Sunteți pe pagina 1din 132

Disciplina: CONTABILITATE

GRILE: Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare

Disciplina: CONTABILITATE
Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare

1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta în


standardul IAS 2 „Stocuri”:
a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila;
b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta;
c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;

Raspuns corect: a)
Conform par. 6 din IAS 2 „Stocuri” acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre
cost si valoarea realizabila neta.

2. În care din urmatoarele cazuri nu se înregistreaza un venit din vânzarea marfurilor, în


conformitate cu norma IAS 18 “Venituri din activitati curente”?
a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului;
b) vânzatorul ramâne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze
privind garantia;
c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar înca nu s-
a încasat contravaloarea marfurilor;

Raspuns corect: b)
Conform par 16.a) din IAS 18: „daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente
proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple:
atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de
prevederile garantiilor normale ”.

3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o întreprindere


industriala, în sensul normei IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si
modificari ale politicilor contabile”?
a) amenzile platite catre administratia fiscala;
b) pierderi materiale generate de inundatii.
c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.

Raspuns corect: c)
Par. 14 din IAS 8 precizeaza „Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la
elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:
- expropierea activelor;
- un cutremur sau alt dezastru natural”.

4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta


prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori
fundamentale si modificari ale politicilor contabile”?
a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului în cursul caruia eroarea a fost descoperita;
b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia
eroarea a fost descoperita;
c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul
exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

Raspuns corect: a)
Par 38 din IAS 8 precizeaza: „Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale
trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente”.

5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, în


conformitate cu norma IAS 8 „ Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si
modificari ale politicilor contabile”?
a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale;
b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale;
c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.

Raspuns corect: c)
Conform paragrafului 23 din IAS 8 „pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici,
uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor
economice obtinute din activele amortizabile”.

6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii,


în conformitate cu norma IAS 11 „Contractele de constructii”, este în spiritul principiului:
a) prudentei;
b) independentei exercitiului;
c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

Raspuns corect: a)
Conform par. 32 din IAS 11: „Când venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat
în mod credibil, atunci:
- venitul trebuie recunoscut doar in masura în care costurile contractuale suportate este
probabil a fi recuperate.;
- costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar în care
sunt generate”.
Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului
prudentei.

7. În conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 „Costurile îndatorarii”,


cheltuielile cu dobânzile:
a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent;
b) se pot încorpora în costul oricarui activ;
c) se pot încorpora doar în costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire
inainte de a putea fi utlizate sau vândute.

Raspuns corect: a)
Conform par. 7 din IAS 23: „Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie
inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut”.

8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 „Costurile indatorarii” are ca


efect:
a) majorarea rezultatului din exercitiul curent;
b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;
c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.

Raspuns corect: b)
Conform par. 7 din IAS 23: „Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie
inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut”.
Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.

9. În conformitate cu norma IAS 38 „Imobilizari necorporale”, cheltuielile angajate în


faza de cercetare:
a) reprezinta cheltuieli ale perioadei.
b) se contabilizeaza la imobilizari corporale;
c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale.

Raspuns corect: a)
Conform par4. 42 din IAS 38: „Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu
trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala ”

10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui împrumut pe termen lung de catre
o societate industriala afecteaza:
a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul „-”;
b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul „-”;
c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul „-”.

Raspuns corect: c)
Conform par.16.c) din IAS 7: „platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital
propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare”.

11. Care din urmatoarele afirmatii este în conformitate cu IAS 21 „Efectele variatiilor
cursurilor de schimb valutar”:
a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor în devize
afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate;
b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul
exercitului curent;
c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile în devize afecteaza rezultatul
exercitului curent.
Raspuns corect: a)
Conform par15 din IAS 21: „diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii
elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri
diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau
cheltuieli in perioada in care apar”.

12. În structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile în favoarea furnizorilor de


servicii afecteaza:
a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul „-” ;
b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul „-”;
c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul „+”.

Raspuns corect: a)
Conform par 14 din IAS 7: „exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de
exploatare sunt:platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii”.
13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, în conformitate
cu standardul international IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”:
a) costuri de distributie;
b) costul vânzarilor;
c) cheltuieli cu amortizarile.

Raspuns corect: c)
Conform par. 80 din IAS 1 „cheltuielile sunt cumulate in contul de profit si pierdere conform
naturii lor: amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile”.

14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de
trezorerie relativ la activitatile de exploatare, în conformitate cu standardul international IAS
7 „Situatiile fluxurilor de numerar”?
a) cheltuieli cu amortizarile;
b) variatia negativa a creantelor clienti
c) variatia pozitiva a stocurilor.

Raspuns corect: c)
Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare,
metoda indirecta: profitul net sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au
natura de numerar, amânarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din
exploatare trecute sau viitoare”.

15. În conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 „Imobilizari


necorporale”, dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata
la:
a) marimea reevaluata;
b) valoarea de lichidare;
c) cost istoric corectat cu provizioane.

Raspuns corect: a)
Conform par. 64 din IAS 38: „dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie
contabilizat la o valoare reevaluata”.

16. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”, valoarea recuperabila


reprezinta:
a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vânzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;
b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vânzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;
c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vânzare net al unui activ si costul sau de achizitie.

Raspuns corect: b)
Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vânzare al
activului si valoarea lui de utilizare.

17. Care dintre urmatoarele afirmatii este în conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizari
corporale”:
a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie înscrisa la venituri constatate în avans;
b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie înscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta,
astfel încât operatia sa nu conduca la constatarea de profituri;
c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent.

Raspuns corect: b)
Conform par. 37 din IAS 16: „in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata
ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul
conturilor de capitaluri sub titlu de „diferente din reevaluare””.

18. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”, pierderea de valoare


aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii:
a) se înscrie imediat în contul de profit si piedere;
b) se înregistreaza ca o reevaluare negativa;
c) se încorporeaza în valoarea utilajului.

Raspuns corect: b)
Conform par.59 din IAS 36: „Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie
tratata ca o descrestere din reevaluare”. => reevaluare negativa

19. Conform IAS 18 „Venituri din activitati curente”, în veniturile generate de


activitatile ordinare nu se includ:
a) veniturile din vânzarea imobilizarilor corporale;
b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de catre întreprindere, în
cursul exercitiului;
c) subventiile primite în caz de calamitati.

Raspuns corect: c)
Par. 14 din IAS 8 precizeaza „Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la
elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:
- expropierea activelor;
- un cutremur sau alt dezastru natural”.

20. Conform referentialului international, întreprinderile care activeaza într-un mediu


inflationist îsi asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare în
contabilitate:
a) costul actual
b) costul de productie;
c) valoarea nominala.

Raspuns corect: a)
Conform par. 106 din Cadrul general IASB: „conceptul de mentinere a capitalului fizic
necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare”.

21. Vânzarea unor imobilizari corporale de catre întreprindere este tratata, conform
referentialului international, ca o operatie:
a) extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de întreprindere, prin deciziile de
gestiune;
b) de natura exceptionala;
c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar;
Raspuns corect: c)
Conform Cadrul General IASB, operatiunea de vanzare de active imobilizate este de natura
ordina, cu titlu auxiliar.

22. În conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizari corporale”, durata de amortizare


reprezinta un parametru cu incidenta contabila care:
a) o data stabilit nu mai poate fi modificat pâna la scoaterea din folosinta a bunurilor
amortizabile;
b) este stabilit de autoritatea fiscala;
c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci când previziunile initiale nu mai exprima realitatea;

Raspuns corect: c)
Conform par. 44 din IAS 16 : „durata de viata utila a unui activ este definita pe baza
utilitatii pe care intreprinderea a estimat-o pentru respectivul activ. Prin urmare, durata de
viata utila a unui activ poate fi mai scurta decât durata economica a acestuia. Estimarea
duratei de viata utila a unui activ este o problema de rationament profesional, bazat pe
experienta intreprinderii cu alte active similare. ”

23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara
în care îsi desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea
societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui
proiect de lege în acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa
contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii
sale.Conform normei IAS 37 „Provizioane, datorii si active contingente”, societatea:
a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare;
b) anunta o datorie eventuala în anexa;
c) nu constituie provizion deoarece nu este probabila iesirea de active;

Raspuns corect: a)

Conform anexei din IAS 37:


Obligatia curenta generata de un eveniment anterior constrangator – evenimentul care il
obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca va fi promulgata o lege
care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa
elimine efectele poluarii.
Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei:
sunt probabile.
Concluzie: se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare
eliminarii poluarii.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata în instanta pentru a plati despagubiri unor
persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se
încheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform
normei IAS 37 „Provizioane, datorii si active contingente”, la 31.XII.N, societatea A:
a) contabilizeaza un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma ceruta de reclamanti;
b) anunta o datorie eventuala în anexa;
c) constituie provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel încât societatea sa prezinte beneficiu:

Raspuns corect: b)
Conform par.14 din IAS 37: „Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
- o întreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment
anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara
pentru a onora obligatia respectiva;
- poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.
Daca aceste conditii nu sunt îndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion”.

In acest caz, nu se poate estima valoarea obligatiei.=>Iesirea de beneficii – improbabila


(avocatii estimeaza ca soc nu pierde procesul) => anunta datorie eventuala in anexa

25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea


contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este
de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea:
a) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei;
b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei;
c) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei si o diferenta impozabila de
10.000.000 lei;

Raspuns corect: b)
Conform prevederior din IAS 12 Impozitul pe profit:
Valoarea contabila = 90 000 000 lei
Baza fiscala = 80 000 000 lei
Diferenta temporara impozabila = 10 000 000 lei

26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS
27 „Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor în filiale”, M va proceda la
consolidarea conturilor societatii F prin metoda:
a) metoda integrarii proportionale;
b) F nu intra în perimtrul de consolidare al grupului M;
c) metoda punerii în echivalenta;

Raspuns corect: b)

Conform par. 12 din IAS 27, o filiala este consolidata daca este controlata direct sau indirect
de societatea-mama. „Se presupune ca exista control daca societatea-mama detine, direct sau
indirect mai mult de jumatate din numarul de voturi ale unei întreprinderi.”

15 % => nu intra in perimetrul de consolidare

27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 „Raportarea
financiara a intereselor in asocierile in participatie”, prelucrarea alternativ autorizata pentru
contabilizarea participatiilor în entitatile aflate sub control conjugat (asocieri în participatie):
a) metoda punerii în echivalenta;
b) metoda integrarii proportionale;
c) metoda integrarii globale;

Raspuns corect: a)
Conform par. 32 din IAS 31: „tratamentul alternativ permis: un asociat al unei asocieri in
participatie trebuie sa raporteze in situatiile financiare consolidate participatia sa intr-o
entitate controlata in comun folosind metoda punerii in echivalenta”.
28. Conform normei IAS 22 „Combinari de intreprinderi”, fondul comercial negativ care
nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate în mod
fiabil la data achizitiei trebuie sa fie:
a) contabilizat imediat la venituri;
b) înscris cu minus în activ;
c) contabilizat la venituri, în mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor
amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ care
depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri;

Raspuns corect:c)
Conform par.62 din IAS 22: „in masura în care fondul comercial nu se raporteaza la
pierderi si cheltuieli viitoare identificabile, ce pot fi masurate in mod credibil, acest fond
comercial tebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza:
- valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare
identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit pe o baza sistematica de-a lungul
mediei ponderate a duratei de viata utila ramasa a activelor identificabile amortizabile
achizitionate;
- valoarea fondului cemorcial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare
identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit”.

29. În vederea conversiunii bilantului unei societati în strainatate care face parte
integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform
normei IAS 21 „Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine”, astfel:
a) activele monetare si datoriile întreprinderii straine se convertesc la cursul de închidere, în
timp ce pentru activele nemonetare se utilizeaza cursul istoric;
b) activele si datoriile, atât monetare cât si nemonetare se convertesc la curs istoric;
c) activele, atât monetare cât si nemonetare, si datoriile întreprinderii straine se convertesc la
curs de închidere;

Raspuns corect: c)
Conform par.30 din IAS 21: „activele si datoriile entitatii externe, atât monetare cât si
nemonetare, trebuie convertite la cursul de inchidere”.

30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in
conformitate cu norma IAS 27 „Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor în
filiale”?
a) împrumuturi acordate unui client important;
b) fondul comercial diminuat cu amortizarile aferente;
c) interese minoritare.

Raspuns corect: c)
Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activitatii si a activului net al unei
filiale atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de
societatea-mama.
Interesul minoritar trebuie prezentat în bilantul consolidat separat de datoriile si de
capitalurile proprii ale actionarilor societatii-mama.

31. Se dau urmatoarele elemente:


1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante – clienti care sunt realizate într-un termen de pîna la un an;
4) creante – clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare,
dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului;
5) titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc în mai putin de un an;
6) titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an;
7) imobilizari financiare;
8) lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata.
Conform IAS1 „Prezentarea situatiilor financiare”, activele curente sunt:
a) 1+3+4+5+6+8;
b) 3+4+5+8;
c) 2+3+4+5+6+7.

Raspunsul corect este:b )


Conform par.57 din IAS 1: „un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când:
- se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al
ciclului de exploatare al intreprinderi;i
- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie
realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;
- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata”.

32.
Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de
1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa în
numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii
trebuiau sa aduca înca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din
contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus
varsa în numarar, cu întârziere, aportul de 25%, pentru întârziere calculându-se o dobânda de
36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei.
Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si înregistrati în contabilitate
operatia din 10.07.2002:

a) 1.250.000 lei; 262.500 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 250.000 lei


768 7.500 lei
758 5.000 lei
b) 1.250.000 lei; 250.00 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 262.500 lei
7.500 lei 668
5.000 lei 658
c) 1.625.000 lei; 339.750 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 325.000 lei
768 9.750 lei
758 5.000 lei

Raspunsul corect este: a)

- 07.01.2002: emisiunea actiunilor:


6 500 000 456 = 1011 5 000 000
1041 1 500 000

-10.01.2002: varasarea în numerar a jumatate din contravaloarea actiunilor si a


primei:
4 000 000 5121 = 456 4 000 000
-10.06.2002: încasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica:
4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei:

1 000 000 5121 = 456 1 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act:


1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei
-dobânda pentru întârziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei
- cheltuieli de gestiune: 5 000 lei

250 000 456/Actionari= 456 250 000


in dificultate
si
262 500 5121 = % 262 500
456/ Actionari in dificultate 250 000
768 7 500
758 5 000

Valoarea aportului ramas de varsat:


456
65000000 4000000
1000000
250000
SFD 1250000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un


împrumut în valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobânda anuala de 25%.
Împrumutul este rambursabil în 5 transe anuale egale, la sfârsitul fiecarui exercitiu, când sunt
achitate si dobânzile aferente. Determinati venitul total din dobânzi la sfârsitul anului 2002 si
înregistrati în contabilitate venitul din dobânzi la 31.12.2002:
a) 175.000 lei si 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei;
b) 175.000 lei si 175.000 lei 2674 = 763 175.000 lei;
c) 191.625 lei si 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei;

Raspunsul corect este: c)


1. inregistrarea dobânzii pentru perioada 06.05.2000 – 31.12.2000:
350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei
2674 = 763 56 875 lei

2. anularea dobanzii la 1.01. 2001:


763 = 2674 56 875 lei

3. inregistrarea dobânzii la 06.05.2001:


350 000 * 25% = 87 500 lei
2674 = 763 87 500 lei

4. plata dobanzii si a primei rate:


% = 5121 157 500 lei
2673 70 000 lei
2674 87 500 lei

5. inregistrarea dobânzii pentru perioada 06.05.2001 – 31.12.2001:


(350 000 – 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei
2674 = 763 45 500 lei

6. anularea dobanzii la 1.01. 2002:


763 = 2674 45 500 lei
7. inregistrarea dobânzii la 06.05.2002:
(350 000 – 70 000)* 25% = 70 000 lei

8. plata dobanzii si celei de-a doua rate:

% = 5121 140 000


2673 70 000
2674 70 000

9. inregistrarea dobânzii pentru perioada 06.05.2002 – 31.12.2002:


(350 000 – 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei
2679 = 763 34 125 lei

763
56 875 56 875
45 500 87500
45500
34125
Sold la 31.12.02 191 625

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru


constructia unei cladiri în regie proprie. Cladirea va fi data în functiune la data de 1.10.2001,
iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: în 2000: consum de materii
prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe
nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei,
salarii directe 100.000 lei. În 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei.
Înregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula contabila:
a) 212=% 397.000 lei
231 255.000 lei
722 142.000 lei
b) 212=% 395.000 lei
231 255.000 lei
722 140.000 lei
c) 212=% 405.000 lei
231 255.000 lei
722 150.000 lei

Raspunsul corect este: c).


Costul de productie pentru anul 2000:
Consum materii prime 100 000 lei
Amortizare utilaje 50 000 lei
Taxe nerecuparabile 5 000 lei
Salarii directe 100 000 lei
Cost de productie 255 000 lei

255 000 231 = 722 255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli:

Consum materii prime 20 000 lei


Amortizare utilaje 40 000 lei
Taxe nerecuparabile 10 000 lei
Salarii directe 80 000 lei
Cost de productie 150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este:


255 000 + 150 000 = 405 000 lei

212 = % 405.000 lei


231 255.000 lei
722 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie în valoare de 20.000 lei,


amortizabila în 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget. În
conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile
contabile înregistrate în anul N+2:
a) 6811 = 2813 7.500 lei
131 =7584 7.500 lei
b) 6811 = 2813 4.200 lei
131 =7584 4.200 lei
c) 6811 = 2813 4.200 lei
131 =7584 3.150 lei

Raspunsul corect este: c)


Amortizarea instalatiei:
An Valoare amortizare Cota de amortizare Amotizarea Valoarea ramasa
N+1 20000 100/5*1,5=30% 6000 14000
N+2 14000 30% 4200 9800

Amortizarea subventiei:
An Valoare amortizata Cota de amortizare Subventie amortizata Subventie ramasa
neamotizata
N+1 15000 30% 4500 10500
N+2 11500 30% 3150 8350

Inregistrarile contabile sunt:


6811 = 281 4200 lei
131 = 7584 3150 lei
36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea
de 100.000 lei, având durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda liniara. La
sfârsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca
valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectueaza dupa doi ani de
la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea
transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe masura amortizarii activului, stabiliti care
este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 „Imobilizari
corporale”:
a) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei
17.500 lei 105 = 213 22.500 lei
5.000 lei 681
b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei
12.500 lei 105 = 213 22.500 lei
10.000 lei 681
c) 20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei
25.500 lei 105 = 213 22.500 lei

Raspunsul corect este: b).

An Valoarea amortizata Amortizarea Valoarea ramasa neamortizata


’98 100000 10000 90000
’99 90000 10000 80000
’00 80000 10000 70000 /87500 (valoare justa)
’01 87500 12500 75000
’02 75000 12500 62500 / 40000 (valoare justa)

2813 = 213 25000

% = 213 22500
105 12500
681 10000
105
17500
(2001) 2500
(2002) 2500
SFC 12500

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale,


cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei,
cheltuieli legate de punerea în functiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei.
Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea
activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei.
În conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”, care este formula contabila legata de
achizitie:
a) 77.950 lei 213 = %
404 57.000 lei
446 4.950 lei
1513 16.000 lei
b) 92.950 lei 213 = %
404 76.950 lei
1513 16.000 lei
c) 92.950 lei 213 = %
404 88.000 lei
446 4.950 lei

Raspunsul corect este: a)


Conform par.15 din IAS 16, „costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale,
taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea în functiune a activului, ca de
exemplu:
- costul de amenajare a amplasamentului;
- costuri initiale de livrare si manipulare;
- costuri de montaj;
-onorariile arhitectilor si inginerilor;
-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37”.

213 = % 77950
404 57000
446 4950
1513 16000.

38. O întreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente


lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vânzaree, inclusiv TVA, 148.750
lei; în cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de
17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vânzari de marfuri în cursul lunii, pret de
vânzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscând cota de adaos comercial de 25%, care este
costul de achizitie al marfurilor vândute:
a) 1.485.000 lei
b) 1.500.000 lei
c) 1.200.000 lei

Raspunsul corect este: c).

1. Achizitie marfuri: % = 401 2.380.000


371 2.000.000
4426 380.000

2. Inregistrarea adaosului 371 = % 975.000


comercial:
378 500.000
4428 475.000

3.Vanzare marfuri: 5121 = % 1.785.000


707 1.500.000
4427 285.000
4. Descarcare din gestiune: % = 371 1.785.000
607 1.200.000
378 300.000
4428 285.000

Pret de vânzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei


1.785 .000
Pret de vânzare exclusiv TVA = ×100 = 1.500.000 lei
119
1.500 .000
Cost de achizitie = ×100 = 1.200.000 lei
125

39. La o societate comerciala, la închiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza în


contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar
(actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la închiderea unor exercitii financiare succesive: N=
420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului prudentei, ce
înregistrari contabile se impun la sfârsitul celor trei exercitii:

N N+1 N+2
a) - 6814=391 90 000 lei 391 = 7814 40 000 lei
b) 6814 =391 20 000 lei 6814=391 10 000 lei 391 = 7814 50 000 lei
c) 6814 =391 20 000 lei 6814=391 90 000 lei 391 = 7814 40 000 lei

Raspunsul corect este: a).


