P. 1
1-Introducere ISO 19011

1-Introducere ISO 19011

|Views: 397|Likes:
Published by Elena Gheorghita

More info:

Published by: Elena Gheorghita on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Auditul de marketing

Lector: Angela Frunze ASEM Chisinau, 2010

Prezentare lector
‡ Lector - Angela Frunze afrunze@gmail.com ‡ Auditor certificat IRCA ‡ Administrator al companiei de consultanta si instruire ³C&I´ SRL ‡ Lead auditor AJA Registrars ‡ Studii: UTM, Academia de administrare publica, MBA Slovenia ‡ Experien : certificare, consultan , audit

Obiectivul cursului
Dezvoltarea abilitatilor de auditare a functiei de marketing, perfectionarea cunostintelor specialistilor in domeniul marketingului prin studierea instrumentelor si tehnicilor de auditare

2010 .2010) ‡ Examen ± 17.09.Structura cursului ‡ Partea 1 Notiuni generale despre audit in baza standardului international ISO 19011 ‡ Partea 2 Auditul de marketing (prelegeri si seminare in perioada 01-10.09.

Partea 1 Notiuni generale despre auditul de management in baza standardului international ISO 19011 .

ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau a mediului ‡ Aprobat de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) ‡ Rezultat documentat al unui consens ‡ Contine criterii concrete si recomandari ‡ Se utilizeaz în calitate de ghid si vocabular pentru activitatile de audit ‡ Benevol pentru utilizare .

Structura standardului ISO 19011:2003 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Domeniu de aplicare Referin e normative Termeni i defini ii Principii de auditare Conducerea unui program de audit Activit i de audit Competen a i evaluarea auditorilor .

‡ managementul programelor de audit. ‡ efectuarea auditurilor sistemelor de management ‡ competen a auditorilor. .Domeniu de aplicare Standardul furnizeaz îndrum ri referitoare la: la: ‡ principiile de auditare.

mediu. calitate. .Standardul ISO 19011:2003 este aplicabil tuturor organiza iilor care au nevoie s efectueze i s conduc audituri interne sau externe ale sistemelor de sistemelor management (calitate. mediu. etc). etc).

proces sistematic. audit.Definitii Audit . independent i documentat în scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. .

NOT : Criteriile de audit sunt utilizate ca referin a fa compar dovada de audit de care se Dovezi de audit : Înregistr ri. declara ii despre fapte sau alte informa ii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit i verificabile Constat ri ale auditului : rezultatele evalu rii dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit . proceduri sau cerin e.Definitii Criterii de audit : Ansamblu de politici.

audit. . NOT : clientul poate fi auditatul sau orice alt organiza ie care are drepturi contractuale sau acordate prin reglement ri de a solicita un audit Auditat : organiza ie care este auditat Auditor : persoan care are competen a de a efectua un audit.Definitii Concluziile auditului : Rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit dup luarea luarea în considerare a obiectivelor de audit i a tuturor constat rilor de audit Clientul auditului : organiza ie sau persoan care solicit un audit.

NOTA 1: Un auditor din echipa de audit este desemnat ca ef al echipei de audit.Definitii Echipa de audit : unul sau mai mul i auditori care efectueaz un audit sus inu i de exper i tehnici. tehnici. îndrum ri referitoare la limb sau cultur . procesele sau activit ile care urmeaz s fie auditate. NOTA 2: Un expert tehnic nu ac ioneaz ca un auditor în echipa de audit Expert tehnic: persoan care furnizeaz cuno tin e specifice sau experien profesional specific echipei de audit . NOTA 2: Echipa de audit poate include auditori în curs de formare NOTA 1: Cuno tin ele specifice sau experien a specific se refer la organiza ie. dup cum este cerut.

Definitii Program de audit: ansamblu de unul sau mai multe audituri. . planificate pe un anumit interval de timp i orientate spre un scop specific Plan de audit: descriere a activit ilor de la audit: fa a locului i acordurile pentru un audit. Domeniul auditului: amploarea i limitele unui auditului audit NOTA: De obicei domeniul include o descriere a loca iei. . a entit ii organiza ionale. a activit ilor /proceselor i perioadei de timp acoperite Competen : abilitate demonstrat de a aplica cuno tin e i aptitudini.

Clasificarea auditurilor În func ie de obiectul auditului: ‡ Auditul sistemului de management ‡ Auditul de marketing ‡ Auditul calit ii procesului / produsului ‡ Auditul securitatii informationale. ‡ etc .

Clasificarea auditurilor În func ie de initiatorul auditului: ‡ Audituri interne (de prima parte) ‡ Audituri externe ± efectuate de client (de secunda parte) ± efectuate de organisme de certificare (de terta parte) Intern Extern Audit de secunda parte de terta parte .

Audituri interne Auditurile interne. sau în numele organiza iei îns i. i pot alc tui baza pentru declara ia pe proprie r spundere a e conformit ii. pentru analiza efectuat de management sau pentru alte interese interne. sunt conduse de. independen a poate fi demonstrat prin lipsa responsabilit ilor în activitatea care este în curs de auditare . În multe cazuri. în mod special în cazul organiza iilor mici. sau audituri de prima parte.

Auditurile de secund parte sunt conduse de p r i care au un interes în organiza ie. cum ar fi clien i. Auditurile de ter parte sunt conduse de organiza ii de auditare externe i independente. cum sunt cele care furnizeaz înregistrarea sau certificarea conformit ii cu ISO 9001 sau ISO 14001 .Audituri externe Auditurile externe includ în general audituri numite de secund i de ter parte. sau alte persoane în numele acestora.

Clasificarea auditurilor În func ie de obiectivul final: ‡ Pre-audit Pre‡ Audit de certificare ‡ Audit de supraveghere ‡ Audit de recertificare (extindere) .

Clasificarea auditurilor În func ie de tehnicile de auditare: ‡ Auditare orizontal ± urm rirea unui element al sistemului de management în toate comparti compartimentele ‡ Auditare vertical ± urmarirea tuturor aspectelor într-un compartiment într- .

acesta se nume te audit comun . acesta este numit audit combinat Atunci când dou sau mai multe organiza ii coopereaz pentru a audita un singur auditat.Alte tipuri de audituri Atunci când un sisteme de management al calit ii i un sisteme de management de mediu sunt auditate împreun .

integritatea. confiden ialitatea i discre ia sunt esen iale pentru auditare .i îmbun t i performan a. Principiile urm toare se refer la îns i auditorii: ‡ Comportament etic ± baza profesionalismului Încrederea. Aderarea la aceste principii este o condi ie prealabil pentru a furniza concluzii ale auditului care s fie relevante i suficiente precum i a se asigura c auditorii care lucreaz independent unul de altul vor ajunge la concluzii similare în circumstan e similare.Principii de auditare Auditarea se caracterizeaz prin faptul c se bazeaz pe un num r de principii. Acestea fac din audit un instrument eficient i de încredere în sprijinirea politicilor i controlului managementului care furnizeaz informa ii pe baza c rora o organiza ie poate ac iona pentru a. .

concluziile auditului i raportul de audit reflect cu fidelitate i acurate e activit ile de audit.aplicarea perseveren ei i a judec ii în auditare Atitudinea profesional practicat de auditori este în concordan cu importan a sarcinii pe care o efectueaz i cu încrederea acordat de c tre clien ii auditului i de alte p r i interesate. Principii de auditare . ‡ Responsabilitatea profesional . . S aib competen a necesar este o condi ie prealabil important . Obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului i opiniile divergente i nerezolvate între echipa de audit i auditat sunt raportate.‡ Prezentare corect ± obliga ia de raporta adev rul i cu acurate e Constat rile auditului.

