile privind asigurarea medicală a persoanelor care )ac parte din
delegatiile o)iciale<
d) cAeltuielile în legatura cu decesul în străinătate şi transportul în ţara
al celor decedati<
e) comisioanele şi ta(ele bancare7 cAeltuielile pentru obţinerea vizelor de
intrare în ţările respective7 de rezervare a locurilor în miCloacele de
transport7 ta(ele de aeroport7 comisioanele de rezervare a camerelor de Aotel şi
altele asemenea<
)) ta(ele de înscriere şiIsau de participare la congrese7 con)erinţe7
simpozioane7 seminarii7 colocvii sau la alte reuniuni7 precum şi la mani)estări
ştiinţi)ice7 culturale7 artistice7 sportive şi altele asemenea7 în condiţiile
stabilite de organizatori0
g) cAeltuielile necesare acAiziţionării materialelor de reprezentare7 pentru
a )i o)erite partenerilor străini7 pentru promovarea unitară a simbolurilor
naţionale şi ale armatei7 cu ocazia des)ăşurării unor activităţi comune cu
reprezentanţii altor armate7 în limita sumei de 500 dolari 400/07 la valoarea de
scAimb leuIdolar 400/0 stabilită de Eanca $ationala a #om@niei7 la data
aprobării e(ecutării misiunii0 .ondiţiile în care pot )i acordate7 limitele
ma(ime7 în raport cu nivelul de reprezentare7 precum şi modul de Custi)icare a
acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale0
(2) Gn situaţia în care partenerii e(terni rambursează delegaţilor7 parţial
sau integral7 cAeltuielile prevăzute la alin0 (1)7 aceştia au obligaţia ca la
întoarcerea din deplasare sa depună în contul unităţilor trimitatoare sumele
primite7 dar nu mai mult decît nivelul sumelor avansate sau suportate de către
aceste unităţi0
&&&&&&&&&&&&&
%itera c) a alin0 (1) al art0 6 a )ost modi)icată de 9+':#;#"/ nr0 2>6 din >0
aprilie 2002 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 >21 din 15 mai 2002<
%itera )) a alin0 (1) al art0 6 a )ost introdusă de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22
iulie 133= publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=0
%itera g) a alin0 (1) al art0 6 a )ost introdusă de art0 , din 9+':#;#"/ nr0
20252 din 2= decembrie 20027 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 1= din 6 ianuarie
20050
./60 2
,ndemnizaţii în valuta
4ecţiunea ,
Biurna
/#'0 ?
(1) Biurna în valuta se di)erentiaza pe doua categorii şi se acorda la
nivelul prevăzut pentru )iecare ţara în care are loc deplasarea7 potrivit ane(ei0
(2) 6erioada pentru care se acorda diurna în valuta se determina în )uncţie
de miClocul de transport )olosit7 avîndu&se în vedere8
a) momentul decolarii avionului7 la plecarea în străinătate7 şi momentul
aterizarii avionului7 la sosirea în ţara7 şi de pe aeroporturile care constituie
puncte de trecere a )rontierei de stat a #om@niei<
b) momentul trecerii cu trenul sau cu miCloacele auto prin punctele de
trecere a )rontierei sau de stat a #om@niei7 atît la plecarea în străinătate7 cît
şi la înapoierea în ţara0
(>) 6entru )racţiunile de timp care nu insumeaza 22 de ore7 diurna se acorda
ast)el8 50H pînă la 12 ore şi 100H pentru perioada care depăşeşte 12 ore0
(2) .onducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimitatoare este obligată
sa ia măsurile necesare ca deplasarea personalului sa aibă loc7 pe cît posibil7
)ără întreruperea călătoriei0
(5) Gn cazul întreruperii călătoriei7 determinata de programul de zbor al
avioanelor7 drepturile de diurna şi cazare ale personalului se acorda7 în
continuare7 la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie7 numai dacă seCurul pe
