P. 1
Procesul epidemiologic

Procesul epidemiologic

|Views: 1,002|Likes:
Published by alexthestar

More info:

Published by: alexthestar on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

Procesul epidemiologic

Proceul de constituire i existen al unei boli infec ioase, privit în ansamblul alc tuit din totalitatea focarelor epidemiologice înl n iute de-a lungul întregii evolu ii naturale a bolii în cauz , precum i modific rile pe care aceasta le cunoa te, se nume te proces epidemiologic sau istoric natural al bolii. ‡ Unitatea concret a procesului epidemiologic este focarul epidemiologic. Fiecare focar epidemiologic se realizeaz numai consecutiv ac iunii înl n uite a celor trei factori primari: izvorul de infec ie, transmiterea agentului cauzal i popula ia receptiv . ‡

Microorganism gazd

_____ Focar

epidemiologic Microorganism infec ios _____ Focar epidemiologic Proces infec ios ____________

reactivitatea identic . ‡ . procesul biologic de producere a muta iilor spre agen i patogeni este impus de modificarea condi iilor materiale de via ale speciei care este gazda agentului infec ios în cauz . obligatorii în realizarea procesului epidemiologic: . Mai exact. dar numai dac ele pot asigura realizarea a cel pu in dou condi ii principale. fiecare organism gazd receptiv se transform în izvor de infec ie pentru urm torul ciclu de rpetare a focarului epidemiologic i ± în acea i dinamic ± fiecare organism receptiv care a trecut prin infec ie c tig o anumit rezisten antiinfec ioas . Reproducerea neîntrerupt a focarelor epidemiologice duce la constituirea procesului epidemiologic al fiec rei boli infec ioase. . ‡ Microorganismele patogene ± factori determinan i în condi ionarea procesrlor infec ioase i a focarelor epidemiologice ± au aput în urma unor transform ri genetice. a membrilor colectivit ii fa de noul agent patogen ap rut aici. omogen . Selectarea mutantelor patogene i validarea lor este condi ionat de factorii de mediu.In dinamic .transmiterea cu ritm înalt a agentului patogen nou ± ap rut de la o persoan la alta.

iar în mod secundar ± plasticitatea speciei biologice pattern a microorganismului i cerinele de selectare a mutantelor patogene nou-ap rute. In mod obligatoriu intervin cei doi factori principali aminti i (ritmul înalt de transmitere i reactivitatea omogen a membrilor colectivit ii). ‡ Rezult c factorul determinant în condi ionarea oric rui proces epidemiologic este reprezentat de ansamblul condi iilor materilale de via ale popula iei umane.‡ Ambele condi ii sunt depentente de condi iile socio-economice de via ale colectivit ii. .

pentru apari ia. Altfel spus. . de specificul raporturilor dintre indivizi i mediul lor de via . cu ascensiuni sezoniere sau periodice ale inciden ei. men inerea i consolidarea unui nou agent patogen într-o popula ie. epidemic sau pandemic . de comunit ile ereditare i obiceiurile alimentare ale indivizilor. la randul s u. Aceasta. de ocupa ia i profesiunea lor. ‡ Procesul epidemiologic al unei boli infec ioase se poate manifesta în popula ie sub form endemic .a. depinde de specificul raporturilor dintre indivizi. de trecutul epidemiologic comun al membrilor popula iei. condi iile bio-sociale de via trebuie s asigure transmisibilitatea acestuia la organisme gazd cu aceea i susceptibilitate. . r spandirea.‡ Con inutul principal al procesului epidemiologic const în transmisibilitatea agentului patogen cauzal printre gazdele sale. sporadic .

este clar c manifest rile popula ionale ale bolilor infec ioase pot fi extrem de diferite i aproape mereu altele decât pân atunci. inând seama de toate aceste aspecte. In acela i timp. . factori primari i secundari cu structur i participare în continu varia ie. de la infec ia asimptomatic pân la diverse forme de boal (fenomenul Äiceberg´). cu interven ia unor factori determinan i.Manifest rile popula ionale ale proceselor epidemiologice ‡ Procesele epidemiologice recunosc o condi ionare complex . nu trebuie uitat c orice proces infec ios poate îmbr ca o gam variat de manifest ri.

‡ Se pot distinge manifest ri diferite cantitativ i calitativ ale proceselor epidemiologice. incorectitudinea înregistr rii i declar rii cazurilor. fiecare definit în mod particular.Dintre criteriile folosite pentru clasificarea modalit ilor de manifestare popula ional ale proceselor epidemiologice. apreciat prin inciden . fatalitate i m rimea medie a focarelor. Fidelitatea tabloului popula ional creat pe baza acestor indici poate suferi din diverse cauze: calitatea precar a diagnostic rii bolii. mortalitate specific . cuprinderea în cercetare a unor colectivit i neadecvate compara iei ca m rime i structur pe grupe de vârst . cel mai utilizat este intensitatea procesului epidemiologic. utilizarea unor intervale de timp insuficiente pentru studiu. prevalen . ‡ .