. Auditorii men in o gândire obiectiv pe întreg parcursul unui proces de audit pentru a se asigura c se bazeaz numai pe dovezi în stabilirea constat rilor i a concluziilor auditului. Un audit este prin defini ie independent i sistematic iar aceste caracteristici sunt strâns legate de urm toarele principii de auditare: ‡ Independen a .Principii de auditare Urm toarele principii de auditare se refer la procesul de audit.baza pentru impar ialitatea i obiectivitatea concluziilor auditului Auditorii sunt independen i de activitatea pe care o auditeaz i sunt liberi de orice influen e i conflicte de interese.

Principii de auditare ‡ Utilizarea dovezilor ± baza ra ional pentru a ajunge la concluzii de încredere i reproductibile întrîntr-un proces sistematic de audit. Utilizarea corespunz toare a e antion rii este strâns legat de încrederea care poate fi plasat în concluziile auditului . audit. din moment ce auditul este efectuat într-o perioad întrfinit de timp i cu resurse limitate. Dovada auditului este verificabil . Se bazeaz pe e antioane ale informa iei disponibile.

‡ Scopul unui program de audituri este s planifice tipul i num rul auditurilor. . efectua.onducerea unui program de audit ‡ O organiza ie care are nevoie s desf oare audituri ar trebui s implementeze i s conduc un program eficient de audit. audit. s identifice i s furnizeze resursele necesare pentru a le efectua.

programul de audit poate include unul.onducerea unui program de audit ‡ Programul de audit poate include audituri cu o varietate de obiective. câteva sau mai multe audituri i audituri comune sau combinate. . În func ie de m rimea. ‡ Managementul de la cel mai înalt nivel al organiza iei ar trebui s delege autoritatea pentru conducerea programului de audit. ‡ O organiza ie poate stabili unul sau mai multe programe de audituri. natura i complexitatea organiza iei care urmeaz a fi auditat .

Conducerea programului de audit Responsabilii de conducerea programului de audit ar trebui: ‡ S stabileasc obiectivele i amploarea programului de audit ‡ S stabileasc responsabilit ile. resursele i procedurile. analizeze i s îmbun t easc programul de audit. i ‡ S se asigure c sunt men inute înregistr ri corespunz toare . ‡ S se asigure de implementarea programului ‡ S monitorizeze.

) PLAN DO ACT Stan dardizare CHECK Imbunatatirea continua .Aplicarea ciclului PDCA conducerii unui program de audit Ciclul Deming (P.D.C.A.

proceduri) Planific Ac ioneaz Îmbun t irea programului de audit Implementarea programului de audit (programarea auditurilor. identificarea nevoilor de ac iuni corective i preventive.identificarea oportunit ilor de îmbun t ire) Verific . selectarea echipei de audit. evaluarea auditorilor. conducerea activit ilor de audit. men inerea înregistr rilor) Competen a i evaluarea auditorilor Efectueaz Activit i de audit Monitorizarea i analizarea programului de audit (monitorizare i analiz . resurse.Autoritatea pentru programul de audit Stabilirea programului de audit (obiective i amploare. responsabilit i.

care urmeaz a fi efectuate în urm toarele luni. ‡ Auditurile de certificare/înregistrare i supraveghere efectuate de un organism de certificare/înregistrare de ter parte în cadrul perioadei de timp convenit prin contract între organismul de certificare i client. ‡ Audituri ale sistemului de management de secund parte ale poten ialilor furnizori de produse critice. . furnizarea resurselor i stabilirea procedurilor de efectuare a auditului în cadrul programului Exemple de programe de audit includ: ‡ O serie de audituri interne pentru anul curent.Exemple de programe de audit Conducerea unui program de audit include planificarea corespunz toare.

‡ cerin e reglementate i contractuale. ‡ cerin ele sistemului de management. ‡ nevoile altor p r i interesate. ‡ cerin ele clientului. . ‡ poten iale riscuri pentru organiza ie. ‡ inten iile comerciale. ‡ nevoia de evaluare a furnizorilor.Obiectivele programului de audit Ar trebui stabilite obiective pentru un program de audit astfel încât s orienteze planificarea i efectuarea auditurilor Obiectivele programului de audit se pot baza pe: ‡ priorit ile managementului.

Exemple de obiective ale programului de audit ‡ ‡ ‡ ‡ Exemple de diferite obiective ale programului de audit sunt: S îndeplineasc cerin ele pentru certificare ale standardului pentru sistemul de management S asigure conformarea cu cerin ele contractuale. . S ob in i s men in încredere în capabilitatea furnizorului .

‡ nevoia de acreditare i/sau de certificare/înregistrare. ‡ frecven a auditurilor de efectuat.Amploarea unui program de audit Amploarea unui program de audit este influen at de: ‡ domeniul. obiectivul i durata fiec rui audit de efectuat. importan a. ‡ num rul. complexitatea. . similarit i i loca ii ale activit ilor care urmeaz a fi auditate. ‡ standarde. ‡ rezultatele auditurilor anterioare sau a analizei programului de audit anterior. cerin e reglementate i contractuale i alte criterii de audit. ‡ schimb ri semnificative în organiza ie sau în func ionarea acesteia.

analizeze i s îmbun t easc programul de audit. monitorizeze.Responsabilit i Responsabilitatea pentru conducerea unui program de audit ar trebui s fie atribuit uneia sau mai multor persoane care în eleg principiile de audit. care au competen a de auditor i aplic tehnicile de audit. ‡ identifice i s furnizeze resurse pentru programul de audit . implementeze. Responsabilii pentru conducerea programului de audit ar trebui s : ‡ defineasc .

cazarea i alte nevoi de auditare. conduce i îmbun t i activit ile de audit.Resurse La identificarea resurselor pentru un program de audit. ‡ disponibilitatea auditorilor i a exper ilor tehnici. se iau în considerare urm toarele: ‡ resursele financiare necesare pentru a dezvolta. ‡ procesele de realizare i men inere a competen ei auditorilor. ‡ tehnicile de audit. . ‡ timpul de c l torie. implementa. care au competen corespunz toare unor obiective specifice ale unui program de audit. i de îmbun t ire a performan ei auditorului. ‡ durata auditurilor.

‡ efectuarea auditurilor. ‡ efectuare auditurilor de urm rire. ‡ selectarea echipei de audit corespunz toare. ‡ men inerea înregistr rilor programului de audit. ‡ monitorizarea realiz rii i îmbun t irea programului de audit . ‡ asigurarea competen ei auditorilor i a auditorului ef.Proceduri ale programului de audit Procedurile programului de audit ar trebui stabilite i s includ : ‡ planificarea i programarea auditurilor.

Implementarea programului de audit Implementarea unui programul de audit ar trebui s includ : ‡ Comunicarea programului de audit p r ilor relevante. ‡ Asigurarea realiz rii auditului conform programului de audit. ‡ Asigurarea controlului înregistr rilor activit ilor de audit. ‡ Coordonarea i programul auditurilor i a altor activit i de audit. ‡ Asigurarea auditului de urm rire. ‡ Asigurarea desemn rii echipei de audit. ‡ Asigurarea analize i aprobarea rapoartelor de audit i asigurarea distribuirii lor c tre clientul auditului i alte p r i interesate. . dac este aplicabil . ‡ Furnizarea resurselor necesare de echipa de audit. ‡ Stabilirea i men inerea procesului pentru evaluarea ini ial a auditorilor i evaluarea continu a nevoilor de instruire i dezvoltarea profesional continu a auditorilor.

cum sunt: ± Evaluarea auditorilor. i rapoarte de ac iuni corective i preventive. ± Selectarea echipei de audit. ‡ Rezultate ale analizei programului de audit. ‡ Înregistr ri ale personalului utilizat în audit. cum sunt: ± Planuri de audit.Înregistr ri ale programului de audit Ar trebui men inute înregistr ri ale programului de audit. inclusiv: ‡ Înregistr ri pentru fiecare audit. Înregistr rile ar trebui re inute i controlate la un nivel corespunz tor de securitate . i ± Instruirea . ± Rapoarte de audit. ± Rapoarte de neconformitate.

