Sunteți pe pagina 1din 149

MINISTERUL CULTURII SI, CULTELOR

Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte


ºi Patrimoniul Cultural Naþional - Cãlãraºi

CATALOGUL
MONUMENTELOR ISTORICE
- judeþul Cãlãraºi-

CALARAªI
CATALOGUL
MONUMENTELOR ISTORICE
- JUDEÞUL CÃLÃRAªI -
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

DIRECÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU CULTURÃ, CULTE


ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL CÃLÃRAªI

CATALOGUL
MONUMENTELOR ISTORICE
- JUDEÞUL CÃLÃRAªI -

CÃLÃRAªI
Lucrare editatã de:
DIRECÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU CULTURÃ, CULTE
ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL CÃLÃRAªI

Cãlãraºi 2007

Director:
Prof. Sorin DANCIU

Coordonator:
Florin RÃDULESCU

Coperta: - Florin Rãdulescu

Fotografii realizate de:


- Florin Rãdulescu
- Done ªerbãnescu marcate cu DS
- Valentin Parnic marcate cu VP
O A DOUA EDIÞIE … COMPLET NOUÃ !

Atunci când atribuþiunile activitãþilor pentru patrimoniul


cultural au fost transferate cãtre Direcþiile pentru Culturã, a
devenit evidentã preocuparea Ministerului Culturii ºi
Cultelor pentru aceastã zonã de interes naþional, pânã atunci
destul de puþin octrotitã. Iar pe mãsura trecerii timpului,
aceasta a devenit ºi devine PRINCIPALA activitate a
instituþiilor din teritoriu, cu atât mai mult cu cât integrarea
europeanã presupune o atitudine net diferitã faþã de interesul
numai declarat cum a fost atâþia ani în România…
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional Cãlãraºi a materializat aceastã preocupare
prin editarea primei ediþii a unui CATALOG DE
PATRIMONIU AL JUDEÞULUI CÃLÃRAªI. Acþiune
realizatã înaintea publicãrii listelor oficiale care au
concretizat preocupãrile Ministerului Culturii ºi Cultelor.
Situaþie pozitivã temporar pentru instituþia de interes
judeþean, însã generatoare de probleme pe termen lung cât
timp nu întotdeauna situaþia din catalogul teritorial nu mai
corespundea tuturor datelor oficiale.
Iatã de ce s-a impus o a doua ediþie pe care o materializãm
acum când consemnãm ºi un pas înainte prin impunerea unei
condiþii superioare a utilitãþii acestui instrument necesar
tuturor instituþiilor oficiale din judeþul Cãlãraºi. Primãriile
tuturor oraºelor, comunelor… instituþiile juridice… direcþiile
judeþene… instituþiile administrative, fiecare în parte ºi toate
la un loc au avut ºi au nevoie de un document care sã aibã
informaþiile necesare atunci când se elibereazã avize,
autorizaþii, când se rezolvã litigii juridice ºi câte alte situaþii
nu impun o consultare exactã a unor date complete despre
patrimoniu.
Sigur cã în intenþia realizatorilor acestui nou volum se aflã
ºi evidenþierea valorilor inestimabile ale patrimoniului din
judeþul Cãlãraºi. O zonã pentru care cu siguranþã ºi nu o
singurã datã s-au pus întrebãri de genul:
- „Ce patrimoniu sã existe la Cãlãraºi ?!” Pãi din aceste
pagini vor putea descoperi cã în judeþul din „Câmpia
Bãrãganului” existã celebra mânãstire numitã „Micul
Vãcãreºti” de la Frunzãneºti, aici se aflã urmele uneia dintre
cetãþile de scaun ale Tãrii Româneºti, la Negoieºti, ca sã nu
mai vorbim de valorile inestimabile arheologice care atestã
vechimea civilizaþiei de la Nord de Dunãre în vremuri pentru
care bãtrâna Europã nu prea are amintiri…
Catalogul Patrimoniului Cultural al Judeþului Cãlãraºi, se
aflã, de acum în fiecare instituþie ºi peste tot acolo unde
informaþiile acestui domeniu deosebit de sensibil ar fi
necesare.
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional Cãlãraºi ºi-a elaborat deja viitoarele
proiecte în domeniul Patrimoniului…

prof. Sorin DANCIU


Director Executiv Direcþia Judeþeanã pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Cãlãraºi
cmyk

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 7

MUNICIPIUL CÃLÃRAªI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 1, 2 ºi 3
În zona "Grãdiºtea
Cãlãraºi”, la 2 km de oraº,
Situl arheologic cuprinde o
aºezare ºi o necropolã
datate în sec. IV - I a. Chr.,
epoca Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14527
respectiv CL-I-m-B-
14527.01 ºi CL-I-m-B-
14527.02

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 112


Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Primãria Municipilui Cãlãraºi, construitã în anii
1886-1887, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14593
cmyk

8 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 113


Str. 1 Decembrie 1918,
nr. 88, ªcoala
Comercialã, construitã
în anii 1928 1929,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14594, în prezent
Colegiul Economic
Cãlãraºi

Nr. crt. 114


Str. 13 Decembrie, nr.
6, Casã, construitã în
anul 1928, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14595, în prezent
sediul Partidului
Naþional Þãrãnesc
Creºtin Democrat

Nr. crt. 115


Str. 13 Decembrie nr.
9A, Casa Ana ºi
Marinache Popescu,
azi sediul Direcþiei
Judeþene pentru
Culturã, Culte ºi
Patrimoniul Cultural
Cãlãraºi, construitã
înainte de anul 1894,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14596
cmyk - 9

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 9

Nr. crt. 116


Str. 13 Decembrie,
nr. 12, fost Liceu
particular, construit
la înc. sec. XX, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14597, în prezent
sediul Agenþiei
Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã Cãlãraºi

Nr. crt. 117


Str. 13 Decembrie,
nr. 14, Casã, construitã
în anul 1957,
Cod LMI 2004CL-II-
m-B-14598

Nr. crt. 118


Fosta Administraþia
Financiarã Municipalã,
Str. 13 Decembrie,
nr. 16, construitã în
anul 1914, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14599
cmyk - 10

10 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 119


Str. 13 Decembrie,
nr. 20, Casã, construitã
în anul 1895, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14600

Nr. crt. 120


Str. 13 Decembrie,
nr. 26, Casã, construitã
în anii '20, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14601, în procedurã
de declasare

Nr. crt. 121


Str. Bãlcescu Nicolae,
nr. 1, Casã, construitã
în anul 1931, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14602
cmyk - 11

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 11

Nr. crt. 122


Str. Bãlcescu Nicolae,
nr. 3, Casã, construitã
în anul 1933 de Felix
Þopescu, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14603

Nr. crt. 123


Str. Berzei, nr. 10,
Casã, construitã în
anul 1932, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14604, în procedurã
de declasare

Nr. crt. 124


Str. Berzei nr. 11,
Casã, construitã în
anul 1929, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14605
cmyk - 12

12 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 125


Str. Bucureºti nr. 102,
Casa Demetriad, azi
Biblioteca Judeþeanã,
construitã în anul
1888, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14606

Nr. crt. 126


Str. Bucureºti, nr. 141,
Casã, construitã în
anul 1899, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14607, fosta Bancã
Mateescu, fost sediu
al Intreprinderii de
Gospodãrire
Comunalã, fost sediu
al Partidului Social
Democrat

Nr. crt. 127


Str. Bucureºti, nr. 159,
Liceul "ªtirbei Vodã”,
Fosta ªcoala Nr. 1, în
prezent Gimnaziul
Carol I, imobil
construit în anii 1881 -
1882, Cod LMI 2004
CL-II-m-A-14608
cmyk - 13

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 13

Nr. crt. 128


Str. Bucureºti nr. 161-163,
Ansamblu de locuinþe cu
prãvãlii, construit la înc. sec.
XX, Cod LMI 2004 CL-II-a-
B-14609, dupã ultimele
modificãri imobilul de la nr.
161, fosta Alimentarã
Victoria, este localizat pe
strada Sloboziei nr. 14

Nr. crt. 129


Str. Bucureºti, nr. 168,
Casa Vasile D.
Marinescu, construitã
în anul 1932, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14610

Nr. crt. 130


Str. Bucureºti,
nr. 72, Fosta ªcoalã
primarã de fete, fosta
ªcoala nr. 4, în prezent
ªcoala Þopescu,
construitã în anii
1896-1897, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14611
cmyk - 14

14 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 131


Casã, Str. Bucureºti,
nr. 181, construitã în
anul 1898, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14612

Nr. crt. 132


Str. Bucureºti, nr. 185,
Casa Constantin
Tican, construitã în
anul 1908, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14613

Nr. crt. 133


Str. Bucureºti, nr. 193,
Poºta veche, construitã
înainte de 1894, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14614
cmyk - 15

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 15

Nr. crt. 134


Str. Bucureºti, nr. 213,
Casã, construitã în
anul 1902, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14615

Nr. crt. 135


Str. Bucureºti, nr. 219,
Casa Deculescu,
construitã în anul
1905, fost sediu al
Miliþiei Municipale,
fost sediu al
Judecãtoriei Cãlãraºi,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14616

Nr. crt. 136


Str. Bucureºti, nr. 223,
Casã, construitã în
anul 1901, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14617
cmyk - 16

16 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 137


Str. Bucureºti, nr. 227,
Casã, construitã la sf.
sec. XIX, în prezent
Grãdiniþa cu program
prelungit nr. 5, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14618, în procedurã de
declasare

Nr. crt. 138


Str. Bucureºti, nr. 315,
Moarã, construitã în
anul 1912, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14619

Nr. crt. 139


Str. Bucureºti, nr. 115,
Biserica "Sf. Împãraþi
Constantin ºi Elena”-
Volna, construitã în
anul 1856, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14620
cmyk - 17

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 17

Nr. crt. 140


Str. Eroilor, nr. 38,
Casa Dumitru Bâzu,
construitã în anul
1939, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14621

Nr. crt. 141


Bd. Gãrii, nr. 1, Casã,
construitã în anul
1927, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14622

Nr. crt. 142


Bd. Gãrii, nr. 2, Casã,
construitã în anul
1931, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14623
cmyk - 18

18 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 143


Bd. Gãrii, nr. 3, Casã,
construitã în anul
1922, în aceastã casã
a copilãrit actorul
Constantin Dinulescu,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14624

Nr. crt. 144


Bd. Gãrii, nr. 4, Casã,
construitã în anul
1931, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14625

Nr. crt. 145


Bd. Gãrii, nr. 6, Casã,
construitã în anul
1933, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14626
cmyk - 19

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 19

Nr. crt. 146


Bd. Gãrii, nr. 7, Casã,
construitã în anul
1927, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14627

Nr. crt. 147


Bd. Gãrii, nr. 8, Casã,
construitã în anul
1970, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14628,
(înscrisã in mod
greºit în LMI)

Nr. crt. 148


Bd. Gãrii, nr. 9, Casã,
construitã în anul
1928, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14629
cmyk - 20

20 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 149


Bd. Gãrii, nr. 11, Casã,
construitã în anul
1930, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14630

Nr. crt. 150


Bd. Gãrii, nr. 12, Casã,
construitã în anul
1927, a aparþinut
conducãtorului
Corului Freamãtul
prof. Calistrat
Popãrãscu, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14631

Nr. crt. 151


Bd. Gãrii, nr. 15, Casã,
construitã în anul
1928, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14632
cmyk - 21

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 21

Nr. crt. 152


Bd. Gãrii, nr. 14, Casã,
construitã în anul
1925, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14633

Nr. crt. 153


Bd. Gãrii, nr. 19, Casã,
construitã în anul
1925, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14634

Nr. crt. 154


Bd. Gãrii, nr. 20, Casã,
construitã în anul
1927, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14635
cmyk - 22

22 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 155


Bd. Gãrii, nr. 35, Casã,
construitã în anul
1928, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14636

Nr. crt. 156


Str. Griviþa, nr. 52,
Biserica Creºtinã dupã
Evanghelie, construitã
în anul 1916,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14637

Nr. crt. 157


Str. Griviþa, nr. 59,
Casã, construitã în
anul 1903, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14638
cmyk - 23

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 23

Nr. crt. 158


Str. Griviþa, nr. 86,
Fosta Judecãtorie
Cãlãraºi, construitã în
anul 1905, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14639

Nr. crt. 159


Str. Griviþa, nr. 165,
Casã, construitã în
anul 1925, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14640

Nr. crt. 160


Str. Griviþa, nr. 179,
Depozit, construit în
anul 1921, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14641
cmyk - 24

24 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 161


Str. Griviþa, nr. 214,
Casã, construitã în
anul 1921, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14642

Nr. crt. 162


Str. Ion Heliade-
Rãdulescu, nr. 3, Casã,
construitã la înc. sec.
XX, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14643

Nr. crt. 163


Str. Ion Heliade-
Rãdulescu, nr. 7, Casã,
construitã în anul
1896, în prezent
Serviciul Taxe ºi
Impozite al Primãriei
Municipiului Cãlãraºi,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14644
cmyk - 25

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 25

Nr. crt. 164


Str. Ion Heliade-
Rãdulescu, nr. 13,
Casa Cruþescu,
construitã în anul
1896, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14645

Nr. crt. 165


Str. Ion Heliade-
Rãdulescu, nr. 15,
Casa Moia, azi
Biserica Baptistã,
construitã în anul
1915, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14646

Nr. crt. 166


Str. Ion Heliade-
Rãdulescu, nr. 29,
Casã, construitã în
anul 1920, în prezent
Biserica Creºtina
Penticostalã
Betania,Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14647
cmyk - 26

26 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 167


Str. Independenþei,
nr. 33, Casã, construitã
în anul 1891, fost
Dispensar Uman, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14649

Nr. crt. 168


Str. Independenþei,
nr. 39, Casa G-ral
Brãtulescu, construitã
în anul 1894, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14650

Nr. crt. 169


Str. Independenþei,
nr. 43, Casã, construitã
la sf. sec. XIX, fost
spital TBC, în prezent
Secþia de Drumuri
Naþionale Cãlãraºi,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14651
cmyk - 27

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 27

Nr. crt. 170


Str. Independenþei,
nr. 55, Casã,
construitã în anul
1890, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14652

Nr. crt. 171


Str. Independenþei,
nr. 62, Casã, construitã
în anul 1912, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14653

Nr. crt. 172


Str. Independenþei,
nr. 121, Casã,
construitã în anul
1902, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14654
cmyk - 28

28 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 173


Str. Independenþei,
nr. 152, Casã,
construitã în anul
1970, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-
14655

Nr. crt. 174


Str. Independenþei,
nr. 156, Casã,
construitã în anul
1902, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14656

Nr. crt. 175


Str. Pompierilor, nr. 1,
fosta Cazarmã a
Pompierilor, construitã
în anul 1897, în
prezent Arhivele
Naþionale ale
Romaniei, Direcþia
Cãlãraºi, Cod LMI
2004 CL-II-m-A-
14657
cmyk - 29

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 29

Nr. crt. 176


Prelungirea Bucureºti,
nr. 8, Grupul ªcolar
Agricol, construit în
anii 1929-1938, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14658

Nr. crt. 177


Str. Rahova, nr. 210,
Casã, construitã în
anul 1933, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14659

Nr. crt. 178


Str. Sf. Nicolae, nr. 37,
Casa Eliza Palade,
construitã în anul
1900, în prezent
Centrul CREDIS
Cãlãraºi, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14660
cmyk - 30

30 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 179


Str. Sf. Nicolae, nr. 44,
Casã, construitã în
anul 1921, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14661

Nr. crt. 180


Str. Sf. Nicolae, nr. 50,
Casa Papatriandafil,
construitã în anul
1905, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14662

Nr. crt. 181


Str. Sf. Nicolae nr. 53,
Casa Anghelide,
construitã în anul
1906, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14663
cmyk - 31

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 31

Nr. crt. 182


Str. Sf. Nicolae, nr. 63,
Casã, construitã la
sfârºitul sec. XIX, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14664

Nr. crt. 183


Str. Sloboziei nr. 1,
Prefectura Judeþului
Cãlãraºi, construitã în
anii 1895-1898, Cod
LMI 2004 CL-II-m-A-
14665

Nr. crt. 184


Str. Sloboziei, nr. 16,
Casa Atanase Petrescu,
construitã în anul
1888, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14666
cmyk - 32

32 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 185


Str. Sloboziei, nr. 27,
Casa Vasile Viºan,
construitã în anul
1925, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14667

Nr. crt. 186


Str. Viitor nr. 69, Casã construitã la începutul sec. XX, fost sediu al
Comisariatului Militar Cãlãraºi, fost sediu de tipografie, fost sediu al
Tribunalului Judeþean Cãlãraºi, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14668
cmyk - 33

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 33

MUNICIPIUL OLTENIÞA
MONUMENT
DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 57
"Gumelniþa”, la 3 km
NE de municipiul
OLTENIÞA, Aºezare
mileniul IV a. Chr.
Eneolitic, cultura
Gumelniþa, Cod LMI
2004 CL-I-s-A-14563

MONUMENTE
DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 222


Str. Argeº, nr. 4, Turn
de apã, construit la
începutul sec. XX, în
prezent Muzeul de
Artã Olteniþa, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14695
cmyk - 34

34 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 223


B-dul Tineretului,
nr. 8, Moara
"Dunãrea", construitã
în anul 1913, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14696

Nr. crt. 224


Str. Argeº, nr. 44,46,48, Casã, are mai mute etape de edificare una fiind
identificatã ca fiind din anul 1919, fost Liceu la începutul secolului XX, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-14697
cmyk - 35

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 35

Nr. crt. 225


Str. Argeº, nr. 60-62, Casã construitã în anul 1926, cunoscutã sub
denumirea de Policlinicã, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14698

Nr. crt. 226


Str. Argeº, nr. 77-97, Hotel Victoria, construit în anul 1900,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14699
cmyk - 36

36 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 227


Str. Argeº, nr. 99, Casa
Bãrbulescu, construitã
la începutul sec. XX,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14700

Nr. crt. 228


Str. Argeº, nr. 101,
Muzeul civilizaþiei
Gulmeniþa, construit
în anul 1925,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14701

Nr. crt. 229, 230, 231


Bd. Republicii nr. 53,
Ansamblul bisericii "Sf.
Nicolae", Cod LMI
2004 CL-II-a-B-14702
cuprinde Biserica "Sf.
Nicolae”, construitã în
anul 1872, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14702.01 ºi Cruce de
piatrã, datatã în anul
1856, în incinta bisericii
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14702.02
cmyk - 37

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 37

MONUMENTE
DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 276


Bd. Republicii, în scuarul din zona
fostului cinematograf Flacara, între
str. Mihai Bravu ºi b-dul Tineretului,
Monumentul Eroilor din rãzboiul
1916-1918, Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14743

Nr. crt. 277


Bd. Republicii,
între str. Al. Iliescu
ºi str. Argeºului,
Monumentul soldaþilor
ruºi cãzuþi la Olteniþa,
1853, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14744
cmyk - 38

38 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

ORAªUL BUDEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 187


Sat APROZI, "Biserica Adormirea Maicii Domnului”, construitã în anul 1841,
reparatã în anii 1885 ºi 1896, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14669

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU


MONUMENT
DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 4
Sat ALEXANDRU
ODOBESCU,
"Ostrovul Barza”
Aºezare din epoca
Eneoliticã, cultura
Gumelniþa, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14528.
cmyk - 39

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 39

COMUNA BELCIUGATELE
MONUMENTE
DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 50
Sat MATARAUA, punctul ,,Matara", în apropierea râului
Mostiºtea, la N de sat, Aºezare fortificatã epoca Latène,
Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14559

Nr. crt. 51
Sat MATARAUA, punctul ,,Matara", în apropierea râului
Mostiºtea, la N de sat, Aºezare fortificatã epoca Latène,
Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14560
cmyk - 40

40 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE
DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 204


Sat COJEªTI, Biserica "Naºterea Maicii Domnului”
construitã în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14682

Nr. crt. 214


Sat MATARAUA, Biserica "Sf. Împãraþi” construitã în anul
1810, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14690
cmyk - 41

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 41

Nr. crt. 217


Sat MÃRIUÞA,
Biserica "Sf. Ierarh
Nicolae ”, construitã în
anul 1865, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14693

COMUNA BORCEA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 236


Sat PIETROIU, Casa Nicu Apostol, construitã în anul 1865, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14707
cmyk - 42

42 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CÃSCIOARELE
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 6, 7, 8 ºi 9
În punctul "ªuviþa Hotarului"
a fost descoperit un sit
arheologic Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14530 ce cuprinde
o aºezare datatã Epoca
migraþiilor, sec. IX X, Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14530.01, o aºezare datatã
Epoca migraþiilor, sec. VI
VII, Cod LMI 2004 CL-I-m-
B-14530.02 ºi o aºezare
datatã Latène, sec. II - I a.
Chr., Cod LMI 2004 CL-I-m-
B-14530.03.

