Sunteți pe pagina 1din 20

CARTE TEHNICĂ

MOTOARE ASINCRONE TRIFAZATE DE JOASA TENSIUNE, CU


ROTOR IN SCURTCIRCUIT, DE UZ GENERAL,
TIP ASAU GAB.63-200

APROBAT
DIRECTOR GENERAL SC UMEB-SA
Ing.Gheorghe Chitu

Data elaborarii: Revizia 1:


CT 3 - 2006 31.07.2006 Revizia 2:
Revizia 3:
Cuprins

Pag.
1. Denumirea si destinaţia motoarelor........................................................................... 2
2. Aparate de măsură şi control...................................................................................... 3
3. Scule speciale şi piese de schimb............................................................................. 3÷4
4. Pregătirea şi punerea în funcţiune.............................................................................. 4÷6
4.1. Dezambalare........................................................................................................... 3
4.2. Verificări preliminare înainte de montaj............................................................... 4
4.3. Pregatirea pentru montare.................................................................................... 4
4.4. Cuplarea cu mecanismul acţionat........................................................................ 4
4.5. Legarea la reţeaua de alimentare electrică.......................................................... 5
4.6. Legarea la borna de împămîntare......................................................................... 5
4.7. Protecţia la suprasarcină....................................................................................... 6
4.8. Verificarea montajului............................................................................................ 6
5. Defecţiuni posibile şi mod de depanare..................................................................... 7
6. Demontarea motorului................................................................................................. 8
6.1. Demontarea cutiei de borne................................................................................. 8
6.2. Demontarea ventilatorului.................................................................................... 8
6.3. Demontarea rotorului............................................................................................ 8
6.4. Demontarea rulmenţilor cu bile............................................................................ 8
6.5. Montarea motorului................................................................................................ 8
7. Reguli de întreţinere şi mentenanţă............................................................................ 8÷9
8. Marcare, Ambalare,Transport, Depozitare, Conservare............................................ 9
9. Reguli de protecţia muncii........................................................................................... 9
ANEXA 1-Racordarea conductelor de alimentare la bornele motorului ................ 10
ANEXA 2-Schemele de montare si demontare.......................................................... 11÷12
ANEXA 3-Dimensiuni de montaj si gabarit - Forma constructiva IM 1001.............. 13
-Dimensiuni de montaj si gabarit - Forma constructiva IM 3001.............. 14
ANEXA 4-Fortele radiale admise pe capatul de arbore conducator ........................ 15
ANEXA 5-Lista pieselor de schimb............................................................................. 16÷17

2
CARTE TEHNICĂ

Condiţii de exploatare în siguranţă a motoarelor asincrone trifazate de joasă tensiune cu


rotor in scurtcircuit, de uz general, în conformitate cu HG 457-2003 privind asigurarea
securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune care transpune
prevederile Directivei 73/23 EEC - joasă tensiune

Aceste motoare au părţi active (sub tensiune), componente în rotaţie şi posibile suprafeţe
fierbinţi. Toate lucrările pe timpul transportului, instalării, punerii în funcţiune şi mentenanţei
trebuie efectuate de personal tehnic calificat, autorizat. Efectuarea necorespunzătoare a acestor
lucrări poate conduce la accidente şi/sau pagube materiale. Nerespectarea prevederilor din
prezenta Carte Tehnică anulează orice răspundere din partea producătorului pentru eventualele
accidente sau pagube materiale apărute, iar în perioada de garanţie nerespectarea prezentelor
prevederi duce şi la scoaterea din garanţie a produsului (motorului).