perioada respectiva nu este asigurat de către companiile care e)ectuează
transportul0
/#'0 =
(1) 6ersonalul trimis în străinătate7 în condiţiile prezentei Aotărîri7
bene)iciază de 50H din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea7
potrivit categoriei în care se încadrează7 în cazul în care cAeltuielile pentru
masa se suporta de către partenerii e(terni0
(2) 6revederile alin0 (1) se aplica corespunzător şi8
a) personalului care pe timpul deplasarii în străinătate se interneaza în
spital7 pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei Aotărîri<
b) membrilor colectivelor sportive7 artistice7 ştiinţi)ice şi altele
asemenea7 în situaţia în care cAeltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în
străinătate se suporta din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau
mani)estărilor la care iau parte7 la nivelul comunicat de către aceştia0
/#'0 =F1
*uncitorii romani care se deplaseaza în străinătate pentru e(ecutări de
lucrări de construcţii7 reparaţii şi amenaCări la imobilele misiunilor
diplomatice7 o)iciilor consulare şi ale celorlalte )orme de reprezentare în
străinătate au dreptul la o diurna în valuta în cuantum de ?5H din diurna de
categoria ,7 prevăzută în ane(a0
&&&&&&&&&&&&&
/rt0 =F1 a )ost introdus de 9+':#G#"/ $r0 606 din 26 iulie 1336 publicată în
*+$,'+#% +-,.,/% $#0 1?? din 5 august 13360
4ecţiunea a ,,&a
.azarea
/#'0 3
(1) 6la)onul de cazare se acorda în raport cu categoria de diurna în care se
încadrează personalul7 la nivelul prevăzut pentru )iecare ţara în care are loc
deplasarea7 potrivit ane(ei0
(2) 6la)oanele de cazare la care are dreptul personalul participant la
di)erite mani)estări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acorda la
nivelul corespunzător tari)elor practicate de către Aotelurile în care au loc
mani)estările respective7 pe baza comunicării primite din partea organizatorilor
sau a reprezentantelor #om@niei din ţările respective0
(>) Gn situaţia în care cazarea nu poate )i asigurata la unităţi Aoteliere
sau altele asemenea7 personalul poate sa încAirieze şi locuinţe7 însă cu plata
unei sume în limita a ?5H din pla)onul de cazare0
(2) "ventualele plati pentru cazare7 care depăşesc pla)oanele stabilite în
condiţiile prezentei Aotărîri7 se aproba7 în cazuri temeinic Custi)icate7 de
către conducerile unităţilor trimitatoare7 pe baza documentelor de plata0
(5) 6rin cAeltuieli de cazare se înţelege7 pe lîngă tari)ele sau cAiria
plătite7 şi eventualele ta(e obligatorii pe plan local7 precum şi costul micului
deCun7 atunci cînd acesta este inclus în tari)0
./60 >
'ransportul
/#'0 10
(1) 6ersonalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei Aotărîri are
dreptul sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul0
Be asemenea7 personalul poate sa calatoreasca şi cu miCloace auto în situaţia
în care cAeltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte
unităţi trimitatoare sînt in)erioare tari)elor practicate în cazul călătoriei cu
avionul0
(2) 6ersonalul poate sa calatoreasca cu avionul7 ast)el8
a) business class7 personalul care se încadrează la categoria a ,,&a de
diurna7 cu e(cepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai
acestora7 care pot sa calatoreasca şi cu clasa ,<
b) la clasa economică7 restul personalului0
(>) 'ransportul delegatiilor conduse de către primul&ministru se poate )ace
şi cu avioane care e)ectuează curse speciale0
Be asemenea7 în cazuri urgente7 cu aprobarea primului&ministru7 se pot