Nr. crt. 10
În punctul "Ostrovel"
la SV de ruinele
Mãnãstirii Cãtãlui,
insulã în mijlocul
lacului Cãtãlui, sit
arheologic datat
Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14531.

Nr. crt. 11
La E de pescãria de pe
malul lacului Greaca,
în dreptul drumului
spre Cãscioarele, sit
arheologic datat
Latène, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14532
cmyk - 43

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 43

Nr. crt. 12
În punctul
"D-aia parte" la 500 m
N de mãnãstirea
Cãtãlui, pe malul de E
al lacului Cãtãlui,
Aºezare fortificatã
datatã sec. IV - III a.
Chr., Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14533

MONUMENTE
DIN CATEGORIA
ARHITECTURÃ

Nr. crt. 192


Ruinele fostei
mãnãstiri Catãlui,
construitã în sec. XVI,
refãcutã în sec. XVII-
XVIII, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14674

Nr. crt. 194


Biserica "Sf. Nicolae”,
construitã în anul
1938, sfinþitã în anul
1956, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14676
cmyk - 44

44 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CHIRNOGI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 17
În punctul "Rudari",
Aºezare datatã sec. III
- I a. Chr., Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14536

Nr. crt. 18
În partea de NE a
aºezãrii geto- dacice,
necropolã datatã sec. II
- I a. Chr., Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14537

Nr. crt. 19
În punctul "ªuviþa lui
Vulpe”, la cca. 200 m
spre E, Aºezare datatã
sec. IV - III a. Chr.,
Latène, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14538
cmyk - 45

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 45

Nr. crt. 20
În punctul "Cariera de
lut” la 500 m E de
locul "Ciºmeaua
Mare", în malurile
carierei de lut, Aºezare
datatã Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14539

Nr. crt. 21
În punctul "ªuviþa
Hotarului”, în via lui
Codin Stanca
Bãnãþeanu, Aºezare
datatã Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14540

MONUMENT DIN CATEGORIA


MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 263


În cimitirul vechi,
Cruce de piatrã datatã
1876, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14730
cmyk - 46

46 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CHISELET
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 22
Sat CHISELET, punct
"Mãgura Fundeanca”,
Complex arheologic
de aºezãri datate în
epoca neoliticã, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14541.

Nr. crt. 23, 24, 25


Sat CHISELET, punct
"Sediul C.A.P.”, lângã
terenul de fotbal, sit
arheologic Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14542,
cu descoperiri din
Latène Cod LMI 2004
CL-I-m-B-14542.01 ºi
epoca neoliticã Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14542.02.

MONUMENT
DIN CATEGORIA
ARHITECTURÃ

Nr. crt. 195


Sat CHISELET, nr.
poºtal 384, Biserica
"Adormirea Maicii
Domnului”construitã
în anul 1860, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14677.
cmyk - 47

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 47

COMUNA CIOCANEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 197


Sat CIOCÃNEªTI,
cartier Sãrbi, Biserica
"Sf. Ierarh Nicolae”
construitã în 1862,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14679.
MONUMENTE DIN CATEGORIA
MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 264


Sat CIOCÃNEªTI,
Lângã stadion, Cruce
de piatrã datatã 1830,
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14731

Nr. crt. 265


Sat CIOCÃNEªTI,
Cartier Mãrgineni, în
faþa casei lui Ion Raiu,
Cruce de piatrã datatã
1742, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14732
cmyk - 48

48 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA CURCANI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 75
Sat SÃLCIOARA,
Aºezare datatã sec. II -
I a. Chr., Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14575

Nr. crt. 76
Sat SÃLCIOARA, în
punctul "Moara”,
Aºezare datatã Latène,
Cod LMI 2004 CL-I-
s-B-14576

Nr. crt. 77
Sat SÃLCIOARA,
Punctul "Potcoava”,
pe malul lacului
omonim, Aºezare
datatã sec. IV - III a.
Chr., Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14577
cmyk - 49

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 49

MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 208


Sat CURCANI, Casa
Filofteia Speriatu,
construitã la înc. sec.
XX, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14686

COMUNA DICHISENI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 29, 30, 31, 32


Sat COSLOGENI, "Grãdiºtea Coslogeni” în balta Borcei, în dreptul km. 80, pe
teritoriul fostei ferme nr. 7 a fostului I.A.S. Roseþi azi teren administrat de ADS,
Situl arheologic de la Coslogeni Cod LMI 2004 CL-I-s-A-14546 ce cuprinde o
Necropolã de incineraþie Cod LMI 2004 CL-I-m-A-14546.01 datatã sec. V - IV
a. Chr., Latène timpuriu, o aºezare fortificatã Cod LMI 2004 CL-I-m-A-
14546.02 datatã sec. XII - XI a. Chr., Epoca bronzului târziu, cultura Coslogeni
ºi o aºezare Cod LMI 2004 CL-I-m-A-14546.03 datatã neolitic.
cmyk - 50

50 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE
DIN CATEGORIA
ARHITECTURÃ

Nr. crt. 205


Sat COSLOGENI,
Biserica "Sf. Nicolae”,
construitã în sec. XIX,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14683

Nr. crt. 209


Sat DICHISENI,
Biserica "Sf. Nicolae”,
construitã în anul 1805
din lemn, reconstruitã
în 1886 din zid, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14687

MONUMENTE DIN CATEGORIA


MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 266


Sat COSLOGENI,
Cruce de piatrã, sec.
XVIII, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14733
cmyk - 51

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 51

Nr. crt. 267


Sat COSLOGENI, ªos. Cãlãraºi Feteºti, Cruce de
hotar, sec. XIX, cunoscutã drept ,,Crucea de leac
de la Coslogeni”, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-
14734

Nr. crt. 268


Sat COSLOGENI,
în curtea lui Gh.
Constantin Noana,
Cruce de hotar, 1867,
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14735
cmyk - 52

52 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA DOR MÃRUNT


MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 235


Sat PELINU, Biserica "Sf. Împãraþi”, construitã în anul 1875, în prezent în stare
de colaps, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14706

COMUNA DOROBANÞU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103
Sat VÃRêTI, punct "Grindul
Grãdiºtea Ulmilor", pe fostul
lac Boian, la 3 km S de
ºoseaua Cãlãraºi-Olteniþa, Sit
arheologic Cod LMI 2004 CL-
I-s-B-14590 ce cuprinde o
aºezare din epoca fierului
Cod LMI 2004 CL-I-m-B-
14590.01, o necropolã din
epoca fierului Cod LMI 2004
CL-I-m-B-14590.02, o aºezare
din eneolitic, cultura
Gumelniþa Cod LMI 2004 CL-
I-m-B-14590.03, o necropolã
din eneolitic, cultura
Gumelniþa Cod LMI 2004 CL-
I-m-B-14590.04 o aºezare din
neolitic cultura Boian Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14590.05 ºi o necropolã din
neolitic cultura Boian Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14590.06.
cmyk - 53

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 53

MONUMENTE
DIN CATEGORIA
ARHITECTURÃ

Nr. crt. 190


Sat BOªNEAGU,
Biserica "Sf. Nicolae”,
"Adormirea Maicii
Domnului” construitã
în anul 1854, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14672

Nr. crt. 258


Sat VÃRêTI, Biserica "Sf. Treime”, construitã în anul 1838, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14725
cmyk - 54

54 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA FRÃSINET
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 255


Sat TÃRICENI,
Biserica "Sf. Ierarh
Nicolae”, construitã
între anii 1832-1834,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14722
COMUNA FRUMUªANI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 233


Sat ORêTI, Biserica
"Sf. Ierarh Nicolae”,
construitã în anul
1817, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14704

Nr. crt. 234


Sat PÃDURIªU, fost
Filastache, Biserica
"Sf. Treime",
"Adormirea Maicii
Domnului” construitã
în anul 1833, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14705
cmyk - 55

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 55

Nr. crt. 237


Sat PIÞIGAIA,
Biserica "Sf. Nicolae”
(ruine), construitã în
anul 1796, reparatã în
anul 1900, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14708

Nr. crt. 246


Sat POSTÃVARI, nr.
poºtal 19, Biserica
"Sf. Dumitru" ºi "Sf.
Nicolae"construitã în
anul 1841, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14713
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 270


Sat FRUMUªANI, pe
drumul de pãmât spre
Vãrãºti dupã
intersecþia cu Dj 3A,
Cruce de piatrã, sec.
XVIII, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14737
cmyk - 56

56 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 279


Sat PASÃREA, În
curtea locuitorului
Popa Gheorghe, pe
locul fostului sector
zootehnic a CAP-ului,
lângã gardul spre
Popasul Frumuºani,
Cruce de piatrã, sec.
XVIII, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14746

COMUNA FUNDENI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 210, 211, 212


Sat FUNDENI, Cartier Frunzãneºti, Ansamblul curþii boierilor Dudescu, Cod
LMI 2004 CL-II-a-A-14688 compus din Biserica "Sf. Apostol Andrei”
construitã în anul 1732, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14688.01ºi Casele boierilor
Dudescu construite în sec. XVIII-XIX, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14688.02
cmyk - 57

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 57

COMUNA GÃLBINAªI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 213


Cartier Lâmoteºti, Biserica "Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena”, construitã în
anul 1846, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14689

COMUNA GRÃDIªTEA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 35
Sat CUNEªTI,
"Mãgura Cuneºtilor”
la 100 m S de ºoseaua
Cãlãraºi-Olteniþa, la
limita de S a
cimitirului, Aºezare
din Eneolitic, cultura
Gumelniþa, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14549
cmyk - 58

58 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


Nr. crt. 37
Sat Bogata, "Movila
Berzei”, pe terasa
superioarã a lacului
Gãlãþui, în Nordul
satului înainte de podul
spre Alexandru
Odobescu, Aºezare mil.
V a. Chr. Neolitic
mijlociu, cultura Boian,
Cod LMI 2004 CL-I-s-
B-14551, localizatã
eronat din punct de
vedere administrativ în
Lista Monumentelor
1990-1991, în LMI
2004 precum ºi în
literatura de specialitate

Nr. crt. 38, 39, 40, 41


Sat GRÃDIªTEA, punct "Grãdiºtea Ceacu" pe un grind în fostul iezer Cãlãraºi,
la 5 km S de ºoseaua Cãlãraºi-Olteniþa, Sit arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-
B-14552 ( la nr. crt. 39 este acelaºi lucru ca la nr. crt. 38, se repetã) în care au fost
identificate o aºezare sec. XIII - XI a. Chr. Epoca bronzului târziu cultura
Coslogeni Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14552.01 ºi o aºezare Neoliticã, cultura
Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14552.02.
cmyk - 59

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 59

MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 188


Sat BOGATA, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã în anii 1872, refãcutã în
anul 1878 dupã un incendiu din 1876, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14670

Nr. crt. 249


Sat RASA,
Biserica "Sf. Nicolae”,
construitã în anii
1833-1836,
Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14716
cmyk - 60

60 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

MONUMENTE
DIN CATEGORIA
MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 260


Sat BOGATA, În
curtea bisericii "Sf.
Nicolae", Obeliscul
soldaþilor ruºi cãzuþi în
rãzboiul 1877-1878,
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14727

Nr. crt. 284


Sat RASA, În curtea
bisericii "Sf. Nicolae",
Cruce de piatrã, sec.
XVIII, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14751
cmyk - 61

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 61

COMUNA GURBÃNEªTI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 199, 200, 201, 202, 203


Sat CODRENI, Sub apele acumulãrii Mostiºtea, Schitul Codreni Cod LMI 2004
CL-II-a-B-14681compus din Biserica "Schimbarea la faþã" construitã în anul
1678 Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14681.01, Chilii construite în sec. XVII, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-14681.02, Turn clopotniþã construit în sec. XVII, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-14681.03 ºi Zid de incintã construit în sec. XVII, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-14681.04

COMUNA ILEANA
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 259


Sat ARÞARI, la 1,2
km sud-vest de
marginea de vest a
satului, la 200 m vest
de ºoseaua Ileana-
Arþari, în apropierea
unei staþii de irigaþii,
Cruce de piatrã, sec.
XIX, Cod LMI 2004
CL-IV-m-B-14726
cmyk - 62

62 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA JEGÃLIA
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 271


Sat JEGÃLIA, în
curtea locuitoarei
Mihai Tinca (fostã a
lui Mihai Petre), Cruce
de piatrã, 1826, Cod
LMI 2004 CL-IV-m-
B-14738

Nr. crt. 272


Sat JEGÃLIA, în
curtea lui Gheorghe. T.
Manea, Cruce de
hotar, sec. XIX, Cod
LMI 2004 CL-IV-m-
B-14739
cmyk - 63

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 63

COMUNA LEHLIU - SAT


MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 43
Sat LEHLIU,
“Cimitirul afurist” în
partea de est a satului
Lehliu, pe malul
lacului Lehliu I, pe
drumul spre Sãpunari,
Aºezare datatã sec.
XVIII XX, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14554

MONUMENTE
DIN CATEGORIA
MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 273


Sat LEHLIU,
“Cimitirul afurist” în
partea de est a satului
Lehliu, pe malul
lacului Lehliu I, pe
drumul spre Sãpunari,
Ansamblu de cruci de
piatrã, Cod LMI 2004
CL-IV-a-B-14740

Nr. crt. 285


Sat SÃPUNARI, în
curtea bisericii,
Ansamblu de cruci de
piatrã, sec. XIX, Cod
LMI 2004 CL-IV-a-B-
14752
cmyk - 64

64 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA LUICA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 44
Sat LUICA, punctul
"Sârbi”, pe terasa
râului Rasa, Aºezare
sec. II - I a. Chr.,
Latène, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14555

COMUNA LUPªANU
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 280


Sat PLEVNA,
Cruce de hotar, 1894,
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14747
cmyk - 65

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 65

COMUNA MÂNÃSTIREA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 26
Sat COCONI, în zona
"Piscul Coconi”,
Necropolã Latène,
Cod LMI 2004 CL-I-s-
B-14543

Nr. crt. 27
Sat COCONI, "Vadul
Vacilor", la V de sat pe
malul lacului
Mostiºtea, Aºezare
Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14544

Nr. crt. 52
Sat MÃNÃSTIREA,
"La Cãrãmidãrie”, la S
de iezerul Mostiºtea,
Aºezare Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14561
cmyk - 66

66 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 79
Sat SULTANA, zona
"Valea Orbului”, într-o
viroagã pe malul
lacului Mostiºtea,
Necropolã mileniul V
a. Chr., Neolitic,
cultura Boian, Cod
LMI 2004 CL-I-s-A-
14579

Nr. crt. 80
Sat SULTANA, zona
"Gheþãrie”, pe terasa
Mostiºtei, Aºezare
Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-A-14580

MONUMENTE
DIN CATEGORIA
ARHITECTURÃ

Nr. crt. 198


Sat COCONI,
Casa Tudor St. Ioan
construitã în anul
1938, Cod LMI 2004
CL-II-m-B-14680,
în prezent în stare
de colaps
cmyk - 67

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 67

Nr. crt. 215


Sat MÃNÃSTIREA, vizavi de Primãria comunei, Biserica "Sf. Dumitru ºi Sf.
Nestor”, ctitoritã de Matei Basarab ºi soþia sa Elena în 1648, Cod LMI 2004 CL-
II-m-A-14691
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 275


Sat MÃNÃSTIREA,
Mormântul scriitorului
Alexandru Sahia situat
în incinta spaþiului
unde se organizeazã
târgul sãptãmânal (în
zilele de duminicã), pe
partea stângã a ºoselei
ce merge spre Coconi,
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14742
cmyk - 68

68 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA MODELU
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 286


Sat TONEA, Cruce de
hotar, sec. XIX,
Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14753
COMUNA PERIªORU
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. Crt. 289


Sat Tudor Vladimirescu, la cca 4 km V de sat, la N de sos. Bucuresti-Feteºti,
lângã siloz, Conacul Pribegeanu, construit în anul 1902, Cod LMI 2004 CL-
II-m-B-20851
cmyk - 69

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 69

COMUNA PLÃTÃREªTI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 207


Sat CUCUIEÞI,
Biserica "Sf. Ierarh
Nicolae”, construitã în
anii 1839-1840, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14685

Nr. crt. 238, 239, 240, 241, 242, 243


Sat PLÃTÃREªTI, Mãnãstirea Plãtãreºti, construitã în anul 1646 avându-l
ctitor pe Matei Basarab, a fost reparatã în anii 1777 ºi 1850. Ansamblul
mãnãstiresc Cod LMI 2004 CL-II-a-A-14710, este compus din Biserica "Sf.
Mercurie" Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.01, Casã domneascã Cod LMI
2004 CL-II-m-A-14710.02, Chilii Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.03,
Construcþii anexe Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14710.04 ºi Zid de incintã Cod
LMI 2004 CL-II-m-A-14710.05
cmyk - 70