N: Valoarea Contabila = 400000
Valoarea de inventar = 420000 - nu se constitue provizion.

N+1: Valoarea Contabila = 400000


Valoarea de inventar = 310000 = > 6814 = 391 90 000 lei

N + 2 : Valoarea contabila = 400000


Valoarea de inventar = 350000
Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei => 391 = 7814 40000 lei

40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net înainte de impozitare 33.500 lei;
cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei – sold final 600 lei; stocuri:
sold initial 3.000 lei – sold final 3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei – sold final 8.400
lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei, din care 425
lei au fost platiti în timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobânda ale
perioadei precedente au fost de asemenea platiti în timpul perioadei. 350 lei au fost încasati
din emisiunea de capital si alti 325 lei din împrumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati
privind achizitia unui teren în valoare de 2.550 lei si s-au încasat 2.300 lei din vânzarea unei
instalatii. Conform IAS 7 „Situatia fluxurilor de numerar”, fluxurile de numerar provenite din
activitatile de exploatare si investitii sunt:
a) +36 425 lei flux din exploatare; + 4 850 lei flux din investitii;
b) +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii;
c) +36 925 lei flux din exploatare; + 75 lei flux din finantare;
Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie din exploatare Flux de trezorerie din investitii


Profit net 33.500 lei Plati privind achizitia de terenui - 2550 lei
+ cheltuieli de amortizare 750 lei Incasari din vanzari de active + 2300 lei
Variatia clienti(scadere) 1400 lei
Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei
Variatia furnizori (crestere) 2400 lei
Impozitul platit (300) lei
Cheltuieli cu dobânda 1000 lei
Plati dobânzi aferente perioadei curente (425) lei
Plati dobânzi aferente perioadei precedente ( 250) lei
Total + 37.125 lei Total - 250 lei

41. Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite
80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum
stocuri 150.000 lei, pret de vânzare exclusiv TVA al produselor finite vândute 500.000 lei,
productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de
productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial
de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a
rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001?
a) 520.000 lei; 310.000 lei;;
b) 420.000 lei; 310.000 lei;
c) 510.000 lei; 320.000 lei.

Raspunsul corect este: a).


CA neta = CA + subventii aferente CA
= 500.000 + 20.000 = 520000
Achizitii stocuri 301 = 401 200000 lei
Plata salarii 421 = 5121 80000 lei
Servicii nefacturate primite de la terti 6xx = 408 10000 lei
Salarii datorate 641 = 421 30000 lei
Consumuri stocuri 6xx = 3xx 150000 lei
Vanzari produse finite 411 = 701 500000 lei
Obtinere produse finite 345 = 711 300000 lei
Descarcare din gestiune produse vândute 711 = 345 320000 lei

Introd.

Rezultatul exploatarii = 520.000 + 300.000 – 10.000 – 30.000 – 150.000 – 320.000 =


310.000 lei

42. La data de 30.10.2001, o societate încaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentând


dobânzi aferente obligatiunilor detinute începând cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei
sunt dobânzi aferente perioadei 1.01 – 30.05.2001. Conform IAS 18 „Venituri din activitati
curente”, încasarea acestor dobânzi se înregistreaza prin formula contabila:
a) 5121 = % 5.000.000 lei
506 2.000.000 lei
766 3.000.000 lei
b) 5121 = % 5.000.000 lei
472 2.000.000 lei
766 3.000.000 lei
c) 5121 = 506 5.000.000 lei

Raspunsul corect este: a).

5121 = % 5 000 000 lei


766 3 000 000 lei
506 2 000 000 lei
Conform par. 31 din IAS 18: „Când dobânda neplatita a fost acumulata înainte de
achizitionarea unei investitii purtatoare de dobânda si intrarile ulterioare de dobânda sunt
alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este
recunoscuta ca venit”.
43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri în valoare de 2.000.000
lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste în momentul vânzarii, 20 % din pret se
va plati dupa un an de la vânzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vânzare. Se estimeaza ca în acel
moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobânzii
de 20%. La sfârsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 „Venituri”, se
contabilizeaza prin formula:
a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;
b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei;
c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei.

Raspunsul corect este: a).

Se calculeaza valoarea actualizata astfel:

Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000


Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amânat..

411 = % 2000000 lei


707 1750000 lei
472 250000 lei

472 = 766 150000 lei


( 1750000 – 1000000) * 20% = 150000 lei

44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni,


valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei;
dobânda anuala este de 30% încasata la 31 decembrie. Încasarea cuponului de dobânda la
31.12.2001, în conformitate cu prevederile IAS 18 „Venituri din activitati curente”, genereaza
înregistrarea:
a) 3.000.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei
b) 4.500.000 lei 5121 = 766 4.500.000 lei
c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei
506 1.500.000 lei

Raspunsul corect este: c).

Perioada detinere = 1 mai – 31 decembrie = 8 luni.


8
Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x = 3.000.000
12
lei
4
Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x = 1.500.000 lei
12

5121 = % 4.500.000 lei


766 3.000.000 lei
506 1.500.000 lei.
Conform par. 31 din IAS 18: „Când dobânda neplatita a fost acumulata înainte de
achizitionarea unei investitii purtatoare de dobânda si intrarile ulterioare de dobânda sunt
alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este
recunoscuta ca venit”.

45. Dispuneti de urmatoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat


si înregistrat la 30.11.N – 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N –
18.000lei, din care dividende încasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N – 5.000lei,
din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor române
1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit
datorat si de platit pe exercitiul N:
Impozit datorat Impozit de platit
a) 3.325 lei 2.825 lei
b) 3.175 lei 2.375 lei
c) 3.125 lei 2.625 lei

Raspunsul corect este: a).


Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale + Cheltuieli
cu impozitul pe profit
= ( 18000 – 5000) + ( 400 + 1100) – (2000) + 800 =
= 13300 lei
Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei
Impozitul de platit = 3325 – 500 = 2825 lei

46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA,
ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile
celor doua societati înaintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:

Activ Alfa Beta Capitaluri si Alfa Beta


datorii
Titluri de participare 8.000 - Capitaluri proprii, din 33.200 23.000
Beta care:
- capital social 24.000 10.000
Active diverse 44.200 30.000 Datorii 19.000 7.000
Total activ 52.500 30.000 Total capital si datorii 52.500 30.000

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni, iar al societatii BETA din
2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale
societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-
zisa si prima de fuziune complememtara sunt:
a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei
b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei
c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei

Raspunsul corect este: c).

Indicatori Alfa Beta


Capitaluri proprii (activ – dat) = 52.500 – 19.000, 33.200 lei 23.000 lei
30.000 – 7.000 )
Plus din reevaluarea activelor 1.200 = 45.400 -44.200 1.000 = 31.000 – 30.000
Plus din reev titlurilor de participare de la Beta 1.600 lei -
1000 act (9,6 – 8) *
Activ net contabil 36.000 lei 24.000 lei
Nr de actiuni 6.000 lei 2.500 lei
Valoarea matematica 6 lei 9,6 lei

*
• 1.000 act. x 8 = 8.000 - val. achizitie
• 1.000 act x 9.6 = 9.600 - val. actuala
1.600

1. Determ. Val. matematice a actiunilor => A = 6


B = 9.6

2. Det. nr. de actiuni ce trebuie create de A pt. a remunera aportul lui B

Aportul de remunerat al lui B este partea ce nu o detine A din capitalurile proprii = 60 % x


24.000 = 14.400

=> Nr de actiuni de emis = Aport de remunerat / Vmat. act = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni

3. Determinarea cresterii cap. social

Val. nominala a act. A = Cap. social / nr. actiuni = 24.000 / 6.000 act = 4 lei / actiune

Cresterea de capital social la A = Nr. actiuni create de A x Vn = 2.400 actiuni * 4 = 9.600


lei

4. Determinarea primei de fuziune propriu zisa

Prima de fuziune principala = Val. aportului lui B – Val. reprezentand cresterea capitalului
social
= 14.400 – 9.600 = 4.800 lei
sau = 2.400 act x (6 lei –4 lei)

5. Determinarea primei de fuziune complementara

Prima de fuziune complementara = nr. act. B detinute x ( Vpiata a actiunilor – V achiz.)


= 1.000 act .B x (9.6 – 8 ) = 1.000 x 1.6 = 1.600
sau = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei

sau

( Rs = V B / V a = 9.6 / 6

Nr. de actiuni ce se vor emite :

Nr.a = 24.000 / 6 = 4.000 sau 9.6 / 6 x 2.500 = 4.000


Se emit 4.000 act x 60% = 2.400
Se anuleaza 4.000 act x 40% = 1.600

Valoarea aportului= 24.000, din care:


- Alfa detine 40% = 9.600 um
Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei
Prima de fuziune complementara = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600
lei
- Alti actionari 60% = 14.400 lei
Val. Nominala la A = 24.000 / 6.000 act = 4lei / actiune
Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni
Cresterea de capital social la A = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei
Prima de fuziune principala = 14.400 – 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6
lei –4 lei) =4.800

47. O societate comerciala are urmatorul bilant înaintea operatiei de lichidare: marfuri
600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000 lei;
provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000
lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000
lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le încaseaza; recupereaza de la
clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza creditul si plateste o
dobânda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei,
operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 25% si impozitul pe dividende 5%. Care
este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, în conditiile
în care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal:
a) 62.550 lei 59.422,5 lei
b) 92.550 lei 87.922,5 lei
c) 2 .250 lei 2.137,5 lei

Raspunsul corect este: a).

A Bilant inainte de lichidare


P
371 Marfa 600.000 101 400.000
394 Proviz. deprec. marfa -50.000 162 Credite t.l. 200.000
4118 Clienti incerti 100.000 401 170.000
491 Proviz. depr. clienti -30.000
5121 150.000

770.000 770.000

1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului:


5121 = 4111 833.000

4111 = % 833.000
707 700.000
4427 133.000
607 = 371 600.000
394 = 7814 50.000

2.incasare creante –incerte si anularea provizionului: ( suma neancasata se face


cheltuiala)
% = 4118 100.000lei
5121 60.000 lei
654 40.000 lei

491 = 7814 30.000 lei

3. plata credit si a dobânzii aferente:


% = 5121 260.000 lei
162 200.000 lei
666 60.000 lei

4. plata furnizor si primirea scontului:

401 = % 170.000 lei


5121 166.600 lei
767 34.000

D 121 C
707 700.000 607 600.000
7814 50.000 654 40.000
7814 30.000 666 60.000
767 3.400

783.400 700.000

Rezultat brut = Venituri – Cheltuieli = 83.400 lei


Impozit = 83.400 x 25 % = 20.850
Rezultat net = 83.400 – 20.850 = 62.550 lei

Câstig din lichidare = Rezultat net + Alte elemente de capital nete

Nu exista alte sume supuse operat. De partaj a activului net impozabile, care sa se distribuie
sub forma de dividende ( rez. legala, dif. din reeval. imobiliz, stocuri)

=> Profit din lichidare se repartizeaza ca dividende = 62.550 lei


Dividende nete = Dividende – Impozit (5%) = 62.5500 – 62.550 *5% = 59.442,5.lei

48. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exercitiul N urmatoarele


cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile
320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata
pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie
efectiv se înregistreaza în contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:
a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei
1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei
b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei
1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei
c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei
1.020.000 lei 931 =902 1.020.000 lei

Raspunsul corect este: a).


Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational=
= 700000 + 320000 + 200000* 80%=
=1180000 lei

345 = 711 1180000 lei


902 = 921 1180000 lei.

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de
vânzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul
din vânzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de
acoperire si a intervalului de siguranta?
a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei
b) 7.000 lei, 40%, 9.000 lei
c) 5.000 lei, 50%, 7.000 lei

Raspunsul corect este: a).

CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4.000 * 5= 20.000 lei


CT = 20.000 – 6.000 = 14.000 lei

CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8.000 lei

CF = CT – CV = 14000 – 8000 = 6000.lei

Fa = CF / CA critica = 6.000/10.000 = 60%

CA critica = CF / MCV(%) = 6000 / (1- Cv / Pv) = 10.000 lei.

Is = CA – CA critica = 20.000 – 10.000= 10.000 lei.

Introd.
50. O întreprindere detine în stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite
A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la 31.12.2001
este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vânzarii reprezinta 200
lei/bucata. Care este valoarea produselor finite în bilantul de la 31.12.2001:
a) 27.036.000 lei;
b) 27.000.000 lei;
c) 28.116.000 lei;

Raspunsul corect este: b)

Conform IAS 2 „Stocuri” - stocurile trbuie recunoscute la valoarea realizabila neta ( pretul
de vanzare ce ar putea fi obtinut mai putin cheltuielile de vanzare ) , cu conditia ca acesta sa
nu fie mai mare dacat costul stocului =>
Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta)
Cost = 5.108 lei

VRN = 5200 – 200 ( ch. Vanz.) = 5 000 lei - mai mic decat costul
Valoare bilant = 5.400 buc. x 5.000 lei = 27.000.000 lei.

51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care


fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150
titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri.
Determinati câte actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni în cazul în
care:
I. Societatea A absoarbe societatea B;
II. Societatea B absoarbe societatea A.
a) 25 actiuni 36 actiuni
b)75 actiuni 180 actiuni
c) 15 actiuni 60 actiuni

Raspunsul corect este: a).

Societatea A Societatea B
Active 57.000 lei 31.500 lei
Datorii 30.000 lei 18.000 lei
Nr. actiuni 150 titluri 90 titluri
Activ Net Contabil 27.000 lei 13.500 lei
Valoare matematica 180 lei 150 lei

Activ Net = Active - Datorii = Capitaluri proprii


Valoare matematica = Activ Net
Nr. actiuni

I. A absoarbe B
B vine cu aport de 13.500 => Nr. actiuni de emis de A = 13.500 / 180 = 75 act. A
Raport de paritate = 180 /150 = 6/5.
Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni

Sau
Rs = VB/ VA = 150 / 180 = 5 / 6
Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 5 / 6 = 25

II. B absoarbe A
A vine cu aport de 27.000 => Nr. actiuni de emis de B = 27.000 / 150= 180 act. B
Raport de paritate = 150/180 = 5/6.
Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni

Sau

Rs = VA/ VB = 180 / 180 = 6 /5


Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 6 /5 = 36

52. O societate comerciala are urmatorul bilant înaintea operatiei de lichidare: produse
finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de
participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei;
conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti
creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei,
TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le încaseaza; restituie avansurile
încasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul
datoriei. Cota de impozit pe profit 25%. Care este marimea impozitului pe profit datorat în
urma operatiei de lichidare si partaj în conditiile în care toate provizioanele constituite au
fost deductibile fiscal:
a) 63.125 lei
b) 28.128 lei
c) 38.125 lei

Raspunsul corect este: c).

A
P
345 Produse finite 80.000 708 20.000
4 Proviz. depr. pr. finite -15.000 1061 Rez. Legale 40.000
261 Titluri particip. 100.000 419 Clienti creditori 80.000
296 Proviz. depr. titluri -20.000 401 75.000
5121 70.000

215.000 215.000

1. vânzare produse finite: 5121 = % 119.000


701 100.000
4427 19.000

2. descarcarea gestiunii: 711 = 345 80.000

3.anulare provizion aferent produselor finite: 394 = 7814 15.000


Ajust. pt. depr. Ven. din ajust.
produse depr. prod.
4. vânzare titluri de participare: 5121 = 7641 150.000

5. descarcarea gestiunii: 6641 = 261 100.000


Chelt. priv. imob. Actiuni detinute
financ. cedate la entit. afiliate
6. anularea provizionului: 296 = 7863 20.000
Ajust. pt. pierd. de Ven. financ. din
val. imob. financ. ajust. pt. pierd.
val. imob. fin.
7. restituire avans de la clienti: 419 = 5121 80.000

8. plata furnizor cu primire scont: 401 = % 75.000


5121 67.500
767 7.500

D 121 C
701 100.000 6641 100.000
7815 15.000
7816 150.000
7863 20.000
768 7.500
711 -80.000
212.500 100.000

Rezultat brut din lichidare = Venituri – Cheltuieli = 112.500 lei


Impozit 25% = 112.500 c x 25 % = 28.125 lei
Impozit pe profit aferent rezervelor legale = 40.000 x 25% = 10.000 lei
Impozit pe profit din lichidare si partaj = 28.125 + 10.000 = 38.125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vânzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar:
materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei; costuri
fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vânduta 500 buc. Cu cât ar trebui sa se mareasca
cantitatea de produse fabricata si vânduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a
mentine profitul constant:
a) cu 600 buc.
b) cu 100 buc.
c) cu 260 buc.

Raspunsul corect este: b).

Rezultat = CA0 – CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000


Q=(CF+6070000)/(1500-1000)
Q= 600 buc.
Variatia Q = 600 – 500= 100 buc.
54. Situatia înainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social
împartit în 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin
dubla marire astfel: faza I încorporari de rezerve în valoare de 3.000.000 lei, pentru care se
emit 1.000 actiuni, iar în faza a II-a, aporturi în numerar pentru care se emit 9.000 actiuni a
3100 lei/actiune – pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si
marimea capitalului social dupa dubla marire:
DA DS Capital social
a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei;
b) 78 lei 253 lei 60.000.000 lei;
c) 253 lei 78 lei 70.400.000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Elemente Nr. actiuni Vn Valoare matematica


Capital social I 30.000.000 10.000 3.000
+ Rezerve 8.500.000
= Capital propriu I 38.500.000 10.000 3.850 = 38.500.000 / 10.000
+ Majorare capital social prin 3.000.000 1.000 3.000
incorporare de rezerve
= Capital social II 33.000.000 11.000 3.000
+ Rezerve 5.500.000
= Capital propriu II 38.500.000 11.000 3500 = 38.500.000 / 11.000
+ Majorare Capital social prin 27.000.000 9.000 3.000
emisiune de actiuni
= Capital social III 60.000.000 20.000 3.000
+ Rezerve 5.500.000
+ Prime de emisiune 900.000
= Capital propriu III 66.400.000 20.000 3320 = 66.400.000 /20.000

Vn a unei actiuni = 3.000 ( dedusa din faptul ca la majorarea cap. soc prin operatiuni interne
se emit actiuni la valoarea nominala ) => 3.000.000 (rez) / 1.000 act emise = 3.000 lei /act.

Vmatem. = Capitaluri proprii / nr. actiuni


Capital propriu = capital social + rezerve + prime de emisiune

Prima de emisiune = ( Pret emisiune – Val. nominala) x nr.act = (3.100 – 3.000) x 9.000 = 100 x
9.000 = 900.000

Dubla majorare de capital social se calculeaza in cascada, cu stabilirea Vm dupa fiecare


majorare de cap. soc.

1DA = VMveche – Vmnoua = 3.850 – 3.500 = 350 lei.


1DS = VMveche – VMnoua = 3.500 – 3.320 = 180 lei.

Capital social = 60.000.000 lei.

55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu


9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele:
stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori
3.200 lei; împrumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plati în valoare
de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit înainte de impozitare 15.000 lei; venituri din
investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobânzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor
comerciale 3.300 lei; descresteri în valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri în valoarea
furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 „Situatia fluxurilor de numerar” fluxurile de numerar
provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:
Flux de exploatare Flux de investitii
a) + 4.950 lei + 17.600 lei
b) + 5.250 lei – 13.600 lei.
c) + 10.650 lei + 13.600 lei

Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie de exploatare Flux de trezorerie din investitii


Profit 15000 - achizitie filiala (9200)
+ Cheltuieli cu amortizarea 1500 + numerar încasat 4000
- Venituri din investitii financiare 2700 - plati achizitie cladiri (8400)
+ Cheltuieli cu dobânda 1800
Variatia creantelor (3300)
Variatia stocurilor 2400
Variatia furnizorilor (5850)
- Impozit pe profit platit 3600
Total 5250 Total -13600

introd
56. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active
imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei;
capitaluri proprii 230.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori
180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale
societatii:
FR NFR TN
a) – 20.000 lei, +10.000 lei, -30.000 lei;
b)+ 20.000 lei, - 10.000 lei, +30.000 lei;
c) – 70.000 lei, - 10.000 lei, - 60.000 lei;

Raspunsul corect este: b).


