P. 1
Steaua 1-2 2009

Steaua 1-2 2009

|Views: 301|Likes:
Published by DIMihail

More info:

Published by: DIMihail on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

Carmelia Leonte OMAGIUL MELANCOLIEI Remus Valeriu Giorgioni DESCRIPTIO URBIS

52 52 53 54

revistã lunarã editatã de Uniunea Scriitorilor din România ºi Redacþia Publicaþiilor pentru Strãinãtate

Adrian Popescu LOCURI LIGURE Giorgio Caproni VERSURI Mara Magda Maftei DESTINUL LUI NOICA RAPORTAT LA FENOMENUL MIªCÃRII LEGIONARE T. Tihan DE VORBÃ CU PROF. UNIV. FLORIN MIHÃILESCU

anul LX * nr.1-2 723-724) * ianuarie-februarie 2008
Adrian Popescu UNIREA DINAINTEA UNIRII Ioana Bot FOTOGRAFIE DE GRUP PE MARGINEA PRÃPASTIEI 4 3

56

60

Aurel Rãu NE/DESPÃRÞIRE DE GRIGORE VIERU Andrei Goþia MESAGER AL SPAÞIULUI. MARIAN PAPAHAGI IN MEMORIAM Mihai Barbu ION D. SÂRBU, ELEV LA LICEUL DE STAT PENTRU BÃIEÞI DIN PETROªANI Mihaela Malea Stroe IN MEMORIAM DARIE MAGHERU Darie Magheru NEMURITORUL ÎN SOLITUDINE ªI DUREREA Redacþia ANIVERSARE ECHINOX – 40 DE ANI Vladimir Brânduº RECVIEM 21

8 10 11 16 17 20

Florin Mihãilescu CRITICÃ ªI DECONSTRUCÞIE 68 Vasile Igna SPIRT 70 71 72 73 74 76 80 82

cronica literarã

Mihaela Ursa JAPONIA AUTORULUI BICEFAL Victor Cubleºan ÎN NUMELE MIERLEI Ovidiu Pecican AVANGARDA, A TREIA CALE Ioan Pop-Curºeu PORTRET DE ETNOLOG TRANSILVÃNEAN

Ruxandra Cesereanu PRACTICI CULTURALE ÎN O MIE ªI UNA DE NOPÞI Mircea Pora ECOURI DIN BÃTRÂNUL SALON; ECOURI DIN LANUL DE UMBRE Cristina Miloº POETICÃ ªI POIETICÃ Viorica Lascu - ªtefan Damian INTELECTUALI ROMÂNI ÎN CORESPONDENÞÃ CU GIANDOMENICO SERRA (II)

84 90

Aurel Rãu ION TH. ILEA – ÎNTRE VIAÞÃ ªI CUVÂNT Ion Pop „EFULGURAÞIILE“ LUI TEOFIL RÃCHIÞEANU Bogdan Papacostea JURNAL DE FUNCÞIONAR Felix Nicolau PARATEXT, PREFEÞE, POSTFEÞE, CICLLURI ªI OBSESII Acad. Camil Mureºanu UN NUME NOU ÎN ISTORIA LUMII: ROMÂNIA 41 Florian Kührer ISTORIILE AU NEVOIE DE EROII LOR 42 Alexandru Simon DRUMURI SIMBOLICE DE LA CONSTANTINOPOL LA VIENA 45 Tudor Sãlãgean CUZA CA SIMBOL 46 Sandro Damian DE LA CUªMÃ LA CHIPIU ªI CAPUL DEZGOLIT 48 Loránd Mádly O OPÞIUNE SAU O COTITURÃ ISTORICÃ? 50

22 30 32 36

Lucia Roman EFECTUL VALERY

Olga ªtefan DESPRE PRIETENI ªI ORAªE; , FASCINANÞII ANI 60; Alexandra Jijie AMURGUL TIMPURIU AL RECENTULUI; CUTIA PANDOREI; Ioan Pop-Curºeu POEZIE ªI MAGIE; Adrian Þion INCURSIUNE ÎN SANCTUARUL BRÂNCUªIAN; Anamaria Lupan DINSPRE IMAGINE SPRE CREDINÞÃ; PE ARIPI DE POEZIE; Cristina Dãnescu CULTURA ªI CIVILIZAÞIA ELENÃ, UN MIRACOL; FILOZOFIA PE ÎNÞELESUL CENTAURILOR; Alina Gaga O FRESCÃ DE PE STRÃZILE BUCUREªTIULUI; POVESTINÞE; Cristina Sãveanu ÎN BUCÃTÃRIA SYLVIEI PLATH; POVESTIRI DIN CARTIERUL DE VEST; SÃRUT NELOCUIT 92-100 O. Vinþeler STUDII CONTRASTIVE DE LITERATURÃ Mircea Popa OCTAVIAN DOCLIN SAU METAMORFOZELE POEMULUI 101 104 1

Constantin Buiciuc ªUVOIUL ARMONIZATOR AL RÂULUI 106 Ion Buzaºi UN ROMAN POSTUM AL LUI ION GAVRILÃ OGORANU Emil Raþiu RAMIRA Horea Porumb LA AMAZON Ruxandra Cesereanu DESPRE ªI CU POEZIE LA PADOVA Eugenia Sarvari CLUJUL ÎN FESTIVAL Adrian Þion FELII DE TEATRU EUROPEAN 107 108 111 113 114 117

Ana-Maria Tãut MIDNIGHT PRAYER

119

Negoiþã Lãptoiu PICTORUL EXPRESIVITÃÞILOR DÃINUITOAREl Doru Axinte CARICATURI

120 121

Virgil Mihaiu ÎNTÂIUL TRIO DE „JAZZ ROMÂNESC“ CU ACCENT BRAZILIAN; BOSSA NOVA (III) 122 CUPRINSUL REVISTEI PE ANUL 2008 124

Coperta ºi ilustraþiile numãrului: Gavril Gavrilaº

Redacþia: Aurel Rãu, publicist comentator, membru fondator. Redactor ºef: Adrian Popescu. Secretar general de redacþie: Octavian Bour. Publiciºti comentatori: Ruxandra Cesereanu, Victor Cubleºan, Ioan Pop-Curºeu, Teodor Tihan; redactor asociat: Virgil Mihaiu Consiliul consultativ: Leon Baconsky, Caius Traian Dragomir, V. Fanache, Gheorghe Grigurcu, Camil Mureºanu, Petru Poantã, Nicolae Prelipceanu, Petre Stoica, Nicolae ªarambei, Ion Vlad E-mail: steauacj@gmail.com Revista se gãseºte de vânzare la chioºcurile „Rodipet“ din þarã, la chioºcul din faþa Muzeului Literaturii din Bucureºti ºi la sediul redacþiei: 400091 Cluj, Str. Universitãþii nr.1, tel. (0264)594382 Pentru abonamente adresaþi-vã Redacþiei Publicaþiilor pentru Strãinãtate, Piaþa Presei Libere nr. 1, 013701 Bucureºti – România, C.P. 33-28, Tel. (021)3178839, Fax (021)3179149 Cont RO27TREZ 7015009XXX00029, precum ºi la oficiile poºtale din þarã. Revista Steaua încurajeazã dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identificã neapãrat cu opiniile exprimate de acestea. Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolelor aparþine autorilor. Tiparul: C.N.I. „Coresi“ S.A. ISSN 0039 - 0852 2

EDITORIAL

Unirea dinaintea Unirii
Adrian Popescu
Cã Unirea din decembrie 1918 nu a fost un eveniment istoric produs întâmplãtor o demonstreazã nu doar oamenii de ºtiinþã, cu argumente incontestabile, dar ºi conºtiinþa popularã, unde ideile corifeilor ªcolii Ardelene despre originea noastrã romanã, despre drepturile noastre de vechi locuitori ai pãmîntului Transilvaniei, despre caracterul latin al limbii au devenit bun comun, unanim acceptat.Un volum apãrut la editura clujeanã „Clusium“, recent, „Aspecte din viaþa Blajului“ semnat de poetul Radu Brateº, autor a cãrui lucrare literarã este restituitã publicului ºi printr-o carte de poezii „În împãrãþia lutului“ ne reaminteºte rolul Blajului în pregãtirea marelui act de la 1918. Aici, în modestul oraº de la confluenþa Târnavelor, s-a afirmat prima datã spiritul românesc modern, prin oamenii sãi eminenþi, de la întemeietorul Inochentie Micu Klein, la cel care va deschide primele „fîntâni ale darurilor“, Petru Pavel Aron, vestitele ºcoli confesionale ºi civile, de unde vor ieºi generaþii de preoþi, învãþãtori, scriitori, pedagogi. Format în aceastã provincie cu vocaþie europeanã, într-un mediu deloc izolat de pulsul european, prin profesorii ºi teologii Blajului, intelectuali de prima mânã, cu doctorate la marile universitãþi, Radu Brateº scrie despre figurile de seamã ale oraºului care-l entuziasmase pe Eminescu, sau pe Cãlinescu, urbe descrisã de un Cezar Petrescu, sau de Agârbiceanu, ori de Pavel Dan, ambii stând, cum ºtim, mai mulþi ani aici, pregãtindu-ºi viitoare pagini epice din observaþiile directe ale mediului specific ardelenesc. Radu Brateº, poet cu o formulã clasicã, bine surprinsã de un cuvânt introductiv al lui Valentin Taºcu, vezi ediþia din 1974, la volumul „Cântece de pe coline“, de la editura Dacia, prefaþã reluatã apoi în culgerea amintitã mai sus, din 2008, are sensibilitatea artisticã necesarã pentru a da concreteþe umanã unor idei sau evenimente din spaþiul blãjean. „Aspectele“ exceleazã în arta portretizãrii marilor fãuritori ai conºtiinþei unitãþii românilor de dincolo ºi de dincoace de munþi, a descrierilor adunãrilor populare transilvane, a solidaritãþii intelectualilor, oameni cu spirit de sacrificiu, toate acestea pregãtind treptat actul de la 1 Decembrie 1918. Astfel, autorul ne reaminteºte cã au existat momente de avânt patriotic coagulant, înaintea Marii Uniri, de pildã în 1842, protestul Consistoriului din Blaj, împotriva introduceri unei limbi strãine, alta decât latina, în biserica ºi în ºcolile blãjene, protest în care energia lui Simion Bãrnuþiu a fost determinantã, cã marea Adunare din 3\15 1848 este rodul conjugat al teologilor blãjeni, al revoluþionarilor, al gazetarilor, Timotei Cipariu, Simion Bãrnuþiu, Avram Iancu, George Bariþ, Al. Papiu Ilarian. 1868 e un moment de seamã, puncteazã Radu Brateº, pentru pregãtirea marii Uniri, atunci se publicã „Pronunciamentul“, unde se cere clar autonomia Transilvaniei pe baza diplomei leopoldine.O istorie a serbãrilor de la 3\15 mai, la Blaj arãta rolul acestui oraº „în unificarea conºtiinþelor“, susþine pe bunã dreptate autorul. Acestor evocãri pline de talent narativ, plecând de la, cum menþionam, memoriile din epocã, li se adaugã paginile despre perioada primului rãzboi mondial, de pildã scandalul, apoi procesul, finalmente pedeapsa cu detenþia, totul declanºat de poezia „Noi vrem Ardealul“, gãsitã în raniþa unui soldat, elev la ªcoala normalã din Blaj. Cercetãrile duc la Radu Cosmin, încorporat de armata chesarocrãiascã ºi aflat pe frontul galiþian. De la soldat, ancheta ajunge la foºtii lui colegi, iar de aici, dupã percheziþii, autoritãþile militare gãsesc vinovaþi, pentru tipãrirea ºi difuzarea textului pe Simion Rãhãianu ºi pe Augustin Gruiþã, ultimul tipograf, primul funcþionar particular, ºi pe tânãra Maria Puia, absolventã a gimnaziului de fete. Adolescenta moare în închisoare, nu înainte de scrie o epistolã mamei sale, cu ultimele dorinþe. Printre acestea, cea de a fi înmormîntatã „cu tricolor în pãr“. Tot Blajul, „pe linia luptelor din trecut“, avându-l drept strateg pe mitropolitul unit Vasile Suciu, plãnuieºte, cu câteva sãptãmâni „înainte de istorica adunare þinutã la Alba Iulia“ unirea cu Þara, iar Consiliul naþional din Blaj transformã ziarul „Unirea“ în cotidian, organ de luptã pentru Marea Unire. „În aceastã atmosferã soseºte de la Arad, Iuliu Maniu“, adaugã autorul. Dacã vom citi apoi portetele unor Ion Bianu, G. Bogdan-Duicã („Maiorescu Ardealului“, cum ne amintea Cornel Ungureanu cã îl caracterizase succint Ion Breazu) sau Ion Agârbiceanu, Octavian Goga, Pavel Dan etc. din capitolul „Oameni din Ardeal“ vom constata capacitatea lui Radu Brateº de a fixa esenþialul unui om din aceastã categorie. O carte care nu trebuie uitatã, pentru a nu uita cursul învolburat al istoriei noaste, pe artizanii Unirii, a celei de la 1700 ºi a celei de la 1918, vãzute în conexiune, carte de folos tinerilor, mai ales, o ediþie alcãtuitã de Voichiþa Ionescu ºi Liana Biriº, ruda poetului. Sã mai spunem cã spiritul Blajului, implicit spiritul Albei Iulii a Unirii, se va prelungi la scriitorii contemporani porniþi din aceste locuri, de la Ion Brad, Ion Horea, Aurel Gurghianu, Aurel Martin, Dumitru Mircea la Cornel Nistea, sau Aurel Pantea, Ion Buzaºi. 3

Popovici. vizibile ºi ele – drept semnele retorice ale unei „lumi noi”. pentru profesionism ºi solidaritate umanã trebuie citite – ca ºi primele ) ) ) ) ) Profesor de literaturã românã al Literelor clujene. muncind cu aceeaºi perseverenþã cu care ºi dânsul a muncit... rostite la catafalcul profesorului. Popovici se stingea la numai 50 de ani. savantul însetat de adevãruri eterne. Sunt îndrumãri pe care regretatul nostru profesor ni le-a dat atât de la catedrã. în momentul când. din fericire. Popovici nu a mai apucat-o. De la dânsul am 4 învãþat sã preþuim valorile culturale ale trecutului nostru. Goga” din Cluj) pãstreazã între documente ºi mica broºurã. pentru cã. vãlul negru al durerii a pus stãpânire pe noi. Ion Gheþie. Boala nemiloasã. Popovici. smulgându-l dintre noi prin acest atât de trist ºi fulgerãtor sfârºit. credincios muncii întregii vieþi. se afla la datoria pe care a împlinit-o statornic ºi cu conºtiinciozitate.. La cãpãtîiul lui D. sã analizãm critic ºi sã iubim întotdeauna adevãrul. IV * Ne-am oprit în faþa Universitãþii. Vestea încetãrii din viaþã a iubitului nostru profesor ne-a cutremurat pe toþi. când în aceastã mohorâtã zi de Decembrie ne despãrþim de povãþuitorul nostru pentru totdeauna. sã cercetãm atent. acelui ce a fost îndrumãtorul neobosit al elanului nostru cãtre ºtiinþã. . conferenþiar la Pedagogie. profesorul D. cîþiva dintre cei care l-au celebrat aici aveau sã îndure – din 1953 încolo – persecuþiile noii puteri: Ion Negoiþescu. Nicolae Pârvu. cât ºi în afarã de catedrã. stud. 8 Decembrie 1952 Îndureratã asistenþã! vlãstare ale noii limbi de lemn. care i-a mãcinat sãnãtatea. Ele nu se vor ºterge din inima noastrã niciodatã. continuîndu-ºi carierele universitare. l-a lovit mai puternic ca niciodatã. sã apreciem pe luptãtorii pentru libertatea ºi emanciparea poporului. textele vorbesc (fireºte) despre violenþa unei pierderi tragice. O lume pe care. În profesorul Popovici am gãsit întotdeauna un sprijin de nepreþuit în activitatea noastrã ºtiinþificã. Acum. Ioan ªerdeanu. aici. În plinã activitate ºi neobositã nãzuinþã spre ºtiinþã ºi culturã. a stalinismului triumfal. Arhiva familiei (actualmente în posesia BiblioCluj. an. De la dânsul am învãþat sã studiem profund. Ioana Bot Nimeni nu s-ar fi gândit miercuri seara cã participarea profesorului Popovici la ºedinþa Cercului Literar avea sã fie ultima întâlnire dintre dânsul ºi studenþii sãi. Oratorii stãpînesc deja strategiile „vorbitului pe dedesubt” ºi ale oportunismului de paradã. dincolo de figurile retorice obligate ale circumstanþei. În schimb. universitatea se clãtina din temelii. a opþiunilor acestuia pentru raþiunea dominantã. iar drept adio îi rostim tradiþionalul „Sã-i fie þãrâna uºoarã!” Dumitraºcu Pompiliu. iar momentele de reculegere pe care le-am pãstrat au constituit ultimul salut adus celui ce ne-a fost cel mai bun îndrumãtor. a unei lumi care se sfîrºea. D. dactilografiatã. a oraþiilor funebre. iar bunãvoinþa cu care dãdea îndrumãrile sale atât de preþioase nu va putea fi uitatã nicicând.. Munca sa grandioasã ºi perseverentã depusã în domeniul ºtiinþei. Le restituim. îi vom cinsti memoria. intelectualii erau deja hãituiþi de noua putere. pornit din adâncul recunoºtinþei obºteºti. integritatea ºi fermitatea caracterului sãu sunt elemente care au influenþat deosebit de mult asupra educaþiei ºi pregãtirii noastre. ei alcãtuiesc o ultimã „fotografie de grup”. va pleca la Timiºoara. spiritul sãu de jertfã. Pompiliu Dumitraºcu ºi Mircea Zaciu vor rãmîne la Cluj. marcatã thanatic. lumea normalitãþii academice dintr-o þarã liberã. pentru a aduce un ultim omagiu. moartea a venit sã rupã legãtura strânsã care a fundamentat destinele sale cu acelea ale culturii româneºti ºi ale ºtiinþei. Elogiul demnitãþii profesorului. în 6 decembrie 1952.Fotografie de grup pe marginea prapastiei tecii Judeþene „O. îl asigurãm cã vom pãºi încrezãtori pe drumul care ni l-a indicat. dar ºi despre o lume care se nãruie: în 1948 începuse reforma (comunistã) a învãþãmîntului.

Popovici a ilustrat-o prin activitatea sa ºi a ridicat-o la culmi nebãnuite prin personalitatea sa. A fost un luptãtor consecvent pentru binele ºi progresul neamului. în faþa omului ce a fost ºi a operei ce a creat-o. Din marea sa experienþã de savant. de organizare de premize ale evoluþiei ulterioare. A adunat un material imens pentru studiul literaturii noastre. ºi strãduindu-se sã limpezeascã situaþiile mai greu de rezolvat. profesorul D. în comuna Dãneasa. Dumitru Popovici a studiat la Universitatea din Bucureºti ºi la Paris ºi anii de studenþie. care venea din caracterul sãu statuar. dar în acelaºi timp transmite generaþiilor urmãtoare strãlucirea unui nume imaculat ºi a unei opere excepþionale. Gheþie * Biblioteca Academiei a avut marele nenoroc sã-ºi piardã pe iubitul ºi respectatul ei director. dar interesat de lucrul fiecãruia în parte. Dar profesorul D. Popovici a fost conducãtorul de nepreþuit al nãzuinþelor noastre spre ºtiinþã. când în faþa Universitãþii pe care profesorul D. un stil. În Dumitru Popovici. urmãrindu-l în explicaþii ºi directive. aducem ultimul omagiu ilustrului dispãrut. a coborât în mijlocul poporului care l-a generat ºi a rãspândit în mijlocul sãu luminã ºi strãlucire nebãnuitã. un neobosit cãutãtor al dreptãþii. A scris lucrãri de o soliditate 5 . înþelegându-ºi menirea. nu au fost decât un timp de uriaºã muncã. întovãrãºind-o de adânca noastrã recunoºtinþã ºi aducere aminte. Din 1930 pânã în 1934. sã-i fundamenteze existenþa ºi sã-i consolideze importanþa. Ca un mare savant. acea rigoare ºi acea probitate excepþionalã. prin cultura sa adâncã ºi diversã. Toate aceste aspecte ale activitãþii sale au fost umplute din plin de sufletul sãu generos ºi plin de umanitate. atent oricând la greutãþile inerente oricãrui început de activitate ºtiinþificã. cât ºi a unei provincii cu puternice tradiþii culturale. de nesuplinit. Popovici nu s-a limitat la activitatea teoreticã. Era omul care dãdea nu numai personalitãþii sale dar ºi instituþiei unde lucra. pe care au slujit-o cu abnegaþie pânã în ultimele lor clipe. Îndrumãtor dezinteresat al studenþilor. Fineþea ºi distincþia cu care ºtia sã conducã îl fãceau nu numai iubit. a iniþiat cercetãtori tineri. A fost un dascãl luminat. care. el aducea aici o aplicaþie rarã a amãnuntului luminos. abnegaþia minunatã cu care se dãruia unor rosturi superioare. prin inteligenþa sa atât de cuprinzãtoare. Popovici a fãcut parte din grupul restrâns al oamenilor aleºi care. judeþul Olt. Privind retrospectiv munca întregii sale vieþi.Profesorul D. mândra lui staturã avea sã se surpe brusc. Pânã când. ca ºi cei de mai târziu. care a dat întotdeauna cãldurã ºi luminã fiecãrui gest al sãu. când Biblioteca trebuia pe încetul sã-ºi defineascã rolul sãu hotãrât în viaþa spiritualã a acestui oraº vechi. spre care a nãzuit în fiecare clipã a vieþii lui. Popovici ºi-a înscris numele în cartea de aur a oamenilor aleºi. din linia dreaptã a vieþii lui interioare ºi toate acestea dãdeau colaborãrii cu el un farmec rar ºi o importanþã care îþi impunea chiar ºi în domeniul personal de activitate. ce pretindea sã devinã un modest ºi în acelaºi timp mult util colaborator în efortul general al cercetãrii ºtiinþifice. într-o zi încã atât de aproape de noi. prins apoi într-o bogatã sintezã. Aºa l-am vãzut ºi l-am simþit. de câte ori am lucrat împreunã. cercetãtor neobosit al patrimoniului spiritual al neamului. nu numai dirijând activitatea unei întregi instituþii. Popovici lasã în urma sa un gol imens. aplecat – dacã era nevoie – pe o fiºã de bibliotecã. Profesorul D. sã ne plecãm genunchii ºi sã-i închidem imaginea luminoasã ºi nepieritoare în adâncul sufletelor. ce întrec interesul personal. la semnul care nu iartã. el a devenit la 1 Noiembrie 1936 profesor la catedra de Istoria literaturii române moderne a Universitãþii din Cluj. cum rar a produs poporul nostru. la o vârstã când opera îºi rotunjeºte ºi substanþializeazã limitele. care prin munca lor neostenitã au ridicat prestigiul ºi nivelul întregii culturi româneºti. cãutãtor perseverent al adevãrului. profesorul D. iatã de ce l-am iubit ºi iatã de ce amintirea lui ne va lãsa în inimi o dârã de luminã prinsã în amarul regretului de a-l fi pierdut mult prea curând. Nãscut la 25 octombrie 1902. de devotament nemãrginit faþã de culturã. lãsând la o parte orice vanitate ºi interes personal. care au fãcut din opera sa de istorie literarã un masiv închegat care se profila spre monumental. pe tãrâmul ideilor. Iatã de ce l-am respectat. I se citea pe faþã ºi în gest o reþinere înaltã. A fãcut din aceastã catedrã un focar de ºtiinþã înaltã. strãlucitul profesor de Istoria literaturii române. ºi-au sacrificat cu dezinteres cele mai bune calitãþi ºi nãzuinþe pentru înaintarea ºi ridicarea neamului lor ºi a ºtiinþei. cãutând sã surprindem sensul ºi structura voinþei sale admirabile. I. lector de limba românã la Facultatea de Litere din Paris ºi la ªcoala Naþionalã de limbi orientale de acolo. Mai bine de un an l-am vãzut zi de zi în mijlocul nostru. Astãzi. Iubitor al poporului românesc. Popovici n’a concentrat în complexul fiinþei sale numai calitãþile unui excepþional om de ºtiinþã. era nevoie de mintea sa armonioasã ºi de încordarea sa disciplinatã. E o loviturã neaºteptatã ºi deosebit de grea. se cade. ajutând pe toþi. putem afirma cu profundã recunoºtinþã: mare a fost partea sa. profesorul D. dar sporise împrejurul sãu acea frumoasã undã de respect ce asigurã ierarhia creatoare a unei instituþii de culturã. al cãrui dezinteresat slujitor a fost. Om de ºtiinþã. În deosebi în faza aceasta de început. Noi ºtiam cã o boalã necruþãtoare îl ameninþã ºi admiram capacitatea lui de muncã. care prin înaltul sãu prestigiu ºtiinþific. Biblioteca îºi gãsise un îndrumãtor extraordinar de preþios. considerând activitatea desfãºuratã în toate sectoarele pentru progresul culturii româneºti.

Spirit de umanist. Aduc aci. Puþini cunosc Popovici ni-l prezintã ca atare: o minte deosebit de cuprinzãtoare.. pe care nici boala nu a putut-o doborî. Ani de-a rândul a fãcut parte din comisia examenului de capacitate pentru limba ºi literatura românã.. Vrednic ºi mândru . prin multiplicarea cursurilor pe care le-a þinut. prin gândirea sa clarã ºi ordonatã. dupã o luptã pentru o culturã progresistã legatã de popor. prin sobrietatea ºi eleganþa lucrului sãu. bine cumpãnitã ºi sistematicã. printre cele dintâi. de aceea suntem siguri cã durerea de acum va fi înlocuitã în gândurile noastre de mai târziu prin numele lui. Abia venit la Cluj ca profesor a avut grija. despre tragicul ei sfârºit. Fruntea-i era scãldatã de luminã ºi din ochi i s-au furiºat douã lacrimi. cu o putere de muncã neînfrântã. noi suntem în prefacere ca istoria..ºtiinþificã impresionantã. ºi moartea l-a surprins pe când traducea în versuri „Divina Comedie” a lui Dante. dintre care e destul sã amintim studiul sãu despre literatura românã în epoca luminilor. Negoiþescu * Universitatea „Victor Babeº” pierde prin încetarea din viaþã a profesorului Dumitru Popovici un eminent om de ºtiinþã ºi un dascãl de mare valoare. rãmân de la profesorul Popovici 24 de lucrãri de istorie ºi criticã literarã. Dar. Valoarea noastrã însã se determinã dupã fapta ºi gândul nostru: dupã mãsura în care gândind ºi fãcând am adus luminã ºi schimbare în jurul nostru... I. puse toate în slujba luminãrii studenþilor.. Era oare o presimþire? A dat mâna cu noi ºi ne-am despãrþit. dupã mari ºi zdrobitoare suferinþe ºi-a dat sfârºitul! Dupã o muncã bogatã ºi rodnicã depusã pe ogorul culturii. Popovici. profesori ºi studenþi ºi nu-l vom uita. S-a ridicat prin forþe proprii ºi a pãºit în Universitate printr-o probã grea ce i-a sporit consideraþia în ochii tuturor celor care l-au cunoscut. ci de toate aspectele vieþii universitare.. În afarã de studii mai mãrunte ºi recenzii publicate în reviste. N-au trecut decât trei zile de-atunci.. S-a interesat nu numai de bunul mers al facultãþii din care fãcea parte. din partea conducerii Universitãþii „Victor Babeº”. ridicând prin conºtiinciozitatea de care a dat dovadã întotdeauna prestigiul acestei competiþiuni. Mã gândeam la lecþiile despre Bãlcescu pe care ni le va preda la începutul sãptãmânii. cum e aceea a operelor lui Heliade Rãdulescu. ultimul salut.. Aºteptam cu nerãbdare ziua cursului. Rãmân începute dar neterminate 4 lucrãri de valoare deosebitã. Nicolae Pârvu activitatea lui artisticã ineditã: a scris piese de teatru. Ca istoric ºi critic literar a dat cercetãrii literare un caracter ºtiinþific. A cerut cu insistenþã sã-i dãm voie sã prezideze ºedinþa comemorativã a centenarului lui Nicolae Bãlcescu. A condus severa ºi importanta publicaþie periodicã „Studii literare” ºi a scos ediþii comentate ale clasicilor noºtri. prin generozitatea ºi temeinicia opiniilor sale. prin cinstea exemplarã a atitudinii sale umane. prin excepþionala sa vocaþie ºtiinþificã.. sã vinã în ajutorul studenþilor. Dumitru Popovici a fost o podoabã a culturii noastre. lovit de-o crudã boalã. Îl regretãm cu toþii.. Niciodatã nu era mulþumit de cât preda: vroia tot mai mult.. Ca produse ale unei îndelungate istorii. distinsului profesor. Aceastã operã îºi are un loc bine stabilit în istoria culturii noastre. urmãrind cu deosebitã perspicacitate circulaþia ideilor sociale în cultura româneascã. Cât de frumos ºi cât de cãlduros ne-a vorbit despre viaþa eroicã a acestui luptãtor pentru drepturile poporului ºi pentru democraþie. Opera scrisã ºi exemplul personal în viaþa de 6 toate zilele ºi la catedrã ale profesorului Dumitru * Sunt numai trei zile de când l-am vãzut la ºedinþa Cercului Literar. De la catedra de Istoria literaturii române împãrtãºea studenþilor cu o dragoste nemãrginitã cunoºtinþele sale bogate. O veste fulgerãtoare s-a rãspândit peste tot – lacrimi ºi doliu – : iubitul nostru profesor D. pentru o culturã care sã ridice poporul ºi sã-l ducã la triumful mai binelui.

încã dintr-o epocã de tristã amintire. II * S-a stins în noaptea de 5 Decembrie unul din cei mai buni profesori ai Facultãþii noastre: prof. a muncit neobosit. Mircea Zaciu 7 . la catedrã ºi la filiala Academiei RPR fãrã sã þinã socotealã de greaua boalã care-l mãcina. Vechi luptãtor democrat. oriunde ºi oricând. Dâra de luminã rãmasã însã în urmã nu se va stinge niciodatã. cãtre literatura de idei. Într-o perioadã de înflorire a culturii putrede burgheze profesorul D. depunem cununa lacrimilor noastre de durere. stud. Munca dârzã ºi sârguincioasã. zi de zi. A iubit mai presus de orice munca ºi a murit la datorie ca vrednic slujitor al culturii. cãtre scriitorii care ºi-au pus opera în slujba unui ideal social înalt. Popovici a dus o neobositã muncã de cercetãtor în domeniul ºtiinþei literaturii. ne vor fi pilde vii în lupta ºi munca ce ne aºteaptã! Ca un prinos de recunoºtinþã. prin nãzuinþele ºi idealurile semãnate în inimile generaþiilor ce s-au împãrtãºit de la flacãra inimii lui. se simþea adânc pãtruns de datoria ºi rãspunderea ce o are în faþa poporului: de a pregãti cât mai temeinic noua generaþie pentru ca seminþele de luminare aruncate sã dea roade bogate pe ogoarele viitorului. Posedând o culturã bogatã ºi o informaþie neîntrecutã în domeniul istoriei noastre literare. când universitatea era dominatã de spiritul ºovin ºi guvernatã de pontifii culturali ai fascismului. Vrednicul dascãl s-a stins în plinã muncã de luminare. Atunci când operele marilor noºtri clasici erau nesocotite. în cercetãrile sale ºi mai ales în cursurile universitare. cu gând curat. Cu câtã dragoste vorbea cu studenþii la cursuri. A stat oricând la dispoziþia studenþilor ºi a membrilor catedrei. cu sfatul sãu. la seminarii. pilda nemuritoare a geniului eminescian. an. la orele de consultaþii. le dãdea îndrumãri asupra metodelor de muncã îi încuraja în cercetãri. golite de conþinut. Popovici ºi-a îndreptat atenþia. opunând unei literaturi formaliste. Dumitru Popovici. El n-a murit. cu doruri ºi nãdejdi îi vom urma pilda ºi nu-l vom uita niciodatã! A fost un adevãrat ºi vrednic dascãl! Ioan ªerdeanu. le împãrtãºea – cu sufletul larg deschis – din bogata sa experienþã. Studiile sale literare au adus o bogatã contribuþie la cunoaºterea culturii ardelene moderne ºi a pãtrunderii ideilor socialismului utopic în cultura românã. cu îndrumãrile sale preþioase. D. ci trãieºte ºi va trãi prin operele scrise.dascãl. el a reîmprospãtat amintirea lui Eminescu. jertfa persoanei pentru înflorirea culturii poporului.

sã fi fost pe la ora.30.. în schimb. de încifrãri. interziºi. cu un complot al ei. în apãrarea vieþii lui. consideratã adevãratul debut. Are o fotografie cu un Grigore Vieru tânãr. în Moldova lor. presupun cã pentru întâia oarã. 69».Ne/Despartire de Grigore Vieru ) ) ) ) ) . în colecþia “Cele mai frumoase poezii”. o tãieturã modernã ºi esenþilaizare. Se fãcea cã. pe paginile de gardã. deschizând la nimerealã cãrþi de prin rafturi. fatalmente sub un dor din Hora Unirii de Alecsandri cum ºi într-o credinþã în dreptul la existenþã a cuvântului o vreme încãtuºat. îndatã dupã prefaþã. cu frunte . în legãturã cu care medicii sunt “rezervaþi”. Numele cãrþuliei amintite. Apoi aceste patru versuri. cu «poeme». pentru o rugãciune a ta la ore de liturghii. în garã.dorul lui Grig. într-un interval de vreo doar cinci-zece minute cât îi e dat unui tren Moscova-România. urmând publicãrii. mi se putuse intermedia telefonic. Doamne. mamã”. Totul în formula unei tehnici de notaþie. pe un peron. trebuie sã plece dintre oameni subit. care se vor dovedi urmãritoare. prin care eu fug prin vreo 40 de ani de amintiri. tipãritã în 1968. amãnuntul este fixat de o altã dedicaþie de mânã (pe care de asemenea o deþin). Dar. Grig cum îi spuneam câteodatã ºi eu. Începe cu versurile: “Cineva / a trecut prin pãdure: / Ea? Nenumitul? / Frunza tresare”. intitulat Izvorul ºi clipa. pentru autor: “Plecu-mi fruntea spre ele: / Dulci vetre! / Cu ochii în rouã / Un verde ne vede”. cu câte o dedicaþie scrisã de mânã). în puterea unor atari legi! Accidentul se petrece matematic noaptea. la al cãrui început noi doi ne întâlnim. tipãrit în Bucureºti. se instalase. ca-n tragicii greci la un semn de destin. în aceastã iarnã.. în litere de tipar. închinate de cãtre Grigore marelui sãrbãtorit anual prin ianuarii. între doi «tineri poeþi». sã lupþi iatã cu o lacrimã numai sub scut literar. puþin limbaj esopic . cum s-ar ascunde un cifru. când cerul e (“Duminicã sã fii”) deschis. Un noian de ani. din Ipoteºti: “ªtiu: cîndva la miez de noapte / Ori la rãsãrit de soare / Stinge-mi-s-ar ochii mie / Tot deasupra cãrþii Sale”. dar. deci cu muzica din “Mai am un singur dor”. o reparcurg. ca ºtiindu-se poate numai din scrisori. poezia aceasta. cum o stare de comã. iar cunoºtinþa e în acel moment ºi stinsã. pe la 1. fãrã plete. a câtorva bine primite de criticã ºi cititori 8 cãrþi de literaturã pentru copii.. aranjamentul nereuºind. poezia de deschidere îmi e de asemenea dedicatã. Dorul. vreo trei. cãci data e «5. ªi când. care-i ºi prin naþional. spre o urcare a sufletului la cer. din 1981. Spunând de o lacrimã. o întâlnire de acest gen. ce-i aparþin (toate. trimis întreg pe lacrima acestui izvor”. e Numele tãu. sã staþioneze în capitala republicii «surori» socialiste moldoveneºti. torace ºi abdomien – ºi în felul acesta e prinsã prima zi de duminicã dupã un vuiet de cãderi de pietre. fãrã nici o pãsuire. ori noi sã înþelegem din ºtiri trunchiate mas-media situaþia realã a centrelor vitale afectate din trupul sãu slãbit – creer ºi inimã. ochii îþi cad. de aceea în formularea: “. IX. în urma unui trist. dar toate de suflet. invocatã? A fost numai cu vreo 90 de minute mai târziu. 1982. pe când autorul unei poezii Legãmânt. se întoarce de la o festivitate unde îl evocase pe Eminescu la 159 de ani de la naºtere. în oraºul fost românesc. craniu. îmi arãtasem dorinþa de a opri la întoarcere. de înfiorãri.parcã din istoria revistei Steaua. în întâlnirile noastre faþã cãtre faþã. ºi astfel ei sã se recunoascã. în vreun fel.. Iar datarea. “La steaua”. Lacrimã. accident rutier. pentru o bãtãlie a medicilor. despre care sã te tot întrebi. pe sub nori cu zãpadã. un prieten de douã ori ca un frate ºi un poet înãscut. cum. pe o cãrþulie îngustã ca un telefon de azi celular. care în prealabil vor mai fi comunicat. nu multe. “O. ce nu va mai fi întreruptã. în gând . aflându-mã într-un program scriitoricesc în oraºul capitalã a lagãrului unei lumi. pe aceste versuri. Cãci. Dacã nu mã înºel. finale. prin mai mulþi ani. de la conducere la conducere de «uniuni»din republici. O lacrimã. în Bucureºti. la distanþe de ani. de un interval în care un avion plecat din România la Chiºinãu sã-l poatã aduce. pentru vreo zi. cu încãrcãturi de simbol. din 1964. fãrã rimã. semnatã de Marin Sorescu. Aurel Rãu Grigore Vieru. În ea. în care eu mã aflu la un drum de-ntoarcere spre casã. cuvântul îl iau din respiraþia lui de cândva: dintr-o dedicaþie pe care mi-o face pe o misivã cu volumul. Nu i se dã nici rãgazul cel mai zgârcit.

una în 1974 ºi alta în 1977. scutitã de eventuale distanþãri teziste ori vederi închise. Între datele biografice ale tot mai cunoscutului îndrãgostit de limba românã. în 1991. o prefaþã scrisã de Ion Druþã. Într-un vers din douã cuvinte. // Sunt doina. deci situatã la mijloc. ºi «poezia de inspiraþie naþionalã ºi socialã pe linia tradiþionalã Eminescu-AlecsandriCoºbuc-Mateevici-Goga». în care «jocul» presupune «imaginaþie. în 1990 fiind ales membru de onoare al Academiei Române. brutale. aºa numindu-se pentru el limba lui. îmi apare printr-o ceaþã ºi oaspete în locuinþa mea de la etajul unei case de pe malul Someºului . pe care / Nu poþi s-o nãbuºi. / Din limba sfântã-a noastrã». când mã aflu eu în casa lui. / Chiar dacã-ar fi acoperitã / Cu-o mie una de Siberii».. întreagã poezia Dar iatã printre crengi. într-un interes oarecare. inclusiv la Cluj. / Ea le-ar lua.boltitã ºi niºte ochi mari. pentru recuperarea unor rãmâneri în urmã. de mesaj unionist. / Îl suge de-o vecie marea. dupã o prelungitã cinã. umanã. a visului. mama «concretã. un chiar titlu de nou volum (Un verde ne vede!). sã spui: dintr-un scenariu al eternei lupte dintre clasici ºi moderni. apropiatã. natura va fi maternizatã». iar textul e în alfabet cirilic. vibrant. Nu ºtiu un altfel de plâns. / El de-o vecie izvorãºte.cu tine nimic». «Nu am. în ceea ce va urma. cu numele întreg ºi menþiunea: «Chiºinãu» ºi «30 sepembrie 1976». a erosului. iar ºi iar: Grigore Vieru. De efigie. ca în strofa: «Uºoarã. mai târziu. semnat Grigore Vieru. când. de la noi – decât ca pe un om din cuvintele.. ºtiu bine. la o judecatã a urmaºilor. O efigie. acesta peste un pod care era numit pe atunci de flori. latine. dupã cum. de frumuseþi ale verbului. parcã doar vrãºmaºe neguri de istorie. unde îi este consacrat un substanþial capitol. în visul viaþã. / De-ar spune ºi cuvinte /. o parantezã. doar pe un alt volum al sãu. Dar înzidirile pot fi multe altele.. ºi cu etern românesc. Avarie în legãturã cu care stã. distribuit în trei cicluri. realã». mama «naturalizatã. în raport cu o altã întrevedere. desigur. stãpânã a Marelui stãpân . prin începutul deceniului 10. o valoare spiritualã de excepþie. dincolo de Prut. spre un sfârºit de ev. pe care îl poþi reduce la aceste patru circumscrieri: o accepþie. formulare în sprijinul cãreia e citatã poezia emblematicã. ºi învinge. prin care lumea culturii e mai bogatã. episod dintr-un drum. sub stele de ideal. locuind când la Chiºinãu când la Bucureºti. Iar poemul. pe de alta de sprintãri. în acelaºi sens. din care primul se numeºte Cântece pentru mama. din judeþul Bistriþa-Nãsãud. maicã uºoarã. îi place mult. din poveºti. cum ºi de bunãtate ºi dragoste. fiindcã mijloceºte. rotunjeºte un profil de scriitor mare. totuºi. Cartea cu titlul O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia. dureroase.Dorul». / C-ai putea sã mergi cãlcând / Pe seminþele ce zboarã / Între ceruri ºi pãmânt». când el îmi transcrie. la zãri de mit. ªi nu-l mai disting bine pe Grig – care devine. «oracular-mesianicã ºi înverºunat pamfletarã». ca eroii literaturii lui de copii. primul cuvânt debuteazã fãrã «i»: «Erbile». pe care s-o complineºti prin apelul la o recuperare criticã din cele mai autorizate. doar o respiraþie caldã. (continuare în pag. simþul metaforicului. cînd el e drumeþ în Ardeal. modelatoare de conºtiinþe. femeia ca «tainã în taina naturii. taina ei. devenitã «Mama Naturii ºi Cosmosului. figureazã ºi douã referiri la douã cãlãtorii întreprinse în România ca invitat al Uniunii Scriitorilor de aici («eu viaþa întreagã am vrut sã trec Prutul»). a încã unei întrevederi: în actuala locuinþã a mea. la o Sãrbãtoarea limbii române. fie ea ºi trufaºã. Cu excepþia. / Ghimpatã sârmã îl rãneºte. cu suflet nu numai moldovean. moarte. de grad fiinþial. motivul copilãriei. Dar scris gãsesesc un semn de dialog între noi. Sunt. O risipã de frumuseþi. cu care el înfruntã. scrise.15) 9 . dedicatã. Privitor la aceastã transcriere. «Ierbile miºcã». care a erupt printr-un friguros genar. ªi cînd îl ºi gãzduiesc. Aproape. din realitatea mai mare.. ºi al fmiliaritãþii lucrurilor». de opus unei realitãþi din lumea realã. de când pâlpâie în verbul sãu o luminã. împreunã cu soþia lui Raisa. cu încheerea: «Sunt Prutul singur ºi istoric. graþios. s-a spus.. de care dispui mulþumitã unui autor de istorie literarã în sobrã cunoºtinþã de lãsãmântul inspirat cãlinescian. în care «erbile» vor redeveni «ierbile».Noian de ani în care lucrarea scrisului sãu. visãtoreºti.dintr-odatã. în acelaºi an 1976. .. tipãrit în 1974. Încât sã lase. criticul condus de idee care-i academicianul Mihai Cimpoi. o noapte. prin ultimu-i vers. Muma în genere». cumva bipatrid. apare în 1988. o informaþie pe care o iau de pe Internet: cã primul text post-belic cu litere latine în Republica Moldova. o eternã temã a mamei ºi a maternitãþii. de înalt. inventive. nici s-o sperii. cu toate cã survin ºi niºte evenimente de breaslã. în care poetul cautã ºi gãseºte «o semnificaþie miticã». cum trebuie sã accepþi povestea cu omul numai de cuvinte. vreo trei Adunãri sau Conferinþe ale Uniunii Scriitorilor. câteva ilustraþii fine. cu litere de mânã. în peniþã. sau sonurile: «Pe ramul verde cântã /O pasãre mãiastrã /. prin opera distructivã a timpului. ca o deputãþie. pe de o parte de har. Grig .dacã nu ºi în casa pãrinþilor mei. în preajmã numai cu cãrþi ale lui. formativã prin specificul unui crez literar cu miza pe permanenþe din etnic ºi etic.

“ Al doilea cuvânt definitoriu pentru Marian Papahagi. în colaborare cu Universitatea Babeº-Bolyai. lexicograf. sã ne asumãm. editor.MARIAN PAPAHAGI IN MEMORIAM Andrei Goþia Se împlinesc zilele acestea zece ani de când a trecut la cele veºnice Marian Papahagi (19481999). scorþos ori infatuat. an întunecat al perioadei comuniste. iar onestitatea. nimic. care-ºi iubea meseria ºi studenþii cu o iubire exigentã. Pavel: „Lupta cea bunã am luptat. De asemenea. în amurgul vieþii noastre. este „a construi“. Douã sunt cuvintele care apar mereu în interviurile adunate în acest volum. re-întemeietor al ªcolii române de la Roma. Cã tinerii sunt peste tot la fel. intitulat Raþiuni de a fi (Bucureºti: Atlas. Primul – „speranþã“. când a ajuns sã conducã Accademia di Romania din Roma. ci cald ºi apropiat. Care era secretul sãu? Iatã cum rãspunde el însuºi într-un interviu din 1982: „De vreo douãzeci ºi respectul faþã de propria vocaþie – virtuþi de muzeu. sã studieze. mai bunã! Evocarea profesorului la Universitatea La Sapienza din Roma ºi comemorarea de la Facultatea de Litere din Cluj au subliniat cu precãdere aceste virtuþi. în încercarea de a ne fructifica. În goana actualã cvasi-generalizatã dupã cãpãtuialã prin orice mijloace. ilustru profesor al Facultãþii de litere a Universitãþii „Babeº-Bolyai“ din Cluj. acesta spunea în 1985: „Mi se pare important. cu luciditate. ar trebui sã ºtim. Marian Papahagi putea spune la capãtul prea scurtei sale vieþi împreunã cu Sf. mã leagã ºi de unii ºi de alþii o profundã afecþiune. continuã mereu sã înveþe ºi astfel sã spere? Marian Papahagi era un adevãrat dascãl. patronat de Institutul de Culturã ºi Centrul Cultural Italian Cluj. cã avem o ºansã numai în mãsura în care mai izbutim sã gãsim în noi ºi în afara noastrã resurse pentru speranþã. darurile primite. în ciuda staturii sale intelectuale 10 excepþionale. un astfel de gest pare aproape de neînþeles. 7). însã. apãrut postum. ca oameni ai secolului XX. fãrã patetism. perseverenþa ºi . Iatã de exemplu un interviu din 1988.. cu pasionatã smerenie. nu era deloc Mesagerul al spatiului . am încercat sã-i învãþ câte ceva ºi pe copiii ºi pe studenþii mei. sã spere (. condiþia ºi sã construim. e o banalitate: aºa este! Dar ceea ce nu ºtiu ºi mã îngrijoreazã este dacã noi izbutim sã le dãm suficientã încredere cã meritã sã lucreze. fiecare în propriai viaþã. un îndemn care-ºi menþine actualitatea ºi acum: „În ce ne priveºte. mi-am isprãvit alergarea. este menit sã rãsplãteascã eforturile unui artist sau om de ºtiinþã care a contribuit la intensificarea relaþiilor culturale româno-italiene. al celui care. dar în care. sub egida Ambasadei Italiei în România. Acum este rândul nostru sã-i continuãm cu tenacitate ºi modestie lupta. profetic.)“ mãrturisea profesorul într-un interviu din 1998. Era suficient pentru cei care-l cunoºteau sã-l vadã pe coridoarele facultãþii pentru a se molipsi de buna dispoziþie ºi speranþa pe care acesta le iradia. pentru a aminti doar unele din multiplele sale calitãþi. „Îmi place sã lucrez cu tinerii. ce ºi cât putem construi. pentru a lãsa aceastã lume. Astfel. legat de primul. 1999). Celor care doresc sã-l cunoascã pe Marian Papahagi mai îndeaproape le stã la îndemânã ultimul sãu volum. spiritualiceºte. Vorbind despre literatura românã în relaþie cu alte literaturi.. traducãtor.“ Profesorul Papahagi. credinþa am pãzit-o“ (2 Tim 4. italienist de valoare internaþionalã. Marian Papahagi îndemna la speranþã. împotriva oricãrui sentiment crepuscular. cinci de ani ºi mai bine nu fac altceva decât sã merg zilnic la ºcoalã. de fin de siècle. în spaþiul unei literaturi fãrã de care n-am fi. Un mod de a perpetua memoria italienistului de anvergurã europeanã este ºi aceastã râvnitã distincþie. profesorul a condiþionat acceptarea numirii de permisiunea de a continua sã-ºi þinã cursurile la Facultatea de litere din Cluj. instituirea unui prestigios premiu Marian Papahagi. critic literar. învãþând ºi/sau predând.“ Oare câþi dascãli astãzi s-ar recunoaºte în acest model.

Numãrul funcþionarilor de stat. zilnic. Statul acordã gimnaziului un ajutor. o instituþie puternicã a ideii de stat ºi a culturii naþionale.” În primul an de funcþionare a institutului din cei 60 de elevi înscriºi doar 8 erau români. suma s-a ridicat la 3. Munteanu Nicolae. Sîrbu. ºi spre Valea Jiului. Moldovan Victor. o sumã suficient de mare ca sã le poatã permite ridicare unei clãdiri noi unde gimnaziul sã se stabileascã definitiv.” Budapesta etatizeazã institutul dar face. Mayer Zoltan. a donat suma de 10. din anul ºcolar 1901. acum. În anii 80 ai secolului XIX populaþia Vãii Jiului abia atingea cifra de 10.000 de suflete dar în deceniul urmãtor numãrul populaþiei se dublase. minieri.000 de coroane iar subvenþia statului se ridicã la 5. drept unul din cele mai bogate þinuturi carbonifere din Europa. Ministerul de Finanþe emite Ordinul din 16 Martie 1903 prin care cedeazã comunei Petroºani un teren de 3. intenþioneazã sã adune. de 1. într-un þinut unde nu se produc decât cãrbuni”) nu îºi puteau trimite copiii la ºcoli îndepãrtate. un caracter particular dar în urma Hotãrârii din 8 martie 1897 a Primãriei comunei Petroºani el devine comunal. Aceºtia datoritã faptului cã erau plãtiþi cu lefuri modeste („mistuite de greutãþile traiului. Intemeietorii voiau „ca acest început. din toatã Valea Jiului. a fãcut legãtura rutierã între comunele Livezeni din Valea Jiului ºi Bumbeºti din Gorj. El a fost coleg cu alþi 15 elevi (Bun Gheorghe. . s-a dezvoltat Liceul de bãieþi. consideratã. Datoritã acestui drum cãrbunele pãtrundea în Regat iar bogãþiile ºesului oltenesc se revãrsau. Iosif Rotter.1902.000 de coroane iar în anul urmãtor la 4. în consecinþã. sã devinã. E momentul în care se putea publica „concursul de edificare”. Numãrul profesorilor creºte ºi. Întemeierea gimnaziului nu era cu putinþã fãrã implicarea societãþilor miniere. Comitetul ºcolar.000 de coroane anual. zilnic. dupã 8 ani au luat fiinþã patru noi societãþi miniere care transportau. Comitetul ºcolar reuºeºte sã adune suma de 25. Liceul data din 1894 ºi viaþa lui era în strânsã legãturã cu dezvoltarea industrialã a Vãii Jiului. în epocã. Homescu Ioan. gimnaziul devine public ºi poate asigura. încã de la înfiinþarea lui. Joja Nicolae. ºi o politicã de maghiarizare forþatã prin faptul cã îndepãrteazã „copiii Românilor bãºtinaºi ºi ai muncitorilor români de la cultivare sau îi constrânge sã cadã jertfe unei culturi strãine. pus la cale cu atâtea osteneli ºi jertfe. Drumul. fie etatizarea lui fie acordarea unui ajutor de stat pentru a putea funcþiona în condiþii onorabile. Faptul cã directorul minier Ioan Andreics a dat dovadã de mare solicitudine faþã de tânãrul institut „poate fi considerat ca întemeietorul acestei ºcoli” Comitetul ºcolar al gimnaziului trimite. din pãcate. Kubaszek Iancu. Raþiu Eugen. un memoriu Ministerului de Instrucþie de la Budapesta în care se aratã importanþa institutului ºi cere. la început. Dacã pânã în 1890 nu exista în Vale decât o singurã societatea de exploatare a cãrbunelui (care scotea.000 de florini. un grup de intelectuali din Petroºani pune bazele unui gimnaziu din care.000. elev la Liceul de Stat pentru Baieti din Petrosani Mihai Barbu Au fost 16 Sîrbu Dezideriu a absolvit Liceul de Stat pentru Bãieþi din Petroºani în promoþia 1938. un gimnaziu particular german care.000 de coroane pentru cheltuielile de început ale clãdirii. Încã din acele vremuri de început primãria a avut intenþia de a etatiza gimnaziul iar comisarul Ministerului ungar al instrucþiei a recomandat realizarea ei.Ion D. integral.200 mp din proprietatea de douã iugãre ºi douã sute opt stânjeni pãtraþi din terenul destinat pentru grajdurile minelor. la Petroºani. . Comuna Petroºani vine în ajutorul gimnaziului prin împrumuturi ºi subvenþii. Deschiderea liniei ferate Petroºani-Livezeni-Lupeni a reuºit sã dezvolte ºi vestul Vãii Jiului. între 250 ºi 300 de vagoane. anual. ulterior. Golgoþiu Sabin. 50-60 vagoane de cãrbuni). Stanciu Petru. sub conducerea energicului director Andreics. ªtefan Octavian ºi Tirea Mihai) veniþi. prin diferite fundaþii. ºi-a închis porþile. Mihail.1939. Acest modest gimnaziu a avut. În anul 1900. în acelaºi timp. Maros D. ªandru Aurel. Poenar Ioan. dupã trei ani de existenþã. directorul minelor din Jiul superior. leafa profesorilor. de cale feratã se ridica la mai multe sute de suflete. Înainte cu câþiva ani de intrarea în secolul XX. În anul 1886 a luat fiinþã. la Petroºani. cu vremea. Noua temelie se pune în toamna anului 1903 iar un an mai 11 ) ) ) . tãiat în stâncile defileului. Datoritã directorului Andreics se schimbã localul iar noul edificiu e mult mai potrivit cu misiunea gimnaziului.

de la 292 la numai 188 din cauza unui director nou „care ia conducerea în mâinile sale energice. s-au refugiat. gimnaziul s-a mutat. în doi ani. în acea vreme.100 de coroane pentru a recom- între Societatea minierã din Petroºani ºi Ministerul de Instrucþie. etatizarea institutului. gimnaziul din Petroºani era iluminat cu acetilenã. Direcþiunea era convinsã cã „aici. iar ceea ce s-a întâmplat la 1 Decembrie 1918 pãrea. ca obiect obligatoriu de studiu. acest om îl pierde pe fiul sãu. Ministerul de Instrucþiune vireazã încã 25. 39 proveneau din alte judeþe ºi ar fi fost aduºi pentru a-ºi asigura majoritatea. Prin urmare. Anul ºcolar urmãtor este unul hotãrâtor. În anul ºcolar 19051906 sunt înscriºi 200 de elevi de 5 naþionalitãþi diferite. la începutul lunii noiembrie 1918. În amintirea lui Pius. Liceul intenþiona sã-ºi mãreascã suprafaþa ºi. sã i se dea liceului un ajutor anual de 1. Guvernul ordonã.54. Intrarea României în rãzboiul pentru reîntregirea neamului îi sileºte pe cei care conduc institutul sã îi închidã porþile pentru un an. salã de gimnasticã ºi desen. de multã moderaþie ºi tact când nu . în ºedinþa din data de 19 iunie 1909.1909. la 6 octombrie 1904. În plus. misiunea e aceea pe pensa „un elev cu purtare bunã ºi cu progres foarte bun din clasa a VIII-a. în noul sãu sediu. în 1919. ceva inevitabil. gimnaziul devine Liceu. Dupã etatizare. definitiv. se dãdea la Deva ºi era un examen extrem de exigent. lichidarea situaþiei materiale a institutului. în frunte cu directorul. S-au înscris 260 de elevi din care 10 la sutã erau români. Maghiari erau 84 iar români. în anul ºcolar 1908. definitiv. prim-pretorul din localitate. Ministerul avizeazã favorabil memoriul pãrinþilor petroºeneni ºi.” O colonie din centrul Petroºaniului se numea Ianza. iar un numãr de 600 de pãrinþi cer.000 coroane în contul comitetului ºcolar. În anul ºcolar viitor. printr-un memoriu. Doi oameni generoºi: Socol ºi Ianza În anul ºcolar 1904 -1905 se înfiinþeazã un cãmin (pe baza unui contract încheiat cu locuitorul Nicolae Socol din Petroºani). trecut timpuriu la cele veºnice. „limba populaþiunii majoritare” (adicã româna) iar religia sã se predea în limba maternã a elevilor. ºcoala se reia datoritã unei înþelegeri care o doresc bãrbaþii altruiºti. din perspectiva timpului. ba chiar prea energice. Din cei 84 de elevi maghiari. În anul ºcolar 19101911. În decembrie 1904. Anul ºcolar 1906 -1907 este anul în care Ministerul de resort hotãrãºte. recomandat la premiere de cãtre corpul profesoral ºi de cãtre catihetul greco-catolic român. În anul 1909 au luat bacalaureatul 36 dintre candidaþi (din care14 erau români).000 de coroane chiar ºi în cazul etatizãrii sale. 4 sãli de clasã. Aceastã operaþie 12 financiarã ar oferi un indiciu despre iminenta etatizare.000 coroane luat pentru ridicarea clãdirii. „institutul trebuie sã devinã citadela puternicã a culturii naþionale maghiare.” Între anii 1911 ºi pânã în 1917 nu se petrec lucruri memorabile în viaþa liceului din Petroºani. Ianza fixeazã o bursã de 1. numãrul elevilor scade. Liceul avea 8 clase ºi 292 de elevi (din care 71 erau români). dintre care românii sunt între 11 ºi 16 la sutã. Reprezentanþa comunei Petroºani decide. La 1 septembrie 1917. Pius. în anul ºcolar urmãtor. Resortul Cultelor din Consiliul Dirigent dã dovadã. Numãrul elevilor oscileazã între 180 ºi 220. la graniþã ºi întrun þinut locuit în majoritate de naþionalitãþi. direcþiunii liceului sã se predea. Lucrurile se clarificã. La începutul secolului XX. bibliotecã ºi laborator pentru chimie ºi ºtiinþe naturale plus o locuinþã pentru servitor. în ziua de 8 iulie 1906. s-a angajat sã plãteascã ºi amortizarea de 470 de coroane cuvenitã dupã împrumutul de 30. în acest sens. Impunãtoarea clãdire avea 16 încãperi. Ministrului Cultelor ºi Instrucþiu-nii Publice sã se permitã ºi deschiderea clasei a V-a. În acel moment. Casierul Comitetului ºcolar prezintã. Comitetul ºcolar oferã statului clãdirea ridicatã pentru gimnaziu fãrã a pretinde nimic în schimb. în semn de recunoºtinþã pentru generozitatea antreprenorului Vasile Ianza.” Din nefericire. Bacalaureatul. Acest lucru îl presimþeau ºi cei de la Budapesta. dornici ºi pãtrunºi de dragoste faþã de cultura na-þionalã”. În faþa unei asemenea generozitãþi. Corpul profesoral. în principiu. Ministerul prevede în bugetul sãu de venituri ºi cheltuieli ºi pe cele destinate liceului din Petroºani. Primãria din Petroºani îºi dã acordul pentru etatizare în ziua de 21 iunie a aceluiaºi an.târziu.

cu orice preþ. Coloman Fulop (singurul profesor dintre cei vechi care a jurat fidelitate României Mari). ing. într-o zonã în care extragerea cãrbunelui era ocupaþia de bazã a locuitorilor. s-a decis. a þinut. Nici un prilej nu a fost ignorat pentru sporirea fondului. însã. începând cu ziua de 1 septembrie 1919. aceastã operaþiune urma sã fie condusã de pãrintele Ion Duma. prin donarea a 50. În februarie 1919. pe cât posibil. Ideea era sã se evite. Semper fidelis Dr. S-a pus în miºcare „armata elevilor” care în vacanþele Crãciunului ºi a Sfintelor Paºti. nu o mai putea împãrþi cu sora sa. s-au frãmântat mult sã afle modalitãþile de a atrage cât Directorul Eneea Giuchescu a avut generozitatea sã-l (re)primeascã ºi sã-i ofere un loc în cãminul liceului. în douã rânduri. Povestea ridicãrii acestui cãmin meritã rezumatã pentru a vedea cât de complicate erau lucrurile când vrei sã faci ceva pentru culturã. încuvinþeazã (re)deschiderea liceului cu condiþia ca Petroºaniul sã contribuie pe mai departe cu ajutorul de 10. Autoritãþile ºcolare superioare au fãcut sã ajungã la urechea direcþiunii faptul cã vor închide liceul dacã numãrul elevilor va fi „prea neînsemnat.000 lei iar. Procesul verbal de predareprimire a fost înaintat Prefecturii judeþului Hunedoara-Resortul de Culte ºi Instrucþiune publicã în ziua de 14 iulie 1919. comandantul garnizoanei Petroºani în anul 1919. Au înscris 202 elevi ºi au completat corpul profesoral cu profesorii Ludovic Viglas. a deschis. Noua conducere a fost asumatã de doctorul Romulus Miocu care. sã-i punã capãt. Gavril Precup. cu o pricepere rarã.000 coroane. Romulus Miocu. suma colectatã ajunge la 50. paroh protopop.” Inspector general al minelor. dupã ce Ardealul s-a unit cu Þara. Pãrintele protopop Romulus Miocu. misiunea vechiului corp didactic la liceul din Petroºani s-a considerat ca definitiv terminatã. împreunã cu Teofil Ioaniviciu ºi dr. Inaugurarea solemnã a acestui cãmin-internat s-a petrecut în ziua de 8 noiembrie 1921. major fiind.956 lei. Ioan Winklehner. prin ordin. lãmuritã odatã pentru totdeauna. Directorul învãþãmântului secundar. De repararea clãdirii s-a ocupat directorul general tehnic al societãþii Petroºani. Elevul Sîrbu a avut un moment de cumpãnã în vara în care tatãl sãu a considerat suficient cât a învãþat în primii ani de liceu ºi l-a dat ucenic la Atelierele Centrale din Petroºani. într-un fel sau altul. Casa pãrinteascã din colonia petrileanã avea o singurã camerã pe care. Colonelul Corijescu. în mod expres. Situaþia fidelitãþii corpului profesoral de la liceul din Petroºani faþã de statul român trebuia. ºovinismul care putea exploda în acele momente de cotiturã ale istoriei. devine „un stâlp puternic” pe care se sprijinã comitetul ºcolar de iniþiativã. Resortul de Culte ºi Instrucþiune a plãtit salariile pânã la sfârºitul anului ºcolar (plus cele cuvenite pe timpul vacanþei) ºi. cu acel prilej. porþile atâtor ºcoli româneºti dupã Marea Unire ºi a murit la datorie. la finele anului ºcolar 1920-1921.” Cei aflaþi la conducerea liceului. Pentru început. care a evocat momentele principale „de la început pânã în ziua când cuvântul trup s-a fãcut”. În faþa evidenþei. au trecut la rezolvarea treburilor curente. Iosif Iancu. dã o petrecere în folosul cãminului. Vasile Niþaru ºi Petru Turcu.solicitã. Irina. au colectat 20. Delegat permanent al noului resort de culte ºi instrucþiune a fost desemnat doctorul Miocu iar de conducerea efectivã a treburilor din liceu s-a ocupat doctorul Coloman Fulop. o înflãcãratã cuvântare în mai mulþi elevi la liceu iar cel mai prielnic mod de a rezolva aceastã problemã ar fi fost înfiinþarea unui cãmin „unde sãºi gãseascã sãlaº elevii veniþi la noi din depãrtãri mai mari. de la corpul profesoral sã depunã jurãmântul cãtre statul român (deºi acesta devenise obligatoriu pentru toatã lumea).000 coroane. Acesta a fost „provocat”. preluarea ºi controlul edificiilor ºi averilor tuturor ºcolilor de stat. În Petroºani. dupã multe 13 .” Puþinã lume îºi dãdea seama de faptul cã „nu putea fi prea mare numãrul elevilor români într-un colþ de þarã unde ºcoala româneascã din satele din jur nu funcþiona de ani de zile cãci centrele industriale nu erau ale noastre. delegatul directoratului. sã jure fidelitate noii puteri dar a refuzat jurãmântul. A fost o perioadã de umilinþe cãreia Dezideriu Sîrbu a vrut.

Oficiul special de Siguranþã Petroºani colecteazã 900 lei.500 lei anual la care se adãuga ºi 10 kg de unturã. Parohia greco-catolicã din Meriºor colecteazã de la enoriaºi 300 lei. personal.000 lei. membru în Comitetul ºcolar.000 lei. Primãria comunei Petrila face o colectã de 1. ªcoala medie din Lupeni-200 lei.500 lei. Din taxele elevilor s-au acoperit cheltuielile cu alimentaþia ºi se plãteau servitorii. paroh-protopop greco-catalic. Ajutor i-a fost prof. Societatea Minierã Petroºani contribuie cu 25.921 lei proveniþi din donaþii. preot romanocatolic. Banca Naþionalã a României. Enea Giurchescu era custodele colecþiunii geografice. Banca din Vulcan-lunar câte 100 lei.” Într-o vreme când fondurile nu veneau de la Bucureºti sau de la bugetul local ar fi interesant de menþionat pe cei care au donat aceste sume pentru a vedea cât de largã ºi de diversã era participarea celor din Valea Jiului pentru propãºirea ºcolii româneºti. neînregistrânduse nici un caz mai grav. dr. dr. din partea societãþii Petroºani ºi de la un om al locului. preot reformat ºi de Antoniu Muller. dr. ºi o seamã de însãrcinãri extraºcolare. Nicolae Zugrav– canonic din Lupeni oferã 100 lei.000 kg de cartofi ºi 500 kg de varzã. prof. d-ra Julieta Bãlãnescu a oferit 250 kg de varzã.000 lei. ca de fiecare datã. majoritãþii naþionalitãþilor ce se regãseau în Valea Jiului. de la bun început. Primãria comunei Lupeni-2. Imediat dupã Unire. în comitetul Casinoului român din Petroºani ºi al „Reuniunii de cântãri din Petroºani”. Unul era cazat gratuit.500 lei. de la Societatea minierã „Uricani-Valea Jiului” Lupeni s-a primit un vagon de cãrbuni. Dr. de asemenea. de Dominic Varga. sã se ridice spre ceruri rugãciunile lor smerite ºi cucernice pentru pacea. în data de 15 octombrie 1921.500 lei. „care pe lângã sprijinul moral. „un institut de regenerare. sãnãtatea ºi fericirea binevoitorilor ºi binefãcãtorilor lor. Poliþia de stat din Petroºani face o colectã de 235 lei. prim-rabin izraelit din Petroºani. În afarã de bani liceul a mai primit de la Societatea Petroºani un vagon de carbuni. Reparaþiile generale au fost suportate de minele statului. Conducerea cãminului a fost încredinþatã doctorului Enea Giurchescu. Parohia evanghelicã luteranã Petroºani colecteazã 190 lei. secretarul Casinoului Român. la început.alergãri ºi intervenþii. de dr. directorul Cãminului Eforiei ºcolare de la Liceul de stat din Petroºani.000 lei. Oficiul Parohial greco-catolic din Livadia colecteazã 200 lei.308 lei.” Fiecare leu donat e manã cereascã pentru internat Pãrintele este convins cã „acei copii care vor sãlãºlui în acest locaº vor face ca. Pentru reparaþiile curente s-au cheltuit 39.000 lei. Parohia greco-catolicã Petroºani colecteazã 200 lei. Efortul financiar (de 500 lei din 1921) nu a fost inutil. Ioan Niciu . Romulus Miocu. de doar 22. în total 1. preot paroh ortodox. Ceea ce trebuie subliniat. va asigura pentru totdeauna. Profesorii aparþineau. pe lângã funcþia didacticã.” Cel mai puternic sprijin financiar a venit. Cassa de Pãstrare Petroºani6. Fabrica de piele Petroºani. Albina din Sibiu oferã 200 lei. în concepþia celor care l-au înãlþat. instructor în Cohorta „Jiu” a cercetaºilor. Uzina electricã Petroºani-1200 lei. Sîrbu primul sãu volum postum intitulat Lupul ºi Catedrala. prof. Starea sanitarã a elevilor a fost mulþumitoare. este faptul cã la Petroºani – o zonã multietnicã încã de la începutul exploatãrii cãrbunelui în zonã – elevii liceului au primit o educaþie religioasã fãrã nici o discriminare. odatã primitã. ne-a pus în vedere ºi un ajutor material de lei 100. Liga Naþionalã a Femeilor Române. Uniunea Evreiascã Petroºani-640 lei. ministrul Petru Groza. Coloman Fulop era directorul liceului. s-a reuºit dobândirea unui cãmin la etajul întâi al preceptoratului regional din Petroºani. existenþa cãminului.000 lei. Leon Weitzner era custodele colecþiunilor filologice. zi de zi. Primãria comunei Petroºani (contribuþie anualã)5.613 lei dupã ce „s-au trimis colecte la toate autoritãþile ºi instituþiile din Valea Jiului precum ºi în alte pãrþi.000 lei.10. a dat 8 kg carne de viþel ºi patru litri de miere de stup. Peste ani. Ioan Winkleh-ner dã. pãrintele Isidor Saturn din Meriºor a oferit trei saci cu mere ºi un sac de cartofi. Editura Casa ªcoalelor îi publicã lui Ion D. d. 500 lei.000 lei. Religia era predatã de Ioan Duma. Parohia grecocatolicã din Vulcan-100 lei. dirigent. atât corpul profesoral cât ºi catiheþii sunt extrem de diverºi din punct de vedere etnic. Minele statului au dat un vagon de cãrbuni ºi douã care de lemne. iar cinci cu reducere. de Bela Ganya.000 care sumã. Ei deþineau. farmacistul Alexandru Pop din Vulcan.” Cãminul în care va locui în anii 30 ºi elevul Sîrbu Dezideriu era. Romulus Miocu era delegatul Directoratului de Instrucþiune din Cluj ºi membru în Comitetul ºcolar. de renaºtere naþionalã culturalã ºi moralã. Vasile Niþar. Pentru ceilalþi elevi cãminiºti taxa de întreþinere a fost de 2. secþia Gorj14 5. Numãrul elevilor a fost. Moldovan-funcþionar tehnic la minele statului de la Lonea. Cãminul s-a deschis dupã începerea ºcolii. ci ne vom aduce aminte numai de aceia care au înþeles sã ne ajute în strãduinþele noastre. colonelul Ilie Marinescu-200 lei. În tot acest timp fondul ajunge la respectabila sumã de 80. Ludovic Veglas era ºi custodele bibliotecilor liceului. Petru Groza cu suma amintitã mai sus „din beneficiul realizat de fostul resort de alimentare”.” Pãrintele protopop zice cã „nu ne vom aminti de aceia care au crezut cã e bine sã nu ne rãspundã la glasul nostru de chemare. 1. Casa ªcoalelor Bucureºti. d-ra Konica Ianca-100 lei iar Societatea „Consum” din Petroºani tot 100 lei. societatea minierã „Salgo-Tarjan” (prin directorul Ioan Winklehner)-10. în calitate de pedagog.

Teofil Ioanoviciu era custodele colecþiunii fizicale iar prof. 15 . ºi cãrþile nemþeºti din biblioteca liceului. iar Oscar Mar. „Uleirea claselor” s-a introdus în mod succesiv ºi astfel liceul era scutit de praf. dintr-un popas în oraºul Râmnicu-Vâlcea. Liceul a plãtit scump ospitalitatea de care a dat dovadã. a ospitat orele d-lor profesori. Acesta a „examinat minuþios clãdirea. pe o undã vorbind de stele ºi lunã. e o tãcere / atât de afundã / cã se aud Carpaþii spre searã / cum. poate. A rãmas. colecþiunile ºi mersul învãþãmântului. Andrei Szekely cu specialitatea de ºtiinþe naturalechimie ºi Petru Domanyanczmaestru de desen ºi caligrafie. ori dintr-un murmur de iarbã (ºi-ar fi scris pe mormânt.gurã de leu. liceul nu a suferit pagube.era redactor responsabil la „Gazeta Jiului”. custodele bibliotecilor liceului secþia românã ºi francezã. în fiecare clasã. prof. în concediu de boalã aprobat de Directoratul general al Instrucþiei de la Cluj. dintr-o comunicare cu doctorii lui în Spitalul de Urgenþã din Chiºinãu. Morþii: «Morþii sunt / Ca niºte copii». Wilhelm Metz a intrat. prof. / curatã ºi rãcoroasã». „Inspecþia oficioasã” s-a fãcut în zilele de 14-16 ºi 18 mai de cãtre Ioan Petrovici. Cu acest trist prilej a dispãrut ºi colecþia numismaticã a liceului. A. În locul celor retraºi de bunã voie au venit prof. o parte din parter a servit ca grajd iar cealaltã parte servea drept cantonament pentru ofiþeri. de altfel. materia dumnealui a fost predatã de un suplinitor. La Petroºani. Brâncuºi. însã. într-un an. dupã douã sãptãmâni de activitate.” Textele citate se regãsesc în Anuarul III al Liceului de Stat pentru Bãieþi din Petroºeni pe anul ºcolar 1921. Dintr-un bocet doar mângâiri. Ionel Moga a fãcut. La etaj era spitalul. Din pãcate. director regional al învãþãmântului din Timiºoara. Petru Domanyancz era conducãtorul corului „Reuniunea de cântãri din Petroºani”. Szekely nu (urmare din pag. aplecându-se. trei inspecþii sanitare. Liceul a fost evacuat ºi „întrega clãdire a rãmas în grija Domnului. chimie ºi gimnasticã. Au fost numiþi trei profesori de limba maghiarã. ºi în fine. În octombrie. la o evocare a unor cãzuþi pentru o întregire: «O. prof. prin vreo patru decenii. mai simplu nu pot fi»): «Strig ºi îmi rãspunde / Primejdia . însã. aºtern umbra / pe masã. din parcã o presimþire. care a devenit studiu facultativ. cum s-ar juca. Antoniu Toth. Circulaþia neregulatã a trenurilor a fost cauza multor absenþe a celor din anul întâi. trupele româneºti au pãrãsit oraºul ºi au venit trupele germane. Doctore. conducãtorul „Societãþii de lecturã Gavril Precup”. Lazãr din Bucureºti pentru a o învãþa în mod temeinic. s-a retras la pensie. iatã cum mã simt. «Trebuie sã veghezi / Sã nu cadã / Din leagãnul de lut». viceconducãtor al corului „Reuniunea de cântãri din Petroºani”. Tiparul Tipografiei „Jiul Cultural”.22 (Petroºeni. Dr. Mobilierul a fost coborât în curte. o parte din revistele de fizicã ºi chimie au dispãrut ca. prof. care aºteaptã o revenire. ori testamentar. / Peste ea o singurã punte: / Acest cântec al meu». Corpul profesoral a suferit câteva schimbãri însemnate. Fiindcã: «Din fluierul osului meu / Cum cântã întunericul / Din fluier de foc / Al fulgerului alb». aflãm. 1922. Ubald Boga era comandantul cohortei „Jiu” a cercetaºilor. Starea sanitarã a elevilor era mulþumitoare deºi „a fost tulburatã de influenþa spaniolã” care s-a ivit ºi la Petroºani. pe care el le-a scris. custodele colecþiunii de naturale. d. în timpul ocupaþiei româneºti. cuvintele: «Sunt iarbã.” Din fericire. un rãmas-bun! Reiei fragmente de poezii. În 28 august 1916. secretarul despãrþãmântului „Jiu” al Asociaþiunii Astra. 9) cunoºtea limba românã ºi a fost detaºat la Liceul Gh. trupele române au intrat în Petroºani.) Doar de pe acest «plai» de grai.

neodihna. prostia. temerea cã „o ia razna” sub presiunea unui termen-limitã („astãzi. nu tocmai „confortabil” ca lecturã. Ioan Gheorghiu din Iaºi. luminatorul. în haos ºi absurd prin obturarea oricãrei deschideri spre „restul lumii”. din pãcate. indiferent de „culoarea politicã” pe care ar avea-o. ridicatã la rang de artã. la unsprezece”) care îl obligã sãºi definitiveze opþiunea ºi convingerea cã toate astea sunt „mai mult decât astenie”. la infinit. Scriitorul a fost marginalizat. a intrat în conflict cu autoritãþile comuniste: în 1950 este deþinut politic la Suceava. cu pãrerea oficialã ridicatã la rang de lege. pânã la „eliminarea” din ºir a peretelui cu numãrul patru. preþul ei este însã foarte mare. în text. prin grija scriitorului-editor Daniel Drãgan). dar nu în ordinea jurnalelor ºi memoriilor. Antimir este condamnat în mod abuziv. „rãstignitã” între contingent ºi transcendent. Nu vom analiza aici cauzele (nu atât de ordin estetic. Personajul Antimir (numele este sugestiv: anti – împotrivã. Criticul ºi istoricul literar Romul Munteanu aprecia cã acest roman „are o semnificaþie deosebitã în întreaga economie a operei autorului. abandonarea libertãþii de gândire. sã intre în conflict cu „legea”. Are de ales între a susþine cã „al patrulea perete nu existã!” (ºi. 1983) este. – ai garsonierei sau ai carcerei). cât a trãit. nepriceperea ºi prejudecãþile. sã poatã locui în continuare între cei patru pereþi ai garsonierei modeste (nimic altceva. sã renunþe la opinia personalã. strict circumscrise prezentului istoric. de timpuriu. Darie Magheru (25 oct. ale cãrei sentinþe nu se discutã – oficial nu are loc nici un proces –. pentru cã presupune conflictul cu sine. obsesia numãrãrii pereþilor în cerc. De aici tensiunea pe care o suportã Antimir. în seria postumelor publicate la editura Arania. gesturile repetitive. aºadar. indiferent unde ºi când ar funcþiona. imposibil de publicat înainte de 1989.IN MEMORIAM Darie Magheru Mihaela Malea Stroe Poet. în timpul nostru. încã prea puþin cunoscut publicului cititor. mai ales în romanul „nemuritorul în solitudine ºi durerea” (scris între anii 19611964. tot ar fi meritat sã capete. groparul – fost preot). în aceste condiþii. realizeazã implicit imaginea unui 16 regim totalitar ºi a consecinþelor lui alienante. iniþial coerente. decât o carcerã. literar. mai „deschis” decât toate celelalte). anchetelor ºi a detenþiei politice se va sublima în creaþia artisticã a lui Magheru. . hainele de postav aspru. împotriva lumii rusificate. de asemenea claustrate: în ospiciu sau între pereþii mormântului (spaþiu. Vina lui Antimir constã în contestarea celui de-al patrulea perete. Foarte dens ºi. devenit familiar ºi. oboseala ºi alienarea. starea de confuzie.. Chiar dacã n-ar fi fost ºi alte scrieri.. Cartea. ca urmare. a unei vieþi trãite intens.. hârdãul. prin aceasta. receptorul sensibil ºi revoltat al transformãrii unei lumi. de angoasã. astfel încât. În esenþã. personajul cunoaºte ºi alte ipostaze (nebunul irecuperabil. sã retracteze ºi. în componentele specifice – prejudecãþi. mir – pace/ lume. În roman. în limba rusã. Universul concentraþionar în care el trãieºte presupune spaþiul închis etanº între patru pereþi (alternativ. de altfel. respectiv identificarea „materialului” din care e construit cu frica. A recunoaºte existenþa celui de-al patrulea perete înseamnã a-l legitima. romanul „nemuritorul în solitudine ºi durerea” este expresia sinteticã. aparþine „literaturii de sertar” de calitate. totuºi. sã poarte pijamaua de mãtase ºi pantofii de comandã. cât conjuncturale) ale receptãrii modeste de-a lungul timpului. sub acuzaþia de colaborare cu organizaþia „subversivã” condusã de dr. Antimir este o conºtiinþã tragicã. componenta autobiograficã rãmânând semnificativã întrucât Darie Magheru însuºi a fost o conºtiinþã tragicã. prozator ºi dramaturg braºovean. bocancii cazoni fãrã ºireturi) sau sã asculte sfaturile „binevoitorilor”. sovietizate) comite un delict de opinie. are un punct de vedere personal care îl aduce în conflict cu autoritatea. prostia. sã suporte consecinþele – adicã detenþia între cei patru pereþi ai carcerei.. pe care el îl vede. 1923 – 25 oct. astfel. tocmai de aceea pentru Antimir negarea lui. fãrã sã fie anchetat. Diferenþa calitativã între cele douã spaþii este minorã.. devine o problemã de conºtiinþã.. fricã. o relevanþã particularã care i se cuvine din plin”. acel ceva care „nu e în ordine”. prostie – ºi îl denunþã ca atare. ci se executã. justiþia e o instituþie absentã. pe de o parte din pricina firii sale incomode (nu se sfia sã amendeze fãrã menajamente incultura. Magheru opereazã cu metafora ºi simbolul. Experienþa dramaticã a interogatoriilor. pe de altã parte pentru cã. confort sporit!). deºi vizeazã clar comunismul. de nervozitate. un perete abstract. impostura). dar tipãrit abia în 1995.

ºi a scuturat scrumul.. dar n-a adunat scrumul ºi nici chiºtoacele risipite pe ºi printre florile verzi ale þesãturii. bâjbâind pe pled.. cu mâini care-i tremurau înfiorãtor. cu buze care-i tremurau înfiorãtor. trecându-ºi privirea prin camerã.... ºi de ce sã-mi vinã sã dau scrumul pe jos? sau sã-l las sã cadã în voia lui!. dacã asta e voia lui! ºi de ce sã mi se parã cã sunt încãlþat cu bocanci cazoni. îºi amintea cum. ºi de ce sã fi fost adineauri nedumerit? s-a auzit el spunând... din ce în ce mai bine!. la-ntâmplare – deci astãzi... se înfurie antimir. ºi prin asta o adevãratã extravaganþã pentru oraºul sãu de munte!... dar nu ºi-a putut continua ideea asta lateralã. uºa care dãdea în hol. ceasul zãcea tot rãsturnat pe noptierã ºi iarã i-a fost lehamite sã-l întoarcã la loc ºi sã-i vadã cadranul.de-aici mi se trage.cealaltã. era prea obosit pentru toate astea! ºi-a cãutat cutia cu þigãri ºi bricheta. ºi un fel de ciripit vioi. e din ce în ce mai bine! nu rãmâne decât sã încep sã numãr pereþii! la dracu!. chiar pe pijama sau pe pled... cel care nu existã! […] ºi acuma antimir nu mai avea când ºi cum sã se mire cã ar vrea un luminator. aºa. pânã mai ieri. aici. ºase-ºapte. deci – gândea antimir.. ºi. ce-o fi având?.... de unde îmi tot vine chestia asta cu pereþii? gândea antimir. ºi de ce sã mi se parã cã ceva nu e în ordine aici. foindu-se în aºternut.. ivitã aºa. de scrumierã nu mai avea nevoie. bricheta peste cutie.. ºi. în camerã?. chiar ºi pijamaua îl cam nemulþumea acum.. cãutând prin buzunarele pijamalei sale de mãtase albastrã bricheta clandestinã.. mascatura. a oftat cu un fel de uºurare ºi i s-a pãrut cã începe sã înþeleagã.. (fragmente) IV. apoi ºi-a tras perna mai sus.....Darie Magheru nemuritorul în solitudine si durerea . ºi de ce chiar luminator? ºi de ce sã numere pereþii? ºi de ce încãlþat cu bocanci cazoni? ºi de ce bocancii sã n-aibã ºireturi? nu. oarecum uimit. ºi de ce sã mã simt ca dezbrãcat..... ºi fãrã ºireturi? [... ºi...... n-ar fi suportat o scamã sau un fir de praf care sã nu fie la locul lui. câte vor mai fi fost – în cutia învelitã în staniol. la unsprezece – se dezbate chestiunea celui de-al patrulea perete. a înþeles cã nu mai înþelege nimic! . în lebãda de bronz – dar ºi precipitat oarecum..] ºi a mai tras o datã din þigara stinsã. era rãsturnatã pe covor. þigãrile erau acolo. când antimir s-a trezit a doua oarã în dimineaþa aceea de iulie neploios.. se „emancipase” de ea – s-a trezit gândind... din beznã – ºi salvatoare! – pentru cã s-a surprins cãutând cu privirea în colþul de lângã uºã. da.. se luminase bine de ziuã. ºi-a aprins þigara.. cu grijã. dar mai puþin decât adineauri ºi s-a surprins gândind: cum mai puþin decât adineauri?. rãzbãteau foºnete.. da – ºi-a zis antimir – . „o scamã sau un fir de praf care sã nu fie la locul lui” s-a citat el. dar cumva forþat.. improvizatã. apoi a râs. ºi-a zis antimir. cu el tot care-ºi 17 .de-afarã. ºi-a aprins þigara. uºa de la baie-i dincolo – îºi zicea el – .. în pijamaua asta.... fir-ar al dracului!. ºi nu îl mai irita figura cu bocancii – dar de ce fãrã ºireturi? ºi privirea i-a scãpat iarã de-a lungul pereþilor ºi simþea iarã nevoia sã-i numere cu glas tare ºi groaza cã se va împotmoli la cifra – în cifra! – patru . ºi þigãrile acelea aruncate.. cu mâna stângã adusã peste creºtet ºi s-a uitat dupã scrumierã. era în el o teamã cã – dacã nu se supravegheazã! – ar putea lãsa scrumul sã cadã pe covor. sau.. din pãrculeþ.. ridicândo... mai rãu! direct pe pled.

