P. 1
Manual I - Dr.reale

Manual I - Dr.reale

5.0

|Views: 932|Likes:
Published by Andreea Popescu

More info:

Published by: Andreea Popescu on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

Flavius BAIAS Cristina ZAMŞA Manual de seminar.Drept civil. DREPTURILE REALE PRINCIPALE.

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

Scheme teoretice • Culegere de speţe • Citate din literatura juridica CUPRINS PATRIMONIUL. CLASIFICAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE I. Scurte precizari teoretice 1. Terminologie. Termenul de “patrimoniu” are mai multe înţelesuri şi este utilizat atât în limbajul juridic, cât şi în cel obişnuit cu sensul de ansamblu de bunuri, fie ele materiale sau imateriale: patrimoniul comun al umanităţii, patrimoniul cultural naţional etc. De asemenea, legiuitorul foloseşte şi alte noţiuni pentru a desemna un ansamblu de bunuri: “fond” (terenurile alcătuiesc fondul funciar, pădurile – fondul forestier) sau “domeniu” (domeniul public şi domeniul privat al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale). 2. Reglementare. Codul civil nu conţine decât referiri incidentale la noţiunea de patrimoniu (art. 781, 784, 1743 C. civ.), cea mai generală fiind cea cuprinsă în art.1718: „Oricine este obligat personal,este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare.” Noţiunea de patrimoniu se mai regăseşte, printre altele, în următoarele texte legale: art. 26 lit. e, art. 41, 42, 47 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice; art. 5 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind transformarea întreprinderilor de stat în regii autonome şi societăţi comerciale; art. 143, 158 alin. 1, 205 alin. 3, 230, 233, 235 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; art. 121 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. 3. Definiţie. Singurul text legal care defineşte patrimoniul este 121 din Legea nr. 215/2001: „Constituie patrimoniul unităţii administrativ teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acesteia, domeniului ei privat, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.” (subl. ns.) Aceasta nu este însă, o definiţie generală a patrimoniului, indiferent de titularul său. În lipsa unei definiţii legale generale, doctrina a definit patrimoniul într-un înţeles tehnic ca fiind un ansamblu de drepturi şi obligatii cu valoare economică ce aparţin unui subiect de drept. 4. Conţinut. - În cuprinsul patrimoniului intră numai drepturile cu conţinut economic, evaluabile în bani, adică drepturile patrimoniale, nu şi cele personal-nepatrimoniale.

1

- Bunurile, în materialiatea lor, intră în patrimoniul unei persoane numai prin intermediul dreptului care poartă asupra lor, ca obiect al acestui drept; în absenţa dreptului, simpla stăpânire în fapt a bunului nu determină apartenenţa acestuia la patrimoniul celui care îl stăpâneşte. - Patrimoniul este alcătuit din drepturi şi obligaţii. Drepturile alcătuiesc activul patrimonial, iar obligaţiile – pasivul patrimonial. De aceea, patrimoniul poate fi privit şi din punct de vedere contabil, ca având un activ (+) şi un pasiv (–). Când activul patrimonial depăşeşte pasivul, titularul patrimoniului este solvabil; dimpotrivă, când pasivul este mai mare ca activul, titularul patrimoniului este insolvabil. 5. Teorii cu privire la patrimoniu. 5.1. Teoria personalistă a patrimoniului (TPP) – teoria clasică –, ai cărei promotori au fost Aubry si Rau. Ideile de baza ale teorei clasice sunt urmatoarele: - numai persoanele pot avea un patrimoniu; - orice persoană are un patrimoniu ; - o persoană nu poate avea decât un singur patrimoniu care este unitar şi indivizibil; - patrimoniul nu poate fi separat de persoana care îl deţine. 5.2. Teoria patrimoniului de afectatiune (TPA): - patrimoniul nu mai este legat de personalitatea subiectului de drept; - unitatea elemntelor patrimoniului este dată de ideea de scop, de afectaţiune; - o persoană poate fi titulara mai multor patrimonii, în functie de scopul, de afectaţiunea pe care a dat-o unei anumite mase din bunurile sale. 5.3. Teoria modernă a patrimoniului – o sinteză a celor două teorii: cea personalistă şi ce a afectaţiunii. Ideile care conturează într-un mod foarte general concepţia contemporană asupra patrimoniului sunt cele care ilustrează caracterele patrinomiului, fiind preluate din ambele teorii „clasice”. 6. Caracterele patrimoniului. A. Patrimoniul este o universalitate juridică (de drept), cu următoarele particularităţi (TPP + TPA): - drepturile şi obligaţiile, ca si componente ale patrimoniului, sunt legate între ele prin apartenenţa la acelaşi subiect de drept, formând un ansamblu, un tot; - în acelaşi timp, drepturile şi obligaţiile sunt distincte şi relativ independente de universalitate, în sensul că existenţa sau inexistenţa lor nu pune în discuţie însăşi universalitatea (patrimoniul există, indiferent că titularul său este bogat sau sărac lipit pământului). Patrimoniul, înţeles ca universalitate de drept, se deosebeşte de universalitatea de fapt (înţeleasă ca masă de bunuri, alcătuită prin voinţa omului: cărţile din bibliotecă, oile din turmă, piesele unei colecţii etc.). Deosebirile sunt urmatoarele: a. universalitatea de drept exista indiferent de voinţa titularului, este alcătuită din drepturi şi obligaţii, este inalienabilă şi independentă de elementele care o compun; b. universalitatea de fapt se formează ca urmare a manifestării de voinţă a subiectului de drept, este alcatuită numai din drepturi (care poartă asupra unor bunuri) , este alienabilă şi nu există în mod separat de elementele sale (dispariţia bunurilor duce la dispariţia „universalităţii”, cum se întâmplă când cărţile dintr-o bibliotecă sunt vândute, toate, cu bucata). B. Orice persoană are un patrimoniu. Patrimoniul însoţeşte subiectul de drept pe întreaga sa existenţă, de la naştere/înfiinţare, până la moarte/desfiinţare (TPP + TPA). C. Patrimoniul este inalienabil, nu poate fi înstrăinat în timpul vieţii persoanei fizice sau al existenţei persoanei juridice (TPP + TPA). În primul caz, el nu se poate transmite prin acte inter vivos, ci numai mortis causa (prin succesiune legală sau testamentară). În cel de-al doilea caz, există o singură situaţie în

2

care o parte din patrimoniu se transmite de la o persoană juridică la alta, fără ca prima să îşi înceteze existenţa; este vorba despre divizarea parţială. D. Orice persoană are un singur patrimoniu (TPP). E. Patrimoniul este divizibil in mai multe mase de bunuri(TPA), fiecare având un regim juridic distinct (soţii au bunuri comune şi bunuri proprii – art. 30 şi 31 C. fam). 7. Funcţiile patrimoniului sunt următoarele: A. -de a permite şi explica gajul general al creditorilor chirografari; art.1718 C.civ sugereaza: - că bunurile unei persoane formeaza un tot, o universalitate; - că, obligându-se, persoana raspunde pentru executarea obligaţiilor sale cu acest tot; - că această universalitate cuprinde nu numai bunurile prezente, ci şi pe cele viitoare. B. de a permite si explica subrogaţia reală cu titlu universal (această funcţie este în strânsă legătură cu caracterul patrimoniului de a fi divizibil în mai multe mase de bunuri) Subrogaţia reală cu titlu universal (subrogaţie înseamnă înlocuire) este mecanismul juridic prin care locul oricărui bun instrainat din patrimoniu (sau dintr-o masă de bunuri din cadrul patrimoniului) este luat de preţul încasat sau de bunul primit în schimb; această înlocuire se produce „automat”, iar bunul care intră în patrimoniu dobândeşte regimul juridic al patrimoniului sau al masei de bunuri, în ansamblul său. Subrogaţia reală cu titlu particular este tot o înlocuire a unui bun cu altul în cadrul unui patrimoniu sau al unei mase patrimoniale, numai că – în acest caz – bunul care intră în patrimoniul dobândeşte nu numai regimul juridic al patrimoniului sau al masei de bunuri, în ansamblul său, ci şi regimul juridic specific numai bunului care a ieşit din patrimoniu (de aceea se spune că ea are loc numai in legatura cu bunuri privite ut singuli). Subrogatia reala cu titlu particular se produce numai cand legea o prevede in mod expres (art. 1721 C. civ.; art. 28 din Legea nr. 33/1994 a exproprierii; art. 12 alin. 4 din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; art. 55 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic); art. 12 alin. 1 şi art. 24 alin. 1 şi 2 din Titlul VI („Garanţiile reale mobiliare”) al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. C. de a permite si explica transmisiunea universală sau cu titlu universal în situaţia decesului unei persoane fizice sau a reorganizării unei persoane juridice. 7. Clasificarea drepturilor patrimoniale A. Drepturile reale sunt acele drepturi subiective în temeiul cărora titularul exercita prerogativele pe care i le conferă legea asupra unui bun în mod direct, fără mijlocirea altei persoane; a) drepturile reale principale sunt acele drepturi reale care au o existenţă de sine stătătoare: dreptul de proprietate; dezmembrămintele deptului de proprietate (dreptul de uz, de uzufruct, de abitaţie, de servitute, de superficie); dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinţă; b) drepturile reale accesorii, care nu există decât ca accesoriu al unui alt drept (dreptul de ipotecă, gajul si privilegiile); ele sunt afectate garantării unor drepturi de creanţă. B. Drepturile de creanţă sunt acele drepturi subiective patrimoniale în virtutea cărora un subiect activ – creditor –– poate pretinde subiectului activ – debitor – să dea, să facă sau să nu facă ceva ce ar fi putut face dacă nu şi-ar fi asumat această abstenţiune. Mai sunt denumite şi drepturi personale, dar astfel există riscul confundării lor cu drepturile personale nepatrimoniale. C. Categorii intermediare (sau drepturi atipice): obligaţiile scriptae in rem (opozabile terţilor) şi obligaţiile propter rem.Aceste două categorii intră în conţinutul unui raport juridic obligaţional, drepturile corelative obligaţiilor respective putând fiind exercitate numai prin intermediul unei anumite persoane;

3

atributul lor de a fi intermediare între drepturile reale şi cele de creanţă rezultă dintr-o opozabilitate mai largă decât a drepturilor de creanţă, fără a fi însă, vorba despre o opozabilitate erga omnes: obligaţiile scriptae in rem sunt atât de strâns legate de stăpânirea unui bun, încât creditorul, actual nu poate obţine satisfacerea dreptului său decât dacă dobânditorul actual al lucrului va respecta acest drept, deşi acesta din urmă nu a participat la încheierea contractului iniţial din care s-a născut dreptul creditorului.Ex.: art.1441 C.civ. obligaţiile propter rem , numite şi obligaţii reale de a face,reprezintă îndatoriri care incumbă deţinătorului unui bun determinat(mobil sau imobil), se transmit odată cu acesta şi pot rezulta din lege sau din convenţia părţilor. D. Categorii speciale(sau drepturi atipice): drepturile de creaţie sau proprietate intelectuală. În primul rând, drepturile de proprietate intelectuală sunt considerate ca o categorie juridică intermediară între drepturile patrimoniale şi cele personal nepatrimoniale.În ceea ce priveşte această din ultimă categorie, autorul unei opere are o serie de drepturi nepatrimoniale: de a fi recunoscut ca autor, de a decide publicarea ei, etc. Trebuie făcută apoi distincţia dintre dreptul real de proprietate pe care îl are autorul unei opere (literare, ştiinţifice etc) asupra obiectul material în care se încorporează opera( ex.: manuscrisul) şi dreptul sau drepturile de proprietate intelectuală care rezultă din aceasta. Drepturile de creaţie sau de proprietate intelectuală se prezintă ca fiind nişte drepturi complexe, în cadrul cărora se întâlnesc atât drepturi personale nepatrimoniale, cât şi drepturi patrimoniale- care rezultă din valorificarea operei. Legea actuală în domeniu –Legea nr.8/1996 a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (M.of. nr.60/26.03.1996)- nu pare a fi intenţionat să precizeze în ce categorie juridică să le încadreze , ea analizând drepturile de autor în mod analitic, făcând vorbire despre drepturi morale şi drepturi patrimoniale ale titularului unei opere literare ori ştiinţifice. Prin modul lor de valorificare de către autor sau moştenitorii acestuia, se apropie de drepturile reale ca drepturi exclusive de exploatare, întrucât prezintă atributele de jus possidendi, jus utendi, jus fruendi şi jus abutedi.Din această perspectivă, ele pot fi încadrate în categoria drepturilor reale având ca obiect bunuri incorporale. Pe de altă parte, în mod concret, valorificarea lor se efectuază prin intermediul încheierii unor contracte speciale( de editare, de distribuţie, etc.), din care rezultă raporturi juridice de natură obligaţionale. Toate aceste aspecte converg spre soluţia caracterului complex şi intermediar al drepturilor de creaţie sau de proprietate intelectuală. E.Drepturile potestative au apărut şi s-au dezvoltat în strânsă legătură cu teoria actului juridic unilateral şi constau, în esenţă, în puterea recunoscută ununi subiect de drept de a modifica sau de a stige o situaţie juridică preexistentă ori de a recrea o situaţie juridică.Ex.: dreptul de opţiune succesorală, dreptul de opţiune născut din promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare, dreptul de preemţiune, dreptul de a alege în cazul unei obligaţii alternative, dreptul de a revoca o ofertă etc.. Caracteristica drepturilor potestative constă în influenţa pe care o exercită asupra intereselor şi drepturilor altor persoane, altele decât titularii acestor drepturi.Drepturile potestative pot fi – în funcţie de natura juridică a situaţiei juridice preexistente-nepatrimoniale sau patrimoniale.În acest din ultim caz, ele nu nici drepturi reale, nici de creanţă, fără a fi considerate o categorie intermediară. 8. Comparaţie între drepturile reale şi cele de creanţă . a)Din punctul de vedere al subiectelor active:subiectul activ este cunoscut în ambele situatii, fiind vorba despre titularul dreptului real, respectiv, de creanţă.

4

în timp ce drepturile reale sunt limitate prin lege. în timp ce drepturile de creanţă sunt opozabile numai debitorului. este adevarat ca dreptul de proprietate i-a fost reconstituit paratului in urma aplicarii Legii 18/1991 . subiect pasiv. necesită o serie de reparaţii urgente. sunt absolute. b) Precizaţi cu cine trebuie să trateze B pentru a dobândi acţiuni. pârâtul susţine următoarele: este adevărat că a devenit acţionar fondator ca urmare a aportării unui bun comun.A. Rezolvaţi cererea de partaj. c)Din punctul de vedere al conţinutului:dreptul real conferă titularului său toate prerogativele asupra unui bun. In fapt. Cerinţe: a) Prezentaţi natura drepturilor patrimoniale şi titularul lor din momentul înfiinţării societăţii comerciale şi până la distribuirea dividendelor. după adoptarea bilanţului de către adunarea generală. ce urmează a fi împărţite în mod egal. fiind reprezentat de toatlitatea subiectelor de drept-altele decât titularul dreptului. S. necăsătorit. II. urmează împărţirea beneficiului sub forma de dividende.y/1993. d)Din punctul de vedere al numărului drepturilor:drepturile de creanţă sunt nelimitate ca număr. partenerul străin al lui A. aceasta prevede că în actul constitutiv al unei societăţi comerciale este specificat aportul fiecărui fondator si acţiunile care i se cuvin în schimbul acestui aport. “Z” S.000 lei unitatea).Cu privire la teren.A.”Z” S. prin emiterea titlului de proprietate nr. aportul lui constituindu-l suma de 10 milioane lei. însî în această materie sunt aplicabile dispoziţiile legii comerciale. în timp ce dreptul de creanţă conferă creditorului dreptul de a cere subiectului pasiv să dea. A. e)Din punctul de vedere al opozabilităţii :drepturile reale sunt opozabile erga omnes. b)actiunile detinute de soţul ei. pârâtul solicită ca reclamanta să argumenteze contributia sa la dobândirea acestuia. B. rezultă că şi acţiunile şi beneficiile sunt tot bunuri comune ale soţilor. să facă sau să nu facă ceva. se hotărăşte să cumpere acţiuni ale S.M. solicită partajarea în cote egale a următoarelor bunuri: a) un teren în suprafaţă de 2 ha situat în comuna T. în actul constitutiv este specificată contribuţia lui A la formarea noii entităţi juridice ( 500 milioane lei plus folosinţa autoturismului personal). Cu aceşti bani.A.Rezolvati urmatoarele spete: 1.C.A. c. B. însă. acţiunile fiind bun propriu. ceea ce constituie titlul sau de proprietate. primeşte de la părinţii săi. În octombrie 2001.A. A. Pentru efectuarea acestora. În replică . devine profitabilă la doi ani de la înfiinţare. o donaţie în valoare de 20 000 de lei.pe cale de consecinta. căsătorit. dar acest lucru s-a întâmplat în timpul căsătoriei. Legea 31/1990. reclamanta B. Cu ocazia dezbaterii procesului de divort. cu arătarea problemelor de drept. precum şi acţiunile deţinute ( 500 acţiuni nominale a 100. la societatea comercială “X” S. înfiinţează în 2000 împreună cu cinci parteneri de afaceri societatea comercială “Z” S. el îşi cumpără o casă care. reprezentand economiile familiei. de natură să justifice o împărţire în cote egale. astfel încât. 2. în timp ce subiectul pasiv al dreptului real este nedeterminat.. . el contractează de 5 .. 3. reclamanta arată că soţul său a fondat în 1996 împreună cu patru parteneri de afaceri societatea comercială “X” S.b)Din punctul de vedere al subiectelor pasive:este determinat doar subiectul pasiv al dreptului de creanta-în persoana debitorului-.C. f)Din punctul de vedere al altor prerogative:numai drepturile reale conferă titularului prerogativa preferinţei şi urmăririi bunului în mâinile oricărei persoane. Cu referire la profit. precum şi beneficiile cuvenite acestuia în calitate de acţionar.

A are neplăcuta surpriza de a constata că o parte din ideile sale se regăsesc. nici împrumutul în valoare de 2 500 de lei contractat de la C. este unicul succesor al lui X. patronul unei case de editură. pentru a pleca în concediu împreună cu soţia. încheiate între A.filosof .n. B. Editura Globus publică şi difuzează în Ardeal şi Banat.) nu mai este un drept relativ la o persoană.06.Literatura juridică Comentaţi următoarele citate: a)“ Există un drept real atunci când un lucru se află – parţial sau total. nu are resurse de a achita nici datoria faţă de bancă.. Totodată. Aceste contracte aveau ca obiect publicarea şi difuzarea romanului pentru ediţia 1915. fărăaa se face trimiterea corespunzătoare la opera sa . o societate de profil.în puterea unei persoane. să se arate dacă vor fi satisfăcute creanţele menţionate. Ce soluţie va pronunţa instanţa cu privire la excepţia prescrierii acţiunii invocată de pârâtă la primul termen de judecată ? (a se vedea şi Legea nr. în baza unor contracte. b)Care este mijlocul juridic prin care A îl poate acţiona in justiţie pe X şi pe ce temei ? II. o a doua ediţie a romanului menţionat. un împrumut în valoare de 17 500 de lei. Cerinţe : a) Precizaţi natura drepturilor care rezultă din faptul scrierii şi al publicării carţii lui A. un patrimoniu întreg”(Gaudement) 6 . care se obligă să îi plătească o indemnizaţie de asigurare de 15 000 de lei în cazul pieirii fortuite a casei. el încheie un contract de asigurare a casei cu Societatea Y. finalizează în septembrie 2000 lucrările la un manuscris de eseuri. reprezentând valoarea tirajului celei de-a doua ediţii.11. La scurt timp după publicare.. în valoare de 3 000 de lei. 4. în vederea unei colaborări . pentru a achita o altă datorie contractată înainte de căsătorie. pe care îl garantează cu o ipotecă constituită asupra casei respective.la Banca X. în virtutea unui raport imediat opozabil unei alte persoane”( Aubry si Rau) b)“Dreptul real este un raport juridic stabilit între o persoana ca subiect activ şi toate celelalte persoane ca subiecte pasive.În 1915 este publicat la Editura Globus din Bucureşti şi difuzat prin grija acesteia un roman poliţist al autorului A.singura sa diferenţă faţă de dreptul real este că el nu priveşte în mod privativ un lucru determinat.8/1996) 5. în luna decembrie fiind contactat de B.A. decedat în 1928. părţile înţelegându-se ca viitoarea carte sa apara în librării cel mai târziu în luna martie 2001. La 23.uneori în cadrul unor paragrafe întregi – într-o lucrare aparţinând lui X. iar acesta din urmă era singurul succesor al lui A. casa este distrusă în totalitate ca urmare a unui cutremur. şi editură. La cererea de chemare în judecată sunt anexate certificate de moştenitor din care rezultă că B. ci un drept relativ la un lucru : jus ad rem.1996.însemnând că are aceeaşi natură juridică ca şi obligatiile propriu-zise. contractat de la B. nici un alt împrumut. de profesie analist sociologic.2005. Ţinând seama de împrejurarea că ultimele două datorii au devenit scadente la trei săptămâni după cutremur.Obligaşia impusă celorlalte persoane-altele decat titularul-este o obligatie pur negativă şi constă în abţinerea de la tot ceea ce ar putea tulbura posesia pe care legea o asigură titularului”. Cu două săptămâni înainte de scadenţa împrumutului. La 25. decedat în 1958.Acest raport este obligatoriu.) c)Dreptul personal( dreptul de creanta-n.( Demogue. ci în mod colectiv. iar A. introduce o acţiune împotriva Editurii Globus solicitând despăgubiri în valoare de 20 000 de lei.

.” (Aubry si Rau ) f) “. căci proprietatea obişnuită poartă asupra unori lucruri exterioare. căci este vorba în general de dreptul de a avea drepturi apreciabile în bani.” (M. 3)teoria dreptului de proprietate . care consideră că esenţial în dreptul de autor este monopolul exploatării lucrative.” ( J. întrucât îi exclude pe ceilalţi de la beneficiul lui. pentru fiecare dintre aceste societăţi.d)”Patrimoniul este obiectul unui drept .. 2)teoria dualistă care face din dreptul de autor un drept în acelaşi timp extra-patrimonial cât şi patrimonial( a primit consacrarea în Franţa prin legea din 11 martei 1957).Asupra acestei a treia teorii...domenium util care nu este decât o concesiune pe care Statul o protejează în contrapartidă.. prin esenţa lui este un drept de proprietate. va crea două persoane juridice: două societăţi anonime sau două societăţi cu răspundere limitată constituind ca aport .acest comerciant a atins rezultatul dorit: alături de patrimoniul său civil. căci acesta presupune posibilitatea unei posesii exclusive.. nu este de negat. el elaborează noţiunea de <proprietate creaţie stratificată> .Dacă un comerciant vrea să exercite două activităţi comerciale şi să nu afecteze fiecăreia dintre ele decât o parte din averea sa. punând accesntul pe dreptul moral-nepatrimonial.. chiar dacă nu are nimic.. el are un drept în patrimoniu.” ( Henry si Leon Mazeaud. bunurile pe care vrea să le afecteze fiecăreia dintre activităţile lor.Afirmând dintru-început că dreptul de autor este un drept real de proprietate. mai multe teorii au fost propuse : 1) teoria personalisă . un jurist belgian-M.Însă. Producţia este o muncă ce merită un salariu : dar posibilitatea de apropriere nu depinde de dorinţa omului. sistemul lui Aubry si Rau continuă să aibă un loc important în gândirea contemporană. în timp ce gândirea este însuşi omul. el va avea.Ripert “Les Biens”) i)”În legatură cu natura juridică a drepturilor intelectuale şi în mod particular a celui mai complet dintre ele. . unul sau mai multe patrimonii comerciale. însă prin publicare. publicul o posedă acum şi nu o mai poate pierde.întrucât patrimoniul unei persoane nu poate fi divizat . dreptul de autor....Prin acest mijloc.. un marxist şi-ar fi imaginat teoria lui Aubry si Rau ca făcând alianţă cu creditorii chirografari şi cu bancherii.Totuşi. se vor crea atâtea persoane câte mase de bunuri distincte se doreşte a se avea.Ideea se detaşează prin natura sa de dreptul de proprietate. în fapt. îşi face opera cadou către societate. Eroarea grosieră constă în a confunda producătorul cu proprietarul produsului .Planiol si G.Recht.Acest drept de proprietate este în acest sens înnăscut.Aceste persoane nu se vor naşte şi nu vor trăi decât in scopul de a susţine un patrimoniu.Este însăşi esenţa dreptului de proprietate. Jean Mazeaud) g)”În temenii luptei de clasă. . care-l claseazş printre drepturile intelectuale. din punct de vedere politic. cea mai intimă ...” ( Jean Carbonnier) 7 . Că acest sistem este abstract.Lamartine a afirmat că proprietatea literara este < cea mai sfântă dintre proprietăţi>. ci de natura lucrului.a fost comparat scriitorul care-şi vinde cartea cu fermierul care-şi vinde recolta.Djuvara) e)”Patrimoniul este emanaţiunea personalităţii şi expresia puterii juridice cu care o persoană este investită ca atare.( M. se produce un fenomen pe care autorul nu-l mai poate stăpâni : ideea nu-i mai aparţine. .Dreptul de autor se reduce la a fi un drept privativ de exploatare....Indată ce se naşte un copil. Această concepţie a sfârşit prin a fi respinsă. face din dreptul de autor un drept al personalităţii( ea predomina in Germania).Dezvoltându-se aceasta idee..El are cel puţin o valoare didactică: explică destul de bine . s-a spus că proprietatea literară este cea mai personală.în special drepturile creditorilor chirografari şi mecanismul succesiunii in universum jus.O dată publicarea realizată. iar teoria obiectivă ca reflectând puternica presiune exercitată de clasa micilor comercianţi aflată în progres. i se poate reproşa un anume egocentrism.. care. că opera este un bun patrimonial din momentul creării şi în mod independent de divulgarea sa. Autorul devine proprietar din momentul creării.a realizat o reconstrucţie remarcabilă.. care păstrează domenium eminens în timp ce lui îi retrocedează domenium utile ( în sensul distincţiei feudale ).Dreptul asupra patrimoniului .Carbonnier ) h) “Multă vreme .

cât şi obiectul acestui drept. 3. dacă nu sinonime. în putere proprie şi in interes propriu.desemnează atât dreptul de proprietate . tratatele internaţionale la care Romania este parte.3 si alin.135 alin.135 alin. în limbajul obişnuit .44 alin. 3.Reglementarea dreptului de proprietate. garantată şi ocrotită în mod egal de lege . 2 teza a II-a).Constituţia Romaniei consacră dreptului de proprietate un sediu general –art.Definiţia doctrinară.7).Scurte precizari teoretice 1. p. în „Pandectele Române”. DREPTUL DE PROPRIETATE I. adică dreptul de proprietate. „Teoria generală a drepturilor reale”. în funcţie de perspectiva – economică sau juridică din care este abordată : -“proprietatea”. 9-80. de unde rezultă că cele doua noţiuni sunt .44 alin. -exproprierea pentru o cauză de utilitate publică este condiţionata de o dreaptă şi prealabilă despăgubire iar naţionalizările sau orice alte masuri de trecere în proprietatea publică a unor bunuri pe baze discriminatorii sunt interzise( alin.” Principiile constituţionale în această materie sunt următoarele: -proprietatea este publică şi privată (art.Între termenii de “proprietate” şi “drept de proprietate” nu există întotdeauna o sinonimie perfectă.(2) -“proprietatea” interesează dreptul civil din momentul în care a devenit o realitate juridică. intitulat”Dreptul de proprietate privata . corespondente: “Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut. adică o realitate socio-economică. Bîrsan.2) . drept care permite titularului să posede.Notiune. Stoica. Drepturile reale principale”. Bucureşti. 2.4 . G. V.44. să folosească şi să dispună de acel lucru.1). Ed. Bucureşti.din punct de vedere tehnico-juridic desemnează obiectul dreptului subiectiv real de proprietate. Supliment 2003 – 140 de ani de la naşterea lui Constantin Hamangiu. conform legii organice .Codul civil defineşte însă proprietatea în art. moştenirea legala (art. art. 1947. -dreptul de proprietate privată asupra terenurilor poate fi dobândit de cetaţenii străini şi apatrizi numai în următoarele condiţii : aderarea la Uniunea Europeană. Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv.(3) Dacă ar fi să transpunem afirmaţia (1) îân planul ştiinţei dreptului ar rezulta că “proprietatea”. reciprocitatea.44). C. Luţescu. -caracterul licit al dobandirii averii este prezumat ( art.480 prin raportare la dreptul subiectiv . ALL Beck.5 si art. 8 . p.capitolul “Drepturile şi libertăţile fundamentale :.Bibliografie minimală: 1. care dă expresia aproprierii unui bun.indiferent de titular (art. 1-28. însă în limitele determinate de lege. respectiv un raport juridic. deoarece noţiunea de proprietate este susceptibilă de mai multe înţelesuri.art. „Drept civil. în cadrul şi cu respectarea legislaţiei existente.44 alin.” 2. p. -proprietatea privată este inviolabilă în condiţiile legii organice. „Noţiunea juridică de patrimoniu”. 3. Definiţia legala.(1) -“proprietatea”. prin intervenţia Statului de a organiza prin intermediul normei juridice : realitatea socioeconomica(a proprietatii) încadrată de norma juridică devine realitatea juridică(a proprietatii). 177-220.135 intitulat”Proprietatea “din titlul “Economia şi finantele publice “ -şi un sediu special pentru dreptul de proprietate privată. din perspectiva socio-economica este o relaţie economică de însuşire a unor bunuri.1. 2001.

proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege iar bunurile proprietate publică sunt inalienabile ( alin. fiind format din totalitatea persoanelor cărora le revine obligaăia generală negativă de a nu aduce atingere dreptului titularului asupra bunului.483 între fructele naturale(ex.09.b) de a culege derivatele bunului –jus fruendi.Derivatele bunului sunt fructele şi productele.17 prevede că “orice persoană . Subiectul pasiv nedeterminat are obligaţia negativă generală de a nu face.1 că orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a-i fi protejate bunurile sale. nr.nr. nr.Ca orice raport juridic civil.8/1996 privind drepturile de autor ( M.nr.254.1 alin. nr.2.Closca. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevîzute de lege şi de principiile generale de drept internaţional. . Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv (M.135).213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ( M. conţinut.Of. 9 . 4.448/24.a.care exercită prerogativele asupra bunului fără a avea nevoie de concursul altei persoane.G.o1. nr. Declaraţia este considerată “modelul şi sursa da inspiraţie pentru sutele de instrumente ce alcătuiesc în prezent edificiul juridic al protecţiei fiinţei umane. .1998).112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinte trecute in proprietatea statului( M. 3.Of.Presupune un contact direct cu bunul.Structura dreptului de proprietate. prevede în Protocolul adiţional nr.544/1.c)de a dispune de bun.modificata si completata prin O.11. Declaraţia universală a drepturilor omului este o rezoluţie adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite . în M.1998).Legea nr.în structura dreptului de proprietate vom reţine următoarele elemente: subiecte. Legea nr.10. art. are dreptul la proprietate. care implică şi posesia.Of.85/2001privind organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari.I. art.01.(I. Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ( intrată în vigoare în 1953 în Comunitatea europeană şi în ţara noastră în 1994).2 si alin. Legea nr.61/26...persoana fizică sau juridică.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare( M.1996).21.nr.Fructele sunt derivatele bunului care se obţin în mod periodic. fără consumarea sau alterarea substanţei lui.Suceava)” Se constată însă tendinţa de evoluţie în sensul recunoaşterii valorii juridice a Declaraţiei.18/1991( M.03.Dreptul de proprietate este reglementat în tratate internaţionale la care Romania a aderat : “Declaraţia universala a drepturilor omului” în art.2001).4.presupune săvârşirea de acte materiale asupra bunului şi --dispoziţia juridicăpresupune încheierea de acte juridice de dispoziţie cu privire la bun. civile( veniturile bunului: chiriile) şi industriale( ex.Obiectul derivat al dreptului de proprietate îl constutie orice bun mobil sau imobil care poate fi apropriat printr-unul din mijloacele legale.Of).Dreptul de proprietate conferă titularului – subiectului activ-următoarele atribute : a ) de a folosi bunul – jus utendi-.Of. -Subiectul pasiv este nederminat – ca în cazul oricărui drept real. un izvor de drept de sine stătător.3.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică(M. distingem între : -dispoziţia materială.nr. prasila animalelor). 4.Legea nr.Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa”.nr ). nefiind deci.2001 s.Conţinutul. privită ca subiect unic sau asociat în colectivităţi.1. 3.Of.1998). Legea nr.1996.1/ 05.75/14. de drept public sau privat.03.60/26. O serie de legi speciale contin prevederi referitoare la materia proprietatii private si publice : Legea fondului funciar nr.Of.114/1996 a locuinţei(M. Legea nr. 4.Of.: păşunile.-Subiectul activ este titularul dreptului.:recoltele ).1. obiect. Legea nr.Of.50/1991 privind autorizarea executatii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor( M. 4.Codul civil distinge în art. Spre deosebire de Convenţia europeană a drepturilor omului care este o convenţie între statele semnatare şi are forţă juridică obligatorie pentru acestea.2.3.373. nr.Of.