FR = Capital permanent – Active imobilizate =
= (230000 + 90000) – 300000 = 20000 lei

NFR = Active de exploatare – Datorii din exploatare =


= (170000 ) – (180000) = -10000 lei

TN = FR – NFR = 20 000 – (-10 000) = 30 000 lei

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vânzarea
marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile vândute
700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare
privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei;
cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este
capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N?
a) 230 lei
b) 210 lei;
c) 235 lei;

Raspunsul corect este: a)

Rezultatul exercitiului = Total venituri – Total Cheltuieli =


= (1 000 + 50 + 10 ) – (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei
CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate –
Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei

Intod.

58.Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile


120.000 lei; cantitatea fabricata si vânduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este
pragul de rentabilitate în unitati fizice, în conditiile în care costurile variabile scad cu 10%?
a) 55 buc.;
b) 50 buc.;
c) 58 buc.;

Raspunsul corect este: a).

Pe = CF / ( Pv – CVu) = 173.250 / (4500 – 1350) = 55 buc.

Intr.

59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la


31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar în 10 ani. La
sfârsitul duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului
2000, pretul net de vânzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei.
Conform IAS 36 „Deprecierea activelor”, în conditiile în care nu se folosesc conturile de
provizioane, care este înregistrarea deprecierii la sfârsitul anului 2000?
a) 42 000 681 = 212 42 000
b) 47 000 681 = 212 47 000
c) 30 000 681 = 281 30 000

Raspunsul corect este : a)

Valoarea bilantiera a cladiri la sfârsitul anului 2000:


Amortizarea anuala = (150 000 – 40 000) / 10 ani = 11 000 lei
Valoarea contab. neta = Cost de achizitie – amortizare cumulata inregistrata = 150 000 – 11 000
* 3 ani = 117.000

Valoarea recuperabila = max (Pret net de vânzare, Valoare de utilizare)=


= max (75 000, 70 000) = 75 000 lei
Depreciere = valoare contabila – valoare recuperabila = 117 000 – 75 000 = 42 000 lei

681 = 212 42 000


introd.

60. Potrivit Cadrului IASB si IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare“, informatiile


prezentate în situatiile financiare sunt credibile în masura în care asigura:
a) comparabilitatea, inteligibilitatea, revelanta, prudenta, pragul de semnificatie,
completitudinea;
b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta,
consecventa prezentarii;
c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta,
integralitatea;

Raspunsul corect este: c).


Conform Cadrului General IASB, o informatie este credibila, atunci când:
- reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele;
- evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate în concordanta cu fondul lor si cu realitatea
economica, si nu doar forma juridica;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete.

61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept
activ curent (circulant) atunci când (indicati raspunsul eronat):
a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata;
b) este detinut în principal în scopul comercializarii sau pe termen scurt si se astepta sa fie
realizat în termen de 12 luni de la data bilantului;
c) se astepta sa fie realizat sau detinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului
de exploatare a întreprinderii;

Raspunsul corect este: a).

Conform par.57 din IAS 1: „un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când:
- se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al
ciclului de exploatare al intreprinderii;
- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie
realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;
- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata”.

62. Potrivit IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare“, politicile contabile reprezinta:


a) principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o întreprindere pentru
întocmirea si analiza conturilor anuale;
b) principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o
întreprindere pentru tinerea contabilitatii primare;
c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o
întreprindere la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

Raspunsul corect este: c).


Conform par.21 din IAS1: „Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile
si practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea si prezentarea situatiilor
financiare”.

63. În anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica


pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare
60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei;
comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei; onorariile
inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare
înregistrate înainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei; reducerea
comerciala 2.000.000 lei. În conformitate cu IAS 16 „Imobilizari corporale”, costul de
achizitie va fi:
a) 108 600 000 lei;
b) 123 600 000 lei;
c) 130 600 000 lei;

Raspunsul corect este: a).


Conform par.15 din IAS 16, „costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale,
taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea în functiune a activului, ca de
exemplu:
- costul de amenajare a amplasamentului;
- costuri initiale de livrare si manipulare;
- costuri de montaj;
-onorariile arhitectilor si inginerilor;
-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37”.

Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei +
14.000.000 lei – 2.000.000 lei = 108.600.000 lei

64. O societate comerciala detine o instalatie procurata în anul 1 la valoarea de


50.000.000 lei, amortizata liniar în 5 ani. La sfârsitul anului 3 se decide reevaluarea sa,
valoarea justa stabilita 25.000.000 lei. În conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete,
conform IAS 16 „Imobilizari corporale”, înregistrarile contabile sunt:
a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;
30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei;
b) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;
c) 12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei;
7 500 000 lei 105 = 2813 7 500 000 lei;

Raspunsul corect este: a).


Valoarea contabila la sfârsitul anului 3 = Cost – Amortizare cumulata =
VNC3 = 50 mil – 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei
Valoarea justa = 25.000.000 lei
213 = 105 5.000.000 lei
2812 = 213 30.000.000 lei

65. O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vânzare, inclusiv
TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vândut si încasat marfuri în suma de
2.629.900 lei, pret de vânzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent
acestei vânzari si cum se înregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vândute:
a) 2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei
b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei
510 000 lei 378
419 900 lei 4428
c) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei
525 980 lei 378

Raspunsul corect este: b).

% = 371 2629900
607 1700000
378 510000
4428 419900.

Pret de vânzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei


2.629 .900
Pret de vânzare exclusiv TVA = ×100 = 2.210.000 lei
119
TVA neexigibila = 2.269.000 – 2.210.000 = 419.900 lei
2.210 .000
Cost de achizitie = ×100 = 1.700.000 lei
130
Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei

66. În anul N o societate vinde marfuri unui client A în valoare de 8.330.000 lei, inclusiv
TVA 19%. La sfârsitul anului N probabilitatea de încasare a creantei este de 60%. În anul
N+1 probabilitatea de neîncasare a creantei este de 70%. Care sunt înregistrarile anului N+1:
a) 8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei
2 100 000 lei 6814 = 4912 2 100 000 lei
b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei;
c) 700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei;

Raspunsul corect este: b).

N : 4118 Clienti incerti sau inlitigiu = 4111 8.330.000 lei


6814 = 491 Provizioane pt. deprecierea creantelor 3.332.000 lei
Provizioane = 8.330.000 x 40% ( probabilitate de neancasare ) = 3.332.000 lei

N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei


Provizioane existente = 3.332.000 lei
Provizioane de constituit = 2.499.000 lei
6814 = 419 2.499.000 lei

67. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000
lei, conditiile de piata fiind: 50% din pret se plateste în momentul vânzarii, 20% din pret se va
plati dupa un an de la vânzare, iar 30% dupa 2 ani de la vânzare. Se estimeaza ca în acel
moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobânzii
de 20%. La sfârsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 „Venituri din
activitati curente”, se contabilizeaza prin formula:
a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;
b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei;
c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei;

Raspunsul corect este: a)

Vjusta = 1000000 + 400000/(1+20%)1 + 600000/(1+20%)2 = 1750000 lei

472=766 150000

Dobânda=(1750000- 1000000)x20% = 150000 lei

67. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000
lei/buc.; Intrari: pe 05.08 – 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 – 3.000 buc. x 7.000 lei/buc.,
pe 25.08 – 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 – 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 -
8.000 buc. si pe 28.08 – 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului
final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare:
a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei
b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei
c)14 300 000 lei 15 800 000 lei

Raspunsul corect este: c).

Data Intrari Iesire Stoc


01.08 5.000 x 4.000 = 2.000.0000
5.08 2.000 x 6.000 7.000 b x 4.571 = 31.997.000
9.08 3.000 x 7.000 10.000 b x 5.300 = 53.000
18.08 8.000.000 x 5.300 = 2.000 b x 5.300 = 10.600.000
42.400.000
25.08 6.000 x 3.000 8.000 b x 3.575 = 28.600.000
28.08 4.000 x 3.575 = 4.000 b x 3.575 = 14.300.000
14.300.000
30.08 1.000 x 1.500 5.000 b x 3.160 = 15.800.000
Sold 15.800.000
Final
CMP =
∑qi * pi
∑qi

68. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale,


cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000
lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei;
cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei, cheltuielile
cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se
vor ridica la 16.000.000 lei. În conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”, care este
formula contabila legata de achizitie:
a) 77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei
446 4 950 000 lei
1513 16 000 000 lei
b) 92 950 000 lei 213 = 404 76 950 000 lei
1513 16 000 000 lei
c) 92 950 000 lei 213 = 404 88 000 000 lei
446 4 950 000 lei

Raspunsul corect este:a).

Conform par.15 din IAS 16, „costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale,
taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea în functiune a activului, ca de
exemplu:
- costul de amenajare a amplasamentului;
- costuri initiale de livrare si manipulare;
- costuri de montaj;
-onorariile arhitectilor si inginerilor;
-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37”.

Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil.
213=% 77950000
404 57000000
446 4950000
1513 16000000

69. Dispuneti de urmatoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat


si înregistrat la 30.11.N – 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente
exercitiului N – 18.000.000 lei, din care dividende încasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente
exercitiului N – 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si
amenzi datorate autoritatilor române 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit
de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:
Impozit datorat Impozit de platit
a) 3 175 000 lei 2 375 000 lei
b) 3 325 000 lei 2 825 000 lei
c) 3 125 000 lei 2 325 000 lei
Raspunsul corect este: b).

Rezultatul contabil = T Venituri – T Cheltuieli = 18 mil – 5 mil = 13.000.000 lei.


Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Venituri neimpozabile =
= 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) – (2mil) = 13.300.000 lei.
Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei.
Impozitul de platit = 3.325.000 lei – 500.000 lei = 2.825.000 lei.

70. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net înaintea impozitarii 25.000 lei;
cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri
din investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4.000 lei – sold final 4.600 lei; stocuri:
sold initial 7.000 lei – sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei – sold final 3.500
lei; dobânzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare încasata 200 lei.
Conform IAS 7 „Situatiile fluxurilor de numerar”, fluxul de numerar din activitatea de
exploatare este:
a) 15 700 lei;
b) 24 500 lei;
c) 25 700 lei.

Raspunsul corect este:c).


Flux de trezorerie de exploatare = Profit înainte de impozitare 25000
+ Cheltuieli cu amortizarea 1700
+ Pierderi din diferente de curs valutar 1200
- Venituri investitii financiare 3600
Variatia clienti (600)
Variatia stocurilor 5500
Variatia furnizorilor (1100)
- Dobânzi platite 1200
- Impozit platit 1400
+ Asigurare încasata 200
Flux din activitatea de exploatare 25700.

71. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exercitiul N urmatoarele


cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile
180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata
pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie
efectiv se înregistreaza în contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:
a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei
b) 345 = 711 840 000 lei 931 = 902 840 000 lei
c) 331 = 711 768 000 lei 933 = 921 768 000 lei

Raspunsul corect este:a).


Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational=
= 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000.
345 = 711 816000
902 = 921 816000
72. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul
exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei;
subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000
lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligatiuni
14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este
marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente:
CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT
a) 23 000 000 lei 44 000 000 lei
b) 22 000 000 lei 35 000 000 lei
c) 23 000 000 lei 36 000 000 lei

Raspunsul corect este:b).

Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve
+/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat – Repartizarea rezultatului = 20.000.000 + 0 +
0 + 5.000.000 + 4.000.000 – 3.000.000 = 22.000.000 lei.

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung=


22.000.000 + (14.000.000 – 1.000.000) = 35.000.000 lei.

Introd.

73. Întreprinderea ALFA emite un împrumut obligatar cu urmatoarele caracteristici:


numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de
emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata
creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa 4
ani împrumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de
rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea
obligatiunilor:
a) 100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
25 000 000 lei 668
b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
5 000 000 lei 668
c) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei
5 000 000 lei 169

Raspunsul corect este:b).

% = 505 125000000 10000x12500


161 120000000 10000x12000
668 5000000 10000x(12500-12000)
74. O societate achizitioneaza marfuri în baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei,
scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un rabat
de 2%. În conditiile în care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati
înregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare:
a) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei
4426 37 620 lei
b) 235 620 lei 401 = 371 198 000 lei
4426 37 620 lei

c) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei


4426 37 620 lei
2 000 lei 767 = 401 2000 lei

Raspunsul corect este:c).

Pret de cumparare 10.000.000


- Scont 1% 100.000
= Net financiar 9.900.000
+ TVA 19% 1.881.000
= Total factura 11.781.000
Reducere comerciala 2% 200.000
Scont de redus100.000x2% 2.000
TVA de redus 37.620
Total de redus 235.620

401 = % 237 620 lei


371 200 000 lei
4426 37 620 lei
767 = 401 2.000 lei

75. Dispuneti de urmatoarele date: o întreprindere produce 2 produse, A si B, costurile


indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile
directe în valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt
costurile indirecte imputate rational celor 2 produse în conditiile în care gradul de activitate
este de 60% si formula contabila corespunzatoare:
a) A B
921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei
b) A B
923 = 901 7 192 000 lei 3 572 800 lei
c) A B
923 = 921 9 331 000 lei 4 635 400 lei

Raspunsul corect este:a).

Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate în functie


de capacitatea de productie = (14.000.000 – 6.000.000 ) + 6.000.000 x 60% = 8.000.000 +
3.600.000 = 11.600.000 lei.

Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11.600.000 lei Total cheltuieli salariale 4.640.000 lei
Cheltuieli indirecte A........... 11.600.000 x X lei Cheltuieli salariale A 3.100.000 lei
Cheltuieli indirecte B............11.600.000 x Y lei Cheltuieli salariale B 1.540.000 lei

Proportii : X = 3.100.000 / 4.640.000


Y = 1.540.000 / 4.640.000

Cheltuieli indirecte A 7.750.000 lei


Cheltuieli indirecte B 3.850.000 lei.

% = 923 11.600.000
921/A 7.750.000
921/B 3.850.000.

76. În baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP
94/2001, veniturile din exploatare sunt egale cu:
a) Productia vânduta ± variatia stocurilor + productia imobilizata;
b) Cifra de afaceri neta ± variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din
exploatare;
c) Cifra de afaceri neta ± variatia stocurilor + productia imobilizat.

Raspunsul corect este:b).


Conform OMFP 94/ 2001, veniturile din exploatare se calculeaza dupa formula:
Cifra de afaceri neta ± variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din
exploatare.

77. Dispuneti de urmatoarele informatii la sfârsitul anului N: vânzari de produse finite


60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente,
locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vânzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor
vândute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale
40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele
pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform
OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie în contul de profit si pierdere la cifra de
afaceri neta si venituri din exploatare – total:
Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total
a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei
b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei
c) 120 000 000 lei 133 500 000 lei

Raspunsul corect este:c).

701 = 60.000.000
704 = 25.000.000
706 = 12.000.000
707 = 8.000.000
7411 = 15.000.000 - Ven subv. expl afer CA.
CA neta = 120.000.000

Var stoc = Sf pf - Si pf = 40.000.000 – 50.000.000 = 10.000.000


CA neta = Venituri din vânzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri
din redevente + Venituri din vânzari de marfuri + Subentii de exploatare aferente cifrei de
afaceri = 120.000.000 lei.

Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte
venituri din exploatare = 120.000.000 lei + ( 40.000.000 – 50.000.000) lei + 22.000.000 lei +
2.500.000 lei = 134.500.000

=> raspuns gresit carte

78. O intreprindere de vânzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru
vânzare în valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si un
stoc final în valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor
vândute?
a) 900.000 lei
b) 100.000 lei
c) 540.000 lei

Raspunsul corect este:c).

371 378
1.000.000 400.000
900.000 360.000
SFD 100.000 SFC 40.000

Adaosul comerc al produselor vandute = SI 378 + Rc 378 – Ac stoc

Ac stoc = K x Stoc mf (SF 371)

K = Si 378 + Rc 378 x 100 = 400.000 / 1.000.000 x 100 = 40 %


Si 371 + Rd 371

Ac stoc = 100.000 x 40% = 40.000


Ac produse vandute = 400.000 + 0 – 40.000 = 360.000
Marfa vanduta = Si –Sf = 1.000.000 -100.000 = 900.000

a) achizitia marfurilor:
371 = 401 600.000 lei

b) inregistrarea adaosului comercial:


371 = 378 400.000 lei

c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vândute:


% = 371 900.000 lei
607 540.000 lei – costul marfurilor vandute
378 360.000 lei
79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscutã pentru o unitate
generatoare de numerar numai dacã:
a) valoarea sa contabilã este mai mare este mai mare decât valoarea ei recuperabilã;
b) valoarea recuperabilã este mai mare decât valoarea contabilã;
c) pretul net de vanzare este mai mic decât valoarea recuperabilã.

Raspunsul corect este:a).


Conform IAS 36 „o pierdere din depreciere este valoarea cu care valoarea contabila a unui
activ depaseste valoarea sa recuperabila”.

80. Stiind cã n reprezintã perioada de referintã si i reprezintã rata de actualizare,


precizati care din urmãtoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de
utilizare a unei unitãti generatoare de numerar, potrivit IAS 36:
1
a)
(1 + i) n

b) x(1+i)n
1
1−
c) (1 + i ) n
i

Raspunsul corect este:a).


Conform formulelor din matematici financiare, factorul de actualizare este: 1/ (1+i)n.

Nota
• n = perioada de referinta
• i = rata de actualizare
relatie pt. determinarea valorii de utilizare a unei unitati generatoare de numerar

81. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscutã imediat ca
o cheltuialã în contul de profit si pierdere, în afara cazului în care:
a) legislatia contabilã sau fiscalã interzic un astfel de tratament;
b) activul este neidentificabil;
c) activul este înregistrat la valoarea reevaluatã pe baza unui alt standard international de
contabilitate.

Raspunsul corect este:c).


Conform par. 59 din IAS 36: „o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta imediat ca si
cheltuiala în contul de profit si pierdere, în afara cazului în care activul este inregistarat la
valoarea reevaluata pe baza altui Standard International de Contabilitate, de exemplu IAS
16 „Imobilizari corporale””.

82. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de
numerar ale activului, care trebuie sa includã:
a) proiectii ale intrãrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului,
estimate de întreprindere;
b) proiectii ale intrãrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului,
precum si fluxurile nete de numerar, generate de vânzarea activului la sfârsitul vietii sale,
conform estimãrilor fãcute de întreprindere;
c) intrãrile si iesirile de numerar, generate de folosirea continuã a activului, stabilite potrivit
unei metodologii aprobate.

Raspunsul corect este:b).


Conform par.27 din IAS 36: „Pentru determinarea valorii de utilizare se iau în considerare
proiectiile fluxului de numerar bazate pe ipoteze rezonabile si admisibile ce reprezinta cea
mai buna estimare a conducerii în privinta setului de conditii economice care vor exista în
timpul duratei de viata utila ramase a activlui.
Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica estimarea viitoarelor intrari si din iesiri
de numerar ce deriva din folosirea continua a activului si din ultima lui cedare.”

83. Valoarea recuperabilã a unui activ, potrivit IAS 36, reprezintã:


a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continuã a activului, inclus valoarea rezidualã;
b) maximul dintre pretul net de vânzare al activului si valoarea lui de utilizare;
c) pretul net de vânzare al activului.

Raspunsul corect este:b).


Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vânzare al
activului si valoarea lui de utilizare.

84. Un activ identificabil, în stare de utilizare continuã, are valoarea contabilã de 2200,
valoarea de utilizare 2000 si pretul de vânzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere ce
trebuie recunoscutã ca o cheltuialã?
a) 200;
b) 700;
c) 500.

Raspunsul corect este:a).


Valoare contabila = 2200
Valoare recuperabila = max( pret net de vânzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000)
= 2000
Pierdere din depreciere = 2200 – 2000 = 200.

85. Un activ genereazã in urmãtorii 5 ani fluxuri de numerar, dupã cum urmeazã:
a) anul 1 1500;
b) anul 2 1600;
c) anul 3 1700;
d) anul 4 1200;
e) anul 5 600.
Calculând, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de
actualizare de 12%, rezultã:
a) 6600;
b) 4925;
c) 5112.
Raspunsul corect este:b).
5
CF I
Vu = ∑ (1 + r )
i =1
i = 4925 u.m.

An Flux Factor actualizare Flux numer. viitor actualuzat


numerar
1 1.500 1 / ( 1 + 0.12 )1 = 1 / 1.12 = 0.89286 1.500 x 0.89286 = 1.339
2 1.600 1 / 1.122 = 0.79719 1.600 x 0.797919 = 1.275
3 1.700 1 / 1.123 = 0.71178 1.700 x 0.71178 = 1.210
4 1.200 1 / 1.124 = 0.63552 = 762
5 600 1 / 1.125 = 0.56743 = 340

Valoarea de utilizare = 4.925

86. Prin vânzarea unui activ identificabil se obtine în mod obiectiv suma de 8700;
valoarea lui de utilizare calculatã pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de
actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabilã a acestui activ, potrivit IAS
36?
a) 8700;
b) 9000;
c) nu se poate stabili cãci nu se cunoaste valoarea contabilã a activului.

