Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul16: Simboluri utilizate In scheme ~j planuri

II. Instalatii electriceSimboJurile grafice pot fi orientate, In general, In orice directie. Daca nu I exista indicatii contrare, simbolurile pot fi transpuse prin rotatie sau in scopul

Combinarea 91 compunerea simbo- i evitarh curbarf sau lncrucisarf liniilar

lurilor grafice. i care reprezinta circuite.

Se recornanda, supllrnentar, aplica-

Standardels nu contin sirnbolurl rea urrnatoarelor requli;

- in cazul contactelor rotative, contactul mobil din simbolul graflc reprezentat pe desen trebuie sa corespunda Tntotdeauna contactului mobil din aparatul fizic:

- semnul de rnlscare a contactelor din

Alegerea simbolurilor grafice pentru I pozitia de repaus, In pozitia de lucru,

o schema. va f de la stanpa la dreapta - in reprezentarea verticala - si de sus In

Regulile de oaza pentru alegerea' jos - in reprezentarea pe orizontala.

unui simbol grafic pentru 0 schema

Tipuri de simboluri

Simbolurile grafice pentru electrice sunt stabilite prin 60617: 1999 (corespunde 60617:1983.

scheme SR EN GEl

In unele cazuri, pentru acelasl element sunt indicate mai multe semne conventionale, astfel:

- 0 forma preterentiala, una sau mai multe forme tolerate;

- 0 forma simplitlcata, 0 forma detaliata;

- pentru madul de reprezentare: monofilar, rnultifilar.

pentru toate utillzarlle posibile.

Anumite simboluri se pot obtine prin combinarea intre ele a simbalurilor

existente in standarde sau eu simbolurile literale.

sunt, in principal, orrnatoarele:

- utilizarea celei mal simple forme a sirnbolului coresponzator scopului particular;

- utilizarea, pe cat posibil, a formei preferentiale:

- alegerea simbolurilor astfel lncat toate elementele unei documentatii tehnice sa fie coerente lntre ale.

Ortenteree simbolurilor

Dimensiunile simboturiior grafice, grosimile liniilor

In rnajoritatea cazurilor, semnificatia unui sirrbol grafic este definite prin forma sa. Dimensiunea simboluiui grafic si grosimea liniei nu afectsaza, in general, sernnlficatla sa.

In anumite cazuri este de dorit utilizarea de rnarimi diferite perrtru simbolurile grafice:

- pentru a reliefa anumite particularitatl;

- pentru a permite includerea de infer-

rnatii compiementare.

Pentru distingerea sau scoaterea in evldenta a anumitar circuite se pot utiliza, pentru reprezentarea conductelor, diferite grasimi. Pentru astfel de situatii se pot utiliza linii mai groase l?i pentru alte scheme oecat acelea ale conductelor.

in Anexa sunt reprezentate

simbolurile literate pentru marcarea aparatelor sl echiparnentelor.

In Anexa 2 sunt reprezentate principalele sirnboluri grafice utilizate in schemele electrice.

II. lnstalatii electrice

Capitolul16: Simholuri utilizate In scheme ~i planuri

ANEXA 1

Simboluri !Herale oentro marcarea aparatelor si echipamentelor.