.. „oricine – îºi amintea antimir acuma. pe podea – zgâriind-o sonor. ºi numai pentru sine ºi – de ce sã n-o recunoascã? – de care fusese destul de mulþumit... judecaþi dupã nemiºcarea lor sobrã ºi chiar analizându-i pe rând ºi scrupulos. din nepricepere... cu palma umedã de transpiraþie. nu-i puteai face ofensa nici unuia din ei sã-l consideri peretele numãrul patru! sã-l etichetezi pe viaþã cu acest calificativ infamant.. rãguºit..... înlãuntrul lui – ceva. singur diagnosticul ºi fãrã nici un fel de menajament! – a dat sã iasã din aºternut... îi spunea cã nu totul e în ordine. pe eºafod – deci! ºi. sau al mamei.. ºi. urlând din ce în ce mai disperat ºi strivindu-ºi din ce în ce tâmplele disperate ºi îndurerate: cãrãmidã cu cãrãmidã! ca sã ne izoleze de restul lumii ºi – îndeosebi – de cei care vor veni dupã noi!.. ni l-am clãdit din fricã.. cineva.. ºi...” ºi. ºi pereþii. o adevãratã bizarerie pentru oraºul sãu de munte.ºi. dar sã treacã numa’ ziua asta. îl soma: „.. sau din bucãtãrie – când uºa respectivã este întredeschisã! – cineva de alãturi. sau al prietenului.. ºi nu aºa plictisit cum o fãcea el în momentul de faþã.. sau poate lumina inversã.. cu sete. ºi le aºezase cu un gust modest. când antimir s-a trezit – a treia oarã – în dimineaþa aceea de iulie neploios ºi.. în liant de prostie ºi toate celelalte! ºi antimir a mai tras o datã din þigarã ºi a împins înainte din bocanci.. ºi antimir a tras adânc.. ºi antimir a tras iar din þigarã ºi. ºi ºi-a astupat cu podul palmelor urechile ºi a urlat de au început sã zãngãne periuþele ºi tubul cu pastã în paharul din baie ºi receptorul alb în furca telefonului ºi bricheta austriacã pe noptierã ºi becul în dulia lui. strident! – apoi a zvârlit chiºtocul spre un colþ oarecare! dar. mai-mai sã ºi-l terciuiascã între podurile palmelor.. mult mai mult decât astenie!. al patrulea perete e o ficþiune 18 împuþitã!.c.. cu ºi fãrã ghilimele asupra lor. ºi a stins þigara pe brichetã – nu gãsea scrumiera! – ºi a scuturat bricheta direct pe luciul noptierei.. un hârdãu în loc de baie ºi w. simþea încã un fel de obosealã! […] VI.. cu timbrul lui..þine minte! trebe sã recunoºti existenþa celui de al patrulea perete!” ºi: „astãzi e ultima încercare ce se mai face cu tine!” ºi: „.tremura înfiorãtor ºi – cu ochii închiºi! – a tras din ea cu disperarea celui care fumeazã pentru ultima oarã. spunându-ºi cã se va îngriji ºi de sãnãtate... sau al .. ºi liniºtindu-se cã de acuma totul este în ordine. aproape fãrã glas: al patrulea perete nu existã! ºi. ºi nu s-a clintit!.... aºa cum ºi le dorise modest. ca sã poþi avea lustrã de fier forjat ºi brichetã austriacã ºi pijama de mãtase albastrã ºi.. sau poate altceva pe care el – antimir – pur ºi simplu navea simþuri. cu accentul lui. pe care o ºtia de mai bine de zece ani – cu toate la locul lor.. la ceea ce aºteptau de la el în aceastã zi de iulie.. ºi n-a mai înþeles nimic din tentaþia de a alerga jurîmprejurul camerei ºi a lipãi pereþii. în cerc demenþial. ºi pantofi cu ºireturi. sã se scoale din pat!. bocanci – în loc de pantofii lui fãcuþi la comandã – ºi încã bocanci cazoni! ºi fãrã ºireturi – auzi? fãrã ºireturi!. îºi amintea el glasul tovarãºului.. sau – circumspect! – sã renunþe la punctul sãu de vedere – cum fusese sfãtuit în ultima vreme de cãtre binevoitori. ºi-a zis el. ºi-a zis antimir.. de-abia mai târziu...] V. nu cum auzi vorbele cuiva din pivniþã. se luminase de ziuã.. ºi – mai cu seamã – din prostie!. a deschis ochii din nou – sau. n-avea organe cu care sã-l recepteze întâi ºi mai apoi – analizându-l pe acest altceva – sã-l defineascã! [... sau din baie. distinct... la oricare dintre ei s-ar fi oprit. pe pat. antimir a sãrit în picioare.. e mai mult decât astenie. în pat. dupã care. s-ar fi dus pânã la hârdãu.. ºi bâjbâind încã somnoros dupã cutia cu þigãri ºi bricheta austriacã – la care nu putea înþelege de ce þine atât! – oricine. dar – undeva. uneori pus capricios pe anume cuvinte cu mai mult de douã silabe. ajuns aici... da’ parcã nu chiar acuma.. ºi îºi strângea capul. n-a mai înþeles nimic!.. cu inflexiunile lui.. numãrându-i la nesfârºit.. pãreau cei mai serioºi pereþi din lume ºi cei mai bine intenþionaþi – unul faþã de altul – pe ideea solidaritãþii în scopul de încãpere trainicã ºi având patru pereþi.. deci! – ºi asta nu ºi-ar fi mãrturisit-o fãrã criza de adineauri. ceasul stãtea mereu rãsturnat pe noptierã ºi lui nici mãcar lehamite nu-i mai era la gândul sã-l ridice ºi sã-i cerceteze cadranul fosforescent... foindu-se iarã în aºternut. ºi. din lustrã – ca dintr-un luminator – a început sã curgã întunericul. deci. deci. din þigara tare. dar auzea clar. pânã la nu ºtiu care din cele douã infinituri. când respiraþia îi revenise la normal. sã-l arunci în afara societãþii. de vreme ce îºi stabilise.. cineva – ceva – de pe alãturi sau de pe dinlãuntrul lui – cã acuma nu mai era sigur. o ficþiune împuþitã!. nesãbuit. pe aproape de normal! – ºi a privit roatã camera asta a lui. nici din dorinþa absurdã de-a avea un luminator în loc de lustrã. bunã – acuma i se pãrea foarte bunã þigara! – ºi a încercat sã se concentreze la îndatoririle zilei care începuse.. ºi cu atât mai puþin sã-l consideri abstract – clãdit din cãrãmizi de prejudecatã peste cãrãmizi de prejudecatã. fix pânã mai adineauri: nuuu!... îi era – pur ºi simplu – indiferentã ora ºi absolut indiferentã ziua ºi mai mult decât indiferentã acea ocazie în care el ar fi trebuit sã-ºi apere punctul de vedere în privinþa condiþiei celui de-al patrulea perete. sau din pod. de oriunde ar fi început numãrãtoarea ºi. al patrulea perete nu existã! nu! categoric nu!. când..

. bineînþeles cã patru! – îºi zise el – cine a vãzut camerã cu trei sau cinci pereþi în maºinile astea de locuit. numai la desen. ºi pereþii! . ºi mai trase o datã din þigarã ºi scuturã scrumul pe cearºaf. azvârlind bricheta pe noptierã ºi trãgând adânc din þigarã.. puþin sãltatã...... privea desenul covorului – verde pe bej – ºi încerca sã se concentreze la desen.. în camerã – dupã ce s-a rãsturnat bine pe pernã – toate erau la locul lor!. ºi se foi un timp în aºternut. toþi patru! gândi antimir – ºi mai trase o datã din þigarã. în ºoaptã aproape – de fapt. pieton-microcefal. privirea lui sãlta de la un colþ la altul. ºi lustra.. de data asta cu un început de nervozitate.. oricine poate greºi. ºi calul sãu. fãrã nimb. se auzi ºoptind: colþuri sunt opt!. ºi noptiera.. dar se simþea tentat sã ridice privirea spre peretele acela din faþã. ºi covorul....... al patrulea! 19 .. dupã ce îºi potrivise perna sub omoplaþi.. ºi ºi sfântul gheorghe macrocefal-cãlare. sau îl lãsã sã cadã – nici el nu ºtia! – ºi asta încã n-ar fi fost grav. ºi pledul. ºi. cum le numesc franþujii. dar nu putea în nici un chip sã treacã de coloare! ºi asta încã n-ar fi rãu!. ºi. oricine se poate lãsa pãcãlit de aparenþe!. încet. cu nimb. ce sã caut prin colþuri? cã doar n-o sã încep sã le numãr ºi pe. ºi trase din þigarã ºi îºi schimbã poziþia în pat ºi împingând perna spre perete ºi rãsturnându-se pe stânga. recunoºti – ºi basta!.fiicei – dacã ar fi avut o fiicã! – oricine se poate înºela.. apoi îºi zise.. da. în vreme ce degetele îi tremurau uºor când ridicã iar mâna cu þigara. ai mamã! ai pâine! ai fiicã! ai ºireturi!” la dracu! – îºi zicea antimir. pentru ca sã nu se mai loveascã la ceafã în capul studioului – de unde or fi tot ieºind ºireturile astea?.... cu mâna dreaptã proptitã sub obraz ºi sprijinit pe cot – mai trase o datã din þigarã.

situatã în apropierea Filialei Uniunii Scriitorilor. frustrãri etc. 2008). despre texte ºi contexte. conceput ironic ºi ludic de cãtre cei mai tineri echinoxiºti. apoi de o masã rotundã decalatã pe douã zile. a stârnit discuþii aprinse ºi chiar reproºuri. toatã lumea a reacþionat cumva. Deschiderea festivistã propriu-zisã a fost secondatã de o amplã lansare de carte (15 opuri). rostim. nici luãrile de cuvânt incisive. nemulþumiri.: unii s-au amuzat. ce este sigur este cã numãrul cu pricina nu a lãsat pe nimeni indiferent. Aurel Codoban. a revistelor Steaua ºi Tribuna. Nu au lipsit discursurile omagiale ºi sintezele. în final.ruparea Echinox ºi revista Echinox au împlinit 40 de ani de la apariþie. un binemeritat la mulþi ani adresat Echinoxului ºi echinoxiºtilor! G Eugen Uricaru Ion Pop Ion Pop. în sediul Facultãþii de Litere din Cluj. Polemicile (majoritatea cordiale) s-au desfãºurat pe parcursul a douã zile (12 ºi 13 decembrie 2008). alþii au fost iritaþi. fie împotriva respectivei sinteze atipice a patruzeci de ani de Echinox ºi echinoxism (oare putem sã ridicãm Echinox-ul la rangul de ism?). Numãrul aniversar din revista Echinox (9-12. unde aproximativ cincizeci de foºti ºi actuali echinoxiºti au discutat despre valurile de generaþii. fãrã tabu-uri generaþioniste. ingrediente pitoreºti au fost expoziþia de la Muzeul de artã ºi mai ales lectura liberã de poezie din fosta cafenea Arizona. le propunem cititorilor revistei Steaua un reportaj fotografic al evenimentelor ºi. Pentru o mai vie punere în discuþie a acestei aniversãri. nici bãtãliile ideatice între generaþii ºi promoþii. Corin Braga Redacþia Aurel Codoban Horea Poenar 20 A n i versare Echinox – 40 de ani . refuzând o aniversare canonicã. iar aniversarea a fost intensã ºi polemicã. fie pro. aºa cum se cuvine sã fie o aniversarã vie.

Ah! Ce spun „în amintirea ta”? – o vom mânca-mpreunã! Nu ai murit… Bebe Taºcu!… Vladimir Brânduº P. acesta nu poate fi decât: „pensionar”. Am mai publicat un singur recviem. Cealaltã jumãtate îi ºopteºte ameninþãtor Dubito. cât ºi pentru noi. ale neliniºtii constructive care te-a mistuit o viaþã-ntreagã. Bebe va ieºi la pensie din jobul nebun al vieþii doar odatã cu moartea. e creºtinesc aºa. interlocutorul sau iubirea de o zi. E bine. analistul de fineþe ºi infailibilitate. ºi ideile. de „orele fantaste de dupã noapte ºi de dinaintea somnului” în care ne dregeam dulcile pãcate cu ciorbã de burtã? Îþi aminteºti: legendara ciorbã devenise pentru noi ritual – avea ºi ea sfinþenia ei. ºi paharele. ideile înseamnã senzualitate. ergo sum. Aºa a fost atunci! Mã voi duce azi „la turci”. ca sã-þi aduci aminte ºi nu cumva sã uiþi ce-a fost odatã ºi nu mai poate fi: Levantin de neconfundat ºi vest-european de necontestat. aici în Düsseldorf. pentru Toma Caragiu. în vreo cârciumã de birjari ºi artiºti însetaþi. Recviem 21 . Naivitatea lui candidã poate atinge ipostazele perversitãþii. Dar la ora ºase în dimineaþã. mult prea tânãr dispãrut. …da!… Îþi aminteºti bãtrâne. cãci el este greu de urmat. la acea orã fantastã de dupã noapte ºi de dinaintea somnului. rãmânând un însingurat. la acea orã indescriptibilã când capetele devin grele ca pãcatele. dacã îl vãd pe Bebe. ale muncii tale. ºi chiar sfinþenia are nebunia ei. Bãutor de elevaþie ºi întru revelaþie. Când cade nu-l vede nimeni… abia când se ridicã face tãrãboi. el cocheteazã pe furiº cu Apollo. femeia… Poate chiar ºi teoria are pentru Taºcu senzualitatea ei… O jumãtate din el îi ºopteºte îmbietor la ureche carpe diem!. aºa cum îl cunoaºte breasla. sã te petreacã în vorbã. cãci e sincerã.S. Când se întâmplã asta are doar însemnãtate personal-psihologicã ºi numai pentru cel care pleacã ºi cei apropiaþi care rãmân. Aceastã însemnãtate ne este nouã acum foarte greu de suportat. ºi voi mânca pios o ciorbã de burtã – în amintirea ta. Taºcu este câmpul în care antinomiile îºi dau întâlnire întru nemiloasã concurenþã. Taºcu Bebe!… când te opreºti din arderea ta.Ai murit… Bebe Taºcu! Faptul cã s-a întâmplat atât de devreme în viaþa ta este desigur foarte trist… este tragic – atât pentru tine. frig… Se vor fi gãsit colegi. care te-ai mai fi cheltuit o vreme întru artã ºi culturã. când te liniºteºti? Dupã ce am citit ultimele sale trei cãrþi de poezii. Este un cãlãreþ nãzdrãvan pe armãsarii cei neîmblânziþi ai destinului. de orele acelea „indescriptibile”. Nãscut din coasta lui Dionysos. are importanþã numai faptul cã mori. scris ºi gând pe drumul tãu spre Dincolo aºa cum se cuvine: cu binemeritate aprecieri ale inteligenþei tale. rãspund pentru el: NICICÂND. care te-am mai fi dorit o vreme alãturi. ergo cogito. ºi Taºcu redevine teoreticianul. zgomot. atunci când oltenii se duc la piaþã. Un al treilea sper sã nu mai trebuiascã sã scriu. acum mai bine de 31 de ani. cogito. El iubeºte cu patimã femeile. Eu însã mã consider deajuns de apropiat ca sã-þi rostesc în drumul tãu spre nu ºtim unde cuvinte-nsoþitoare ce s-au nãscut din tinereþea noastrã cea nebunã… dar atât de bunã!… Îþi voi ceti acum din ce am scris odatã despre tine – aºa. Tu ºtii însã bine: filosofic vãzut. Cãci dacã un cuvânt îi este lui Bebe Taºcu absolut strãin. deodatã. iar perversitatea lui nu poate fi decât naivã. În tinereþe nebunia poate deveni sfântã. Prietenia o scrie cu literã mare. oameni de culturã. teatru – viaþa trebuie sã aibã culoare! Culoarea înseamnã senzualitate. S-a fãcut. nu pot sã nu-mi amintesc de Panait Istrati ºi de lumea sa apusã. iar ideile zglobii ca balerinele. ºi-ºi iubeºte cu sinceritate adâncã paharul. tristeþile înseamnã senzualitate.

de pe Someº. mai mult de boemã. mãrturie. un boem ºi un temerar. în Ardeal mutaþia în magic. prevestirile. un Adrian Maniu. În ziarul Patria. prin slovã tipãritã. a Jocului secund barbian. ale criticii. Revista Fundaþiilor Regale. din social. cu anvergura cunoscutã. Pe care o ridicã la un rang de eveniment în cãutãrile de sine ale fenomenului poetic îndeobºte. dacã vom invoca imediat ºi moºtenirile de aur Goga. “utilizând cliºee”. Abecedar. cu deosebire o schimbare de cadru ºi registru. Ilea . urmat. Eugen Ionescu. configurãri. . între altele. o primã culegere. cãci. numai aparent derutante. Noua liricã ardeleanã. poezie “sãracã în vocabular”. poþi spicui dintr-un cuvânt înainte1 . de atelier sau debut. psihoza bacovianã.e o experienþã interesantã la un ceas de centenar. “materia plângând”. aurorali. uneori chiar nedibãciile versului lui”. de o cãrare . a oraºului cu statuia regelui Matei. “poezia ºi viaþa” ca “una ºi aceeaºi realitate”. apoi director al mai multor efemeride el însuºi. are loc tot aici o altfel de intrare. “sub semnul notaþiei”. Gloata. sumar vorbind: în conformitate cu deviza whitmanianã: “proclam cuvântul: Democratic. de sintetizant Ermetism. echivalând dintr-odatã un gest anteic ºi indirect o vorbire despre complexitatea ºi – paradoxal – autonomia artei. un Ion Vinea. de pânã la cotitura Blaga. cu un volum protestatar faþã de stãri de lucruri ºi .o vocabulã predilectã. vezi versurile: “Nicicând n-am rupt la-ntâmplare / flori de pe cãrare / vagabondând // Ci le-am lãsat / altor drumeþi /mai îndrãzneþi / la rupt ºi la pãstrat”. 1928 ºi Printre oameni în mers. Cuvinte mari. O deplasare de pe strict senzorial ºi particular spre concept ºi general. sã-l invidiezi: “Cine vrea sã fie mare prin stele-ºi face cãrare. verbul cu visurile lui de “creste”. adevãratã emblemã. distinct început de drum. care parcã te-ar întoarce într-un punct de pornire. “poezia însãºi în stare nativã”.un “primitiv de o fermecãtoare ingenuitate”. Lucian Blaga. valideazã. Aron Cotruº. adesea în formulãri percutante care doar ºterg orice discordanþã. O devenire numai revenire.considerate vremelnice .nedreptãþi. de înfãþiºarea într-o proprie carte. prin pagini de reviste. îºi încuie lumea-n gând ºi-apoi pleacã fluierând”. ºi un . un îndrãgit. Cuvântul liber. la o alãturare cu altele. Bistriþa. Mediaº. ºi ironia. cu cuantumul lor de “revoluþionar”. Fiindcã la numai trei ani de la acestã ieºire în librãrii ºi în viaþa literarã. în Clujul universitar de dupã Întregire. în arenã. ca flori de minã din aurul Apusenilor (volumele Mâine. semnat de iconoclastul eseist bucureºtean. în tabãra unor tendinþe ºi idei de artã sensibile la comandamente culturale mai largi.O reîntâlnire cu lirica lui Ion Th. între care Eu ºi Europa. iveºte. Peste munþi ºi în Bucureºti. Un debut. primeºte cu nemiluita voci. anii 1930. o ochiadã în chiar începuturile poeziei româneºti. cum ar fi “stridenþele. Sau mai propriu. cantonãri din Simbolism în spiritualizat Tradiþionalism. ªi totodatã cu un rãsunet. inclusiv în planul expresiei. Familia. la un an. prin diverse alte oraºe. dinamitãrile ºi sincronizãrile Avangardei. în Societatea de Mâine. ºi în antologii ca Antologia poeþilor tineri. Când limba românã. întâi secretar de redacþie la o publicaþie de un anumit succes la public. într-un cor de cumpeni ale apelor. “foarte modern de la început”. îºi are o prezenþã în nu puþine periodice de circulaþie ale vremii. Ileaîntre viata si cuvânt ) ) ) ) ) . nu mai puþin. ºi despre care atât de puþine ºtim. ºi acest catren. între care Azi. Dupã cum. “impresia unor filoane metalifere rãmase încã în roca zgrunþuroasã”. fizionomii noi. în atâtea privinþe o “mirare”. Hyperion. Poeþi tineri ardeleni. între care pictorul Ion Vlasiu. întâi într-o revistã de micã suprafaþã dar prin nume predestinantã unor cutezanþe. ca-n aceastã Spovedanie: “Strãmoºii viteji salutatã mai mult de colegi de generaþie. intitulatã 22 dezinvolt Inventar rural. în sfârºit acesta un centru. în concordanþã cu un context aprins: anul de confruntãri dramatice 1933. respinge. cu un argument în forma cântecului ºi absorbþia socialului în estetic. Coºbuc ºi Andrei Mureºanu. arghezian. în Viaþa literarã. dar ºi Impresiile ºi senzaþiile moderne ale unui Emil Isac. triazã. de la Poemele luminii la Lauda somnului. pe care criticul din care am citat o va numi “pasul de la eu spre lume”. ºi magnetul incendiar. e drept Aurel Rãu Ion Th. de caligrafii hieratice ori cãutate. din perspectiva dominantei principale a liricii zonei. evident. care va fi ºi de hotar. un “cuvânt introductiv” de subtile disocieri teoretice. în publicaþii din Timiºoara. dinspre uman. prezent el însuºi într-o antologie cu poeþi tineri. 1923). cuvântul: En masse”.

Cel puþin.. Satul meu e lumea-ntreagã. în etapa ei de la Cluj. prin sporul asociaþiilor. geografie la prima vedere oarecare. pentru care experienþa Gândirii. / Strada obositã se leagãnã de cãruþe / povestind cu trecãtorii. ar spune despre ele înºile: “C-un chiot viaþa cuprinde-n / braþe întreaga câmpie”. cu atât mai surprinzãtor. unele de numai slujitori la frumos îndãtinat. de o pregnanþã. sau incoerenþã. Nu inventariind: inovând. de o visãtorie ºi un rafinament. E. cu vremea o micã mitologie. de comedie umanã.. în din prime încercãri cât ºi în Gloata.. oricum a unei voinþe de stil. o alegorie. Frunziºul coastelor ce ard luminã ascunde o tãrie ce nu se înclinã. este un poet care ºi-a ºi forjat de-acum o efigie a lui ºi numai a lui. “Prin livezi. N-am boi plãvani. fâºii de viaþã mizerã. “brazdã”. ºi : “Încing brâul de spini al nãdejdii / ºi ridic pumnul / cu voinþa tuturor / cãtre altã zi. / resfirând prin unde un ritmic ison”. contrastant: “Fum înalþã cartierul. miºcãri.. Cei cari mã strigã de-acolo îi aud. O suitã de chemãri. “Notez: 10 septembrie. de a nu se depãrta de el”2 ). în 1940. Sau. cum imaginile. iar pe alta. “Iubito. de oniric diurn. “Când voi izbi odatã eu cu barda. de un sãrbãtoresc al percepþiei. sau emblemã. Sau. ori filmice... Ilea le tipãreºte cât este încã un locuitor al Clujului. “în anii 1926-1927 este elev al ªcolii de contabilitate din Luduº-Turda. iar alta a opþiunii. scenete. respectiv reproº adus revistei conduse de Ion Clopoþel. umblând spre o omologare în întreg românesc. la o zvâcnire 23 . fost. raportatate lucrurile ºi la o remarcã din prefaþa Antologiei realizate de Emil Giurgiuca dupã vreo 10 ani../: / Frãþie între toþi / ºi armonie prin dreptate”. pentru urgisita.. Vântul încet i-aruncã / suveica înainte ºi-napoi”. miniaturi. viziuni. ca sã folosim o metaforã pentru un cerc familial anonim rustic silvan. “interesul necesar impus de frumuseþea unui act gratuit”. gesturi.în ªcoala de elevi meseriaºi CFR din Cluj”. Cu aceste douã cãrþi de tinereþe. tropii de un iconografic oriental.. în receptarea operelor literare. dar pulberea amintirii e luatã de vânt. rãu înþeleasã ºi propagatã în creaþii minore”. în rãspãr. un rost în lunile scrise-n calendar.”.” – într-o sfântã a sfintelor poeziei la ea acasã. cu o iubitã. o enigmã.stã ºi þese foi / de plop. / O crâºmã deapãnãntâmplãri. Dupã cum bucurii ale spunerii vor fi. timp de vreo patru ani.”. am boi de foc. unde poetul nostru îºi câºtigã. împins probabil de nostalgia satului transilvan.. care le comandã. Pe o faþã sã-i gravezi liniile din Satul meu: “Sat / aºezat / la poale de munþi. expresiile. Ambele. / având / în gând / pe draga mea”. ºi pierzând bine influenþe discrete din înaintaºi anterior pomeniþi.. toamna trece pe la noi. virtuozitãþi. se aflã într-o sãrire de etape .. n-a lãsat nici un ecou. învaþã . din atari semne de peisaj dobândit. atâtea ataºante schiþe. / în trecere. de profil tehnic ºi comercial. în loc de bici am joardã întinsã pânã în America de Sud. ºi sã-l arate. în totalã absenþã a unui mediu formativ adecvat exigenþelor/tainelor scrisului emancipat (“În anii 19231926. din perspectiva ºi a unei atari aprecieri. unde se face totodatã dovada unei disponibiltãþi în creºtere pentru neologism ºi cuvântul abstract. autoritãþi care-ºi interfereazã iar ºi iar câmpuri de forþã. pomenitã mai sus.în special Societatea de Mâine. dar ºi în poezii ne-preluate un timp “din periodice”. dacã ne-am reîntoarce la primul dintre volume. versuri care sã-l scoatã din flancuri. “printr-o supãrãtoare întârziere a ideologiei semãnãtoriste. într-un fel./ .. pe care Ion Th. // Someºul o urmeazã-n curs monoton.trãiesc în mine / precum inimile pietrelor în cascade”. surprinderi de o clipã cu un apart fotografic. cosaºii taie / fire verzi de mãtase”. “Plouã apele. / tolãnitã pe-un car cu patru boi. Poezia. în primii ani de dupã marea Unire. nu numai ale vãzului.. o pâine din scris: “Pentru lipsa de orientare literarã de care suferea Ardealul /. gen “Luna a poposit în luncã / zâmbitoare . “Iubire. chiriaºã rea”. cum o ivire din element pur mineral. Noroc bun fiecãruia îi spun. un recitativ parcã preocupat numai de jocurile contrapunctice ale cuvintelor mizând pe alogen.. “strungar în fier”3 : “Mamã. însã completatã începând din 1929 cu frecventarea. de cronicã jurnalisticã. apã cer . de o concentrare surprinzãtoare. compoziþii de gen. de evlavii. cu plãcerea spunerii: “În fier de plug brazda gândului sencoardã. durã. “Jgeaburile fântânilor / ºi-au legat clopoþei de sticlã”. cum ºtim. un gând / mã poartã pe cãi vechi . / prin cuvinte de flãcãri / voi scrie pe urma plugurilor /. Se ridicã stea.. în modernism.. o din trãit scoasã ºi meºteºugitã medalie. desigur stimabile. una a purcederii la oraº. ca sub amintirea despre un menit. parcã dezinteresate de sens. un convârstean ºi un afin. / bãtuþi de ploi.. de rãscruci de tâlcuri./ se-apropie pãmântul de cer”. de o tandreþe. “. “La troiþa din câmpie / un drumeþ se-nclinã”. / Uzina-n bluzã neagrã / nãvalnic clocoteºte-n pieptul zilei /. / unde turme de oi / ºi ciobani albiþi de vreme / se pierd alene prin poene”. ºi o instrucþie medie. în îngânarea “Singur strãbat / drumul ce lasã în valeun sat. “Noaptea o rupe un câine / cu dinþii. de un conversativ ataºant. cu accentul ei într-o cuprindere mai largã.nevrând”.de regãsit într-un vers de Mihai Beniuc. despre “atmosfera regionalã” din Ardeal cum cã aici nu se lasã întrevãzut. ca pe-o pâine”. “funcþie socialã” a literaturii. cu sine nimeni nimic nu ia../ Zori albi rup stavili puse”.. conducând la o altã constituire într-un specific a unui discurs poetic. dacã ar trebui sã vedem în micul poem Prin noapte. nãvãlesc hoarde-n privirea aplecatã pe pãmânt. De aceastã curgere. a cursurilor unei Academii de artã dramaticã. de ludic. sigurã de sine ºi singurã pur ºi simplu./ sunt vinovate” ºi “cele câteva reviste /.

care începe torenþial cu versurile: “de jos / te-ai ridicat drept. desigur Aron Cotruº. sã crezi: aruncat din lunã. dupã cum darul l-ar putea face în epocã ºi nãsãudeanul Liviu Rebreanu. ºi odatã acest fapt instituit. într-o emancipare. semiproletariat în plin mioritic (practicarea ºi aici a meseriei pãstoritului.. “Pajuri cãzute corbii le poartã în cioc”. miez de noapte ºi de zi. a unor crãpãri sau stingeri de zi.. care va fi peste douãzeci de ani. cu toate capcanele unei existenþe într-un veac frãmântat ºi capricios. cunoscute. rãmas orfan de tatã din 24 fragedã pruncie. inevitabil replicã subiacentã ofurilor “De ce m-aþi dat de lângã voi…?”. Nãscut într-o casã þãrãneascã (“. la o ºedinþã de cenaclu de la Zburãtorul. ca un indiciu al autenticitãþii. care prin asta îºi pierde caracterul social”. unde “rãsunã apãsat opt bãtãi”) ºi În rãcoarea dimineþii. Dupã receptivitatea la un vers ca “În loc de bici am joardã întinsã pânã-n America de Sud”.amãnunt de istorie literarculturalã localã.”. pe fondul unei alte superbe puneri în absolut.o punte pentru trecut cu sorþi de izbândã din patriarhal în temporal ºi neprevãzut o mijloceau astfel chiar munþii imemoriali cu cremeni ºi stâni. care-i inclusiv izvor versului “sufletul mi-l simt fluier pe buze”). de- . Din poemul Horia. / loveºte-n edificiul uman /…/!”. niciodatã nu se va îndepãrta prea mult de o rãmânere într-un grai cumva strigat. / o sorã”. ar fi numai propria biografie. dramaturgul creator de epocã. ºi la altele. pacificate rele duhuri. ori în ecuaþie. a uni acces inclusiv la “viziuni de apocalips”. în vederea unor sublinieri a ce rãmâne valabil din angajarea aceasta în circumstanþial. survenitã parcã dintr-o conlucrare. ori de ºoapte de tinere fete la prime erotice înfiorãri. ambele ºi ele de ultimi poeþi ai satului ºi iubiri ºi vrãji. când nu orgolii de vechi cetãþi. un instict de excelsior gãseºte repede douã bune Sfinte Vineri pe drum în douã traiectorii cu deosebire ilustrative. trimis în strãini . de peste imediat. Cimitir ºi Un sinucis vorbeºte cu Dumnezeu. în templul preajmei. pentru forþa lor de expresie. din judeþul Bistriþa Nãsãud . în fine. la schimbarea aceasta de macaz care-i cartea monotematicã tipãritã la editura ªantier. parcã într-o proprie configurare. ca-ntr-o reconsiderare a speciei Idilei. ca la o întoarcere. pentru un mers la þinã. în poemul introductiv Povestea mea. Prefaþatorul Gloatei. ºi “sã fi rãmas la coasã”. o poeticã “mocãniþã”). cuvinte de mamã) în vecinãtate cu o fabricã de cherestea unde o bunã parte dintre vieþuitori depind de un salariu. Dar. apoi.. un omgiu nemãrturisit hordouanului care a trecut din Bucureºti munþii în Ardealul austroungar. în care subiectul.. în peisaj de sâhle ori de coºuri industriale. O fãcãturã. schimb de scrâºniri ale unor desmoºteniþi ai vieþii. de naturã sã se dea o idee ºi mai în consonanþã cu o aspiraþie. Esenin zâmbeºte cuprinzând pãmântul”. a feþei din Apus în Rãsãrit. ca într-o altã accepþie Al. piedici din ambiant. din mica bijutierie În grãdinã. Bistriþa-Bârgãului (Bistricioara. protectoare. în fluxul imaginaþiei.va reþine. ºi “clocotul ºi tensiunea depãºesc ideologia ºi cuvitele. lotul de arat ºi de transformat într-un front de lucru. în popor). Înfiorare (faþã cu “biserica Craiului Matei” din Cluj. ani ºi ani. Vasile Fabian Bob. o lãudãroºenie numai de graþie cum este aceasta : “Deslegat / m-am ridicat / în înãlþimi de gând vrãjmaº / legând satul de oraº”. “convingeri pe crengi de suflete obidite”. “ciomege tari de ulmi”. îndiferent de materialele de care s-ar folsi. Poetul la cheremul vieþii. are norocos intuiþia cã o minã pe care ar avea de-o exploatat. nu e de tot doar o exclamare în consonanþã cu o lecturã din volumele În robia lor (1926) ºi Cãtre þãran (1928). Noapte blestematã ºi Început. a unui mai vârstnic.. sesizarea aceasta a unui capital de apocaliptic. autorul Rinocerilor. lemnul prelucrat. pentru toþi. cã “nu existã subiecte anestetice”. cu care volumul de debut se încheia.de fulger. mesajul extraliterar e doar pretext. “satul care luminã ochilor þi-a dat”. din “Atlantic” în “Ural”. astfel: “Întind mâna lui Ady peste þãri supuse.. din Rãscoala lui. transfigurându-le”./ pentru cei sãraci. ia cuvântul “gloata” ºi i-l dãruie. / Au soarele medalie ºi cuvântul amar. sã-ºi petreacã un numãr de zile la sora sa cãsãtoritã cu un preot în satul natal al desþãratului de acum. “Distrugãtor ciocan. câteva cu minuþie alese exemple de “viziuni de mari miºcãri sau cosmic-simbolice”. Survine ºi un atare sprijin din empireul critic. e normal sã-i vinã sub condei. de-un spiriduº. oricât alergic la retorici ºi la înregimentãri – altmiteri acceptând cã “oriºice poate fi motiv de inspiraþie pentru o operã de artã”. prin începutul de veac XX. la ªcoala de meseriaºi de pe lângã Cãile Ferate. tu ai acasã un frate. care se construieºte pe sine. de nu toatã viaþa. ale unor determinãri: dinspre un cultivator de vers pe la anii 1830 în Iaºul Academiei Mihãilene.”. rostire subteranã de forþe din iraþional. ca “vin îngerii de fier cu paloºe întoarse în sus. Cãtunul ºi Minerii din Anina. lângã humã de brad ºi fierãstrãu. Macedonski un nasture. dar ºi un spontan. lui Emil Isac tânãr simbolist. în Paris. viforos /. în amintire. cu condiþia ca inspiraþia socialã sã exprime o “trãire subiectivã” a atitudinii în cauzã ºi “sã rãmânã emoþie”. produsul industrial finit al micii industrii. povocare superbã. Elev. din cer contemporan. ritualic. Trebuind. de amnar în cremeni. desigur nu îndestulãtor. semnalarea. nu întâmplãtor (din satul pierdut sub niºte stânci. pornea spre felurite destinaþii mai mult cu un mic tren de linie îngustã. pentru cantitatea lui de deschidere în uman. pietros. cazuri fericite când “însãºi natura participã la poezia proletarã. Consideraþii.. o plantã migrantã. sau internaþional. de la o vreme de-a dreptul muncit de cuvânt. sau. autorul lor.. un suport reflecþiilor subþiri în sprijinul autonomiei faptului artistic în genere: “Cãci marea utilitate a poeziei constã tocmai în faptul cã este inutilã”.

sânt veacuri de blestem ce-l simt ºi morþii când beau veninul zilei ce se duce. despre emoþie ºi “lirism lãuntric”. de neignorat: “atunci. o aserþiune cum ar fi aceea cã în volumele care vor urma momentelor editoriale distincte. certificãri nouvenitului impetuos tânãr ardelean în prag de alte intuiri. le face sã vibreze. printre ºi prin cuvintele sãrace. De o menþiune bucurându-se. originar ºi el de pe Valea Bârgãului. inclusiv al valorii. albe” (un alt atribut ºi el din modernitate). prin Dictatul de la Viena. sã pomenim douã isteþimi ºi frumuseþi: Hai sã trecem Mãgura ºi Vifor transilvan. Între acestea sã pomenim volumele. ºi în ultimã instanþã o potenþare. treceri numeroase de la ceea ce au însemnat ieri atuuri de prim rang. toate din reprezentãrile unei naturi silvestre. Astfel. / Maºini întorc / strãzile din mers”. se supravehgeazã. care vor mijloci. decât uneori sub aspectul unei griji pentru perfecþiune formalã. între ele 1 Mai. în 1967. s-ar pune în evidenþã nu neinteresante primeniri. cu un mãnunchi de energii ºi reliefurile de care s-a luat act. pe tot restul anilor. ar putea da singur seamã de un întreg. o interiorizare a discursului de comandamente sociale resorbit în aluziv. Cãreia sã-i fie asociatã ca o completare ºi o altã apreciere. dupã versurile “Mamã /. parcã ar rãmâne pe loc. ca sub habsburgi un salvonduct. cum ºi pentru mãrturia pe care o depun despre o conºtiinþã poeticã ce. un atentat la integritatea þãrii. cu întâmplãri la nivel de onomatopeie. alt cod: “Ne ºtim pe aceeaºi adâncime a sorþii ºi vremea-nþelenitã-n noi rãscruce. dincolo de prezenþe episodice în unele reviste. ºi cã. cum nu se poate mai încurajator. un soi de cedare a iniþiativei unui joc de mimã al substantivelor ºi imperativului. ºi vor umple retroactiv un gol. cãrora începuse sã le fie o componentã ºi o expresie fireascã ºi el. o întoarcere la elemente. dupã cum o schimbare de adresare cãtre cititor. puse sã acþioneze în subconºtient. Strigãt pentru mâine. Dacã s-ar privi mai din aproape de pildã chiar volumul al treilea în ordinea apariþiei. care din socialã devine cosmicã ºi apocalipticã se înalþã deodatã cu mai multe trepte ºi îºi capãtã adevãrata sa valoare. din acest. Poeziile rãmase prin reviste. * Dupã o astfel de “intrare “în vreme”. ai structurãrii Gloatei ca o unitate poematicã. “timpul” pe care Ilea “îl strãbãtuse cu paºii de fulger în poezie. / dragostea celor mari. de sub Cãlimani. multe ocazionale. autor al unor versuri pe care în Istoria literaturii române George Cãlinescu le citeazã ca impunându-i-se lui Eminescu datã asemãnarea din una din Scrisori . / ºtiu marginile foamei. cum o vor face ºi spicuiri mai târzii de prin caiete sau poate ºi cerneli de tipar. prozodicã. de asemenea marcãri de o re-vigorare. într-o tãcere de mai bine de 8 ani. ca un curent electric. intrã. de acum parcã doar sã deosebeascã de alte timbruri într-un cântec mai general pentru un colþ de rai natal vitregit. în volumul antologic Ani vii. notaþia. patosul. n. “luna rãsare la rãsãrit ºi soarele la apus” etc. un recurs mai mult la sugestie ºi încifrare. în ciuda unei frustitãþi. dar ºi la fiinþa proprie. Paralele. de mod clasicizant. cedarea Ardealului de Nord. atât de adaptat noilor medii de viaþã ºi tendinþe literare. “ºi le aprinde. un titul de ciclu. situare în naþional. din Cluj.. Totul ducând la o atare concluzie./ cunosc tainele cãrþilor. n. “neintergându-se în substanþa ei”. cu pasaje ca “s-a întors maºina lumii”. dupã alþi cinci ani. din douã entitãþi poetice de referinþã pentru Ardeal. metaforã ºi sugestie.) din amintire. în chiar mijloacele prin care se împlineºte lucrarea lui.. cu versul: “lumina prinde a topi întunericul”. “ca artist”. la ai sãi. Adeverind spusa dintr-o scrisoare trimisã de poet acasã. imprecaþia. în creaþia autorilor lor. / ºi-nþeleg glasul mulþimii”. de tomnatice. din varii motive. o anumitã romanþare. de asemeni îndreptãþite: “existã o emoþie simplã ºi amplã care circulã. unele publicate încã prin anii 1932-34. din trecut spre viitor”. poezia Rãvaº. ca de stins cãrbuni.). gen: “Hiiiioofffhs!. pânã la volumul Întoarcere. pot fi în chipuri diferite identificate ºi aici.. de transpus integral. poezia aceasta (din Gloata. într-un volum numindu-se îndreptãþit Eflorescenþe 4 . poetul “nu evolueazã”. Amândouã. de foc spiritual”. exerciþiu de artã aplicatã ºi creativitate. dar nici nu sunt de ignorat. de “grãniceri” în defunctul imperiu austro-ungar. Oraºul pierdut de Mihai Beniuc ºi Dincolo de pãdure de Emil Giurgiuca. (adesea în delict de neaoºism. dupã totuºi nu zgârcite reproºuri. între altele la zi. Poate ºi un poem ca Au plâns cu noi izvoarele-n pãdure. într-un fel ºi acesta parcã mai mult un rãspuns unui eveniment exterior. amintit. strigãt de sirenã / loveºte frunþi de catedrale. altele ulterior. poate pãrea inexplicabil cã poetul devenit bucureºtean.prin viziuni de sfârºit ºi ele de lumi. cade de asemenea sub o mohorâtã Graniþã. editorial vorbind. desigur. a cui va scrie în interbelic eseul fulminant Nu. Nu se susþine însã. Au pâns cu noi izvoarle-n pãdure 25 . prin 1935 ºi 1936. vor fi încluse. privite lucrurile din interiorul miºcãrii browniene în care sunt antrenate în unitãþi noi cuvintele. cum ar mai spune cineva din care am mai citat. Ele nu vor adãuga schimbãri de registru. cu secvenþe realistice ºi vizionarism profetic. ºi poemul Rãspântie. Rânduri pentru prietena moartã. sã ardã”. la intervale. O remarcã nu incriminantã.. izbãvire printr-o forþã a concretului discursului. construit de asemenea în jurul unui centru iradiant: o altã revoltã faþã de o agresiune a istoriei. cum satul sãu natal. la fel. regeneratoare-nfloriri.o pildã. unde fac figurã bunã prin împletirea tematic a celor douã filoane care au decis unitatea în diversitate dintru încept.

o dramã individualã confundându-se cu o dramã colectivã. Mai jos în clacã dorurile-nchinã cântece oprite pe prispele din sat. ai tânjalei. cãruia Ideia nu ie se refuzã. accentul la vedere punându-se numai pe primatul trãirilor. lãsând clipele încet sã fure albastrul cerului din fund de ape. cu nostalgia copilãriei pierdute. sã ne ºtie. adesea îmbinãri forþate concret-abstract. de semnificant. fãcând sã te gândeºti. am plâns / ºi mamei am scris rãvaº”. una a datoriei împlinite): “roadele / ridicãrii pe culmi azurate”. distihul cu dezacordul. în care strofa: “Fatã ardeleanã cu ceru-n plete / cu primãverilenmugurite-n sâni. O chemare e pretutindeni: spre “întoarcere” în meleagul pãrãsit. componenta care marcheazã cum afirmam mai sus o schimbare în constanþa unei poezii de mesaj social. e firesc sã aspire la un loc sub soare ºi construcþii mai puþin puse sub întrebare. jucând ºi un rol de limbaj. / în care inima noastrã bate cãutându-ºi un istoric loc”. / din fiecare floare de pe covorul hotarului întins / am strâns în cãuºul inimii rouã. în care “rãnit de moarte cerul” adresãrilor directe de ieri “baierele-ºi strânge”. majoritãþii poeziilor din acest volum de angajare.iar munþii au îngenunchiat aproape. sub semn de Destin. e de cele mai multe ori unul implicit. la o întreagã pletorã de veleitari provinciali. cu care poetul acesta. îmbrãcând hainã de poeta vates. “inima vrerilor”. “sã sfãrâmãm încuietori de aur”. trimis “îndemnului þãrii” de cãtre o þarã de pãduri. / pentru vieþile cari cad. / Hei! Cum aºtept un cer de suflet senin”. / ºiapoi cu braþe de titani cuprindem întreaga glie. eºti secerã în grâu»”. fie pentru duioase împletituri. de corelãri ºi constituire într-o oglindã de timp. “în sat pe imaº pasc aceleaºi cirezi. Târziu. fie numai spre a petrece printr-o undã de sacru. / ºi buzele cireºe pentru sete”. bivalenþa. / duceau avânturi pe zãrile de piatrã surã”. ca întro teamã de o cenzurã. multe. din autobiografic. ca-n atâtea alte vorbiri. din epocã. eseninian. cu floral de artã naivã. aºteptate. într-un spaþiu întreg de exorcizãri. vechi cliºee ale datinei. e mistificatã. brazdei. dar ºi în bucãþi cu mai mult descriptiv sau narativ. sublimãri ale unui recurs la memorie. limpezite. mãsura le-o dau . Cosmosul. focurile lor de artificii. în urma unei aventuri prin metafizic ºi liric elevat. cu filosofia ºi volumul cel mai recent de versuri. “tunurile gândului sunt mai tari decât munþii”.ca-n atâtea semnalizãrile pe la care-am trecut. din real. locurile natale. Din tot acest frãmânt însuºit. pãstrat ºi la reluarea în noi ediþii: “zãrile sau dus departe / doruri multe le desparte”. “cuminecãtura tãriei din grindei þãrãnesc”. decupãri din geografic. sã numim o amuletã ca Fata ardeleanã. În locul preluat de la semnificat. / de mult mã uit spre garã în zadar”. . învãluitã. Cine ºtie unde-s ochii de luminã în cari gânduri mari s-au sãrutat?”. al Refugiului. urcând ºi la nivel de semnificaþie. Aproximãri. se ºtie numai în “ceasul chemãrilor mari”.faptele de alchimism poetic avizat. schimbãri. “am ctitorit bisericã în mine”. Dupã cum cuvântul dor. poet al evenimentului. unde un “grai pãduratic”. nu are nimic de-mpãrþit. asumat. salvatã” în poezie5 . ªi totuºi. dar ea nu mai are nuditatea ºi directitatea de ieri. Cum s-ar fi þinut seama de un avertisment despre “ideologia versificatã”. “gând supus în slovã” unde “curajul stã la pândã”. cu aceste douã intrãri: “Cerul românesc l-am sfinþit cu foc. încã în vuietul prim. ªi-n loc / sã-ndrept fluviile pe matca resemnãrii. într-un plan general. mamã. personificatã. Printr-un joc al sorþii. semnalate ºi pe seama volumelor anterioare. * Dar. a unui agitator în faþa unei mulþimi. sã ºtii c-am sã vin / cu dragoste încinsã de fiu. neologismneaoºism. “þarina opãcitã-n devenire”. cu mama: “odatã. din prefaþa la Gloata. încãrcãri cu funcþii noi. mesajul social. / cu el în altar de vifor mã cunun / ºi din marginile pierzãrii / nuntaºii îi adun / la ospãþ 26 de foc” Acest ton rãspicat ºi loc din nou în fiinþial. în “sfinþiri cu foc”. / ºi-a scris bãtrâna cum ºtie ea: / «Trup din trupul meu. / iar cu sãcurea lunii izbim puternic în fruntea balaurilor. împroprietãrindu-se firesc cu un atribut de parte de þarã. “Sfinþite în izvoadele / simþirii”. cu însuºirea aserþiunii cã atunci când “poezia socialã” e mai mult “atitudune socialã”. asigurându-se ºi cu o “mãreþie de simbol”. satul. ale lui Lucian Blaga ambasador pe o “Coasta soarelui”. revãrsatã din ochii azurului pe-un nor. “o pãrãsim domeniului”. explicabile în strategia autoimpusã. “mi-a fost pavãzã” pus sã rimeze cu “sã mã creazã”. la care nu se renunþã. cã aceasta “nu poate fi justificatã. de pildã Sat bãnãþean. “stãvarul poienilor cu bânduºi de fiori”. parcã la o ieºire din mirabilul ºi dialogul care-i rugãciunea Visul Maicii Domnului. “Mama a strâns în doniþa din scândurã de brad / laptele vorbei dulci cu lacrimi amestecat. Simfonia uzinei . nu trebuiesc trecute cu vederea ºi fatale preþuri ale schimbãrii de unghi. în vederea unei în existenþial. Ori înflorind de aluziv: “Apele mântuirii. Evident. Minerii din Anina. riscante ori duioase ca “zãpodia sãrutului din flori”. printre smârcuri de veac înrãit. felurite metaforizãri ori logodne între localism ºi neologism oferindu-ºi serviciile. Dar ºi lãrgirea unor accepþii ale noþiunilor. ea înceteazã sã mai aparþinã poeziei. O infuzie de sentiment îºi gãseºte legitimarea nu mai puþin. / cu aurul holdelor în mâini. “sã trecem graniþele clipelor”. nici el eschivându-se de la o participare. “încercuirii”. punerii unui capãt “dorului”. ce transcend þinta imediatã (vezi ºi Roadele visului vorbind de “bucuria ce se iveºte”. în punctarea aceasta încã o datã. În sat. ca nu demult: “Haiduceºte numãrãm stelele ce cad peste hotare de foc. obidei. ca-n enunþul: “Dorul meu de azi e-al þãrii. Era o tainã încuiatã-n ele. la porþile duhurilor rele doi drumeþi au bãut sânge din inimile lor.

unde se aflã.. O clipã insul puþintel la trup considerânduse. de agitator la o manifestaþie. de o identificare deplinã. cu eforii ºi improvizaþii de atelier. Pasul meu peste ani. “Omul era într-adevãr un om.. ºi-a pãcii”. în izbiri de nori. ºi cu câte un popas regenerator. pe care o cântã. cu dobândirile pe care i le ºtim. 1946. cuvinte dintr-un ostracizat 7 . încât sã avem un alt atestat. ca oamenii.. ºi din auirea. cãlãtorie de chin sprea ea însãºi. ºi ele sub vremi. la littérature sera réaliste-socialiste ou ne sera point”6 . uºor nostalgice. vreun sanatoriu unde e pacient. în exemplul Cotruº. Un iureº care nu se mai potoleºte. de-o pildã la posturi de coamandã în instituþiile obºtei ca mulþi alþi confraþi din rândurile stâgii interbelice ori proveniþi din inconformismul Avangardei. Cartea care-i dã lui Ion Th. niþel cam dus pe gânduri ºi cam sigilat”. din interior. Ilea aceastã nouã Privire în timp furnizeazã retroactiv. o altã înflãcãrare. voinicismele. pe la case de odihnã. ori de “creaþie”. sub surprizã. ºi Spovedania unui învins). e drept un nume nu vehiculat cât te- ai aºtepta de critica oficialã. stabilit de ursitori.avem anul de hotar. Ion Th. tot mai mult. parcã dedusã. ºi o ºtiinþã a înhãmãrii limbajului pentru a se face slujitor unei situaþii de excepþie. cu volumul “nou” Simfonia furtunilor. poate fi. cu semnele unei rãsturnãri a întregului eºafodaj social – propunându-se ca nebuloasã de cetate a soarelui. în lucrul sãu “proletar”. instanþã . dincolo de – o practicã þinând de un nou concept de artã acum – sporadice. într-o Regãsire deplinã: “-Noroc fârtate de trudã grea. de aceleaºi regãsiri în evolutiv. izbânda aceasta editorialã îºi ia o sinceritate. e drept. ºi unui alt accident. en Roumanie. despre o pauperizantã traversare. “Revoluþionarul” de ieri (care semneazã acum ºi poezia Visul lui Danton. În apãrare la tribunale din viitor. de regãsiri. ºabloanele ºi îngustimile de orizont ideatic ºi de expresie ale metodei la ordinea zilei. îl vrea. Soldat fãrã soldã ieri. care vor fi vegetãrile. Orizontul lui de experimente în noua operã socialeconomicã. care nu se chiverniseºte ºi cu o funcþie de mânuitor de pârghii.produs numai al vieþii. din pod? ªi imaginile. Aºa explicânduse pânã la un punct ºi spiritul unei prefeþe pe care i-o va concede Tudor Arghezi (O vorbã mai mult. whitmanian. din 1957. Un iureº care nu-l absoarbe ºi pe om. din toate cliºeele care sã ilustreze la un examen destul de edificator. fiindcã într-o înregimentare în ceva instrumentat instituþional. / în luptã sirena nedespãrþiþi ne vrea!” ºi “Sa dus timpul fabricanþilor patroni. sã iubeascã “mândra aºezare”. comandament de timp. cum e ºi firesc. de înþeles. într-o realizare strict personalã. un cuvânt reabilitat. scrisul unor þãri din Rãsãrit. cu sârg. “capetele nãpârcilor”.. cum sã nu recurgã. putând iatã sã izbeascã “fãþãrnicia-n faþã”. a unei întregi literaturi deviate din specific. în fabrici. unele 27 . în curând mai mult un fãrã relief cartier de blocuri (“umbra mea se adânceºte-n cartiere democrate”8 ). persevereazã în maºina de modelat minþi. în vreun umil sanctuar bahic.) la volumul care va urma. cu cota lui de convingere cã pune umãrul. sub ceva ca “torþa viitorului” ce “munca-n frumuseþe o þine” ./ orânduirea socialistã pãºeºte înainte cu omul ridicat de jos”. de import rãsãitean. Democraþia în mers). pe ºantiere de construcþii. pentru poezia lui de “confesiuni directe.toate proporþiile în dreptul lor! rezistând. acum când nu doar “o fantomã bântuie” prin. chiar dacã prin înfruntãri de iad. iluminându-se în capcane de proprii vedenii. a “binelui.catã sã-i rãspundã. va rãmâne. strigã cineva”. amintit. iar foarte curând. pe nepusã masã. Dupã regula: “À partir de 1945. în localitãþi miniere. modernizând ºi proletarizând”. Dar sã-l mai privim o clipã. nu-l vrea. parcã abia ieºit din poemul Þarã de slugi. în valul victoriei cauzei acum. cãlãtorii documentare. printre aranjamente de culise ori subterane. la o rãsfoire fugitivã. o ilustrare a unicului mod în care poezia. utopia Gloatei. surugiu numai la cuvinte. dar ºi prin locurile în care a vãzut lumina zilei. la zorii unei lumi mai bune. în mãsurã suficientã pentru a se constitui într-un document literar viabil. ca document. ºi tot mai numeroase evadãri din azotul uzinelor în ozonul munþilor. a vremii. proclamãrile. nu mai întorc þara pe dos. e de presupus. pe entuziastul întors la o artã angajatã. sub emoþie. eventuale. pledând ca în cazul unui Panait Istrati (care va scrie. sfârºitul celui de al doilea rãzboi mondial. cu pasajele: “-Te cautã un om. cum altfel? imediat. Ilea trebuie sã-ºi urmeze datul sãu. cu impetuozitãþi. chair dacã adusã pe tancurile unui învigãtor militar . pumnii strigãtelor. sindicale. ideologizantã. clamând. la armele basmului.

“Ce zici? 1929 în lupta mare ne-a întãrit. sau priviri din urmã . Drum solitar. din Inventar rural. din prima din aceste douã cãrþi. un artificiu regizoral. reflectatã amplu în lexic: de la oraº. de familie. nu cobor. / neþinând seama de ele”. cu izbutiri felurite. verbele. dezvãluind. imaginaþiei.. Conspiraþie albã. de munþi. Zvon de primãvarã. a unei normalitãþi în planul expresiei. / Sã fii absent în viaþã sau sã te pustieºti în moarte?”. exultãrile ca sub apa unor cascade. o reîmbãiere în începuturi de lumi. ºi Avânt crepuscular din a doua. militant. ale unui Narcis.. între solilocviu ºi dialog. între care poemul Plopul. la semne de vârstã. nu vor presupune ºi o renunþare la reziduri din crezul vechi. Cu puþine excepþii. de peste intenþional. care cedeazã unor cutezãri în mai mult. pe o coardã de optimism. o trudã. pe o pantã de relative liberalizãri din politic.. adãugând ºi câteva dinamice pasteluri.”Apar dezlãnþuite constelaþii”. mai amplu ultimele douã. din poezia Destin: “N-am trãit aºa cum aº fi vrut / ca un brad liber pe munte”. sau ilustra. probând o ieºire din confecþie ºi un plus de elevaþie. Ion Th. în ciclul Profunzimile inimii (de acolo sã semnalezi Sânt singur ºi privesc. numele de forme de relief. “Nu vreau sã ºtiu de nimeni / cu piscuri masive grãiesc / ºi urc”. “cum e mai bine. în care atâþia dintre poeþii noºtri tineri ºi mai vârstnici au sucombat tentaþiei facile a poeziei lozincarde.Ilea a izbutit sã scrie ºi versuri /. cu cît el implica o rãzboire în primul rând cu proprii himere. Fir de trandafir. cât rezistã unei locvacitãþi sã fie ele înºile. inerþii. promiþãtoare rezultate încã prin 1966. o celebrare. comportând virtuþi de ritualic. în aceleaºi tutuiri. dar ºi altele. Matinalã). 60 de ani – cã în aceastã perioadã. Cu din prime. frecvenþa unor proiecþii în imemorial ºi infinit. în consonanþã cu deveniri iar din ambiant. trãirilor. presupunând din nou reluarea a totul de la capãt. cu ceva ºi de penitenþã. Nu puþine ar putea fi pasajele de desprins din texte varii. uimite privesc / cum nãluca-ndoielii / îmi prelungeºte închipuirea”. Se va preamãri munca. În care scop. Eu. poezie în adevãratul ºi eternul înþeles al cuvântului”9 . “cerbi ºi . ca Peisaj. la sat. provocãri. Frãmântãri. singurãtãþi. omeneºti ºi sincere. cu subtitlurile Profunzimile inimii ºi Orizonturi un alt moment cu elemente de contemplativ ºi meditativ sã mai pritoceascã odatã apele ºi sã avem indiciile unei regãsiri a filonului iniþial. pun la cale. în relaþie cu un crez manifestat. prestaþii. funcþionând în acelaºi timp cu sens propriu ºi figurat: “Urc printre stânci sterpe. între care Cu ce sunt de vinã. pe o pojghiþã foarte subþire. umane. parcã îndoialã. aceastã reluare a unui sens ascensiv. împliniri. dezbateri uneori jucate – cu privire la proprii irosiri. Vedenie. a unui cerc. Schimbare pe care o pot pune mai fericit în evidenþã. în stil prozastic de articol de ziar. sisific. rãtãcitul. fiindcã altfel despãrþirea de conjunctural gazetãresc ºi propagandistic neavenit. alãturi de din cei mai debordanþi simulanþi carieriºti ai unui entuziasm. Tribulaþii. se spunea la ora împlinirii unei vârste de bilanþ. cãrora le este inevitabil un tovar㺠de drum. Coasta de drac. În teatrul improvizat în care s-ar vrea repus totul în discuþie (“Sã fie în sufletul meu o neliniºte crepuscularã?”). perindãri de recrudescenþe de limbaj. dupã o prestaþie mai potolitã. cum ar fi Evocare. spre finele etapei Ani vii. comparaþiile. Într-un prag ºi de pocãinþi? Cãci atari unduiri. unii cu semne particulare gen “hectare de nãdejdi” ºi “hei tovarãºe Plan!”. tovarãºe de lucru! Producþia creºte însutit”. Pentru ca totuºi. întro frazare de o tãieturã modernã. Descripþiile. alegerea unui decor adecvat. în peisaj. din conjunctural. ªi anume o sihãstrire programatic. amintitul Eflorescenþã ºi Viaþa mai departe. echivalând ºi un scenariu de sens schimbat iar. frumoase ºi printr-o alãturare aleatorie: “În viaþã m-a urmat blestemul aventurii”. cu versul “Am împlinit 58 de toamne aspru vremuite”.sã-l ai din nou dinainte. din memorie: “Noroc. de nostalgice interiorizãri sau de adâncire în concret. o secãtuire. de eu singur printre lucruri.hilaritãþi. unei asemenea raþiuni rãspunzând atâtea rãbufniri din ambiant primar ºi etern. “poeni înverzite. printr-un întreg obsedant deceniu. Cuvântul în rosturi îl are azi poporul”! în cheia “revoluþionarã” consideratã de autor.în mai multe avântãri detensionate. S-a observat nu doar ocazional – “ca un elogiu care i se cuvine deplin”. Dar ºi informaþii de gradul doi. unele compoziþii recurgând la zone de fabulos ºi folcloric./ calde. Se poate spune cã o premeditare. despre un pustiu. orfic. fiind ilustrative ºi douã titluri de cicluri. de vietãþi. din cãinãri ºi juruinþi: “Numai eu ºtiu de câte ori n-am avut glas”. ºi altele. simple sau debordante stãri de spirit. legitimã. Încât deopotrivã. “Cencleºtãri ciudate se zbat în spaþiul cosmic?”. pentru regãsirea unui firesc. ca o închidere. Spleen . mai posibile. cu etalãri de eternitãþi. prosperarea componentelor acestui decor echivalând în planul plãsmuirilor. care complinesc un discurs având ca un posibil punct de plecare aceste douã versuri. dar nu s-a 28 insistat pentru evidenþierea unui efort cu atât mai costisitor. reconstrucþia economicã dupã dezastrele rãzboiului. la umor ºi ludic. “Devreme rãzvrãtit /. “de tranziþie ºi de cãutãri de adaptare a poeziei la noile realitãþi. Încordãri. / urc. Însã într-o limitã: demersuri. reflecþiilor. într-o relaþie de vase comunicante suflet-lume. din exultãri cuminþite. Pentru întreagã aceastã ofensivã. ca de pildã “unicul Tot”. pe poetul numai poet. reprezentãri ºi adjudecãri din copilãrie. ºi totodatã manifestãri în uman dintrun subconºtient reprimant: “armuri vinete de pini”. “Uragane furioase nu mã vor dovedi”. atestând. colocutor regãsit. o trecere. / Au cãzut boierii. “Ochi în ochi cu universul”. publicat în 1981. o abilitate. nici exorcismele nu lipsesc../ în urmã l-am lãsat pe nevãzutul Dumnezeu”. “Binele din întuneric la zi îl scot”. trei volume de mai târziu. ca de nou avatar. nu odatã cu vibraþiile simple. ajutã. regãsirea hoinarului de altã datã sub masca unui împãtimit alpinist.

/ cumãtrã cu strigoii / numãrã de la începuturi plesnele ploii” ºi “Încearcã sã culeagã mana boilor”. spunându-se: “Timpul priveºte-nainte spre nesfârºit”. molifþi. odatã. în Historie des littératures. Hotãrît zoresc sã nu rãmân în urmã”. veveriþe care “muºcã ecouri”. / gârbovitã de bãtrâneþe. o energie în conºtiinþa vremii lui. Ilea. “un urs þâfnos”. * ªi încãlecat pe-o ºa. vol. însã. într-un ceas de rele presimþiri. “stânci dezgolite”. cântec de lebãdã. suficientã sieºi. Editura pentru Literaturã. din folclor: “Sfânta Vineri / descalþã sandalele. 1957 7 V. într-un veac altul decât al sãu. Ilea ºi poezia lui. Voiculescu 8 G. cum nu s-ar întenþiona nimic altceva decât o proclamare ultimã a esenþei unui talent de expresie vie a vieþii. II. Ion Th. din Cluj. Bacovia). ºi aceastã tiflã. Se recurge uneori. care sã dea îndreptãþit sintagma “munþii meditativi”. mai mare decât neteama de un târziu. s-ar chema cã se “închid porþile ºi trag cheile”. Iar într-un vibrant poem din volumul ultim. “vulpi deºuchiate”. dupã exprimarea unui alt.cit.ºtie multe. stea cea mai de sus. 3 Ibidem 4 Editura Cartea Româneascã. are o intuþie criticã la obiect. E interesant cum într-o angajare de actant. nu doar de cãutãri. transilvãnean. cãrora trebuie sã li se dea un rãspuns. izvoare. în epoca internetului. “fãrã nici o emfazã”. referiri. în peisaj nocturn. într-o cântare de stihii ºi de tâlcuri. mistreþi. Ursoaica. Insinuare. o bijutierie de artã graficã. lui Ion Chinezu. opinând cã scrisul sãu pe durata unei vieþi “se identificã cu un fragment. o voie bunã ºi o undã de fantastic. a relaþiei scriitor-cititor. cãreia sã-i contrapui. în volumul Ion Th. ci ºi “de istorie a poeziei româneºti” în ansamblul ei. cu o bucurie pe care i-o cunoaºtem. mic sau mare”. Bacovia 9 Ovidiu Papadima 1 29 . cãrora li se asociazã ºi câteva reuºite din volumul festiv din 1970. capitolul Littérature roumaine. “urlet de lup”. “aurora vãgãunilor”. versul sãu de spontaneitãþi propune ºi un . se înscriu de asemenea între semne de timp ºi garanþii de viitor. cu care. alternativã însã singurã. pripoare.cãprioare sprintene” ce “iau pãdurea-n coarne”. ºi la alegorizãri. aceste douã cãrþi. “vulturi de pradã” ºi “ºoimii flãmânzi”. ºi într-un lanþ de vreri: “E-ntuneric . 1972 5 Eugen Ionescu. “capcane ceºi ciulesc urechile”. înzestrat cu naturaleþe. venind sã-l viziteze. “câinii pândari de stânã”. Cum s-ar dori cu tot dinadinsul sã corecteze ceva într-o situare din postumitate. Poezii. Emil Manu./ Doresc sã mãmbãt în duºmãnie”. cum i s-a prezentat bistriþeanul acesta tânãr. Dar cuvântul din urmã e normal sã-i revinã tot modului poeziei lui. “primãvãrând” ierni. Ovidiu Papadima. dupã cum ºi un adânc fiinþial: “Da. comu-nicativitate. vãi. “ºi-apoi trântindu-mi cuºma de pãmânt / vreau printre lumini sã mã rãcoresc bãrbãteºte / dându-mã de-a dura cu luna” – din poemul Fãrã pãrere de rãu.însetat / beau un trãscãu afurisit. Printre întrebãri. întro consecvenþã inclusiv cu un fond baladesc. acest profil de poet. “Toamna stârneºte-nþelesuri . punând într-un chenar de zãri. 1967 2 Ovidiu Papadima. la Gând românesc. / nu uitã nici anii”. ilustratã de Eugen Drãguþescu (sã numim poezii ca Mona Lisa. pãstrãvi. printr-o crizã. ºi uitat când ºi când din statistici nu neorgolioase. înflorat. atât cât este ea realitate ºi iluzie. un farmec. Am de predat un mesaj al vremii Cerului Albastru. Un critic din care am mai citat. cu o bogãþie afectivã ºi solicitat de “gând”. în acelaºi scop. în prefaþa la Gloata 6 Virgil Ierunca. op. de vânt. parte într-un întreg de desluºiri. Planeta. “E tânãr începutul. un drumeþ care nu rupe la întâmplare flori. un loc. Moment când sã-þi aminteºti. mai mare. în câmp de nostalgii dacice.cu notaþia “nu prea m-am împãcat cu simþul mãsurii” echilibru în instabil. sfidare aruncatã morþii. printr-un murmur de izvoare ori zvon de cetini. gravitate. “scurt ºi ferm”: “Sunt poetul Ilea”. Un cuvânt pe care-l îmbie de asemenea poemul cu care se încheie voluml Viaþa mai departe. dar care va fi sfârºitul?”. Anii vii. de a tranºa pe sub zodii. numãrânduse ºi unele despre un inevitabil sfârºit.

castele. „Luceafãrul”. cu o încredere ce-l face sã persiste în articularea ºi desfãºurarea unor ample decoruri între care rãsunã. fie mai libere. gravã. a pãrinþilor. fie cu observarea strictã a prozodiei tradiþionale. ªi-a compus ºi un fel de vestimentaþie de haiduc muntean ce coboarã din când în când din Apusenii lui spre Cetatea din vale. „tainã a stelelor”. reciclându-se instrumentarul romantic – lunã peste codri. numeroasei familii de mocani. cum ºi declara într-un poem. unde „plânsul lui pe mari arhipelaguri / Va stãrui în aer ca o burã”. candele. cum îl caracterizeazã confratele Horia Bãdescu. Elegii sub stele (1969). „Moartea e. melopeea orficã. Un ciclu semnificativ de poeme. reverie princiarã ce ia înfãþiºãri hieratic-ritualice: „Lin cade el în somn. Dimpotrivã. sub „steaua prin nopþi cea mai amarã”. / Prin pustiuri m-alungarã. însã. fãrã sã-i pese de schimbãrile de parcurs ale poeziei din ultimele decenii. de cliºee precum: „peisaj de mit”. anunþa un poet neotradiþionalist. turnuri. Poemenserate (1990). vocea eului liric se confundã cu a siluetelor evocate. timp care „coboarã limpede din mit”. / Prin streini mã streinirã. Între asemenea repere date ºi datate. Registre ale poeziei de secol XIX românesc ºi romantic se intersecteazã iarãºi cu sonuri folclorice. salutând masiva culegere rezumativã publicatã în 2002 sub titlul Efulguraþii. instalându-se – ºi rãmânând acolo – în registrele înalte ale dicþiunii lirice. „abis de poveste”. Planete de melancolie (1986). a spaþiului silvestru pãtruns de „duhul strãmoºesc” – cu ecouri ºi din poeþii mai recenþi marcaþi de acelaºi univers. din jur. Cu tâmplele-n mâini / ªed voevozi ºi plâng lângã izvoare / ªi corn de aur roureazã-n vãi / ªi râuri curg prin el murmurãtoare”. Subþirea sa carte de debut. prin pustietãþi marine. cu tonalitãþi elegiace în evocarea casei pãrinteºti. mai noul poet repune pe chip masca marelui romantism solemn ºi vizionar. iar plânsul orfic-eminescian este aici tema principalã.. însã fãrã energia vitalistã tensionatã expresionist a acestora.„Efulguratiile“ lui . un Ioan Alexandru sau Gheorghe Pituþ. corn melancolic de vânãtoare. / Pe Golgotha mã suirã”. ºi conservând mai toate temele ºi motivele poeziei modelate.. profilul unui domnitor pribeag. Ora singurãtãþii (1998) º. Teofil Rãchiþeanu rãmâne fidel temelor sale dintâi de-a lungul celor vreo patru decenii care au urmat primei cãrþi. pe un parcurs ce înregistreazã titluri precum: Somn de voevod (1980). sugestia vreunei distanþãri în raport cu asemenea „exponate”. în starea de reverie permanentizatã. Teofil Rãchiþeanu se simte în largul lui în acest univers himeric. zimbri ºi cerbi emblematici printre elemente de cadru medieval. modulatã în jurul unei ipostaze modelate romantic a subiectului elegiac: „rãtãcind de veacuri pe-nneguratul þãrm. mireasma / Somnului tãu pe pãmânt”. multe dintre ele modelate în tipar tradiþional. sã-i spunem. / Pustnic pierdut în neagrã ºi sfântã aiurare”. începând chiar de pe prima paginã: „Din mãriri mã dãrâmarã. Doamne. ºi ca univers imaginar.. Un „poet dintr-o altã lume”. Ion Pop Prezent sporadic în Echinox. „vânt înturnat din nou spre începuturi”. 1943) a cultivat de la început o poezie de derivaþie romanticã. nori lunecãtori. sunt afectate încã de fomule 30 convenþionalizate. amintind de doine.. se lasã pãtrunsã de atmosfera cvasireligioasã în care apar. aºadar. refãcând un soi de muzeu al romantismului de marcã naþionalã – cãci printre reperele simbolice apar Zalmoxis. în substanþã „eminescianã”. de spaþiul ancestral. „întors în satul (sãu)”. Elegii pentru restriºtea voevodului – a treia secvenþã a culegerii – prelungeºte aceeaºi atmosferã de evansecenþe piesagistice în care se contureazã în efigii fin desenate. a. conºtient pentru formule de inspiraþie folcloricã trecute prin experienþa lirismului romantic. se numeºte Noaptea lui Orfeu (era ºi titlul unei pagini de versuri tipãrite în Echinox de Nicolae Diaconu). Sub zodie eminescianã stã ºi secvenþa Somn de voevod. ce se confeseazã într-o amplã suitã de lamentaþii lirice. unde orfismul se transferã peisajului local. fãrã. care deschide volumul din 2002. ca dintr-o rezervaþie rãmasã încã proaspãtã ºi contrastând cu spaþiul înscris între altfel de pietre. Multe dintre versuri. Teofil Rachiteanu ) ) ) ) ) . de . pe care-l cultivã cu insistenþã ºi dexteritate. dar cu un constant ataºament afectiv faþã de revistã ºi promoþiile ei succesive. „nãlucile”. A optat. „policromii de vis”. ºi ca limbaj. rãmas fãrã þarã. Versul sunã melodios ºi nostalgic. clasice în formã. Câte o undã blagianã pãtrunde în versurile sale: „Apele – sfinte ecouri / Sufletul – greu necuvânt”. Teofil Rãchiþeanu (n. tipãritã în colecþia tinerilor de atunci.

„Înfãºurat în norul (sãu) de melancolie” se înfãþiºeazã poetul. / La a Vavilonului / Plânsei plânsul Domnului.colinde.. / Cã sunt un cerb pe care îl vânarã / În roº amurg cu glonþul de argint”.. / Sã fie cerul nalt cât sã mã doarã / ªi-un râu sã am cu care sã mã-ngân. cu ierni în care „ninge suav”. „Linu-i lin. suflete. rãmân impregnate de aceeaºi melancolie. / Aur stâns”. contemplând amar ruina unei lumi tradiþionale. în lumi depãrtate. Armonia muzicalã e mereu vizatã. Dar e un fel de abandon în aceastã atitudine – motivul polivalent al alunecãrii e recurent – o stare de crepuscul fãrã mai nimic sumbru ºi terifiant. însã fãrã nici un fel de „contaminare” de modernitatea recentã. Discursul poetic. încât.. / De plângerea vântului. 31 . Se va recunoaºte în asemenea versuri deplina asimilare a filonului liric popular. fluiditatea cântecului unui însingurat: „La apa Iordanului / Mã lãsai aleanului. / O palã de pe câmp cu miros sfânt. // În pustiul muntelui / Plânsei plânsul vântului”. Starea dominantã e reveria senin-melancolicã. / Ora Marilor Liniºti lin bate”. ies adesea biruitoare sonoritãþile. ºi în Poeme-nserate.. Este în ea mult din supunerea þãranului tradiþional la ritmul naturii. cu toamne ningând cu aur. / Dalbã zânã / Dochianã. schimbãri notabile de ipostaze ºi stãri nu apar. / De tãcerea pietrelor. rostite în peisaj montan. din ce în ce mai gravã. într-o stare de surâzãtoare resemnare în faþa sorþii: „Undeva. lin. ªi în Patimile dupã Iancu. într-un evantai diversificat de formule prozodice.. // Când voi muri aº vrea sã mi se parã / Cã din înalt un ochi vegheazã blând. în Icoane în lacrimi ori în alte Efulguraþii. resuscitat ºi prelungit în vremea noastrã. / În cea poianã. ºi nescutit de cliºeele repuse în circulaþie ale mai vechiului tradiþionalism liric românesc. „Sus mai sus.. / Sã fie cum aº adormi în fân. de datã mai recentã. în ºtiutul registru de miresme ºi murmure cultivat ºi pânã acum ºi cu o fireascã trimitere la basmul popular: „Când voi muri aº vrea sã fie searã. undeva. în atmosfera de visare solitarã în care subiectul poetic face exerciþii de supravieþuire. / Din pãr curge / Ca un plâns. / De pustiul vetrelor”. de bocete. de data asta în nume propriu. / Cã n-ai stare nici alin. / Aur numai. protejat cumva de tiparul în care a fost modelat de la începuturi ºi în care vrea sã se întoarcã pentru totdeauna. în ciclul ce reia sumarul cãrþii din 1986: lumea lui Teofil Rãchiþeanu rãmâne aceeaºi „planetã de melancolie”. / De nesomnul gândului. cu o deschidere a sufletului spre zãri nelãmurite. sentimentul morþii cheamã sonuri eminesciene de Mai am un singur dor. dincolo de vetusteþea voitã-nevoitã a limbajului poetic. // Sã vie dinspre munþi o adiere. cu inevitabile ºi nu puþine denivelãri pe un parcurs aºa de întins. / Sã sune greierul vrãjit în lunã / ªi eu sã îl aud pe sub pãmânt.

impozite ºi timbre. În cazul meu. Cãmaºa gri îi este veºnic umedã la subsuori iar mirosul acru îl însoþeºte ca un câine credincios oriunde s-ar duce. toate purtate pe braþele aceluiaºi vis. Nu-mi place sã mã plâng ºi nici acum nu o fac. La început încerc sã rezist. credeam în mine ºi în puterile mele. Singura mea rezervã de libertate este drumul pe care îl strãbat pe jos pânã la ghiºeu. Sunt sãtul de cãmãruþa mea îngustã de acasã. de frigul care-mi intrã în oase ºi de mâncarea sãrãcãcioasã de fiecare zi. Suntem aidoma. împresurat de oameni pe 32 Visez destul de rar. Îmi reiau treptat miºcãrile automate care mã poartã pe scaunul funebru. prin faþa ochilor mi s-au perindat în toþi anii ãºtia mii de chipuri identice. în suflet mi se insinueazã un sentiment de deznãdejde. lenevealã. Apoi mã pun în miºcare din inerþie. aºezat pe scaunul meu negru. Este gras. ruperi de ritm. E prea complicat? Dupã câte o astfel de noapte mã trezesc lac de sudoare. Dar eu nu pentru asta îl detest. îi simt inima precipitânduse. simt cã de fapt cel care s-a sufocat ºi a murit nu sunt eu-trupul ci eusufletul. de zece ani. stã cu ochii pe mine în fiecare secundã. Acum. Iar el mã fixeazã suspicios ºi îi simt accelerarea respiraþiei. are ceva de cãpcãun în trãsãturi iar privirea îi sclipeºte uneori cu o rãutate care mã sperie. Din mou îmi ridic privirile. ca torsul unui motan uriaº. încercând sã-mi gãseascã greºeli. mã credeam în stare sã fac ceva ieºit din comun. eu lucrez aºezat pe scaunul meu negru. nu. sortez documente. Motivul nu este ura sau invidia sau altceva din categoria motivelor obiºnuite. Jurnal de functionar . sã-mi þin respiraþia. lui îi arunc o privire umilã în care. nu ºtiu care este susul ºi care este josul. Reuºeºte performanþa de a transpira chiar ºi pe frigul ãsta. o luciditate de naturã demonicã. Meseria asta mi-a deschis într-un fel ochii ºi m-a fãcut modest. ce este cu adevãrat de coºmar. o piatrã mai mare. De cele mai multe ori refuz sã îl privesc. încãrcatã de slin ºi transpiraþie. Numãr bancnote. Dar libertatea asta mi se pare cu atât mai amarã cu cât la capãtul ei mã aºteaptã iadul. Ce m-aº face fãrã ºefii mei? Cum aº mai putea aprecia dulceaþa vieþii mele de hamster dacã nu aº avea un ºef care sã-mi facã zilele amare pentru contrast? De mai multe ori m-am gândit sã-l omor. dar nu mã pot împiedica sã-mi strig durerea în auzul ºi vãzul tuturor: lucrez inclusiv sâmbãta ºi duminica. coºmar. nu mai visez decât cã mã sufoc. da. Mã întreb ce o fi în mintea colegilor mei. însã. Supravieþuiesc însã. Nu sunt un tip extraordinar . Nu înecul îmi provoacã deci groazã. Dacã nu mi-ar fi lipsit curajul aº fi fãcuto. în programul meu nu existã excepþii. mi-am dat seama cã. timpi morþi. sã-ºi cumpere. deºi aºa poate sã parã. Dupã ce. În copilãrie visam cã zbor. îi simt în ceafã privirea. o fac uitându-mã în altã parte. Nu existã de fapt eu ºi tu. Suspectez cã nimic. ªtiu cã pare complicat ºi literar ce scriu eu aici. Singura idee care mi-a pãrut pe undeva logicã a fost aceea cã de fapt nu visul îmi provoacã spaimã. Asta e deviza mea. relaxare. dar asta se întâmplã pentru cã v-aþi învãþat cu propoziþii elementare ºi cu exprimarea de precupeþe. Uneori îmi vine sã-mi iau lumea-n cap ºi sã fug. Nu am nici o zi liberã. la ghiºeul ghilotinã. scriu chitanþe. Cât despre el. un miriapod cu miliarde de excrescenþe. discret. Apoi mã cuprinde o amorþealã îngrozitoare ºi. pentru trivialitatea pe care o emanã fãpturã lui. Când stau la ghiºeu. nu suntem decât niºte produse de serie. înãuntru ºi afarã. aºteptând sã-mi treacã pe dinainte plãtitorii de taxe. Când mi se adreseazã. de pereþii ei albi ca ai unei rezerve de spital. de imaginativ. inclusiv zilele astea douã. nu vãd lumina sau un indiciu care sã mã orienteze în vreo direcþie. îmi simt creierul negru înecat de sânge ºi ochii gata sã-mi plezneascã. apoi mã cuprinde panica ºi încep sã mã zbat. Mã supravegheazã. în afara câtorva mici diferenþe lipsite de orice importanþã. E atât de lucios. ci groaza naºte ideea ºi imaginile sufocãrii prin înec. Sunt scufundat pur ºi simplu într-un neant lichid care-mi invadeazã prompt plãmânii. dacã ar fi deºtept. visare. În tot timpul verii e un coºmar sã împarþi cu el aerul aceleiaºi camere. rãsãritã în mine ca o imensã plantã devorantã. respiro.Bogdan Papacostea Cine nu are ºef. în afarã de crima despre care deja am scris. Iar ceea ce ar mai fi putut reprezenta un mugure de fantezie moare ofilit sub oboseala cronicã pe care mi-o provoacã programul încãrcat. Suntem acelaºi. Înainte eram infatuat. încerc sã trag aer în piept dar parcã cineva mi-ar fi aºezat pe cap o pungã de plastic. în faþa teancului de hârþoage. pauze. în spatele ghiºeului zdrenþuit. este imens. Când am mai crescut visam prãbuºiri. epuizat. Îmi vine sã vomit de câte ori îmi amintesc figura lui puhavã. Când sunt nevoit sã îi vorbesc. Apoi îl simt cum se apropie ºi îi aud hârâitul respiraþiei. ci cã aceastã spaimã fãrã nume ºi origine. Doar gândul cã ºi ei simt despre mine acelaºi lucru mi-i face o idee mai simpatici. Pur ºi simplu aº vrea sã-l scap de calvarul propriei sale vieþi. Acolo devin mineral. indiferent la tot ce reprezint. ar putea citi lucirea unui cuþit. mã prefac preocupat de niscai hârtii împrãºtiate pe birou. aceastã fiicã a neantului este cea care cautã sã se explice prin intermediul imaginilor sufocãrii. iarnã dupã iarnã ºi varã dupã varã. Mã aflu în apã. ci pentru faptul cã existã în modul ãsta obscen. legat cu un lanþ invizibil de un spaþiu pe care îl urãsc din tot sufletul. Nu am gãsit nici o explicaþie mulþumitoare a coºmarului meu repetat.

