P. 1
Procesul epidemiologic

Procesul epidemiologic

|Views: 1,002|Likes:
Published by alexthestar

More info:

Published by: alexthestar on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Procesul epidemiologic

Proceul de constituire i existen al unei boli infec ioase, privit în ansamblul alc tuit din totalitatea focarelor epidemiologice înl n iute de-a lungul întregii evolu ii naturale a bolii în cauz , precum i modific rile pe care aceasta le cunoa te, se nume te proces epidemiologic sau istoric natural al bolii. ‡ Unitatea concret a procesului epidemiologic este focarul epidemiologic. Fiecare focar epidemiologic se realizeaz numai consecutiv ac iunii înl n uite a celor trei factori primari: izvorul de infec ie, transmiterea agentului cauzal i popula ia receptiv . ‡

Microorganism gazd

_____ Focar

epidemiologic Microorganism infec ios _____ Focar epidemiologic Proces infec ios ____________

fiecare organism gazd receptiv se transform în izvor de infec ie pentru urm torul ciclu de rpetare a focarului epidemiologic i ± în acea i dinamic ± fiecare organism receptiv care a trecut prin infec ie c tig o anumit rezisten antiinfec ioas .transmiterea cu ritm înalt a agentului patogen nou ± ap rut de la o persoan la alta. a membrilor colectivit ii fa de noul agent patogen ap rut aici.In dinamic . . Reproducerea neîntrerupt a focarelor epidemiologice duce la constituirea procesului epidemiologic al fiec rei boli infec ioase. ‡ Microorganismele patogene ± factori determinan i în condi ionarea procesrlor infec ioase i a focarelor epidemiologice ± au aput în urma unor transform ri genetice. omogen . procesul biologic de producere a muta iilor spre agen i patogeni este impus de modificarea condi iilor materiale de via ale speciei care este gazda agentului infec ios în cauz . Selectarea mutantelor patogene i validarea lor este condi ionat de factorii de mediu. dar numai dac ele pot asigura realizarea a cel pu in dou condi ii principale. obligatorii în realizarea procesului epidemiologic: . Mai exact. ‡ .reactivitatea identic .

‡ Rezult c factorul determinant în condi ionarea oric rui proces epidemiologic este reprezentat de ansamblul condi iilor materilale de via ale popula iei umane. In mod obligatoriu intervin cei doi factori principali aminti i (ritmul înalt de transmitere i reactivitatea omogen a membrilor colectivit ii). iar în mod secundar ± plasticitatea speciei biologice pattern a microorganismului i cerinele de selectare a mutantelor patogene nou-ap rute. .‡ Ambele condi ii sunt depentente de condi iile socio-economice de via ale colectivit ii.

la randul s u. depinde de specificul raporturilor dintre indivizi. pentru apari ia. epidemic sau pandemic . de ocupa ia i profesiunea lor. de specificul raporturilor dintre indivizi i mediul lor de via . condi iile bio-sociale de via trebuie s asigure transmisibilitatea acestuia la organisme gazd cu aceea i susceptibilitate. sporadic . de trecutul epidemiologic comun al membrilor popula iei. men inerea i consolidarea unui nou agent patogen într-o popula ie. ‡ Procesul epidemiologic al unei boli infec ioase se poate manifesta în popula ie sub form endemic . Aceasta. .‡ Con inutul principal al procesului epidemiologic const în transmisibilitatea agentului patogen cauzal printre gazdele sale. .a. r spandirea. cu ascensiuni sezoniere sau periodice ale inciden ei. de comunit ile ereditare i obiceiurile alimentare ale indivizilor. Altfel spus.

Manifest rile popula ionale ale proceselor epidemiologice ‡ Procesele epidemiologice recunosc o condi ionare complex . cu interven ia unor factori determinan i. inând seama de toate aceste aspecte. factori primari i secundari cu structur i participare în continu varia ie. este clar c manifest rile popula ionale ale bolilor infec ioase pot fi extrem de diferite i aproape mereu altele decât pân atunci. nu trebuie uitat c orice proces infec ios poate îmbr ca o gam variat de manifest ri. . de la infec ia asimptomatic pân la diverse forme de boal (fenomenul Äiceberg´). In acela i timp.

fatalitate i m rimea medie a focarelor. cuprinderea în cercetare a unor colectivit i neadecvate compara iei ca m rime i structur pe grupe de vârst . prevalen . cel mai utilizat este intensitatea procesului epidemiologic. ‡ Se pot distinge manifest ri diferite cantitativ i calitativ ale proceselor epidemiologice. mortalitate specific . ‡ . fiecare definit în mod particular. apreciat prin inciden . incorectitudinea înregistr rii i declar rii cazurilor.Dintre criteriile folosite pentru clasificarea modalit ilor de manifestare popula ional ale proceselor epidemiologice. Fidelitatea tabloului popula ional creat pe baza acestor indici poate suferi din diverse cauze: calitatea precar a diagnostic rii bolii. utilizarea unor intervale de timp insuficiente pentru studiu.