1.Denumirea si destinaţia motoarelor


1.1. Prezenta carte tehnică se aplică seriei de motoare asincrone trifazate, de joasă tensiune cu
rotorul în scurtcircuit,de uz general, tip ASAU gabaritele 63÷200.
Aceste motoare au o constructie robusta, specifica motoarelor antideflagrante din care
provin, sunt destinate utilizării în instalaţii industriale şi sunt conforme şi cu:
- SR EN 60034 - Maşini electrice - standarde armonizate
- HG 119-2004 - Privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor
industriale - care transpune prevederile Directivei 98/37/EEC-maşini
- HG 497-2003 - Privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a
aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii
electromagnetice - care transpune Directiva 89/336/EEC-compatibilitate
electromagnetică
1.2. Motoarele ce fac obiectul prezentei carti tehnice pot fi folosite la actionarea pompelor,
ventilatoarelor, compresoarelor precum si a altor utilaje similare.
1.3. Motoarele sunt destinate să funcţioneze , de regulă, în zone macroclimatice cu climat
temperat N, caracterizat prin :
- temperatura ambiantă: -33°C ÷ +40°C
- umiditate relativă: 80% la +20°C
- altitudine: max. 1000m
dar la cerere pot fi executate si in zone macroclimatice cu climat tropical sau climat rece,
daca producatorul a fost avizat in prealabil asupra acestui lucru.
1.4 Parametrii electrici şi mecanici , precum şi cotele de montaj şi gabarit sunt conf. catalog
produs, cu următoarele menţiuni:
- Serviciul de funcţionare nominal tip: serviciu continuu S1
- Clasa de izolatie a bobinajului stator : F
- Gradul normal de protecţie al motoarelor : IP55

3
1.5 Motoarele sunt prevăzute cu lagăre pe rulmenţi , conform Tabel 1
Tabel 1
Lagăr acţionare Lagăr suport
Gabarit
2p=2 2p=4,6,8
63 6202 2Z P6 EL 6202 2Z P6 EL
71 6203 2Z P6 EL 6203 2Z P6 EL
80 6304 2Z P6 EL 6304 2Z P6 EL
90 6305 2Z P6 EL 6305 2Z P6 EL
100 6306 2Z P6 EL 6306 2Z P6 EL
112 6307 2Z P6 EL 6307 2Z P6 EL
132 6308 2Z P6 EL 6308 2Z P6 EL
160 6310 2Z P6 EL 6310 2Z P6 EL
180 6311 2Z P6 EL 6311 2Z P6 EL
200 6312 2Z P6 EL 6312 2Z P6 EL
Tipul intrărilor de cablu principale şi diametrul minim şi maxim al cablului de alimentare sunt
conform tabel 2.
Tabel 2
Marime Diametru minim admis al
Cuplul maxim de stringere
Gabarit intrare cablului de alimentare
[Nm]
filetata [mm]
63
71
IPE 16 11 20
80
90
100
IPE 21 19 24
112
132
160 IPE 29 27 27
180
200
IPE 36 33 54
La cerere , motoarele pot fi dotate cu termistori si/sau traductoare de temperatura
PT 100 in coroana bobinajului si/sau in lagare, si/sau rezistente anticondens, dotari pentru care
cutia de borne este prevazuta suplimentar cu unul sau doua presoare IPE 16.

2. Aparate de măsură şi control


La punerea în funcţiune şi în cadrul lucrărilor de întreţinere sunt necesare următoarele
aparate de măsură şi control:
- Megohmetru de 1000V pentru măsurarea rezistenţei de izolaţie
- Voltmetru pentru verificarea tensiunii de alimentare
- Ampermetru pentru măsurarea curenţilor pe fază
- Tahometru pentru măsurarea turaţiei

3. Scule speciale şi piese de schimb


Sculele necesare demontării şi montării motoarelor , sunt truse compuse de chei pentru
şuruburi cu cap hexagonal şi prese de extracţie a rulmenţilor. Toate acestea nu fac parte din
furnitura UMEB.
4
Piesele de schimb se livrează la cererea beneficiarului .