deplasa în străinătate cu avioane care e)ectuează curse speciale şi delegatiile
conduse de către miniştrii de stat7 miniştri7 secretarul general al Guvernului şi
de şe)ul 4tatului *aCor General al /rmatei0
(2) .u aprobarea ministrului a)acerilor e(terne7 pe anumite rute7 curierii
diplomatici pot sa calatoreasca cu avionul şi la business class0
(5) .u aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare7 personalul care se
încadrează la categoria , de diurna poate sa calatoreasca şi la business class7
în situaţia în care nu sînt locuri la clasa economică7 iar plecarea în delegaţie
nu poate )i amînată0
(6) 6ersonalul poate sa calatoreasca cu trenul7 ast)el8
& miniştrii şi personalul încadrat în )uncţii similare sau superioare7 la
clasa , cu vagon de dormit7 cuseta singele<
& curierii diplomatici7 la clasa , cu vagon de dormit7 cabina cu doua locuri<
& restul personalului7 la clasa , cu vagon de dormit7 un loc în cuseta de 2&2
locuri0
(?) 'ransportul dus&întors7 pe distanta dintre aeroport sau gara şi locul de
cazare7 se )ace cu miCloacele de transport în comun sau cu ta(iul0
(=) 6entru îndeplinirea programului stabilit se pot încAiria at@t miCloace de
transport7 în vederea deplasarii în grup7 în interiorul tarii de destinaţie7 cat
şi di)erite miCloace de comunicaţii7 cu acordul prealabil al conducatorului
unităţii trimitatoare7 decontarea cAeltuielilor a)erente urm@nd sa se )acă7
potrivit legii7 pe baza de documente Custi)icative0
&&&&&&&&&&&&&&
/lin0 (>) al art0 10 a )ost modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133=
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=<
/lin0 (=) al art0 10 a )ost introdus de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133=
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=0
./60 2
/lte cAeltuieli
/#'0 11
(1) !aluta necesară pentru acoperirea unor eventuale cAeltuieli neprevăzute7
precum şi a celor pentru convorbiri tele)onice7 tele(7 comisioane de scAimb7
di)erenţe de tari) la cazare şi altele asemenea7 necesare îndeplinirii misiunii7
se acorda în limita unei sume de pana la 50H din totalul diurnei şi al pla)onului
de cazare la care are dreptul personalul0
(2) Be asemenea7 cu aprobarea primului&ministru7 secretarul general al
Guvernului şi miniştrii conducatori de delegaţii o)iciale în străinătate pot sa
bene)icieze de o suma în valuta în limita a 10000 dolari 400/07 în vederea
acoperirii unor cAeltuieli de ordin protocolar0 6rimul&ministru poate sa
e)ectueze ast)el de cAeltuieli pana la 20000 dolari 400/0
(>) Gn cazul personalului care se deplaseaza cu miCloace auto7 inclusiv cu
cele proprietate personală7 unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare
pentru plata carburantilor şi a lubri)iantilor7 ţinînd seama de consumul speci)ic
al acestora7 precum şi pentru plata ta(elor rutiere7 de transbordare sau a altor
asemenea cAeltuieli7 inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă7 respectiv
cartea verde0 Be asemenea7 unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare
acoperirii cAeltuielilor de cazare7 în condiţiile prezentei Aotărîri7 după
parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 Dm0 4umele necesare pentru
destinatiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valuta7 în
)uncţie de ţara în care se e)ectuează cAeltuielile respective0
&&&&&&&&&&&&&
/lin0 (1) al art0 11 a )opst modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 220 din 22 iulie 133=
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=0