Zilele de serviciu. e zadarnic. pe care mi le doresc atât de mult. atât de încet încât printre buze apucã sã-i evadeze câteva firimituri. destrãmat. Li s-a pãrut cã meseria asta ar fi un fel de plasã de salvare pentru fiul lor cel prostuþ. probabil cã mi-ar arãta mai mult respect. pe jos. sunt de fapt cele care îmi fac cel mai rãu. Pãrinþii mei au fost funcþionari. nu e vina ºefilor ºi a colegilor. Colegii mei nu sunt decât niºte bucãþi inerte de carne. Oricum. Nu am nici o îndoialã. Nu e vina pãrinþilor mei. Cred cu tãrie cã nu sunt vii. oricât de palidã. Stau întins pe patul meu îngust ºi scund. Am sã stau aºa cât am sã pot de mult. ce scârbos. Oh. fãrã îndoialã. îmi uit ideea ºi mã fac de râs. Dacã vreau sã vorbesc ceva nu-mi gãsesc cuvintele. ºi-ar schimba privirea aia trufaºã ºi prosteascã. Sã-i vãd sângele þâºnind din jugularã. Problema este însã cã ºi cel care mã ascultã nu mã poate urmãri. apoi îmi rânjeºte o întrebare de genul: «Ei. ei. Toatã aceastã situaþie îmi apare mult mai limpede în puþinele zile libere. ratat. Pe de o parte mi i-aº dori ca prieteni. ar deveni mai atent cu mine. Dar nu. Nu sunt bâlbâit. Iar noaptea? Noaptea ce credeþi cã visez?! Noaptea visez cum îl cãsãpesc pe el. La fel de important ºi plin de speranþã ca un gândac. Tot ce mi se întâmplã mi se datoreazã în exclusivitate. Cel mai rãu moment al zilei este prânzul. E doar vina mea. din greºealã. ar evita sã mã mai jigneascã.care îi detest fãrã rest. asta sunt. Îmi vine sã vomit chiar ºi când mã gândesc la el. probabil cã apã. Dar nu mã miºc. Ce m-aº face fãrã visele astea. probabil cã aº ajunge s-o sãvârºesc în realitate. Nu. ªtiu cã nici imobilitatea nu este o soluþie. pe de altã parte îi dispreþuiesc. Mã uit cu oroare fascinatã în gura lui strâmbã ºi moale. cu atât mai mult când îl vãd faþã în faþã. Mã las dus pur ºi simplu de un val pe care nu îl înþeleg. dar mi se pare oricum o chestie mai inteligentã decât agitaþia. Da. nimic la pachet astãzi?» ºi pleacã 33 . Apoi se ºterge satisfãcut la gurã ºi porneºte alene prin încãpere. cine sã-mi reþinã figura ºtearsã. Am vãzut de foarte multe ori ce li se întâmplã musculiþelor nimerite întro astfel de capcanã lipicioasã: se zbat cu disperare ºi nu reuºesc decât sã se prindã mai rãu acolo. Nu am de ales. atunci când vorbesc o fac repezit. Asta e de altfel una din cauzele pentru care toþi colegii mã considerã un ciudat ºi-un sãlbatic. trebuie sã-mi lipesc pe obraz masca fiecãrei zile ºi sã rezist în mijlocul unui vulcan gata de erupþie. Nici o zbatere din partea mea. sunt mult mai suportabile. fãrã iluzii. Nu vreau sã mã mai gândesc cât sunt de fricos. în care vin acasã epuizat. ticãlosul care toarnã zilnic un strop de venin în viaþa mea oricum ratatã. este el. anesteziat de obosealã ºi tracasare. o scoate prea mult în afarã. nici o încercare. Dacã nu aº visa în fiecare noapte crima perfectã. atunci situaþia mi se pare în sfârºit fãrã ieºire. dar cu încrederea cã îmi va fi bine. Singurul care pare însã plin. în vis. nici eu nu ºtiu ce vreau de la ei. Momentele de liniºte. Când deschid gura mã înroºesc ºi mã fâstâcesc. nu ar mai face nimic din toate astea. De cele mai multe ori mi se cere sã repet ceea ce tocmai am spus. Îmi ratez viaþa desãvârºit. sunt morþi care se miºcã. Se opreºte fãrã excepþie lângã mine. Asta sunt. Sã demisionez? Ca sã mã duc unde? Sã mã revolt? Cã sã schimb ce? Prostioarele astea mã fac sã râd. un funcþionar model. O zbatere în plus sau în minus nu face diferenþa. fãrã sã-mi las timp de greºeli. dar nici nu mã pot exprima. noapte de noapte. de trei ori ratat. fãrã speranþã. chipurile. asta m-ar mulþumi. Când mãnâncã îºi þine ochii întredeschiºi. pe ºeful meu. O singurã grimasã mi-ar fi suficientã hranã pentru o zi întreagã. savurez cu încetinitorul fiecare strop de sânge care-i þâºneºte pe podele. Încerc sã surprind pe figurile lor urmele unui chin ca al meu. ºtie cât de mult mã afecteazã gestul ãsta. Dacã el ar ºti ce-i doresc eu din toatã inima. κi foloseºte limba într-un fel ciudat când muºcã. un mecanism care nu genereazã erori ºi trebuie sã recunosc faptul cã o bunã parte din perfecþiunea mea gãunoasã i se datoreazã cãpcãunului care mã vâneazã în fiecare secundã. ca o ºopârla uriaºã. niºte automate goale pe dinãuntru. dacã ar bãnui ei ce se ascunde în spatele figurii mele de ºoarece de bibliotecã. Un gândac prins într-o cursã. Îl cãsãpesc deci. cu vatã. Nici nu mã gândesc sã scap din ea. În fiecare zi îmi cercetez pe furiº colegii. ah. apoi mestecã înghiþitura cu un fel de lentoare. Mi-a amorþit spatele de când stau culcat în pat. hârtiile proaspãt aranjate. Nu am curaj sã fac nimic. pe care apoi ºi le culege de pe îmbrãcãminte. ªi m-au aruncat în ea nu doar fãrã regrete. îi sorb groaza. prinse într-un carusel nevrotic. Atunci nu mai am chef ºi timp pentru gânduri. îºi suge mãselele. Dupã ce terminã de mâncat îºi scoate de sub birou o sticluþã verde din care bea ceva. cu mâinile sub cap ºi privesc tavanul îngãlbenit. când el se apucã sã-ºi clefãie sandviciurile. cu o voluptate desãvârºitã. ªi totul din cauza laºitãþii. Iar eu în loc sã cad în plasa gânditã de ei am nimerit în cursa unui pãianjen. Ratarea îmi pare mai departe ºi deci mai suportabilã în astfel de zile. poate suferinþa fizicã o sã mã ajute sã mã mai trezesc. Faptul cã îi urmez în vocaþie li se datoreazã. Ratat. Ce aº putea face? Sã-mi dau demisia? Dar cum m-aº putea descurca fãrã venituri care ºi-aºa sunt insuficiente?! ªi dacã-mi dau demisia încotro s-o apuc? Cine se uitã la mine. nu am norocul ãsta. Încerc însã sã nu-i urãsc. de parcã ar fi cuprins de somn. cum a fost aceasta. aºa mã vãd. Prefer atunci sã tac ºi sã plec. iatã o idee rotundã: sunt un rateur perfect. aº rezista oare în imobilitatea ºi lipsa mea de expresie cotidianã dacã nu mi-aº ucide ºeful noapte de noapte? Sunt un angajat bun. sã mã tracaseze împingându-mi. cu toatã fiinþa mea. Într-un fel. cui sã-i atragã atenþia îmbrãcãmintea mea ponositã? Pe cine încerc eu sã pãcãlesc? Nu-s bun decât la încasat bani ºi tãiat chitanþe. Nu vreau decât sã adorm mai repede. Din cauza asta. Înþeleagã-mã cine poate. Dar când sunt liber. m-au blestemat.

ori el. despre ieºirile la bere sau la vreun film. rãsuflu ºi-apoi un arc dinãuntru mã face sã mã ridic din nou ºi sã o iau de la capãt. Azi am ieºit un pic prin oraº. sã-mi închid gândurile aºa cum închid ochii. apoi încep sã mã plimb prin cei câþiva metri pãtraþi ai camerei ca un animal în cuºcã. Ideea era sã beau din ea. Dar nu-mi plac oamenii. Am pus sã-mi fierb un ceai. de exemplu. singurãtatea devine brusc o prezenþã vie 34 ºi înspãimântãtoare.râzând superior. Uneori mi se lipeºte de ochi. pur ºi simplu. Filamentele minuscule ale frunzei devin adãposturi ale fotonilor. în mintea mea este o frunzã în cãdere. ploaia ºi vântul m-au convins cã ar fi mai bine sã mã lupt cu singurãtatea în casã decât pe strãzi. existã doar lumina care coboarã mereu. Reuºesc sã ajungã pânã la mine toate nimicurile lor. Lipsisem ieri ºi trebuia sã recuperez. M-am aºezat înapoi învins ºi am rãmas aºa. cu sufletul anesteziat. Mi se pare ceva de la sine înþeles sã stau foarte prost la capitolul prieteni. sã-i hrãneascã plutirea nesfârºitã. dar era deja întuneric iar frigul. aici . Nu mai ºtiu dacã ce se vede este lumina închegatã sau doar un obiect care se descompune în elementele ultime. frunzuliþa este prizonierã gingaºã a unui interval care dureazã cât eternitatea. Aº vrea sã nu soseascã ziua în care sã cadã trãznetul. câte o imagine banalã. de parcã cineva s-ar fi jucat cu o furculiþã în creierul meu. Cât am stat acasã în pat am simþit chiar un sentiment de vinovãþie cã pierd vremea în loc sã fiu eficient la servici. O frunzuliþã verde care tocmai s-a desprins de pe creangã. Acolo mã simþeam cu adevãrat singur. Mintea mi se umple iar cu întuneric ºi urã. pur ºi simplu. El este doar paratrãznetul ei. de douã ori disperat. altminteri ajung la ºtreang. E ca ºi cum aº fi închis cu un leu într-o cuºcã strâmtã: ori eu. nimicuri atât de dureroase însã. Când eram mai mic tot ce mã atrãgea era marea. Jocurile de pe maidan mã lãsau indiferent. Mergeam pe malul mãrii. Iluzia nu a durat însã prea mult. O sãrbãtoare este însã prea mult. îmi frec obrajii ºi ochii. dar am fost atât de absent încât nici nu am sesizat când a început sã clocoteascã apa. Nu mai sunt sigur acum dacã esenþa obiectului este lumina sau descinderea. Cât despre adolescenþã ºi tinereþe. totuºi nu m-am simþit niciodatã plictisit. Mã gândesc sã-i pun otravã în sticluþa cu apã. La birou mã prefac indiferent. Dintr-o fantomã care doar îmi bâzâie deranjant pe la urechi. aºa cã preferam sã cutreier strãzile de unul singur. Mã scufund cât pot în munca mea de termitã. sã trec peste melancolii ºi cãderi. interiorizatã conform unor criterii care îmi sunt necunoscute. Parcã aº fi avut vatã în urechi ºi în suflet. trebuie sã dau ochii cu ea. intram în apã ºi mã scufundam. Filamentele devin fotoni sau invers. E o chestie de gust. Nu existã frunzã. Ãsta e doar unul din episoadele vieþii mele din birou. ªi tot aºa. Mi-am luat sã citesc o carte. aºa cum unora nu le plac pisicile. Nu-s deloc genul prietenos. aºa cã am revenit la melancolia neagrã care mã scosese mai devreme din casã. Sunt disperat. Nici în copilãrie nu-mi amintesc sã fi fost altfel. În zilele obiºnuite pot sã-mi controlez tristeþile. M-am trezit de dimineaþã cu o durere îngrozitoare de cap. Stãteam sub apã pânã aproape de asfixiere. Aº vrea sã zac în pat. Dacã m-ar vedea cineva ar crede cã am luat-o razna complet. trãiesc niºte stãri ciudate. Acum pare sã se mai fi liniºtit. Trebuie sã scap de el. Cãderea ei continuã. Nu au desprins-o vântul puternic sau vreo miºcare violentã. coboarã lin ca într-un vis. Nu va ajunge niciodatã sã atingã pãmântul. Mã aºez. sã o las sã mã îmbrãþiºeze ºi sã mã sufoce. O razã de luminã solarã pare sã o susþinã. apoi ieºeam cu pãrere de rãu la suprafaþã. Azi am fost desigur la birou. Adicã nu e vorba cã aº fi un sãlbatic sau ceva de genul ãsta. dar se pare cã niciodatã suficient de adânc. Peste senzaþia permanentã veneau valuri de durere incredibilã. Trebuie sã dorm însã. sã mã ameþesc ºi în felul ãsta sã mi se parã singurãtatea suportabilã. Iar când vin acasã sunt deja paralizat de tristeþe. ºi sã hibernez pânã a doua zi. Dupã douã înghiþituri am simþit cã mi se face rãu ºi m-am oprit. Când mã doare astfel capul. ea cade. Îmi dau seama cã nu el îmi provoacã ura. Starea asta m-a hãituit toatã ziua. Apoi am scos din dulãpior o sticlã de vin pe care o þineam de multã vreme. face parte din fluxul cotidian obiºnuit. pentru cã mi se întâmplã foarte des. Îmi simt sufletul scrâºnind cu o urã neînduplecatã. Abia dacã-mi mai pot descleºta gura ca sã beau niºte apã. cu ochii lipiþi de formele pe care umezeala le-a desenat pe tavan de-a lungul timpului. La început nu o sesizez. Peste imaginile realitãþii se suprapune imaginea asta. pretind cã nu-mi pasã de toate discuþiile despre cadouri ºi întâlniri. Cam asta a fost cea mai intensã distracþie a copilãriei mele: singurãtatea adâncimii. la birou nu-mi permit nici o clipã de obosealã ori de neatenþie. S-a fãcut atât de târziu ºi tot nu-mi este somn. Bine cã am supravieþuit. Sentimentul cã nu sunt însã decât un prizonier al propriei mele vieþi nu-mi dã pace. Raza o mângâie. Adicã nu aspectul ei. Dupa aceea îmi revin. Nu-s vreun sentimental sau vreun plângãcios. mã uit la peretele din faþa mea. M-am întors plouat ºi dãrâmat ºi cãldura camerei mi-a pãrut o razã de luminã. în vreme ce eu îmi înghit cu greu furia. cuprins de o greaþã care nu era doar fizicã. Nu am cum sã o evit. Cu ochii deschiºi sau închiºi vãd acelaºi lucru. dar zilele astea de sãrbãtoare reuºesc sã mã dãrâme. în partea dreaptã. dar dupã douã pagini am aruncat-o cât colo. Stãteam cu ochii închiºi pânã îmi reveneam ºi-apoi mã scufundam din nou. lumina se rãsfrânge graþios de pe suprafaþa ei verde. încet. Dupã aceea începe sã se contureze ºi sã se impunã. lumina capãtã consistenþa verde a frunzei. nu nisipul sau pietrele ci scufundarea. Acum pluteºte. S-a desprins de pe suportul ei aproape cu bunã ºtiinþã. pe dinãuntru. Acum. Interesant este cã deºi nu-mi amintesc sã fi fost pasionat vreodatã de ceva. Mã ridic în picioare. e insuportabilã.

Pe stradã mã simt stingher. cei care mã dispreþuiesc. pentru cã sunt detestabil. Cei care mã iau peste picior. 35 . inima a început sã-mi batã cu vitezã ºi am simþit cã rãmân fãrã aer. Desigur. am senzaþia cã toatã lumea mã priveºte ºi din cauza asta merg grãbit. ªtiam cã o fac din politeþe ºi nu de plãcere. masculine ori feminine. Cred cã a durat câteva fracþiuni de secundã pânã am înþeles ºi eu ce se întâmplã. nu mã atrage în nici un fel. asta da invenþie. dar nu mã pot împiedica sã mã comport aºa. sã le mai suport prezenþa încã niºte ore la vreo bodegã. Cu excepþia drumurilor pe care le fac pânã la birou ºi înapoi. Pantalonii mei au genunchii lor proprii. Nu am avut deci prieteni ºi nici nu o sã am vreodatã. nu am motive sã plec din cãmãruþa mea. Mi-am propus sã-i fac un compliment când ajung lângã ea. Când am ajuns la casa de marcat am observat cât de lungi erau genele vânzãtoarei. E-adevãrat cã nu prea am bani. Singurãtatea camerei mele. incapabil sã gândesc. cu pãrul anapoda. aºa îngustã ºi neprimitoare cum este. Pe mine scrie cu litere mari ºi luminoase: SÃRAC. cu puloverul destrãmat. Puloverul îmi stã prea lãbãrþat. Când mi-a venit rândul eram deja dezarmat. Mã simt penibil pentru cã mã simt penibil. sã reacþionez într-un fel omenesc. Mã detest. Mi-am înghiþit cuvintele ºi abia am reuºit sã îngaim un «bunã seara» dupã ce am plãtit. Am un pãr ciudat. M-am prefãcut cã mã uit în altã parte. Azi am fost la cumpãrãturi. Aº prefera sã merg la plimbare prin junglã. dar e incredibil cum faptul ãsta se reflectã în tot ce am ºi în tot ce sunt. toþi au dreptate.chiar nu mai este nimic de povestit. fãrã culoare. Mânecile îmi sunt prea lungi. ªi sunt lucioºi. ªtiu cã de fapt nu mã bagã nimeni în seamã. Dar nu de asta i-am refuzat. Cât despre bãuturã. S-a mai întâmplat sã fiu invitat de colegii de birou la o bere. ªi-a ridicat privirea ºi m-a surprins privind-o. cu privirea în jos. Nu prea ies din casã. Pot sã spun fãrã nici o ºansã de eroare cã sunt suma complexelor mele de inferioritate. Pãrul îmi atârnã pe frunte oricât aº încerca sã-l dau într-o parte. Mã pot lipsi de ei aºa cum mã pot lipsi de porumbeii care vin sã mãnânce firimiturile de pe trotuar. acolo m-aº simþi mai relaxat. aproape cenuºiu. Pur ºi simplu nu aveam nici un chef ca dupã ce i-am suportat o zi întreagã. Îmi simþeam obrajii arzând ca focul ºi imaginaþia mi-a fãcut serviciul de a-mi derula poze cu figura mea roºie ºi lucioasã punctatã de coºurile nepermis de întârziatei mele adolescenþe. Apoi am urmarit-o pe furiº. poze cu nasul meu borcãnat. repetând ca un automat miºcãrile alea. Merit sã fiu tratat în felul ãsta. Mi-am cumpãrat pâine ºi niºte conserve de peºte. Stau singur cuc ºi treaba asta nu deranjeazã nici un fel. Chiar nui înþeleg pe cei care se plâng de singurãtate. Îmi doresc sã ies dar nu o fac. e de preferat oricãrei companii. Negre ca ºi ochii. Am plecat de lângã ea cu privirile pironite în vârfurile pantofilor. cei care mã ignorã cu bunã ºtiinþã. Mie îmi este suficient efort sã mã suport pe mine însumi. cã trec aproape neobservat. Mi s-a pãrut foarte tristã ºi obositã. Incredibil de lungi.

Pe copertã. Ciclurile poetice indicã o redirecþionare a mesajului poetic cãtre actualitatea antipoeticã ºi obsedatã de comunicare: 1. Galeria de singurãtate. diminuam valorizãrile ºi semnalam o discontinuitate specificã unui nou început. cicluri si obsesii . s-au mai tras câteva gloanþe ºi cam asta a fost. Deºi iniþial nu am agreat sintagma lansatã de Nicolae Þone. pentru a putea vedea cum s-au transformat cãrþile poeþilor tineri pe parcursul a mai mult de un deceniu. tinde sã se impunã o poezie a ingenuitãþii: simplã. · Andrei Peniuc. convex deformat. Pur ºi simplu apelez la câteva volume reprezentative. Aparenþa este austerã. titlu ºi intertitluri sau cicluri. Faþã de posttextualismul discursiv ºi concentrat asupra realizãrii unei atmosfere simbolice. Copertã neagrã cu fotografia din spate a unui bãieþel parcã închis în ghetou. negru-maron. Pur ºi simplu ne le-am avut la îndemânã. Persistã însã ºi poezia manieristã. 1995 · Daniela ªonticã. pentru cã suntem înfipþi într-o literaturã a influenþelor ºi contaminãrilor. Prin manierism înþeleg conºtiinþa literarã a scrisului. Multe cu gloanþe oarbe.2000 ºi post-2000 Paratext. O torturã a inocenþei. prefeþe. elaborarea migãloasã. . 3. Nu ºtiu dacã Paul Daian îl acceptã ca nepot. somptuozitatea tonului ºi a stilului. pentru cã induce ideea de derivare ºi de oxigenare cu un fluid vital comun. Sincere oglinzi necunoscute. Epoca apostrofãrii cititorului ºi a adresãrii directe. ªi-mi cer scuze cã nu mã voi referi la volumele unor poeþi importanþi. Peniuc poetizeazã febril. cu zãbrele la gurã. Conteazã nervozitatea scriiturii ºi aranjarea în paginã. precum ºi ludicul livresc (în cazul lui Decuble. firul pãrului colectiv. ªi mai e ceva: nu am pretenþia sã fiu exhaustiv sau obedient faþã de clasamentele „canonice”. 1992 · Mariela Rotaru. Pe coperta a patra. mai mult sau mai puþin valoroase. Editura Muzeul literaturii române. Provocarea. Va urma un eseu 36 despre muzele din poezia douãmiistã ºi postdouãmiistã. Dupã o înºeptitã lansare la Vinea. Atac de panicã. Eseul de faþã are în vedere ingrediente paratextuale ºi organizatorice: copertã. Felix Nicolau Se mai poate scrie un eseu despre generaþia 2000 ºi despre ce a venit dupã ea? Pentru cã mi se pare cã plutonul douãmiist este în mare parte trecut în rezervã. discret religioasã. amprentã femininã. În felul acesta. postfeþe ºi consideraþii de pe coperta a patra. Editura Vinea. Editura Pontica. fotografia trunchiului unui copac triramificat. Nu spectaculos. de tip efigie. Mic manual de terorism. Cicluri: Monolog. „generaþia 2000+”. Titlul. a cãrei bazã de lansare ar fi fost editura Vinea. pulsatilã. Arlechini într-o pãdure sãlbaticã. Prefaþatorul o aseamãnã corect cu Magda Isanos. Marin Mincu noteazã „înduioºarea receptivã” ºi anunþã apariþia unei noi generaþii. Deoarece aratã o trecere ºi o escaladare. Poezii comprimate. Congruenþã cu substanþa poeticã. 4. Marin Mincu observã satisfãcut concentrarea „crispatã. chit cã o micã parte dintre componenþii lui continuã sã participe la trageri poetice. e înscris pe o copertã neagrã. Spaime scrise. ªi apelez la toate aceste volume într-o ordine cronologicã. o voce ºi numai una. de exemplu). de la 6:17 la 0:00. Editura Ziua. Copertã galbenã ºi desen minuscul. Anunþã tehnica urmanovianã. scrijelitoare”. Intrã în scenã gruparea tare a cenaclului Euridice. . Peste imaginea lui e suprapus conturul în alb al unui chip torturat. 6. Nu mã încântã prefixarea cu post-. Titlul. Îl întrebuinþez doar ca roatã dinþatã într-un mecanism care urmeazã a fi proiectat. cu o scriiturã dinamicã. cu o prefaþã de Gheorghe Istrate. Actualmente. 2. anexã (despre eminem). Editura Vinea. panicat. precum a volumelor scoase de Editura Universitãþii din Bucureºti. Mai nou. Copeertã mohorâtã. sã ne conectãm. sugereazã distanþa de discursul autenticist. scurtcircuitat despre activitãþile unei zile. Mã voi apleca asupra lor cu altã ocazie. Prefaþã entuziastã semnatã de Mircea . · Debuteazã Teodor Dunã cu Trenul de treieºunu februarie. 2002 · Gelu Vlaºin. însã. mascã de cauciuc. 5. prefete. postfete. fluxul poetic ºi-a schimbat iarãºi albia. în reþea. Autorul manifestului deprimist scrie sacadat. arþãgoase. demn de commedia dell’arte jucatã în decor romantic. 2000+ sau pixelicii mi se pare a se fi retras destul de repede în istoria recentã. Eu mã gândisem la alte adjectivãri – generaþia pixelicã sau chill-out. în vremea din urmã „gãselniþa” mi se pare utilã. Acel + vorbeºte despre valoare superioarã. pe vremea când funcþiona în Sala Oglinzilor de la USR.

2. Copertã maronie cu portret. Un suprarealism expresionist. Un postmodernism poznaº ºi livresc. compoziþie 2. O. de 37 . Sigur de forþa mesajului sãu. atmosferã gloomy. Motouri luate din Biblie. Decuble. Copertã galbenã cu imaginea-afiº a unui actor din Die Another Day. Culoare gri. · În acelaºi an apare Fratele pãduche. Poetul experimenteazã însã diverse formule: de la transcrierea gesturilor simple. Pe copertã: porþiune de piele pe care este scris ROMANIA. saturn devorând unul dintre copii (sic!) sãi”. anuleazã lirismul. Coperta anunþã un spectacol absent. Sau. În volum. Drept cã într-un context cam anchilozat: „ordinea nihilocraticã a apocalipticului”. · Ediþia a doua din Anul cârtiþei galbene a lui Dan Coman. Imagisticã ultra-încãrcatã. În prefaþã. surprinzãtoare. am scris înrudiþi (la a treia spiþã). Editura Vinea. înguste. Pe coperta a patra. Desenele voit infantile ale lui ªtefan Baºtovoi consoneazã cu unele poeme ingenue ºi amuzante. În postfaþa intitulatã Hymenul ºi oglinda. fotografie. Editura Vinea. Moda track-urilor se va perpetua pânã la Gelu Diaconu. Editura Vinea. inspiraþia hibridã a poetului. ca ºi în repetiþiile maniacale (strategice). Soviagny evidenþiazã „complexul lui Narcis” de care suferã poetul. Poeme scurte. Textele nu au titlu ºi sunt grupate în douã strofe pe paginã. 2003 · Rãzvan Þupa – Fetiº. ilustraþii naiv-satirice de Dan Perjovschi. Puþin interesantã. Un recital inteligent de minimalism ºi instantanee erotice delicate. Simboluri ºi scufundãri obsesive în interiorul biologic. o femeie în cizme. ediþia a doua. Urmanov nu recurge la recomandãri critice. Cicluri: 1. Editura Vinea. fãrã conþinut ideatic propriu-zis. Dedicaþie pentru Mariana Marin. Poeme aranjate în paginã pe formula prozei. Nicolae Þone îl declarã pe poet „fiul lui Naum”. portretul lui isambar kingdom brumel. Poezie puternic metaforizatã. · Mihai Vakulovski – Tatuaje. Creaþia lui Constantin Vicã. de Dan Sociu. În spatele ei. · Deschiderile lui Ovia Herbert apar la Editura Pontica. imagini capabile sã-mi pãstreze ochii deschiºi. al cãrei „preºedinte” ar fi chiar Sociu. Fiecare poem se terminã cu îndemnul ca cititorul sã întoarcã pagina. Þone vorbeºte laudativ despre generaþia naºpa. Pe copertele întâi ºi patru. Partea a doua a volumului este alcãtuitã din Bonus tracks. centralã. începutul de statuie. fãrã înflorituri stilistice. N. pânã la ghiduºii textuale. cu o palmã uriaºã pe lateral. Aceeaºi tehnicã intertextualistã cu þintã parodicã. Copertã-colaj roºie cu peisaj gri. sã citeascã mai departe. cu Radu Vancu. Odada. Epicul diaristic. azi toate femeile poartã pulovere roºii ºi 4. separate de un mare spaþiu alb. în centru figurând o stauetã fãrã trãsãturi. Înregistrarea cotidianului este împletitã cu detalii minimaliste ºi cu amintiri filtrate prin obiecte ºi sentimente. alteori persuasiv al manifestului eu sunt poemul utilitar. psihologice creeazã o poezie bizarã. cum s-ar diagnostica el însuºi. Nota bene. Parodie ºi artã poeticã din belºug. Ceva din poeziatorpilã a lui Urmanov se mai simte. 3. 1929. Un neoexpresionism al unui poet înrudit cu Cosmin Perþa. În prefaþã. Poezie cel mai adesea masivã. · A doua ediþie a Paginilor Elenei Vlãdãreanu. curãþate de figuri de stil. Pe coperta a patra. ºi howlet. iar nu înfrãþiþi. Multe poeme lungi ce relateazã la modul acid o biografie cãminist-intelectualã. Pe copertã un desen abstract de Hans Arp. dense ºi figurative. Jonathan Swift. O carte româneascã a plãcerii. ci mesaje fraterne adresate cititorului. Coperta a patra renunþã la abstracþionism în favoarea unei fotografii-colaj: bãrbaþi cu pãlãrii. Copertã albã cu ilustraþie pãtratã. · Anul apariþiei la Editura Pontica a Poemelor Utilitare de Adrian Urmanov. dar invazia barocã ºi secþionãrile introspective. Tehnica ºi sinceritatea frustã a intimitãþilor biografice sunt remarcabile. Violenþa copertei pop este contrazisã de tonul uneori patetic. construitã pe o semioticã a obsesiei ºi a laitmotivelor. plus o maºinã de scris dispusã pe verticalã. reflectând. voit prozaice. Editura constãnþeanã începe sã realizeze importanþa elementelor paratextuale.Ivãnescu. aºadar. Editura Vinea. Pãrtaº la faptã cu eclecticul Gabriel H. Pufos ºi mecanic. negativul primei coperte ºi filmul cu pozele autorului în bibliotecã (unde altundeva?). Retorism ºi pozã. Pe coperta întâi o cucoanã pretty spooky. în centrul cãreia se aflã o bulinã roºie. Vigoarea acestei poezii îºi are sursa în sinceritate. un decor industrial realizat în sepia. Coperte Art-Nouveau. gen The Simpsons. Se repetã obsesiv cã textele din carte nu sunt poeme. Poeme cu muniþie biograficã. respectiv goia. 2004 · Mihai Vakulovski. Claudiu Komartin ºi. · Denisa Mirena Piºcu. de Aurel GheorghiuCogealac. · Debuteazã în volum Claudiu Komartin cu Pãpuºarul ºi alte insomnii. oarecum. Poeme lungi. Textele sunt întrerupte prin intercalarea de reveniri ºi intervenþii ale martorilor de la paginile anterioare. Editura Vinea. Editura Vinea. care urmeazã sã aparã la Editura Vinea cu Anti-poeme. deºi modernã ca aspect. patos ºi compãtimire. fragment de nud feminin ºi o fetiþã mulatrã. Boris Pilniak etc. Montaj Constantin Vicã. dar încãrcate de semnificaþie. pe alocuri. cu decolare din cotidianul burlesc adesea. Tot acum criticul introduce categoriile apocalipticului ºi a simulacrului. ciorapi cu jartierã ºi chiloþi. Copertã neagrã cu patã albã. citez: „mondrian. cineva a greºit scara. 1857 – prin montaj s-a aplicat pe acesta chipul poetului dan sociu. am intrat în corpul iubitului meu. Editura Vinea.

când cãznit-gravã. Cele mai reuºite poezii sunt cele despre unghii – laitmotivul aduce o oarecare claritate. eu sunt diana ºi sunt colega ta de camerã. În postfaþã. fermecãtordiminutival ºi plin de sevã. Editura Vinea. Unul dintre cicluri se intituleazã Cântece pentru Linalin. Copertã albã cu un contur lateral gri. Editura Vinea. Poeme locvace. Copertã elegantã – combinaþie galben-maron ºi foto cu pat cu baldachin pe malul mãrii. bani pentru încã o sãptãmânã.c. Figuraþie absurdã ºi titluri nãstruºnice: Week-end cardiac. Texte cu semnificaþie pulverizatã. ediþia a doua. Copertã cu autorul ºezând. Pe coperta a parta. Editura Vinea. Un expresionism sedat. naughty. Unele grupaje de versuri conþin imagini fine ºi surprinzãtoare. nedeterminat. 1982: trei mâini cu pete galben-maronii pe un fundal împãrþit în zone brune cu modele diverse. cu atmosferã încãrcatexpresionistã. . 2006 An bogat în apariþii „de succes”. · Dan Coman – Ghinga. · Cosmin Perþa – Santinela de lut. Poeme de categorie semi-grea despre durere. Totodatã. Modernitate neconcludentã pentru conþinut. Jucãria mortului. doar cã mai bine strunit. Textele au ca laitmotiv o tinereþe apaticã. altele lente.notaþie rapidã. Satirã ºi introspecþie care urcã rareori pânã la pregnanþã. Perfectã anticipare a poemelor apãsãtoare. Editura Vinea.. autorul simte deja nevoia antologãrii. Motoul: „fãrã nicio ºovãialã. Poeme fãrã titlu. Urmanov. Autoarea. · Tudor Creþu – Obiectele oranj. într-adevãr. Editura Vinea. când plictisitoare. generând acþiuni stranii. Editura Vinea. Un underground înrudit cu cel al lui Leac. Coperta de Lavinia Rãican – desen umplut cu nuanþe de portocaliu al unor coloane dorice suprapuse unui fundal haºurat. · Dumitru Bãdiþã – Unghii foarte lungi ºi cumsecade. care nu fac decât sã arate câºtigul de personalitate. Poezii foarte scurte. Editura Vinea. nevroticã ºi totuºi cu mesaj decis. Motiv specific ºi lui Teodor Dunã. Editura Vinea. dar sugerând maternitatea. Urmanov se minuneazã de naturaleþea scriiturii ºi o adjudecã pe autoare generaþiei douãmii. Ordinea încearcã sã mascheze haosul. ºuvoi lexical. · Diana Iepure . Perilous Night de Jasper Johns. Scriiturã alertã. · Ruxandra Novac – Ecograffiti. dezumanizat. cu secvenþe memorabile.Liliuþa. moarte. Încep lucrãrile la cultul unei personalitãþi ce va funcþiona ca un fetiº printre congeneri. Este reprodusã ºi postfaþa lui O. Editura Vinea.. Nimigean la volumul borcane bine legate. Volumul îºi are originea în programul de creative writing de la mãnãstirea Râºca. pe care figureazã o uºã ºi o porþiune de perete pe care este fixat un tablou: adolescentã pe w. Pe copertã. Impresie de mister terifiant. cu chiloþii roºii traºi între genunchi. · Constantin Acosmei. Postfaþã de A. aceastã carte mi-o dedic mie”. notaþii rapide ale unor gesturi cu deschidere simbolicmetafizicã. aºa cã include poeme din volumul Borcane bine legate. Citadin ameninþãtor. O dovadã cã se poate scrie profund fãrã cuvinte pompoase sau gesticulaþie pateticã. când inundatã de strategii inteligente ori patetice. Eleganþã nerelevantã pentru poeme. tragicomice ºi cu poantã la final multe dintre ele. Cadavre exquis. dupã o fotografie de Gottfried Helnwein. chiar dacã literalã. Poezie îmbibatã de feminitate. Multã poeticitate. Intenþia revelãrii ºocante a vieþii de budoar este evidentã. anunþând înclinaþia orficã a autorului. care înregistreazã Genealogiile poetei ca fiind o parafrazã la arta Fridei Khalo. · Diana Geacãr – bunã. Ciclul relatãri aduce aminte de poemele în prozã ale lui Baudelaire. 2005 · Andra Rotaru. Copertã neagrã cu chip bleu de copil cu ochii închiºi – realizare a lui leon wahl. Poemele sunt. notã bio-bibliograficã (deºi ea este consideratã doar biograficã) elaboratã. Minimalismul transformat în surprizã. Nimic din violenþa ºi rusismele contondente ale altor tineri scriitori basarabeni. deci mai expresiv. ilustraþie de Cãtãlin Furtunã: picioare în mers ºi desen tehnicizat. în timp. Imagini abstracte ºi hibride. Pe copertã. cu complimentele de rigoare. Radu Vancu considerã poezia aceasta „o broderie monomaniacal de migãloasã”. Editura Vinea. dirty. Copertã albã cu mãnuºã de damã din piele. complicate. unde se pomenesc „caratele vocaþiei” ºi se fac apropieri de Villon. mai puþin carnavalesc. Mesajul sumbru al copertei nu este în totalitate susþinut de conþinut.. pe lângã claritate ºi un imaginar geometric. A. 38 scurtcircuitatã de versuri interogativ-apocaliptice. pictura naiv-alegoricã a lui André Breton ºi Valentine Hugo. Rimbaud ºi Mihai Ursachi. basarabeancã stabilitã în România. Un fel de dans macabru ºi narcisist între feminin ºi masculin. obositã. feminitatea. Titlul reprodus cu litere oranj. infuzate de o anxietate deghizatã în lehamite ºi inteligent regizatã. · Bogdan Perdivarã – kilometri de pivniþã. La sfârºit. Live în bucãtãrie. De uºã atârnã un sutien negru. Exemplu de scriiturã programaticã. neomiþând nici mãcar lecturile în cenacluri ori proiectele scriitoriceºti. Artã a inteligenþei demonstrative ºi a eficienþei. Expresionismul se accentueazã prin cultivarea apariþiilor pregnante. aduce pe scenã enumerãrile în dulcele limbaj românesc de dincolo de Prut. Într-un pat sub cearºaful alb. suferinþã. Pe copertã. Amuºinarea tabuurilor sexuale ºi cochetãria jucãuºã aduc o respiraþie nouã în poezia tânãrã. Firescul dialogat al titlului este susþinut de coperta în nuanþe de verde.

Titlu ludic. Importante mi se par. În prefaþa elaboratã. Cicluri cu nume expresive: Ochii mei sunt întotdeauna mai mari. care recomandã volumul în termeni jucãuºi. Poezie de elongaþie medie. pentru alþii un exemplu de armonie ºi ironie finã. Coperta: douã avioane masive ºi paraºute proiectate pe un cer gri. probabil. · Olga ªtefan – Toate ceasurile. · ªerban Axinte – Lumea þia ieºit aºa cum ai vrut. o prezentare cu mulþi giranþi. Reverse Cycle. disperat ºi pretins dezabuzat. albastru-maron. înþesatã de interogaþii dureroase ºi de metafore hiperbolice. în timp ce Marius Chivu reþine „senzaþia unei indiscreþii platonice”. fotografia full-size a chipului poetei. Reuºitã întrepãtrundere a elementelor paratextuale cu cele textuale. Nici nu era o sarcinã dificilã în cazul de faþã! Coperta a patra e scrisã de Robert ªerban ºi Daniel Vighi. · Eugen Suman – Arcuri electrice. reverberantã. Poeme de o discursivitate simpaticã. De la boschetari la lecturi sofisticate. Violenþa se descarcã în vibraþie. Tobele fricii. În prefaþã. Poeme de strânsoare clasicã. desculþ. Editura Cartea româneascã. · Robert ªerban – Cinema la mine-acasã. dorind. Dupã introspecþia sociofobã ºi menstrualã douãmiistã. Splendidã poezie rapid-nervoasã a copilãriei buclucaºe ºi a adolescenþei ghidate de sfaturile pragmaticdomestice ale mamei. Biografismul de homeless este sprinten dialogat. Pentru unii o artã demodatã. Copertã oranj cu fragment de nud culcat. Formele care ne cuprind. Excelentã reflectare a conþinutului. disperãri ºi sentimente. vestind chill-out-ul citadin. aºa cum va face ºi Decuble. în care niciun vers nu este superfluu. ce se lumineazã chiar în centru. · Robert Mândroiu – Efectul de peliculã. Editura Vinea. mixaj pe vinil. Susþine imagistic titlul. Editura Vinea. contemplativvagantã. un fragment dintr-o acuarelã a Marianei Codruþ reprezentând chip stilizat. Poezie cu retoricã spasmodicã. Specificul este dat de un titlu: instantanee cu gesturi dezordonate. derutantã. Ultimul cântec al majordomului. de imaginar compensatoriu. fotografia autorului aºezat. O joacã ce poate obosi prin exces de þopãialã livrescã ºi înºiruire de replici pe alocuri fadã. sã ne bage în ceaþã. cu degradeuri ºi o „rupturã cusutã” prin care se vede un text în englezã. · Vasile Leac – Dicþionar de vise. a fetiþelor ºi puºtoaicelor. cu ochi mari. probând mariajul calculat cu lumea literarã. cu o fetiþã îmbrãcatã în roºu ºi galben. no surprise). însã. studiatã. cu grafica pattern a editurii ºi cu o ilustraþie de Mihai Zgoboiu: un cinema vechi. · Lavinia Bãlulescu – Lavinucea. tehnica accelerãrii imaginilor clare. O confruntare masculin-feminin având minimã legãturã cu creaþia poetelor congenere. Patos de garsonierã. Pe coperta a patra. Pe coperta a patra. O copertã jazz. rafinatã în neglijenþa ei. versuri de melodii ºi intertitluri nuanþând tema din titlu (bitter times. Editura Vinea. revalorificând cotidianul. Un puzzle gen Miró. Titulatura cu conotaþii optice este susþinutã de o copertã bicolorã. Un expresionism baroc în care sunt vãrsate senzaþii. totul inundat caravagesc de un clarobscur indigo. explodeazã poezia ingenuitãþii. gen Billy Collins. Nimic agresiv literar sau demonstrativ. Dar volumul mai este însoþit de aprecierile lui O. Destul de adevãrat. Nicolae Manolescu o considerã o „poezie spiritualã”. frici. Editura Vinea. nepretenþioºi. Din nou copertã elegant monocromã (albastru). Coperta întâi: chip de pãpuºã cu ochi mari ºi mânuþã la gurã. Poezie maturã. Florin Lãzãrescu ºi Liviu Antonesei. apocalipsã. Notaþie rapidã. execuþie Egon Schiele. Pe copertã. Pe coperta a patra. Editura intrã în faza copertelor acoperite de pozaportret a autorului.· Vasile Leac – Seymour: sonatã pentru cornet de hârtie. neîmplinitã. Titlul este autoironic ºi anunþã tematica paternitãþii sinucigaºe ºi pe cea a nou-nãscutului paricid. Copertã albã cu un detaliu dintr-o picturã a lui Adrian Sandu. când minione ºi mizând pe constatare sau panseu. epitetele care nu creeazã confuzie ºi constatãrile tragice fãcute într-un limbaj candid. lejerã. · Adrian Urmanov – Sushi. Trimitere finã ºi contradictorie la un conþinut poetic melancolic ºi marcat de o feminitate lezatã. Încadrare picturalcriticã pertinentã a unei poezii dramatizate la modul melancolicbuclucaº. Copertã albastrã. Editura Cartea româneascã. adesea terminate în poantã. Denis Mironescu face referire la nouãzeciºti. În plãmânii mei ca într-un uter cãlduþ. înþelepciune ºi „frumoasa poezie”. · Cristina Ispas – fetiþa. Octavian Soviany vorbeºte despre „introspecþii autiste” ºi despre exorcizarea morþii. Pe copertã. O inteligenþã ieºitã din mantaua inteligenþei de tip sociu. Aºadar. Poeme când discursiv-biografice. o acrobatã sexi ºi un contur de Chaplin. Editura Cartea româneascã. Moda momentanã pe site-urile literare se concretizeazã în volume: titluri în englezã. Interlocutor liric: Demian. Formele de sub piele. Editura Cartea româneascã. Editura Vinea. Nervozitatea versului ºi jocul antonimic mântuiesc incertitudinea terorizantã a mesajului. Nimigean. Editura Vinea. ºi rezemat de un perete de faianþã. ediþia a doua. Corect ºi complet. 2007 · Ioana Bogdan – Anumite femei. 39 . un fragment din Lucrãrile în verde de Simona Popescu. Rezumatul plastic al conþinutului este precis. de la care autorul va împrumuta epitetul „ataºant”. Noaptea sângelui. O înþelepciune amuzatã. fiinþã de jurnal.

Scriiturã adesea limpede. Coperte negre. puþin prea afectatã în imaginile propuse. 2008 · Carmen Dominte – tu cu viaþa ta pe bancheta din faþã. Coperta a patra este integral acoperitã de fotografia-portret a autoarei. . Al. În acelaºi timp. Critica sau supraliciteazã jargonul tehnicizat sau evidenþiazã doar trãsãturi la modã din dorinþa de a zãmisli generaþii. roºcate. rezultând apariþii pitoreºti. Alexandru Cistelecan o considerã „o a doua fascicolã” a primei cãrþi. spectaculosul patetic al formulãrilor. · Daniel D. de „dramã live”. Corpul de literã mic ºi înghesuit contribuie la impresia dezolantã. Pontica încearcã sã se descurce cu mijloace modeste ºi face faþã onorabil. iar Simona Popescu este încântatã de recuzita aparþinând trecutului comunist. ca artefact. oricum. limitatã. În acelaºi an. Biografismul nepretenþios se predã treptat în faþa montajelor metafizice ori suprarealiste cu focoase parabolice. povestioare de liceu separate prin texte scurte ce valorificã simbolic obiecte triviale. Strategii vechi: tãierea versurilor cu slashuri. însã. Poeþii încearcã alte metode de promovare a cãrþilor lor ºi nu se mai sudeazã atât de uºor în grupãri. Vinea este cea mai cãutatã editurã de poezie. aici au apãrut cãrþi în ediþii luxoase. Artã simpaticã. Economia de cuvinte ºi. portocaliu. Distincþie fãrã destin. Nu e vorba doar de atât. shase etc. Persistã deocamdatã prea multã retoricã ºi literaritate. singurãtatea. O tristeþe fãrã crispãri. eu cu moartea mea pe bancheta din spate. Editura Vinea. Poeticã a negaþiei. Copertã cu chenar negru securizând un dreptunghi alb. Lentoarea relatãrilor nepretenþioase este feliatã de cuþitul unei brevitãþii studiate. elegantã. Cistelecan consemneazã „coerenþa sintaxei biografiste” ºi „stilul minim”. Deºi o editurã micã.Editura Vinea. Titluri dominate de sh: sushi. aerisitã. maronii. semn cã generaþia 2000 a ajuns capitol de istorie literarã. Marin nu înseamnã o întoarcere cu cincisprezece ani în urmã. În prefaþã. Poetul este obsedat de douã muze: ciudata ºi alunecoasa Oona versus revigoranta. Traumele copilãriei sunt înregistrate cu candoare. Titlul. însã. cu un pas înaintea poeziei propriu-zise. poetei îi plac subiectele adânci: religia. Editura Vinea. albastre ºi negre. Nicolae Þone peroreazã cu avânt despre „talentul sãu aproape neverosimil”. resemnat distinsã. mult mai înneguratã. Vinea experimenteazã ºi trece prin diferite faze. Cãrþile de poezie editate aici sunt deja marcã înregistratã. de cele mai multe ori. Ce se deduce din aceastã poveste despre cartea de poezie din 1992 pânã astãzi? Editurile au învãþat sã-ºi „ambaleze” mai bine produsele. Pe copertã un montaj gri. dacã puritanismul copertei de la volumul lui Daniel D. conferã forþã. totuºi. cu fereastrã zãbrelitã. Editura Vinea. poeta publicã la Brumar cartea micã. O anumitã fineþe a notaþiilor. Introspecþie sâcâitoare. Concluzia? Cartea de poezie aratã altfel azi. Ediþiile de autor au propulsato în fruntea topului. Mircea Cãrtãrescu o vede ca pe o nouãzecistã întârziatã. deºi afectatã în jocul de scenã. Poezia ei nu este însã atât narcisiacã. de penitenciar. Brumar experimenteazã ºi ea. Imagistica este acum. Mici parabole ingenue cu efecte speciale spre final. Editura Cartea româneascã mi se pare a folosi cel mai judicios elementul para-textual. Fostele programe ºi manifeste din deschiderea unor volume au fost înlocuite cu un aparat critic care. Mulþi dintre ei au încercat sã-ºi recupereze cãrþile mai vechi. Marin – aºa cum a fost. · Svetlana Cârstean – Floarea de menghinã. În prefaþã. e scris sub forma unui P. Editura Vinea. · Aida Hancer – Eva nimãnui. Coperta întâi – litografie de Alexandre Garbel: un abstracþionism naiv executat în tuºe crem. cu funcþie precisã. cu menghine verzi pe un fond alb. Problematicã asemãnãtoare cu cea a Cristinei Ispas. Imagine aerisitã. Poezia bancului de lucru mizeazã pe un biografism adolescentin cu actori de acum douãzeci de ani. Autorii intrã ºi ei în jocul editãrii. moartea. ºi atmosfera poemelor nu se îmbâcseºte. Tranzitivitatea beneficiazã în lumea literarã de la noi doar de o condiþie de tranzit. Editura Cartea româneascã. Copertã albã. deºi fragila Ofelia. repetiþii ºi declaraþii. Mai sunt ºi laudele vulcanice. Ceea ce nu înseamnã cã módele poetice ar fi dispãrut. Adjectivãrile nu plictisesc. fãrã patimã. mi se pare. cât tributarã unei 40 retorici à la Komartin. reeditându-le. creeazã confuzie. destinate bibliofililor. Propriu-zis. intenþie de persuasiune. strunitã înainte sã devinã revoltã. ªi formatul cãrþilor de la Brumar se modificã fãrã încetare. Poeta este originalã prin dispunerea versurilor în tipar de scenariu. Mã întreb. Copertã cu chipul în zoom-in al autoarei. uneori. Copertã azurie. Cartea româneascã de poezie. adresare nemijlocitã cãtre cititor. care nu fac decât sã dividã cititorii în devoþi ºi contestatari pãtimaºi. Tot o poezie a ingenuitãþii trucate. totuºi. filtrate printr-o nostalgie muzicalã. Impresie inexplicabilã de sinceritate. · Ofelia Prodan – Elefantul din patul meu. Chiar ºi aºa.

mai ales în comerþ: intensificarea relaþiilor cu un cerc mai larg de state. un poet german clama. de la conturarea lor zonalã. muntenii ºi moldovenii s-au vãzut beneficiarii unor neaºteptate circumstanþe 41 Evenimentele proprii istoriei fiecãrui popor nu izoleazã pe niciunul. va înscrie în conºtiinþa tot mai multora. pe drumul ce l-am putea defini. privite în medie. încã nenumite nici pe departe astfel. Camil Mureºanu decesul Imperiului Roman de Apus. în unitãþi statale separate: Transilvania. continuitatea vieþuirii pe teritoriul genezei sale. ideea de unitate a poporului. Împrejurul arcului carpatic vieþuia. lumea s-a îndreptat cãtre structurarea ei în cadre de omogenitate superioare celor lãsate moºtenire de confruntãrile dintre popoarele migratoare (unii prefer sã le spunã „barbare”. în apusul continentului european. hotãrât aduse la ordinea zilei de revoluþiile din 1848. cel puþin a segmentelor ei mai avansate. „O întâlnire cu Destinul”. ci îl integreazã fluxului fenomenelor generale de pe plan universal. Din apanaj al unor privilegiate elite intelectuale. treptat. în secolele XVII-XVIII cronicarii moldoveni ºi munteni au intuit câteva idei ce vor prezida la configurarea unei noi calitãþi a istoriei noastre. în mãsura în care societatea este mai evoluatã. însã divizatã de împrejurãri neprielnice. state naþionale. din toate naþiile. dupã cum sugereazã grabnicul ºi tragicul ei sfârºit. timp de un mileniu. în ambianþa amintitã: „Pe umerii mei puternici ºi largi. întâlnit aproape peste tot în Europa. cât al unui „stil” de aºezãmânt politic. Astãzi ea se înfãþiºeazã ca proces supranaþional. La mijlocul veacului al XIX-lea dezvoltarea poporului nostru atinsese un nivel relativ apropiat celui al societãþii europene. an dupã an. ci a constituit o dimensiune progresivã a istoriei omenirii. În secolul al XVIII-lea învãþaþii ardeleni au cristalizat acestei idei într-o veritabilã doctrinã a revendicãrii de drepturi politice ºi sociale. proceselor integratoare alimentate de factori economici. O generaþie de vizionari. Într-una din rarele clipe generoase din istoria lor. Înfãptuirea actelor generatoare ale acestora s-a vãdit. Neîmplinirea temporarã a þelurilor revoluþiilor de la 1848 a accentuat o fazã nouã a luptei politice româneºti pe o cale ce promitea succesul ei. propovedaniile „ªcolii Ardelene” au devenit. de la o realitate constatativã. Se mai afirma însã ºi o atmosferã de liberalizare. am zice cã ele o vor îndruma. dupã . ca valenþa unei necesitãþi ineluctabile. a poporului. uitându-se cã aglutinarea unor mari colectivitãþi în state ºi în aºa-numitele „naþiuni” a fost ºi ea o etapã a unui fel de globalizare zonalã. port pe Isus al vremii de acum”. Fapt dovedit de avântul maselor în revoluþia de la 1848 – pe strãzile Bucureºtilor. Sunt cadrele ce se vor numi. crezul unor pãturi din ce în ce mai largi ale poporului întreg. mai lucizi ºi cu orizont mai întins decât acela de cu un secol înainte. vorbitã pe ambele versante ale Carpaþilor. ºi ca atare eroicã. impusã de monopolul otoman. actuale timpului aceluia ºi celui viitor. Prematurã. inspirat. Pe calea unei „preglobalizãri”. nu prea depãrtatã ºi încã nu îndeajuns de clarã pentru contemporanii sãi. al abilitãþii diplomatice în folosirea unei eventuale conjuncturi internaþionale favorabile intereselor principatelor. Nu era semn de vreo particularã incapacitate a creativitãþii de organizare. În evoluþia poporului nostru. în îmbrãþiºarea treptatã a spaþiului central ºi sud-estic al vechii Lumi. o entitate istoricã dintru începuturile sale unitar conturatã. pe câmpia de lângã Blaj. pregãtindu-l spre ascensiunea pe treapta istoricã susþinutã de ambianþa spiritualã a Europei de dupã revoluþia francezã ºi rãzboaiele napoleoniene. unitatea – evidenþiatã de limba cu rezonanþe latine. de presiuni externe. penetrând încorsetarea de secole. Aceste idei erau: originea comunã. de modernizare în viaþa politicã ºi socialã. Era calea din care se deschideau mai multe drumuri: al întãririi forþelor interne susþinãtoare procesului de modernizare. „Globalizarea” nu e o invenþie a ultimelor decenii. Deºi nu le-au înþeles deplin. ºi nu chiar fãrã temei). Printre mulþi alþii. din vremuri de demult. Elementele acestei dezvoltãri se întrevedeau în economie. Moldova ºi Þara Româneascã. în Munþii Apuseni. politici ºi de conºtiinþã colectivã. Ca un nou sfânt Christofor. El a cedat locul.150 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR Un nume nou în istoria lumii: România Acad. strãveche. fusese acþiunea lui Mihai Viteazul. mai bine pregãtiþi politic. o aspiraþie cãtre instaurarea domniei Legii.

dar. Cine însã defineºte mãrimea unui “erou naþional”? Cine ºi ce anume îl aºeazã în conºtiinþa oamenilor? Mai mulþi factori par sã ne influenþeze. Era Alexandru Ioan Cuza. ca domnia Ta sã fie una cu totul de pace ºi de dreptate. a izbândit în înãlþarea pe un singur tron. fii Domn cetãþean. prin discursul rostit atunci de Mihail Kogãlniceanu – o paginã antologicã absolutã a retoricii ºi a zugrãvirii perspectivelor progra-matice fundamentale ale istoriei noastre. s-ar pãrea cã acest clasament mediatic se potriveºte destul de bine mentalului colectiv (dacã acest 42 termen chiar poate descrie o . Cu toate piedicile. Desigur.. izvodite de trei mari puteri vecine. [. fii bun. fie massmedia (aniversãri. o fiinþã politicã nouã pe harta lumii ºi care se va numi – pentru totdeauna în viitor –. Fã. Interese. zise divanuri ad hoc – organe consultative prin care s-a exprimat în auzul ºi în respectul Europei voinþa de unire politicã. altfel spus tocmai acele elemente de esenþã cronolgicã care configureazã cel mai bine panteonul unei naþiuni). Pe de altã parte. uneori perfide. dintre Carpaþi ºi Dunãre. „pânã când” – parafrazãm noi – pe acest pãmânt o asemenea paginã se va mai scrie o datã. de cauza naþionalã românã. curentul înnoitor al opiniei publice din Moldova ºi Muntenia a înlãturat pe rând obstacolele. dar totuºi patru locuri mai sus decât Nicolae Ceauºescu. sã mai putem ajunge la acele timpuri glorioase ale naþiei noastre. Nu e de prisos nicicând a evoca momentul alegerii sale ca domn în Moldova. Nu uita cã dacã 50 de deputaþi te-au ales Domn. „Ape vor seca în albie . fii. Mihai Viteazul sau Mircea)..favorabile. împacã patimile ºi urile dintre noi ºi reintrodu în mijlocul nostru strãmoºeasca frãþie. douã locuri dupã Ion Antonescu. O însemnatã solidaritate a reprezentanþilor în adunãrile elective ce au urmat nemijlocit. Fii simplu. nimbatã de aceeaºi aurã: Alegându-te pe tine Domn în þara noastrã. fãþiºe ori insidioase. jubilee. Mãria Ta. a scris inspirat. ca prin dreptatea Europei. omul epocii: fã ca legea sã înlocuiascã arbitrarul. fie reperele din imediata vecinãtate (nume de strãzi.] Fii. chiar dacã elevii se intereseazã puþin de prezentarea puþin interesantã adesea a profesorului (în fapt. o Doamne. Alexandru Ioan Cuza s-a clasat pe locul opt. probabil cel mai util mijloc de propagare s-a dovedit manualul ºcolar. istoria nu poate fi evitatã În 2006.. prin dezvoltarea instituþiunilor noastre. monumente sau “botezarea” unor instituþii publice). personaj înþelepþeºte ales. a aceluiaºi domn. O influentã „partidã naþionalã” s-a format în ambele Principatele ºi în emigraþie. întrucît cumula o anume tradiþie de patriotism nobiliar al familiei sale cu poziþia unui revoluþionar moderat de la 1848 ºi cu acelea a unui protestatar curajos împotriva încercãrilor de denaturare a alegerilor pentru divanurile ad-hoc. ele însele în curs de unificare politicã. Urechea ta sã fie pururea deschisã la adevãr ºi închisã la minciunã ºi linguºire. Un rãzboi internaþional – numit al Crimeii – a blocat protectoratul opresiv din partea Rusiei þariste ºi a slãbit veleitãþile de amestec al Austriei în spaþiul astfel degajat.. nu altfel decât: „România”. în Occident. spre exemplu. precum Dacii. însã ai sã domneºti peste douã milioane de oameni. fã ca legea sã fie tare. Cuza ºi Unirea de la 1859: 150 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR Istoriile au nevoie de eroii lor Florian Kührer categorie anume) al românilor. cu meritatã adresã. ca domn. Mãria Ta. Ca ºi dânsul. iar tu. cu ocazia campaniei Mari români (TVR 1). militând pentru necesitatea ºi iminenþa unirii celor douã þãri extracarpatice. când Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împãratului din Bizanþ cã Moldova nu are alt ocrotitor decât pe Dumnezeu ºi sabia sa! În aceste cuvinte ale lui Kogãlniceanu era cuprins tot ce era esenþial pentru viitorul þãrilor. filmele istorice ispiratoare. Porþi un frumos ºi scump nume: numele lui Alexandru cel Bun . În acest context. El a ºtiut asimila ofertele unei instituþii moderne – adunãrile extraordinare. George Cãlinescu. pentru speranþele poporului. prin simþãmintele Tale patriotice. dar. trebuie sã ne îndoim în mod serios cã aici avem de face cu criterii obiective. în nici o þarã cu un sistem ºcolar naþional. noi am voit sã arãtãm Lumii aceea ce toatã þara doreºte: la legi nouã om nou. fie arta ºi “cultura” (adicã. Erau speranþele ce luminau.”. al ambelor þãri... fii bun ºi blând: fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toþi Domnii trecuþi au fost nepãsãtori sau rãi. uneori brutale. au apropiat Franþa ºi statele italiene. acum o sutã ºi cincizeci de ani. mai sincere sau mai calculate.

Atributele poporului român. a subliniat aceastã direcþie la nivelul generaþiei 1848. ci ºi un mijloc foarte binevenit de control al statului (fie cã este vorba de un regim autoritar.de vreun cetãþean). În aceste condiþii.). locul 7. Almaº prezintã domnia lui Cuza drept o etapã importantã în dezvoltarea României. a permis aplicarea. de la limbã la tradiþii. în pofida duratei ei scurte. Prin aceastã exegezã istoricã. cu unirea Þãrii Româneºti ºi a Moldovei. Se imagineazã o divizare artificialã a celor trei provincii româneºti. fiinþa sa naþionalã. unitatea statalã. la discursul naþionalist. “Viitorul naþional”. care se leagã de un eveniment prezentat ca monumental. ca “boier mic” este desprins de “boieri” (“boierii mari”) ºi i se acentueazã legãtura cu burghezia. la competiþia amintitã). Deja Petre P. Panaitescu. De aceea. Gheorghe Georgescu-Buzãu ºi Aron Petric. Teritoriul. îl interpreteazã pe Cuza în conformitate deplinã cu teleologia materialismului istoric. Anii domniei lui Cuza sunt definiþi drept luminoºi. Unirea trebuia astfel sã readucã lucrurile la starea lor primarã (ºi naturalã). mutaþiile considerate ca fiind relevante ºi fundamentale. sunt astfel împinse complet de aceastã “istorie tare” în plan secundar. Manual pentru clasa a XI-a. par sã vinã fãrã modificãri din vremea etnogenezei încheiate încã în antichitate. Astfel personalitãþile nu stau niciodatã singure în cosmos ºi istorie (cf. el. Raporturi politice moderne sunt proiectate fãrã ocoliºuri asupra secolelor precedente. Manualele din perioada stalinistã-internaþionalistã a lui Gheorghe Gheorghiu Dej ies din aceastã schemã. lui Mihail Kogãlniceanu ºi altor luptãtori pentru unire ºi reforme democratice. fie ºi ea parþialã. este tematizatã problematica socialã ºi subliniatã componenta naþionalã. Îmbunãtãþirea socialã ºi emanciparea naþionalã stau de acum umãr la umãr. Mihail Roller (1908-1958). în funcþie de interpretarea doritã. Cuza marcheazã trecerea de la ordinea feudalã la cea capitalistã. În egalã mãsurã. Din aceastã cauzã. Manualul marcheazã trecerea. Mircea Eliade.. a programului revoluþionar de la 1848. La un an dupã preluarea puterii de cãtre Ceauºescu a apãrut Istoria României. fie de unul democratic. începutã deja în ultimii ani ai guvernãrii Dej. Îi sunt atribuite interese comerciale datoritã cãrora s-a sprijinit pe elemente ridicate din aceastã pãturã. educaþia obligatorie nu este doar o binecuvântare pentru populaþie. acel teritoriu pe care poporul român s-a format ºi pe care are dreptul sã-l revendice. statul ºi naþiunea trebuie sã se acopere reciproc. Ceea ce fusese împins de Roller în plan secundar. O constantã a structurii semantice construite în jurul figurii lui Cuza ºi a unirii de la 1859 este “indicatorul” spre Marea Unire din 1918. din anii 1940.. poporul i-a purtat o frumoasã amintire domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cele trei Þãri Române îºi fac apariþia. Ei continuã ideile anului 1848 ºi programul unionist. Manualul a fost reeditat tale quale în 1990 ºi 1991 ºi astfel figureazã deopotrivã la începutul ºi la sfârºitul istoriografiei realsocialiste ºi pedagogice din România. cauzatã de condiþii interne ºi externe. care l-a rândul sãu atrage dupã sine. este menit sã susþinã construcþia. aºa cum o formuleazã relativ criptic Roller. de Dumitru Almaº. Acesta transmite astfel idei (ideologii). anul 1918. Naþionalismul românesc este adus la apogeu ºi trebuie potrivit în formele realismului socialist. În cazul lui Alexandru Ioan Cuza este în acest sens vorba evident de unirea Þãrii Româneºti ºi a Moldovei din 1859 ºi de “chipul” ei în manualele ºcolare. care. în a sa Istoria Românilor pentru clasa a VIII-a secundarã. Noi aspecte ºi termeni sunt aºezaþi în relaþie cu unirea de la 1859. ci în cadrul unui complex naþional. este readus în prim plan: unirea de la 1859 o prefigureazã pe cea de la 1918. ai cãrei protagoniºti realizaserã cã unirea tuturor românilor nu se poate realiza încã ºi s-au mulþumit. Continuitatea devine cheie istoricã ºi lozincã de luptã politicã. care trebuia împlinit. al unei mari istorisiri naþionale. punând bazele României 43 . “istoricul oficial” ºi redactorul manualelor din acea perioadã.“ Manualele din anii 1970 ºi 1980 ne oferã imaginea deplinã a ceea ce începuse în 1966 ca trend. fie de unul care sã le combine pe ambele. pe moment.

Doar în manualul coordonat de Iulian Cârþânã a primit Cuza unor compartiment special. exista o anumitã diversitate în istoriografia pedagogicã. Aceasta este o imagine foarte bine ancoratã prin manualele ºcolare în memoria colectivã. trebuie amintit Mihail Kogãlniceanu. În timp ce în Apus politica s-a adaptat (a trebuit sã se adapteze) modelului capitalist. Pe scurt. care au contribuit la modernizarea României. antecamerã a socialismului ºi comunismului. cel mai de aproape sfetnic al lui Cuza. Modernizarea înseamnã în epoca lui Ceauºescu în primul rând dezvoltarea unei naþiuni puternice. Cu moartea lui Alexandru Ioan Cuza în exil. La Roller. În acest context. ºi puþin impregnate de mit ºi patos. Panaitescu îi reproºa o anume slãbiciune în guvernare.moderne. textele predecesorilor. rãmâne deschisã problema dacã la (fundarea de la) 1859 se construieºte politc o patrie sau se pun bazele refacerii acesteia. se prezintã acum ºi ideea unei sosiri în Europa liberã. procesul de modernizare este clar relaþionat cu ºi orientat spre Apus. Într-o oarecare mãsurã. reformele sale. ea a fost interpretatã în mod diferit. în care au fost prezentate caracteristicile sale personale ºi locul sãu în 44 memoria colectivã româneascã. domnia lui Cuza corespunde debutului capitalismului. Într-o anumitã mãsurã. În România stalinist-internaþionalistã. Epoca modernã ºi contemporanã (1993). ºi-a pãstrat. s-a încheiat cariera unuia dintre cei mai mari fii ai þãrii. Cuza s-a dovedit aproape imun la eroziune. mai mult sau mai puþin de bunã voie. Nu degeaba apare termenul de entuziasm în strânsã legãturã cu dubla sa alegere (alta a fost soarta lui Carol I în epoca realismului socialist. în jurul lui Cuza. catedrala ortodoxã. se remarcã critic cã dezvoltarea în Apus ºi în România nu a avut loc identic. la rândul sãu. în manualul din 2003 al lui Liviu Lazãr. Alexandru Ioan Cuza ºi-a pãstrat interpretarea pozitivã a personalitãþii sale dincolo de toate conjuncturile politice ale deceniilor precedente. ceea ce fãcea din Cuza ultimul erou înainte de “apariþia” lui Ceauºescu). Imediat dupã ªtefan cel Mare. pentru a da urmaºilor sãi posibilitatea de a realiza integral aspiraþiile poporului român: independenþa ºi unitatea deplinã. Împreunã. ci ºi prin conþinut. ca ºi “Lobbyist” pentru industire. par sã imite nu doar optic. de Mihai Manea ºi Bogdan Teodorescu. ideea cã un conducãtor poate pleca. Mult mai importante sunt acum aspectele naþionale. la eroziunea politicã. Dar nu trebuie sã ne facem griji. care. Citatul se încheie aºa: Un astfel de spirit este necesar pentru ca un popor sã întemeieze patria sa sau s-o reconstituie. însã ea serveºte ca recipient pentru o altã ideologie. Alãturi de referirea puternicã la viitoarea unitate deplinã de la 1918. care existase deja în gândirea fondatorilor de la 1859. o imagine pozitivã. Personalitatea lui Cuza nu a fost totuºi privitã total necritic. cel care contribuise atît de mult la înãlþarea ºi întãrirea patriei. Mihail Kogãlniceanu apare drept conducãtorul unei grupãrii care ia partea þãrãnimii lipsite de pãmânt pentru cã. În funcþie de conjunctura politicã. detronarea lui Cuza este pusã în mod constant în legãturã cu plecarea lui Kogãlniceanu: Cuza mai fãcu greºala de a se despãrþi de înþeleptul sãu sfetnic Mihail Kogãlniceanu ºi se înconjurã de alþi miniºtri mai puþini inteligenþi (Panaitescu). Pe de altã parte. dupã 1989. Manualele ºcolare din “a doua generaþie”. ºi capacitatea sa de a înþelege cã venise timpul sã se retragã. ªi dupã 1989. În România naþionalismului lui Ceauºescu. Fãrã a relativiza ºi fãrã a aminti o idee orientatã spre realizarea statului unitar din partea românilor transilvãneni în preajma lui 1918. este subliniat entuziasmul provocat de dubla alegere a lui Cuza peste tot unde trãiau români. dezvoltarea unui sistem capitalist a intrat în atribuþiile politicii. un bust destul de greu de observat al lui Cuza priveºte asupra pieþei româneºti centrale a oraºului. autorii folosesc 1859 ca indicator pentru ulterioara unitate deplinã. spre reforma electoralã ºi agrarã ºi spre viziunea României Mari. spre exemplu. Reducerea dimensiunilor ºi a conþinutului manualelor lasã acum puþin loc pentru stilul monumental practicat. evenimentele din 1859. Panaitescu. Trei puncte sunt subliniate ca merite incontestabile ale lui Cuza: intervenþia sa energicã în favoarea aplicãrii programului unioniºtilor. De aceastã datã însã. dorea sã-ºi întãreascã gruparea cu þãranii eliberaþi. Tot în acest manual. în manual apare. statuia lui Avram Iancu ºi spre opera naþionalã. cei doi fac primul pas spre independenþã. În 1999. La Cluj. Inclusiv Lajos Kossuth primeºte cuvântul în acest manula vizavi de alegerea lui Cuza ºi prezintã entuziasmul provocat de evenimente. de la putere. interpretarea este menþinutã oficial. la teatrul mediatic Mari Români înaintea lui Cuza. El pare sã priveascã mulþumit spre opera sa. . în 1966. Astfel. în România. au fost permise pentru prima datã aºa-numitele manuale paralele. ªi ªtefan Pascu îl desemneazã pe Mihail Kogãlniceau. În decursul istoriei.P. la ridicarea ºi luminarea poporului român. unirea ºi urmãrile ei erau semnificate ca paºi de trecere spre capitalism. dincolo de toate conjuncturile politice. În Istoria Românilor. spre monumentul eroilor de rãzboi. De exemplu. aceasta poate fi explicatã prin împletirea dintre lipsa de noi studii ºi o anumitã continuitate a elitelor. în raport cu Alexandru Ioan Cuza ca primul lui sfetnic ºi cel mai apropiat colaborator. deºi. sunt prezentate. modernizarea este cea mai stabilã constantã a structurii semantice din jurul lui Cuza. ºi asta chiar dacã regele Carol I s-a clasat. independente ºi bine definite etnic. pe locul doi în clasamentul general. Almaº sublinia cã venirea lui Carol a avut loc împotriva voinþei poporului. adicã de dupã 1989 ºi dupã reeditarea lui P. Astfel. dacã a pierdut-o. Soclul de marmurã al bustului a început sã se crape. Pentru prima datã. se face trimitere directã spre o viitoare Românie Mare.

în Imperiul Habsburgic lua sfârºit epoca neo-absolutistã în urma înfrângerilor suferite ºi a problemelor interne întâmpinate de Viena. “Alianþa naþionalã” între greco-catolici ºi ortodocºi. deschisã tot la Sibiu (1863). Existã o idee clarã. “desenând” o prelungire autocraticã în modernitatea autoritarã a vechilor bazilei ºi þari? La 1859. considerându-l astfel lipsit de relevanþã realã. vorbim în acest sens de o serie de faits accomplis. A fost “timpul frumos” al românilor ardeleni. Gestul ar pãrea superfluu. dar intensã. Este acel tip de politicã a punerii în faþa faptului împlinit. Imaginea sa acoperã încã un detaliu. a accelerat ascensiunea politicã a românilor. rezultat deopotrivã al voinþei de epocã ºi al voinþei posteritãþii. locuri comune care acoperã la rândul lor aspecte mai puþin aduse în dezbatere. În bunã mãsurã. din Moº Ion Roatã ºi Mihail Kogãlniceanu. de el ºi de “echipa sa” formatã la nivel simbolic în primul rând ºi sugestiv. Întrebarea care se pune. precizat în urmã cu câþiva ani de Nicolae ªerban Tanaºoca. La noua Dietã a Transilvaniei. s-ar putea spune ºi cã a “politizat” ºi mai mult Biserica. iar apoi ºi în raport cu þara. A fost exagerat ulterior. se deschide calea spre România Mare. la modul cel mai tradiþional. un Bucureºti interesat (evident) mai mult de a nu provoca ºi mai tare Viena. Cuza a fost ultimul domn uns la Constantinopol. dupã secularizarea averilor bisericeºti (1863). În cazul personalitãþii ºi epocii lui Cuza lucrãm cu un produs finit. cât sub raport procentual. dar ºi monarh din mila lui Dumnezeu. la limita paradoxului. Este de reþinut ºi cã românii din imperiu pãreau ºi mai puþin pregãtiþi pentru “republicanisme” decât cei din principatele unite. ei au atins majoritatea relativã. se pune astfel. nu atât în termeni de adevãrat sau greºit. ºi care trebuie sã rãmânã deschisã. Prin reforma agrarã ºi secularizarea domeniilor bisericeºti se deschide drumul spre România modernã.150 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR Drumuri simbolice de la Constantinopol la Viena Bisericii. de liberalism i-a luat locul. dar ºi pentru cele ale urmaºilor. inclusiv în raport cu timpurile revolute. Cuza a pus capãt hegemoniei funciare a . Cuza venise la Constantinopol pentru discuþii cu sultanul (vizavi de statutul principatelor). “Adunarea” semnificã trecerea de la medieval la modern. Viena a ºi ridicat episcopatul ortodox de la Sibiu la rang de mitropolie. Blestemat. pentru mijloacele unei epoci. dar în mod foarte evident nu a tuturor sau a majoritãþii. prin autonomia modernã cãutatã în raport cu Constantinopolul. de vreau transmisã de vremea lui Cuza. cu douã componente însã. ca supus al Porþii ºi credincios al patriarhului ecumenic. La câteva luni de la unirea din ianuarie. Reuºita de la 1918 ºi 150 de ani de propagandã au dat valoare de sentinþã acestor douã deschideri ºi rupturi. scurtã (pânã la 1867). marcatã prin conferinþa de la Sibiu (1861). O întrebare. ca eliberator ori reformator. O perioadã. sau el credea în esenþã în mirungerea la Constantinopol ºi ºi-a asumat-o ca monarh de drept divin. ca gest politic simbolic de compromis. Cuza ar fi primul suveran modern al României. prima datã în raport cu Europa. Pare destul de limpede cã în acei ani soarele românilor era încã departe de a rãsãri la Bucureºti. Pe de o parte. La fel de adevãrat este ºi cã el s-a stins destul de repede. date fiind potenþialele probleme cauzate de acesta. de cãtre politicienii români ºi Cuza prin unirea de la 1859 ºi evoluþiile decurgând din ea. discuþii care s-au încheiat abia prin convenþia din 1885). Cât din acþiunile românilor transilvãneni se mula dupã tiparul unei loialitãþi 45 Alexandru Simon O serie de imagini se ridicã din amalgamul subiectiv ºi obiectiv de date ºi perspective adunate în timp în jurul lui Cuza Vodã. Pe de altã parte. dupã lovitura de stat din mai 1864 ºi înainte de introducerea codului civil ºi penal în decembrie acelaºi an. În 1864. practicatã ºi impusã. dar ºi cu patriarhul (în problema secularizãrii. entuziasmul provocat de alegerea lui Cuza între românii transilvãneni a fost real. în raport cu imaginea tradiþionalã ºi cu o certã logicã politicã a evitãrii încurcãturilor de legitimitate. mai ales dupã decenii ºi scrieri. Actul nu a avut loc când viitorul unirii era mai incert decât a fost el oricând. ca mason sau apostat. dar în epocã a fost real. Prin modernizarea unor principate unite contra voinþei multora. ci la sfârºitul lui 1864. este dacã Cuza a acceptat ungerea. ºi slãvit.

pe de altã parte.. de pânã atunci sau de dupã el. medalii. ºi-a constituit propria sa camarilã. într-un sens mai apropiatã de condiþia sa iniþialã. Imaginea lui Cuza este întotdeauna una ºi aceeaºi: de tânãr principe în uniformã de oºtean. ci cât de 46 important este pentru noi toþi . ºi nu lipsiþi de putere. ºi existã voci care afirmã cã unul dintre candidaþii la ºefia noului stat era nimeni altul decît prinþul Murat. autorul bustului „clujean” al lui Alexandru Ioan Cuza. deschise încã din perioada de pregãtire a Revoluþiei de la 1848 cãtre naþiunile în afirmare din Centrul ºi Estul Europei. sã-l personalizeze”. spunea Voinea. care iniþiaserã un mare numãr de oameni politici ai viitoarei Românii. documentele pe care s-a strãduit sã le consulte. mai mult decât orice. justificarea. Cuza ºi-a depãºit condiþia. încã din 1850. Cuza a fost.. cãutãrile sale de la Viena. la 24 ianuarie este mereu unul ºi acelaºi: actorul principal al marelui moment al Unirii „mici”. trebuie sã armonizeze spaþiul. pe undeva.. A personalizat procesul politic de unificare. Un bust precum cel al lui Alexandru Ioan Cuza. „Monumentalul”. în fiecare an. Aºadar. doar un loc în panteonul naþional. aflatã sub obedienþa Marelui Orient Francez. aureolat prin dubla alegere a locuitorilor celor douã Principate. Nu a fost mai rea sau mai bunã decât altele. gãsiserã o oportunitate de frânare a expansiunii ruseºti. în ce mãsurã Cuza ºi apropiaþii sãi. aºadar. de învingãtor nu prin puterea armelor. Proiectul de unire al celor douã Principate era. într-un interviu recent. Carol avea rang european ºi nu avea legãturi personale cu elita localã. în urmã cu câþiva ani. Cuza nu a fãcut unirea. încã din acest moment. în care Franþa ºi Anglia. Dincolo de problema naturii personale.. Contextul intern ºi extern nu permiteau pierderea lui româneascã. rememora. odatã cu încheierea Rãzboiului Crimeii. Putem observa aceasta prin simpla comparare a tuturor reprezentãrilor sale aniversar-omagiale. „nu e legat de dimensiune. fireºte. perceput diferit în funcþie de cei afectaþi atunci sau acum. oraº ale cãrui legãturi cu domnitorul Unirii ar fi fost doar simbolice. Sculptorul Ilarion Voinea. Cuza. fie ºi numai din punct de vedere emoþional. un simbol. Pentru cã – ºi asta este în afara oricãrei îndoieli – Cuza este. Contextul extern o fãcea deja problematicã. asupra oportunitãþii amplasãrii unei statui a lui Cuza tocmai la Cluj. încercãrile sale de a se apropia de personalitatea domnitorului Unirii. fie ele picturi. miºcarea revoluþionarã se orienta cãtre un nou obiectiv: crearea Statelor Unite ale Europei. mãrci poºtale sau reprezentãri grafice ºi artistice de orice altã categorie. iar. sculpturi. al cãrui membru român era Dimitrie Brãtianu. Carol a avut o domnie de patruzeci ºi opt de ani ºi un loc în panteonul naþional. Pentru unii. odatã cu crearea Comitetului Central Democratic European. Sã ne reamintim aici cã. încã o datã. prin voinþa împãratului Napoleon al IIIlea. Aceastã deosebire nu este lipsitã de semnificaþii ºi lasã loc. imaginea publicã a Unirii. Este totuºi dificil de spus cã în cazul în care ar fi urmat o altã linie. Acelaºi 1856 este anul în care Auguste Carence fondeazã la Bucureºti loja capitularã Steaua Dunãrii. Cuza pe care îl omagiem.. Aceste gânduri ale unuia dintre sculptorii clujeni care îºi meritã renumele ne readuc în memorie discuþiile iscate. mai echilibratã. Marele Maestru al Marelui Orient. foarte probabil el a fost doar o marionetã. Iar aceastã imagine a fost aleasã ºi modelatã – se poate imagina oare altceva? – în chiar perioada pregãtirii marelui eveniment. o manierã tip Carol I de guvernare ºi conduitã personalã poate cu greu fi privitã ca o soluþie pentru acei ani. prinºi în propria lor cursã pentru supravieþuire. la modul brutal adesea. ci a încrederii ºi a iubirii populare. 150 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR Cuza ca simbol Tudor Sãlãgean simbolul pe care Cuza îl încorporeazã. cu tentã autocraticã. A fost însã un gest de independenþã. priveau peste munþi spre români altfel decât în termenii unei retorici care atunci nu avea încã utilitatea de mai târziu? Un poate straniu amestec antagonic de interese generale ºi personale subzistã în jurul anului 1859. ci mai degrabã de relaþia dintre pãrþi. pentru identificarea drumurilor care au fãcut ca Principatele Unite sã nu se încheie ca o Republicã de la Ploieºti. Lojile Marelui Orient Francez. cele douã mari naþiuni occidentale pentru întâia datã aliate. nu a contribuit la supravieþuirea sa. El a fost ceea ce astãzi numim „reprezentantul unui grup de interese“. se pare. Dar întrebarea care trebuie sã fie de fapt pusã este nu cât de importante au fost legãturile nemijlocite ºi directe ale lui Cuza cu oraºul de pe Someº. asemenea contestãri îºi puteau gãsi. ar fi rãmas domn. au fost puse în 1852. sub conducerea prinþului Lucien Murat. În perioada maniei statuare funariste. ºi. Ca aproape oricare conducãtor român. Unirea s-a fãcut prin Cuza..dinastice relativ sincere ºi cât era rodul pragmatismului inerent ºi acelei epoci. de cãtre înºiºi regizorii acestuia. proiectele europene pentru regiunea dunãreanã începeau sã prindã noi contururi. Oricum. aproape o certitudine europeanã. În 1856. de felul în care poþi da lucrãrii o anumitã solemnitate. regizorii.

Napoleon îi spune cã suma e insuficientã pentru „nevoile unei naþii care voieºte a renaºte”. trimis în misiune diplomaticã în Franþa. de asemenea. Iar omul Cuza ºi-a meritat din plin acest statut. asta nu putea fi totul. Cuza este..:partidei naþionale].. înlocuit. a libertãþii ºi a egalitãþii lor. Una dintre primele întrebãri ale Împãratului: este adevãrat cã acest prinþ Cuza a studiat la Paris? Alecsandri: „Adevãrat. Cuza era popular pentru cã era tânãr. mai ales. de la regrupãrile partidelor interne la injectarea în structurile politice locale a generaþiei de bonjuriºti iniþiaþi în lojile pariziene. contestatari ai mitului sãu. Cuza era. moldovean. asemeni tuturor acelora care ºtiu sã rãspundã unei chemãri ºi care ºtiu sã facã sacrificii pentru a-ºi îndeplini menirea. aºadar. de multã vreme iniþiat în masonerie.» Împãratul îl privi pe Alecsandri „cu ochi pãtrunzãtori”. «„Vino. precaut. ºarmant ºi apreciat de femei. Succesul dublei alegeri din 1859 se poate mãsura. momentul poate cel mai interesant al celei dintâi audienþe a reprezentantului unei Românii care încã nu existã la cel mai puternic om al Europei. realizatã pe principiile afirmãrii naþiunilor. În 1857. Indiferent dacã a fost sau nu venerabilul unei loji anonime din Galaþi – una atât de anonimã. care sã fie în aceeaºi mãsurã boier de viþã veche ºi tânãr proeuropean. Atunci în vreme de un pãtrar de orã debitai un curs întreg de geografie româneascã. Fireºte. insista ca în Divanurile ad-hoc sã fie aleºi (sã punem oare cuvântul între ghilimele?) cât mai mulþi deputaþi care primiserã „lumina”. Pe lângã toate cele amintite mai sus. iniþiat în francmasonerie în timpul studenþiei sale franceze. El a continuat sã rãmânã un simbol. Prinþul Cuza a fost unul dintre cei întâi tineri români care au studiat în universitãþile Parisului”. Trebuia deci indentificat un principe român. din partea masonului Alecsandri. a fost. Franþa pregãteºte însã o altã loviturã împotriva Austriei. la momentul potrivit. Prima audienþã: la contele Walewski. Walewski: „ªi credeþi cã reprezintã în conºtiinþã principiul pentru care v-aþi luptat cu atâta energie?” Alecsandri: „O credem”. El este nu doar un simbol al începuturilor statului român modern. formala întrevedere diplomaticã capãtã accente de basm oriental. în momentul în care „greºalele sale” au început sã atârne în balanþã mai greu decât „faptele cele bune”. încât cercetãtorii istoriei moderne nu i-au putut detecta prezenþa – Cuza a fost. Christian Tell. conformitatea de caracter.000. Împãratul primeºte la rândul sãu asigurarea necesarã: noi – spune iniþiatul Alecsandri – am venit aici spre „a primi lumina”. Walewski primeºte aºadar. ºi în aceastã forþã de a genera un mit care continuã sã fie ºi astãzi unul extrem de popular ºi îndrãgit. iar Cuza a fost printre cei dintâi. ºi care. pentru principele strãin care rãmânea o clauzã fermã în proiectul european pentru Principate. la fel ca noi. Aproape dojenitor. un împrumut de 6. Cuza era. Walewski: „Domnul actual era ºeful unui partid politic pânã a nu fi ales?” Alecsandri: „Nicidecum.000 de franci. O Europã printre ai cãrei arhitecþi Napoleon al III-lea va ocupa întotdeauna unul dintre locurile de onoare. ca noi toþi”.Toate evenimentele care au urmat. însã. ºi ce Regat important ar constitui cu ale sale 9. chipeº ºi. ministrul de externe al Franþei. cu siguranþã. 47 . un om care nu avea voie sã facã paºi greºiþi. fapt care era avantajos din douã puncte de vedere: mai întâi.000. Împãratul dãruieºte pentru fiecare soldat din oastea Principatelor câte o puºcã de ultimã generaþie. Transilvania. sã nu aibã o partidã internã proprie pentru a nu prinde rãdãcini prea adânci ºi a lãsa locul liber. necunoscut. în pofida faptului cã s-au gãsit. în aproape fiecare generaþie de istorici care a urmat. A doua zi.„Vedeþi. un domn moldovean avea puþine ºanse de a prinde rãdãcini în capitala dâmboviþeanã. audienþa la Napoleon al III-lea. Sire. apoi Banatul. în februarie 1859. era simplu soldat în rândurile partidului naþional [N. Anglia ºi Sardinia (puterile învingãtoare în Rãzboiul Crimeii) pentru a obþine recunoaºterea internaþionalã a dublei alegeri. în Italia. iar acest lucru a însemnat întotdeauna îndeajuns de mult în politicã. un simbol pentru cã el a fost ales pentru aceasta. a fost suficientã astfel o singurã acþiune curajoasã ºi bine promovatã pentru a-i crea o faimã de cavaler al dreptãþii. Oferta sa este de 12. Prima sa vizitã. ºi se presupunea cã moldovenii o vor tolera mai bine având pe tron un principe ridicat din mijlocul lor. de-mi aratã configurarea provinciilor ocupate de români”. au avut o parte vizibilã dublatã de o parte nevãzutã. în primul rând. pe care o considerã pentru moment mai importantã decât prezenþa unui prinþ francez în fruntea Principatelor. adãugând acestui dar ºi douã baterii de artilerie. dealtfel. Pentru a înþelege care a fost rolul lui Cuza ºi cum s-a fãcut de fapt Unirea este suficient sã recitim memoriile lui Vasile Alecsandri. apoi îi dãdu toate indicaþiile necesare pentru a-ºi îndeplini misiunea de la Londra. în plus. apoi satele româneºti respândite pe malul drept al Dunãrii.000 de Români. îmi zise Maiestatea Sa. Este momentul în care apare în scenã Alexandru Ioan Cuza. la Paris. Aceste lucruri fiind lãmurite. În final. dacã Providenþa ar realiza visul ºi aspirãrile lor”. Sire. cât e de întinsã adevãrata Românie. în mod evident. dealtfel. principiul nostru se aflã în conºtiinþa sa. fãrã ca Alecsandri sã fi cerut ceva din toate acestea. de gusturi ºi idei cu francejii ne îndeamnã a veni de preferinþã în sânul Franþei pentru ca sã primim lumina civilizaþiei. asigurarea pe care o aºtepta: Cuza este un simplu soldat. de la care episodul ianuarie 1859 nu reprezenta decât o derogare.N. ci ºi al începuturilor construcþiei Europei moderne.000. arãtând cu degetul mai întâi Principatele Unite. Alecsandri solicitã. Bucovina ºi Basarabia ce le încunjoarã. Cuza a fost ales pentru cã era un bãrbat de încredere.000. pentru Moldova perioada de dupã unire avea sã fie una plinã de insatisfacþii.