4. Pregătirea şi punerea în funcţiune


4.1 Dezambalare
- Motoarele care nu se montează imediat după livrare , se păstrează în ambalajul
original, în locuri ferite de îngheţ, umezeală , vapori oxidanţi sau substante corozive.
- Dezambalarea şi deconservarea se efectuează într-o încăpere curată, cu temperatura
mediului ambiant de cel puţin +15°C şi umiditate relativă de maxim 70%.
-Se examinează integritatea suprafeţelor de montaj în instalaţie:
- capul de arbore
- pragul flanşei (dacă e cazul)
- talpile şi găurile de prindere din ele(dacă e cazul)
Dacă aceste suprafeţe prezintă urme de rugină , se vor curăţa cu o lavetă imbibată în
diluant si se acoperă cu un strat subţire de unsoare anticorozivă
4.2 Verificări preliminare înainte de montaj
Se examinează următoarele:
4.2.1 Dacă arborele se roteşte uşor la o antrenare manuală
4.2.2 Integritatea acoperirilor de protecţie(vopsire, galvanice)
4.2.3 Valoarea rezistenţei de izolaţie; la o valoare mai mică de 20 MΩ , se va proceda la
uscarea motorului. Uscarea motorului se poate face:
o introducînd motorul într-un cuptor la o temperatura a aerului de max. 80°C
o supunîndu-l unui curent de aer cald, la o temperatura a aerului de max. 80°C
o prin alimentarea motorului funcţionînd în gol timp îndelungat(dacă conditiile
permit)
Uscarea se consideră satisfăcătoare în momentul în care valoarea rezistenţei de
izolaţie rămîne constantă , dar nu mai mică de 20MΩ.
4.2.4 Verificarea stării de ungere a rulmenţilor se efectuează cu motorul funcţionînd în gol;
dacă se constată zgomote anormale la rulment sau încălziri locale , sau tendinţa de
blocare a acestora, atunci rulmenţii se inlocuiesc.
4.3 Pregatirea pentru montare
 Locul de montare trebuie să respecte următoarele:
o Accesul la cutia de borne să fie uşor
o Să nu fie stînjenită ventilatia motorului
o Să nu fie lîngă surse de căldură
o Să permită accesul pentru supraveghere şi întreţinere
 înainte de montare motorul va fi suflat cu aer comprimat uscat pentru îndepărtarea
impurităţilor
 Se verifică dacă datele plăcuţei indicatoare corespund acţionării:
o Putere
o Turaţie
o Tensiune si frecvenţă
o Conexiune
4.4 Cuplarea cu mecanismul acţionat
Funcţie de specificul instalaţiei şi condiţiile de exploatare , transmisia cuplului motor se
poate face in mai multe moduri.
4.4.1 Transmisie prin cuplă elastică
 Este cel mai utilizat mod de cuplare, dar care necesită o centrare corectă a
semicuplelor.

5
 Centrarea necorespunzătoare dă naştere la vibraţii, solicitarea rulmenţilor,
funcţionare zgomotoasă si de cele mai multe ori griparea rulmenţilor şi arderea
bobinajului.
4.4.2 Transmisie prin curea
 Este admisă numai dacă sunt folosite curele la care nu apar sarcini
electrostatice. Montarea motorului se face pe glisiere pentru a se putea realiza
o întindere corectă a curelei şi care să permită corecţii.
 Intinderea prea mare a curelei duce la solicitarea mare a arborelui şi
rulmenţilor, iar la întinderea insuficientă a curelei, apare „bătaia” curelei şi nu
este posibilă transmisia cuplului motor.