la scurt timp dupa decesul tatalui sau. .este imprescriptibil extinctiv.5. caracteristica dreptului de a fi “absolut” este interpretată dintr-un întreit punct de vedere : . depinzând de existenţa materială a bunului care formează obiectul său. 5.conform ideologiei liberale individualiste . cu următoarele consecinţe : . . C si-a insusit in mod fraudulos acest tablou pe care l-a vandut paratului dupa trei ani de zile.împărţit în domenium eminens si domenium utile. . despărţit de domeniul eminent.Caracterele juridice ale dreptului de proprietate sunt următoarele : 5.din punctul de vedere al regimului bunurilor obiect al dreptului.. uzucaparea dreptului de către o terţă persoană paralizând acţiunea în revendicare .din punctul de vedere al modalitatilor : dreptul de proprietate poate fi pur si simplu sau afectat de modalitati. ca atare.2.1890 c. întrucât conferă titularului plenitudinea prerogativelor asupra bunului sau.1. II. 5.-dreptul de proprietate este un drept absolut.Clasificări ale dreptului de proprietate. In motivarea actiunii sale. trebuie respinsa in temeiul art. In replica. a consacrat principiul potrivit căruia proprietarul nu poate fi restricţionat în ceea ce priveşte exerciţiul dreptului sau. 6. dreptul de proprietate poate apartine unor subiecte individuale sau unor subiecte colective de drept. prescriptibil achizitiv.08.. Cerinte: a)Precizati care sunt problemele de drept din speta. paratul sustine ca actiunea acestuia a fost introdusa dupa 30 de ani de pasivitate din partera adevaratului proprietar si.1996 A intenteaza impotriva lui B o actiune solicitand restituirea unui tablou pe care il primise. reclamantul arata ca in ziua de 28.Există mai multe criterii de clasificare: -din punctul de vedere al subiectelor1 .civ.3. La 26.Rezolvati urmatoarele spete: 1.dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. însă nu absolut în sine. acţiunea in revendicare poate fi introdusă oricând.este însă. distingem intre dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica. . 1 10 .tehnic : dreptul de proprietate este cel mai complet dintre drepturile reale.12. cu titlu de mostenire. fara a i se ascunde acestuia din urma imprejurarea ca nu este titularul dreptului de proprietate asupra bunului in discutie. fără intervenţia altei persoane.-dreptul de proprietate este perpetuu: el nu are o durată limitată în timp. .1965.politic : Codul civil . de la tatal sau. prerogativele dreptului său .dreptul de proprietate este exclusiv: proprietarul este îndreptăţit să exercite singur.istoric : Revoluţia franceză a abolit regimul feudal al proprietăţii. codul civil proclamă ca fiind absolut dreptul de proprietate asupra domeniului util .

sector x.10. in M. Din dosarul cauzei rezulta ca reclamantul a obtinut recunoasterea calitatii sale de proprietar asupra imobilului mentionat in luna septembrie 1993.A introduce o cerere de chemare in judecata a lui B . la data incheierii contractului de inchiriere. supuse normarii si inchirierii conform Legii nr. ca nu trateaza cu adevaratul proprietar al imobilului. A formuleaza actiune in justitie la 10. in aceleasi conditii. b) Care este natura juridica si temeiul actiunii lui A ? c) Rezolvati speta in ipoteza in care actinea ar fi fost introdusa in timpul vietii lui X.78. 1980 astfel incat invoca art. paratii arata ca ocupa imobilul in temeiul unui contract de inchiriere incheiat cu ICRAL “Unirea” la data de 12.35. ca i-a imprumutat scrisorile semnate de X numai pentru lectura personala.17/1994 : “Contractele de inchiriere. 11 ..I din legea 17/1994. Ar fi putut acesta introduce actiunea in justitie alaturi de A sau in mod separat ? 4. un scriitor celebru. 2. in urma admiterii unei cereri de revendicare de drept comun. B se apara. publicandu-le in revista al carui patron este. acesta din urma prezentandu-i un titlu de proprietate aparent valabil.A formuleaza o actiune in justitie indreptata impotriva lui B pentru evacuarea imobilului-casa de locuit.1994) Cerinte : a) Considerati ca este intemeiata exceptia de neconstitutionalitate ? b) Ce atribut al dreptului de proprietate privata eate vizat prin prologarea legala a contractelor de inchiriere? c) Are vreo relevanta faptul ca reclamantul A nu a fost parte in contractul de inchiriere al paratilor ? 3. insa paratul a nesocotit intelegerea dintre ei. decedat recent.O. indiferent de proprietar. sector x. in timp ce paratul. Bucuresti.nr 100/18.1995. se prelungesc de drept pe o perioada de 5 ani. b) Rezolvati speta pentru ipoteza in care B ar fi cunoscut. reclamanta arata ca s-a aflat cu B in relatii de prietenie in cadrul carora i-a relatat despre corespondenta pe care a purtat-o cu X.. Cerinte : a) Mentionati ce drept are A asupra scrisorilor primite de la X.7/1973. In apararea lor. el contravenind articolelor 41 (1) si 135 (1) din Constitutie care prevad ocrotirea proprietatii private de catre Stat. la data de 10.” Avocatul reclamantului invoca in instanta exceptia de neconstitutionalitate a art. nr. Cerinte : a) Solutionati cererea introdusa de A. reclamanta considerandu-se prejudiciata prin publicarea unor scrisori de catre parat intr-o revista mondena. fiind vorba de o nationalizare fara titilu valabil in favoarea Statului. sustine A. In motivarea actuunii sale. privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte. ocupa imobilul fara sa aiba un titlu in acest sens.situat in strada Sperantei nr.1994 pentru evacuarea paratilor B si C din imobilul situat in strada Tacerii.aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi. reclamantul prezinta instantei titlul sau de proprietate.b)Solutionati cererea reclamantului.30/6 aprilie 1994. aratand instantei ca s-a mutat in locuinta in urma incheierii unui contract de inchiriere cu C.10.04. In fapt.1988. un contract de vanzare-cumparare pe care l-a incheiat cu X la data de 15.I din Legea nr.10.( a se citi si Decizia Curtii Constitutionale nr. Bucuresti.05.

se paote afirma ca inflorirea proprietatilor incorporale corespunde unei extinderi a notiunii de propietate..Djuvara ) d)” A avea proprietate apare.5. b. pozitia adevarata este insa ca. nu este exact din punct de vedere strict tehnic... artisica si industriala.2000 un contract de inchiriere privind o casa de locuit. Cerinte: a) Considerati intemeiata atitudinea lui X ? c) In ce conditii ar fi putut B sa inchirieze imobilul? Dar daca ar fi fost coproprietar ? III. Bucuresti. situata in strada 1 Mai .Legiuitorul poate. La adresa mentionata se prezinta X care se intereseaza daca B este proprietarul exclusiv al casei si-i solicita sa prezinte un act doveditor in acest sens. Fara indoiala. mai putin complete decat dreptul de proprietate propriu-zis dar de acelasi ordin si care..”(M.dreptul de proprietate are o deosebita importanta pentru personalitatea juridica . ca in ceva negat. Planiol. apropiate fiind de acest drept.. necesar si neinlaturabil.08.. din punctul de vedere al libertatii.Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a) “Socotim mai curand ca discutia asupra originii si fundamentului abstract al proprietatii este otioasa si fara importanta reala . permit sa-i apreciem forta sa de expansiune. ca fiind mijloc. sa calificam dreptul asupra acestor bunuri ca fiind un drept de proprietate.infapt in el..reflexia vointei in sine din lucru-instrainare-judecata pozitiva.Nu trebuie sa confundam existenta proprietatii individuale cu repartitia ei .Se poate intampla. vointa isi are existenta –sa. tot ce este juridiceste obiect de apropriere. care consista tocmai in conceptia atribuirii unor drepturi.. sub presiunea necesitatilor sociale..Hamangiu. tot ce poate fi <al meu> .Hegel) 12 .” ( M. I. adica toate drepturile. in sensul cel mai larg al cuvantului..folosire . cand se face din acesta factor prim. notiunea de proprietate s-a extins asupra unor noi categorii de bunuri care. si care trbuie primit ca atare. B face cunoscut printr-un anunt la mica publicitate ca inchiriaza o parte din imobil. proprietatea lui A.In cele din urma. luare nemilocita in posesie .Baicoianu) b)”In cursul secolului trecut . mai precis a unor noi forme de apropriere ce se aplica bunurilor incorporale. intrucat lucrul este ceva negativ fata de ea. ca ceva pozitiv. intrucat vointa are existenta –ei-infapt in lucru. In primavara anului 2001. c.Intre A si B intervine la 12.(G. sa caute sa faca o repartitie mai dreapta. negativa si infinita a vointei asupra lucrului.In definitiv. .. proprietatea ca prima fiinta – in-fapt a acesteia este scop esential pentru sine. datorita valorii lor economice. X se hotaraste sa ia legatura cu adevaratul proprietar.Rosetti-Balanescu. sector x. oricare ar fi ele fac parte integranta din personalitatea noastra.Proprietatea are determinarile sale mai precise in raportul vointei fata de lucru: acest raport este : a.Al. necesitau a fi protejate.Ripert) c)”. Proprietatea este un fapt istoric si social persistent .”( C. ca la un moment dat repartizarea bogatiilor sa prezinte un dzechilibru. ..Este vorba despre proprietatea literara. G.. despre fondurile de comert si despre valorile mobiliare.Dreptul de proprietate capata astfel toate atributele personalitatii noastre juridice. din punctul de vedere al nevoii. care s-a transformat fara a pieri . toate proprietatile pe care le avem..

. „Drept civil. pentru ca nu poate interveni decat cel putin intre doua persoane . este un drept social in principiu. Bîrsan. 2.Les Biens) Bibliografie minimala 1.” ( M.. 13 .Al. I. Din punct de vedere tehnic. 2.Scurte precizari teoretice 1. limitarea dreptului de proprietate. . Justificare. 27-48. Nu poate fi vorba de un drept de proprietate al unui Adam singur existent pe lume. C. formalităţi. Justificarea limitării se regăseşte în ideea armonizării interesului individual cu cel general al societăţii şi care.Carbonnier. această limitare a dreptului este precizată imediat după proclamarea caracterului său absolut.. 2001. titularul neputând uza sau dispune de dreptul său decât cu respectarea anumitor condiţii.p. marcand pozitia proprietatii in gama drepturilor reale.Fiecare cetatean. cele imobiliare). cum nu poate fi vorba de un drept de proprietate. Art.s-a conturat pe cale jurisprudenţială abuzul de drept în materia proprietăţii şi s-au elaborat legi speciale reglementând regimul şi circulaţia diverselor categorii de bunuri(în special.Rosetti-Balanescu. monarh absolut in casa sa. transpusă în materia proprietăţii este de a natură a reliefa funcţia socială a acesteia.Clasificare. nu asta inseamna Revolutia ? <Absolut> este in mod curent tradus ca nelimitat. Bucureşti. ca orice drept.II.Baicoianu.având ca izvor formal contractulvizează atributele sale şi se manifestă în sens negativ. ceea ce creează o impresie oarecum contradictorie a definţiei legale. Orice drept se exercită în cadrul anumitor limite. care pot fi grupate în două mari categorii: limite materiale şi limite teoretice ( juridice).480 Cod civil. Vol.definind dreptul de proprietate. în scopul împlinirii ei.8 s.Notiune. p. Drepturile reale principale”..Poate ca ar trebui sa-l intelegem dintr-o perspectiva tehnica. Insa accentul politic al termenului a fost retinut. fără însă a muta discuţia pe terenul unei eventuale distincţii (cu serioase accente polemice)dintre proprietate ca drept subiectiv şi proprietate ca funcţie socială. Aşadar. acestea impunându-se cu titlul de restricţii în cadrul exercitării dreptului său ..”( J.o reflecţie cu rolul de a contribui la conturarea regimului juridic al dreptului de proprietate. LIMITELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ I. fiecare francez devenit Ludovic al XIV-lea.enunţă că prerogativele sale se exercită în limitele determinate de lege. inainte de aparitia Evei. ALL Beck. C. astfel.”Tratat de drept civil roman”.u.Djuvara) f)”Termenul <absolut> este cel mai stralucitor din intreaga definitie a dreptului de proprietate. 1997. prin intermediul aceastei funcţiuni a proprietăţii.-sau mai precis.e)”Dreptul de proprietate. o precizare importantă trebuie efectuată : vom reţine funcţia socială ca justificare a îngrădirii exerciţiului deptului de proprietate numai în măsura în care prin “proprietate-funcţie socială” vom înţelege nu o noţiune de drept ci o idee. Editura ALL. cand titular ar fi un Robinson singur existent in insula lui. Ed.Hamangiu.

istoric. fie după natura interesului public ocrotit ( economic.instituţii diferite.servitutea.1. decurgând din importanţa anumitor bunuri. 2) în înălţime. -decurgând din caracterul periculos al anumitor bunuri .vom reţine în cadrul acestei secţiuni îngrădirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor. deoarece face o distincţie inutilă între cele două forme de servituţi. privind asigurarea siguranţei transporturilor aeriene.obiect al dreptului de proprietate: privind ocrotirea mediului inconjurator.limitele teoretice sau juridice se clasifică în funcţie de izvorul lor formal în : 1) legale. 3.Criteriul în funcţie de care vom clasifica limitele legale va fi natura interesului vizat: public sau privat. 2) judiciare. de interes arhitectural. b). întrucât include sub “paravanul” unei singure noţiuni. decurgând din apărarea siguranţei naţionale. 3. sub denumirea de servituţi naturale si legale.44.of.2 Limitele legale de interes privat.În acest capitol ne vom ocupa exclusiv de limitele teoretice ale exerciţiului dreptului de proprietate. 14 .Apelând la criteriul mixt de clasificare a limitelor legale de interes public – natura interesului ocrotit şi felul bunului asupra căruia poartă dreptul de proprietate.Limitele legale.Limitele legale decurgând din importanţa anumitor bunuri.653 din 22 iulie 2005).Această ultimă clasificare a servituţilor este criticabilă atât din motivul lipsei de fundament. Titlul X “Circulaţia juridică a terenurilor” din Legea nr 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei(M. de act normativ emis de Parlament. Izvorul formal al acestei categorii de limite îl constituie legea – în accepţiunea ei largă. cultural) . acestea interesează în principiu bunurile imobile şi au în vedere delimitarea proprietăţii asupra terenurilor: 1) in suprafaţă.nr. 3) convenţionale.Regimul terenurilor şi construcţiilor.1. 3) în adâncime. art. 4.în ceea ce priveşte limitele materiale. 4. 3. fie după felul bunului ( mobil sau imobil).a).cât şi din lipsa utilităţii sale practice. cultural. de interes economic general. social.Codul civil tratează materia limitelor dreptului de proprietate în sarcina proprietarilor în titlul consacrat servituţilor. Sediul materiei regimului juridic al terenurilor se află în următoarele acte normative: Constituţia României. Limitele legale de interes public sunt susceptibile de mai multe clasificări.

art. pentru identitate de raţiune. art.1 Titlul X Legea 247/2005). economic şi tehnic al construcţiei. d) Se interzice înstrăinarea terenurilor cu privire la titlul cărora există litigii privind reconstituirea dreptului de proprietate privată şi legalitatea titlului de proprietate (art. Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr.2.2 art.29 în care eliberarea certificatului d eurbanism este obliogatorie pentru încheierea anumitor operaţiuni juridice( autentificarea actelor de înstrăinare. c) Limitele legale ale exerciţiului dreptului de proprietate privată asupra construcţiilor sunt reprezentate de certificatul de urbanism şi autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire sau desfiinţare a construcţiilor. -conform legii organice.Legea nr.2 Constitutie). Regulile de bază ale acestui regim juridic sunt următoarele: a)Terenurile proprietate privată sunt în circuitul civil.61/1990.342/1997.112/1995.350/2001.2 alin 1 Titlul X).114/1996. conţinând date referitoare la regimul juridic. Legea nr. Legea nr. b)Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în anumite condiţii : -aderarea la Uniunea Europeană.213/2005 privind dobândirea de către cetăţenii străini şi apatrizi a dreptului de proprietate asupra terenurilor . -autorizaţia de construire este un act administrativ emis pentru a asigura concordanţa dintre activităţile de construcţii şi conţinutul documnetaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism(art. 2 Constituţie se aplică şi persoanelor juridice străine .453/2001 privind autorizarea executării de construcţii. Principalele reguli aplicabile circulaţiei juridice a construcţiilor sunt : a)Construcţiile proprietate privată sunt în circuitul civil iar înstrăinarea şi dobândirea lor sunt guvernate de principiul consensualismului. însă. -în caz de moştenire legală( art. -în funcţie de reciprocitate.partajare sau comasare a bunurilor imobile). Legea nr. aceeaşi cerinţă este necesară şi pentru transferul dezmembrămintelor.4 Titlul X). 4.2 Titlul X. Sediul materiei este reprezentat de Legea nr. -certificatul de urbanism este un act administrativ de informare.85/1992. 15 .44 alin. Regimul juridic al construcţiilor. c)Este necesară forma autentică a contractelor de înstrăinare şi dobândire a terenurilor (art.2 legea 50/1991) d)Prin legi speciale este reglementată dobândirea în proprietate privată a locuinţelor proprietatea statului sau construite de către stat: Decretul –lege nr.Există câteva situaţii prevăzute în Legea nr. -potrivit tratatelor internaţionale .44 alin .350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de Legea nr. b)Persoanele fizice şi juridice străine pot dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor. caracterul străin al capitalului ( chiar şi sută la sută străin) unei persoane juridice române nu are relevanţă.Eliberarea lui nu conferă dreptul de executare sau desfiinţare a construcţiei. -forma autentică este necesară şi pentru constituirea unui dezmembrământ (alin. însă înstrăinarea şi dobândirea lor pot avea loc numai cu respectarea prevederilor legale (art.

2 din Legea nr.Trei condiţii sunt necesare pentru declararea utilităţii publice: -efectuarea unei cercetări prealabile de către comisii.26 din legea nr. potrivit art. Sunt exceptate bunurile imobile proprietate publică şi bunurile proprietate privată a statului. .Procedura exproprierii. prin cesiunea amiabilă a dreptului de proprietate asupra imobilului (art. 7 Legea nr.9 Legea 112/1995 nu pot fi vândute de către chiriaşiicumpărători timp de 10 ani calculaţi din momentul cumpărării. 33/1994). precum şi din cele aflate în proprietatea privată a comunelor. În lipsa unei cesiuni amiabile. întrucât în conţinutul ei intră mai multe acte şi fapte juridice . municipiilor şi judetelor. 5. 16 . 5.29 şi art.Potrivit art.33/1994 din bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice şi juridice(cu sau fără scop lucrativ). 33/1994). în scopul executării unor lucrări de interes public.Inalienabilitatea legală. alin. însă. fără ca această enumarare să fie limitativă.Limite legale care conduc la pierderea dreptului de proprietate privată. în schimbul unei despăgubiri.33/1994. Condiţiile exproprierii sunt considerate adevărate principii care guvernează materia exproprierii:declararea utilităţii publice şi acordarea unei despăgubiri drepte şi prealabile.În art.civ). -Legea nr.39 Legea 18/1991 nu se pot înstrăina timp de 10 ani.Obiectul exproprierii este format.571 C.Legea declară inalienabile anumite bunuri.3 . Sediul materiei: -Constituţia Romaniei : art.6 din Legea nr. numite de Guvern sau de către consiliul judeţean. Exproprierea are o natură juridică complexă. adică cele dobândite potrivit art. obiecte ale dreptului de proprietate privată : -terenurile atribuite prin constituiea dreptului de proprietate. Din definiţie rezultă condiţiile şi obiectul exproprierii. Exproprierea se poate realiza prin bună învoială. despăgubirea va cuprinde valoarea reală a imobilului precum şi prejudiciul suferit de proprietar sau alte persoane îndreptăţite.33/1994 sunt menţionate lucrările de utilitate publică. Despăgubirea trebuie să fie dreaptă.5. de drept public şi privat. .înscrierea lucrării de utilitate publică în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului. -existenţa interesului naţional sau local care să confere lucrărilor caracter de utilitate publică. se parcurg trei etape: a)Declararea utilităţii publice de către Guvern sau consiliul local( art. Despăgubirea trebuie să fie prealabilă. 6.18 (1). 4 Legea nr.Expropierea se poate face numai în cazuri excepţionale. de drept substanţial şi de drept procedural. -locuinţele cumpărate în condiţiile art. -dreptul de uz are un caracter strict personal.Acordarea de despăgubiri drepte şi prealabile. oraşelor. B.33/1994. 6.3.1. Definiţie: exproprierea pentru cauza de utilitate publică reprezintă mecanismul de trecere în proprietatea publică a unor bunuri imobile proprietate privată. . A. neputând fi cedat sau închiriat (art.. 3 indice 1 şi alin. adică anterioară transferului dreptului de proprietate din patrimoniul proprietarului. socotiţi de la inceputul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii .Declararea utilităţii publice .pentru alte lucrări utilitatea publică se declară prin lege. adică să acopere întreaga pierdere înregistrată de persoanele vizate prin măsura expropierii.44 alin. art. Exproprierea pentru cauza de utilitate publică.pentru lucrări de utilitate publică.

.”Legea obliga pe proprietari la osebite obligatii unul catre altul.. Fundamentul juridic al limitarii dreptului de proprietate il constituie abuzul de drept al proprietarului vecin.iar in lipsa acestora.41 pct.33/1994). Dreptul de retrocedare se aplica numai in cazul imobilelor expropriate dupa intrarea in vigoare a L 33/1994( sau aflate in curs de expropriere la acea data).1-3 Decretul31/1954 si care cere corelarea dreptului subiectiv cu interesul obstesc( criteriul obiectiv al teoriei abuzului de drept) .588 c. 8.Exista o serie de texte legale care permit ingradirea dreptului de proprietate pe cale judecatoreasca: . 7.44(6) Constitutie si art. 17 . nu si in ipoteza imobilelor expropriate in baza legii vechi.b)Măsurile pregătitoare exproprierii (art.de ordin particular. 21-33 Legea nr.” -art. Protecţia expropriatului se realizează în condiţiile art. civ care pleaca de la premisa unor obligatii asumate prin conventie . Insa aceasta teorie ridica de lege lata doua probleme : una de ordin general. Textele legale care permit restrângerea dreptului de proprietate pe cale contractual ă sunt art. Expropriatorul întocmeşte propunerile de expropriere (planul imobilului şi oferta de despăgubire) care se depun la consiliile locale şi se notifică titularului dreptului de proprietate.art. b c)Exproprierea şi stabilirea despăgubirilor ( art.Limitele conventionale ale dreptului de proprietate. Domeniul de aplicaţie îl formează starea de vecinatate alături de clauza de inalienabilitate.” Se adauga premisa ca existenta proprietatilor invecinate este de natura sa impuna titularilor si o obligatie generala de a nu aduce atingere dreptului vecinului.13-20 Legea nr. iar a doua problema.i rolul de a statornici regulile raporturilor de vecinatate.având in vedere reglementarea ei actuala in art. fara chiar se existe vreo conventie intre dansii.este dictata de aplicarea teoriei in materia starii de vecinatate care presupune existenta unor inconveniente independent de ideea producerii uniu prejudiciu propriu-zis.35 şi 36 din Legea 33/1994: dreptul de retrocedare şi de preferinţă la vânzarea imobilului expropriat.si care vizeaza insasi revizuirea intregii teorii a abuzului de drept.civ. legii revenindu.Limitele judiciare ale dreptului de proprietate.588 C. intrucat se opune principiul neretroactivitatii legii civile. 33/1994).4 din Constitutie :”Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati.

În ceea ce priveşte operarea limitărilor pe cale convenţională .se disting două moduri .o asemenea clauză – indisponibilizarea temporar ă a bunului. 8. ” Les clauses d’inalienabilite affectant un bien donne ou legue ne sont valables que si elles sont temporaires et justifies par un interet serieux et legitime. art. c)Conditiile de admitere a clauzei de inalienabilitate: c.Codul civil roman nu contine o reglementare a acestei materii. şi anume : evitarea reinstaur ă rii aş a-ziselor bunuri de mân ă moart ă .Al ă turi de îndep ă rtarea acestor obiec ţ iuni teoretice.1.de exemplu.se în vedere scopul urm ă rit prin legiferarea lui.de a planta reciproc sau unilateral arbori la o distanţă mai mică decât cea legală. pentru efectul de opozabilitate fata de terti. care poate fi al dispunătorului.-interzice substitutiile fidei comisare .deziderat care nu este în pericol faţă de efectul realizat printr.civ.si al caror câmp de aplicare sar opune acceptarii unei clauze de inalienabilitate. Este considerată .Meme dans ce cas. In materie imobiliară.după cum limitarea proprietăţii constituie obiectul principal al contractului sau se realizează ca urmare a asumării de catre proprietar a unor obligaţii secundare: -conventia are ca obiect însăşi îngrădirea dreptului de proprietate.Clauza de inalienabilita t e . Exista insa unele texte ale Codului civil. a obligaţiilor asumate de proprietarii vecini. spre deosebire de Codul civil francez care a fost modificat prin Legea din 3 iulie 1971. a)Sediul materiei. 2. 2 18 .1. Considerat cel mai puternic argument contrar admiterii clauzei de inalienabilitate . se impune notarea clauzei de inalienabilitate in cartea funciara .-să fie întemeiată pe un interes serios şi legitim.al destinatarului clauzei sau al unui terţ. avându.:art. nu îndeplineşte această condiţie o clauză care ar fi stipulată pe toată durata vieţii stipulantului sau destinatarului ei. In Codul francez clauza de inalienabilitate este reglementata in titlul consacrat liberalitatilor. temporară o clauză care este prevăzută până la ajungerea la maturitatea legală a destinatarului ei.1310. introducandu-se articolul 900-12. le donataire ou le legataire peut etre judiciarement autorise a disposer du bien si l’interet qui avait justifie la clause a disparu ou s’il advient qu’un interet plus important l’exige.1306-statueaza ca pot vinde si cumpara toti cei carora nu le este oprit prin lege .de exemplu. Obiectul clauzei de inalienabilitate il constituie lipsirea dreptului de proprietate de atributul sau esential -abusus . instituindu-se obligaţia cumpărătorului sau donatarului de a nu-l înstraina sau de a nu construi de exemplu.Este ipoteza stării de vecinătate. -convenţia are ca obiect transmiterea cu titlu oneros sau gratuit a dreptului de proprietate cu privire la un bun .pentru validarea clauzei de inalienabilitate au contat o serie de considerente de ordin practic : intersul serios al dispun ă torului clauzei şi caracterul temporar al acesteia.consacra principiul liberei circulatii a bunurilor.ridicate la rangul de principii.Dimpotrivă. problema fundamentului sanctionarii). principiul circula ţ iei libere a bunurilor a fost însă înlă turat de la aplicare . decât în anumite condiţii de distanţă sau înălţime. art.803 C. Faţă de obiectul principal al convenţiei (transmiterea unui drept real) limitarea dreptului de proprietate transmis are un caracter secundar în aceste ipoteze.-clauza sa fie temporară. b) Admisibilitatea în principiu a clauzei . Faptul reglementarii relativ recente a clauzei de inalienabilitate in dreptul francez nu a oferit insa rezolvare unor probleme teoretice si practice datand inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea referitoare la natura juridica a clauzei si la sanctiunea care intervine in caz de nerespectare a acesteia ( mai precis.

absolută a bunului în considerarea naturii sale (de bun aflat in domeniul public.) . art.On ne voit d’exemples semblablesque dans le domaine public.. însă. în opinia noastră.3 Dintr-o altă perspectivă .p.Dans ce cas. de o condiţie rezolutorie sau de o sarcină în cadrul unei liberalităţi).Potrivit acestei teze.213/1995 ş.Băicoianu.a. următoarele: a)-obligaţie de a nu face 5. implicit ca fiind imposibilă juridiceşte. p . Une condition de ce genre serait juridiquement impossible.Natura juridică a clauzei de inalienabilitate. Hamangiu. în plus.civ.. întrucât nu şi-a găsit ecou în cadrul dispoziţiilor art.cit. se înţelege prin clauza de inalienabilitate o indisponibilitate totală şi perpetuă a bunului (punându-se semnul identităţii între cele doua noţiuni). pe cand executarea silită a obligatiilor de a face priveşte un act juridic valabil încheiat.60. U.. 3 4 5 6 C.. l’objet n’est pas luimeme susceptibile d’appropriation privee.1076 C. nu se pot aplica în acest caz.” U.op. unul de natură principială.I. în ipoteza acceptării tezei potrivit căreia clauza de inalienabilitate a fost stipulată în considerarea persoanei.Mais un proprietaire ne peut pas prendre une disposition qui frapperait un bien d’indisponibilite reele. şi astfel o consideră. prin convenţia părţilor . Criticile care pot fi aduse sunt de natură a anula avantajele aparente menţionate şi vizează două aspecte. op.Rosetti-Bălănescu.cit.Se observă că această distincţie nu a trecut testul timpului. 19 .p. În primul rând. il est difficile de concevoir une chose indisponible par sa nature. Avantejele sistemului obligaţiei de non facere sunt doar aparente.8. întrucât suntem în prezenţa a două domenii distincte de aplicare: nulitatea presupune un act juridic nevalabil.cit. ar însemna ca studiul de faţă să se preocupe de interdicţia de înstrăinare. este necesar să se distingă între o eventuală incapacitate a persoanei . în discutarea naturii juridice a clauzei de inalienabilitate se porneşte de la următoarea observaţie : clauza este inserată într-un act juridic fie în considerarea bunului(indisponibilitate reală). continuând linia logica a distincţiei mentionate .209.civ. fie în considerarea persoanei( proprietarului bunului) . a cărei încălcare ar permite intervenirea creditorului(înstrăinătorul) în temeiul art. în sarcina dobânditorului bunului (fiind vorba de o obligaţie de non facere.4 Faţă de aceste repere generale . op. În general. pe scurt.care este exclusiv de domeniul legii – şi o simplă obligaţie instituită . În al treilea rând. inalienabilitatea temporară stabilită în contract s-ar manifesta ca o obligaţie de non facere în sarcina dobânditorului bunului. În al doilea rând. al doilea ţinând de particularităţile clauzei: principial.2. nu este judicios a se subsuma noţiunea inalienabilităţii unui bun noţiunii de indisponibilizare totală .1075-1076 C.cu privire la modalitatea de înţelegere a inalienabilităţii respective în sarcina dobânditorului .900-1din Codul civil francez care utilizează denumirea “clauza de inalienabilitate”. înţelegem să avem următoarele comentarii .Vasilesco.18/1991. şi care este exclusiv de apanajul legii. ”En verite. Legea nr.p.207. nu şi cele care sunt în comerţ . Principalele sisteme propuse pentru explicarea naturii juridice a clauzei de inalienabilitate sunt. ar permite justificarea acţiunii stipulantului clauzei(înstrăinătorul) de anulare6 a actului subsecvent încheiat . în scopul desfiinţării actului de înstrăinare prohibit..Al. ca argument invocându-se faptul că numai bunurile din domeniul public sunt inalienabile prin natura lor. există exemple de inalienabilităţi legale temporare a unor bunuri care se aflau în circuitul civil( cele stabilite prin Legea nr. cu referire la noţiunea indisponibilităţii reale. fiind vorba mai mult de valoarea sa explicativă – doar parţială .60. de asemenea.Vasilesco. Ibidem. de exemplu). şi nu de clauza de inalienabilitate.

cea mai importantă critică rămâne cea refritoare la incompatibilitatea domeniului caluzei caoncepută ca obligaţie de non facere şi cel al nulităţii. Dintre acestea. p.Droit civil francais.- concret. Ibidem. d)-condiţie rezolutorie10 .60. mai precis.207. influenţându-le în funcţie de felul contractului în care se regăseşte . având în vedere în primul rând. 10 a se vedea autorii citaţi de U.vol. c)-indisponibilitate reală-in rem9. p.Considerăm că acest aspect nu poate constitui un impediment . 11 Faţă de criticile la care sunt expuse majoritatea sistemelor oferite ca explicaţii ale clauzei de inalienabilitate. Paris.Clauza de inalienabilitate are o mai largă aplicare practică în cazul actelor juridice cu titlu gratuit ( donaţii .1306 C. şi acesta se remarcă prin valoare sa explicativă.. acesta apare ca tentativă de surmontare a tuturor dificultăţilor întâlnite. testamente) decât în cazul actelor cu titlu oneros.p.350. 9 M. Pentru a discuta efectele produse faţă de terţi ale clauzei de inalienabilitate. operată distinctia dintre bunurile mobile si cele imobile. b)-incapacitate prevazută în persoana destinatarului clauzei-in personam 8.Planiol. întrucât. clauza ar îmbrăca regimul juridic al unei sarcini. sau .Diferenţa dintre acest sistem şi cel bazat pe obligaţia de a nu face constă în faptul că in cazul indisponibilităţii in rem . reţinerea culpei acestuia–nemo auditur propriam turpitudinem allegans.cit.. 11 Ibidem. Domeniul de aplicaţie al clauzei de inalienabilitate.Din această perspectivă.these.Les Biens. o asemenea sancţionare a nerespectării clauzei este dependentă de opozabilitatea faţă de terţi.explicaţia este simplă. prin înstrăinarea bunului de către destinatarul clauzei. obiecte ale clauzei.p. 8.323.Les demembrements de la propriete fonciere. Problematica domeniului de aplicare al clauzei este în strânsă legătură cu natura sau regimul său juridic . dincolo de orice justificare.Chenon.206. În cazul înserării clauzei într-un contract de vânzare-cumpărare. întrucât eventualul cumpărător nu ar fi dispus să ofere decât un preţ mult sub nivelul pieţei pentru un bun de care nu ar putea dispune juridic. în privinţa contractelor de donaţie. 7 20 .p.op.Soluţiile jurisprudenţei franceze mai vechi de acordare a acţiunii în anulare destinatarului clauzei nu sunt la adăpostul criticilor. ca şi sancţiune pentru nerespecatrea clauzei.). aşa cum vom demonstra . op. trebuie precizată în prealabil sfera noţiunii de terţi în această materie si de asemenea.Efectele faţă de terţi.949. 1881. pe motivul ca incapacităţile nu pot fi instituite prin voinţa părţilor. e)-modalitate sui-generis a actului juridic . p. 8 E.Astfel.Ca şi în cazul primului sistem propus. art.Vasilesco. condiţia rezolutorie nu explică soluţiile jurisprudenţiale de menţinere a actului juridic afectat de condiţie şi de desfiinţare a actului de înstrăinare consimţit de destinatarul clauzei.4. am fi în prezenţa unei condiţii rezolutorii ce antrenează desfiinţarea retroactivă a contractului în ipoteza îndeplinirii condiţiei. rolul explicativ limitat se observă în ipotezele în care acţiunea în anulare a actului subsecvent este acordată-potrivit jurisprudenţei franceze -7 destinatarului clauzei. şi anume. 8. Paris. ci numai prin lege(de exemplu.a art. în scopul aplicării clauzei –cu orice justificare.Luţescu.3. Sistemul propus este lesne de înlăturat. opera jurisprudenţei. fiind de pur ordin practic: prezenţa unei asemenea clauze într-un contract de vânzare-cumparare ar diminua în mod evident valoarea lucrului vândut. în ambele situaţii nu se justifică din punct de vedere juridic posibilitatea de desfiinţare a actului de înstrăinare a bunului către un terţ. 1926.cit. aceasta se transmite şi moştenitorilor destinatarului clauzei.civ.231. cu consecinţa revocării donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii. dar care trebuie pusă în acord cu chestiunea efectelor pentru ipoteza îndeplinirii condiţiei.G.II.