/lin0 (2) al art0 11 a )ost modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 2>6 din >0 aprilie
2002 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 >21 din 15 mai 20020
./60 5
*odul de acordare şi de Custi)icare a sumelor cAeltuite în valuta
/#'0 12
(1) 4umele în valuta cuvenite personalului7 în condiţiile stabilite prin
prezenta Aotărîre7 se acorda sub )orma de avans0
(2) Justi)icarea sumelor cAeltuite în valuta7 cu e(cepţia celor reprezentind
drepturile de diurna7 se )ace pe baza de documente şi se aproba de către
conducătorii unităţilor trimitatoare< în cazul cAeltuielilor medicale este
necesar şi avizul policlinicii de specialitate0
(>) Gn situaţia în care în unele tari7 potrivit practicii e(istente pe plan
local7 nu se eliberează documente sau acestea sînt reţinute de către autorităţi7
sumele cAeltuite se Custi)ica pe baza de declaraţie data pe propria răspundere0
Gn ţările în care #om@nia are reprezentante7 declaraţia se con)irma de către
aceste reprezentante7 dacă pentru obţinerea acestei con)irmări nu sînt necesare
cAeltuieli de deplasare0
/#'0 1>
(1) 4umele în valuta )olosite în alte scopuri7 pierdute7 )urate sau cAeltuite
)ără respectarea condiţiilor în care au )ost acordate potrivit prezentei
Aotărîri7 se recuperează în valuta de cei vinovaţi0
(2) "ventualele penalităţi de intirziere se calculează în lei7 pe baza
cursului de scAimb valutar la data depunerii sumei datorate0
/#'0 12
#ecuperarea avansului neCusti)icat sau a sumelor rămase necAeltuite şi
nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege7 inclusiv penalitatilor de
intirziere7 se )ace pe baza de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii
trimitatoare7 la propunerea compartimentului )inanciar&contabil al unităţii care
a acordat avansul în valuta7 indi)erent de unitatea la care este încadrat în
munca titularul de avans0
./60 6
Bispoziţii )inale
/#'0 15
(1) Be drepturile stabilite prin prezenta Aotărîre bene)iciază şi personalul
care participa la unele acţiuni organizate de către partenerii e(terni7 dar numai
în măsura în care7 din documentele primite sau din înţelegerile încAeiate7
rezulta ca partenerii în cauza nu suporta integral cAeltuielile de deplasare0
(2) Gn ast)el de cazuri7 cu aprobarea conducerii ministerelor sau a
celorlalte unităţi trimitatoare7 personalul menţionat la alin0 (1) poate sa
bene)icieze şi de8
a) diurna şi cazare în valuta7 pe timpul necesar călătoriei pînă la
localitatea de destinaţie7 respectiv pînă la data preluării personalului de către
organizaţiile sau partenerii e(terni7 precum şi pe timpul revenirii în ţara7 în
)uncţie de orarele miCloacelor de transport<
b) di)erenţa de diurna în valuta7 dacă sumele acordate de către organizaţiile
sau partenerii e(terni respectivi sînt sub nivelul baremurilor la care are
dreptul personalul7 potrivit categoriei în care se încadrează0
/#'0 16
(1) 6revederile prezentei Aotărîri se aplica şi personalului din regiile
autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau maCoritar de stat7
care se deplaseaza temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a
acţiunilor menţionate la art0 10
(2) Brepturile şi obligaţiile personalului roman trimis în străinătate de
către 6resedintie7 organele autorităţii legislative7 Cudecătoreşti şi de alte
organe ale autorităţii publice7 pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar7 se stabilesc prin reglementări proprii7 aprobate potrivit legii0
/#'0 1?