Cu excepþia Transilvaniei. depolarizarea centrului de interes din direcþia otomanã ºi orientarea înspre cea ruseascã-francezã. rezistenþã penetrãrii formelor occidentale. 3. Joseph Kriehuber. obiceiurile. teritoriile celor douã þãri româneºti de peste Carpaþi erau încã teritorii în care ideile. la „Renaºterea” naþionalã din Þara Româneascã. civilizaþia Þãrilor Române a fost influenþatã în principal de douã direcþii: cea de modernizare dupã modelul francez – care.150 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR De la cusma la chipiu si capul dezgolit ) ) ) ) ) . nu mai era în sfera influenþelor „turceºti” (adicã 48 balcanice). iar afluxul de populaþie de tip occidental adusese noi idei ºi teorii sociale. de altfel. Grigore IV Ghica Fig. încã de la începutul secolului XVIII. Anonim. Sandro Damian intrase sub stãpânirea habsburgicã. Anonim. care a contribuit ºi la deºteptarea sentimentului naþional ºi. ºi în care se prelua ºi continua o tradiþie grecizantã. au dus de la utilizarea modelului grecesc la aprecierea ºi apoi la prevalenþa celui de tip francez. ulterior. datoritã faptului cã Parisul . care. 2. a ºi avut loc. urmare a influenþei Renaºterii naþionale greceºti. datoritã faptului cã Fig. chiar dacã din punctul de vedere al receptãrii modelelor culturale avea o lungã tradiþie în preluarea mai întâi a modelului polonez ºi. care a funcþionat Fig. în decursul a mai puþin de patru decenii. Teodor Aman. Alexandru D. 1. Grigore Alexandru Ghica Fig. Moldova se gãsea într-o situaþie politicã asemãnãtoare cu cea a Þãrii Româneºti. a celui rusesc (care imita modelul Elemente de vestimentaþie ºi receptarea modelelor strãine în Þãrile Române Odatã cu apariþia ºi manifestarea ideilor naþionale. . În rândurile care urmeazã vom încerca sã punem în evidenþã câþiva din paºii „modernizãrii” care. Ghica ºi contribuise la formarea ºi adoptarea unei noi mode. 4. Un prim factor decisiv pentru victoria acestuia din urmã l-a constituit. în special pe cel de tip francez). La începutul secolului al XIXlea. mai apoi. cu siguranþã. Tudor Vladimirescu o bucatã de vreme. tocmai graþie unor domnitori printre care se remarcã în mod deosebit Alexandru Ioan Cuza – ºi o alta. cultura ºi vestimentaþia orientalã au putut opune occidental.

În aceeaºi epocã. reprezintã. Pe plan cultural se asistã într-o primã fazã la o filtrare greceascã-otomanã a modelelor. de exemplu. 5). iniþiatorul Revoluþiei de la 1821 (Fig. Aceluiaºi model. care a întors deja spatele la ceea ce a fost – un trecut în care nu se mai regãsea – ºi care avea curajul de a fi à la mode. precum cea realizatã de pictorul clujean Carol Popp de Szatmary (Fig. o continuatoare creºtinã a Bizanþului care urma sã se contrapunã influenþei otomane. În numai douã decenii de la acest prim moment. Avram Iancu. va culmina în Þara Româneascã cu reprezentarea lui Tudor Vladimirescu. poate chiar rus. 1860 Fig. iar acestea conduc. anume aceea de a avea o þarã modernã. se asistã la o transformare profundã reflectatã în îmbrãcãmintea de curte (Alexandru D. Fig. 5. ci de Occidentul care s-a alãturat Turciei pentru zdrobirea Rusiei.8. traducerea unor texte italiene de epocã.devenea tot mai mult capitala lumii. August Strixner. 3 –. Figura de ofiþer francez al celui de-al doilea domnitor. un tocmai alegerea fãcutã de domnitorul celor douã Þãri Române. Astfel. Cu alte cuvinte în secolul XIX se asistã nu doar la o schimbare de direcþie în politica ºi istoria 49 . cum ar fi. inclusiv din punct de vedere imagistic. ci înseamnã într-o primã fazã copiere a ideilor ºi a formelor (cu efectele sale negative sau pozitive) iar mai apoi selecþie ºi interpretare. cu siguranþã. în a cãrui reprezentare se descifreazã elemente ale unei portretistici de tip „imperial”). în Moldova se manifestã un fenomen asemãnãtor. Mihai ªuþu. Alexandru Ioan Cuza. 4) Desigur. schimbarea este uimitoare. 1849 Fig. nu poate sã ne ducã cu gândul decât la Orient. 1819 Fig. întrucât Rusia se afirmase – ºi continua sã se afirme – ca o putere ce avea pretenþia de a fi o a treia Romã. 7. Acestei imagini i se poate contrapune cea a lui Grigore Alexandru Ghica (domnitor al Moldovei între 18491853 ºi 1854-1856 – Fig. 7) ori cea a artistului vienez August Strixner (Fig. fapt care poate avea ºi alte semnificaþii decât simpla “adecvare” la modelul noii perioade.a. Imaginea lui Mihai ªuþu (domnitor între 1819-1821 – Fig. domnitor între 1822-1828 – Fig. 2). în cele din urmã la progres. Dacã reprezentarea lui Mihai ªuþu apare drept o continuare a unei moºteniri greco-bizantine care ar putea fi uºor inclusã între modelele neoclasicismului. cu toate cã au mai persistat modele (reprezentãri) de influenþã greacã (precum Grigore IV Ghica. Bunãoarã. occidental. Carol Popp de Szatmary. o schimbare de mentalitate ºi nu numai de reprezentare. texte care au fost receptate în spaþiile danubiene prin intermediar grecesc (Metastasio. fratele lui Grigore IV Ghica. 1). 6. ar putea sã semnifice o “detaºare” de Poartã ºi o apropiere nu neapãrat de Rusia învinsã în timpul rãzboiului Crimeii. Lemercier. i se subsumeazã ºi reprezentãrile lui Alexandru Ioan Cuza. Barbu Iscovescu. reprezentat chiar la momentul înscãunãrii sale. în contrast cu imaginea neoclasicã a lui Mihai ªuþu. Alfieri º. Alexandru Ioan Cuza Alexandru Ghica este cea a omului modern. acest model cultural de Renaºtere greceascã. Ghica – domnitor între 1834-1842 – Fig. Reprezentãrile lui Cuza – pe lângã mãiestria sau talentul artiºtilor – relevã. politic. reprezentarea lui Grigore ofiþer francez. de origine francezã-apuseanã. Iar moda nu a însemnat – nici atunci aºa cum nu înseamnã nici azi – doar îmbrãcãminte.). 6).

având la îndemânã un regim sever.românilor. care trãiau în mare parte pe pãmântul crãiesc (fundus regius). ci era suficientã o opoziþie faþã de modelul otoman. Dacã în cea mai dificilã provincie – Ungaria propriu-zisã – a fost desemnat ca ºi guvernator principele Albrecht. ci ºi. În primul rând. în mare majoritate maghiare. relativa înapoiere economicã ºi socialã întuneca întrucâtva perspectivele unei reaºezãri a provinciei. cu siguranþã. ºi aceasta din mai multe motive. prezentã ºi pe stema imperalã din acea vreme. au început însã cele mai serioase intervenþii. Rezolvarea tuturor acestor aspecte în sensul noilor principii de organizare a statului. iar reformarea acestora risca sã bulverseze viaþa saºilor transilvãneni ca ºi colectivitate. de modelul propus de revoluþiile din 1848. care în Transilvania a ridicat tensiunile sociale ºi naþionale la cele mai înalte cote. dar a existat. cuprinse în diploma andreianã. 8). o schimbare pe linie ierarhicã. . având de asemenea prerogative sporite. Dacã faimoasele privilegii. acum a devenit vizibil faptul cã elementele politico-juridice pe care saºii ardeleni îºi bazau existenþa colectivã nu mai corespundeau cerinþelor timpului. lãsând în urmã numeroase devastãri ºi sãrãcirea populaþiei. modern. Aceasta nu s-a schimbat imediat la nivelul claselor sociale mai joase. având prerogative sporite. reprezentând însã ºi încercãri de aducere la zi a organizãrii politice a provinciei. Mádly Dupã marele moment de turnurã pe care l-a reprezentat Revoluþia de la 184849 în întreaga Europã. acestea au reprezentat de-a lungul timpului þinta unor limitãri din partea autoritãþilor centrale. au reprezentat o realã provocare. corespunzãtoare vremii. Iar la ’48 în cele douã þãri române extracarpatice nu era necesarã identificarea printr-un specific naþional (aºa cum se întâmpla cu îmbrãcãmintea lui Avram Iancu în portretul lui Barbu Iscovescu realizat în 1849 . Pe scurt. sintagmã înscrisã în numeroase acte oficiale ºi simbolizatã cu atât mai mult prin expresia „viribus unitis”. Cea mai interesantã situaþie o prezintã saºii transilvãneni. fapt primit de majoritatea saºilor cu mare simpatie.Fig. au început reorganizarea întregului Imperiu dunãrean pe baza principiului egalei îndreptãþiri a tuturor naþiunilor. ) ) ) ) ) ) Loránd L. la cea mai radicalã schimbare în mentalitatea româneascã. desigur. însã deceniul neoabsolutist în aceastã provincie va fi marcat de personalitatea lui Karl zu Schwarzenberg. Transilvania era consideratã la acea vreme o provincie în orice caz dificilã de cãtre reprezentanþii statului. de la domn spre supus. care provenea dintr-o familie foarte însemnatã ºi apropiatã Casei imperiale. însã nici din punct de vedere social ori etnic situaþia nu era mai bunã: populaþia româneascã majoritarã în provincie era în mare parte supusã încã relaþiilor feudale ºi nu era recunoscutã naþional sau religios. legate mai ales de politica împãratului Iosif al II-lea. motiv pentru care au fost mobilizate persoane însemnate pentru a coordona aceastã operã. la nivelul oricãrui alt principe occidental al epocii. Chestiunea saºilor transilvãneni în deceniul neoabsolutist (1849-1860) 150 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR O optiune sau o cotitura istorica? . garantau saºilor un stat în stat dupã principiile dreptului feudal. beneficiind de largi privilegii care consacrau numeroase drepturi politice colective încã de la sosirea lor în Transilvania în secolul al XIIlea. Dupã ce Transilvania a ajuns sub oblãdiurea Imperiului Habsburgic la finele secolului al XVII-lea. un militar de carierã. Este vorba. aceºtia vãzând în monarh un „împãrat german”. protagonista ridicãrii din anul 1848 sub forma „szabadságharc”-ului (luptã de eliberare) contra stãpânirii austriece. membru al Casei imperiale. care dorea ca rãmãºiþele feudale sã fie înlãturate din practica politicã. indiferent dacã îºi aveau sediul la Buda ori Viena. noile autoritãþi ale Imperiului Austriac. în Transilvania a activat întâi Ludwig von Wohlgemuth. Pentru îndeplinirea acestei schimbãri a fost utilizatã o imagine care reprezenta un principe luminat. Intervenþiile sale contra autonomiilor sãseºti au reprezentat primele mãsuri serioase în sensul desfiinþãrii treptate ori parþiale a acestora. la care se adãuga poziþia perifericã a Transilvaniei. în fapt. toate aceste aspec50 te reprezentând moºtenirea lungului feudalism marcat de dominaþia nobilimii.

care funcþiona ca o veritabilã Dietã. Faimoasa loialitate a acestora faþã de împãrat. care a reuºit sã blocheze cu 60 de ani înainte reformele iosefine.Evenimentele ºi opþiunile fãcute de elita politicã sãseascã în timpul Revoluþiei paºoptiste i-a scos în faþã. nu s-a pus problema recunoaºterii politice a naþiunii române. dupã 150 de ani. Întrebãrile esenþiale privind deceniul neoabsolutist se pot pune în funcþie de unghiul din care este privitã situaþia. Nivelarea politicã a societãþii era însã necesarã pentru punerea în aplicare a setului de reforme care au definit deceniul neoabsolutist în Transilvania. în ciuda unui reviriment scurt de dupã 1860. Reformele însã au fost puse în aplicare în mod meticulos iar efectele benefice ale acestora se mai pot observa ºi astãzi. nu avea acum nici o influenþã. dar uneori ºi de egalã nedreptãþire. Aceastã linie a fost dusã mai departe ºi de guvernatorul Schwarzenberg. În noile condiþii. A fost vorba de egalã îndreptãþire. Astfel. doveditã alãturi de români inclusiv pe câmpul de bãtaie. De aici a pornit apoi. sub ale cãrui iniþiative de limitare a privilegiilor politice sãseºti existente pânã atunci. a fost rãsplãtitã încã în luna decembrie a anului 1848 cu douã acte imperiale care permiteau crearea unei þãri de coroanã sãseºti independente de Transilvania propriu-zisã. vechi de 700 de ani. prin mãsurile deceniului neoabsolutist. între care cea mai însemnatã era desfiinþarea iobãgiei. a primit o loviturã care marca deja traiectoria sa vizibil descendentã. s-a reuºit edificarea unei societãþi „nivelate” din punct de vedere politic. 51 . aduºi în Transilvania. am putea spune. acþionând aici în sens stimulator. putem spune cã întradevãr. Universitatea sãseascã. cum sublinia însuºi guvernatorul Schwarzenberg. pe saºii ardeleni. Latura tragicã a întregii chestiuni a fost cã ºi politicienii saºi aveau dreptate când afirmau cã tocmai privilegiile politice definesc ºi þin împreunã naþiunea sãseascã . edificiul politic al saºilor ardeleni. Putem concluziona întreaga evoluþie a chestiunii politice sãseºti ºi prin afirmaþia cã ideile politice ale acestora au cãzut mai degrabã victime ale epocii. începând încã cu guvernatorul Wohlgemuth în anul 1850. pentru ca membrii acestei comunitãþi sã se împrãºtie între celelalte naþiuni transilvãnene. cu toate cã în deceniul neoabsolutist. Nobilimea maghiarã. eliminarea acestora determinând destrãmarea acesteia. care urmãrea statuarea noii entitãþi teritoriale. Reformele politice ºi sociale. a elaborat inclusiv o constituþie pentru preconizata þarã a coroanei. au oferit românilor transilvãneni ºanse fãrã precedent de afirmare în toate domeniile. în care figurile dominante au devenit jandarmii ºi „galiþienii”. reprezentanþii autoritãþilor. Acum. însã se pare cã ºi sistemul politic sãsesc trebuia sacrificat. blocat însã prin intervenþiile ºi mai radicale ale statului austro-ungar din anul 1876. În acest sens. ale timpului. o activitate politicã deosebit de intensã dar de scurtã duratã. în care pentru menþinerea liniºtii în provincie era necesarã o aplicare ad literam a principiului egalei îndreptãþiri – ºi aici trebuie sã ne gândim mai ales la puternicele disensiuni dintre viziunile saºilor ºi românilor privitoare la noua þarã de coroanã – ideea separãrii teritoriale a saºilor ardeleni era în neconcordanþã tocmai cu principiul fundamental amintit. s-au opus sistematic realizãrii dezideratelor politice sãseºti. nume generic dat funcþionarilor din alte provincii. Numeroase voci susþineau cã sistemul politic transilvãnean nu mai poate conþine elemente provenind din dreptul feudal. odatã cu terminarea rãzboiului civil transilvãnean.

ca o apã înaltã m-am prelins. sub care pieile roz se încrânceneazã puþin. Remus Valeriu Giorgioni DESCRIPTIO URBIS (imagini din oraºul sufletului apãrute mie autorele la „Vederea oraºului Toledo” . deosebite de ale morþii. ªi furia zãrilor. Eu sunt cel ce vã sperie! a spus. în oraºul postat – aflat parcã la pândã aici (în chiar sufletul Liniºtii) pe-un platou sublunar locuiesc iar tainul meu zilnic pe care-l primesc: o felie de lunã pe pâine caºcaval translumesc în fiece zi ca ºarpele pãrãsesc las câte-o piele pe piatra nopþii pojghiþe mate ºi înveliºuri uzate strat dupã strat pânã la entitatea cea mai de jos a conºtiinþei (n-am curajul sã sap mai adânc!) înger sunt cu cap de om la oblânc 52 . Doamne. ca o sticlã adormitoare.. Dar numai puþin. ca o sticlã adormitoare. Un trup moºtenit de pãrinþi în deplina lor singurãtate ºi ignoranþã. TRANSPARENÞà DE LEMN FRAGED Mieii au un trup pe care nu-l poþi ghici. ca o apã înaltã m-am prelins. spre chipul calcaros pe care îl credeam al Tãu. am trãit-o eu. ici-colo strãvezi câte-o umbrã bronzatã la ultragalbenele lunii nepãmântene în spectrale livezi – monstru atlantic eºuat într-o peºterã – prin fâneþele sufletului se perindã dropii potârnichi antilope de ceaþã în fantastica dimineaþã urmãrite de duhuri (pândari) iatã acum un colþ întreg din oraºul nepãmântesc (se iveºte când un colþ al cortinei negre s-a ridicat) cvartal de blocuri din neguri ºi ceaþã un falanster inconsistent în cosmica dimineaþã iar turma aceea astralã rostogolitã peste dale de diamant de smarald ºi topaz jaspis hyacint (fiecare dalã la mijloc cu un filament colorat) peste care se-nalþã suprastructura semivizibilã ca o pozã de spirit ectoplasmatic iar paºii uºori ºi grei plutind dedesubt de alei în aerul dur ºi concret încât ai putea sãpa în inima lui scãri de acces ºi tunele ca eschimoºii în gheaþã iglu ºi totuºi aºa diafan cã nu simþi (dacã þi-ar veni ideea sã zbori) consistenþã sub aripi ºi dacã-ncerci sã respiri nu ai ce trage în piept. spre chipul calcaros pe care îl credeam al Tãu! Ci venit-a pustnicul cu hainele sfâºiate ºi chipul prins în luminã. felul cum am dat la o parte lucrurile inutile. Trebuie sã-l imaginezi cu buricele degetelor. Ca pe un ultim omagiu adus melancoliei. Mieii nu plâng atunci când fratele îi priveºte în ochi pentru a le lua lumina. ªi se bucurã! Vine peste ei strãlucirea cu un nou înþeles.. insuportabilã ºi celestã. ci se acoperã cu o transparenþã de lemn fraged.Carmelia Leonte OMAGIUL MELANCOLIEI Doamne.. Apoi se scaldã în valuri moi. Dar buzele nu i se miºcau. mâinile în cãuº.. Povestea-i complicatã.El Greco) în aceastã urbe a sufletului de treci (cetatea cãrnii transfigurate) ziua-n amiaza mare pe strãzi parcã te-ai afla noaptea pe clar de lunã într-un cimitir pustiu ºi totuºi simþi o imensã prezenþã covârºitoare care te-apasã trecând pe sub bolþi de viþã noptatecã pe sub arcadele nopþii suprafireºti în care te-nfunzi progresiv þi se pare cã pâlcuri-pâlcuri ar trece oameni în straie de-o transparenþã uluitoare (pânãntr-atâta cã le-ar transpare le-ar apãrea la vedere filamentul lãuntric ºi tot angrenajul de sub carcasa clarvãzãtoare) celeºti cãlãreþi – ºi caleºti – forfotind ºi dând iama prin noapte la oblânc cu capete retezate de înger (de înger cãzut) luminând ca o cãpãþânã de zahãr candel în lumina lunii iar heralzii cetãþii rar de tot când apar expun lãnci halebarde de flãcãri ultimul tip (automate cu laser) încruciºându-le-n aer solemn la chemarea trompeþilor strãlucitoare.

vegetaþie cultivatã cu tenacitate. superficial. fireascã .Locuri ligure Adrian Popescu Golful Genovei. culturale. un atrium. Dar ce sã mai zici de alt poet. pe-atunci. prietenos. colegii de scris au mereu un surâs. apoi. propriu þãrilor cu o consolidatã democraþie. la Bogliasco. se ºtie. dar cãutând „secretul“. ambele versiuni valoroase. dar locuiesc la Genova“. de la început. cu ochiul încântat ºi pur al unui copil. cel de la Portofino. Nimic monden. Bruno Rombi are publicul sãu genovez. Specificul þãrmului liguric. printre alþii. celebrul „Oase de sepie“. inclusiv în româneºte. o lume nouã. autorul unui poem „Tsunami“. cu note critice ºi comentarii. Linia liguricã în poezia secolului trecut are . unde palatele amiralului Andrea Doria. în cartierul Castelletto ? Versuri care nici nu mai au nevoie de traducere „Quando sar ò deciso di andarci in Paradiso\ ci andrò con l’ascensore di Castelletto»…Montale are o stradã centralã. Bruno Rombi. Camillo Sbarbaro. o placã de marmurã pe faþada gãrii. omagiat la centenarul naºterii sale. faptul cã Montale. inevitabil. care va lua „Nobelul“. pentru literaturã. este un semicerc stâncos la nord. dar ºi al altor nume. codul. pe o placã de marmurã te întâmpinã la intrarea în coridorul care duce spre ascensorul cu care urci sau cobori în partea de sus a Genovei. sau Montale. unele mai puþin cunoscute de cititorul român. spontan inchegate. cu puþine plaje de nisip . temerarul Columb ne descoperise. a þãrmului pietros al regiunii ligurice. sau ale familiei Spinola. ghidul meu. pânã sus. în aceste dialoguri. al poetului amintit. 53 . dimpotrivã. Aici am încercat o versiune în limba românã. unde se stinge Montale. între Nervi ºi Camogli. pentru construcþia durabilã. ca ºi a unui volum. un respect pentru civilizaþie. Semn de iubire totalã a Golfului. Bruno Rombi m-a dus în locurile poeziei lui Caproni. unicitatea poetului orasului Genova. tradus în mai multe limbi. bombastic. de unde se deschide apoi mulþimea micilor golfuri. pornind de la San Giovanni de Prè la medievala Porta dei Vacca. într-un interviu. „am domiciliul la Roma. cu multã pasiune. te duc cu gândul. cum spunea Carlo Bo. cel care spusese. þi le aratã orice copil. unde marele poet Montale îºi are nu doar zona inspiraþiei primului sãu volum. de Marian Papahagi. anterior tradus. am constatat-o plimbându-ne prin cartierele vechi ale Genovei. Tradus în româneºte de Ilie Constantin. de unde începe alt golf mirabil. a forfotei citadine. artiºtii. au vocea lor distinctã. vii ºi mãslini la înãlþimi surprinzãtoare.. conþine sãpate cu dalta. de la Portuaria la Porta Soprana cu casa lui Columb. de la noi. Dar vreau sã remarc ºi altceva. în 1966. traduº i . la Monterosso. Genova este un oraº bogat. un liric de talia lui Camillo Sbarbaro. cu bucurie. Într-o garã de provincie. unde librarii. susþinãtor. dupã unele reuºite ale altora. aici. Viziunea unei naturi rãnite de inconºtienþa vinovatã a omului contemporan.. a intrat în conºtiinþa oamenilor simpli. un Intercity plus. tot sãpate. Dar ºi autorii contemporani ai Liguriei. o replicã amabilã pentru poet. versurile celui nãscut aici. recent. cel care. devenit extrem de popular. corupt. în 1996. în mai multe rânduri. Toposuri predilecte ale poetului. Dar poþi cãlãtori cu un tren supraelegant. pentru valorile artistice. localnicii. una esenþializatã ºi asprã. cum vezi la Florenþa terþinele danteºti. o bucurie calmã de a trãi pur ºi simplu frumusþea unui oraº fascinant. numit Montale…Ruta e ºi ea evocatoare pentru poezia marelui genovez. dupa Dino Campana . constituie miezul unui amplu poem.. se regãseºte ºi în specificul acestei lirici. scris ca o previziune uluitoare ( poetul-seismograf al vremii sale ) a devastatoarei catastrofe naturale de acum câþiva ani. mai tânãr. etc. Giorgio Caproni. admirativ. respectiv de peisaj. în fond. revolta naturii profanate. de municipalitate. ale cãrui cuceritoare versuri. vicios. fidel. o familiaritate dar ºi un subînþeles respect. la indiferenþa multora dintre noi pentru tot ceea ce este conceput pe perioade lungi de timp. în vârf. iar faptul se datoreazã respectului pe care-l au. stâncãrie. Aici. se poate numi cu adevãrat evocatorul capitalei ligurice. la Genova. Montale e desigur cel mai faimos dintre aceºti poeþi liguri. Vãzutã. iar între ei un fiu adoptat de cetatea maritimã a Genovei. dar ºi locurile cu care se identificã. dar ce provincie. golfuri. insensibil la armonia regnurilor. prietenul lui Montale. întemeiat de Leo Biaggi..„La riviera ligure“ nu e doar numele acestei regiuni unde muntele ºi marea sunt incredibil de apropiate. ai spune. plecând tot de aici o altã dimensiune mentalã. Intre aceste deschideri generoase de timp transformat in duratã este programul Fundaþiei Centrului liguric pentru arte ºi litere. O r i c i n e t e p o a t e îndruma spre Villa Montale. versiune retipãritã. antologaþi. Caproni este. case construite pe terasele muntelui. dar ele nu au nimic din vulgaritatea arivismului. de la vechiul port la intortocheatele „vico“. prezentaþi de italienistul ªtefan Damian. Santa Margherita Ligure. mai atrasi de propria fugã. De la medievala Commenda di Prè plecaserã cruciaþii. iar ca urmare a acestei nepãsãri. sard de origine. Atâtea semne de preþuire. de la Pisa la Milano. dar e ºi numele unei prestigioase reviste literare. între care cel numit al Paradisului.

a înainta iar. singur. 54 uºoarã. te concediez. fetiþo gracilã. te concediez.) Ziceam cã era plãcut sã stãm împreunã. ºi de ce ajutor îmi va fi mai târziu când o voi avea cu mine. e normal Suntem gata-e firesc ºi acest lucru-urâþi mai mult decât un pic. vã rog. E o valizã grea chiar dacã nu conþine mare lucru încât mã-ntreb de ce am luat-o. mã-ntorc sã vã spun ºi din inimã. spusã altora) pânã la a putea mãrturisi cât. atenþie. ochiul poate deja sã se desfãºoare suficient. o mirare. cã eu va trebui degrabã sã vã las. Cu voi am fost vesel de la plecare. Drum bun!. ºi vã sunt foarte-ndatorat. sã nu ne târâm în van. PRUDENÞA GHIDULUI Aici unde-am ajuns. Sã pãlãvrãgim. uºoare. va las cu-adevãrat. schimbându-ne þigãrile). (o marinare! Pe uscat precum în cer ºi pe mare) de pace ºi de rãzboaie. credeþi-mã. înþelepciune. ºi sã închinãm. pentru acel gest de a ne putea acum aºeza. Acolo întunericul e atât de întuneric încât nu mai existã obscuritate. (Scuzaþi. Aº mai vrea sã vorbesc pe-ndelete cu voi. Vã rog. Se ºtie cã la o anumitã înãlþime – e fatal – genunchiul se dedã uºor oboselii. Dar ºi – sã nu uitãm – datoria faþã de ºansã. sã fim veseli. n-am îndrãznit nicio clipã mãcar (din greºealã) s-avem încredere. e mai mult decât înþelepciune mã gândesc c-ar putea fi un semn pentru noi toþi de prostie. Sã nu abuzãm. dimpreunã cu uºoara-þi boare de vatrã ºi de pajiºte de pe chip. mã simt mai liber. a cãrei culoare blândã s-a stins. Ne oprim. fãrã stupoare. roºul disc al gãrii mele. o. ªi pe d-voastrã preot care m-a-ntrebat dacã eu (glumea) am avut ca zestre credinþa-n adevãratul Dumnezeu. e primitoare mai mult decât altundeva. ºi nici nu ºtiu ce gãri o preced pe-a mea. dincolo de fumul umed al ceþii care ne-nvãluie. Locul de transfer nu-l ºtiu. Vã cer sã mã treceþi în concediu fãrã a vã putea ascunde. ºi opriþi doar din amabilitate. Era aºa de plãcut sã discutãm împreunã. liniºtiþi. doctore. Acum cã e pe culoar. Totuºi de trebuie s-o port. aici pe platou. Adio. Lãsaþi-mã. una dupã alta. pentru excelenta companie. cred c-ar fi mai bine pentru mine a-ncepe sã-mi pregãtesc valiza. Noi toþi ºtim etapele. mulþumesc pentru excelenta companie. Am avut ceva dispute. prieteni. militare. Vã concediez pe d-voastrã. scuzaþi-mã. LANTERNA Nu voi purta nici mãcar lanterna. Cobor. idealã mai mult (la jumate de preþ: înainte ca mintea sã fie goalã de tot) pentru a ne trage suflarea. Dar fie. Avem sacii. Am mers. chiar aflaþi la strâmtoare.. în noul sediu. Te concediez pe tine. Acum când simt mai tare cum scârþãie frânele. Te eliberez. Te concediez.Giorgio Caproni ÎNTR-O NOAPTE DIN GEROSUL 17 DECEMBRIE …omul care noaptea. De asta-s sigur: eu am ajuns la disperarea calmã. ºi toata povestea aceea despre noi (acea invenþie facilã. nu fac decât sã-mi urmez obiceiul.. sigure semne-mi spun. ºi doctrina d-voastrã retoricã. Pajiºtea. din câte mi-au ajuns la urechi despre aceste locuri. sã trec iatã. vã doresc. omul care pleacã ºi nu se-ntoarce: care ºtie cã-i are pe cei mai mulþi de-acum dincolo decât pe cei de-aici… CONCEDIEREA CÃLÃTORULUI CEREMONIOS Prieteni. aºezaþi faþã-n faþã : ne confundam chipurile (fumând. A forþa marºul . Îmi veþi ierta micul deranj ce vi-l fac. Ce ºtim noi toþi . Dar ce conteazã. Chiar de nu ºtiu bine-acum ora sosirii. Fie cum e. în „gerosul decembrie“ împinge poarta ºi reintrã – singur – în suspinele lui FÃRà TITLU . Simt totuºi cã va trebui sã mi-l amintesc des. Dar. în vreme ce ochiul meu deja vede din fereastrã. Putem vedea de aici un versant întreg: avem aºadar o certitudine. religie de-acum sunt la destinaþie. Sã înãlþãm deci paharul. dragoste.

aºadar. trebue sã mã duc sã vãd. Voci. aici. Cu cât sunt mai negri arborii. sau în altceva. în lume. ºtiþi cum se umplea acel vânt. E prea deasã ceaþa. mai mult decât josnic. transparent. odatã trãiam Adrian Popescu 55 . m. Oralitatea. Mai degrabã (vom vorbi despre asta. mascând drama. ornat cu niºte rime ludice. aici în cui. Înainte de a ne-aventura. un vânt profund înãlbea pieþele. Din punctul meu – ochii mari! soba fumeazã ºi va poate-nnegri hârtia innegrind odaia – totul are o importanþã relativã. nu-i vreun risc mai mare pentru cel ce rãmâne. decât pentru ce-l ce se duce sã rãspundã la un fluierat. la Roma. se aflã cunoaºterea – se aflã iluminarea. se pierde timpul. Ce oraº! Din Forno Mascagni pânã la Quattro Mori. PAHARUL …omul care-ntuneric e singur ca sã bea. prea stupid. Puneþi-mi ºi cartuºele ºi-ntoarceþi-vã sã beþi. Un poet popular. sentimentul morþii care se apropie implacabil. Ieºeam rareori. gândindu-te la Moarte. e nevoie cu frigul ce m-aºteaptã) lãsaþi-mã. cã la nimic nu-i bunã. cel care-n fiece noapte-ºi închide de douã ori poarta. sã ne bucurãm deci împreunã de insolita siguranþã. Vacarm. în aceastã toamnã. în ciuda tonului de glumã. voi pentru cã eu sunt acum pregãtit ºi inima mi-a devenit uºoarã. v-o zic. marea „cãlãtorie“ care se terminã. este negreºit poetul Genovei. prind a vedea bine. pasãre sau alt agent care-ar fi . ºuvoi Trageþi concluzia care vã place. când voi reveni) sã vã intre bine-n cap la ce încã vã zic: la ce bun sã te temi de duºmanul de afarã. chiar dacã n-o spune? Vã vãd. am putut traduce versurile dupã ce m-am plimbat prin locurile Genovei lui Caproni. Bursier norocos al Fundaþiei pentru litere ºi arte Bogliasco. iar staþi sã mã priviþi . datoritã stilului aparent cantabil. La naiba deci cu frica.. când el e de-acum înãuntru Paznicul vâneazã sau e vânat. sau mã-nºel. iar ca soarte cizme galbene ºi scurtã verde pentru a nu zice altceva. de precisa mea îndatorire. puºca) e un lucru.1992. îmi amintesc. se amãgeºte mult. Pe stradã. Livorno. Aceasta-i o lege sigurã. accesibil. dar aceasta oricum.1921. colocvialitatea lejerã. e o datã pentru totdeauna: a te teme în afarã de inamic (vã repet. fãrã vreun motiv. Fiecare chemare în pãdure insolita. Italianul are o înrudire vizibilã în acest volum de maturitate târzie cu poezia ultimului Sorescu. sã ies un pic. vã rog. n. care n-are pe nimeni. pot ºi sã mai greºesc. de bãieþoi stârniþi . sã-mi torn încã un pahar – ultimu-i acesta În vin.Totusi. Eu (puteþi sã continaþi sã beþi ºi pentru mine) cunosc. Atât în noi toþi nu rãmâne decât – singurã – certitudinea de un timp lucrând în mine: cel care-ºi face o cetate în juru-i. acelaºi tragism subînþeles. FLUIERATUL (vorbeºte paznicul de vânãtoare) Nu cred ca e acesta fluieratul braconierului. iar. la mare. dupã ce-am trecut creasta? Exista murmure diverse. Aceeaºi discreþie nobilã. Vedeþi. Eu. dupã a mea pãrere. Nu altceva. Nu ºtiu dacã voi credeþi în Dumnezeu. prin grindina falsã. Traduceri si culegere: Giorgio Caproni. (scuzaþi. în felul acela. Oricum (aici sunt cãrþile de joc) terminaþi voi partida. simple. Dar voi. sau viaþa „concediindu-ºi“ cãlãtorul îi apropie. nu mã pot dispensa de ea. puºca ºi cartuºiera mea Între timp. în obscuritate. Agãþaþi-mi.despre ce ne-aºteaptã dincolo. ºi ce fetiºcane treceau. parcã precum unul care suspectezã ceva. Asta am vrut sã vã zic. Trebuie mãcar sã ºtiþi cã atunci când ai o panã la pãlãrie . doar de ea-ºi apropie paharul. la colþuri. circula un aer care te înspãimânta prin singurãtate. Locuiam la Livorno. care se pierdeau de prea mare iubire-n insulte. gura? Prieteni. în vreme ce vibra în pantece sirena maritimã a vapoarelor. Lãsaþi-mã. candide. îmi tremurã.

vis care nu s-a împlinit în cele din urmã. mai puþin de literat. Constituþia din 1923 nu putea fi acceptatã de cãtre omul de rând. De pretenþiile sale de bun matematician îl va vindeca ulterior I. Arghezi. soþie de arendaº. I. Codreanu în schimb. Cum era viaþa româneascã în acel timp? O ºtim deja: morbul luptei pentru cauza naþionalã nu crea decât haos în rândul democraþilor. dualitatea acestei firi semirealiste. stilul: cel al unui filozof cu veleitãþi de istoric. Noica a moºtenit de la mama sa. Ceva din stilul lui E. Barbu. Clemenþa.Destinul lui Noica raportat la fenomenul Miscarii legionare ) ) ) ) ) . Ionescu sau Noica. procesul realizãrii la propriu al acesteia dupã 1918. în antibolºevism. introducerea în viaþa ºi opera lui Noica începe cu o judecatã despre destinul uman în genere. Ironic. departe fiind de înclinaþiile tatãlui sãu spre administrare ºi muncã nor56 matã. acesta din urmã va renunþa cu siguranþã la a scrie versuri în urma perdafului lui Cãlinescu. Minulescu. Cãlinescu: „. ca de altfel întreaga sa generaþie. care îºi împãrþea viaþa între gospodãrie ºi înclinaþii meditative. Ionescu din Nu apare ºi la tânãrul Noica. ªovãielnicã este soarta umanã. Cum Arghezi nu va renunþa însã la poezie în ciuda atacurilor lui E. Orice student modern era la acea vreme legionar. Vocea pãmântului nu striga deloc pentru Noica. în majoritate evrei de la Universitatea din Iaºi. iatã numele unei cãrþi despre destinul filozofului român care a trãit cu visul întemeierii unei ºcoli de filozofie româneascã. România era a românilor.” 2 . de la studenþii care credeau cu înverºunare în corupþia partidelor democrate. figura paternã a României la acea datã. fiecare nou venit trebuia sã treacã printr-un stadiu de trei ani pânã la cãpãtarea numelui ºi statului propriu-zis de legionar. Autorul volumului: Sorin Lavric. în Legiunea sa. propice unui utilizator de forþã al cuvântului scris. al evreilor ºi românilor care interpretau fiecare în mod diferit necesitatea coeziunii naþiunii române. acesta va parcurge traseul de la magia inofensivã a rugãciunilor din copilãrie la forþa recuperatoare a credinþei. adesea foarte înfiptã în realitãþi cotidiene minuscule sau bruscant de idealistã. De o astfel de combinaþie a avut parte Noica. dar extremismul de dreapta în România a plecat de la niºte fiinþe aparent inofensive. Perioada interbelicã vlãguieºte material familia arendaºului Grigore Noica. el avea înclinaþii spre poezie ºi filozofie. în antisemitism din moment ce evreii ocupau atunci cele mai importante poziþii financiare. Mediul în care creºtea Noica nu era tocmai prietenos. ea nu izbuteºte decât arareori sã capete o direcþie al cãrei sens sã poatã trece peste silnicia întâmplãrilor ºi peste ruptura accidentelor”1 . Noica. spirit polemic. Crainic. locul în care a început extremismul.. al studenþilor. continuã criticile vituperante la adresa lui N. T.. ºi .vreau sã vãd un poem bun de dl Noica. Mara Magda Maftei Noica ºi Miºcarea legionarã. se credea purtãtorul unei ordini divine. idee verificatã prin amploarea numãrului studenþilor basarabeni.. Dupã cum va milita Garda de Fier. Ca liceean. deosebit de afectuoasã.. Cu toate acestea. Cele spre poezie vor fi repede anulate prin critica durã a lui G. care (cacofonia este inevitabilã) face ºi versuri. Aceastã miºcare s-a nãscut în rândul tinerilor lipsiþi de avantajele sociale ale „bãtrânilor”. Gustul lecturilor filozofice i-a fost inculcat de cãtre mama sa. a unei Românii în derivã din cauza politicianismului roditor. viaþa este aºadar „risipitã cel mai adesea în improvizaþii trecãtoare ºi în ºovãieli sufleteºti. În ceea ce priveºte adevãrata religiozitate a lui Noica. forþã descoperitã dupã timpul petrecut în închisoare. Între timp.

N. De la data la care regele îl trimite pe Nae Ionescu drept spion în interiorul Miºcãrii legionare. La alegerile din 1937 Partidul Totul pentru þarã devine al treilea partid la guvernare dupã liberali ºi þãrãniºti. care ulterior le va fi fatalã.mai ales creºtin. În anii imediat urmãtori. În plus. Pentru a fi cu un pas înainte. În noaptea dinspre 16 spre 17 aprilie. nu fãcea decât sã-i dezveþe ºi de puþinul pe care îl dobândiserã” 3 . inclusiv Codreanu. Noica preferã cursurile lui P. Rostirea filosoficã româneascã. Voinþa ºi certitudinea pe care anumite evenimente o induc la un anumit moment. Noica nu concepea demersurile de cunoaºtere ale spiritului României. Iorga ºi V. la un an dupã moartea regelui Ferdinand ºi a lui Ionel Brãtianu. liberal ºi þãrãnist. Spiritul românesc în cumpãtul vremii. fãrã de care peisajul politic român începe sã se destabilizeze. La realizarea sa filozoficã a contribuit ºi întâlnirea cu Vulcãnescu. Lavric scrie: „teza lui Noica este cã pârghia sufleteascã prin care se poate declanºa o revoluþie spiritualã în fiecare om este sentimentul de vinã” 7 . Noica înfiinþeazã împreunã cu P. I. Negulescu. oportunitate pe care le-o va oferi Garda de Fier! Democraþia era echivalentã cu corupþia. Codreanu i-o trimite lui N. Moartea celui socotit a fi trimis pe pãmânt pentru a împãca România cu Dumnezeu a declanºat furia legionarilor. Z. Nu se apropie de politicã pentru cã îi lipseºte certitudinea necesarã care încã nu crescuse în el. douã mari figuri politice. lipsa de susþinere din partea lui Hitler. Panica lui Carol al IIlea ia amploare. cãci. era o manifestare absolut localã a clasei politice care zdrenþuia conceptul aplicabil doar în America. Jianu ºi M. tactica partidelor democrate. El criticã. fugind la data aceea 57 . fiind cu toþii ulterior asasinaþi în noaptea dintre 29 spre 30 noiembrie. publicã ºase lucrãri de filozofie. omul cãruia i-a lipsit timpul necesar pentru a dezvolta un sistem filosofic despre fiinþa româneascã ºi dimensiunea ei în lume. Noica pune schimbãrile fundamentale din viaþa unui om pe seama voinþei. colaboreazã amândoi la Axa ºi Dreapta. un partid care cerºeºte voturile alegãtorilor nu poate decât construi utopia democraþiei. dezideratul Gãrzii de Fier. care „în loc sã-i înveþe ceva pe tineri. Definitorie pentru aceastã etapã a vieþii sale rãmâne fraza pe care o scrisese în Axa în 1932: „Pentru cã nu m-a întrebat nimeni. de aceea rãspund: voi fi la dreapta. Codreanu spre funcþia de primministru devine cât se poate de clar. la 12 aprilie 1930 exact anul în care Carol al II-lea vine pe tron. atunci când va realiza modelul ontologic al fiinþei româneºti în lucrãri precum Sentimentul românesc al fiinþei. retras la Sinaia. Moartea lui Moþa în Spania trezeºte în Noica sentimentul cã jertfa pentru o cauzã colectivã este mult mai importantã decât izolarea filozoficã pentru o împlinire individualã. la dreapta spiritualã a colectivitãþii româneºti” 5 . Un alt bun prieten al lui Noica a fost M.Comarnescu. Între 1934 – 1938. decât jocurile aristocratice de cuvinte ale lui Nae Ionescu. cea a lui Antonescu. S. ºi anume.P. de a exclude tinerii din viaþa politicã. În 1929. Polihroniade revista Acþiune ºi reacþiune. Tocmai acest sentiment îl va împinge pe filzof spre înregimentare publicisticã în Miºcarea legionarã ºi spre anii de puºcãrie. regele anuleazã constituþia. Numai cã schimbul de replici prietenos al lui Nae va adãuga la sistemul filozofic al lui Noica comprehensiunea ºi plasticitatea de care avea nevoie. Polihroniade. se întâlnesc cu ocazia conferinþelor Criterionului. Madgearu. Decizia juvenilã a acestui rege va împinge România în braþele altei dictaturi. Noica voia la început doar sã devinã filozof ºi sã-l studieze pe Kant. La Universitatea din Bucureºti. va ajunge student al Facultãþii de Litere ºi Filozofie în 1928. Hitler îi considera „niºte exaltaþi mistici pe a cãror conduitã nu te puteai baza în momente-cheie” 4 . Generaþia ºi timpurile erau efervescente cultural ºi social. Tot în aceeaºi perioadã. care îi vor asasina din rãzbunare pe Armand Cãlinescu. Garda de Fier este înfiinþatã de cãtre Codreanu. Politica se arãta timidã la capãt de drum. Celebra scrisoare incriminatoare pe care C. suspendã partidele politice ºi instaureazã dictatura regalã. Noica se prãvãleºte în gazetãrie cu articole care atacã expansiunea evreiascã în România. combinaþie de succes spre extremismul de stânga importat din Rusia vecinã. Z. A scãpat totuºi din vedere un aspect important. din ordinul ministrului de interne Armand Cãlinescu. Garda de Fier s-a prevalat de elementul sãu mistic pentru a ajunge la putere. pe 10 februarie 1938. majoriatea ºefilor Miºcãrii legionare sunt arestaþi. acesta temându-se cã traseul lui C. de acest aspect se va ocupa mai târziu Noica. Eternul naþionalist Noica nu va agrea niciodatã democraþia. începe glisarea întregii generaþii de la spiritual spre politic. din punctul lui de vedere: „îºi avea sursa într-un stat guvernat de principiile masonice ale internaþionalismului iudaic” 6 . primul din „tânãra generaþie” care sa înregimentat politic. Noica plecase la Paris în 1938 cu o bursã de studii. În anii treizeci. decât prin intermediul filozofiei. dar de data aceasta militarã. Iorga reprezintã pretextul aºteptat de cãtre autoritãþi pentru a acþiona împotriva acestuia. Noica. corupþia ºi democraþia. de asemenea.

Legionarii trebuie sã fie înfricoºãtori de buni pentru a-i determina pe români sã-i urmeze ºi sã realizeze împreunã o nouã schimbare la faþã a României. La întoarcerea în þarã nu poate rãmâne pasiv. al optãrii pentru raþiunea faptelor. Transpare foarte clar în publicistica sa. dar care. Dupã pãrerea lui S. ºi anume de la filozofia de salon. idealismul lui Noica a constat ºi în cãutarea misiunii religioase a Miºcãrii legionare ºi credinþa cã aceasta poate împlini destinul neamului românesc. ce. A treia presupoziþie este „dihotomia stare/miºcare. pe cont propriu? În cel de-al treilea articol. considerate obsesii în opera lui Noica. încrâncenat în problema reformãrii neamului de cãtre Garda de Fier. Ce putem citi în revista Adsum pe care Noica o tipãreºte în 8 august 1940.. mai ales în rândul tinerilor datoritã nedreptãþilor sociale de care aceºtia sufereau în epocã. De la abordarea sa raþionalã. „Filozoful a fost un raþionalist îndârjit pânã la moartea lui Moþa ºi a devenit un „spiritualist” dupã aceea” 9 . prin plierea gândirii filozofice în funcþie de necesitãþile cotidiene. o þarã în care Nae Ionescu ºi Mircea Eliade erau închiºi la Miercurea-Ciuc. adicã al gândirii individuaþiei prin trãiri personale. Noica se apropie tot mai mult de modelul naeionescian al gândirii problemelor filozofice. necesar durã pentru . ºi care definesc implicit filozofia politicã a acestuia. Noica. împreunã cu Codreanu ºi cu ºefii din Statul Major al Legiunii. în scopul eliminãrii democraþiei corupte. culmea. care reprezintã doar o adiacentã. ci sã fie altã lume”. în împãcarea naþiunii române cu Dumnezeu. din camera sa de lucru visa o altã lume.. Legionarii au misiunea de a estompa firea cãlduþã a românilor. de a cunoaºte ºi de a ºti totul.” 8 . A avut succes pentru o vreme. Noica laudã starea ºi desconsiderã miº-carea”10 . de la izolarea unui filozof care nu poate participa decât spiritual în salvarea destinului þãrii sale. Legionarul are drept ghid instinctiv harul. exemplificând prin cãutarea condiþiilor ce au fãcut posibil fenomenul Miºcãrii legionare. chiar a crezut. cere implicare afectivã pentru gãsirea unor soluþii care salveazã implicit individul prin somaþia interioarã pe care ºi-o impune. haiduceascã. Noica scrie: „idealul oricãrei elite conºtiente nu e sã facã o lume. este vorba de trãirea filozofiei. De fapt. care mântuie sufletul prin instrumente mai puþin raþionale. Noica este de-a dreptul maniacal în articolele sale legionare. în revoluþia spiritualã pe care Legiunea ºi-o asumase. A cincea presupoziþie este „încrederea în posibilitatea instituirii unei mathesis universalis”. care i se pare fireascã lui Noica. ea a voit sã fie altã Românie. nu legea. dar dincolo 58 de aceasta se afla inteligibilul. scrie S. a capacitãþii omului. prin necesitatea de a rezolva o dilemã colectivã. la cel al interogãrii colective. poate ºi a fost complet ignoratã de misionarismul legionar. Cu dulcea moleºealã mioroticã a românilor se lupta ºi Cioran în publicistica sa sau în Judecata de apoi a românismului. Veac al omului viu 11 . adicã puterea naþionalismului de a-i conferi soluþia împlinirii sale ca destin personal. Noica. Lavric porneºte de la anumite presupoziþii.” 12 . dar numai elitele puteau înþelege misiunea esenþialã. Poate tocmai în aceastã etapã. dacã am omite oarecum contextul politic ºi social al timpului.dintr-o þarã „în care Mihail Polihroniade era închis în lagãrul de la Râmnicu-Sãrat.. de la raþionalismul cartezian la revolta metafizicã. cinci la numãr. Omul trãieºte într-o lume vizibilã. experimentalistã. Gãseºte cã filozofia nu mai are doar o funcþie teoreticã. Lavric. Schimbarea la faþã a României. Suferind de neîmplinirile naþiei sale pânã la fanatism. o lume unde individul este respectat în primul rând datoritã naturii sale umane! Noica voia o altã Românie. Legiunea exista pentru binele poporului. dupã cum bine ºtim. A patra presupoziþie vehiculeazã ideea conform cãreia eºuarea unui proces porneºte de la neînþelegerea cauzelor sale... Garda de Fier ºi-a asumat o misiune care nu exista. aceeaºi idee o regãsim ºi în articolul din Buna Vestire. Fiþi înfricoºãtor de buni!: „Legiunea n-a voit sã facã altã Românie. Noica va trece treptat din 1938 pânã spre sfârºitul lui 1940 la o abordare de tip creºtin. intelectualul. Între fenomen ºi producerea lui existã o legãturã? Unde trebuie cãutatã sursa acestei legãturi? Totodatã. în sacrificiul Legiunii pentru binele poporului! În articolul Sunteþi sub har! din 4 octombrie 1940. Noica scrie despre aventura legionarã ca despre o aventurã în spirit. El parcurge un traseu impresionant pentru o fiinþã umanã. trãiristã. Cea de a doua presupoziþie þine de optica apriorismului kantian. insomniac în faþa conºtientizãrii statului sãu larvar. la fel ca ºi Eliade. potrivit cuvintelor Sfântului Pavel: „nu sunteþi sub lege. Lavric. Naþionalismul devenise o modã în România dintre cele douã rãzboaie mondiale ºi culmea moda a continuat ºi dupã 1944! S.. ºi anume. fire care le-a adus numai necazuri în istorie. în necesitatea acesteia. Noica traverseazã traseul de la singurãtate. care nu se cobora la mizeriile ºi crimele Gãrzii de Fier. sunteþi sub har” 13 . Noica a putut sã-ºi scrie cãrþile de filozofie româneascã în perioada comunistã pentru cã a plecat de la libertatea pe care el a gãsit-o în naþionalism încã din perioada interbelicã. nu de gândirea ei.

107 6 S. p. venise rândul Infernului. spre deosebire de Eliade ºi mai ales Cioran. p. 185 11 C. S. 144 8 Ibidem. deºi Noica se apãrã în articolul Ce înseamnã biruinþa. Lavric. latinã. Rãmâne dupã supliciul comunist chiar credincios. Filozoful a gãsit puterea de a rezista regimului comunist. primordial fiind rãcnetul spiritual. A refuzat sã fugã din þarã sau sã ofere amãnunte despre perioada extremismelor de dreapta ºi de stânga la care a fost martor activ. apud S. E arestat în noaptea de 11 decembrie 1958. cit. dovadã a febrilitãþii cu care acesta credea în reforma legionarã! Noica cere în 1946 Tribunalului Poporului sã fie judecat pentru articolele sale legionare scrise în lunile septembrie – octombrie 1940. p. 235 1 59 . ura împotriva unui sistem opresiv din punct de vedere al libertãþii pe care o propovãduia. cit. ºi relaxându-se cu întâlniri filozofice. Noica. englezã. scriind cã tinereþea membrilor ºi simpatizanþilor Gãrzii de Fier este de fapt una spiritualã. Marea majoritate a membrilor generaþiei vor rãmâne de fapt la suprafaþa legionarismului. tinereþea conferitã de credinþa necesitãþii suferinþei pentru a purifica doctrinar þara. poate pentru cã ideea de naþionalism în toate formele lui i-a pãrut mai edificatoare pentru realitãþile româneºti decât cea democraticã. 2007. Realitatea o cunoaºtem: legionarii au avut succes în rândul tinerilor mai ales. Sunteþi sub har! apud Ibidem. apud Ibidem 13 C. p. p. p. în Axa. Elita trebuia sã fie neapãrat ºi tânãrã. 60 4 Ibidem. nr. Scrisoare unui european. 11 2 G. Lavric. p. p. a celor roºi de foame ºi ambiþii sociale. în Viaþa literarã. un loc unde moºierii vechiului regim aveau domiciliul forþat. 27 noiembrie 1932 în Ibidem. Noica va ieºi în libertate transformat. dând lecþii de francezã. metafizice chiar. sau fiind de acord cu ea doar la nivelul cuvintelor bine aranjate pe hârtie. fiind chiar unul dintre cei care. Noica. 119 7 Ibidem. adicã la aspectele sale spiritualiste. Bucureºti. Va fi ridicat în martie 1949 ºi dus la Câmpulung-Muscel. p. Veac al omului viu. Dupã ce trecuse prin Purgatoriu. op. Editura Humanitas.a reforma structural metehnele româneºti. Noica ºi Miºcarea legionarã. op. Cãlinescu. p. p. 3. Zece ani va petrece aici.. Multe dintre articolele lui Noica pe tema legionarismului se încheie cu semnul exclamãrii. Lavric. cit. 155 9 Ibidem. 105 5 C. aºadar la o zi dupã ce România devine stat-naþional legionar. 39 3 S. publicat pe 15 septembrie 1940. Seminariile de filozofie ale lui Noica devin suspecte. Tãcerea lui vizavi de aceste aspecte a reprezentat modul lui de a rezolva problema româneascã a fiinþei. ignorând crima. spre mirarea lui Cioran. Noica. 179 10 Ibidem. Lavric. Noica. Fronda copiilor. matematicã. op. mai mult publicisticã decât politicã. O generaþie care s-a îndrãgostit de delirul vorbelor! Noica nu s-a dezis niciodatã de legionarismul sau antidemocratismul sãu.. p. an I. 2-16 februarie 1929 apud Ibidem. Fiþi înfricoºãtor de buni!. Privarea de libertate modificã structural fiinþa umanã.. nu biologicã. 201 12 C. Revoluþia din Ungaria din 1956 panicheazã au- toritãþile de la Bucureºti care se tem de izbucnirea unei manifestãri similare în þarã. împãciuitor. îi va gãsi tot timpul justificare lui Nae Ionescu pentru ideologia sa legionarã. dar pe care nu o putea oferi decât pentru cei foarte puþini.

sã reveniþi decât în solitudinea unor clipe de reverie. Dacã ele ar putea sã devinã. pe scurt. casa construitã de taicã-meu prin 1946 ºi demolatã. Am în schimb. le-am pus întotdeauna pe seama verilor mei. sintagma: „crescut de tatãl sãu”. de vorbã cu prof. a sporit ºi conºtiinþa aventurii existenþiale.Prin datele proprii existenþei dumneavoastrã. Dacã n-am intrat cumva pe un teritoriu interzis. încât pentru perioada . în „cea mai bunã dintre lumile posibile”. stimate coleg. din dorinþa lui. vã mãrturisesc cã. În sfârºit. pe care eu. ce apare în fiºa ce v-a fost întocmitã aici. v-aþi circumscris? Nu mai simþiþi azi în nãri mãcar o boare din parfumul acelor ani? Încercaþi sã rememoraþi ceea ce consideraþi cã a fost cu adevãrat semnificativ în propriul Dumneavoastrã trecut.. de câte ori am prilejul. Se înþelege cã influenþa pe care el a avut-o asupra mea a lãsat urme adânci în constituirea profilului meu omenesc. om cum era al altei vremi ºi al cu totul altor convingeri. cum ar spune Leibniz. rude apropiate ºi bune. pe care Dicþionarul General al Literaturii Române se mulþumeºte doar sã-l constate. Spun asta.. v-aº ruga sã aduceþi clarificãrile pe care le reclamã acest aspect deloc lipsit de semnificaþie din biografia Dumneavoastrã. fiind singur la pãrinþi. spre nedreapta lor nefericire. care pãstreazã acea patinã inefabilã a provinciei noastre interbelice.Priviri spre lumea de ieri si de azi .Domnule Profesor. Pãrinþii mei sau despãrþit când eu aveam vreo 5-6 ani ºi hotãrârea de divorþ ma încredinþat lui taicã-meu. ºtiind cã este posibil sã trezesc în sufletul Dumneavoastrã ºi amintiri asupra cãrora n-aþi vrea.Nu e vorba. fãcându-mã dominat pentru toatã viaþa de o pasiune a dialecticii intelectuale. pentru a lãmuri. un fapt de viaþã. dar. cu toate cã oraºul s-a schimbat mult prin apariþia pãdurilor de blocuri noi ºi fãrã personalitate. ale cãrei constrângeri m-am strãduit sã nu 60 le abandonez niciodatã. iar de aproape douã decenii. trãiþi. care mã gãzduiesc de fiecare datã cu sentimente fraterne. nu mã prea simt în apele mele. în diferite etape ºi vârste. Florin Mihãilescu . nu face decât sã vã învãluie într-o provocatoare enigmã. . de nici o enigmã. modelate de o istorie care îºi avea ºi ea legendele ei. însã.Aici ar fi poate prea multe de spus. ca noi toþi. Nu mai am casa în care mi-am petrecut adolescenþa. Agresiunea sistematizãrilor ceauºiste a vãduvit multe localitãþi din þarã de frumuseþea ºi de interesul mãrturiilor unui trecut adeseori prestigios. astfel. vã plasaþi. având în vedere cã aparþineþi puþin ºi perioadei interbelice ºi perioadei postbelice. foarte complicate ºi uneori contradictorii sunt cãile acelor întâmplãri din viaþã pe care le numim destin! . deºi acesta ar fi avut nevoie ºi de oarecari întregiri. . apoi alþi câþiva în timpul rãzboiului. E ºi acesta un destin. iar în 1944 am intrat în ºcoala primarã.Mai treceþi prin Slatina. pe mai multe paliere istorice. A scãpat centrul vechi al oraºului. probabil. iar el m-a educat în spiritul unei morale oarecum severe. . cu plãcere ºi cu nostalgie. Nãscut fiind în 1937. pornind aceastã discuþie. Mã simt aºadar bine acolo.Mã întorc desigur. Din 1981. lipsiþi. înconjuratã ºi ea din pãcate de construcþiile care i-au mutilat contururile autentice. adicã în lumea româneascã de dupã aºa-zisa noastrã Revoluþie. v-aº ruga sã aduceþi atunci ºi explicaþiile pe care le consideraþi necesare. la Slatina. o zonã totuºi restrânsã. istoria în care. în înaltul sãu umanism. de când s-a stins. cu ironia de rigoare. în pofida tuturor asigurãrilor (ipocrite!) cã nu va intra în planul de sistematizare. am trãit aºadar câþiva ani în intervalul interbelic. în acest oraº de pe malul muntenesc al Oltului. de aceastã ºansã? Necunoscute. publice. Pentru cã altfel. în timp. amintirea lui mã urmãreºte mereu ºi mã doare cumplit cã nu i-a fost dat sã trãiascã momentul 22 decembrie 1989. de astã datã. Odatã cu ºcoala ºi cu înaintarea în vârstã. Din toate cele întâmplate pânã atunci. printre „ai mei”. e de ajuns sã spun cã la tatãl meu am þinut întotdeauna enorm. univ. Dar câþi alþii ca el nau dispãrut. care i-ar fi adus o mare bucurie ºi o extraordinarã satisfacþie. unde v-aþi petrecut copilãria ºi adolescenþa? ªi cu ce sentimente? . de cãtre vechiul regim. Cum aþi fi tentat sã vã definiþi în una ºi alta dintre aceste perioade? ªi cum aþi caracteriza. pãstrez fatalmente amintiri relativ puþine ºi mai ales disparate.

Ei sunt viitorul în care putem avea încredere. am ezitat cu obstinaþie sã încerc a le publica ºi. tot amânând. dar pozitivã ca sens. cu tot regretul lui de a nu-i fi îmbrãþiºat profesia de jurist. Prezenþa în aceastã arie profesionalã mi-a rãmas constantã. În fine. având în vedere duritatea ripostei sovietice. mai cu seamã cã am 61 . Mã prenumãr cu siguranþã printre aceºtia. adicã spre democraþie. Schimbãrii intervenite. Interesant mi se pare faptul cã ataºamentul literar m-a împins spre criticã din dorinþa de a stãpâni mai bine domeniul ºi a mã orienta spre cãrþile cu adevãrat importante. Aix-Marseille I. fãrã nici o judecatã. Dar literatura ºi mai ales poezia au constituit obiectul principal ºi constant al pasiunii mele. când am avut naivitatea sã cred. dincolo de cele câteva publicaþii ºi edituri cu care am colaborat. pentru singura vinã de a fi fost magistrat pânã în 1947. cu singura ºi scurta excepþie a unui moment. pe mãsura iluziei. la canalul Dunãre-Marea Neagrã. pentru literaturã. inclusiv sub aspect cultural. ci un om matur ºi pe deplin format. Perioada 1960-1979 a fost una fecundã pentru mine: am publicat cãrþi. În biografia mea. dar ºi suficient de mobil pentru a recepþiona ºi valorifica orice influenþã pozitivã. într-un stil aºazicând „imperialist”. anul în care sindicatul polonez „Solidaritatea” a obligat guvernul comunist sã se aºeze la masa tratativelor. ca o epidemie. încã din anii anteriori. dureroasã prin avatarurile ei. animat de o extremã curiozitate. un inimaginabil miracol. ori pe cale de culturã. din ce în ce mai evident.de pânã la terminarea liceului am bineînþeles o imagine mult mai bogatã ºi mai coerentã. mai cu seamã în anii ‘60. acest sistem cel mai rãu dintre toate. care m-a fãcut sã trec prin toate genurile de lecturã. sau mai apoi romanele lui Jules Verne pânã la povestirile lui Sadoveanu ºi de la ºtiinþele oculte pânã la filosofie. indiscutabil ºi definitiv de superioritatea civilizaþiei vesteuropene ºi a sistemului sãu politic. concepute mai întâi ca un fel de substituþie temporarã. lucrurile ar putea fi fãcute sã evolueze spre niºte orizonturi mai bune. dar în funcþie ºi de influenþele primite în familie. manifestându-mi în genere o anumitã fidelitate faþã de cei care au crezut în mine. prin nostalgie. istoria ºi teoria literarã. Contactul cu lumea occidentalã ºi cu mentalitatea ei liberã ºi emancipatã. anul 1954 a fost începutul studiilor universitare ºi al primelor manifestãri intelectuale. Confundam fireºte declaraþiile de intenþie ale unor oficialitãþi fariseice cu realitãþile de fiecare zi. preludate totuºi de câteva mai timide. cum atât de inspirat l-a definit Churchill. cum se ºtie. care mãcar din punctul de vedere al mentalitãþii lor trãiesc realmente într-o stare de fireascã. din lipsa oricãrei adeziuni la ideologia partidului unic. s-au manifestat fie prin nenþelegere. horribile dictu. Deºi am scris versuri masiv ºi insistent. din ultimii ani de liceu. devenite din ce în ce mai acaparante. iar generaþiile de dupã rãzboi. iar în România revolta muncitorilor de la Braºov. în chip de pedeapsã „administrativã”. noul curs amorsat de Gorbaciov dupã 1985 a umplut paharul aºteptãrilor ºi a sporit speranþele. nu dupã 1956 ºi nici dupã 1968.N-am întâmpinat din partea pãrintelui meu nici o rezistenþã pentru a-mi urma calea aleasã. cu excepþia celorlalte. ca atât de multã lume. prin inerþie ºi chiar. Am fost de mic un lacom cititor. care au fost motivele care vã îndreptãþeau sã îmbrãþiºaþi profesia de dascãl într-ale limbii ºi literaturii române? . iubirea. Vreau sã spun cã n-am avut niciodatã tendinþa de a mã extinde. literaturã ºi civilizaþie româneascã la una dintre cele mai ilustre universitãþi din Franþa. veritabilã ºi deplinã normalitate.Decembrie 1989 s-a dovedit a fi întâi de toate ºi pentru mine. încã dinainte de 22 decembrie 1989. cu atât mai mult cu cât începusem a ne acomoda. M-am convins atunci concret. Dupã 1989. cu ideea cã din regimul comunist nu numai cã nu vom ieºi niciodatã. ci dupã 1980. Cât despre tineri. asupra întregii omeniri. am scris articole în diverse reviste. mulþi dintre cei mai în vârstã i s-au readaptat pe o oarecare bazã aperceptivã. am început o evoluþie. educate în regimul totalitar. pe care le-am presupus întotdeauna ºi în þarã.Ce au însemnat pentru Dumneavoastrã evenimentele din decembrie 1989 ? . iar dezamãgirea a fost inevitabil. pe care l-a fãcut. deºi la acea datã nu mai eram tânãr. spre normalitate. cãci n-am acceptat niciodatã pretenþia de superioritate a comunismului asupra modului de viaþã occidental.Din 1979 pânã în 1985. dar acesta se va extinde treptat ºi ireversibil. ca pentru orice român dornic de libertate. aceºtia au fost ºi sunt cea dintâi generaþie cu adevãrat liberã.Cum a fost întâmpinatã în familie dorinþa Dumneavoastrã de a deveni literat. sau mai precis Université de Provence. ale altei preocupãri. pânã astãzi. . fie printr-o adaptare fãrã dificultãþi. cu cultura ºi dezbaterile sale de idei a fost decisiv. Evenimentul cel mai impresionant ºi mai dureros pentru mine a fost arestarea lui taicã-meu ºi absenþa lui timp de un an ºi jumãtate. Procesul istoric nu a mai putut fi oprit. cã situaþia noastrã ar putea fi amelioratã din interior ºi cã. . m-am trezit în braþele.Ce alte fapte ºi întâmplãri aþi mai reþine din acei ani? . Semnele de crizã au apãrut însã. Explicaþia alegerii mele e simplã ºi uºor de bãnuit: interesul. chiar dacã tentaþia genuinã nu m-a pãrãsit. ºi nu jurist? Dar. . de la Aventurile submarinului Dox. din noiembrie 1987. ai aºa-zisului regim burghezomoºieresc. dupã atâþia ani de stabilitate. spre a nu zice vorba mare. a demonstrat premonitor cã schimbarea sau chiar cotitura încep sã devinã posibile. am avut nesperata ºansã de a fi lector de limbã. mai cu seamã. sau ca un fel de ocol subsidiar: critica.

M-a onorat ºi pe mine în repetate rânduri cu simpatia ºi încrederea lui. atât în liceu. Boris Cazacu.Altã mare ºansã pentru mine a constituit-o conducãtorul tezei de doctorat. cãci dupã pãrerea mea geniul sãu a fost mai presus de orice unul de tip artistic. M-a invitat chiar ºi acasã ºi mi-a împrumutat cãrþi. pentru tinerii din jurul sãu. cât ºi în facultate. Iancu Fischer. Pe Cãlinescu nu l-am avut profesor. cum îl calificã unii astãzi. mai târziu. cu o imaginaþie debordantã ºi o virtuozitate expresivã incomparabilã. Dimitrie Macrea. de care.început eu însumi a scrie versuri ºi am continuat s-o fac mulþi ani dupã aceea. cunoaºterea ºi dialogurile intelectuale. în persoana. Alexandru Piru. totul într-o relaþie de cãldurã sufleteascã bine temperatã de sobrietate. a „ultimului mohican” din marea generaþie de critici interbelici. ca ºi pentru alþii. în spiritul rigorii ºi al disciplinei intelectuale. Dar. . Dintre cei din urmã. Savin Bratu. dar preferinþa mea stilisticã ºi intelectualã a mers ºi merge ºi astãzi cãtre autorul Esteticii ºi al Artei prozatorilor români. Crohmãlniceanu. a cãror înrâurire conjugatã s-a adãugat celei exercitate de marile modele pe care ni le-am ales instinctiv fiecare dintre noi. aºa cum sunt deja cu totul remarcabile în ultimul sãu volum.Atmosfera anilor de studenþie mi-a lãsat o amintire frumoasã numai prin cursuri. când evenimentele extraordinarte din Ungaria ne-au determinat sã înþelegem cã nu existãm pe o insulã. mai exact pânã ce am intrat în învãþãmântul superior ºi a trebuit sã-mi consacru timpul cercetãrilor de specialitate ºi obligaþiilor profesionale. cãci pentru noi mai mult decât primele lui iubiri. Istoria literaturii române a celuilalt. Dupã terminarea facultãþii. Care era atmosfera intelectualã a anilor Dumneavoastrã de studenþie? ªi pe care dintre foºtii Dumneavoastrã profesori i-aþi vorbi ºi astãzi de bine? . ce sau ilustrat la Filologia bucureºteanã încã dintre cele douã rãzboaie mondiale? . reintegrat la Catedrã. mai cu seamã cã i-a purtat întotdeauna o amintire vie ºi plinã de o consideraþie fãrã egal. Dezmeticirea din naivele confuzii ale adolescenþei. printre care în primul rând doctoratul.Cine a fost conducãtorul tezei Dumneavoastrã de doctorat? Dar. Lovinescu. prin seminarii ºi prin relaþiile de prietenie cu nenumãraþi colegi. Grigore Brâncuº.Era. dacã avem în vedere cã ea face parte din acel „obsedant deceniu”. se întorsese. Dumitru Micu etc. Pe lângã acþiunea directã a lui Vianu ºi mai apoi Cioculescu. al acribiei filologice. pe care o conducea. cum spunea el însuºi. când. Ambianþa generalã. s-a tot vorbit. George Cãlinescu? Va fost profesor Tudor Vianu? Dar alte mari figuri universitare. invitat de George Ivaºcu. începuse deja sã se manifeste destul de limpede ºi de categoric ºi. Jacques Byck. promovat sub conducerea lui ªerban Cioculescu. obiectivitate ºi impunãtoare demnitate personalã. cãci eram tineri. acela care a avut totdeauna asupra noastrã o influenþã germinativã considerabilã a fost Tudor Vianu. privitoare la E. Pentru unii. Alexandru Graur. Era a treia tezã despre Lovinescu. Paul Cornea. aþi prins o perioadã deloc fastã. Vera Cãlin.. geniul unui autentic scriitor. în acei ani. . întorcându-mã la profesorii din facultate. entuziaºti ºi plini de speranþe. admirabilã în multiple privinþe. Alexandru Niculescu. de a cãrui deosebit de onorantã apreciere m-am bucurat de asemenea. Lovinescu. cu formidabila lui autoritate. Edgar Papu. Nicolescu. A fost incontestabil satisfãcut ºi de subiectul tezei mele. Ostilitatea împotriva regimului totalitar ºi represiv s-a accentuat atunci ºi nu va mai dispãrea niciodatã. C. mai ales. reprezentând ºi pentru mine. Zoe Dumitrescu-Buºulenga. scrisul. Fascina imbatabil pe oricine. a contat lupta sa cu inerþia. în timp. Alexandru Rosetti. . la catedrã. rezultatele clarificãrii lui interioare ºi-ar fi vãdit efectele 62 literare cele mai impresionante. Silvian Iosifescu. ªocul a venit totuºi în octombrie 1956. A þinut cu un grup restrâns dintre noi un seminar special care ne-a apropiat ºi mai mult. criticul „Sburãtorului” a fost la rândul sãu un factor de adâncã influenþã beneficã ºi roditoare . dar îi pândeam conferinþele din oraº. un mare roman al creativitãþii naþionale ºi. Socotesc necesar ºi important sã precizez un lucru: am fost generaþia lui Nicolae Labiº. ºi Vianu a însemnat pentru noi un model de personalitate. G. Pentru noi. Ovid S. politicã.Ca student al Facultãþii de Filologie din Bucureºti. dacã Labiº n-ar fi murit la numai 21 de ani.Am avut din fericire parte de profesori excepþionali. la începutul anilor ‘60. cu superficialitate. ce a însemnat subiectul ales pentru evoluþia pe care aþi avut-o. Ca Maiorescu la vremea lui. nu pot sã nu-i menþionez cu admiraþie ºi recunoºtinþã pe atâþia alþii. am intrat cu toþii în viaþã marcaþi de un anumit entuziasm constructiv. profesorul ªerban Cioculescu. al scriitorilor români. De la Tudor Vianu am învãþat cu adevãrat carte. cu diferite ocazii. ci exponentul unei aspiraþii sincere ºi copleºitoare spre puritatea moralã ºi spre o totalã autenticitate a condiþiei umane. din nefericre postum. mai ales. Ne-am regãsit în poeziile lui. ºi aveam sã-i frecventez mai târziu ºi unele cursuri. el n-a fost câtuºi de puþin poetul comunist. care ne-a fost mereu contrazis de experienþele ulterioare ºi ne-a îndemnat totuºi sã cãutãm ºi sã ne consolidãm o soluþie de salvare. mã ºi ne interesa mai puþin. Dimitrie Pãcurariu. ca teoretician ºi critic literar? . formaþi în majoritate înainte de rãzboi. apãrutã în 1972 la Editura Minerva. socialã ºi economicã. precum Iorgu Iordan. aceasta a însemnat lectura. cu o tezã despre E.

c. Copiii se simþeau la ºcoalã la fel de bine ca ºi acasã ºi puteau petrece acolo cea mai mare parte din zi. deloc în ultimul rând. însã de vreo câþiva ani. a fi frecventat universul mirific al librãriilor din Aix-en-Provence. programul Bologna a modificat principiile ºi organizarea cadrului educaþional nu numai la noi. intenþiile mele din acest moment sunt orientate în alte direcþii. alãturi de elevul sãu. ºi de pretutindeni. a fi cunoscut lumea occidentalã. nerecomandabile ºi quasi-intruvabile în acei ani. aºa cum pregãtirea ºi tradiþiile proprii culturii sale l-ar îndreptãþi? . a fi cunoscut efervescenþa dezbaterilor de idei din Hexagon ºi. ce aþi avea azi de spus despre climatul social.) ºi a unor „unitãþi de cont” (u. Dupã lecturile de licean din Maiorescu ºi Gherea. într-o ambianþã generalã de specificã ospitalitate meridionalã. care schimonosesc ºi deformeazã ideile. doamna Ecaterina Bãlãcioiu. ca lector de limbã ºi civilizaþie româneascã. la Universitatea Provence (Aix-Marseille). de Conceptul de criticã literarã în România (în douã impozante volume). familie. el era foarte diferit pe atunci de cel românesc. Aº nuanþa desigur ºi unele consideraþii. în sfârºit.v. Marsilia. . .. care dãdeau fiecare anumite drepturi. deºi gratuit. Altfel. Promovarea se fãcea pe baza unor „unitãþi de valoare” (u. s-au introdus ºi la noi câteva noutãþi de aceastã naturã. într-un moment în care România se izola ºi se adâncea în marasm spiritual ºi mizerie materialã. Paris. Cât priveºte sistemul francez de învãþãmânt. aceleiaºi arii de preocupãri critice ºi literare. dacã aveþi informaþia necesarã sub acest aspect? . desigur. am putut constata atmosfera extrem de agreabilã în care se desfãºurau lecþiile ºi atitudinea deosebit de umanã ºi de înþelegãtoare. cãlãtorind în vacanþe prin cele mai importante þãri din zonã. aveam s-a vizitez frecvent pe vãduva criticului. culminând cu prestigiosul ”doctorat d‘ etat”. fireºte. ca pentru aproape toatã lumea.Anii petrecuþi în Franþa rãmân primul mare miracol din existenþa mea. Dupã 1989. încãrcatã de o realã apropiere sufleteascã.. contactul cu Lovinescu a intervenit hotãrâtor ºi interesul pentru opera lui m-a însoþit permanent. s-a nãscut ºi s-a maturizat hotãrârea mea de a-mi dedica teza de doctorat acestui mare înaintaº. iar notarea se întindea de la 1 la 20. între 1979 ºi 1985. a fi putut beneficia. stimulat de altfel ºi de o înrudire prin alianþã. a fi trãit sentimentul evadatului dintr-o închisoare ºi de a mã fi putut bucura de un climat de libertate ºi de toleranþã.E. Aºa se ºi explicã de ce în timpul facultãþii. pentru a se putea situa astfel pe picior de egalitate cu el. Fetiþa noastrã urmând acolo primele cinci clase. cãreia îi spuneam „nãnica”. politic ºi cultural propriu Franþei din acei ani? Cum aþi fost privit ca mesager al unei þãri din Est? Ce apropieri ºi ce diferenþieri existau pe atunci între învãþãmântul superior francez ºi cel românesc? Care este situaþia azi. dupã cum fusesem învãþat. în care puþinii turiºti români care treceau prin Franþa ºi vedeau cu ochii lor o neînchipuitã abundenþã izbucneau pur ºi simplu în lacrimi. a fost al doilea mare reper intelectual pe întreg parcursul evoluþiei mele profesionale. prin care profesorii se manifestau faþã de micuþii lor elevi. ºi cele mai serioase radiografii ale stãrilor de spirit prin care a trecut critica literarã la noi. apoi se puteau obþine niºte diplome de însemnãtate ºi dificultate crescândã. ºi care mi-a dãruit multe volume de criticã. fãrã concurs de admitere. ar fi dorinþa chinuitoare de a îndepãrta calamitatea greºelilor de tipar. în opinia mea. inclusiv înscrierea la facultate pe bazã de bacalaureat. în condiþiile de amarã ironie ale unei aºa-zise „epoci de aur”. precum ºi de o lucrare ceva mai recentã.Singurul motiv pentru care aº relua aceste lucrãri. bineînþeles. din momentul primelor sale limpeziri teoretice pânã în pragul acestui nou veac ºi mileniu. dintre care unele de sincerã ºi trainicã prietenie. Tudor Vianu. Erau cãrþi oficialmente interzise. al doilea avea sã fie. împreunã cu soþia ºi fetiþa noastrã de 6 pânã la 12 ani. atât de nedreptãþit multã vreme dupã rãzboi ºi care. cãderea regimului comunist din decembrie 1989. Sentimentul acesta de încântare ºi deplinã satisfacþie a fost amplificat ºi de solicitudinea cu care am fost întâmpinaþi de colegii francezi.ªi v-aº mai întreba dacã intelectualul român n-ar trebui sã se scuture de complexele pe care le mai are încã faþã de intelectualul occidental. de belºugul atât de specific oricãrei autentice societãþi de consum. aparþinând totuºi. de iniþiativã ºi de permisivitate – iatã tot atâtea motive de a fi socotit cei câþiva ani petrecuþi astfel drept perioada cea mai fericitã a vieþii noastre de pânã atunci. Dintr-o asemenea conjuncturã de împrejurãri. În învãþãmântul universitar.asupra formaþiei mele spirituale. cu oricât de puþine resurse. A mã fi aflat în Franþa. Nu vã simþiþi tentat sã reluaþi aceste volume ºi sã le daþi turnura unei istorii în care spiritul critic românesc sã poatã sã-ºi recunoascã oricând avatarele? .Douã dintre lucrãrile pe care le-aþi publicat în urmã cu ani – e vorba. ca de altminteri ºi pe cea despre Lovinescu. cã fac oarecum parte din. existau niºte trepte. mai ales din al doilea volum al Conceptului. care trateazã translaþia disciplinei De la proletcultism la postmodernism –. precum se ºtie.Sunt ºi eu categoric de pãrere cã nu trebuie sã ne asumãm nici un complex de inferioritate în raport cu colegii 63 . care mi-a dat sentimentul plãcut. din cele rãmase dupã moartea lui Lovinescu ºi încã neoferite de acesta. ceea ce ne-a determinat sã întreþinem numeroase ºi calde legãturi personale. constituie. .). dar în toate þãrile U.Dacã ar fi sã rememoraþi timpul pe care l-aþi petrecut.