Acest teren are următoarea situaţie: a) este în suprafaţa totală de 110 ha.In cadrul notiunii de terti se includ urmatoarele subiecte de drept :creditorii ( care au o garantie reala asupra bunului ) stipulantului clauzei.of.. 12 13 M. iar suma totală pe care X.. donator fiind W. cu domiciliul în Bucureşti. poate să o aloce pentru finalizarea acestui proiect imobiliar este de 11.Of.000. C. coproprietarii unui teren agricol aflat în intravilanul comunei Mogoşoaia. vânzător fiind Y.Ipoteza bunului mobil asupra caruia s-a constituit in prealabil o garantie mobiliara( in baza Legii nr. Problema de drept este reprezentata de posibilitatea ca un asemenea bun sa formeze obiectul clauzei de inalienabilitate .000 de lei. el urmăreşte să achiziţioneze un teren în suprafaţă de cel puţin 90 ha. M.000. de dispozitiile legale referitoare la indeplinirea formalitatilor de publicitate in materie imobilara a clauzei de inalienabilitate ( Legea nr. M.000 de lei. 21 . deţine o cotă-parte indiviză de ½ care a fost dobândită printr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de 6 mai 1998.13) II.84 din 23 febr.000.000. si .09.Of.99/199912) . nr. Ansamblul de construcţii pe care X.In discutarea acestei probleme se va tine seama de aplicabilitatea articolului 1909 C. la data de 20 iunie 1997 în urma unui contract de donaţie. Astfel.Rezolvati urmatoarele spete: 1) X.Ipoteza opozabilitatii clauzei fata de tertul care achizitioneaza bunul mobil sau imobil (inalienabil temporar) de la destinatarul clauzei.61 din 26 martie 1996 şi respectiv. eficacitatea sau opozabilitatea fata de terti se prezinta sub mai multe ipoteze : A.. restul de ½ a fost dobândit de B.1998. B.Aspectul care intereseaza este daca inalienabilitatea temporara a bunului atrage si insesizabilitatea acestuia inlauntrul cat si dupa perioada de inalienabilitate. doreşte să investească în domeniul construcţiilor. cetăţean român. creditorii chirografari ai destinatarului clauzei (dobanditor al bunului) si tertul achizitor al bunului.nr .. persoană fizică ce şi-a redobândit cetăţenia română la data de 25 iunie 1997. îi contactează pe A.civ. b) A.1999 X. nr. respectiv. La 26. doreşte să-l edifice are un cost total (manopera+materiale de construcţie) estimat la 10.. În acest scop. cetăţean român domiciliat în Franţa. şi B.236 din 27 mai 1999.7/1996 si Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara.Ipoteza eficacitatii clauzei fata de creditorii chirografari ai dobanditorului bunului imobil( destinatarul clauzei) .

în calitate de avocat specializat pe probleme imobiliare întrebându-vă: a) dacă datele mai sus-menţionate sunt suficiente pentru a contura situaţia juridică a terenului. va obtine un pret foarte mare.A trateaza cu B in vederea cumpararii cotei acestuia din dreptul de proprietate asuplra terenului.1997. In luna martie 2002. pentru garantarea creditului. 2. este de acord să o doneze. X.112/1995. garantand ca in cazul nerambursarii creditului si al executarii silite. Cerinte: 1) Prezentati problemele de drept comune celor doua ipoteze ( a. care sa-i permita achizitionarea unui apartament intr-o zona centrala din Bucuresti. art. 2) Verificati daca sunt respectate dispozitiile legale referitoare la dobandirea in proprietate a terenurilor agricole. in cote-parti egale. cu plata integrala a pretului. cu respectarea tuturor prevederilor legale.b). strada Belvedere nr. X este sfatuit de un prieten arhitect sa inceapa lucrarile de consolidare a casei. in calitate de chirias din anul 1980 al imobilului situat in Bucuresti. 2)In calitate de avocat al lui X. a) X . b)X contracteaza un imprumut de la Y.A. iar X. este nevoie de contractarea unui imprumut in valoare de 100 milioane lei.01. doreşte ca întregul fond imobiliar să fie dat spre exploatare cel mai târziu la 01. care deocamdata doreste sasi pastreze anonimatul. il manifesta fata de locuinta proprietatea lui X. Insa Y conditioneaza acordarea imprumutuluide inscrierea unui drept de ipoteca in favoarea sa asupra imobilului proprietatea lui X.15. în timp ce B.10.De asemenea. in urma cumpararii in baza Legii nr. 22 . Cerinte: 1) Identificati problemele de drept comune celor doua ipoteze ( a. Pe de altă parte. consilierul juridic atrage atentia negociatorului financiar.2002. Institutia de credit la care X a apelat pentru acordarea imprumutului insista pentru inscrierea unui drept de ipoteca asupra imobilului . in valoare de 200 milioane lei pentru achizitionarea unui automobil BMW. timpul estimat pentru efectuarea lucrărilor este de 24 de luni. confirm art. dacă are resurse financiare suficiente pentru finalizarea proiectului.9.persoana fizica. devine inaplicabil.un teren de 100 ha. apelează la Dvs. oferă cota sa parte indiviză spre vânzare pentru un preţ de 200. ca un asemenea contract de ipoteca.112/1995.Intrucat proprietarul nu detine lichiditatile necesare reparatiilor.persoane care nu fac parte din familie.Contractul de vanzare. in caz de insolvabilitate a debitorului.000 de lei. a carei constructie dateaza din 1930.9 din legea nr.112/1995. El intentioneaza sa achizitioneze impreuna cu B si C. aratati daca il sfatuiti sa incheie contractul de ipoteca in fiecare caz in parte.un teren de 300 ha.cumparare se perfecteaza la 12. b) care sunt etapele care trebuie parcurse şi condiţiile care trebuie îndeplinite ca proiectul să fie finalizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. a)A detine impreuna cu familia lui un teren agricol in suprafata de 150 ha. deoarece nu s-ar respecta interdictia de inalienabilitate a imobilului cumparat in baza Legii nr. b) ale spetei. el marturiseste interesul pe care o anumita persoana. b)A detine impreuna cu familia lui un teren agricol in suprafata de 150 ha si in coproprietate cu B .000.Insa. se hotaraste sa faca uz de dreptul sau de cumparare a acestei locuintei . 3.

2 lit.nr. cu conditia de a nu o instraina.2000.05. care investeste in Romania.10.92/1997. Este legala solutia instantei ? 6. solicitând retrocedarea unui imobil care îi aparţinuse cu titlu de proprietate până în anul 1987. Societatea comerciala “Bavariamobile”Romania SRL.92/1997(M. b) Rezolvati speta pentru ipoteza in care interdictia de instrainare ar fi fost fixata pana la data in cara B ar fi implinit majoratul. achizitioneaza un teren in suprafata de 15 ha de la X.1997. Cerinte: a) Comentati refuzul notarului de a autentifica contractul de vanzare-cumparare la data de 23. X trateaza in numele investitorului german cu A. şi anume 23 . situatie juridica ce contravine Constitutiei.O saptamana mai tarziu. Reclamantul arată că în acel an imobilul a făcut obiectul unei exproprieri pentru satisfacerea unui interes obştesc. persoana fizica . introduce o acţiune împotriva Consiliului Local al Oraşului X. rezidenta sau nerezidenta. ori in strainatate.1996. cu domiciliul sau cu sediul permanent in Romania. de asemenea capital strain in totalitate.c. fiind vorba de un imobil cu un stil arhitectural deosebit si cu valoare sentimentala deosebita pentru donator. a) In conditiile in care B contracteaza cu C in vedrea achizitionarii de catre acesta a imobilului. al carui unic asociat este societatea comerciala “Bavariamobile” AG cu sediul in Munchen.6 prevede ca orice investitor.La 25. iar potrivit art. cerandu-i concursul pentru demararea afacerii. Comparand titlurile de proprietate ale partilor litigante. motivand ca o asemenea operatiune juridica este contrara Constitutiei .02. La 15. la data de 12. partenerul roman. 5.02. acesta chemand in judecata S.C.02.in calitate de reprezentant al companiei straine. intrucat considera ca societatea comerciala parata este formata cu captial 100% german.La 12. A si X. c) Rezolvati speta pentru ipoteza in care aceleasi parti s-ar fi prezentat la notar inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. nr.4.380/30.nr. in acest sens.1997). la 1.10.1997.12. Terenul respectiv este revendicat in justitie de catre A la data de 15. investitorul este persoana fizica sau juridica.”Bavariamobile” Romania SRL. b) Solutionati speta in situatia in care notarul ar fi autentificat tranzactia imobiliara. 7. persoana a juridica rezidenta sau nerezidenta.in varsta de 15 ani. proprietarul unui teren in extravilanul Capitalei. managerul companiei il contacteaza pe X. pentru a ramane in familie si pentru a se bucura de ea si generatia viitoare.1995. cu sediul in Bucuresti. care ar fi fost soarta dreptului de proprietate al companiei germane dupa momentul modificarii O. pentru achizitionarea imobilului si construirea fabricii.se prezinta la notariat pentru autentificarea tranzactiei imobiliare.G.1997. A.02. instanta de judecata admita actiunea in revendicare a reclamantului. A ii doneaza o casa nepotului sau B .92/1997.1996. iar societatea comerciala din Munchen are. poate dobandi drepturi reale asupra bunurilor mobile si imobile. Notarul refuza insa autentificarea. O. actualul detinator al imobilului.Of.G. Societatea comerciala “Bavariamobile” AG cu sediul la Munchen va investi in Romania in domeniul constructiilor de masini. X ii prezinta legea speciala in materia investitiilor. in sensul nerecunoasterii dreptului persoanelor juridice straine de a dobandi terenuri in Romania. care in art. indicati subiectul de drept si mijlocul juridic prin care se poate sanctiona nerespectarea conditiei stipulate in contractul de donatie.

” ( G. În motivarea acţiunii se menţionează că.In aproprierea campului de testare . si se scoate mai mult in evidenta functiunea sociala pe care ea este chemata sa o indeplineasca. in conceptia moderna. A va solicita in calitate de avocat in legatura cu posibilitate introducerii unei actiuni in justitie impotriva lui B. pe proprietatea sa ridica un numar de zece stalpi de lemn. pusa in serviciul colectivitatii. In motivarea actiunii.A se ocupa cu construirea si testarea unor aparate de zbor fara motor. alaturi de familie. o institutie supla si ordonata..Baicoianu) b)” Dar.planoare. refelecteaza tendinta ca proprietatea sa inceteze de a mai fi un drept subiectiv intangibil si absolut spre a deveni. in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii. vecinul sau. invocand faptul ca poate dispune oricum de proprietatea sa..41 alin. inalti fiecare de 20 m . se pune mai putin accent pe caracterul ei ( al proprietatii-n.. B se opune..32 din Legea nr. in regim de extrema urgenta. pe venit . Cerinte : a)Rezolvati cererea introdusa de A. sub forma exagerarii impozitelor.33/1994.Lutescu) 24 . Consiliul General al Municipiului Bucuresti formuleaza o cerere de expropriere impotriva proprietarilor A.Hamangiu.n. ce intereseaza ordinea publica si declara ca intelege.“ (C.) individual . aratand. Acţiunea este motivată în drept pe dispoziţiile art. legiuitorul trebuie sa se fereasca de a face doua lucruri: sa loveasca in principiul si in forma proprietatii individuale.35 din Legea nr. 3 din Constitutie. reclamanta invedereaza faptul ca exproprierea are loc in vederea efectuarii unei lucrari .. In replica. I.construirea unei staţii hidrometeorologice pe terenul unde era situat imobilul în cauză. nu începuseră lucrările determinate în decretul de expropriere.nu ramane mai putin adevarat ca.33/1995.Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a)”. in cazul admiterii cererii sale urmate de punerea de indata in posesie. pe capital sau pe succesiuni . 8.Care va fi temeiul acestei actiuni? III. intrucat mai multe planoare au fost distruse intrand in acesti stalpi. si sa confiste. A ii cere lui B sa-i inlature.03 1999. B si C . in mod constant..B. bogatia economisita.Al.RosettiBalanescu. ca dispozitia constitutionala nu consacra posibilitatea unei derogari de la caracterul prealabil al despagubirii acordate pentru expropriere. sa consemneze pe numele expropriatilor sumele stabilite drept despagubire.proprietarii ridica exceptia de neconstitutionalitate a acestei prevederi legale in raport cu art. in conformitate cu art. c)Solutionati conflictul de aplicare a legii in timp. Ce solutie pronuunta instanta si cu ce motivare ? 9.La 15. solicitand punererea de indata in posesia terenurilor apartinand acestora. b) Precizati care este natura juridica a dreptului de retrocedare. până la data introducerii cererii de chemare în judecată. transformand-o in proprietate colectiva. in acest sens.De aici nesfarsitul lant de ingradiri care merg de la simplele restrictiuni in exercitiul ei pana la suprimarea totala a acestuia prin expropriere si care.

Specific experientei juridice este de a ajuta la reconstructia reactiilor individuale. I. C. intre doua sau mai multe persoane care exercita cumulativ toate prerogativele dreptului. 48-82.”Teoria generala adrepturilor reale”.Hamangiu.Ion . p. G. fie prin vointa legiuitorului .Ripert) d)”In realitate.c)”Proprietarul este tinut de anumite obligatii datorita dreptului pe care il exercita supra bunului. Idea indisponibilitatii reale .Dimpotriva.Lutescu . ALL Beck. proprietatea anulabila. aceste obligatii sunt calificate propter rem pentru ca debitorul nu este o persoana determinata .Scurte precizari teoretice 1.230-254. si exproprierea este adesea pentru proprietar un izvor de beneficii.” ( G.Planiol. ci persoana abstracta a proprietarului.” (Ch.Baicoianu) Bibliografie minimala 1.” (M.Planiol. da un fundament actiunii in nulitate si determinarii persoanelor care pot exercita aceasta actiune.Notiune. 2.Tribunalele vegheza de altfel cu grija ca exproprierile sa nu fie un izvor de abuzuri pentru auroritatile administrative .Sistemul fondat pe raspunderea delictuala.Al. sau aspectul sau juridic. Drepturile reale principale”. MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE I. exproprierea este arareori pagubitoare proprietarilor expropriati. Consecintele sociale ale constrangerilor exercitate asupra proprietarului se pot prevedea cu greutate : ele dejoaca calcule si anticipari si deschid calea catre altele asemenea . Ed.Ele au acest caracter remarcabil de a fi transmise pasiv in acelasi timp cu dreptul de proprietate pe care il insotesc.Sistemul bazat pe notiunea de abuz de drept. In aceasta privinta.Lutescu) f)”Stabilirea restrictiilor proprietatii nu este o initiativa de luat la modul lejer! Pentru a fi oportuna. pe care o gasim exprimata in unele hotarari judecatoresti.Sistemul obligatiunilor nascand din quasi-contractul de vecinatate. In dreptul civil exista urmatoarele modalitati ale dreptului de proprietate privata : proprietatea rezolubila. 1946. jurisprudenta a conceput clauzele de inalienabilitate ca pe o categorie distincta a sarcinilor personale si conditilor rezolutorii propriu-zise care lovesc bunurile obiect al donatiilor sau legatelor de o indisponibilitate reala (in rem). nu este deloc usor a stabilii criteriul dupa care se va aprecia raspunderea ce apasa asupra acestora cand au depasit limita exercitiului normal al drepturilor reale. 2.”(M. 2001. „Drept civil. 25 . trei au fost sistemele spre care s-a indreptat atentia doctrinei si jurisprudentei:1. Bucureşti.Ripert) e)”Pe de alta parte.p. Atias) g) “ Cu aceste masuri.Dreptul de proprietate este afectat de modalitati atunci cand exercitiul sau este impartit fie prin vointa titularului.Enumerare. reglementarea proprietatii trebuie sa se supuna unor directive de bun sens si care intereseaza sau aspectul sau material. valoarea sa. folosinta directa.” (C.3. G. daca raporturile de vecinatate nasc in sarcina proprietarilor respectivi indatorirea de a-si exercita drepturile in asa fel incat sa nu jeneze exercitiul drepturilor celorlalti dimprejur.Filipescu G. Bîrsan.Rosetti-Balanescu. valoarea bunurilor expropriate se socoteste in genere in mod larg.

Caracteristici. 2. proprietatea rezolubila rezulta de regula dintr-un act juridic.- proprietatea comuna.PROPRIETATEA ANULABILA 2. 3. 1.dreptul de proprietate asupra constructiei al celui ce a construit pe terenul altei persoane.Proprietatea rezolubila atipica: este acea varietate a proprietatii rezolubile care rezulta dintr-un fapt juridic: .1. el are doar un drept eventual asupra bunului.PROPRIETATEA COMUNA 3. potrivit vointei partilor sau in virtutea legii.1. Notiune.Forme.implinirea termenului de prescriptie sau confirmarea nulitatii consolideaza definitiv dreptul dobanditorului. -b)conditia rezolutorie s-a realizat: efectele se produc retroactiv:dreptul dobanditorului dispare iar instrainatorul este considerat proprietar pur si simplu din momentul incheierii actului juridic. 1.Cazuri de proprietate rezolubila legala: art. .Proprietatea este anulabila atunci cand transferul dreptului de proprietate s-a realizat in temeiul unui act juridic lovit de nulitate relativa. neavand posibilitatea de a savarsi acte de folosinta materiala asupra bunului. Din aceasta definitie rezulta trasaturile juridice urmatoare : exista doi proprietari asupra aceluiasi bun : dobanditorul este proprietar sun conditie rezolutorie iar transmitatorul este proprietar sub conditie suspensiva .Definitie.Definitie. Proprietatea este rezolubila atunci cand transfereul dreptului de proprietate se realizeaza in temeiul unui act juridic afectat de o conditie rezolutorie. transmitatorul este proprietar sub conditie suspensiva. .proprietatea comuna in devalmasie.PROPRIETATEA REZOLUBILA 1.Efectele proprietatii rezolubile sunt prezente in functie de urmatoarele ipoteze: -a)conditia rezolutorie este pendinte: dobanditorul este proprietar sub conditie rezolutorie . -dobanditorul bunului este proprietar sub conditie rezolutorie.Caracteristici.: revocarea dreptului donatatului pentru survenienta de copil al donatorului. -c)conditia rezolutorie cade: dreptul proprietarului sub conditie rezolutorie se consolideaza definitiv iar alienatorul pierde orice drept asupra bunului. conditia rezolutorie este reprezentata de faptul ca in urma partajului bunul sa nu cada in lotul celuilalt coproprietar. 26 . 1.dreptul de proprietate al tertului dobanditor al unui bun comun achizitionat de la un singur proprietar .civ. proprietatea rezolubila poate fi conventionala sau legala.introducerea cu succes a actiunii in nulitate relativa are rolul unei conditii rezolutorii.1.2.4. 1. putand exercita asupra bunului toate drepturile unui proprietar pur si simplu. Caracteristicile proprietatii anulabile : .Proprietatea comuna-ca principala modalitate a dreptului de proprietate-se prezinta sub doua forme: -proprietate comuna pe cote parti(si care la randul ei este de mai multe feluri) si .3.civ :donatia intre soti in timpul casastoriei este revocabila : art.conditia rezolutorie este reprezentata de faptul invocarii accesiunii de catre proprietarul terenului.836 c.973 c.Exista proprietate comuna atunci cand dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri apartine mai multor titulari care exercita impreuna atributele conferite de acest drept.

A. 2).Din aceasta definitie analitica apar o serie de caracteristici si consecinte ale coproprietatii obisnuite: a).Precizari terminologice. asupra caruia titularii -ce au numai o cota parte din dreptul de proprietate asupra bunului comun.Reglementare.mentinere sau incetare depind de vointa titularilor si care poarta asupra unui bun nefractionat in materialitatea lui.2.pentru a denumi proprietatea comuna pe cote parti se folosesc doi termeni:”coproprietate” si “indiviziune”.al doilea.ceea ce contravine ideii de proprietate comuna pe cote parti.insa aceasta comuniune se manifesta din punct de vedere juridic in mod diferit.Doua sunt motivele care ne salveaza de aceasta posibila confuzie: 1).exercita impreuna atributele dreptului de proprietate. altfel s-ar transforma dreptul de priprietate comuna intr-o juxtapunere de drepturi individuale si exclusive asupra unei fractiuni corespondente din bun.dupa cum urmeaza. apartine concomitent mai multor titulari.este suficienta vointa unui singur copartas .In doctrina.PROPRIETATEA COMUNA PE COTE -PARTI (COPROPRIETATEA) 4. Dreptul de proprietate comuna pe cote parti este acel drept de proprietate al carui bun.starea de coproprietate este nevoie de vointa a cel putin doua persoane. ca obiect al acestui drept. 15 In legatura cu criteriile folosite s-ar putea obiecta ca primul il include pe cel de. c). Codul civil român de la 1864 se ocupa de coproprietate la materia succesiunii.in timp ce proprietatea comuna in devalmasie isi afla sediul materiei in Codul familiei.intrucât incetarea prin partaj depinde tot de vointa copartasilor. Doua criterii sunt coroborate pentru a rezulta felurile acestei forme de coproprietate:rolul vointei copartasilor in legatura cu nasterea si mentinerea starii de coproprietate si posibilitatea incetarii coproprietatii prin partaj15: A)-proprietatea comuna pe cote parti (coproprietatea) obisnuita B)-proprietatea comuna pe cote parti(coproprietate) fortata si perpetua .Definitie.care exercita impreuna atributele conferite de dreptul de proprietate.o lege speciala-Legea 114/1995-reglementeaza o forma speciala a proprietati comune pe cote parti(fortata si perpetua).Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita este acea forma a coproprietatii a carei nastere.2.Felurile proprietatii comune pe cote parti.in cazul coproprietatii obisnuite.Din definitie se desprind o serie de idei definitorii pentru conturarea regimului juridic al coproprietatii : a).accentul cade in al doilea criteriu pe posibilitatea legala de a cere partajul si care nu exista datorita naturii si destinatiei bunuluicomun.definitia opereaza cu doua notiuni dreptul de proprietate si bunul .14 4.ambele fiind comune titularilor.fiecare dintre titulari avand numai o cota parte ideala din dreptul de proprietate.1.coproprietatea obisnuita are un caracter provizoriu.Proprietatea comuna pe cote parti(coproprietatea) obisnuita 1.Definitie. b)-dreptul de proprietate este comun titularilor in sensul ca fiecare exercita un drept de proprietate exclusiv asupra unei cote parti ideale si abstracte din acest drept de proprietate comuna.temporar.bunul comun nu este impartit ca si dreptul.in timp ce pentru a se cere impartirea bunului. 14 27 .3. 4.nefractionat in materialitatea sa.exprimata matematic printr-o fractie.pentru a se naste –pe cale conventionala.

regula unanimitatii ramâne valabila. 4. -actele de administrare : in principiu. a)Actele materiale asupra bunului comun : bunul poate fi folosit numai de unul dintre copartasi. in ceea ce priveste actul juridic ca izvor al coproprietatii . partile nu urmaresc intotodeauna sistarea starii de coproprietate (care este costisitoare). dupa cum acesta cunostea sau nu calitatea de coproprietar a vanzatorului .b)-modul in care titularii exercita atributele dreptului de proprietate poate avea o baza conventionala (formând obiectul unei conventii intre copartasi) sau judiciara(in caz de neintelegere intre coproprietari.1864care puteau fi fundamentul dreptuiui copartasului la fructele bunului comun.Izvoarele coproprietatii obisnuitesunt :mostenirea legala.uzucapiunea.trebuie distins intre actul juridic inter vivos(o conventie) si actul juridic mortis causam(testamentul). -actele juridice de conservare : prin aceste acte se urmareste pastrarea sau conservarea dreptului iar efectuarea lor necesita uneori inteventii urgente. si nu doar asupra cotei sale ideale din dreptul de proprietate. actul de instrainare era supus nulitati relative . b)Actele juridice cu privire la intregul bun.chiar daca nu a participat la culegerea acestora. Principiile care caracterizeaza coproprietatea obisnuita au fost formulate pe cale doctrinara si jurisprudentiala: 1-nici un coproprietar nu are un drept exclusiv asupra unei parti determinate dintr-un bun in materialitatea sa. De asemenea.solutia difera insa in ipoteza in care un coproprietar savarseste un act de dispozitie cu intentia fatisa de a contracta – bineinteles cu depasirea puterii de care dispune – asupra bunului comun . In prima varianta .in literatura ea a fost criticata iar fostul Tribunal Suprem prin decizia nr.1.106/1969 a recunoscut posibilitatea unui copartas de a efectua acte de conservare si administrare . Drepturile coproprietarilor asupra intregului bun comun sunt guvernate de regula unanimitatii. o mai judicioasa interpretare a chiar textelor Codului civil de la 1864 ar fi condus la o practica unitara:avem in vedere art. -actele de dispozitie : regula unanimitatii nu cunoaste derogari cu referire la savarsirea unui act de dispozitie cu privire la bunul comun .se regasesc cateva precizari in legatura cu “indiviziunea’(art.Instantele judecatoresti s-au pronuntat in functie de buna sau reaua credinta a cumparatorului .ei pot apela la justitie). Absenta reglementarilor in materia organizarii coproprietatii a dus la solutii jurisprudentiale controversate cu privire la culegerea fructelor bunului comun . datorita gravitatii consecintelor unui asemenea act . cu conditia de a respecta drepturile celorlati copartasi si de a nu schimba unilateral destinatia bunului. in 28 .D.728)din care se desprind caracterul provizoriu al acesteia precum si posibilitatea incheierii unor conventii intre coproprietari pentru mentinerea starii de coproprietate. este discutabila posibilitatea de efectuare a unui partaj de folosinta (voluntar sau apeland la justitie): argumente in favoarea partajului de folosinta: Codul civil nu –l interzice in mod expres.) 3. anumite reguli de organizare au fost deduse din aplicarea dispozitiilor relative la societatea civila(art.(C.1501 si urm.1955 p.incetarea casatoriei prin moartea unui sot sau desfacerae ei prin divorti.484 si 485 C.fiind viciat prin eroare.fiecare coproprietar are un drept exclusiv numai asupra cotei sale parti abstracte din dreptul asupra bunului comun.este evident ca regula unanimitatii devine impovaratoare pentru gestionarea bunului in astfel de situatii . respectiv . argumente contra: o eventuala partajare a bunului comun se opune principiilor ce guverneaza materia coproprietatii. In capitolul din Codul civil referitor la succesiuni. 4. 2. exceptia formând-o imprejurarile in care efectuarea unui act de administrare de catre unul din copartasi profita intregi stari de coproprietate.in conditiile gestiunii de afaceri. Drepturile coproprietarilor. 2.Reglementare.59) .civ.