Raspunsul corect este:b).

Valoarea recuperabila = max( pretul net de vânzare, valoare de utilizare) = max ( 8.700,
9.000) = 9.000.

87. Un activ identificabil are valoarea recuperabilã de 15000; pretul net de vânzare
corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabilã este 14000. Potrivit
IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscutã în cheltuieli:
a) 1000;
b) 0;
c) nu se poate calcula cãci nu stim rata de actualizare.

Raspunsul corect este:b).

Valoare contabila = 14.000


Valoare recuperabila = 15.000

O pierdere din depreciere e recunoscuta cand Vc > V recup.


Vc < Vrec = ( 14.000 < 15.000 ) => Activul nu este depreciat.

88. Un activ identificabil este înregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare
a acestui activ, determinatã pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe
piatã acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a
acestui activ ce trebuie recunoscutã in cheltuieli?
a) 500;
b) 2000;
c) necunoscând valoarea contabilã nu se poate stabili dacã existã pierdere din depreciere.

Raspunsul corect este:a).

Valoare contabila = 20.000


Valoarea de utiliz. = 18.000
Valoare recuperabila = max ( V utilizare , P vanz) = max(18.000, 19.500) = 19.500.
Pierdere din depreciere = Vc - V recuperabila = 20.000 – 19.500 = 500

89. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil


alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula:
a) de echipe tehnice, compuse din specialistii întreprinderii;
b) de evaluatori autorizati, independenti;
c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea întreprinderii.

Raspunsul corect este:b).


Conform par. 30 din IAS 16 : „Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata pe
baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati”.

90. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se
înregistreaza:
a) în capitalurile proprii;
b) la venituri;
c) în capitalurile proprii sau la venituri, în masura în care aceasta diferenta compenseaza o
diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

Raspunsul corect este:c).


Conform par. 37 din IAS 16: „diferenta din reevaluare se inregistraeza în capitalurile
proprii sau la venituri, în masura în care aceasta diferenta compenseaza o diferenta
nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala”.

91. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se
înregistreaza:
a) la cheltuieli;
b) în capitalurile proprii;
c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura în care aceasta compenseaza
o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.

Raspunsul corect este: c)


Conform par. 37 din IAS 16: „diferenta din reevaluare se inregistraeza în capitalurile
proprii sau la venituri, în masura în care aceasta diferenta compenseaza o diferenta
nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala”.

92. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:
a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe întreaga durata de viata utila a acestuia;
b) costul activului din care s-a scazut valoarea reziduala;
c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea
sa reziduala.

Raspunsul corect este: c)


Conform definitiei din IAS 16: “Valoarea amortizabila este costul activului sau alta
valoare substituita costului în situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala”.

93. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:
a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata,
precum si pierderile cumulate prin depreciere;
b) valoarea de inventar (costul istoric);
c) costul istoric, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile din depreciere.

Raspunsul corect este: a)


Conform definitiei din IAS 16: “Valoarea contabila este valoarea la care un activ este
recunoscut în bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pâna la acea data, precum si a
pierderilor cumulate din depreciere”.

94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie:
a) Sa aiba o valoare peste un minim prevazut prin norme si o durata de viata ce depaseste un
an;
b) Sa fie detinut de întreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, închiriere
sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai multor
perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil;
c) Sa genereze pentru întreprindere beneficii economice viitoare si sa aiba o durata de viata ce
depaseste un an.

Raspunsul corect este: b)


Conform par. 6 din IAS 16: “Imobilizarile corporale sunt active care sunt detinute de o
întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi
închiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative si este posibil a fi utilizate
pe parcursul mai multor perioade”.
Conform par.7 din IAS 16: “Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci
când:
- este posibila generarea catre întreprindere de beneficii economice viitoare aferente
activului;
- costul activului poate fi masurat în mod credibil”.

95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut


urmatoarele cheltuieli:
- factura furnizorului 12 500;
- cheltuieli transport 875;
- taxe vamale 750;
- cheltuieli montaj 2 125;
- cheltuieli punere în functiune 1 500;
Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni.
Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile
pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt estimate la
925.
Sa se stabileasca (potrivit IAS 16):
I. Costul istoric;
II. Valoarea amortizabila;
III. Cheltuieli anuale cu instalatia.
I. a) 17 750;
b) 18 675;
c) 16 675.
II. a) 17 750;
b) 15 750;
c) 16 675.
III. a) 1 390; în primul an 116;
b) 1 480; în primul an 123;
c) 1 312; in primul an 109.

I:Raspunsul corect este:b)


Conform par.15 din IAS 16, „costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale,
taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea în functiune a activului, ca de
exemplu:
- costul de amenajare a amplasamentului;
- costuri initiale de livrare si manipulare;
- costuri de montaj;
-onorariile arhitectilor si inginerilor;
-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37”.

Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675

II: Raspunsul corect este:c


Valoarea amotizabila = cost istoric – valoare reziduala = 18 675 – 2000 = 16675

III. Raspunsul corect este:a).


Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile)
Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala)

96. Reevaluând succesiv imobilizarile corporale ale întreprinderii, s-au obtinut diferente
din reevaluare, dupa cum urmeaza:
30.06.2000 + 1300
31.12.2000 – 1800
30.06.2001 + 600
Potrivit IAS 16, cum se înregistreaza diferentele din reevaluare:
30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001
a) +1300 in capitalul propriu -1300 in capitalul propriu + 500 la venituri
+ 500 la cheltuieli + 100 in capitalul propriu
b) +1300 in capitalul propriu -1800 in capitalul propriu + 600 in capitalul propriu
c) +1300 la venituri -1300 in venituri + 500 in capitalul propriu

Raspunsul corect este:a).


Prima reevaluare : 213 = 105 1300

A doua reevaluare: % = 213 1800


105 1300
681 500
A treia reevaluare: 213 = % 600
781 500
105 100.

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie
masurata initial:
a) la valoarea din factura furnizorului;
b) la costul sau;
c) la valoarea de inventar.

Raspunsul corect este:b).


Conform par. 14 din IAS 16 : “un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut
ca activ trebuie masurat initial la costul sau ”.

98. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt,
potrivit IAS 16:
a) trecute pe cheltuieli;
b) înregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea;
c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca întreprinderea va obtine
beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; în celelalte cazuri se
înregistreaza in cheltuieli.

Raspunsul corect este:c).


Conform par. 23 din IAS 16: “chletuielile ulterioare aferente unui element de natura
imobilizarilor corporale trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci când se
estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de
performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare”.

99. Retratarea situatiilor financiare, în conformitate cu IAS 29, presupune:


a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional;
b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile;
c) cunoasterea perfecta a influentei inflatiei în conturile întreprinderii.

Raspunsul corect este:b)=> gresit.


Conform par. 10 din IAS 29: “Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor
proceduri, precum si a rationamentului profesional”.

100.
IAS 29, par.13, pg. 43
=> elemente monetare din bilantul contabil in conditii de hiperinflatie nu sunt
retratate.

101.
In conditiile utilizarii costului istoric, sunt retratate :

IAS 29, par. 14


a) activele nemonetare, datoriile nemonetare si capitalurile proprii din bilant.

102.
In conditiile utilizarii costului istoric, se cere ca toate elementele din contul de profit
si pierdere sa fie exprimate in raport cu unitatea de masura curenta la data
bilantului.Pentru aceasta: :

IAS 29, par. 25


a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variatiei indicelui general al preturilor de
la datele la care elementele de venituri si cheltuieli au fost inregistrate initial

103.
Castigul sau pierdereaa din pozitia monetara neta, calculat cu ocazia corectarii
bilantului de deschidere din primul an de aplicare a IAS29, trebuie:

a) inclusa in capitalurile proprii ale firmei.

104.
Retratarea sit. financ. potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice general al preturilor
care sa reflecte modificarile puterii generale de cumparare; pt. aceasta standardul
recomanda:

IAS 29, par. 14, par. 11


b) toate intreprinderile care raporteaza in moneda aceleiasi economii sa
foloseasca acelasi indice.

105.
Intr-o perioada de inflatie, o intreprindere pierde putere de cumparare, daca:

IAS 29, par. 27


a) detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare.

106.

Nu reprezinta componenta a situatiilor financiare:


c) Raportul de gestiune prezentat de administrator.

107.
a) Intreprinderea trebuie sa respecte conceptul de contabilitate de angajamente in
intocmirea situatiilor financiare => Da

108.
O informatie e considerata semnificativa daca:

a) neprezentarea sa ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe


baza situatiilor financiare.

109.
O datorie clasificata ca datorie curenta

b) e prevazut sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al


intreprinderii sau e exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

110.
In contul de profit si pierdere sau in notele la acesta intreprinderea trebuie sa prezinte
o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe:

c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe functia lor in cadrul intrprinderii.

111.
Un activ clasificat ca activ curent => gresit:

c) reprezinta numerar sau echivalent de numerar a caror utilizare e restrictionata.

112.
O societate creata in 1990 pt. 20 ani => pana in 2010. Societatea are evolutie
profitabila
=> Situatiile financiare ale anului 2005 se elaboreaza pe baza principiului
continuitatii activitatii.

b) Da

113.
Pentru elaborarea conturilor anuale se aplica politici contabile adoptate de :
c) conducerea intreprinderii.

114.
Valoarea realizabila neta = pret de vanzare estimat ca poate fi obtinut pe parcursul
desfasurarii normale a activitatii – costuri necesare finalizarii si vanzarii bunului.

115.

IAS 2 : La inchiderea exercitiului stocurile se evalueaza la costul lor sau la valoarea neta de
realizare, daca aceasta este inferioara

=> b) La inventar stocurile se evalueaza la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea
realizabila neta.

116.
Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ ?
a) nu, pt. ca nu este o sursa identificabila controlata de societate, al carei cost sa poata
fi evaluat in mod credibil
117.
Un activ necorporal trebuie evaluat la intrare in intreprindere:
a) la costul sau

118.
Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat
c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile acumulate sau la o valoare
reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

119.
Diferentele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ :
c) in capitalurile proprii, pentru suma care excede diferentei favorabile inregistrata in
venituri, ca urmare a unei inregistrari anterioare in cheltuieli a unei diferente
nefavorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

120.
Diferentele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ :
c) in cheltuieli, pentru suma care excede diferentei nefavorabile inregistrata in
capitalurile proprii, ca urmare a unei inregistrari anterioare in venituri a unei diferente
favorabile de marime egala, pt. aceleasi active.
121.
Caracteristica ce nu este aferenta unei piete active:
c) poate fi bine conturata si preturile pot fi studiate.

122.
Marcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse proprii,
trebuie sa fie recunoscute ca active necorporale?
b) nu

123.
Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat
c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile cumulate sau la o valoare
reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

124.
IAS 33 e obligatoriu pentru :
a) societatile cotate si societatile care voluntar publica informatia rezultat pe actiune

125.
A controleaza B – 60% si prin B pe D – 68%
In raport cu E apare o ruptura de lant

Societati dependente => procentaj control = > 40 %


Societati asociate => procentaj control = 20 % - 40 %
=> B si D filiale ale lui A

126.
Imobilizare financiara = investitie in titluri de stat destinata utilizarii pe o durata indelungata in
activitatea societatii

127.
Fondul comercial = Valoarea de achizitie – Valoarea justa a activelor nete = 1.500.000 –
1.200.000 = 300.000

128.
Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede la art.25 – relatiile
financiare cu clientii precizeaza ca fiind interzise:
c) colaborarea cu diferiti colegi suspendati temporar in exercitarea profesiei

129.
Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede ca principii
fundamentale ale activitatii acestora:
c) independenta

130.
100 buc. x 10 kg x 190 = 190.000

Cost total stoc = Mp = 100


Tx . vamale = 30
Ch. Transp. = 80
Rabat = - 20
190 / kg

131.
Conform IAS 17 , leasingul financiar prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:
c) Transfera, in mare masura, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate
asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing

132.
IAS 14 “Raportarea pe segmente” este operational la elaborarea situatiilor financiare de catre:
c) Soc. Comerciale pe actiuni ale caror titluri de valoare sunt comercializate public pe piata de
capital

133.
M – achizitioneaza 75% F : Act. net la valoare justa = 5.000.000
Act. net la valoare contabila = 4.000.000
Profit nerepartizat ( Rezultat) = 500.000

In consolidarea bilantului grupului M capitalul propriu si rezultatul filialei F se repartizeaza


conform procentelor detinute intre:

- societatea mama M = 75 %
- interesele minoritare = 25 %
din:

1. Capital social
2. Rezerve
Capitaluri proprii ( active nete) *
3. Rezultat

=> Interese minoritare = 25 % x ( 5.000.000 + 500.000 ) = 1.375.000

* se inregistreaza la valoarea justa ( diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila = diferenta
din prima consolidare)

134.
Diferentele de curs corespunzatoare creantelor si datoriilor in valuta in sold la inchiderea
exercitiului sunt recunoscute in contul de profit si pierdere :

c) prin inregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent de recunoasterea fiscala

135.
Asocierea in participatie este : c)

Intelegerea contractuala prin care 2 sau mai multe parti intreprind o activitate economica supusa
controlului comun

136.

Valoarea justa = b)
Suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti
aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

137.
In IAS 34, “Raportarea financiara interimara”, setul complet de situatii financiare nu
cuprinde:
c) Raportul administratorilor si raportul cenzorilor

138.
Intr-o contabilitate reglementata, imaginea fidela furnizata de conturile anuale este
asigurata prin respectarea principiilor:
c) - conformitatea cu regulile,
- sinceritatea si
- prudenta
139.
Care din urmatoarele efecte nu e valabil in cazul abandonului principiului de continuitate
a activitatii intreprinderii:
c) Principiul costului istoric continua sa se aplice

140.

Doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor ( active, datorii, cheltuieli, venituri) in
situatiile financiare :
c ) - probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare
- credibilitatea evaluarii

141.
Consecinta aplicarii principiului independentei exercitiului => eronata:
b) Clasificarea datoriilor in functie de scadenta

142.
Aspect care nu e legat de aplicarea principiului independentei:
c) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in momentul angajarii acestora, indiferent de
momentul decontarii

143.

Nu reprezinta o schimbare a politicii contabile :

a) reducerea duratei de amortizare a imobilizarilor

144.
Utilizarea costurilor istorice in conditii de inflatie conduce la deformari ale datelor in
bilant si Contul de profit si pierdere: subevaluarea imobilizarilor si stocurilor => GRESIT

c) Subevaluarea rezultatelor si scaderea impozitului pe profit

145.

Principiul costului istoric : la intrarea in intreprindere:


- elementele de activ si datoriile sunt evaluate : cost achizitie, cost productie
- bunurile aduse ca aport in natura la capitalul social = la valoarea neta de capitalizare
GRESIT
= la valoarea de aport stabilita in urma
evaluarii efectuata potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitate, stare, amplasare

146.
Principiul prudentei este in cel mai acut conflict cu pricipiul :
b) independenta exercitiilor

147.
Conform Directivei a IV-a, raportul de gestiune e o sursa importanta de informatii privind
imaginea fidela continand si redand informatii cu privire la urmatoarele aspecte : =>
eronat
b) Numarul si structura personalului

148.
Conform Directivei a VII-a , conditiile privind obligatia intocmirii conturilor consolidate
de societatea mama : => neprecizata
c) Este principalul furnizor si / sau client al intreprinderii

149.
Cadrul contabil IASB:
a) Stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pt.
utilizatori externi.

150.
Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere mica si a beneficia de derogari
specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din
trei :
=> a) Sa nu depaseasca:
- 1 mil Euro = totalul bilantului
- 2 mil Euro = marimea neta a CA
- 50 persoane = efectivul mediu de personal

151.
Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere de marime mijlocie si a beneficia de
derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii
din trei :
=> a) Sa nu depaseasca:
- 4 mil Euro = totalul bilantului
- 8 mil Euro = marimea neta a CA
- 250 persoane = efectivul mediu de personal

152.
Principiul partidei duble => nespecific

c) Contabilitatea este organizata in doua variante : sistem monist si sistem dualist

153.
Principiul recunoasterii rezultatelor presupune ca rezultatul poate fi inregistrat in diferite
puncte si momente ale ciclului afacerilor. In Romania = >

a) Facturarea bunurilor

154.
Principiul contabil ce determina o supraevaluare a rezultatului : =>
b) Costul istoric

155.
Principii contabile retinute in mod explicit in Regementarile contabile din Romania armonizate
cu Directiva a IV –a a CEE si cu Standardele de Contabilitate Internationale. => a)
1. Continuitatea activitatii
2. Prudenta
3. Permanenta metodelor
4. Independenta exercitiului
5. Evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv
6. Intangibilitatea bilantului de deschidere
7. Necompensarea
8. Prevalenta economicului asupra juridicului
9. Pragul de semnificatie

156.
Care din elemente nu corespunde definitiei IAS privind activele:
c) Cheltuielile de constituire

Nu corespunde definitiei IAS privind activele :


c) cheltuieli de constituire

157.
Operatii – nu reprezinta o consecinta a aplicarii principiului independentei exercitiilor:
b) inregistrarea diferntelor din reevaluare.

158.
Principiul permanentei metodelor de evaluare =>
c) Metodele de evaluare se pot schimba in limita prevederilor si normelor nationale si
internationale, cand schimbarea e justificata, iar in anexa la bilant se specifica implicatiile
schimbarii metodei asupra patrimoniului si rezultatelor intrprinderii.

159.
IAS 12 - Diferentele permanente intre rezultatul fiscal si rezultatul contabil includ : a)
- cheltuieli nedeductibile fiscal, pt. care nedeductibilitatea e definitiva,
- Veniturile pe care fiscul renunta definitiv sa le impoziteze
- degrevarile fiscale acordate
160.

Castigul din lichidare = (include) Rezerve + Rezultat lichidarii + Capital social amortizat

161.
Conform IAS 21 , consecintele variatiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare
ale intreprinderii ( disponibilitati, creante, datorii) au urmatoarele tratamente contabile:

b) Indiferent daca sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile
exercitiului, dupa caz, atunci cand diferentele de curs valutar sunt constatate.

162.

Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita ca baza de evaluare :

c) costul curent - OMF 94

163.

Provizioanele pt. deprecieri si cele pt. riscuri si cheltuieli , consecinta aplicarii principiului
prudentei => comportament contabil :
c) De a contabiliza toate provizioanele ce exprima un risc sau o depreciere, inclusiv cele
nedeductibile fiscal, chiar in absenta profitului, pt. furnizarea unei imagini fidele prin conturile
anuale.

164.
Platile curente ale contractului de locatie se refera numai la cotele reprezentand redeventa
calculata = > fals – la leasing financiar nu se calculeaza redevente ci la cel operational.

165.
Relatia de calcul a activului net intrinsec

c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pt. riscuri si cheltuieli – Capital social
subscris varsat

166.
Valoarea financiara a unei actiuni :

c) VF = Divident distribuit pt o actiune


Rata medie a dobanzii pe piata
167.
Valoarea de randament a unei actiuni :

c) VR = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve


Rata medie a dobanzii pe piata

* Rata medie a dobanzii pe piata = rata medie de capitalizare


Profit net pe actiune (nerepartizat) = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit
incorporat in rezerve

168.
Val. nominal a unei actiuni : a) Vn = Capital social
Nr. actiuni

169.
Subscriere : 1.000 act. x 5.000 = 5.000.000 = capital social subscris

Vn = V emis.

Varsat 90% => 5.000.000 x 90% = 4.500.000


=> 10% = 500.000 = capital social amanat

dobanda = 500.000 x 20% x 6 luni = 50.000


12
456 Decontari cu asociatii in dificultate = 456 500.000

456 = 768 50.000

170.

Indicatori Sume Nr. actiuni Val. Val. contb


nomin. matemat
I Capital social 8.000.000 1.000 8.000
Rezerve 2.000.000
I Capital propriu 10.000.000 1.000 10.000
+ Majorare cap. soc. 4.000.000 500 8.000
500 x 8.000
II Capital propriu dupa major. 14.000.000 1.500 9.333

V contabila = Capitaluri proprii / nr. actiuni


Rs = nr. act. vechi = 1.000 / 500 = 2 /1
nr. act. noi (emise)

171.