(1) 4e recomanda agenţilor economici7 alţii decît cei prevăzuţi la art0 16
alin0 (1)7 precum şi )undaţiilor7 asociaţiilor şi altor asemenea7 sa aplice în
mod corespunzător prevederile prezentei Aotărîri0
(2) Gn situaţia în care persoanele Curidice prevăzute la alin0 (1) acorda
drepturi superioare7 cAeltuielile e)ectuate cu aceasta destinaţie7 care se au în
vedere la calcularea pro)itului impozabil7 nu pot depăşi pe cele cuvenite
personalului respectiv7 în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta
Aotărîre0
/#'0 1=
/ne(a )ace parte integrantă din prezenta Aotărîre0
/#'0 13
Gn măsura în care prezenta Aotărîre nu prevede alt)el7 dispoziţiile sale se
completează cu prevederile legale în vigoare re)eritoare la acordarea7
cAeltuirea7 Custi)icarea7 evidenta şi controlul sumelor puse la dispoziţia
personalului care se deplaseaza în interesul serviciului pe teritoriul #om@niei0
/#'0 20
6revederile prezentei Aotărîri se aplica începînd cu data de 1 iulie 13350 .u
aceeaşi data se abroga 9otărîrea Guvernului nr0 62? din 26 noiembrie 133>7
republicată7 precum şi orice alte dispoziţii contrare0
p0 6#,*&*,$,4'#
B/$ *,#."/ 6+6"4.7
ministru de stat7
ministrul muncii şi protecţiei sociale
.ontrasemnează8
&&&&&&&&&&&&&&&
p0 *inistru de stat7 ministrul )inanţelor7
$icolae .onstantinescu7
secretar de stat
*inistru de stat7 ministrul a)acerilor e(terne7
'eodor !iorel *elescanu
p0 *inistru de stat7
ministrul muncii şi protecţiei sociale7
/drian $eacsu7
secretar de stat
/$"K/ 1
*'*
/0 $ivelul diurnelor şi al pla)oanelor de cazare
LMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMO
P$r0 P Qara P !aluta P .ategoriile de P 6la)oanele de P
Pcrt0P P P diurna P cazare P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMNMMMMMMMMSMMMMMMMMNMMMMMMMT
P P P P , P ,, P / P E P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 10P/)ganistan P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 20P/)rica de 4ud (#epublica)P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >0P/lbania P euro P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 20P/lgeria P U P >2 P 51 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 50P/nglia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 60P/ngola P U P >2 P 51 P 120 P 2=0P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?0P/ntigua şi Earbuda P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =0P/ntile P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 30P/rabia 4audita P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 100P/rgentina P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 110P/rmenia P U P >= P 60 P 120 P 2=0P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 120P/ustralia P U P >= P 60 P 160 P >20P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 1>0P/ustria P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 120P/zerbaidCan P U P >= P 60 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 150PEaAamas P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 160PEaArain P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 1?0PEangladesA P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 1=0PEelarus P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 130PEelgia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 200PEenin P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 210PEolivia P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 220PEotsVana P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 2>0PEosnia şi 9erzegovina P euro P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 220PErazilia P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 250PEulgaria P euro P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 260PEurDina -aso P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 2?0PEurundi P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 2=0P.ambodgia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 230P.amerun P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >00P.anada P U P >= P 60 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >10P.apul !erde P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >20P.eAia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >>0P.entrala)ricana P U P >2 P 51 P 100 P 200P
P P(#epublica) P P P P P P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >20P.Aile P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >50P.Aineza (#epublica P U P >= P 60 P 120 P 2=0P
P P6opulara) P P P P P P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >60P.iad P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >?0P.ipru P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >=0P.oasta de -ildes P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P >30P.olumbia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 200P.ongo P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 210P.oreea de 4ud P U P >= P 60 P 1=0 P >60P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 220P.oreeana (#epublica P euro P >0 P 2= P 120 P 220P