Sim- Tip echipamente Semnificatie
bol
A Ansambluri, subansambluri functionalo. Amplificatoare cu tuburi sau tranziastoare, amplificatoare
magnetice, lasere,
B Traductoare ale unei marirni neelectrice Termocuple, celule fotoelectrice, dinamometre, microfoane,
intr-o rnarirne elecfrica si invers. difuzoare, intreruptoare de proximitate.
C Condensatoare. Condensatoare.
0 Operatoare binare, dispozitive de Relee de timp, relee bistabile, memorie rnaqnetica,
ternporizare, memorii. lnregrstratoare pe banda,
E Dispozitive diverse. Sursa de ilurninat, echipamente de incalzire, alte dispozitlve.
(ex. ventllatoare etc.),
F Dispozitive de protectia. Sigurante fuzibile, eclator, dispozitiv de supratensiune, descarcator.
G Generatoare, surse de alirnentare. Generatoare, bater] de acumulatoare, oscilatoare, oscilatoare cu
cuart, surse de slirnentare.
H Dispozitive de sernnallzsre. Lampi, casete de semnalizare, hupe, sonerii, LED-uri
K Relee, contactoare. Contactoare, relee intermediare, relee de palpaire, relee de curent,
relee de tensiune etc.
L Inductante f?i reactants. Bobine de reactanta, bobine de filtraj, bobine de inalta frecventa
M Motoare. Motoare de curent continuu, motoare asincrone, motoare sincrone.
N Regulatoare, amplificatoare de semnaL Regulatoare de tensiune, de frecventa, de turatle, echipamente
de calcul, de procesare, echipament de control analogic.
p Aparate de rnasurare si dispozitive Aparate de rnasurare indicatoare, Inregistratoare, contoare,
de incercere. generatoare de impulsuri, ceasuri alsctrice.
Q Aparate de corrurtatie (de putere) pentru Intreruptoare, separatoare.
Tnalta sl joasa tensiune.
-
R Rezistoare. Rezistoare, potentiornetre, shunturi, rezistente de inciilzire.
S Aparate de comutatie pentru circuite Butoane de comanda, comutatoare, Iimitatoare de pozitis,
electrice secundare. comutatoare voltmetrice, selectoare.
T Transformatoare. Transformatoare de cure nt, de tensiune, convertoare CAlCC.
U Modulatoare, convertoare de rnarirni lnvertoare, redresoare, traductoare convertoare de rnasura.
electrice.
I
V Tubur'l electornice, semiconductoars. Tuburi electronice, tub uri cu descarcarl In gaze, diode,
tiristoare, tranzistoare.
W Conductoare, antene. Fire (conductoare), cabluri, bare. antene parabolice.
X Borne, fise, prize. Prize, fise, cleme de sir
y Dispozitive mecanice actionate electric. Electroventile, electrornaqnsti, cuplaje, servomotoare.
Z Sarcini corective, bobine hibride, filtre, Filtre de cuplaj, transformatoare difarentiale, limitatoare de cursa.
egalizatoare, lirnitatoare. Capitolul16: Simboluri utilizate in scheme si planuri

II. Instalatii electrice

ANEXA 2: Principalele simboluri grafice utilizate in schemele electrice.

Simboluri grafice generale
Simbal I Sernniffcatia simbolului
Curent continuu
------- I
~ Curent alternativ
Ex: .. 50 Hz; '" 1 00 ... 600 Hz;
3N '" 400/230V 50 Hz;
->:r: Curent redresat cu componenta
alternativa
----_ .. -
+ i Polaritate pozitiva
- I Polaritate negativii.
N ! Neutru
M , MedianS.
Functionare atune! cand
> rnarirnea caracteristica depaseste
valoarea de reglaj
- - - Conexiune rnecanica
_____.._ Conexiune rnecanica cu indicarea
------ directiei de rruscare
--~-- Conexiune rnecanica cu lndlcarea
directiei de rotatie
~ ):= Actiune intarziats.
--<}-- I Revenire automata
--V-- I Revenire neautornata
.-~-- I Interblocare rnecaruca intre
doua dispozitive
__ .D__ I Dispozitiv de blocaj
Elemente de actionare
r-- Actionare manuals
~- Actionare rnanuala protejata impotriva
actionarilor neintentlonate
J-- I Actionare prin tragere
- 5-
I Actionara prin rotire
i
~ ~- I
Actionare prin aoasare
G- - I Actionara de urqenta
Q--- I Comanda prin cheie
0-- I Comanda prin acumulare
de energie mecanica Q--- I Actionare prin efect electromagnetic
@--- Cornanda cu motor electric
Simboluri pentnJ conductoare ~ dispozitive de conectare
i Con ector, cablu, linie, conexiune