70 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 244


Sat PODU
PITARULUI, Biserica
"Sf. Vasile” construitã
în anul 1818, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-
14711

COMUNA RADOVANU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 66, 67, 68
Sat RADOVANU, în zona
"Valea Coadelor”, aflatã la
poalele promontoriului "La
Muscalu", pânã la Valea
Neguleasa complex
arheologic, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14570 ce
cuprinde o aºezare din
perioada medievalã, Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14570.01 ºi o aºezare din
sec. VIII-XI, ev mediu
timpuriu, pânã la cultura
Dridu, Cod LMI 2004 CL-
I-m-B-14570.02

Nr. crt. 69
Sat RADOVANU, în
zona"La Muscalu”,
aºezare cu descoperiri
ce dateazã din mileniul
IV a. Chr., Neolitic,
cultura Boian, faza
Spanþov ºi Eneolitic,
cultura Gumelniþa,
Cod LMI 2004 CL-I-s-
B-14571
cmyk - 71

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 71

Nr. crt. 70
Sat RADOVANU,
Cartierul Coadele, în
zona "Fraþii Dincã”,
"La Grãdiºte”,
Gorgana Întâia cu
descoperiri datate sec.
II - I a. Chr. Latène,
Cod LMI 2004 CL-I-s-
B-14572

Nr. crt. 71, 72, 73


Sat RADOVANU, în zona"Coada Malului”, complex arheologic Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14573 ce cuprinde o aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-
14573.01 ºi o necropolã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14573.02

Nr. crt. 74
Sat RADOVANU, în
dreapta locului
ªiroaie, în zona
"Jidovescu”, Aºezare
fortificatã Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14574
cmyk - 72

72 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 92, 93, 94


Sat VALEA POPII, la
ieºirea din sat spre
Radovanu, în zona
"Coada Malului", sit
arheologic, CL-I-s-B-
14587, compus dintr-o
aºezare Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14587.01 ºi o
necropolã Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-
14587.02
COMUNA ªOLDANU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 218, 219, 220, 221


Sat NEGOEªTI, Mãnãstirea Negoeºti construitã în anul 1649, ctitoritã de Matei
Basarab ºi soþia sa Elina, reparatã în anii 1777 ºi 1850 Cod LMI 2004 CL-II-a-
A-14694. Ansamblul mãnãstiresc este format din Biserica "Sf. Mihail ºi Gavril"
Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14694.01, Chilii (ruine) Cod LMI 2004 CL-II-m-A-
14694.02 ºi zidul de incintã Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14694.03
cmyk - 73

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 73

COMUNA SPANÞOV
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 13, 14, 15
Sat CETATEA VECHE,
punctul "La Grãdiºte”,
Sit arheologic, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14534 ce
are în componenþa sa o
aºezare datatã Latène,
Cod LMI 2004 CL-I-m-
B-14534.01 ºi o aºezare
datând din mileniul IV a.
Chr. Eneolitic, cultura
Gumelniþa, Cod LMI
2004 CL-I-m-B-
14534.02

Nr. crt. 16
Sat CETATEA
VECHE, în zona
"Tatina", Aºezare
datatã sec. III a. Chr.
Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14535

MONUMENT
DIN CATEGORIA
ARHITECTURÃ

Nr. crt. 252


Sat SPANÞOV,
Biserica "Sf. Ierarh
Nicolae” construitã în
anii 1867 1868, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-
14719
cmyk - 74

74 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA TÃMÃDÃU MARE


MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 254


Sat TÃMÃDÃU MIC, Biserica "Sf. 40 de Mucenici”, construitã în anul
1810, reparatã în anul 1890, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14721

COMUNA ULMU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 36
Sat FÃUREI, în
mijlocul lacului
Mostiºtea, la 200 m de
sat, pe insula
"Grãdiºtea Micã”, a
fost descoperitã o
aºezare din perioada
sec. IV - I a. Chr.,
Latène, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14550
cmyk - 75

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 75

Nr. crt. 87, 88, 89


Sat ULMU, pe malul de E al lacului Mostiºtea, la 200 m de sat în zona "La Coroman”,
complex arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14584, care cuprinde o aºezare datatã
Neolitic, cultura Boian, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14584.01 ºi o aºezare datatã Epoca
bronzului târziu, cultura Coslogeni, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14584.02

Nr. crt. 90
Sat ULMU, la SV de
sat, aºezare datatã
Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-
14585
cmyk - 76

76 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 91
Sat ULMU, la S de
sat, "Cota 14” aºezare
datatã Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-
14586

MONUMENT DIN CATEGORIA


MEMORIAL-FUNERARE

Nr. crt. 288


Sat ULMU, pe locul vechii biserici a satului, Ansamblu de cruci de piatrã
datatând din sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IV-a-B-14755
cmyk - 77

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 77

COMUNA UNIREA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 232


Sat OLTINA, Casa Dumitru D. Oprea, nr. poºtal 184, construitã în anul 1932,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14703

Nr. crt. 256


Sat UNIREA , Casa Anghel Deacu, nr. poºtal 82, construitã în anul 1930,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14723
cmyk - 78

78 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

COMUNA VASILAÞI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE

Nr. crt. 53, 54, 55, 56


Sat Nuci, Situl arheologic Palanca, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-
14562, cuprinde o aºezare datatã sec. II - I a. Chr. Latène Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-14562.01, o aºezare datatã în mileniul II
a. Chr. Epoca bronzului timpuriu, cultura Glina, Cod LMI
2004 CL-I-m-B-14562.02 ºi o aºezare datând din mileniile V -
IV a. Chr. Eneolitic, cultura Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-
m-B-14562.03

Nr. crt. 61
Sat POPEªTI, zona "Fostul CAP - sectorul zootehnic”,
Necropolã datatã mileniul IV a. Chr. Neolitic, cultura Boian,
faza Vidra, Cod LMI 2004 CL-I-s-A-14567
cmyk - 79

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 79

Nr. crt. 62
Sat POPEªTI, zona "Pãdurea Cioarinu” pe un bot de terasã
pe malul drept al Dâmboviþei, Aºezare fortificatã datatã
Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-A-14568

Nr. crt. 95
Sat Vasilaþi, pe terasa înaltã de pe malul stâng al Dâmboviþei
în zona "Moº Neagu" sau "Cimitirul vechi”a satului, Aºezare
datatã epoca Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14588
cmyk - 80

80 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. crt. 96
Sat Vasilaþi, În partea de N a satului, Aºezare datatã epoca Latène, Cod LMI
2004 CL-I-s-B-14589

MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ

Nr. crt. 245


Sat POPEªTI, Cartier Morozoaia, Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”, construitã în
anii 1654 1660 refãcutã în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-II-m-A-14712
k - 81

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 81

MONUMENTE NEIDENTIFICATE
MUNICIPIUL OLTENIÞA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 58
"Valea Mare”, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14564

ORAªUL BUDEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 5
Sit arheologic Aºezare epoca Latène, "Ciocârla”, pe un bot de terasã, pe
malul drept al Dâmboviþei, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14529

COMUNA CRIVÃÞ
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 34
În punctul "Islaz”, la 1 km V de lacul Bondoc, Aºezare datatã sec. IV - III
a. Chr. Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14548

COMUNA DICHISENI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 28
Sat COSLOGENI, în balta Borcei, la 1,5 km E de "Grãdiºtea Coslogeni”,
"Popina lui Ilie”, Aºezare datatã sec. XIII - XI a. Chr. Epoca bronzului
târziu, cultura Coslogeni, Cod LMI 2004 Aºezare CL-I-s-B-14545

COMUNA GURBÃNEªTI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 33
Sat COÞOFANCA, La N de sat, pe malul drept al Mostiºtei, pe o
suprafaþã de 3,5 ha, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14547
Nr. crt. 42
Sat GURBÃNEªTI, la E de sat, pe terasa lacului Mostiºtea, Aºezare
Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14553
Nr. crt. 63, 64, 65
Sat PREASNA, la N de sat, pe malul stâng al Mostiºtei, Sit arheologic,
Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14569, compus dintr-o aºezare Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-m-B-14569.01 ºi o aºezare din Epoca bronzului târziu,
Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14569.02.
k - 82

82 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


COMUNA MODELU
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE
Nr. crt. 283
Sat RADU NEGRU, Între sat ºi mãnãstire, paralel cu drumul naþional,
Cruce de piatrã, sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14750, a fost pe
lista din 1955, în prezent neidentificatã

COMUNA SÃRULEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE
Nr. crt. 281
Sat PREASNA, Cruce de hotar datatã sec. XIX, Cod LMI 2004 CL-IV-
m-B-14748 este de fapt sat Preasna comuna GURBÃNEªTI

COMUNA SOHATU
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 251
Sat SOHATU, Biserica "Schimbarea la Faþã”, construitã în anul 1848,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14718
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE
Nr. crt. 282
Sat PROGRESU, în curtea bisericii, Cruce de piatrã datatã 1840, Cod
LMI 2004 CL-IV-m-B-14749

COMUNA TÃMÃDÃU MARE


MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 81
Sat ªEINOIU, în zona "Movila din cimitir” a fost descoperitã ºi cercetatã
o aºezare tip Tell datând din Eneolitic, cultura Gumelniþa Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14581
Nr. crt. 82
Sat TÃMÃDÃU MARE, la 2 km SE de comunã în zona "Valea
Cãlugãreascã”, Aºezare Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14582

MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE


Nr. crt. 269
Sat DÂRVARI, Lângã bisericã, Cruce de piatrã datatã 1728, Cod LMI
2004 CL-IV-m-B-14736
k - 83

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 83


COMUNA ULMENI
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 83, 84, 85, 86
Sat ULMENI, "Terasa Dunãrii”, în partea de SE a satului, între Tãuºanca
ºi Valea lui Soare, Situl arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14583, are
în componenþa sa o aºezare datatã Latène, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-
14583.01, o aºezare datatã Eneolitic, cultura Cernavodã I, Cod LMI
2004 CL-I-m-B-14583.02 ºi o aºezare datând din mil. IV a. Chr.
Eneolitic, cultura Gumelniþa, faza A1 ºi A2, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-
14583.03
MONUMENT DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE
Nr. crt. 287,
Sat ULMENI, În stânga ºoselei Cãlãraºi Olteniþa, Cruce de hotar datatã
1891, Cod LMI 2004 CL-IV-m-B-14754 , neidentificatã

COMUNA VALEA ARGOVEI


MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 45
Sat LUNCA , Aºezare neoliticã la 800 m NV de satul Lunca, pe terasa
lacului Frãsinet (fost Obileºti), Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14556
Nr. crt. 46
Sat LUNCA, în punctul "Pe coastã”, la 500 m de sat pe pe malul drept al
terasei înalte a râului Mostiºtea, Aºezare datatã în sec. IV - III a. Chr.,
Latène, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14557
Nr. crt. 47, 48, 49
Sat LUNCA, în punctul "La "La grãdini”, pe malul de V al lacului
Frãsinet (fost Obileºti), Sit arheologic, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14558,
care cuprinde o necropolã de incineraþie, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-
14558.01, datatã sec. IX a. Chr., Hallstatt timpuriu ºi o aºezare datatã
mileniul V a. Chr., Neolitic, cultura Boian, faza Bolintineanu, Cod LMI
2004 CL-I-m-B-14558.02
Nr. crt. 78
Sat SILIªTEA, pe insula Dealul Beci se aflã Ruinele curþii brâncoveneºti
de la Obileºti datate în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14578,
neidentificate pânã în prezent
Nr. crt. 104, 105, 106, 107
Sat VLÃDICEASCA, la SV de sat în zona "Gherghelãul Mic", ostrov
inundat în mijlocul Lacului Frãsinet sit arheologic tip tell, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14591 care cuprinde o aºezaredin epoca Latène Cod LMI 2004
CL-I-m-B-14591.01, o aºezare din perioada eneoliticã, cultura
Gumelniþa, Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14591.02 ºi o aºezare din epoca
neoliticã, cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14591.03
k - 84

84 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


Nr. crt. 108, 109, 110, 111
Sat VLÃDICEASCA, la SV de sat în zona "Gherghelãul Mare” ostrov
inundat în mijlocul Lacului Frãsinet sit arheologic tip tell, Cod LMI 2004
CL-I-s-B-14592, care cuprinde o aºezaredin epoca Latène Cod LMI
2004 CL-I-m-B-14592.01, o aºezare din perioada eneoliticã, cultura
Gumelniþa Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14592.02 ºi o aºezare din epoca
neolitic, cultura Boian Cod LMI 2004 CL-I-m-B-14592.03
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 250
Sat SILIªTEA, Între satul Dãneºti ºi com. Lupºanu, pe valea pârâului
Argova, Casã boiereascã construitã în sec. XVIII, Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14717, neidentificatã pânã în prezent
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE
Nr. crt. 274
Sat LUNCA, la V de sat, punctul "Malul Bãtãliei”, Locul luptei de la
Obileºti din rãzboiul ruso - turc 1806 1812, Cod LMI 2004 CL-IV-s-B-
14741
Nr. crt. 278
Sat OSTROVU, Cruce de piatrã datatã 1651, Cod LMI 2004 CL-IV-m-
B-14745, neidentificatã pânã în prezent

MONUMENTE DISPÃRUTE
MUNICIPIUL OLTENIÞA
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHEOLOGIE
Nr. crt. 59
"Coada Lupului”, la 3 km de oraº, în stânga cãii ferate, Aºezare Latène, Cod
LMI 2004 CL-I-s-B-14565, monument disparut
Nr. crt. 60
"Renie”, Aºezare, Eneolitic, cultura Cernvodã, Cod LMI 2004 CL-I-s-B-14566,
monument disparut

ORAªUL BUDEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 191
Aproape de lunca Argeºului, Ruinele conacului Manu, construit în anul 1827,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14673, monument dispãrut

COMUNA BORCEA
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 189
Sat BORCEA, nr. poºtal 1236, Casa cu polatã, construitã la sf. sec. XIX,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14671
k - 85

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 85


COMUNA CÃSCIOARELE
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 193
Conacul Dumitru Alimãnãºteanu construit la începutul sec. XX, Cod
LMI 2004 CL-II-m-B-14675, monument dispãrut.

COMUNA CHIRNOGI
MONUMENTE DIN CATEGORIA MEMORIAL-FUNERARE
Nr. crt. 261
În cimitirul vechi, Cruce de piatrã datatã 1897, Cod LMI 2004 CL-IV-m-
B-14728
Nr. crt. 262
În cimitirul vechi, Cruce de piatrã datatã 1804, Cod LMI 2004 CL-IV-m-
B-14729, neidentificatã

COMUNA CRIVÃÞ
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 206
Între Crivãþ ºi Budeºti, Pod de lemn construit la înc. sec. XX, Cod LMI
2004 CL-II-m-B-14684 dispãrut încã din anul 1985 cu ocazia lucrãrilor
de amenajare a cursului râului Argeº.

COMUNA RADOVANU
MONUMENTE DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 247
Sat RADOVANU, în zona de S a satului Ruinele palatului Ghica, datat în
sec. XVlll, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14714, monument dispãrut
Nr. crt. 248
Sat RADOVANU, În cimitirul satului, Biserica "Adormirea Maicii
Domnului” (ruine), construitã în 1754, Cod LMI 2004 CL-II-m-B-
14715, monument dispãrut

COMUNA SPANÞOV
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 253
Sat SPANÞOV, Casa Ion D.Stan construitã în anul 1934, Cod LMI 2004 CL-II-
m-B-14720, distrusã în anul 2006 în timpul inundaþiilor.

COMUNA VASILAÞI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 257
Sat VASILAÞI, nr. postal 1050, Casa lui Marin Preda, construitã la sf. sec. XIX,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14724, monument dispãrut
k - 86

86 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


MONUMENTE ÎNREGISTRATE GREªIT
COMUNA CIOCANEªTI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 196
Sat CIOCÃNEªTI, Conacul Cantacuzino construit în sec. XVlll XlX,
Cod LMI 2004 CL-II-m-B-14678 se aflã de fapt în judeþul Dâmboviþa
unde figureazã ºi în LMI la poziþia 745, cu cod LMI 2004 DB-II-a-B-
17420 sub denumirea Ansamblul conacelor Ghika Cantacuzino datate
sec. XVII-XIX, sat Ciocãneºti, comuna Ciocãneºti.