Indicatori Sume Nr. Val. Val. contb


actiuni nomin. matemat
I Capital social 8.000.000 1.000 8.000
Rezerve 2.000.000
I Capital propriu 10.000.000 1.000 10.000
+ Majorare cap. soc. 4.000.000 500 8.000
500 x 8.000
II Capital social 12.000.000 1.500 8.000
= 8.000.000 + 4.000.000
+ Rezerve 2.000.000
+ prime de emisiune = 500 (10.000 – 8.000) 1.000.000
II Capital propriu 15.000.000 1.500 10.000

Prima de emisiune unitara = V emis – Vn = 10.000 – 8.000 = 2.000

Rs = nr. act. vechi = 1.000 / 500 = 2 /1


nr. act. noi (emise)

172.
Indicatori Sume Nr. actiuni Val. Val.
nominala matemat
I Capital social 8.000.000 1.000 8.000
Rezerve 2.000.000
I Capital propriu 10.000.000 1.000 10.000
+ Majorare cap. soc. 4.000.000 500 8.000
500 x 8.000

= > valoarea majorare a capitalului social = 4.000.000

Prime de emisiune = nr. act. x ( V emisiune – Vn ) = 500 x ( 10.000 – 8.000 ) = 500 x 2.000
= 1.000.000

456 = % 5.000.000
1011 4.000.000 - Capital soc. subscris nevarsat
1041 1.000.000 - Prime de emisiune

173.
Indicatori Sume Nr. actiuni Val. Val.
nominala matemat
I Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
I Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
- Reducere cap. soc. 3.000.000
20% x 15.000.000
II Capital social 12.000.000 6.000 2.000
= 15.000.000 - 3.000.000

Suma atribuita pt.o actiune = Vn initiala - Vn dupa reducere = 2.500 – 2.000 = 500

1012 Capital subscris varsat = 456 3.000.000

456 = 5121 3.000.000

174.
Indicatori Sume Nr. actiuni Val. Val.
nominala matemat
I Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
I Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
- Reducere cap. soc. 1.500.000 600
10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500
II Capital social 13.500.000 5.400 2.500
= 15.000.000 - 1.500.000

1. Rascumparare actiuni = 600 x 2.800 = 1.680.000


502 Actiuni proprii = 5121 1.680.000
2. Anulare actiuni : - partea suportata din capital = 600 x 2.500 = 1.500.000
- partea suportata din rezerve = 1.680.000 – 1.500.000 = 180.000
% = 502 1.680.000
1012 1.500.000
1068 180.000 - Alte rezerve

175.
Indicatori Sume Nr. actiuni Val. Val.
nominala matemat
I Capital social 15.000.000 6.000 2.500
Rezerve 3.000.000
I Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000
+ Majorare cap. soc. 10.000.000 4.000 2.500
4.000 x 2.500
II Capital social 25.000.000 10.000 2.500
= 15.000.000 + 10.000.000
II Capital propriu 28.000.000 10.000 2.800

Raport paritate = nr. act. vechi / nr. actiuni noi = 6.000 / 4.000 = 6 / 4 = 3 / 2
1 DS = Vmat. veche a act. – Vmat dupa creste = 3.000 – 2.800 = 200

176.
Indicatori Valoare Nr. Vn V
actiuni matemat

Capital social 15.000.000 6.000 2.500

Rezerve 3.000.000

Capital propriu 18.000.000 6.000 3.000

- Reducere cap. soc. 1.500.000 600

10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500

Capital social 13.500.000 5.400 2.500

= 15.000.000 – 1.500.000

Rascumparare actiuni = 600 x 2.200 = 1.320.000

Valoare nominala actiuni anulate = 600 x 2.500 = 1.500.000 => Diferenta pozitiva

=> Prime de emisiune = 180.000

c) 502 Actiuni proprii = 5121 1.320.000

1012 = % 1.500.000 Capital subscris varsat

502 1.320.000

1041 180.000 Prime de emisiune

177.
Pierdere = 15.000.000 => reportata - acoperita de : - rezerve

- capital social
Rezerve legale = 10.000.000

a) % = 117 15.000.000

1061 10.000.000 Rezerve legale

1012 5.000.000 Capital subscris varsat

178.
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 – finantare : - 40% subventie = 8.000.000

Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000

=>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =8.000.000/4 =2.000.000

Inregistrari an N + 2

1. Inregistrare chelt. Cu amortizare

6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)

131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.000.000

Nota: In abordarea pe baza de rezultat din IAS 20 subventiile se considera ca fiind venituiri decalate si se raporteaza
in mod sistematic si rational la durata de utilizare a activului subventionat .

Cand activul subventionat e amortizabil, reintegrarea subventiei la rezultate, va urma, in mod normal, ritmul
amortizarilor, pt. a conecta subventia, in mod optim , la costurile corespunzatoare.

179.
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 – finantare : - 50% subventie = 10.000.000

Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000

=>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =10.000.000/4 =2.500.000

Inregistrari an N + 3

1. Inregistrare chelt. Cu amortizare

6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)

131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.500.000
180.
Proces cu furnizori – val = 800.000 inclusiv TVA => val. fara TVA = 672.269

Probabilitatea de a pierde procesul = 75 % => necesar provizion pt. riscuri si cheltuieli

6812 Cheltuieli priv. provizioane pt. riscuri si chelt. = 1511 Provizioane pt. riscuri si chelt. 504.201 *

672.269 x 75 % = 504.201

181.
lansare imprumut obligatar – 5.000 obligatiuni ; 5 ani; dobanda - 20%/an

VN 20.000

V emisiune 18.000

V rambursare 21.000

Serviciul imprumutului coincide cu an calendaristic

Prima transa de rambursare – sfarsitulul celui de-al doilea an al imprumutului

La emisiune: sume incasate = 5.000 * 18.000 = 90.000.000

sume datorate catre obligatari = 5.000 * 21.000 = 105.000.000

prime de rambursare = 5.000 (21.000-18.000) = 15.000.000

=> Inregistrari la inchiderea primului exerc financiar

Valoarea nominala pt. calculul dobanzii = 5.000 * 20.000 = 100.000.000

Dobanda la sfarsitul exerc. 100.000.000 * 20% = 20.000.000

Amortizare lineara a primelor de rambursare => 15.000.000/5= 3.000.000 pe an

1.Se inregistreaza amortizare primelor de rambursare

6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a obligat. =

169 Prime priv. rambursarea obligat. 3.000.000

2. Se inregistreaza plata dobanzilor

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 20.000.000

182.
Rascumparare de la bursa obligatiuni proprii de amortizat – 5.000 buc.

prêt rambursare 21.000

prêt rascumparare 20.000

1. Rascumpararea obligat. de la bursa

505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 100.000.000

2. Anularea obligat. rascumparate( amortizarea lor)

161 Imprum. din emisiuni de obligat = % 105.000.000

505 100.000.000

764 Venituri din investii fin. cedate 5.000.000

Nota: Rascump se face la prêt de rascump.

Amortizarea se face la pretul de rambursare

183.
Sensul si modul de influentare a rezultatelor perioadei privind amortizari si provizioane :

c) amortizarea diminuareaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive
ale perioadei

184.
Cuprinde o metoda de amortizare neadmisa in Romania :

c) metoda degresiva, metoda progresiva

185.
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe - neprevazuta de legislatia romana :

c) costul de reaprovizionare

186.
In cazul intrarii prin achizitie a unui mijloc fix, pe baza facturii si in raport cu natura si destinatia obiectului
nu se intocmeste :

c) proces verbal de transfer


187.
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 16.000.000

Amortiz. 4 ani, accelerat

=> amortiz. in anul N = 50% * 16.000.000 = 8.0000.000

Nota: Amortiz. accelerata consta in includerea pe cheltuieli, in primul an de functionare, a unei amortizari de pana la
50% din valoarea de intrare a mijlocului fix.

Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea pe chelt. a unor sume calculate
prin aplicarea regimului linear, in functie de durata de utilizare ramasa.

188.
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 12.000.000

Amortiz. 4 ani, accelerat

=> amortiz. in anul N = 50% * 12.000.000 = 6.0000.000

Durata ramasa de amortiz. – 3 ani

Valoarea ramasa de amortiz. – 6.000.000

=> amortiz. in N+1 : 6.000.000/3 = 2.000.000

189.
Construct inchiriata – val. 100.000.000

Chiriasul exec. lucr. moderniz. – 50.000.000, amortiz. 30.000.000 liniar

La expirarea contract – inregistr. la proprietar:

1. Inregistrarea valorii modernizarii neamortizare

% = 404 23.800.000

212 Constructii 20.000.000

4426 3.800.000

2. Inregistrarea valorii modernizarii amortizate:

212 = 2812 30.000.000

190.
Scoatere din folos. Construct. : val.contab. 5.000.000

Amortiz. 4.000.000

% = 212 Constructii 5.000.000

281 Amortiz.imobiliz. 4.000.000

658 Alte chelt. Exploat. 1.000.000

191.
Pt. ce categorie de imobiliz. corporale se poate utiliza numai amortizarea liniara ?

c) constructii

192.
Majorarea capitalului propriu - se compune din:-

1. Crest. capitalului social

456 Decontari cu asoc. privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat

2. Primele de emisiune

456 = 1041 Prime de emisiune

=> in sit. de fata pct. 2 reflecta maj. cap. propriu

193.
Leasing financiar: primirea unei instal.in baza contract.- val. 76.000.000(dob.16.000.000)
Cost achiz. initial 60.000.000,
Dobanda 16.000.000

213 Instalatii = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 60.000.000

194.
212 = 131 15.500.000 plus mijloace fixe la inventar

195.
Inregistrarea contabila a operatiei privind subscrierea de actiuni determina :
b) cresterea activelor circulante nete

196.
Primirea de firma a aportului in numerar subscris anterior de actionari:
c) 5311 = 456

197.
Rata de leasing financiar cuprinde:
c) Cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.

198.
Rata de leasing operational cuprinde:
c) Cota de amortizare, calculata dupa norme, plus un beneficiu stabilit de partile
contractante.

199.
Calculul si contabilizarea amortizarii bunului ce face ob. contract leasing se realizeaza
de :

a) Leasing operational = proprietar


Leasing financiar = utilizator

200.
Predarea unei constructii regim de leasing –cost achiz. 20.000.000 lei
- dobanda anuala 3.000.000
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung = 212 Constructii 20.000.000

TVA de plata = TVA colectata - TVA deductibila = 590.000-250.000 = 340.000

201.
Variatia stocurilor de productie nu influenteaza veniturile din vanzarea marfurilor.

202.
In inflatie, pentru aplicarea principiului prudentei , pentru evaluarea stocurilor se foloseste LIFO

203.
LIFO – pt. iesirile de stocuri in conditiile cresterii preturilor duce la reducerea profitului si
reducerea valorii stocului final.

204.
Inventarul permanent permite determinarea stocului cantitativ si valoric, in orice moment.

205.
Inventarul intermitent presupune contabilizarea variatiei stocurilor si inregistrarea valorii
consumurilor la finele perioadei de gestiune, conform inventarului.

206.
Adaosul comercial la marfurile vandute = (Si 378 + Rc 378) – Ac stoc = sold creditor 378
inaintea descarcarii gestiunii pentru marfurile vandute – adaosul comercial aferent marfurilor in
stoc.

207.
Intrari Iesiri Stoc PM Stoc LIFO
PM LIFO
S.I. 2.000 x 500 = 2.000 x 500 =
1.000.000 1.000.000
1.000 x 3.000 x 600 = 2.000 x 500 =
800 1.800.000 1.000.000
1.000 x 800 =
800.000
1.800 x 600 1.000 x 800= 1.200 x 600 = 720.000 1.200 x 500 =
= 1.080.000 800.000 600.000
800 x 500 =
400.000
1.200.0
00
208.

Intrari Iesiri Stoc FIFO Stoc LIFO


FIFO LIFO
S.I. 2.000 x 500 = 2.000 x 500 =
1.000.000 1.000.000
1.000 x 2.000 x 500 =1 . 2.000 x 500 =
800 000.000. 1.000.000
1000 x 800 = 1.000 x 800 =
1.800.000 800.000
1.800 x 500 1.000 x 800= 200 x 500 = 100.000 1.200 x 500 =
= 900.000 800.000 1.000 x 800 = 800.000 600.000
800 x 500 = 900.
400.000 000
1.200.0
00

209.
Intr Iesiri Stoc
ari FIFO LIFO CMP FIFO LIFO CMP

S.I. 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000


350 x 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 400 x 88.75 = 35.500
90 350 x 90 = 31.500 350 x 90 = 31.500
100x 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 500 x 91 = 45.500
100 350 x 90 = 31.500 350 x 90 = 31.500
100 x 100 = 10.000 100 x 100 =10.000
50 x 80 = 4.000 100x100 = 10.000 480 x 91 = 43.680 20 x 100 = 2.000 20 x 80 = 1.600 20 x 91 = 1.820
350 x 90 =31.500 350 x 90 = 31.500
80 x 100 = 8.000 30 x 80 = 2.400
480 43.500 480 43.900

=> metoda CMP

210.
% = 401 71.400
607 60.000
4426 11.400

211.
Receptionare marfuri sosite din custodie cu minus neimputabil

% = 357 1.800.000 Marfuri in custodie la terti


371 1.780.000
607 20.000

212.
Factura Mat. Prime

Pret achizitie 2.000.000


Rabat 10% 200.000
Net comercial 1.800.000
Scont 5% 90.000
Net financiar 1.710.000
TVA 19% 324.900
Total plata 2.034.900

301 % 1.800.000
401 1.710.000
767 90.000

4426 = 401 321.900

213.
Plus cu minus la inventar la produse similare ce au acelasi pret – se pot compensa si se
efectueaza inregistrari in evisenta operativa si contabila analitica.

214.
Plus cu minus la inventar la produse cu preturi diferite – se pot compensa si crea perisabilitati
prin inregistrarea in evidenta operativa, contabila analitica si sintetica.

215.
% = 711 85.000
345 80.000 Produse finite
348 5.000 Difer. pret prod. finite

216.
Productia in curs de executie – evaluata la : - cost prestabilit de productie
- cost efectiv de productie
217.
Inventarul intermitent si evaluarea stocurilor la cost standard presupun ca datele privind sold si
rulaj in cursul perioadei sunt deformate la ct. 301 , 308 , 601.

218.
Pv = 500.000
TVA = 19 %
Ad. com. = 25 %

=> Cost achizitie al marfurilor vandute = 500.000 / 1.19 / 1.25 = 420.168 / 1.25 = 336.134

219.
% = 371 500.000
607 336.134
4428 79.832
378 84.034

220.
409 = 401 200.000 – achizitie ambalaje
401 = 409 160.000 - restituire ambalaje
381 = 409 40.000 - retinere ambalaje
4426 = 401 7.600 - TVA la ambalaje retinute , facturata

221.
Diferente nefavorabile se inregistreaza cu + ( in negru ) ; este iesire stoc => pe credit

371 = % 3.141.600
345 2.000.000
348 200.000
378 440.000
4428 501.000

222.
Factura 100.000
Rabat 5% 5.000
Total 95.000
Remiza 10% 9.500
Net comercial 85.000
Scont 2% 1.710
Net financiar 83.790
Ad. com 20% 17.100 - se aplica la net comercial ( scont – venit financiar, nu se scade
din pret)
Pret vanzare 102.600
223.
Cost achizitie vama = ( 5.000 + 400 ) x 30.000 = 162.000.000
Taxe vamale = 12.960.000
Cost total = 174.960.000
TVA = 33.242.400

224.
301 = % 30.600.000 - materii prime
401 24.000.000
408 3.000.000 - furniz. fact. nesosite
446 3.600.000 - alte impoz. tx. si varsam.

225.
Livrare produse fara factura :
418 Clienti facturi de intocmit = %
701
4428 - TVA neexigibila pana la facturare

La facturare :
4111 = 418 714.000 - la pret de contract
4428 = 4427 114.000

4111 = % 119.000 - diferenta intre pret din contract si pret inscris in factura
701 100.000
4427 19.000

226.
Urmarirea recuperarii pierderii fiscale se realizeaza prin declaratiile anuale de impozit pe profit.

227.
Receptie marfa fara factura la pret de contract

% = 408 714.000
301 600.000
4428 114.000

2. Primire factura la un alt pret


408 = 401 714.000

4426 = 4428 114.000


% = 401 119.000
301 100.000
4426 19.000

228.
TVA colectata 590.000
TVA deductibila 250.000
TVA neexigib. 100.000
Prorata 100%

4427 = % 590.000
4426 250.000
4424 340.000 => Tva de plata = 340.000

229.
Leasing financiar – la utilizator ( locatar) presupune : reflectarea in bilant si contabilizarea
angajamentelor de plata si a chiriilor corespunzatoare.

230.
Redeventa datorata de utilizator – leasing operational
% = 401 8.330.000
612 7.000.000
4426 1.330.000

231.
Metodele de evaluare pt. bunuri fungibile ( CMP, FIFO, LIFO ) se pot aplica si pt. investitii
financiare pe termen scurt.

232.
Creante comerciale incerte in litigiu :
Sold. 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 595.000
Sold cr. 4428 = 95.000
Sold 1511 Provizioane pt. Litigii = 300.000
 finaliz. Procesului se incas. ½ virament , restul suporta intrepr.

1. Incasare clienti virament ½ suma


5121 = 4118 297.500

2. Tva neexigibil aferent sumei incasate devine Tva colectat

4428 = 4427 47.500

3. Suportare pe cheltuiala ½ din suma – diferenta

% = 4118 297.500
654 Pierderi din creante si debitori diversi 250.000
4428 47.500

4. Anularea provizionului

1511 = 7812 Venituri din provizioane pt. risc. Si ch. 300.000

233.
Intrar Iesiri Stoc
i FIFO LIFO CMP FIFO LIFO CMP

S.I. 1.500 x 2.000 = 1.500 x 2.000 = 1.500 x 2.000 =


3.000.000 3.000.000 3.000.000
2.500 x 1.500 x 2.000 = 1.500 x 2.000 = 4.000 x 2.125 =
2.200 3.000.000 3.000.000 8.500.000

2.500 x 2.200 = 2.500 x 2.200 =


5.500.000 5.500.000

1.500 x 2.000 = 2.500 x 2.200 = 3.000 x 2.125.000 1.000 x 2.200 = 1.000 x 2.000 = 1.000 x 2.125 =
3.000.000 5.500.000 = 6.375.000 2.200.000 2..000.000 2.125.000

1.500 x 2.200 = 500 x 2.000 =


3.300 .000 1.000.000
Tot = 6.300.000 Tot = 6.500.000

234.
4427 = % 3.700.000
4426 2.500.000
4423 1.200.000
4423 = 4424 900.000 => 4423 = 300.000 de plata

=> b) 4427 = 4426 2.500.000


4427 = 4423 1.200.000
4423 = 4424 900.000

235.
Efect comercial reinnoit – 4 luni- val. 2.000.000
Dobanda 15%/an => 2.000.000*15% /3 = 100.000

1. Anularea efectului initial

4111 Clienti = 413 Efecte de primit de la clienti 2.000.000

2. Imputarea dobanzilor de intarziere

4111 = 766 Venituri din dobanzi 100.000

3. Crearea unui nou efect cu o noua valoare

413 = 4111 2.100.000

236.
Comisioane si accesorii priv. investitii financiare pe termen scurt achizitionate se includ :
b) in heltuieli de exploatare

237.
Factura 3.000.000
Scont 2% 60.000
Net financiar 2.940.000

La furnizor : 667 = 4111 60.000


La client : 401 = 767 60.000

238.
Datoria clienti ( creanta ) = 2.000 x 30.000 = 60.000.000
La incasare :
% = 4111 60.000.000
5124 56.000.000 = 2.000 x 28.000
665 4.000.000 Pierderi din dif. de curs

239.
Factura = 3.000 x 30.000 = 90.000.000

% = 5124 93.000.000
401 90.000.000
665 3.000.000

240.
1. Primire avans
5121 = % 2.380.000
419 2.000.000 Clienti creditori
4427 380.000

2. Decontare factura ( reglare avans)


% = 4111 5.950.000
419 2.000.000
4427 380.000
5121 3.570.000

La primirea facturii
4111 = % 5.950.000
704 5.000.000
4427 950.000

241.
Sfarsitul anului
Creante : 2.500 x 28.000 = 70.000.000 77.500.000

Datorii : 1.500 x 30.000 = 45.000.000 46.500.000

4111 = 765 7.500.00

665 = 401 1.500.000

242.
Efect de comert remis spre incasare inaintea termenului – 1.500.000
Agio : - comisioane – 40.000

5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 1.500.000

% = 5113 1.500.000
5121 1.45.000
627 Chelt. Servicii bancare 50.000

243.
Cambie remisa spre scadenta inaintea termenului de plata – 2.000.000

Agio : - sconturi – 40.000


- speze bancare – 25.000

5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de incasat 2.000.000

% = 5114 2.000.000
5121 1.925.000
627 Chelt. Servicii bancare 25.000
667 Cheltuieli privind sconturi acordate 40.000

244.
TVA se trece pe cheltuiala ( cand bunurile nu sunt vandute)
635 = 4427

245.
Vanzare prod. finite la o soc. din cadrul grupului

4511 Decontari in cadrul grupului = % 4.760.000


701 Venituri din vanzarea prod. Finite 4.000.000
4427 760.000

246.
Incasare prin virament prod. finite vandute la o soc. din cadrul grupului

5121 = 4511 Decontari in cadrul grupului 700.000


247.
Primire imprumut de la asociatul firmei
5121 = 4551 3.000.000 - gresit rasp. carte b)

248.
5121 = 462 Creditori diversi 4.500.000

249.