4.4.3 Transmisia prin roţi dinţate


 In acest caz arborele motorului trebuie să fie paralel cu arborele mecanismului
de antrenare, iar pinioanele să funcţioneze ireproşabil pentru evitarea solicitării
suplimentare şi uzurii premature a rulmenţilor.
Inainte de montarea cuplei, a şaibei de curea sau a pinionului de pe capătul de arbore
al motorului,acesta se va unge cu un strat subţire de unsoare pentru uşurarea
montării elementelor transmisiei
Elementele transmisiei se montează cu presa pînă în treapta imediat următoare a
axului
4.5 Legarea la reţeaua de alimentare electrică
 Dacă motoarele sunt prevăzute cu 6 borne, ele pot fi pornite fie prin conectare
directă la reţea , fie prin intermediul unui comutator stea – triunghi sau alt mod
de pornire care să limiteze curentul de pornire
 Pornirea stea-triunghi se poate efectua numai dacă motorul are conexiunea de
lucru triunghi.
 Racordarea conductoarelor de alimentare se face astfel:
 se demontează capacul cutiei de borne cu o cheie pentru şuruburi cu
cap hexagonal
 se demontează presorul cu o cheie fixă, se scoate inelul de presare,
peretele, garnitura de etanşare si mansonul.
 se trec peste cablu mansonul, inelul de presare, garnitura de etanşare si
presorul.
 se introduce cablul de alimentare în cutia de borne
 se introduc în locaşul lor presorul, garnitura de etanşare, inelul de
presare şi mansonul.Prin strîngere, mansonul presează asupra garniturii
de cauciuc iar aceasta se deformează şi apasă asupra cablului,
asigurîndu-se fixarea cablului la cutia de borne.
 se racordează conductoarele de alimentare la bornele motorului; pentru
aceasta bornele sunt prevăzute cu şaibe si piulite de stringere pentru
strîngerea şurubului.
 se racordează conductorul de protecţie la borna de împămîntare
prevăzută în cutia de borne, curăţind suprafeţele de contact pînă la luciu
metalic, după care acestea se ung cu un strat de vaselină conductoare
 stringere corecta a elementelor de conexiune electrica, conf. cuplurilor
indicate in tabelul de la pct.4.8.3.1
 montarea corecta a tuturor elementelor de la intrarea de cabluri precum
si a capacului cutiei de borne, pentru a nu fi periclitat gradul de protectie
al motorului
6
se montează capacul cutiei de borne
Stringerea corecta a suruburilor de prindere a capacului cutiei de borne,
conf. cuplurilor indicate in tabelul de la pct.4.8.3.2
 montarea corecta a tuturor elementelor de la intrarea de cabluri si
stringerea presorului conf. cuplu indicat in tabelul 2
4.6 Legarea la borna de împămîntare
 Se face cu un cablu multifilar cu rezistivitate mică, conf.normativelor de
protecţie a muncii, în locurile marcate cu semnul convenţional de punere la
pămînt unde sunt plasate bornele de împămintare.
 Se desface şi îndepărtează şurubul de împămîntare împreună cu şaibele , se
curăţă locul de contact pînă la luciu metalic, se unge cu o vaselină bună
conductoare (ex.vaselină cuprică), se pun la loc şuruburile şi se procedează la
racordarea conductorului de împămîntare

4.7 Protecţia la suprasarcină


 Motoarele trebuiesc protejate de către utilizator contra curenţilor de
suprasarcină care depăşesc valoarea curentului nominal indicat pe plăcuţa
indicatoare.
4.8 Verificarea montajului
Inainte de conectarea motorului la reţea , se recomandă următoarelor verificări:
4.8.1 Toate piesele de fixare ale motorului sunt strînse
4.8.2 Cuplajul cu mecanismul ce trebuie acţionat este corect
4.8.3 Toate şuruburile şi piuliţele care asigură contacte electrice sunt strînse cu
cupluri ale caror valori limita sunt trecute in tabelul de la punctul 4.8.3.1 si toate
suruburile care asigura stringerea corecta a pieselor componente sunt strînse cu
cupluri ale caror valori limita sunt trecute in tabelul de la punctul 4.8.3.2, iar
legarea la pămînt corect făcută.
4.8.3.1 Imbinari filetate pentru conexiuni electrice

Marime filet Cuplu de stringere


[Nm]
M4 1.2
M5 2
M6 3
M8 6
M10 10
4.8.3.2 Imbinari filetate clasă de calitate 8.8 pentru componente de de
fonta sau otel

Marime filet Cuplu de stringere


[Nm]
M4 2.3
M5 4.5
M6 7.9
M8 19
M10 38
M12 68
4.8.4 Toate piesele purtătoare de curent sunt acoperite
4.8.5 Toate aparatele de conectare sunt pe poziţia „0” sau „deconectat”
7
4.8.6 Găurile capotei ventilator nu sunt obturate
După verificarea respectării tuturor acestor condiţii, se efectuează o pornire de
probă pentru verificarea sensului de rotaţie, şi că nu există zgomote sau vibraţii
anormale.
Pentru schimbarea sensului de rotaţie , se deconecteaza motorul de la reţea şi se
inversează două faze de alimentare.
Dacă la pornirea de probă motorul funcţionează normal, atunci el poate fi dat în
exploatare.