COMUNA PERIªANI
MONUMENT DIN CATEGORIA ARHITECTURÃ
Nr. crt. 216
Sat MÃRCULEªTI, biserica ,, Sf. Nicolae”, construitã în anul 1844,
LMI 2004 CL-II-m-B-14692 se aflã de fapt în judeþul Ialomiþa unde
figureazã în LMI la poziþia 175, cu cod IL-II-m-B-14147 sub denumirea
Biserica ,, Sf. Nicolae”, construitã în anul 1844, DS 299, sat Marculeºti,
comuna Cosâmbeºti.
k - 87

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 87


k - 88

88 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

SITUAÞIA
MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETUL CÃLÃRAªI
PE EPOCI, CATEGORII DE MONUMENTE ªI GRUPA VALORICÃ

STATISTICA
DUPÃ HRAM ªI SECOLUL DE EDIFICARE
A MONUMENTELOR ISTORICE - LÃCAªE DE CULT ORTODOX
DIN JUDEÞUL CÃLÃRAªI
k - 89

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 89

ACTE NORMATIVE
CARE REGLEMENTEAZÃ
REGIMUL DE PROTECÞIE PRIVIND
PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL,
EUROPEAN ªI MONDIAL
LEGE Nr. 79 din 11 noiembrie 1993 pentru aderarea României la
Convenþia asupra mãsurilor ce urmeazã a fi luate pentru interzicerea ºi
împiedicarea operaþiunilor ilicite de import, export ºi transfer de
proprietate al bunurilor culturale, adoptatã de Conferinþa generalã a
Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã la Paris
la 14 noiembrie 1970

LEGE Nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenþiei


UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal,
adoptatã la Roma la 24 iunie 1995

LEGE Nr. 150/1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru


protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la
16 ianuarie 1992

LEGE Nr. 151/1997


privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului
arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985

LEGE nr. 451/2002


pentru ratificarea Convenþiei europene a peisajului, adoptatã la
Florenþa la 20 octombrie 2000

LEGE nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

ORDIN nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a


bunurilor culturale mobile

HOTARÂRE nr. 1420 / 4 decembrie 2003 pentru aprobarea


Normelor privind comerþul cu bunuri culturale mobile

HOTARÂRE nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice


privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
k - 90

90 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


LEGE nr. 311 / 8 iulie 2003 privind muzeele ºi colecþiile publice
ORDONANÞA GUVERNULUI nr. 43/2000 republicata privind
protecþia patrimoniului arheologic ºi declararea unor situri arheologice
ca zone de interes naþional
ORDINUL nr. 251/409/2275/M 115/2004 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind deþinerea ºi comercializarea detectoarelor de metale
ORDONANÞA GUVERNULUI nr. 47/2000 privind stabilirea unor
mãsuri de protecþie a monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial
HOTARÂRE nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind
monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului
mondial ºi a Metodologiei privind elaborarea ºi conþinutul cadru al
planurilor de protecþie ºi gestiune a monumentelor istorice înscrise în
Lista patrimoniului mondial
LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor
istorice
HOTÃRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare
efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice deþinute de
persoanele fizice sau juridice de drept privat
HOTÃRÂRE nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind situaþiile în care Ministerul Culturii ºi
Cultelor, respectiv autoritãþile administraþiei publice locale, contribuie la
acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare ºi de intervenþie asupra
monumentelor istorice, proporþia contribuþiei, procedurile, precum ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul, altul decât
statul, municipiul, oraºul sau comuna
ORDIN nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor
Istorice din Romania
ORDIN nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
semnalizare a monumentelor istorice
LEGE 50/1991 Republicatã privind autorizarea executãrii lucrãrilor
de construcþii
LEGE nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naþional Secþiunea a III-a - zone protejate.
k - 91

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 91

DOSARUL DE CLASARE/DECLASARE
A UNUI MONUMENT ISTORIC
CONÞINUT

1. documentaþia tehnicã:
a) fiºa analiticã de evidenþã, întocmitã de direcþia pentru culturã, culte
ºi patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se aflã imobilul;
b) hãrþi ºi planuri de situaþie;
c) releveul actual al imobilului;
d) fotografii interioare ºi exterioare ale imobilului, ale împrejurimilor
ºi ale sitului, dupã caz;
e) date referitoare la folosinþa imobilului;
f) expertizã tehnicã; depunerea la dosarul de clasare a expertizei
tehnice este facultativã;
2. documentaþia istoricã: studiu istorico-arhitectural întocmit de un
specialist atestat în domeniul monumentelor istorice;
3. documentaþia privind situaþia juridicã:
a) copii legalizate de pe actele care atestã dreptul de proprietate sau
alte drepturi reale asupra imobilului;
b) copii legalizate de pe planul cadastral ºi de pe cartea funciarã;
4. acte administrative:
a) cerere;
b) referatul de specialitate al direcþiei pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti;
k - 92

92 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


c) avizul comisiei regionale a monumentelor istorice, cu precizarea
propunerii de clasare în grupa A sau, dupã caz, grupa B a monumentelor
istorice;
d) referatul de specialitate al inspectorului de zonã din cadrul
Direcþiei monumentelor istorice din Ministerul Culturii ºi Cultelor, cu
susþinerea clasãrii în grupa A sau, dupã caz, grupa B a monumentelor
istorice;
e) avizul Secþiunii de evidenþã a Comisiei Naþionale a Monumentelor
Istorice;
f) referatul de expertizã al unui specialist atestat de Ministerul
Culturii ºi Cultelor, în cazul în care este susþinutã clasarea imobilului în
altã grupã decât cea susþinutã de cãtre inspectorul prevãzut la lit. d).

(extras din ORDINUL nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea
Normelor metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei
monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã a monumentelor istorice ºi
a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice)
k - 93

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 93

OBLIGAÞIILE ªI DREPTURILE
PROPRIETARILOR
DE MONUMENTE ISTORICE
Extras din LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001
privind protejarea monumentelor istorice

Art. 36
(1)În scopul protejãrii monumentelor istorice proprietarii ºi titularii
dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor
istorice sunt obligaþi:
a)sã întreþinã, sã foloseascã ºi sã exploateze imobilul numai cu
respectarea prevederilor prezentei legi ºi a Obligaþiei privind folosinþa
monumentului istoric, conform art. 17;
b)sã asigure paza, integritatea ºi protecþia monumentelor istorice, sã
ia mãsuri pentru prevenirea ºi stingerea incendiilor, sã asigure efectuarea
lucrãrilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaþii curente ºi de
întreþinere a acestora în condiþiile legii;
c)sã înºtiinþeze de urgenþã, în scris, direcþia pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, precum ºi primarul oraºului ori al comunei respective despre
orice modificãri sau degradãri în starea fizicã a monumentelor istorice
deþinute ºi aflate în teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale;
d)sã înºtiinþeze de urgenþã, în scris, direcþia pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, precum ºi primarul oraºului sau al comunei respective despre
descoperirea întâmplãtoare a oricãror construcþii, elemente de
construcþii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu
arheologic necunoscut anterior, asigurând pãstrarea descoperirilor în
condiþiile legii, pânã la sosirea delegatului instituþiei de specialitate, dar
nu pentru mai mult de 15 zile;
k - 94

94 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


e)sã asigure, în condiþiile legii, accesul specialiºtilor desemnaþi de
Ministerul Culturii ºi Cultelor sau de direcþiile pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional, în vederea constatãrii stãrii de conservare
sau pentru efectuarea de cercetãri, inclusiv arheologice, de expertizare a
monumentelor istorice ºi pentru operaþiunile de evidenþã;
f)în cazul în care solicitã descãrcarea imobilului de sarcinã
arheologicã, sã finanþeze sãpãtura, cercetarea arheologicã, elaborarea
documentaþiei aferente, conservarea ºi protejarea eventualelor vestigii
descoperite cu ocazia efectuãrii cercetãrii arheologice;
g)sã obþinã avizele prevãzute de lege pentru toate intervenþiile
prevãzute la art. 23;
h)sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare, consolidare,
restaurare, precum ºi a oricãror alte lucrãri, conform prevederilor legale,
numai de cãtre persoane fizice sau juridice atestate în acest sens ºi sã
prevadã în contracte condiþiile ºi termenele de execuþie cuprinse în
avizul de specialitate;
i)sã respecte toate condiþiile ºi termenele de execuþie cuprinse în
avizul de specialitate atunci când executã ei înºiºi lucrãri de întreþinere
curentã sau orice alte intervenþii, conform prevederilor prezentei legi;
j)sã permitã, pe baza prevederilor contractuale, executarea
intervenþiilor asupra monumentelor istorice deþinute, în cazul în care
acestea sunt iniþiate ºi finanþate de persoane juridice abilitate în condiþiile
prezentei legi;
k)sã permitã montarea ºi sã întreþinã însemnul distinctiv care
marcheazã calitatea de monument istoric a imobilului;
l)sã obþinã avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi sã asigure pe
propria rãspundere condiþii corespunzãtoare de vizitare, fotografiere,
filmare, reproducere ºi de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor,
proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;
m)sã comunice direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, orice schimbare a
titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi
reale, dupã caz, asupra monumentelor istorice.
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrãrile de
construcþie ce fac obiectul autorizãrii, la monumentele istorice de
categorie B, cu excepþia lucrãrilor la componentele artistice, pot fi
k - 95

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 95


efectuate ºi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiþia
respectãrii avizelor de specialitate.
(3)În cazul în care, în îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) lit.
e), proprietarii monumentelor istorice constatã producerea unor pagube,
aceºtia au dreptul la o justã despãgubire, achitatã în termen de 60 de zile
de la constatare de cãtre instituþiile care au realizat cercetarea sau
expertizarea.
(4)Cu privire la înstrãinarea, închirierea sau concesionarea
imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au urmãtoarele
obligaþii:
a)sã înºtiinþeze în scris direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, despre
intenþia de a înstrãina monumentul istoric, în vederea exercitãrii
dreptului de preemþiune al statului sau, dupã caz, al unitãþii
administrativ-teritoriale, în condiþiile prezentei legi;
b)sã notifice viitorului proprietar, chiriaº sau concesionar regimul
juridic al monumentului istoric pe care îl deþine, precum ºi Obligaþia
privind folosinþa monumentului istoric;
c)sã înºtiinþeze în scris direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, despre
schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de
la data încheierii contractelor, potrivit legii, ºi sã transmitã acesteia o
copie de pe acte.
Art. 37
(1)Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea
privatã a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii ºi Cultelor,
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi
autoritãþile administraþiei publice locale, dupã caz, pot asigura, la cererea
proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanþã de specialitate, în condiþiile
legii.
(2)În cazul în care statul sau autoritãþile publice locale acordã sprijin
financiar, acesta constã în acoperirea parþialã sau totalã a costurilor
studiilor ºi documentaþiilor tehnice, precum ºi, dupã caz, ale lucrãrilor de
intervenþie asupra monumentelor istorice.
Art. 38
(1)Contribuþia financiarã a statului, constând în sume alocate prin
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor cu destinaþia protejãrii
k - 96

96 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


monumentelor istorice, indiferent de deþinãtor, poate sã acopere total sau
parþial costul lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice.
(2)Contribuþia financiarã a consiliilor judeþene, municipale,
orãºeneºti ºi comunale, dupã caz, poate sã acopere integral sau parþial
costul lucrãrilor de intervenþie asupra monumentelor istorice care fac
parte din grupa B, precum ºi, individual sau prin cofinanþare, costul
lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa
A, aflate pe teritoriul unitãþii administrativ-teritoriale respective.
(3)Contribuþia financiarã a statului ºi a autoritãþilor administraþiei
publice locale poate fi asiguratã prin cofinanþare, precum ºi în
parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau
juridice.
(4)Situaþiile în care statul, respectiv autoritãþile administraþiei publice
locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor menþionate la alin.
(1) - (3), proporþia contribuþiei statului, procedurile, precum ºi condiþiile
pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul, altul decât statul,
municipiul, oraºul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice
aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii
ºi Cultelor ºi a Ministerului Finanþelor Publice, în termen de 3 luni de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(5)În situaþiile ºi în condiþiile prevãzute la alin. (4), la data alocãrii
sprijinului financiar în cuantumul contribuþiei statului sau a autoritãþilor
administraþiei publice locale asupra imobilului monument istoric în
cauzã se constituie o garanþie imobiliarã pentru o perioadã de 10 ani în
favoarea statului, respectiv a unitãþilor administrativ-teritoriale.
(6)Garanþia imobiliarã prevãzutã la alin. (5) se recupereazã în
totalitate de la beneficiarul contribuþiei statului sau, dupã caz, a
autoritãþilor administraþiei publice locale, împreunã cu dobânzile
aferente, în situaþia în care bunul în cauzã a fost înstrãinat de proprietar
altei persoane decât statul sau autoritatea administraþiei publice locale
înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanþiei
imobiliare.
(7)Constituirea garanþiei imobiliare în favoarea statului sau a
unitãþilor administrativ-teritoriale este scutitã de taxã de timbru.

(8)La data împlinirii termenului de 10 ani garanþia imobiliarã


instituitã asupra imobilului se stinge de drept.
k - 97

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 97


Art. 39
(1)Costul lucrãrilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare,
consolidare, restaurare ºi punere în valoare a monumentelor istorice,
indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri
sau situri istorice, aflate în proprietate publicã ori privatã, incluse în
programe de importanþã naþionalã sau internaþionalã, stabilite prin
hotãrâre a Guvernului iniþiatã la propunerea ministerelor implicate în
realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori parþial de la bugetul de
stat sau al unitãþilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor
de credite care participã la realizarea programelor.
(2)Pentru acoperirea costului lucrãrilor prevãzute la alin. (1) nu este
obligatorie constituirea de garanþii de cãtre beneficiarii contribuþiei.
(3)Lucrãrile prevãzute la alin. (1) sunt lucrãri de interes public
naþional, pentru care nu se datoreazã taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism ºi autorizaþiei de construire.
Art. 40
Pentru stimularea protejãrii monumentelor istorice, proprietarii
persoane fizice care realizeazã pe cheltuialã proprie, integral sau parþial,
lucrãri de întreþinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare,
punere în valoare, precum ºi programe ºi proiecte culturale beneficiazã,
în condiþiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor
impozitelor ºi a taxelor aferente acestor lucrãri cuvenite bugetelor locale.
Art. 41
(1)Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3
lit. a) din prezenta lege, sunt scutiþi în totalitate de plata impozitului pe
clãdiri, cu excepþia spaþiilor în care se desfãºoarã activitãþi economice
sau comerciale.
(2)Pentru suprafaþa ocupatã la sol de imobilele prevãzute la alin. (1)
nu se plãteºte impozitul pe teren.
(3)Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeþele
neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcþie de
suprafaþa afectatã ºi de perioada punerii monumentelor istorice la
dispoziþie publicului pentru vizitare, precum ºi instituþiilor specializate
pentru cercetare.
Art. 42
(1)Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau
k - 98

98 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


juridice care dobândesc prin moºtenire un bun imobil clasat ca
monument istoric, utilizat ca locuinþã sau pentru activitãþi necomerciale,
ºi care se angajeazã în scris la direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul
cultural naþional în al cãrei teritoriu de competenþã se aflã bunul imobil în
cauzã sã execute, în termen de 12 luni, lucrãrile de restaurare ºi
consolidare stabilite prin documentaþie tehnicã aprobatã ºi avizatã în
condiþiile legii.
(2)În situaþii justificate ºi cu avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, termenul prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit o singurã datã
cu încã 12 luni.
(3)În cazul neîndeplinirii în condiþiile ºi în termenele prevãzute la
alin. (1) ºi (2) a obligaþiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului,
precum ºi în cazul înstrãinãrii bunului înaintea efectuãrii sau încheierii
lucrãrilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recupereazã
prin direcþia generalã a finanþelor publice, pe baza notei de constatare a
direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti.
(4)Prevederile alin. (1) -(3) se aplicã ºi celor care dobândesc prin
donaþie un bun imobil clasat ca monument istoric.
(5)Înstrãinarea cu titlu gratuit sau oneros cãtre stat sau cãtre unitãþile
administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutitã de plata
taxelor de timbru.
Art. 43
Proprietarii de monumente istorice sunt scutiþi de plata taxei de
autorizare a intervenþiilor executate, în conformitate cu dispoziþiile
prezentei legi, asupra monumentelor istorice deþinute, în cazul în care
utilizeazã bunul imobil numai pentru activitãþi necomerciale sau, în mod
direct, numai pentru locuit.
Art. 44
Proprietarii imobilelor din zona de protecþie a monumentelor istorice
beneficiazã de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrãrile
pe care le finanþeazã ºi care sunt necesare pentru pãstrarea integritãþii
fizice ºi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel
cum sunt ele reglementate prin documentaþia de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, aprobatã pentru zona de protecþie respectivã,
sau prin avizul direcþiei pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
k - 99

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 99

INTERVENÞII ASUPRA
MONUMENTELOR ISTORICE
Extras din LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001
privind protejarea monumentelor istorice

Art. 23
(1)Intervenþiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza ºi
cu respectarea avizului emis de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor sau,
dupã caz, de cãtre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii ºi Cultelor.
(2)În sensul prezentei legi, intervenþiile ce se efectueazã asupra
monumentelor istorice sunt:
a)toate lucrãrile de cercetare, conservare, construire, extindere,
consolidare, restructurare, amenajãri peisagistice ºi de punere în valoare,
care modificã substanþa sau aspectul monumentelor istorice;
b)executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c)amplasarea definitivã sau temporarã de împrejmuiri, construcþii de
protecþie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau
orice fel de însemne pe ºi în monumente istorice;
d)schimbãri ale funcþiunii sau destinaþiei monumentelor istorice,
inclusiv schimbãrile temporare;
e)strãmutarea monumentelor istorice;
f)amenajãri de cãi de acces, pietonale ºi carosabile, utilitãþi anexe,
indicatoare, inclusiv în zonele de protecþie a monumentelor istorice.
(3)Autorizaþia de construire, autorizaþia de desfiinþare, precum ºi
autorizaþiile referitoare la intervenþiile prevãzute la alin. (2) se elibereazã
numai pe baza ºi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii ºi
Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi cu celelalte avize, potrivit
dispoziþiilor legale în vigoare.
(4)Autorizaþiile prevãzute la alin. (3), emise fãrã avizul instituþiilor
abilitate prin lege ºi fãrã respectarea condiþiilor acestora, sunt nule de
drept.
k -100

100 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


(5)Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric face parte
integrantã din Cartea tehnicã a construcþiei. În situaþia în care aceasta nu
existã, Obligaþia privind folosinþa monumentului istoric þine locul
documentaþiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiþiile legii.

Art. 24
(1)Intervenþiile care se efectueazã asupra imobilelor care nu sunt
monumente istorice, dar care se aflã în zone de protecþie a monumentelor
istorice sau în zone construite protejate se autorizeazã pe baza avizului
Ministerului Culturii ºi Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi a celorlalte avize,
potrivit dispoziþiilor legale în vigoare.
(2)Toate intervenþiile care se efectueazã asupra monumentelor
istorice, altele decât cele de schimbare a funcþiunii sau a destinaþiei, de
întreþinere sau de reparaþii curente, indiferent de sursa lor de finanþare ºi
de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspecþia ºi controlul
propriu ale Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor, cu personal
atestat, în condiþiile legii.
(3)În condiþiile legii, în cazul realizãrii de lucrãri neautorizate, fãrã
avize sau care încalcã avizele de specialitate, personalul de inspecþie
abilitat are dreptul sã întrerupã lucrãrile pânã la intrarea în legalitate, sã
aplice sancþiuni ºi, dupã caz, sã dispunã revenirea la situaþia iniþialã ºi sã
sesizeze organele de cercetare penalã.
(4)Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare,
restaurare, verificarea tehnicã a proiectelor ºi dirigentarea lucrãrilor se
efectueazã numai de experþi ºi/sau specialiºti atestaþi de cãtre Ministerul
Culturii ºi Cultelor, cu respectarea exigenþelor specifice domeniului
monumentelor istorice ºi a cerinþelor privind calitatea lucrãrilor în
construcþii.
(5)Protejarea ºi conservarea monumentelor istorice reprezentând
descoperiri arheologice rãmase decopertate se fac, în condiþiile legii, de
cãtre investitori, sub coordonarea responsabilului ºtiinþific al ºantierului
ºi a instituþiei organizatoare.
k -101

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 101

POSIBILITAÞI DE CREDITARE
A LUCRÃRILOR DE PROTEJARE EFECTUATE
LA MONUMENTELE ISTORICE
HOTÃRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor
necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice
deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 30 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic
Se aprobã Normele metodologice privind procedura de acordare a
creditelor necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele
istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
PRIM-MINISTRU Ministrul finanþelor publice,
ADRIAN NÃSTASE Mihai Nicolae Tãnãsescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 402 din data de 10 iunie
2003

ANEXÃ:
NORME METODOLOGICE
din 29 mai 2003 privind procedura de acordare a creditelor
necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice
deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat

CAPITOLUL I: Dispoziþii generale

Art. 1
Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor
necesare efectuãrii de lucrãri de protejare la monumentele istorice
k -102

102 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, denumite în
continuare norme, reglementeazã cadrul organizatoric ºi metodologia
unitarã în vederea asigurãrii accesului egal la creditare al oricãrei
persoane fizice sau juridice de drept privat, în scopul realizãrii de lucrãri
de protejare la monumentele istorice deþinute.
Art. 2
Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice evalueazã documentaþiile
prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat în vederea
obþinerii de credite pentru efectuarea de lucrãri de protejare la
monumentele istorice deþinute, fundamenteazã necesarul de credite ºi
propune prioritãþile.
Art. 3
(1) În conformitate cu dispoziþiile prezentelor norme, Oficiul
Naþional al Monumentelor Istorice acordã urmãtoarele tipuri de credite:
credite fãrã dobândã, cu dobândã redusã sau cu dobânda pieþei.
(2) Durata de creditare se stabileºte în funcþie de anvergura lucrãrilor
întreprinse, astfel:
a) pentru credite integrale: 10 ani;
b) pentru credite parþiale: 5 ani.