Oricum. care vin totuºi din domenii adiacente. ºi mie. de inteligenþa. ºi încã de o manierã ºi mai categoricã. pânã în clipa de faþã. dar arta nu poate fi sau mai cu seamã nu trebuie sã fie politicã. O adevãratã personalitate criticã nu se mãsoarã prin darurile sale artistice. spre a-ºi promova ideile. Vã mai menþineþi ºi în clipa de faþã aceastã încredere? Oare. Dificultãþile actuale pe care le întâmpinã ºi le va mai întâmpina întotdeauna actul critic sunt naturale ºi inevitabile. De altminteri. dat fiind cã inteligenþa nu e monopolul nimãnui. dar ºi ºtiinþa implicã o condiþie de maximã impersonalitate.noºtri occidentali. un fel de judecatã fãrã sfârºit. dincolo de orice fracturi contingente. critica nu este nici o artã ºi nici o ºtiinþã. cultura ºi obiectivitatea lui. care vorbesc singure în acest sens. E foarte util pentru un critic sã scrie ºi frumos. nu doar scriitorul este chemat sã pãstreze distanþa faþã de politicã în activitatea sa de creaþie. dar el este moralmente obligat sã-ºi declare „sistemul de lecturã”. În acelaºi timp însã. de fapt. ca de niºte unelte auxiliare. în viitorul strãlucit al criticii noastre literare”. mai ales. Decalajul acesta tinde a se diminua în prezent. nu mi s-ar pãrea corect a nu semnala superioritatea condiþiilor de documentaþie ºi de dialog intelectual de care au dispus întotdeauna ºi dispun ºi azi partenerii noºtri occidentali din patria comunã mai mare. impuse de niºte instanþe dictatoriale. Sunt desigur niºte mecanisme ale vieþii sociale. . chiar fãcând parte dintr-un partid politic. De aici ºi convingerea Dumneavoastrã cã „Putem sã credem. care este Uniunea Europeanã. în aceastã problematicã amestecatã ºi complexã. chiar politologul. necum interesul „de a se lãsa copleºitã de dilemele tranziþiei cu care ne confruntãm”. Cu o singurã condiþie. . dar ca profesionist el este cetãþean al lumii. de pe urma unor asemenea dileme. Arta e o expresie a umanitãþii. care influenþeazã ºi. dar normele sale trebuie deprinse ºi aplicate. . Numai în funcþie de acesta va fi apreciatã obiectivitatea lui. n-aº vrea ºi probabil cã nici n-aº putea sã intru deocamdatã. de cele mai multe ori. Intervenþiile sale politice bine o r ientate sunt necesare ºi profitabile. mai ales acum. la faptul cã actul exegetic nu se mai supune acum unor criterii ideologice. chiar ºi de ieri. Mai ales cea din urmã este consecvent contestatã de o parte a profesioniºtilor cronicii literare. sã exploatãm ºi în favoarea României prezenþa pe care o avem în una sau alta dintre forurile de decizie ale noii Europe Unite? . mai spre sfârºitul veacului trecut. azi. deoarece funcþia ei principalã ºi definitorie este evaluarea sau judecata de valoare. La mijloc. mai mult decât atât. de care vorbea Maiorescu. Pe de altã parte. Dar. au ºi reuºit. Aº zice . aºa cum erau cele ale defunctului regim comunist. Ar mai fi poate ºi alte dificultãþi de astãzi. Sunt deja destule semne. care se serveºte ºi de una.Cum priviþi recenta noastrã integrare în comunitatea europeanã? Am ºtiut. din care se desprind. mai precis de valabilitatea lor individualã. Numai Lenin ºi complicii lui au încercat sã o transforme în ideologie ºi. interesul de lecturã al publicului. critica este. în esenþa ei. sau situaþia economico-financiarã. Dar libertatea criticii nu înseamnã automat ºi infailibilitatea ei. critica româneascã n-ar mai avea motive. ci o facultate specialã a spiritului nostru. fireºti? . redobândit dupã 1989. Încât complexul de care vorbim nu e câtuºi de puþin unul al inteligenþei ºi al creativitãþii noastre naþionale. prin natura ei. mi se par foarte elocvente. pentru a nu fi adusã în situaþia de a se abate de la rosturile ei primordiale. „Nimic nu i se mai opune azi” criticii literare. ªi. unele însã destul de „originale”. Ele þin de calitãþile criticului. dar ºi cercetãtorul din domeniul ºtiinþelor umane. un for (democratic!) de discuþii ºi de controverse. dar numai implicit cu sacrificiul condiþiei sale estetice. de probitate moralã ºi de mortificare a eului empiric cu neutralitatea omului de ºtiinþã. aveaþi speranþa cã. Criticul nu se poate niciodatã priva de niºte criterii ºi de niºte principii. se aflã însã de obicei confuzia necesarei atitudini de dezinteresare.Dreptul intelectualului la atitudine civicã este inalienabil.Ce pãrere aveþi despre modul în care se implicã intelectualul român în politicã? ªi n-ar trebui ca el sã se situeze.Spuneaþi. – nu vã sunã straniu aceste cuvinte? – cã. dar a scrie oricât de frumos nu presupune neapãrat a ºi avea dreptate. dar din pãcate este încã departe de a fi lichidat. dar nu se confundã cu ele. Am crezut întotdeauna cã. prin autoritatea ºi prin evidenþa cu care reuºeºte sã-ºi persuadeze cititorii. ies la lumina ºi triumfã argumentele cele mai convingãtoare. de la Maiorescu citire: a nu confunda sferele. n-am avea decât de profitat. Tineretul nostru de azi va avea cu certitudine o soartã mai bunã. precum piaþa de carte. fãrã prea mare întârziere. ci prin forþa. pentru a fi ea însãºi în anii ce vin? ªi. Nu existã artã de partid. întrucât nu numai arta cere acea dezinteresare seninã. Politica poate 64 fi o artã. Intelectualul ca om este cetãþean al þãrii sale. iar nu neapãrat retoricile cele mai cuceritoare. deasupra unor prea înguste interese de grup? . ºi de alta. prezenþa României va fi luatã temeinic în considerare.Când spuneam cã „ nimic nu i se mai opune azi” criticii literare. perturbã imparþialitatea ºi continuitatea activitãþii critice.Re-integrarea noastrã europeanã este un proces plin de promisiuni. timpul curge în favoarea þãrilor din Est ºi nu e nevoie de cine ºtie ce perspicacitate pentru a afirma cã. cel puþin. dar este totuºi unul care þine de dotarea ºi de logistica activitãþilor de cercetare ºi de valorificare a producþiei spirituale. pentru a lua exemplul extrem. mã gândeam fireºte în primul rând la climatul de libertate.

cu prisosinþã. care a suferit pe propria piele consecinþele devastatoare ale unor asemenea evenimente. Dar formula realistã a fost substanþial zdruncinatã încã din secolul trecut. un fel de statut de „noli me tangere”.Domnule Profesor. . Influenþele ambientale îi forjeazã ºi modeleazã în sensul lor mai ales pe cei angajaþi în serviciul popriului lor carierism ºi oportunism cultural. stãruitor sãrbãtorite. Ar mai putea totuºi stârni interes realismul. ajunsese a fi privitã cu mefienþã ºi ostilitate.numai. în mãsura în care. Cãlinescu „divinul critic”. care a supravieþuit pe temeiul specificului de gen. 65 . Aºa s-ar putea explica atracþia unei proze realmente viguroase. de la cel erotic la cel poliþist ºi de la cel melodramatic la cel oribilist. adicã de fapt – pentru a pune degetul pe ranã – în rezistenþa ºi validitatea propriului sãu scris. câteodatã. condeiele critice se orienteazã spre subiecte mai noi. totuºi. fireºte în accepþia ei specialã. Din fericire. tocmai pentru cã. mai direct. în ansamblul ei. Ce ar trebui sã li se spunã chiar ºi celor mai sceptici despre realism. A rãspunde adulaþiei prin demolare este însã a actualiza cunoscutul proverb francez care ne atrage atenþia ºi ne învaþã. comercial. în orice caz. care au respins presiunea contextului cultural ºi implicit pe aceea a propagandei de partid. epopeice ºi tulburãtoare. nu are încredere în ziua de mâine. de care nu degeaba se ferea Arghezi. problematica realismului a stat prea mult în atenþia criticii ºi teoriei literare pentru a nu lãsa impresia cã o eventualã reluare a ei. cã „les extreme se touchent”. nimeni n-a inventat – în absenþa unor eforturi critice concertate – un remediu mai eficient ºi mai judicios decât acela clasic: timpul. . dacã nu ºtiam. în genul aceleia practicate de compatrioþi de-ai noºtri ca Petru Dumitriu ºi Paul Goma.Realismul constituie cazul unui curent literar. încât despre ei nu era recomandabil sã se scrie decât în spiritul celei mai „patriotice” adulaþii. a „iluziei referenþiale”. cum au spus structuraliºtii foarte bine. lumea se grãbeºte ºi fiecare vrea succesul cât mai curând. de apariþii editoriale pe bazã de finanþãri sau sponsorizãri dubioase ºi interesate. Prozatorii moderni ºi contemporani.Situaþia este oarecum inevitabilã. . obþinutã prin mijloacele. în momentul de faþã. Puzderia. mai ales pentru publicul est-european. o rãbdare pe care mulþi. sau de ruºi precum Aleksandr Soljeniþîn ºi Anatol Rîbakov. Asemenea mari romane ar mai putea concura încã experimentalismul artistic atât de la moda în epoca noastrã. nu în ultimã instanþã plierea ostentativã ºi obedientã pe oscilaþiile capricioase ale modei de pe tot mapamondul ºi multe alte fenomene asemãnãtoare existã bineînþeles ºi temporar riscã sã falsifice destul de serios imaginea vieþii literare ºi reala ierarhie a valorilor din cuprinsul ei.Dupã cum aþi remarcat în una dintre cãrþile pe care le-aþi publicat în ultimii ani. Eminescu a devenit „poetul nepereche”. cu toate speciile sale. aºa cum s-ar cuveni într-o culturã cu tradiþie? . Marile valori trebuie. o meritã ele ºi o meritãm noi. de a se afirma în plan european? ªi ce mãsuri ar trebui întreprinse în acest sens? Vã pun aceste întrebãri. în cadrele sale. cum a ºi fãcut-o insistent în anii comunismului. nu o au. iar astãzi nu mai este practicat decât în romanul de consum. posibile. spre cinstea lor. cã ea mã intereseazã mai puþin decât realitatea interioarã a procesului spiritual care conduce în final la actul judecãþii de valoare. destule voci libere. Din pãcate. Viaþa e scurtã. iar realismul se caracterizeazã tocmai prin convenþia esteticã a obiectivitãþii. în înþelesul dat de Curtius ºi Hocke. Protocronismul a exacerbat aceastã stare de lucruri ºi astfel s-a creat o atmosferã de relativã inhibiþie. pare a fi mai pe gustul. pe calea ºi în limitele mimesisului aristotelic. Pericolul sau mãcar riscul festivismului consistã în altceva ºi anume în îmbãlsãmarea ºi mumificarea lor. Realismul clasic devenise plicticos ºi redundant. astãzi. în fond. omeneºte vorbind. despre clasici scriindu-se mai mult de-a lungul timpului. Critica însãºi. dacã nu al publicului mare ºi anonim. de la Joyce sau Kafka încoace. care instituie în ce le priveºte. din imediata actualitate. cel puþin al scriitorilor ºi al elitelor intelectuale.Care ar fi ºansele culturii ºi. Ceea ce face sã trãiascã ºi sã reîntinereascã marile valori – adevãr ce ar trebui sã fie o simplã banalitate – este întotdeauna spiritul critic ºi. ori cu un termen mai pretenþios. mai personal. sunt în majoritate manieriºti. pentru a le schimba opinia ºi a le reda astfel încrederea în virtuþile proprii esteticii sale de creaþie? . evident. recenzarea de serviciu pe criterii de amiciþie sau colegialitate. de campanii publicitare deºãnþate. care astãzi. sau. chiar ºi acela al unei contestaþii bine temperate. ar fi anacronicã. ori chiar de blocaj al spiritului artistic. a propriei lui „opere”. facil ºi popular. spre a nu da decît aceste exemple din mai multe. experimentaliºti sau postmoderni. ale literaturii române de azi. Dar nu e prea greu de admis cã a da viaþã unei formule fatalmente îmbãtrânite solicitã o capacitate creatoare cu mult mai energicã decât a cultiva o reþetã inovatoare en vogue. prin creaþii ample. Epicul presupune o poveste despre oameni ºi întâmplãri. care mobilizeazã mai puternic. evocãri credibile ale unor evenimente capitale ale istoriei recente. cel narativ. Iar acesta cere rãbdare. ori mai bine spus epidemia veritabilã de „lansãri” cu surle ºi trâmbiþe. nu toatã lumea s-a lãsat manipulatã ºi au existat. nu aveþi impresia cã despre marile valori ale literaturii române se vorbeºte mai mult la modul festiv decât la modul critic.

Nu prea e loc în aceastã privinþã de cine ºtie ce originalitãþi pretenþioase. va învinge. toleranþã. cã pânã la urmã raþiunea umanã. decât o simplã ºi amãgitoare butaforie. totuºi. Dar. Literatura românã trebuie prezentatã ºi fãcutã cunoscutã pe cât posibil nu prin autori disparaþi. . originalã. Riscul de a repeta catastrofele pare a se fi diminuat. colonialiste. Nici din pãcate ºi nici din fericire. nimic nu este câºtigat odatã pentru totdeauna. Integrarea europeanã cultivã diferenþele ºi nu le prejudiciazã nici pe una nici pe cealaltã. Conflictele globale se acutizeazã ºi pe plan religios între spiritul toleranþei ºi fundamentalismul de toate culorile. lexicoane. iar spiritualitatea etnicã ni se va cufunda în cea generaleuropeanã – este desigur o ipotezã plauzibilã.ªanse avem. aproape niciodatã depãºi. de o atât de mare evidenþã încât aproape ne scuteºte de a o mai menþiona ºi comenta: disponibilitatea financiarã. expansioniste º. dacã se va produce. pentru cã vreau sã cred. necesitãþii istorice ºi nicidecum unor manifestãri de agresivitate externã. cum mai cred unii. deopotrivã ieftinã ºi superficialã. dar se promoveazã prin efort material. menitã a-i întreþine ºi consolida popularitatea.m. douã sute sau cinci sute de ani vom vorbi aceeaºi limbã.Integrarea în Europa presupune. lirism. pentru ca ele sã pãtrundã în circuitul internaþional. cu identitatea ei etnospiritualã inconfundabilã. etc. inteligenþã activã. Le împãrþim foarte probabil cu toate celelalte naþiuni europene. pe deasupra multor contrarietãþi. din lecþiile istoriei. De atunci ºi pânã la ultimul rãzboi mondial. tot atâtea întreprinderi cãrturãreºti care aparþin domeniului specific al exegezei estetice ºi al cercetãrii istorice. Încep sã cred cã ecologiºtii au dreptate. un spirit mai curând optimist. în interiorul familiei continentale din care facem parte. comunismul lui Ceauºescu nefiind niciodatã. Democraþia avanseazã. Sub aspect politic. Valorile pe care ar trebui sã le apãrãm ºi sã le promovãm nu sunt nici ele monopolul nostru absolut. Valorile noastre majore decurg dintr-o spiritualitate istoricã ºi se constituie într-o vocaþie etno-culturalã. sã sperãm cã esenþialul. humor sãnãtos. hegemoniste.Sunt. . Abia prezenþa noastrã în Europa ne va înlesni sã ne recunoaºtem mai uºor. ori mai puþin . n-aº putea accepta o prognozã severã care ar preconiza cã ne îndreptãm spre o lume mai rea decât cea de azi. adicã – mai pe scurt ºi mai direct spus – banii. monografii critice ºi de istorie literarã etc. dar o atare evoluþie aparþine. Paranteza istoricã dintre 1944 ºi 1989 ne-a înstrãinat mai mult decât orice altã etapã din trecut. în aceastã privinþã. Un cititor strãin (ºi nu numai) nu va cumpãra din librãrie un volum despre al cãrui autor nu ºtie nimic. „nervum rerum gerendarum”. este nevoie de traduceri. . sau cel puþin meliorist. Ei sunt. deloc mai restrânsã.a. ci ca o entitate culturalã globalã. introduceri. Îmi dau seama cât de incerte ºi de riscante sunt în aceastã discuþie ipotezele. Mai e nevoie ºi de altceva. sau mãcar legatarul sãi universal. lucrurile apar la fel de complicate. numai cã le punem accente ºi le revelãm nuanþe care ne sunt proprii. ori cu atât mai puþin anula.Cum vi se pare lumea de azi? Este ea prielnicã dezvoltãrii omului sau. . dar posibilitãþi – mai puþine. O vigilenþã permanentã se impune. dar continuu sã cred. Iatã o ecuaþie ce nu se poate. literare ºi culturale în general.Ce valori are de apãrat lumea româneascã în momentul de faþã pentru a se putea înscrie cu demnitate în sfera civilizaþiei moderne? . în pofida propagandei pompieristice a regimului sãu. Identitatea unei naþiuni se sprijinã pe douã coloane solide: limba ºi spiritualitatea. imperialiste.tocmai pentru cã am convingerea cã dispunem de forþa de creaþie necesarã pentru a ne mãsura cu alte culturi. cum zicea ºi Eminescu. De aceea. reprezentativã ºi complementarã în orizontul european. dacã la lista lor am înºira-o ºi pe cea. mai degrabã. Cultura se creeazã prin efort spiritual. Interogaþia pe aceastã temã e veche ºi începe mãcar cu Dacia literarã. fiind – iatã! – vorba de omenie. mai bine ºi mai exact contribuþia proprie. am fost fãrã întrerupere în plin proces de integrare continentalã ºi n-am încetat nici un moment sã fim noi înºine. Lista lor ne aºeazã într-o luminã bineînþeles favorabilã.d. Ne consolãm doar cu gândul cã reciproca nu este adevãratã: nu totul se poate face cu bani. ªi mai este bineînþeles o condiþie extrem de importantã ºi oarecum indispensabilã. pacifism congenital etc. contribuie la alienarea lui? .Câtuºi de puþin nu cred cã reinserþia noastrã europeanã ne va afecta în sens negativ identitatea naþionalã. dar ºi realism pragmatic. dar nici înclinaþia totalitarã nu dã semnele aºteptate ale dispariþiei sale totale ºi definitive. Ne confruntãm deja cu o situaþie planetarã destul de gravã spre a mai afiºa o indiferenþã iresponsabilã. cu atât mai mult cele pozitive. Cu toate acestea. Omenirea a învãþat totuºi câte ceva. ºi renunþarea la specificul propriu identitãþii noastre naþionale? 66 . de difuzarea lor ºi mai cu seamã – am spus-o de mai multe ori ºi persist în aceastã convingere – este nevoie de popularizarea lor prin instrumente critice adecvate: enciclopedii. Naþionalismul s-a dovedit în mod paradoxal copilul natural al comunismului. ospitalitate. Nu încape îndoialã cã nenumãrate valori româneºti sunt absolut competitive cu cele strãine. Asemenea calitãþi ºi-ar stabili însã dimensiunile reale. prin dominaþia modelului sovietic ºi prin ruptura continuitãþii cu adevãratele noastre tradiþii naþionale. dicþionare. E o fatalitate. Cã dupã o sutã. putere de muncã ºi spirit întreprinzãtor..

Oricum. spre uºurarea mea. În definitv. se va putea constata efectiv ºi irevocabil numai la momentul potrivit. mai reticent. Mai ales cã ea. de ce i-ar interesa pe cititorii noºtri sã afle cu un ceas mai devreme (vorba vine!). Sã sperãm cã momentul în chestiune va veni cât de cât mai devreme decât prea târziu. stimate domnule Tihan. Încât. se ºtie bine. ªi.. într-un fel de avanpremierã. un spirit propriu-zis superstiþios.importantã. dobândite ºi conjuncturale. Pentru cã. ªi totuºi am observat. se înþelege de ce am devenit mai precaut. nu-i aºa? ºi speranþa conteazã puþin. Dar pe acestea nu mi le-aþi solicitat. a defectelor de caracter ºi a atâtor neajunsuri ancestrale. vorba franþuzului: Passons! . speranþa. T. spero. din câteva experienþe mai vechi. mult mai importante sunt cãrþile ºi de aceea singura atitudine recomandabilã e sã avem „puþinticã rãbdare” ºi sã le aºteptãm în. cã de câte ori mi-am deconspirat un proiect nu l-am mai realizat. din purã curiozitate. ce lucrãri are de gând sã comitã un autor? Poate sau sigur. fie ºi în dublul sens al ambiguitãþii adverbiale.Nu sunt. ultima. moare oricum.La ce lucraþi în prezent ºi ce gânduri de viitor aveþi? . toate mai mult sau mai puþin inavuabile. Tihan 67 . imprevizibilitatea lor. la urma urmelor. ceea ce fireºte ar fi poate mai aproape de adevãr. chiar dacã ar fi sã luãm aceastã declaraþie cum grano salis. Dacã acestea se vor întrupa însã în realizãri pe mãsura autenticitãþii lor. Sã ne mângâiem aºadar cu vechea vorbã a strãbunilor noºtri latini: dum spiro.. mai rezervat. aº putea spune doar cã eventualele mele preocupãri viitoare vor confirma ºi vor accentua niºte tendinþe pe care s-ar pãrea cã le-am ilustrat ºi pânã acum: înclinaþia teoreticã ºi voinþa de sintezã. Pânã atunci.

de fapt de vreo cîteva decenii încoace. Hillis Miller (Editura Art. Decît sã reducem totuºi o realitate complexã la o schemã inexpresivã ºi oricum insuficientã. a comentariului ºi. 1997. Bogãþia ºi complexitatea creaþiei artistice deschid într-adevãr perspective mai mult decît generoase în albia exegezei. cum sã citeºt ‘ilizibilul’. Mai mult. chiar dacã acea narare. legate de diversitatea. la nimic din ceea ce. primului venit. a “momentului etic”. Hillis Miller. ca de pildã rolul metaforei în procesul de elaborare a gîndirii. greu de ocolit. autorul ne apare din capul locului îndatorat. Nici o miºcare criticã mai nouã nu ilustreazã mai bine acest fenomen decît deconstrucþionismul. pertinentã ºi cu 68 deosebire utilã: “Cum sã dai seama despre un fenomen intelectual care se manifestã prin neîncredere în stabilitatea semnului. prin promovarea lui de cãtre grupul de profesori ai Universitãþii Yale. Legea ºi regula nu sãlãºluiesc în inaccesibilul unui secret. Anthony Trollope. ªi totuºi opacitatea textului nu infirmã existenþa legii. spre a ºi permite totul. poveºtile pe care le suscitã confruntarea ) ) ) ) ) . Etica lecturii se strãduieºte sã edifice ideea titlului prin intermediul a ºase eseuri. precum cel de la finele secolului XIX. .67). deºi relaþia lor nu este nici simetricã. mai de curînd. în prefaþa lui densã. Însã discuþia ar lua fireºte un spaþiu mult prea extins spre a fi dusã la termen ºi ar comporta niºte incongruenþe fatale. deocamdatã încã netradus la noi. chiar ºi ceea ce eventual putea ascunde. un text rãmîne întotdeauna imperceptibil. Prefaþatorul ne oferã totuºi cîteva repere esenþiale. ci de o naturã accentuat intelectualã ºi speculativã. fãrã a-l cita. unde acesta spune: “Un text nu este un text decît dacã ascunde primei priviri. personaje ºi cititor (p. în existenþa sensului. p. privitoare la autor. sã ne concentrãm mai de grabã asupra exemplului îndeajuns de concludent pe care-l constituie cartea lui Hillis Miller. împreunã cu adepþii lui. într-un fel sau altul. lui Derrida din “Farmacia lui Platon”. Încercarea de a da o imagine iniþialã mai generalã a teoriei sau a metodologiei deconstrucþioniste se izbeºte aproape insurmontabil de multiple dificultãþi. Univers Enciclopedic. caracterul paradoxal ºi extrem de complicat de cele mai multe ori. care neglijeazã aspecte fundamentale din examenul filosofic. Interesantã este legãtura pe care o face Hillis Miller. . Paul De Man. privindu-i pe Kant. Harold Bloom ºi J. parcã. care apar în discursul mai tuturor adepþilor orientãrii ºi al fiecãruia dintre ei în parte. tocmai din pricina numeroaselor poziþii ºi afirmaþii contradictorii. în mod riguros. am numi o percepþie” (Diseminarea.26). adevãratul “papã” al acestei orientãri. poate servi incontestabil ca un bun ºi potrivit exemplu al modului în care deconstrucþia lucreazã în cîmpul abordãrilor ei literare. a. Ed.33). Nu ezitãm a spune cã lectura textelor deconstrucþioniste ne determinã adeseori sã socotim orientarea în cauzã drept un soi de impresionism. nu în ultimul rînd. Sã reamintim doar cã atitudinea deconstrucþionistã sa ivit ºi s-a precizat ca o criticã la adresa logocentrismului ºi fonocentrismului din cultura occidentalã ºi a ceea ce Derrida numeºte ºi considerã a fi o “metafizicã a prezenþei”. Geoffrey Hartman. ce caracterizeazã inseparabil toate demersurile protagoniºtilor. pînã la ulterioara concurenþã a lui Paul De Man. pur ºi simplu ele nu se oferã niciodatã în prezent.8). chiar dacã destul de sumare. susþin cã e ‘neconceptualizabil’? Cum sã prezinþi convingãtor ‘indecidabilul’. Henry James ºi Walter Benjamin. Etica ºi naraþiunea nu pot fi separate. dar nu mai puþin subiectiv decît predecesorul sãu. pentru care coincidenþa între semn ºi sens nu e decît o purã iluzie logocentricã? Cum sã defineºti un concept despre care inventatorul acestuia. a celor mai neaºteptate ºi mai originale speculaþii. narator. Calificînd lectura drept “o muncã extraordinar de dificilã” (p. cãrora li s-a asociat ºi francezul Jacques Derrida. reprezentat de Paul De Man. implicînd patru perspective. subtilitatea. legea compoziþiei sale ºi regula jocului sãu.Critica si deconstructie Florin Mihãilescu Dupã ce opera literarã a fost întoarsã pe toate feþele. pornind de la Kant. Are perfectã dreptate în acest sens Mircea Martin sã exclame. nici armonioasã. m. De altfel. George Eliot alias Mary Ann Evans. pentru a spune totul despre sine. transpunere în idiomul nostru autohton de Dinu Luca). încã în curs de expansiune pe meleagurile europene. cum sã analizezi ‘inanalizabilul’”? ªi. Etica lecturii de J. d. în sfîrºit adevãratã culme dilematicã în faþa spiritului critic: “Cum sã reconstruieºti sau chiar sã deconstruieºti texte care se deconstruiesc singure?” (p. devenit mai întîi foarte en vogue în Statele Unite. 2007. Recenta traducere româneascã a volumului unuia dintre cei numiþi. ea este pur ºi simplu conjuratã. nu însã de naturã sensibilã. semnificaþia absenþei în relaþia dintre scriere ºi vorbire º. pune sub semnul întrebãrii sau submineazã legea moralã. între eticã ºi naraþiune: “legea moralã dã naºtere narãrii printr-o necesitate intrinsecã.

directiva principialã. “Textul nu este legea. nici mãcar expresia legii. surprinzãtor ºi peste toate fertilizator. o atitudine. Nu le-am inventariat ºi nu le-am trecut în revistã nici pe unele. fie ºi în linii mari. ele sã se valorifice probabil ºi la noi. Nu este prin urmare la îndemîna oricui sã realizeze. pe lîngã bineînþeles o multitudine de strãlucite ºi pãtrunzãtoare observaþii de detaliu. lucrul sau forþa lui interioarã. materia sau lucrul. ci la materia. înarmat cu premisa întemeiatã pe autoritatea ideii kantiene. o cerinþã care croieºte noi fãgaºuri. încît etica lecturii reprezintã în concepþia profesorului american “acel aspect al actului lecturii în care existã o reacþie la text care este atît necesarã în sensul cã este o reacþie la o cerinþã irezistibililã. care þine de comprehensiunea textualã corectã (p. pe care-l ilustreazã ºi ei în chipul cel mai fidel ºi mai accentuat. pe cale de consecinþã. prestigios. funcþioneazã o lege. iar valoarea ei depinde de felul cum accede nu la sensul textului. Asemenea pasaje. care face la rîndu-i ca alte lucruri sã fie fãcute. Pînã atunci. o facere. printr-o soluþie deopotrivã validã ºi originalã. în cea socialã ºi în cea politicã” (p. fãgaºuri mai adecvate. În orice caz.86). totul se lasã determinat în ultimã instanþã de interpretare. Ar rezulta de aici ºi caracterul etic al actului critic: “Critica. fãrã îndoialã. pe cît posibil. cartea lui Hillis Miller se impune mai curînd ca un spectacol. nici o metodã. instituþionale. este cu adevãrat eticã ºi afirmativã. în sensul cã trebuie sã îmi asum rãspunderea pentru reacþia mea ºi pentru efectele ulterioare. problema care ne ºi intereseazã mai presus de toate a modalitãþii de manifestare a oficiului critic. pe mãsurã ce moda va trece. o putere care condiþioneazã etica scrierii ºi apoi a lecturii. într-un fel sau altul. pentru a ajunge finalmente la teza centralã a lecturii. Critica este ºi ea performativã.170). tocmai aceasta trebuie mai mult decît orice respectatã. al cãror beneficiu este tot aºa de bineînþeles incontestabil.75-76).146). nu trebuie fãcutã abstracþie de asumarea unei atitudini. dar se afirmã un program. productivã. sînt aºadar.cu legea moralã sînt exact versiuni ale acelui tip de naraþiune teleologicã. Revederea este ºi o rescriere. aºa cum am pretins tot timpul în mod implicit. cititori exemplari. Intervine. ce reprezintã în optica lui Hillis Miller aceastã eticã a lecturii. care îºi ascunde legea. cînd acel act ia forma predãrii sau a unui comentar: publicat asupra unui text dat” (pp. prin prisma propriului sãu imperativ moral. cu propriile ei efecte mãsurabile ºi cu rãspunderile aferente. “tot atît cît îl ºi relevã”. Ea este un rãspuns la un imperativ categoric. ci lucrului care este latent ºi concentrat în el ca forþã de a determina în mine o revedere a ceea ce a fost legea latentã a textului pe care l-am citit. dãtãtoare de viaþã. pe care o numim istorie” (p. pentru forþa latentã ºi concentratã cãreia îi rãspund prin lucrarea pe care o citesc” (pp.24). încît “lectura nu este una a textului ca atare. rezonabilã ºi determinatã legic. acea formã de scriere pe care o numim criticã sau predare” (p. din care nu lipsesc desigur ºi numeroase lumini mai mult sau mai puþin oarbe. Nu se evidenþiazã aici. Pentru critica noastrã de azi. ‘interpersonale’. Hillis Miller purcede la o analizã amãnunþitã. cu obiºnuita româneascã întîrziere. fãcînd totodatã efortul de a corespunde cît de cît imperativului fixat de un preopinent atît de autoritar. sociale. dar ºi liberã. Dupã ce respinge atacurile contra deconstrucþionismului.169). paradoxuri gratuite sau pur ºi simplu ipoteze prezumþioase ºi inutilizabile. Reluînd mai departe ideea lui Derrida. ci un exemplu al forþei creatoare a legii” (p. Lectura mea face sã se întîmple ceva în sfera interpersonalã. politice sau istorice ale actului meu de lecturã ca de exemplu. Hillis Miller recunoaºte cã lectura poate fi consideratã mai ales. mai ales cã lectura e consideratã de Paul De Man o argumentaþie (p. atît pentru deconstrucþioniºti. Hillis Miller. un act cognitiv.76). Autorii sînt însã.171). dar mai cu seamã incitant. conceputã ca “un act etic. 169-170). Sã-l citim aºadar pe J. o performare. cît ºi pentru cea mai mare parte a spiritului postmodernist. cu atît mai mult cu cît nici nu abordeazã deschis problematica esteticã. nici pe altele. Mi-am concentrat atenþia – declarã eseistul – pe o singurã zonã din acest domeniu . în scrisul meu. poate chiar de sine. 69 . sugestiile deconstructiviste rãmîn deocamdatã impracticabile. Nu e însã deloc exclus ca. Hillis Miller susþine ºi el condiþia de ilizibilitate a textului. care echivaleazã cu acel “trebuie”. parte din conduita noastrã în viaþã. pentru cã am încercat în primul rînd sã înþelegem.asupra acelor locuri unde putem observa un autor citindu-se pe sine. de o manierã cu adevãrat performantã. cu convingerea cã el nu presupune “nici mai mult nici mai puþin decît o bunã lecturã ca atare” (p. Retorica ar putea interveni aici. Va fi cu siguranþã ºi o probã a validitãþii sale. În realitate. la o interpretare eminamente speculativã ºi nu o datã extrem de sofisticatã a celor cîþiva autori selectaþi ºi din a cãror operã desprinde fragmente în care aceºtia se citesc sau recitesc pe ei înºiºi. imperativul moral care “este ºi un act productiv.35). precum rescrierea. modelul dominant de abordare. dacã nu exclusiv. exemplare pentru problema eticii lecturii” (p. În text. citatã de noi mai sus. Or. deschizãtoare de drumuri. cãreia fiecare critic ar trebui sã-i gãseascã o întrupare corespunzãtoare cît mai plauzibilã ºi mai convingãtoare.

primeau mâncarea. îi apreciam indiscutabilele calitãþi ºi talente. un timp s-au descurcat bine. ani mulþi. a grãdinii ºi livezii. Tentativa noastrã de a-i obiºnui cu viitoarea lor viaþã. Am urcat dealul. luptând cu urâtul ºi singurãtatea. Pe scurt.OGLINDA RETROVIZOARE Spirt Vasile Igna Mi-ar fi. Cert e cã Spirt a rãmas singur. Spirt. un tânãr ce a fãcut de curând pasul decisiv spre maturitate ). mã conving cã am fãcut alegerea cea bunã. altfel spus. spaima cã l-aº putea din nou pãrãsi e mai mare ºi decât foamea ºi decât irepresibila lui dorinþã de joc. singur. pur ºi simplu. îndeaproape de Spirt. pãru a da rezultatele scontate: cei doi dormeau în magazie. Simþise cã-l pãrãsim? Cu siguranþã cã da. cum doarme încovrigat pe sofaua din camera mea de lucru. oricum nu pe cele mai bune mâini. strãlucitoare. dureroasã incapacitate de a uita. fãceau lungi expediþii prin livada noastrã ºi grãdinile vecine. nici recunoºtinþã pentru o farfurie de hranã. totodatã. tresãrind ºi. Spirt nu mã mai pãrãseºte nici o clipã ? Vine în preajma mea oriunde mã aflu. în sfârºit. unicul punct de sprijin cert fiind cel al hranei ce li se împãrþea de douã ori pe zi. cât am lipsit noi. mi-a adus el însuºi aminte!) un mare bine. cred. dar. se întinde pe covorul din faþã-mi sau pe fotoliul de alãturi. fie el ºi cel al minunatului meu pisoi. Am coborât. S-a întâmplat însã. pentru prima datã. cutreierând ziua prin grãdinile apropiate. deºi exemplul lui Spirt infirmã regula. timp de douã sãptãmâni. Întâi. pânã cu puþin timp în urmã. sã plecãm în cãlãtoria de care aminteam ºi sã fim nevoiþi sã lãsãm pe cei doi nu chiar de izbeliºte. improvizat. Provine dintr-o familie numeroasã. douã sãptãmâni. Dar. Cãci fidelitatea nu e nici dependenþã de stãpân. Spirt e un motan de opt luni (aºadar. alãturi de o veriºoarã tigratã. ne-a aºteptat zi ºi noapte. dimineaþa ieºeau. ca din pãmânt. în Elada ºi insulele ei. I-am þinut pe amândoi în braþe ºi m-am jucat cu ei de când nu erau mai mari decât pumnul. pãrând a ignora atât ticãitul inegal al tastaturii computerului cât ºi bãtaia ploii pe acoperiºul de tablã al sãlii de cinematograf din vecinãtate. se jucau. o imensã. Se pare cã. nu ºtiu ce s-ar fi întâmplat dacã aþi mai fi întârziat!”. tigrata a dispãrut. cu o blanã albã. (eu uitasem deja. Îi fãcusem. E. Adãpostinduse pe timpul nopþii în culcuºul aranjat în magazie. Inclusiv fenomenala lui memorie. o uriaºã capacitate de a-þi aduce aminte. aþi apãrut. chiar dacã destul de confortabil. însoþit. din momentul întoarcerii noastre. ce desparte casa de strada pe care era parcatã maºina. dar a crescut în casa noastrã. urcând la gardul de la stradã la auzul fiecãrui zgomot de motor care ar fi putut fi al maºinii noastre. ca. frecânduºi blãniþa de picioarele mele. mai ales. l-am vãzut pe Spirt plecând de lângã noi ºi intrând sub maºinã. dar plinã de necunoscute. probabil. de o incredibilã drãgãlãºenie ºi ingeniozitate. când mã uit la televizor. pentru ca acesta sã se sperie ºi sã pãrãseascã ascunzãtoarea. Companioana ºi prietena lui de joacã dispãruse. îmi urmãreºte ca o umbrã toate miºcãrile. decât sã mã strãduiesc sã rememorez comportamentul unui motan. De ce-o fi uitat. arãtând cât se bucurã ºi voind parcã a spune: “bine cã. oare. Cum altfel mi-aº putea explica faptul cã. deoarece. cândva. se aºeazã pe birou când eu mã instalez la computer. nu prididea cu cãutarea prilejurilor prin care sã-mi arate cât de mult mã preþuieºte ºi cât de multe îmi datoreazã. încercând sã-l scot de acolo cu ajutorul unei nuiele. al plecãrii în cãlãtorie. cã au trebuit sã schimbe brusc adãpostul securizant al casei de la þarã cu cel. totuºi. Toate acestea i le povesteam deunãzi unui cunoscut ce. Am deschis portiera ºi m-am pregãtit sã mã aºez la volan. la întoarcerea din cãlãtorie. se spune. Vânatã de vreun câine vagabond sau de vreun animal sãlbatic din pãdurea apropiatã ? Luatã de cine ºtie ce binevoitor ? Greu de ºtiut. la mijlocul toamnei trecute. desfãºuratã pe durata a patru sau cinci zile. cei doi au fost nevoiþi sã se descurce 70 singuri. Fãrã succes. dupã douã sãptãmâni. Iatã de ce n-am dat o importanþã prea mare întâmplãrii petrecute în momentul despãrþirii. nici a-i abate de la acest nou comportament. ca întotdeauna. Apoi. Spirt a apãrut. dupã plecarea noastrã. de îndatã ce am deschis poarta de la intrare. nu se ºtie când ºi în ce împrejurãri. nici teamã de singurãtate. prieteni. A trebuit sã pornesc motorul. pânã mai ieri-alaltãieri. sã înlocuiascã prezenþa noastrã proteguitoare cu cea largã. plângând. mult mai uºor sã vorbesc despre cãlãtoria pe care am fãcut-o. al magaziei ºi. Sau. Fidelitatea. Fusesem. mieunând. sã ambalez puternic de câteva ori. când. repede adoptat. dar nu ºi-a pãrãsit locul. Dovezile ataºamentului sãu sunt de-a dreptul înduioºãtoare. e rarã printre pisici. întreruptã din când în când de mici ºi inegale pete gãlbui-maronii. oarecum pe neaºteptate. chiar în clipa în care scriu. sã salute ? . Era slab ºi speriat. Privindu-l. îndemnându-l sã iasã. Nimic nu arãta a-i tulbura.

.CRONICA LITERARà Japonia autorului bicefal Mihaela Ursa Darurile zeiþei Amaterasu (Bucureºti. De altfel. pe altã voce. mai exact. Aºezat în prima parte. din secolul XI. sã se ordoneze pentru el. dupã legile lor ascunse /. prin care obiectul se propune vederii. în artele marþiale. ci numai a unei Japonii. când observat (Alter). Poate cel mai bun dintre eseurile din volum sau. deºi pe copertã apar ambele nume – nu îºi fixeazã drept mizã recompunerea „adevãratei Japonii”. cel mai uºor de aºezat ca emblemã a cãrþii este cel intitulat Fuji-san ga mieru („muntele Fuji se lasã vãzut”). academic. precum frazarea ei. considerat primul roman nipon. Darurile legendare devin pretextul subîntinderii textului între trei poli fundamentali: Sabia. judecata japonezã asupra lumii se organizeazã. 2008) se anunþã ca „o struþocãmilã”. concluzia mutã. autorul se aflã în aºteptarea aºezãrii lucrurilor în aºa fel încât sã poatã fi contemplate. Giuvaerul. Pânã ºi aici. a unui risc aproape paradigmatic. autorii scapã nevãtãmaþi de ispita corecþiei: lucrând cu prejudecãþile care însoþesc imaginea unui spaþiu prea puþin familiar. în acest mod de a privi ºi de a scrie spaþiul ºi timpul nipon. semnalând cã. „înfrângerea adversarului fãrã slobozirea sãgeþii din arc”. dar ºi asupra individului socio-cultural cotidian. problematizarea în zona raporturilor interindividuale. statutul lipsit de urgenþã ºi de necesitate al volumului de faþã – („am scris. de ceramica japonezã ºi de multe altele. Autoironia ºi umorul sarcastic devin tehnici ale unei 71 .” A doua parte a volumului este dedicatã unor eseuri despre imaginarul feminin ºi erotic. Ciocoii vechi ºi noi. convinºi cã oferã „adevãrul” menit sã înlocuiascã periculoase preconcepþii despre subiect ºi despre „cum este el” de fapt. ROXANA ªI Editura Institutul EuroCÃTÃLIN GHIÞà pean. Prezentatã ca o Institutul European. de vreme ce acþiunea de a contempla sau de a descoperi este întreprinsã de oricine. Darurile zeiþei Amaterasu este un volum de analizã culturalã construit prin metoda eºantionãrii subiective. Spre deosebire de filosofiile occidentale. Întrebându-se cum începe romanul în Japonia ºi cum începe el la noi. de percepþia occidentalã a lumii drept organizatã în jurul subiectului (precum gramaticile occidentale se concentreazã în jurul subiectului). citite ori locuite pur ºi simplu (v. studiul vizeazã spiritul insidios care a fãcut posibilã. cercetãtori serioºi îºi asumã bãtãlii prometeice. urmãrit pânã aici. ºocul cultural sunt parcurse cu minimã rezistenþã ºi. în pure accese de egoism livresc. intervine o lecþie orientalã: stranietatea alteritãþii. în decursul celor patru ani de experienþã japonezã (20032007). dintr-o „scriiturã ambiguã ºi implicatã emoþional”. De aici. supraimpusã alternativ oricãrei idei pre-existente de Japonia. De la bun început. în loc sã adopte non-problematic ºi snob schimbarea imediatã. autorul dã naºtere unei sarcastice ºi demitizante analize a romanului lui Nicolae Filimon. În loc sã se opunã modificãrii de lume care i se propune. Dacã unul dintre autori lucreazã la doctorat ºi la aceastã carte. Foarte rar. adunând eseurile cu dimensiune eticã. despre trecerea de la homo religiosus la homo ethicus. imagologia constituie câmpul specific acestui tip de analizã a cãrei mizã este proiectarea unei imagini a Celuilalt prin prisma Identicului. celãlalt se intereseazã în detaliu de ceremonia ceaiului. comparativ cu Genji monogatari. cu minimã inerþie. justificat de discursul comparativ al imagologiei. cartea 2008 creºte în contrapunct. individul devine substituibil sau chiar dispensabil în favoarea comunitãþii: „japonezul se retrage într-o pasivitate contemplativã care permite lucrurilor sã se întâmple. instituþional. mai exact DARURILE ca o carte „scrisã la patru ZEIÞEI mâini” de cãtre Roxana ºi AMATERASU Cãtãlin Ghiþã. cuprinzând analize imagologice în care lumea niponã este când observator (Identic). printre notaþii despre mania muncii ºi mania legii. de cãtre Roxana ºi Cãtãlin Ghiþã. respectiv. autorul bicefal al acestui volum – în care proprietatea textelor nu este marcatã nominal. Oglinda. dedicat universului erotico-estetic. Deloc întâmplãtor. ºi. în pereche alternativã cu o alta (aflãm din mãrturisiri fulgurante despre celãlalt proiect. face fotografii (care ilustreazã volumul) ºi scrie la rându-i. prin strãpungerea „imaginarului cultural al lui celãlalt”). un studiu de mentalitate prilejuit anecdotic de o structurã lingvisticã al cãrei reflex se regãseºte în educarea geniului manipulãrii. autorul lasã lucrurile sã vinã spre el. În acest punct trebuie salutatã depãºirea. al doamnei Murasaki Shikibu. în textele de aceastã facturã. prin urmare.. iniþiate de observaþii asupra literaturii. reprezentat de doctoratul lui Cãtãlin Ghiþã dedicat lui William Blake). numai despre fenomenele care ne intereseazã pe noi doi”) – contribuie la succesul ei. în jurul unei stãri de fapt./. partiturã muzicalã. ºi motto-ul cãrþii despre întâmpinarea bizarului ºi despre transformarea neobiºnuitului în normalitate. O piesã de rezistenþã a acestui capitol este savurosul comentariu despre începuturile romanului în Japonia ºi în þãrile Române. cunoscând momentul în care liniile de forþã se aranjeazã astfel încât sã îi acorde supremaþia.

dar practica o Polirom. iar acþiunea este exclusiv centratã în jurul unui singur eveniment. Existã. se aºazã pe un scaun nevãzut. a ciobanului ºmecher cu celular etc. a reuºit. Avem astfel povestea comisãresei europene venitã într-un sat românesc tipic. cunoscuta recuzitã nouãzecistdouãmiistã. grupate tematic. dar o prezenþã delicatã. chiar dacã. Primul pas pe care mã simt tentat sã îl fac scriind despre acest volum este cel de a-l plasa într-o anumitã descendenþã. Radu Pavel Gheo fiind în acest moment o voce uºor de recunoscut ºi greu de confundat. Radu Pavel Gheo cu Numele mierlei: 50 de clipuri vesele ºi triste. în vreme ce sub ea se întrupeazã „în fiinþã. Subiectele sale.. ale decorului particular al acþiunii. se rotesc în jurul cotidianului. Stupoarea observatorului occidental este desfiinþatã în momentul în care femeia începe sã converseze firesc. precum ºi. o scenã emblematicã pentru transformarea neobiºnuitului în normalitate: o femeie. încît deseori totul se rezumã la o pozã plinã de falsitate. Mai sînt notabile ºi cîteva urme de Groºan ºi poate de Bãieºu. RADU PAVEL GHEO oarecum mã ruºinez chiar sã încep iar cu aceeaºi NUMELE observaþie. atît ca întemeietor în literatura noastrã a unui anumit tip literar pe care foarte mulþi au încercat sã îl imite ºi pe care foarte puþini au reuºit sã îl abordeze cu succes. de aer. Volumul mare al textelor (inclusiv cel al volumelor la care apare 72 ca autor. rãutatea prost disimulatã ºi incultura . într-unul dintre eseurile cãrþii. Textele sale sînt schiþe ºi momente. cu satisfacþii de orgoliu VESELE ªI intelectual. sã-mi saþieze aceastã plãcere. alegîndu-i pe cei care am crezut cã îmi vor satisface plãcerea de cititor înainte de a furniza material criticului literar. prozatorii MIERLEI: 50 români tineri se citesc cu DE CLIPURI interes. bineînþeles. descrieri lapidare. într-o mãsurã considerabilã. într-un demers comparatist care semnaleazã retardul romanului modern european faþã de romanul japonez din perioada Heian. un conþinut de aer ºi o anume atmosferã. credulitatea imbecilizatã.interpretãri textuale care pune în balanþã realizarea poeticã. co-autor sau traducãtor) a reuºit totodatã sã contureze cu claritate un profil de scriitor. o armonie colectivã. la momentul analizei am fost silit sã îmi mai temperez entuziasmul. întârziind sã se aºeze la masa la care locurile se ocupaserã deja. În numele mierlei Victor Cubleºan Cred cã am spus-o de foarte multe ori. 2008 probeazã din plin. se ascunde un spirit lucid ºi ludic. dar ºi ca autor care a încercat ºi a izbutit sã se apropie cu succes de ceea ce s-ar putea numi fiziologia poporului român. cu mirare. ignoranþa. Mai mult. Dincolo de metaforizarea modului japonez de a fi în lume. devenit interesant printr-o poantã. fãrã agresivitatea care a impus (prin scandal sau ridicãri de ton) alte nume. dar ar fi mizat pe umor ca punct de greutate ºi dacã ar fi fost convins cã toþi oamenii sînt egali. Prozatorului îi face plãcere sã se joace cu personajele sale. a românilor pãcãliþi la schimbul valutar în Budapesta. buni ºi pur ºi simplu urmãriþi de o soartã crudã care îi mînã în toate încurcãturile. multã acþiune povestitã. Mult dialog. problematizarea iubirii etc. încadrabile strict în necesitãþile tehnice ale fundalului. în spatele autorului transpus cîteodatã în text în pielea unui personaj uºor credul ºi uºor neajutorat. Panoramarea superficialã a tuturor poveºtilor pare sã fie un rezumat al ºtirilor de la vreo televiziune comercialã aflatã în panã de senzaþionalisme. Caragiale. dar arareori cu TRISTE plãcere. mimeazã cã stã deja pe un scaun. Pur ºi simplu existã atîta încrîncenare în dorinþa de a plãcea. E greu de spus de ce. Ar fi fost rãu dacã Radu Pavel Gheo le-ar fi tratat asemeni profesioniºtilor noºtri din audio-vizual : adicã luînd în serios acþiunea. compoziþia ºi construcþia romanescã. în spatele povestitorului cu ton simplu. cu personaje introduse brusc ºi dezvoltate doar pentru necesarul acþiunii acoperite. Radu Pavel Gheo nu are povestiri în sensul teoretic ºi canonic. în cea mai curatã manierã clasicã pe care o pot imagina. volumul Roxanei ºi al lui Cãtãlin Ghiþã reificã o irealitate. Volumul Numele mierlei: 50 de clipuri vesele ºi triste reuneºte (evident) 50 de texte denumite generic de cãtre autor « povestiri » ºi apãrute într-o bunã mãsurã de-a lungul vremii prin paginile revistelor. care devin construcþie palpabilã ºi vizibilã.L. Aceasta este varianta «integralã ºi definitivã» a lor. a prietenului care se decide sã apere printre multe alte cauze nobile ºi pe cea a berbecilor gay. cu accidentul sãu individual. Graniþele textelor arareori depãºesc cîteva pagini (o medie aritmeticã indicã 5. Am încercat sistematic sã evit genul acesta de autori. îi face plãcere sã le expunã prostia. Ceea ce poate fi ºi bine ºi rãu. al evenimentului minor. iar nu tîlcul. cea a celor doi prieteni flecãrind la bere ºi indiferenþi chiar la sfîrºitul lumii. Binenþeles. Dar.2 pagini pentru un titlu). patru picioare de lemn vopsite în gri întunecat”. Autorul bãnãþean a fost în ultimii ani o prezenþã constantã în paginile presei literare. Existã o suitã de elemente care aproape cã te obligã sã evoci Momentele ºi schiþele lui I. pentru a nu inoportuna. mi se pare cã scena reprezintã vizual chiar reuºita acestei cãrþi duble: dinaintea ochilor noºtri. Gheo reuºeºte cu acest volum o surprinzãtor de acuratã descriere a românului contemporan.

centralã în preocupãrile acestora fiind antiliteratura. gradare. 2008 men. Mai existã. ludicã ºi poate. ele chiar ºiALE au înteþit ritmul de apariAVANGARDEI þie. mai cinstit ºi latura evocatã mereu cu surdinã. de acum înainte. mai mult decât atât. Ion Barbu) – . de rãsturnat o tradiþie vetustã ºi opresivã. pe de altã parte. pânã la urmã. Acum cîþiva ani. Radu Pavel Gheo nu este chiar un clasic în viaþã. indicând. momente.neasumatã. Asemeni ilustrului înaintaº. nu se ºtie pânã când. totul concurã pentru a crea o scriiturã maturã ºi plãcutã. a avangardei ca expresie a unui ethos fie ºi numai parþial evreiesc din spaþiul României ºi al Europei de Sud-Est. social-protestatarã. cred eu. un receptor al minunatei lumi murdare în care trãim. Se pot face ºi reproºuri. Nu se poate vorbi de rãutate sau de intenþii ascunse în cazul lui Radu Pavel Gheo. mai «uºurele». când nu ocultatã de-a dreptul. România. ºi chiar dacã fenomenul este departe de a fi curãþat scena publicã de intoleranþã ºi de urme de antisemitism. cã survenea într-o culturã ce era departe de a-ºi fi epuizat alexandrin resursele tradiþionale – într-o coincidenþã temporalã cu naºterea. un volum foarte bun al unui autor care demonstreazã cã trebuie urmãrit. într-un cadru de discuþii nelimitat conceptual. puþinã amãrãciune) în tipicul României contemporane. este abordarea avangardei (personalitãþi. curente. În aºteptarea unor altfel de contribuþii lãmuritoare ºi asupra uneia dintre laturile fundamentale ale tendinþei ambigue care a animat spiritul avangardist sunt de salutat însã ºi aporturile mai puþin ambiþioase. cea a exceselor brune ºi a intoleranþei. trag în jos impresia de ansamblu. în ultimii ani. Astfel. putea fi omis în cadrul unui volum «integral ºi definitiv». poate pe alocuri. un vocabular extrem de bine ales. ci afirmându-se ca opþiune alternativã. Ed. dupã cum nu se poate vorbi de acestea în cazul lui Caragiale. mai puþin rãbdarea. Acest lucru se petrece chiar acum. Majoritatea sînt minore. tematic sau metodologic. bãnãþeanul este un hipersenzitiv. Avangarda. ceea ce întârzie încã. mai punctuale. în rãspãr cu naþionalismul triumfalist ºi cam limitat democratic din primul deceniu interbelic. ar fi fost un volum superb. care pune la dispoziþia publicului lucrãrile simpozionului internaþional desfãºurat în Palatul Bánfy din oraºul de pe Someº între 9-10 noiembrie 2006. cu o altã atenþie. Toate aceste secvenþe de viaþã pe care orice cititor român le va identifica rapid ºi fãrã ezitãri propriului univers cotidian sînt o plonjare plinã de umor (ºi. Oricum. Gheo are stil. cîteva texte mai puþin izbutite. În NOI STUDII ultima vreme. sã zicem. faptul istoriceºte adevãrat cã avangarda a fost. atingerea unui grad mai mare de acuitate a interesului pentru fenoRizoprint. în manifestãrile ei româneºti. destulã timiditate în a restitui critic activitatea avangardiºtilor din România în perioada stalinistã ºi comunistã. în linia unor nostalgii totalitariste de extremã dreaptã. scriam despre prozator cã ar avea toate calitãþile unui stilist. pe de o parte. Aºa. deºi neintenþionat. Cel mai important þine. ci numai dupã restaurarea democraþiei la noi (1989) ºi mai ales odatã cu erodarea forþelor politice actuale ce exprimau atitudini excesive. a treia cale Ovidiu Pecican Avangarda artisticã se bucurã de ani ºi chiar *** de decenii. Din acest punct de vedere. Ceea ce se permitea ºi era chiar amuzant în paginile unei reviste. Dacã toate textele sînt amuzante sau cu subiect incitant. Un mãnunchi de atare texte adunã Cãlin Stegerean. Dacã ar fi rãmas doar. mereu mai izolat odatã cu a doua decadã dintre rãzboaie. asemeni lui Caragiale. Construcþia în miniaturã a textelor este fãrã nici un fel de minusuri tehnice : suspans. H. Risoprint. Aceastã vogã relativã ar putea camufla eficient.). nu cu apusul. neavând. nu toate sînt însã ºi bune. Polonia. de o bunã presã. antiarta. Blaga. conflicte ºi fuziuni) ca manifestare în spaþiul cultural a unei critici radicale la adresa alcãtuirii societãþii româneºti dinainte ºi de dupã 1918. un fenomen marginal al actualitãþii artistice. Un paradox cum sunt multe în viaþa de zi cu zi ºi în istorie face însã ca toate textele sã fie semnate de oameni cu un statut „burghez” consolidat. La acest prim simpozion dedicat problematicii avangardei artistice au participat invitaþi din Belgia. iar pe de alta. Totuºi. cum se crede îndeobºte. 35 de texte. Asemenea discuþie nu se putea purta oricând. istoricizarea lui ºi detaºarea criticã sporitã faþã de acesta. de selecþia operatã de autor. Volumul de faþã dovedeºte cã a reuºit sã o obþinã ºi pe aceasta. la noi. Muzeul de Artã ClujNapoca. opere. subiectul lor fiind mai demn de o glumiþã decît de o schiþã. romanului românesc modern (Rebreanu. ceea ce continuã sã cantoneze discuþia într-o zonã a esteticului ºi artei de unde însãºi intenþia promotorilor curentelor respective ar trebui sã o scoatã. Din nou. 152 p. SUA ºi Ungaria. ne aflãm totuºi dupã publicarea raportului Wiesel ºi dupã denunþarea comunismului ca sistem opresiv ºi întemeiat pe supravegherea unei poliþii politice (raportul Tismãneanu). 2007. Camil Petrescu. ba chiar ºi de monografii substanþiale. un dialog veridic ºi bine orchestrat. PapadatBengescu) ºi cu afirmarea celei mai strãlucite pleiade de poeþi a secolului trecut (Arghezi. s-ar restitui mai fãþiº ºi. coordonatorul volumului Noi studii ale avangardei (Consiliul Judeþean Cluj. aspectul 73 .

). doinã. culegãtor bucovinean de basme ºi colinde în secolul al XIX-lea). Cu toate acestea. se intereseazã de anumite specii folclorice (cântece de seceriº. Sbiera.M. în absenþa cuiva care sã o exemplifice din interiorul convenþiei în cadrul cãreia ea funcþioneazã. dincolo de litera sa? Presupunând cã rãspunsul la aceastã chestiune ar fi negativ. La o primã privire. deoarece – aºa cum se vede din titluri – abordeazã fiecare tematici diferite: ªezãtoarea în zona Nãsãudului (1967). Saºa Panã º. Nicoale Bot studiazã obiceiurile (ºezãtoarea. Cânepa în credinþele ºi practicile magice româneºti (1968-1970). Contribuþii la cunoaºterea funcþiei colindelor (1971-1973). în Europa ca ºi la noi. Lucrând pe vaste întinderi. Doina – poezie a destinului (1987). deci. Existã. Geo Bogza. serveºte sau saboteazã înþelegerea adecvatã a avangardei. S-a gândit cineva cã aceastã constelaþie de gesturi. singura pentru care se pot gãsi finanþãri la birocraþii ce gestioneazã fondurile. ar putea da roade similare celor din volumele editate de Societatea „Lucian Blaga” în fiecare an. sã înþelegi ca marþian ideea de umor. iar opera lui. tot mai mult polarizatã între extrema stângã ºi cea dreaptã? Ezitarea tânãrului E. Desigur.a. G. Subiectul meritã tot interesul. ortodoxiste dominante – care urma. nu în cel al caracterului revoluþionar al ideilor sale ºi la nivelul manifestãrii libertãþilor individuale ar putea fi o pistã ce meritã sã fie exploratã. poate fi lesne subsumatã avangardismului. în aceeaºi paradigmã. salutarã. fragmentarã. cu mijloacele consacrate ale exegezei – fac parte din lumea de reguli ºi convenþii pe care avangarda o repudia. La urma urmei. într-o lume care devenea. Sbiera (1967). s-ar recupera în acest fel spiritul. Încercarea de a descifra avangardismul ca o pãrãsire a opþiunii tradiþionaliste. expertul numãrul unu. cultivat recurent. Activitatea de folclorist a lui I. ºi nu teoretice sau pragmatice. mai cu seamã cã la Cluj existã un nucleu consistent de oameni care se intereseazã de fenomen (Ion Pop. pune în legãturã dreptul cutumiar cu folclorul . atitudini. Cele ºtiinþifice consacrate – abordarea raþionalã. în principiu. colinde). Nedumerirea mea majorã se leagã de mijloacele prin care încercãm abordarea avangardei. Funcþiile agrare ale colindatului (1977). curente ºi personalitãþi puteau reprezenta. cu meandrele ºi redefinirile ei inerente. în parte. Cântecele cununii (1989). Mircea Petean – editorul ce intenþiona sã ofere regalul operei omnia a lui Benjamin Fondane. nimeni nu pare sã îl includã pe insomniacul rãºinãrean în pleiada care i-a cuprins – sau generat – pe Tristan Tzara. Portret de etnolog transilvanean ) ) Ioan Pop-Curºeu Volumul tipãrit recent la Casa Cãrþii de ªtiinþã. Cioran între admiraþia faþã de Lenin ºi cea în raport cu liderii fascismului ºi nazismului traduce bine aceastã tentaþie. ce alte posibilitãþi mai rãmân? Poate cea mai apropiatã de natura avangardismului ar fi crearea de evenimente izvorâte din acelaºi tip de sensibilitate ºi de opþiuni atitudinale.lor fiind deplin omologat din punct de vedere ºtiinþific. cuprinSTUDII de zece texte apãrute în DE diverse publicaþii de ETNOLOGIE specialitate între anii 1967-1989. sã alunece spre excesele deceniului al patrulea – ºi o alternativã la comunismul cu tentã birocratizantã. 74 Colocviile pe tema avangardei s-ar cuveni reluate. încã ºtim prea puþine despre începutul secolului trecut. dând dovadã de multã dãruire ºi perseverenþã. obiceiurile agrare ºi pastorale). De unde s-ar pãrea cã rezultã necesitatea de a îmbina înþelegerea cu performarea în manierã avangardistã. NICOLAE BOT sub semnãtura profesorului Nicoale Bot (Studii de etnologie). Putem deci crede cã abordarea descriptiv-analiticã este deci adecvatã în înþelegerea spiritului fenomenului. radical criticã. deoarece per2008 mite cititorului sã urmãreascã în succesiune cronologicã mai bine de douãzeci de ani din evoluþia intelectualã a eminentului cercetãtor clujean. iar conþinutul abordând probleme „serioase”. o „a treia cale” exprimatã cu mijlaoce prin excelenþã artistice. G. ºi ele. studiile strânse între coperþile prezentului volum (cãruia îi va mai urma cel puþin unul) par sã aibã legãturi foarte laxe unele cu altele. realizeazã o cercetare de istoria folcloristicii în spirit aproape pozitivist (despre I. radical în sensul statalismului ºi unipartidismului autocratic. fulgurantã. naþionaliste. Iniþiativa este Casa Cãrþii de ªtiinþã. Dreptul cutumiar ºi folclorul obiceiurilor (1980). Obiceiuri agrare ºi pastorale în zona Codrilor Sãtmarului (1980). Contribuþii la studiul cântecelor de seceriº (1971). Rãmâne de înþeles dacã o astfel de interogaþie. prilej de îmbogãþire exegeticã. Corin Braga – editorul lui Urmuz etc. Benjamin Fundoianu. strânse laolaltã de Ileana Benga ºi Ioana Bot. linii interpretative insuficient exploatate în ce priveºte înþelegerea complexului fenomen al avangardei. Textele adunate de Cãlin Stegerean în Noile studii ale avangardei – de ce „ale” ºi nu „despre”? – sunt interesante ºi delimiteazã un teritoriu care. cu aproximativ un secol. e ca ºi cum ai încerca. însã nu ºi litera.

mitologiile agrare. care „are un caracter de concurenþã” ºi „se apropie în grad înalt de magia pentru ghicirea ºi aducerea ursitului. cum e vizibil în radiografia obiceiurilor din comuna Hurezu-Mare (Codrii Sãtmarului): „Un numãr însemnat de rituri. albinelor. practici ºi obiceiuri se leagã de creºterea vitelor ºi de pãstorit. p. Densusianu. casa colindatã ºi pe gospodar” (p. ªi cred cã sunt în asentimentul tuturor când spun cã volumul despre obiceiurile funerare (urmarea seriei de autor la Casa Cãrþii de ªtiinþã) este aºteptat cu nerãbdare. pãstoritul în detrimentul agriculturii. riturile ºi textele asupra cãrora se opreºte îi apar etnologului drept semnele cele mai vizibile ale continuitãþii etnice: „Dãinuirea acestei culturi [de tip folcloric] cu semnificaþii atât de bogate poate fi cãutatã cu folos în marea ei vechime. cu credinþa nestrãmutatã în puterea omului de a pãtrunde tainele adânci ale lumii ºi de a le domina prin gest ºi cuvânt. permiþându-ne accesul la o arhaicitate pe care avem prea des tendinþa s-o uitãm. se ocupã de credinþele ºi practicile magice legate de cânepã. 119). Nicolae Bot se concentreazã cu precãdere pe Transilvania. o lecturã aprofundatã poate sã descopere totuºi cât de unitar e prezentul volum. practicatã cu alte ocazii” (p. Nicolae Bot recurge la exemple care-i sunt foarte familiare ºi care au fost abordate deja în studii anterioare: cântecele de seceriº sau „colindele care descriu colindatul. cultura noastrã popularã a conservat forme arhetipale din stratul culturii populare a antichitãþii care a constituit temelia culturii clasice. În dimineaþa zilei de Crãciun se desfãºoarã practici magice gospodãreºti în legãturã cu bunul mers al treburilor câmpeneºti. Despre magia popularã nu este vorba doar în studiul despre cânepã. „unde cercetãri riguroase au constatat convingãtor cã se pãstreazã un repertoriu folcloric mai arhaic în cele mai numeroase genuri” (p. 143). Când vorbeºte de pãstorie. „se bazeazã pe principiile magiei” (p. 22). Sãrbãtorile îi apar etnologului încãrcate de putere magicã: „În noaptea de Crãciun au loc numeroase vrãji ºi farmece pentru cele mai variate scopuri. 176). în cultivarea ei de o populaþie veche ºi statornicã de agricultori ºi de pãstori. 219). dupã un model moºtenit de la veacul al XIX-lea (Mioriþa) ºi de la Ov. al familiei. colindãtorii. ceea ce le conferã ºi o valoare documentarã ieºitã din comun. 108. 115). practicile. Temele circulã de fapt de la un studiu la altul. fãrã a ignora celelalte provincii româneºti. vede în formele complexe ale culturii populare supravieþuiri din vremuri strãvechi.” (p. 162-163. Bot crede cã o poate explica „prin concepþia de naturã magicã a eficienþei cuvântului în anume împrejurãri” (p. anumite problematici sunt reluate la câþiva ani distanþã. Fie cã îl citim în varietatea sa cuceritoare. fie cã urmãrim în el devenirea liniilor de coerenþã ale unei activitãþi ºtiinþifice exemplare. Arhaicitatea îl atrage pe cercetãtor cu forþa unui magnet ºi substantivul acesta este declinat în cele mai fascinante moduri.” (p. o face numai în ecou la consideraþii relative la agriculturã. Dacã mulþi etnologi români (ca sã nu zic majoritatea). moºteniri romane sau chiar preromane.obiceiurilor. format la ºcoala marilor folcloriºti militanþi transilvãneni. etnologul trebuie sã gãseascã soluþii originale. Pentru fiecare din diversele probleme pe care ºi le pune. ocupaþii strâns legate de agriculturã din cele mai vechi timpuri. 170). privilegiazã. Strãinã oricãrei închistãri ºi receptivã la înnoirile fireºti izvorâte din etapele istorice parcurse. melodie ºi tematicã a textelor. cu înþelepciune ºi cumpãtare. În foarte interesantul paralelism între dreptul cutumiar (legile versificate din lumea veche) ºi folclorul obiceiurilor. 75 . a cãror origine N. care considerã interiorul arcului carpatic drept vatrã culturalã fundamentalã a poporului român. dintre aceste soluþii reþinând cu precãdere atenþia acelea relative la funcþiile agrare ale colindatului. Obiceiurile. sau la doinã ca „poezie a destinului” (calificatã ca atare de etimologie ºi semanticã. 118). Cele mai importante funcþii ale colindatului. înnoiri pe care le-a topit în vechile tipare. repertoriul de cântece performat la muncile câmpului etc. înzestratã cu harul frumosului. Nicolae Bot alege poziþia contrarã. ci ºi în cel despre ºezãtoare unde numeroase pagini (22-39 ºi passim) trateazã despre „magia practicatã [de fete] în scopul de a-i determina [pe feciori] sã vinã într-o anume ºezãtoare ºi implicit de a-i împiedeca sã meargã la alte ºezãtori”. se ursesc destinele lumii pentru anul urmãtor. volumul profesorului Nicolae Bot este mai mult decât o restituire obligatorie: o lecturã captivantã care ne cufundã într-o lume stranie ºi familiarã în acelaºi timp. cu repertoriul sãu arhaic. de înrudirea cu cântecul de leagãn ºi cu alte specii folclorice. riturile semnificative pentru funcþiile sale. Prin aceastã privilegiere a Transilvaniei. În ciuda seducãtoarei varietãþi a temelor ºi a soluþiilor. cele agrare.” (pp. vitelor. 164-165. 183). Unitatea prezentului volum vine în al doilea rând ºi din faptul cã. Nicolae Bot. Însã liantul cel mai puternic al celor zece studii survolate aici este unul de ordin ideatic (mã feresc sã spun „ideologic”). Nicolae Bot se înscrie printre o sumã de etnologi contemporani cu el. riturile magice de sporire a rodului. Îl intereseazã cu precãdere agricultura ºi practicile concrete legate de ea. Magia intervine ºi cu privire la colinde. consideraþii similare la pp. Un al treilea factor de unitate a Studiilor de etnologie þine de domeniul leitmotivului.

ºi noile povestiri din cadrul atelierului clujean iniþiat în 2008 au fost concepute cu acelaºi scop mãrturisit: rostul lor este acela de a fi istorisiri de trecut noaptea. ca sã fie vãzute de toþi. Scopul atelierului este redactarea unor povestiri întru totul înrudite cu cele din O mie ºi una de nopþi. ele s-ar constitui în învãþãturi pentru cititorul plin de luare aminte ºi ar alcãtui un temei de reculegere pentru cei ce cugetã. au fost scrise 76 ºaptesprezece povestiri: câteva dintre ele au fost redactate colectiv. viziri. corãbieri. beduini. povestirile. Alþi ascultãtori primari sau secundari care vor interveni pe parcursul suitei de poveºti (ºeici bãtrâni. neam propus ca povestirile scrise sã acopere trei scopuri explicite: acþiunea sã menþinã curiozitatea cititorului. care va fi definitivatã ºi încheiatã. între 1710-1712 a izbutit o carte în cinci volume. Precum în cazul textului consacrat. sã funcþioneze în mod obligatoriu o moralã de fabulã. nu ªeherezada este personajul central. Actualmente. blânde. Convenþia narativã este conservatã identic: se porneºte de la o primã povestire-uter sau povestire-scorburã. în cadrul atelierului de prozã. matrice pentru urmãtoarele povestiri care vor avea nevoie de lianturi ºi punþi tematice. dulci în prospeþimea lor. dezvoltând personaje “paralizate” epic. însã. fie în registru fantastic. califi. numitã O mie ºi una de zile. ci ne vom întâlni doar o datã pe sãptâmânã. politic. cu treisprezece studenþi de la secþia de Literaturã universalã ºi comparatã. cultural. ci sora sa Doniazada ºi una din sclavele acesteia. etnic. în care personaje diverse. La nivel mimetic.UNGHIURI ªI ANTINOMII Practici culturale în O mie si una de nopti . fireºte. ajung doar în secolul al nouãlea sã fie cunoscute parþial ºi sã sã alcãtuiascã o suitã propriuzisã. iar restul au fost scrise individual. genii. lume interlopã etc. calificând istorisirile ca fiind gingaºe. cu excepþia vacanþelor ºi a perioadelor de sesiune de examene). Dupã cum s-a acceptat de cãtre cercetãtorii în domeniu. doar în secolul al cincisprezecelea (cel puþin acestea sunt datele care apar în Enciclopedia Britanicã). spleenul etc. mai întâi se cuvine sã pornim de la contextualizarea spaþiului ºi a vremurilor în care aceste poveºti sunt rostite. în al treilea rând. dimpotrivã. trei dintre ele au fost scrise la patru mâini (adicã au doi autori). cu toate volumele ei. cãmilari. Cartea. În noua suitã de poveºti. fãrã sã fi fost prilejuitã de vreun atelier de scriere creatoare) a existat din partea orientalistului francez Pétis de la Croix care. interrelaþioneazã sau. Spaþiul de desfãºurare al poveºtilor narate este extrem de ofertant ºi de nuanþat. are alura unui uriaº suk (bazar) religios. mângâietoare. omfalos . fie într-unul realist. negustori. Pentru a lãmuri chestiunea practicilor culturale. înþelepþi) vor gãsi chiar o expresie aparte întru lauda poveºtilor narate: ni se spune astfel cã dacã aceste poveºti ar fi scrise cu acul pe colþul lãuntric al ochiului. stilul de redactare ºi atmosfera sã respecte cutumele arabe. intrã în coliziune ºi polemizeazã violent. Atelierul se numeºte 1001 de zile ºi de nopþi. de la efriþi. ele fiind povestitoarele care impun ritualul narativ ºi în acelaºi timp ascultãtoarele de performanþã. arab). de fapt. Ruxandra Cesereanu Ce conexiuni culturale din fresca O mie ºi una de nopþi sunt detectabile în secolul XXI? Existã un statut flotant al textului literar în funcþie de adaptabilitatea în timp a receptorului (cititorului)? Eseul meu este. Aºa se explicã laudele prime pe care le aduce Doniazada cãtre sora sa. va dura exact 1001 de zile (chiar dacã nu vom scrie continuu. deºi multe dintre poveºtile francezului erau pur ºi simplu adaptate dupã cele consacrate. nespus de dulci. ºi. în cadrul atelierului 1001 de zile ºi de nopþi. . deja existente în textul consacrat al suitei de poveºti. vrãjitori. social. astfel încât trecerea de la una la alta sã curgã firesc între ele. picaros. O iniþiativã înruditã (dar. Dar ele sunt ºi povestiri de satisfãcut curiozitatea sau de mãsurat iscusinþa. chiar dacã scrise în timpuri diferite ºi provenind din trei spaþii distincte (indian. ºeici. plãcute. strict legatã de atelierul de scriere creatoare în prozã pe care lam început în februarie 2008. poveºti persane. la eunuci. mult mai puþine fiind cele inventate propriu-zis. pentru a asuma ºi o laturã ludicã a respectivului atelier. persan. Cel mai vizibil este spaþiul islamic ºi oraºulnucleu Bagdad. imitând suita clasicã. pentru a alunga plictisul.

pestriþã. Existã apoi referinþe destule. dar numai la nivel teoretic. dar nu este exclusã nici lumea adolescenþilor bãieþi înainte sã devinã bãrbaþi. rãsucire. lascivitatea ºi senzualitatea opulentã practicatã de personajele care apar în poveºti. la graurul mut. apoi Bassra (la buza Golfului Persic) ºi Mekka (pe margine asprã a Mãrii Roºii). demonstraþia care urmeazã este anevoioasã. între populaþia urbanã care apare în poveºti. Al treilea oraº-cheie în suita O mie ºi una de nopþi este Cairo. ºi nuclee epice dependente de spaþiile portuare. concentrate ºi adunate datoritã schimbului performant de mãrfuri. pânã la împreunarea propriu-zisã. aceasta în ceea ce priveºte geografia unui Nord limitativ pentru spaþiul narativ matricial. crãpãturã. însã. naraþiunile fantastice. Bogãþia metaforelor sexuale depãºeºte cu mult calificativele prin care lumea credincioºilor ar putea fi caracterizatã. unealtã. În speþã. Cea mai importantã practicã culturalã din suita O mie ºi una de nopþi este aceea a antitezelor aspre. ciupituri. întrucât practic. apoi. provenitã din felurite spaþii adiacente. într-o luxurianþã senzorialã nemaivãzutã. În opoziþie cu aceastã austeritate funcþioneazã precum un corn al abundenþei. mângâiere. cei aflaþi la senectute sunt excluºi (de altfel. care implicã. mozaicatã uman. iniþial. pe de altã parte existã lumea celor mai puþini ºcoliþi ºi munciþi livresc (deºi chiar ºi aceºtia. Sã le iau la rând. ci au o educaþie minimalã în sens epic). provenite din medii extremorientale ºi calchiate pe temele proprii toposului din O mie ºi una de nopþi. povestitori urbani rãtãcitori prin cafenele. totuºi. hanul lui Aby-Mansur. A doua importanþã religioasã ºi neguþãtoreascã o au oraºele Damasc. De la Bassra erau iniþiate cãlãtoriile spre India ºi China. mai cu seamã datoritã amestecului religios constrastant. exacþi. ºi cei nevolnici ºi zãbavnici la pat. personajele masculine (ºi nu cele feminine) sunt marcate de o credincioºie asprã. fundamentalistã. de plãcere rafinatã) este acceptatã ca o treaptã esenþialã a ceremoniei erotice pe care se mizeazã pentru un final orgasmatic ºi împlinitor 77 . Referinþele la lumea creºtinã dincolo de Mediterana sunt vagi ºi rare. sculã.. Exclamaþiile orgiastice (Yuh. de asemenea. dezmierd. tãioase. apoi. dimensiunea unei corporalitãþi ridicatã la rang absolut. o flacãra mea!) nu sunt deloc lãsate de-o parte. iar desfrânarea (în sens paradisiac. trimiterile sunt la Africa neagrã. pe mare. precum vulvã. lucrurile sunt evidente. cortul îndurãrii. zebb. pe de o parte. Lumea din spaþiul arab este stratificatã în ierarhii limpezi care. iepuraºul fãrã urechi. Una din ipotezele pe marginea originii povestirilor din suita O mie ºi una de nopþi este aceea cã naraþiunile provin din folclorul meddah-ilor. seara. considerat prin excelenþã pitoresc. totuºi. când arºiþa se potolea în chenarul geografiei arabe. dar el funcþioneazã de asemenea ca muzã ºi dimensiune pitoreascã. lumea cu pricina fiind consideratã una prea puþin rafinatã faþã de extravaganþa voluptuoasã a lumii arabe. suita de poveºti este redactatã ºi lansatã pe piaþa culturalã). chiar zgârieturi. alcãtuit din musulmani. Existã. unic împlinitor. prin care sunt definite douã tipuri de bãrbaþi – cei viguroºi. (nu lipsesc. existã chiar o clasificare insidioarã în cadrul O mie ºi una de nopþi. care sunt de obicei bãtrâni. nici termenii tehnici.narativ dominat de figura califului Harun Al-Raºid. Pentru graniþele de jos. de la minaret. austerã. pãrintele luminii. ºi cea ruralã. indiferent cã este vorba despre ºeici înþelepþi ori despre asceþi care trebuie sã exorcizeze un pãcat de odinioarã. califilor. Fireºte. sunt. Ierusalimul este amintit mai rar. trupul fiind. dar pot fi ºi tineri ori maturi). uneori. nu exclud un oarecare carnavalesc ºi un carusel al claselor sociale ºi al raselor. a ºeicilor înþelepþi. din când în când împrospãtat prin masaj ºi parfumare. la spaþiile din Caucaz ºi la Bizanþ. pe de o parte. acest erotism sublim (fiindcã este râvnit a fi sublim) este consumabil doar de cãtre cei tineri. aceastã corporalitate afrodisiacã este un dat al lumii femeilor. Alte povestiri provin din folclorul prizat în spaþiul bazarului. însã. chiar dacã uneori foarte concise. nu sunt analfabeþi. sexuali. în timpul zilei. Fiind un spaþiu prin excelenþã musulman (chiar dacã îngãduitor faþã de celelalte religii. religiilor etc. Din interiorul continentului erau iniþiate cãlãtoriile spre spaþiile orientale mai apropiate legate de actualul Afganistan ºi Pakistan etc. din acest punct de vedere neexistând vreo ruºine sau culpã lingvisticã). de unde provin majoritatea sclavilor-actanþi în suita de poveºti. Apoi erotismul se desfãºoarã numai dupã un ritual nuanþat. zbenguialã. specific spaþiului arab. la vremea când. susanul descojit. afrodisiac. Atenþie. cu prilejul unor oficiale descãrcãri psihice ale maselor antrenate în poveºtile cu pricina. sãrut. marcate de o umanitate stridentã. flaut. fie ºi numai simpli cãmilari. evrei ºi creºtini. vizirilor (care. Sunt. exclusiviste. Ruptura existã. joacã. tineri ºi frumoºi. izvorul harurilor etc. Dar mai ales antiteza definitorie a suitei de poveºti este aceea între fundamentalismul religios ºi credinþa asceticã. Pe de o parte funcþioneazã lumea livrescã a cãrturarilor ºi erudiþilor. busuiocul podurilor. întrucât poveºtile nu provin de acolo. muºcãturã. ºi moravurile lejere. malefici).

dulceaþã de morcovi cu nuci aromate. printr-o întreagã geografie aromatã: mere de Siria. încrustate fiind (mãrgãritar. Este limpede cã toatã aceastã opulenþã funcþioneazã numai întrucât paradisul este considerat a fi aici ºi acum. Între unii ºi alþii existã doar retoric o graniþã. ci o culme. Sã vedem decorul mai întâi: covoare excesive. Dulceþurile ºi jeleurile nu sunt de prisos nici ele: jeleu de caise. dânºii sunt niºte sfinte obstacole pentru a face ca viaþa sã fie preþuitã în bogãþia ei. Tot de antiteza tranºantã ºi demonstrativã între lumea asceticã ºi aceea a opulenþei senzoriale þine apetitul culinar al personajelor din O mie ºi una de nopþi. Lesbianismul ºi homosexualitatea. santal ºi abanos.inclusiv cosmic. Mã opresc. de trandafiri). nu poartã o vinã. Înveºmântarea unei fecioare ori femei frumoase alcãtuieºte un întreg ritual afrodisiac: de la rochia brodatã la ºiragul de la gât. de pildã. zaharicalele numite muºabac (adicã desfãtãrile gâtlejului). este adevãrat cã atunci când erotismul nu este legal. pentru a nu fi impuri în faþa deliciilor culinare ºi pentru a-ºi împrospãta papilele gustative. pepeni. dar pentru virtuþile ei diafane. Existã apoi o serie întreagã de ritualuri de aþâþare a simþurilor ºi de încãlcare a tabu-urilor sexuale europene. dimpotrivã. aici. oaspeþii se spalã cu mai multe ape (de portocale. efriþii. ar putea fi scrise pagini întregi în care ºi numai vestimentaþia ar stârni exclamaþii de extaz. voal. anemone ori narcise. harbuji. gogoºile numite îmbucãturile cadiului etc. Deliciile culinare sunt fãþiºe: miel umplut cu migdale. cu felii de lãmâie. deºi sunã simplu: împletituri din zahãr cu unt. cingãtoare. un climax general acceptat ºi validat ca atare. aur. smirnã. þintuieºte-mã în poala ta!). sarmale cu lãmâie. Vestimentaþia ºi decorul este la fel de demonstrativ încãrcat în O mie ºi una de nopþi ºi face parte tot din uriaºa construcþie de tip carpe diem existentã în cel puþin jumãtate din suita de povestiri. paste catifelate parfumate cu mosc ºi cu umpluturã. Arabii nu prin erotism percep cãderea din paradis. divane. pui fripþi. Întrucât atunci când cuplurile de tineri ajung la apogeu. de aceea. Peºtele se serveºte întotdeauna pe frunze de bananier. pilaf cu stafide. Femeile. indiferent cã este vorba despre aristocraþi sau oameni de rând. chiupuri cu flori exotice. le sunt contrapuse veºminte de o luxurianþã provocatoare ºi decoruri sofisticate. Patiseria orientalã este fabuloasã. mai cu seamã naratorul imediat ºi auditoriul sãu. despre care se spune cã sunt crânceni la împreunare. fiindcã lumea este a tuturor. adicã adulterin. întrucât sunt considerate ca fãcând parte dintre acþiunile voluptuoase ale trupului. pedepsele sunt drastice ºi demonstrativ-teatrale: unui bãrbat care comite adulter i se ciopârþesc buzele cu care a 78 sãrutat femeia altui bãrbat ºi i taie mãdularul. tocãturi. argint. O altã antitezã evidentã este legatã de limbajul preþios ºi dulce. cornalinã). sã spunem. cercei. ªi asceþii sunt niºte incluºi ai lumii arabe. rodii. curmalele. Varietatea fructelor încununeazã ospãþul. nard. are lecturi de . Gemetele de plãcere nu au nici ele o mizã descalificatoare. dulceaþã de curmale umplute cu migdale ºi cuiºoare. respectiv dur ºi grotesc. scot sonoritãþile excitante. curmale. stafide ºi nucºoare. însã. mizându-se pe asemãnarea lor cu niºte fructe falice. toate oferite pe paturi de iasomie. Hainelor simple ale slujitorilor pe viaþã ai lui Allah. dar existã ºi fãpturi fantastice. dar ºi adolescenþii sunt pasionant de frumoºi. lãmâi de Egipt. apoi machiajul insidios. iamã. La banchet se beau ºase soiuri de vin. diamant. nuferi sau înconjurate de mirt. erotismul nu este o culpã. dulceaþã de chitrã cu zahãr aromat. jad. întreaga lume a poveºtilor se bucurã ºi se desfatã. nelipsit din acest ceremonial (vopsirea ochilor cu kohl ºi înmiresmarea în straturi) ori coafura pretenþioasã (pãrul prins în mãtase ºi agrafe excentrice) etc. atunci când apar amintite sau sugerate. lumea care o locuieºte. Pentru cã în spaþiul arab. ci exact invers: pluseazã pe deliciile lumii terestre. ci abuziv. smochine. gutui osmani. Cât despre felul în care se gãteºte o fecioarã sau femeie în O mie ºi una de nopþi. pietrele ºi metalele preþioase sunt nelipsite. a fratelui sãu vizirul ªamseddin ºi a frumosului Hassan Badreddin ºi în Povestea dulcei prietene. dovleci umpluþi. Clãdirile (palate sau vile) au întotdeauna grãdini cu havuz. în chestiunea voluptãþii corporale. se arde tãmâie. care fluctueazã în funcþie de tematica povestirilor. mosc. unde banchetul ºi ospeþia alcãtuiesc una din cutumele lumii arabe. uºi din aloe. topaz. frunze de bananier. Anis AlDjalis. perfect acceptabile (Ia-mã. Cât despre ºeicii deºertului ºi alþi pustnici care mediteazã aprig exclusiv într-ale spiritului ºi moralei. migdale. smarald. rubin. stofe de mãtase ºi catifea. de pildã. Povestea vizirului Nureddin. exclamaþiile afrodisiace fiind. Frumuseþea fizicã este un ideal al acestei lumi neviciate de vreo moralã: fecioarele au carne de hurie. plãcinte cu lãmâie dulce. chiar dacã nu sunt în prim plan. dulceaþã de petale de trandafiri ºi flori de portocal. Pe de altã parte. coapse ºi cur de iasomie. Din pricina cã lumea arabã este prin excelenþã una cultã ºi rafinatã. mai cu seamã. plãcinte. ºi a lui Ali-Nur. la brãþãri. piersici de Oman. Despre perfecþiunea trupurilor tinere gãsim cele mai multe nuanþe în douã povestiri.