5. Defecţiuni posibile şi mod de depanare


Tabel 3
Nr.
Defecţiunea Cauza apariţiei Modul de remediere
Crt.
a. Rulmenţii gripaţi Se schimbă rulmenţii
b. Vaselină uzată Se spală rulmenţii necapsulaţi şi
Axul nu se roteşte liber
1. se gresează din nou
manual
c. Capotă deformată, atinge Se înlocuieşte sau se
ventilatorul remediază
a. Motorul este alimentat Se verifică legăturile la cutia de
numai în 2 faze borne şi la retea precum şi
cablul de alimentare
b. Una din fazele Se verifică conexiunile la cutia
Motorul nu porneşte în
2. bobinajului este legată cu de borne
gol
capetele inversate(la
motoarele cu 6 borne)
c. Rotorul este blocat Se verifică dacă nu este blocat
mecanismul de acţionat
a.Vezi cauzele de la pct.2 -
b.Tensiunea de alimentare
este prea mică
Motorul nu porneşte în
3. c. Alegerea
sarcină Se fac verificările necesare
necorespunzătoare a
motorului(sarcină mare faţă
de puterea motorului
4. Motorul dezvoltă o a.Tensiunea de alimentare Asigurarea unei tensiuni
turaţie redusă în sarcină este prea mică corespunzătoare
b.Sarcina motorului este Corelarea sarcină motor
8
mai mare decît cea
nominală
c.Cablul de alimentare este
insuficient
Alegere cablu corespunzător
dimensionat(cădere de
tensiune pe cablu)
d.Frecvenţa este prea mică
a.Contact defectuos într-un
Revizuire circuit electric
punct de conexiune al
Motorul are curenţi (conexiuni)
5. circuitului de alimentare
inegali pe fază
b.Scurtcircuit între spirele
Se rebobinează motorul
bobinajului
a.Cuplaj defectuos Se verifică cuplajul
Motorul vibrează , are
6. b.Rulmenţi deterioraţi Se înlocuiesc rulmenţii
zgomot
c.Rotor dezechilibrat Se echilibrează rotorul
a. Vezi cauzele şi remedieri
de la pct.2
Aparatura de protecţie b.Scurtcircuit între spirele
7. Se rebobinează motorul
deconecteazaă motorul bobinajului
c. Protecţie reglată
Se reglează corect protecţia
defectuos
a.Staţionare îndelungată a
maşinii
Rezistenţa de izolaţie b.Umiditate ridicată în Se procedează la uscarea
8.
mică atmosferă peste cea maşinii conf.pct.4.2.3
normală
c.Patrunderea apei în motor
a.Capotă obturată Se deschid orificiile din capotă
b.Carcasă încărcată cu praf Se curăţa carcasa de praf şi alte
sau alte reziduuri impurităţi
Incălzire exagerată a
9. c.Palete ale ventilatorului Se schimbă ventilatorul
maşinii
rupte
d.Suprasarcini de curent Reglarea protecţiei la
suprasarcină