4. obligatiile( cheltuielile ) comune revin fiecarui coproprietar in mod proportional cu suprafata bunului flat in proprietate exclusiva. un bun accesoriu : -dreptul de proprietate exclusiva ce apartine fiecarui titular asupra bunului principal si -dreptul de proprietate pe cote-parti stabila si perpetua asupra bunurilor accesorii pe langa cele principale. folosinta sa fie exercitata potrivit destinatiei bunului comun. fiecare dobandind un drept de proprietate exclusiva asupra unui bun sau asupra unei parti materiale din bun. poteci.modul specific de incetare este imparteala sau partajul : operatiunea prin care bunul este impartit materialmente intre copartasi. -organele asociatiei de proprietari sunt: adunarea generala.Actele juridice asupra cotei –parti ideale din dreptul de proprietate nu se supun vreunei reguli. c) coproprietatea fortata asupra despartiturilor comune.Caracteristic acestei forme de coproprietate este existenta a doua raporturi juridice de proprietate care au ca obiect un bun principal si respectiv.Proprietatea comuna pe cote-parti stabila si fortata din cladirile cu mai multe apartamente.prin pieirea materiala a bunului –obiect al dreptului de proprietate comuna datorita unei cauze de forta majora sau caz fortuit.83).85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. . d) coproprietatea fortata asupra unor bunuri considerate ca bunuri de familie(Tablouri de familie. -activitatea de administrare a cladirii se asigura de catre un administrator-persoana fizica sau juridica. Caracteristici.Este acea forma a coproprietatii ce apare in mod independent de vointa coprioprietarilor si poarta asupra unor bunuri care prin natura sau destinatia lorpot fi folosite de mai multi cproprietari si care au o cota-parte ideala si abstracta din dreptul comun de proprietate.G.Exercitarea drepturilor coproprietarilor este mai elastica decat in cazul coproprietatii obisnuite. fiecare copartas poate sa dispuna liber de cota sa parte din drept. prin mai multe moduri:vazare-cumparare. 5.673 de la indice 1 pana la indice 13.vanzator cu ocazia partajului ( C. 29 .2.114/1995 si O. cu respectarea a doua conditii: sa nu se aduca atingere drepturilor egale ale celorlalti coproprietari. b) coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine( izvoare. .Actele juridice asupra bunurilor comune accesorii se infaptuiesc prin intermediul asociatiei de proprietari. fantani). expropriere . B.nr. 2. comisia de cenzori si comitetulexecutiv.D.Definitie. suucesiune. donatie. fiecare coproprietar putand efectua acte de folosinta exclusiva asupra bunului comun. 1967 p.partajul poate fi conventional sau judiciar.Incetarea coproprietatii pe cote-parti are loc atunci cand coproprietatea se transforma in proprietate exclusiva apartinanad unui singur titular. 3. 4.Sediul materiei: Legea nr. constructii funerare etc).Cazurile de proprietate comuna pe cote-parti stabila si fortata: -a) coproprietatea stabila asupra partilor si dotarilor comune din cladirile cu mai multe apartamentede locuit . care se constituie prin acordul de asociere al proprietarilor si dobandeste personalitate juridica din momentul inregistrarii la judecatorie.timp ce in a doua situatie s-a considerat a fi afectat de conditia rezolutorie a caderii bunului in lotul copartasului. Proprietatea comuna pe cote-parti stabila si fortata sau pepetua 1. uzucapiune. regulile privind operatiunea partajului se regasesc in Codul de procedura civila art.

e)-cu referire la izvoarele .in ambele cazuri suntem in prezenta a mai multor subiecte de drept si a unei organizari a exercitarii dreptului de proprietate. 16 30 .PROPRIETATEA COMUNA IN DEVALMASIE 5. Proprietatea comuna in devalmasie este acea forma a proprietatii comune in care atât dreptul cât si bunul comun. 5. o exceptie de la aceasta regula am regasit-o cu ocazia prezentarii proprietatii comune fortate : asociatia de proprietari din cladirile cu mai multe apartamente. deciziile se iau in prezenta a doua treimi din membri si cu un vot reprezentand majoritatea simpla( 50% +1 din 2/3 membri inscrisi). 5. -in conditiile prevazute in izvorul formal al devalmasiei.fam. intrucat atât copropretatea pe cote-parti. cât si cea devalmasa se pot mentine numai prin acordul tuturor coproprietarilor exprimat in acest sens . -transformarea ei in proprietatea exclusiva a unui singur subiect de drept.Incetarea proprietatii comune in devalmasie ae loc in urmatoarele cazuri: . 5. care poate fi voluntar sau judiciar.ambele sunt modalitati ale dreptului de proprietate. 5. c)-in ambele stari de coproprietate.2.incetarea casatoriei prin divort. d)-rolul vointei partilor este asemanator.35.este necesar consimtamantul expres al celuilalt sot: limitele mandatului tacit reciproc. Caracteristici.3. in celelalte cazuri. exisa o asemanare partiala numai cu cat priveste conventia partilor.nu exista o determinare a cotelor –parti ideale si abstracte din dreptul comun sau . folosesc si dispun impreuna in ceea ce priveste bunurile comune. moartea sau declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti. Izvoare.C..1. titulari ai dreptului de proprietate comuna. b).4.Exercitarea dreptului de proprietate comuna in devalmasie de catre soti are loc in conditiile art.Din definitie rezulta urmatoarele caracteristici ale proprietatii comune in devalmasie : a).terenuri si constructii. apartin concomitent mai multor persoane. care poate fi retinuta ca si sursa comuna .Definitie.Incetarea coproprietatii fortate intervine inurmatoarele cazuri: -pieirea materila a bunului imobil obiect al coproprietatii. nici un coproprietar obisnuit sau devalmas nu are in proprietate individuala o parte materiala din bunul sau bunurile comune. cu atât mai mult. -pentru incheierea actelor de instrainare sau de grevare a bunurilor imobile.fiecare persoana este titular al dreptului in integralitatea lui si isi exercita puterile asupra intregului bun in materialitatea lui . -exista prezumtia unui mandat tacit reciproc intre soti cu privire la bunurile comune.-in cadrul adunarii generale. a fractiunilor materiale din bunul asupra caruia poarta acest drept.Asemanarile constau in urmatoarele aspecte : a). care fixeaza urmatoarele reguli: -sotii administreaza.insa nu se poate vorbi-in principiu16. b). -exproprierea bunului.urmeaza partajul . presupunând existenta mai multor titulari ai dreptului ce poarta asupra unuia sau mai multor bunuri comune.1. nefractionate in cote-parti abstracte sau respectiv materiale.Comparatie intre proprietatea comuna devalmasa si pe cote-parti 6. 6.de regula. c). Proprietatea comuna in devalmasie poate apare ca urmare a unor dispozitii legale sau a conventiei partilor 5.contractul dintre parti.de formarea unei persoane juridice. starea de co-devalmasie nu ia nastere intuitu personae. cu exceptia situatiei in care izvoraste din casatorie si cand se retine acest caracter.

vinde.Aceasta situatie de fapt. survenit la 24. 17 subliniem ca aceasta observatie subzista numai atunci cand co-devalmasia isi are izvorul in casatorie. facultate care nu exista pentru co-devalmasi. în nume propriu. fiecare copartas are un drept exclusiv de proprietate asupra unei cote-parte ideale din dreptul comun.partajul.fiecare co-partas poate dispune in mod absolut de partea sa determinata din dreptul comun.f)-ambele inceteaza prin aceeasi modalitate. Paratul se opune admiterii actiunii.09. pe cale conventionala.. inclusiv prin instrainare.la copropretatea pe cote-parti se aplica principiul unanimitatii pentru savarsirea unor anumite acte juridice asupra bunului comun. din pricina nefractionarii dreptului comun. fustifica. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui C.1998 au rămas ca moştenitori B. B . neivindu-se niciodata diferende intre ei cu privire la acest aspect.728 C. A.. or.2. f). B. în coproprietate după cum urmează : A.civ. masa succesorală conţinând un apartament situat în Piteşti. şi C.1998. cunoscând faptul că este interesat să obţină în cele din urmă posesiunea legitimă şi exclusivă asupra apartamentului ? 2) La 12.1998 A. La o săptămână de la eliberarea certificatului de moştenitor. e). au dobândit apartamentul la 13. solicitând obligarea pârâtului la restituirea unui apartament. care intră de îndată în posesia acestuia. posibilitatea efectiva a unei imparteli in natura a bunului. si anume.Deosebirile intre cele doua forme de coproprietate sunt urmatoarele: a)-in timp ce la coproprietatea pe cote-parti. bun a carui destinatie. 6. uzucapiunea.10.. ce argumente credeţi că ar putea opune C. pentru a solicita respingerea acţiunii ? Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 3. nu si in contract . in opinia reclamantilor. in speta. o cotă-parte ideală de 15%. 31 . reclamantii invedereaza faptul ca. folosirea efectiva a podului a fost impartita in mod egal. Rezolvati urmatoarele spete : 1) În urma decesului lui A.exista o serie de izvoare ce sunt specifice fiecarei forme de proprietate comuna cum ar fi : legea. care nu se regaseste in cazul coproprietatii pe cote-parti. se solicita partajarea unui bun aflat in coproprietate fortata. apartamentul către D. Ce fel de acţiune credeţi că ar trebui să introducă C. in cazul co-devalmasiei functioneaza un mandat tacit reciproc intre proprietari. are in vedere coproprietatea temporara.06. de altfel. b). C si D formuleaza o actiune de partaj impotriva lui E cu privire la podul imobilului in care fiecare dintre acestia este tiularul unui drept de proprietate asupra unuia dintre cele cinci apartamente. B. d)-numai in ipoteza in care proprietatea devalmasa apare ca urmare a casatoriei (nu si a conventiei partilor) se retine caracterul ei intuitu personae. II . o cotă-parte ideală de 85%. aratand ca art. reclamantul depune la dosarul cauzei contractul de vânzare-cumpărare prin care el şi B. de la bun inceput. casatoria pentru co-devalmasie. In sustinerea actiunii. intre cei cinci proprietari de apartamente.despre coproprietatea pe cote-parti se spune uneori ca are un caracter instabil si temporar fata de proprietatea devalmasa care se caracterizeaza prin stabilitate17. c). Faţă de această situaţie.. În susţinerea acţiunii. la proprietatea devalmasa nu exista o asemenea fractionare a dreptului comun . succesiunea pentru coproprietatea pe cote-parti si respectiv.

domiciliat in comuna.. B.2000. lăsându-l ca unic moştenitor pe tatăl său. B nu a avut timpul necesar pentru valorificarea terenului. demersul sau nefiind sustinut si de ceilalti proprietari ai apartamentelor din bloc. B. 6. iar paratii sunt proprietarii aparatamentelor de la ultimul nivel al blocului. aanalizand si apararea formulata de parati.18/1991. 5. La 15 mai 1995. a) Fratii A si B au dobandit in urma decesului tatalui lor . proportional cu cota sa de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului. Solutionati actiunea reclamantilor. p. o locuinţă stabilă pentru ultimii 3 ani de liceu”. în vârstă de 15 ani. Cerinte: 1)Precizati sediul materiei abuzului de drept si specificul sau prin raportare la datele din speta. cumpără. de acest aspect preocupandu-se A. astfel cum este ea reglementata prin Legea nr. datorita lipsei sale de interes manifestata de-a lungul timpului fata de cultivarea terenului. Fiind ocupat cu conducerea unei afaceri in Bucuresti. 4.aceea de a pune in valoare apartamentele ca bunuri principale. Intre cei doi apar in curand neintelegeri referitoare la impartirea recoltei.22-23) Solutionati actiunea introdusa de reclamant. A. ceea ce inseamna ca nu a i-a fost transmis in proprietate. solicitand contravaloarea recoltei culese de catre acesta in ultimii patru ani. Din datele dosarului rezulta ca A a devenit proprietarul unui apartament situat la etajul 1. Y.2000 A formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B si C solicitand instantei sa –i oblige pe acestia la eliberarea spatiului pe care l-au ocupat in dispretul dreptului de folosinta comuna.( A se vedea Decizia civila nr. 32 . pentru ca acestuia din urmă să-i fie asigurată. pe această cale.La 15. A. Paratii se opun admiterii actiunii. “poate cere partajul atunci când A. 2)Poate fi invinuit B de neindeplinirea obligatiei de valorificare a terenurilor agricole ? Argumentati.4 din contract.08.05.In plus.. nu a facut dovada dreptului sau de proprietate asupra spatiului a carui folosinta o solicita. decedează. in urma contractului de vanzare-cumparare incheiat cu X la 14. paratul arata ca B nu si-a indeplinit astfel obligatia de valorificare a terenurilor. introduce împotriva lui Y.4 mai sus-menţionat ? Argumentaţi răspunsul. un teren agricol in extravilan in suprafata de 30 de ha in comuna Lunca. Potrivit art. La 25 mai 1994. şi B. Bucuresti. 2002. culminand cu introducerea da catre B a unei actiuni in justitie in noiembrie 2002 impotriva fratelui sau. caracter ce ar putea fi inlaturat numai prin acordul copartasilor. acţiune în partaj. în coproprietate. A se apara . de altfel. va împlini vârsta majoratului. 3)Solutionati cererea introdusa de reclamant.1558 din 26. Este admisibilă acţiunea în raport cu art. care nu este in drept sa emita pretentii la recolta. invocand urmatoarele argumente: reclamantul nu are calitatea procesula activa necesara introducerii actiunii.11. determina caracterul esentialmente perpetuu al acestei coproprietati.considerand abuziva cererea reclamantului. judetul T. deoarece in contractul de vanzare-cumparare nu figureaza si spatiul in litigiu. in plus. La 15 aprilie 1995.2001 a Curtii de Apel Iasi in “Jurisprudenta Curtii de Apel Iasi”. Lumina Lex. o locuinţă. fiind singurii ca sfolosesc uscatoria aflata la acelasi etaj.

reclamantul nu a cerut iesirea din indiviziune. cu precizarea problemelor de drept din speta. a admis actiunea formulata de reclamanta A impotriva paratului B.” Cerinte: a) Precizati care sunt problemele de drept din speta. B si C detin in coproprietate .de asemenea ca bun propriu. avand urmatorul continut:”Suprafata terenului revine in metraj de persoana de 40 mp si suntem de acord ca partea lui X sa fie folosita de B.707 lei. Reclamanta invedereaza instantei ca paratul a ocupat abuziv si a cultivat singur o suprafata de teren compusa din partea de 5 ha care-i revenea potrivit intelegerii din 1998. inainte ca S sa o poata valorifica. independente de vointa celor indreptatiti sa o ceara.483 c. asupra imobilului in litigiu. si A.La data de 1 iunie 1977 S. astfel incat fiecare sa se foloseasca cum crede de cuviinta pentru o parte de 5 ha. in suprafata de 15 ha.7 ha din terenul pe care reclamanta il detine du fratele sau . impreuna cu paratii.157/1997.De asemenea. un teren agricol – bun propriu al fiecaruia dintre ei. 8. cauzat de un accident in 1998. iar cealalta parte a fost inchiriata unitatii “X” .sotiei lui A. reclamantul arata ca este coproprietar .I. pentru restul . ca pentru a putea promova o asemenea actiune. Instanta de fond a retinut ca terenul in suprafata de 120 mp era detinut initial in coproprietate de catre B si fratii acestuia X si Y. conform intelegerii dintre ei”.civ. instanta a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. 33 . fara sa-i plateasca partea care i se cuvenea potrivit dreptului de accesiune conformart. corespunzator recoltei de pe suprafata de 5 ha.A. ca. avand o cota de ½ din dreptul de proprietate. prin care solicitaobligaea acestuia la plata sumei de 60 de milioane lei. Cerinte: a) Comentati hotararea data. A .in extravilanul comunei Lunca. Instanta admite in parte actiunea formulata de S. reprezentand contravaloarea recoltei pe anul 2001.Din anul 1997. fiind somat sa nu culeaga recolta de pe aceasta suprafata.10. indiferent de partajarea bunului aflat in indiviziune. La 30.(S) si fratelui acesteia. in cote-parti egale. intervine o intelegere intre B.in cote egale. obligand paratul la plata sumei de 35 de milioane lei. In urma decesului lui A. ca in perioada 1970-1977 paratii au incasat chiria . a fost respinsa cererea reconventionala a paratului-reclamant. plus o portiune de 0. In imediata vecinatate se afla o parcela de teren agricol de 2 ha care si care apartine . ar trebui sa se faca dovada imposibilitatii exercitarii actiunii in partaj din cauze obiective. in fine. distrugand intreaga productie. b) Care este temeiul de drept al actiunii reclamantului? c) Comentati hotararea pronuntata. Paratul-reclamant B formuleaza cerere reconventionala. Judecatoria sectorului x din Bucuresti a respins actiunea cu urmatoarea motivare:”imparteala chiriei se poate solicita numai odata cu actiunea privind iesirea din indiviziune. In motivarea actiunii.F. paratul a reactionat in mod violent.. solicitand a se dispune obligarea acestora la plata sumei de 49. b) Care a fost temeiul respingerii cererii reconventionale ? 9. intre acestia a avut loc o invoiala consfiintita de Judecatorie prin sentinta civila nr.Judecatoria sectorului s. 2001 S intenteaza o actiune impotriva lui B. obligandu-l pe acesta sa lase libera folosinta terenului in litigiu si sa-si ridice constructia edificata pe teren. a chemat in judecata pe S. cerand obligarea reclamantei-parate S la plata semintelor si a lucrarilor efectuate pe suprafata respectiva de teren.V. reprezentand contravaloarea chiriilor incasate pe perioada 1970-1977 pentru un imobil situat in Bucuresti. ca o parte din imobil a fost locuit de parati. C si S ( in calitate de unica mostenitoare a defunctului) cu privire la teren.7. ceea ce in speta nu s-a dovedit.

se observa ca proprietatea aparenta nu se incadreaza in sfera notiunii de modalitate a proprietatii . Cerinte : 1)In calitate de avocat al lui B cum il sfatuiti sa actioneze in fiecare caz in parte? 2) Daca A si B . B se vede nevoit a introduce o actiune in justitie de revendicare. a) Prezentati problemele de drept din speta.nu sustinem incadrarea proprietatii aparente in randul modalitatilor juridice ale dreptului de proprietate. care se pretinde a fi adevaratul proprietar al imobilului.dintre care una este chiar veritabilul proprietar. fapt pentru care a avut o convorbire telefonica cu A pentru a-l informa ca s-a hotarat sa cumpere materialul de constructi necesar pentru a schimba acoperisul.n. A a lucrat in strainatate timp de 10 luni in cursul anului 2002. in caz de neintelegere. existand pericolul ca apa de ploaie sa patrunda in casa. 10. Prin raportare la ceea ce este caracteristic notiunii de care ne ocupam. Cu precizarea ca numai prima situatie enumerata este aplicabila dreptului actual.efecte juridice : “aparenta izvorand din actele savarsite de eredele aparent.) este proprietatea aparenta.Lutescu) In cercetarea acestui tip distinct de modalitate a dreptului de proprietate. proprietatea se disputa intre doua persoane.aparenta in consolidarea concesiunilor petrolifere si aparenta in constituirea ipotecilor conventionale in folosul unor anumite institutiuni de credit”.autorul supune analizei trei situatii in care proprietatii aparente ii erau recunoscute-la acea vreme.si anume.ulterior inlaturat de adevaratul mostenitor.In martie 1998. si nu in ideea considerarii ei ca modalitate juridica a dreptului de proprietate. care. caci si aici. cerandu-i in acest sens concursul lui A. in luna august.exercitarea de catre doua (sau mai multe) persoane in comun si simultan in timp a atributelor proprietatii. sfatuindu-l pe B doar sa repare pe alocuri acoperisul deteriorat.iar cealalta exercita atributele proprietatii fara a avea insa nici un drept asupra lucrului care-i serveste de obiect.A s-a opus unei asemenea investitii majore.cu motivarea ce urmeaza. A si B detin in coproprietate in cote de 25 % si respectiv. Y a vandut partea sa de 40 mp lui A. cu buna credinta si cu titlu oneros a cotractat cu un mostenitor aparent. in septembrie 1998. Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a) “Foarte apropiata de proprietatea conditionala(proprietatea rezolubila si proprietatea anulabilan. casa este ocupata de catre X. b) Solutionati cererea introdusa de A.In cazul proprietatii 18 34 . Ulterior.Teoria mostenitorului aparent este recunoscuta de doctrina si jurisprudenta in ideea ocrotirii tertului. 75% o casa compusa din 4 camere plus dependinte.ca si in cazul precedent. care in luna noiembrie a aceluiasi an a introdus actiunea ( ale carei capete de cerere au fost mai sus mentionate) impotriva lui B. varul lui A. B a inceput lucrarile de edificare a unei constructii ce acoperea 80% din suprafata intregului teren. ar ajuge la partajul judiciar al imobilului. iar B s-a confruntat cu urmatoarele probleme legate de imobil: a)In primavara aceluiasi an s-a stricat acoperisul. temandu-se sa nu-si deterioreze relatiile de familie.”18 .Insa acest argumentoarecum exterior si independent notiunii de modalitate a dreptului de proprietate-nu este singurul pe care il aducem pentru respingerea proprietatii aparente ca si modalitate juridica a proprietatii. acesta insa considera ca o asemenea atitudine nu ar fi oportuna. ce modalitate de impartire s-ar impune fata de datele din speta ? III.(G. b)In timp ce se afla in vacanta.

priveste dreptul de coproprietate ca fiind o stare a dreptului de proprietate asupra unui lucru.Lutescu . „Drept civil.n. 1946. dispune de lucrul comun. impartasind conceptia romana. in acelasi timp. municipiul.. si din cauza deselor conflicte ce se ivesc intre coproprietari. in materialitatea lui. si anume ca obiectul dreptului de proprietate periodica este bunul.”( C. I.Dreptul de proprietate apare astfel remodelat prin actul de afectatiune.Acestor modalitati traditionale li se adauga astazi si proprietatea afectata (unui scop sau unei garantii)..”Teoria generala a drepturilor reale”.Hamangiu. O parte din doctrina moderna inclina insa sa adopte o alta conceptie.Birsan) d)Dreptul de coproprietate “ este o modalitate a dreptului de proprietate ori este el un drept de sine statator? Doctrina clasica .G. in speta apartamentul.Rosetti-Balanescu..) ? Bunul. Si atunci ramane cealalta ipoteza. deoarece. 2001. deosebita de proprietatea individuala si de proprietatea colectiva. Bîrsan. fara ceilalti. orasul. ar putea chiar sa fie tinut a-si ceda dreptul.. 35 . Cadrul legal este reprezentat de : aparente. fara insa ca lucrul sa fie materialmente impartit.”( G.b) “Legea considera indiviziunea ca o situatie putin avantajoasa pentru proprietari si putin favorabila pentru exploatarea economica a bunului. si nu este nici perpetuu .timpul nu poate forma nici macar obiectul unui drept incorporal. ALL Beck. 2 ... din cauza dificultatii de a dministra lucrul de comun acord. iar coproprietatea ca un mod de apropriere a lucrurilor.. este obligat sa se conformeze afectatiei dorite de autorul sau. ele are o existente provizorie. ea a luat masuri pentru ca indiviziunea sa poata lua sfarsit oricand si in mod cat mai liber.p. Drepturile reale principale”.. judetul) asupra bunurilor care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public. care va lua sfarsit odata cu iesirea din indiviziune. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA I. .Dreptul de coproprietate nu este nici absolut.Dar. nu este nici exclusiv. 167-198. sau perioada de timp?Perioada de timp convenita oricum nu poate constitui obiect al unui drept. Al.Lutescu) e)” O alta modalitate a dreptului de propreitate este proprietatea inalienabila si care consta intr-o paralizara ( temporara) a atribututui abusus.Dreptul de proprietate publica este acel drept de proprietate ce apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale( comuna.proprietarul aparent exercita singur o perioada de timp –pana la interventia adevaratului proprietartoate atributele dreptului de proprietate si numai din momentul implicarii adevaratului proprietar se poate vorbi de o anumita disputa in exercitarea atributelor dreptului. p..Definitie.Reglementare. . O proprietate este considerata afectata atunci cand utilitatile pe care ea le comporta trebuie sa fie aplicate-partial sau total-fie in mod exclusiv. si anume ca dreptul de coproprietate ar fi un drept real de sine statator. concept a carui autonomie s-a manifestat treptat in cursul seccolului XX.la mai multe persoane. C.Scurte precizari teoretice 1. in interesul liberei circulatii a bunurilor cat si in interesul particular al coproprietarilor. fiindca apartine.iar prerogativele dreptului se exercita in anumite perioade de timp” (C.Dreptul de coproprietate ar urma sa fie privit ca un drept sui-generis.Baicoianu) c)”Pe fond insa nu se intelege care este obiectul dreptului ( al asa-numitei proprietati temporare. fiindca niciunul dintre copropreitari nu poate. unui scop care a fost determinat de catre proprietarul anterior.. Ed. fie in functie de preferinta.n.. prin natura sa.. Bucureşti.aceptand asftel dobandirea dreptului .Proprietarul actual suporta restrictiile dreptului sau.” (Jean Carbonnier) Bibliografie minimala 1. cand aceste apartine la mai multe persoane..De aceea.

bunurile sunt date in administrare.476.213 /1998.4. L nr. renuntarea concesionarului.-Constitutia Romaniei art. actiunea in revendicarea bunurilor proprietate publica pate fi introdusa oricand -achizitiv. rezilierea unilaterala. -subiectele dreptului de proprietate publica sunt statul si unitatile administrativ teritoriale( u. -Legea organica in aceasta materie : L nr.2 L 231/1998.135 alin .219/1998.3 Constitutie si din alte bunuri stabilite de lege.Domeniul privat.478). folosinta.Sfera celor doua notiuni poate fi precizata prin raportare la L nr. bunurile proprietate publica nu pot fi dobandite prin uzucapiune in contra statului sau u.t.2.a. bunurile fiind: inalienabile : nu pot fi instrainate.Raportul conceptual proprietate publica –domeniul public. imprescriptibile : -extinctiv.12 l213/1998): -izvorul : contractul de concesiune.bunurile proprietate publica au un regim juridic special art.izvorul : hotarare a Guvernului sau a consiliiilor locale.12 alin.135 alin 4 Constituie si art. Darea in administrare (art. Conform art. 4. inchiriate sau date in folosinta gratuita : 4. romana sau straina.t. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public este derogator de la dreptul comun( art. dispozitia ) in conditiile actului de concesiune). folosinta.12 L213/1998): . folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public. 4. L 69/1991.natura juridica : drept real cu urmatoarele atribute :posesia.3 L 213/1998). art.t.garantarea de catre stat a proprietatii publice .5 alin.a. din cuprinsul careia rezulta ca notiunea de proprietate publica si cea de domeniu public sunt echivalente.prin analogie cu dreptul de administrare-cu urmatoarele atribute: posesia .Continutul si exercitarea dreptului de proprietate publica. Regimul juridic al bunurilor din domeniul privat este cel de drept comun al proprietatii private ( art.L 18/1991.135 alin.213/1998. -titularul( concesionar):orice persoana fizica sau juridica de drept privat . . 4 Constitutie.a.obiectul dreptului de porprietate publica este format din bunurile enumerate in art.Concesionarea bunurilor proprietate publica( art. pot fi concesionate. .135 alin. .t. 2.1.titularul:regiile autonome ( companiile nationale).135 alin. -natura juridica: drept real . L114/1996.35 L219/1998):denuntarea unilaterala. dispozitia( in conditiile actului de administrare) ( art.4 Constitutie.135 alin. art.2 L 213/1998). 36 .11 L213/1998). Proprietatea publica = domeniul public Domeniul privat = proprietatea statului ( u.). . L 219/1998.4 Constitutie. “statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia. .) – domeniul public 3Regimul juridic al bunurilor din domeniul public si privat. -incetarea : in cazul incetarii contractului de concesiune (art.135. ci conform art. -incetarea dreptului de administrare : revocarea si trecerea bunului in administrarea altui subiect de drept. -alte legi contin prevederi referitoare la proprietatea publica :Codul civil ( art. Din reglementarea proprietatii publice rezulta urmatoarele idei: . disparitia bunului concesionat.” Exercitarea dreptului de propreitate publica nu se infaptuieste direct de catre titular.a. insesizabile : nu pot fi urmarite de creditorii statului si u.

t. Aceasta operatiune de delimitare este subsidiara examinarii titlului de proprietare al statului sau al u. restituirea în deplină proprietate şi posesie a imobilului în discuţie.4.t.in conditiile actului administrativ. oferă acesteia o sumă egală cu valoarea de circulaţie a imobilului la care se adaugă dobânda aferentă acestei sume.135 alin. 4.A.Darea in folosinta gratuita a unori bunuri proprietate publica (art. -titularul dreptului de creanta : orice persoana fizica sau juridica. pe cale de consecinţă.4 Constitutie.art. Evaluaţi şansele de succes pe care societatea comercială le are pentru a reuşi într-un asemenea demers. precum şi.Moduri de incetare a proprietatii publice ( art.a.135 alin.a.La 25 martie 1999 Guvernul adoptă o hotărâre prin care un imobil format din clădire şi terenul aferent aflat în patrimoniul societăţii comerciale “Caraimanul S. -prin acte de donatie acceptate de Guvern sau de consiliile locale.Ce se intelege prin dobandirea pe cale naturala a bunurilor proprietate publica ? -prin achizitii publice. .14-16 L213/1998): -izvorul : contract de inchirere aprobat de Guvern sau de consiliile locale. Guvernul României. spre a aplana un eventual litigiu. institutiilor de utilitate publica : -incetare: la incetarea teremnului . Din domeniul public fac parte urmatoarele categorii de bunuri : .135 alin 3 Constitutie bunurile continute in anexa 1 la L 213/1998 bunurile care potrivit naturii lor apartin domeniului public. -incetarea : in conditiile prevazute in contractul de inchiriere.Modurile de dobandire a proprietatii publice sunt enumerate in art. trecerea bunului in domeniul privat al statului sau u.” cu capital integral de stat este trecut în administrarea Ministerului Culturii. Pe aceeaşi dată prin ordin al Ministrului Culturii.bunurile din domeniul public sunt inventariate(art.Criterii de delimitare intre domeniul public si domeniul privat. -prin alte moduri prevazute de lege.3.t. la data de 1 aprilie 1999.bunurile prevazute in art.9.1 : legea si natura bunului.titularul : persoane juridice fara scop lucrativ. Societatea comercială respinge această ofertă fără a indica vreun temei şi afirmă intenţia sa de a obţine anularea hotărârii de guvern şi a ordinului amintit. 37 . Criteriile sunt oferite de l213/1998 in art.10 L213/1998): pieirea bunului.20-21 L231/1998) 6. 7.4. -natura juridica : raport juridic obligational. romana sau straina. -natura juridica : drept real temporar.Rezolvati urmatoarele spete : 1.7 L 213/1998: pe cale naturala. in domeniul privat al acestora.4 Constitutie.art. 5.17 L 213/1998) : -izvorul : act administrativ al autoritatilor publice. -prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al u. Cunoscând nemulţumirea societăţii comerciale faţă de hotărârea de guvern şi de ordinul mai sus menţionat.Inchirierea bunurilor proprietate publica (art. II. -prin expropriere pentru cauza de utilitate publica. calculată între 25 martie 1999 şi 1 aprilie 1999.a. imobilul este dat în folosinţa asociaţiei “Salvaţi Copiii” pe toată durata de existenţă a acesteia.

a decedat si . acesti antecesori au avut posesia de la data cand au facut schimb cu coproprietarii tabulari ZS si ZA.988 din 4 iunie 1980 ..135 din Constitutie inalienabile. In motivarea actiuni.10 alin. Regia Autonoma “X” a achizionat la 03. iar ulterior.1991. 4.1299/1997 Tribunalul Timis a respins actiunea ca neintemeiata . B . coroborat cu art. p.1844 C.1996 prefectul judetului in a carui raza se afla sediul regiei a solicitat desfiintarea contactului de gaj. ale art.. 38 .10.reclamantii au declarat apel sustinand ca terenului revendicat ii lipsesc amenajarile ce caracterizeaza o zona verde. La 15. ZA si Consiliul popular al orasului Viseu de Sus. administrarea bunurilor proprietate pubica”.care il inconjoara in forma de careu. solicitand sa fie obligat sa le restituie terenul situat in Timisoara. restul fiind liber.u.inscris a cartea funciara a orasului. de cand au fost inzestrati de parintii reclamantei si ca . dupa ce au fost inzestrati de antecesori. procurorul general a declarat rcurs extraordinar.Profitand de impejurarea ca statul nu a intrat in posesia unuiteren ce facea parte din masa succesorala . Calea Sagului nr. str. reclamantii au aratat ca poseda terenul de 11 ani.15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome-“Bunurile proprietate publica . oricat de indelungata. Impotriva acestei sentinte.) Precizati motivele care au stat la baza recursului extraordinar.1996 zece autotirisme.civ. Sunteti avocat . in numele statului.4989. un prieten al sau. regia a constituit un gaj asupra acestor autoturisme pentru garantarea uni credit contractat cu Banca “Y”. i-a trimis o notificare la 13. in notificare se arata ca predarea imediata a terenului l-ar exonera de plata catre stat de daune-interese reprezentand contavaloarea lipsei de folosinta a terenului intre data deschiderii succesiunii si data notificarii.954 din 23 iunie 1981. intrucat . fiind potrivit art.11. Solutionati apelul declarat impotriva sentintei tribunalului. reclamantii au sustinut ca prin Decretul nr. de catre regia autonoma. terenul in litigiu fiind amplasat intre blocuri. se interzice regiilor autonome sa constituie garantii de orice fel cu privire la acele bunuri”-. Ce solutie pronunta instanta si cu ce motivare ? 5. somandu-l sa predea terenul si punandu-i in vedere faptul ca. din teren fiind afectata de detalii de sistematizare o suprafata de 300mp.2 din Ordonanta nr. in conformitate cu art.In plus..03. In motivarea actiunii. posesia sa.civ. 1992. 65/1987 al Fostului Consiliu de Stat le-a fost expropriat imobilul compus din teren si casa de locuit . Ministerul Finantelor.si dreptul de proprietate asupra constructiei ce au edificat pe acest teren. Judecatoria Viseu de Sus . prin sentinta civila nr. pentru a se constata ca au dobandit prin uzucapiune dreptul viager de folosinta asupra unei parcele de 540 mp din trenul in suprafata totala de 2134 mp.( Din decizia Sectiei civile nr. la randul lor.-. CD 1981. in mod efectiv cu incepere de la 12. nu i-ar permite dobandirea proprietatii prin uzucapiune.Dupa o saptamana. constructiile au fost demolate.2.5 –“Administrarea. Prin actiunea formulata.7 s. reclamantii VI si VA au chemat in judecata Consiliul local al municipiului Timisoara. Sotii AV si AM au chemat in judecata pe ZS. Din dosarul cauzei rezulta ca dupa demolarea constructiilor expropriate au fost edificate blocuri de locuinte.. a bunurilor proprietate publica se face cu diligenta unui bun proprietar”.10. nu erau mostenitori.477 C. pentru motiv de nulitate absoluta.01. Prin sentinta civila nr. in speta. a admis actiunea astfel cum a fost formulata. 3. invacand dispozitiile art. A a inceput sa il stapaneasca pentru sine.. s-a emis certificat de vacanta succesorala. iar A va infatiseaza urmatoarea situatie: la 30.si al eart.1991.1 -”Restructurara activitatii regiilor autonome are drept scop.99 inscris in cartea funciara sub nr.

”(J. POSESIA I. dar ea s-a dezvoltat considerabil de la mijlocul secolului. trebuie sa se ocupe de aceea care apartine particularilor.posesia .Scurte precizari teoretice. Bîrsan.6/1999. 85-117. care are ca si obiect propriu dreptul privat.Ce solutie il sfatuiti sa adopte in continuare ? III. Ed. Bucureşti. C.Nicolae.posesia – ca intentie sau convingere a posesorului de a exista dreptul real in conditiile savarsirii actelor de stapanire asupra unui bun. ele depinzand de relatia care se stabileste in mod particular intre posesie si dreptul de proprietate. in acest caz intereseaza atat aspectul psihologic cat si cel material ( ca stare de fapt) al posedarii unui bun iar posesia este distincta de dreptul de proprietate.Proprietatea privata se inrudeste cu domeniul public si legea civila poate sa regleze o serie de chestiuni care rezulta din raporturile de drept public.posesia .) releva in mod direct dreptul administativ.stare de fapt. totusi.n.Aceasta interventie se manifesta sub mai multe feluri: prin restrictionarile drepturilor proprietarilor funciari.Planiol. 39 . p.Aceasta ultima accceptiune este retinuta pentru a fi analizata de sine statator. relatia posesie – drept de proprietate este de la parte la intreg. . ca atribut al dreptului de proprietate. nr. Literatura juridica Comentati urmatoarele citate : a)”Dispozitiile relative la domeniul public nu se afla la locul lor in Codul civil. „Drept civil.Carbonnier) Bibliografie minimala 1. . 1. > Poate ca este putin exagerat. Revista Dreptul. in ceea ce priveste proprietatea. prin exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Termenul de posesie are mai multe acceptiuni. prin existenta domeniului imobiliar al colectivitatilor publice. fara de care civilistul risca sa-i atribuie proprietatii imobiliare mai multa forta decat ea are in mod real.stare de drept.Autorii Codului lui Napoleon au inteles acest lucru .Trebuie. corespunzator aspectului dinamic al unui drept real. 2001. ALL Beck. ca un aspect esential al unui dirijism economic.Notiune. si care.”(M. fie al legilor administrative. anuntandu-le printr-un titlu destul de obscur: Despre bunuri in raporturile lor cu cei care le poseda. in acest caz. supusa unor reguli particulare si a plasat aceste articole la clasificarea bunurilor. Treilhard spunea in Expunerea de motive ca < bunurile care apartin particularilor sunt singurele de care Codul civil trebuie sa se ocupe. G. ingloband si celelalte atribute ale acestuia. posesiei ii pot fi conferite trei acceptiuni : . sa formulam aici o idee generala.Ripert) b)”Materia ( dreptul public asupra imobilelor-n. Astfel. daca a consacrat anumite articole bunurilor din domeniul public.M.Interventia dreptului public asupra imobilelor este traditionala si se explica prin natura lor teritoriala . insa Codul civil nu a facut nimic asemanator. revigorat incepand cu anii 70 prin preocuparile contradictorii de urbanism si de mediu. in cadrul disciplinei drepturilor reale. devenit general. Drepturile reale principale”. celelalte sunt de resortul fie al unui Cod de drept public. in acest caz prin notiunea de posesie se suprapune peste dreptul de proprietate. a fost pentru ca aceste bunuri formeaza o categorie aparte. 2.