Termenul desemneaz existen a izvoarelor de infec ie pentru o boal într-o popula ie. ‡ Din punct e vedera al extensiunii geografice pe care o atinge endemia. .boli cu endemie generalizat sau universal .boli cu endemie regional . se pot întâlni: . . . indiferent de amploarea cu care se manifest boala respectiv .boli cu endemie localizat . .Endemia ‡ Este considerat ca o form calitativ a proceselor epidemiologice.boli cu endemie insular .

boli cu endemie accentuat (holoendemice). se apeleaz fie la metoda comparativ-istoric . . . . fie la cea comparativgeografic .boli cu endemie variabil (mezoendemice).‡ Endemia se poate estima i din pinct de vedere al intensit ii sale: . ‡ Se pot deosebi mai multe forme de manifestare cantitativ ale proceselor epidemiologice. Diagnosticarea lor se face comparând inciden a bolii dintr-o acea i popula ie în dou momente diferite.boli cu endemie redus (hipoendemice). cu alte cuvinte. sau comparând situa ia existent într-un acela i moment dat în colectivit i diferite.

Bolile cu manifestare sporadic ‡ Apar neregulat. din când în când.natural în existen a i r spândirea acelei boli. .indus. Caracterul sporadic al manifest rii unor boli infec ioase poate fi: . de obicei rar. întâmpl tor. . prin activit i antiepidemice.

Bolile cu manifestare epidemic ‡ Se accept ca epidemie apari ia într-o popula ie a unei boli. este vorba despre epidemie dacn a evenimentului sanitar în cauz cre te de cel pu in zece ori sau dac reprezint peste 50% din totalul îmboln virilor de acela i fel. Mai exact. Epidemiile de boli infec ioase apar când receptivitatea colectiv este mai mare de 80% i transmiterea agentului etiologic este neinfluen at din cauza nerespect rii unor m suri antiepidemice precizate i disponibile. în num r mult mai mare decât era de a teptat s apar . Pentru entit ile cu incuba ie precizat . compara ia trebuie s se fac pentru perioade ce dep esc de peste patru ori durata incuba iei maxime. a unui anumit comportament cu implica ii sanitare sau a altor evenimente legate de starea de s n tate. iar tendin a de evolu ie este intensiv i extensiv . .

în acela i timp transmiterea nu poate fi influen at datorit lipsei unei (unor) m suri antiepidemice adecvate. Boala afecteaz toate grupele de vârst . se transmite atât în lan neîntrerupt cât i sub forma epidemiilor din surs comun . întâlnind o receptivitate colectiv general . Pandemia se poate realiza dacîntr-o popula ie apare un microorganism patogen nou. afectând cea mai mare parte a popula iei.Bolile cu manifestare pandemic ‡ Pandemia reprezint o epidemie cu o intensitate deosebit i r spândit pe suprafe e foarte mari ale globului. Se crediteaz pandemia cu o cre tere a inciden ei unei boli de peste 100 de ori fa e o perioad anterioar sau o zon diferit . chiar în toat lumea. necunoscut anterior. sau dac acesta reapare dup o absen de câteva decenii. .

în cursul unei anumite perioade de timp comparativ cu restul anului. Sezonalitatea se explic prin influen ele factorilor epidemiologici de mediu asupra factorilor epidemiologici primari. .Boli cu manifestare sezonier ‡ Exist boli ce recunosc fenomenul de sezonalitate. Ea dispare la bolile pe cale de eliminare sau eradicare. adic o cre tere a inciden ei într-o popula ie. Sezonalitatea este mai evident în bolile cu inciden crescut .

.Boli cu manifestare periodic ‡ Periodicitatea desemneaz apari ia unor mari valuri epidemice la intervale de mai mul i ani. în func ie de agentul etiologic i de structura demografic a popula iei respective. hepatit A) sau se contureaz în contextul unor factori sociali care augmenteaz periodic difuzibilitatea bolii(ex. Periodicitatea poate fi un caracter natural al manifest rii unor boli infec ioase (ex. holera i pelerinajele la Mecca). grip . infec ii streptococice. ciuma i cruciadele. rujeol . Bolile cu periodicitate sunt tot mai rare din cauza interven ilor antiepidemice eficiente i a sc derii semnificative a inciden ei acestor boli.

Focarul natural se realizeaz numai când exist o anumit biocenoz (specii extraumane rezervoare de infec ie + microorganismul respectiv + vectori) într-un anumit biotop (complexul specific de condi ii naturale de mediu care asigur realizarea biocenozei în cauz ). în care tr iesc speciile extraumane-gazd ale unui microorganism i este asigurat transmiterea sa de la o gazd la alta. Teritoriul în care se realizeaz focalitatea natural se nume te focar natural. într-un complex specific de condi ii naturale. Rezult în mod definitoriu c pentru bolile cu focalitate natural nu este necesar specia uman ca gazd a agentului cauzal.‡ O form particular de existen posibil a unei boli infec ioase este focalitatea natural . Termenul de focalitate natural define te existen a unui microorganism în natur independent de om. .