Monitorizarea i analizarea programului de audit Implementarea programului de audit ar trebui s fie monitorizat i analizat la intervale corespunz toare pentru a evalua dac obiectivele sale au fost îndeplinite i a identifica oportunit ile de îmbun t ire. de exemplu: ‡ Abilitatea echipelor de audit de a implementa planul de audit. ‡ Durata efectiv pentru închiderea ac iunilor corective ale programului de audit . Monitorizarea ar trebui realizat prin utilizarea indicatorilor de performan prin care se m soar . ‡ Feedback-ul de la clien i. . ‡ Conformitatea cu programele de audit i program rile. audita i i auditori.

Monitorizarea i analizarea programului de audit Aceast analiz a programului de audit ar trebui s ia în considerare. ‡ Înregistr rile auditului. de exemplu: : ‡ Rezultate i tendin e din monitorizare. ‡ Practici noi sau alternative de audit. ‡ Evolu ia nevoilor i a a tept rilor p r ilor interesate. .. ‡ Consecven a în cadrul echipei de audit. ‡ Conformitatea cu procedurile. Rezultatele analizei programului de audit poate conduce la ac iuni corective i preventive i la îmbun t irea programului de audit .

Activit i de audit
Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Initierea auditului : Desemnarea auditorului ef
‡ Cei care sunt responsabili pentru conducerea programului de audit ar trebui s numeasc eful echipei de audit pentru un anume audit. Atunci când se efectueaz un audit comun, este important s se ajung la un acord între organiza iile care auditeaz înainte ca auditul s înceap referitor la responsabilit ile specifice ale fiec rei organiza ii, în special cele referitoare la autoritatea efului echipei desemnat pentru audit

‡

Initierea auditului :
Definirea obiectivelor, a domeniului i a criteriilor auditului
‡ În cadrul obiectivelor globale ale unui program de audit, un audit ar trebui s se bazeze pe obiective, domeniu i criterii documentate. Obiectivele auditului ar trebui definite de clientul auditului. Domeniul i criteriile auditului ar trebui definite între clientul auditului i conduc torul echipei de audit în concordan cu procedurile programului de audit. Orice modific ri ale obiectivelor, domeniului sau a criteriilor ar trebui convenite între acelea i p r i

‡ ‡

Initierea auditului : Definirea obiectivelor. ‡ Evaluarea capabilit ii de a se conforma cu cerin ele reglementate i contractuale. a domeniului i a criteriilor auditului Obiectivele auditului definesc ceea ce urmeaz s se realizeze prin audit si pot include: ‡ Determinarea gradului de conformitate cu criteriile de audit. ‡ Evaluarea eficacit ii sistemului în atingerea obiectivelor specificate. sau ‡ Identificarea zonelor de îmbun t ire poten ial a sistemului de management .

Criteriile de audit pot include politici. cerin e contractuale sau coduri de bun practic aplicabile ale unor domenii industriale sau de afaceri. a domeniului i a criteriilor auditului Domeniul auditului descrie amploarea i limitele auditului cum sunt: loca iile fizice. unit ile organiza ionale. .Initierea auditului : Definirea obiectivelor. activit ile i procesele care vor fi auditate i perioada de timp acoperit de audit.

Initierea auditului : Determinarea fezabilit ii auditului Responsabilii pentru conducerea programului de audit ar trebui s determine fezabilitatea auditului luând în considerare factori cum sunt: ‡ Informa ii suficiente i corespunz toare pentru planificarea auditului. ‡ Atunci când auditul nu este fezabil. ‡ Cooperare adecvat din partea auditatului. ‡ Timpul i resursele adecvate. prin consultare cu auditatul . ar trebui s fie propus clientului auditului o alternativ de cei responsabili de programul de audit.

Initierea auditului : Selectarea echipei de audit ‡ Atunci când auditul a fost declarat fezabil. acesta ar trebui s îndeplineasc toate sarcinile aplicabile unui conduc tor/ ef de echip . Cei responsabili de conducerea programului de audit i/sau conduc torul/ eful echipei de audit ar trebui s identifice resursele necesare prin consultare cu clientul auditului i dac este necesar cu auditatul ‡ ‡ . Atunci când exist un singur auditor. ar trebui s fie stabilit o echip de audit luând în considerare competen a necesar pentru a realiza obiectivele auditului.

se ia în considerare urm toarele: ‡ Obiectivele. daca e aplicabil.Atunci când se decide m rimea i componen a echipei de audit. domeniul. ‡ Abilitatea membrilor echipei de audit de a interac iona eficace cu auditatul i de a lucra împreun . ‡ Necesitatea de a se asigura independen a echipei de audit de activit ile care sunt auditate i de a evita conflictele de interese. ‡ Competen a global a echipei de audit necesar pentru realizarea obiectivelor auditului. ‡ Cerin ele organismelor de acreditare/certificare. criteriile i durata estimat a auditului. ‡ Limba în care se desf oar auditul i în elegerea caracteristicilor sociale i culturale fie prin abilit ile personale ale auditorului fie prin sprijinul unui expert tehnic Initierea auditului : Selectarea echipei de audit .

Exper ii tehnici ar trebui s î i desf oare activitatea sub conducerea unui auditor . ‡ Selectarea membrilor echipei de audit astfel încât toate cuno tin ele i abilit ile s fie prezente în echipa de audit. Cuno tin ele i abilit ile necesare pot fi realizate prin includerea exper ilor tehnici dac nu sunt acoperite complet de echipa de audit.Initierea auditului : Selectarea echipei de audit Procesul asigur rii competen ei globale a echipei de audit ar trebui s includ urm toarele etape: ‡ Identificarea cuno tin elor i abilit ilor necesare realiz rii obiectivelor auditului.

Initierea auditului : Selectarea echipei de audit Atât clientul auditului cât i auditatul pot cere înlocuirea unui anumit membru din echip din motive rezonabile bazate pe principiile de auditare. . Astfel de motive ar trebui s fie comunicate conduc torului echipei de audit i celor responsabili pentru conducerea programului de audit care ar trebui s ia orice decizii de înlocuire a membrilor echipei. Exemple de motive rezonabile includ situa iile de conflict de interese ( cum sunt: un membru al echipei este un fost angajat al auditatului sau a furnizat servicii de consultan ) i comport ri anterioare contrare eticii .

. inclusiv înregistr ri.Initierea auditului : Stabilirea contactului ini ial cu auditatul Contactul ini ial cu auditatul poate fi neoficial sau oficial i ar trebui s fie stabilit de cei responsabili de conducerea programului de audit sau de conduc torul/ eful echipei de audit. ‡ Convin reciproc asupra necesit ii persoanelor înso itoare cum sunt: observatorii sau ghizii echipei de audit . ‡ Solicite accesul la documentele relevante. ‡ Determine regulile de securitate aplicabile zonei. ‡ Stabileasc acordurile pentru efectuare auditului. Scopul contactului ini ial este s : ‡ Stabileasc canalele de comunicare ‡ Furnizeze informa ii despre perioada de timp propus i componen a echipei de audit.

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

documenta ia auditatului ar trebui analizat pentru a determina conformitatea sistemului.Efectuarea analizei documentelor ‡ Înaintea desf ur rii activit ilor la fa a locului. cât i rapoarte de audit anterioare. . cu criteriile de audit. din punct de vedere al documentelor. ‡ Documenta ia poate include atât documente i înregistr ri relevante ale sistemului de management.

natura i complexitatea organiza iei precum i obiectivele i domeniul auditului.Efectuarea analizei documentelor Analiza ar trebui s ia în considerare m rimea. Alte resurse nu ar trebui s fie alocate pân nu sunt rezolvate astfel de probleme . Dac documenta ia este considerat inadecvat . O vizit la fa a locului preliminar poate fi necesar pentru a avea o privire de ansamblu corespunz toare a informa iilor disponibile. conduc torul echipei de audit ar trebui s anun e clientul auditului. pe cei responsabili de conducerea programului de audit i auditatul.