El detine bunul de cele mai multe ori in temeiul unui contract . care este: e) echivocul. posibilitatea de a duce la dobandirea unui drept real prin prescriptia achizitiva. adica cu intermitente anormale”? b)-violenta :art.Posesia si detentia pecara . care.un element psihologic.Elementale posesiei sunt : .corpus ( c) : presupune un contact direct cu lucrul. de noi insine sau de altul in numele nostru. care constituie titlul sau. . b) violenta .2. este vorba despre titlul XX intitulat “ Despre prescriptie”.civ.1851 c. care determina o diferenta in ceea ce priveste efectele celor doua notiuni.causa detentionis( cp).civ:”posesia este discontinua cand posesorul o exercita in mod neregulat.Viciile posesiei. exercitata. .prin prisma elementelor constitutive – posesia(P) pe de o parte. Lipsa acestui element psihologic specific echivaleaza cu lipsa calitatii de posesor . din punctul de vedere al comportarii posesorului .cel mai important din punct de vedere practic. care detine lucrul pentru proprietar. Conform art. una sau alta. de regula. Acestei enumerari i se adauga un alt viciu al posesiei. si detentia precara(D) .Ce intelegeti prin expresiile “violenta activa “ si “ violenta pasiva”? Se regasesc ele in spiritul si /sau litera articolului 1851 c. pe de o alta parte.de regula. concretizat in acte materiale sau juridice. aplicandu-se . .” Viciul discontinuitatii are caracter temporar si absolut.” Dincolo de criticile intemeiate care au fost aduse acestei definitii legale .Ce subiect de drept poate fi considerat “adversarul” posesorului ? 40 . a)-discontinuitatea : art. de la preeminenta unuia sau altuia in definirea acestui concept . stapanitorul bunului respectiv fiind un detentor precar. 3.Ce intelegeti prin expresia “ in mod neregulat.un element material. : posesia “este tulburata cand este fundata sau conservata prin acte de violenta in contra sau din partea adversarului.1852c. Pornindu-se de la chestiunea elementelor constitutive ale posesiei . aplicandu-se . .animus (a): constain intentia celui ce stapaneste bunul de a efectua aceasta stapanire pentru sine.In doctrina posesia este definita ca fiind stapanirea de fapt a unui lucru .1846 alineatul 2: “ detinerea unui lucru sau folosirea de un drept. Rezulta ca posesia a fost retinuta spre reglementare de redactorii codului civil in principal prin prisma unuia dintre efectele ei. Teoria subiectiva (Savigny) : P = ap + c D = ad + c Teoria obiectiva (Ihering) : P = a + c D = a + c – cp. viciile posesiei sunt: a)discontinuitatea. apare ca fiind manifestarea exterioara a unui drept real Codul civil defineste posesia in art.1848 c.1847 c. aplicandu-se atat la bunuri mobile. d) precaritatea. 4.Deosebirile constau din modul in care sunt concepute. asadar. in cazul bunurilor mobile.cea subiectiva si cea obiectiva asupra posesiei.animus domini sau animus possidendi(ap) . adica cu intermitente anormale. Definitia posesiei. c) clandestinitatea. Viciul clandestinitatii are caracter relativ si temporar. ? c)-clandestinitatea : art.. : ”posesia este clandestina cand posesorul o exercita in ascuns de adversarul sau.si anume. printr-o interpretare sistematica . asadar.” Viciul violentei are caracter relativ si temporar. cat si la bunuri imobile. consideram ca mai trebuie avut in verdere si un alt aspect. acela al raporatarii la titlul din codul civil in cadrul caruia este regelementata posesia. Intre posesie si detentia precara exista. o deosebire de natura juridica. incat acesta nu este in stare de a putea sa o cunoasca”. in cazul posesiei bunurilor imobile. animus detinendi (ad).civ. avand.civ. au aparut cele doua teorii. si anume. nereglementat de Codul civil. civ.Elementele posesiei . .

C.972.486 c. -actiunea posesorie speciala este introdusa de posesor atunci cand deposedarea sau tulburarea posesiei sale s-a produs prin violenta. adica in calitate de locatari. fara a se pune in discutie. Potrivit art.: “Toate actiunile.d)-precaritatea : art. Atunci cand posesia nu prezinta nici unul dintre viciile sale ea este utila si deci.) se activeaza in conditiile in care adevaratul proprietar redobandeste stapanirea bunului in urma unei actiuni in revendicare.civ.674-676: -actiunea posesorie generala ( actiunea in complangere) este folosita de posesor si –in anumite cazuri exceptionale – si de detentorul precar.civ. atat reale cat si personale. uzufructuari etc.civ. sub nume precar. nu este vorba despre orice fel de vicii ale titltului . indiferent ca este de buna –credinta sau de rea-credinta. pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un temen de prescriptie.485 coroborat cu art. art. Atunci cand posesia este de buna-credinta produce in plus umatoarele efecte : d)Posesorul de buna-credinta dobandeste fructele bunului posedat : art.Care sunt viciile precaritatii in conceptia Codului civil ? Precaritatea se transforma in posesie printr-unul din modurile prevazute de art.1853 C. se vor prescrie prin treizeci de ani. apta sa produca efectele recunoscute de lege.Caraceristica posesorului de a fi de rea-credinta rezulta numai din interpretarea per a contrario a articolului 486 c. e). 5.” c)Posesia este ocrotita prin actiunile posesorii.civ. respectiv atunci cand nu se poate sti cu certitudine ca exista in persoana posesorului animus possidendi sau animus sibi habendi.” Aseasta prezumtie este relativa i privinta bunurilor imobile si irefragabila in privinta bunurilor mobile in conditiile speciale ale art. sub nume de proprietar.”Acest efect al posesiei de bunacredinta( art.Considerati ca se poate stabili o coresponenta inte posesia utila si posesia de buna-credinta? Dar intre posesia viciata si posesia de rea-credinta ? 6.de 30 de ani.1 coroborat cu art.Reglementarea actiunilor posesorii se regaseste in Codul de procedura civila.civ. in cadrul lor.Posesia de buna-credinta si posesia de rea-credinta.. produce urmatoarele efecte: a) Posesia creeaza o prezumtie de proprietate : art.1854:”posesorul este presupus ca poseda pentru sine. b) Posesia prelungita . sau si din alte situatii ? .Actiunile posesori sunt actiuni reale ce ocrotesc posesia bunurilor imobile si drepturile reale imobiliare susceptibile a fi dobandite prin uzucapiune. art.civ. Posesia.si fara sa i se poata opune reaua-credinta.civ.Efectele posesiei.: “Posesorul nu castiga proprietatea fructelor decat cand poseda cu buna-cedinta.: “Posesorul este de bunacredinta atunci cand poseda ca proprietar in puterea unui titlu translativ de proprietate ale carui vicii nu-i sunt cunoscute.pr. depozitari.civ.. nu consituie o posesiune sub nume de proprietar.este lipsa posesiei. .1858 C. ..676 c..” Precaritatea ( detentia precara) este mai mult decat un simplu viciu al posesiei .echivocul : posesia este echivoca prin raportare la elementul sau psihologic.” In aceasta materie. fara ca cel ce invoca aceasta prscriptie sa fie obligat a produce vreun titlu.duce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune : art.1909 alin. sau asupra unui lucru comun. ci numai de acelea care nu permit transferul dreptului de proprietate . daca un este probat ca a inceput a poseda pentru altul.civ.-pentru a face sa inceteze orice fel de tulburare a posesiei. existenta dreptului de propietate. 41 .1890 C.486 C. :”Actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia .485 C.

În replică. el considerandu-se adevaratul proprietar. şi C.1895.” II.2005 A. la data ultimei sale intrări în posesie. figura ca donatar. -contravaloarea chiriei pe care B a incasat-o de la C precum si a celei pe care A a perceput-o de la X.Rezolvati urmatoarele spete: 1) La 29. In februarie 2000. Pârâtul se opune la admiterea capătului de cerere privitor la restituirea imobilului arătând că la 12. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 2) La 22.1997 A.112.B . 42 . daca locuieste afara din acea circumscriptie. în mod anticipat. daca adevaratul proprietar locuieste in circumscriptia tribunalului judetean unde se afla nemiscatorul .05. chiriaşul a plătit.08.1992. pârâtul menţionează că..in temeiul unui contract de inchiriere valabil in perioada 1994-1996. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 3)In 1997 A ii doneaza lui B. Totodată. A. care l-a indus în eroare prezentându-i un contract de donaţie. fusese falsificată de însuşi donatarul.1996 pârâtul a intrat în posesia imobilului fără acordul său.in 1998. reclamantul face dovada dreptului său de proprietate asupra apartamentului.Ulterior. se încheiase un contract de închiriere pe termen de un an. intrase în posesia imobilului ameninţându-l pe pârât cu moartea.10. si prin douazeci de ani . pârâtul face proba dreptului său de proprietate asupra imobilului în litigiu printr-o hotărâre judecătorească. cetatean italian.112. dar semnătura donatorului. situata in Bucuresti.01. În fapt. nu era decât locatarul lui X. o casa de locuit.e)Posesia de buna-credinta intemeiata pe un just-titlu conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10-20 de ani :art.2005 a cumpărat apartamentul de la X. A. la 23. În susţinerea pretenţiilor sale. a dreptului de proprietate prin uzucapiune împotriva lui X. În plus. în temeiul contractului încheiat între cei doi.05. C.”Cel care castiga cu buna-credinta si printr-o justa cauza un nemiscator determinat va prescrie proprietatea acestuia prin zece ani. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B. menţionează că la 29.2004 între B.06. în care X. rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 14. care consacra dobândirea de către B. la restituirea posesiei unui imobil.D intenteaza o actiune in justitie cu urmatoarele capete de cerere: -restituirea in deplina proprietate si linistita posesie a imobilului din strada Orizontului.printr-un mandatar din capitala. nepotul sau. chiar dacă ar dispune restituirea apartamentului către reclamant. pe durată nedeterminată. De asemenea. iar locatorul a acceptat această plată.2004. precum şi la plata sumei de 1000 de euro. introduce o acţiune în justiţie solicitând obligarea lui B. printr-un act sub semnatura privata. aşa cum relevase instanţa penală în baza unor cercetări declanşate după 01. B. Reclamantul învederează că la 23.1996. obligându-se la plata unei chirii de 100 lei/lună. nr. inchiriaza partial casa lui C. chiria datorată pentru toată durata contractului. întrucât a fost de bunăcredinţă atunci când a cumpărat de la X. nu ar putea admite capătul de cerere referitor la restituirea sumei de 1000 de euro. după doi ani de la data la care X. solicitând obligarea pârâtului la restituirea în deplină proprietate şi posesie a unui apartament. susţine că instanţa.03. strada Orizontului nr.06.

Cerinte. In ianuarie 2000. La 15. este nevoit sa se intoarca in satul natal pentru a continua munca tatalui sau.b) ale spetei.Neintelegerile dintre ei se soldeaza cu introducerea de catre B a unei actiuni in justitie pentru a-si valorifica in natura dreptul sau de proprietate asupra animalelor. plata facandu-se in mod anicipat. In martie 1999. B inchiriaza casa lui C. cioban – in calitate de vanzator – si B – in calitate de cumparator a intrvenit un acord verbal la 15 octombrie 1999 privind instrainarea a unui numar de 15 oi. In luna mai a aceluiasi an. Cerinte: a) Prezentati problemele de drept din speta.civ.2000.A solicitain justitie desfiintarea contractului si restituirea chiriilor perecepute de la Y. B inchiriaza casa lui Y. A introduce in luna august 2000 o actiune in rezolutiunea vanzarii. urmand ca B sa-l primeasca pe X( fiul lui A) in calitate de avocat stagiar la firma sa de avocatura. B se apara . solicitand sa elibereze apartamentul pe care el ( reclamantul) il detine cu titlu de inchiriere . Instanta admite in parte actiunea. in sensul ca nu-i recunoaste reclamantului vreun drept asupra mieilor. intervine decesul lui A. B ii pune in vedere lui C sa-i predea cele 15 oi impreuna cu mieii nascuti intre timp. in consecinta. plata facandu-se in mod anticipat pe un an de zile. 2) Solutionati cele doua cereri referitoare la restituirea contravalorii chiriilor percepute de catre B in fiecare caz in parte. A ii vinde lui B. in primavara. 1) Identificati problemele de drept comune celor doua ipoteze ( a.casa de locuit – lui B. A introduce o actiune in justitie impotriva lui C.a) In ianuarie 1999 A ii vinde un imobil.10 2002. fixand o chirie de 100 $ lunar. solicitand totodata si si restituirea contravalorii chiriei percepute de la C. astfel incat. aratand ca el ar trbui considerat posesor de buna-credinta pana in momentul introducerii cererii de chemare in judecata si invoca in favoarea sa dispozitiile art. conform intelegerii dintre ei. in jurul lunii septembrie 2000. acesta din urma il actioneaza in justitie pentru a fi obligat sa execute indatorirea de plata a chiriei.c. 6. la un pret mult sub nivelul pietei. In toamna aceluiasi an.un imobil de locuit. 43 . Cerinte: a) Analizati problemele de drept din speta. C. 5.10. fixand o chirie de 150 $ lunar. b) Este corecta solutia instantei? Motivati raspunsul. animalele vor ramane in turma lui A pana cand B va fi finalizat lucrarile de construire a unor noi dependinte de pe langa gospodaria sa. 4. Cum pana in primavara anului 2000 B nu-si executase obligatie de plata a pretului vanzariicumpararii.Luand cunostinta de cererea introdusa de catre D. urmandca pretul sa fie platit in termen de un an de zile. Deoarece pana in anul 2000 B nu si-a indeplinit promisiunea facuta cu ocazia vanzarii-cumpararii. b) Solutionatati cererile introduse referitoare la plata chiriei si a restituirii chiriilor deja percepute. in urma unui contract incheiat cu B la data de 20. fiul sau. C refuza sa-i mai plateasca chirie lui B. b)In ianuarie 1999.485. Intre A.

Prin intampinare. fratii A si B sunt mostenitorii averii tatalui lor. b) Aratati ce fel de dovezi trebuie sa aduca reclamantul in sustinerea cererii sale.08.in ceea ce priveste recunoasterea lui A in calitate de proprietar. solicitand instantei obligarea acestuia la a –i elibera casa de vacanta pe care a ocupat-o fara vreun drept impreuna cu familia sa. Instanta admite actiunea reclamantului astfel cum a fost formulata.04. 7. B este de acord cu admiterea in parte a actiunii. A sustine ca a ocupat in mod legal terenul in litigiu. Cerinte: a) Precizati natura juridica a actiunii reclamantului.pr.674 C. A se hotaraste sa introduca o actiune in revendicare impotriva lui B. datat 15.Din 1996.civ. de aproape un an de zile. In plus. la aceeasi instanta de judecata . B invedereaza instantei ca detine imobilul in baza testamentului olograf emis de T la data de 20 10.2001. in 1996 A il actioneaza in justitie pe B. trebuie sa produca o dovada in acest sens. paratul a profitat de absenta sa si s-a instalat in imobil in vara anului 2001. fiindu-i atribuit de catre organele locale competente in aplicarea Legii 18/1991 si prezinta in acest sens adeverinta de proprietate si procesul –verbal de punere in posesie.. A solicita ca paratul sa fie obligat a-i lasa in deplina proprietate si posesie un imobil-casa de locuit. Printr-o cerere de chemare in ludecata indreptata impotriva lui B. In apararea sa. A este chemat in judecata de catre B pentru a-i lasa in deplina folosinta si posesie un teren agricol. Reclamantul isi intemeiaza dreptul de proprietate de asemenea pe un testament al lui T. Este legala aceasta hotarare ? Motivati raspunsul.12. 44 . paratul sustine ca intelege sa se comporte doar ca un comostenitor al tatalui lor.si se opune admiterii capatului de cerere referitor la restituirea chiriilor . invocand din oficiu exceptia autoritatii de lucru judecat . C se apara sustinand ca a cumparat apartamentul de la B la data de 10. astefel incat. prezentand drept titlu de proprietate adeverinta de proprietate. c) Solutionati actiunea in justitie.1997. inrucat s-a pornit un nou proces intre aceleasi parti cu privire la acelasi bun. instanta respinge actiunea lui A. Este corecta solutia instantei ? Motivati raspunsul. cu privire la acelasi teren. compusa din mai multe bunuri mobile si imobile . b) In aceste conditi. X. A depune la dosar o scrisoare a lui B datata 12. intre cei doi apar neintelegeri cu privire la stapanirea bunurilor succesorale. necunoscand existenta contractului de inchiriere. Care este solutia instantei si cu ce motivare ? 8. Cerinte: a) Precizati cae este natura juridica si temeiul actiunii reclamantului.precum si chiriile pecepute in urma incheierii unui contract de locatiune intre B si C. Instanta respinge actiunea introdusa de A ca fiind prescrisa. a)In cadrul unei actiuni intemeiate pe art. iar daca A reclama vreun drept exclusiv asupra imobilului.1999. in care acesta isi manifesta ingrijorarea in legatura cu o serie de dispute grave pe care le avea cu T. acesta din urma amenintandu-l cu scoaterea lui din testament. In cursul dezbaterilor. 9. Prin hotarare motivata.Reclamantul arata ca in timp ce-si petrecea concediul in strainatate. In replica. 1999 din care rezulta ca este beneficiarul mortis causa al imobilului respectiv. b) Este corecta solutia instantei ? Motivati. Prin avocatul sau.

m-ar leza. in a carui posesiune eu nu ma aflu inca.nu sunt susceptibile de o posesiune veritabila si propriu-zisa. De regula.674. ca un stapan al lucrului. pe considerentul ca o hotarare judecatoreasca definitiva si executorie nu poate fi ignorata.Latura insa prin care eu. Cerinte: a) Este corecta solutia instantei ? Argumentati.. in posesie obiectiv. Ceva exterior ar deveni al meu atunci cand eu as putea admite ca ar fi posibil sa fiu lezat prin intrebuintaea pe care celalalt o da unui lucru.quae in jure consistunt.Planiol. instinct sau liber. posesia este protejata de lege.Este o greseala.”( Savigny) c) “Posesiunea va exista oridecateori o persoana are o putere fizica exercitata in mod voit asupra unui lucru” .Astfel .Conditia subiectiva a posibilitatii de intrebuintare in genere este posesiunea. ca vointa libera.Ripert) b) Posesia este”puterea fizica pe care o persoana o exercita asupra unui lucru cu intentia de a se comporta fata de toata lumea ca un adevarat proprietar.Distinctia este exclusiv juridica: este vorba de diferenta de natura juridica. considerand ca paratul ii tulbura folosinta si posesia terenului agricol t1. A introduce o actiune in justitie impotriva lui B in temeiul art.civ. si astfel sunt mai intai vointa reala. Lectura juridica. In cadrul apararii sale. G. Posesia este un fapt.civ. iar quasi-posesia unui drept consta in folosinta pe care o are acela caruia ii apartine dreptul”. imi sunt mie. constituie posesiunea . care determina o diferenta in ceea ce priveste efectele detentiei si respectiv. ea insasi exterioara.Insa ideea de posesie a cunoscut o extindere progresiva. Instanta respinge actiunea lui A. G.(Pothier) e) “Astfel definita – prin art.. (Jean Carbonnier) g) “Faptul ca eu am ceva in putereamea. fapt consemnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. ca ceva sa fie al meu. A sustine ca nu a avut cunostinta de existenta procesului cu privire la terenul in litigiu. dupa cum latura particulara ca eu fac din nevoie naturala. numai daca conceptul de posesiune nu ar fi pasibil de doua sensuri diferite. ale posesiei.civ.Planiol.”. sunt institutii juridice numai mijloacele prin care legea le utilizeaza pentru a proteja sau pentru a distruge acest fapt al posesiei. ele nu privesc decat o quasi-posesie.fr. C.( Ihering) d)“Lucrurile incorporale.arbitru. B isi motiveaza patrunderea pe teren prin faptul ca a castigat un proces de revenicare impotriva lui X.Este in sine contradictoriu sa avem ceva exterior ca pe ceea ce este al sau. corespunzator art. dar nu intotdeauna: legea uneori o sanctioneaza prin intermediul revendicarii” ( M. constituie ce este adevarat si juridic in ea : determinatia proprietatii. In replica. Comentati urmatoarele citate: a) ”Se spune uneori ca posesia este o institutie juridica. nu observand in holul unui hotel pe un portar si pe un hot care pun mana fiecare pe cate o valiza..fr.posesia este privita in sensul ei restrans si originar : ea evoca in acelasi timp ideea de bun material si pe aceea de proprietate. pusa in executare prin intermediul executorului judecatoresc. incat. contactul direct pe care detentorul precar il are cu lucrul nu este diferit de cel pe care il are orice posesor cu bunul posedat. b) Considerati ca A ar fi trebuit sa introduca o actiune in revendicare impotriva lui B ? III.Ripert) f) “Din afara. constituie interesul particular al posesiei.” ( Hegel ) h) “Ceea ce este al meu din punct de vedere juridic (meum iuris) este acel ceva atat de apropiat mie.(M.2228 c. unul de posesiune sensibila si unul de posesiune 45 .10.pr. vom invata a distinge detentia precara de posesie ( oare din aceasta cauza li sau dat uniforme speciale portarilor de hotel ? ) .1864 c. ea trebuind adusa la indeplinire. daca cineva s-ar putea folosi de el fara asentimentul meu.

acestei enumarari trebuie sa i se aduage si hotararea judecatoreasca. prscriptie. legea.Notiune. lege si ocupatiune . c)-in functie de situatia juridica a bunului in momentul dobandirii: moduri de dobandire originare si derivate.Modurile de dobandire a drepturilor reale sunt categorii de acte sau fapte juridice care genereaza dobandirea sau /si transferarea dreptului de proprietate si a celorlate drepturi reale principale. in art. Retinem in acasta materie urmatoarele cazuri de dobandire a proprietatii prin efectul legii: -dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta(art.” ( Kant ) Bibliografie minimala 1.485 c.Humanitas. prin cel dintai putandu-se intelege posesiunea fizica.civ. vol. Majoritatea modurilor de dobandire a proprietatii sunt in acelasi timp si moduri de dobandire pentru celelalte drepturi reale.645 c. 46 . succesiunile si legatele formeaza materie de studiu a dreptului civil in anul III . C.G. Drepturile reale principale”.237-260. 3. a)-in functie de intinderea dobandirii: moduri de dobandire cu titlu universal si cu titlu particular. 2.Bucuresti.civ.A poseda ceva exterior ca pe ceea ce este al sau nu este posibil decat intr-o situatie juridica .I. Codul civil.Legea ca mod de dobandire a drepturilor reale. doar o posesiune juridica a aceluiasi obiect. MODURILE DE DOBÂNDIRE A PROPRIETATII I.Dintre aceste moduri.Prin exceptie. legate. „Drept civil. trebuie observat ca ea este un mod general de dobandire a tuturor drepturilor patrimoniale.toate acele moduri care nu pot fi incadrate intr-una din categoriile enuntate de Codul civil. 2.in functie de caracterul transmisiunii: moduri de dobandire cu titlu oneros si cu titlu gratuit. iar prin cel de-al doilea. ALL Beck. 1946.p.644 si 645 enumera diferitele moduri de dobandire a proprietatii : sucesiune. Ed. in conditiile unei puteri legislative publice.. traditiune.Lutescu .2004. sunt considerate ca moduri de dobandire prin efectul legii . ci este nevoie de un act sau fapt juridic in acest scop. adica intr-o situatie civila. 2001. teoria generala a contractului va fi studiata in cadrul disciplinei obligatiilor civile. 3.p. b)-in functie de momentul dobandirii : moduri de dobandire intre vii si pentru cauza de moarte . 2 .in sens larg poate fi mod de dobandire a proprietatii numai daca este vorba de un act normativ cu caracter individual: de exemplu o hoatarare de guvern In acceptiunea art. V.”Teoria generala adrepturilor reale”. nu numai a celor reale. conventie.Un act normativ nu poate da nastere unui raport juridic in mod concret. accesiune sau incorporatiune..Stoica. Drepturile reale principale”. Drept civil.Cu privire la conventie.Scurte precizari teoretice 1.inteligibila .). d).Clasificarea modurilor de dobandire. Bîrsan. Bucureşti.

.”Doua intelesuri ii sunt atribuite acestei maxime: -posesorul unui bun mobil poate opune posesia sa proprietarului –revendicant ca o prezumtie de proprietate.”Lucrurile miscatoare se prescriu prin faptul posesiunii lor.644 C..1909 C. traditiunea opereaza transferul proprietatii in cazul : -darurilor manuale.Conditii referitoare la bun : .civ.nu se aplica : bunurilor mobile din domeniul public. bunurilor mobile suspuse unui regim de inregistrare si publicitate.Posesia trebuie sa fie : -reala si utila.1909 alin. -dobanditorul bunului mobil de la un non dominus devine proprietar in baza posesiei sale. . 4.civ:executarea silita directa atipica a obligatiilor de a face. .civ. el poate fi si putativ.). 4. in ipoteza in care adevaratul proprietar s-a desesizat voluntar de bun.).un mod de dobandire a bunurilor mobile prin efectul legii.Retinem doar hotararile judecatoresti constitutive de drepturi reale: -hotararea judecatoreasca de suplinire a consimtamantului uneia dintre parti la incheierea unui act translativ de proprietate in materie imobiliare( in baza art.).(o aplicatie a art.se refera numai la bunuri mobile corporale. Conditiile invocarii regulii en fait de meubles possession vaut titre: 4.4.Explicatiile teoretice propuse regulii: .Hotararea judecatoreasca.2. 5.justul-titlu nu este cerut ca un element separat de buna-credinta. -de buna-credinta-prin raportare la art.Conditiile referitoare la persoane pot fi reprezentate astfel: desesizare voluntara Prorietarul --------------> instrainare prin vanzare Detentorul ----------------> Tertul posesor cu titlu oneros precar de buna-credinta =beneficiarul regulii art.bunul mobil sa fie privit ut singuli.598c.1075-1077 C. exista o exceptie : titlurile la purtator (bunuri incorporale) .Traditiunea(predarea materiala a bunului) ca mod de dobandire a drepturilor reale principale. In sensul art.bunurilor mobile inalienabile. este ca in materie mobiliara posesia de buna-credinta valoreaza titlu de proprietate: “en fait de meubles possession vaut titre.civ.-dobandirea coproprietatii zidului comun(art. 47 .1 C. 4.Dobandirea bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta.1909 alin.prescriptie instantanee . fara sa fie trebuinta de vreo curgere de timp.597.1.” Regula continuta de art 1909 alin. -dobandirea bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta(art.civ.1909 4. 5.972 C.mod de dobandire a drepturilor reale.3.o prezumtie absoluta de proprietate .civ.Sediul materiei:art.Conditii referitoare la posesie.1).

si Legea apelor.solutia este continuta in dispozitiile art.494 aplica regula quod solo aedificatur solo cedit:proprietarul terenului devine prinaccesiune.502 C. In functie de natura obiectului principal . dar pe ternul altei persoane.civ.posesorul este de buna -credinta atunci cand stapaneste terenul in virtutea unui titlu translativ de proprietate ale carui vicii nu-i sunt cunoscute-prin raportare la art. Definitie:accesiunea consta in incorprorarea materiala a unui lucru mai putin important intr-un lucru mai important.civ.: lucrarile apartin proprietarului terenului ( indiferent de buna sau reaua sa credinta)..-actiunilor (titlurilor de valoare) “la purtator”.19).regimul juridic este continut in art.1. 7. buna-credinta este suficient sa existe in momentul incorporarii in sol a constructiei: mala fides superveniens non nocet. nenominative. 19 48 .495-497 c. -in situatia vanatului si a pestelui capturat in conditiile legii. sau in baza unui antecontract de vanzare-cumparare.Ocupatiunea (luarea in stapanire a unui bun care nu apartine nimanui)este retinuta ca mod de dobandire a drepturilor reale : -in cazul bunurilor comune: apa de baut luata de la un izvor natural.:lucrari sau constructii noi. si Legea nr. b)-avulsiunea este definita in art.1.498 C.500-501 C.Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale. Codul civil in art. sunt aplicabile si dispozitiile cuprinse in Legea apelor nr. Codul civil porneste de la regula ca lucrul principla este terenul si reglementeaza doua ipoteze: 7.civ.Accesiunea imobiliara naturala consta in unirea –fara interventia omului-a doua bunuri dintre care cel putin bunul principal este imobil. nu se aplica in situatia existentei unui contract intre proprietarul terenuli si constructor.2.7/1996.civ. . 7.486 C. 7.2.503 C.493 C.103/1996 privitoare la fondul cinegetic si protectia vanatului. c)-insulele si prundisurile . Legea civila distinge intre constructorul ( posesorul terenului) de buna credinta si cel de reacredinta: . nu imbunatatiri aduse unui imobil. Sporul de valoare al fondului este diferenta dintre valoarea terenului inainte de efecuarea lucrarilor si valoarea intregului imobil dupa ridicarea constructiilor.civ. d).civ.Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune imobilara naturala: a)-aluviunea este reglementata de art.2.Ipoteza constructiei sau plantatiei facuta de proprietar pe terenul sau . 7.Accesiunea imobiliara artificiala. 6.494 C.accesiunea albiei unui rau : este definintade art.Ipoteza constructiei sau plantatiei facuta de o persoana . proprietarul lucrarilor.civ. accesiunea este imobiliara si mobiliara. e)-accesiunea animalelor : este reglementata de art.legea il obliga pe proprietarul terenului sa pastreze lucrarile cu indatorirea de plata a unei indemnizatii( valoarea materialelor si pretul muncii sau sporul de valoare al fondului. care are insa obligatia de platas a despagubirlior catre proprietarul materialelor. accesiunea imobiliara poate fi naturala si artificiala. dar cu materialele altei persoane: .civ. cu materialele sale. Domeniul de aplicare al art.2.destinatarul legii este numai constructorul care are calitatea de posesor al terenului ( nu detentor precar).