,77' I 3 cenexiuni
3 conductoare
I
=-=-=-== 1101/ Circuit de c.C. 110 V, cu doua
I 2
2x'20mm~ AI conductoare din alurniniu de 120 mm
I Circuit trifazat, 50 Hz, 400 V, 3
3N - 5D Hz: 4DDV
conductoare pe taza de
2
120 mrn , 1 conductor neutru
'3;x12flmr1'f + b:70mm' de 70 mm2 (3N poate fi 3+N)
~ I
t::/ I Circuit ecranat
;: L i Conexiune torsadata
::7
0 i Punct de conexiune
I
0 >
Barna
ITO] i Sir de cleme
TsauT I Conexiune in T
I I Conexiune dubla ln T
I
+ I Gonexiune dubla
-(- Priza $i fiS3
~
-(~ I Prize. si fi~a rnultipla
~ I Dispozitiv de deconectare (lnchls)
~o- I Idem, deschis
I
Simboluri grafice pentru rezistoare,
condensatoare ,I lnduetante
---c=J- I
> Rezistor - semn general
---'\MIt- I
>
--¢- , Rezistor cu rezlstenta variabila
!
-¢- >
I Varistor
,--- i Rezistor cu contact glisant
-r:::=J I
~ i $unt
,
I
-1E- I
-1~ I Condensator
__rv'VV"'"\_ I
I lnductanta, bobina, lnfasurare,
~ bobina de soc

Inductanta
~ cu rniez magnetic
I, '.

II. Instalatii electrice

Capitoful16: Simboluri utifizate in scheme si planuri

Simboluri grafice pentru producerea ~i transformarea
energiei electrice
I Ma~ina (simbol general)
8 "=G - generator
M - motor
I GS - generator sincron
MS - motor sincron
-0 Motor liniar
@ I Motor pas cu pas
,
l@ Motor de c.c. cu excitatie serie
~ I Motor de c.c. cu excitatie derivatie
@ I Motor serie monofazat
I
~ I Generator sincron
cu magnet permanent
L.::.J
® I Motor asincron trltazat cu rotor
in scurtcircuit
~ I Motor asincron trifazat cu rotor
bobinat
lLuJ $ I Transformator cu 2 infa:;;Uri3ri
rrrn
CO I
W Transformator cu 3 infa$urari
nn i
,
0 ~ I Autotran sforma tor
d) I Reactor
~ sau $ Transformator de curent
$sauH Transformator rnonotazat cu
2 1nfasurari si ecran
~ I Transformator trifazat cu 4 prize,
I conexiune stea - stea
I
$ ill I Transformator trifazat cu
-m conexiune stea - triunghi
~~u~ ! Autotransformator trifazat cu
! conexiune stea
8sauA I Transformator de tensiune
I
I
t sau :: Transformator de curent cu
2 lnfa$urari secundare cu 2 miezuri
magnetice
~'"U .~ I Transformator de curent cu
2 Tnfasurari secundare pe un
miez magnetic comun -1Zl- Convertor c.c.fc.c.
~ i Redresor
-lZJ-- i Invertor
--i~ i Element de baterie de acumulatoare
Simboluri grafice pentru aparate de cornanda ~i proteotie
a I Functie de contactor
X ! Functie de disjunctor
I
- I
Functie de separator
"IT I Functie de separator de sarcina
1;1 Functte de declansare automata
initiata de un releu inclus
~ Functie de lirnitator de cursa
(intreruptor de pozttie)
<1 Functle de revenire automata
0 I Functie de revenire neautornata
,
~ sau~ I Contact
I normal deschis
7 i Contact
i normal inchis
I
I
~ I Contact
I comutator
~ I Contact pasager care se inch ide
:
! momentan cand dispozitivul
este actionat (energizat)
,
'{ I Contact pasager care se inchide
I momentan cand dispozitivul revine
I
~ I Contact normal deschis cu
temporizare la actionarea releului
----
~ , Contact normal deschis cu
temporizare la revenirea releului
~ I Contact normal inchis cu
I temporizare la actionarea releului
~ I Contact normal inchis cu
I
I temporizare la revenirea releuJui
~ Contact normal deschis
: cu temporizare la action area
$1 revenireaa releului
~ I Contact normal deschis
, cu revenire automata
I
~ I Contact normal deschis cu retinere .
~ I Contact normal Tnchis cu revenire
I automata Capitolul16: Sirnboluri utilizate in scheme ~i planuri