P P6opulara Bemocrata) P P P P P P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 2>0P.osta #ica P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 220P.roatia P euro P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 250P.uba P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 260PBanemarca P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 2?0PBCibouti P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 2=0PBominicana (#epublica) P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 230P"cuador P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 500P"gipt P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 510P"lvetia P euro P >= P 60 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 520P"miratele /rabe nite P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 5>0P"stonia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 520P"tiopia P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 550P-iCi P U P >= P 60 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 560P-ilipine P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 5?0P-inlanda P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 5=0P-ranta P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 530PGabon P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 600PGambia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 610PGeorgia P U P >= P 60 P 160 P >20P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 620PGermania P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 6>0PGAana P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 620PGrecia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 650PGuatemala P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 660PGuineea P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 6?0PGuineea&Eissau P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 6=0PGuineea "cuatoriala P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 630PGuWana P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?00P9aiti P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?10P9onduras P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?20P9ong Xong P 4B P 5> P =5 P 250 P 500P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?>0P,ndia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?20P,ndonezia P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?50P,ordania P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?60P,raD P 4B P 60 P 36 P =0 P 160P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ??0P,ran P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?=0P,rlanda P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ?30P,slanda P euro P >5 P 56 P 1>0 P 260P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =00P,srael P U P >= P 60 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =10P,talia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =20P4erbia şi *untenegru P euro P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =>0PJamaica P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =20PJaponia P U P 5> P =2 P 250 P 500P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =50PXazaAstan P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =60PXenWa P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =?0PXargazstan P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P ==0PXuVait P U P >= P 60 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P =30P%aos P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 300P%esotAo P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 310P%etonia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 320P%iban P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 3>0P%iberia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 320P%ibia P U P >= P 60 P 1>0 P 260P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 350P%ituania P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 360P%u(emburg P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 3?0P*acedonia ()osta P euro P >2 P 51 P 100 P 200P
P P#epublica ,ugoslava a P P P P P P
P P*acedoniei) P P P P P P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 3=0P*adagascar P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P 330P*alaWsia P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1000P*ali P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1010P*alta P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1020P*aroc P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P10>0P*auritania P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1020P*auritius P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1050P*e(ic P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1060P*oldova P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P10?0P*ongolia P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P10=0P*ozambic P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1030P*Wanmar P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1100P$amibia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1110P$epal P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1120P$icaragua P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P11>0P$iger P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1120P$igeria P U P >2 P 51 P 160 P >20P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1150P$orvegia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1160P$oua Yeelanda P U P >= P 60 P 160 P >20P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P11?0P0landa P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P11=0P0man P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1130P6aDistan P U P >2 P 51 P 120 P 2=0P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1200P6anama P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1210P6apua&$oua Guinee P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1220P6araguaW P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P12>0P6eru P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1220P6olonia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1250P6ortugalia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1260PZatar P U P >= P 60 P 120 P 2=0P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P12?0P#Vanda P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P12=0P-ederaţia #usa P U P 2? P ?5 P 