13/1959 a fostului Tribunal Suprem : ”1 .Instanele vor cereceta daca prin facerea lucrarilor s-a adus reclamantului un prejudiciu efectiv si apreciabil. -specificatiunea :art.plantat sau executat lucrari pe un teren ce nu-i apartine nu are vreun titlu asupra terenului..3.2...Instantele vor cauta sa inlocuiasca solutia neeconomica a daramarii sau demolarii constructiei printr-o despagubire in bani. -posesia echivoca exercitata de un coproprietar asupra intregului bun comun nu conduce la uzucapiune decat in situatia in care ar fi intervenit transformarea ei in posesie utila.civ. bunurile mobile ar putea fi uzucapate de catre posesorul de rea-credinta in ipoteza in care nu sunt indeplinite conditiile art.civ.(subl..1847...” In cazul demolarii este necesara autorizatia administrativa prealabila.Instantele vor cereceta daca actiunea proprietarului fondului nu imbraca aspectul uni abuz de drept.351)..Probleme comune pentru constructorul de buna-credinta si pentru cel de rea-cedtinta: .1890 C.504 c. . -nu se cere ca posesia sa fie de buna-credinta.Posesia necesara pentru a uzucapa: posesia utila. 8.constructorul este indreptatit sa obtina despagubirile si de la subdobanditorul ulterior al imobilului.cit.civ.) prin pasivitatea sau acceptarea acestuia de a face lucrarile.Prescriptia achizitiva (uzucapiunea ) este un mijloc de a dobandi dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia asupra unui bun. ori de cate ori aceasta solutir apare mai echitabila..Uzucapiunea de 30 de ani (logissimi temporis):sediul materiei art.cerinte: -posesie utila si neintrerupta timp de 30 de ani.3. 20 49 ..p.in cazul posesorului de rea-credinta legea ii ofera proprietarului un drept de optiune intre a pastra constructia( situatie in care va plati constructorului despagubiri reprezentand valoarea materialelor si pretul muncii) si a cere demolarea20 .1.. 7.Pentru opozabilitatea dreptului de retentie fata de alte persoane ( creditori ai proprietarului terenului) este necesara inscrierea dreptului in cartea funciara a imobilului. 21 Din punct de vedere strict teoretic. 8. facand opunerea sau introducand actiunea numai dupa termianrea acestora sau aproape de sfarsitul lor. 2. in conditiile art.1910 C. aceasta chestiune este controversata:”dreptul de retentie este inadmisibil .508-509 c.instantele nu vor deduce reaua-credinta numai din faptul ca cel care a construit. 8.Accesiunea mobiliara opereaza in urmatoarele cazuri: -adjuctiunea: art. prin posesia bunului in tot timpul fixat de lege.”( D. Domeniul de aplicare : bunuri imobile aflate in circuitul civil. -detentia precara nu poate conduce la uzucapiune...Alexandresco.op. cu obligatia de a plati despagubiri.2.n. 7.3.511-512C.constructorul devine creditor pentru suma de bani repezentand despagubirile ce au a fi platite de proprietarul terenului.civ.civ. pentru ca acest drept exceptional nu poate sa aiba loc decat in cazurile anume statornicite de lege. . -confuziunea: art.civ. .actele de simpla tolerenta exercitate asupra unui imobil( cu consimtamantul proprietarului) nu conduc la uzucapiune.) Regula este ca proprietarul bunului principal devine prin accesiune proprietar al bunului mai putin important su unit cu primul.constructorul are un drept de retentie 21cu privire la constructie.aplicabilitate : Pentru ipoteza demolarii a se vedea Decizia de indrumare nr.Uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani: a)sediul materiei art.1895 C. 8. ci vor cerceta conditiile in care sau facut constructiile.

civ.civ. posesorul acestuia ar deveni el insusi proprietar. astfel incat acesta nu are interes intotodeauna sa se opuna acestui exercitiusi adesea nici nu observa uzurparea pe care o sufera (Aubry si rau.. ipoteza este urmatoarea: o persoana dobandeste cu buna-credinta un drept de uzufruct in virtutea unui titlu care nu emana de la adevaratul proprietar. in functie de domiciliul adevaratului proprietar.ca servitutea sa fie constituita de posesorul ne-proprietar al fondului aservit.civ.ca vecinul sa uzucapeze servitutea in 10 sau 20 de ani.1864 C. caci daca revendicarea se produce anterior uzucaparii servitutii.4.22 b)Conditiile: -posesia sa se intemeieze pe un just-titlu .1897 C. sa nu fie nul sau putativ si sa aiba data certa. 2.1898 alin 1 si 2( prezuma buna-credinta)C.Hamangiu(ibidem) sustine ca aceasta justificare este gresita.. conform lul M.ca adevaratul proprietar sa revendice bunul (fondul aservit)in intervalul dintre momentul cand se implineste uzucapiunea de 10-20 ani a servitutii si momentul cand s-ar fi implinit uzucapiunea fondului aservit de catre posesorul-constitutor al servitutii. aceasta nu mai poate fi opusa.Un argument impotriva aplicabilitatii uzucapiunii prescurtate a fost acela ca exercitiul servitutilor . -justul-titlu trebuie sa emane de la alta persoamna decat adevaratul proprietar . -posesia sa fie de buna-credinta :art.p. 8.civ. op.. (a se vedea C.-cand posesorul este lipsit mai mult de 1 an de folosinta lucrului -cand lucrul este declarat imprescriptibil pe cale legala23. intrucat ar trebui sa se inlature si uzucapiunea de 30 de ani.civ. citati de Hamangiu in op. intrucat terenurilor au fost scoase din circuitul civil. C.290).Planiol redactorii codului civuil nu au retuinut acesta posibilitate.astfel incat a operat o intrerupere naturala a prescriptiei. in doctrina s-a afirmat ca in realitate.623 C. 22 50 . 23 Cu referire la ultimul caz de intrerupere naturala se discuta in doctrina si in practica juridica efectul legilor nr.1896c.4. -inceputul si sfarsitul:art.Barsan. desi art.bunuri imobile privite ut singuli . definit in art. in privinta servitutilor.cit.Contra.3. iar daca se produce dupa implinirea uzucapiunii fondului aservit.ca vecinul care dobandeste servitutea crede ca trateaza cu adevaratul proprietar. . presupunand intrunirea unor circumstante destul de complicate:1. -intreruperea prescriptiei : art.59 si 59 din 1974 : opinia majoritara este in sensul ca prinintrarea in vigoare a acestor legidreptul de proprietate asupra terenurilor nu a mai putut fi dobandit prin uzucapiune.p. iar servitutea ar fi validata”. 1970 inceputul termenului posesiei prescurtate 1974 intrarea in vigoare a 1990 reintrarea terenurilor in circuitul civil= 2010 implinirea prescriptiei - L58si 59 un nou curs al prescriptiei = intreruperea cursului prescriptiei In privinta uzufructului.se referea numai la prescriptia de 30 de ani. nu aduce adesea nici o paguba reala proprietarului. nu ca universalitati.nu exista nici unargument logic sau juridic pentru a impiedica aplicarea uzucapiunii prescurtate.civ.cit. spre deosebire de cel al dreptului de prorpeitate sau al uzufructului.poate conduce si la dobandirea dezmembramintelor dreptului de proprietate:uzufruct si servituti continue si aparente(chestiune discutata in doctrina).330).Calculul termenului se face conform art.1887-1888 c. intrucat ea este rara in practica .Astfel.

B.1909 alin. a formulat împotriva sa o acţiune în justiţie solicitând ca A.04.1 C.deoarece el îl deţinea de la reclamant cu titlu de depozit.civ. 8. solicitând restituirea unui cuptor cu microunde.10. şi C. după care l-a vândut pârâtului.5.b)civila-in conditiile Decretului nr. c)-suspendarea prescriptiei . la 11.11. În susţinerea pretenţiilor sale.civ. solicitând restituirea unui videocasetofon.1838-1840 c. solicitând respingerea acţiunii în temeiul art. dar cu două zile înainte de restituirea bunului către A. -actualul posesor nu poate schimba caracterele posesiei autorului sau.D.1909 alin. la rândul său.. D. pârâtul invocă art. în care cel dintâi îi punea în vedere celui de-al doilea să nu întârzie restituirea bunului. Cu două luni înaintea intentării acţiunii de faţă. proprietarul originar al bunului. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B.Jonctiunea posesiilor: este adaugarea la teremenul prescriptiei actuale a posesorului a timpului cat lucrul a fost posedat de autorul sau(art.6. la data de 14. şi se dispunea repunerea părţilor în situaţia anterioară. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare? 2) La 24. iar acesta din urmă.civ. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B.10.09. de altfel. îl cumpărase cu o lună în urmă de la A.167/1958.2005 B.2005. nu era însă adevăratul proprietar al bunului -.07. precum şi să 51 . Pârâtul invocă buna sa credinţă. -transmiterea posesiei catre posesorul actual are loc in cadrul unui raport juridic.player. pârâtul nu o contestă în instanţă.07. scadenţa obligaţiei de restituire fiind fixată la 26. împrejurare pe care. asistase la o discuţie purtată între reclamant şi C.13-14 decretul nr.2005. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui B. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 4) A. vă consultă în calitate de avocat în următoarea speţă : la 12. De asemenea. cat si pe cale de abstentiune. . solicitând restituirea unui C.2004 reclamantul a închiriat cuptorul lui C. o terţă persoană l-a furat. II..11.) -jonctiunea posesiilor este posibila si facultativa.2005 A. Rezolvati urmatoarele spete : 1) La 18.beneficiarul prescriptiei poate renunta in conditiile art. Din probele administrate în cauză rezultă că la 23.: dupa implinirea termenului si avand capacitate deplina de exercitiu.fapt pe care pârâtul nu îl cunoştea la momentul cumpărării bunului -.09.invocarea uzucapiunii poate avea loc atat pe cale de actiune.1860 C. să îi restituie în deplină proprietate şi posesie un teren.1859 . În apărarea sa. . reclamantul înfăţişează hotărârea judecătorească pronunţată la 12..in conditiile art. B.civ. reclamantul arată că pârâtul a cumpărat bunul de la C. 8.. arătând că a cumpărat bunul de la C.2005 A. C.1 C. a preluat bunul după trei săptămâni de la încheierea contractului deoarece prezenta anumite deficienţe ce trebuiau în prealabil remediate de către vânzător.principalul efect este dobandirea dreptului de proprietate in mod retroactiv.2005.2005 A.2005 prin care se desfiinţa pentru error in substantiam contractul încheiat între A.167/1958.Efectele uzucapiunii: . Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare? 3) La 24. -autorul este o persoana care nu este adevaratul posesor al bunului.

Expunându-vă această situaţie de fapt.. iar. de care aflase din diferite surse. un terţ neproprietar.2000. având în vedere faptul că acel contract era valabil ca antecontract de vânzare-cumpărare. cumpărătorul ridică.05. În acest sens.2002.08. A.civ.. sustunand ca reclamantul este constructor de rea-credinta. el continuand lucrarile si dupa primirea notificarii. iar sporul de valoare al întregului fond ca urmare a ridicării construcţiei este de 100. se constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat în 1993 pe temeiul că bunul nu se afla în circuitul civil. A si B au semnat un acord in vederea incheierii ulterioare a unui contract prin care A sa dobandeasca terenul si fundatia unei constructii apartinand lui B. se pronunţă.1994. îl va obliga la demolare.02.2001. A solicita cheltuieli reprezentand sporul de valoare al intregului imobil conform Codului civil. A. a solicitat instanţei să dispună obligarea lui A. valoarea investiţiei efectuate de constructor se cifrează la 70.1993 B. După doi ani.09. B.494 alin. încheie un contract de vânzare-cumpărare cu B. B.1989 A.. solicitând obligarea acestuia din urmă la plata de daune-interese pentru prejudiciul cauzat. la demolarea construcţiei. din neglijenţă.Paratul B se opune. având ca obiect un teren din Curtea de Argeş. La 15. La 13. introduce o acţiune în justiţie împotriva lui X. la 25. conform Codului civil. care imediat a inceput lucrarile de ridicare a vilei(p+2 etaje). vă solicită să îi apăraţi interesele astfel încât să obţină respingerea pretenţiilor lui B. o construcţie pe terenul menţionat. formată din patru etaje ridicată de posesorul-pârât pe acest teren în perioada iunieoctombrie 2002. intră în stăpânirea terenului. Rezolvati cererea introdusa de A. În susţinerea pretenţiilor sale privitoare la teren. pe de o parte. A. în ce priveşte capătul de cerere referitor la construcţie. în final. iar B. Care sunt argumentele pe care le veţi invoca spre a atinge acest obiectiv ? 6. de a ridica o construcţie pe terenul său după ce intrase în posesia acestuia în urmă cu trei ani. pe baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu X. o hotărâre judecătorească "ce ţine loc de titlu". primeşte suma convenită ca preţ. dacă va continua să construiască şi ultimele două etaje ale construcţiei. o scrisoare trimisă de B. cu aratarea problemelor de drept si cu analiza apararii formulate de parat. astfel incat intelege sa-I restituie acontul primit. Pe de altă parte. de X. Prin cerea de chemare in judecata introdusa la 30. Pe data încheierii contractului. pe de altă parte.1073 şi 1077 C.000 euro.demoleze construcţia. construcţia ridicată pe terenul menţionat piere în urma unui incendiu provocat. prin care. 5.03. A primeste o notificare prin care B il instiinteza ca s-a razgandit in privinta perfectarii contractului de vanzare-cumparare intrucat un alt cumparator I-a oferit un pret considerabil mai mare. vă pune la dispoziţie. să îi apăraţi interesele astfel încât să obţină în raporturile cu B. În condiţiile în care A. către fratele lui la 13.2002 prin care îi spunea acestuia din urmă că este îngrijorat de intenţia lui A. X.03. Faţă de împrejurarea că la o săptămână de la acest fapt..000 de euro. obţine o hotărâre judecătorească. La 10. rămasă definitivă prin neapelare. prin efort propriu. La 24. reclamantul a depus la dosarul cauzei notificarea pe care i-a trimis-o lui A.10.11.2002 prin care îi punea în vedere că el (B.) este adevăratul proprietar al terenului şi că. cea mai bună poziţie posibilă faţă de dispoziţiile legale aplicabile.)La 23.2 C. reclamantul a făcut proba dreptului său de proprietate. a ignorat această notificare finalizând construcţia cu toate cele patru etaje proiectate. 52 . conform expertizei efectuate în cauză. a invocat art. prilej cu care s-a platit o parte din pret si s-a predat terenul lui A. în plus.civ. în temeiul art. iar. vă solicită.

1996. fara sa dea insa curs acestei notificari.T.civ. Instanta de fond admite in parte actiunea reclamantei numai cu privire la validarea antecontractului de vanzare-cumparare.05. Paratii au formulat cerere reconventionala.M.A.T.1996 si ramasa definitiva si irevocabila la 18. instanta retine ca la 20 martie 1991 intre A si X s-a incheiat un act sub semnatura privata . În anul 1964 F.In apararea sa.1374/1999. intrucat a fost notificat la 25.02. este anterior emiterii titlului de proprietate. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cum o motivează ? 9)La data de 21 mai 1999 Reclamanta A a introdus o actiune in justitie impotriva paratilor B si C . 8)În anul 1943. mentine titlul de proprietate emis in 1994.M. Reclamantul X arata ca bazandu-se pe titlul sau de proprietate datat 10. astfel ca acesta nu putea sa cuprinda si suprafata de teren de 1. nepublicata) Cerinte: 53 . a)Precizati drepturile si obligatiile subiectelor de drept X si Y. considerand-o inaplicabila.1997.02. un teren situat în localitatea SnagovSat fiecare plătind câte ½ din preţul terenului.7.analizand si apararea formulata de Y. A. dar care a fost evins de catre Y printr-o actiune in revendicare asupra aceluiasi teren . defunctul tata al paratilor. In fapt. cand i s-a cerut incetarea lucrarilor.C.02. se afla intr-o stare de insolvabilitate financiara.pentru ca se mentin doua titluri de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren( actul de vanzare-cumparare autentificat de instanta si titlul de proprietate prin care lis-a reconstituit dreptul de proprietate). b)Solutionati cerera introdusa de X. In sustinerea cererii sale.5 ha. nu era adevăratul proprietar. prin care X a convenit sa-i vanda lui A suprafata de 1. A. În anul 1945 A.La 15. introdusa la 22. b).1996 X a intrat in posesia terenului in urma incheierii unui contract de vanzare cumparare cu W . acesta insa nu s-a incheiat pana la data de 20 iunie.in al doilea rand. solicitand instsntei anularea antecontractului de vanzare – cumparare incheiat de reclamanta cu tatal lor.C. iar A.existand mentiunea ca actul respectiv va ramane valabil pana la data intocmirii actului autentic de instrainare.2001 X il actioneaza in justitie pe Y pentru plata contravalorii constructiei( p+1etaj) edificata pe terenul proprietatea acestuia din urma.anularea titlului de proprietate nr. demonstrând că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare S. introduce o acţiune în revendicare împotriva lui A. paratul. se stabileşte pe terenul cumpărat. neavand cunostiinta de existenta unei situatii litigioase asupra terenului. rezulta ca la 10.D.. au cumpărat împreună de la S.03. a inceput imediat lucrarile la fundatia constructiei. cu urmatoarele capete de cerere: a).280/17 mai 1994 emis pe numele paratilor cu privire la ternul contractat de reclamanta cu autorul paratilor.U. dec . data cand a intervenit decesul lui X. care s-a prezentat ca find proprietar .( Curtea de Apel Iasi. Din actele depuse la dosar. se apără invocând uzucapiunea.C.nu era emis titlul de proprietate asupra terenului.5 ha ce formase deja obiectul instrainarii.reclamantul este de rea-credinta. el . deoarece. paratul Y solisita demolarea constructiei pentru urmatoarele argumente: in primul rand. emigrează în S. iar titlul de proprietate a fost emis ulterior in beneficiul mostenitorilor pentru un teren in suprafata de 7 ha. reclamanta arata ca actul de vanzare-cumparare fiind incheiat in martie 1991.021997.validarea antecontractului de vanzare-cumparare incheiat de reclamanta cu X. urmare a procesului costisitor purtat impotriva lui W. la data incheierii acestuia. dandu-i caracter de act autentic. Impotriva sentintei judecatoriei paratii declara apel. respingand capatul de cerere referitor la anularea lui.C. şi A.

pe motiv ca timpul de prescriptie nu s-a implinit in favoarea reclamantilor. pe baza bunei-credinte si a hotararii judecatoresti ce constituie justul.1979. consilierul juridic al paratilor sustine ca in cauza opereaza in favoarea statului prescriptia achizitiva de 10 ani. CD 1979.) Cerinte: a) Solutionati cererea reclamantilor. sustinand ca paratii . 54 . prin care au cumparat parcela de teren de la descendentii proprietarului FS. iar in plus. In aparare. cu prezentarea problemelor de drept si a apararii formulate de consilierul juridic.111/1951 . civ.( Din decizia civ.59/1974. 11. considerand ca acestia sunt indreptatiti a uni posesiunea lor cu posesia autorului lor.1979 a Sectiei civile a Tribunalului Suprem.17/13 august 1979 a Tribunalului Suprem.detin in realitate imobilul fara drept.pana la intrarea in vigoare a legii din 1974. Consiliul popular al municipiului Bucuresti si ICRAL Colentina. strada Rozelor.( Din decizia civila 2100/20 nov. in decembrie 1951. deoarece statul si-a exercitat posesia pe acest interval de timp. pentru a se constata ca sunt proprietarii .Dupa obtinerea dreptului de proprietate. pentru a fi obligati sa le lasa in deplina proprietate si posesie un imodil situat in Bucuresti. C. in timpul casatoriei cu CG. 2) Solutionati apelul declarat de parati. ci in anul 1997 intre aceleasi parti. Fostul tribunal popular Bucuresti a admis actiunea Sectiei financiare si a dispus trecerea imobilului in proprietatea statului prin sentinta civila 218/1952. p. reclamantii CG si CM au chemat in judecata Statul roman prin Ministerul de finante.2933/1951 si transcris la grefa tribunalului Ilfov. mobilul in litigiu de la NV si AV. p. Prin actiunea introdusa la 4 mai 1977. Sectia financiara a chemat in judecata pe fostii proprietari.D. se constata ca sentinta tribunalului le-a fost comunicata in octombrie 1958. Cu toate acestea. Din copia dovezilor de comunicare catre fostii proprietari NV si AV.u. sotii BG si BC au chemat in judecata Consiliul popular al orasului Viseu de Sus. Judecatoria Viseu de Sus a admis actiunea reclamantilor. inscris in cartea funciara si de la care statul a preluat o parte din imobil. sector 2. sub nr. Din actele dosarului. prevazuta de art.) Cerinte: a) Prezentati problemele de drept din speta.1) Precizati modul si momentul dobandirii dreptului de proprietate asupra terenului in litigiu.40 s. Reclamantii au motivat ca poseda terenul din 1947 in baza unui contract sub semnatura privata din 24 august 1945. iar Cosiliul popular prin decizia 248/1959 a transerat imobilul in administrarea ICRAL Colentina. prin uzucapiune. prinactul de vanzare –cumparare autentificat la Notariatul de Stat Bucuresti.3466 sub numarul topografic 5390/2 si sa se dispuna inscrierea parcelei in cartea funciara sub un numar topografic nou. a unei portiuni din terenul inscris in Cartea funciara nr. se constata ca reclamantul CM a cumparat.32s.La 16 iunie 1978.titlu. 10. in principal datorita intrarii in vigoare a Legii nr. hotarearea invocata nu le este opozabila( reclamantilor). incluzand si portiunea in litigiu.111/1951.. b) Este corecta solutia judecatoriei ? Motivati raspunsul. Consilierul juridic al Consiliului popular a solicitat respingerea actiunii.1895 c. care au figurat ca parti in proces. reclamantii au platit impozitul pe cladire si asigurarile ADAS.care invoca in favoarea lor existanta unei hotarari judecatoresti de trecere a imobilului in proprietatea statuluui in baza Decretului nr. b) Rezolvati speta in ipoteza in care actiunea ar fi introdusa nu in anul 1977. cerand treceea imobilului in proprietatea statului in temeiul Decretului nr.u.

y/2001. ca in urma incheierii contractului de vanzare-cumparare a ocupat intregul teren.139/24 ian.34 format din teren in suprafata de 300mp si o casa de locuit . cu prezentarea motivelor si a problemelor de drept. prin interpretarea actului de vanzare-cumparare .92/1996.(Din Decizia Sectiei civile nr. C si D avand urmatoarele capete de cerere: a) sa se constate ca a dobandit . A sustine ca respectivul contract s-a incheiat in frauda legii. aducand-o si pe ea in casa. ca prin decizia civila nr. ci un alt teren. paratul. reclamanta arata ca s-a stabilit in locuinta. In replica. conform actului de vanzare-cumparare din 7 nov. ca efect al prescriptiei achizitive. catre fiica sa. prin intermediul unui avocat a aflat ca paratul a incheiat un contract de vanzarea imobilului in litigiu .inclusiv parcela de 1000 mp revendicata de TG – si a fost chemat in judecata de vanzatorul AT. ca l-a dobandit prin cumparare de la AT. str. situat in Barlad. Solutionati apelul. dupa o vreme s-au impacat. care la acea data avea 18 ani.u. Reclamantul a motivat ca terenul mentionat este proprietatea sa .1976. iar nu de jumatate din aceasta latime . p. a inchiriat camere diversilor chiriasi.42 s. conform art.1949 . Apusului nr.12) Prin actiunea introdusa la 24 oct. La scurt timp de la achizitionarea imobilului. paratul sustine ca poseda terenul in discutie din martie 1959. 55 . In luna aprilie 2000. intentia paratului fiind de a reactiva un drept de proprietate pe care l-a pierdut prin nelocuirea timp indelungat in imobil.1895 c. criticand solutia ca fiind nelegala si netemeinica. vecin cu acesta. a a chitat impozitele. Reclamanta probeaza cu martori ca paratii manifesta fata de ea o comportare necorespunzatoare. a mai aratat ca tarenul a fost luat in stapanire pe nedrept de catre parat. b) sa se anuleze contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. judecatoria a admis actiunea formulata. Solutionati cererea reclamantului. imobilul din litigiu pe numele fiului sau B. intr-un apartament repartizat de unitatea la care era angajat. solicaitand obligarea acestuia de a-i lasa in deplina deplina proprietate si posesie un teren cu suprafata de 1000 mp. ca suprafata de teren cumparata are la drumul public latimea de 20 m. deoarece acesta a cumparat de la acelasi proprietar nu terenul din litigiu. incheiat intre B in calitate de vanzator si D in calitate de cumparatoare. paratii au declarat apel.) a) b) Cerinte: Prezentati problemele de drept din speta. impreuna cu B si C . paratul B s-a casatorit si a locuit impreuna cu sotia. Prin sentinta civila nr.1979 a Tribunalului Suprem. prin care s-a prevazut ca A are un drept de uzufruct.1200/1957 . abia terminase liceul si care nu a contribuit cu nimic la plata pretului imobilului. din 1957 si pana in prezent a adus imbunatatiri imobilului. la Judecatoria Barlad. 13) Reclamanta A a formulat actiune in justitie impotriva paratilor B. prin contractul autentificat sub nr. paratul B s-a instalat in imobil pe motivul unor neintelegeri cu sotia . CD 1979. C.536/1959 fostul Tribunal regional Iasi a constatat. dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti. urmeaza sa fie considerat posesor de buna-credinta al bunului revendicat de reclamant. ca intrucat actul lui de cumparare a fost interpretat in sensul aratat. el. analizand si apararea formulata de parat.civ. Reclamanta sustine ca la 26 oct. situatie in care in favoarea lui opereaza uzucapiunea de 10 ani. exercitand continuu posesia asupra acesteia. c) sa se evacueze paratii de la adresa mentionata. reclamantul TG a chemat in judecata pe paratul CG.1957 a cumparat de la X .Din momentul cumparararii.

X. b) Prezentati care este relevanta legilor din 1974 asupra dobandirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra terenurilor. fiind plecat in strainatate un timp indelungat. a intervenit in 1963 o intelegere consemnata printr-un inscris sub semnatura privata privind achizitionarea terenului in litigiu. 15) La 15. b) Motivati solutia pe care o va pronunta instanta. unul in care. paratul se opune admiterii actiunii lui A. in baza unui contract de vanzarecumparare incheiat cu Y ( tatal paratului B) la 14.in primul rand. fiind anulabil pentru vicii de cosimtamant in persoana vanzatorului. deoarece nu a fost urmat niciodata de incheierea unui contract in forma autentica. arata ineficienta actului juridic incheiat in 1963. 10.1965.10. tatal sau.De asemenea.1992. B arata ca in calitate de unic mostenitor a lui Y nu a putut pune in aplicare hotararea mentionata. . Paratul B se opune admiterii cererii invocand urmatoarele motive: . Cerinte: a) Se poate baza A pe inzestrarea facuta de tatal sau .in al doilea rand. X. avand drept obiect constatarea dreptului sau de proprietate dobandit prin uzucapiune asupra locuintei sale compusa din 3 camere plus dependinte. deoarece comisia de aplicare a Legii 18/1991 si-a dat seama ulterior ca a eliberat adeverinta pentru o suprafata mai mare decat ceea ce i se cuvenea de drept lui B. B invedereaza instantei ca respectivul contract de vanzare-cumparare nu a fost valabil incheiat. fapt constatat in 1967 pritr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Reclamantul isi motiveaza actiunea prin faptul ca titlul sau de proprietate este desfiintat ca urmare a anularii adeverintei de proprietate a autorului sau. d) Solutionati speta in cazul in care contractul de vanzare-cumparare din 1965 ar fi fost valabil. 59 cu privire la scoaterea terenurilor din circuitul civil. cu prilejul casatoriei sale. Prin intampinare. care-l detinea in temeiul unei adeverinte de proprietate. ca si titlu de proprietate a imobilului ? b) Este in interesul lui B sa invoce nevalabilitatea contractului din 1965 ? c) Precizati daca instanta poate dispune unirea celor doua posesii .14) In septembrie 2003 A a chemat in judecata Consiliul popular al comunei X si a cerut sa se constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unui teren agricol in suprafata de 8 ha. Din datele dosarului rezulta ca intre A si antecesorul paratului. Din dosarul cauzei rezulta ca reclamantul a cumparat ternul in litigiu de la B la data de 12.In consecinta. asa cum prevedea legislatia vremii( Decretul nr.A solicita instantei unirea posesiei sale cu cea a autorului sau X. 56 .08 2000.58 si nr.08. Cerinte: a) Prezentati problemele de drept din speta. in anul 1974 au intervenit legile nr. A formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B. Cerinte: a) Analizati motivele invocate de parat. i-a daruit ca zestre casa din litigiu. Reclamantul arata ca locuieste din imobil din 1980. e) Rezolvati speta in ipoteza in cae imobilul in litigiu ar fi fost un teren.Din datele dosarului rezulta ca X a stapanit imobilul intre 1965-1980.1995 A formuleaza o actiune in justitie impotriva lui B pentru a se constata dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra unui teren agricol in suprafata de 6 ha.151/1950). c) Solutionati speta pentru ipoteza in care A ar fi cunoscut la momentul achizitionarii terenului despre anulabilitatea adeverintei de proprietate a autorului sau. 16) La 20.

iar proprietatea ramasese fara intrerupere lipsita de un act juridic. atata timp cat nu are dreptul la titlul de posesor . mai are el acest drept dupa ce a recunoscut ca poseda 57 .. III.Kant) c)”Art.. in urma lui. . detentorul sa poata incepe o posesie utila si deci sa uzucapeze.Rosetti-Balanescu. putand sa tina seama si de foloasele personale ce lucrarile facute de posesorul de buna-credinta au putut sa aduca proprietarului fondului.Lectura juridica Comentati urmatoarele citate: a) “ Sa presupunem ca un detentor precar. dar in prezent nu mai este.de unii. pentru ca palntele sporesc pe masura cresterii lor . iar nu cheltuielilor facute de posesor. pentru ca in urma anularii sau revocarii contractului . si atunci cand. asadar. se afla stinsa prin prescriptie extinctiva. avea dreptul de a prescrie prin uzucapuina scurta de 10-20 de ani. Pentru a se aprecia cresterea valorii fondului. obligat la restituire. pe buna dreptate. daca posesorul. obligatia de restituire. –n. caci obstacolul. se va avea in vedere momentul cand se face restituirea. detentorul nu va putea uzucapa prin nici o curgere de timp. .chiar dupa stingerea obligatiei de restituire. mentinut si intarit continuu cu documente .Alexandresco) d)”Recunoasterea voluntara produce si alte efecte( in afara de intreruperea cursului prescriptiein. el nu se poate plange de lezarea ce i s-a facut ..Al. facandu-se o comparatie intre valoarea venala ce avea fondul inaintea facerii lucrarilor si aceea ce el o are in urma facerii lor. ori prin revocarea unei donatiuni.n. conform regulii de mai sus ( art. Precaritatea este deci un viciu perpetuu. garanteaza cuiva ceea ce este al sau. si aceasta crestere se datoreste pamantului in care s-au nutrit.. numarand din momentul cand trebuia sa faca restituirea.civ. dupa o lunga perioada de neintrebuintare. sporirea valorii acestui fond sau plus-valuta lui se va socoti dupa valoarea intreaga a constructiilor facute de posesor. iar nu cel a levictiunii.. el ar motiva ca odinioara fusese proprietar. autor al recunoasterii.Baicoianu) b)”Acela care nu-si exercita constant actul de posesiune( actus possesssorius) asupra unui lucru exterior ca asupra a ceea ce este al sau e considerat.. care impiedica uzucapiunea. afara de cazul cand constructiile facute de posesorul de buna-credinta ar influenta asupra acestui venit. inexistent (ca posesor). 1858 c. fara a se avea in vedere venitul ce ar produce stabilimentul ..”(I. detine lucrul de 30 de ani. Sporirea valorii fondului se va putea afla . Se decide .) ? Poate ea schimba natura posesiunii. un altul a intrat in posesiunea sa..494 nu se va aplica deci decateori posesorul va fi deposedat prin efectele anularii sau rezolutiei unei vanzari. ca judecatorii au o putere suverana de apreciere spre a determina plus-valuta fondului... asa ca posesorul care a facut lucrari pe fondul altuia n-a avut niciodata un titlu translativ de proprietate.c) Solutionati cererea reclamantului.n).”(D. conform dreptului comun.? Astfel. daca este vorba de un stabiliment industrial . numai in privinta plantelor se va avea in vedere momentul cand s-a facut plantatia .Hamangiu. Astfel. I. se afla inlaturat.Numai un act juridic de proprietate . “(C.. Totusi . Ar fi logic ca odata obligatia de restituire stinsa. adica actiunea personala a autorului detentorului.. partile sunt puse in starea in care erau inaintea incheierii lui.