6. Demontarea motorului
Atentie! Nu demontati cind motoarele sunt alimentate cu energie.
6.1 Demontarea cutiei de borne (vezi Anexa 2 - fig.2÷3 )
o se demontează capacul cutiei de borne(1) asigurîndu-se astfel accesul la şuruburile
care fixează conductoarele de alimentare la placa de borne.Pentru demontare se
foloseşte o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal.
o Se desface presorul(2) cu o cheie fixă şi se scoate cablul de alimentare din cutia de
borne.
o Se demontează cutia de borne(3)
6.2 Demontarea ventilatorului(vezi Anexa 2 - fig.2÷3)
o Se demontează capota ventilator, dupa ce in prealabil a fost demontat ungatorul la
maşinile dotate cu ungere in timpul funcţionării
9
o Se scoate inelul de siguranţă ventilator
o Se extrage cu un dispozitiv adecvat de depresare ventilatorul de pe capătul de arbore
şi pana ventilator.
6.3 Demontarea rotorului (vezi Anexa 2 - fig.2÷6)
o Demontarea se face în ordinea arătată în Anexa 2 - fig.2÷3
o Scuturile tracţiune şi ventilator se depreseaza din carcasă fie cu ajutorul unor prese
speciale cu tiranţi şi şurub central , fie manual. Depresarea se face uşor , trăgîndu-se
uniform de scut , evitîndu-se astfel deteriorarea suprafeţelor de îmbinare sau griparea
rulmenţilor.
6.4 Demontarea rulmenţilor cu bile
Se extrag cu o presă cu ghiare din scuturi sau de pe arbore.
6.5 Montarea motorului
Se face în ordine inversă demontării motorului ( vezi Anexa 2 - fig.2÷3)
7. Reguli de întreţinere şi mentenanţă
o Se acordă o atenţie deosebită întreţinerii rulmenţilor , supravegherii încălzirii şi
zgomotului produs de ei.
o Pentru funcţionarea corectă a rulmenţilor este necesară întreţinerea unui înalt grad de
curăţenie, orice operaţie asupra rulmenţilor făcîndu-se în atmosfere lipsite de praf , cu
scule şi recipiente uscate şi curate.
o Rulmenţilor fiind capsulaţi (2Z) aceştia se vor înlocui după uzare cu rulmenţi de acelaşi
tip
o Pragurile de îmbinare ale scuturilor cu carcasa vor fi curăţate şi reunse cu unsoare de
protecţie după fiecare demontare
o Periodic se verifică rezistenţa de izolaţie , valoarea sub 20MΩ indicînd defecţiuni fie de
depunere a murdăriei pe suprafeţele izolante , fie de penetrare a umidităţii în bobinaj.
Se va proceda la uscarea motorului conform pct. 4.2.3
o Zilnic – se verifică şi eventual se curăţă orificiile de admisie a aerului de răcire şi
spaţiul dintre nervurile carcasei , temperatura statorului şi a lagărelor , regimul de
funcţionare , respectiv curentul absorbit de motor, tensiunea şi frecvenţa de alimentare
comparabile cu cele de pe etichete.
o Săptămînal – se revizuiesc buloanele de fixare pe fundaţie , se verifică rezistenţa de
izolaţie a statorului , funcţionarea normală a rulmenţilor, cuplajul şi transmisia.
o Lunar – se verifică legăturile la cutia de borne inclusiv legarea la borna de punere la
pămint, şuruburile de prindere scuturi şi capotă.
o Trimestrial – Verificarea legăturii cablurilor de alimentare şi împămîntare , a
rezistenţei de izolaţie , strîngerea şuruburilor de fixare scuturi, capotă, cutie de borne.
o La şase luni – Examinarea rulmenţilor pentru a constata dacă a apărut uzura lor,
completarea cu unsoare a rulmentilor de la gab. 280 si 315, daca este cazul,
conform graficului-tabel 4; inlocuirea rulmentilor etanseizati daca este cazul.
o Anual – revizie generală , cu demontare şi examinarea amănunţită a pieselor
componente şi înlocuirea celor defecte, curătirea celor care prezintă urme de rugină şi
reacoperirea lor prin vopsire sau electrochimic, de la caz la caz.
- curăţirea bobinajelor, verificarea rulmenţilor, verificarea garniturilor de etanşare
de la intrările de cablu, a vopselei exterioare, stringerea legăturilor la cutia de
borne. Inlocuirea rulmenţilor se face atunci cînd se defectează
8. Marcare, Ambalare,Transport, Depozitare, Conservare
o Marcare - Motoarele sunt prevăzute cu o plăcuţă cu date indicatoare pe exteriorul
carcasei .
o Ambalare - Motoarele se livrează neambalate sau ambalate conform înţelegerii
contractuale.
10
o Transport - Transportul se va realiza obligatoriu cu vehicule acoperite şi vor fi bine
fixate pe platforma acestora, evitîndu-se şocurile în timpul manevrelor de încărcare şi
descărcare
o Depozitare – Pînă la montare , motoarele se vor depozita în ambalajul original, în
încăperi cu umiditate maximă 80%(la +25°C), fără gaze şi vapori corozivi , la
temperaturi cuprinse între -5°C ÷ +40°C
o Conservare – Dacă motoarele sunt depozitate timp îndelungat într-un loc care nu este
uscat , acestea se vor acoperi cu o husă de polietilenă în interiorul căreie se vor pune
săculeţi cu substanţe absorbante de umiditate(silicagel)
9. Reguli de protecţia muncii
o Inainte de punerea în funcţiune se va verifica corectitudinea legăturilor la instalaţia de
protecţie (pamînt şi nul). Este interzisă exploatarea motoarelor în cazul în care nu s-
au făcut legăturile la şuruburile de legare la nulul de protecţie sau pămînt.
o In timpul funcţionării motorului componentele în mişcare (elemente cuplare) vor trebui
protejate pentru prevenirea atingerii accidentale.
o Este interzisă desfacerea capacului cutiei de borne în timpul funcţionării motorului sau
cît timp este sub tensiune.
o Nu se admite exploatarea motoarelor fără capac cutie de borne sau fără capotă
ventilator
o Orice intervenţie la motor se va face numai după scoaterea acestuia de sub tensiune.

