Sunteți pe pagina 1din 5
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL HOTARAREA nr. 328 din 24 AUGUST 2005 temeiul dispozifiilor art.133 alin. (5) si (7) din Constitutia Roméniei, republicata, al art. 24 alin. (1) si art39 alin. (1) din Legea nr, 317/204 privind Consiliul Superior al Magistraturii, eu modifiedrile si completirile ulterioare; Avand in vedere art. UT . 317/2004 privind Con din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietitii si justitiei, precum gi unele misuri adiacente ; PLENUL CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIL HOTARASTE Art.1 — Se aprobt CODUL DEONTOLOGIC AL JUDECATORILOR SI PROCURORILOR, cuprins in anexa care face parte integranti din prezenta hotarire. Art.2 -Pe data al magistratilor, aprobat prin Hotirarea nr. 144 din 26 api Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Ro1 din 6 mai 2005, se abroga. Art. 3 - Prezenta hotardre se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 2005 a Consiliului Partea I, nr. 382 Partea I. Dati in Bucuresti, la 24 august 2005, ASu ney PRESEDINTE,\ ena 2) Judecitaé dr. ae CODUL DEONTOLOGIC AL JUDECATORILOR $1 PROCURORILOR CAPITOLUL | DISPOZITIL GENERALE [Art.l. - Codul deontologic al judecitorilor gi procurorilor stabileste standarde de conduitd ale acestora, conforme cu onoarea gi demnitatea profesiei Art. 2. - (1) Respectarea normelor cuprinse in Codul deontologic constituie un criteriu pentru evaluarea eficientei calitatii activitatii si integritati judecdtorilor gi procurorilor. (2) Evaluarea se face de cltre organele competente, potrivit legi. CAPITOLUL II INDEPENDENTA JUSTITIEL Art. 3.-(L) Judecdtorii si procurorii sunt obligafi si apere independenta justitiei. (2) Judecatorii gi procurori trebuie si-si exercite functia cu obiectivitate si impartialitate, vind ca uni temei legea, fir a da curs presiunilor si influenfelor de orice natura. (3) Judecitorii si procurorii se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru orice fapta de natura s& le afecteze independenta, impartialitatea sau reputatia profesionala. ‘Art. 4. - (1) in indeplinirea atributiilor de serviciu, judecatorii si procurorii nu trebuie sé fie in‘luenfati de doctrine politice . (2) Judecatorii $i procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la 0 formatiune politica, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formatiunile politice si nu pot permite folositea prestigiului sau a imaginii lor in astfel de scopuri. (8) Judecatorii si procurorii nu pot s@ acorde nici un fel de sprijin unui candidat la 0 functie publica cu caracter politic. Art. 5. - (1) Judecdtorii gi procurorit nu se pot servi de actele pe care le indeplinese in exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si exprima sau manifesta convingerile politice. (2) Judecdtorii si procurorii nu pot participa la reuniuni publice cu caracter politic. Art. 6 ~ (1) Judecdtorii si procurori pot participa la elaborarea de publicafii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucriri literare ori stinjifice si pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politie ori a celor care ar putea afecta imaginea justitiei 2) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de imocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente inteme sau internafionale, (3) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai societitilor civile sau academice, precum si ai oricdror persoane juridice de drept privat fra scop patrimonial. CAPITOLUL IL PROMOVAREA SUPREMATIEI LEGIL Art. 7, ~ Judecator sapere drepturile i procurorii au indatorirea s& promoveze suprematia legii, statul de drept si bertajile fundamentale ale cetafenilor. Art. 8, - Judecatorii si procurorii sunt obligafi si respecte egalitatea cetijenilor in fafa legii, asigurdndute un tratament juridic nediscriminatoriu, sA respecte si s& apere demnitatea, integritatea fizied si morala a tuturor persoanelor care participa. in orice calitate, la procedurile judiciare. CAPITOLUL IV IMPARTIALITATEA JUDECATORILOR $I PROCURORILOR: Art. 9, - (1) Judecatorii si procurorii webuie si fie imparjiali in indeplinirea atributiilor profesionale, fiind obligati sa decida in mod obiecti, liberi de orice influenje. (2) Judecatorii si procurorii trebuie 8 se abfind de la orice comportament, act sau ‘manifestare de naturd si altereze inerederea in impartialitatea lor. Art. 10. - in caz de incompatibilitate, judecatorii si procurorii sunt datori si se abjind, potrivit legii. Art. L1,- (1) Judec&torilor si procurorilor le este permis si acorde asistent& juridica in condi previzute de lege, numai in cauzele lor personale, ale