El este aplicat pe ºi rostit cãtre cei urâþi. Aceºti dizgraþioºi fac parte dintr-un infern pe care desãvârºiþii corporal ºi supraveghetorii acestora refuzã sã îl accepte. Abia dacã eºti cât zebbul frumosului nostru stãpân.bazã. Cei care povestesc se îmbie ºi se aþâþã la povestit dupã formule ceremonioase de o politeþe minunatã. Aºijderea. handicapaþi. ºi alþi oameni simpli. Cu alt prilej. fiindcã râvneºte la frumuseþea desãvârºitã ºi virginalã a lui Seth El-Hosn: Maimuþoiule. drept care îl sancþioneazã decisiv. Cu acest exemplu voi ºi încheia acest eseu axat pe demonstraþia legatã de o singurã practicã culturalã decisivã în suita O mie ºi una de nopþi: aceea a antitezei tãioase. cãci lumea arabã sancþioneazã urâþenia fizicã în principal. umplându-l de dejecþii ºi ameninþându-l cã îl va face sã îºi mãnânce scârna ori cã îl va azvârli în groapa cu excremente. impotenþi. a fratelui sãu vizirul ªamseddin ºi a frumosului Hassan Badreddin este tratat ca o fãpturã excremenþialã. Inclusiv hamalul din Povestea hamalului ºi a celor trei fecioare mãrturiseºte cã a citit cãrþile poeþilor ºi a studiat cronicile. Scena este durã ºi implicã o umilire decisivã (sexualã. În paralel cu aceastã lume a politeþii ºi rafinamentului lingvistic. umanã) a cocoºatului redus la condiþia de avorton. existã în O mie ºi una de nopþi. prin grotesc ºi batjocurã. unde paradisul este tangibil. sau au învãþat ºtiinþa stelelor ºi a zodiacelor. Coranul în primul rând. punându-l sã stea toatã noaptea cu creºtetul în gaura umblãtoarei (closetului). au citit cãrþile de cãpetenie ale lumii arabe. încât vor fi scrise cu aur ºi pãstrate cu sfinþenie în arhivarium. unui alt dizgraþiat i se strigã astfel: Fecior de târfã! Rod amestecat al tuturor ouãlor putrede ale nelegiuiþilor! Astfel de scene sunt rare. Efritul ajunge chiar sã îl scatologizeze pe ghebos. ca sã zic aºa. Cocoºatul din Povestea vizirului Nureddin. iar unele istorisiri sunt considerate a fi într-atât de suculente. limbajul grotesc. i se spune. actori secundari în naraþiuni. 79 . chiar dacã mai rar. dar ele existã totuºi ºi funcþionarea lor este consideratã a fi fireascã: cei dizgraþioºi fizic nu au ce cãuta în lumea perfectã a frumuseþii arabe.

dupã masã. pustiit. Joi. primul kilometru de drum asfaltat.. Alexandru cel mai palid copil pe care îl cunoºti va bate mingea câteva minute. cunoaºte ºi trateazã personalitãþi...... foºnetul evantaielor.. dar nu atât de ea cât de soþul mititel ºi grijuliu. balans de fire de pãianjen. 80 poveºti cu prinþi ºi prinþese. meºa. O muscã bâzâie prin casã. cerceii. s-a obiºnuit cu concertele sinistre ºi poezia modernã.. publicate sub pseudonim. lãnþiºorul de argint cu inima bãtutã-n pietre. dupã ce te scoli ºi înghiþi câteva linguriþe de ceai.. s-a-nvãluit în puf ºi perniþe. propoziþiile lui elegante ai început sã le uiþi. catâr amoros.. pe divan. se vor sparge cu metodã lemne... De acasã pornesc cu taxiul. înspre coridor o uºã... ai cãrþile ce le înºiri în nesfârºite pasienþe. te aºezi la fereastrã. Trece Cadâna pãºind continental.. E iarãºi liniºte pe stradã. aºtepþi o miºcare. aproape nu-þi mai scrie. de mici cutii neînsemnate ºi tuburi de ruj.. alãturi de batistã. se vor sãdi arbori ºi flori. Radu. paharul de vin pe jumãtate bãut. se aude-n uþã.. o supraveghezi prin mica fereastrã a cuptorului înþepând-o cu un ac sã-i simþi consistenþa. feliile de tort cu glazurã. ai gustat din kekul cu rahat ºi nuci peste care Melany presãrase scorþiºoarã ºi praf de vanilie... conduce maºina cu mãnuºi. autoare a unor delicate poezii.. eºarfa de mãtase cu buline mov. înfãþiºând Mediterana ºi Pacificul.. în sfârºit. sã nu se observe vreo fãrâmã de mâncare sau vreun fir de praf”.. “Doamne. jocul firelor de praf.. pe urmã ceasornice oprite.. suflet singuratec. violonistul capel-maistru se va plimba în bustul gol în propria-i curte. þi le aminteºti pe toate. umbre de amiazã. Nu uiþi nici de prãjiturã. cei mici vor face pipi prin preajma lor. Adela susþine cã-l iubeºte. pretutindeni bine vãzut. cãci trece languroasa Cadânã. învãluit în somnolenþã. Toc. În fiecare dimineaþã. tragi puþin perdeaua ºi minute întregi priveºti afarã. În buzunarul capotului. departe. coama vopsitã îi joacã pe umeri. tapete. nici un dubiu. asfaltul semãnând cu nisipul încremenit al unui deºert.... cinematograful cu nume grecesc.... se precizeazã în a patra. aranjatã fir cu fir. o discuþie din care sã mai prinzi un zvon. dar acum e un moment solemn.. sã zboare o pasãre. plimbãrile cu barca. o comodã ºi câteva sertare. o întretãiere de glasuri. supranumit ºi Þucu. cu parcuri ºi castele fabuloase.. În ochii ei verzi nu te-ai încrezut niciodatã. Pe scaunele tapisate alunecã vagi raze de soare. detergenþii alunecând pe parbriz. se vor tãia balcanic raþe ºi gãini.. italienii veniþi sã facã tunele.. rochia verde cu gulerul rãsfrânt. îndepãrtându-se de prototipul Maurice Chevalier... el . care la rândul ei le are de la o doamnã greu de identificat. parcul.. iubita clandestinã a câtorva actori. scrie în a doua.. În ultimul timp totuºi s-angrãºat. fãrã diplome de studii. se spune în prima biografie. toaleta. are casã cu scãri de marmorã ºi douã intrãri. sã moarã un fluture sau un peºte în acvariu. Pe urmã. medicul de vis-à-vis va lucra iarãºi la gard. Pe peretele din dreapta. toc.. dar genunchii aproape înþepeniþi nu te lasã. confidentã a pictorului Da Messina. primite de la doamna Marghit. portierele deschise. Aºtepþi sã treacã cineva... dictoanele latine învãþate în liceu.. se menþioneazã în a treia. Mâine tânãrul va reveni sã-ºi spele maºina.... Te încearcã un zâmbet fin ca o boare de vânt. portretul unei domniºoare.. balul anual supravegheat de profesoare.MIRCEA PORA Pe peretele din stânga o naturã moartã încadratã într-o ramã de bronz aurit. stratul de pudrã.. cu ciorapi ºi ghete în pomul de Crãciun. Renunþi cu un oftat sã mai pãºeºti. dulceþuri. pe etajerã.. E medic primar. tu râzi. dacã nu. pe lateral gobelinuri ºi fotolii ºi peste tot. solfegiile. liebesromanele. spectacol de îndemânare ºi pedanterie. Cu câteva ore înainte de sosirea lor perii covorul.. prin almanahuri. te-ai amuzat de decolteul doamnei Tarhopol... în spate.. pe stradã. aºternându-þi pe faþã zâmbetul de circumstanþã.. sta tolãnit motanul pe care-n realitate nu-l iubeºti. Perechea distinsã se înclinã.. se adaugã în a cincea. pelicula de ruj. încãrcat de sacoºe ºi plase. îºi continuã drumul cu tramvaiul ºi finalmente ajung pe jos. te grãbeºti sã deschizi. din pãrinþi sãraci. cafetiera. În dupã-amiaza aceea dansaseºi cu Pamfil. întinzi ciucurii cu pieptenele alb. bibliotecã pe patru pereþi. ai vrea s-ajungi bãtãtorul. jetul de apã þâºnind din vârful unui furtun cãrãmiziu. cu îmbrãþiºãri ºi sãrutãri ce se prelungesc din capitol în capitol. o urmãreºti cu privirea... pudre.. Nãscutã la Cavarna... ºi sus. parfum de toalete. sã cadã o frunzã. Peste drum cineva îºi spalã maºina... te afli tot în spatele perdelei. vin negreºit partenerii de canastã... de os... cercetezi vitrina cu lupa de Jena.... O umbrã pluteºte peste salcâmii încinºi de cãldurã.. nici o îndoialã. un uliu sau o barzã.. mamã a unui fiu dispãrut. atomii de parfum. luptãtoare pentru decolteuri ºi costume sumare de baie. dar tu simþi prin torentul de vorbe adierea otravitã a minciunii. doamna Weiss îºi va scoate la plimbare motanul cu coada scurtatã.

altera prãjituri ºi iubiri. doct. e un ins foarte puternic. taxele cãtre stat parþial achitate. stomacul sunt prevãzute cu circuite. morcovii mi se (continuare în pag. goluri. Repet. Prin aerul vibrant îi vezi aranjându-ºi formaþiile. se plimbã prin sufragerie. de undeva. mai încolo vitrina. Mergeam grãbiþi. grafice. aparte. conduºi de instincte fãrã greº.. imensa ignoranþã. de ceapã. cu ochelari. un þãcãnit mecanic al pantofilor. ficatul. nici un rest de mâncare. copiii reuºiþi. în pulsaþiile animalelor de abis. Informatoare n-a dorit sã fie.. voci amestecate. Când cerneala din stilou s-a terminat. de duritatea granitului.. Pendula bate ora zece.. cercetând cu ochi expert legãturile de pãtrunjel. maghiara. prize. nici mãruntã ca o gâzã.. vânzãtorii. rãsuci gâturi ºi membre. florile din vazã învãluie înserarea în petale sângerii. un fluture s-a lipit de lampã. Poate paraliza memorii. slãbiciunile. peste planetã e rãcoare. un institut al preciziei. prin deºerturi unde totul e îndepãrtat ºi iluzoriu. Eram într-o clasã micã de liceu când m-a luat pentru prima datã în oraº. se ridicã de la masã ºi din coºuleþul cu mânere scoate vipera. plutind în linii discret rubensiene. ploile plãcute. deºi poate se credea. detectând otrava din ciuperci. luând pulsul gãinilor.. Nu a divorþat de soþ în timp ce acesta se afla în munþi. de sus. foile de indigo ºi culegerea de adagii latine. bibelourile. nimic. parcuri ºi pieþe rãmâneau în urmã. Eram atunci un maimuþoi necrescut. orologiile exacte. în loc de inimã are un motoraº ce funcþioneazã cu praf de piatrã-ponce. Are un mers al lui. friptura se învãluie în tonuri potolite de brun. schimbam din când în când vorbe îngheþate. înroºi obraze. unchiul pãrea un explorator polar.. sârba.. Supa alunecã pe gât. ªi-o pune ca pe un colier în jurul gâtului ºi începe sã rãsfoiascã albume de artã. Un om ca el apare rar. Într-un fulgarin alb.. de ridichi. comutatoare... patul fãcut. parcã pe un alt tãrâm. În politeþea ei nu era niciodatã nimic artificial. preocupat doar de imensitatea gheþurilor din sufletul sãu. pot liniºtit sã vorbesc despre unchiul. simt în privirea lui ceva încremenit. acum din nou atât de apropiat de mine. Când gãteºte – se mai întâmplã ºi asta – îºi încinge mijlocul cu un ºorþ alb. Coloneii securitãþii n-au speriat-o. E mereu preocupat de experienþe. Intram în restaurantul unde are întotdeauna o masã rezervatã. reuºeºte. Plãmânul stâng e format din plãci de irridium ºi cobalt. Mãtuºa stã atunci retrasã. cedeazã la preþuri. Rinichii. gãsindu-l în cele din urmã ascuns într-o coardã de vioarã. spunându-ºi pe numele mic. Bãrbia lui se miºcã repede. sare peste zaþul din cafele. Le-a ghicit repede cozilor de topor cu grade prostia. vâneazã cu peria fire infime de praf. unchiul se îmbracã ºi pleacã la piaþã.. perdelele au uºoare-nfiorãri. digestia bunã.înalt. În bucãtãria lui o ordine desãvârºitã. dimpotrivã l-a ajutat cu bani. în tremurul genelor.. pisica adormitã... balerina.. A locuit la noi ani mulþi. bat pe toate fronturile în retragere. În timp ce ne aºezãm îmi spune sã vorbesc puþin. totul. cu ochiul stâng pãtrunde-n porii pielii. Credea în Dumnezeu fãrã exagerare ºi oricând îþi putea spune adevãrul în faþã. la tacâmuri... zâmbitoare. Rãmasã vãduvã nu s-a mai recãsãtorit deºi cererile n-au lipsit.. coafura ei se lasã în valuri pe spate. cam odatã la cincizeci de ani. douã sãptãmâni. lumina se retrage treptat. sã mai facem o partidã.. pisica se arcuieºte. dacã se poate deloc. (Nu a fost o frumuseþe “Tuºa Leli”... Cine-i vede chipul nu i-l mai uitã niciodatã. desenul macrameului. Cartofii se curãþã aproape singuri. Cânta biniºor la pian ºi vorbea cu uºurinþã germana. Îl vãd. de fapt.. mi-a fost un sprijin moral permanent. În partea stângã. în aburul sângelui ce aleargã prin vene. trupul sãu fiind un laborator. zarzavaturile dispar în bulboanele supei... dantelele. în bronhiile peºtilor. nu se poate.. numai goluri. Când iese pe stradã lumea resimte un salt violent al tensiunii. oprindu-se. cerceii reci îþi joacã în urechi. E foarte puternic. imaculat.) Semaforul e verde. Stau într-un scaun ca întro cãldare cu pãianjeni ºi spini. dupã duº ºi inspiraþii. fotografia omului cu care-ai stat douãzeci de ani.. Mi-e teamã cã nu m-am purtat întotdeauna faþã de ea aºa cum ar fi trebuit. Avea în gesturi ceva ce amintea de plutirea pufului de pãpãdie.. e când uleioasã... în himerele paleo-geologice. ºerveþele. Statuarã în fotoliu. sã fiu atent la farfurii. pe jos nici o scamã.. vesela nichelatã strãluceºte. râsete.. dar au ºi plecat?”. ea mai scundã. sã nu mã scobesc în dinþi. La masa de scris stã zece-douãsprezece ore în ºir. o dungã impecabilã la pantaloni. Dumineca dimineaþa. pe urmã se retrage cu acelaºi vârf ascuþit al peniþei. când fierbinte. fotografia din perete a omului cu care-ai stat douãzeci de ani. se aude un scârþâit de vioarã. cu predilecþie.. îi auzi glumind. la pânzele lui Rembrandt ºi Rubens. Nu era nici înaltã cât un turn. întinzi mâinile. prãjituri. piºcotul ºi ºpiþul în care arde o jumãtate de þigarã.. uºa deschisã. piciorul mesei. printre coralii barierelor australiene.. Se plimbã un timp prin India. soþia lui Gheorghe Ionescu. Târgoveþii. aranjeazã geamantanele. O ia pe drumul cel mai lung. În partea dreaptã dicþionarele. Cu ochiul drept strãpunge dincolo de gheþuri ºi nori. dintr-un turn al oraºului sau de-a dreptul din nori. L-au cãutat amândoi cu specialiºti ºi aparate. o ceaºcã de ceai sau cafea. Odatã un ºoricel s-a strecurat printre persane. “Doamne. 100) 81 . sã nu pãtez nimic în jur.. ca sã evite cunoscuþii.

Cristina Miloº Titlul cãrþii lui Marius Ghica. 1998) a volumului lui Derrida. pânã la modalitatea de înfiinþare pentru care depune mãrturie poiesisul. admirabilã cum. evident bilingvã ºi ea. stabilitã prin folosirea “cu largheþe“ a unui “curriculum v i t a e ” º i a u ne i b i b l i o g r a fii realizate de Geoffrey Bennington. “poeticã empiricã”. al speculaþiei ºi poieticii gândite pe “un temei al Fiinþei“. “Derrida sau a gândi altfel” Tot Marius Ghica a publicat Derrida sau a gândi altfel (editura Paralela 45. Pornind de la termenul lui Valéry de poiesis. traducerea ºi Cuvântul înainte fiind realizate de însuºi autorul postfeþei. în principiu. Pentru acest al doilea nivel. spre unul profund. un cvasistudiu despre fenomenul generat de gândirea lui Derrida în câmpul cultural european ºi american. aceasta putând fi luatã chiar ca porþiune de sine stãtãtoare a cãrþii. 2008). Distincþia între formele de miºcare ºi exteriorizare ale spiritului (din care face parte ºi romanul. balans poetic între sunet ºi sens pânã la a identifica valoarea lui de construcþie a sinelui. drumul cãtre originea operei literare ia direcþia liricii moderne staþionând din când în când la Novalis. de pildã). Baudelaire ºi Mallarme. de altfel. este probatã elocvent în Tânãra Parcã. Piteºti. începuturile poemului”. Relevant mai ales pentru înþelegerea filozofiei lui! Studiul este de fapt o postfaþã care însoþeºte versiunea tradusã în românã (la editura Scrisul Românesc. iar perspectiva abordãrii pleacã de la un prim nivel numit. vizând analiza procesului de creaþie ºi receptarea lui devin pentru Marius Ghica lentila prin care va indica originea operei literare sui generis. cu titlul Facerea poemului. Sarea pãmântului în tandem cu un poem al lui Lucian Blaga în care va gãsi o corporalizare a acestui rost 82 poetic. divizat în cele douã secþiuni “Geneza operei literare” ºi “Cãrãri cãtre o po(i)eticã în temeiul fiinþei” este sincron cu ideea naºterii graduale a poemului. Piteºti 2008). Poe. Un al doilea pilon al edificiului speculativ îl constituie fenomenologia “rostului poetic” preluatã din cartea lui Mihai ªora. Asta ca sã avem o perspectivã de ansamblu ºi asupra a ceea ce a fost Derrida omul. urmând o ordine asemãnãtoare cu cea pe care o gãsim în lectura lui Heidegger aplicatã poemelor lui Holderlin. nu doar academicianul. mai puþin. autorul oferã o demonstraþie limpede în dezvoltarea cãreia partea teoreticã este întotdeauna susþinutã de exemple relevante. Miza cãrþii este atinsã de autorul ei fãrã rest. Teoria despre poiesis a lui Valéry. se trece prin aºteptare. apãrut într-o primã formã în 1985. conþinutul studiului propriu-zis se rezumã la o micã parte din suma acestora. e adevãrat. sprijinindu-se totodatã. în ciuda meritului mare al acestuia ca fondator al unei noi “ºtiinþe” a poeticii cu reverberaþii majore asupra posteritãþii. cu un termen al lui Croce. autognozã ºi mai departe.Poetica si poietica ) ) ) ) ) ) ) ) . Din motivaþiile de la început. Iniþiativa de a oferi atenþie într-un volum tematicii generoase a poiesis-ului rãmâne. . Teoriile estetice ale poetului francez. aºa cum avea sã arate amplu Hegel în estetica sa. Deºi numãrul paginilor este de 169. Geneza operei literare. este de apreciat ºi apropierea de nivelul profund al unei poetici ontologice. Khora. invenþie. Craiova. Prin urmare. De la gradul 0 enunþat în capitolul cu titlul “Poezie ºi stare poeticã. de la poemul cu primele gesturi de a se face prezent se ajunge la Poem. însã. egalitatea dintre opera literarã ºi poezie. titlul cãrþii preconizeazã geneza operei literare ca produs artistic în general ºi nu doar cu trimitere vectorialã la poezie ca formã particularã de expresie artisticã. este extensia unui studiu dedicat operei lui Paul Valéry. iar pe de alta. Aici gãsim secvenþa cea mai punctualã a demonstraþiei. O omisiune care ridicã un semn de întrebare asupra acestei duble reducþii: pe de-o parte. cea dintre genezã ºi viziunea lui Paul Valéry asupra ei. serios în referinþele critice. asumatã de autorul acestui volum. dar revenind permanent la autorul Tinerei Parce. Trakl sau ªtefan George. Bun cunoscãtor al operei lui Paul Valéry. nu este problematizatã în volumul de faþã. pe alte teorii derivate din scrierile lui Valéry ºi care aparþin cu precãdere grupului “Tel Quel” ºi experienþei estetice ºi hermeneutice a lui Hans Robert Jauss. Corpul cãrþii. cu o nuanþã evident heideggerianã. inspiraþie. cititorul gãsind în continuare o variantã în francezã ºi o cronologie. autorul ºi-l ia drept cãlãuzã pe nimeni altul decât Heidegger cu ajutorul cãruia va trece poiesis-ul prin gândirea greceascã ºi filozofia limbii. Deºi autorul reuºeºte sã atingã ceea ce ºi-a propus în Argument. Repere spre o poieticã (editura Paralela 45.

cititorul are nevoie sã fie lãmurit asupra “dimensiunilor aventurii deconstructivismului”. Or termenul îi aparþine fãrã dubii acestuia din urmã. de asemenea. dar nelipsitã de o piatrã de încercare. nu rãmâne decât sã aflaþi singuri. cã raportul lui Derrida cu trecutul metafizic nu este unul de tip nihilist. amintind de “suplement”. bazatã pe principii predeterminate. Despre Khora. Un traseu al acestei sinteze poate fi urmãrit lesne pentru cã autorul aminteºte în treacãt toþi termenii (cu unele excepþii) fundamentali ai gândirii lui Derrida. încearcã sã explice noþiunea precizând “numim suplement” ºi urmeazã mai apoi o parafrazare a ceea ce Derrida însuºi numea suplement. Vinul cel bun însã este lãsat la final. la problema transgresãrii discursului. tari. este menþionatã abia spre sfârºit. În aceastã nouã luminã este ridicatã crearea înºelãtoare a sensului generat de discurs. este o confirmare a acestei încercãri. citeºte ºi interpreteazã în experienþa scriiturii lui Derrida. 83 .)”. ºi sensibil ºi inteligibil etc. metafizice. dar. este sugerat. Dintr-o prea puternicã dorinþã de atingere a nodurilor esenþiale. Problema nu cred însã cã este de pus în termenii aceºtia. nu mai numim ceea ce deja a fost numit ! O altã confuzie se creeazã prin folosirea unui joc de cuvinte care constã în ataºarea unui prefix la mult cunoscuta “diferenþã” din lexicul gânditorului. îºi apropie idiosincraziile cãrora le dã corp solid în acest titlu de întruchiparea omului poietic în profilul celui care gândeºte. Una dintre ele este aceea cã. pentru pãstrarea claritãþii. conºtientizeazã dificultatea de a da “cheag” unui discurs care propovãduieºte tocmai diseminarea. când autorul cãrþii Geneza operei literare. ignoranþei. ci despre punerea în diferenþã. ci de a-i identifica mecanismul. pentru cã problema speculaþiei interpretative pornitã din acest cuvânt de origine greacã. ci deconstruieºte pentru “a reinventa un alt mod de a fi ºi de a gândi“. Pentru cã Derrida este puþin tradus în românã. ancorat în contextualizare necesarã. autorul lasã însã loc unor confuzii. dar revine constant. Deºi Marius Ghica vorbeºte despre transgresarea discursului ºi refuzul gândirii de tip formal. ci cã este tocmai o exploatare a moºtenirii tradiþionale. Ceea ce este bine subliniat pe o porþiune destul de extinsã a prefeþei este capcana în care se poate cãdea în lectura acestei opere. Este un truc derutant folosit pentru a preciza miºcarea de “punere în diferenþã” a termenilor opoziþiei clasice “trecerea de la disjuncþia negativã (nici-nici) la forma identitãþii în diferenþã (ºiºi: limbajul este ºi vorbire ºi scriere. Nu despre o punere într-un ethos al indiferenþei. în acelaºi timp. mult prea evaziv ca sã lãmureascã într-o privinþã sau alta. este vorba.necesitatea unui astfel de text de gardã este aproape imperativã. iar faptul cã autorul face o sintezã a gândirii lui Derrida ºi nu se opreºte exclusiv asupra volumului însoþit. Repere spre o poieticã. cu corecþia cã acesta nu “sporeºte Fiinþa”. aceea cã deconstructivismul lui Derrida ar fi nihilist. Este o formulã care nu vine în sprijinul înþelegerii ºi lãmuririi. Provocarea nu cred cã este de a “da cheag unei experienþe a scriiturii care cultivã deliberat pulverizarea discursului ºi a scriiturii”. ºi anume. prefix plasat în sintagma “ethos al indiferenþei”.

G. O vedere dea noastrã s-a întors de la Cagliari în timpul rãzboiului. Giuglea. Voiu arãta scrisoarea ta ºi celorlalþi colegi. sperãm. veþi primi desigur o . Adresa þi se va trimite peste douãtrei zile. Acum se aflã mai bine. Acum cã totul a trecut ºi sperãm cã cu timpul toate vor fi uitate. Fin’allora – un affettuosissimo abbraccio… ºi sãrbãtori fericite þie ºi carissimei noastre. ca ºi noi. Forþe mai puþine. multe suferinþe de când nu ne-am mai scris. 1947 Iubite Serra. Astãzi am primit epistola ta ºi am avut o zi fericitã. Academia de Înalte Studii Comerciale.Marina. ca ºi francezii. eraþi refugiaþi. Eu cred cã o schimbare de atmosferã. Vã dorim Dvs. (în româneºte în original). alimentele foarte scampe în comparaþie cu veniturile profesorilor. Fiorenza este profesoarã de englezã. am putea reîncepe activitatea filologicã.Scrisori inedite Intelectuali români în corespondenta cu Giandomenico Serra (II) ) ) ) ) ) . Dragomir iar Panaitescu este la Roma ºi îl aºteptãm sã revie. Ne vei procura la toþi o deosebitã satisfacþie. Fiorenza s-a cãsãtorit în august 1945 cu un inginer ºi are o fetiþã de nouã luni. se gãsesc cu foarte mari dificultãþi. când s’a refugiat. care te aºteaptã. Anca Marina. Dar sã sperãm cã anul viitor va fi mai bine. ne gândim sã reluãm corespondenþa cu dragii prieteni de diparte. poate ºi Dvs. (Original în italianã). Tot la fel ca ºi dupã celãlalt rãzboi. Într’un consiliu al Facultãþii am propus eu ºi toþi membri au aprobat sã fii invitat a relua catedra de Italianã. Giuglea: “22. În vechiul local funcþioneazã acum Universitatea de limbã maghiarã. chioar dacã am scris-o cu toatã inima. De acum înainte ne vom scrie mai des ºi probabil cu mai multã seninãtate. de acum trecute. þi-ar crea ºi þie ºi doamnei Serra o stare sufleteascã sãnãtoasã. Plic cu antet: Seminarul de Filologie Romanicã. Dacã vii aici. Viorica Lascu . Îmi pare bine cã ai primit cãrþile mele. Calde salutãri de la noi. Îþi dau o ºtire care aº dori mult. s’a dus pentru totdeauna. Anca . Universitatea din Cluj «Regele Ferdinand» Cluj. de la toamnã. când aþi venit 84 în România. GIUGLEA Scrisoare de mânã.” În acelaºi plic se gãsesc ºi urmãtoarele rânduri scrise de G. Doamnã aþi fost bolnavã dar cã din fericire acum sunteþi bine. locuinþele. Adaog cã voi profesorii de misiuni strãine. Paul Sadeanu. atât de bunã altãdatã. cel puþin pentru cinci ani. Bezdechi. Scrisoarea aceasta va ajunge la voi în zilele Paºtilor. Auger. Ce fericiþi am fi sã ne revedem la Cluj! Dacã este adevãrat cã este posibil sã vã întoarceþi! Scusaci-mi foarte mult tot mai sãrmana mea italianã. viaþa este grea. Haºeganu este la Braºov. mai suntem eu. Goangã. caracterul de veche valoare a culturii ºi limbii italiene. ºi Dlui profesor de aici încolo o vieaþã liniºtitã ºi seninã care sã vã odihneascã de suferinþe fizice ºi morale. puþin. Aºa sper: speranþã mai existã. Cu altã ocazie îþi voiu mai scrie ºi alte detalii. Scrisoarea soþiei mele a fost începutã încã în luna Ianuarie! Am tot aºteptat sã aflãm exact unde sunteþi. Noi suntem relativ bine. Soþia lui a fost grav bolnavã de nervi. sã te bucure. toþi cinci. întunecatã de timpul negru care. Au trecut atâþia ani ºi multe. Eu aº vrea sã vii la Cluj pentru a imprima cu autoritatea ta incontestabilã.ªtefan Damian G. doamnei Serra. Cluj Scumpã Doamnã Serra.S. P. Poate va reveni la Cluj în anul viitor. Dintre cei vechi. Maria ºi Giorgio Giuglea. Fiorenza. mult. acum cu rechiziþiile. “15 martie 1947. Academia este la Braºov încã din 1940. Am auzit cã Dvs.III. suplinitoare la liceul “Regina Maria” care funcþioneazã – sãrmanul – într-un local de ºcoalã elementarã.

). adãugând cã aceasta e ºi pãrerea lui Vidossi. la 30 septembrie 1958. Bartoli. Cu sãrutãri de mâni pentru d-na Serra ºi cu veche prietenie al d-tale devotat (Semnat): Sextil Puºcariu. L.remuneraþie ºi de statul vostru. În aºteptarea rãspunsului dvs. (Original în italianã).1940.” * Al. pânã la 1 ianuarie anul viitor. Rosetti). Contribuþiile nu vor trebui sã depãºeascã douãzeci de pagini. Ai timp pânã la Iunie sã faci toate calculele. Date fiind condiþiile tehnice ale tipãririi ºi cu scopul de a preîntâmpina orice întârziere. ss. Bertoni îl recomandã de asemenea numai pe el. care are o pãrere bunã despre Alessio. Am fi cu toþi amicii d-tale bucuroºi sã ne scrii cum te simþi în noul d-tale post ºi dacã gândurile þi se mai abat uneori la Cluj. D. deºi ei îl gãsesc ceva cam grãbit ºi prea cutezãtor în etimologiile pe care le dã. Elisabeta 23. Serra. e pentru G.Toþi sunt de acord cã va fi greu sã gãsim pe cineva care sã fie în acelaºi timp linguist. Te rog dar sãmi scrii opinia d-tale. membru al Academiei Republicii Populare Române ºi în prezent Rector al sus-amintiteti Universitãþi. iar nu decanul (care este acum. Întrebându-i în special de Alessio – pe care l-am cunoscut personal la Cernãuþi ºi care mi-a fãcut o bunã impresie – am primit referinþe bune. Expeditor: A. Profesorul Iorgu Iordan. pe Dr.. în 15 Ianuarie. Muzeu ºi Dna Limba Românã au onoarea a vã invita la repetiþia gene r a l ã a naºterii fetiþei lor Dacoromania. 25 iunie 1957 Distinse professor ºi ilustru Coleg. Astfel. În aºteptarea rãspunsului Dvs. dupã o întâlnire cu Ortiz. îl recomandã numai pe Alessio. Expeditor: A. sã-i spun ce mi-au scris din Italia cei cãrora le cerusem sfatul. “Bucureºti. “D. Rosetti. cine ar putea înlocui pe Serra la catedrã. G. al ºaptezecelea an de viaþã. cele mai distinse salutãri. eºti d-ta. Cu acest prilej.” * SEXTIL PUªCARIU O invitaþie scrisã la maºinã pe hârtie fãrã antet. la orele 20. deci tot un Muzeist). precum ale noastre trec adesea mãrile. ROSETTI Scrisoare la maºinã.: Bucureºti. ROSETTI Scrisoare scrisã la maºinã pe hârtie cu antet: Academia Românã Bucureºti. Azi e duminicã. G. A. care i-a fost elev ºi pe care singur ni-l recomandã Ortiz. Text în francezã. articolul nu ar trebui sã depãºeascã 20 pagini tipãrite în octav. Domnule. ca sã ajungã la d-ta. Chiar pânã la Septembrie ar fi timp. Al. Rosetti. Merlo. Distinse Domn ºi dragã confrate. spada ironiei /. Astãzi viu eu la Serra. în volumul care este în pregãtire. 4. Dupã cum þi-am spus înainte de despãrþire. Suntem fericiþi sã publicãm contribuþia Dvs. mai bunã ca a noastrã de aici. Spre a avea mai mare libertate. De obicei pe vremea aceasta venea Serra la mine. vã rugãm sã primiþi. Þinutã de rigoare pentru Dracomani / veºmântul bunei dispoziþii. sã-mi spunã ce-l preocupã ºi sã-mi arate scrisori primite din Italia. ss. (Acad. vã invitãm din nou sã colaboraþi la volumul «Mélanges Iordan» care îi va fi oferit cu ocazia împlinirii a ºaptezeci de ani. “Cluj. situaþia financiarã ar fi mai bunã. care pe lângã judecarea operei candidaþilor ºtii ºi ce ne trebuie în deosebi la Cluj. Considerând cã scrisoarea noastrã din luna iulie nu v-a parvenit.I. Expeditor: (Sextil Puºcariu). 28 ianuarie 1958. am preferit sã-þi scriu eu în particular.” * În acelaºi plic se aflã o schiþã de rãspuns scrisã la maºinã pe hârtie cu antet: Facoltà di Lettere e Filosofia. Expeditor: Sextil Puºcariu. profesor titular de filologie romanicã la universitatea din Bucureºti. la Cagliari. dupã pierderea mult regretatului coleg Drãganu. literator ºi un reprezentant atât de multilateral ºi profund al culturii italiene ca cel pe care ni l-a furat Universitatea din Cagliari. Vuolo. pe hîrtie fãrã antet. vã rog sã primiþi. va sãrbãtori. dar apoi. pe care sã o pot împãrtãºi ºi colegilor.” * Scrisã la maºinã pe hârtie fãrã antet. cel care ne poate da în deplinã cunoºtinþã de cauzã cel mai bun sfat. În numele Comitetului de iniþiativã. Iubite amice. Al. Data trimiterii lor a fost amînatã de la 1 ianuarie la 15 martie 1958. ce va avea loc Sâmbãtã. prietenii ºi foºtii discipoli s-au gândit sã-i ofere un volum miscellaneu. Ferrero. expresia sentimentelor noastre cele alese. Rosetti. 85 . decoraþiile spiritului.G. Scrie: G. Cu bine ºi auguri. Pentru Comitetul de iniþiativã. care a luat ºi avizul Ministerului. Prof. Procopovici. redacþia noastrã se va ocupa de corectura ºpalturilor. Vã rugãm sã trimiteþi contribuþia Dvs. în apartamentele lor din Str. distinse Dle professor ºi Ilustru Coleg. Comunicãrile pentru “Dracomania” se trimit în scris pânã Sâmbãtã dimineaþa la orele 10.

“Cagliari, 27 Martie 1940. Prea Stimate ºi Iubite Amice ºi Coleg, ca întregire la scrisoarea mea adresatã Domnului Puºcariu ºi ca rãspuns la scrisoarea foarte amabilã pe care aþi binevoit sã-mi trimiteþi însãrcinîndu-mã cu exprimarea pãrerii mele despre candidaþii la catedra de limba ºi literatura italianã la Universitatea Voastrã ºi oarecum ºi întotdeauna încã a mea – cel puþin pentru drepturile câºtigate ale inimei – Vã spun: Domnul Carlo Dionisotti s-a hotãrât definitiv de a primi propunerea din partea Dlui Bartoli, a Dlui Vidossi ºi a mea la candidatura Dsale la catedra sus numitã. Pot sã afirm cã numirea lui ar fi un câºtig fie pentru catedrã fie pentru Universitate, fiind Dl Dionisotti temeinic pregãtit în domeniul istoriei literaturii italiene, încercat de o lungã ºi variatã experimentare în învãþãmântul fie secundar fie universitar, foarte corect, foarte conºtiincios ºi de o rarã amabilitate. Ca o simplã sugestie – despre care Dvoastrã ºi Colegii vor þine seama pe care (o) cred de cuviinþã – aº propune de a cere direct sau indirect de la candidaþi o amãnunþitã expunere a activitãþii lor urmatã de prezentarea lucrãrilor ºi titlurilor de studii. Facultatea ar avea astfel prilejul de a se informa ºi hotãrî singurã într’o chestie atât de delicatã ºi atât de grea. Din “curriculum vitae” al fiecãrui candidat ºi din lucrãrile lor vor eºi la ivealã în lumina judecãþii Voastre însuºirile ºi cunoºtinþele candidaþilor, aºa cã veþi putea alege fãrã ca nimeni sã se poatã supãra de dreapta cerere ºi de drepturile Dlor Voastre într’o chestie care singuri Vã priveºte (sic!) ºi în care Voi singuri veþi putea alege soluþia cea mai potrivitã pentru Catedrã ºi pentru Facultate. Rãmân cu cea mai desã86 vârºitã afecþiune, cu cel mai

sincer devotament amical ºi colegial al Dvoastre.” * Scrisoare olografã pe hârtie fãrã antet. Expeditor: Sextil Puºcariu. “Bran, 19 Iulie 1940. Iubite Amice, Nu-þi pot spune cât bine miau fãcut rândurile trimise. Toatã generozitatea d-tale ºi toatã dragostea sincerã pe care o pãstrezi poporului românesc ºi prietenilor pe care i-ai lãsat la Cluj izbucneºte din aceastã spontanã revoltã sufleteascã pentru nedreptatea ce ne-a lovit atât de crud. În clipe grele se cunosc prietenii adevãraþi! În Cernãuþii invadaþi de haosul asiatic am petrecut doisprezece ani fericiþi ai vieþii ºi tinereþii mele; în Basarabia a rãmas mama colegului Giuglea; dincolo de Prut a rãmas o parte din inima ºi trupul nostru. Dar bun e Dumnezeu ºi nu va rãbda ca sã þinã mult o nedreptate strigãtoare la cer. Nãdejdea noastrã se îndreaptã spre voi, fraþii noºtri mai mari, care ne veþi ajuta sã punem hotarele Europei estice acolo unde rãsunã cele mai rãsãritene sonoritãþi latine. Dorind din tot sufletul o înaintare victorioasã armatelor voastre, îþi strâng mîna cu veche prietenie – ºi te rog sã comunici dnei Serra omagiile mele. Sextil Puºcariu.” * Scrisoare la maºinã pe hârtie cu antet: Rumanisches Institut in Deutschland. Berlin – Charlottenburg 9. Expeditor: Sextil Puºcariu. “28 Februarie 1942. Dragã Serra, Prin Dl. Ion Guþia am primit ieri scrisoarea D-tale scrisã la 5 decembrie 1941. Ea a deºteptat în sufletul meu atâtea amintiri scumpe încât

þin sã-þi rãspund imediat ºi sã-þi mulþumesc pentru cuvintele de adevãratã prietenie pe care mi le-ai trimis. De când ai pãrãsit Clujul s-au întâmplat atât de multe lucruri, încât pare cã au trecut decenii ºi nu abia câþiva ani. Pe mine soarta ºi dorinþa de a fi util þãrii mele m-au împins la Berlin, unde am întemeiat un Institut de Culturã Român ºi unde fac cursuri de limba românã la Universitate. La vârsta mea – ºi împrejurãrile prin care am trecut n-au contribuit ca sã întineresc – munca continuã ºi grea pe care trebuie s-o prestez începe sã fie apãsãtoare ºi de multe ori mã apucã dorul de Muzeul Limbei Române ºi de prietenii pe care i-am lãsat în þarã sau care au ajuns, ca D-ta, în þara lor de obârºie... Nu ºtiu dacã ai primit dela Sibiu volumul I din “Limba românã” apãrut dupã plecarea D-tale. Dl. Guþia îmi scrie cã la îndemnul lui Schiaffini s-a apucat el împreunã cu un domn Popescu, sã-l traducã în italieneºte ºi crede cã va fi publicat de un editor italian. Nu ºtiu dacã în baza vechii prietenii care ne leagã pot sã te rog sã citeºti traducerea lor, fie în manuscris sau în întâia corecturã de tipar? Îmi dau seama de timpul preþios pe care l-ai pierde cu lectura acestei traduceri, dar cartea mea poate þi-ar evoca multe din problemele care ne-au preocupat în ºedinþele dela Muzeul Limbei Române ºi din conversaþiile particulare de naturã linguisticã. Din partea mea aºi fi sigur cã revãzutã de D-ta traducerea ar câºtiga enorm de mult ºi cã în unele locuri ar putea fi omise chiar unele greºeli strecurate în textul românesc. Profesorul Kuen din Erlangen a tradus-o de curând în limba germanã ºi cu ocazia aceasta m-am convins cã unele lucruri puteau sã fie spuse mai clar sau mai just în cartea mea. Când ºi dacã voiu mai ajunge sã scriu ºi celelalte trei volume menite sã dea o sintezã

asupra limbii române, e o chestiune care nu mai depinde de voinþa mea. Din partea soþiei mele ºi din partea Liei, care momentan face pe lectoriþa de limba românã la Berlin, primeºte te rog cele mai bune gânduri. Radu, care s-a mutat la Braºov, este acum chirurg întrun spital de campanie pe frontul de Est. Pentru D-na Serra cele mai alese sentimente dela toþi ai mei ºi dela prietenul D-tale devotat, (De mânã): Sextil Puºcariu.” * THEODOR NAUM Scrisoare dactilografiatã pe hârtie cu antet: Facultatea de Filosofie ºi Litere Cluj-Sibiu. Cabinetul Decanului. Expeditor: Theodor Naum. “Cluj, 31 Martie 1947. Scumpe Domnule Coleg, Consiliul Facultãþii de Filosofie ºi Litere din Cluj, discutând, în una din ºedinþele sale, chestiunea catedrei de Limba ºi Literatura Italianã dela aceastã facultate, ºi-a exprimat, în unanimitate, dorinþa ca D-voastrã sã reveniþi în þara noastrã, spre a ocupa din nou susamintita catedrã, pe care aþi ilustrat-o ani de a rândul înainte de rãzboiu. Consiliul a însãrcinat Decanatul sã intervinã în acest sens pe lângã Dv. Mã grãbesc dar a mã face interpretul dorinþei unanime a Consiliului, rugându-vã sã binevoiþi a ne rãspunde dacã interesele ºi împrejurãrile vã permit a reveni printre noi ºi dacã acceptaþi a ocupa din nou catedra de Limba ºi Literatura Italianã dela Facultatea noastrã. Am dori ca rãspunsul sã ni-l comunicaþi fãrã prea multã întârziere, spre a putea lua din timp mãsurile necesare cu privire la soarta acestei catedre, la care am fi cu toþii fericiþi sã vã vedem întors. În aºteptarea rãspunsului Dv., adaug la salutãrile cor-

diale ale colegilor expresiunea propriilor mele sentimente de veche afecþiune ºi amiciþie. Prodecan, ss. (Th. Naum), ªtampilã. * În acelaºi plic se gãseºte o scrisoare dactilografiatã pe hârtie cu antet: Università degli Studi. Facoltà di Lettere e Filosofia Cagliari. Il Preside. Scrie: G. D. Serra. “La Maddalena di Fossano (Cuneo), 22. VII. 1947. Scumpe Naum ºi scumpilor Colegi, Întârzierea rãspunsului meu la chemarea D-lor Voastre ar avea rostul de a Vã însemna cât de mare a fost bucuria mea dovedindu-se câtã încredere se pãstreazã din partea D-lor Voastre în munca colegului ºi prieten întrucât întârzierea, cum era firesc, însemna atârnarea hotãrârii mele de decisiile Ministerului în privinþa condiþiilor în cari aº fi pus fie pentru drum de plecare ºi întoarcere fie pentru ajutorul în susþinerea vieþii mele la Cluj. Am primit ºtirea oficialã cã cererea mea de la Ministerul Instrucþiunii Publice a fost trimisã la timp Ministerului Afacerilor Streine, adicã vechiului Subsecretariat Direcþiunea Italiani all’Estero de unde pânã acum nici un fel de rãspuns mi s’a dat. Un prieten m’a telegrafiat de la Roma sã prezint cererea la Direzione relazioni Culturali Estero la care astãzi am ºi scris, dar n’am nici o speranþã cã domnii d’acolo se vor grãbi. În orice caz, aº primi de a pleca la Cluj numai pentru câteva luni, pentru un semestru ºcolar, ne intenþionând de a renunþa la catedra mea din Cagliari, întrucât simt datoria de a desvolta de acum înainte acea activitate stiinþificã pe care rãzboiul o împiedicase pânã acum. Vârsta înaintatã, neputinþa de a pãrãsi pentru mult timp scumpa mea nevastã sau de a o sili la un drum astãzi aºa

de greu, dorinþa supremã de a lucra în domeniul cercetãrilor mele ºi nemãrginitului material recoltat pânã acum mã fac sã renunþ de a reocupa pentru ani de zile catedra de limba ºi literatura italianã. Aº primi numai pentru câteva luni, pentru un semestru, pentru un an ºcolar cel mai mult, adus la aceastã hotãtâre numai de dorul de a revedea reîntors în mâna Românilor Ardealul ºi Clujul ºi de a îmbrãþiºa pe fraþii scumpi cu cari am trãit zile ºi ani de a rândul, cei mai frumoºi din viaþa mea. Dar ºi pentru o astfel de hotãrâre mi’ar trebui sprijinul Ministerului nostru care la alte poate cã trebuie sã se gândeascã în zilele negre de astãzi. De aceea Vã rog de a nu þine seama de dorinþele mele ºi de a Vã relua libertatea Voastrã în cât priveºte soarta catedrei vacante de limba ºi literatura italianã. Credincioºi în geniul nemuritor al culturii ºi ginþii Voastre, sunt sigur cã Voi reamintind jertfa ºi munca cinstitã pe care am depus în îndeplinirea datoriei mele la Voi, veþi hotãrî hotãrârea cea mai promiþãtoare de bine pentru toþi, fie pentru astãzi, fie pentru mâine. Sunteþi poporul ales al Europei pentru cele mai grele suferinþe cari ar sdruncina orice alt popor din Europa, dar din aluatul fermecat al Vostru istoriei Voastre în care Orientul ºi Occidentul îºi contopeazã zi pe zi ce trece mai mult se va ridica un viitor mai bun mai frumos pentru Voi pentru toþi. Am scris româneºte ca un barbar! Iertaþi-mã! Peste greºeli de limbã aº dori sã se deschidã în lumina ochilor Voºtri floarea recunoºtiinþei, iubirii ºi devotamentului meu total faþã de Voi, faþã de þara Voastrã glorioasã, faþã de viitorul Vostru care va fi mãreþ ºi ca rãsplatã demnã a tragediilor din cari V’aþi ridicat triumfãtori pe jertfa eroilor Voºtri.” 87

* N. BÃNESCU Scrisoare dactilografitã pe hârtie cu antet: Universitatea din Bucureºti. Seminarul de Bizantinologie. Expeditor: N. Bãnescu. “16 febr. 1940. Bucureºti. Scumpe Domnule Serra, Plecarea d-tale dintre noi – cu toate cã eu nu mai eram acum în Cluj – mi-a produs, þi-o spun sincer, un sentiment de adâncã tristeþã. Ai fost alãturi de noi toþi, 15 ani, în capitala Ardealului, ºi ai pus toatã munca sufletului dtale ales, ca sã clãdim acolo o temelie stiinþei româneºti, ºi nu cred cã e unul acolo care sã nu regrete din inimã aceastã plecare. Toþi te-au iubit ºi te-au preþuit, pentru marile d-tale însuºiri. Eu, printre cei d’intîi, poate ºi pentru potrivirea temperamentelor noastre, rebele la nedreptate ºi fãrã de legi. Am aflat târziu cã ai pãrãsit pãmântul Þãrii noastre, altfel te-ar fi însoþit încã de aici cuvântul meu de mulþumire ºi de urare cordialã pentru misiunea cu care ai fost onorat în patrie, ºi pe care o vei purta cu aceeaºi hãrnicie ca ºi pe aceea de la noi. Oameni ca dumneata, care sã ia viaþa în serios, sunt, din nefericire, azi tot mai puþini. Prietenia adevãratã, cu care te-ai apropiat de noi, ºi pe care nici odatã n-ai dezminþit-o, în toate împrejurãrile, ne-a fãcut sã te socotim ca pe-un frate. De aceea sufletul meu s’a întristat la vestea plecãrii d-tale ca la plecarea, departe, pe alte tãrâmuri, a unui frate iubit. Distanþa care ne desparte nu e prea mare, cu mijloacele tehnicei aiurite de azi. Împrejurãrile însã, nebunia ce suflã acum asupra lumii, bietei lumi purtate ca o turmã, din urmã, de cãtre câþiva paranoici, fac ca aceastã distanþã dintre noi sã-mi parã enormã. 88 Ceea ce mã mângâie, e cã

te voi regãsi în peregrinãrile mele prin splendida d-tale patrie, unde eram fericit, înaintea nebuniei de azi, sã colind þinuturile scãldate de soare, sã admir urmele trecutului grandios ºi sã cercetez imensele arhive ce închid o mare parte a acestui trecut, ce mã pasioneazã, ca ºi pe dumneata. Când Dumnezeu s’o îndura de creatura sa, ºi va face sã se ridice iarãºi dreptatea asupra oamenilor sãlbãtãciþi, îmi voi relua toiagul de pelerin – dacã nu va fi prea târziu pentru mine (cãci trec fulgerãtor anii) – ºi, ºtiindu-te în insula care atâta intereseazã ºi Bizanþul meu, voi trece, poate, la Cagliari, fericit sã cunosc de aproape romanticul þinut ºi sã te salut în persoanã. Poziþia – dupã câte vãd din splendida d-tale c. p. – e mãreaþã. ªi câte amintiri s’au cuibãrit în insula aceea, care a înfruntat vijelia mãrii ºi a oamenilor atâtea veacuri pe rând! Îþi expediez o comunicare fãcutã recent la Academia Românã – Maurocastrum – Mo(n)castro – Cetatea Albã. Ea închide în bunã parte amintiri genoveze, ºi te va interesa. Aici te supãrã lumea cu cerinþele ei – prezenþe la adunãri, conferinþe ce þi se cer mereu ºi alte prostii: nu mai e timp de lucru, cum aveam la Cluj. Apoi, biblioteca de Seminar nu are aici nimic, nici mãcar autorii bizantini (nici unul!), necum vreo carte strãinã etc. Sunt complet desarmat, nici la Academie nu mai e nimic, cãci Grecul care m’a precedat era un prost ºi nu avea habar de Bizanþ. Mã gândesc sã mã întorc la Genova, sã termin documentele ce am început ºi sã le tipãresc. Când? Dumnezeu ºtie. Încheind aceste rînduri, te rog, scumpe domnule Serra, sã esprimi d-nei Serra expresia celor mai devotate sentimente. Nu uita de a-mi mai da câte odatã veºti despre

d-voastrã. Al d-tale, N. Bãnescu. Bulev. Take Ionescu, 22.” * EUGEN TÃNASE Scrisoare olografã pe hârtie fãrã antet. Expeditor: Eugen Tãnase. “Cluj la 5.IV. 1957. Stimate Domnule Profesor, Neaºteptatele Domniei Voastre rânduri, pe care aþi binevoit a mi le adresa cu data de 14 ian. cor., mi-au fãcut o deosebit de mare bucurie. Ele m-au dus cu douãzeci ºi cinci de ani în urmã, într-o salã unde trãiau în frãþie cele aproape patru limbi romanice. Câte evenimente nu s-au petrecut de atunci, din care cel mai groaznic rãzboiul! Eu, cum ºtiþi, am plecat la Montpellier, unde dupã mai bine de patru ani mi-am trecut doctoratul de stat. Am prezentat o lucrare despre Modul Subjonctiv în limba francezã (335 p.) ºi o traducere criticã în limba românã a epopeii medievale La Chanson de Roland. Am fost apoi numit acolo lector. M-am întors în 1943 în þarã, unde mi-am continuat cercetãrile. Actualmente sînt asistent la catedra de limba francezã ºi filologie romanicã; în aceastã situaþie, lucrez pe amândouã liniile: de curînd am tradus pentru studenþii romîni Latina vulgarã a lui Grandgent. E cam veche, dar n-am cunoscut o alta mai nouã. Abia de vreo douã sãptãmîni am aflat cã ºi C. Battisti ar fi dat o asemenea lucrare. Aº fi vrut nespus de mult sã-l pot avea la îndemînã. dar... e greu. Aº putea îndrãzni sã Vã rog pe Domnia Voastrã sã-mi spuneþi pe scurt care e economia cãrþii lui Battisti? Este tot o lucrare fãcutã dupã planul celei a lui Grandgeant, sau e cu totul altceva? ªi ce pãrere aveþi despre tipãrirea în limba romînã a gramaticii lui Grangent? – care e cam veche, dar care nu a fost,

totuºi, înlocuitã, dupã cîte ºtiu, de altceva mai bun. Vã cer iertare, Stimate Domnule Profesor, pentru îndrãzneala luatã... Nu aº face-o dacã nu v’aº cunoaºte bunãvoinþa pe care aþi arãtat-o întotdeauna elevilor DVoastre, printre care îmi permiteþi sã mã socotesc ºi eu. Cu sentimentele cele mai alese, ºi cu aducerile aminte cele mai frumoase, al DomnieiVoastre, Eugen Tãnase. Str. 6 Martie 38, Cluj.” * Scrisoare olografã pe hârtie fãrã antet. Expeditor: Eugen Tãnase, str. 6 Martie 38 Cluj (Romînia).

“Cluj, 4.III.1958. Stimatã Doamnã profesoarã, Am aflat, cu deosebitã durere, nenorocirea care V-a încercat pe Dumneavoastrã, întîi, apoi pe noi, foºtii elevi ai nepreþuitului profesor Gian Domenico Serra. ªtiam cã Directorul Institutului de Lingvisticã din Neapole urma sã fie sãrbãtorit pentru lunga ºi rodnica sa activitate; ºi în loc, aflãm trista veste a dispariþiei sale. Am fost cu toþii rãscoliþi de trista veste, pentru cã soþul Dumneavoastrã nu ne-a fost, nouã elevilor sãi, numai un bun profesor, ci ºi un adevãrat pãrinte spiritual, gata sã încurajeze orice iniþiativã, oriunde o întâlnea.

Dupã atîþia ani de la despãrþire aveam speranþa sã ne mai putem revedea odatã, aici sau la Dumneavoastrã. Oricum, puntea pe care pãºeau speranþele noastre s-a rupt... ªi cu toate acestea, profesorul Giandomenico Serra rãmîne printre noi: prin pilda vieþii sale oneste, prin ataºamentul faþã de cei care-i erau încredinþaþi spre iniþiere. În faþa studenþilor de azi, ne vom aminti mereu de dragostea profesorului G. Serra faþã de noi, studenþii de ieri. Primiþi, stimatã Doamnã, odatã cu tristele noastre condoleanþe, întreaga noastrã afecþiune. Eugen Tãnase, lector la Univ. din Cluj.”

89

M.M. feritã de abisuri. obþinut prin metoda ºi în termenii acestuia: adicã abstragerea unui model mediteranean. vous dis-je. atare identitãþi (devenite noþiuni sau mãsuri în sensul protagoreic) rãspund exact preocupãrilor sale: Valéry sau arhi90 tectul este o disertaþie despre modelul Valéry – un efect de intersecþie între postulatul “nu e suflet fãrã trup” (concluzia lui G.M. apare neaºteptatã ºi surprinzãtoare în contextul coabitãrii constitutive dintre Valéry (conceptul cantacuzin) ºi modelul Leonardo (ideea lui Paul Valéry). divulgând-ºi propria metodã discursivã. “Arhitectura devenind pentru el [pentru Valéry] o temã a gândirii ºi un joc al spiritului care îl ajutã sã îºi precizeze metoda. universul preocupãrilor punctuale ale lui Leonardo da Vinci este în lucrarea lui Valéry prea puþin semnificativ (pentru cã Valéry desprinde cu mare lejeritate modelul de personajul istoric). ºi totodatã Degas. Cantacuzino exploateazã toate valenþele scurtei prezentãri pe care o face autorul francez ºi contamineazã noþiunea Leonardo cu modelul vitruvian ºi. exponentul unei tipologii identice.” G. Dar în ceea ce-l priveºte pe Leonardo.” Valéry este noþiunea coagulatã în jurul verbului a construi – verbul Introducerii la metoda lui Leonardo da Vinci (1895).7) reprezintã o pastiºã a numelui unui dialog socratic scris de Valéry la începutul anilor 1920 intitulat Eupalinos sau arhitectul. Mais nous sentons. deci un fundal fãrã orizont de aºteptare bine definit. afirmaþia lui G. ce Moi universel din Inspirations méditerranéennes (1934). matematic. “Din aceastã lungã convieþuire cu Leonardo. nous sentons ce Moi universel. G. se preteazã scoaterii din context în ideea obþinerii noþiunii.Efectul Valéry Lucia Roman Valéry sau arhitectul. cu modelul protagoreic. quand nous méritons de le sentir. În eseul din 1946. Cantacuzino nu este consecinþa exegezei operei. Cantacuzino descoperã în Valéry un atribut desprins. point d’histoire. “Mai întotdeauna. pentru poet ºi arhitect. desen din 1938. pentru a da termenului construcþie o accepþiune mai concretã.M..M. Cantacuzino la Eupalinos) ºi “construcþie” (mise-enabyme din metoda lui Leonardo). fie ale spaþiului ºi discursul lui împrumutã adesea termenii dialogurilor franceze (Sufletul ºi dansul. G. Aºadar. devenit independent de obiectul sãu. ci rãspuns la mãrturisirea abisalã a lui Valéry – “M-am rãtãcit atât de rãu prin Leonardo” – similarã în spirit cu textul rãscolitor. (…) . încã mai mult ca Vitruviu. În eseul din Simetria. Concluzia cantacuzinã. et pour lequel notre vie observable.M. Eupalinos. fie ale duratei. Pentru un gânditor ca G. “Nous. suferinþa educã – quae nocent. Hr. Cantacuzino dezvãluie un efect purtând numele lui Valéry. numai limitarea lor în raport cu trupul nostru are însemnãtate. pãtrunzi într-o noþiune printr-o imagine” declarã G. ºi anume “certitudinea în poezie ºi arhitecturã cã nu e suflet fãrã trup”. Cantacuzino încearcã sã precizeze rolul arhitecturii în formaþia lui Valéry. pus de Leonardo în marginea unui caiet ºi citat atât de frumos de Valéry: “Lionardo mio che tanto penate”.M. în stilul caietelor leonardeºti). Cantacuzino îl are necontenit în vedere pe Valéry de câte ori vorbeºte despre proporþii.. “În arhitecturã naºterea operei îi pare deosebit de lucidã. nr. Cantacuzino publicat în 1946 (în revista Simetria. docent. unde Valéry deseneazã în marginea foilor. ce Moi universel qui n’a point de nom. car (entre nous) que de choses en nous semblent avoir été tirées au sort. un timp abstract. Cu toate astea. pânã ce aceasta se desprinde într-o formã independentã.” Asistãm la o iradiere între noþiuni. pune problema în sine”. dans. pe care o pune însã pe seama lui Leonardo. Aceastã imagine este un mediu ºi corespunde. pânã într-un punct. noþiunii cãreia îi este propice ºi faþã de care funcþioneazã temporar ca portant. atât de fascinat de modelul vitruvian. “Dacã se poate concepe un spaþiu. qui n’est point notre personne accidentelle déterminée par la coïncidence d’une quantité infinie de conditions et de hasards. titlul eseului de G..M. eseistul român þine sã explice ce trebuie sã fi înþeles Valéry din arhitectura mediteraneanã: o tensiune seninã ºi raþionalã. Dar “Valéry se fereºte de a defini arhitectura”. spiritul lui Valéry iese mai aprig constructor ca niciodatã. Valéry extrage noþiunea în baza încãlcãrii expectanþelor referenþiale ale cititorului care aºteaptã o exegezã a operei de artã. pentru cã despre el se ºtiu foarte puþine: un inginer grec din secolul al 6-lea î. G. Cantacuzino. Cantacuzino. notre vie reçue et conduite ou subie par nous n’est que l’une des vies innombrables que ce moi identique eût pu épouser.M. prins de o febrã a lucrurilor concrete. al unei condiþii conþinãtoare. însã. pe aceea de construcþie. G.M.

G. trupul este cel care se bucurã mai întâi. drama edificãrii se joacã în spirit cu îndoielile ºi împotrivirile sale.M. sã ajungã la exacta corespondenþã între voinþa ºi posibilitatea arhitectului.M. 91 . Pe Valéry îl preocupa la momentul respectiv problema raportului dintre eticã ºi esteticã. de Leonardo ºi filosofii.M. Ferrero existã în raport cu Valéry. scrisoarea lui Paul Valéry cãtre Léo Ferrero.Astfel cuprins în operã. dans le style le plus noble. (…) Toate acestea au fost scrise mult înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial.M. aºezând lucrurile în veºnica actualitate. Cãci opera nu cedeazã niciodatã. din 1929. „Trecând prin Mexic în drum spre China. Apasã greu asupra lumii pentru a învinge mai bine constrângerile sale. în care se stabilesc simetrii între eticã ºi esteticã. se composant comme la scène d’un théâtre où ne viendrait agir.” Proiectul lui Valéry nu este deci prezent în scrierile lui G. deºi. se reazemã pe aceastã împotrivire cum se reazemã templul pe terasele sale. ci printr-o alegere teoreticã. André Gide ºi Mallarmé îi sunt aproape în plus. vara. miroir grossissant de l’Europe. probabil. qui. în “þinutul îndepãrtat al imperiului spiritului mediteranean”. (…) Ei pun principiul frumuseþii ca postulatul pe care se reazemã geometria lor.” Recunoaºtem neîndoielnic în aceastã cãutare pe G. mourir parfois qu’un seul personnage: LA LUMIÈRE. Marseille ou Naples transfigurés. Textul la care ne referim este o cronicã la Amérique.M. Cantacuzino face portretul lui Valéry ca “tânãr gânditor care se ferea încã de poezie ºi de pe atunci [1895 n. Inspirat. Ferrero preþuieºte credinþa cum glorificã Valéry raþiunea. “Il faut tenter de vivre”. ºi printr-o pãtrunzãtoare sforþare. obsesiv ºi pentru G. Cantacuzino.n. concluzioneazã G. cei doi având în comun o anume raportare la moralã.M. la perspective des eaux. “Dar de ce templul? (…) De ce Valéry nu vorbeºte de catedrale? (…) catedrala e la hotarele posibilului. un text încheiat cu câteva luni în urma eseului despre Valéry. “le grand Claude Lorrain. Cantacuzino se întoarce cu vãditã plãcere la subiectul templului.” Acesta este un portret al lui Valéry foarte precis: el cautã arhitectul în structura cetãþii mediteraneene vãzutã în lumina lucidã a pânzelor lui Claude Lorrain. Ea se împotriveºte. iar urmãrirea acestui proiect se face meticulos: Pierre Louÿs. Cantacuzino. Cantacuzino din Introducerea la Vitruviu.” Valéry moare la câteva sãptãmâni dupã terminarea rãzboiului. (…) El vrea sã fie în centrul lucrurilor ºi nu la limita lor. a fost surprins de moarte. chanter. catolic fervent.M. Pentru G. G. l’architecture du décor.” Pentru cã noþiunea de construcþie a lui Valéry are în spate un model antic (foarte departe de Proust). Dupã cuprinderea omului de cãtre operã. arhitectul român scrie despre Leo Ferrero deopotrivã. supus legii gravitaþiei. les profils de la terre.] de filosofie”. Cantacuzino dintr-o afinitate temperamentalã. Cantacuzino “Nici Leonardo nici Valéry nu sunt visãtori. în 1946. exalte l´ordre et la splendeur idéale des grands ports de la Méditerranée: Gênes.

în acelaºi timp. filtrate de multiple canale ºi grile de lecturã. coerentizat de un discurs pe alocuri ezitant. subtextual. dimpotrivã. Cu toate acestea. o suprainterpretare. întotdeauna în backgroundul ambiguu. erosul nu ocupã un rol principal în economia poemelor. în locurile interzicerii/ ºi ale bucuriei. orientate într-o zonã. la limita dintre meditativ-patetic ºi frust-sarcastic. mitologizat. în scriitura ei. paradoxal? Într-o grilã ataºatã valorilor scrisului. Este ºi senzaþia pe care o lasã lectura celui de-al doilea volum al Luminþei Urs. totuºi. a celei feminine. acolo unde apare. „Anii 60: miºcãri contestatare în SUA”. cu încercarea de adecvare a soluþiilor pe care mizau acestea la contextul social românesc. oarecum. alte extaze) . Acolo unde „tu”-ul lipseºte. dar. „live” poate califica ceva neºlefuit. nedesãvârºit: un avantaj ºi o carenþã. riscantã. vocea preferã varianta „soft” a unei meditaþii „în oglindã”. perceput numai la nivelul superficial al datelor externe. oarecum strãini de spiritul care ia consacrat drept cei mai frumoºi. meritul (probabil paradoxal. pasibile de canonizare într-o istorie a miºcãrilor de protest de ieri ºi de azi. cu precãdere al Statelor Unite. Amis. o dezinhibare a publicului needucat în sensul asumãrii exercitãrii dreptului de a lupta pentru drepturile sale. obþinute incomplet. a autenticului ºi ineditului „neregizat”./veºti triste vã dau/din imperiul decãzut al/ miasmelor/din înmiite pricinipoem pentru tineri lupi. „Live” are. presupune ºi o anumitã dimensiune comercialã. nici unul excesiv interpretativ. aºadar. stângãciile stilistice) tentaþia de 92 a epata. de multe ori deficitar înþeles. mult mai familiare ochiului din experienþele livreºti ale ultimului deceniu. în/interminabilele ascensiuni ale melancoliei/Într-o limbã strãinã. Deºi suficient de aerisitã ºi echilibratã. în anii 60 româneºti. Expectanþele sunt.CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI CÃRÞI Despre prieteni ºi oraºe Anumite prejudecãþi de receptare. ocolind (cu graþia subtilã a unei inteligenþe lirice care compenseazã. în timp real. Termenul. totodatã. metaforizat ºi demetaforizat. cronotop asumat ºi valorificat ca atare (Prieteni. înþelegând. parte integrantã ºi definitorie a spiritului nostalgizant. ºtiut este/cã ne cunoaºtem în cafenele sordide/în biblioteci publice. pãstreazã anumite naivitãþi survenite pe fondul detaºãrii de „eu” prin intermediul construcþiei de imagini de facturã suprarealistã. a produsului pe care îl denumeºte. producând mutaþii la nivel formal) de a împrospãta. când ironicã sau jucãuºã. când angoasant. Aproape cuminte. de multe ori. soluþie nu tocmai optimã pentru obþinerea efectului scontat de autor: acela de restaurare a unor amintiri trunchiate. spus dintr-o suflare ºi suspendat. bine dozatã ºi inteligent scrisã. autoarea este departe de a fi o rebelã. aria tematicã a liricii româneºti. în gãri de metrou. cartea lui Adrian Dohotaru îºi propune sã ofere o viziune coerentã. aceasta în cazul în care operãm o decontextualizare. reemergent. temperatã doar vag bântuitã de fantasmele cãrnii (feminitatea învinsã ºi pradã senzaþiilor fertile corpul meu fluid din duminicile de iunie. În mod surprinzãtor. despre care ºtim (sau ne place sã credem) cã a fost suficient exploatat. Discursul se articuleazã pe ideea popularizãrii acestor miºcãri. în ventrele mastodontului. cliºeatice. într-un context al redescoperirii deliciilor experimentale. afirmãrii unei feminitãþi exacerbate. Ne cunoaºtem în clipe de tandreþe/ indicibilã ºi în clipe de mânie. din contrã: aceasta s-ar putea plasa pe câteva coordonate descriptive frizând cliºeul. al oraºului. fiind surclasat de un discurs echilibrat ºi bine dozat./Ne cunoaºtem în copilãrie. determinã o privire scepticã asupra potenþialului expresiv al unui volum care stã sub semnul „live”-ului. bine articulatã ºi bine documentatã asupra miºcãrilor de protest ale anilor 60. „Anii 60: miºcãri contestatare în Olga ªtefan . indispensabil. Extrapolând chiar. când vital. De ce. în ambivalenþa lui semanticã. nu se vrea unul exhaustiv. dezbãtut. în ce mãsurã mai poate fi intrigant. construit ca o auto-interogaþie când sumbrã. fiind mereu supus modificãrilor. molipsitor ºi. dar ºi cei mai agitaþi ani ai occidentului. Fascinanþii ani 60 Apariþie ineditã ºi insolitã în peisajul non-ficþional românesc. aparent lipsit de o mizã supra-textualã. nu întotdeauna blamabile sau negativ valorizate. cartea lui Adrian Dohotaru ar putea fi cititã ºi ca un ghid de tehnici de protest. care au ajuns. ca anti-live prin excelenþã. alãturi de cele care au fãcut o realã carierã. adecvat sau. a trãitului sau a trãibilului. un titlu atât de concis ºi de „dezinhibat” ca „live”? Ce mai poate sã spunã. cu precãdere. cu amãrãciunea inefabilului sau cu amuzamentul lansãrii de provocãri. ºi riscând. aºadar. în conºtiinþa publicului românesc. ciclic. histrionicã. Alte strãluciri ne vor reda lumii. cu accente gotice chiar. care îi dau acel aspect de neterminat./ Nimic nu ne apropie însã cu adevãrat/ dacã nu solitudinea acestui oraº pervers/ deºirant). în mod evident axat pe pretenþia de popularizare a câtorva miºcãri mai puþin cunoscute. Bine documentatã. Demersul. în grãdini/englezeºti. al prieteniei. tardiv.

celui care tu i-ai rãpit libertatea. Personajul criptic care uneºte cele douã spaþii incongruente. care Amurgul timpuriu al recentului crispeazã. Totuºi. dar ºi a mini-studiilor culturale. ea este pãpuºarul care trage sforile. unde convenþiile cotidiene ca presupuºi piloni de susþinere a existenþei umane sunt parodiate cu dezinvolturã avangardistã. care este însãºi existenþa lor. nevrozã. Sunt remarcabile.Seracin a publicat în 2007 romanul Amurg timpuriu . totuºi. douãzeci de ani mai târziu. În orice caz. necomestibile pentru gusturile lor de burghezo-intelectuali. este compensatã de pasaje. spectaculos. care învârte manivela pentru ca muzica sã înceapã. depresie. unei oglinzi care înghite fiecare moleculã de realitate în coordonatele ei convenþionale. la sala de culturã. actual arhivar ºef ºi oglintolog. adulter. de altfel. dar care prind expresie în persoana lui Vincenþiu Licuriceanu. sacadeazã în direcþii opuse. de prezenþa ei stupefiantã. Cãci tu eºti protagonistul. dar care se contopesc în presupusul cotidian. Este o figurã care transcendã timpului liniar. grupãri sau personalitãþi mai puþin cunoscute. cea mai simptomaticã pentru necesitatea acestei cãrþi fiind cea de-a treia: ancheta privind anii 60 din perspectiva studenþilor clujeni. Sugestia unei condimentãri a bagajului impresionant ºi concis redat de informaþii vine. se pregãteºte pentru o întâlnire cu un roman mefistofelic. Olga ªtefan Dan Floriþa . pierdutã de mult. colorat în culori stridente ºi populat de personaje excentrice. anii 60 înseamnã multe elemente disparate. care este un fragment de J. Olimpia este generatorul rãului omniprezent în acest univers finit. ambrozia care hrãneºte ignoranþii estropiaþi ai acestei realitãþi. predictibilã. de asemenea. pentru ca din scurt sã schimbe ritmul. coºmar ºi o lume închipuitã. indiferent la mãruntaie putride. Evenimentele se succed secþionat în douã dimensiuni temporale diferite. iubire patimaºã. în unul fibrilant. Ceea ce ar putea fi o actiune liniarã. te aºezi ºi aºtepþi cãci în apropierea orizontului tãu de fiinþã finitã va rula farsa ta. Romanul previne încã din Motto.L. Astfel miza propusã este viaþa în spatele unui coºmar. Ubicua Olimpia este omphalosul din care þâºneºte ca un gheizer rãul veºnic. intrigã. nu primeºte decât frânturi insuficiente pentru a da contur puzzle-ului.. într-o încercare experimentalã de brainstorming. Conºtiinþa personajelor. Incest. Cititorul care îºi propune aceastã lecturã trepidantã. Experienþa lecturii acestui roman presupune acceptul inconºtient de a te lãsa înghiþit de un univers al utopiei care îmbracã formã de lege ºi al demenþei care se cameleonizeazã în conventie ratatã. incomod de descifrat sau de digerat. care pot fi înghiþite de oglinzi ferecate în fildeº sau care trãiesc sub sceptrul maladiv al coºmarului. pe fundalul unei apetenþe pentru extraordinar. este Olimpia. Romanul în cauzã este unul duplicitar care se deschide în faþa cititorului fãrã mari expectative. ca o apoteozã a activitãþii sale didactice care se încheie în acelaºi an. fost judecator. vede în ceaþã. nu poate distinge. tot tu eºti operatorul care proiecteazã ºi în cele din urmã tot tu eºti cel care plãteºte biletul la film. eclectism ºi liberalizare. riscantã ºi anevoioasã cruciadã împotriva realitãþii» ! Alexandra Jijie 93 . Existenþa acestuia este decorticatã ºi expusã publicului placid. la început. nepoetizãrii. probabil. Cele trei anexe de la finalul volumului prezintã trei optici diferite asupra perioadei. dupã cum textul cvasi-diaristic de întâmpinare. trimiterile intertextuale. Alexandra Jijie Cutia Pandorei Irimia Bãlescu publicã în 2008 romanul Motanul Prinþesei de Kapuerdia nu mai rãspunde la telefon. peste care acesta nu are nicio influenþã. ermetic. E un roman segmentat. prea profund tributar regulilor impersonalitãþii jurnalistice. cu scopul ultim de a-ºi tria cititorii. precum ºi întocmirea unor rezumate încorporate textului mare vizavi de conflicte.] i-a redus la starea de simple reflectãri servile». ca de pildã cel despre revolta hippie. Prin urmare de ce ar trebui sã deschideþi acest roman?! Pentru a simþi experienþa personajelor «convocate la instructaj pentru o nouã. ca de pildã prezenþa în revistele ataºate colegiilor americane a unor texte care îndemnau la renunþarea la studii a tinerelor femei. neajunsul unui discurs prea egal cu sine. Borges. îþi cauþi locul. deprindere survenitã pe fondul lecturilor de ficþiune. nu are identitate. Precum Cutia Pandorei. Ea apare ca amantã a tatãlui într-un bordel din Berlin. ci numai coºmaruri. contorsionat. menite devotamentului faþã de cãmin sau a atitudinilor din culisele miºcãrii hippie. în mãsura în care aceasta are dreptul de a se manifesta. generat de somnul celui care aproape nu are chip. Te duci la film. sursa demonicului care însoþeºte realitatea damnatã împreunã cu protagoniºtii ei în aceeaºi mãsurã infectaþi. carenþa neimplicãrii. în care realitatea se înfruptã cu neruºinare din nãlucile nopþii. bizar. mãrturii ºi statistici ºocante astãzi. pentru a reveni ca iubitã ºi ca eliberatoare a fiului promis. incitant. cã pedeapsa care survine este aceea «de a repeta ca într-un vis toate actele oamenilor [. din optica acestui roman strãfulgerã un cotidian absurd.SUA” are. o demonstreazã. apare sub influenþa halucinogenã. posedaþi chiar.. semnat Ovidiu Pecican.

Centrul deþine un numãr impresionant de documente (aproximativ 12 mii). Graþie – sau în ciuda – rigorii ºtiinþifice. Moiºeni. În prima secþiune. Viorel Rogoz). Categoriile cu care opereazã Eleonora Sava sunt profund logice. mai cuprinde o bibliografie solidã ºi indice de informatori ºi de cercetãtori (printre aceºtia din urmã se gãsesc nume bine cunoscute: Nicolae Bot. mi se pare cã niciodatã nu facem destul pentru a-i pune în valoare mãreþia. 2008. 1. dar ºi transcenderea nucleului originar de simboluri din care a þâºnit precum Mãiastra cântecul sãu dãltuit în piatrã.). În cea de-a doua secþiune. unde ar fi mereu evidentã legãtura dintre poezie ºi contextul magico-ritual care-i dã naºtere în majoritatea culturilor. Aºa încât studiul sãu despre Brâncuºi poartã un titlu cât se poate de adecvat conþinutului: Dincolo de Brâncuºi. Horia Muntenus este unul dintre cei care au înþeles cã apropierea de omul truditor ºi de lumea operelor sale presupune nu numai o inspiratã exegezã personalã bazatã pe o solidã documentare. Nu numai la noi. De altfel. alcãtuindu-se astfel un fel de micromonografii etnofolclorice. Gorovei ºi de la alþi folcloriºti precedenþi: deochi. Etnobotanicã ºi etnoiatrie” (rubricã destinatã remediilor empirice la care fãceau apel þãranii din Oaº pentru a spori eficacitatea descântecelor). Turþ. „Farmacie. Unde bea curcubeul apã. cum demonstreazã o credinþã din Oaº: dacã cineva merge „în coate ºi-n gerunþe” pânã unde bea curcubeul apã îºi poate transforma sexul devenind din fatã fecior ºi reciproc (credinþã comentatã de Eleonora Sava. de echipele care s-au deplasat în mai multe sate din Þara Oaºului: Bixad. ba chiar beletristic. dar ºi pe cititorii preocupaþi doar de „frumuseþea desãvârºitã” a textelor transcrise (p. deoarece – înainte de a fi ordonate pe teme ºi tipuri – informaþiile sunt grupate dupã criteriul topologic.Rituri magice din Þara Oaºului e o carte care-i mulþumeºte deplin ºi pe savanþii iubitori de precizie. Gherþa Mare. orbalþ). scrântit. dar fãrã ca lectura sã fie îngreuiatã de abundenþa de semne fonetice convenþionale. Aceastã a doua ediþie a apãrut la Editura Gedo. Situatã la graniþa ambiguã dintre magie ºi poezie. Cu atât mai mult sarcina elaborãrii de proiecte întru glorificarea sculptorului nãscut la Hobiþa ne revine nouã. „interferenþele indoeuropene. 1. albeaþã. Am enumerat localitãþile explorate.. Cluj-Napoca. „preromânitate”. „Medicinã veterinarã” (credinþe ºi rituri legate de „mana” animalelor. junghi. brâncuºiologul clujean Constantin Zãrnescu. vizând publicarea documentelor stocate în Arhiva Cercului de Folclor Cluj (ACFC). ca o carte de literaturã de bunã calitate.”). descântecele de spãlare de urã etc. „Pediatrie” (formule terapeutice 94 folosite pentru beteºugurile copiilor). dupã un model moºtenit de la A. Autorul Marii treceri pare sã fi preluat la rândul sãu o metaforã cu circulaþie în folclor. Cãci opera. sã se opreascã asupra rezultatelor obþinute în anii 1974-1976 pe teren. ceea ce îi permite sã evite ambiguitãþile din alte volume similare. ci ºi în lume. ªtefan Borbély. 12-14). Negreºti. zgaibã. românilor. face parte dintr-un proiect vast. ce se dezvoltã ºi se întregeºte an de an. Nu întâmplãtor bibliografia brâncuºianã e un sector eseistic ºi documentar.. iar legãtura organicã pe care o întreþin cu materialul pe care-l structureazã le dã un soi de valabilitate aproape universalã. mai ales a vacilor). volumul realizat de Eleonora Sava se citeºte cu plãcere. cu trimitere la un Autoportret celebru al lui Blaga („El cautã apa din care bea curcubeul. pp. Cercetãtoarea a pãrut conºtientã de acest aspect alegând titlul volumului. efervescent în sine. Întemeiat în 1955 pe lângã Facultatea de Filologie. Alcãtuitoarea volumului împarte – în cazul fiecãrei localitãþi – materialul riturilor magice în douã mari secþiuni. viaþa. în aºa fel încât pot fi recomandate fãrã ºovãialã întreprinderilor ulterioare de acelaºi tip. culese începând din 1958. în mai multe rubrici: „Medicinã generalã” (descântece pentru diferite boli. „Eros” ºi „Iatros”. Cãlineºti. unde textele ºi informaþiile sunt publicate fãrã criterii satisfãcãtoare. Napoca Star. este inclus tot ceea ce þine de terapeutica popularã.Rituri magice din Þara Oaºului. Unde bea curcubeul apã. Raportându-ne la magnitudinea creaþiei sale. muºcãturã de ºarpe. Certeze. Racºa. Transcrierea textelor a fost fãcutã cu acurateþe ºi supleþe: s-au pãstrat particularitãþi definitorii ale graiului din Þara Oaºului.Poezie ºi magie Volumul alcãtuit de Eleonora Sava. Unde bea curcubeul apã e o carte realizatã cu maximã rigoare ºtiinþificã: în afara corpusului de texte. izvoarele documentare sunt praguri de pãtrundere spre tãrâmuri oculte din „civilizaþiile antice”. riturile de aflare a ursitului/ursitei. Eleonora Sava alege. 2008 ºi e prefaþatã de o autoritate în materie. trace. de mai multe generaþii de etnografi. 12). romane. din masa de texte ºi înregistrãri avute la dispoziþie. include tot ceea ce þine de vrãjile ºi descântecele de dragoste (farmecele realizate cu mãtrãgunã. Ioan Pop-Curºeu Orice carte despre geniul lui Constantin Brâncuºi este binevenitã. pe lângã douã introduceri cu consideraþii metodologice ºi tematice utile. celtice” sau „Marea Ortodoxie”. Cartea lui Horia Muntenus Dincolo de Brâncuºi are o Incursiune în sanctuarul brâncuºian .