ANEXA 1
RACORDAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE fig.1
LA BORNELE MOTORULUI

1. Pornire directă.Tensiunea Intre fazele reţelei corespunde conexiunii triunghi(∆) a


bobinajului motorului

11
2. Pornire directă.Tensiunea Intre fazele reţelei corespunde conexiunii stea(Y) a
bobinajului motorului

ANEXA 2

ASAU gab. 63-160 fig.2

12
ASAU gab. 180-200 fig.3
13
14
ANEXA 3
Dimensiuni de montaj si gabarit - Forma constructiva IM 1001

Tabel 1

15
D
F
E h G A H
GAB. A B C H K N d AB BB AC HD L
9 A A A
om Tol
. .
63 10 80 40 63 7 11 j6 23 4 12. M4 3 13 10 9 12 16 259
0 5 1 1 4 5 2
71 11 90 45 71 7 14 j6 30 5 16 M5 3 14 12 9 14 18 295
2 7 1 5 0 2
80 12 10 50 80 1 19 j6 40 6 21. M6 3 16 15 1 15 20 315
5 0 0 5 5 0 2 2 8 2
90S 14 10 56 90 1 24 j6 50 8 27 M8 4 18 14 1 17 22 339
0 0 0 0 0 7 3 7 0
90L 14 12 56 90 1 24 j6 50 8 27 M8 4 18 17 1 17 22 361
0 5 0 0 0 2 3 7 0
100L 16 14 63 10 1 28 j6 60 8 31 M1 4 20 18 1 19 25 412
W 0 0 0 2 0 5 0 0 4 9 3
100L 16 14 63 10 1 28 j6 60 8 31 M1 4 20 20 1 19 25 437
X 0 0 0 2 0 5 0 0 4 9 3
112 19 14 70 11 1 28 j6 60 8 31 M1 4 22 20 1 22 26 456
M 0 0 2 2 0 5 4 0 5 1 8
132S 21 14 89 13 1 38 k6 80 1 41 M1 6 26 20 1 26 31 523
6 0 2 2 0 2 0 4 0 9 3 0
132 21 17 89 13 1 38 k6 80 1 41 M1 6 26 25 1 26 31 570
M 6 8 2 2 0 2 0 4 0 9 3 0
160 25 21 10 16 1 42 k6 11 1 45 M1 8 32 30 2 31 36 660
M 4 0 8 0 5 0 2 6 0 0 0 0 7 1
160L 25 25 10 16 1 42 k6 11 1 45 M1 8 32 30 2 31 36 660
4 4 8 0 5 0 2 6 0 0 0 0 7 1
180 27 24 12 18 1 48 k6 11 1 51. M1 8 36 34 2 35 39 730
M 9 1 1 0 5 0 4 5 6 0 0 0 5 7 6
180L 27 27 12 18 1 48 k6 11 1 51. M1 8 36 34 2 35 39 730
9 9 1 0 5 0 4 5 6 0 0 0 5 7 6
200L 31 30 13 20 1 55 m6 11 1 59 M2 8 40 38 2 39 45 800
8 5 3 0 9 0 6 0 2 0 0 5 6 0

ANEXA 3 (continuare)
16
Dimensiuni de montaj si gabarit-Forma constructiva IM 3001