boli cu endemie regional . .boli cu endemie localizat .Endemia ‡ Este considerat ca o form calitativ a proceselor epidemiologice.boli cu endemie generalizat sau universal . indiferent de amploarea cu care se manifest boala respectiv . . . se pot întâlni: . Termenul desemneaz existen a izvoarelor de infec ie pentru o boal într-o popula ie. .boli cu endemie insular . ‡ Din punct e vedera al extensiunii geografice pe care o atinge endemia.

boli cu endemie variabil (mezoendemice). Diagnosticarea lor se face comparând inciden a bolii dintr-o acea i popula ie în dou momente diferite. fie la cea comparativgeografic .boli cu endemie redus (hipoendemice). sau comparând situa ia existent într-un acela i moment dat în colectivit i diferite. ‡ Se pot deosebi mai multe forme de manifestare cantitativ ale proceselor epidemiologice. .‡ Endemia se poate estima i din pinct de vedere al intensit ii sale: . cu alte cuvinte. se apeleaz fie la metoda comparativ-istoric .boli cu endemie accentuat (holoendemice). . .

indus. prin activit i antiepidemice. . Caracterul sporadic al manifest rii unor boli infec ioase poate fi: . de obicei rar. .natural în existen a i r spândirea acelei boli. din când în când. întâmpl tor.Bolile cu manifestare sporadic ‡ Apar neregulat.

Bolile cu manifestare epidemic ‡ Se accept ca epidemie apari ia într-o popula ie a unei boli. iar tendin a de evolu ie este intensiv i extensiv . compara ia trebuie s se fac pentru perioade ce dep esc de peste patru ori durata incuba iei maxime. Epidemiile de boli infec ioase apar când receptivitatea colectiv este mai mare de 80% i transmiterea agentului etiologic este neinfluen at din cauza nerespect rii unor m suri antiepidemice precizate i disponibile. este vorba despre epidemie dacn a evenimentului sanitar în cauz cre te de cel pu in zece ori sau dac reprezint peste 50% din totalul îmboln virilor de acela i fel. . Mai exact. a unui anumit comportament cu implica ii sanitare sau a altor evenimente legate de starea de s n tate. Pentru entit ile cu incuba ie precizat . în num r mult mai mare decât era de a teptat s apar .

necunoscut anterior. Pandemia se poate realiza dacîntr-o popula ie apare un microorganism patogen nou. Boala afecteaz toate grupele de vârst . sau dac acesta reapare dup o absen de câteva decenii. afectând cea mai mare parte a popula iei. în acela i timp transmiterea nu poate fi influen at datorit lipsei unei (unor) m suri antiepidemice adecvate.Bolile cu manifestare pandemic ‡ Pandemia reprezint o epidemie cu o intensitate deosebit i r spândit pe suprafe e foarte mari ale globului. întâlnind o receptivitate colectiv general . . se transmite atât în lan neîntrerupt cât i sub forma epidemiilor din surs comun . chiar în toat lumea. Se crediteaz pandemia cu o cre tere a inciden ei unei boli de peste 100 de ori fa e o perioad anterioar sau o zon diferit .

Boli cu manifestare sezonier ‡ Exist boli ce recunosc fenomenul de sezonalitate. adic o cre tere a inciden ei într-o popula ie. Sezonalitatea se explic prin influen ele factorilor epidemiologici de mediu asupra factorilor epidemiologici primari. în cursul unei anumite perioade de timp comparativ cu restul anului. . Sezonalitatea este mai evident în bolile cu inciden crescut . Ea dispare la bolile pe cale de eliminare sau eradicare.

în func ie de agentul etiologic i de structura demografic a popula iei respective. grip . . ciuma i cruciadele. holera i pelerinajele la Mecca). infec ii streptococice. hepatit A) sau se contureaz în contextul unor factori sociali care augmenteaz periodic difuzibilitatea bolii(ex. Periodicitatea poate fi un caracter natural al manifest rii unor boli infec ioase (ex.Boli cu manifestare periodic ‡ Periodicitatea desemneaz apari ia unor mari valuri epidemice la intervale de mai mul i ani. rujeol . Bolile cu periodicitate sunt tot mai rare din cauza interven ilor antiepidemice eficiente i a sc derii semnificative a inciden ei acestor boli.

Teritoriul în care se realizeaz focalitatea natural se nume te focar natural. într-un complex specific de condi ii naturale.‡ O form particular de existen posibil a unei boli infec ioase este focalitatea natural . Termenul de focalitate natural define te existen a unui microorganism în natur independent de om. Focarul natural se realizeaz numai când exist o anumit biocenoz (specii extraumane rezervoare de infec ie + microorganismul respectiv + vectori) într-un anumit biotop (complexul specific de condi ii naturale de mediu care asigur realizarea biocenozei în cauz ). . în care tr iesc speciile extraumane-gazd ale unui microorganism i este asigurat transmiterea sa de la o gazd la alta. Rezult în mod definitoriu c pentru bolile cu focalitate natural nu este necesar specia uman ca gazd a agentului cauzal.