CAPITOLUL II: Constituirea fondului de creditare


ºi gestionarea acestuia

Art. 4
Fondul de creditare necesar efectuãrii de lucrãri de protejare la
monumentele istorice deþinute de persoanele fizice sau juridice de drept
privat, denumit în continuare Fond de creditare, este constituit din:
a)sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice,
instituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice ºi ale Hotãrârii Guvernului nr.
1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
cuantumul timbrului monumentelor istorice ºi modalitãþile de percepere,
încasare, virare, utilizare ºi evidenþiere a sumelor rezultate din aplicarea
acestuia;
b)alte surse obþinute în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit.
f) din Legea nr. 422/2001;
c)sumele încasate din rambursãrile creditelor acordate în
conformitate cu prevederile prezentelor norme ºi plata dobânzilor
aferente acestor credite.
k -103

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 103


Art. 5
(1)Fondul de creditare este gestionat de cãtre Ministerul Culturii ºi
Cultelor, prin intermediul Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice,
în conformitate cu dispoziþiile art. 30 alin. (3) lit. c) din Legea nr.
422/2001.
(2)Operaþiunile de încasãri ºi plãþi privind constituirea ºi utilizarea
Fondului de creditare se înregistreazã distinct în contabilitatea Oficiului
Naþional al Monumentelor Istorice ºi a persoanelor juridice de drept
privat beneficiare.
Art. 6
(1)Toate operaþiunile de încasãri ºi plãþi din Fondul de creditare se
vor efectua prin contul 5009 "Disponibil al instituþiilor finanþate de la
bugetul de stat", deschis pe seama Oficiului Naþional al Monumentelor
Istorice la Trezoreria Sectorului 4.
(2)Disponibilitãþile Fondului de creditare rãmase neutilizate la data
de 31 decembrie a fiecãrui an se reporteazã integral în anul urmãtor
pentru a fi utilizate cu aceeaºi destinaþie.

CAPITOLUL III: Condiþii ºi criterii de acordare a creditelor

Art. 7
Solicitarea unui credit din Fondul de creditare se poate face în
urmãtoarele condiþii:
a)persoana fizicã sau juridicã de drept privat solicitantã deþine un
imobil monument istoric, în conformitate cu prevederile Legii nr.
422/2001;
b)starea fizicã a imobilului monument istoric prevãzut la lit. a)
impune întreprinderea unei lucrãri de protejare, aºa cum aceasta este
definitã în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 422/2001;
c)existenþa unui proiect de specialitate privind protejarea imobilului
monument istoric, la nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate,
proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie, conform
legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor
Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã caz;
d)existenþa, dupã caz, a unor surse de finanþare a lucrãrii, altele decât
cele obþinute prin intermediul creditului;
k -104

104 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


e) capacitatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat de a
dispune de resurse proprii cu caracter de permanenþã;
f) monumentul istoric sã nu constituie obiectul unui litigiu;
g) monumentul istoric sã nu se afle sub sechestru;
h) monumentul istoric sã nu fie ipotecat.
Art. 8
Acordarea creditelor persoanelor fizice sau juridice de drept privat
deþinãtoare de monumente istorice se efectueazã în baza criteriilor
prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 9
(1) În funcþie de punctajul obþinut prin evaluarea criteriilor prevãzute
în anexa nr. 1, persoanele fizice sau juridice de drept privat deþinãtoare de
monumente istorice pot beneficia de credite astfel:
a) credit fãrã dobândã: punctaj între 95-100 de puncte;
b) credit cu dobândã redusã faþã de dobânda pieþei:
- cu 75% pentru un punctaj cuprins între 71 -95 de puncte;
- cu 50% pentru un punctaj cuprins între 50-70 de puncte;
- cu 25% pentru un punctaj cuprins între 21 -45 de puncte;
c) credit cu dobânda pieþei: punctaj minim 20 de puncte.
(2) În funcþie de punctajul obþinut la criteriul 6 din anexa nr. 1,
persoanele fizice sau juridice de drept privat deþinãtoare de monumente
istorice pot beneficia de credite integrale sau parþiale, astfel:
a) credite integrale: pentru lucrãrile care nu au nici o susþinere în
programele naþionale, internaþionale sau sponsorizare;
b) credite parþiale:
- 75% pentru lucrãri cofinanþate din surse proprii (6- 10 puncte);
- 50% pentru lucrãri cofinanþate din alte surse (11-15 puncte).
(3)Valoarea maximã a creditului, ce poate fi acordatã unui singur
beneficiar, persoanã fizicã sau juridicã de drept privat, pentru efectuarea
lucrãrii de protejare la monumentul istoric deþinut, este de 10% din suma
disponibilã pentru acordarea de credite.

CAPITOLUL IV: Procedura acordãrii creditelor

Art. 10
Analiza ºi evaluarea documentaþiilor prezentate de persoanele fizice
ºi juridice de drept privat în vederea obþinerii de credite în condiþiile
prezentelor norme, precum ºi stabilirea prioritãþilor de creditare se fac de
k -105

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 105


cãtre Biroul evaluare documentaþii din cadrul Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice.
Art. 11
(1) Solicitanþii de credite depun la sediul Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice, în luna ianuarie a fiecãrui an, un dosar conþinând
urmãtoarele documente:
a) cerere justificativã, întocmitã conform modelului prevãzut în
anexa nr. 2;
b) declaraþie pe propria rãspundere, întocmitã conform modelului
prevãzut în anexa nr. 3;
c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului ºi ale
familiei sale;
d) declaraþie pe propria rãspundere a debitorului, cuprinzând
veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum
ºi alte documente justificative din care sã rezulte cã solicitantul dispune
de sumele necesare restituirii creditului;
e) dovada existenþei ºi a altor surse de finanþare proprii sau oferite de
terþi, dupã caz;
f) declaraþie pe propria rãspundere, autentificatã, din care sã rezulte
cã monumentul istoric:
- nu face obiectul unui litigiu;
- nu se aflã sub sechestru;
- nu este ipotecat;
g) extras din registrul de publicitate imobiliarã privind monumentul
istoric ºi copie legalizatã de pe titlul de proprietate asupra imobilului
monument istoric;
h) copie legalizatã de pe actul juridic în temeiul cãruia persoana fizicã
sau juridicã de drept privat, îndreptãþitã potrivit legii, deþine imobilul
monument istoric;
i) proiect de specialitate pentru lucrãri de consolidare-restaurare, la
nivel de expertizã tehnicã, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet
de sarcini ºi detalii de execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de
consolidare-restaurare, dupã caz;
j) documentaþii de specialitate pentru lucrãri de componente artistice,
întocmite conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice;
k) memoriu istoric însoþit de documentar fotografic al situaþiei
actuale;
k -106

106 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


l) deviz estimativ al lucrãrilor ce urmeazã a fi executate;
m) situaþia lucrãrilor efectuate anterior solicitãrii - descriere ºi
finanþare, dupã caz;
n) memoriu de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea
lucrãrilor în baza criteriilor prevãzute în anexa nr. 1;
o) plan de finanþare întocmit în baza graficului de eºalonare a
lucrãrilor, din care sã rezulte asigurarea integralã a lucrãrilor necesare,
conform documentaþiei;
p) alte acte în susþinerea cererii.
(2) Data limitã de depunere a documentaþiei prevãzute la alin. (1) este
ultima zi lucrãtoare a lunii ianuarie.
Art. 12
(1) În termen de 15 zile de la expirarea datei prevãzute la art. 11 alin.
(2), Biroul evaluare documentaþii verificã dosarele ºi solicitã
depunãtorilor completarea acestora în situaþia în care acestea sunt
incomplete în raport cu cerinþele prezentelor norme.
(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarelor, Biroul
evaluare documentaþii verificã conþinutul acestora ºi, în funcþie de
criteriile prevãzute la art. 8, selecþioneazã persoanele fizice ºi juridice de
drept privat care îndeplinesc condiþiile de creditare, precum ºi categoriile
de credit de care va beneficia fiecare, conform dispoziþiilor prezentelor
norme.
(3) Lista cu persoanele fizice ºi juridice selecþionate, însoþitã de un
raport de verificare ºi evaluare, este transmisã Biroului creditare din
cadrul Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice, care, în termen de
15 zile de la data primirii, întocmeºte Lista anualã de prioritãþi.
(4) Lista anualã de prioritãþi este stabilitã în baza raportului de
evaluare ºi verificare, precum ºi în funcþie de mãrimea Fondului de
creditare.
(5) La stabilirea prioritãþilor vor fi avute în vedere ºi dispoziþiile art.
53 lit. a) din Legea nr. 422/2001, conform cãrora creditele pentru
efectuarea lucrãrilor de protejare se acordã cu prioritate proprietarilor
sau administratorilor care pun la dispoziþia publicului monumentele
istorice pentru vizitare ºi pentru realizarea unor proiecte ºi programe
culturale.
(6) Lista anualã de prioritãþi este aprobatã prin ordin al ministrului
culturii ºi cultelor.
Art. 13
În baza Listei anuale de prioritãþi, Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice, prin intermediul Biroului creditare, încheie contractele de
k -107

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 107


creditare cu persoanele fizice sau juridice de drept privat, beneficiare ale
creditelor aprobate, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului
ministrului culturii ºi cultelor.
Art. 14
Contractul de creditare conþine clauze specifice privind:
a)durata acordãrii creditului;
b)tipul creditului, conform art. 3;
c)drepturile ºi obligaþiile pãrþilor;
d)modalitatea de acordare a creditului, în una sau mai multe tranºe,
egale sau diferite;
e)etapele de derulare a lucrãrii de protejare;
f)constituirea ipotecii asupra imobilului în cauzã, care dureazã pânã
la restituirea integralã a creditului;
g) constituirea de garanþii suplimentare, constând în titluri de valoare,
precum: poliþe, cambii, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.;
h) modalitãþile de rambursare a creditului, în una sau mai multe
tranºe, egale sau diferite;
i) modificarea ºi încetarea contractului;
j) neplata la scadenþã a creditului ºi a dobânzilor aferente;
k) autentificarea contractului.

CAPITOLUL V: Obligaþii ale beneficiarilor de credite

Art. 15
Persoana fizicã sau juridicã de drept privat beneficiarã a creditului are
urmãtoarele obligaþii:
a) sã comunice Oficiului Naþional al Monumentelor Istorice contul în
care urmeazã a fi viratã suma aprobatã prin contractul de creditare,
precum ºi unitatea bancarã la care acesta este deschis;
b) sã foloseascã creditul aprobat exclusiv pentru lucrãrile cuprinse în
documentaþia de proiectare/de specialitate avizate de Comisia Naþionalã
a Monumentelor Istorice;
c) sã respecte etapele realizãrii lucrãrilor cuprinse în documentaþia de
proiectare/de specialitate, aºa cum sunt prevãzute în contractul de
creditare;
d) sã întocmeascã exact ºi corect toate documentele justificative
privind utilizarea sumei alocate ºi sã le prezinte creditorului ori de câte
ori îi sunt solicitate pe durata derulãrii contractului;
k -108

108 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


e) sã accepte controlul ºi verificãrile în legãturã cu modul de utilizare
a sumelor din creditul acordat;
f) sã respecte actele normative în vigoare care reglementeazã
domeniul monumentelor istorice;
g) sã respecte actele normative în vigoare care reglementeazã
execuþia, dirigentarea ºi recepþia lucrãrilor.

CAPITOLUL VI: Dispoziþii finale

Art. 16
(1) Pe durata acordãrii creditului, reprezentanþii Oficiului Naþional al
Monumentelor Istorice, precum ºi împuterniciþii Ministerului Culturii ºi
Cultelor au obligaþia sã urmãreascã îndeplinirea condiþiilor prevãzute în
contractul de credit, referitoare la destinaþia sumelor avansate, respectiv
utilizarea acestora în conformitate cu planurile întocmite pentru
realizarea lucrãrii de protecþie la monumentul istoric deþinut, respectarea
planului de finanþare întocmit în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor,
rambursarea la scadenþã a ratelor de credit, plata dobânzilor aferente ºi
bonitatea împrumutatului.
(2) În cazul în care în urma controlului efectuat în condiþiile alin. (1)
se constatã încãlcarea prevederilor prezentelor norme ºi/sau a clauzelor
contractului de credit, Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice, în
termen de 10 zile de la data constatãrii, trimite beneficiarului creditului o
notificare prin scrisoare recomandatã, prin care i se aduce la cunoºtinþã
cã nu ºi-a executat obligaþiile contractuale.
(3) În situaþia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificãrii,
se constatã cã beneficiarul creditului nu a îndeplinit sau a îndeplinit în
mod necorespunzãtor obligaþiile contractuale, contractul de credit se
considerã reziliat de plin drept ºi creditul devine scadent împreunã cu
dobânzile aferente, conform contractului de credit.
Art. 17
La terminarea lucrãrilor executate din sumele acordate din Fondul de
creditare, beneficiarii prezintã Oficiului Naþional al Monumentelor
Istorice toate documentele justificative, tehnice ºi economice cu privire
la cheltuirea acestor sume.
Art. 18
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme.
k -109

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 109


ANEXA nr. 1: CRITERII DE ACORDARE A CREDITELOR
k -110

110 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


ANEXA nr. 2: CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE

Nr. ............................
Data ..........................

Cãtre Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice

Subsemnatul*) ................................................................................. ,
domiciliat în .......................................................................................... ,
legitimat cu ...................... , în calitate de**) .......................................... ,
reprezentant al***) ................................... proprietar al monumentului
istoric****) .......................................................................... solicit
aprobarea unui credit în valoare de ...................................................lei,
pentru executarea de lucrãri de *****) .....................................................
.................................................................................................................

Semnãturi:
Numele ºi prenumele .................................

__________
*) Se completeazã cu datele persoanei fizice de drept privat deþinãtoare de monument
istoric sau cu datele reprezentantului legal al persoanei juridice de drept privat
deþinãtoare de monument istoric; pentru cazul deþinerii în comun a monumentului istoric
se înscriu datele tuturor proprietarilor.
**) Se completeazã cu calitatea persoanei fizice: proprietar privat, administrator,
concedent, locatar al imobilului monument istoric sau reprezentant legal al persoanei
juridice de drept privat proprietare a imobilului monument istoric, dupã caz.
***) Se completeazã cu datele persoanei juridice de drept privat deþinãtoare de
monument istoric - denumirea, tipul, sediul, datele de identificare.
****) Se completeazã cu denumirea monumentului istoric, adresa ºi codul
corespunzãtor din Lista monumentelor istorice.
*****) Se completeazã cu tipul lucrãrilor necesare protejãrii monumentului istoric
deþinut.
k -111

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 111


ANEXA nr. 3: DECLARAÞIE

Subsemnatul .................................................................. , în calitate


de proprietar/administrator/ concedent/locatar/reprezentant legal al
persoanei juridice de drept privat proprietare a monumentului istoric,
declar pe proprie rãspundere cã nu mã aflu în nici una dintre urmãtoarele
situaþii:
a) insolvabilitate;
b) cu plãþile/conturile bancare blocate în baza unui titlu executoriu,
potrivit legii;
c) cu restanþe la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat,
bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, bugetele locale sau fondurile
speciale;
d) condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasã,
înºelãciune, delapidare, dare sau luare de mitã, mãrturie mincinoasã,
fals, uz de fals, fals în declaraþii, deturnare de fonduri, evaziune fiscalã.
Sub sancþiunea legii penale privind falsul în declaraþii, precizez cã am
verificat toate datele din prezenta declaraþie ºi, în conformitate cu
informaþiile furnizate, o declar completã ºi adevãratã.

Semnãtura ........................
Data .................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 402 din data de 10 iunie
2003

HOTÃRÂRE
nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind situaþiile în care Ministerul
Culturii ºi Cultelor, respectiv autoritãþile administraþiei publice
locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare
ºi de intervenþie asupra monumentelor istorice,
proporþia contribuþiei, procedurile, precum ºi condiþiile
pe care trebuie sã le îndeplineascã proprietarul,
altul decât statul, municipiul, oraºul sau comuna

- EXTRAS -
...
Art. 5
Ministerul Culturii ºi Cultelor, respectiv autoritãþile administraþiei
publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare
ºi de intervenþie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea
k -112

112 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în urmãtoarele situaþii de
interes public:
a) punerea în siguranþã ºi scoaterea imediat din pericol a
monumentului istoric;
b) reabilitarea structuralã ºi funcþionalã a monumentului istoric;
c) reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric;
d) reabilitarea componentei urbane a monumentului istoric;
e) punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale,
artistice ºi arheologice ale monumentului istoric;
f) reintegrarea în circuitul socio-economic ºi cultural-turistic a
monumentului istoric.
...
Art. 9
Consiliile judeþene, municipale, orãºeneºti ºi comunale, precum ºi
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, dupã caz, pot sã
acopere, conform prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) integral sau parþial, costurile lucrãrilor de intervenþie asupra
monumentelor istorice care fac parte din grupa B;
b) individual sau prin cofinanþare, costurile lucrãrilor de protejare a
monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul
unitãþii administrativ-teritoriale respective.
...

CAPITOLUL III:

Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã persoanele fizice sau


juridice de drept privat pentru a primi contribuþie financiarã din partea
Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþilor administraþiei
publice locale, pentru acoperirea costurilor lucrãrilor de protejare ºi de
intervenþie asupra monumentelor istorice deþinute în proprietate

Art. 12
Acordarea contribuþiei financiare a Ministerului Culturii ºi Cultelor,
respectiv a autoritãþilor administraþiei publice locale, potrivit
prevederilor prezentelor norme metodologice, se poate face numai cu
îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiþii:
a)persoana fizicã sau juridicã de drept privat sã fie proprietarã a unui
monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificãrile ulterioare;
k -113

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 113


b) starea fizicã a monumentului istoric impune cu necesitate
desfãºurarea unei activitãþi de protejare sau de intervenþie;
c) existenþa unui proiect de specialitate privind protejarea sau
intervenþia asupra monumentului istoric, la nivel de expertizã tehnicã,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de
execuþie, conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã
caz;
d) declaraþia pe propria rãspundere a proprietarului monumentului
istoric, referitoare la faptul cã acesta nu dispune de resursele financiare
necesare desfãºurãrii activitãþii de protejare sau de intervenþie;
e) identificarea ºi utilizarea altor resurse financiare, în situaþia unei
cofinanþãri/finanþãri parþiale din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor,
respectiv a autoritãþilor administraþiei publice locale;
f) aportul partenerilor, în situaþia desfãºurãrii activitãþii de protejare
sau de intervenþie în parteneriat;
g) monumentul istoric sã nu constituie obiectul unui litigiu;
h) monumentul istoric sã nu se afle sub sechestru;
i) monumentul istoric sã nu fie ipotecat.