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

Pregatirea activitatilor la fata locului Pregatirea planului de audit Atribuirea activit ilor în cadrul echipei de audit ‡ Preg tirea documentelor de lucru: lucru: ± Liste de verificare i planuri de e antionare ± Formulare pentru înregistrarea informa iiloriilordovezi obiective. constat ri de audit i înregistr rile edin elor. ‡ ‡ .

De exemplu.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit ‡ ‡ ‡ ‡ Conduc torul echipei de audit preg te te un plan de audit pentru a furniza informa iile necesare echipei de audit. detaliile pot diferi între auditurile ini iale i cele ulterioare i de asemenea. Planul de audit ar trebui s fie suficient de flexibil pentru a permite modific ri. auditatului i clientului auditului. Planul ar trebui s u ureze programarea i coordonarea activit ilor de audit. cum sunt cele referitoare la domeniul auditului care pot deveni necesare pe m sura desf ur rii activit ilor de audit la fa a locului. . Detaliile furnizate în planul de audit ar trebui s reflecte domeniul i complexitatea auditului. între auditurile interne i cele externe.

‡ Rolurile i responsabilit ile membrilor echipei de audit i a persoanelor care îi înso esc. ‡ Datele i loca iile unde se vor desf ura activit ile de audit la fa a locului. ‡ Perioada i durata apreciate pentru desf urarea activit ilor de audit. inclusiv identificarea unit ilor organiza ionale i func ionale precum i a proceselor auditate. inclusiv întâlnirile cu managementul auditatului i cele ale echipei de audit. ‡ Alocarea resurselor corespunz toare pentru zonele critice ale auditului.Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit Planul de audit ar trebui s includ sau s descrie: ‡ Obiectivele auditului. . ‡ Criteriile de audit i orice documente de referin . ‡ Domeniul auditului.

‡ Acordurile de natur logistic (transport. facilit i la fa a locului). .Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit Planul de audit ar trebui s includ . ‡ Elementele raportului de audit. ‡ Limba în care se lucreaz i cea în care se redacteaz raportul de audit atunci când este diferit de limba auditorului i/sau a auditatului. ‡ Aspectele referitoare la confiden ialitate. dup cum este cazul: ‡ Identificarea reprezentan ilor auditatului pentru audit.

Planul de audit revizuit ar trebui s fie convenit între p r ile interesate înainte de continuarea auditului ‡ ‡ .Pregatirea activitatilor la fata locului: Pregatirea planului de audit ‡ Planul ar trebui s fie analizat i acceptat de clientul de audit i prezentat auditatului înainte de începerea activit ilor de audit la fa a locului. auditat i clientul de audit. Orice obiec ii din partea auditatului ar trebui s fie rezolvate între conduc torul echipei de audit.

zonelor sau activit ilor specifice sistemului de management. func iilor. Astfel de aloc ri ar trebui s ia în considera ie necesitatea de independen .Pregatirea activitatilor la fata locului: Atribuirea activit ilor în cadrul echipei de audit ‡ Conduc torul echipei de audit ar trebui s aloce fiec rui membru responsabilitatea pentru auditarea proceselor. locurilor. Membrii echipei de audit ar trebui s analizeze informa iile relevante referitoare la activit ile de audit alocate i s î i preg teasc documentele de lucru necesare pentru acestea ‡ ‡ ‡ . Schimb ri ale activit ilor alocate pot fi f cute pe m sura desf ur rii auditului pentru a se asigura realizarea obiectivelor auditului. competen i utilizare eficace a resurselor auditorului ca i rolurile diferite i responsabilit ile auditorilor. auditorilor în curs de formare i a exper ilor tehnici.

Pregatirea activitatilor la fata locului: Preg tirea documentelor de lucru Documentele de lucru ar trebui s fie preg tite i utilizate de echipa de audit în scop de referin i de înregistrare a desf ur rii auditului. cum sunt dovezile obiective. constat rile de audit i înregistr rile edin elor. i poate include: ‡ Liste de verificare i planuri de e antionare pentru audit ‡ Formulare pentru înregistrarea informa iilor. .

cel pu in pân la terminarea auditului. Acele documente care implic informa ii confiden iale sau proprietate ar trebui s fie p strate corespunz tor tot timpul de c tre membrii echipei de audit .Pregatirea activitatilor la fata locului: Preg tirea documentelor de lucru ‡ Utilizarea listelor de verificare i a formularelor nu ar trebui s restric ioneze extinderea activit ilor de audit care se pot schimba ca rezultat al informa iilor colectate pe parcursul auditului. ‡ ‡ . ar trebui s fie p strate. Documentele de lucru. inclusiv înregistr rile rezultate din utilizarea lor.

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere O edin de deschidere ar trebui s se in cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. ± oportunit i pentru auditat s pun întreb ri. Scopul sedintei de deschidere este: ± analiza planului de audit. . cu responsabilii de func iile i procesele auditate. ± confirmarea canalelor de comunicare. ± furnizarea unui scurt sumar al modului de desf urare a activit ilor de audit.

Scopul sedintei de deschidere este: ± analiza planului de audit. cu responsabilii de func iile i procesele auditate. ± oportunit i pentru auditat s pun întreb ri.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere O edin de deschidere ar trebui s se in cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. ± furnizarea unui scurt sumar al modului de desf urare a activit ilor de audit. edin a de deschidere poate fi formala sau nu (in companii mici). ± confirmarea canalelor de comunicare. edin a trebuie s fie prezidat de conduc torul echipei de audit .

edin ele intermediare dintre echipa de audit i reprezentantul managementului auditatului. i orice schimb ri de ultim or . exist o doz de incertitudine în auditare. inclusiv în tiin area auditatului c dovezile de audit vor fi numai e antioane din informa iile disponibile i de aceea. inclusiv o scurt descriere a rolurilor acestora. . dup cum este cazul: ‡ Prezentarea participan ilor.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere Urm toarele aspecte ar trebui luate în considerare la edin a de deschidere. cum ar fi data i ora pentru edin a de închidere. a domeniului de aplicare i a criteriilor. ‡ Metodele i procedurile care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului. ‡ Confirmarea programului auditului i a altor conven ii relevante cu auditatul. ‡ Confirmarea obiectivelor auditului.

Confirmarea disponibilit ii. inclusiv clasificarea neconformit ilor. Confirmarea disponibilitatii resurselor i facilit ilor necesare. situa ii de urgen pentru echipa de audit. Confirmarea limbii utilizate pe parcursul auditului. Confirmarea aspectelor referitoare la confiden ialitate. Confirmarea faptului c pe parcursul auditului.Efectuarea activitatilor la fata locului:Desf urarea edin ei de deschidere ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Confirmarea comunic rii formale dintre echipa de audit -auditat. rolurilor i identit ii ghidurilor/persoanelor înso itoare. auditatul va fi informat de desf urarea auditului. Informarea despre condi iile în care auditul poate fi terminat. . Informa ii despre sistemul de apeluri la modul de desf urare a auditului sau a rezultatelor auditului. Confirmarea eventualelor cerin e de protec ia muncii. Metoda de raportare.

clientului auditului.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Comunicarea pe parcursul auditului În func ie de domeniul de aplicare i de complexitatea auditului poate fi necesar s se fac unele conven ii pentru comunicarea formal pe parcursul unui audit.: securitate. cazul. conduc torul echipei de audit ar trebui s comunice periodic. Echipa de audit ar trebui s fac periodic schimb de informa ii. Dovezile colectate în audit care sugereaz un risc imediat i semnificativ (ex. dup cum este cazul. mediu sau calitate) ar trebui s fie anun at f r întârziere auditatului. i când este cazul. . s evalueze desf urarea auditului i s realoce activitatea între auditori dup cum este nevoie Pe parcursul auditului. stadiul auditului i orice nel muriri auditatului i clientului auditului.