120 P 2=0P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1230P4alvador P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>00P4ao 'ome şi 6rincipe P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>10P4enegal P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>20P4ierra %eone P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>>0P4ingapore P U P >= P 60 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>20P4iria P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>50P4lovacia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>60P4lovenia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>?0P4omalia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>=0P4pania P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1>30P4ri %anDa P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1200P400/0 P U P 5> P =2 P 210 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1210P4udan P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1220P4uedia P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P12>0P4urinam P U P >2 P 51 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1220P'adCiDistan P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1250P'anzania P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1260P'aiVan P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P12?0P'Aailanda P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P12=0P'ogo P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1230P'unisia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1500P'urcia P U P >= P 60 P 120 P 2=0P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1510P'urDmenistan P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1520Pcraina P U P >= P 60 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P15>0Pganda P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1520Pngaria P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1550PruguaW P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1560PzbeDistan P U P >= P 60 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P15?0P!enezuela P U P >2 P 51 P 1>0 P 260P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P15=0P!ietnam (#epublica P U P >2 P 51 P 120 P 220P
P P4ocialistă) P P P P P P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1530P[emen P U P >= P 60 P 110 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1600PYair P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1610PYambia P U P >2 P 51 P 100 P 200P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1620PYimbabVe P U P >2 P 51 P 120 P 220P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P16>0P!atican P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
RMMMMSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMMSMMMMMMMT
P1620P4an *arino P euro P >5 P 56 P 150 P >00P
\MMMM]MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM]MMMMMMMMMMM]MMMMMMMM]MMMMMMMM]MMMMMMMM]MMMMMMM^
*4'*
E0 Gncadrarea personalului în categorii de diurna şi pla)oane de cazare
,0 .ategorii de diurna
Gn categoria a ,,&a (coe)icient 1760) se încadrează8 miniştrii7 secretarii de
stat7 secretarii generali7 subsecretarii de stat7 personalul încadrat în )uncţii
asimilate acestora prin acte normative7 precum şi pre)ectii7 subpre)ectii7
primarul general şi viceprimarul .apitalei7 preşedinţii şi vicepreşedinţii
consiliilor Cudeţene7 ambasadorii7 academicienii şi membrii corespondenti ai
/cademiei #omane7 şe)ul 4tatului *aCor General7 prim&locţiitorul şi loctiitorii
acestuia7 inspectorul general al ,nspectoratului General al *inisterului /părării
$aţionale7 şe)ii departamentelor *inisterului /părării $aţionale şi loctiitorii
acestora7 şe)ul 4tatului *aCor al 'rupelor de scat7 şe)ul 4tatului *aCor al
/viaţiei şi /părării /ntiaeriene7 şe)ul 4tatului *aCor al *arinei *ilitare7
loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au ast)el de )uncţii7
emisarul special pe l@ngă coordonatorul special al 6actului de 4tabilitate pentru
"uropa de 4ud&"st0
6entru primul&ministru diurna se maCorează cu 50H0
Gn categoria , (coe)icient 1700) se încadrează restul personalului0
,,0 6la)oane de cazare
6la)onul / (coe)icient 1700) la care se încadrează personalul prevăzut la
categoria , de diurna0
6la)onul E (coe)icient 2700) la care se încadrează personalul prevăzut la
categoria a ,,&a de diurna0
$+'/8
a) 6rimul&ministru7 miniştrii7 precum şi ceilalţi membri ai Guvernului
bene)iciază de diurna în cuantum integral7 indi)erent de condiţiile în care are
loc deplasarea0
b) 6ersonalul care asigura protecţia nemiClocită a demnitarilor7 în )uncţie
de importanta misiunii şi de situaţia concretă7 poate bene)icia7 de la caz la
caz7 de acelaşi pla)on de cazare ca şi persoana căreia îi asigura protecţia0
&&&&&&&&&&&&&&
%itera E a ane(ei a )ost modi)icată de 9+':#;#"/ nr0 >53 din 6 mai 1333
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 212 din 12 mai 13337 modi)icată de 9+':#;#"/
nr0 >1> din = martie 2001 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 1>> din 13 martie
2001<
/ne(a nr0 1 a )ost modi)icată şi înlocuită cu ane(a nr0 1 din 9+':#;#"/ nr0
220 din 22 iulie 133= publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2?= din 2? iulie 133=<
modi)icată şi înlocuită cu ane(a nr0 1 din 9+':#;#"/ nr0 2>6 din >0 aprilie 2002
publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 >21 din 15 mai 20020
6oziţia ?2 din ane(a nr0 1 a )ost modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 5=? din 1> iunie
2002 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 2>3 din 22 iunie 20020
6oziţia 51 din ane(a nr0 1 a )ost modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 1025? din ?