Art. 13
Proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice de
drept privat, care solicitã finanþare îºi asumã prin declaraþie autentificatã
urmãtoarele obligaþii:
a)sã utilizeze monumentul istoric în scopul unor activitãþi socio-
culturale, de învãþãmânt, sãnãtate, de cult, de binefacere ori altor
activitãþi asemãnãtoare sau de locuinþã (bloc ori unitate unifamilialã);
b)sã permitã accesul specialiºtilor ºi, dupã caz, al publicului la
monumentul istoric, în condiþiile stabilite prin contract cu finanþatorul;
c)sã asigure, în toate cazurile, paza ºi securitatea obiectivului;
d)sã obþinã actele necesare lucrãrilor de protejare sau de intervenþie,
în conformitate cu legislaþia în vigoare.
...

Art. 16
(1) Contribuþia financiarã a Ministerului Culturii ºi Cultelor,
respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale, va fi acordatã numai
pe baza cererii motivate a proprietarului monumentului istoric, însoþitã
de documentele justificative.
(2) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului
Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale,
k -114

114 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã fizicã, trebuie sã
cuprindã:
a) datele de identificare a solicitantului, respectiv numele ºi
prenumele acestuia, domiciliul, codul numeric personal, numele ºi
calitatea celor care reprezintã solicitantul în relaþiile cu terþii, în situaþia
în care existã, numãrul de telefon/fax al acestora, felul finanþãrii
solicitate: finanþare totalã/finanþare parþialã/finanþare în parteneriat,
suma totalã pentru care se solicitã finanþare;
b) datele de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa
unde este situat, grupa ºi poziþia la care este înscris imobilul în Lista
monumentelor istorice;
c) precizarea urmãtoarelor elemente, dupã caz: valoarea
monumentului istoric, starea fizicã a monumentului istoric, amplasarea
monumentului istoric într-o zonã cu risc seismic ridicat, amplasarea
monumentului istoric în vecinãtatea unor monumente înscrise în Lista
patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonã
construitã protejatã de interes naþional, includerea monumentului istoric
în programe naþionale ºi/sau internaþionale;
d) cauzele care au condus la necesitatea efectuãrii unor activitãþi de
protejare sau de intervenþie asupra monumentului istoric;
e) o succintã prezentare a mãsurilor cuprinse în proiectul de
specialitate privind protejarea sau intervenþia asupra monumentului
istoric;
f) menþiuni referitoare la contribuþiile financiare ale autoritãþilor
administraþiei publice centrale, respectiv ale autoritãþilor administraþiei
publice locale, acordate anterior pentru acelaºi monument istoric
(numãrul ºi data adresei de comunicare a contribuþiei financiare, sumele
care au fost acordate, precum ºi modul cum au fost respectate acestea).
(3) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului
Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale,
depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã fizicã, trebuie sã
fie însoþitã de urmãtoarele documente:
a) acte prin care se dovedesc veniturile solicitantului ºi ale membrilor
familiei sale;
b) declaraþie privind copiii, soþul/soþia aflaþi în întreþinere ºi copie de
pe certificatele de naºtere ºi de stare civilã, dupã caz;
c) copie de pe documentele care atestã eventuala stare de incapacitate
de muncã;
d) declaraþie pe propria rãspundere a debitorului, cuprinzând ºi
veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare;
k -115

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 115


e) declaraþie pe propria rãspundere, autentificatã, din care sã rezulte
cã:
1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;
2. monumentul istoric nu se aflã sub sechestru;
3. monumentul istoric nu este ipotecat;
f) declaraþia autentificatã prevãzutã la art. 13;
g) extras de pe cartea funciarã privind monumentul istoric ºi copie
legalizatã de pe titlul de proprietate;
h) cazier judiciar;
i) memoriu istoric, însoþit de documentar fotografic al situaþiei
actuale (15 x 24 cm);
j) devizul estimativ al lucrãrilor ce urmeazã a fi executate;
k) proiect de specialitate la nivel de expertizã tehnicã, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie,
conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare, dupã
caz;
l) documentaþii de specialitate, conform legislaþiei în vigoare, avizate
de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de
componente artistice;
m) situaþia lucrãrilor efectuate anterior solicitãrii - descriere ºi
finanþare, dupã caz;
n) memoriu de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea
lucrãrilor, în baza criteriilor prevãzute de prezentele norme
metodologice;
o) plan de finanþare, în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor;
p) plan de management, dupã caz;
q) alte documente justificative, din care sã rezulte cã solicitantul
dispune de diferenþa de fonduri necesarã lucrãrilor, faþã de sumele
alocate, în situaþia unei finanþãri parþiale/cofinanþãri din partea
Ministerului Culturii ºi Cultelor sau a autoritãþilor administraþiei publice
locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(4) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului
Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale,
depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã juridicã de drept
privat, trebuie sã cuprindã:
a) date de identificare a solicitantului, respectiv forma societãþii
comerciale, denumirea acesteia ºi a reprezentantului fiscal, sediul, anul
înfiinþãrii, certificatul de înregistrare, numele ºi calitatea celor care
k -116

116 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


reprezintã solicitantul în relaþiile cu terþii, numãrul de telefon/fax al
acestora, felul finanþãrii solicitate: finanþare totalã/finanþare
parþialã/finanþare în parteneriat, suma totalã pentru care se solicitã
finanþare, numãrul contului/conturilor ºi unitatea/unitãþile
bancarã/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
b) date de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde
este situat, grupa ºi poziþia la care este înscris imobilul în Lista
monumentelor istorice;
c) precizarea urmãtoarelor elemente, dupã caz: valoarea
monumentului istoric, starea fizicã a monumentului istoric, amplasarea
monumentului istoric într-o zonã cu risc seismic ridicat, amplasarea
monumentului istoric în vecinãtatea unor monumente înscrise în Lista
patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonã
construitã protejatã de interes naþional, includerea monumentului istoric
în programe naþionale ºi/sau internaþionale;
d) cauzele care au condus la necesitatea efectuãrii unor activitãþi de
protejare sau de intervenþie asupra monumentului istoric;
e) o succintã prezentare a mãsurilor cuprinse în proiectul de
specialitate privind protejarea sau intervenþia asupra monumentului
istoric;
f) menþiuni referitoare la contribuþiile financiare ale autoritãþilor
administraþiei publice centrale, respectiv ale autoritãþilor administraþiei
publice locale, acordate anterior pentru acelaºi monument istoric
(numãrul ºi data adresei de comunicare a contribuþiei financiare, sumele
care au fost acordate, precum ºi modul cum au fost respectate acestea).
(5) Cererea privind acordarea contribuþiei financiare a Ministerului
Culturii ºi Cultelor, respectiv a autoritãþii administraþiei publice locale,
depusã de proprietarul unui monument istoric, persoanã juridicã de drept
privat, trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv/statutul ºi actele adiþionale, dupã caz;
b) dovada dobândirii personalitãþii juridice;
c) ultima situaþie financiarã anualã;
d) ultima balanþã de verificare;
e) dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisã
de banca la care are deschis contul;
f) raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în
domeniul protejãrii monumentului istoric;
g) ultimul act de control întocmit de organele competente ale
Ministerului Finanþelor Publice;
k -117

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 117


h) declaraþie pe propria rãspundere, autentificatã, din care sã rezulte
cã:
1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;
2. monumentul istoric nu se aflã sub sechestru;
3. monumentul istoric nu este ipotecat;
i) declaraþia autentificatã prevãzutã la art. 13;
j) extras de pe cartea funciarã privind monumentul istoric ºi copie
legalizatã de pe titlul de proprietate;
k) memoriu istoric, însoþit de documentar fotografic al situaþiei
actuale (15 x 24 cm);
l) devizul estimativ al lucrãrilor ce urmeazã a fi executate;
m) proiect de specialitate la nivel de expertizã tehnicã, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini ºi detalii de execuþie,
conform legislaþiei în vigoare, avizate de Comisia Naþionalã a
Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de consolidare-restaurare;
n) documentaþii de specialitate, conform legislaþiei în vigoare,
avizate de Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, pentru lucrãri de
componente artistice;
o) situaþia lucrãrilor efectuate anterior solicitãrii - descriere ºi
finanþare;
p) memoriu de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea
lucrãrilor, în baza criteriilor prevãzute de prezentele norme
metodologice;
q) plan de finanþare, în baza graficului de eºalonare a lucrãrilor;
r) plan de management, dupã caz;
s) alte documente justificative din care sã rezulte cã solicitantul
dispune de diferenþa de fonduri necesarã lucrãrilor, faþã de sumele
alocate, în situaþia unei finanþãri parþiale/cofinanþãri din partea
Ministerului Culturii ºi Cultelor sau a autoritãþilor administraþiei publice
locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
Art. 17
(1) Documentaþia de solicitare a contribuþiei financiare a Ministerului
Culturii ºi Cultelor se depune la direcþia pentru culturã, culte ºi
patrimoniul cultural naþional judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se aflã situat monumentul istoric,
începând cu luna ianuarie a anului calendaristic.
(2) Data limitã de depunere a documentaþiei prevãzute la alin. (1) este
ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.
k -118

118 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

ORDIN
nr. 2237 din 27 aprilie 2004
privind aprobarea Normelor metodologice
de semnalizare a monumentelor istorice

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr.


742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii ºi
Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 17 alin. (2)
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ministrul culturii ºi cultelor
emite urmãtorul ordin:
Art. 1
Se aprobã Normele metodologice de semnalizare a monumentelor
istorice, prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2
Se instituie însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de
monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejãrii sale în timp de
pace sau de conflict armat, prevãzut în anexa nr. 2 care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 3
Sigla monumentelor istorice este prevãzutã în anexa nr. 3 care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4
Se instituie însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de
monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea
protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat, prevãzut în anexa nr.
4 care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 5
Modalitatea de inscripþionare a monumentelor istorice este prevãzutã
în anexa nr. 5 care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 6
Direcþia monumente istorice ºi muzee, Direcþia patrimoniul public,
investiþii, servicii deconcentrate, administrativ ºi direcþiile judeþene
pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional, respectiv a
municipiului Bucureºti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
-****-
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
k -119

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 119

ANEXA nr. 1:

NORME METODOLOGICE
din 27 aprilie 2004
de semnalizare a monumentelor istorice

(1) Marcarea monumentelor istorice


1. Însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de monument istoric
al unui bun imobil, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de
conflict armat, este înscrisul în limba românã ºi în douã limbi de
circulaþie internaþionalã al textului "monument istoric", prevãzut în
anexa nr. 2 la ordin.
2. Sigla monumentelor istorice este simbolul grafic aprobat de
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, protejat în condiþiile Legii
nr. 84/1998 privind mãrcile ºi indicaþiile geografice, ºi prevãzut în anexa
nr. 3 la ordin.
3. Însemnul distinctiv care atestã regimul juridic de monument istoric
înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejãrii sale în timp
de pace sau de conflict armat, este simbolul grafic aprobat de Convenþia
Internaþionalã UNESCO în anul 1978, protejat conform legislaþiei
internaþionale ºi asociat cu înscrisul în limba românã ºi în douã limbi de
circulaþie internaþionalã, prevãzut în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Inscripþionarea monumentelor istorice


4. Inscripþionarea monumentelor istorice va cuprinde succint
principalele date din evoluþia monumentului istoric, conform anexei nr. 5
la ordin.
5. Inscripþionarea monumentelor istorice având la bazã texte avizate
de organisme sau instituþii ºtiinþifice de specialitate se avizeazã de
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice, prin comisiile regionale ale
monumentelor istorice în a cãror razã teritorialã se aflã monumentele
istorice respective.

(3) Amplasare ºi execuþie


6. Însemnele distinctive, sigla ºi inscripþionarea se asociazã
independent sau pe acelaºi suport ori panou de marcare a monumentului
istoric, dupã caz, conform exemplelor din anexele nr. 6, 7 ºi 8 la ordin.
k -120

120 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


7. În cazul monumentelor istorice situate în localitãþile rurale sau
urbane, marcarea se realizeazã la loc vizibil, lângã numerele poºtale, pe
suporturi modulate în funcþie de proporþiile numerelor poºtale.
8. În cazul monumentelor istorice situate în localitãþi sau în
extravilan, în funcþie de amplasament, de existenþa unei incinte ori a unei
suprafeþe de teren aferente, de contextul urbanistic sau de amplasarea
într-un peisaj natural, inscripþionarea ºi marcarea monumentelor istorice
se pot face pe împrejmuire, la limita proprietãþii, în incintã sau în zona de
protecþie, în zona cãii de acces spre monumentul istoric, urmãrindu-se
realizarea marcajului la o scarã favorabilã ºi amplasarea sa într-o zonã
care sã nu obtureze culoarul de percepere a construcþiilor-monument
istoric.
9. Însemnele distinctive, siglele ºi inscripþionarea se executã din tablã
emailatã în culori alb 100% ºi maron pantone 491 C 100% sau, dupã caz,
din alte materiale durabile, rezistente la intemperii: piatrã, marmurã,
metal, prelucrat, plexiglas ºi altele asemenea.
10. Însemnele distinctive, siglele ºi inscripþionarea se amplaseazã cu
avizul ºi cu asistenþa de specialitate a Serviciului de monumente istorice
din cadrul direcþiei judeþene pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional, respectiv a municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã se
aflã monumentele istorice respective.
(4) Atribuþii ºi control
11. Primarii asigurã prin aparatul propriu de specialitate ºi în
colaborare cu direcþia pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural
naþional judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, aplicarea
însemnelor distinctive ºi a siglelor de monumente istorice ºi controleazã
întreþinerea lor de cãtre proprietar.
12. Serviciul de monumente istorice din cadrul direcþiei judeþene
pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional, respectiv a
municipiului Bucureºti, colaboreazã cu autoritãþile administraþiei
publice locale ºi asigurã asistenþa de specialitate pentru marcarea ºi
inscripþionarea monumentelor istorice.
13. Ministerul Culturii ºi Cultelor controleazã amplasarea
însemnului distinctiv care atestã regimul de monument istoric, în
vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat.
14. Proprietarii monumentelor istorice au obligaþia sã permitã
montarea ºi sã întreþinã însemnul ºi sigla de monument istoric.
Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 220 din data de 16 martie
2005
k -121

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 121


k -122

122 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 220 din data de 16 martie 2005


k -123

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 123

CONÞINUT CADRU
al documentaþiilor
de restaurare a monumentelor istorice

În afara prevederilor Ordinului comun al Ministerului Finanþelor


Publice ºi al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
nr. 1013/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 340/2001
privind aprobarea structurii, conþinutului ºi modului de utilizare a
documentaþiei standard pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei pentru
achiziþia publicã de servicii, sau a altor reglementãri legale în vigoare,
conþinutul cadrul al documentaþiilor privind restaurarea monumentelor
istorice, indiferent de grupa de clasare în Lista Monumentelor Istorice,
este, dupã cum urmeazã:

Cap. I. - FAZELE DE PROIECTARE

1. - Fazele de proiectare ale documentaþiilor de restaurare a


monumentelor istorice, reparaþii capitale/consolidare, dupã caz, sunt
cele prevãzute în Secþiunea III, din Ordinul Comun al Ministerului
Finanþelor Publice ºi al Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului nr. 1013/06.06.2004, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 340/2001.
Acestea sunt dupã cum urmeazã :
a) - Studiul de Prefezabilitate care cuprinde ºi Tema de proiectare, cu
sau fãrã raport/expertizã tehnicã preliminarã;
b) - Studiul de Fezabilitate care curpinde ºi Tema de proiectare, cu sau
fãrã Expertiza Tehnicã;
c) - Proiectul Tehnic ºi Caietele de Sarcini pentru execuþia lucrãrilor;
d) - Detaliile de Execuþie.

2.- Raportul/Expertiza Tehnicã Preliminarã, sau expertiza tehnicã,


pot fi pãrþi componente ale Studiului de Prefezabilitate sau ale Studiului
de Fezabilitate, sau pot fi constituite în faze de elaborare distincte, dupã
caz.
k -124

124 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Cap. II - CONÞINUTUL DOCUMENTAÞIEI

3. - Scrisoarea/adresa de înaintare:
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaþiei, semnatã de
proprietarul/deþinãtorul, cu orice titlu al imobilului monument istoric,
sau de elaboratorul acesteia, în condiþiile în care acesta este delegat de
proprietarul/deþinãtorul monumentului istoric ºi poate face dovada
delegãrii.

4. - Foaia de capãt:
a) - denumirea obiectivului ºi codul, conform Listei Monumentelor
Istorice actualizatã ºi adresa;
b) - numele proprietarului/beneficiarului/deþinãtorului imobilului, cu
orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia;
c) - denumirea proiectului;
d) - numãrul proiectului/contractului/anul;
e) - faza de proiectare.

5. - Colectivul de elaborare:
a) - numele ºi coordonatele, proiectantului general, al ºefului de
proiect complex, al proiectanþilor de specialitate, cu precizarea numelui,
profesiei calitãþii/responsabilitãþii pe care au avut-o la elaborarea
documentaþiei;
b) - nominalizarea specialiºtilor/experþilor atestaþi de Ministerul
Culturii ºi Cultelor, elaboratori, consultanþi sau verificatori ai
documentaþiei, cu semnãtura ºi ºtampila în original.

6. - Documente incluse în documentaþii:


a) - certificatul de urbanism;
b) - copie dupã documente care atestã dreptul de proprietate, dupã
caz;
c) - cadastrul, dupã caz;
d) - copii dupã avize ale Ministerului Culturii ºi Cultelor sau ale
serviciilor deconcentrate ale acestuia, acordate anterior pentru acelaºi
monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaºi
domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru avizare, sau pentru domenii
conexe;
e) - alte documente necesare, dupã caz.
k -125

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 125


7. - Conþinutul cadru pe faze de proiectare:
a) - Conþinutul cadru general al documentaþiilor pe faze de
proiectare este cel prevãzut în secþiunea III, din Ordinul comun al
Ministerului Finanþelor Publice ºi al Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, nr. 1013/2001, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 340/2001.