401 = 411 - compensare creante si datorii comerciale reciproce

250.
Cand se atribuie drepturi speciale de subscriere : DS
c) cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabila anterioara operatiei

251.
Leasing operational : la utilizator – factura emisa de proprietar , persoana juridica straina
612 = 401 2.000.000
4426 = 5121 380.000

252 .
Rezolvarea e urmatoarea:
612 = 401 2.000.000
4426 = 5121 380.000
401 = 446 240.000

= > e gresit raspunsul in carte

253.
Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid.- fact. 250.000 +19% TVA
Cost achiz. initial 2.000.000,
Amortiz. Inregistrata 1.750.000

1. Transferul dreptului de propriet. La val rezid. stabilita intre parti

461 Debitori diversi = % 297.500


7583 Venituri din vanzarea activelor si alte op. capital 250.000
4427 47.500

2. Scoatere din patrimoniu a bunului ce a facut obiect. contractului de leasing

% = 212 2.000.000
281 Amortizari 1.750.000
6583 Chelt.cu active cedate 250.000

254.
Leasing operational – la utilizator – transfer drept proprietate , pt constructie cumparata din tara,
in conditia existentei optiunii de cumparare de la o pers. jurid. romana.

% = 404 297.500
212 250.000
4426 47.500

255.
Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid., bun. achiz. pers. jur. staina- fact. 250.000
+19% TVA
- taxe vam. 10%

-se va include in val. Imobilizarii si tx. vamala


 val. bunului = 250.000 +250.000*10% = 250.000 + 25.000 = 275.000
 TVA aferent 275.000 *19% = 52.250

212 Constructii = 404 250.000


212 = 446 25.000
4426 = 5121 52.250

256.
423 Personal ajutoare materiale datorate = 444 800.000
( drepturi sociale ale salariatilor)

257.
Decontare factura active fixe printr-un efect de comert

404 Furnizori de imobilizari = 405 Efecte de platit pt. imobilizari 7.000.000

258.
5112 Cecuri de incasat = 411 4.000.000
5121 = 5112 4.000.000

259.
5328 Alte valori = 411 1.900.000

5121 = 5328

In 5328 = mandate postale aferente vanzarilor prin colet

260.
5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 5.000.000

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5198 Dobanzi aferebte creditelor bancare pe t.scurt

261.
1.Inregistrare suma virata in contul de acreditive

5411 Acreditive in lei = 581 20.000.000

2. Plata furnizor din contul de acreditive


401 = 5411 12.000.000

262.

% = 542 5.000.000
625 1.000.000 - Cheltuieli detasare inclusiv transport = 650.000 +
350.000
301 2.000.000 - piese schimb depozitate
4426 380.000
5311 1.620.000

263.
5321 Alte valori = 5311 250.000

6588 Alte chelt. de exploatare = 5321 175.000


264.
461 = 5311 5.900 - minus de casa imputat casierului

La problemele 265-267:

FOND RULMENT = Capitaluri permanente – Active imobilizate

NECESAR DE FOND DE RULMENT = Stocuri, creante - Datorii nefinanciare

TREZORERIA =Disponibil si alte val mob plasament -Datorii financiare pe term scurt

FR = Active totale – Datorii sub un an = Cap permanent – Active imobiliz.

Cap.permanent. = Capital si rezerve + Proviz.+ Dat. peste un an

NFR = Act. Circ. – TREZORERIE – DAT SUB UN AN- VENIT IN AVANS

NFR = Active circulante(stoc+creante+ch in avans) - datorii curente(inclusiv venit in


avans)- disponibil =>

Trezoreria = FR – NFR = + sau –


265.
FR = Capital permanent – Active imobilizate = 800 – 600 = 200
NFR = Stocuri + Creante - Datorii curente = 300 – 140 = 160

266.
FR = 700 + 100 – 600 = 200
NFR = 300 – 140 = 160
T = 200 – 160 = 40
Sau
T = 100 – 60 = 40

267.
NFR = 300 – 140 = 160
T = Disponibilitati – Credite pe termen scurt = 100 – 60 = 40

La problemele 268-270:

CAPITAL PROPRIU = Capital social + Prime de capital +/- Rezerve din reevaluare +/- Rezultatul reportat +/- +/-
Rezerve +/- Rezultatul exercitiului

CAPITAL PERMANENT = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung + subventii pt. invest.
268.
Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 –3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 – 1.500.000 = 11.000.000

Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung = 11.000.000 + 8.000.000 = 19.000.000

=> raspuns gresit in carte

lipseste ceva
cap propriu = 10 + 3 - 3 + 2 + 0.5 - 1.5 = 11
cap permanent = 11 + 8 + 1 = 20

oricum, la o grila de la inceput, subv. pt. investitii nu intrau in cap permanent

269.
Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 –3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 – 1.500.000 = 11.000.000

In privinta subventiilor pentru investitii acestea pot fi asimilate capitalurilor permanente, caz in care
capitalul permanent va fi :

Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung + subv.


= 11.000.000 + 8.000.000 + 1.000.000 = 20.000.000

270:
cap propriu = 10 - 3 + 2 + 0.5 + 1.5 = 11

cap perm = 11 +8 + 1 = 20

271.
701 = 5.000.000
704 = 2.000.000
707 = 3.000.000
708 = 500.000 V activ. diverse
711 = 1.000.000 V variatia stocurilor
722 = 2.500.000 V productia imobilizata
7411 = 6.000.000 V subventii exploat. aferente CA
758 = 500.000 Alte ven. din exploat.

CIFRA DE AFACERI NETA = Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708) + Venituri din


vanzarea marfurilor (707) + Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (7411)
= 5.000.000+2.000.000+500.000+3.000.000+6.000.000 = 16.500.000

CIFRA DE AFACERI = ct. 701 + ct. 704 + ct. 707 + ct. 708 + ct. 7411
= 5.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 6.000.000 =
16.500.000

272.

212 = 7.000.000 mj. fixe


281 = 2.900.000 amortiz. mijl. fixe
301 = 900.000 materii prime
391 = 40.000 provizioane depreciere materii prime
409 = 80.000 furnizori debitori
419 = 50.000 clienti creditori
371 = 60.000
378 = 50.000
5121 = 100.000

Active circulante = 301 – 391 + 371 – 378 + 5121 + 409 = 900.000 – 40.000 + 60.000 –
50.000 + 100.000 + 80.000 = 1.050.000

273.
Relatia rezultat contabil – Rezultat fiscal

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare – deduceri fiscale + cheltuieli


nedeductibile fiscal – pierderi din anii precedenti

274.
Valorile privind deprecierile activelor ( amortizari si provizioane ) - nu se regasesc in continutul
formularului de bilant ; nu apar ca posturi distincte, activele sunt prezentate la valoarea neta.

275.
Nu antreneaza fluxuri de trezorerie cheltuielile cu amortizari si provizioane.

276.
Se includ integral in CA : - venituri din vanzarea produselor
- venituri din subventii de exploatare aferente CA
- venituri din lucrari si servicii prestate

277.
Registre contabile auxiliare : b) RC, JV, JC
278 pg.162

raspuns gresit b ?

vanzare teren 411=7583 24.000.000


anulare provizion 1518=7813 3.000.000
incasare % = 411 24.000.000
5121 22.400.000
665 1.600.000
scadere teren 6583 = 211 22.000.000

rez din expl= vdin expl - ch din expl = 7583+7813-6583 = 24.000.000+3.000.000- 22.000.000 =
5.000.000 lei
rez fin = v fin-ch fin = -1.600.000
rez curent =5.000.000-1.600.000= 3.400.000 lei

dupa rationamentul meu raspunsul corect este a. ce parere aveti


da, se pare ca e rasp. Gresit

278.

1. Vanzare teren => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 24.000.000

2. Incasare: % = 213 mijloace fixe 24.000.000


5121 22.400.000
665 Cheltuieli diferente curs valutar 1.600.000
3. Anulare provizioane: => venit
2911 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizărilor 3.000.000

4. Scadere teren : 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 211 Terenuri 22.000.000

venituri exploatare: 3.000.000. + 24.000.000 = 27.000.000


chelt. Exploatare : 22.000.000

rez din expl = v din expl - ch din expl = 7583+7813-6583


 rezult. Exploat pozitiv 5.000.000
chelt. Financ. : 1.600.000

rez fin = v fin-ch fin


 rezult. Financ. Negativ. 1.600.000
 rezultat curent pozitiv : 5.000.000 – 1.600.000 = 3.400.000

279.
Marja comerc. + Productia exercit. – Consumuri intermediare(costuri) = Valoarea adaugata

 Product. Exerc. = Val. Adaug.+Consum. Intermediare- Marja comerciala


280.

Masa profitului impozabil la 31.12.N

= S 121 + R 691 ( cheltuieli cumulate cu impozitul pe profit) + reintegrari fiscale – deduceri


fiscale

281.
Marja de productie = Cifra de afaceri - Costul productiei vandute

282.
In utilizarea SIG , trecerea de la amortiz. liniara la amortiz. degresiva are incidenta asupra :

b) rezultatului din exploatare

283.

4. Vanzare mj. Fix => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 8.400.000

5. Scoatere din evidenta mj. Fix : % = 213 mijloace fixe 15.000.000


281 Amortizare 7.000.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate 8.000.000
6. Reluare provizioane: => venit
2913 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizărilor 500.000

venituri exploatare: 8.400.000 + 500.000 = 8.900.000


chelt. Exploatare : 8.000.000
 rezult. Exploat pozitiv 900.000

284.
Registre contabile obligatorii : RJ, RI , RCM

285.
Indicatori necuprinsi in contul de profit si pierdere : - marja comerciala
- valoarea adaugata
- excedent brut din exploatare

286.
profit contabil brut 2.000.000
venituri din dividende - 80.000
amenzi si penalit. + 150.000
rep. Rez. Legala - 100.000 = 2.000.000*5%
pierdere fiscala an prec. – 200.000

profit impozabil 1.770.000 * 16% => impozit 283.200

287.
Indicator ce nu se regaseste distinct in contul de rezultate cu solduri intermediare :
c) cifra de afaceri

288.
Determinarea masei profitului impozabil ce sta la baza declaratiei pt. impozitul pe profit =

Total venituri – total cheltuieli + cheltuieli nedeductibile fiscal – deduceri fiscale + impozit pe
profit – pierdere fiscala de recuperat

289.

290.
EBE = excedent brut exploatare = amortiz. si proviz. exploatare + alte cheltuieli de exploat. –
venituri din exploatare privind amortiz. si provizioane – alte venituri din exploatare +/- rezultatul
exploatarii

291.
Conturi ce apar in balanta cu sold , dar nu apar in bilant

c) = 308 , 281 , 348 , 590 , 391 , 290

292.
Formula : Activ net contabil = Activ bilantier – Active fictive – Datorii = > b)
293.
Capacitatea de autofinantare = CAF =

Rezultat net contabil

+ chelt. Cu amortiz si proviz.

- ven. din reluari de amortz. Si proviz.

- plusvalori din cesiuni elemente activ

+ minusvalori din cesiuni elemente activ (amortiz.)

- cote parti din subventii pentru investitii virate la venituri

CAF = 5.000.000 + 2.000.000 – 1.000.000 – 4.000.000 + 3.500.000 – 500.000+400.000 =


5.400.000

294.
Cheltuielile cu reparatii curente la mijloace fixe se cuprind in :
b) cheltuieli de exploatare
295.
Cheltuielile cu plata despagubirilor se cuprind in :
b) cheltuieli de exploatare
296.
In cadrul contului 101 Capital social actiunile sunt exprimate la :

c) valoarea nominala

297.
In categoria cheltuielilor in avans nu se cuprind :
c) Cheltuieli cu provizioane pt. reparatii capitale
298.
Stoc materii prime : - pret cumparare = 90.000

- chelt. achiz. accesorii = 10.000

=> Cost achizitie = Vc = 100.000

Sfarsit ex. N – provizion = 20.000 => Vstoc = 100.000 – 20.000 = 80.000


Sfarsit ex. N + 1 => V inventar = 95.000

=> trebuie reluate provizioane de 15.000 = 95.000 – 80.000

=> c) scaderea provizioanelor cu 15.000

299.
503 Actiuni = 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 7.500.000

=> partea de valoare neeliberata a unor actiuni cumparate

300.
1012 = 502 7.500.000 =>

c) anularea actiunilor proprii rascumparate , corespunzator reducerii capitalului social

301.
% = 401
357 - Marfuri in custodies au in consignatie la terti
4426

=> marfuri cumparate pe credit si lasate in custodia furnizorului => b)

302.
% = 5124
401
665
=> plata in devize a furnizorilor cu diferenta curs nefavorabila prin cont de la banca => b)

303.
261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grup = 456 Decontari cu asoc.
privind capitalul

=> c) Aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare

304.
1061 = 117 => acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale =
c)
305.
Virarea 70 Venituri din vanzari
7411 Venituri din subventii aferente CA la 121 la sfarsitul anului

reprezinta b) CA

306.
Sold creditor al contului 458 Decontari din operatii in participatie

=> reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca profit din operatii in participatie si


sumele datorate de coparticipanti pt. acoperirea pierderilor din operatii in participatie.

307.
456 Decontari cu asociatii priv. Capitalul = %
7.500.000
- operatiuni de fuziune - 1012 Capital subscris varsat
5.000.000
1042 Prime de fuziune
500.000
261 Titluri de participare detinute
2.000.000
la filiale din cadrul grupului

b) Cazul fuziunii – societatea absorbanta detine titluri de participare la societatea absorbita


In contabilitatea absorbantului - operatia reprezinta cresterea capitalurilor si anularea titlurilor
detinute.

308.
TVA aferenta lipsurilor de materiale consumabile neimputabile

635 = 4427

309.
Dobanzi anuale aferente creantelor legate de participatii

267 Creante imobilizate = 763 Venituri din creante imobilizate

310.
- obtinere constructie din activitate proprie
231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din productia imobilizari corporale

- punere in functiune a imobilizarii


2121 = 231

311.
Reluare provizioane pt. garantii la expirarea perioadei de garantie

1512 Provizioane pt. garantii acordate clientilor = 7812 Venit. Din provizioane pt. riscuri si chelt.

312.
6581 Despagubiri, amnzi, penalit. = 448 Alte date si creante cu bugetul statului

313.
F.a.r. = [ CF / ( CA – CV ) ] *100 => factor acoperire relativ

CF = costuri fixe

CV = costuri variabile

F.a.r. = 50.000/( 600.000 –450.000) =( 50.000 / 150.000 ) *100 = 33.33%

Sau

Se calculeaza CA critica:

CA cr = CF = 50.000 = 200.000
1 - CV / CA 1 - 450.000 / 600.000

FA = ( CA cr / CA ) x 100 = ( 200.000 / 600.000 ) x 100 = 33.33 %

314.
Prod. q e k qe = q x k Cae = ch/qe Cu = k x Cui
A 10.000 6 0.5 5.000 11 5.5
B 24.000 12 1 24.000 11
C 20.000 3 0.25 5.000 2.75
IA = 6 / 12 = 0.5
IB = 12 / 12 = 1
IC = 3 / 12 = 0.25

QA = 0.5 * 10.000 = 5.000


QB = 1 * 24.000 = 24.000
QC = 0.25 * 20.000 = 5.000
QTOTAL = 34.000

374.000 / 34.000 = 11

Cu A = 0.5 * 11 = 5.5,
Cu B = 1 * 11 = 11,
Cu C = 0.25 * 11 = 2.75
raspuns b

315.
Ch vu = ( Ch max - Ch min ) = ( 932.000 – 872.000 ) = 60.000 / 1.500 = 40 lei / kg
( Qmax - Qmin ) ( 10.800 – 9.300 )

Ch totale = Q x cvu + CF
ChV = 40 * 10.000 kg = 400.000
CF = Ch Totale – Q * Ch vu = 916.000 – 40 * 10.000 = 516.000

** Diferenta intre cheltuielile maxime si minime e data de cheltuielile fixe care sunt diferite in
functie de gradul de utilizare sau capacitatea normala de productie .

315)
Este ceva ciudat!
Raspuns bun la acesta grila este intr-adevar c). nu stiu de ce in cartea de la Ceccar este dat ca
fiind bun raspunsul b.
Grila este data si intr-o carte de grile de contabilitate de Corina Grazziela Dumitru (nr.40 /
pag.352) si are si rezolvare acolo. Raspunsul bun este c.
Iata rezolvarea din acea carte:

cvu= (ch.max - ch.min) / (Qmax-Qmin)=(932000 - 872000)/(10800-9300) =40lei/kg


Ch totale=Q x cvu + CF
932000=10800x40 + CF => CF=500000
Pt luna aprilie 916000=500000+CV => CV=416000

316.

pret vanzare total = 2.000 * 1.200 + 3.000 * 2.300 + 1.000 * 1.500 = 2.400.000 + 6.900.000 +
1.500.000
= 10.800.000 lei
cost productie total = 10.260.000 lei

=> cost productie total / pret vanzare total = 10.260.000 / 10.800.000 = 0.95

=> rezulta ponderea costurilor de productie in pretul de vanzare este de 0.95

cost unitar A = pret unitarA * pondere = = 1.200 x 0.95 = 1.140

cost unitar B = pret unitar B * pondere = 2.300 x 0.95 = 2.185

cost unitar C = pret unitar C * pondere = 1.500 x 0.95 = 1.425

317.
produs standard abateri
consum specific 0.100kg 0.110kg
pret 20 lei/kg 19 lei/kg
productia 2.316.000 buc 2.316.000 buc

Val. Productiei 4.632.000 lei 4.840.440 lei => tot. Abateri =+208.440lei

Val. La Abateri consum = 0.110 kg * 20 lei/kg * 2.316.000 = 5.095.200 lei => abatere =
5.095.200 – 4.632.000 = + 463.200 lei

Val.Abateri pret = tot abateri – val.Abateri consum = 208.440 – 463.200 = -254.760 lei

Sau

Abateri cantitative = ( Ce – Cs ) x Ps x Qe = ( 0.110 – 0.100) x 20 x 2.316.000 = 463.200

Abateri pret = ( Pe – Ps ) x Ce x Qe = ( 19 – 20 ) x 0.110 x 2.316.000 = - 254.760

318.
cheltuieli produs A produs B total
cheltuieli directe 5.000.000 3.000.000 8.000.000
sectia 1 1.250.000 750.000 2.000.000
sectia 2 0 800.000 800.000
generale 0 0 600.000
prod neterminata
la incep N- costuri in N 75.000
la sf lui N- costuri in N+1 -90.000
total 6.325.000 4.460.000

baza de repartizare a cheltuielilor de sectie sunt chelt de productie directe, deci calculam
cheltuielile sectiei 1 aferente produsului A, resp B in functie de ponderea cheltuielilor directe ale
acestora in total cheltuieli directe

chelt cu produsul A sectia 1 = 5.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 1.250.000


chelt cu produsul B sectia 1= 3.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 750.000

319.
Profit = Valoare vanzare – Valoare cost

Pf = Pv x q - ( CF + Cv x q )

700.000 = 1.000 q – 2.500.000 – 600 q => 3.200.000 = 400 q


=> q = 3.200.000 / 400 = 8.000

sau

Notatii : CA - Cifra de afaceri ,


Pr - profit ,
CT - cheltuieli totale,
CF - cheltuieli fixe totale,
CV - cheltuieli variabile totale,
q - cantitatea ,
p - pretul de vanzare ,
cv - cheltuieli variabile unitare

Stim ca : CA = CT + Pr
De unde rezulta : CT = CA - Pr
Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1)

De asemeni : CT = CF + CV = CF + cv*q (relatia 2)

Din cele doua relatii rezulta : q*p - Pr = CF + cv *q


Cum necunoscuta este q avem : q*( p-cv) = CF +Pr
Adica : q = (CF+ Pr) / (p-cv)
Prin inlocuire obtinem : q = ( 2.500.000 + 700.000) / (1000 - 600)
Adica : q = 8000

320.
Pondere de repartiz. chelt. indirecte :
A = 1.500.000 / 6.000.000 = 0.25
B = 4.500.000 / 6.000.000 = 0.75

Ch. Variab. = T ch. indirecte – T ch. fixe = 2.000.000 – 800.000 = 1.200.000


Ch. Variab A = 1.200.000 x 0.25 = 300.000
Ch. Variab B = 1.200.000 x 0.75 = 900.000

Grad activitate = 80% => ch. fixe conform grad de activitate = 800.000 x 80 % = 640.000

Cheltuieli fixe A = 640.000 x 0.25 = 160.000


Cheltuieli fixe B = 640.000 x 0.75 = 480.000

PRODUS CHELTUIELI CHELTUIELI CHELTUIELI TOTAL COST


DIRECTE (1 ) VARIABILE (2 ) FIXE (1 + 2 + 3 )
(3 )
A 1.500.000 300.000 160.000 1.960.000
B 4.500.000 900.000 480.000 5.880.000
Total 6.000.000 1.200.000 640.000 7.840.000