Astfel de ac iuni pot include reconfirmarea planului de audit. având aprobarea clientului auditului. conduc torul echipei de audit ar trebui s raporteze motivele clientului auditului i auditatului pentru a determina ac iuni corespunz toare. dup cum este cazul. ‡ ‡ . terminarea auditului sau modificarea obiectivelor i a domeniului de aplicare al auditului. Orice nevoie de schimbare a domeniului de aplicare al auditului care poate deveni evident în timpul desf ur rii activit ilor de audit la fa a locului ar trebui s fie analizate cu auditatul. in vederea unei posibile comunic ri cu clientul auditului i auditatul.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Comunicarea pe parcursul auditului ‡ Atunci când dovezile de audit disponibile indic c obiectivele auditului nu sunt atinse. Orice sesizare despre un aspect în afara domeniului auditului ar trebui s fie notat i raportat conduc torului echipei de audit.

.

Sarcinile lor pot include: ‡ Stabilirea contactelor i a timpilor pentru interviuri. Ei nu ar trebui s influen eze sau s intervina în desf urarea auditului. Atunci când sunt desemna i ghizi . ‡ Asigurarea c regulile referitoare la procedurile de siguran i securitate sunt cunoscute i respectare de membrii echipei de audit.Ghizii i observatorii pot înso i echipa de audit dar nu fac parte din ea. ‡ Confirmarea auditului în numele auditatului. ei ar trebui s asiste echipa de audit i s ac ioneze la cererea conduc torului ei. ‡ Clarific ri sau asistarea la colectarea informa iilor Desfasurarea activitatilor la fata locului: Rolul i responsabilit ile ghizilor i observatorilor . ‡ Aranjarea vizitelor într-o anume parte specific zonei sau companiei.

inclusiv informa iile referitoare la interfe ele dintre func ii. Numai informa ia care este verificabil poate fi dovad de audit. domeniul i criteriile auditului. i cei care ac ioneaz în baza concluziilor auditului ar trebui s fie con tien i de aceast incertitudine ‡ ‡ .Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor ‡ Informa iile relevante fa de obiectivele. Dovada de audit se bazeaz pe e antioane din informa iile disponibile. exist un element de incertitudine în auditare. activit i i procese ar trebui colectate prin e antionare corespunz toare pe parcursul auditului i verificate. Totu i. Dovezile de audit ar trebui înregistrate ca atare.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor Procesul de colectare a informa iilor pentru a ajunge la concluziile auditului : ‡ Colectare prin e antionare corespunz toare ‡ Verificare ‡ Evaluare fata de criteriile de audit ‡ Analiza ‡ Concluziile auditului .

. ilor. Analiza documentelor. Observarea activit ilor.Desfasurarea activitatilor la fata locului: Colectarea i verificarea informa iilor Metodele de colectare a informa iilor includ: ‡ ‡ ‡ Interviul.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Surse de informare Sursele de informare alese pot varia în func ie de domeniul i complexitatea auditului i pot include: ‡ Interviuri cu angaja ii. ‡ Baze de date computerizate i web site-uri. . ‡ Sinteza datelor. informa ii relevante de la p r i externe. indicatori de analiz i de performan . ‡ Rapoarte din alte surse. ‡ Documente si înregistr ri. ‡ Observarea activit ilor.feedback-uri de la clien i.

‡ explicarea motivului interviului i a noti elor care se iau. ‡ Interviu în cadrul programului normal de lucru i la locul de munc al persoanei. ‡ Evitarea Întreb rilor care induc r spunsul. ‡ ini ierea Interviurilor prin solicitarea persoanelor de a. Auditorul ar trebui s ia în considerare urm toarele: ‡ Interviu cu persoane de la niveluri i func ii relevante. ‡ sintetizarea i analiza rezultatelor interviului cu persoana intervievat .Desfasurarea activitatilor la fata locului: Desf urarea interviurilor Interviurile sunt unul dintre mijloacele importante ale colect rii informa iilor i ar trebui realizate într-o manier adaptat situa iei i persoanelor intervievate.i descrie activitatea. ‡ mul umiri pentru participare .

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Generarea constat rilor auditului
‡ ‡ Dovezile de audit ar trebui evaluate fa de criteriile de audit pentru a genera constat rile auditului. Constat rile auditului pot indica fie conformitatea, fie neconformitatea cu criteriile de audit. Atunci când este specificat în obiectivele auditului, constat rile auditului pot identifica i oportunit i de îmbun t ire. Echipa de audit ar trebui s se întâlneasc pentru a analiza constat rile auditului în etape corespunz toare pe parcursul auditului, dup cum este necesar

‡

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Generarea constat rilor auditului
‡ ‡ Conformitatea cu criteriile de audit ar trebui sintetizat pentru a indica loca iile, func iile sau procesele auditate. Constat rile individuale ale auditului referitoare la conformitate i la dovezile care le sus in ar trebui de asemenea înregistrate dac acest lucru este inclus în planul de audit. Neconformit ile i dovezile auditului care le sus in ar trebui înregistrate. Neconformit ile pot fi clasificate. Acestea ar trebui analizate cu auditatul pentru a ob ine confirmarea c dovada de audit este corect , iar neconformit ile - în elese. Trebuie depus orice efort pentru a rezolva orice divergen e de opinie referitoare la dovezile i/sau constat rile auditului, iar divergen ele nerezolvate ar trebui înregistrate

‡

‡

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Pregatirea concluziilor auditului
Echipa de audit ar trebui s ia în considerare înainte de edin a de închidere: ‡ Analizarea constat rilor auditului i a altor informa ii corespunz toare colectate pe perioada auditului, comparativ cu obiectivele auditului; ‡ Convenirea concluziilor auditului având în vedere incertitudinea inerent a procesului de audit; ‡ Preg tirea recomand rilor, dac este specificat în obiectivele auditului; i ‡ Discutarea auditului de urm rire, dac este inclus în planul de audit.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: Concluziile auditului
Concluziile auditului se pot referi la : ‡ Gradul de conformitate a sistemului de management fa de criteriile de audit; ‡ Implementarea, men inerea i îmbun t irea eficace a sistemului de management; ‡ Capabilitatea procesului de analiz efectuat de management de a se asigura c sistemul de management este în continuare corespunz tor, adecvat i eficace. Concluziile auditului pot conduce la recomand ri referitoare la îmbun t ire, rela ii de afaceri, certificarea /înregistrarea, sau activit i viitoare de auditare, dac este specificat în obiectivele auditului.

Desfasurarea activitatilor la fata locului: edin a de închidere
‡ ‡ ‡ ‡ Se desf oara sub coordonarea conduc torului echipei de audit Se prezinta constat rile i concluziile auditului, astfel încât acestea s fie în elese i însu ite de auditat Se stabilesc perioade de timp pentru ca auditatul s prezinte un plan de ac iuni corective i preventive Se în tiin eaza auditatul de situa iile întâlnite pe parcursul auditului care pot diminua încrederea în concluziile auditului

Dac nu sunt rezolvate. inclusiv persoanele participante. Dac este specificat prin obiectivele auditului ar trebui prezentate recomand ri pentru îmbun t ire. În alte situa ii. rezolvate. ambele opinii ar trebuie înregistrate. edin a de închidere poate consta numai în comunicarea constat rilor i concluziilor auditului. edin a ar trebui s fie oficial i înregistr ri ale acesteia. Orice opinii divergente referitoare la constat rile auditului i/sau concluzii între echipa de audit i auditat ar trebui discutate i dac este posibil. ‡ ‡ ‡ . ar trebui p strate.Desfasurarea activitatilor la fata locului: edin a de închidere ‡ Într-o organiza ie mic .

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

‡ Criteriile de audit. ‡ Conduc torul i membrii echipei de audit. exact . ‡ Lista reprezentan ilor auditatului.Pregatirea raportului de audit raportului Conduc torul echipei de audit ar trebui s fie responsabil de preg tirea i con inutul raportului de audit. ‡ Domeniul auditului ‡ Perioada de timp i locurile în care s-a desf urat auditul. i ar trebui s con in sau s fac referire la urm toarele: ‡ Obiectivele auditului. . Raportul de audit ar trebui s furnizeze o înregistrare complet . ‡ Recomand ril pentru îmbun t ire ‡ Concluziile auditului. concis i clar a auditului. ‡ Constat rile auditului.