II. lnstalatii eJectrice

b.~~ 1 Contact cu doua directli, cu pozitie
I mediana, cu revenire automata
pentru directia stanqa si cu retinere
I pentru directia opusa
J I Buton cu contact normal deschis cu
~ ..... ~ I actionare rnanuala - simbol general
I I Buton actionat prin tragere cu contact
J .... \~ normal deschis $i revenire automata
I I Buton actionat prin apasare
C···\ I cu revenire automata
I
I Buton actionat prin retire cu contact
.r··\ normal deschis si fara revenire
automata
,
~ I Buton normal deschis
cu revenire automata
~ I Bu10n normal tnchis
cu revenire automata
~ I [ntreruptor de pozitie, CND
i , Intreruptor de pozitie, eN!
,
I
~e \ [ntreruptor care runctloneaza sub
! efectul temperaturii, CND. SimboluJ
I 8 poate fi inlocuit cu
temperatura de tunctionare
~8 I Idem, CNI
~ I Intreruptor actionat termic
I (de exemplu bimetal), CN!
G) Tub cu descarcari in gaze cu element
terrruc (starter pentru
I lampe. tluorescenta)
I ~" I Comutatar cu mai rnulte pozitii
, '~:___ __ ~II (pentru un nurnar rnic de pozitii),
cu indicarea pozitiel
~ Contactor
~ I Contactor cu dsclansare automata
I initiata de un releu incorporat
r I Ruptor (CNT)
~ I Disjunctor (intreruptor automat)
~ I Separator
I
I
~ I Separator de sarcina
~i I Separator cu actionare manuala
I cu dispozitiv de blcca]
CJ ! Dispozitiv de parnire motor (demaror)
, - Semn general
!
[;] I Demaror
in trepte r:J Dispozitiv de porn ire stea - triunghi
[;] I Demaror cu contactor pentru
inversarea sensu lui de rotatie
[;] I Demaror
cu autotrafo
I Demaror -
A regulator cu tiristoare
Q I Bobina de releu sau contactor
(simbol general)
E¢J I Bobina de releu cu temporizare
la revenire
~ Bobina de releu cu temporizare
la actionare
$ Bobina de releu cu temporizare
la revenire $1 action are
gJ i Bobina de releu cu actionare rapida
~ I Releu termic
I
;.;, I Tensiunea detectului la rnasa
Ursd I Tensiune reziduala
Id Curent diterential
I__l_ I Curent de defect la parnant
-
-
1
IN Curent in conductorul neutru
Curentul intre neutrele a
IN·N 2 sisteme polifazate
I ~ I I Caracteristica
0::::: 1 de timp cependenta
I I ,
U=O 1 Releu de tensiune nula
,
I I- I I Releu de curent invers
i
I p< I I Releu de putere minima
[;g ! Releu maximal
de curent temporizat
Releu maximal de curent au 2
2(1))
5 ... 1DA I elemente de masura, cu domeniul de
reglaj 5 ... 10 A