ascendentilor, descendentilor sau sojilor lor, precum i ale persoanelor puse sub tutela sau curatela acestora, In asemenea situatii, nu le este ingiduit s& se foloseascd de calitatea de judecdtor si procuror pentru a influenta solutia instanfei de judecata sau a parchetului ori a crea aparenfa unei astfel de influente. (2) Relatiile de familie si sociale ale judecatorilor si procurorilor nu trebuie sa influenteze solutiile pe care le adopta in exercitarea atributiilor de serviciu. (3) Judecdtorilor si procurorilor le este interzis s intervind pentru solufionarea unor rer, Si pretinds sau si accepte rezolvarea interesclor personale sau ale membrilor familie! ori altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal. Imixtiunea in activitatea altor judecitori si procurori este interzisa. CAPITOLUL V EXERCITAREA INDATORIRILOR PROFESIONALE ‘Art. 12. - Judecatorii si procurorii sunt obligati s& indeplineascé cu competenta si corectitudine indatoririle profesionale, si respecte indatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente si ordine de serviciu. Art. 13. Judecdtorii si procurorii sunt datori si depuna diligenja necesard in vederea indepliniri lucririlor repartizate, cu respectarea termenelor legale, iar in eazul in care legea nu prevede, induntrul unor termene rezonabile. Art. 14, = Judecatorii si procurorii trebuie s impund ordine si solemnitate in timpul solution causelor gi sf adopte © atitudine demna si civilizata fata de parti, avocafi, martori, experti, interpreti or‘ alte perscane si sf solicite acestora un comportament adecvat. ‘Art 18.~ (1) Judeestorii si procurorii au obligatia de a nu dezvalui sau folosi pentru alte scopuri decat cele legate direct de exercitarea profesiei informatiile pe care le-au objinut In aceasta calitate. (2) in cazul in care, potrivit legii, ucrdrile au un caracter confidential, judecatorii gi procurori sunt obliga sf pistreze materialele respective in incinta instanjei sau parchetului sis hu permit consultarea lor decat in cadrul previzut de lege si de regulament. Art. 16. (1) in exercitarea functiilor de conducere, judecitorii si procurorii trebuie sa se preocupe de organizarea activitatii personalului, sé manifeste initiativa si responsabilitate. in [uarea deciziilor, ei trebuie sa acorde prioritate intereselor instanfelor si parchetelor, precum si bunei administrari a justijie’. {@) Judecitorii si procurorii cu functii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care Ie au pentru a influenta desfasurarea proceselor si solutionarea cauzelor. CAPITOLUL VI DEMNITATEA SI ONOAREA PROFESIEI DE JUDECATOR SAU PROCUROR ‘Art. 17.~ Judecdtorii si procurorii sunt datori sa se abyina de la orice acte sau fapte de naturt si ‘compromita demnitatea lor in functie si in societate. ‘Art. 18, = (1) Relatiile judecatorilor si procurorilor in cadrul colectivelor din care fac parte trebuie 8 fie bazate pe respect si bund credinfi, indiferent de vechimea in profesie si functia acestora. (2) Judecdtorii si procurorii nu isi pot exprima parerea cu privire la probitatea profesional si morald a colegilor lor. Judecdtorii si procurorii igi pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replied in eazul in care prin articole de pres sau in emisiuni audiovizuale s-au feut afirmetit defimatoare la adresa lor. ‘Art. 20- Judecdtorii si procurorii nu pot desfagura acfiuni care, prin natura lor sau modul de Tinantare ori executare, ar putea, in orice forma, si impieteze indeplinirea cu impartialitate, corectitudine si in termenele legale a obligatiilor profesionale. CAPITOLUL VIL ACTIVITATI INCOMPATIBILE CALITATH DE JUDECATOR SAU PROCUROR Art. 21. (1) Judecatorii si procurorii mu pot cumula aceasta calitate cu nici o alt functie publica sau privata, cu excepfia funetilor didactice din invayamantul superior. (2) Judecdtorii si procurorii pot participa ca formatori in cadrul Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri, potrivit programului stabilit de acestea cu conducerile instanjelor sau parchetelor in care formatorii igi desfaiyoar& activitatea, ‘Art. 22, ~ Judecatorilor si procurorilor le este interzis& participarea direct sau prin persoane interpuse la jocuri de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investifii pentru care mu este asigurata transparenta fondurilor, in conditile legil. ‘Art. 23, - Judecatorii si procurorii sunt datori s4 se abjina, pottivit legii, de la orice activitate legata de actul de justifie in cazurile care presupun existenja unui conflict intre interesele lor gi interesul public de infaptuire a justitiei sau de apairare a interesclor generale ale societiti