Tabel 2

GAB M N P S T D E F h9 GA d A HD L
. C
Nom Tol.
.
63 115 95 140 10 3 11 j6 23 4 12.5 M4 125 99 259
71 130 110 160 10 3.5 14 j6 30 5 16 M5 140 111 295
80 165 130 200 12 3.5 19 j6 40 6 21.5 M6 158 122 315
90S 165 130 200 12 3.5 24 j6 50 8 27 M8 177 130 339
90L 165 130 200 12 3.5 24 j6 50 8 27 M8 177 130 361
100LW 215 180 250 15 4 28 j6 60 8 31 M10 199 153 412
100LX 215 180 250 15 4 28 j6 60 8 31 M10 199 153 437
112M 215 180 250 15 4 28 j6 60 8 31 M10 221 156 456
132S 265 230 300 15 4 38 k6 80 10 41 M12 263 178 523
132M 265 230 300 15 4 38 k6 80 10 41 M12 263 178 570
160M 300 250 350 19 5 42 k6 110 12 45 M16 317 201 660
160L 300 250 350 19 5 42 k6 110 12 45 M16 317 201 660
180M 300 250 350 19 5 48 k6 110 14 51.5 M16 357 216 730
180L 300 250 350 19 5 48 k6 110 14 51.5 M16 357 216 730
200L 350 300 400 19 5 55 m6 110 16 59 M20 396 250 800

17
ANEXA 4

Fortele radiale admise pe capatul de arbore conducator pentru o durata de viata a


rulmentului de 20.000 ore de functionare

Fr Fr
Gab Nr.poli Gab Nr.poli
[N] [N]
2p=2 240 2p=2 800
2p=4 270 2p=4 940
63 112
2p=6 1030
2p=8 1150
2p=2 305 2p=2 1290
2p=4 395 2p=4 1480
71 132
2p=6 435 2p=6 1600
2p=8 520 2p=8 1760
2p=2 480 2p=2 2250
2p=4 610 2p=4 2800
80 160
2p=6 645 2p=6 3150
2p=8 708 2p=8 3600
2p=2 530 2p=2 2600
2p=4 690 2p=4 3200
90 180
2p=6 740 2p=6 3700
2p=8 820 2p=8 4150
2p=2 655 2p=2 2970
2p=4 828 2p=4 3740
100 200
2p=6 905 2p=6 4130
2p=8 1025 2p=8 4415

18
ANEXA 5

LISTA PIESELOR DE SCHIMB


1. Rulmenti

Lagăr acţionare Lagăr suport


Gabarit
2p=2 2p=4,6,8
63 6202 2Z P6 EL 6202 2Z P6 EL
71 6203 2Z P6 EL 6203 2Z P6 EL
80 6304 2Z P6 EL 6304 2Z P6 EL
90 6305 2Z P6 EL 6305 2Z P6 EL
100 6306 2Z P6 EL 6306 2Z P6 EL
112 6307 2Z P6 EL 6307 2Z P6 EL
132 6308 2Z P6 EL 6308 2Z P6 EL
160 6310 2Z P6 EL 6310 2Z P6 EL
180 6311 2Z P6 EL 6311 2Z P6 EL
200 6312 2Z P6 EL 6312 2Z P6 EL

2. Placa de borne subansamblu

Motor
Gabarit Marime placa borne
tip
ASAU 63
ASAU 71
M4
ASAU 80
ASAU 90
ASAU 100 M5
ASAU 112
ASAU 132
ASAU 160 M6
ASAU 180
ASAU 200 M8

3. Presetupă subansamblu

19
Marime
Motor
Gabarit intrare
tip
filetata
ASAU 63
ASAU 71
IPE 16
ASAU 80
ASAU 90
ASAU 100
IPE 21
ASAU 112
ASAU 132
ASAU 160 IPE 29
ASAU 180
ASAU 200 IPE 36

Observaţii :

- De asemenea la cererea beneficiarului se pot oferi ca piese de schimb şi alte repere sau
subansamble.
- Pentru orice piesă de schimb beneficiarul va preciza şi tipul , puterea şi turaţia motorului.
-UMEB-SA recomandă utilizarea pieselor de schimb originale pentru buna funcţionare a motorului.
-UMEB-SA asigură service şi reparaţii ale motoarelor produse cu piese originale în perioada de
garanţie conform legilor în vigoare. De asemenea UMEB-SA efectuează reparaţii ale motoarelor şi
în perioada post-garanţie.

20

S-ar putea să vă placă și