Sau

cheltuieli totale= 1.500.000+4.500.000+1.200.000+80%*800.000= 7.840.000 lei


7.840.000 lei cheltuieli totale ..........6.000.000 lei cheltuieli directe totale
x cheltuieli totale A ........................1.500.000 lei cheltuieli directe A
y cheltuieli totale B ........................1.500.000 lei cheltuieli directe B

x= 7.840.000*1.500.000/6.000.000= 1.960.000 lei


y= 7.840.000*4.500.000/6.000.000= 5.880.000 lei

321.
CA critica = costuri fixe / (1-cv unitar/pret unitar)= 2.500.000/ ( 1- 2.000/2.500) = 2.500.000 /
( 1 - 0,8) = 2.500.000 / 0,2 = 12.500.000
interval de siguranta = CA - CA critica= 8.000*2.500 - 12.500.000 = 20.000.000 – 12.500.000
= 7.500.000

sau

CA = 8.000 buc x 2.500 = 20.000.000

Prag rentabilitate = CF x CA = 2.500.000 x 20.000.000 = 12.500.000


M /Cv 4.000.000

M /Cv s-a calculat : q ( Pv – Ch Vu ) = 8.000 ( 2.500 – 2.000) = 4.000.000

Intervalul de siguranta dinamic = 20.000.000 – 12.500.000 = 7.500.000

322.
FORMULA PT FACTORUL DE ACOPERIRE RELATIV
F.a.r. = [ CF / ( CA – CV ) ] *100 => factor acoperire relativ

CF = costuri fixe

CV = costuri variabile

In lipsa cheltuielilor fixe nu se poate calcula decat coeficientul marjei

PRODUS PU CV PV - RATA MARJEI Pv


VANZARE UNITAR CV – Cv

Pv
A 900 700 200 22,2 %
B 1.500 1.000 500 33 , 3 %
C 1.400 1.200 200 14,28 %
D 700 500 200 28,57 %
E 2.000 1.500 500 25 %

Conform coeficientului marjei => raspuns corect : se elimina A si C


raspuns eronat carte C si D

323.
Notatii : CA - Cifra de afaceri , Pr - profit , CT - cheltuieli totale, CF - cheltuieli fixe totale, CV -
cheltuieli variabile totale, q - cantitatea , p - pretul de vanzare , cv - cheltuieli variabile unitare

Stim ca :
De unde rezulta : CT = CA - Pr
Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1)

Pr = CA - CT = CA – CV – CF = q*pv – q*cp – CF

Profit total= 10.000*600 – 10.000*500 – 600.000=400.000

1.000.000 = q buc*650 - q buc*500 - 600.000


q buc=10.667
productia tre marita cu 10. 667 – 10.000 = 667 bucati

324 .
Pr = CA - CT = CA – CV – CF = q*pv – q*cv – CF

Profit total= 10.000*600 – 10.000*500 – 600.000 = 400.000

1.000.000 = 10.000*650 - 10.000*cvu - 600.000


cvu = 490
reducere 500 – 490 = 10 lei
325.
produs B

chelt. Directe 500.000

chelt. Indirecte 75.000 = 300.000*25%

prod neterminata
la sf lui N- costuri in N+1 -60.000

TOTAL cost productie 515.000

Cost planificat 500.000

Abatere 15.000 =>

903 Decontări interne privind diferenţele de preţ = 902 Decontări interne privind producţia obţinută

sau

chelt. Directe 500.000


chelt. Indirecte 75.000
prod neterminata -60.000
Cost efectiv 515.000
Cost planificat 505.000
Abatere 15.000

326.

Formula de corelatie intre rezultatul din contabilitatea financiara si cel din contabilitatea de gestiune => c)

Rezultatul contabilitatii de gestiune = Rezultatul contabil financiar - cheltuieli neincorporate


+ cheltuieli supletive

327.
Formula de corelatie intre cheltuielile din contabilitatea financiara si cele din contabilitatea de gestiune =>a)

Cheltuieli din contabilitatea financiara = Cheltuieli din contabilitatea de gestiune + cheltuieli neincorporate
– cheltuieli supletive

328.
Cheltuiala nespecifica costului perioadei ci cost al produsului
a) cheltuieli de fabricatie
329.

Procedeu de repartizare a cheltuielilor indirecte :


b) procedeul diviziunii complexe = GRESIT

330.
A absoarbe B

Indicatori A B
Nr. actiuni 1.000 500
Valoare nominala 1.000 2.000
Capital social 1.000.000 1.000.000
Activ net contabil 3.000.000 1.5000.000
Val. matematica a actiunii 3.000 3.000

Aportul lui B in A este Activul net( capitaluri proprii) = > 1.500.000


 pt. remunerarea lui B , A trebuie sa creeze : Activ net B = 1.500.000 = 500 act.
Vmat. actiuni A 3.000

 pt. 500 actini B se schimba 500 actiuni A => raport schimb = 1/1

Sau

Rs = VB / VA = 3.000 / 3.000 = 1 / 1

Nr. de act. ce se vor emite = 500 x 1 / 1

 Capitalul social A se majoreaza cu 500 act. x 1.000 (Vn) = 500.000


 Diferenta intre aportul total – 1.500.000 si capitalul social – 500.000 = prima de fuziune
= 1.500.000 – 500.000 = 1.000.000

456 Decontari cu asoc. priv. cap. soc. B = % 1.500.000


1012 500.000
1042 1.000.000 Prime fuziune
331.
Bilant contabil inainte de partaj la o S.N.C.

Activ Pasiv
121 Rezultatul lichidarii 150.000 1012 Capital social 100.000 - A =
75%
- B =
25%
401 Furnizori 50.000

Inregistrari de partaj :

1. Stingerea datoriei la furnizor din banii asociatilor ce raspund solidar :


401 = % 50.000
456 A 37.500 - 75%
456 B 12.500 - 25%

2.Repartizarea situatiei negative intre asociati :

Capital social ………….100.000


Rezultatul lichidarii …….150.000
Situatia neta.. - 50.000 => - 37.500 A
- 12.500 B
3. Inchiderea conturilor :
% = 121 150.000
456 A 37.500
456 B 12.500
101 100.000

332.
Bilant contabil inainte de partaj la o S.A.

Activ Pasiv
5121 Disponibilitati 550.000 101 Capital social 300.000
106 Rezerve legale 45.000
121 Rezultatul lichidarii 155.000

 Castigul din lichidare = Rezerve + rezultatul lichidarii = 45.000 + 155.000 = 200.000


 Rezervele legale cand s-au creat din profit, profitul nu a fost impozitat. Cu ocazia
partajului rezervele se impoziteaza ca profit si diferenta ca dividende.

1. Inregistrarea obligatiei fata de asociati


1061 = 456 45.000

2. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent = 25 % x 45.000 = 11.250


456 = 441 11.250
3. Plata impozit profit
441 = 5121 11.250

4 Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent
45.000 – 11.250 = 33.750
33.750 x 5 % = 1.687.5

5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende


456 = 446 1.687.5

6. Plata impozit dividende


446 = 5121 1.687,5

7. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 33.750 – 1.687.5 = 32.062.5


456 = 5121 32.062,5

333 – 334

formulele ce trebuie folosite sunt:

raport paritate= valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbite/valoarea matematica a


unei actiuni a societatii absorbante

nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii


absorbite= activ net ctb societate absorbita/ valoarea matematica a unei act soc absorbanta

sau

nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii


absorbite= nr de actiuni ale societatii absorbite * raportul de paritate

prima de fuziune= nr de actiuni emise de societatea absorbanta pt acop aportului societatii


absorbite*(valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbante- valoarea nominala a unei
actiuni a societatii absorbante)

sau

prima de fuziune = activ net aportat al societatii absorbite-nr. de actiuni emise de societatea
absorbanta pt a acoperi aportul societatii absorbite* valoarea nominala a unei actiuni a societatii
absorbante

333 .

A absoarbe B
Care este nr de act emise de A pt a remunera aportul lui B?
Indicatori A B
Numar actiuni 10.000 act 2.000 act
Activ real ( - actiuni B) 18.526.000 12.495.000
Actiuni B (1.100 act.) => 1act . = 1.100.000
1.000
Datorii 3.758.000 10.255.000
V matem. 1.120
V intrinseca 1.600

Pt. B : V matem = (Activ real – Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (12.495.000 –
10.255.000 ) /2.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de
valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act
= Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B – Vachiz. Act.
B detinute de A)
Numar de actiuni

Vi = (18.526.000 + 1.100.000) – 3.758.000 + 1.100 ( 1.120 – 1.000) = 19.626.000 – 3.758.000


+ 1.100 x 120
10.000 10.000

= 15.868.000 + 132.000 = 16.000.000 = 1.600


10.000 10.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 1.120 / 1.600 = 0.7 => Vm soc. absorbite


Vi act A V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B

- Activ net B = 2.240.000 / 1.600 = 1.400


Vm act. A

- Nr. act. B x Rs = 2000 act x 0.7 = 1.400 act

Soc. A remunereaza doar partea de aport ce nu-i apartine adica : 2.000 – 1.100 = 900 act.

Soc. A detine 1.100 act ale soc.B , adica:


1.100 /2000 = 55 % cap. soc
 Deci va remunera doar 45%
 emite 1.400 act x 45% = 630 act.

Sau
A remunereaza 900 act.
=> Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B x Rs = 900 x 0.7 = 630 act.
Sau
stim ca A detine 1.100 act B, aplicam reg de trei simpla

2.000 act B........ 100%


1.100 act B ......…X => X = 1.100 x 100/2.000 = 55%

Aport cap = 100 – 55 = 45%

Aport remunerat = ANC B x 45% = 2.240.000 x 45% = 1.008.000 lei


nr actiuni de emis = 1.008.000 / 1.600 = 630 act

334.
A absoarbe B

Indicatori A B
Numar actiuni 60.000 act 25.000 act
Val. nominala 20.000 20.000
Activ real ( - actiuni B) 2.728.000.000 1.950.000
Actiuni B (10.000 act. x 48.400) 484.000.000
Datorii 296.000.000 350.000.000
V matem. 64.000
V intrinseca 51.200

Pt. B : V matem = (Activ real – Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (1.950.000.000-
350.000.000 )
25.000
= 1.600.000.000 / 25.000.000 = 64.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de
valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act
= Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B – Vachiz. Act.
B detinute de A)
Numar de actiuni

Vi = (2.728.000.000 + 484.000.000) – 296.000.000 + 10.000 ( 64.000 – 48.000) =


60.000
= 2.916.000 + 156.000.000 = 51.200
60.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 64.000 / 51.200 = 1.25 => Vm soc. absorbite


Vi act A V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B

 Soc. A detine 10.000 act ale soc.B => Deci va remunera doar 15.000 act
 Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B ce trebuie remunerate x Rs =
15.000 x 1.25

= 18.750 act.

Sau

nr act de emis = 1.25 x 25.000 = 31.250 sau 1.600.000.000 / 51.200 = 31.250


Aplicam reg de trei simpla

25.000 act B.....100%


10.000 act B.....X X = 10.000 x 100 / 25.000 = 40%

Aport cap = 100 - 40 = 60%


Aport cap rem = 1.600.000.000 x 60% = 960.000.000
nr act de emis = 31.250 x 60% = 18.750

Aportul lui B = 1.600.000.000 dar A remunereaza doar 15.000 act. x 64.000 = 960.000.000

Crestere capital social A : 18.750 x 20.000(Vn) = 375.000.000


 Prima fuziune propriuzisa = 960.000.000 – 375.000.000 = 585.000.000
 Prima fuziune complementara = plus valoare = 10.000 ( 64.000 – 48.000) = 10.000 x
15.600 = 156.000.000
 Prima fuziune totala = 585.000.000 + 156.000.000 = 741.000.000

335.
Rezultatul exercitiului =
a) patrimonial : venituri N – Ch. N
b) economic NU
c) financiar : variatie capitaluri intre N si N-1 – cresteri capitaluri N + distribuire
dividende + reduceri capital in N
336.
INDICATORI A B
Actiuni 5.000 act x 5.500 2.000 act. x 6.000
Valoare globala 27.500.000 12.000.000
Valoare mat. actiuni 27.500.000 / 5.000 = 12.000.000 / 2.000 =
5.500 6.000

I. societatea A absoarbe societatea B

Raportul de schimb: = V B = 6.000 / 5.500 = 60 / 55 => Vm soc. absorbite


VA V soc. absorbante
Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.B de aport = 12.000.000 / 5.500 = 2.182 act
Vm act. A
sau
2) Rs x nr. act. B = 2.000 x 60 / 55 = 2.182 act

II. societatea B absoarbe societatea A

Raportul de schimb: = V A = 5.500 / 6.000 = 55 / 60


VB

Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.A de aport = 27.500.000 / 6.000 = 4.583 act


Vm act. B
sau
2) Rs x nr. act. A = 5.000 x 55 / 60 = 4.583 act

337 .

Societatea A absoarbe societatea B

INDICATORI A B

Nr Actiuni 1.000 800


Valoare globala 15.000.000 20.000.000
Valoare mat. actiuni 15.000 20.000.000 / 800 = 25.000

1. Raportul de schimb: = V B = 25.000 / 15.000 = 5 / 3


VA

2. Nr. de act de emis de catre soc absorbanta = 5/3 x 800 = 1.333


Sau
= 20.000.000 / 15.000 = 1.333

3. Crestere prin aport a capitalului social = 1.333 x 14.000 ( Vn) = 18.662.000 lei

4. Prima de fuziune = Valoare de aport = 20.000.000


- Val. Capital social - 1.333 x 14.000 = -18.662.000 = 1333
act. la val nom
1.338.000
sau
Prima de fuziune = activ net de aport al soc absorbite - nr de act de emis de asoc absorbanta
pt acop aport soc absorbita* val nom a act soc absorbante = 20.000.000 - 1.333 x 14.000
= 1.338.000 lei

456B = % 20.000.000
1012 18.662.000
1042 1.338.000

338.
Bilant contabil inainte de partaj la un S.R.L.

Activ Pasiv
5121 Disponibilitati 8.000.000 1012 Capital social 5.000.000 - A =
80%
- B =
20%
1061 Rezerve legale 1.000.000
121 Rezultat net lichidare 2.000.000

Inregistrari de partaj :

1. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind repartizare capital social


101 = % 5.000.000
456 A 4.000.000
456 B 1.000.000

2. Plata capital social


% = 5121 5.000.000
456 A 4.000.000
456 B 1.000.000
3 . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezervele
106 = % 1.000.000
456 A 800.000
456 B 200.000

4. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezultatul lichidarii


121 = % 2.000.000
456 A 1.600.000
456 B 400.000

5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent


% = 441 250.000 = 1.000.000 x 25%
456 A 200.000 = 800.000 x 25%
456 B 50.000 = 200.000 x 25%

6. a) Stabilirea sumei din rezerve ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent
1.000.000 – 250.000 = 750.000
750.000 x 5 % = 37.500
b) Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent
2.000.000 x 5 % = 100.000

7. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende


% = 446 137.500 = 100.000 + 37.500
456 A 110.000 = 137.500 x 80%
456 B 27.500 = 137.500 x 20%

8. Plata impozit dividende si impozit profit


% = 5121 387.500
446 137.500
441 250.000

9. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 2.750.000 - 387.500 = 2.612.500


% = 5121 2.612.500
456 A 2.090.000 = 2.612.500 x 80%
456 B 522.500 = 2.612.500 x 20%

problema e gresita in ce priveste calculele , monografia e corecta

339.
A absoarbe B

1. Calculul valorii pe actiune

Indicatori A B
Actiuni 20.000 act x 1.000 5.000 act x 1.000
Activ real 44.000.000 19.750.000 (fara actiuni A) +
1.200.000 = 1.000 act x 1.200
9.000.000 4.000.000
Datorii
Activ net 35.000.000 16.950.000 ( din care
1.200.000 act A)
Valoare pe actiune 1.750 3.390

Aportul lui B in A este : 16.950.000 – 1.200.000 ( act A) = 15.750.000


Nr. de actiuni emise de A pt. acoprerire aport = 15.750.000 / 1.750 = 9.000 act

Trebuie remunerate si cele 1.000 act detinute de B la A = > emite A = 1.000 act
=> Total actiuni emise de A = 10.000 act

Prima de fuziune = nr. act. emise de soc. absorbanta x ( Vm act. soc. absorbita – Vn act
soc. absorbanta )
= 10.000 x ( 1.750 - 1.000 ) = 10.000 x 750 = 7.500.000

sau
2. Rs = V B = 3.500 / 1.750 = 2 / 1 = 2
VA

3. Nr. de actiuni ce se vor emite de A


2 / 1 x 5.000 = 10.000
sau
17.500.000 / 1.750 = 10.000

4. Prima de fuziune
- valoare aport = 17.500.000
- se scad 10.000 act la val nom. = 10.000.000 = 10.000 x 1.000
7.500.000

340.
Indicatori A B
Actiuni 1.200 act x 1.000 500 act x 1.000
Capital social 1.200.000 500.000
Rezerve 300.000 100.000
Participatii 100 act.B x 1.080 108.000
Activ net ( capitaluri proprii) 600.000
Vm act. 1.200
Val. intrinseca 1.260

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de
valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act
= Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B – Vachiz. Act.
B detinute de A)
Numar de actiuni

Vi = (1.200.000 + 300.000) + 100 ( 1.200 – 1.080) =


1.200
= 1.500.000 + 100 x 120 = 1.512.000 / 1.200 = 1.260
1.200

Aportul de remunerat de A = 400 act. = > 80%


=> Aport = 80% x 600.000 = 480.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 1.200 / 1.260 = 0.952 => Vm soc. absorbite


Vi act A V soc. Absorbante

Nr. de actiuni de emis de A = Nr. act. de remunerat x Rs = 400 x 120 / 126 = 381

Crestere capital social la A = 381 act x 1.000 (Vn) = 381.000


Prima de fuziune propriu zisa = 480.000 - 381.000 = 99.000
Prima de fuziune complementara = plusul de valoare latent = 12.000

=> Prima de fuziune totala = 99.000 + 12.000 = 111.000


Inregistrarea la A a aportului cu cresterea capitalurilor si anularea titlurilor lui B detinute de
A:

456 B = % 600.000
1012 381.000
261 108.000 - Titluri de participare
1042 111.000 - Prime de fuziune

341.
S.A. Bilant inainte de partaj

A P
121 Rezultatul lichidarii ( pierderi ) 1012 Capital social 5.000.000
5.800.000 401 Furnizori datorii 800.000
5.800.00 5.800.000
0

La S.A. raspunderea asociatilor e pana la concurenta aportului lor, datoria neplatita si celelalte
conturi sunt anulate
c) % = 121 5.800.000
101 500.000
401 800.000

342.

Operatia de consolidare gresita :


a) elaborarea conturilor anuale individuale

343.
Retratarea si ajustarea prealabila a conturilor individuale gresita :
c) regularizarea diferentelor de inventariere
344.
Situatie in care controlul in societatile de grup opereaza in fapt cf. Ias 27
NU : c) intreprinderea mama se gaseste in aceeasi tara sau localitate cu filialele din grup
345.
Conditii de exceptare a societatilor comerciale de la consolidare conform D VII : => nu e
mentionata in directiva :
c) cand societatile ce trebuie consolidate isi au sediul in alta tara sau alta localitate decat societatea
mama.
346 - 349

Elemente nemonetare N Elemente monetare M


- Imobilizari corporale - imobilizari financiare ( partial ) :
- imobilizari necorporale 1. creante imobilizate
- imobilizari financiare ( partial ) : 2. datorii sub forma de varsaminte
efectuate pt. imobilizari financiare
1. titluri de participare
- alte active circulante :
2. titluri imobilizate ale activitatilor
de protofoliu 1. furnizori, clienti, conturi
asimilate
3. alte titluri imobilizate
2. alte creante
- stocuri
3. titluri de plasament
- cheltuieli in avans
4. disponibilitati si alte valori
- venituri in avans
- decontari din operatiuni curs clarificare
- capitaluri proprii :
- prime privind rambursarea
1. capital social obligatiunilor
2. prime legate de capital - capitaluri proprii pt. fondul de participare
la profit si subventii pt. investitii
3. rezerve si alte fonduri
- imprumuturi si datorii asimilate (emisiune
de obligatiuni, credite pe termen mediu si
lung)

- provizioane pt. riscuri si cheltuieli

- datorii ( furnizori, clienti – creditori)

346.
Element nemonetar = c) provizioane pt. riscuri si cheltuieli

347.
Elemente considerate nemonetare, dar care cuprind in fapt elem. monetare :

c) prime privind rambursarea obligatiunilor


348.
Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare :

c) capital social

349.
Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare:
c) rezerve

350.
se determina valoarea neta contabila, adica 800-200=600 si se face raport 900/600=1.5. Aceasta
valoare se inmulteste cu valoarea contabila si cu amortizare, asa ajungi la valorile astea, diferenta
se trece pe reevaluare.