8. Conþinutul cadru al expertizelor tehnice:


a) - Conþinutul cadru al expertizelor tehnice este cel prevãzut în
Hotãrârea
Guvernului nr.1364/27.12.2001, publicat în Monitorul Oficial al
României nr.100/05.02.2002, pentru aprobarea “Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr.20/1994, privind reducerea riscului seismic al construcþiilor
existente”;
b) - Expertizele Tehnice, pentru imobilele monumente istorice, dupã
caz, în funcþie de complexitatea gradului de avariere, vor fi precedate de
studii ºi/sau cercetãri de specialitate efectuate pe baza unor
“documentaþii tehnice pentru lucrãri de cercetare preliminarã pentru
elaborarea expertizelor tehnice” avizate anterior.
c) - În domeniul consolidãrii monumentelor istorice, colectivul de
elaborare al Expertizelor Tehnice, este format din:
- expert tehnic în domeniul ingineriei, atestat de Ministerul
Transporturilor Construcþiilor ºi Turismului ºi de Ministerul Culturii ºi
Cultelor;
- expert în domeniul restaurãrii de arhitecturã pentru monumente
clasate în grupa “A” sau expert/specialist pentru monumente clasate în
grupa “B”, atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor;
- expert îndomeniul restaurãrii componentelor artistice, pentru
monumente clasate în grupa “A” ºi/sau expert/specialist pentru
monumente clasate în grupa “B”, atestaþi de Ministerul Culturii ºi
Cultelor;
d) - Concluziile Expertizelor Tehnice elaborate, vor dezvolta un
concept unitar de intervenþie asupra monumentului istoric, vor
cuprinde variante maximale ºi minimale de intervenþie ºi vor stabilii
prioritãþile lucrãrilor.
k -126

126 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Cap. III. PRECIZÃRI LA CONÞINUTUL CADRU

În afara conþinutului cadru general specificat la punctele 7 ºi 8 în


cadrul proiectelor de restaurare a monumentelor istorice, anumite
componente vor cuprinde detalieri specifice dupã cum urmeazã:

9. - Piese scrise:
a) - Tema de proiectare, aprobatã de beneficiarul de folosinþã, care
va cuprinde date generale privind monumentul istoric, starea tehnicã ºi
de conservare a acestuia, pentru componentele: arheologie, arhitecturã,
structurã, componente artistice, caracteristici ale terenului precum ºi
propuneri privind studiile, cercetãrile, investigaþiile ºi fazele de
proiectare necesare;
b) - Memoriul justificativ/general: va cuprinde referiri la tema de
proiectare, detaliind pluridisciplinar, toate aspectele istorice, artistice,
arhitecturale, inginereºti, ºtiinþifice ºi tehnice ale monumentului istoric;
intervenþii anterioare conform cercetãrilor documentare ºi de arhivã sau
a cãrþii monumentului istoric/cãrþii construcþiei, starea de conservare
actualã, conceptul unitar ºi propunerile de intervenþie, în variante
maximale ºi minimale, precum ºi stabilirea prioritãþilor de execuþie,
dupã caz, în funcþie de faza proiectului;
c) - Memoriile tehnice de specialitate;
d) - Având în vedere faptul cã în domeniul protejãrii monumentelor
istorice documentaþiile se elaboreazã de colective pluridisciplinare,
proiectele/documentaþiile vor cuprinde:
-Referatele de specialitate cu semnãtura ºi ºtampilele
experþilor/experþilor tehnici atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor
ºi/sau de Ministerul Transporurilor, Construcþiilor ºi Turismului, dupã
caz, în funcþie de domeniul proiectelor sau al studiilor ºi cercetãrilor;
-Referatele de specialitate, semnãtura ºi ºtampila verificatorilo
/verificatorilor de proiecte, atestaþi de Ministerul Culturii ºi Cultelor
ºi/sau de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, dupã
caz, în funcþie de domeniul proiectului ºi faza de elaborare;
-Referatele de specialitate ale unor specialiºti sau experþi atestaþi de
Ministerul Culturii ºi Cultelor, în domenii conexe domeniului ce face
obiectul proiectului, cum ar fi:domeniul arheologiei, arhitecturii,
ingineriei sau al componentelor artistice, dupã caz.
10.- Piese desenate:
k -127

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 127


a) - plan de încadrare în zonã la scara 1:25.000 sau 1:5000, dupã
caz;
b) - plan de situaþie la scara 1:200, 1:500 sau 1: 1.000, dupã caz;
c) - relevee specifice domeniului care face obiectul proiectului, cu
marcarea diferenþiatã a tuturor tipurilor de degradãri sau avarii, dupã caz;
d)- planuri, secþiuni, faþade/planºe, la o scarã convenabilã, specificã
domeniului/fazei de elaborare a proiectului, cu marcarea propunerilor,
de intervenþie în conformitate cu conceptul unitar de restaurare propus.

11.- Alte piese, în funcþie de domeniul proiectului:


a) - studii istorice, de arhitecturã/arhitecturã comparatã/icono-
grafice/arheologice, urbansim istoric ºi/sau altele, dupã caz;
b) - documentar fotografic, explicativ/comentat;
c) - studii de teren:topografice, geotehnice ºi/sau altele, dupã caz;
d) - investigaþii fizico-chimice, biologice, petrografice sau altele,
dupã caz.

NOTÃ :
Rãmâne la aprecierea ºefului de proiect ºi a specialistului serviciilor
deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor sau din minister,
verificator al conþinutului documentaþiei, sau al preºedintelui de ºedinþã, pe
proprie rãspundere, dupã caz, ca în funcþie de amploarea intervenþiilor
asupra monumentului istoric, de necesitatea intervenþiei imediate sau de
urgenþã, asupra monumentului, sã decidã, justificat, asupra diminuãrii sau
completãrii pieselor necesare prevãzute în prezentul conþinut cadru.

Anexa 1 la D I S P O Z I Þ I A Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind


unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul avizãrii
k -128

128 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

CONÞINUT CADRU
al documentaþiilor de urbanism
ºi de amenajare a teritoriului,
conform reglementãrilor Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, completate cu prevederile
art. 35 alin. (1) lit. g) din Legea 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice.

REGLEMENTÃRI M.T.C.T.
Ordinul nr. 562/2003:
Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Metodologie de elaborare ºi
conþinutul cadru al documentaþiilor de urbanism pentru zone construite
protejate (P.U.Z - Z.P);
Ordinul nr.176/N/16. 08. 2000:
Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind metodologia
de elaborare ºi conþinutul cadru al planului urbanistic zonal” (P.U.Z.)
Indicativ GM 010 2000;
Ordinul nr.37/N/08.06.2000:
Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „ Ghid privind Metodologia
de elaborare ºi conþinutul - cadru al planului urbanistic de detaliu”
(P.U.D.) - Indicativ GH 009 2000;
Ordinul nr.21/N/10.04.2000:
Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind elaborarea ºi
aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” indicativ: G.M. 007
2000;
Ordinul nr.13/N/10.03.1999:
Pentru aprobarea reglementãrii tehnice „ Ghid privind metodologia
de elaborare ºi conþinutul cadru al Planului Urbanistic General”,
(P.U.G.)indicativ GPO38/99;
Ordinul nr.91/25.10.1991:
Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare ºi a
conþinutului documentaþiilor prevãzute de Legea nr.50/1991cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare publicat la „Monitorul Oficial”
nr.228 din 14 noiembrie 1991;
k -129

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 129


PREVEDERI ALE LEGII 422/2001
Legea 422/2001, art.35, alin. (1) lit.g)
„Studiile de fundamentare istorico-ºtiinþificã pentru instituirea
ºi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit ºi a siturilor
arheologice protejate prin lege, precum ºi reglementãrile generale
de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale în
vigoare”

PREVEDERI SPECIALE
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru care
se solicita avizul Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor
publice deconcentrate, se prezinta redactate pe hârtie si doua exemplare
redactate pe suport electronic.
În documentatie vor fi marcate monumentele si perimetrele siturilor
arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice actualizata si siturile
arheologice reperate, cu marcarea localizarii pe repere urbanistice sau
geografice, dupa caz, precum si în coordonate geografice în proiectie ST.
70. Documentatia în format digital va fi realizata în fisiere “.dwg” sau
“.shp”.
În functie de competenta de avizare a documentatiei, aceasta se
arhiveaza în original la serviciile publice deconcentrate sau la Directia
Generala Patrimoniu Cultural National Directia Monumente Istorice si
Arheologie din Ministerul Culturii si Cultelor, însotita de un exemplar
redactat în sistem electronic si de avizul eliberat.
Al doilea exemplar al documentatiei, redactate pe suport electronic,
însotita de avizul eliberat, se transmite spre stiinta si arhivare serviciului
deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor sau Directiei Generale
Patrimoniu Cultural National, respectiv, Directiei Monumente Istorice si
Arheologie din minister.
La eliberarea avizelor ulterioare privind interventiile în teritoriul
unitatii administrative sau în zonele construit protejate si în cazul
actualizarii planurilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism,
institutiile avizatoare vor consulta documentatiile redactate pe suport
electronic si avizele eliberate anterior, aflate în arhiva institutiei”.

Anexa 1 la D I S P O Z I Þ I A Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind


unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul avizãrii,
completata de D I S P O Z I T I E Nr. 5596 - VN / 01.08.2007
k -130

130 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

OMCC 2518/04.09.2007 - Metodologia


de aplicare a descãrcãrii de sarcinã arheologicã:
Având în vedere Decretul Presedintelui României nr. 854/2005
pentru numirea unui membru al Guvernului, în conformitate cu
prevederile art. 5, alin (2), (3) si (5), si ale art. 6, alin (5) si (6) din OG
432/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naþional, republicatã, în baza OMCC
nr. 2483 bis/12.12.2006 privind instituirea modelelor stampilelor, ale
autorizaþiilor, certificatelor, avizelor si fiselor tehnice necesare cercetãrii
arheologice, în temeiul prevederilor art. 13 alin (3) din Hotãrârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si funcþionarea Ministerului
Culturii si Cultelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare

Ministrul Culturii si Cultelor emite prezentul

ORDIN
Art. 1. Se aprobã Metodologia de aplicare a procedurii de descãrcare
de sarcinã arheologicã, cuprinsã în anexa, parte integrantã a prezentului
ordin.
Art. 2. Direcþiile pentru Culturã, Culte si Patrimoniu Cultural
Naþional judeþene si a
Municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Adrian IORGULESCU
MINISTRUL CULTURII SI CULTELOR

Anexa
Metodologia de aplicare a procedurii de descãrcare de sarcinã
arheologicã

I. Definiþii
Art. 1. Descãrcarea de sarcinã arheologicã este procedura prin care se
confirmã cã un teren în care a fost evidenþiat patrimoniul arheologic
poate fi redat activitãþilor umane curente.
k -131

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 131


Art. 2. Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã reprezintã
actul administrativ prin care se anuleazã regimul de protecþie instituit
anterior asupra terenului în care a fost evidenþiat patrimoniul arheologic.

II. Proceduri
Art. 3. Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista
Monumentelor Istorice sau Repertoriul Arheologic Naþional, cuprinse
sau nu în documentaþiile de amenajare a teritoriului si de urbanism,
autoritãþile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu specificarea
necesitãþii obþinerii avizului din partea Ministerului Culturii si Cultelor,
înainte de eliberarea autorizaþiei de construire.
Art. 4. În cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplãtoare în
timpul lucrãrilor de construire din afara zonelor protejate de lege,
primarul localitãþii dispune: suspendarea autorizaþiei de construire si
oprirea oricãror lucrãri de construire sau de desfiinþare de construcþii,
anunþarea, în 72 de ore, a serviciului public deconcentrat al Ministerului
Culturii si Cultelor si organizarea pazei descoperirilor arheologice
întâmplãtoare.
Art. 5. Documentaþiile depuse de investitor la serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea obþinerii
avizului sau, dupã caz, a Certificatului de descãrcare arheologicã,
cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investiþiei si delimitarea acestuia
în planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70.
Art. 6. În vederea eliberãrii avizului favorabil pentru faza de execuþie
sau, dupã caz, a Certificatului de descãrcare de sarcinã arheologicã,
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor
solicitã investitorului completarea documentaþiei cu Raportul de
cercetare arheologicã preventivã.
Art. 7. Raportul de cercetare arheologicã preventivã este analizat, în
aceastã fazã, de cãtre Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau,
dupã caz, de cãtre Comisia Naþionalã de Arheologie, conform
competenþelor prevãzute de lege.
Art. 8. În vederea realizãrii de cercetãri arheologice preventive sau de
supravegheri arheologice, dupã caz, serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii si Cultelor vor comunica beneficiarului lista
completã a instituþiilor de specialitate abilitate de a realiza aceste
activitãþi, precum si codul juridic al cercetãrii arheologice.

III. Supravegherea arheologicã


Art. 9. Supravegherea arheologicã se desfãsoarã acolo unde existã
posibilitatea ca lucrãrile aflate în desfãsurare sã afecteze sau sã distrugã
k -132

132 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


patrimoniul arheologic mobil sau structuri constructive arheologice,
astfel:
a) în zone în care este susceptibilã prezenþa vestigiilor arheologice
desi nu este documentatã (vãile râurilor, platouri natural fortificate, etc.);
b) în zonele de protecþie ale obiectivelor din lista monumentelor
istorice, atunci când nu sunt menþionate situri arheologice, ci doar
monumente de arhitecturã;
c) situaþii excepþionale, când proiectul tehnic al investiþiei nu permite
realizarea de cercetãri arheologice preventive si nu poate fi modificat din
motive obiective.
Art. 10. În cazurile în care se impune efectuarea supravegherii
arheologice, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si
Cultelor elibereazã Avizul favorabil, cu
urmãtoarele condiþii obligatorii:
a) supravegherea arheologicã sã fie efectuatã de o instituþie de
specialitate, prin arheologii înscrisi în Registrul Arheologilor;
b) beneficiarul sã anunþe serviciul public deconcentrat al Ministerului
Culturii si Cultelor data deschiderii santierului si recepþia lucrãrilor si sã
asigure condiþii specialistilor acesteia pentru exercitarea atribuþiilor de
control si inspecþie;
c) raportul de supraveghere arheologicã sã fie depus ulterior la
serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor;
d) în cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrãrilor,
beneficiarul sã sisteze lucrãrile de construcþie, în vederea solicitãrii
autorizaþiei si executãrii cercetãrilor arheologice preventive;
e) alte condiþii specifice.

IV. Cercetarea arheologicã preventivã


Art. 11. Cercetarea arheologicã preventivã este prioritarã în cazul
intervenþiilor în subsol, în zone cu patrimoniu arheologic.
Art. 12. Cercetare arheologicã preventivã se realizeazã în cazul
urmãtoarelor intervenþii / lucrãri:
a) construire, modificare, extindere sau reparare privind cãi de
comunicaþie, dotãri tehnico-edilitare, inclusiv subterane si subacvatice,
excavãri, exploatãri de cariere, construcþia de reþele magistrale,
amenajãri pentru îmbunãtãþiri funciare, reþele de telecomunicaþii,
amplasarea de relee si antene de telecomunicaþii, lucrãri de cercetare si
de prospectare a terenurilor - foraje si excavãri - necesare în vederea
efectuãrii studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor si a sondelor de
gaze si petrol, precum si orice alte lucrãri care afecteazã suprafaþa solului
si subsolul;
k -133

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 133


b) în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;
c) indiferent dacã se executã în intravilanul sau extravilanul
localitãþilor;
d) indiferent de forma de proprietate a terenului;
e) întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat;
f) determinate de lucrãrile de restaurare parþialã sau totalã a
monumentelor istorice.
Art. 13. Cercetarea arheologicã preventivã se realizeazã de cãtre
instituþiile publice de specialitate si se efectueazã numai pe baza
autorizaþiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor si în conformitate cu
aceasta.
Art. 14. Cercetãrile arheologice preventive sau supravegherile
arheologice se realizeazã în baza încheierii unui contract tip între
beneficiar si executant, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii si
Cultelor.
Art. 15. Toate etapele cercetãrii arheologice, constând în inventariere,
diagnostic, sãpãturã, supraveghere si intervenþii asupra materialului
arheologic, vor fi întreprinse folosindu-se toate acele metode, tehnici si
practici specifice considerate necesare pentru a obþine maximum de
informaþii referitoare la patrimoniul arheologic din zona cercetatã si se
realizeazã numai pe baza unei autorizaþii.
Art. 16. Executantul cercetãrii arheologice redacteazã Raportul de
cercetare arheologicã preventivã, realizat conform Standardelor si
Procedurilor arheologice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii si
Cultelor; rapoartele neconforme cu Standardele si Procedurilor
arheologice nu vor fi acceptate de cãtre serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Culturii si Cultelor.
Art. 17. Pânã la descãrcarea de sarcinã arheologicã terenul care face
obiectul cercetãrii este protejat ca sit arheologic, conform legii.

V. Emiterea Certificatului de descãrcare de sarcinã arheologicã


Art. 19. Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã este emis de
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu
obligaþia acestora de înstiinþare a direcþiei de specialitate din cadrul
Ministerului Culturii si Cultelor în termen de 10 zile.
Art. 20. Certificatul tip de descãrcare de sarcinã arheologicã, aprobat
prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor, este emis doar în urma
consultãrii unei comisii de specialitate.
Art. 21. Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si
Cultelor iau act de soluþiile propuse de comisiile consultative de
specialitate, consemnate în procesul verbal.
Art. 22. În vederea emiterii Certificatului de descãrcare de sarcinã
arheologicã pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar,
k -134

134 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice si pentru toate
investiþiile, cu excepþia locuinþelor particulare aflate în alte zone,
rapoartele de cercetare se trimit de cãtre Serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Culturii si Cultelor, spre aprobare, Comisiei Naþionale
de Arheologie.
Art. 23. În cazul obiectivelor aflate în zonele de protecþie ale
monumentelor istorice, documentaþiile complete pot fi analizate de cãtre
Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice.
Art. 24. Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice sau, dupã caz,
Comisia Naþionalã de Arheologie propun, în conformitate cu propunerile
formulate în raport de responsabilul cercetãrii arheologice, acordarea
urmãtoarelor acte administrative:
- Certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã;
- avizul favorabil pentru faza de proiect tehnic, cu specificarea
modificãrii proiectului tehnic al investiþiei în scopul protejãrii vestigiilor
arheologice descoperite;
- aviz negativ, pentru interzicerea oricãror activitãþi de construcþie si
propunerea de clasare a sitului arheologic, dupã caz;
- solicitarea pentru completarea documentaþiei, în cazul în care acest
lucru este considerat necesar.
Art. 25. În cazul investiþiilor declarate de interes naþional, procedura
de descãrcare de sarcinã arheologicã va fi stabilitã printr-o normã
specialã.
k -135

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 135


Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate pentru lucrãrile de
construire ce urmeazã sã se desfãºoare la un monument istoric

Cãtre,

DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ, CULTE


ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL
A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI

Subsemnatul .................................................................... cu domiciliul


(sediul) în.............................. cod poºtal..................., str. …….............,
nr. .... , bl. ...., sc. ...., ap. ...., tel/fax..............., CUI ……....……......, în
conformitate cu prevederile Legii 422/2001,Titlul II, Cap. III, Art. 22,
solicit avizul Dvs. pentru lucrarea:
.................................................................................................................
la imobilul situat în ........................................ str. .................................,
nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....