Pentru ca autorul recunoasterii sa se gaseasca totusi in stare de precaritate. recunoasterea pe care o emite nu creeaza aceasta calitate . 2.Precaritatea presupune ca posesorul detine mobilul pentru altul. 2001. Drepturile reale principale”. I. „Drept civil. S-a pretins ca recunoasterea voluntara are ca efect imposibilitatea de a uzucapa in viitor . Bucureşti. in calitate de locatar etc. 58 .. d)dreptul de servitute.1..Caracterele juridice. (M. Dreptul de uzufruct.Este o eroare care vine dintr-o analiza incompleta a situatiei. intocmai ca insusi proprietarul lor. din aceasta perspectiva se deosebeste de dreptul de folosinta a unui lucru rezultat dintr-o locatiune .Notiune. uzufructul prezinta si urmatoarele caractere: .305-337. care este un drept de creanta. insa cu indatorirea de a le conserva substanta.f)dreptul real de folosinta. aceasta precaritate preexista recunoasterii si nu decurge din ea.b)dreptul de uz. 2.proprietatea altuia ? .Ripert) Bibliografie minimala 1.p. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE I. ALL Beck. Al. de mandat...” In definitia legala a uzufructului sunt surprinse numai doua din caracterele juridice ale acestui drept24 : .e)dreptul de superficie. 24 C.Or.Codul civil defineste uzufructul in art. ci si ca este debitor. . op.192.C.Rosetti-Balanescu.este un drept real principal.cit.G. ar trebui sa recunoasca nu numai ca nu este proprietarul imobilului.517 ca fiind: ” dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt proprietatea altuia. Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt urmatoarele : a) dreptul de uzufrct.Scurte precizari teoretice 1.etc.Dezmembramintele sunt drepturile reale principale rezultate din separarea atributelor componente ale dreptului de proprietate.Definitie. In plus..este un jus in re aliena ( “bunurile ce sunt proprietatea aluia”) . plasand posesorul in stare de precaritate.. Ed.Planiol. opozabil erga omnes.Enumerare.Hamangiu..Baicoianu. c)dreptul de abitatie.adica are obligatia de restituire catre proprietar. Bîrsan. p. care deriva dintr-un contract anterior de inchiriere.nu contine facultatea de a dispune de lucru (“insa cu indatorirea de a le conserva substanta”).

presupunand asadar.neconsumptibile ( = regula) .civ.520 C.usus uzufructul .prin conventie ( in mod direct sau indirect):uzufructul constituit printr-o donatie este un act solemn. iar intre parti contactul se va incheia chiar daca predarea lucrului nu a avut loc.Drepturile si obligatiile uzufructuarului: a) Drepturile uzufructuarului: .civ.) . b) Prin uzucapiune (intrucat prescriptia este un mod de a dobandi proprietatea. etc. etc.) 2 2.4. .fructus dreptul de proprietate -abusus nuda proprietate 2. art. Raportul dintre dreptul de proprietate si uzufruct poate fi reprezentat in felul urmator: .de a se folosi de lucru si de a-i culege fructele ( art.de a ceda beneficiul ( emolumentul) dreptului sau de uzufruct( art.26 2. .Felurile de uzufruct in functie de bunurile. .civ. -uzufruct-cu titlu particular ( un bun ut singuli) . Cu privire la bunurile mobile corporale. vanzare. prin uzucapiunea de 30 de ani sau de 10-20 de ani( cand exista buna –credinta si un titlu de uzufruct care nu emana de la adevaratrul proprietar). 25 26 A se vedea.cvasiuzufruct.. deci si a a unui dezmembramant al acesteia).civ. uzufructul se dobandeste prin “prescriptia instantanee”.de a cere predarea in folosinta a bunului ( printr-o actiune confesorie sau printr-o actiune personala izvorata din contract).971 si 1295 C civ..Alexandresco.universal ( o universalitate de bunuri) . 59 . -uzufruct asupra bunurilor.411.de a introduce actiune posesorie pentru apararea dreptului de uzufruct.este temporar prin esenta sa . D.1909 C. in ipoteza incare un non dominus a concedat unui tert de buna credinta un uzufruct asupra unui bun mobil.uzufructul se va constitui numai cu respectarea formelor cerute pentru valabilitatea testamentului in speta. in conditile art. schimb.3.consumptibile ( = exceptia.) .25 . art. Ibidem.Constituirea uzufructului poate avea loc prin urmatoarele moduri: 3 a)Prin acte juridice: .civ.prin testament. incheierea formelor necesare.517 si 521 C. .2.incorporale .526 C.uzufructul se constituie prin vanzare.cand uzufructul se constituie asupra unui imobil prin acte intre vii( donatie.p.p.obiect al dreptului: -uzufruct asupra bunurilor-corporale( mobile si imobile.cu titlu universal ( o fractiune dintr-o universalitate de bunuri)) .407-408.opcit.) el nu va fi opzabil tertilor decat prin inscriere in cartea funciara.534 c. .). in baza art. tranzactie.este intuitu personae si incesibil.

de a se folosi de lucru ca un bun proprietar ( art.Birsan.civ. .de a proceda la inventarierea mobilelor si constatarea starii imobilelor( art.Dreptul de servitute.prin renuntarea uzufructuarului la dreptul sau. b) Obligatiile nudului proprietar : acesta nu are .554 C.Codul civil defineste servitutea in art.). . . . .).Stingerea uzufructului: .civ. -este reglementat un drept special de abitatie in favoarea sotului supravietuitor care nu are locuinta proprie( Legea nr.dreptul de abitatie are ca obiect o casa de locuit( art. -presupune existenta a doua imobile( fondul dominant si fondul aservit) ce apartin la doi proprietari diferiti.de a respecta si a continua modul de folosire a lucrului stabilit de proprietar(art.558 c.intotdeauna are o obligatie negativa.Clasificarea servitutilor. de a garanta pe uzufructuar impotriva evictiunii. Drepturile si obligatiile nudului proprietar: a) Drepturile nudului proprietar: .civ. Asemanari :-sunt varietati ale dreptului de uzufruct. -este indivizibila.548-549 c.319/1944).565-567 C. -are un caracter perepetuu.de a dispune de lucru. pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt stapan.). prin pieirea totala a lucrului (art557 C. ci ca o limitate a exercitiului acestuia.517 C.cit. Servitutea nu apare ca o dezmembrare a dreptului de proprietate.). . -consituirea.576: “o sarcina impusa unui imobil.”27 Caracterele juridice ale servitutii: -este un drept real principal imobiliar. Deosebiri:.de a introduce o actiune in justitie prin care uzufructuarul sa fie obligat la executarea obligatiilor ce-i revin sau la plata de daune-interese. de a a nu-l tulbura pe uzufructuar. 4.op.la moartea uzufructuarului sau la expirarea termenului pentru care a fost constituit (art.civ. .b) Obligatiile uzufructuarului: .5. 27 60 .6.in unele cazuri. 3.33/1994). in principiu .civ. .de a exercita toate actiunile care intereseaza dreptul de proprietate asupra lucrului. 2.).de a aduce la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuia ( art.561 C.).p.).datorita abuzului de folosinta ( art.(C.prin neuz sau prescriptie extinctiva.de a da cautiune ( art. nici o obligatie pozitiva.de a suporta anumite cheltuieli si sarcini ale lucrului( art. cu respectarea atriburelor ce apartin uzufructuarului( art.civ.civ.572 C. .541 C.titularul dobandeste dreptul de a folosi lucrul si de a-i culege fructele numai pentru nevoile lui si ale familiei sale.civ.de a beneficia de productele lucrului.540 C.3 L nr.prin exproprierea pentru utilitate publica( art. 2.civ.280).Definitie si caractere juridice. .1.prin consolidare .). 4. .).Dreptul de uz si dreptul de abitatie. -este un accesoriu al fondului caruia ii profita ( fondul domunant).557 C.).civ.2. 4.).).541 C.28 alin. exercitarea si stingerea lor au loc dupa regulile prevazute la uzufruct( art.. . . .civ. .civ.

).622C.op.635).p.cit. a)Drepturile proprietarului fondului dominant: -de a folosi servitutea.3.) b)-prin uzucapiune.civ.Hamangiu. c)-dupa modul de a sa manifesta in exterior(art..cit.de a exercita actiunea confesorie precum si actiunea posesorie(art.civ. Servitutile naturale si legale nu sunt considerate adevarate servituti. -de a nu face nimic de natura a agrava servitutea.607).In acest fel. Aceasta limitare este criticata in doctrina29 . ci si modul de exercitare a servitutii.servituti-aparente -neaparente. d)Obligatiile proprietarului fondului aservit: C. se considera ca”in realitate nu exista o buna justificare a regulilor art.a)-dupa natura fondului (art.615). dimpotriva.civ. c) -prin destinatia proprietarului (art. 4. Astfel.Baicoianu.584). servituti .624 C. proprietarul care ar fi pretins ca folosinta exercitata de altul pe fondul sau este precara . fiindca se exercita cu titlu de toleranta sau de pura facultate. (C. ar fi avut sarcina sa dovedeasca precaritatea”.civ.civ. -legale: distanta plantatiilor(art.).611-613).579). 28 -prin fapta omului.622C. dreptul de granituire(art.4.Ele se aplica numai prin faptul ca autorii Codului Napoleonian. 4.621 c. servituti -continue -necontinue.641.rurale (in folosul terenurilor) -urbane(in folosul cladirilor).Exercitarea dreptului de servitute. 28 29 61 .se constituie prin : a)-titlu (art.625 ).).op.Rosetti-Balanescu. distanta si lucrarile intermediare pentru anumite constructii(art.civ.servitutea de trecere(art. conform art.288-289). supunand numai posesia lor la regulile generale ale posesiei. ci doar limitari ale exercitiului dreptului de proprietate. dreptul de ingradire(art. Se prescrie nu numai dreptul de servitute.578C. -de a exercita si servitutea accesorie. -de a pretinde despagubiri de la titularul servitutii. b)-dupa modul de execitare(art.610). au vrtu sa faca o tranzactie intre diferitele obiceiuri ale vechiului drept francez .pr. -de a abandona fondul la dispozitia titularului servitutii.servitutea de vedere(art. .servitutea izvoarelor(art.623 numai servitutile continue si aparente. ea ar putea fi explicata prin faptul ca adevaratul proprietar nu ar putea observa exercitarea posesiei asupra servitutilor neaparente sau necontinue. -de a exercita actiunea negatorie de servitute. servituti : –naturale:servitutea de scurgere a apelor naturale(art. d)-dupa modul de constituire(art.servitutea de picatura strasinilor( art.283.)..civ.616-619). conform art. iar altele.630). o admiteau pentru toate servitutile. relative la continuitate si neclandestinitate..p.Servitutile stabilite prin fapta omului sunt considerate adevarate servituti. c)Drepturile proprietarului fondului aservit: -de a instraina bunul sau de a-l greva cu sarcini. dintre care unele inlaturau prescriptia pentru toate servitutile.585).Birsan.577 c.623 si 624.Al. I. b)Obligatiile proprietarului fondului dominant: -de a exercita servitutea numai in limitle stabilite prin titlu(art.Legiuitorul codului nostru ar fi fost mai bine inspirat daca admitea uzucapiunea pentru toate servitutile.).675 C.). -de a efectua lucrarile necesare asigurarii existentei si conservarii servitutii(art.

Nu exista o definitie legala a dreptului de superficie .Birsan.2. în cote indivize egale un lot de 600 m2 situat în partea dinspre latura sudică a terenului.Definitie. 5. p.):imposibilitatea materiala de exercitare.492.5. 5. Rezolvati umatoarele spete : 1)La 23 septembrie 1961 printr-un act încheiat în formă autentică.. .are drept de folosinta asupra terenului. ca o consecinta a art.fam. 5.297. “vânzătorul recunoaşte cumpărătorilor dreptul de a trece pe terenul său pentru a ieşi la şosea în baza art.prin exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenului si/sau a constructiilor. . 62 . În fapt. proprietarul unui teren în suprafaţă de 1.prin uzucapiune.3 L33/1994). -superficiarul –exercita atributele dreptului de proprietate asupra plantatiilor.Stingerea servitutilor.civ.prin pieirea sau desfiintarea constructiiilor sau plantatiilor..4.asupra constructiilor. 5.civ. -poate transmite prin acte juridice dreptul sau de superficie. .28 alin.prin lege.Caracteristici. confuziunea. şi D.Stingerea dreptului de superficie. . .30 C. neuzul(prescriptia extinctiva)si exproprierea bunului pentru utilitate publica ( art. rezolutiune.1. b) -cauze speciale ( art. -de a efectua lucrarile asumate pentru exercitarea si intretinerea servitutii. plantatiilor sau altor lucrari care se afla pe o suprafata de teren ce apartine altei persoane.prin testament. C. 4.Dreptul de superficie. cumpărătorii nu au intrat în posesia terenului vândut 30 C. latură la care lotul se învecinează cu o altă proprietate. -este imprescriptibil. A.civ.. 5. Conform art. revocare. constructiilor . op.”. Caracterele juridice : -este un drept real imobiliar.000 m2 situat în intravilan şi a cărui latură nordică se afla la şosea vinde lui B. -este perpetuu.4 din contract.cit. terenasupra caruia superficiarul va avea un drept de folosinta.636-643 c.c. a) –cauze generale de stingere: modurile de desfiintare a titlului de constituire (anulare.prin confuziune. etc). . . definitia doctrinara :dreptul de superficie este acel drept ce consta in dreptul de proprietate pe care –l are o persoana – superficiarul.prin conventia partilor( nu este necesara forma autentica ).3.28 alin.-de a se abtine de la orice act de natura a impiedica execitiul servitutii.Constituirea dreptului de superficie: .620 C.30 Dreptul de superficie apare ca o derogare de la regula inscrisa in art.Exercitarea dreptului de superficie.3 L33/1994) II.(art.

pe termen de 10 ani... lăsând ca moştenitori pe X. şi nici în cel încheiat între A. 63 . pe de altă parte. a întâmpinat rezistenţa acestuia din urmă. un contract de constituire a dreptului de uzufruct asupra unui teren agricol. beneficia de acest drept până când fiul său. accesul lui A.1992. şi fără a fi încasat vreo sumă de bani în baza contractului de arendare. plata unei sume de 180 de milioane lei cu titlu de arendă pentru perioada 1997-2002. moştenitorul lui A. încheie. A. La 22. îşi exercită abuziv dreptul de a trece pe terenul său spre a ajunge la stradă. cu alţi doi proprietari de terenuri din vecinătate. zidind poarta ce făcea legătura dintre terenuri.. X. considerându-se că. în condiţiile în care acesta din urmă nu se conformează. decedează.. introduce o acţiune prin care solicită obligarea lui B.. La 1 ianuarie 1997. la data de 13. să-şi exercite. Care este natura acţiunii. X. blochează. Pe cale de cerere reconvenţională. şi B. îl somează pe B. decedează. şi Q.1993 se încheie. Acesta din urmă a intrat în posesia terenului după 2 ani de la încheierea contractului. însă. între A. trecerea în condiţii mai convenabile pentru B. şi Y.00 şi 18.1958. Faţă de refuzul lui B. B.02. de asemenea. îi cer lui B. Pe 21 iunie 2001. După doi ani de la acest deces. A. în următoarele condiţii : trecerea se face numai între orele 10. cu două zile în urmă. şi Y. Prin contract se stabilea o arendă anuală de 30 milioane lei care trebuia să fie plătită pe data de 31 decembrie a fiecărui an.. X. un contract de arendare având ca obiect terenul agricol respectiv.01. B. a încheiat cu B. B. Ce soluţie pronunţă instanţa şi cu ce motivare ? 4)La 25 ianuarie 2003 X. să fie despăgubit pentru investiţia efectuată constând în instalarea unui sistem modern de irigaţii. precum şi la plata contravalorii folosinţei terenului de care a fost lipsit de la data decesului lui X. reamenajând poarta în mod corespunzător poarta dintre cele două terenuri. nu ar mai fi avut nevoie de veniturile tatălui său pentru se întreţine.până în anul 2000 când D. fusese vândut lui Y. ce soluţie va pronunţa instanţa şi cu ce motivare ? 3) La 25. În încercarea de a ieşi la şosea pe terenul ce aparţinuse lui A. şi care. pentru o sumă lunară egală cu chiria ce se plăteşte pentru un apartament cu două camere dintr-un cartier rezidenţial. Aflând la 5 ianuarie 2003 despre existenţa uzufructului şi a arendării.00-19. B. împlinea vârsta de 25 de ani. printr-un înscris sub semnătură privată. 2) Fiind deranjat de faptul că A. După trei ani. între timp. în plus. se opune la această cerere arătând că a plătit deja această sumă lui Q. pentru a obţine trecerea pe terenul lui Y. Conform contractului. şi Y...01. vecinul său. introduce o acţiune în justiţie. şi Y. pe de o parte. care. A. la două săptămâni de la încheierea contractului. după doi ani.. de la acea dată..30. o convenţie prin care obţine dreptul de a trece pe acele terenuri pentru a ajunge la aceeaşi stradă. pe viitor. şi Y. X. A. Cumpărătorul intră în posesie fără a schimba situaţia în ce priveşte poarta zidită dintre cele două proprietăţi. vinde acelaşi teren lui X. se opune la admiterea acţiunii în ce priveşte contravaloarea lipsei de folosinţă şi. vă solicită o consultaţie cu privire la diferendul dintre ei. În fapt. pretinde să fie lăsat a culege pentru sine ultima recoltă şi. motivată de faptul că dreptul de trecere pretins nu fusese menţionat nici în contractul dintre dintre D. X. A. să renunţe la această măsură angajându-se. la predarea terenului. Cu un an înainte de a împlini vârsta arătată. B. proprietar al unui teren agricol. vinde terenul său lui B. fără a cere în prealabil acordul lui Q. Arătaţi ce acţiune ar putea introduce X. şi X. pe acest din urmă teren. acesta din urmă a constituit la 23 septembrie 1996 un drept de uzufruct în favoarea lui A. a vândut cota sa indiviză către X.00-11. W. proprietarul terenului pe care se face această trecere. ce apărări ar putea formula pârâtul spre a obţine respingerea ei. sub condiţia de a urma studiile universitare. solicită vânzătorului să îi asigure accesul la stradă. X. X. totodată.

Arătaţi argumentat ce fel de acţiune ar putea să introducă X. 64 . pentru a intra în posesia sumei pretinse şi evaluaţi şansele de admitere a acestei acţiuni.casa de locuit. B il gaseste pe X instalat in casa impreuna cu intreaga lui familie. a) Intre A si B intervine la 18. şi Y.1995 un contract de uzufruct viager cu privire la un imobil. cosiderandu-l pe B doar un detentor precar ce nu are calitatea procesuala activa necesara.. proprietatea lui A.Avocatul paratului cere instantei introducerea in cauza a lui A . aratati ce actiuni ar avea la indemana B ( titularul dreptului de uzufruct). Cerinte : 1) Analizati apararea paratului conform careia uzufructuarul are calitatea unui detentor precar. In septembrie 1997. B este nevoit sa formuleze actiune in justitie impotriva lui X .2003) 5.obiect al uzufructului – ar fi fost ocupat de A (nudul proprietar). la intoarecerea din concediul petrecut in strainatate.10. 2) Ce fel de actiune are la indemana uzufructuarul impotriva tertilor ? 3) Dar nudul proprietar ? b) In situatia in care imobilul. pretinzand ca ar fi adevaratul proprietar al imobilului.(stete ex. solicitand sa i se lasa in deplina posesie imobulul respectiv.

1992 cu X instrainarea apartamentului lor.1970 A dobandeste .10. aratand ca este in masura sa-i ofere lui B – ca si despagubiri. In primavara anului 1972. In cursul dezbaterilor. B ii interzice sa mai travereseze altfel dect pe jos curtea sa.dreptul de a trece pe jos prin curtea vecinului sau B pentru a avea acces spre padurea din apropiere. Intrucat cei doi proprietari vecini nu reusesc sa ajunga la un acord amiabil.6. Cerinte : 65 . B deschide o a doua fereastra spre proprietatea vecinului sau.2002. In primavara anului 2000. Cerinte : a)Il poate obliga instanta pe B sa accepte parcela da teren ca despagubire? b) Se poate naste un drept de servitute din datele spetei ? 8.612 C.10. cu ocazia unor reparatii majore la casa sa.o parcela de teren pe care o detine in sat.In 1999 intervine decesul lui AB. de 40/30 cm.in plus. a) Intre A si B intervine la 14.616 C. intrucat au dimensiuni relativ reduse. cu clauza de a continua sa locuiasca in imobil. B isi motiveaza impotrivirea pe faptul ca nu intotdeauna drumul lui A catre calea publica este impracticabil. Cum se poate apara B fata de aceasta acuzatie ? b)La 12. mostenitorul lui A. paratul cere respingerea actiunii pe considerentul ca reclamantul nu a dovedit prejudiciul suferit . in urma unei inundatii. AC introduce o actiune in justitie impotriva acestuia pentru apararea dreptului sau de a folosi intreaga locuinta. A solicita instantei sa se pronunte in legatura cu nasterea unui drept de trecere in favoarea sa. la distanta care-i permite o vedere panoramica a proprietatii reclamantului. de asemenea. X.06. In primavara anului 2003. la fiecare sfarsit de saptamana se indreapta cu respectivul mijloc de transport spre padure. in temeiul art. 2)Exista vreo diferenta in ceea ce priveste solutionarea lor in fiecare caz in parte? 9. constatand ca o portiune din terenul sau este grav deteriorata datorita urmelor adanci lasate de rotile trasurii lui A.1970 o intelegere consemnata printr-un inscris sub semnatura privata privind deschiderea de catre B a unei ferestre spre proprietatea apartinand lui A la o distanta mai mica decat cea prevazuta in Codul civil. ii pune in vedere lui B ca nu a respectat titlul de constituire a servitutii . A isi cumpara o trasura si impreuna cu familia sa.civ.Un an mai tarziu. A il actioneaza in justitie pe B in temeiul art.10. Sotii AB si AC au contractat la 15.. A ii cere vecinului sau B un drept de trecere pe proprietatea acestuia. acesta depinzand de sezoanele ploioase. pentru a avea acces la drumul public. pana la sfarsitul vietii lor. Cerinte : Analizati apararea lui B. Solutionati cererea introdusa de A. fiind deschise in peretele podului casei sale. Cum il sfatutiti pe A sa procedeze ? Cerinte: I)Identificati problemele de drept comune celor doua ipoteze (a si b). La 15. B invedereaza instantei ca ferestrele respective nu intra sub incidenta prohibitiei legale invocate de catre A . 7.printr-un contract inheiat sub semnatura privata.civ. solicitand obligarea paratului de a inchide ferestrele pe care le-a deschis cu nerespectarea distantei de 19 decimetri si . iar X se instaleaza intr-o parte a imobilului.

reclamantul arata ca B nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul mentionat. b)Ce actiune are la indemana A pentru apararea dreptului sau?Solutionati cererea lui A. de a respecta folosirea de catre A – cu titlu viager. reclamantul A a solicitat rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare a unui imobil -casa de locuitincheiat cu paratul B. Ea se trasnmite in mod pasiv mostenitorilor debitorului si in mod activ mostenitorilor creditorului.1998. fara a se transmite dobanditorilor cu titlu particular ai fondurilor debitorului si creditorului. A demonstreaza cu martori ca paratul ii aplica rele tratamente cu scopul de a-l determina sa paraseasca imobilul. Cerinte : a) Rezolvati problemele de drept din speta. Obligatia exista independent de posesia unui imobil de catre creditor. in decembrie 1973 A decedeaza . care sunt asociati la o firma de constructii. b)Solutionati speta potrivit legislatiei actuale. dreptul de uz real si servitutea reala . iar mostenitorii lui nu sunt de acord sa perfecteze contractul cu B.08.se hotarasc sa inceapa lucrarile de construire a unui imobil tip vila pe terenul care a fost donat de parintii lui Ab acestuia in 1995.a)Calificati natura juridica a actiunii lui AC si termenul inlauntrul caruia poate fi introdusa cu succes. Literatura juridica Comentati urmatoarele citate: a)”Rezumam aici deosebirile dintre obligatia personala. Imediat dupa incheierea respectivului act juridic. Dreptul de uz exista de asemenea independent de posesia unui imobil de catre uzuar.1290/25. Prin actiunea inregistrata sub nr. Cerinte: a)Calificati dreptul pe care il are reclamantul asupra imobilului in litigiu. Dreptul nu se transmite in 66 . cu observarea legilor aplicabile.x/2000depusa la judecatoria sectorului y din Bucuresti.1972 un antecontract de vanzare-cumparare cu privire la un teren intravilan proprietatea lui A. a) In anul 2000. O parte din materialele de constructie au fost donate de catre nasii familiei A. in 1976 acesta formuleaza o actiune in justitie pentru a fi recunoscut ca proprietar asupra imobilului format din teren plus constructie. c) Solutionati cererea introdusa de AC. asupra constructiei. Ea poate avea drept obiect principal o prestatie pozitiva.a) Intre A si B s-a incheiat la 15. 10. 2) Raspundeti la aceeasi cerinta pentru ipoteza in care materialele de constructii ar fi fost procurate de catre AB inca din anul 1998. si anume. sotii AB si AC – proaspat casatoriti. 11. b)Precizati ce drept poate invoca paratul pentru a-si motiva ocuparea imobilului .10. cealalta parte urmand a fi achizitionata de catre soti impreuna. contract autentifiat sub nr. urmat de predarea ternului si de plata pretului.a unei camere plus dependinte din imobil. astfel incat. Cerinte : 1)Prezentati ce dreptuiri au sotii asupra terenului si respectiv. 12. III. In motivarea cererii sale. B incepe lucrarile la construirea unei case de locuit. Insa proprietarul imobililui lovit de acest drept nu poate fi tinut la o prestatie pozitiva.

sa aseze un uluc sau un conduct de apa sau sa strice peretii. sa schimbe configuratia externa a casei supusa uzufructului..Nimic uimitor in asta. daca cel initial a devenit insuficient. sa-i imbrace in tapete.p828-860.Baicoianu)31 b)”Servitutile au fost inventate pentru marirea utilitatii anumitor bunuri. pentru a-l menaja pe vecinul sau in legatura cu privelistea de care de bucura.op. precum: hambare. El n-ar putea insa..Dupa prima conceptie. de exemplu stabilimentul industrial reclamand....Rosetti-Balanescu.402-403 31 32 67 .637 Codul ( francez. dar se transmite in schimb tuturor dobanditorilor.mod pasiv mostenitorilor proprietarului grevat.Alexandresco. aceasta ne mai insemnand a se folosi. Servitutea de trecere (subl. a C.. ca si dreptul de uz..cit. pe cale de consecinta. cat si pentru cultura cartofilor.cit.n. 33 D. fara a tinge forma lucrului.op. de exemplu: sa zugraveasca peretii imobilului.. cei doi termeni par sinonimi.rom. dupa parerea tuturor. transformarea unui imobil de locuit intr-un loc de exercitare a unei profesii nu presupune intotdeauna amenajari ale materiei sau ale formei.ar prefera sa aiba fereste mari sau mici.. el n-ar putea sa darame o cladire.Al. fie ca stapanul casei. este perpetua prin natura ei si nu poate fi cedata independent de fond.. “(C.. . A fortiori.art. sau vice-versa. sa sfarseasca constructiile incepute de altii in acest scop.fara consimtamantul nudului proprietar.”( D. de vreme ce controversele dateaza din dreptul roman iar autorii Codului civil au refuzat sa le transeze. cu titlu universal sau particular ai imobilului.Astfel este servitutea de prospect care impiedica un proprietar de a construi sau planta . a unui zacamant.. I. etc.sa sa taie copacii roditori.Felul serviciului pe care fondul aservit il face fondului dominant nu este determiant de lege..cit.p... poate varia de la caz la caz.”(M..G..G. el n-ar putea.Ripert)32 c)Uzufructuarul “ar putea.Ripert.Proprietarul poate reclama trecerea atat pentru exploatarea unei cariere. Servitutea reala.Alexandresco)33 d)”Sarcina de a conserva substanta...( art. Insa . si a fortiori.. sa aseze parchete.) nu se mentioneaza decat uzul si utilitatea. servitutea necesita posesia unui imobil .vol.El n-ar putea..In art.. .. Uzufructuarul ar putea insa. cel putin dupa unii.n) este acordata de lege in virtutea exploatarii fondurilor..III.Planiol. nici distributia interioara a partamentelor. salva rerum substantia.Hamangiu. dupa parerea tuturor.Conceptia functionala este mai restictiva: ea impune conservarea <manierei de a fi intr-unanumit fel a lucrului>..op.. sa transforme o vie sau o livada intr-un pamant de aratura. prilejuieste discutii doctrinalede cea mai mare densitate.576 C. Doua conceptii principale ale substantei se opun: cea materiala si cea functionala. Proprietarul unui fond inchis este liber sa-l exploateze cum doreste si a-i aduca orice inovatie pe care o considera utila. cosare. deci. etc. substanta de conservat ar putea fi materia din care se compune lucrul sau forma sa constitutiva.Tot astfel. sa faca modificarile care.Al.civ.exploatarea industriala trebuie luata in considerare in acelasi fel cu exploatarea agricola.Astfel... el n-ar putea sa mareasca sau sa micsoreze ferestrele imobilului.. daca aceasta ar fi mijlocul de a trage foloase mai mari din produsul fondului.558). ar tinde numai a-l imbunatati si a-i mari valoarea.. neque villam diruere.Multe schimbari de destinatie par a fi astfel posibile. fie ca pentru aceasta ar trebui sa se atinga de peretii cei grosi. un nou pasaj de trecere . .284 M.Baicoianu. de a mari. ci a abuza de folosinta sa.El ar putea chiar sa cladeasca o uzina pe fondul supus uzufructului. in principiu.Rosetti-Balanescu. . I. a unui stabiliment industrial.-n.Se recunoaste in mod unanim ca servitutea poate fi stabilita pentru simplul agrement al fondului dominant. nu poate avea ca obiect principal o prestatie personala pozitiva si nu se transmite mostenitorilor proprietarului care nu iau posesia imobilului grevat.p.Trebuie mers chiar mai departe.Hamangiu.Planiol. sa faca constructiile necesare la folosinta sa..

3.Sistemele de publicitate imobiliara existente de-a lungul timpului in tara noastra: 2.sunt savarsite in locuri publice .p. 2.Sistemul cartii funciare.. 36 A se vedea C.Notiunea de publicitate desemneaza “modalitatile prin care anumite acte sau operatiuni juridice sunt aduse la cunostinta publicului ori.Stoica.V.5. Publicitatea imobiliara si noile carti funciare. Drepturile reale principale”. 2. p.cit. 2.2000. C.7/1996. 2. 2.cit. Bucureşti. Bîrsan.l.<ansamblului principalelor calitati care fac lucrul potrivit pentru un anumit uzaj>.Sistemul de publicitate al registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni.Sistemul intermediar al cartilor de evidenta funciara .I. PUBLICITATEA IMOBILIARA I. Ed. fata de aspectul ca in materie imbiliara posesiunea nu valoreaza titlu de proprietate .asigurarea certitudinii juridice a operatiunilor imobiliare.Edit press MIHAELA s.p. vol.p339 si autorii citati la nota 1.dupa caz.Sistemul intermediar al cartilor de publicitate funciara.Bucuresti. in mod public. aceste interpretari sfarsesc prin a interzice schimbarile in folosinta lucrului.In mod insensibil.op.2004. 1. Drept civil. ALL Beck.realizarea opozabilitatii fata de terti a actelor juridice constitutive sau translative de drepturi reale imobiliare.Atias. „Drept civil. 2.1. ”(C.prin registre special tinute de autoritatile statale. in vederea ocrotirii intereselor titularilor de drepturi reale imobiliare si cele legate de asigurarea circulatiei lor in conditiile legii”.2.36 Necesitatea publicitatii imobiliare: .78.r.Bucuresti.Scurte precizari teoretice. Drepturile reale principale”..269-305.Sistemul mixt al noilor carti funciare reglementat prin Legea nr. .op.465-553.Atias)34 Bibliografie minimala 1. M..137-138. cu sau fara participarea acestuia”.4. 2001.Nicolae.35 Prin publicitatea imobilara intelegem “totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care s edetermina situatia materiala si juridica a bunurilor imobiliare . 34 35 68 .Humanitas.C.Barsan.p.

40 c).37 L 7/1996).27 L 7/1996).3 L 7/1996). 40 Ibidem. faptele sau raporturile juridice referitoare la imobilelel cuprinsein carte funciara). aprobate prin Ordinul ministrului de stat.28 L 7/1996. 39 M. -Posesor tabular : persoana inscrisa in cartea funciara . la inregistrarea cererii sale era inscris sau urmeaza sa fie inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza a fi facuta (art.6. 37 69 . Instructiunile privind infiintarea cartilor funciare cu caracter nedefinitiv.Cuprinsul cartilor funciare. exceptie: art. p.134.a).nr. partea I .c)institutia juridica care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza in mod unitar publicitatea drepturilor reale imobilare prin cartile funciare.Sediul materiei: Legea nr.O. exceptie art.Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. modificata primn legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare37.84 din 23 februarie 1998. 2. b)-Principiul relativitatii: inscrierea unui drept in cartea funciara se poate face numai impotriva celui care. reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor .1 alin.cit. a)-Principiul publicitatii integrale: in cartea funciara trebuie inscrise toate drepturile reale. numita in raport cu cel care dobandeste dreptul si antecesor tabular. p. e)Principiul prioritatii inscrierilor: ordinea inregistrarii cererilor determina rangul inscrierilor (art.24 L 7/1996). daca in momentul dobandirii dreptului nu a fost notata in cartea funciara vreo actiune prin care se contesta cuprinsul ei sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala. 38 Publicat in “Monitorul oficial”.nr.50-52 L 7/1996). c)Principiul legalitatii :judecatorul va incuviinta inscrierea in cartea funciara dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege( art.. cu sau fara constructii( art. actiunile in justitie . economica si juridica prin care s erealizeaza identificarea. aprobat prin Ordinul ministrului de stat.Principiile noilor carti funciare.op. b). indiferent de destinatia lor si de proprietar(art.653 din 22 iulie 2005.se modifica sau se stinge un drept real (si in unele cazuri si drepturile de creanta . ministrul justitiei nr. d)Principiul opozabilitatii fata de terti a inscrierilor in cartea funciara:dobandirea.(art.247/2005. operatiunile materiale si cele juridice prin care se constituie.61 din 26 martie 1996. Ipoteza este urmatoarea: Publicata in “Monitorul oficial” nr. ministrul justitiei nr. -Drept tabular : drept real imobiliar inscris in cartea funciara.28 L7/1996.b)registru funciar. -Imobil:parcela de teren.1330/C/1999 ( nepublicate). f)Principiul fortei probante absolute a inscrierilor de drepturi reale in favoarea tertilor (principiul publicitatii materiale a cartilor funciare): cuprinsul cartilor funciare se considera exact in folosul acelora care au dobandit un drept real cu titlu oneros sau gratuit .1 L7/1996).304. iar cel care urmeaza sa fie inscris este succesorul tabular .Notiuni terminologice: -Carte funciara:a)inscris sau document de publicitate imobiliara.34 si art. se transmite .Nicolae. modificarea au stingerea unui drept real imobiliar nu poate fi opusa tertilor decat dupa inscrierea in cartea funciara(art. precum si a celorlator bunuri imobile de pe intreg teriroriul tarii.39 -Cadastrul general:sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica.27 L 7/1996). publicata in M.2371/C/199738.