Nu puþine sunt referirile la tribulaþiile sentimentale ale absolventului ªcolii de Arte ºi Meserii din Craiova. Lista e lungã. Autorul pune semnul egalitãþii între preoþii asceþi Branchizi ºi Brâncuºi având în vedere mai ales rostirea francezilor.. Brancassy. branch. Sunt citate intervenþiile unor intelectuali ºi specialiºti români ºi strãini ca Barbu Brezianu. ºtiinþificã ºi socialã. Rousseau Vameºul. deci expansiv) care vrea sã acapareze dintru început atenþia cititorului. Sidney Geist. Brancaccio. Înflãcãrarea autorului de a pãtrunde în profunzimea acestui mythos tulburãtor e evidentã. Paleolog. scriitori. echipã coordonatã de inginerul Virgil Cãlea. „Uluitoarea denumire a Þãrii Vrancei defineºte (Vran-cºa.” Apoi apar divagaþiile. ordinea nu e aleatorie. „prieten de tinereþe al lui Constantin Brâncuºi. filosofi. autorul subliniazã „energia miticã” a neamului din care s-a desprins fãrã a se rupe vreodatã. pentru a porni spre „limpezirea lucrurilor profunde. Se gãsesc nu mai puþin de 14 sensuri pentru originea indoeuropeanã a cuvintelor derivate branca. fiul luminii. Speculaþiile onomastice privind etimologia antroponimului Brâncuºi sunt extrase ºi detaliate din textele lui V. executor testamentar spiritual al sculptorului. existenþã. astfel. ceea ce subliniazã caracterul compozit al discursului sãu din acest volum închinat „infinitului Brâncuºi”. V. conduse cu entuziasm lãmuritor spre conotaþii nu lipsite de interes: Branchos Pelasgul – fiul lui Apollo. Povestea vieþii lui Brâncuºi este precedatã de 20 de pagini de citate despre personalitatea sculptorului oglinditã în conºtiinþa celor care l-au cunoscut sau doar s-au împãrtãºit spiritual din mesajul operei. înþeleasã ca o virtute a spaþiului de desfãºurare culturalã. Lucian Blaga ºi sfârºeºte cu Henri Moore. Paleolog. Brancasi etc. Cronologia vieþii (ºi a operei moºtenite) este adusã pânã în zilele noastre. Barbu Brezianu. Ca o explicaþie a acestui parcurs ideatic ce porneºte din sat (fiinþã) ºi ajunge la Marea Artã vine constatarea fireascã a autorului: „Sculptura lui Constantin Brâncuºi parcã e modelatã de apã”. Aflãm cã în Singapore. se ramarcã faptul cã dimensiunea religioasã este abordatã din direcþia încãrcãturii imagistice cu deschideri spre dogmaticã sau istoria vârstelor literare. Ezra Pound. Guvernul României. erou al legendelor celtice. unde sanscritul kºa înseamnã þarã) Þara Corbului. Cu supleþe în interpretare ºi logicã în demonstraþie.” Astfel aflãm cã „radãcina acestui onomastic se gãseºte la mai toate popoarele de limbã neolatinã: Branca. Decodificã înþelesul cuvântului sat din sanscritã care înseamnã fiinþã. dar ºi de la sensul corb al aceluiaºi cuvânt în irlandezã.G. branche. Tudor Arghezi. lista personalului care a lucrat în ºantierul Coloanei. de Laura Dobrescu. Radu Bogdan. Prietenia sculptorului cu James Joyce (care l-a numit „un pãstor de pe coline”) îi oferã autorului ocazia de a intra în mythosul celtic pentru a întreprinde un lung excurs etimologico-semantic ce porneºte de la Enciclopedia Britanicã unde apare numele Brân. situând sintagma Moºului Ideatic (Brâncuºi) în miezul misteric al unui univers artistic ce trebuie descifrat apelând la sistemul de semne conþinut în etimologia unor cuvinte-cheie din inventarul artistic al sculptorului.. Brân se întâlneºte ºi sub forma Vrân. Pavel ªuºarã. Coloana fãrã s f â r º i t este model pentru „Turnurile infinite” aflate în construcþie ºi ca ultimã preocupare în domeniu. iradiind complementar ºi generos spre o multitudine de trimiteri cu valoare de consolidare a demonstraþiei. autoritãþile locale.” Cum stã bine unui eseist informat. proiecteazã dintru început o luminã favorabilã asupra studiului “Erminia unui iconoclast modern”. derivatã din greacã. Începând cu secvenþa a treia a cãrþii – Transcendenþa – Horia Muntenus intrã în problematica propriu-zisã. Ion Caramitru în posturã de ministru al Culturii. Din 1991 încoace paginile se deschid spre problemele „fãrã sfârºit” ale restaurãrii Coloanei fãrã sfârºit în care sunt implicaþi Radu Varia. Adrian Þion Dinspre imagine spre credinþã Multidimensionalitatea.structurã conformã cu firea pasionalã a cercetãtorului (poet entuziast în esenþã. Ea începe cu Bartolomeu Anania. mai greu accesibile” tãinuite în „perfecþiunea simplitãþii”. Branco. Totodatã el încorporeazã referenþial în tabloul expozeului textele unor brâncuºiologi de marcã. cãrora autorul le acordã importanþã în formarea ºi devenirea lui ulterioarã. „arhitecþii români se gândesc la un Turn Brâncuºi la Bucureºti”. Aceste extrase din presã dau o imagine concludentã asupra dezbaterii din jurul fenomenului restaurãrii. exeget. autoarea îºi propune a investi cu o nouã valoare planul religios al creaþiei argheziene. James Joyce. Pe marginea unui binecunoscut cod al simplitãþii în care ºi-a incifrat creaþia. dublat de un cercetãtor meticulos ºi pasionat de itinerariul aventuros întreprins în spaþiul sacerdotal brâncuºian (cu care poetul Horia Muntenus concureazã la tot pasul) textul sãu beneficiazã de o scriiturã elegantã ºi extrem de aplicatã.G. Ideea centralã pe care se dezvoltã studiul este aceea cã imaginea oferã o mai mare putere de expresie contextului pe care 95 . Horia Muntenus reitereazã propunerea de a-l vedea pe Brâncuºi ca pe „un adevãrat oficiant al unui ritual ancestral”. Utilizând o conjugare a metodelor de cercetare literarã. Eric Shanes. istoriograf. Brâncu. apãrut în 2008 la editura Casa Cãrþii de ªtiinþã. Branchos – puterea mâinii.

cultura. o altã modalitate de subversiune e propusã prin vocabula religioasã pusã sã desemneze situaþii contrare simþului religios comun ºi. la o primã vedere. Aºa se explicã modalitãþile numeroase de a postula în negativ anumite dimensiuni ale universului descris. Imagologia ca modalitate de a recepta arta arghezianã apare ca un factor de noutate. dar ºi modalitãþile potenþialului receptor de a interacþiona cu literatura. devine o afacere (“se vinde cu tva”). mutând cursorul ce-l desemna implacabil pe Arghezi drept poet al “credinþei ºi tãgadei” pe un alt plan. fiind o absenþã ce se cere recuperatã. culturale ºi religioase. se fac simþite pregnant matricea politicã – mai ales sub forma curentelor politice autoritare cum ar fi comunismul ºi nazismul – precum ºi planul literaturii. pe de altã parte. imaginea este cea care se impune ca figurã tutelarã în câmpul de forþe propus de cuplurile dialectice imaginalimaginar. confesionalul . asupra cãruia se suprapune matricea mai sus amintitã. De menþionat e faptul cã discursul arghezian în ansamblul lui nu a urmãrit o evoluþie rectilinie. atât din perspectiva operei ºi a creatorului – contemplare creativã ce poate duce la deformarea viziunii –. Un alt punct forte al lucrãrii e prezentarea cronicii picturale a poetului. un joc de atitudini ºi de intuiþii. ca o primã formã subversivã se evidenþiazã grotescul asociat degradãrii comunitãþii ecleziastice. aºezarea lui în orizontul revelaþiei prin trudã ºi inspiraþie. secolul XIX fiind cel în care dimensiunea religioasã e restrânsã în subiectivitatea individului. ico-noclasmul Reformei ºi “moar-tea lui Dumnezeu” – deziderat nietzschean –. cât ºi din perspectiva receptãrii – forþa vizionarã.îl simbolizeazã. adicã problematica ontologicã care avea în centru existenþa sau nonexistenþa lui Dumnezeu este abandonatã în favoarea jocului corespondenþelor între vizualul icografic al memoriei ºi reprezentãrii subiective ºi imaginarul revelaþiei. politice. Astfel. tehnicile ino-vatoare argheziene vor fi exemplificate ºi explicate ca modalitãþi de a rãspunde la memoria culturalã: apar ca evidenþe. tematica volumului apare sub forma unei conjugãri de motive ºi de elemente ce asigurã o înglobare de sensuri ºi de semnificaþii specifice “vârstei de aur” a atotputernicului prezent. condiþia sacerdotalã a artistului. vizibilinvizibil. raporturi ce se prezintã la nivelul configurativ al literei creatoare ca elemente catalizatoare prin aceea cã propun o confruntare de aºteptãri ºi tãceri reciproce între creator ºi cititor. evenimente ce explicã noile poziþionãri ale individului creator în raport cu arta. al manifestãrilor spirituale. precum ºi absenþa muzelor substituite prin locuri comune. Aceastã remarcã nu vrea sã sugereze faptul cã întregul conþinut al expresiei poetice ar fi umplut cu decupaje de cotidian – sub forma realismului obsedat de contururi –. Astfel. În plan stilistic se remarcã. subversivitate ce se cere înþeleasã estetic. poeziile prezintã rolul poetului ºi al artei în prezent. cãci. Prezentarea evolutivã a artei. Anamaria Lupan Pe aripi de poezie Poezia e noua istorie. sunt evidenþiate. Aceasta apare la Arghezi ca un joc de cuvinte ºi imagini. Reþinând cele douã evenimente cu impact asupra artei creºtine. acolo unde spectatorii nici nu mai pot privi. tehnica imperfecþiunii. Explicaþia acestui fapt se aflã în atitudinea subversivã manifestatã de Arghezi faþã de climatul artistic contemporan lui. reprezintã ºi deþine o mai mare autonomie în raport cu alte forme de reprezentare artisticã. estetica urâtului ºi arta caricaturalã sau cea a pamfletului. supusã canoanelor. cãci patul procustian politic tortureazã ºi mutileazã poezia pânã acolo unde aceasta îºi pierde identitatea ºi se transformã în contrariul a ceea ce ar trebui sã fie. Astfel e evidenþiatã schimbarea de para96 digme culturale cu punctele lor de convergenþã sau tensiune. ci ºi-a lãsat simþitã atitudinea subversivã. Acest volum tra- duce o schimbare a esteticului vizibilã prin noua înþelegere a frumosului ºi se individualizeazã printr-o structurare ce se lasã dedusã. subversiunea prin imaginea religioasã. altfel spus. ipostaziatã prin literaturã. de a se raporta la aceasta. sub aspectul dispozitivului biografic. prin ironie ºi indiferenþã cãutatã. e ipostaza vechii cronici ce apare tradusã prin vârsta postmodernismului. imagine-viziune. Mai apoi. relaþia lor fiind transpusã prin raportul victimã-cãlãu. mai ales. scopul ºi principiile artei se inter-secteazã cu religia ºi. viziunea religioasã va fi un amestec de uman ºi divin. fapt ilustrat ºi de volumul de poezii Vânt. oferã avantajul unei mai bune înþelegeri asupra momentului Arghezi din cultura româneascaã. atât picturale cât ºi religioase ºi literare. tutun ºi alcool apãrut în 2008 la editura Brumar – aparþinând poetului Nicolae Coande. iar nu dogmatic. ºi politica sunt desemnate ca protagoniste ale volumului în cauzã. prezenþa artei în muzeu sau în spatele ramei. Legate între ele prin aceste coordonate esenþiale. De aici va decurge ºi importanþa acordatã privirii. De aici. viaþa fiind transpusã prin grila absurdului ºi a incongruenþei ludice ºi indiferente. se evidenþiazã un puzzle imaginar ce înglobeazã – ca un film mut ºi chiar strident colorat – viaþa actualã sub toate dimensiunile ei: sociale. cãci aºa sunt revelate princiipile majore ale viziunii creatorului asupra artei: pe de o parte. se prezintã sub forma unui citat din interiorul unui discurs. cãci ritmul utilizat aparþine unui mod ironic. rolul minor al poetului – “meserie de dobitoc”– . cãutând prin înnodarea cu tradiþia primitivismul de extracþie iconograficã bizantinã ºi arta naivã ca frondã faþã de academism.

ca legitate a logosului. o ofrandã adusã pentru cultura greceascã ºi cea româneascã. de ordin valoric ºi cultural: I. tutun ºi alcool apare ca un apel la un nou “anunþ meteo”. într-o algebrã conceptualã care contribuie la obþinerea controlului total asupra societãþii. dezestetizat. originalitatea poetului e evidentã ºi se manifestã mai ales prin modalitatea în care se raporteazã la artã. “ZEVS”).”omul despre care este imposibil sã spui cât este grec ºi cât român”. regresia temporalã. de aceea este nevoie de o alianþã cu literatura. chiar maliþios. Cultura ºi civilizaþia elenã. E ca ºi cum cele douã tematici ar deveni zei ce guverneazã panteonul a cãrui devizã poate fi sintetizatã tocmai prin sintagma “vânt. în aºa fel încât virtuþilor filosofiei sã li se adauge vitalitatea ºi înfinita capacitate a atenþiei impuse de specificitatea literaturii. poetul vizeazã unele afinitãþi cu poezia lui Emil Brumaru. cu un trecut glorios ºi cu un prezent aparent contradictoriu”( Andreas Rodos). trece printr-o dramã ºi e într-o decãdere continuã. de a turna întreaga complexitate a trãirii în formele unei gândiri aflate mereu la graniþa dintre domenii.Recenzii. Prin ansamblul ei. Traduceri ºi creaþii literare. tutun ºi alcool” poate fi definitã ca emblemã liricã. ”Aceastã poezie îºi înfige rãdãcinile adânci în pãmântul elen. topica uºor modificatã spre a produce ambiguitate. sã se alieze cu literatura. privitã din perspectiva valorii metaforice ce o desemneazã. prezentãri de cãrþi. fãrã reguli ºi fãrã limite. Coerenþa ansamblului poetic transpare din accentul pus pe cele douã elemente coordonatoare ale volumului – politicul ºi literatura – care pot fi identificate sub mãºti diferite în fiecare poem. altfel spus. adevãrate arte poetice. Andreas Rodos ºi Valeriu Mardare au reuºit sã structureze numeroase materiale pe diverse secþiuni. Interviuri. III. un miracol Andreas Rodos sau”omul cu douã patrii” împreunã cu tânãrul elenist Valeriu Mardare au realizat o sintezã de 600 de pagini Spiritul elen-Sinteze europene (Editura Cronica. IV. Dar dacã totuºi mai existã o posibilitate prin care filosofia poate sa renascã. poezii. “Literatura e tocmai paradigma ereticã care începe sã-i lipseascã unei filosofii construite pe modelul eminamente abstract al raþionalitãþii. dar ºi prin universalul domestic pe care îl creeazã. La textele cuprinse în aceastã carte au participat laolaltã eleniºti greci ºi români. 2008) care adunã un numãr mare de studii.lipsit de patos sau retorism. notaþie a evenimentelor transpuse în senzitiv. II. Filozofia pe înþelesul centaurilor Dacã filosofia reprezenta la început o disciplinã autonomã a culturii având ca obiect cunoaºterea formelor ºi proceselor gândirii. Filosofia a ajuns la stadiul de a fi înþeleasã doar de filosofi. Tocmai de aceea. structura “vânt. elemente ale transparenþei cu valoare narcoticã. Însã.de facturã mai mult istoricã. Prin tonul ironic ºi prin modul parodic de a se raporta la realitãþi grave. totul fiind un acelaºi timp. poemul alb. la o restructurare. aceastã modalitate este prezentatã în detalii amãnunþite în cartea lui Ciprian Vãlcan. Nota dominantã e datã de tonul ironic. volumul fiind o rãscruce de ipostaze latente ce aºteaptã a fi confirmate ºi afirmate. ce evocã trecutul alãturi de prezent ºi viitor. comentarii. VI. Personalitãþi ale elenismului.V. jocul de cuvinte. Oamenii pur ºi simplu 97 Anamaria Lupan Cristina Dãnescu . ºi opere lirice de cea mai mare valoare. dupã cum îl definea Vasile Constantinescu. la un moment dat. Din aceastã antologie cunoaºtem dinamica receptãrii elenismului ºi vocaþia lui Andreas Rodos. unei filosofii repliate în veºmintele sale puritane încheiate la gât. eseuri. Studii. al efemerului. a unei gândiri rebele. al cãror rol e amnezicul.” (Ciprian Vãlcan) Acestei crize în care se aflã filosofia i se poate pune capãt în douã feluri: mai înzâi putem continua ºi accelera actualele tendinþe care încearcã sã o transforme într-un performant instrument tehnologic. acum Ciprian Vãlcan a avut curajul prin “Filosofia pe înþelesul centaurilor” (2008) sã anunþe cititorul cã aceasta este pe terminate. articole. acest lucru fiind necesar deoarece fiecare naþionalitate îºi cunoaºte propria þarã cel mai bine. îl apropie de versurile lui ªerban Foarþã. Relaþii ºi evenimente culturale. iar claritatea ºi rigoarea stilurilor în care sunt scrise textele sunt parcã moºtenite sau preluate de la greci. tutun ºi alcool”. Lãudabil este faptul cã autorii au reuºit sã introducã în aceastã antologie. eseuri. Spiritul elen-Sinteze europene reprezintã nu în ultimul rând un memoriu. “medeea”. Note de cãlãtorie ºi VII. o modalitate de gândire ºi investigare. încercãrile de a crea un dialog cultural peste timpi se fac simþite prin elemente ale intertextualitãþii – prezenþa versurilor ce trimit la poezia eminescianã (“ca nouri lungi pe ºesuri” sau “nu credeam sã apuc ziua…”) sau a unor elemente ce amintesc de marile mituri ce structureazã civilizaþia în evoluþia ei (mitul lui Iona – “în burta chitului – sau evocarea figurilor mitice: “euridice”. articole publicate în revista Cronica. Reuºita în aceastã operaþie pe care Peter Sloterdijk o numeºte ”geniul centauresc” se poate pune în practicã atât în idiomul sever al ºtiinþei cât ºi în limbajul particular al literaturii. cultura. spre a deschide minþile mai multor oameni. A doua soluþie constã în reuºita conexiunii cu literatura. miturile ºi o înþelege altfel decât un strãin. poezia volumului Vânt. îi ºtie istoria. comentarii. Pe de altã parte. pentru cã în cele din urmã fiecare din noi ne simþim þara extrem de aproape.

de spirite neîmblânzite. unde supremaþia o reprezintã idealul sever al ºtiinþificãrii ºi rigorii. autorul a mai publicat în 2004 o carte de nuvele – Scurta ºi plictisitoarea viaþa a lui Kjus. Potrivit lui Ciprian Vãlcan. Alina Gaga Povestinþe În Aut Caesar. sã fie pe înþelesul oamenilor ”normali”. Aceastã îmbinare nu e uºor de realizat. Aºa cum centaurul e o fiinþã hibridã al cãrei întreg e alcãtuit din douã jumãtãþi diferite – jumãtate cal ºi jumãtate om – tot aºa gânditorul modern trebuie sã întruchipeze ipostaza corcitã a unei duble naturi spirituale: scriitor ºi filozof. Descifrarea eliberãrii lui se va concretiza în a gândi la nivel anatomic. pe înþelesul centaurilor. invers. aºa cum personajele au o inimã uºoarã ºi mult optimism. doar astfel filosofia ar putea sã redobândeascã încrederea oamenilor. prozator. care printr-o manierã regizoralã se prezintã pe sine ºi îºi povestesc întâmplãrile. manuscris al Uniunii Scriitorilor”. genul de autori despre care nu prea ºtii bine sã spui dacã au fost filozofi cu înclinaþie literarã sau. rãzvrãtitã ºi ambiguã. e aproape absurd sã-i ceri unui filosof sã-ºi schimbe gândirea. confuzã ºi cu excese de sentimentalism. Petru din podea”. avortul. o considerã plictisitoare. S-a spus cã povestea celor trei seamãnã cu un episod reuºit din South Park. ”Doar astfel filosofia poate sã supravieþuiascã propriei sale morþi anunþate de sute ºi sute de pieze rele. unul dintre personaje. cãci altfel confuzia atâtor legi de credinþã îi devine cale spre pierzanie. Tabloul problematic începe cu Alex. doar cã itinerarul Cristina Dãnescu O frescã de pe strãzile Bucureºtiului Proza lui Silviu Gherman. studentã la Litere. expunând o lume autenticã de pe strãzile Bucureºtiului. prietenia cu Alex ºi droguri. uneori de un umor cvasi-tragic. Ironia ºi ludicul din Alex se vãdesc în denumiri precum “Sf. o filosofie plinã de fiinþe fabuloase. a apãrut la editura Cartea româneascã în 2008 ºi a fost 98 onoratã cu “Premiul pentru plãnuit s-a îndepãrtat de la scopul prim ºi personajele au devenit mai independente decât ar fi crezut. Prin Alex avem parte de o culturã a drogurilor. literaþi cu apucãturi speculative. Ea completeazã fresca de underground prin reiterarea unui tipic feminin occidental aflat undeva între evenimente precum prima iubire.s-au speriat de filosofie. unde aceeaºi problemã e redatã printr-o exegezã de imagini. pãtrunzând în lumea lui Alex ºi Anda. un tânãr care detaºat îºi prezintã autobiografia ºi care într-un an de graþie s-a apucat de droguri. Cele mai frumoase creiere. Ofsaid Nihil – povestinþe oarecum vesele (editura Napoca Star. Cãci . Regia continuã cu Anda. dar personajele sunt departe de the American dream. Seamãnã destul de bine cu un film. Drama lui existenþialã vine din necesitatea unei dovezi din partea divinitãþii. Senzaþiile extatice aduc aminte de unele secvenþe din filmul Requiem for a dream. regizoral redactate prin transpunerea pe viu în personaj. fãcutã în aºa fel încât conceptelor filosofice clare sã li se adauge supleþea ºi nuanþele specifice discursului literar. Cartea aduce aceeaºi senzaþie halucinantã de naturã chimicã ºi care. Antagonicul primelor personaje e codat în Alin. Deopotrivã actor. iar despre Cele mai frumoase creiere el însuºi precizeazã cã iniþial romanul se voia o satirã la adresa literaturii române tinere. elixirul intrãrii în transã e identificat în “Calea de mijloc” ºi devine soluþionar pentru orice conflict mai ales interior ºi reiterat. mai precis un underground deja polemizat. cu patologie. admirabil pusã la punct de cãtre autor. dar mai ales de trupul prins în efectul dependenþei de droguri ºi al dorinþelor inconºtiente. dar . nu se cred în stare sã-i facã faþã. Vocea narativã e o întrepãtrundere succesivã de tonuri ale celor trei personaje (Alex. de aceea ea trebuie sã reînvie într-o nouã ipostazã. atunci când afirmã cã problema omului e de naturã chimicã. Iar centaurii la care Ciprian Vãlcan se referã în aceastã carte sunt trei: Sloterdijk. Cornel Udrea a adunat scurte povestioare amuzante. nu te lasã în pace pânã nu o termini. aceastã alianþã între filosofie ºi literaturã trebuie sã fie una fãrã prejudecãþi. În aparenþã idei ºi personaje deja familiare. o exorcizare a filosofiei. exponent al tânãrului intelectual bântuit de gânduri mai ales de ordin religios. dar nu va fi uºor. pãrãsirea. În esenþã cartea e clãditã pe paradigma relaþiilor chimice anatomice date atât de thymos ºi logos. E ºi dealer ºi rezolvã pe oricine cu o astfel de problemã de naturã chimicã. Anda si Alin). chiar dacã literatura aduce o datã cu ea eliminarea cenzurii din texte ºi a constrângerilor. 2008). astfel va trece ºi cititorul peste toate cele ce i-ar aduce întristare. asemeni cursorului lui Alex. dar e incitant de observat psihologia lor ºi culoarea nouã provenitã din acea mixturã de oameni damnaþi ai societãþii ºi individualizarea fiecãruia prin profunzime.” Trebuie sã ne axãm pe faptul cã avem nevoie de o filosofie atemporalã. Cioran ºi Nietzsche. modalitãþi ºi efecte. poet si muzician. ceea ce insinueaza ºi Alex. care e pseudonimul pentru ascunzãtoarea de droguri.

aparent variate. rãutãcioase. Prin Crãciun trecem la speranþã în “Un azil numit speranþã”. poate. multã joacã. pe atât de terifiantã. În ceea ce priveºte abordarea lumii exterioare. E amuzant sã îl audiezi pe Simion vorbind pretenþios./ nu vom mai privi ca doi frãþiori/ la Fred ºi Barnei. în povestioare care cel puþin în prima parte pot fi citite anapoda. mai precis pe personajul Posturelei. asumându-ºi-le pe cele care au produs mutaþii: ”În noaptea asta/NU/voi mai asculta povestea despre fata moartã/ de cancer/ ce þi-a fost sorã. în poezie de exemplu. Deºi “cartiere alchimice”. nu?) Jocul între imaginaþie ºi parodie cucereºte./ aºa veþi scrie. plus imaginea unor gãini la mare. încântaþi de Wilma ºi Dino”. povestinþã oarecum mai tristã pentru satira ce-o îndreaptã spre societate în ceea ce priveºte condiþia vârstnicilor sub egida statului. (Doar de Crãciun se întâmplã minunile. Interesantã este modalitatea în care cititorului i se imprimã construcþia habitatului Indirei Spãtaru: ”Când oraºul mi-jeºte ochii/ tramvaie tâºnesc în obraz/ grãbit poetul pleacã la serviciu“. Poeta se raporteazã la pasiunile sale asimilându-ºi imagini ºi forme ale încãperii minþii sale: ”Într-un imens acvariu te urmãresc:/ îþi vãd muºchii încordaþi. este adesea relevatã în poezii precum Urbanism. chiar ºi o culturã a sforãitului mai complicatã decât o lecþie de anatomie. Editura Vinea. mãrturiseºte cã Milan Kundera o stîrneºte în a fi un spirit liber ºi femeie. de unde are capacitatea de a-ºi extrage necesarul de lucruri. în fond./adulmecând extazul. nãrile dilatate. evanescent. Despre ce e vorba? Despre întâmplãri inedite cu oameni inediþi construiþi ca o parodie la adresa societãþii ºi cu un limbaj plin de umor ºi ironie./ mai uºori!” Condiþia poetului. Forþa acelui ”nu“ trãdeazã însã o alcãtuire sincerã care în dorinþa sa de a-ºi conserva întregul. Pentru restul.//Alte lucruri aº vrea/ sã se piardã lent.tocmai asta e ideea – a vedea comicul în tragic! (nu asta voia ºi Molière?) Împãartiþã în douã capitole ºi anume “Capitolul unu – Insectarul cu flori” succedat de “Capitolul doi – Sãrutãri la doamnã de mâini”. Indira Spãtaru vieþuieºte nu într-un turn de fildeº cu înãlþimi exuberante. îºi însuºeºte spiritualitatea celor a cãror posibilitate de evadare. cartea istoriseºte despre trestiile gânditoare ce sunt oamenii. de visare.”sunt zile negre/ când aº vrea/ blocul meu sã fie/ un castel medieval/ de piatrã/ sã aibã tot ce trebuie/ pentru apãrare”(în castel). acestea îºi alcãtuiesc trupul înglobând oameni ºi gunoaie într-o sferã unicã. Acestea ar fi doar câteva povestinþe de bãgat în buzunar ºi scos la ivealã în cinstea amuzamentului sau acordului tacit dintre autor ºi cititor. De subliniat jocul de cuvinte ºi umorul stârnit de el. Mai mult decât atât. de alter egouri. al doctrinelor sau al vremii. Capitolul doi se cere citit în ordine ºi se concentreazã pe o familie pe cât de amuzantã. uneori ca un banc ceva mai lung. monotone. 2007) . hotãrâtã sã-ºi lega- lizeze romanþa târzie ºi sã-ºi punã în aplicare planul original de asasinat. lecturã placutã! Alina Gaga În bucãtãria Sylviei Plath Indira Spãtaru (În bucãtãria Sylviei Plath. E o perspectivã interesantã cum moartea cu coasa apare precum o umbrã pozitivã de data aceasta ºi care umil bate la uºa bãtrânelului. Ion Maria afirmã o egalitate în toate cele surghiunite de nefastul timpului. viitorul ca o amintire. Editura Brumar. ºi multã. 99 Povestiri din cartierul de vest . 2008) percepe modernismul netrecut prin filtrãrile altor curente. Bineînþeles nu lipsesc “Iunaitãdsteit” si tot ce aduce direcþia Hollywood. gospodinã neîmplinitã ºi sentimentalã ce-ºi gãseºte visul în colonelul Vasile Sandu (sau mai precis în pensia acestuia). idei. cu protecþia consumatorului ºi a animalelor. cu motto-urile aferente. de muze alcãtuitoare a spiritualitãþii sale: ”Unele lucruri aº vrea/ sã rãmânã în inima mea/ sã pot deschide dupã plac /toracele/sã mã desfãt privind la ele/ miniaturale piese de teatru imobil. sãrãcãcioase ºi în degradare. Discursul sãu ar putea fi întrecut de întâmplarea cu Moº Crãciun blocat în trafic. nu renunþã la sarcasm dar recunoaºte cã pentru eliberarea spiritului este necesar mai întâi sã-þi permitã contingentul a te elibera: ”sã vã donaþi câte o mânã în urnã. având ca supratemã condiþia umanã./ tonifierea buzelor” (Experiment). dintr-un oarecare altruism. acesta. ci în “castelul” ei “interior” regãsit la nivelul vieþii comune.” Cristina Sãveanu Deºi sesizabilã tendinþa de a se refugia a poetului Ion Maria (Povestiri din cartierul de est. toate puse pe teza cã “un pic nu-i bine ºi iar e rãu”. poartã în sine latent ºi posibil cu revenire orice e necesar pentru practicarea eului actual. este improbabilã (rost). ea îºi asumã cotidianul nu ca fiind unul ancorat într-o actualitate tranºantã (în spirit de negaþie dadaist) ci ºi unul alcãtuit din amintiri mai mult sau mai puþin productive fiinþei ei. În Refuz neagã propriuzis niºte paradoxuri cândva binevenite. lãsând echivoc drumul pe care îl duce. ca un doctor în lingvisticã – ludicul propoziþiilor e fermecãtor de fapt în toatã cartea. Cu exuberanþã îºi expune sieºi ºi cititorului tezele sale amoroase: ”Teren minat e trupul tãu/ în calea incitãrii mele/ în iriºii tãi m-am înscris perfect” (Punct ºi de la capãt). Cu degajare ºi neimpus pleacã sau revine la generaþia beatleºilor cu ale lor veºnice “strawbery fields”. dar care se descurcã “româneºte” cu poliþia si finanþele./ ca sloiuri lungi de gheaþã.

adolescentin ºi pur epistolar.. .. unul care nu iartã sensibilitãþi de acest gen.. autorul încercând sã depãºeascã convenþionalul ºi sã-ºi asume condiþia de damnat la nivel social ca pe una purificatoare: “chiar dacã trãiesc/ într-un cartier muncitoresc/ plin de gunoaie/ nu mã simt/ în þara nimãnui/ iubesc acest pãmânt/ nisipos ºi murdar/ ce ºi-a îngropat iarba/ sub blocuri/ pãmântul acesta/ îl simt/ al meu/ când îl strãbat/ liniºtit sau în grabã/ cel de sus/ nu mi l-a dat / sã-mi fie doar/ aripile mele/ de înger/ mai aproape/ de trup”. îmi spune. Clanþ... râde în hohote. Îmi ridic mâinile sã mã apãr.. dispar printre semafoare. motive comune. fãrã a le putea raporta. apãrut de nu ºtiu unde. ºi anume patetic. “Nu te speria”. încerc sã fug. Deodatã. el rãmâne încremenit ca o stâncã. dupã al nu ºtiu câtelea colþ fulgarinul alb nu se mai vede. propriilor interpretãri.. Clanþ. Deºi teme. mã împiedic în propriile-mi picioare. se constatã un soi de spleen al scriitorului care. La plecare mã înclin. Remarcabila împletire de angoasã ºi speranþã e reluatã în numeroase poezii. paradoxuri etern acceptate. s-au ofilit 100 sâni. fie el unul care provoacã angoase. în sfârºit... adulmecând cotidianul ºi recunoscându-i ascunsele fãgaºuri. sãrut-mâna.. întorc mereu capul. fluturi se izbesc de ciºmeaua ruginitã. etc.. înmormântãri.. A numi strict ideile dorite a fi exprimate ciobeºte farmecul unei puritãþi fãrã nume. În viziunea ºi abordãrile poeziei lui Ioan Adrian Popa.. aceasta te face a te refuza actualitãþii ºi sterpului contingent. EL. mã plimb aproape surd prin curtea pietruitã.. pe lângã urechile mele. în ideea faptului cã însuºi poetul în naivitatea sa le abordeazã. zãpezi.. cu o pereche de foarfece în mânã. a nu generaliza ci a-i înþelege întocmai expunerile.. Cineva râde. prin pasaje. îl modeleazã conform “vieþii târgurilor de provincie” simboliste: ”privitã de sus/ strada unde/ trãiesc eu/ pare doar/ o dârã de sânge/ pe faþa de copil trist/ ºi bãtrân/ a oraºului” (strada). trec prin intersecþii. Aerul vibreazã. Au trecut atâtea nunþi. boteze. au dispãrut senzuale frumuseþi în negurile humei.. ploi. îþi pot stârni interesul.. mai toþi cunoscuþii s-au mutat în albume. /Tu þi-ai înãbuºit frigul/ Cu trupul meu”.. cititorul se simte constrâns a nu interpreta. 81) lipesc de bãrbie. A-þi pãstra identitatea ca model singular în faþa sorþii este vital în împãcarea sinelui cu sinele:”Pânã la urmã/ Ne suprapuserãm perfect:// Eu mi-am tras pe oase/ Trupul tãu. viziuni..Extrapolând. Cristina Sãveanu Sãrut nelocuit Se constatã cã subiectivismul exacerbat nu face decât a îndepãrta mirajul unei puneri în problemã la modul general în poezia lui Ioan Adrian Popa (Sãrut nelocuit. 2008). Cristina Sãveanu (urmare din pag.

comparativ cu ceea ce ºtiau ei din literatura cititã 101 . au în multe privinþe pãreri coincidente despre Apus. versificaþiei.Studii contrastive de literatura ) ) ) ) ) O. Secþiunea de literaturã se deschide cu un incitant studiu al reputatului profesor Petru Caraman (1898-1980).M. H. în 1868. 297 p. Ivanov gãseºte o serie de similitudini în Suvenirurile lui Ion Heliade-Rãdulescu ºi Scrisorile cãlãtorului rus de N. a cântecului. Nu aº dori sã se înþeleagã prin aceasta cã vreau sã minimalizez rolul celorlalte domenii ale ºtiinþelor. Este vorba despre doi mari scriitori de etnii ºi culturi diferite. cehii având legãturi strânse cu ucrainenii transcarpatici. atestat în Gramatica cehã a lui Blahoslav. fãrã a cunoaºte articolul lui Kovalškyj. stilistic ºi cel al simbolicii populare. Potebnia este ºi el de pãrere cã respectivul cântec este ucrainean. mai degrabã în ucraineºte decât în orice altã limbã slavã putea sã cânte cu frumoasa lui fatã” (10). un ilustru profesor. primul sau printre primii cercetãtori care a stabilit “cã poezia popularã din Gramatica lui Blahoslav este ucraineanã”. dupã cum urmeazã: Literaturã (7-204). Limbã ºi limbaj (205-236). cel mai amplu ºi mai consistent. Scopul era “de a stabili ce popor slav îºi poate proclama paternitatea asupra lui”. a afirmat cã acel cântec este “curat ruteneºte”.Hasdeu.Potebnia. se întind pe 16 pagini. Stefan Tomaºivskyj este de pãrere cã elementele strãine din cântecul în discuþie sunt de origine slovacã ºi nu cehã. cerceteazã textul în discuþie din patru puncte de vedere: al limbii. Petru Caraman criticã ºi alte afirmaþii ale lui A. cã domnitorii moldoveni. astfel cã a avut posibilitatea sã cunoascã limba ºi cultura slovacã. însã notele.P. De fapt. La finele anului 2007. intitulat: Studii de slavisticã. Ideile afirmate ºi vehiculate de A. Un alt specialist ucrainean. Hasdeu. Vinþeler În prezent.P. Cântecul despre ªtefan cel Mare este urmãrit de P. 104 la numãr. precum ºi cu ceilalþi slavi. o iluzie a sa fãrã niciun substrat real” (21). deºi fac cunoºtinþã cu Occidentul la un interval de o jumãtate de veac. care. ^ idee pe care Petru Caraman o agreeazã. la Viena. însã cehizat. Privire critico-istoricã asupra cercetãrilor despre cântecul lui ªtefan Voievod (9-44). Ivan Franko. care a cunoscut manuscrisul Gramaticii cehe a lui Blahoslav prin intermediul lui J. de altfel apropiatã de cehã. intitulat: Doi cãlãtori în Apus: N. de sud. care cu siguranþã a fost Vlahoslav. având numeroase relaþii cu ucrainenii. dar ºi în trecut. la origine.Hasdeu. în cercetarea sa Studii nad ukrainskimii narodnimi pisnjami (Studii asupra cântecelor populare ucrainene) (1907). fiind moldovean. însã personal nu dispun de informaþii mai detaliate.A. Prietenul lui B. Studiul ? lui Petru Caraman este profund ºi cu cea mai vastã informaþie. cã textul este la origine ucrainean.Kramazin. care sublinia cã “ªtefan. A. cunoºteau aceastã limbã.Potebnia. Caraman ºi cuprinde doar 20 de pagini. În acest sens. 2007. pe Petru Caraman îl intereseazã stabilirea apartenenþei cântecului despre ªtefan cel Mare.Balotã. istoricul ºi scriitorul rus N. Caraman în aceastã parte a cercetãrii sale aparþine românului Anton Balotã ºi se intituleazã: La littérature slavoroumaine à l’époque d’Etienne le Grand. apãrutã în 1958. Karamzin ºi I. dupã noi. Ultima lucrare pe care o analizeazã P. Volumul de faþã este secþionat în cinci capitole. Karamazin (1766-1826) ºi scriitorul român ºi omul politic Ion Heliade Rãdulescu (1802-1872).Caraman. Problema cântecului despre ªtefan cel Mare l-a preocupat ºi pe B. Rãdulescu (95110). Jirecek. ajunge la aceleaºi concluzii. aflându-mã în Iaºi.M. Blahoslav a trãit între anii 1550 ºi 1670 în Moravia. ªi unul ºi altul sunt dezamãgiþi despre ceea ce au gãsit în Apus. începând cu ruºii ºi terminând cu slovenii. Iaºi. meritã sã fie citit cu atenþie în întregime. Iaºiul a excelat în domeniul ºtiinþelor umaniste. Studiul lui Petru Caraman este un excurs profund ºi bine documentat asupra istoriei ºi rãspândirii cântecului ucrainean despre ªtefan cel Mare. ipoteza lui Balotã – dupã care cântecul lui ªtefan Voievod ar fi. L. poetul ºi cunoscutul om de culturã ucrainean. Studiul de faþã este doar o parte a cercetãrii lui P. Culturã ºi civilizaþie (237-268). am intrat în posesia unui excelent volum de studii. printre care ºi cea privitoare la originea sârbã a baladei: “Aºadar. a fost Kovalškyj (1856). Un alt studiu constrastiv aparþine lui Leonte Ivanov. de altfel binecunoscut. Editura Universitãþii “Alexandru Ioan Cuza”. La începutul veacului al douãzecilea. Caraman pe întreg spaþiul slav. creaþia guslarilor sârbi imigraþi în Moldova (…) nu rezistã criticii” (29). deºi în multe privinþe îl criticã pe A.Balotã nu sunt acceptate de P. Recenzii (269-279) ºi Dialog (281-297). Pe aceeaºi linie se menþioneazã ºi faptul.M. care subliniazã: “Integrarea cântecului despre ªtefan Voievod în ceea ce Balotã numeºte «literaturã slavo-românã» din epoca lui ªtefan cel Mare este.

„Motivul hazardului. se concretizeazã mitopoetic în cuvinte ºi sintagme apropiate semantic. Hlebnikov (n. pironind privirile jucãtorilor de ocazie. informului. Ivanov este incitantã ºi meritã sã fie continuatã ºi în privinþa altor oameni de culturi ºi de etnii diferite. Sensului concret ºi direct al miºcãrii în cerc i se ataºeazã folosiri metaforice”.despre Occident. Paviæºi alþii. Prozã aleasã. ilustratã cu pregnanþã de Þvetaeva” (168). 1883) ºi Filonov (n. însufleþirea oamenilor. G.Agârbiceanu. Structuri mitice în proza est-europeanã (111-151). fundamental pentru înþelegerea adecvatã a romanului dostoievskian. Livia Cotorcea este prezentã cu un amplu studiu. Nuvela FAUST ºi tema fausticã la I. Este interesantã concepþia lui Brodski despre prozã ºi poezie în general. Dintre autorii asupra cãrora se opreºte autoarea amintim de la noi: M. Nuvela lui Turgheniev. opus dezordinii. rusã ºi comparatã. O. dezvoltate în þãri cu o economie preponderent agrarã secole de-a rândul. În articolul. D. Îngerul focului de V. “Proza. St.M. Am lãsat mai la urmã studiile a trei doamne.Faulkner. Ivo Andriæ M.Garcia Marquez. s-a înfiripat de timpuriu o bogatã literaturã ruralã ce ilustreazã evoluþia existenþialã a satului (111-112). dar prin alte mijloace” (284). Astfel. Volumul se încheie cu Eminescu în traducere sârbã. New York. devine un asalt împotriva lui Dumnezeu (195196). Iosif Brodski ºi Marina Þvetaeva (167-172).1881) au fost contemporani. insistându-se asupra greutãþilor întâmpinate de traducãtori. cu comparaþii din alte literaturi. Bulatoviæ . Livia Cotorcea ºi Adriana Nicoarã. 1939.Popescu etc.Rasputin. despre care autoarea relateazã: “În literaturile est-europene.S. Trebuie subliniat faptul cã Adriana Iseceanu urmãreºte tema faustianã într-un context amplu. care ºi-au prezentat lucrãrile în limba rusã. Un volum aparte numai cu poeziile lui Eminescu a apãrut în 1950. Adriana Iseceanu precizeazã cã Faust “este una dintre cele mai semnificative expresii ale depãºirii limitei pe care Creatorul a impus-o creaturii. Maestrul ºi Margareta de Bulgakov etc. tãlmãcite de Dimitãr Kacemakov. Un amplu studiu din prezentul volum aparþine clujencei Elena Abrudan. unde este vorba despre poezia Ce ºopteºti atât de tainic…. datoratã poetului Boris Kolev (1909-1994) ºi alta a lui Dimitãr Pantelev (1901-1993). Marina Vraciu este prezentã cu douã materiale în volumul de faþã: primul. tradusã în sârbã de Adina ºi Kanko Vukoviæ . drept pentru care recomand cu cãldurã studierea articolului tradus ºi publicat pentru prima datã la noi de cãtre Marina Vraciu. Cercetarea lui L. intitulat: K voprosu o sinkretizme iskusstv v avangarde: Velemir Hlebnikov i Pavel Filonov (Cu privire la sincretismul artelor în avangardã: Velemir Hlebnikov ºi Pavel Filonov) (53-63).Turgheniev (195-204).Briusov. cu o numeroasã þãrãnime ce a jucat un rol important în momentele de cumpãnã ale istoriei lor naþionale. ca început sau continuare a descoperirii universului. cu precãdere din pe-rioada secolelor XIX ºi XX. Elena Abrudan analizeazã cu profunzime curente ºi autori. Cunoaºterea de sine. precum ºi într-o serie de lucrãri teoretice cu privire la principiul futurismului . Au fost publicate o serie de antologii de poezie româneascã în bulgarã în anii 1923.R. Bãnulescu. amândoi au ilustrat în creaþia lor. În finalul studiului autoarea concluzioneazã “cã prezenþa mitului în literatura esteuropeanã este unul din mijloacele de discreditare ºi deconstrucþie a literaturii oficiale care nu dispunea de mijloace adecvate pentru ilustra-rea realitãþii moderne a vieþii” (148). L.Goga. “… Proza îl poate lua pe cititor de mânã ºi duce acolo unde în caz contrar ar fi trebuit sã fie împins de o poezie” (293). ºi. Autorii 102 prezentului studiu analizeazã o versiune bulgãreascã a Luceafãrului. M. Blaga. toate trei cunoscute ºi apreciate veterane în istoria ºi critica literarã românã. Este vorba de Sorina Bãlãnescu. 1925. ªi unul ºi altul criticã situaþia din þãrile lor. . scrise de Iosif Brodski la volumul Marinei Þvetaeva. iar apetenþa pentrul jocul de ruletã reflectã tocmai aceastã dezordine interioarã” (51). „Dupã regulile contrastului bine marcat funcþioneazã în text motivul formei. Autoarea menþioneazã cã tema faustianã a fost resimþitã pe larg în literatura rusã. deci. Studiul Sorinei Bãlãnescu se intituleazã: O nekotoryh mifopoetièeskih elementah v romane Dostoevskogo „Igrok” (Unele elemente mitopoetice în romanul „Jucãtorul” de F.S. în care “Brodski se declarã urmaºul Þvetaevei. A se vedea în acest sens Scena din Faust de A. în care se remarcã faptul cã primele traduceri ale poeziilor lui Eminescu au apãrut în limba bulgarã încã la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi au continuat la începutul veacului al XX-lea. Al doilea material este o traducere de Marina Vraciu a unei prefeþe. 1979. “Un element esenþial pentru Brodski în aprecierea superlativã a Þvetaevei. subliniazã Brodski. viaþa se roteºte asemenea ruletei. Din alte literaturi V. poetul tinereþei sale” (167). înclinaþia poetei spre mitologizarea individului. Faust. putinþa de a vedea un sens acolo unde acesta nu apare altora constituie o altã trãsãturã profesionalã a poetului. lipsei de formã. Craioveanca Adriana Uliu ºi bulgarul Ivan Stankov au elaborat un studiu original “Luceafãrul” eminescian în douã versiuni bulgare (153-166). Ruºii ar fi dezordonaþi – prin firea lor asiaticã. din volumul Apele primãverii este strãbãtutã de nostalgie.Dostoievski) (45-51). Sadoveanu. precum ºi a modului în care au rezolvat ei obstacolele apãrute în procesul transpunerii poemului în limba bulgarã. prieteni. firescului în gesturi ºi obiceiuri. V. W. I. Zemliak. – menþioneazã Brodski – a fost pentru Marina Þvetaeva o continuare a poeziei. Prima traducere din poezia lui Eminescu este atestatã în bulgarã la 1895.Puºkin. în douã volume. Pentru eroul turghenian trecutul devine perpetuu prezent (202).

se remarcã printr-o bogatã informaþie ºi o înaltã þinutã ºtiinþificã. Presupoziþii realiste ale discrsului ºtiinþific despre lume (207). patru ani a slujit în armatã. Hlebnikov încã în adolescenþã a stabilit apropierea dintre scris ºi picturã. A debutat ca poet. Vl. Liudmila Bejenaru. la fel ca ºi precedentele volume. O apropiere realã între cei doi se observã în ilustraþiile fãcute de Filonov la cartea lui Hlebnikov Izbornik. Peste aproape trei sferturi de veac. au fost ºi ei marginalizaþi. Domnia Sa este unul dintre traducãtorii în limba românã a operelor lui Vladimir Voinovici. Voinovici. din cauza asprei sale satire la adresa puterii a fost marginalizat. fiind obligat sã încerce cele mai diferite munci în colhoz pentru a se putea întreþine: a pãscut oile. Tatãl lui a fost arestat când Vladimir avea doar trei ani ºi ceva. Încã în 1910. Pregãtirea ºi-a fãcut-o la seral. Voinovici. N. capitala Tadjikistanului. V. De altfel. Deºi nãscut în 1932. Din celelalte secþiuni amintim: Tatiana Tudori. multe dintre versurile sale au fost puse pe note de unii compozitori. în 1987. a lucrat în construcþii. Adriana Nicoarã publicã articolul: Bludnyj syn Vladimira Vojnovièa ili •izn i neobyèajnye prikliuèenija soldata Ivana Èonkina (Fiul rãtãcitor al lui Vladimir Voinovici sau viaþa ºi nemaipomenitele aventuri ale soldatuli Ivan Cionkin) (81-94). originale ºi ar fi meritat ca studiul despre care este vorba sã fi fost publicat în limba românã. Spaþiul nu ne permite sã ne oprim ºi asupra celorlalte studii. dar aceasta nu înseamnã cã ele sunt lipsite de valoare. ci în Duºambe. Adriana Nicoarã este printre primii critici literari de la noi care se opreºte asupra principalelor momente din viaþa ºi creaþia reputatului scriitor. din pãrinþi intelectuali. Scriitorii. la fabricã. dupã el un desen poate fi privit ca un echivalent grafic al unei poezii (al unui vers). reputatul lingvist ºi om de culturã. unde se reliefeazã cu pregnanþã apropierea tematicã ºi stilisticã dintre cei doi reputaþi artiºti.unele fenomene despre sincretismul artelor ºi înrudirea acestora. Cuvinte de origine slavã în limba românã (219-224). Daniel ºi A. Situaþii similare au avut loc ºi în cazul lui Boris Pasternak în legãturã cu publicarea romanului Doctor Jivago. care i-au suþinut pe cei doi încriminaþi. astfel cã el a intrat marcat în viaþã. Hlebnikov a recunoscut unele apropieri dintre el ºi Filonov. Elena Voloºanca ºi Sofia Paleolog: lupta pentru tronul rus (259-270). Sineavski. criticii literari ºi alþi oameni de culturã. În concluzie se poate afirma cu toatã certitudinea cã prezentul volum de Studii de slavisticã (al XI-lea).Toporov. este vorba despre fiica lui ªtefan cel Mare ºi nepoata colateralã a ultimului împãrat bizantin. Investigaþiile profesoarei Livia Cotorcea sunt profunde. a publicat un original studiu privitor la structurile anagramatice. Dupã cum se ºtie în 1968 a avut loc procesul intentat scriitorilor I. Nataºa Manole. printre care ºi Vl. 103 . a arat. Voinovici nu s-a nãscut în Rusia. pe care l-am cunoscut încã în perioada studenþiei. apãrutã în 1914. Cea de a treia doamnã.

labirintice.Octavian Doclin sau metamorfozele poemului Mircea Popa Poetul reºiþean Octavian Doclin îºi adunã ultimele poeme într-un volum antologic întitulat Pârgã (I-III). dar ºi a unei reþele de interferenþe ºi rãsfrângeri ale conºtiinþei artistului în cãutarea textului reprezentativ. Elogiul acestui tãrâm al umbrelor prielnice („cum o insectã ucigaºã/pãtrunde în miezul subteranei/sfidând realitatea detaliilor”) e realizat atît în ciclul Fuiorul (Cuvântul e o toarcere continuã. o adevãratã obsesie a clarificãrii relaþiei dintre poet-poem-poemã-Cuvânt ºi Scrib. Când mut grãieºte”) ºi pentru apãrarea tainelor sale invocã protecþia Paznicului. de la moºistrãmoºi. spre suprema fiinþare prin cuvânt. la Ion Pillat Pe Argeº în sus. sãmânþa. poemul I. Spre a da roadã. din intrarea în amorþeala somnului („Inelul Mumii. se leagã tematic de motivul roadelor ºi al pãmântului. supra-eul reprezentat de Scrib plutind în magma informã a Verbului. Încreatul (Bãnuþul) devenind aici Creat. rãstignit ºi flagelat. Titlul. cât ºi mai direct. De la fixarea temei prin poezia Pârgã. venind din nobleþea ºi vechimea fãuritorilor de cuvânt. cu ªesuri natale ºi Darurile pãmântului. totul concurã aici la dezlegarea inefabilului liric creator. ªi la el întâlnim propensiunea spre configurarea unei geografii reale sau himerice. Cele trei etape ale rodirii seminþei. în care sunt invocate celelalte munci ale þãranului pentru pregãtirea recoltei. înscrisã într-un textualism eficient. cultivat de o serie de poeþi tradiþionaliºti din perioada interbelicã. a Domeniului întemeietor. cum îi place lui sã-l numeascã. În concepþia sa. ºi pânã la poemul cu iz de epitaf din final. încãrcatã de emergenþa blagianã ºtiutã. etnografice ºi etnice mai întâi. produs muncit. cu o dezvoltare gradatã. un eºafodaj trilogic. la fel ca Adam ºi Eva. o tendinþã hotãrâtã de construcþie ºi arhitectonicã liricã. în teritoriile amniotice ale începutului este ºi o regresiune în interioritate. etapã în care poetul accede la postura de sacerdot ºi ucenic al lui Dumnezeu: „eu sunt numai pacientul lui Dumnezeu”. un spaþiu al imaginarului. Regresiunea în timp. la alungarea din rai „goi/sub rodul viþei/re-învie misterul” ºi „cum la liziera morþii/ spada duhului”(Sfârºit de poem). poemul e în acelaºi timp „dragoste ºi cãlãtorie”. cu toposuri caracteristice (ValeDoclin-Budnic). Ritualul poetic presupune în acelaºi timp ºi o asumare a tradiþiei. Adormit ºi el//În somnul care veºnic mã pândeºte. În ciuda avertismentului autorului din fruntea cãrþii. o rafinare a firului prin torsul întremãtor). adicã în acel mundus subterraneus care asigurã irigarea ideilor. apoi a uneia culturale. Drama spunerii devine la el o dramã a cunoaºterii./Ca o copitã fragedã de miel. asemãnãtoare unei intrãri în bisericã (Secretul). a unei spiritualitãþi sempiterne dar ºi la mitul matricial): „numele poemului sãu/ºi chipul mamei sale poemul nãscându-l”. în ciclul Poarta gunoiului. rodirea ºi coacerea. primenirea ºi ventilaþia lor. din cartea I. folosit înainte ºi de V. spre a se feri de „poema stearpã”.Voiculescu. „cum o parcelã aºezând strat dupã strat”. preocupaþi ºi de crearea unei mitologii locale sui-generis. un punct final al rãtãcirilor interioare prin hãþiºurile pline de semnificaþii ale aspiraþiei dedalice. sunt transpuse de poet în mod subliniat în cele trei cicluri sau cãrþi ale trilogiei. Primejdia putrezirii e resimþitã ca o reîntoarcere fecundã la tãrâmul copilãriei ºi al mitului protector al satului ºi al casei natale. noi vedem în succesiunea poemelor sale. ca un tribut plãtit pentru accesul la noua stare („Primul Stãpân înconjurat de tinerele cuvinte/dupã ce au fost supuse torturii prin flagelum/cu cununã pe cap din spinum christi”). rãtãcind prin pãdurea de simboluri sub ameninþarea expierii ne104 prevãzute a unui thanatism ocult. nu poate da roadã fãrã a fi coborâtã în humusul fertilitãþii. în care primejdia se naºte din starea pe loc. însãmânþarea. la fel cum procedeazã ºi Octavian Doclin în mai multe rânduri. alternând în mod abil stãrile de revelaþie cu acelea de ./Din somnul somnului. Ridicarea discursului de pe treapta materialitãþii realului în sfera înaltã a imaginarului sacral ºi sacralizat este þelul suprem al Poetului Sacerdot. Un nou Georgicon al muncilor campestre este transpus acum într-un ireal câmp al sãmãnãturilor simbolice. de la Nichifor Crainic. unde poetul trece din postura de Scrib în aceea de Isus dãtãtor de viaþã. de unde trimiterea la zestrea Vãcãreºtilor. urmãrind treptele înãlþãrii prin cuvânt.

spaimã ºi prãbuºire, într-un ritm sincopat, de urcuº ºi coborâº. Dacã în prima fazã crisparea ºi acumularea de elemente distorsionate e covârºitoare, în a doua se produce împãcarea ºi retranºarea în interioritate stãrilor dominante, acestora corespunzându-le ºi câteva personaje care dialogheazã cu Poetul, întreþinând atmosfera de vrajã creatoare ºi subliniind evoluþia de la sensul domestic ºi familiar al destinului la cel al morþii ºi învierii prin cuvânt. Ia naºtere astfel un fel de Biblie profanã a genezei, înãlþãrii ºi morþii renãscãtoare, într-o alchimie ciudatã de mituri familiare ºi locale ºi destinul mai larg al creatorului însingurat,

destinat sã lupte cu relele lumii. Ciclul cãutãrilor ºi al suferinþei este menit sã se încheie cu Mersul în rod, cel care ar reprezenta al treilea empireu sau cerc al destinului cucerit de Poetul Sacerdot, când cuvântul trece în starea de testament (Paragraful), marcând ziua când poetul „ºi-a spus toate rugãciunile” ºi a ajuns la „vârsta harului”, ºi când poetul, la Budnic fiind, îºi îngãduie sã se joace cu sensul cuvintelor, trecând în starea ludicã a fiinþei, cea care îl apropie de moarte. Starea coacerii aduce cu sine ºi drumul în jos, spre o nouã reluare a ciclului vital: „potenþa ºi ispita/plecând sã caute fiecare în altã parte/

moarte”, semnul final. Evoluþia de la hãul inform al empireului rodniciei circumscrie, în fapt, evoluþia mito-poeticã a genezei, fascinaþia apocrifã a unui pelerinaj metafizic de la poezia de inspiraþie la poezia de concepþie, de la saltul din relativ în absolut, textul dobândind corporabilitate în ficþiunea paginii prin valorificarea ingenioasã a unui material lexical cu savoarea dialectalã certã (þãst, cãput, poneavã, cãletcã etc.). Construcþia etajatã a poemului atestã preocuparea poetului pentru semnificaþiile simbolice ale textului ºi pentru coerenþa lui interioarã. E rodul cel mai concludent al unui poet ajuns în pârgã.

105

Suvoiul armonizator al Râului
,
Constantin Buiciuc
Poemele lui Sabin Opreanu, din Gimnastica nisipului (Editura Brumar, Timiºoara, 2007) sunt o cartografiere labirinticã a realului, prin coridoarele întortocheate curgând lent, aproape maiestuos, stãrile de spirit ºi unindu-se abia perceptibil în marele Râu, care ordoneazã lumea. Râul, despre care poetul mãrturiseºte, încã din primele versuri, cã a vorbit neîncetat, este treapta urcãtoare a începutului (“am vorbit despre Râu/ mereu am vorbit despre el în absenþa oricãrui martor graþios/ ºi cu toate metodele folosite de înaltele doamne ce se gândiserã la rozele noastre/ curgãtoare”, p. 5), dar ºi treapta coborâtoare a finalului (“gândesc becher la subsuoara plinã de sudoare înaripatã a/ amantelor lumii/ mireasma lor pare-mi-se seamãnã cu plaiurile transhumanþe/ ale Râului natural/ tonul acestuia l-am învãþat printre frunzele asaltate de/ neghiobii crepusculare”, p. 6). Râul este temelia durã (“un soclu pe forturile cãruia istoria ne mai încânta cu fosile”, p. 7), de pe care urcã sentimentele, slujitoare ale iraþionalului (“Râul pervers/ Râul iubãreþ/ Râul neprevãzut”, p. 8). ªi, ca o încununare, Râul este forma de zbor înaripat al poeþilor spre gloria eternã: “Râul interpelat de mari poeþi asfinþind limbajul lor surprinde/ suave comenzi de bronzuri supreme – “ (p. 9). El este matricea visului poetic, prin forþa sa ducând la amalgamarea teluricului cu celestul, apoi la ascensiune: “sã-mi imaginez tot ce poartã amprenta Râului în visare/ deasupra norilor de 106 platinã/ adicã hai sã vedem vulturul de piatrã decupându-se clar din/ cea mai groaznicã furtunã// sã-mi imaginez cã tot ce se poate gândi în zborul puzzle/ a fost deja aºezat cu strãºnicie în straturile Râului – “ (p. 11). Un poem în prozã, tãind viþa-de-vie, datat “20 aprilie 1981”, construieºte imaginea dureros de clarã, cu tãiºul contururilor îndreptat spre cititor, a unei lumi în care “totul era perfect ºi bine uns la toate încheieturile: trandafiri înfloreau ºi miroseau la comandã fãrã o mireasmã mai mult, meºteºugarii îºi sugeau cu înþelepciune unghiile, preoþii dãdeau sublime lecþii de judo, venerabilii funcþionari aveau vesta încheiatã la toþi nasturii ba ºi bentiþã roz pe umãrul stâng, sportivii fredonau cantate tulburãtoare ºi fãceau în pieþele publice experienþe pe cobai, iubitele se descãlþau foarte repede ºi arogant treceau pe acoperiºuri de unde se vedea mai interesant luna,/ noi bieþii scribi ne iscãleam propriile condamnãri la moarte ºi jubilam cu fermoarul tras disciplinat pânã la gât” (p. 13 - 14). În acest poem al unei absurde lumi suprarealiste (care ne trimite la realitãþi predecembriste) lipseºte ºuvoiul armonizator al Râului. Dar Râul reapare, parcã ivit din subteran, câteva poeme mai încolo, dovedind cã lumea clãditã din cãrãmizile de neînþeles ale unei realitãþi fãrã sens “nu înseamnã nimic pe lângã foºnetul mierlei de pârâu în craniul rãtãcit de la capãtul memoriei – ” (p. 18). Poemele în prozã din secvenþa centralã a volumului, datate 1981 – 1982, traseazã, cu un ton ironic, dezinhibat, conturul lumii procustiene, în care mecanismele bine unse (ºi care dau rateuri, înlocuite rapid cu paliative) nu pot asigura armonia, coerenþa. Totul pare o partidã de ºah dinainte pierdutã. Râul apare, nãvalnic, în alt lung poem, þãrmul râului (poemozie). Acum, cum era de aºteptat, Râul este însuºi Cuvântul: “Iatã Râul umplut de valurile cãrþilor./ Nici o paginã în plus nici o aripã în minus care sã doarã peste pustiul aparent al/ poveºtii”. (p. 27). Iar Poetul, ca un demiurg, ca un nou, chiar dacã lent, fãuritor, înnobileazã lumea care îl conþine: “Ca un melc de formula unu mã îndrept vertiginos înspre sexul nuferilor din plantaþiile/ genezei./ Cerului albastru îi adaug pãmânt albastru mult mai albastru decât privirile voastre/ îndreptate cãtre albastru”. (p. 28). Râul devine oglinda în care poetul îºi contemplã chipul, ca un nou Narcis, dar ºi creaþia: “Cum dintre braþele mele þâºneºte în Râu o vietate aburoasã ilicitã nãscutã în clipele/ hoaþe de la capãtul unei desuete cãrþi”. (p. 30). Contemplarea, însoþitã de meditaþia asupra valorii creaþiei ºi de retrospective, în care sinceritatea dezarmantã ocupã tot mai mult loc, duce la concluzii: “Sã visezi între douã stele ale creierului cosmic ºi cuvinte dizarmonioase sã mã alunge/ pe þãrmul sufletului”. (p. 37). Sau, chiar în finalul poemul ºi al cãrþii: “Fraza ca o lamã de cuþit în trupul neantului þãrmurit” (p. 44). Definind creaþia prin armonizarea contrariilor, poetul dovedeºte cã, dupã ce a încercat, fulgurant, sã surprindã absurdul lumii acesteia, el s-a întors, cu forþe sporite parcã, la acþiunea sa de bazã: numirea propriei identitãþi.

Un roman postum al lui Ion Gavrila Ogoranu
) ) ) ) )
Ion Buzaºi
Numele lui Ion Gavrilã Ogoranu este unul de legendã, pentru cã el simbolizeazã în cel mai convingãtor mod rezistenþa armatã împotriva înstãpânirii tot mai opresive în România a comunismului. În limbajul Securitãþii din anii ’50 ai secolului de curând încheiat, se vorbea de „banda lui Gavrilã” din munþii Fãgãraºului, care a rezistat eroic trupelor de securitate aproape un deceniu ºi a capitulat în 1957, în urma unei trãdãri, aºa cum s-a întâmplat adeseori în istoria românilor. Faptele de epopee ale acestor curajoºi ºi neînfricaþi eroi fãgãrãºeni sunt povestite cu har narativ ºi cu probitate documentarã într-o veritabilã saga româneascã. Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, în mai multe volume, ca într-un roman fluviu. Ultimul volum, al VIIlea, a apãrut de curând ºi prezintã rezistenþa armatã anticomunistã din Munþii Apuseni, unde au acþionat maiorul Nicolae Dabija, Leon ªuºman, fraþii Macavei º.a. Primele trei volume au un caracter autobiografic, iar la urmãtoarele, într-o formã documentarã, Ion Gavrilã Ogoranu ºi-a asociat câþiva colaboratori. Aºadar dupã 1990 numelui eroului Ogoranu i-a fost adãugat ºi acela al scriitorului Ogoranu. Aºa cã romanul postum Iuda este nu o surprizã, ci o continuare fireascã a ciclului romanesc Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. L-am ascultat pe Ion Gavrilã Ogoranu vorbind despre acest roman, cu ani în urmã, tot în faþa teologilor blãjeni, când mi se pãrea cã e doar un proiect. De fapt romanul era scris din anii aceia de rezistenþã eroicã armatã împotriva prigoanei comuniste. Cartea de cãpãtâi a camarazilor lui Ogoranu din Munþii Fãgãraºului era Biblia, îndeosebi Noul Testament, „aceastã biografie simplã ºi popularã a blîndului Nazarinean” (Eminescu), care era pentru ei un tonic sufletesc. Citirea ºi meditarea îndelungã a Evangheliilor, îndeosebi a Evangheliei dupã Ioan l-a îndemnat sã reflecteze asupra faptei reprobabile a lui Iuda, care a devenit în veci sinonimul vânzãrii de frate, al trãdãrii. Micul roman Iuda este o biografie romanþã a vânzãtorului iscariotean din Cheriot, o parafrazare a momentelor epice din Evanghelie. Aceastã parafrazare este fãcutã cu har narativ ºi acolo unde lipseºte informaþia evanghelicã, faptele ºi întâmplãrile imaginate sunt nu numai verosimile ci ºi într-o logicã înlãnþuire cu desfãºurarea epicã: Iuda copil, orgolios ºi inconºtient, atras de bani ºi de arginþi, apoi nemulþumit de sãrãcia familiei sale ºi de condiþia socialã umilã a tatãlui sãu, nemulþumit mai ales cã nu poate accede în casta arhiereilor ºi a cãrturarilor iudei atât de respectaþi, în fine, ºi acesta este un moment cheie – de fapt intriga romanului – un Iuda care aflã de un proroc puternic ce urmeazã sã instaureze o nouã împãrãþie. κi face ºi de data aceasta un calcul meschin, cã pe lângã un asemenea împãrat ar putea ajunge un demnitar important ºi se alãturã ucenicilor ºi apostolilor ce-l însoþeau pe Isus. Între aceºtia, oameni simpli, pescari ºi pãstori, Iuda se impune prin cunoºtinþele sale ºi prin talentul sãu de finanþist. De aceea i se încredinþeazã vistieria sau cum spune Apostolul Ioan sã „þinã punga“. Dar Iuda este din ce în ce mai mult dezamãgit de propovãduirea lui Isus care vesteºte o „împãrãþie“, pentru el abstractã ºi neînþeleasã. Dezamãgirea se transformã în urã pentru cã a fost crunt înºelat în aºteptãrile sale, ºi aºa se naºte gândul trãdãrii. Ultimele pagini, potenþând dramatismul sobru al Evangheliei dupã Ioan, înfãþiºeazã ceea ce N. Steinhardt, monahul de la Rohia, numeºte „tragedia lui Iuda“. Convingându-se cã „învãþãtorul sãu“ a fost nevinovat, cã dupã ce a primit cei 30 de arginþi – sumã care a devenit de asemenea simbol al trãdãrii, ca ºi „sãrutul lui Iuda“, maimarii iudeilor n-au de gând sã-l primeascã în rândul lor, ci-l ocolesc ºi-l dispreþuiesc, cuprins de tot mai amarnice remuºcãri, sfârºeºte prin a se spânzura. Romanul Iuda a fost scris în anii ’50 ai veacului trecut în condiþii improprii redactãrii unei cãrþi: pe filele unui caiet ºcolar, în bordeie slab luminate, sau în poiene însorite când aveau rãgaz sufletesc din partea celor ce-i hãrþuiau mereu. Caietul a fost confiscat de Securitate ºi recuperat de Ion Gavrilã Ogoranu dupã 1990. A avut mâhnirea sã-l vadã deteriorat ºi cu pagini lipsã, cu rânduri pe care ploaia sau neglijenþa celor care l-au confiscat le-au fãcut ilizibile. ªi atunci s-a hotãrât sã-i rescrie paginile lipsã, aºa cum îºi amintea cã le-a scris cu decenii în urmã. Dar înain-tea acestui romaneseistic, sau me-ditaþie evanghelicã, s-a impus scrierea romanului ciclic: Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Când a reluat lucrul la romanul Iuda a fost asaltat de o boalã neiertãtoare ºi astfel se pare cã a transmis testamentar nepoatei sale, Anamaria Ciur, care figureazã pe copertã drept coautoare sã con-tinue, sã redacteze ºi sã publice aceastã carte. Romanul Iuda este ºi un rãspuns ferm la diferite încercãri de disculpare a apostolului trãdãtor: N. Stenhardt vorbeºte de o piesã a lui Paul Raynal, dramaturg francez de talent, care a scris în 1938 A pãtimit sub Pontiu Pillat, jucatã cu succes la Comedia francezã, iar mai aproape de noi apãrutã ºi în traducere româneascã la Editura Humanitas, controversata Evanghelia dupã luda. În fond, romanul Iuda este o scriere pareneticã, pentru cã finalul romanului este ca o învãþãturã sau o moralã dintr-o predicã. 107

ºi deºi pielea ei era finã la vedere. o viaþã lungã ºi fericitã de 50 de ani. ea mi-a spus cã era mãritatã.. chiar dacã poate nu-l stima. cum m-aº simþi eu? Zicea ea. ºi îmi place. Îmi pãrea cã era toatã transparentã. zicea ea. eu încercam o bucurie deosebitã de toate celelalte ºi mai greu de descris ca orice. Ea. Lumea din jurul ei. fastul ceremoniei. preferase sã plece întro lume necunoscutã. eu stând la bar ºi servind. moale. apoi dupã câteva clipe a reuºit sã mã întrebe: – Dar nu acuma. mi-a spus ea. E aºa de frumos ce-mi spui. Soþul ei era în Argentina. rãspundea ea. cãci era ca lumina. Ea se înroºea ºi-mi rãspundea cã era plinã de defecte. Voiam sã ies . mai fragedã. nu o mai cunoºtea nimeni. palidã.. Mi-am dat seama cã pentru mine o altã femeie nu mai exista ºi nici nu mai putea exista în aceastã viaþã. Dar era fidelã jurãmântului de credinþã fãcut soþului în faþa altarului. am rãmas uimit. Þinând-o de mânã. se apãra ea. gândurile. i-am spus cã vreau sã mã întorc în þara mea. Sunt egoistã. în acel bar din West End. iar ea. O conduceam acasã. pânã la nunta de diamant. ªi mã faci sã sufãr. un bãrbat tânãr. bogatã. era o zânã. cã probabil într-o altã viaþã. soþul ei. în barul acela ordinar. pentru cã îmi place sã fiu în centrul atenþiei. chiar lucrurile cele mai mizerabile. ºi ea ºi-a lãsat. decât mizerie. în vestmântul alb de mireasã. Într-o formã mai aluzivã. arãtau o lume distinsã ºi fãrã nici o îndoialã. cãci mã durea sã o vãd cã suferã. tinere. era de neconceput. înalt ºi cu aspect distins. în America. Atunci. de bolovani aruncaþi. se izbeau marinari irlandezi beþi. ºi de aceea acum o cunosc atât de bine. Ea s-a fãcut palidã. dupã ea. am hotãrât sã o iau de soþie. Cã la vederea ei numai. eu am fost. sau de 75. poate. Pânã într-o bunã zi. cã de aceea voiam sã o iau sã stea pentru totdeauna cu mine. Mi-a arãtat fotografii de la nunta ei. ªi am apãsat pe cuvântul totdeauna. dar oricum. o stimam ºi o iubeam mai tare ca înainte. rãtãcitã. Redusã într-o noapte la sãrãcie completã. acolo. unde sãracã. ºi pentru câtva timp îmi þineam promisiunea. ca acelea ale unui pãmânt îngheþat inundat de primãvarã. Îi promiteam cã nu îi voi mai vorbi de ce simt pentru ea. femeile frumoase. Îmi dãdeam seama cã totuºi îl iubea pe soþul ei. o cunoºteam aºa cum mã cunoºteam numai pe mine. Dar simþeam cã mã iubeºte. ar spune tot aºa unei femei. ar fi murit. Lumea îmi pãrea ca o grãmadã de pietre. care lumineazã totul. am 108 reluat insistenþele pe lângã ea. nu mã mai atrãgeau. eu sunt mãritatã. la atins. reþinut încã de nu ºtiu ce afaceri ºi trebuia în foarte scurt timp sã emigreze. mâna. Ea s-a fãcut albã. i-am mângâiat faþa. mã identificam. aºa cum nu mai iubisem ºi nici nu-mi închipuisem cã aº putea iubi o femeie. nu putea trãi altfel. Care? Întrebam eu. nu-i fac un rãu cu dragostea mea absurdã? Acum. chiar dacã mie nu-mi pãrea de loc cã era aºa. – Nu e greu de simþit. ºi eu îi vedeam direct sufletul. în România. Dar sã nu sar. îmi pãrea un diamant care strãlucea. – „Soy argentina”. Era cãsãtoritã abia de doi sau trei ani. ºi mã simþeam una ºi aceeaºi persoanã cu ea. în prãvãlia cu obloanele trase. ªi ea simþea. înstãritã. Iar în Argentina nici nu exista divorþul. Între timp voiam sã ies din tovãrãºia cu Portoricanul. pãrul mãtãsos. caldã. nu-mi mai spuneau nimic. I-am zis cã eram fericit sã-i stau în preajmã ºi sã o privesc ºi-mi ajungea atât. etern purã. – Cum ºtii? Am întrebat-o odatã. de care ea niciodatã nu se putea pãta. Cum de ajunsese tovarãºã de suferinþã ºi mizerie cu mine. iar soþul ei. ea intuia perfect gândurile ºi sentimentele mele. din care voiam sã o scot. Vã imaginaþi ce fericire înseamnã acest simþãmânt? Îi spuneam. dar niciodatã nu se pãteazã.EMIIL RAÞIU RAMIRA Pentru a nu o pierde. dupã ce-i ºtiam secretul vieþii. Dacã soþul meu în Argentina. fãrã nici un efort. Mã simþeam mic în faþa ei ºi mã întrebam: ce-i pot oferi eu? Nimic. Dar nu este drept. i-am spus cã ea era fãcutã din luminã. soþul ei pierduse toatã averea ei ºi a lui. Am repetat cu mai multã insistenþã. îmi pãreau o simplã carne fãrã spirit. între ei. ªi nu mai îmi trebuia altceva. atât era de purã. se trezeau în mine simþiri adânci ºi greu de exprimat. nu mi-am putut închipui cã putea fi mult mai finã. Ea mã asculta. ori de câte ori venea vorba de acest argument. cãci rãmâne luminã din luminã. îi lãsasem deja lui întreaga conducere financiarã. în întuneric. era. M-am recules din loviturã. Într-o zi. vreau totul pentru mine. Atunci ºi-a mai revenit. ªi tot ce era în jur. mai discretã. de care afarã. peste câteva luni. Atunci. Am luat-o de mânã. Cu cealaltã mânã i-am atins obrazul. cel mai frumos bãrbat pe care-l vãzusem vreodatã. care purifica totul. frecventat de marinari? Mi-a explicat: într-o afacere imprudentã. chiar dacã el nu ºtie sã vorbeascã aºa. adevãrat? Eu am asigurat-o cã nu imediat. zicea ea. Ea nu avea nici o vinã.

. Dar dacã? Dacã totuºi Ramira. mi-a venit ideea sã lucrez în Alaska. le-am zis. victima unui criminal. cãci ne conduce în mod egal la moarte.. Dar ce erau libertatea. Atunci... ªi toate femeile erau amorfe. ªi dat fiind cã nu aveam cu ce plãti toate datoriile.. în bezna din mine... Au trecut ca un vis. ca sã o pot întreþine ºi pe ea? Mã frãmântam mereu.. numai în strãlucirea purã a sufletului Ramirei. cãci în fond care e diferenþa între un secol ºi un mormânt sau un om în þara lui ºi un emigrant? Aceasta a fost cea de a doua cãdere. Dar era prea târziu. ºi nu exista nici un paradis. Au trecut câteva luni.. plãcerea se transformase într-o fântânã a durerii.. ce altceva puteam sã fac. Am fost incriminat pentru faliment fraudulos. închipuindu-mi cã uitasem. asociatul meu. ca proprietar.. Libertatea ca ºi tirania erau în oameni. Era atroce.. în Alaska.. cãci sufletul meu se reflecta ca dintr-o oglindã. am fost suit într-o maºinã a poliþiei ºi purtat la comisariat. ce aveam în bancã. pentru angajare în Alaska. este amor propriu. voi îi cereþi pâinea 109 . aº fi adunat stare pentru a trãi fericit tot restul vieþii la soare. lumina dinlãuntru. Nu îndrãznesc sã-i rostesc numele. Dupã douã zile am fost însã prezent la cursurile lui Boddhisattva Mandranaike. cu Ramira. în tot ceea ce fusese pânã atunci numai strãlucire ºi luminã. Pânã când.. pierdutã. viaþa este durere. Abia eliberat. Intrarea gratuitã”. Aºa au trecut cele 12 luni de detenþie. Mã trezii cugetând: este iubire. escortat de doi agenþi. Dar era inutil. nu aº fi gãsit în locul asociatului meu portorican. sentimentul în care m-am închistat? Sau. Eu nu am avut niciodatã presimþiri. auzeam rãspunsurile boddhisattvei. acolo. Dar ce sã fac. sã plãtesc totul. ªi auzeam hohotul de râs. Lumina era întuneric ºi nu mai exista nimic. în puþurile petrolifere. Totul este durere. Fãcusem ºase luni. de aproape un an de zile. ªi un uriaº hohot de râs rãsuna în celula mea. fulgera un gând. constrânsã sã se prostitueze. ceea ce de fapt venisem sã fac. la fel ca ºi o voluptate a morþii. dar prezentau viaþa într-o luminã nouã. cãci Portoricanul.. Forme exterioare sub care colcãiau vii viermii. Prin înºelãciune ºi constrângere. optica mea se schimba. nici un protest. Mi-au fost confiscate toate economiile.. atunci am aflat. Nu mai exista pentru mine nici un paradis nicãieri. în afara iluziei.. am fost închis preventiv pânã la proces. care ºi-a adunat banii prin comerþ de carne vie. în jurul meu. Ramira. La proces am fost condamnat la un an închisoare. Cãci dacã aº fi avut.. zdrobitã în ultimul bun ce-i rãmãsese. sau este milã. cu Ramira. ca o umbrã. cã mai existã viitorul. Cãci. Durerea era pe aceastã lume verigheta mea de unire pentru totdeauna cu Ramira. Ce mai rãmânea atunci? Erau afirmaþii ºocante. îmi arãta chitanþe false ºi nu mai plãtea nici un creditor. Naºterea ºi moartea sunt durere. Vindeam câteva zile pe sãptãmânã sandwich-uri în Central Park. Pânã când într-o searã. Iar eu rãmãsesem. Dar sã explic cum trãiam.. cãrnuri fãrã har ºi suflet. Siluitã. ºi gândul continua chiar dacã îl respingeam ca pe o josnicie... Toatã lumea se desbrãca atunci de culori ºi chipuri. Aº fi muºcat gratiile. O vedeam aievea zicându-mi „soy argentina” ºi o vedeam în acelaºi timp umilitã.. vedeam chipul de luminã. Acum dispãruse cu toþi banii. ªi auzeam vocea.... Marele vehicul. încet. Curs practic de eliberare de durere.. A durat ºase luni. când hoinãream pe stradã fãrã þintã. care mã fãcea sã nu uit cã existã timpul. ªi am înþeles cã nu mai era posibilã pentru mine nici o relaþie cu femeia. totul era un bal mascat.. nu mã mai interesa nimic. purã. în locul unui vânzãtor de meserie care lipsea. sã o scot pe Ramira de acolo. Mã þinea legat de viaþã numai suferinþa. Ramira. Au intrat în bar ºi sau pus pe datã sã facã inventarul. o voluptate a durerii. realizare. Deci ºi bucuria? Mã întrebam. cât pentru. iar restul omenirii era un produs de serie. lucrând câþiva ani departe de soare. Dacã e victima lui? A Portoricanului? ªi o durere atroce mã strãpungea.. cu limpezimea cu care se vãd depãrtãrile în aerul rarefiat al înãlþimilor.. îmi mai rãmãseserã alte ºase. ca ºi visurile despre libertate. cuprinzând totul. Trãisem pentru plãcere. o mascaradã. pe care mi le fãcusem. într-o bunã zi. nu aº fi venit în acea dimineaþã sã deschid barul... aºteptându-mã. fãrã ea.. Era numai speranþa de-a o gãsi pe ea pentru a o salva. Am fãcut primele formalitãþi pentru plecare. câteva mii de dolari.. Dar curând mi-am dat seama de zãdãrnicia sforþãrilor mele. Dar acum murise. N-am fãcut nici o opoziþie. când am venit sã deschid barul ca de obicei. Dar nu mã durea pentru bani. Cãci punctul de observaþie era complet diferit.. eu vedeam cã ea. în care nu vibra ºi nu strãlucea nimic. Dupã mult timp. Documentele vorbeau. sau. în subteran. „Sic cogito” a lui Hasdeu. am început sã o caut. Am fost înconjurat ºi somat sã deschid obloanele.. eram iremediabil singur.. perversiune? Un sadism contra mea însumi. vãd un afiº: „Boddhisattva Mandranaike.din mediul acela rãu famat. Acum. care nu erau clienþi. era un unicat. dreptatea? Iluzii pângãrite de oameni. în locul lui. un grup de câþiva oameni.. la est ºi la vest. ªi apa ei inundase viaþa. Nu. Dar dupã puþin timp mã pomenii gândindu-mã la acel afiº.. cã. cum era posibil într-un ocean de oameni s-o gãsesc eu pe Ramira sau pe Portorican? Era ca ºi cum aº fi cãutat o clipã pierdutã în eternitate sau un grãunte de nisip în Sahara. ªi nimic altceva nu exista. ce mai rãmânea din mine fãrã durere? Am trecut mai departe. mã urmãrea pretutindeni. Mi-am dat seama cã spaþiul ne separã asemeni timpului.. ªi încet. Eram curios. Eliberarea de durere? Dar era absurd. cãci altfel aº fi cãzut într-o totalã prostraþie. în clipa aceea am surâs.. auzii.. Într-una din zile. Era îngrozitor. nu mã interesa. Dacã într-o bunã dimineaþã. Aº fi dispãrut cu Portoricanul. vedeam ochii Ramirei. Apoi. e.. ºi se regãsea pe sine însuºi. ªi aº fi mers fericit acolo. Exista o salvare? Când vã rugaþi tatãlui vostru.