‡ Confirmarea c obiectivele auditului au fost realizate în cadrul domeniului auditului în concordan cu planul de audit. dup caz: ‡ Planul de audit.Raportul de audit Raportul de audit poate. s includ sau s fac referire la urm toarele. ‡ Lista reprezentan ilor auditatului. . ‡ Un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii i/sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile auditului. de asemenea.

‡ Opiniile divergente nerezolvate între echipa de audit i auditat. i ‡ Lista de difuzare a raportului de audit. . dac este specificat în obiectivele auditului. ‡ Recomand rile pentru îmbun t ire. de i incluse în domeniul auditului. ‡ Planurile de ac iuni de urm rire convenite.Raportul de audit ‡ Zonele neacoperite. ‡ O declara ie referitoare la natura confiden ial a con inutului raportului. dac exist .

‡ Apoi raportul de audit ar trebui aprobat i difuzat destinatarilor desemna i de clientul auditului. motivele de întârziere ar trebui comunicate clientului auditului i ar trebui convenit o nou dat de emitere. ‡ Dac nu este posibil. . ‡ Raportul de audit ar trebui datat. Membrii echipei de audit i to i destinatarii raportului ar trebui s respecte i s p streze confiden ialitatea raportului. analizat i aprobat conform procedurilor programului de audit. ‡ Raportul de audit este proprietatea clientului auditului.Aprobarea i difuzarea raportului de audit ‡ Raportul de audit ar trebui emis în perioada de timp convenit .

Activit i de audit ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea. aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire .

‡ Documentele referitoare la audit ar trebui re inute sau distruse în baza acordului dintre p r ile participante i în concordan cu procedurile programului de audit i cerin ele reglementate. legale i contractuale aplicabile .Finalizarea auditului ‡ Auditul este finalizat atunci când activit ile descrise în planul de audit au fost îndeplinite i raportul de audit aprobat a fost difuzat.

echipa de audit i cei responsabili pentru conducerea programului de audit nu ar trebui s dezv luie con inutul documentelor. Dac este cerut dezv luirea con inutului documentelor auditului. oric rei p r i f r acordul explicit al clientului auditului i.Finalizarea auditului ‡ Dac nu se cere altfel prin lege. când este cazul. cu aprobarea auditatului. orice informa ii ob inute în perioada auditului sau raportul de audit. clientul auditului i auditatul ar trebui s fie informa ii cât mai curând posibil ‡ .

aprobarea i distribuirea raportului de audit ‡ Finalizarea auditului ‡ Efectuarea auditului de urm rire ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Activit i de audit Initierea auditului Efectuarea analizei documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Efectuarea auditului la fa a locului Preg tirea.

parte a unui audit ulterior .Activit i de urm rire ‡ Finalizarea i eficacitatea ac iunilor corective trebue verificat de catre membrii chip i de audit .

preventive sau de îmbun t ire. . sunt întreprinse de auditat în cadrul perioadei de timp convenite i nu sunt considerate ca f când parte din audit. ‡ Astfel de ac iuni. ‡ Auditatul ar trebui s -l informeze pe clientul auditului referitor la stadiul acestor ac iuni. dup caz.Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit ‡ Concluziile auditului pot indica necesitatea unor ac iuni corective. de obicei.

care adaug valoare prin utilizarea expertizei lor.Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit ‡ Finalizarea i eficacitatea ac iunilor corective ar trebui verificat . Aceast verificare poate fi parte a unui audit ulterior. ‡ Programul de audit poate specifica urm rirea de c tre membrii echipei de audit. trebuie s se aib grij pentru a men ine independen a în activit ile ulterioare de audit . În astfel de cazuri.

experien de munc . instruire ca auditor i experien de audit .Competen a i evaluarea auditorilor Încrederea în procesul de audit depinde de competen a celor care desf oar audituri. Aceast competen se bazeaz pe demonstrarea: ‡ aptitudinilor personale ‡ capabilitatii de a aplica cuno tin ele i capabilitatii aptitudinile acumulate prin educa ie.

Competen a i evaluarea auditorilor ‡ Unele dintre cuno tin ele i abilit ile prevazute de standard sunt comune pentru auditorii sistemelor de management iar unele sunt specifice auditorilor unei discipline individuale. . men in i îmbun t esc competen a prin dezvoltare profesional continu i prin particip ri regulate la audituri. ‡ Auditori î i dezvolt .

3.2) Management Cuno tin e i însu iri specifice domeniului managementului Educa ie Experien de munc Instruire ca auditor Experien de audit (7.3.4) Aptitudini personale (7.2) .1 i 7.Conceptul de competen Conceptul de competen a auditorilor este descris in urmatoarea figura Marketing Cuno tin e i însu iri specifice domeniului marketingului Cuno tin e i însu iri generice (7.

onestitate i discre ie. . de ex. dornic s ia în considerare idei sau alte puncte de vedere alternative.Aptitudini personale Auditorii ar trebui s aib aptitudini personale care s le permit s ac ioneze în concordan cu principiile de audit ‡ s dea dovad de etic . de ex. tact în lucrul cu oameni. încredere. cinste. sinceritate. ‡ s fie receptiv. ‡ s fie diplomat. ‡ s aib spirit de observa ie. de ex. stare activ de con tientizare a ambientului fizic i a activit ilor practice.

de ex. ‡ s aib capacitate de decizie. ‡ s fie tenace. ajunge la concluzii în timp util bazându-se pe analiz i ra ionamente logice. concentrat pe îndeplinirea obiectivelor. stare de con tientizare instinctiv a situa iilor i capabilitatea de a în elege situa iile. de ex. se adapteaz prompt la situa ii diferite.Aptitudini personale ‡ s fie perceptiv. ac ioneaz i se manifest independent în timp ce interac ioneaz efectiv cu ceilal i . ‡ s fie flexibil. i ‡ s aib siguran de sine. de ex. de ex. de ex. perseverent.

‡ efectueze auditul în limitele programului agreat. ‡ planifice i s organizeze activitatea in mod eficace. procedurile i tehnicile de audit.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor Auditorii ar trebui s aib cuno tin e i însu iri în urm toarele domenii: a) Principii. Un auditor ar trebui s fie capabil s : ‡ aplice principiile. . proceduri i tehnici de audit ± care s permit auditorilor s selecteze i s aplice pe cele corespunz toare diferitelor audituri i s se asigure c auditurile sunt efectuate într-o manier consecvent i sistematic .

Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ stabileasc prioritatea i s se concentreze pe probleme în func ie de importan . înregistr rilor i a datelor. observare i examinarea documentelor. ascultare. ‡ verifice exactitatea informa iilor colectate. . ‡ confirme c dovezile de audit sunt suficiente i adecvate pentru a sus ine constat rile i concluziile auditului. ‡ în eleag adecvarea i consecin ele utiliz rii tehnicilor de e antionare pentru auditare. ‡ colecteze informa ii în mod eficace prin intervievare.

fie prin intermediul unui interpret. ‡ preg teasc rapoartele de audit. fie prin abilit ile lingvistice personale.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ evalueze acei factori care pot influen a credibilitatea constat rilor i concluziilor auditului. ‡ utilizeze documente de lucru pentru a înregistra activit ile auditului. i ‡ comunice eficace. . ‡ men in confiden ialitatea i securitatea informa iilor.

. ‡ interac iunea între componentele sistemului de management.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor b)Sistemele de management i documente de referin ± care permit auditorului s în eleag domeniul i s aplice criteriile de audit. Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ aplicarea sistemelor de management diverselor organiza ii.

difuzarea i controlul documentelor. proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca i criterii de audit. ‡ aplicarea documentelor de referin pentru diferite situa ii de audit .Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor ‡ standardele sistemelor specifice de management. i ‡ sisteme informatice i tehnologia pentru autorizarea. datelor i al înregistr rilor. ‡ recunoa terea diferen elor dintre documentele de referin i prioritatea acestora. . securitatea.

Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ m rimea. i ‡ obiceiurile culturale i sociale ale auditatului. structura.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor c) Situa ii organiza ionale . func iile i rela iile organiza iei. . ‡ procesele generale ale activit ii i terminologia conex .care permit auditorilor s în eleag contextul opera ional al organiza iei.

legi i reglement ri locale. regionale i na ionale. . reglement rile i alte cerin e relevante aplicabile disciplinei ± care permit auditorului s lucreze în cadrul organiza iei auditate i s cunoasc cerin ele care se aplic organiza iei auditate. i alte cerin e la care organiza ia subscrie. ‡ Contracte i acorduri. ‡ Tratate i conven ii interna ionale.Cuno tin e i însu iri generale a auditorilor d) Legile. Cuno tin ele i însu irile în acest domeniu ar trebui s cuprind : ‡ Coduri.

‡ S organizeze i s conduc membrii echipei de audit. ‡ S reprezinte echipa de audit în comunicarea cu clientul auditului i auditatul. Un conduc tor al unei echipe de audit ar trebui s fie capabil : ‡ S planifice i s utilizeze eficace resursele pe durata unui audit. .Cuno tin e i însu iri generale a conducatorul echipei de audit Conduc torii echipei de audit ar trebui s aib cuno tin e i însu iri suplimentare de leadership pentru a facilita realizarea eficace i eficient a auditului.

‡ S previn i s rezolve conflictele i ‡ S întocmeasc i s finalizeze raportul de audit . ‡ S conduc echipa de audit pentru a ob ine concluziile de audit.Cuno tin e i însu iri generale a conducatorul echipei de audit ‡ S asigure orientarea i s îndrume auditorii în curs de formare.

Cuno tin ele i abilit ile în acest domeniu ar trebui s acopere: ± terminologia. analiza efectelor«) . ± Principiile i aplicarea acestora ± instrumentele specifice domeniului i aplicarea lor (controlul statistic.Cuno tin e i însu iri specifice ale auditorului Auditorii sistemului de management ar trebui s aib cuno tin e i abilit i referitoare la : a) tehnici i metode din domeniul speific ±± pentru a permite auditorului s examineze sistemele de management i s genereze constat rile i concluziile de audit corespunz toare.

Cuno tin ele i abilit ile în acest domeniu ar trebui s acopere: ‡ terminologia specific sectorului.Cuno tin e i însu iri specifice ale auditorului b) procese i produse. inclusiv ale serviciilor i ‡ procesele i practicile specifice sectorului . ‡ caracteristicile tehnice ale produselor i proceselor. inclusiv servicii ±pentru a permite auditorului s în eleag contextul tehnologic în care se efectueaz auditul.

experien profesional . instruire ca auditor i experien de audit Un auditor ar trebui s aib urm toarele studii. persoane cu func ii similare.Studii. experien profesional . ‡ Parte din experien a profesional ar trebui s fie în func ia în care activit ile întreprinse contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i a abilit ilor . managerial sau profesional care implic ra ionamente. b) experien profesional care s contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor ( de dorit într-o func ie tehnic . instruire ca auditor i experien de audit: a) studii suficiente pentru a dobândi cuno tin ele i abilit ile recomandate de standard. clien i i/ sau alte p r i interesate). rezolvarea problemelor i comunicarea cu al i speciali ti sau manageri.

d) experien de audit.Studii. Aceast experien ar trebui acumulat sub direc ionarea i îndrumarea unui auditor care este competent în calitate de conduc tor al unei echipe de audit în aceea i disciplin . experien profesional . . instruire ca auditor i experien de audit c) instruire ca auditor care contribuie la dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor descrise in standard. Instruirea poate fi furnizat de propria organiza ie sau de o organiza ie extern .

Conduc torul echipei de audit Un conduc tor al echipei de audit ar trebui s fi acumulat experien de audit suplimentar pentru a dezvolta cuno tin ele i abilit ile descrise in standard. Aceast experien suplimentar ar fi trebuit acumulat ac ionând în calitate de conduc tor al echipei de audit sub direc ionarea i îndrumarea unui altui auditor care este competent în calitate de conduc tor al echipei de audit .

Experien a a ar tat c nivelurile prezentate în Tabelul 1 sunt corespunz toare pentru auditorii care efectueaz audituri de certificare sau similare.Niveluri de studii. experien profesional . experien profesional . instruire ca auditor i experien de audit ‡ ‡ Organiza iile ar trebui s stabileasc nivelurile de studii. instruire ca auditor i experien de audit pentru un auditor. În func ie de programul de audit pot fi corespunz toare niveluri mai ridicate sau mai sc zute . necesare pentru a acumula cuno tin ele i abilit ile corespunz toare programului de audit.

instruire ca auditor i experien de audit Auditor Studii Experien a profesional Experien a profesional în domeniu specific Instruirea min Bacalaureat 4 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit Conduc tor al echipei de audit studii superioare 5 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Instruirea ca auditor 40 de ore de instruire despre audit .Exemple de niveluri de studii. experien profesional .

.Exemple de niveluri de studii. experien profesional . Conduc tor al echipei de audit 3 audituri complete pentru un total de cel pu in 15 zile de experien de audit în rolul de conduc tor al echipei de audit sub îndrumarea unui auditor competent în calitate de conduc tor al echipei Auditurile trebuie efectuate în ultimii doi ani consecutivi. instruire i experien de audit Auditor Experien 4 audituri complete a de audit pentru un total de cel pu in 20 de zile de experien de audit ca auditor în curs de formare sub direc ionarea i îndrumarea unui auditor competent în ultimii trei ani consecutivi.

en inerea i îmbun t irea cuno tin elor. seminarii i conferin e ± alte activit i relevante . ± instruire. ± experien . a abilit ilor i a însu irilor personale prin: ± activitate suplimentar . ± studiu individual. a abilit ilor i a însu irilor personale. ± studiu asistat. ± participarea la întâlniri.Men inerea i îmbun t irea competen ei Dezvoltarea profesional continu se refer la men inerea i îmbun t irea cuno tin elor.

ale practicii de audit.Men inerea abilit ilor de auditare Activit ile pentru dezvoltarea profesional continu ar trebui s ia în considerare schimb rile nevoilor individuale i celor ale organiza iei. standardelor i altor cerin e Auditorii ar trebui s î i men in i s demonstreze abilitatea de auditare prin participarea în mod regulat la audituri .

‡ evaluarea auditorilor ca parte a procesului de selectare a echipei de audit descris la 6.Evaluarea auditorilor Evaluarea auditorilor i a conduc torilor echipei de audit ar trebui planificat .2. consecvent. implementat i înregistrat în concordan cu procedurile programului de audit pentru a furniza un rezultat care este obiectiv. corect i de încredere. . ‡ evaluarea continu a performan ei auditorului pentru a identifica necesit ile pentru men inerea i îmbun t irea cuno tin elor i a abilit ilor. Procesul de evaluare ar trebui s identifice nevoile de îmbun t ire a instruirii i a altor abilit i Evaluarea auditorilor intervine în urm toarele etape diferite: ‡ evaluarea ini ial a persoanelor care doresc s devin auditori.4.

a cuno tin elor i abilit ilor pentru a îndeplini necesit ile programului de audit. Pentru stabilirea cuno tin elor i a abilit ilor adecvate ar trebui s se ia în considerare urm toarele: ‡ M rimea. ‡ Cerin ele de certificare/înregistrare i acreditare. i ‡ Complexitatea sistemului de management care va fi auditat . ‡ Obiectivele i amploarea programului de audit.Procesul de evaluare Procesul de evaluare implic patru pa i principali Pasul 1 ± Identificarea însu irilor personale. ‡ Rolul procesului de audit în managementul organiza iei care va fi auditat . natura i complexitatea organiza iei care va fi auditat . ‡ Nivelul de încredere cerut în programul de audit.