Intre A.(art. constituirea. 70 .2 se precizeaza ca dca un drept real se stinge.34. Ulterior. Art . constituirea. aceasta ultima stramutare fiind singura urmata de inscrierea in cartea funciara.la 10. dobanditor de buna credinta.1999 un contract de vanzare –cumparare printr-un act sub semnatura privata cu privire la un apartament situat in Bucuresti. in calitate de cumparator se incheie la 25.7.( antecesor tabular) (posesor tabular) (succesor tabular de bunacredinta) Primus -----------------------> Secundus ----------------------------> Tertius transmitere nevalabila drept real transmitere valabila drept real cu titlu gratuit sau oneros Inscriere inexacta =beneficiarul regulii art.44 Regulament: a)-intabularea:este operatiunea prin care transmiterea. A doneaza acelasi apartament lui C. b)Actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara. in scopul de a le face opozabile tertilor sau numai de a le aduce la cunostinta acestora( art.art.02.Rezolvati urmatoarele spete. 37.95 96. 1.97 Regulament). b)-inscrierea provizorie: este operatiunea prin care transmiterea.Art II. modificarea sau stingerea unui drept real devine opozabila tertilor de la data inregistrarii cererii de inscriere.10. titularul este obligat sa predea inscrisurile necesare radierii. 2. indreptata impotriva tertului care a dobandit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau a fost de rea-credinta la incheierea actului. 38 2. c)-notarea : are ca obiect actele. faptele sau raporturile juridice referitoare la drepturile reale intabulate si la titularii lor.5 reglementeaza actiunea in prestatie tabulara speciala.dobanditorul anterior va cere astfel instantei sa acorde inscrierii sale rang preferential. in calitate de vanzator si B. avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturiloe reale (art.28 L 7/1996).90.29 L 7/1996 prevede cacel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie un drept real este obligat sa predea toate inscrisurile necesare inscrierii. Precizati mijlocul juridic prin care B poate obtine recunoasterea dreptului sau asupra imobilului in cauza. dobanditorul intrand in posesie la cateva zile de la semnarea actului. Alin.modificarea sau stingerea unui drept real devine opozabila tertilor. a)Actiunea in prestatie tabulara. iar in alin.3 se prevede posiblitatea ca prin instanta sa se suplineasca consimtamantul celui care refuza sa predea inscrisurile. sub conditie si in masura justificarii ei. In alin.28 L7/1996. tinand cont de faptul ca C ii opune lipsa formei autentice a titlului lui B precum si neideplinirea formalitatilor de publicitate.2000.28 L 7/1996).Inscrierile in cartea funciara-art. Actiunile de carte funciara.8.

A si B au incheiat un contract de vanzare-cumparare cu privire la un teren: partile s-au inteles ca la data autenrificarii contractului sa se plateasca o parte din pret..18/1991. la 12. intrucat urmareste sa obtina desfiintarea cotractului pe motivul neindeplinirii d ecatre B a unei obligatii contracutale.2002.10 2002 A – in calitate de vanzator – si B – in calitate de cumparator.2. este interesat sa solicite pe cale judecatoreasca desfiintarea contractului incheiat intre autorul sau si B in anul 2000. mostenitorul lui A.136 Regulament. sumade 30 de milioane lei. urmand ca restul de 18 milioane lei sa fie platit peste un an de zile. La 18. intre A si B intervine un contract de vanzare –cumparare referitor la o casa de locuit plus terenul aferent. operatiune urmata d eintabularea dreptului pe numele cumparatorului. 3. in suprafata de ha. considerati ca se va putea solicita ulterior inscierea in cartea funciara in mod separat a acestor portiuni de 10 ha ? ( a se vedea art.) 5. prin incheiere motivata. judecatorul de carte funciara.6 din Legea nr. a)Cum se va face intabularea in cartea funciara cu caracter nedefinitiv a dreptului de proprietate respectiv ? b)Avand in vedere ca partile au folosit si cultivat fiecare cate 10 ha de teren . prezentand si certificatele de atestare fiscala din care rezulta ca imobilul se afla in patrimoniul lui A din 1970. si anume. B si C au cumparat un teren agricol in comuna Lunca .o4. jud.2003 A va solicita sfatul in calitate de avocat . Instrainatorul A sustine ca a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in virtutea art..18/1991.A. Este legal refuzul judecatorului ? Argumentati. La15. respinge cererea de intabulare. intrucat nu a prezentat ordinul prefectului de atribuire a terenului aferent gospodariei. X. efectuandu-se totoodata si inscrierea in caretea funciara a acestei tranzactii. in cote egale.s-au prezentat la notarul N pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare a unei case si a terenului aferent Notarul consemneaza ca instrainatorul isi dovedeste calitatea de proprietar al imobilului invocand o posesie neintrerupta de peste 30 de ani.. Cum il sfatuiti pe A sa actoineze ? b) B stramuta cu titlu gratuit dreptul sau de proprietate asupra imobilului rspectiv asupra lui C .11.T. Ce motive poate invoca X si care este modalitatea juridica de a actiona ? Bibliografie minimala 30 71 . Judeacatorul de carte funciara refuza insa efectuarea intabularii.36 ali.10 . a) La 10. invocand lipsa de dovada a dreptului de proprietate a instrainatorului. conform art.2000. Cerinte : a) Considerati ca plata partiala a pretului trebuie mentionata in actul notarial de autentificare ? b) Cum se va proceda la intabularea in cartea funciara intr-o asemenea situatie ? Este nevoie de o mentiune speciala? 4. Este legala respingerea cererii de intabulare ? 6.23 din Legea nr. pe considerentul ca vanzatorul nu si-a dovedit dreptul de proprietate. A si B se prezinta la biroul de carte funciara de pe langa judecatoria x pentru intabularea dreptului de proprietate referitor la o casa plus terenul aferent gospadariei: cererea de intabulare este insotita de contractul de vanzare –cumparare autentificat si de masuratorile cadastrale.

1.C. Bîrsan, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Ed. ALL Beck, Bucureşti, 2001,p.339-346. 2. M.Nicolae, Publicitatea imobiliara si noile carti funciare,Edit press MIHAELA s.r.l.,Bucuresti,2000,

APARAREA DREPTURILOR REALE PRINCIPALE I.Scurte consideratii teoretice Trebuie facuta distinctia intre apararea dreptului de proprietate si apararea celorlator drepturi reale. 1.Mijloace de aparare: a)-Constitutia prevede garantarea dreptului de proprietate precum si interdictia unor masuri de trecere fortata in proprietatea statului; b)-in dreptul civil proprietatea este aparata prin mijloace nespecifice ( ex.; actiuni in anulara sau nuluitastea unor contracte, actiuni personale nascute din contracte et.) si mijloace specifice(actiunea in revendicare). 2.Actiunea in revendicare.Definitie : este acea actiune reala prin care proprietarul neposesor cere restituirea bunului de la posesorul neproprietar sau de al detentorul precar.41 Fundamentul actiunii inrevendicare este dreptul de proprietate, iarscopul actiunii este recastigarea posesiei, ca atribut al dreptului. 2.1.Caracterele actiunii: -este reala(se intemeiaza pe dreptul de proprietate) -este petitorie ( spre deosebire de actiunile posesorii). 2.2.Conditii de exercitare. 4 Reclamantul trebuie sa fie titularul exclusiv al dreptului de proprietate. 5 In materia trecerii unor bunuri imobile in proprietatea statului in perioada 1945-1989, s-a pus problema daca instantele au dreptul de a se pronunta asupra legalitatii modului de trecere in proprietatea statului; aceasta chestiune se raporteaza la legile speciale : L nr.112/1995 si L nr.10/2001. 2.3.Felurile actiunii in revendicare: - imobiliara Fata de detentorul precar, proprietarul neposesor mai are la indemana o actiune: cea personala,de rstituire a bunului, nascuta din contract.
41

72

-mobiliara. Regimul lor juridic este diferit in ceea ce priveste proba dreptului de proprietate si identic in ceea ce priveste imprescriptibilitatea si efectele lor. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare mobiliara si imobiliara decurge din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate. 2.4.Actiunea in revendicare imobiliara.Proba. Intr-o actiune in revendicare, reclamantul trebuie sasi dovedeasca dreptul sau de proprietate. In materie imobilara notiunea de titlu are doua acceptiuni; -lato-sensu : temeiul juridic (acte juridice unilaterale sau bilaterale, fapte juridice )al invocarii dreptului sau, din care sa rezulte concluzia existentei valabile a dreptului; proba va varia in functie de izvorul juridic pe care isi intemeiaza dreptul sau (actul sau faptul juridic stricto-sensu). -stricto-sensu : prin titlu se intelege instrumentul probationis. Toate mijloacele de proba sunt prezumtii, va castiga cel care invoca in favoarea sa o prezumtie mai puternica;singura prezumtie absoluta este uzucapiunea. Fata de dificultatile teoretice si practice de proba a dreptului de proprietate, practica judecatoreasca a conturat urmatoarele reguli sintetizate in tabelul de mai jos :

Dovada dreptului de proprietate Nici o parte nu are titlu Una din parti are titlu

Reclamantul titlu

Paratul posesie

Solutia Compararea celor doua posesii ; va castiga partea care va invoca o posesia mai caracterizata. Reclamantul va castiga daca data titlului este anterioara posesiei paratului( datorita caracterului absolut al dreptului real ) Actiunea reclamantului va fi respinsa. -daca provin de la acelasi autor va castiga partea care a efectuat formalitatile de publicitate(si ambele titluri sunt cu titlu oneros 42) sau partea care are titlul cu data mai veche; -daca provin de la autori diferiti se vor compara drepturile de proprietate ale acestora.

-//- -//Ambele parti au titluri.

titlu

titlu titlu

In acest tabel, notiunea de titlu se refera la acceptiunea de instrumentum probationis. daca al doilea titlu este inscris in cartea funciara dar este o liberalitate, conform art.30 L 7/1996,primul dobanditor cu titlu oneros va putea obtine o inscriere cu rang preferential( actiune in prestatie tabulara speciala).
42

73

2.5.Actiunea in revendicare mobiliara.In materie mobiliara proba dreptului de proprietate prezinta anumite particularitati : - posesia instituie o prezumtie absoluta de proprietate pentru posesorul de buna-credinta; - actiunea in revendicare nu este posibila in conditiile art.1909 alin.1. Actiunile in revendicarea bunurilor mobile pot fui reprezentate astfel:

Temeiul juridic Art.1909 alin.1 C.civ. Art.1909 alin.2 C.civ. Art. 1910

Reclamantul Proprietarul care s-a desesizat in mod voluntar de bun. Proprietarul care a pierdut sau caruia i s-a furat bunul Proprietarul care a pierdut sau caruia i s-a furat bunul. Proprietarul -neposesor

Paratul Posesorul de buna-credinta si cu titlu oneros al bunului. Posesorul de buna-credinta si cu titlu oneros al bunului. Posesorul de buna-credinta si cu titlu oneros al bunului acizitionat la”balci,targ sau vindere publica” Posesorul de rea-credinta Detentorul precar Hotul Gasitorul

Solutia Actiune in revendicare inadmsibila. Actiune in revendicare admisibila in 3 ani. Actiune in revendicare conditionata de restituirea pretului catre parat. Actiune in revendicare imprescriptibila.

Art.480 s.u.C.civ. (dreptul comun)

2.6.Efectele actiunii in revendicare. a)-restituirea lucrului: liber de orice sarcini; b)-restituirea fructelor: numai posesorul de rea-credinta ; c)-cheltuieleile facute cu lucrul: - necesare-se restituie - utile-se restituie in masura sporului de valoare -voluptuarii-nu se restituie daca nu maresc valoarea lucrului. 3.Actiunea negatorie. -reclamantul:titularul dreptului de proprietate; -paratul:titularul unui drept real-uzufruct,uz,abitatie, superficie; -obiectul actiunii:negarea dreptului real al paratului asupra imobilului proprietatea reclamantului ; -este imprescriptibila extinctiv, dar prescriptibila achizitiv. 4.Actiunea confesorie.

74

-reclamantul: cel ce se pretinde titularul unui dezmembramant al dreptului de proprietate; -paratul:detinatorul sau proprietarul imobilului; -este prescriptibila in termenul de 30 de ani.

II.Rezolvati urmatoarele spete. 1. La 23 februarie 1998, la câteva ore după ce cumpărase un radiocasetofon primind în acest sens o factură doveditoare de la un magazin specializat, A. îl pierde în zona centrului Capitalei. B. îl găseşte şi îl aduce la el acasă, folosindu-l în interes propriu. Nemulţumit de uzura acumulată în timp, la 18 februarie 2001, B. se duce la talcioc unde se înţelege cu X. asupra condiţiilor şi preţului de vânzare a radiocasetofonului. Deoarece X. nu avea asupra sa suma cuvenită cu titlu de preţ, predarea radiocasetofonului de la B. la X. are loc după 5 zile, când se plăteşte şi preţul. În ziua executării celor două prestaţii, A. află identitatea celui care a găsit radiocasetofonului şi se deplasează la domiciliul acestuia cerând restituirea, însă B. îl informează că l-a predat deja lui X. Peste alte 5 zile, A. introduce împotriva lui X. o acţiune prin care solicită restituirea radiocasetofonului în deplină proprietate şi posesie, depunând la dosarul cauzei factura de provenienţă a bunului şi consemnând în mod irevocabil la dispoziţia pârâtului o sumă egală cu preţul la care acesta din urmă a cumpărat bunul. Ce soluţie va pronunţa instanţa şi cu ce motivare? 2. Sotii AB si AC locuiesc impreuna de peste zece ani in casa din strada Orhideei nr.69, Bucuresti.In vara anului 2002, pe cand se intorceau din vacanta, spre surprinderea lor l-au gasit instalat in casa pe X, un var indeparatat de-al domnului AC; intrusul reclama un drept asupra imobilului, al carui temei ar fi un testament redactat de T la 12.10.1989. In consecinta, AB formuleaza o actiune in revendicare impotriva lui X, prezentand ca titlu de proprietate contractul de vanzare –cumparare datat 14.11.1990, incheiat intre el si sotia sa , pe de o parte ( in calitate de cumparatori) si T, pe de alta parte ,in calitate de vanzator. Cerinte: a) Solutionati cererea introdusa de catre AB,cu precizarea problemelor de drept inerente.. b) Rezolvati speta in conditiile in care obiectul revendicarii l-ar fi constituit un tablou, sustras de X din casa familiei AB. c)Rezolvati speta in situatia in care AB, AC si X ar fi cumparat impreuna – in cote parti egaleimobilul de la T. 3. Gradinarul A ingrijeste curtea si gradina lui B de peste treizeci de ani.In primavara anului 1972 i s-a defectat masina de tuns iarba , astfel incat ii cere permisiunea lui B sa foloseasca masina acestuia , pentru asi putea onora obligatiile de serviciu fata de ceilalti proprietari din cartier. La scurt timp, B decedeaza , iar mostenitorul sau,X, afla abia in 2002 – citind o scrisoare mai veche de-a tatalui sau- ca utilajul respectiv se afla inca la A.Datorita valorii sentimentale a bunului respectiv, ii pune in vedere batranului gradinar sa il predea. A se apara , fiind sfatuit de nepotul sau, student la Drept, sa sustina ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune, in favoarea sa implinindu-se teremnul de treizeci de ani stipulat de art.1890 C.civ.

75

x/12. se refera exclusiv la bunuri imobile. aflandu-se la acea data in proprietatea tatalui lor. B se apara invocand articolul 973 C.223/1974. Bucuresti. sector 1. b) Care considerati ca era functia deciziei administrative ? c) Solutionati cererea introdusa de reclamanta. 4 din Decretul nr. Are vreo imortanta buna sau reaua credinta a acestuia ? c d 4. de asemenea . iar in calitate parat ar fi fost chemat in judacata mostenitorul acestuia. invocand rolul sau activ in cadrul procesului civil. Cerinte : a) Precizati modul si momentul transferului dreptului de proprietate asupra imobilului. Reclamanta invedereaza instantei ca nici ea. nefiid . si afirmand. 6.01. bancher sau mare comerciant. solicitand sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie bunul respectiv . in aceste conditii. detinea imobilul in temeiul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.din strada Roma. nr. decedat in anul 1989 si cae.1230/1960. . Consilierul juridic al paratei sustine ca in evidenta Consiliului imobilul figureaza ca trecand in proprietatea statului in baza Decretului nr. pe acest tmei.92/1950 .A intenteaza o actiune in justitie impotriva lui B la 12.Ia aceste conditii.Civ. intrucat acesta era in acea perioada asistent universitar la Facultatea de Filosofie. La 15. Cerinte: a a)Solutionati actiunea in justitie introdusa de X. si care figura in listele –anexa la decret la pozitia 190.16. 76 .2000 solicitand instantei ca paratul sa fie obligat sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie un imobil. paratul a intrat in mod nelegal si abuziv in posesia imobilului. Y.223/1974. reclamantii arata ca imobilul a fost nationalizat prin Decretul nr. reclamantii A si B au actionat in justitie Consiliul general al municipiului Bucuresti pentru a le lasa in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in strada Zorilor. un imobil trecea in proprietatea statului pe data emiterii unei decizii administrative. iar parata nu a fost in masura sa produca o dovada in acest sens.casa de locuit. compus din parter plus doua nivele. Cerinte : a) Ce solutie pronunta instanta? b) Considerati ca solutia depinde de un anumit aspect.10. faptul ca in realitate contractul produs de reclamant este fata de el un res inter alios acta . Instanta.neprecizat in speta ? 5. asadar.11. industrias. in ceea ce priveste sustinerea paratului.In sustinerea pretentiei sale.1976. la randul sau. la data de 10.09.1996.32. dupa cinci ani de la incheierea acestui contract . In motivarea actiunii. nr. a) Prin actiunea civila nr. A si B sustin ca Decretul nr. b b)Rezolvati speta in ipoteza in care gradinarul ar fi decedat . reclamantul produce contrctul autentic de vanzare-cumparare prin efectul caruia a dobandit proprietatea asupra imobilului si evidentiaza ca. care.X. pentru a i se lasa in deplina proprietate si linistita posesie imobilul. X. A formuleaza o actiune in justitie impotriva Consiliului general al municipiului Bucuresti. nu ii este opozabil.92/1950 a fost aplicat gresit cu privire la proprietatea autorului lor. nici autorul ei nu au luat cunostinta de existenta unei asemenea decizii adminstrative. Reclamanta isi dovedeste dreptul sau de proprietate pe baza testamentului olograf al tatalui sau.1996. X afirma in fata instantei ca uzucapiunea reglementata prin 1890 C. constata ca potrivit art.civ. X introduce o cerere de chemare in judecata a lui A.

92/1950 si a listelor-anexa in Buletinul oficial. cu doua saptamani inainte de publicarea Decretului nr. El nu mai poate insa exercita acest dreot in legislatia actuala. etc.02. 77 .771. La 15. astfel incat respinge actiunea formulata.civ.1444.509.12. paratul solicita instantei introducerea in cauza a unitatii de administrare a cladirilor din fondul de stat. Cerinte : 1)Aratati care sunt motivele de apel care pot fi sustinete de reclamanti. asupra caruia reclamanta sustine ca are un drept de proprietate rezultand contractul de vanzare-cumparare . Juristul chematei in garantie nu contesta faptul ca ICRAL-ul nu detine un titlu de proprietate .care reglementeaza situatia juridica a imobilelor cu destinatia de locuinte trecuta in proprietatea statului-. inainte de data publicarii sale. Lectura juridica.Instanta constata ca data introdecerii actiunii de revendicare.III din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva si care. pentru ca garantiile si cauzele de precadere admise de lege. a unu bun intrat.1960. in articolul III prevedea :”dreptul la actiune avand ca obiect restituirea .. autentificat si transcris in registrul de transcriptiunui la 10.ICRAL.111/1951. se prescrie prin doi ani socotiti da la data cand a avut loc intrarea in posesie. de peste treizeci de ani. 2)Solutionati apelul. fie in cadrul procedurii prevazute de Decretul nr. nr. a intrat deja in vigoare Legea nr.Ar fi fost diferita solutia ? c) Rezolvati speta in ipoteza in care . in aceea a unei organizatiii cooperatiste sau a oricarei organizatii obstesti.1694. III. fiind de stricta interpretare.1322.1700 c..1323. strada Apusului.1377. . juristul solicita sa se constate ca imobilul a trecut in proprietatea statului ca urmare a aplicarii Decretului nr. recalamantii au formulat apel. adica: in cazurile art. In subsidiar. in natura sau prin echivalent. In cadrul apararii. in posesia statului. Comentati urmatoarele citate: a) “ La Romani posesorul putea sa exercite dreptul de retentie asupra imobilului revendicat.218/1960.112/1995.1618.1619.” Cerinte : a) Analizati apararea chematei in garantie. decat in cazurile anume statornicite de lege. dupa rigoarea principiilor.08.218 /1960 pentru modificarea Decretului nr. b) Precizati care sunt problemele de drept ridicate prin aplicarea art.care i-a reparizat imobilul in litigiu. retentia nu poate fi admisa.Impotriva acestei sentinte. c) Solutionati actiunea introdusa de reclamant.11/1997. fie fara nici un titlu.1999 A formuleaza o actiune in justitie impotriva Societatii comerciale “X” pentru a elibera imobilul situat in Bucuresti. imobilul ar fi fost donat reclamantilor printr-un contract autentificat si transcris in registrele de transcriptiuni. insa considera ca statul a dobandit dreptul de proprietate prin posesia indelungata. 7. b) Rezolvati speta in ipoteza in care actiunea ar fi fost introdusa dupa intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr.

b) trebuie sa indeplineasca masuri de publicitate a gajului lor general asupra bunurilor debitorului. ea nu invoca nicidecum un efect absolut al titlului. iar adevaratul proprietar are dreptul de redobandire( rem suam vindicandi).. TESTE GRILA 1)Creditorii chirografari : a) suporta efectele tuturor actelor incheiate de debitorii lor cu tertii.. ca posesorul.) Pentru a justifica acest sistem.C. si pentru care titlul este res inter alios acta ? Ar trebui sa decidem in rigoarea principiilor. Ed. opozabil tuturor.Hamangiu. de cate ori reclamantul in revendicare n-ar infatisa garantii indestulatoare de solvabilitate.( . D-nii Colin si Capitant au gasit deci alta justificare. ALL Beck. vol.Rosetti-Balanescu. „Drept civil.( Colin et Capitant vol. In realitate cand o parte opune adversarului sau un titlu de proprietate . Alexandresco vol. care nu este proprietarul lucrului( a non domino) este nul si neavenit.3 p.. Drepturile reale principale”. in care ultima nu este parte. Eu pot fi intotdeauna un posesor loial al lucrului ( possesor bona fidei) . nu poate sa retie imobilul pana la plata impenselor ce-i datoreste proprietarul.267 ).2455. aici este in discutie tocmai existenta proprietatii.. ca o parte nu poate pune adversarului un act.Baicoianu ) c)”.1010 si 10121013). Totusi atat jurisprudenta. care tine de natura generala a probei in materie de proprietate.p. Bucureşti.. ca proprietatea nu are un caracter absolut decat atunci cand ea exista.Eu nu pot sa folosesc pentru mine din ceea ce este al altuia mai mult decat a avut el insusi legal. 2001. este un drept absolut. s-a spus ca proprietatea .potrivit Constitutiei.. de a da judecatorului dreptul de a dispune dupa bunul sau plac de un drept real... 3)Dreptul de proprietate privata : a) este sacru si inviolabil . pe care o admite Curtea de casatie si este cam periculos .Alexandresco ) b)“ Cum poate una din parti sa opuna celeilalte un titlu. Este insa de observat ca nici un text de lege nu confera judecatorilor aceasta putere discretionara..Kant) Bibliografie minimala 1. spre deosebire de dreptul de creanta. la care acesta nu a luat parte. in favoarea sau in contra creditorului.” (C. Conchidem . nu trebuie sa confundam dreptul transmis cu actul translativ. c) pot urmari si bunurile viitoare a le debitorului. Bîrsan.1 n. 2)In materia patrimoniului: a) numai persoanele casatorite au patrimoniul impartit in mase distincte de bunuri. b)reprezinta regula in materia regimului proprietatii in tara noastra. totusi numai un proprietar putativ( dominus putativus).. in functie de interesele sale economice. care nu poate fi stabilita decat cu conditia ca titlul invocat sa fie opozabil adversarului. 78 . si de aceea titlul care o constata are si el un efect absolut si poate fi opus si celor care nu au luat parte la el ( Planiol. c) apartinand statului sau unitatilor administrativ teritoriale are un regim juridic special.Al. dupa un alt sistem tribunalele ar putea admite dreptul de retentie in favoarea unui posesor de buna credinta. cat si doctrina se pronunta unanim in sens contrar .(I. de un fel de cauza de preferinta. c) patrimoniul formeaza obiectul gajului general al creditorilor chirografari.. fie chiar de buna credinta .199234.” ( D..b) o persoana poate sa aiba mai multe patrimonii. S-a obiectat . Pentru aceasta trebuie insa sa existe conexitate intre lucrul retinut si creanta retentorului.orice achizitionare a cuiva.. deci. ci invoca pur si simplu o prezumtie de proprietate in favoarea sa. I. or. si ca acest drept exceptional trebuie strict marginit in limitele legii.1 p.

inseamna exercitarea dreptului de proprietate privata contrar scopului economic si social . cat si bunurile proprietate privata. proportionala cu cota ideala din dreptul de proprietate. 11) Raporturile de vecinatate intre proprietari: a)nu pot face obiectul unor conventi intre proprietari. b) priveste atat bunurile publice. fara existenta vreunui element intentional.c)poate fi exercitat fara vreo limita.teritoriale. b) este cel mai comlet drept real. c) poate fi instrainat catre cetateni straini dinmomentul modificarii Constitutiei. c ) este un drept real. opozabil erga omnes. 5) Proprietatea publica : a) este un sinonim pentru notiunea de domeniu public.c) denumesc o limitare a dreptului de proprietate privata. b) este inalienabila. b) face obiectul unei legi speciale de reglementare. b) pot crea drepturi reale in favoarea acestora . b) se dobandeste prin licitatie publica : c) se exercita in virtutea unui contract de inchiriere. c) este garantata constitutional in ideea protejarii proprietatii unitatilor administrativ.este o stare de drept. b) este o stare de drept si conforma cu ddreptul de proprietate. 16)Coproprietarii: a) detin o cota materiala din bunul comun. 18)Detentia precara : a) este un viciu al posesiei in conceptia Codului civil. independent de existenta culpei. b) pot detine o portiune din bunul comun in baza unui partaj voluntar de folosinta . 12) Abuzul de drept in materia proprietatii : a) se paote solutiona pe cale judecatoreasca. supus dreptului civil. c ) pot instraina numai impreuna cotele ideale din dreptul de proprietate asupra bunului comun. 14)Nu pot dobandi terenuri in Romania : a) persoanele juridice straine b) persoanele juridice romane cu capital suta la suta strain. 8) Dreptul de concesiune: a)poate sa apartina persoanelor fizice sau juridice de drept privat. 17) Posesia: a) ca atribut al dreptului de proprietate . c) cetatenii straina in baza unui testament. b)este o exceptie de la caracterul inalienabil al bunurilor publice. b) este interzisa in legislatia civila .4) Dreptul de proprietate este un drept absolut in sensul ca: a) este opus regimului proprietatii feudale. inalienabil. c) presupune un contact direct.prin mostenire. cuprinzand si bunurile proprietate privata ce necesita un regim de paza si protectie.din punct de vedere material. 13) Exproprierea: a) este interzisa in Constitutie in conditiile incare este efectuata pe criterii discriminatorii. b) poate fi dovedita prin orice mijloc de proba . material cu bunul. c) este intotdeauna conforma cu dreptul de proprietate asupra bunului . 79 . 9) Dreptul de inchiriere a bunurilor publice : a) este un drept real. 6)Notiunea de domeniu public : a) se refera numai la bunurile apartinand statului sau unitatilor administratativ teritoriale. b) are si o acceptiune larga in dreptul civil. in sesnul ca bunurile propreitate publica nu-si pot pierde in nici o circumstanta aceasta calitate. c) poate fi stipulata numai in actele cu titlu grastuit. 7)Dreptul de administrare: a) poate fi incredintat regiilor autonome sau persoanelor juridice de drept privat pentru explorarea unui bun public. c) se poate dobandi in urma unei proceduri de licitatie. 15) Dreptul de proprietate privata asupra terenurilor : a) se poate dobandi nelimitat. b) obliga la indeplinirea unor obligati propter rem prevazute in legi speciale. b) are o consacrare constitutionala. c) se poate realiza cu titlu gratuit. compusa din dominium utile si dominium eminens. perpetuu. c)de lege lata. 10)Clauza de inalienabilitate : a) este o limitare judiciara a dreptului de proprietate privata .

c) este o notiune de factura obiectiva. b) presupune lipsa elementului intentional animus sibi habendi. 27)Constituie just-titlu: a) hotararea judecatoreasca de suplinire a consimtamntului debitorului. 31) Intr-o actiune introdusa pentru recunoasterea dobandirii dreptlului de proprietate prin uzucapiune. c) poate sa solicite partajarea bunului comun.c) se includ si imbunatatirile aduse imobilului reparat de constructor. b) reprezinta o posesie lipsita de vicii. neimplicand o apreciere subiectiva a posesorului.1820 C.1909-1910 C. b) este imprescriptibila. conform art..civ.civ. b) buna-credinta a constructorului poate rezulta si dintr-o promisiune de vanzare-cumparare. 20) Posesia de rea –credinta : a ) creeaza o prezumtie de proprietate in favoarea posesorului. 23) Actiunea in revendicare imobiliara : a) are ca efect reintrarea bunului in patrimoniului reclamantului.1 C. c) intinderea dreptului constructorului la despagubiri nu este influentata de buna sa credinta. b) presupune existenta elementului psihologic de a poseda pentru sine. b) partajul. b) acela care detine bunul in baza unui contract.19) Posesia de buna-credinta : a) este singura care conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. 24) Actiunea in revendicare mobiliara : a) este inadmisibila in conditiile art. 80 .b) constructorul trebuie sa fie posesorul terenului. c) produce efecte ini favoarea terutlui care a contractat cu proprietarul aparent. b) conduce la redobandirea posesiei. d) contractul de inchiriere pe o durat amai mare de 5 ani.civ. c) hotul. 25)Impotriva detinatorului de rea-credinta al bunului comun: a) actiunea in revendicare este admisibila in conditiile art. 28)In materia accesiunii imobiliare artificiale : a) dreptul de proprietate asupra constructiei se dobandeste in momentul in care proprietarul terenului inoca dreptul de accesiune. c) actiunea in revendicare depinde de caracterul oneros sau gratuit al actului juridic al acestuia. c) certificatul de mostenitor. c) poate fi aparata prin actiunile posesorii.1909 alin. 26)Proprietatea aparenta : a) este o modalitate a dreptului de proprietate privata. c) se sanctioneaza cu neacordarea dreptului la despagubiri. 32)Este detentor precar : a) acela care foloseste un bun imobil cu ingaduint aproprietarului. c) se bazeaza pe existenta unui titlu translativ de proprietate. b) actiunea in revendicare este imprescriptibila. c) persoana care are un titlu de proprietate valabil asupra imobilului. fiind recunoscuta in vederea protejarii intereselor acestuia. ca si actiunea in revendicare imobiliara. b) consta in pasivitatea proprietarului terenului. b)produce efecte favorabile proprietarului aparent. c) admiterea ei depinde de buna sau de reaua credinta a paratului. paratul este : a) primarai sau consiliul local al localitatii in care se afla situat imobilul. 21) Posesia utila : a) este ceruta ca si conditie pentru intentarea actiunii posesorii speciale. 22) Un singur coproprietar: a) nu poate sa introduca actiunea in revendicare: b) poate sa incheie un contract de inchiriere pe o durats mai mare de 5 ani. 29) Abuzul de drept in cazul accesiunii imobiliare artificiale : a) consta in faptul constructorului de rea-credinta de a construi pe ternul altei persoane. c) este prescriptibila in teremenul de 30 de ani. 30) In cazul accesiunii imobiliare artificiale: a) despagubirile cuvenite constructorului se acorda in virtutea conventiei incheiate anterior construirii. b) instrainatorul de rea-credinta al imobilului catre posesor.

1994 C.p.231 Hegel.Al.1946. Editura Academiei.Closca. these. Atias J.Carbonnier.323. Bibliografie generala D.Djuvara G.Rosetti-Balanescu.II.Planiol”Droit civil francais”Les Biens.vol. 1997.p. c) are loc numai daca posesia actuala este de buna-credinta. “Metafizica moravurilor”.Duculescu “Drepturile omului”.1996 V.Europa Nova.Baicoianu.”Teoria generala a drepturilor reale”.”Tratat de drept civil roman”. 1969 Kant. b) cel care dobandeste bunul in baza uni contract nul pentru vicii necunoscute.”Principiile filosofiei dreptului”. 34)Unirea posesiei actuale cu posesia anterioara : a) se face impotriva adevaratului proprietar. c) intabularea in vechile cartile funciare existente in Transilvania continua sa produca efecte constitutive de drepturi. c) cel care gaseste un bun pierdut.8 M.Editura Antaios. I.b) presupune ca transmitatorul bunului sa fi fost adevaratul proprietar. Paris. Paris. Vol.Les Biens M. 1926.Lutescu. Editura ALL.Suceava ”Tratat de drepturile omului”. 1999 81 .Luncan. I.Lex..”Des clauses d’inalienabilite”. b)inscrierea cu buna-credinta a unui drept de proprietate produce efecte juridice independent de valabilitatea dreptului autorului.Hamangiu. U. 1920 Ch. 35) In materia publicitatii imobiliare: a) din anul 1999 inscrierile drepturilor reale imobiliare se fac in carti funciare cu caracter nedefinitiv.Vasilesco.Alexandresco I.p.33) Este posesor de rea-credinta : a) cel care uzurpeaza un bun imobil.II.V. Ed. ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->