prin contact cu elemente de mediu contaminate.prin agresiunea vectorului natural asupra omului. . . care pot duce agentul cauzal pân în colectivit ile umane. oportunitatea i eficien a m surilor antiepidemice. Reducerea progresiv a inciden ei îmboln virilor prin astfel de activit i intite face posibil aducerea bolilor în cauz ± succesiv ± în faza de control.prin ac iuni ale omului asupra animalului-rezervor de infec ie. in focarul natural: . .‡ Boala infec ioas se poate extinde la om în diverse modalit i: 1. în afara focarului natural prin extinderea infec iei cu ajutorul altor animale (domestice sau s lbatice peridomestice) decât cele gazd din focar. Modul de manifestarepopula ional al oric rei boli infec ioase este dependent de calitatea.consecutiv agresiunii speciei-gazd asupra omului. Acest fenomen se nume te perifocalitate natural sau focalitate secundar . 2. ‡ Etapa preliminar i obligatorie este a investig rii focarului. ‡ . de eliminare i de eradicare.

.supravegherea în continuare a situa iei ‡ .culegerea i analiza datelor. . . .cercet rile preliminare.Investigarea i controlul epidemiilor de boli infec ioase Investiga iile întreprinse în cazul apari iei unei epidemii caut s identifice cauza epidemiei i mijloacele optime de control asupra epidemiei.comunicarea i publicarea rezultatelor.identificarea tuturor cazurilor.aplicarea m surilor de control. . Principalele etape în investigarea unei epidemii sunt: .

sau pot pleca de la aspectele sintetice oferite de raportarea îmboln virilor în cadrul sistemului na ional de supraveghere a bolilor infec ioase. . precum i m suri imediate de control consecutive acestor prime rela ii asupra modalit ii de constituire i evolu ie a epidemiei. Raport rile ini iale asupra unei epidemii posibile pot pleca de la observa ii ale unui num r redus de medici cu experien care sesizeaz manifestarea neobi nuit a bolii.‡ Prima etap presupune verificarea suspiciunilor diagnostice ini iale i confirmarea diagnosticului de epidemie. Pe baza cercet rilor preliminare se va formula o ipotez privind sursa de infec ie i modul de transmitere.

dac nu din toat popula ia. . Imediat dup confirmarea diagnosticului de epidemie. Dintre modalit ile multiple de realizare a supravegherii. Acesta presupune cunoa terea în permanen a tuturor aspectelor privind apari ia i r spândirea bolilor cu ajutorul unor metode practicabile. Pentru aceasta e obligatorie o defini ie clar a cazului.‡ Supravegherea este o component esen ial a controlului bolilor epidemice. Analizarea datelor oferite de supraveghere arat dac exist o modificare semnificativ a num rului cazurilor de o anumit boal infec ioas . uniforme i rapide. prima urgen o reprezint constituirea controlului asupra epidemiei. ‡ Investigarea unei suspiciuni de epidemie pretinde identificarea sistematic a noi cazuri de boal . m car dintr-un e antion reprezentativ al acesteia. Adesea se impune ob inerea de date. cel mai uzual este sistemul de raportare al cazurilor în cadrul sistemului de asisten medical . Adesea este necesar supravegherea contac ilor în focar pentru a se putea asigura depistarea tuturor cazurilor de boal i a limita r spândirea epidemiei.

Ac iunea de supraveghere e mai facil în epidemiile de scurt durat i mai dificil în cazul epidemiilor prelungite.Interven ia în focar urm re te tratarea corect a cazurilor. Este esen ial informarea clar a popula iei asupra cauzei posibile a epidemiei i asupra principalelor m suri de control concepute i instituite. ‡ . deoarece nu s-a reu it înc neutralizarea niciunuia din factorii epidemiologici primari care condi ioneaz acea boal (ex. Cu alte cuvinte. popula ie receptiv . M surile antiepidemice de control pot fi îndreptate împotriva oric ruia dintre cei trei factori epidemiologici principali ± izvor de infec ie. rezultatele sunt optime dac sunt abordate toate cele trei verigi ale lan ului epidemic. prevenirea extinderii epidemiei i verificarea eficien ei m surilor de control aplicate.poliomielita. difteria). Dup aplicarea m surilor antiepidemice. modalitate de transmitere. iar agentul cauzal persist în popula ie. De regul . e necesar o supraveghere mai ales asupra acceptabilit ii i eficacit ii acestora. cazurile de boal sunt foarte rare. ‡ O boal in faza de control are manifestare endemo-sporadic restrâns .

Aceast etap este tangibil numai în condi iile unui standard economicosocial ridicat. Unica boal infec ioas eradicat pân acum pe glob este variola. care permite perfec ionarea corespunz toare a m surilor antiepidemice. m surile antiepidemice aplicate pân în acel moment nu mai sunt necesare i justificate. care persist în popula ie sau în mediul lui de via . ‡ O boal este adus în faza de eradicare dac agentul cauzal a disp rut din natur . dar nu i a infec iilor subclinice i deci nici a agentului etiologic.‡ Faza de eliminare semnaleaz dispari ia cazurilor de boal clinic manifest . Faza de eliminare se realizeaz în urma neutraliz rii unuia dintre factorii epidemiologici primari (ex.malaria). . Odat realizat eradicarea unei boli infec ioase.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->