ºi cum viaþa mea ieºise cu totul altfel. purificat. Cãci de ce le-aº fi cerut lor sã înþeleagã. Asta e experienþa mea de viaþã. Dar în realitate. seara. iar nu în eliberarea de durere. condiþionatã de tot. dobândisem mântuirea.. Aº fi acceptat poate aceastã doctrinã stranie. M-am înscris la teologie.. încheie. Cãci numai nebunii 110 îºi fac planuri. ceea ce eu singur nu înþelesesem pânã atunci. dacã. simplu.. care se ascundea în spatele ei. ªi atunci de ce nu trãiþi aºa precum vã rugaþi? Dorinþa era lucrul cel mai rãu. ªi tot universul era. de aparenþele lucrurilor materiale. calea robilor. ªi toatã durerea aþipitã de o filosofie care pentru a vindeca boala ucidea bolnavul. de la orice religie. Dar mã obiºnuisem cu felul de a judeca al oamenilor. Ilie.. ªi atunci m-am agãþat cu toatã puterea de unica fiinþã vie care exista în acest Univers gol. zise Ilie. a þâºnit ca o scânteie. cãci cum se putea descrie în cuvinte o simþire a lui Dumnezeu? Iar golul de care vorbeau orientalii.. ªi cu el alãturi. când a fi uniþi cu ceea ce nu se iubeºte era durere. cunoscusem viaþa sub toate aspectele. târând toate creaturile una dupã alta. – Ai dreptate. aºa cum e ºi dorinþa. am cugetat. Dar cum unii au început sã se intereseze de experienþele mele de viaþã. limbile omeneºti. zise Victor. nu era oare ºi el o noþiune care se pierdea. – Dumnezeu sã te audã. ea e rezultatul neºtiinþei. ºi fãrã sã ºtie. punând capãt discuþiei noastre.. Durerea aceasta era nouã. mânate toate de uriaºa roatã a dorinþei. care era neîncetat. în Central Park. în numele acelui Dumnezeu care primeºte pe toþi. Am început sã învãþ la teologie. ªi atunci am înþeles cã durerea aceea nu mai era durerea Ramirei. De ce? i-am întrebat eu. nimic nu este. Totul este construit de mintea omului. Este calea iubirii. Învãþãtura asta era tot ce strânsesem în viaþa mea. Universul întreg cu lumea lui înºelãtoare de aparenþe. toþi trei cãtarã în aceeaºi clipã. prin traducere în alte limbi.cea de toate zilele ºi iertarea aºa precum voi iertaþi altora. ªi poate cã de vinã erau tocmai limbile. îs diferite. calea strãbunilor de acasã. – Da.. Este calea inimii care ne cãlãuzeºte. repetam înfiorat. punctul de sosire era totdeauna la Dumnezeu. era numai o imposibilitate de comunicare în cuvinte a acestei simþiri. ªi pe mãsurã ce studiam ºi cugetam la cele studiate. de cald. ajuns la acest punct.. Eram mântuit. Dumnezeu este pretutindeni. Cãci cum altfel se putea elibera de durere de la sorginte. Era sumbru.. Cãci existã o birocraþie a minþii. (fragment din romanul Meºterul Manole) . nu se descria. zicea Boddhisattva. de tatãl meu. Era disperare. dar care în esenþã îl întruchipa chiar pe Dumnezeu? Cãci de ce bisericile musulmanilor ºi ale evreilor sunt goale? De ce la Sfânta Sofia. din adânc. cãci totul trece. dacã nu secând însuºi izvorul ei. s-a redeºteptat deodatã în mine. Dar acesta era lucrul cel mai preþios ce putusem aduna.. drumul. ªi atunci. ªi atunci golul acela. zicea Boddhisattva. întrun cuvânt „skandha”. un imens lanþ de durere. dar calea este tot aceeaºi. originea suferinþei universale.. nenea Ilie. tremurat. rosti scurt. sub pomii desfrunziþi. era iarãºi nesfârºitã durere? Se întreba Boddhisattva. care determinau în noi senzaþiile. Sau o birocraþie a sentimentelor. sau fãrã sã ºi-o spunã. din mine. îmi pãrurã fãrã sens. care mã condusese acolo. mã înspãimântase atâta. Dar cãile care ajung la El. Fusesem contrabandist. – Tatãl nostru carele eºti în ceruri.. dar era ºi adevãrat. golul imens. în acea imensã basilicã în formã de sferã goalã. dând naºtere la contradicþia unei religii fãrã Dumnezeu. cãci lanþurile erau însãºi persoana noastrã. datoritã Ramirei. Cãci durerea sfinþeºte viaþa. european. era dorinþa care genera însãºi viaþa. iar ceea ce trece nu are existenþã proprie. mântuirea. Cãci ori de unde se pleca. aºa cum existã o birocraþie a religiilor. Era disperare adâncã de a fi rãmas pãrãsit. ªi poate. Noi credem în botez ca mântuire de pãcat. ªi totul era iluzie. când mã speriasem de acel gol? Oamenii au nevoie de siguranþe. aºa cum eu nu putusem evada din carcera mea ºi nici din durerea mea. Adicã cum? Nu este nimic? Mã simþeam cu picioarele tãiate de orice punct de reper. mã rugam în parcul înzãpezit. aºa cum orbii au nevoie de un baston. iar nu realizarea dorinþelor. deasupra siluetelor uriaºe ale Manhattan-ului. Cum ar putea sã trãiascã altfel? Iar eu eram de aceea respins.. rãstignisem suferinþa ºi împreunã cu ea zãcea acum rãstignit pe o imensã cruce neagrã. de frig. când terminam ziua mea de lucru cu cãruciorul de sandwich-uri calde. spaima aceea ce simþisem când mergeam la budiºti ºi totul îmi apãruse deodatã gol. ªi acum. a vieþii ºi a morþii. nu s-ar fi cãscat în mine golul. ca un navigator pe o calotã de gheaþã. vedeam cã toate cãile duc la Dumnezeu. ºi au început sã se intereseze de religii orientale. de legile fizice. mereu la locul lor. Victor. construcþiile psihice ºi gândurile. din care nu se putea ieºi.. sau se schimba.. îngenuncheat la o icoanã a Maicii Domnului pe care o adusese de la Mânãstirea de la Curtea de Argeº. în rest nu aveam nimic. percepþiile. sub cerul roºu la orizont pe care zburau croncãnind corbii negri. Pe cerul New-York-ului spuziserã stelele.. la început au stârnit reflexie. eu am simþit mai bine ca oriunde în altã bisericã. aºa cum calea robilor cãlãuzea de pe cer pe bunii noºtri la casele lor. pe cerul acela depãrtat. Dar nu mai era durerea de la început. din robie. dorinþa? Cum putea exista fericirea. am fost suspendat din seminar.. ªi cugetam deseori la tot ce voisem eu sã clãdesc pe nisip. ºi care pe mine. de un stâlp sau de o margine de trotuar. Singurul ziditor este destinul. asemeni unui Univers gol. iartã-ne nouã greºelile noastre. Cãci Dumnezeu se simþea... Durerea nu existã. mãreþia Atotputernicului? Aceste întrebãri. iar a fi despãrþiþi de ceea ce se iubeºte.. Ramira fusese doar treapta. Cãci de la dorinþã pasul urmãtor este la faptã.

apoi. apoi. veniþi la ciugulit argilã. bunã ca… pansament gastric. care. ce-i aduce. aici. Se auzea în noapte un zgomot de voluptate. de ce nu-ºi pot lua vacanþã în altã perioadã? Am dreptul la patru zile libere pe lunã. Palmierul-cãlcãtor 2 „umblã“. Pânã n-am aruncat mâncare în apã.. echivalentã cu a unui bloc de opt etaje. e mai bine aºa. mari. toate vietãþile – viermi. A fugit ºi el din spital ºi s-a dus tot la ºaman. Arborelede-foc trãieºte în simbiozã cu niºte furnici roºii. minuscule ca dimensiune. broaºte – sunt ucigaºe). am vãzut de aproape furnica-glonte. Arborele-de-fier în care eram 111 . Mã reped atunci la oraº.. o rãdãcinã aerianã în direcþia doritã. De-asta sunt aici. Ele continuã sã fie folosite de ºamani chiar ºi-n ziua de azi. atunci când zâmbea – pentru cã zâmbetul îi era trist. Dar banii se fac greu. L-am “furat” din spital ºi l-am dus la ºaman. mi-am pus bagajul pe acoperiºul unui microbus de culoare suspectã. ca sã provocãm vânzolealã. sfâºiat la rãstimpuri de câte un urlet prelung. în câteva zeci de minute. “canapeaua” intermediarã ºi. Familiºtii. deºi. femeile pãcãtoase sunt legate de acest copac. Torente ºi bãlþi pretutindeni. ca larvã. Mi se face hatârul sã-mi iau câte una pe sãptãmâna. compus parcã din þârâitul a milioane de greieri: . Am avut curajul sã înfrunt înãlþimea aceea. de jos. Aºa s-a întâmplat ºi cu pãrinþii mei. abia dacã îmi rãmân câteva ore de stat acolo. prietenii. Acesta l-a oblojit cu plante ºi l-a scãpat de amputare. Privisem. un bãiat de vreo douãzeci ºi ceva de ani. fie plantã. De unde atâta apã? Sub cer eram doar noi doi ºi parcã ne simþeam mai apropiaþi: . chiar s-a fãcut bine. Atunci când gãseºte o zonã cu mai multã luminã. minune. Pe trunchiurile pietrificate ce rãsãreau din apã dormitau lilieci cu profiluri simpatice. pentru a-ºi fixa în solul subþire imensitatea trunchiului.Nu sunt greieri. Deºi avea o fracturã deschisã. numai la lumina lunii. Arborele elefant are rãdãcinile etalate. pentru obþinerea comuniunii spirituale ºi a clarviziunii. mingi de biliard. uitând de celelalte ºi deplasându-se în acest fel cu pânã la 20 de centimetri. Peste câteva zile urla de durere. Ca sã ajung la facultate îmi trebuie însã bani. Mã aflam abia la 250 de metri altitudine. maiestuos. îmi vãd pãrinþii. râul mai avea 2000 km pânã sã întâlneascã Amazonul ºi. sau de croncãnitul pãsãrii cu guºã mare. omizi. N-am fost la spital. A doua zi am strãbãtut cu un catamaran. cine a ajuns sã treacã prin liceu nu se mai întoarce niciodatã în junglã. Am dormit protejat de douã rânduri de plase. acesta l-a fãcut sã creadã cã a fost deja operat ºi. Ghidul meu este Erwin.La Amazon Horea Porumb Am coborât în zori pe pista arsã de soare a aeroportului din Puerto Maldonado. era impetuos. am privit apoi distrat faleza lutoasã unde se profilau papagali gigantici. lanseazã. De acolo se vedeau limpede cele trei straturi ale pãdurii ecuatoriale: cel luxuriant. Urmau sã-i taie piciorul. unde stau singur tot timpul anului. prelungite cu niºte vene de lut. trebuie sã ai rude la oraº. în freamãtul viu al junglei. Mai întâi stã în pãmânt 16 ani. Trebuie spus cã civilizaþiile precolumbiene foloseau ciupercile halucinogene în scopuri medicale ºi religioase. Dorinþa mea e sã ajung profesor. huacapu1 . sec. chiar ºi în sezonul ploios.. atât cât sã-ºi cheme cu disperare perechea. “indigen”.. îl apãrã de orice duºman – fie animal. lãcuste. De regulã. mai degrabã urlet. nu distrug niciodatã arborele în care se instaleazã). Fiecare comunitate are ºcoalã primarã. Curând dupã aceea. a spus Erwin. Se gangrenase. nu ne-am dat seama cã aceasta gemea de peºti piraña. tata a fãcut apendicitã. în lemnul cãruia. Cu ajutorul licorii preparate din ciuperca halucinogenã Ayahuasca. în goana ºalupei.În copilãrie mi-am rupt piciorul. pe care lam tot strãbãtut. datoritã drumului lung. bogat în apã rapidã ºi noroioasã.. i-au pus totuºi piciorul în ghips. regiunea Madre de Dios (Peru). am ajuns la râul Tambopata. ca un geamãt. nu poþi bate nici mãcar un cui. interveni Erwin..Oamenii din junglã trãiesc în comunitãþi cam de 400 de suflete. vãzusem cuiburile. sã se împreuneze ºi sã moarã. care au mânuit corzile. de termite. Ca sã faci liceul. iar bãrbaþii îi folosesc lemnul ca afrodisiac. Am vãzut arborele-defier. un lac format prin închiderea unui cot al râului. pânã la cãderea serii. cu toate acestea. când turiºtii sunt foarte rari – mã întreb însã de ce vin. cum aduceau furnicile bucãþi de frunze în muºuroi. a cãrei muºcãturã e mai otrãvitoare decât cea a cobrei (de altfel. sã mai pun câte ceva deoparte. dacã nu lãsa sã i se vadã dinþii cu strungã. Drept pedeapsã. dupã câteva ore de drum argilos. Am dorit sã mã caþãr cu Erwin în copacul cel mai înalt ºi am fost ajutaþi de trei cunoscuþi de-ai lui. dupã ce iese afarã. cel cu ramurile rãsfirate ca niºte eflorescenþe. frumos la chip. simt cã trãiesc. odatã tãiat. pe catalige. iar privirea gânditã: .Eu n-am altã casã în afara cabanei din junglã. la lumina lan-ternei. avide de luminã. . mai trãieºte doar câteva ore. ca niºte pungi noroioase atârnate de arbori. uriaºã. Insecta asta e simbolul rãbdãrii ºi a zãdãrniciei vieþii în junglã. pentru compostul în care urmau sã cultive ciuperci pentru hranã. parcã. prin care ele circulau nevãzute ºi ajungeau pe pãmânt (termitele. pe o razã de un metru. ca sã nu paþ ce pãþise fratele meu. al arborilor-giganþi. îþi trebuie ºi pentru asta multã rãbdare. greu de tot. în care se auzeau parcã ciocnindu-se.

2 Walking Palm. Cândva. care ajung sã creascã pânã la ºase metri pe an. solul e vlãguit. 4 Brazil Nut. dupã ani. sã iniþiez un comerþ. pana la 33% dintre specii sunt pe cale de dispariþie.... Abia dacã mai produce ceva. Am profitat. Cu ani în urmã. care vrea sã ºtie cât mai multe lucruri despre tine. ananas. simþi cã-þi dispare sinele ºi te contopeºti. Din pãcate. Te apuci sã vinzi lemnul. Mai interesant este cã descoperi cã te poþi concentra cu mare uºurinþã. mai poþi întâlni fermieri. 17 septembrie 2008 1 Huacapu . Treci rapid prin stãri contradictorii – uimire. ce se nimereºte: avocado. Pe culegãtorii de nuci-de-Brazilia4 nui întâlneºti. Din nou cu barca pe râu. în altã luminã ºi m-am împãcat cu viaþa. iar cerul senin. Cam zece la sutã erau destinate culturii. se duc spre alte meleaguri. reveni Erwin la gândurile lui dintâi. se cultivã “la munte”. cu coada nespus de lungã ºi tãioasã. Va trebui. cum dã Domnul. arborii cei înalþi se fãceau nevãzuþi. fasole veritabilã. . 7 Se crede ca bazinul amazonian adaposteste 11210 specii de arbori. Arborii gigantici îºi orientau antenele spre cer. Lupta pentru existenþã – am zice noi. Tocmai asta cere ºi ºamanul. banyans. Dintr-odatã Erwin rupe tãcerea : . simþindu-i unitatea ºi imensa putere. Rãdãcinile sunt lãsate pe loc. Trãiesc în grupuri. îþi dezgropi memoria ascunsã ºi sfârºeºti prin a avea revelaþii sau intuiþii surprinzãtoare. arborele-cufasole-de-îngheþatã5 . Dupã doi ani. Ochroma pyramidal. ªi voi fi deja trecut de treizeci de ani. Apoi. ce s-au prelins pe lângã trunchiul arborelui ºi. ele devin atât de puternice. o pasãre plasase între ramurile lui o sãmânþã de smochin . porumb. stai ºi suferi.Cred cã n-o sã ajung dascãl. sãrãcia lucie. aligatorii locului. Pentru asta trebuie sã ºtii sã vorbeºti. nu avem mereu un ºaman prin preajmã. Am descoperit cã iubesc natura ºi cã mã voi întoarce printre oamenii junglei. de aceste întâlniri. acestea au ajuns la pãmânt. iar spre searã se apucã de ronþãit ierburi ºi plante subacvatice. fãrã-ndoialã. iar de 112 oamenii din Anzi n-au auzit decât vag).. sã intre în legãturã cu spiritul arborelui. Lima. E uimitor cum îmi amintesc fiecare amãnunt. dupã cum spun ei. ºi duci o existenþã de martir. Priveliºtea era jalnicã. Apoi. dupã ce rãscolesc fundul râului cu pompele lor. Sãmânþa a dat rãdãcini.. Bertholletia excelsa. Minquartia guianensis Aubl. fericire. Luna îºi rãsfrângea imaginea în mii de cute pe faþa apei. Socratea exorrhiza. Ficus benghalensis. de ce sã-l blamãm? -Arborele-de-fier este “patriarhul” junglei ºi cu el converseazã ºamanul atunci când îþi cautã leacul. Unii vânau cu agilitate – muºte? lilieci? – alþii înotau agale. 3 Strangler Fig . .. uneori. Rãmânea în lipsa lor o vegetaþie efemerã.cocoþaþi îºi trãia ultimele clipe (ani? decenii?) din viaþã. sortitã ºi ea pieirii. dar goi pe dinãuntru. Am înþeles cã nu trebuia sã nãdãjduiesc la inginerie ºi cã miera dat sã fiu dascãl. În ziua plecãrii am fãcut cale întoarsã ºi am vãzut din ºalupã cum pãdurea îºi derula. Orice “consultaþie” începe prin a bea din Ayahuasca. dar te pune faþã în faþã cu tine însuþi. Dupã cãderea nopþii am ieºit sã vedem caimanii. Erau arbori balsa6 . cu universul. Pãdurea tropicalã dispãruse de mult. ceea ce înseamnã 1000 m.. care s-a slujit de primul precum o lianã. Cãutãtorii de aur. sã mã mut la oraº o vreme. la vremea respectivã vroiam sã le uit. Cum se procedeazã? Pe lotul destinat culturilor.“smochinul constrictor”3 . Am mers sã vedem o astfel de “fermã”. Cei avizaþi spun însã altfel: primul arbore a fost sprijinul celui de-al doilea. Mi-au revenit lucruri pe care. mi se explicã. papaya. oricum. Pe mal se miºcau alene capybara. Priveam si ascultam fãrã sã scoatem o vorbã. o bãcãnie.. manioc. Apoi se planteazã în jur... dar majoritatea stãteau nemiºcaþi. cãci m-am întâlnit cu mine însumi. Dacã þi se întâmplã de trei ori la rând. de jos pânã sus. Erau albi în lumina reflectorului. cumva. straturile. cele mai mari rozãtoare..Am avut ºi eu trei experienþe cu ciuperca Ayahuasca. restul exploatãrii forestiere. acesta ajutându-l sã intuiascã tratamentul de care ai nevoie. ziua lenevesc. Din pãcate nu cu acelaºi ºaman. ceva se schimba: pãtura verde se subþia. e mai bine plãtit. Nu numai cã te curãþã pe dinãuntru. În timp. N-am ºtiut cã fructul de papaya se dezvoltã din tulpina copacului (nu e unicul exemplu de acest fel) ºi nici cã bananierul piere dupã prima recoltã. poate un restaurant. sunt sigur. Inga edulis. 6 Balsa.Mã gândesc cã doar fãcând pe ghidul n-o sã pot strânge destui bani pentru facultate. iar eu n-am stat niciodatã bine la gramaticã. totuºi. În schimb. Am dobândit rãbdarea de care aveam atâta nevoie. arborii sunt tãiaþi de la înãlþimea brâului (de ce sã te tot apleci ºi sã oboseºti?) ºi li se dau foc. Þãranul primise “cu titlu”. Omul despãdureºte7 de zor ºi mã întreb de ce þine sã fie propriul lui duºman. dintre care 3248 sunt prezente in peste un million de exemplare. faimoasa fierturã de ciupercã. 40 de hectare. 5 Ice Cream Bean. e rândul lui sã bea din licoare. ba. În spatele fermei se vedea o perdea înaltã de arbori: un bine iluzoriu. care. au fost colonizaþi pe malul râului þãrani veniþi “din þinuturile înalte” – adicã de la o altitudine de câteva sute de metri (arbustul de coca. bananier. Se estimeaza ca 20%. tristeþe sau spaimã. pentru cã se aflã în adâncul junglei. Treptat. Falnicul arbore-defier avea sã putrezeascã ºi sã lase în mijloc o scorburã cilindricã. încât îl sufocã. . Zeci de astfel de rãdãcini împresurau arborele-tutore din toate pãrþile. Mi-am vãzut fraþii. pãrinþii. Era plinã. monotonã. ºamanul îþi poate prezice viitorul.

Giovanni Magliocco. friulanã. Gabrielle Zanello. Cristian Bãdiliþã ºi cu mine am susþinut fiecare câte o conferinþã în faþa studenþilor italieni ce învaþã limba ºi literatura românã. Simpozionul a fost încheiat prin prezentarea poeziei din România. Marco Prandoni. Fugarul ºi Arrivederci. de diferite naþionalitãþi). s-a f ãcut un amplu excurs în poezia rusã (concluzia fiind poezia s-a sinucis!). traducãtoare în limba românã a unor romane noir de anvergurã – aº aminti aici doar numele autorului Massimo Carlotto. Dintre cele mai gustate eseuri ºi conferinþe prezentate amintesc numele câtora doctoranzi remarcabili: Gabriella Pelloni. poeþii români. Cristian Bãdiliþã ºi semnatara acestor rânduri. Leonardo Masi etc. la un club unde sa cântat Chopin ºi muzicã folkrock italieneascã (Mimi Sterrantino. sârbã ºi bosniacã.Raluca Lazarovici. Avându-i ca gazde la Universitatea padovanã pe profesorii Roberto Scagno ºi pe Dan Octavian Cepraga. fireºte. spaniolã (a fost focusat polemic fenomenul rockpoeziei). Ruxandra Cesereanu La sfârºitul anului 2008 a avut loc la Padova un simpozion de douã zile dedicat exclusiv poeziei actuale. Cristian Bãdiliþã 113 . în stil performance. Neira Mercep ºi Raluca Lazarovici-Mihalcu. Ruben Van Gogh (Olanda). un simpatic cântãreþ taorminezo-suedez!). Amore. fiind evitatã o perspectivã oficialã ºi instituþionalizatã (lucru inedit în contextul unor astfel de simpozioane). în cea croatã. în cea austriacã ºi. Colocviul intitulat Cãlãtorie în poezia contemporanã a fost organizat la Pallazzo Moroni de cãtre patru tineri entuziaºti: Andrea Gullotta. Recitalurile de poezie au fost renuanþate nocturn. Maria Isola. actualmente la universitatea calabrezã din Cosenza) ºi Raluca LazaroviciMihalcu (doctorandã la Padova. Dintre poeþii invitaþi (pe viu) la simpozion am fost prezenþi patru: Laura Liberale (Italia). am fost prezentaþi ºi traduºi de Giovanni Magliocco (doctorand pe tema Cercului Literar de la Sibiu. gallegã. Prezentãrile ºi con-ferinþele au fost susþinute numai de tineri universitari (doctoranzi în Italia. Ruxandra Cesereanu Despre si cu poezie la Padova . Borja Gomez. în cea polonezã. Andrea Gullotta. Cinzia Mozzato. olandezã (prin fenomenul aºanumiþilor recitatori-de-pe-podium). Neira Mercep. S-a discutat despre poezia berlinezã. cu douã romane. în cea italianã. Noi. Ciao).

Cuplul Amedeu – Madeleine. care se desfãºoarã simultan la Cluj ºi Bucureºti. este imaginea jalnicã a unor victime resemnate. rutinat. acaparat de sentimentul culpei uciderii iubirii se încarneazã în acest cadavru. Interiorul de casã burghezã oarecare. al Festivalului Uniunii Teatrelor Europene. între 2 noiembrie – 21 decembrie 2008. totul ar fi trebuit sã continue nedefinit. iar în camera de alãturi (Roger Planchon). Picioarele enorme (care invadeazã spaþiul vital al celor doi). vom trata doar spectacolele invitate. cãlare pe globul stelar/pãmîntesc sînt tot atîtea incursiuni într-un univers fantastic. care creºte în „progresie geometricã”. stînjenind prin prezenþã imediatã. Bulandra” din Bucureºti este Amadeu: Pascal Chantier se aflã cadavrul unui bãrbat ucis cu mulþi ani în urmã – un posibil amant al Madeleinei (Colette Dompiétrini de la Comedia Francezã). din ce în ce mai sufocantã”. Cadavrul ar fi trebuit sã creascã mai departe. În logica ºi în adevãrul personajelor. piesa ar fi trebuit sã se desfãºoare mai Ella: Margarida Araujo banalitatea cotidianului. Contemporan ºi prieten cu Ionesco. claustrat de bunãvoie (doar Poºtaºul – Patrick Séguillon le trece pragul). cu pereþii tapetaþi în roz este tulburat doar de elementele suprarealiste: din podeaua sufrageriei cresc 114 ciuperci. în regia lui Jean-Marie Serreau. regizorul ºi actorul Roger Planchon a avut privilegiul de a citi piesa pe mãsurã ce era scrisã de dramaturg. Personajele ar fi trebuit sã rãmînã pe loc. pînã la sufocarea completã. Aceastã a doua versiune a lui Planchon este construitã cu simplitate. în parteneriat cu Teatrul „L. victimã a lui Amadeu organizatorul. în realitate. Mortul din casã explodeazã în viaþa lor. Pe 10 noiembrie s-a inaugurat noua Salã Studio a Teatrului Maghiar. E fãrã ieºire ºi. în 1955. soþul gelos -. o clãdire modernã.TEATRU Clujul în festival Eugenia Sarvari Proaspãt intrat în rîndul Uniunii Teatrelor Europene (13 aprilie 2008). fãrã alte manifestãri. a asistat la prima reprezentaþie a lui Planchon. care. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Secþiunea clujeanã a festivalului a debutat cu spectacolul Companiei Roger Planchon din Franþa. cu o salã de . ar fi trebuit sã rãmînã fãrã ieºire. Dupã cum mãrturisea însuºi autorul ei: „E o piesã din care n-am putut niciodatã ieºi. neliniºtitor. Amedeu sau scapi de el cu greu de Eugène Ionesco. Comedia a avut premiera la 14 aprilie 1954. zborul spre înãlþimi al lui Amedeu. chiar dacã le era imposibil. din inox ºi sticlã. amintirea iubirii demult trecute – interpretatã de un personaj cu trandafir la butonierã servindu-se de vocea lui Vico Torriani. departe. În cele ce urmeazã.S. ªi în aceastã contradicþie. chiar dacã nu mai avea spaþiu. la Théâtre de Babylone.

Tompa Gábor. în discursul inaugural. Vocea fiului Joseph se face mesager al avatarurilor vieþii mamei: atrocitãþile la care a fost supusã în lagãrele naziste.. O scenã (aproape) goalã – douã scaune. o scarã. În textul scris ºi . Ritualul de pregãtire al cafelei este neobiºnuit de lung ºi anevoios. apar acut probleme foarte „fierbinþi”: a imigraþiei. Neguþãtorul din Veneþia: Nenad Petrovic preparat mîncarea. se plimbã ºi vorbesc. un monolog de o intensitate specialã a trãirii. dar ale cãrei amintiri îl vor ucide. iau chipul întemniþaþilor. acuzaþi de crimã ºi viol ºi condamnaþi la scaunul electric. cei sugeratã simplu. compasiunea. în partida de tenis pe care judecãtorul ºi procurorul ºi-o paseazã unul altuia. ca la final. o rîºniþã de cafea etc. a violenþei. printr-un ingenios schimb de costume. în încercarea de a sublima durerea mutã a celei þintuite în fotoliu. cum foarte simplã este ºi trecerea actriþei prin mai multe personaje: „zeiþã” a înþelepciunii ca vestitor / femeie de serviciu într-un hotel de lux / pasãre cu aripile frînte / povestitor ce intrã în pielea a cinci pãpuºi-mecanismeîn-jocul-istoriei. vorbesc ºi se plimbã. Iar cafeaua. de la Teatro da Rainha din Portugalia. Înlãuntrul inimii. Lupta femeii cu demonii singurãtãþii ºi ai nedreptãþii este Înãuntrul inimii: Mela dell'Erba Teatro Garibaldi din Palermo (Italia). aburindã. Cei doi. Ella de Herbert Achternbauch. adãpostul (în coteþul pãsãrilor) oferit de sora Lena. iubirea pentru aproapele. practicã un teatru declarat politic. cîntînd în canon un imn al libertãþii. dupã unsprezece ani de la demararea lucrãrilor”. declara directorul teatrului. devenind doi roboþi. Simplu joc al hazardului. Ea stã cu privirea aþintitã în ecranul televizorului ºi aºteaptã ca bãiatul ei sã prepare cafeaua.. în confruntarea (sau nu) cu sentimente precum remuºcarea. legaþi de acelaºi lanþ ce le limiteazã miºcãrile. care pentru a putea suporta privarea de libertate. Cum neobiºnuitã este continua agitaþie a fiului-îmbrãcatîn-halatul-de-casã-al-mamei – regizat de Giuseppe Massa. Noua salã a gãzduit cel de-al doilea spectacol invitat în festival. Ella este mama unui fiu cu mintea zburãtãcitã – actorul poartã o „diademã” din pene de gãinã. ce delimiteazã locul acþiunii: o platformã uºor înãlþatã – mãrginitã de un covor din boabe de porumb (unde se sfîrºeºte existenþa lipsitã de luminã a lui Joseph) – cu cîteva obiecte din cele trebuitoare într-o bucãtãrie: o oalã. Suferinþa mamei este retrãitã cu o asemenea intensitate de fiu încît acesta nu va rezista presiunii amintirii atroce ºi se va sinucide. ustensile de dedublare a personalitãþii mamei. se va rãci în colþul mesei. care acum s-a împlinit. secondat de Margarida Mauperrin. Emiliano Brioschi 115 . În jocul ingenios de lumini se decupeazã povestea lui Vito. prin „maltratarea” pernei. a lui Salvadore ºi a Laurei. cochetã. dreptatea este mingea ce trece cînd de o parte. Spaþiul concetraþionar este sugerat de o plasã din sîrmã. cînd de alta a fileului. plonjînd în valurile unui ocean imaginar. cu spaþii de repetiþii anexe ºi cabine ale actorilor perfect utilate – „un vis de cincizeci de ani. o pernã – un decor minimalist în care se va desfãºura povestea zguduitoare a celor doi condamnaþi. se aºeazã fiecare pe scaunul lui electric. a discriminãrii. Un spectacol rãscolitor. Este un omagiu adus lui Nicola Sacco ºi Bartolomeo Vanzetti. pus în scenã ºi interpretat de Fernando Mora Ramos. a morþii. al treilea invitat al festivalului.aproximativ o sutã de locuri. doi italieni plecaþi în America. Cei trei actori – Simona Malato.

podiumurile rabatabile sînt. defilãri de modã (Portia pãºeºte împleticit pe podium. Agenda mai conþine: douã spectacole ale Teatrului Bulandra (Crimã ºi pedeapsã de Dostoievski în regia lui Yuriy Kordonskiy ºi Anatomie. Don Quijote dupã Cervantes (Compagnie Azar. o femeie. Portia. douã spectacole purtînd semnãtura celebrului Matthias Langhoff (Compagnie Rumpelpumpel. este un travestit (Dragan Miæ anoviæ Bassanio ). 116 . fiecare personaj avînd o linie fermã. Franþa) – Cvartet de Heiner Müller ºi Dumnezeu ca pacient dupã Cîntecele lui Maldoror de Comte de Lautréamont ºi Teatro de la Abadia (Spania) cu Pacea perpetuã de Juan Mayorga. iar la final. (Goran Šušljik). Shakespeare al Teatrului Dramatic Iugoslav din Serbia. Evadarea în imaginar este posibilã. Un spectacol modern. Trei faþete ale încãtuºãrii: aceea în cuplu. amant al versatului Antonio. în regia lui Egon Savin. mai apoi se transformã în margine a unei piscine moderne. vivace. preocupãri de un “fin” aristocratism (Portia rãsfoieºte plictisitã o revistã Vogue atunci cînd Prinþul Marocului încearcã sã ghiceascã în care sipet se ascunde portetul viitoarei mirese).ºi Giovanni Prisco – izbutesc sã oglindeascã întreaga istorie cu mult adevãr. la fel ºi servitorul lui Shylock. prin citirea în cheie parodicã a piesei shakespeareene. Jessica (Tanja Pjevac) ºi infidelul Lorenzo (Srdjan Timarov) sau masa la care are loc judecata – procesul dintre Antonio (Irfan Mensur) ºi Shylock (Predrag Ejdus). regia: Jacques Bourgaux). într-o închisoare de drept comun. Un perete înalt reprezintã imagini dintr-o Veneþie cenuºie ºi ascunde mai multe uºi ce se deschid în adîncime. Dar festivalul nu s-a sfîrºit. apoi cea într-un lagãr nazist. În faþã. care a construit un spectacol agreabil. Egon Savin speculeazã ambiguitãþile ºi aduce piesa lui Shakespeare în actualitatea de ultimã orã: homosexualitate. o pasiune rãscolitoare. Franþa. dar ºi o infinitã poezie. promontorii pentru gondolierii veneþieni. pe care îºi fac sista cei doi fugari: fiica evreului Shylock. cu partituri conduse de o mînã de maestro. ci intrã într-o complicatã încrengãturã de relaþii de o altã naturã. dar este ea ºi mîntuitoare ? Un alt spectacol invitat a fost Neguþãtorul din Veneþia de W. dreptatea împãrþitã de decrepiþi (Dogele Veneþiei nu poate duce judecata pînã la capãt. Titus cãderea Romei de Heine r Müller. Gobbo). etalarea neruºinatã a bogãþiilor dobîndite illicit. regia: José Luis Gómez. sforãind cu mult înainte ca Portia sã-ºi fi terminat pledoaria). de fapt. consum de droguri. Tot atîtea prilejuri de a face o “baie” de teatru de cea mai bunã calitate. nu iubeºte. Ceea ce a reunit primele trei spectacole invitate a fost simplitatea de expresie ºi un cîºtig imens în sensuri. la început. în regia lui Alexandru Darie). Personajul central al piesei.

aproape halucinant esenþa problematicii care vizeazã delirul omului bolnav. Judecãtorul de instrucþie (Sorin Leoveanu). Continuã cu episoadele-cheie ºi se terminã cu simplificarea decorului. expresie a misticii dostoievkiene. Spectatorului i se serveºte abrupt. scena crimei (numai una). Seria spectacolelor invitaþilor din luna decembrie a debutat cu participarea Teatrului Bulandra. remuºcarea ºi în cele din urmã apropierea de spiritul pravoslavnic. Putem chiar trage îndreptãþita nãdejde ca. cãmãtãreasa care nu e câtuºi de puþin bãtrânã (Rodica Lazãr) ºi Sonia (Anca Androne). Procedura minimalã a montãrii porneºte de la numãrul personajelor: cei trei Don Quijote Porfiri Petrovici. la care se adaugã Tatãl Nostru rostit de cei trei în slava veche. o datã intrat în aceastã horã a promotorilor artei scenice. regizorul a apelat la trei interpreþi (Relu Poalelungi. Vlad Logigan) acþionând sincron. versiunea scenicã ºi regia aparþinând lui Yuriy Kordonskiy. artist cu un palmares 117 . mai exact din 2 noiembrie pânã în 21 decembrie 2008. la modã. oraºul a devenit.Felii de teatru european Adrian Þion De-a lungul a ºapte sãptãmâni. între cutezanþã ºi renunþare. desfãºurat la Teatrul Maghiar din Cluj. Deºi Raskolnikovi. De fapt. dupã cum mi se pare firesc sã fie în aceastã posturã dupã o grea ºi delicatã încercare organizatoricã ºi spectacologicã. Au îngurgitat cu poftã spectacole de calitate. O convenþie curajoasã. dar exprimând dimensiuni diferite ale personlitãþii personajului. felii consistente de teatru european. ele reuºesc sã oglindeascã într-un limbaj convingãtor. regia ºi interpretarea aparþin strãlucitului actor Jacques Bourgaux. pregãtit anume pentru tinerii actori de la Teatrul Bulandra. urmând chiar firul acestora. care a prezentat în regim studio dramatizarea romanului Crimã ºi pedeapsã de Dostoievski. Un spectacol de autor axat pe ceea ce critica a numit deja „autopsia lui Raskolnikov”. se poate spune cã au mâncat teatru pe pâine. Aliona. pentru aceastã perioadã. a cãmãtãresei sau chiar spaþiul vizualizat al propriei conºtiinþe în care pãtrund „vocile” sfâºierii eroului între Dumnezeu ºi diavol. în detrimentul firului cronologic. cu o mare cruzime. Cu un termen gazetãresc uzitat. Sunt exploatate teatral scenele cu impact în structurarea dezbaterii de idei. când. Datoritã Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa. Onomastica personajului trimite spre aceastã scindare: rascol înseamnã a se împãrþi. Astfel avem ca decor (Tina Louise Jones) camera de un alb izbitor (a lui Raskolnikov. inocenþa rãnitã. umilinþa. Richard Bovnoczki. Concepþia. subiacent. propunerea regizorului rus e mai puþin o dramatizare cât o problematizare scenicã extrasã din naraþiunea dostoievskianã. între vinã ºi ispãºire). greu de acceptat uneori. ci în faþa întregii suferinþe umane”). Sonia stã de vorbã cu cei trei ca ºi cum ar fi unul singur. vocaþia supraevaluãrii agresive de tip napoleonian. scena îngenuncherii lui Raskolnikov în faþa Soniei („Nu îngenunchez în faþa ta. Multã încântare ºi bunã dispoziþie a adus în rândul spectatorilor din noua salã studio a Teatrului Maghiar reprezentaþia cu Don Quijote a Companiei Azar din Franþa. scena interogatoriului prelungit în care exceleazã Sorin Leoveanu în rolul Anchetatorului puþine. prins în capcana propriilor obsesii în legãturã cu legitimizarea crimei unui virtual „supraom” avant la lettre. fenomenul trezind ºi în alte categorii de oameni aceeaºi poftã. a se rupe. clujenii iubitori ai Thaliei au avut la cinã. Un spectacol complex. în comparaþie cu succesiunea lor din roman. nãscut în Belgia. Pentru exhibarea sfâºierilor de conºtiinþã ale eroului. Dar încadratã în formula teatruluidezbatere ea primeºte coerenþã ºi energie expresivã. scena omorârii calului de cãtre niºte beþivi (amintire din copilãria eroului) ºi scena citirii Învierii lui Lazãr din Biblie. una din capitalele stimate ale teatrului european. sã rãmânã un etalon valoric ºi pe mai departe. în ciuda simplitãþii aparente a limbajului frust. aproape în fiecare searã. de pildã. viu.

accesibil. puncteazã momente din biografia celebrului scriitor. cãci un asemenea recital actoricesc nu vezi în fiecare zi. Oricât ar pãrea de bizar. mi se pare cã înseamnã reevaluare de tip iconoclast ce nu prejudiciazã substanþei simbolului. Dimpotrivã. Lupta dintre sexe reprezentatã prin Vicontele de Valmont ºi Marchiza de Merteuil e susþinutã de doi actori redutabili: Muriel Mayette (de la Comedia Francezã) ºi Francois Chattot. îmbrãcat în haine subþiri. dacã mai era cazul. France) a reuºit sã ne convingã. de fapt e un fel de cinematograf în aer liber pentru maºini (în loc de „o cazematã dupã cel de-al treilea rãzboi mondial”). Pierre Meine. scris pentru doi actori buni”. Julio Cortázar. SUA ºi a mai fost o datã la Cluj în 2005.didactic ºi scenic impresionant. În loc de patul cu baldachin (clujean). suntem invitaþi sã asistãm la un casting pentru câini (unde personajele sunt chiar patrupedele) în vederea obþinerii unui job în activitatea antiteroristã. A ºtiut Tompa Gábor de ce-l invitã. pe care spectatorii clujeni sunt gata oricând sã-i aplaude din nou. Acesta acapareazã de la bun început atenþia. Fãrã îndoialã cã Don Quijote în viziunea ºi interpretarea sa este un succes de public ce nu poate fi tãgãduit. putem spune cã suntem oricând competitivi pe plan european. Toate acestea sunt sugerate printr-o cavalcadã de onomatopee ºi grimase. Jovial ºi agil. De fapt. Elveþia. un discurs teatral atrãgãtor. La concurenþã strânsã cu spectacolul realizat de Tompa Gábor pe scena Teatrului Maghiar din Cluj cu aceeaºi piesã. cred eu. Cu Don Quijote a colindat prin Franþa. gesturi ºi cuvinte. dupã care descinde printre orãtãniile ºi dobitoacele aflate în curtea þãrãneascã din La Mancha sau printre animalele de pe la hanurile din stepa castilianã. ªocant ºi straniu acest discurs-parabolã intitulat Pacea eternã imaginat de Juan Mayoroga ºi pus în scenã de José Luis Gómez la Teatrul La Abadia din Madrid. cântã. Cei trei câini supuºi examenului (José Luis Alcobendas. A mai spune o datã povestea cavalerului tristei figuri. Israel Elejalde) fac un rechizitoriu extrem de acid (nu lipsit de grotesc) realitãþii lumii. Mai puþin reliefatã iese prezenþa – absenþa celorlaþi doi complici. Autori: Matthias Langhoff. mimeazã. Cvartet de Heiner Müller în regia lui Matthias Langhoff (Compagnie Rumpelpumpel. largi ºi încãlþat cu mocasini uºori. Spectacolul reprezintã. un exemplar one man show ce extrage mãrgãritarele mitului european cu mânã sigurã. scena e împãrþitã în douã: o treime impune rigoarea unei sãli clasice de operã cu lojele sale (face legãtura cu „un salon dinaintea revoluþiei franceze”) ºi douã treimi acoperã un fel de maidan unde zace un automobil demodat. Un text dens. vãzutã ºi interpretatã prin prisma lor ca „mondo cane” în expansiune vertiginoasã ºi periculoasã totodatã. dar ºi comice uneori. invocaþi în dialog: Tourvel ºi Cécile Volanges. Cvartet 118 . Langhoff spune despre piesa lui Müller cã „este un text de mare virtuozitate. sare dintr-o parte în alta a scenei. Existã – e drept – ºi reþineri ce nu au acceptat formula excesiv degajatã a limbajului. uºor parodic. credinciosul sãu servitor. În comparaþie cu montarea clujeanã. În ansamblu. cu trufaºã plãcere. Ei deconspirã. ci doar continuatã sub forma unor reuniuni teatrale de talia acesteia. frânturi de replici arhicunoscute ce recompun aventura cavalerului rãtãcitor ºi a lui Sancho Panza. Festivalul s-a bucurat de participarea unor nume prestigioase din lumea teatrului european. un fel de bestiar modern construit eseistic pe marginea dilemelor împrumutate din Kant ºi Pascal este Pacea perpetuã decriptatã scenic într-un spaþiu concentraþionar aproape kafkian de regizorul spectacolului. cu conotaþii muºcãtoare la adresa prezentului convertit în hranã suculentã pentru colþii pregãtiþi sã sfâºie necruþãtor. Privind în ograda noastrã. cea a lui Langhoff beneficiazã de un decor compozit. Ceea ce ºi dovedesc interpreþii pe durata întregului spectacol. Pe un ecran sunt derulate cu repeziciune imagini din istoria umanitãþii. Jocul substituirilor este dus cu eleganþã spre dezvãluirea unor adevãruri crude. aflat în mare formã. cât de jucat este în Europa dramaturgul german. într-o tonalitate simplã ºi comunicativã. evidenþã ce nu mai trebuie demonstratã. strategiile iubirii ºi dorinþei. de prestidigitator exersat. agreabilã. el dialogheazã dezinhibat cu spectatorii. Michel Coquet. trece în pielea lui Cervantes însuºi aflat în detenþie. Pacea perpetuã deºurubat inspirat din monumentalitatea mitului.

cu o pãrere mult prea bunã despre sine. înainte ca ea sã fi avut vreun drept asupra spiritului. Atunci moartea. a unei fiinþe pline de vitalitate. Eu ºtiu însã un lucru: în urechile mele.Midnight Prayer Moartea ca orice moarte ºtie sã facã un singur lucru. Aºa este moartea. unii ne vom bucura întotdeauna de privilegiul. vrea sã adune roadele din durerea. o fire invidioasã. indiferent de cât de mult va îmbãtrâni lumea. o palmã peste faþã din partea morþii însãºi. Iar cu toþii putem fii recunoscãtori pentru avantajul deosebit de-a fi cunoscut o minunatã artistã de jazz. pe care îl reduce la tãcere. nu ºtie sã danseze. fiecare sunet rostit traverseazã aceastã moarte invizibilã. pentru cã ºtie cã nu este mai niciodatã binevenitã. Bineînþeles ea se considerã puternicã. Nu ºtie sã cânte. din lacrimile ºi din golurile sufletelor care au rãmas în urmã. În nedreptatea ei monumentalã vrea sã-ºi etaleze absurda realizarea. pentru cã ea ºtie ºi ea poate impune un singur lucru. care se bagã singurã în seamã atunci când nimeni nu-i acordã atenþie. crede cã a câºtigat. Aceste privilegii ne vor lega mereu de ea. care cu fiecare cuvânt. o încãlcare a regulilor bunului simþ cosmic. cã ne-a lovit dincolo de puterea noastra de a riposta. o frustratã fatã bãtrânã. Moartea. ci ºi impresia unei fiinþe vii. o cântãreaþã ºi o pianistã desãvârºitã. îmbinate toate nu în ultim rând cu o eleganþã de o naturaleþe neobiºnuitã. dacã pe scenã sau acasã în camerele noastre. este cel mai plat ºi mai banal lucru posibil. iar ca sã-ºi demonstreze sieºi propria putere se pune sã le facã oamenilor în ciudã. înainte ca bunul simþ sã-i fi permis vreo miºcare. deºi mulþi s-au aplecat asupra ei. Din depãrtare se aude o voce. de fiecare datã când a urcat pe scenã. în josnicia ei îºi face de cap. de-a fi fãcut cunoºtinþã cu marile piese ale jazzului prin vocea ºi prin personalitatea ei. Moartea. De fiecare datã când am vãzut-o pe scenã ºi cred eu. de forþã. e o voce fericitã ºi ne ºopteºte cã moartea e o falsã. în urechile tuturor rãsunã o voce nemijlocitã. prin intermediul discurilor pãrinþilor noºtri sau poate prin intermediul celor cumpãrate de noi. Cine suntem noi sã contrazicem aceastã minunatã voce? Ana-Maria Tãut 119 . Anca Parghel a lãsat nu doar impresia unei voci ºi a unei personalitãþi muzicale pline de culoare. Indiferent unde am cunoscut-o. o combinaþie unicã de bucurie purã. acum mândrã. Atunci moartea impune absenþe. o prea prefãcutã fiinþã. Moartea Ancãi Parghel a fost o defulare nesimþitã. se pune sã-i împungã cu sãbii ºi ace. Iar acum moartea þanþoºã îºi reclamã meritele hidoase. Anca Parghel a exprimat mereu prin muzica ei o combinaþie rarã. Vocea e veselã. anume o implacabilã absenþã. bucurie copilãreascã ºi de fermã demnitate. nu ºtie sã îi înveþe pe alþii nimic.

) ) ) ) ) Portretul lui Lucian Blaga .Pictorul expresivitatilor . îºi amplificã frenetic zestrea de spirit ascultând chemarea zãrilor ce proteguiesc ºi tezaurizeazã descãtuºãrile ºi ofrandele celor sortiþi sã dãinuiascã în eternitatea vremii. Caz similar creatorilor hrãniþi din seva obârºiilor care sedimenteazã în om vocea gravã a adâncurilor. cursiv. cu siluete de pãsãri aplatizate care se sting sau se avântã în necontenite convulsii. Colorist din stirpea marilor cultivatori de muzicalitate în tonalitãþi rare. tandreþea. determinând izbânda unei energii capabile sã spiritualizeze materia. Nu lipsesc nici insinuãrile metaforice privind armonia. dainuitoare ) ) ) ) ) Negoiþã Lãptoiu De patru decenii viaþa spiritualã a Clujului a asimilat freamãtul fertil ºi substanþial al unui pictor pãstrãtor ºi furnizor de autentic duh românesc într-un timp al mutaþiilor anihilante de identitate naþionalã. iubirea cea farã prihanã. aluzii la intempestive cãderi ori îndrãzneþe traiectorii cãtre înalt. multe consumându-se dramatic.furnizor de referenþial argument spiritual. Mereu compact. Sentimentul cel mai frecvent vehiculat de pictura lui Gavril Gavrilaº este acela al jertfei ºi sacrificiului. Fiecare imagine se desãvârºeºte dupã îndelungi frãmântãri decantãri ale acordurilor ultime. vitalã. cu strãluciri de nestematã. întemeitorul voievodatului moldav. Gavril Gavrilaº (nãscut la 21 aprilie 1939 în satul Piatra din apropierea Nãsãudului) n-a abdicat niciun moment de la exigenþele unor norme profesionale ºi principii morale care l-au pãstrat într-un travaliu constant. eternizeazã dispute definitorii pe sinuoasa curbã a vieþii. coerent. la consolãri ºi reculegeri. Prin explozive verticalizãri ale formelor agitate. O admirabilã forþã a sintezei expresive conduce la o desfãºurare a pasajelor de culoare densã. cum se întâmplã ºi-n tulburãtoarele variante pe tema legendei lui Dragoº desãlecãtorul. 120 aspectul formal îºi precizeazã inteligibil ramificaþiile punctând ori sugerând esenþe ale fundamentului uman: de la strigãt. spre raporturi ºi sonoritãþi care asociazã edificator un robust nerv constructiv cu neliniºtile abstracþiei expresioniste. crispãri ºi neliniºti.

caricatura DORU AXINTE 121 .

apoi a propriilor compoziþii. unde José reprezenta Portugalia.JAZZ CONTEXT Întâiul trio de „jazz românesc cu accent brazilian“ expansiv. reciprocã pe care îl ating aceste Paradoxal. din sfera sambei sau a bossa novei în aceea a “prelucrãrilor” convenþionale pentru trio de jazz cu pian. cei trei muzicieni îºi asumã condiþia de creatori în spiritul libertar ce a fãcut din Brazilia primul creuzet alternativ al jazzului periplanetar. fãrã sã-ºi piardã vreoDecebal Bãdilã datã necesarul simþ al din Portugalia. a supradotãrii artistice cu însuºiri umane pe cale de dispariþie: onestitate. la ora de faþã Decebal Bãdilã reuºeºte sã cânte JAZZ ROMENO COM SOTAQUE BRASILEIRO (Jazz românesc cu accent brazilian. Asimilarea are loc la modul organic. fie în aceea mai propice erei computerelor. exploziv ºi dards (Cole Porter. Discutãm concept inedit pe plaiurile noaaici despre Decebal Bãdilã – stre: transfigurarea unor stan122 muzician înnãscut. Printre ei l-am reîntâlnit pe patriarhul criticii de jazz portugheze. iar nu ca purã exhibare (adeseori minatã de fapt. relativ scurtã. editatã de Pawel Brodowski la Varºovia. când e cazul. iar eu România). care aduce un maturitate creatoare. dar ºi a unui hit precum Satisfaction al formaþiei Rolling Stones – întreg acest patrimoniu – sub semnul solar al brazilianismului muzical! Sã nu se înþeleagã prin aceasta un simplu transfer de ritmuri ºi armonii. Solo-urile lui Andrei sunt fin dar ferm articulate. Miles Davis. organizatã de construcþiei ºi al echilibrului. Perioada de timp. ce nu ºi-au economisit elogiile. Formaþia în cauzã persoanã. petrecutã de Decebal la sursele primare ale oceanului muzical brazilian se vãdeºte a fi fost crucialã. capacitate de comunicare realã. polimorf ºi poliinstrumental – dãruit însã integral ustensilei cu corzi groase ce întreþine – alãturi de percuþie – pulsaþia vitalã a jazzului: contrabasul (fie în varianta sa clasicã. Principala reuºitã constã... a fost fãcutã de cãtre basist în limba þãrii (ºi a fostei colonii – cel mai mare stat latin de pe Glob). un baterist de cursã lungã. amiciþie. jovial ºi jocular. ªi care ºtie sã se dea sonore de dupã 1989 capabile sã la o parte. conform sintagmei pe care miam permis s’o trec pe afiºul de debut al acestui grup în metropola de unde Brazilia ºi-a primit identitatea lingvisticã). în fine. trecem apoi la Vlad Popescu. Cred cã factorul de deja o personalitate bine coeziune îl reprezintã tocmai conturatã. Mai mult: comunicarea cu publicul. Au fost prezenþi ºi diplomaþi cu notabile preocupãri . cu strãlucitoare succesiuni ºi schimbãri de direcþie. a chitareibas). Decebal Bãdilã reprezintã un caz fericit de conciliere. José Duarte (excolegul meu din redacþia legendarei publicaþii universaliste Jazz Forum. în gradul înalt de acceptare narcisism) a talentului individual. în aceeaºi fiinþã. spre areprezinte jazzul românesc ca ºi complementa colegii de grup. quasi-intimiste. de artã colectivã. generozitate. în esenþã componenþi ai grupului ºi-a format idiosincratice. stãpân absolut peste farmecele bateriei ºi – de reþinut – nu doar cele de suprafaþã (zgomotoasã). jovialitate. Un cãtre Institutul Cultural Român pianist pe cât de modest ca din Lisabona. Antônio Carlos Jobim. între piese. Toots Thielemans ºi alþi clasici). fiecare dintre cei trei trei personalitãþi. pe atât de pregnant ca e una dintre puþinele agregãri exprimare. ci ºi de nuanþe profunde. deja emblematice. John Spre finele anului 2008 s’a produs debutul portughez al trioului Joy of Life. Dupã ce Richard Oschanitzky realizase prima “aclimatizare” de bossa nova pe pãmânt românesc. ajunsã la deplina Decebal Bãdilã. integrat într’o acþiune de amploare: întâia Toamnã Muzicalã Româneascã Coltrane. a cãrui ascensiune de la faza de aspirant/student al lui Marius Popp la strãlucirea pirotehnicã de acum – dezlãnþuitã pe toatã întinderea claviaturii – mi se pare uluitoare. pianistul Petre Andrei. Evoluþia celor trei români i-a entuziasmat pe spectatorii veniþi la concert.

Astrud Gilberto (pe atunci. anglo-portugheze. d-na Elzi Martin. Antonio Ramalheira (“doctor jazz de Portugal”). fiindcã Brazilia nu acordã importanþã decât succesului obþinut în afara propriilor frontiere” (din pãcate. încerca sã-l plaseze pe Petre Andrei undeva la intersecþia dintre Errol Garner. fascinaþi de Bossa Nova. The Rolling Stones. participativã. comentariul corespunde pe deplin ºi mentalitãþii româneºti). în consonanþã cu atmosfera de confruntãri politice în care se scufundã þara. dar pânã la urmã a cãzut de acord cu mine cã valoarea celor trei jazzmeni constã tocmai în depãºirea imitaþiilor sterile ºi în crearea unei atmosfere proaspete în cadrul unor forme deja consolidate. muncitori. Din perspectiva actualã pare neplauzibil. tocmai când B. dupã o perioadã de haos politicoeconomic.M. reorientatã spre favele. antropologul Daniel Silva Perdigão. Proxima generaþie a MPB îºi afirmã noii profeþi: Caetano Veloso. Chico Buarque. aflaþi pe atunci la apogeul popularitãþii. Tom Jobim ºi Sérgio Mendes se vor stabili la New York. criticul literar Fernando Couto e Santos. João Gilberto. 123 . însã realitatea este cã single-ul The Girl from Ipanema ºi albumul Stan Getz and Jo ão Gilberto au cucerit categoriile de „cel mai bun cântec” ºi „cel mai bun album” ale premiilor Grammy ediþia 1964. la acea datã. Oscar Castro Neves. dl. pentru ca patria sã-i recunoascã pe deplin valoarea. Virgil Mihaiu Bossa Nova: tânara la 50 de ani (III) A fost necesar ca Bossa Nova sã fie consacratã prin istoricul concert þinut la Carnegie Hall din New York. soþia lui João) devine primadonna Bossa Novei. În fapt. Aceasta va fi denunþatã ca sub-jazz. Menescal. bebop ºi batuque afro. asemenea altor jazz-fani. pescari. ataºatul cultural al ambasadei Luxemburgului. Stilul se generalizeazã.filojazzistice. În 1964 – pe când Brazilia. þãrani. Jaime Saraiva. editor al revistei O Brasileirinho. Zeljko Vukosav. depãºind muzicieni precum The Beatles. Noua MPB se vrea combativã. Oscar Peterson ºi McCoy Tyner. consulul României la Lisabona. acasã la ea începe sã fie conAstrud Gilberto testatã. Multã lume bunã – dl. Stanislas Myck. Sérgio Mendes au facut ca Bossa Nova sã germineze pe Glob. nu neapãrat datoritã unei înzestrãri vocale ieºite din comun. Gerry Mulligan sau Bill Evans. Arhitectul Manuel Sampaio Taborda. Danislav Jeraj… Cu toþii. În mod bizar. jazz. salvatoare a artiºtilor populari marginalizaþi de cãtre Bossa Nova.N. dl. Maria João Coutinho. ) ) ) ) ) ) ) V. piesele ei vor avea adeseori texte bilingve. în 1962. cãci giganþi precum Miles Davis. Dupã triumful lor la istoricul ºi haoticul concert de la Carnegie Hall. coordonator al Asociaþiei Jurnaliºtilor Strãini acreditaþi la Lisabona. începuserã sã înregistreze piese din noul repertoriu ºi sã-i invite ca parteneri pe muzicienii brazilieni. comentând elogios spectacolul la care au asistat. Lyra. ambasadorul Croaþiei în Portugalia. Gilberto Gil pledeazã pentru o muzicã angajatã. marii jazzmeni americani îi descoperiserã deja farmecul. cât fiindcã era printre puþinii din anturaj capabili sã cânte în englezã. Tom Jobim. politizatã. Stan Getz. Nu mai existã climat pentru o muzicã fragilã ºi subtilã precum Bossa Nova. contopind elemente de samba cu swing. Frank Sinatra ºi Elvis Presley. aflat în serviciul imperialismului cultural american… Numai cã. precum dl. expandeazã spre toate azimuturile. Carlos Lyra explicã: „Bossa Nova a atins momentul ei culminant prin concertul de la Carnegie Hall. Ricardo Castro. Un gen emi-namente brazilian. se scufundã pentru 21 de ani în tenebrele dictaturii militare – Bossa Nova cunoaºte consacrarea în USA.

fotbal. MARIA JOAO. nr. nr.B. nr. Simplu crez sau ieºirea din monologul zilnic. 11-12. nr. BALOTESCU. nr. 2-3. nr. NICOLAE. Scrisori deschise. MAN. 5-6. DORU GEORGE. ªTEFAN. Haute couture. Pedagogica Conferinþelor. 4. Argoul deþinuþilor. HÃULICÃ. Scepticul sociabilizat. 2-3.în descendenþa ªcolii Ardelene. poezie. Terorism literar. Despre dor la Lucian Blaga. GEORGE. 30 de ani de la întronare. IULIA. CÃMPAN. nr. BOBÃILÃ. nr. MIHAI. nr. 5-6. nr. écriture ºi ce nu este literatura. CORDOª SANDA. PETRE. nr. BRAGA. ANDRADA. Vise. nr. nr. STUDII. 7. BURLACU. nr. nr.1 DAMIAN. ANDREEA. CÃLIN.. Douãmiismul. ANCA. 10. nr. nr. 7. nr. Minunata poveste a unei pasiuni fatale. CONKAN. 2-3 . nr. nr. JUCA. Introducere în postsuprarealism. dupã douãzeci de ani. LEO. BUICIUC. BOGDAN. IRINA. CORIN. nr. 5-6. Poarta spre sufletul omenesc. Macrea ºi ºcoala lingvisticã clujeanã. 1. 8-9. CUBLEªAN. 8-9. 8-9. nr. Teixeira de Pascoaes ºi Mircea Eliade. Din toate . 4. Exilul ca formã de supravieþuire.1 CRISTEA. 5-6. Teoria baladei ºi politica mitului la Cercul Literar de la Sibiu. CONSTANTIN. nr. nr. Resemnarea sau pioºenia ca virtute. FLORINA. Lucrãri în verde sau lumea din partea poeticã. O istorie a intelectualului român în secolul XX. 2-3. Ion Agârbiceanu ºi Marea Unire. Sîrbu. FERNANDO. Traduceri performante în limba spaniolã. Eugène Ionesco ºi universul teatral pur. Batista Fridei. 5-6. Domeniile domnului Cotuþiu. Ambiguitatea la temelia lumii contemporane: Kenzaburo Oe. 8-9. Bacovia ºi dispozitivul Young. 11-12. HAÞIEGAN. IGNA. 8-9. Agostinho da Silva ºi Lucian Blaga. O melancolie de “sori brumaþi”. 8-9. nr. nr. nr. 7. Portugalia în orizontul stilistic al lui Lucian Blaga. PORTRETE ACHIM. nr. nr. MANILICI. 1. RAUL. ION. printre ardeleni. Lumea ca notã de subsol. Monica Lovinescu. nr. Ne îndreptãm cãtre un “Auschwitz al animalelor?”. 8-9. Nae Antonescu. Aicea.. Imaginea celuilalt. RUXANDRA. Freud ºi cocaina. 5-6. nr. DIACONESCU. nr. Zãpada mieilor. Femininul japonez între mit ºi realitate. o gãselniþã criticã. Proiecþii fantasmatice ºi ideologice în Evul Mediu ºi Renaºtere. 8-9. nr. nr. ANCA. Teoria metaforei blagiene într-o perspectivã lusofonã. Ion Agârbiceanu . AL. 5-6. nr. EUGENIA. 2-3. 2-3. 2-3. CÃPUªAN. Portret de familie cu doisprezece poeþi. Scriitura în serpentinã. nr. recuperînd.CUPRINSUL REVISTEI PE ANUL 2008 ARTICOLE. 8-9. FRENÞIU. MARIA. BUZAªI. BÃCIOIU. Inventînd. COUTHINO. MARIUS. Dupã-amiaza unui Batman. nr. MAREª. nr. IACOB. BALOTESCU. nr. nr. nr. nr. Spirite critice ºi europene. nr. nr. I. Papa Ioan Paul al II-lea. Lucian Blaga diplomatul. Despre verbul întrupat în destin. 7. Viaþã. SIMINA. nr 11-12. FLORIN. nr. 2-3. 5-6. MARIA DE ROSARIO. 5-6. HULUBAN.. 8-9. nr. COUTO E SANTOS. VASILE. nr. D. nr. Libertatea de a trãi vieþi captive. 2-3. DIANA. Ion D. DRÃGOI. 11-12. Traumã ºi istorie. nr. nr. GEORGESCU. nr. CONSTANTIN. Maxim Dumitraº. 8-9. Obscenitatea publicã. 2-3. RODICA. IANCU. Un poet al entropiei. 11-12. Neodihnita iubire. 5-6. 10. DRAGU. 11-12. Mori Ôgai. nr 11-12. 2-3. 8-9. 11-12. GIRAO RIBEIRO DOS SANTOS. 7. nr. MAGLIOCCO. MANEA. OLEG. NORMAN. 10. MICHEL. În concediu (din caietul roz monocromo). MANASIA. FÃTU-TUTOVEANU. BARBU. 8-9. BULARCA. nr. Marcel Munteanu. nr. LETIÞIA. VICTOR. 5-6. 5-6. 5-6. Despre nevoia sincreticului în postmodernitatea artisticã. nr. SIMION DORU. 8-9. MARTIN. Un crepuscular uitat: Guida Gozzano. 7. CREÞU. DAN. de Akira Kurosava. nr. O privire lusitanã asupra operei lui Lucian Blaga (traducere Roxana Rîpeanu). 2-3. 11-12. 1. Tur(n) Babel românesc în librãrii. Nu întîmplãtor. ANDREI ALEXANDRU. Românii ºi 124 documentarul. nr. nr. Izbirea de poezie. nr. nr. 10. Literatura românã la poarta globalizãrii. nr. nr. nr. 11-12. nr. 8-9. Combinaþiile lui Woland. 7. nr. Gan (Gâsca sãlbaticã). Latenþe. nr. Vocea arhetipalã a Europei libere. BUTNARU. nr. 7. nr. ªTEFAN. nr.4. ESEURI.. Prima tezã de doctorat. LIVIA. BOJOGA. GARAZ. Cãrþi nescrise. ADAMEK. 11-12. BULAT. O capodoperã uitatã?. nr. Glose la o perifrazã. Istoria secretã a literaturii române. Corespondenþa unui pedagog blãjean. CESEREANU. GIOVANNI. 2-3. ZORIN. CODRUÞA. RUXANDRA. VLADIMIR. 10. nr.

TITU. Elegii comunicate.1. 8-9. nr. nr. “Autorul hãrãzit supraveghind fiecare cuvânt”. De la istorii la microistorii ºi mituri.4. “Ucigaºii de bãtrâni” sau cum se cuminþeºte o generaþie. 2-3. SAVA. GRIGORE. ALEXANDRU.7. 1. nr. Harold Bloom ºi sfârºitul Canonului. ZSUZSA. FELIX. Modelul Blaga ºi poeþii postblagieni. PORUMB. nr. Generaþia 2000 . 5-6. nr. 7. ROGNEANU. nr. 7. Irina Petraº sau bucuria lecturii. 1112. Scriitorul pe divan. 2-3. Critica ºi feþele poeziei. IOAN. 7. NEAMÞU. O disculpare care nu disculpã. Dacã ar fi sã potrivesc. 8-9. VIDRUÞIU. Jurnalul formãrii conºtiinþei europene. 8-9. nr. Geo Bogza . nr. Noi cãrþi pe masã. LAVINIA. 8-9. nr. 1 VASILIU. nr. 1.4. 1. Discursul autobiografic ºi ficþiunea eului (Trupul ºtie mai mult). Germanistica ºi comparatistica. 70 de ani de cînd Blaga atingea apogeul carierii diplomatice. HORIA. 10. GELU. Un festin cultural. TURCAN. Desai la puterea a doua. Motanul ºi dictatorul. “Contraatacul necesar”. BOGDAN. Poezia lui Dimitrie Stelaru. Restituirile zaciene. nr. SCARLAT. 23. nr. 5-6. Eugen Simion într-un Jurnal parizian. O enciclopedie ca un roman. Monica Lovinescu: trei gînduri. nr. Cine nu se teme de antologii? O provocare a romanului românesc. anomalii ºi doftorii. 2-3. SELYEM. TEODOR. Geo Bogza sau însemnele realului. 8-9. nr. Un clasicizant: Vasile Sav. nr. Nicolae Manolescu. MIHÃILESCU. Soluþia sintezei. EMIL PETRU. 8-9. nr. Un poet “orfic”: Nicolae Diaconu. SILVIA. Hiperdemocraþie ºi non-culturã. Poezia lui Horia Bãdescu. nr. Semnificaþiile exilului la Mircea Eliade. MUDURE. nr. “Formele vii” ale teatrului. Salonul de carte de la Paris. 11-12. MIHAELA. nr. nr. 10. Suferinþa la Cioran. Lumina de august. 8-9. Fierberi ºi învolburãri blãjene. nr.nr. nr. 89. ªTEFAN. 11-12. 56. IOAN. nr. nr. 2008. POPESCU. 2-3. 5-6.nr. Microbi pe pieliþa politicii. Portugalia în «La curþile dorului». SALVAN. 11-12. nr. nr. ÞION. O ecuaþie cu douã necunoscute Scrierea posibilitãºii în Harmonia Caelestis de Péter Esterházy (traducere de Dóra Rus-Fodor). nr. 10. nr. 10. ROGOJINÃ. nr. 11-12. Mutaþia valorilor pornografice sau Lungul drum al pornografiei cãtre literatura eroticã. SIMUÞ. 2-3. nr. Scrisul. nr. De la Planeta mediocrilor la Iepurii nu mor. Norman Manea: o lecturã dialogicã. ANA-MARIA. nr. nr. nr. nr. ODÃGESCU.1. nr. NICOLAU. Colecþia de cãrþi de vizitã. Introducere în postsuprarealism. nr. AUREL. 5-6. De la capãtul Apocalipsului în Abisul dumnezeirii. nr. Literatura germanã sub lupa lui Nicolae Balotã. RAÞIU. Profesorul Nicolae Lascu. CAMIL. nr. Studiu de patologie argoticã. ELEONORA. Interferenþe literare. nr. nr. Poetul de foarte departe. 4. Cîteva mituri din Nord (în tãlmãcirea lui George Vulturescu). 5-6. 5-6. MIHAIU. Cioran între Cervantes ºi Caragiale. nr. POP. 89. Alexandr Soljeniþîn in memoriam. 10. CARMEN. NICOLAE. Manifest sau nu (I). 2-3. 11-12. Cum simt scriitorii. nr. nr.simptome. Anotimpul din colivia poemului. nr. 7. NICOLAE. MIHAELA. Dosarul procesului lemenian. nr.direcþiile ºi panoramic. Literatura de vitrinã. 8-9. nr. Dupã Portugalia: une descente aux Enfers. POPA. Tãcerile lui Eustaþiu Gregorian. NENCIULESCU.pãcate ºi virtuþi. 11-12. nr. TÃMAª. O ediþie din obsedantul deceniu. 125 . nr. 7. 2-3. SIMONA-MARIA. nr. FLORIN. nr. nr. “Strãinãtatea” prin ochii unui intelectual din Est. La despãrþire. 7. LAURA. nr. MONICA. 5-6. 5-6. îngerii ºi amurgul vieþii. Literatura românã contemporanã . nr. 2-3. nr. Eminescu. 2-3. LUIZA. TÃUT. nr. 2-3. 7. Soarta cãrþilor. nr. 1. nr. MUNTEAN. Scurt popas în trecutul confesional românesc al Transilvaniei. CRISTINA. 5-6. 11-12. nr. nr. Din toate direcþiile ºi panoramic. nr.4. nr. MITRICIOAIE. PECICAN. DORU. Gellu Naum ºi “experimentul poetic”. POP. reporter în Þara de piatrã. “Vedeniile” lui Gheorghe Sãsãrman. Misiune eºuatã: Eonul marelui desant. nr. nr. nr. 4. POPESCU. MUREªANU. Manifest sau nu (II). ION. nr. Catedrale.100. Nimic nou sub Apollo. nr. POP-CURªEU. 11-12. TANCO.4. nr. Editura Fabulator. 7. cãrþi ºi oameni. FLORIN. 1. nr. OVIDIU. Interbelicul din Terebeºti. URSA. nr. Singurãtatea criticului. nr. 2-3. 5-6. 2-3. RÃU. nr. 8-9. nr 7. “Oraºul cu o sutã de turnuri”. Poesia Rumana o antologie de Omar Lara. Glose la poezia lui Ion Vãdan. MUªLEA. 7. OPRIÞÃ. 5-6. Ianuarie. nr. MARIUS. Litera de argint. nr. Nichita la Veneþia. nr. 7. nr 11-12. 4. nr. 4. 10. ADRIAN. 8-9. nr. nr. 5-6.4. nr. Urîtul ºi estetica. nr. 2-3. O (carte) document (despre) Blaga în Portugalia.10. MIRCEA. nr. nr. nr. nr. nr. nr. 7. VIRGIL. nr 11-12. Mentalitatea balcanicã ºi Alexis Zorba. 8-9. 4. Traian ªtef în micul teatru al lumii. 8-9. 10. ANDREI. nr. Muºtele din budincã. POP. ADRIAN. MIRCEA. OLGA. Ipoteºti. În dulcele stil al lui Dan Brown. De la nonsens la definiþie a omului. Geo Bogza. Vieþi în limba românã.

Logica feedback-ului ºi eul fãrã însuºiri. 4.5-6. nr. BÃLTEANU. Un meritoriu elogiu adus italienisticii. Manual de recunoaºtere a spaimei. RUXANDRA. 5-6. Nãstruºnice speculaþii. Despre A. Teroarea literarã. Germanitatea ºi Literele române. BUZAªI. Simbolistica privirii. “Eroii lor” versus “eroii noºtri”. nr. Canada proprie. De la proza poematicã la proza fantasticã. DORU. Îngheþul ºi dezgheþul artistic al comunismului. 8-9. 5-6. nr. nr. 1. 4. OVIDIU. ANA-MARIA. 8-9. Un buildungsroman contemporan. 1. 7. nr. 1. Poezia lui ªtefan Manasia. 126 JUCA. nr. CONSTANTIN. resursele romanului ardelenesc. nr. Textualismul (ne)ortodox. RECENZII ***. ªTEFAN. ODÃGESCU.o perspectivã postmodernã. nr. Doi migratori ai scriiturii: Panait Istrati ºi Felicia Mihali. istoria unei partituri literare. Frosa ºi lumea ei. FLORINA. 11-12. Riscul în culturã. nr. Sebastian pe înþelesul tuturor. 2-3. 2-3. Un Babel îmblînzit. 4. HiFi poetry. nr. 5-6. 5-6. 4. nr. nr. Cum s-a nãscut legenda lui Eminescu pânã la 1900. nr. nr. nr. nr. nr. CREÞU. 15 noiembrie 1987 . 5-6. MINIATURI. nr. CESEREANU. Noi geografii culturale. Bun simþ. Doctor Honorius Causa: Matei Cãlinescu ºi Marco Cugno. Între douã zãri. 1. 5-6. nr. ALEXANDRU. 11-12. DORU. Gustul aromat al începutului. nr. RADU. studii. 2-3. Un curs universitar de retoricã. SONIA-DORIS. MARIAN. Romanul care literaturizeazã realitatea. CRISTINA. ROGOJINÃ. ADRIAN. Baconski sau ce urmeazã dupã iarnã. nr. nr. nr. Eminescu ºi conservatorismul. 8-9. 5-6. 4. 8-9. VIGHI. VALENTIN. Canþonierul transilvan. “Eseuri monografice”.mãrturii. BOGDAN. LAVINIA. VÃLIMÃREANU. SUZANA. un concept împotriva locurilor comune. VIRGILIU. Cultul eroilor. Patru eseuri despre putere. 7. PECICAN. 11-12. nr. Lectura inversã. Scene din viaþa unui roman. nr. 1. ALEXANDRU. 5-6. 8-9. RUXANDRA. POP. Oameni obosiþi. Filosofia în pijama. nr. nr. VICTOR. Relansare economicã prin literaturã . VASILE. nr. nr. O nouã esteticã. nr. O reconstituire a identitãþii din cioburi de memorie. nr. nr. O publicaþie. nr. nr. Obsesiv ºi contradictoriu. nr. 10. Romanele vieþii lui Radu Aldulescu. Un volum atipic de poezie. nr. Presse-Papiers. 5-6. IOAN. TODERICI. nr. POP. DIACONU. 5-6. documente. VINÞELER. nr. BUICIUC. BULARCA. ANDRAª. nr. Devis Grebu. Existenþã ºi percepþie. 4. 11-12. “Scriitorii tineri. Ultima melancolizare kaki. LUNGU. MAN. nr. TAªCU. nr. nr. Însinguraþi în tãcere. 8-9. 5-6. nr. T. 5-6. nr. 8-9. În afara scriiturii. 1. Ultima generaþie. România externalizatã. Cînd îþi cîrpeºti destinul. nr. 2-3. 10. 8-9. CONKAN. ION. Epicul fascinant al criticii. POP-CURªEU. 5-6. nr. nr. CRISTINA. nr. 8-9. nr. nr. BOGDAN. Norman Manea la Cluj. ZOTTA ALEXANDRU. nr. Vitalitate ºi pitoresc în poveºtile de la Bologa. Despre utilitatea practicã a cãrþilor masive ºi cartonate. Jocul de ºah cu moartea. Mãtuºa Julia ºi condeierul. 11-12. nr. 10. Abisurile oglindirii. 1. nr. 1112. Un editor de notat. nr. nr. 10. Omul negru. PETRU. E. Jumãtate de om fãrã jumãtate de iepure ºchiop. Milõs Crnjanski ºi “versul liber”. 10. 4. 8-9. Zarurile contelui Sebastian. ALEX. 5-6. Capetele curcubeului. SEMNALÃRI. 8-9. CUBLEªAN. Ospiciile lui Nichita Danilov. nr. 1. DANIEL. MARIA. Salatã literarã . ALEXANDRA. nr. 5-6.. BOARIU. 1. 2-3. nr. 2-3. nr. POP-CURªEU. nr. nr. ONUFRIE. nr. ÞION. nr. Despre teatrul dada. 2-3. nr. VIDRUÞIU. Mãtuºa Julia ºi condeierul. Cochetãrii ºi inovaþii istorice-literare. 2-3. Argumentul lui Patapievici. nr. nr. nr. 5-6. 2-3. POANTÃ. 8-9. Un poet al expresiei concentrate. 2-3. nr. 2-3. 2-3. Despre moarte ºi alþi demoni.. nr. OLGA. Flaubert pe Someº. MILOª. nr. 2-3. FLOREA. 8-9. nr. MARIAMAGDALENA. Ambiþie ºi provocare. R. Izvoarele rãscoalei lui Horea. JURCAN. nr. nr. 11-12. 10. nr. nr. 11-12. nr. Metafizicã detectivã. Amintiri din epoca de gheaþã. 5-6. nr. CRONICÃ LITERARÃ ªI CRITICÃ BARBU. 11-12. al doilea val. nr. GOLDIª. nr.mod de abordare. VOIA. Reflecþii critice despre unele dicþionare americane. 5-6. Lucian Blaga Homo Europaeus. Volumul reîntoarcerii. Lupeni 1977: “Cum a fost posibil?”. TÃUT. nr. 10. nr. nr. Fasciculul 4. 4. Adicã noi?” întreabã Andrei Terian. ELA. 7. Computerele totalitãþii între bricolaj ºi inginerie. VIORICA. 4. 1112.7. Unde se duc personajele dupã ce închizi cartea?. MARIUS. VIRASTÃU. Thomas Mann. nr. nr. 11-12. REDACÞIA. nr. Generaþia Ozone din literatura românã. ANISIE. 2-3. O dreaptã apreciere. nr. 11-12. De la bucãtãrie la bibliotecã. IOAN. nr. 2-3. . nr. 4. Eclecticism ºi manierism. ALEX.

extras din volumul Marchant de marbre (Negustor de marmurã). nr. Rody . nr. 5-6. gunoiºtea din afara oraºului. traducere Aurel Rãu. NAMUR. traducere de Aurel Rãu. Cãþeluºa moartã. Cântecel. Crépuscule marine. IGNA. 5-6. RÃU. nr. Ex-voto în stil spaniol. trup clonat/ cap tãiat ºi vanadiu. Ce ierburi fi-vom. nr. MARIANGELA. Un poem pe care l-au bãut pãsãrile. nr. nr. PAUL. Gorman. Decembrie. GUSTAVE. TUDOR. Le petit prince. Nume. 5-6. Navigatorul singuratic. Suitã de romanþe (VI). nr. nr.Mesaj într-o sticlã.. Estoril. traducere de Aurel Rãu. nr. DRÃGAN. pietrele negre din marea moartã sunt toate ale mele. EUGENIU. 5-6. nu te umbri. GRIGORE. nr. Autoportret. traducere de Ioan Radin Peianov. leac de ipocrizie. CASSIAN MARIA.. Aveþi dreptul. 1112. DAN. IOLANDA. MIHAIU. Tãcerea aºa tãcutã ºi reginã. La o absentã. Fluviu. Visul. Extaz. 8-9. HULUBAN. Sînt ameþitoare. Vom lenevi pe terasele cafenelelor. Doamna Gruºa de lîngã staþia de betoane. 5-6. nr. Golem. nr.. 8-9. IOLANDA. nr. The big issue. nr. NUªFELEAN. ªi: Parcã desprinzându-se. 5-6. 4. VICTOR. Rigor mortis. nr.. POEZIE TRADUSÃ AYGHI. nr. nr. RAUL.. Ploaia. Magi ºi stea. nr. 4. traducere de Aurel Rãu. 1. Despre poezie ºi (lipsa ei de) gratuitate. nr. 5-6. doar pânã la clãtinare. Inscripþie. Fericirile. nr. 8-9. 11-12. Poeme. 10. nr. ªTEFAN. nr. 1. Autoportret sau arheologie (delirionistã?) a unui trup. Jurnal portughez. Ouã roºii. Poeme. Mielul Cuvântului promis. Rococojaponez. MICHEL. traducere de Aurel Rãu. nr. 4. FURTUNÃ. nr. 11-12. MIHAELA. URSA. Viaþa. Poeme în prozã. Coda. 8-9. Avatarurile politichiei. 11-12. când vei pleca în lume sã-þi scrii povestea. PAUL. Stihia feminitãþii ºi platitudinea eroismului masculin. 8-9. Ranã. Iubitul Toarem. nr. GHENNADI. Supravieþuire. LIVIA. nu te pierde. 2-3. BLAGA. DE NOAILLES. YVES. QUILLARD. 10. pilda bunului frate. AGOSTINHO. traducere de Aurel Rãu. Carele rãsturnându-se. 8-9. 2-3. nr. MARIUS. Noi ºi pãmântul. Zilnicãrii: Ea. nr. De te fabula narratur. nr. traducere de Aurel Rãu. MAREª. GIOVANNI. Poeme. TRISTAN. MIRCEA IOAN. BUCUR. 8-9. DE MARIA. 5-6. nr. Mélancolie. ANGELA. nr. ALEXANDRAEMILIA. Voi pãrãsi-n curînd acest pãmînt. VIRGIL. traducere de Rodica Baconsky. 5-6. HANCER. nr. IOVANOVIC DANILOV. RADU. ROXANA. Dor de sud. ESPRIU. 5-6. RADU. nr. Început de april. nr. 7. nr. 1. Mes primeiro poema para voce. NICOLAE. 5-6. SCARLAT. nr. nr. traducere de Martha Izsak. eterne. De ce are omul dinþi. PETRUªCÃ. POEZIE ROMÂNEASCÃ BELDEANU. Teodora de la Sihla. noaptea. Pasãrea. nr. MUREªEANU. mestre e monje (Matelot. Poem pentru Laura. 5-6. CORBIERE. PORUMB. nr. 2-3. De la capãt. Drumul spre Emaus. duc o viaþã sinistrã. Înaltã e liniºtea. Acuarelã. CASIMCEA. nr. MARCEL.. 7. AIDA. ALEXANDRU. picãturi de ploaie. AUREL. nr. FLORE. nr. Marujo. traducere de Leo Butnaru. Eu nu pot. 5-6. Poeme inedite. traducere de Simona-Grazia Dima. 4. LEO. În aºteptarea prietenului. traducere de Aurel Rãu. VASILE. nr. dincolo de dincolo. Cum grano salis. nr. OLIMPIU. 10. Mai frumoasã eºti. JURCAN. nr. nr.. BOGDAN. Nu se aratã. ODÃGESCU. PROZÃ ROMÂNEASCÃ BOB. Semne. STUART. BOB. 8-9. GUY MARICA.. VIORICA. Gorunul. Douãzeci ºi ceva de garduri. Mielul primãverii. nr. JORIS-KARL. BUTNARU. IONESCU. Rondel. nr. tataie. Un simplu schimb de luminã. Semn. Coarda îngerilor. TZONE. CÂRNECI. 1. 7. NISTOR. ªi boteaz-o cu moarte. MARTIN. CLAUDEL. Destul de tãrziu. traducere de Simona-Grazia Dima. Rama. 11-12. nr. SALVADOR. nr. nr. SPIRIDON. PIERRE. traducere de Maria João Coutinho. PAVNOTESCU. Côte du soleil. 1. joi. poruncã. 2-3. ION. 7. MATHIEU.. dascãl ºi cãlugãr). KAHN. Împotriva materiei. MAGLIOCCO. Flori de alun. HOREA. 11-12. Mare. nr. ca aventurã continuã. 1. Prin visul grãdinii. O casã mare. POP. Rãsãrit în munþi de soare. Niciodatã pânã la istovire. 2-3. nr. Deformãri terestre. NICOLAE. Vindecare. 11-12. nr. Aplecânduse cãtre dalii. AUREL. LUCIAN. DRAGAN. 2-3. RÃCHIÞEANU. Andante. 127 . durerea. MINERVA. cronicile inorogului. Jop pe oct. TEOFIL. 10. nr. CONKAN. CHIRA. ANNA. DA SILVA. 8-9. 5-6. Un artist al lecturii. 5-6. nr. nr. À une passante.Despre mentalitãþi în orizontul antropologiei culturale. nr. HUYSMANS. licorna. 5-6. Brise Atlantique. FELEA. Lovitura mea sã fiu. 10. RÃU. MERRILL.

FELIX.. 2-3. nr. univ. 11-12. 2007. HOREA. nr. nr. Bossa Nova: tânãrã la 50 de ani (II). Experimentînd jazz-poetry. 2-3. Viena ºi Stockholm. ADRIAN.R. nr. 4. JELA. nr. nr. nr. nr. Mircea Bârsan. 7. nr. Ciorovãialã pentru arta modernã. nr. MÃRTURII. SARVARI. MESE ROTUNDE. Elixirul tinereþii. nr. Sever Pop Giandomenica Serra. DOINA. Jurnal cu Elada moartã ºi vie. CRISTIAN. CHIHANÃ. nr. PERDIGÃO. CÃLÃTORIE CESEREANU. 2-3. Festivalul de muzicã veche. premiul Nobel ºi caractere. Prins între douã lumi ºi douã istorii. 10. MIA. pb. 5-6. 5-6. 11-12 PORUMB. nr. nr. HOTEA-FERNEZAN. nr. CESEREANU. Etno Jazz. ªTEFAN. FILM ªI MUZICÃ BREAZ. nr. I. 1. 8-9. Interviu cu Norman Manea. 1. 11-12. Cehov. Jurnal italian într-un picior. 8-9. FLORIAN DORU. nr. HOREA. nr. 8-9. EUGENIA. 8-9. nr. nr. Miriam Cuibus. RAÞIU. nr. GABRIEL. RUXANDRA. nr. 2-3. CETEA. nr. nr. univ. De vorbã cu prof. 2006. dr. nr.mai în formã ca oricînd. ADRIAN. nr. Societatea de vînãtoare. O disputã familialã. 8-9. MARCU. Beowulf sau din epoca medievalã la tehnologia digitalã. nr 11-12. 7. SÂRBU într-un dosar de acþiune informativã. DOINA. nr. nr. nr. pe teme lippatiene. 11-12. nr. Caricaturi. 4. nr.C. Festival Chiºinãu. GOZZANO. Ahmad Jamal la Lisabona . nr. Cornel Rãileanu. 11-12. TEOC. ATTILA. nr. GABRIELA. FLAVIA. 11-12. Coflei. RUXANDRA. P.NICOLAU. nr. 7. GUIDO. 11-12. 5-6. nr. nr. 5-6. Gianni Schicchi de Giacomo Puccini la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. DAMASCHIN. nr. 2-3. Viaþa ca pauzã (Aºchii de jurnal I). FRANZ. nr. nr. Bossa Nova: tânãrã la 50 de ani (I). 7. nr. ÎnceputulL’inizio. DAN/ RÃCÃTÃIANU. D. traducere de ªtefan Damian. POPESCU. nr. 7. 8-9.1. Jurnal (1987-1988). nr. 10. PLASTICÃ BRATU. Avînt jazzistic la I. traducere de Dan Floriþa-Seracin. PORUMB. INTERVIURI ***. Rosita. RUªTI. Desene. Dialog cu Monica Lovinescu. Tãrãmînul inspiraþiei lui Alexandru Bãlãnescu. 89. nr. Scrisoarea lui Radu. Intelectuali români în corespondenþã cu Giandomenico Serra. O Poveste de iarnã în plinã varã. “Kronos quartet”. 11-12. interviu cu acad. MIHAIU. nr. EMIL. 7. T. nr. ANCHETE. BARBU. IONESCU. Tunelul timpului. Regele Lear. 2-3. CORESPONDENÞE LASCU. TUDOR. traducere de Maria João Coutinho ºi Simion Doru Cristea. 5-6. Un studiu vizual al dialecticii privirii. 11-12. 8-9. Din vina soarelui. DANIEL SILVA. Cuprins realizat de Marius Conkan ºi Lavinia Rogojinã 128 . Surorile lui Cehov în varianta Tompa Gábor. Unchiul Vanea de A. Sub umbrela meditaþiei. Ion ªeuleanu. Legenda lui Namaroi.Jurnal din Capadocia. FELEA. 4. ADRIAN. nr. DAIKO. ªORBAN. DAN. nr. 5-6. Hot-clube de portugal a strîns 60 de primãveri. Interviu cu Norman Manea. TIHAN. VARIA. PROZÃ TRADUSÃ COUTO. Dialog cu Marta Petreu. CIOSU. Gabriel ªtrempel. 4. nr. nr 8-9. ÞION. FLORINA. Parma dintotdeauna. Viaþa ca pauzã (Aºchii de jurnal II). 5-6. Caricaturi. nr. VASILE. ÞION. Gradul zero al întîlnirii Henri Jacquier/ Roland Barthes. De vorbã cu prof. 7. omul lui Dumnezeu?”. ELENA MARIA. CONSTANTIN. Dramele prezentului Cenuºa de piatrã. TITU. PAGINI DE JURNAL. Caricaturi. 4. De vorbã cu prof. G. CRONICÃ DE TEATRU. 8-9. cultura româneascã în vizor (o recapitulare). 1. Despre literatura românã. Gruiþã. Drumul spre luminã. VIRGIL. AUREL. Jurnal de tinereþe (1941-1942). nr. nr. VOICA. VICTOR. 10. “Ai mîncat. Totó merù. Învingãtorul. 11-12. 8-9. 2-3. nr. 11-12. nr. În veci amin. 10. nr. nr. 2-3. ROSTAª. VIORICA/ DAMIAN. MIHAI. RÃU. nr. WERFEL. 11-12. nr. nr. traducere din portughezã de Anca Doina MiluVaidesegan. 2-3. Pãmîntul frumoºilor cai . DOINA. Caricatura de presã. O fastã întâlnire peste spaþiu ºi timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->