prin contact cu elemente de mediu contaminate. ‡ .consecutiv agresiunii speciei-gazd asupra omului. . în afara focarului natural prin extinderea infec iei cu ajutorul altor animale (domestice sau s lbatice peridomestice) decât cele gazd din focar. de eliminare i de eradicare. Reducerea progresiv a inciden ei îmboln virilor prin astfel de activit i intite face posibil aducerea bolilor în cauz ± succesiv ± în faza de control. care pot duce agentul cauzal pân în colectivit ile umane. Acest fenomen se nume te perifocalitate natural sau focalitate secundar . .prin ac iuni ale omului asupra animalului-rezervor de infec ie. Modul de manifestarepopula ional al oric rei boli infec ioase este dependent de calitatea. in focarul natural: . 2.‡ Boala infec ioas se poate extinde la om în diverse modalit i: 1. ‡ Etapa preliminar i obligatorie este a investig rii focarului. .prin agresiunea vectorului natural asupra omului. oportunitatea i eficien a m surilor antiepidemice.

. .comunicarea i publicarea rezultatelor. .aplicarea m surilor de control.identificarea tuturor cazurilor.culegerea i analiza datelor.cercet rile preliminare. Principalele etape în investigarea unei epidemii sunt: . .supravegherea în continuare a situa iei ‡ . .Investigarea i controlul epidemiilor de boli infec ioase Investiga iile întreprinse în cazul apari iei unei epidemii caut s identifice cauza epidemiei i mijloacele optime de control asupra epidemiei.

precum i m suri imediate de control consecutive acestor prime rela ii asupra modalit ii de constituire i evolu ie a epidemiei. sau pot pleca de la aspectele sintetice oferite de raportarea îmboln virilor în cadrul sistemului na ional de supraveghere a bolilor infec ioase. Raport rile ini iale asupra unei epidemii posibile pot pleca de la observa ii ale unui num r redus de medici cu experien care sesizeaz manifestarea neobi nuit a bolii. .‡ Prima etap presupune verificarea suspiciunilor diagnostice ini iale i confirmarea diagnosticului de epidemie. Pe baza cercet rilor preliminare se va formula o ipotez privind sursa de infec ie i modul de transmitere.

. ‡ Investigarea unei suspiciuni de epidemie pretinde identificarea sistematic a noi cazuri de boal . uniforme i rapide. Adesea este necesar supravegherea contac ilor în focar pentru a se putea asigura depistarea tuturor cazurilor de boal i a limita r spândirea epidemiei. Adesea se impune ob inerea de date. Pentru aceasta e obligatorie o defini ie clar a cazului.‡ Supravegherea este o component esen ial a controlului bolilor epidemice. Dintre modalit ile multiple de realizare a supravegherii. prima urgen o reprezint constituirea controlului asupra epidemiei. dac nu din toat popula ia. m car dintr-un e antion reprezentativ al acesteia. Imediat dup confirmarea diagnosticului de epidemie. Analizarea datelor oferite de supraveghere arat dac exist o modificare semnificativ a num rului cazurilor de o anumit boal infec ioas . cel mai uzual este sistemul de raportare al cazurilor în cadrul sistemului de asisten medical . Acesta presupune cunoa terea în permanen a tuturor aspectelor privind apari ia i r spândirea bolilor cu ajutorul unor metode practicabile.

rezultatele sunt optime dac sunt abordate toate cele trei verigi ale lan ului epidemic.poliomielita. M surile antiepidemice de control pot fi îndreptate împotriva oric ruia dintre cei trei factori epidemiologici principali ± izvor de infec ie. ‡ O boal in faza de control are manifestare endemo-sporadic restrâns . popula ie receptiv . deoarece nu s-a reu it înc neutralizarea niciunuia din factorii epidemiologici primari care condi ioneaz acea boal (ex. Este esen ial informarea clar a popula iei asupra cauzei posibile a epidemiei i asupra principalelor m suri de control concepute i instituite. difteria). Dup aplicarea m surilor antiepidemice. De regul .Interven ia în focar urm re te tratarea corect a cazurilor. iar agentul cauzal persist în popula ie. cazurile de boal sunt foarte rare. Cu alte cuvinte. ‡ . prevenirea extinderii epidemiei i verificarea eficien ei m surilor de control aplicate. modalitate de transmitere. Ac iunea de supraveghere e mai facil în epidemiile de scurt durat i mai dificil în cazul epidemiilor prelungite. e necesar o supraveghere mai ales asupra acceptabilit ii i eficacit ii acestora.

‡ Faza de eliminare semnaleaz dispari ia cazurilor de boal clinic manifest .malaria). care persist în popula ie sau în mediul lui de via . dar nu i a infec iilor subclinice i deci nici a agentului etiologic. Unica boal infec ioas eradicat pân acum pe glob este variola. Faza de eliminare se realizeaz în urma neutraliz rii unuia dintre factorii epidemiologici primari (ex. . ‡ O boal este adus în faza de eradicare dac agentul cauzal a disp rut din natur . m surile antiepidemice aplicate pân în acel moment nu mai sunt necesare i justificate. Odat realizat eradicarea unei boli infec ioase. care permite perfec ionarea corespunz toare a m surilor antiepidemice. Aceast etap este tangibil numai în condi iile unui standard economicosocial ridicat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->