noiembrie 2002 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 =>2 din 13 noiembrie 20020
6oziţia 22 şi ?2 din ane(a 1 au )ost modi)icate de 9+':#;#"/ nr0 105?0 din 1=
decembrie 200> publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 16 din = ianuarie 20020
6oziţia ?6 din ane(a 1 a )ost modi)icat de 9+':#;#"/ nr0 30 din 23 ianuarie
2002 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 120 din 10 )ebruarie 20020
6oziţia 12= din ane(a 1 a )ost modi)icată de 9+':#;#"/ nr0 ?20 din 12 mai
20027 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 226 din 13 mai 20020
6oziţiile 57 >27 >?7 267 5>7 317 357 1017 1227 1>57 1>67 122 şi 152 din ane(a
1 au )ost modi)icate de 9+':#;#"/ nr0 ?21 din 12 mai 20027 publicată în *+$,'+#%
+-,.,/% nr0 226 din 13 mai 20020
6oziţiile 17 27 >7 27 67 ?7 =7 37 107 117 127 127 157 167 1?7 1=7 207 217 227
2>7 227 257 267 2?7 2=7 237 >07 >17 >>7 >27 >57 >67 >=7 >37 207 217 2>7 227 257
2?7 2=7 237 507 517 527 527 557 567 537 607 617 6>7 657 667 6?7 6=7 637 ?07 ?17
?>7 ?27 ?57 ??7 ?37 =07 =27 =>7 =27 =57 =67 =?7 ==7 =37 307 327 3>7 327 3?7 3=7
337 1007 1027 10>7 1027 1057 1067 10?7 10=7 1037 1107 1117 1127 11>7 1127 1157
1167 11=7 1137 1207 1217 1227 12>7 1267 12?7 1237 1>07 1>17 1>27 1>>7 1>27 1>?7
1>37 1207 1217 12>7 1227 1257 1267 12?7 12=7 1237 1507 1517 1527 15>7 1557 1567
15?7 15=7 1537 1607 1617 1627 16> din ane(a 1 au )ost modi)icate de art0 , din
9+':#;#"/ nr0 10162 din 2> iulie 20027 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 635 din
2 august 20027 potrivit ane(ei la 9+':#;#"/ nr0 10162 din 2> iulie 20027
publicată în 9+':#;#" nr0 10162 din 2> iulie 20020
6oziţia nr0 162 din ane(a 1 a )ost introdusă de 9+':#;#"/ nr0 10=15 din 2=
octombrie 20027 publicată în *+$,'+#% +-,.,/% nr0 100>? din 3 noiembrie 20020
&&&&&&&&&&&

4 (1) Ministerele. (1^1) Pentru reprezentanţii mass-media. ART. se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului. (1) lit. înaintat la conducerea unităţii trimitatoare şi valorificarea optima a acestora. poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimitatoare. c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauza la întoarcerea din deplasare. Litera l) a art. ART. 5 alin. 133 din 19 martie 2001. controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii. cheltuielile de deplasare aferente personalului medical. precum şi alte instituţii publice. cu suportarea integrala sau parţială de către aceştia a cheltuielilor. 278 din 27 iulie 1998. 2 Ministerele. B. B. 3 (1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate. cheltuielile de deplasare aferente. precum şi organizarea temeinica a acesteia. în cazul în care aceştia sunt invitaţi de către primul-ministru. Litera k) a art. 1 a fost introdusă de HOTĂRÂREA nr. pe baza de raport scris. selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe baza de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia. cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin. în măsura în care prin convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru. cu excepţia drepturilor prevăzute la art. în cadrul delegatiilor proprii. 313 din 8 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. se suporta de către unitatea trimitatoare. 420 din 24 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. precum şi alte instituţii publice pot trimite în străinătate. (2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoana şi exista mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare. ateliere de lucru. pe baza de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi. ------------- . aplicaţii. (2) Pe timpul deplasarii în străinătate. (1) lit. cu excepţia drepturilor prevăzute la art. cursuri la şcoli şi academii militare. b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinînd seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea. primul-ministru. şi salariaţi ai altor instituţii publice. cheltuielile de deplasare aferente. 278 din 27 iulie 1998. ------------Litera j) a art. cu excepţia drepturilor prevăzute la art. (1) lit. 1 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. în condiţiile prezentei hotărâri. precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii. care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. B. 5 alin. suportandu-se de către unitatea trimitatoare. l) crearea şi consolidarea democraţiei. ca etapa preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice. 420 din 24 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. cooperării şi stabilitatii în Europa de Sud-Est. ART. la cererea acestora. de asistenta medicală prestată de personal medical roman de specialitate. 5 alin. a prosperitatii. vor lua măsuri pentru: a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii. 1 a fost introdusă de HOTĂRÂREA nr.k) exercitii. miniştrii de stat şi miniştrii pot beneficia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->