I
0> I Releu de putere reactiva maxima
I---4f- " transport de enrgie spre bare;
iMVAI - valoare de reglaj 1 MVAr;
l - temporizare independenta
~
5 .. 10 s - reglabilii de la 5s la 10s
I I I Releu de irnpedanta
Z<
minima

tffi I Releu
Buchholz II. lnstalatii electrice

Capitolul 16: Simboluri utilizate in scheme si planuri

I I i Siguran1a fuzibila.

m······· I Siquranta tuzibua
: cu percutor
~ I Siguranta fuzibila cu percutor
I si cu contact de semna!izare (3 borne)
H I Siguranta. fuzibila cu contact
de semnalizare separat
~ I intreruptor
I - fuzibil
( r Separator
I cu fuzibil
i
~ ! Separator de sarcina
I cu fuzibll
___......._ I Eclator
--EEJ Descarcator
Simboluri grafice pentru aparate de comandA ~i protectie
8 I Aparat indicator
0 i Aparat Tnregistrator
~ I Aparat integrator
® I Voltmetru
@ 0 I Ampermetru de curent reactiv
I /ampermetru obisnuit
I
-+-@ I Indicator de maxim
(actionat de un cantor)
e i Varmetru
8 Cosfimetru
0 Fazmetru
e F recventrn etru
C) I Sincronoscop
I
8 , Osciloscop
I
C0 t Voltmetru diferential
I
~ Wattmetru Tnregistrator
1 W IVArI Watt - varmetru inregistrator
B I Oscilograf
~ Con tor de energie activa
~ Cantor de energie activa
cu dublu tarif
~ I Con tor de energie activa
cu indicator de maxim
- ® I t.arnpa
I de semnalizare
i
-®- I t.arnpa de
I semnalizare palpaitoare
W I Indicator de pozitie
I electromecan ic
..J.. Hupa
~

9 Sonerie
~ I Sirena
'HI Buzzer
Simboluri grafice pentru planuri de instalafii electrice
- ,I Linie subterana

\.A..I Linie sub marina
e I Linie aeriana

, I Conductor neutru (N)
r: ,
t=- I Conductor de protectie (PE)

l: I Conductor PEN
i
/1 Traseu care urea
r 71 Traseu care coboara
/ I Traseu care traverseaza pe venlcata
e i Doza (cutide de conexiuni)
A ! Priza de forta (simbol general)
-----rv3 I Prim tripolara
I
" I Priza cu contact de protectie
A Priza cu obturator
x I Priza cu intreruptor monopolar
X I Priz8 cu intreruptor de olocare
[g] i Dispozitiv de cornanda cu cheie
,
~ Corp de iluminat
~ Corp de ilurninat de perete
Q9 I Corp de iluminat - larnpa
r- I (sirnbol general)
Corp de i1uminat
I
"J cu tampa fluorescenta
r---
1 (3 I 1 Corp de iluminat
)
I ~. cu 3 lampi fluorescente
@> I Proiector (simbol general) CapitoJul16: Simboluri utiJizate in scheme ~i planuri

II. lnstalatii electrice

c®=: i Proiector cu fascicul putin divergent
@9( I Reflector
I
X i Corp de iluminat de slquranta
I alimentat pe circuitul special
~ I Bloc autonom de iluminat de siquranta
~ I PrizEi cu transformator de izolare
;
;:t, I Priza pentru telecornunicatii
(sirnbol general)
I
TP Teleton
FX Telefax
M I Microfon
TV I Televiziune
TX Telex
-nj i Difuzor
d / I intreruptor (sirnbol general)
exarnplu: intreruptor monopolar
/ Intreruptor cu larnpa de semnalizare
/' fntreruptor bipolar
V I Intreruptor dublu
/' I intreruptor monopolar
I
I cu 2 cal (de capat)
X I intreruptor
I
intermediar (cruce)
d Dimmer
j' lntreruptor cu snur
@ Buton cornanda
@ I Buton cornanda cu larnpa inclusa
@~ : Buton cornanda protejat
I
I contra actionarti involuntare

S-ar putea să vă placă și