Anexez documentele:
- Certificat de urbanism;
- Acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
- Planuri de încadrare în zonã la scara 1/500 ºi 1/2000
- Planul de situaþie la scara 1/50 1/100;
- Documentar fotografic situaþia existentã ºi situaþie propusã;
- Proiectul cu nr. ………..din ….........………….. pentru autorizarea
executãrii lucrãrilor de construire solicitat prin certificatul de urbanism a
fost elaborat de ………..................................……................ cu sediul
în judeþul................................... localitatea................................... cod
poºtal………….. str......................................., nr. ....., bl. .....,ap.....,
tel/fax ................................ documentaþia privind intervenþiile la
monumentul istoric fiind întocmitã de ..............................................
specialist/expert acreditat de Ministerul Culturii ºi Cultelor cu nr.
…...din......................
Prin prezentul proiect se propun sã se realizeze urmãtoarele lucrãri:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Data.............................. Semnãtura
k -136

136 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate conform Art.22 din
Legea 422/2001 - Republicatã-pentru lucrãrile de construire ce
urmeazã sã se desfãºoare în zona de protecþie a unui monument istoric

Cãtre,
DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ,
CULTE ªI PATRIMONIUL CULTURALNAÞIONAL
A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI

Subsemnatul .....................................................................................
cu domiciliul (sediul) în.................................... cod poºtal.....................,
str. ……........................, nr. ..... , bl. ....., sc. ....., ap. .....,
tel/fax............................... ,CUI ………................……....., în
conformitate cu prevederile Legii 422/2001,Titlul II, Cap. III, Art.22,
solicit avizul Dvs. pentru lucrarea: ........................................ la imobilul
situat în ......................... str. ....................., nr. …..., bl. ....., sc. ....., ap. .....
Anexez documentele:
- Certificat de urbanism;
- Planuri de încadrare în zonã la scara 1/500 ºi 1/2000
- Planul de situaþie la scara 1/50 1/100;
- Acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
- Planuri cadastrale ºi coordonatele topografice STEREO 70 ale
amplasamentului supus avizãrii (în cazul zonei de protecþie a unui sit
arheologic);
- Documentar fotografic - desfasurare stradala (color) - situaþia
existentã ºi situaþie propusã;
- Proiectul cu nr. ……....…..din …..............………….. pentru
autorizarea executãrii lucrãrilor de construire solicitat prin certificatul de
urbanism a fost elaborat de …………………................ cu sediul în
judeþul............................... localitatea........................................ cod
poºtal……….......….. str................................................., nr. ....., bl.
.....,ap....., tel/fax ....................................
Prin prezentul proiect se propun sã se realizeze urmãtoarele lucrãri:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
documentaþia privind intervenþiile la monumentul istoric fiind întocmitã
de ................................. ..................................... specialist/expert
acreditat de Ministerul Culturii ºi Cultelor cu nr. …...........

Data..................................... Semnãtura (ºtampila).................................


k -137

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 137


NUMELE ªI COORDONATELE
- persoanei fizice __________________________________________
- persoanei juridice_________________________________________

Cãtre,
DIRECÞIA PENTRU CULTURÃ, CULTE
ªI PATRIMONIUL CULTURAL NAÞIONAL
A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI
Str. 13 Decembrie, nr. 9A

ÎNªTIINÞARE
privind intenþia de vânzare a imobilului
1
______________________________________

Subsemnatul(a) 2 _______________________________________
proprietar, conform documentului anexat, al imobilului din 3_________ declar
pe proprie rãspundere cã imobilul nu face obiectul unor litigii.
Având în vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 36
alin. (4) lit. (a) din Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice,
republicatã, vã înºtiinþãm cu privire la intenþia de a vinde imobilul ºi vã
solicitãm sã ne comunicaþi dacã Ministerul Culturii ºi Cultelor sau serviciul
public deconcentrat al acestuia, dupã caz, îºi exercitã dreptul de preemþiune în
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) sau art. 26 alin. (1) pct. 26 din Legea
422/2001.
Precizãm cã imobilul are au o suprafaþã construitã de _________mp, un
regim de înãlþime de ___________,valoarea de vânzare fiind de__________lei/
_______________euro.
Anexat depunem :
1. copie legalizatã dupã actul de proprietate ;
2. cadastrul imobiliar ;
3. planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafeþelor care fac
obiectul vânzãrii
4. documentar fotografic interior / exterior, în cazul clãdirilor.
Vã rugãm sã ne comunicaþi decizia Dvs. în termenul prevãzut de lege.
Calitatea________________________________________
Numele, prenumele, în clar_________________________
Semnãtura______________
ªtampila, dupã caz.
1
Codul ºi denumirea din Lista monumentelor istorice
2
Numele, prenumele persoanei fizice, domiciliul. Antetul, denumirea persoanei juridice de
drept privat (S.A., S.R.L., S.N.C., Fundaþie, Asociatie etc.) adresa. În cazul persoanelor juridice de
drept privat se menþioneazã numele, calitatea ºi baza delegãrii de competenþã a persoanei semnatarã
a înºtiinþãrii.
3
Adresa monumentului istoric
k -138

138 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


M.C.C. D.J.C.C.P.C.N. Cãlãraºi
Nr………………………………

Domnule Director

Subsemnatul(a)/Firma ……………..........…................................ cu
domiciliul/sediul in localitate........................, str ……….....………….,
nr………, bl……, scara……., etaj….., ap……, tel/fax………….…….,
persoana de contact …...........………………… …................……….…,
tel/fax…..........….…., va rog sa-mi comunicati statutul imobilului de la
adresa: .....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................
Mentionez ca aceste date imi sunt utile pentru:
.................................................................................................................
....................................
Anexez prezentei urmatoarele documente:
- acte de proprietate
- planuri de incadrare in zona scara 1/500 si 1/2000
- documentar fotografic

Data, Semnatura,

Domnului Director al Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu


Cultural Naþional a Judeþului Cãlãraºi
k -139

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 139

Adrese utile

http://www.calarasi.djc.ro Direcþia Judeþeana pentru Culturã, Culte ºi


Patrimoniul Cultural Naþional Cãlãraºi
http://www.cultura.ro , http://www.cultura-net.ro Ministerul Culturii
ºi Cultelor din România
http://www.culte.ro Secretariatul de Stat pentru Culte
http://www.cimec.ro Institutul de Memorie Culturalã
http://www.afcn.ro Administraþia Fondului Cultural Naþional
http://www.monumente-istorice.ro - Institutul National al
Monumentelor Istorice
http://www.oficiul-monumentelor.ro ,
http://www.monumenteistorice.ro - Oficiul Naþional al Monumentelor
Istorice
http://www.archaeology.ro - Asociatia Profesionala a Arheologilor din
România APAR
http://www.arheologie.ro - Asociaþie Românã de Arheologie
http://www.municipiu.ro Primãria Municipiului Cãlãraºi
http://www.calarasi.ro Consiliul Judeþean Cãlãraºi
http://www.prefecturacalarasi.ro Instituþia Prefectului - Judeþul
Cãlãraºi
http://heritagelaw.org - Heritage Law The home of heritagelaw Europe
http://www.icomos.org, http://www.international.icomos.org - The
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
http://whc.unesco.org - The World Heritage Centre - United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
k -140

140 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE

Dicþionar
ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural,
urbanistic ori muzeistic de construcþii urbane sau rurale care împreunã cu
terenul aferent formeazã o unitate delimitatã topografic ce constituie o mãrturie
cultural-istoricã semnificativã din punct de vedere arhitectural, urbanistic,
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ºtiinþific sau tehnic

drept de preemþiune dreptul de care se bucurã cineva prin lege de a fi


preferat în calitate de cumpãrãtor al unui bun. Monumentele istorice aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai
în condiþiile exercitãrii dreptului de preemþiune ale statului român, prin
Ministerul Culturii ºi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A,
sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor,
pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unitãþilor administrativ-
teritoriale, dupã caz, potrivit prezentei legi, sub sancþiunea nulitãþii absolute a
vânzãrii

cercetare arheologicã - ansamblul de mãsuri cu caracter ºtiinþific ºi tehnic


menite sã asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin sãpãturi
arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea ºi valorificarea ºtiinþificã, a
patrimoniului arheologic. Cercetãrile arheologice se efectueazã numai pe baza
autorizaþiei emise de Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi în conformitate cu
aceasta.Cercetarea arheologicã se realizeazã numai de cãtre personalul de
specialitate atestat ºi înscris în Registrul arheologilor

cercetãri arheologice sistematice - cercetãrile de întindere ºi duratã


executate conform unui proiect de cercetare multianual

cercetãri arheologice de salvare -ercetãrile arheologice întreprinse în


zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut ºi cercetat, precum ºi cele care sunt
determinate de lucrãrile de restaurare parþialã sau totalã a monumentelor
istorice, desfãºurate potrivit legislaþiei în vigoare privitoare la protejarea
monumentelor istorice
cercetãri arheologice preventive - cercetãrile arheologice care sunt
determinate de lucrãrile de construire, modificare, extindere sau reparare
privind cãi de comunicaþie, dotãri tehnico-edilitare, inclusiv subterane ºi
subacvatice, excavãri, exploatãri de cariere, construcþia de reþele magistrale,
amenajãri pentru îmbunãtãþiri funciare, reþele de telecomunicaþii, amplasarea de
relee ºi antene de telecomunicaþii, lucrãri de cercetare ºi de prospectare a
k -141

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 141


terenurilor foraje ºi excavãri , necesare în vederea efectuãrii studiilor
geotehnice, amplasarea balastierelor ºi a sondelor de gaze ºi petrol, precum ºi
alte lucrãri care afecteazã suprafaþa solului în zonele cu patrimoniu arheologic
reperat, indiferent dacã se executã în intravilanul sau extravilanul localitãþilor ºi
indiferent de forma de proprietate a terenului

certificatul de descãrcare de sarcinã arheologicã - actul administrativ,


emis în condiþiile prezentei legi, prin care se anuleazã regimul de protecþie
instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenþiat patrimoniul arheologic

descãrcarea de sarcinã arheologicã este procedura prin care se confirmã cã


un teren în care a fost evidenþiat patrimoniu arheologic poate fi redat activitãþilor
umane curente.

descoperire arheologicã - evidenþierea, prin intermediul sãpãturilor


arheologice, a vestigiilor, obiectelor ºi urmelor manifestãrilor umane, care
constituie mãrturii ale epocilor ºi civilizaþiilor dispãrute

descoperire arheologicã întâmplãtoare - evidenþierea de bunuri de


patrimoniu arheologic ca urmare a acþiunii factorilor naturali sau a acþiunilor
umane, altele decât cercetarea arheologicã atestatã. Bunurile mobile rezultate în
urma descoperirilor arheologice întâmplãtoare vor fi predate de cãtre
descoperitor, în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii ºi Cultelor

monument - construcþie sau parte de construcþie, împreunã cu instalaþiile,


componentele artistice, elementele de mobilare interioarã sau exterioarã care
fac parte integrantã din acestea, precum ºi lucrãri artistice comemorative,
funerare, de for public, împreunã cu terenul aferent delimitat topografic, care
constituie mãrturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere
arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ºtiinþific sau
ethnic

patrimoniul arheologic - ansamblul bunurilor arheologice care este format


din:
siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice situate
suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri,
construcþii, grupuri de clãdiri, precum ºi terenurile cu potenþial arheologic
reperat, definite conform legii;
bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestãrilor umane, împreunã cu
terenul în care acestea au fost descoperite.
k -142

142 CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE


protejarea bunurilor ºi terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele
definite ca zonã cu patrimoniu arheologic reperat ºi zonã cu potenþial
arheologic evidenþiat întâmplãtor - adoptarea mãsurilor ºtiinþifice,
administrative ºi tehnice care urmãresc pãstrarea vestigiilor descoperite
întâmplãtor sau ca urmare a cercetãri i arheologice pânã la clasarea bunurilor
respective sau pânã la f inalizarea cercetãrii arheologice, prin instituirea de
obligaþii în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte
drepturi reale asupra terenurilor care conþin sau au conþinut bunurile de
patrimoniu arheologic respective, precum ºi prin reglementarea sau interzicerea
oricãror activitãþi umane, inclusiv a celor autorizate anterior

regimul juridic general al descoperirilor ºi al cercetãrii arheologice -


Cuprinde ansamblul de mãsuri ºtiinþifice, juridice, administrative, financiar-
fiscale ºi tehnice menite sã asigure prospectarea, identificarea, decopertarea,
inventarierea, conservarea ºi restaurarea, asigurarea pazei, întreþinerea ºi
punerea în valoare a bunurilor arheologice, precum ºi a terenurilor în care se
gãsesc acestea, în vederea cercetãrii sau, dupã caz, clasãrii acestora ca bunuri
culturale mobile sau ca monumente istorice;

sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaþii umane în cadru


natural care sunt mãrturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social,
ºtiinþific, tehnic sau al peisajului cultural

sit arheologic declarat zonã de interes naþional - zona de interes


arheologic prioritar care se instituie asupra teritoriului ce cuprinde siturile
arheologice a cãror cercetare ºtiinþificã, protejare ºi punere în valoare este de
importanþã excepþionalã pentru istoria ºi cultura naþionalã prin mãrturiile
materiale, bunurile mobile sau imobile, care fac parte sau sunt propuse sã facã
parte, din categoria “Tezaur al patrimoniului cultural naþional mobil” sau dupã
caz în categoria monumentelor istorice aflate în Lista patrimoniului mondial
supraveghere arheologicã - operaþiune planificatã, limitatã în timp,
nedistructivã ºi/sau intruzivãce are drept scop observarea, înregistrarea datelor
ºi cercetare ce se desfãºoarã în acelaºi timp cu alte lucrãride teren ce nu au
caracter arheologic. Supravegherea arheologicã se desfãºoarã pe o arie limitatã
acolo unde existã posibilitatea ca lucrãrile aflate în desfãºurare sã afecteze sau sã
distrugã patrimoniul arheologic mobil sau structuri constructive arheologice

Structura codului din Lista Monumentelor Istorice 2004


AA-B-c-D-eeeee.ff

AA - indicativ judeþ (ex - Cãlãraºi - CL, Ialomiþa - IL, etc.)


k -143

CATALOGUL MONUMENTELOR ISTORICE 143

B categoria din care face parte monumentul


I - Arheologie,
II - Arhitecturã,
III - Monumente de for public,
IV - Monumente memoriale/funerare.

c tipul monumentului:
m - monument
a - ansamblu
s - sit

D - grupa valoricã în care a fost încadrat:


A - monumentele istorice de valoare naþionalã ºi universala
B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural
local

eeeee.ff - numãrul unic de identitate al monumentului, ansamblului sau


sitului în LMI 2004, unde ff reprezintã un monument component al unui sit sau
ansamblu
zonã de patrimoniu arheologic cunoscut ºi cercetat - terenul în care, ca
urmare a cercetãrii arheologice, au fost descoperite bunuri din categoria celor
prevãzute la definiþia Patrimoniului arheologic

zonã cu potenþial arheologic evidenþiat întâmplãtor - se înþelege terenul,


în care existenþa bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidenþiat în mod
neprevãzut, ca urmare a:
acþiunilor umane, altele decât cercetarea arheologicã atestatã, cum ar fi:
lucrãri de construcþii, lucrãri de prospecþiuni geologice, inclusiv teledetecþie,
lucrãri agricole, precum ºi alte tipuri de lucrãri ºi cercetãri efectuate subteran sau
subacvatic;
acþiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seism, alunecãri de teren, inundaþii,
eroziunea solului ºi altele.

zonã cu patrimoniu arheologic reperat - terenul delimitat conform legii,


în care urmeazã sã se efectueze cercetãri arheologice pe baza informaþiilor sau a
studiilor ºtiinþifice care atestã existenþa subteranã sau subacvaticã de bunuri de
patrimoniu arheologic, susceptibile sã facã parte din patrimoniul cultural
naþional.
Pânã la finalizarea cercetãrii arheologice ºi luarea mãsurilor
corespunzãtoare de protecþie ºi punere în valoare a descoperirilor arheologice,
zonele de protecþie a siturilor arheologice sau istorice instituite conform legii,
sunt totodatã ºi zone cu potenþial arheologic reperat;
k -144

Cuprins
Cuvânt înainte ................................................................................................. 5
Lista Monumentelor Istorice .......................................................................... 7
Monumente neidentificate ............................................................................. 81
Monumente dispãrute .................................................................................... 84
Monumente înregistrate greºit ....................................................................... 85
Structura codului LMI 2004 ......................................................................... 86
Situaþia monumentelor istorice din judetul Cãlãraºi pe epoci,
categorii de monumente ºi grupa valoricã ................................................... 87
Statistica dupã hram ºi secolul de edificare a lãcaºelor
de cult ortodox din judeþul Cãlãraºi ............................................................. 87
Legislaþie ...................................................................................................... 88
Dosarul de clasare/declasare ........................................................................ 90
Obligaþiile proprietarilor .............................................................................. 82
Intervenþii asupra monumentelor ................................................................. 98
Posibilitãþi de creditare a lucrãrilor de protejare efectuate
la monumentele istorice .............................................................................. 101
Semnalizarea monumentelor ...................................................................... 119
Conþinut cadru al documentaþiilor de restaurare
a monumentelor istorice .............................................................................. 123
Conþinut cadru al documentaþiilor de urbanism
ºi de amenajare a teritoriului ................................................................... 128
Metodologie eliberare de sarcina arheologicã ............................................ 130
Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate pentru lucrãrile
de construire ce urmeazã sã se desfãºoare la un monument istoric .............135
Cerere pentru eliberarea avizului de specialitate pentru lucrãrile
de construire ce urmeazã sã se desfãºoare în zona de protecþie a
unui monument istoric .............................................................................. 136
Înºtiintare privind intenþia de vânzare a unui monument istoric ............... 137
Cerere precizare statut imobil .................................................................... 138
Adrese utile ................................................................................................. 139
Dicþionar .................................................................................................... 140
k -145
k -146
k -147

Design: Editura „STAR TIPP“ / Agenþia de Publicitate „ECOUL“ - Tel./ Fax: 0243 230 777.
Str. Rovine, Bl. 10, parter, ap. 1, Slobozia - Ialomiþa; E-mail: office@tipografiasa.ro
Tipar: S.C. TIPOGRAFIA S.A. - Tel./Fax: 0243 231 888.
Str. Filaturii, Nr. 3, Slobozia - Ialomiþa; E-mail: tipografia@gmail.com