Procesul de evaluare Pasul 2 ± Stabilirea criteriilor de evaluare ‡ Criteriile pot fi cantitative (cum sunt anii de experien profesional . . orele de instruire ca auditor) sau calitative (cum sunt demonstrarea însu irilor personale. a cuno tin elor sau a abilit ilor. num rul de audituri efectuate. în timpul instruirii sau la locul de munc ).

corect i de încredere . i ‡ O combina ie de metode care ar trebui de regul s fie utilizat pentru a asigura un rezultat obiectiv. La utilizarea tabelului 2 ar trebui s se ia în considerare urm toarele: ‡ Metodele prezentate reprezint un interval de op iuni i pot s nu fie aplicate în toate situa iile. ‡ Diferitele metode prezentate pot diferi în ceea ce prive te încrederea conferit . coerent.Procesul de evaluare Pasul 3 ± Selectarea metodei adecvate de evaluare Evaluarea ar trebui realizat de o persoan sau de un grup de persoane care utilizeaz una sau mai multe metode selectate dintre cele din Tabelul 2.

referin e personale. chestionare. analize reciproce Feedback pozitiv sau negativ . evaluarea performan ei. reclama ii. instruire.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Analiza înregistr rilor Obiective Verifica preg tirea i experien a acumulate de auditor Furnizeaz informa iile despre cum este perceput presta ia auditorului Exemple Analiza înregistr rilor referitoare la studii. experien profesional i de audit Supravegheri. m rturii.

abilit ile de comunicare. verific informa iile.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Interviu Obiective Evalueaz însu irile personale. i capacitatea de a aplica cuno tin e i abilit i Exemple Interviuri fa în fa sau la telefon Observare Interpretare de roluri. evaluarea în activitate . testarea cuno tin elor i ob inerea informa iilor suplimentare Evalueaz însu irile personale. audituri cu supraveghere.

Analiza post Furnizeaz informa iile acolo audit unde observarea direct nu este posibil sau Examene scrise i orale. precum i aplicarea acestora.Tabelul 2 ± Metode de evaluare Metoda de evaluare Obiective Exemple Testare Evalueaz însu irile personale. . cu colegii i cu auditorul. cuno tin ele i abilit ile.Analiza raportului de audit i discu ia cu clientul auditului. teste psihometrice . cu auditatul.

Probleme ce apar pe parcursul auditului ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Intentionate Neintentionate În faza de preg tire a auditului La efectuarea auditului la fata locului Obstructionarea auditului .

. s -l fac ineficient) i ‡ neinten ionate (apar tocmai pentru c cel care este auditat vrea s fie cât mai ospitalier i de folos).Probleme ce apar pe parcursul auditului Problemele ce apar în timpul auditului pot fi: ‡ inten ionate (cele create de un auditat care se opune auditului i încearc prin diverse mijloace s -l amâne.

. considerând c le sunt superiori. Datorit faptului c auditurile interne nu este dintre cele mai importante în structura managementului. managerii din zonele auditate nu vor asculta pe auditorii interni. De asemenea cei audita i au impresia c problemele lor zilnice au prioritate fa de audit. Ei nu în eleg c auditorii interni sunt o autoritate delegat . .Probleme ce apar în faza de preg tire a auditului Auditurile interne se desf oar i se controleaz mai greu decât un audit extern. superioar managerilor de zon .

Probleme ce apar în faza de preg tire a auditului Este un mod de gândire care nu trebuie s afecteze obiectivele i scopurile auditului a a cum au fost stabilite în planul de audit O metod de amânare este aceea prin care. . auditorul ef prime te de la eful zonei auditate o cerere de amânare pe motiv c sec ia are foarte mult de lucru la data respectiv . de i data auditului a fost stabilit de comun acord. O alt metod de amânare a auditului este de a motiva c la data auditului unele persoane lipsesc i de aceea trebuie amânat auditul.

Auditorul trebuie s asigure controlul edin ei astfel încât s se dea numai informa iile cerute de echipa de audit i aceasta cu cât mai puline detalii. Un auditat care vrea s obstruc ioneze auditul poate adopta aceast prezentare lung pentru a trage de timp. dar cu fermitate i polite e. auditatul poate preg ti o prezentare foarte lung i detaliat a activit ii din zona lui i a subiectului auditului. auditorul îl poate aduce pe auditat la suviectul în cauz .Probleme ce apar la auditul la fa a locului În cadrul edin ei de deschidere.

sau dac tot se prime te r spunsuri lungi. . ‡ Managerul foarte ocupat se poate întâlni atunci când acesta nu este informat de c tre superiorul lui c auditul are loc în sectorul lui. În acest caz managerul poate pretinde c are alte activit i i nu poate petrece timpul necesar cu auditorii. trebuie s adreseze întreb rile altei persoane mai pu in vorb re e. Pentru aceasta auditorul trebuie s formuleze întreb rile într-un mod strict care necesit r spuns scurt cu Da sau Nu.Probleme ce apar la auditul la fa a locului ‡ Mult "vorb rie" este abordarea prezent rilor lungi care nu spun nimic. f cute pentru a atrage aten ia de la lucruri care pot fi dezavantajaose.

Probleme ce apar la auditul la fa a locului ‡ Ospitalitatea exagerat este cea mai obi nuit form de tragere de timp. De aceea trebuiesc utilizate mesele simple i rapide pentru pauza de prânz. . dar care f r control ferm este dificil de evitat. pentru a nu se pierde timp cu transportul auditorilor la i de la restaurant. de obicei neinten ionat . pentru aceasta s fie folosite facilit ile de la fa a locului. ‡ Abaterile de la orar pot fi o problem neinten ionat sau poate fi deliberat pentru a încetini i a da peste cap orarul auditului.

. De obicei aceste întreruperi se rezolv prin prelungirea perioadei de audit sau prin reprogamarea lui. Poate s cheme pe reprezentantul auditatului dac el nu este de fa . auditatul poate oferi explica ii/demonstra ii asupra unor elemente sau procese care sunt nerelevante pentru audit.Probleme ce apar la auditul la fa a locului Auditorul trebuie s detecteze inten iile deliberate de întrerupere a auditului i s le ia în considerare. dar auditatul a observat c îl intereseaz pe auditor. cu inten ie bun sau rea. Pentru a distrage auditorul. pentru a-i ine locul persoanei care lipse te.

De obicei. auditorului i se poate spune c este un caz special. cel auditat încearc s scuze o serie de diferen e din practic . . sau un operator. auditatul poate încerca deliberat s -l ghideze pe auditor spre o opera ie specific . caracteristic . când se descoper o diferen între procedur i practic .Obstruc ionarea auditului ‡ În timpul auditului. dac auditorul descoper mai multe neconcordan e. De fapt. Un auditat de bun credin va ruga pe auditor s selec ioneze lucrurile pe care dore te s le exemineze. î i pune problema dac sistemul sau procedura a fost implementat corespunz tor în zona auditat . pentru c procedurile sunt corect documentate. document. prin circumstan e "speciale". ‡ Adesea.

acest lucru poate fi exploatat de auditat. ‡ Dac auditul se desf oar undeva unde limba matern este alta decât a auditorilor.Obstruc ionarea auditului ‡ Punerea la încercare a auditorilor. De aceea auditorul trebuie s aib un traduc tor disponibil . Dac auditorul manifest pu in sl biciune i nu vine cu argumente puternice bazate pe dovezi obiective clare. Aceasta se întâmpl când se descoper o deficien sau sl biciune în timpul auditului. el pierde respectul auditatului i va avea de înfruntat tot mai multe împotriviri. ‡ Uneori este atacat fermitatea i încrederea în sine a auditorului. se întâmpl acolo unde cel auditat îi testeaz pe auditori într-un fel sau altul atacindule calmul sau probându-le cuno tin ele i însu irile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->