900/600 =1.5
pt val brute 800*1.5 = 1.200
am 200*1.5 = 300

212 = % 400 = 1.200 - 800


2812 100 = 300 - 200
105 300

351.
Du= 3ani
An I = 30% Vi = 300.000.000*30% = 90.000.000
An II = 25% Vi = 300.000.000*25% = 75.000.000
An III = 15% Vi = 300.000.000*15% = 45.000.000
Vi = 300 u.m. 210.000.000 ( depreciere)

V reziduala = 300.000.000 – 210.000.000 = 90.000.000


(Anula = 210/3=70 u.m./an) - nu

352.
Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200.000.000

Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 300.000.000

353.
amortizare/piesa = 240.000.000 / 240.000 =1.000
anul1 = 25.000 x 1.000 = 25.000.000 sau 240.000.000 * 25.000/240.000
anul2 = 60.000 x 1.000 = 60.000.000 sau 240.000.000 * 60.000/240.000
anul3 = 100.000 x 1.000 =100.000.000 sau 240.000.000 * 100.000/240.000
anul4 = 55.000 x 1.000 = 55.000.000 sau 240.000.000 * 55.000/240.000

Total 240.000.000

354.
1. Primul procedeu : costul imobilizarii si amortizarii cumulate vor fi reevaluate prin aplicarea
coeficientului rezultat din raportul intre valoarea reevaluata si valoarea neta contabila a constructiilor
720 / (800 –200) = 720 / 600 = 1.2

Costul constructiilor : 800 x 1.2 = 960 mld


Amortizarile cumulate : 200 x 1.2 = 240 mld
Valoarea neta contabila 720 mld

212 = % 160 = 960 – 800 - val. reeval – val. istorica


2812 40 = 240 - 200
105 120

2. Al doilea procedeu : amortizarile cumulate vor fi mai intai deduse din valoarea bruta a constructiilor, care
apoi vor fi reevaluate

Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200 mld


Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 120 mld

355.
val amortizabila =147.000.000 – 47.000.000 =100.000.000

Amortizare anuala = 100.000.000 / 5 = 20.000.000

in N+1 281 = 213 20.000.000

356.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Metoda Softy = > Cota anuala e o fractie al carei numitor e egal cu suma numerelor ce reprezinta anii de
viata utila si al carei numarator esta egal cu numarul de ani de viata utila ca au mai ramas de parcurs.

ANUL COTA AMORTIZAREA


1 5/15 = 5/ ( 1+2+3+4+5) 240.000.000 * 5/15 = 80.000.000
2 4/15 240.000.000 * 4/15 = 64.000.000
3 3/15 240.000.000 * 3/15 = 48.000.000
4 4/15 240.000.000 * 2/15 = 32.000.000
5 5/15 240.000.000 * 1/15 = 16.000.000

357.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Metoda Softy sau metoda sumei ansamblului cifrelor anilor de folosinta sau metoda bazei de calcul
constanta si a ratelor de amortizare variabile = > presupune 2 pasi

1. Determinarea sumei ansamblului de ani : 8+6+3+2+1 = 20

2. Calcularea anuitatilor .

ANUL COTA AMORTIZAREA


1 8/20 = 8/ (8+6+3+2+1) 240.000.000 * 8/20 = 96.000.000
2 6/20 240.000.000 * 6/20 = 72.000.000
3 3/20 240.000.000 * 3/20 = 36.000.000
4 2/20 240.000.000 * 2/20 = 24.000.000
5 1/20 240.000.000 * 1/20 = 12.000.000

358.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Amorizarea degresiva se calculeaza in caz de fata prin aplicarea unei cote constante la o valoarea
degresiva( descrescatoare) => Metoda cotelor constante
Pt. mijl. Fixe ce au o durata normala de functionare de pana la 5 ani inclusiv, nu se aplica AD2 ci AD1
(pg. 248 Feleaga)

ANUL MODUL DE CALCULAMORTIZ. ANUALA


VAL. RAMASA(VCN)
1 24.000.000*40% 96.000.000 240.000.000 - 96.000.000= 144.000.000
2 144.000.000* 40% 57.600.000 144.000.000 – 57.600.000 = 86.400.000
3 86.400.000* 40% 34.560.000 86.400.000 – 34.560.000 = 51.840.000
4 51.840.000 / 2 25.920.000 51.840.000 – 25.920.000 = 25.920.000
5 25.920.000 0

359.
Amort anuala =140.000.000/7=20.000.000

N-2, N-1= 20.000.000

Cheltuielile cu amortizarea anilor anteriori (N-2, N-1) nu sunt revizuite.


Cheltuiala exercitiului curent (N) si a exercitiilor ulterioare sunt modificate, astfel incat la
sfarsitul exercitiului N+3 bunul sa fie amortizat integral.
valoare neta N-1=140.000.000 – 2 x 20.000.000 = 100.000.000

Utilajul trebuie sa fie amortizat integral in urmatorii 3 ani incepand cu exercitiul N+1
amortiz in N, N+1, N+2, N+3 = 100.000.000/4 = 25.000.000

(grila 359: la sfarsitul anului N (dupa 3 ani de amortizare), cand se constata ca durata ramasa
este de 3 ani, se corecteaza si amortizarea din anul N (care era de 20 mil), prin calcularea noii
amortizari (100 mil/3+1ani)? Eu am intrebat pe la cursuri si mi s-a raspuns ca nu se mai
intervine asupra cheltuielilor cu amortizarea care au fost inregistrate in cursul anului.)

360.

Proiectul X nu este recunoscut => Deoarece nu indeplineste conditiile de recunoastere cheltuielile


cu proiectul X reprezinta cheltuieli curente

Proiectul Y
In ias 38 se precizeaza ca , costul unui activ obtinut in regie proprie nu include ch
administrative si generale cu exceptia cazului in care aceste ch pot fi direct atribuite acelui
activ.
Deci , eu cred ca din ch generale doar cele directe pot fi incluse in costul proiectului y

tot IAS 38 spune ca:


"elemente care urmează a fi incluse în cost sunt:
...
Cheltuielile de regie necesare generării imobilizării şi care pot fi alocate acesteia pe o bază
rezonabilă şi consecventă."

in cazul proiectului y care indeplineste conditiile de recunoastere a unui activ necorporal,


costul sau e format din 3000+1500+20%*1000+800 = 5.500

361.
Studiul si analiza apartin de dezvoltare si nu pot fi capitalizate pentru ca abia la sfarsitul
analizei functionale s-au stabilit sanse de reusita.

Cost de productie=11.000 +18.000 +1.000 +800 = 30.800

Ch. cu preg personal sunt ulterioare si repr chelt ale perioadei


362.
in anul N sunt doar chelt de cercetare si nu se indeplineste conditiile de recunoastere asa ca
vor fi chelt curente cei 30.000 u.m.

in anul N+1 se demonstreaza ca se indeplinesc conditiile de recunoastere si activul este


recunoscut 10.000 + 8.000 = 18.000 activ necorporal

in anul N+2 se realizeaza chelt ulterioare privind activul dar ele nu vor genera beneficii
economice suplimentare deci vor fi chelt curente 12.000
363.
Cost achizitie brevet = 50.000
Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000
Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 – 2 x 10.000 = 30.000
Val justa = 15.000
Dif de valoare = 30.000 - 15.000 = 15.000

31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci

val bruta : 50.000 – 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg.

amortizare : 20.000 => 20.000 diferenta cu care tr sa reduc amortizarea

val neta : 30.000 - 15.000 = 15.000 diferenta cu care scade valoarea neta

inreg contabila ar fi

1. anularea amortizarii :
2805 Amortizarea brevete, concesiuni,…si alte valori similare =
205 Concesiuni, brevete, licente,…, si alte valori similare 20.000

2.deprecierea valorii
6588 Alte cheltuieli de exploatare = 205 15.000

la 31 dec N+1 a mai amortizat un an in plus fata de sit precedenta

Amort N+1 = 15.000 / 3 = 5.000

val neta la 31.12.N+1= 15.000 - 5.000 = 10.000


val. justa = 60.000

val bruta : 15.000 creste la 60.000 => 45.000 dif cu care creste val de inreg.

amortiz : 5.000 => 5.000 dif cu care tr sa reduc amortizarea

val neta : 10.000 creste la 60.000 => 50.000 dif cu care creste valoarea neta

inreg contabila ar fi

1. anularea amortizarii :
2805 = 205 5.000

2. Inreg. difer. din reevaluare


205 = % 50.000
7588 Alte venit. din exploatare 15.000 (= cu suma care anterior am pus-o pe 6588)
105 Rezerve din reevaluare 35.000
364.

Cost achizitie brevet = 50.000


Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000

31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci

val bruta : 50.000 – 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg.

Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 – 2 x 10.000 = 30.000


Val justa = 15.000

raport = val reev / val neta contab=15.000 / 30.000 = 0,5


marimi reev 50.000 x 0.5 = 25.000 ( prin aplicarea coeficietului 0.5)
amortizare 20.000 x 0.5 = 10.000
an n val reev 15.000
inreg conta

% = 205 35.000
6805 15.000 = (50.000 – 20.000) -15.000
2805 10.000 = 20.000-10.000
6588 10.000

anul N+1
amortizare = 5.000
Val neta la data 31.12.N+1 = 15.000 – 5.000 = 10.000
val justa = 60.000

rapotul=val reevaluta/val neta contabila=60.000/10.000=6

val bruta a imobilizarii = 15.000*6 = 90.000


amortizarea recalculata = 5.000*6 = 30.000

205 = % 75.000 = 90.000 – 15.000


2805 25.000 = 30.000 – 5.000
105 40.000
7588 10.000

365. listat pdf


366. list. Pdf
367.
Rata de randament = Rf + β ( Rm - Rf ) = 20% + 2 (30% - 20% ) = 40%

368. list. Pdf


369. list. pdf
370. list. Pdf
371. list. Pdf
372. list. Pdf
373. list. Pdf
374. list. Pdf
375. list. Pdf
376. list. Pdf
377. list. Pdf

378.
Se actualizeaza platile de leasing ( redeventele anuale si valoarea reziduala) cu rata de
actualizare reprezentata de rata marginala de imprumut 10%
Plata de leasing x 1 .
(1 + i )n

i = rata de actualizare = 10%


n = nr. de ani

50.000 / 1.1 + 50.000 /1.1 la patrat + 50.000 / 1.1 la a treia +


10.000 / 1.1 la a treia = 131.858

2131 Echipamente tehnologice = 167 Alte imprum. si datorii asimilate 131.858

379.
anul flux trezorerie chelt. cu dobanda ramburs. Imprumut imprumut de rambursat
n 0 0 0 131,858
n+1 50,000 13,186 36,814 95,044
n+2 50,000 9,504 40,496 54,548
n+3 50,000 5,455 44,545 10,003
TOTAL 150,000 28,145 121,855 291,453

data / flux trez/ ch cu dob/ ramburs imprum/ imprum de rambursat


n /- / -/ -/ 131.858
n+1 / 50.000/ 13.186/ 36.814/ 95.044
n+2 / 50.000/ 9.504/ 40.496/ 54.548
n+3 / 50.000/ 5.452/ 44.548/ 10.000
tota l/150.000/ 28.142/ 121.858/ -

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 168 Dobanzi aferente imprumut 28.142

380.
La locatar :
anul N : => 8.000.000 x 3luni = 24.000.000
612 = 5121 24.000.000

381.
La locator
Anul N

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 5121 100.000

5121 = 706 Venituri din chirii 24.000.000

Norma de amortizare = 100 /durata normala de utilizare = 100 / 50 = 2

amort N = 500.000.000 x 2% x 3/12luni = 250.000

6811 = 2812 250.000

rep chelt de cautare locatar = (100.000/5) x 3/12luni = 5.000


612 = 471 5.000
382.
Plusul de valoare de 30-24=6.000.000 degajat de operatia de vanzare nu trebuie contabilizat.
La data semnarii contractului este suficient sa se inregistreze o datorie egala cu valoarea
disponibilului incasat.

5121 = 167 Alte datorii si imprumuturi asimilate 30.000.000

383.
1 . Rezultatul din cesiune = 22.500.000 - ( 15.000 .000– 6.250.000) = 13.750.000 se
recunoaste integral in N

5121 = 7583 Venituri din vanzarea activelor 22.500.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii:


2812 = 212 6.250.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212 8.750.000 = 15.000.000-6.250.000

384.
Rezultatul din vanzare la pret excesiv (2.500.000) se etaleaza pe durata contractului –5 ani =>
(625.000/an)

1. Inregistrarea vanzarii :

5121 = 7583 20.000.000


5121 = 472 Venituri in avans 2.500.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii:

2812 = 212 6.250.000 val. amortizata


6583 = 212 8.750.000 val. neamortizata

3. Inregistrarea venitului
471 = 706 625.000

385.
VALOARE IMPRUMUT 1.000 mil.
anul 1 2 3 4 5 TOT AL
dob. fixa 30% chelt. 300 300 300 300 300 1500
dob. variabila chelt. 280 290 300 330 340 1540

Prin contract swap castig de 1.540 – 1.500 = 40 mil


=> societatea a castigat 40 mil.

386.
la soc X

- la data contractului – datorie de 2.200 mil $


- la data semnarii swap – creanta de 2.200 mil $ si datorie de 2.000 euro
- la sit. financiare exerc. N :
 ch cu dobanda = 2.200 mil $ x 4% = 88 mil $ / 1.1 = 80 mil euro daca ramanea la
datoria in $, inainte de swap
 ch cu dobanda = 2.000 mil euro x 3% = 60 mil euro conform datoriei in euro

castig din swap (2200$ x 4% /1.1) - ( 2000 euro x 3% ) = 80 – 60 = 20 mil euro

387.
anul flux de imprumut factor de actualizare* flux actualizat
1 2,000,000 1.2 1,666,667
2 2,000,000 1.44 1,388,889
3 2,000,000 1.728 1,157,407
4 2,000,000 2.0736 964,506
5 12,000,000 2.48832 4,822,531
tot 20,000,000 10,000,000 => valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 .


( 1+i )n
i = rata dobanzii
n = nr. de ani

* = ( 1+i )n = ( 1+0.2 )n

Flux actualizat = flux de imprumut /factor actualizare

In anul 5 se restituie si imprumutul => fluxul = 2.000.000 + 10.000.000 = 12.000.000

Se observa ca valoarea justa = valoare istorica = 10.000.000

388.
anul flux de imprumut factor de actualizare* flux actualizat
1 2,000,000 1.24 1,612,903
2 2,000,000 1.5376 1,300,728
3 2,000,000 1.906624 1,048,975
4 2,000,000 2.36421376 845,947
5 12,000,000 2.931625062 4,093,293
tot 20,000,000 8,901,846 => valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 .


( 1+i )n
i = rata dobanzii
n = nr. de ani

* = ( 1+i )n = ( 1+0.24 )n

Flux actualizat total = 8.901.846

Diferenta de 10.000.000 – 8.901.846 = 1.098.154 este un castig pentru debitor si o pierdere


pentru creditor
imprumutul va figura in bilant la noua valoare de 8.901.846

389.
anul rambursare imprumut dobanda flux total factor actualiz. flux actualizat
N+1 2,000 800 2,800 1.1000 2,545
N+2 2,000 600 2,600 1.2100 2,149
N+3 2,000 400 2,400 1.3310 1,803
N+4 2,000 200 2,200 1.4641 1,503
TOT 8,000 2,000 10,000 8,000

La sfarsitul anului N

La valoarea de 8.000 se adauga prima de rambursare, ce nu se actualizeaza pentru ca nu are


dobanda; de aici:

+ valoare initiala = 10.500


- rambursari principal = 2.000
- amortizare diferenta intre initial si val la scadenta ( 500mil / 5ani ) = 100

rezulta cost amortizat=8.400

390.
N N+1 N+2
cantit fabricata 5.000 4.000 6.500

ch variabile 900.000 720.000 1.170.000

ch fixe 1.800.000 1.440.000 2.340.000

cost total 2.700.000 2.160.000 3.510.000

cost unitar 540 540 540

calculul ch fixe
1.800.000 x 5.000 / 5.000 =1.800
1.800.000 x 4.000 / 5.000 = 1.440
1.800.000 x 6.500 / 5.000 = 2.340

Se obtine un cost de prod unitar independent de nivelul activitatii

Stocurile nu pot fi evaluate la o marime superioara costului lor, aceasta metoda nu poate fi
aplicata in perioada de supraactivitate.

La sit. financiare lui N+2 stocul va fi eval la cost de prod real


N = 800 x 540.000 = 432.000.000

N+1 = 800 x 540.000 = 432.000.000

N+2 = 800 x 456.920 = 365.536.000

in N+2
cant fabric = 6.500
ch variabile = 1.170.000
ch fixe = 1.800.000
cost total = 2.970.000
cost pe unit de produs= 456,92

391.
01.11 S.I. 1.000 sold 1.000 val 400.000.000 pret 400.000
04.11 iesire 400 sold 600 val 240.000.000 pret 400.000
10.11 intare 500 sold 1100 val 440.000.000 pret 400.000
17.11 iesre 400 sold 700 val 280.000.000 pret 400.000
25.11 intrare 200 sold 900 val 360.000.000 pret 400.000
30.11 iesire 800 sold 100 val 40.000.000 pret 400.000

392. cost med ponderat dupa fiecare intrare


CMP
iesire intrare stoc
Data Q Cu Ct Q Cu Ct Q Cu Ct
01-Nov 1,000 400,000 400,000,000 1,000 400,000 400,000,000
04-Nov 400 400,000 160,000,000 0 600 400,000 240,000,000
10-Nov 0 500 410,000 205,000,000 1,100 404,545 444,999,500
17-Nov 400 404,545 161,818,000 0 700 404,545 283,181,500
25-Nov 0 200 414,000 82,800,000 900 406,646 365,981,400
30-Nov 800 406,646 325,316,800 0 100 406,646 40,664,600

393. FIFO
FIFO
iesire intrare stoc
Data Q Cu Ct Q Cu Ct Q Cu Ct
01-Nov 1,000 400,000 400,000,000 1,000 400,000 400,000,000
04-Nov 400 400,000 160,000,000 0 600 400,000 240,000,000
10-Nov 0 500 410,000 205,000,000 600 400,000 240,000,000
500 410000 205,000,000
TOT 1,100 445,000,000
17-Nov 400 400,000 160,000,000 0 200 400,000 80,000,000
500 410,000 205,000,000
TOT 700 285,000,000
25-Nov 0 200 414,000 82,800,000 200 400,000 80,000,000
500 410,000 205,000,000
200 414000 82,800,000
TOT 900 367,800,000
30-Nov 200 400,000 80,000,000 0
500 410,000 205,000,000
100 414000 41,400,000
TOT 800 326,400,000 100 414,000 41,400,000

394.
Amortiz. Contab. 900.000/ 3 = 300.000

Amortiz. Fiscala = 400.000

val contabila = 900.000 - 300.000 = 600.000


baza de imp = 900.000 - 400.000 = 500.000
dif temp impoz = 100.000

395.
Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu
sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului respectiv.

O analiza alternativa este aceea conform careia creanta privind dividendele de incasat are o
baza fiscala nula.

Diferenta temporara rezultata (85.000) se impoziteaza insa cu o rata nula.

Concluzie: nu exista diferenta temporara

396.
val contab venit avans = 10.000
baza de impozitare venit avans = 10.000 –10.000 = 0
difer temp deductibila = 10.000

Daca suma deja platita in ceea ce priveste perioada curenta si cea precedenta depaseste suma
datorata pentru acele perioade, surplusul trebuie recunoscut ca activ.

397.
val contab = 20.000 – 2.000 = 18.000
baza de impozit = 20.000 – 2.800 =17.200
dif temp impoz = 800

impozit amanat= 800*16% = 128

398.
val contab =1.000
baza de imp = 0 => Vc > Bf (datorie) =>
dif deduct = 1.000
imp amanat = 1.000 x 35% = 350

399.
imob corp
val cont = 750.000, baza imp = 705.000, dif temp impoz = 45.000 --- Vc > Bf (activ) = > dif. temp.
impoz.

creante clienti
val cont = 150.000, baza imp = 162.000, dif temp deduct = 12.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp
deduct

dob de incasat
val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 15.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz

amenzi de platit –
dob de platit
val cont = 7.500, baza imp = 0 => dif temp deduct = 7.500 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct

total diferenta temporara impozabila = 45.000 + 15.000 = 60.000


= > datorie privind impoz. amanat : pasiv imp amanat la 31.12.N = 60.000 x 30% = 18.000
pasiv imp aman existent = 3.000

treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 15.000 (18.000 – 3.000)


– reprezinta reluarea datoriei privind impozitul amanat

total diferenta temporara deductibila = 12.000 + 7.500 = 19.500


= > creanta privind impoz. amanat : activ impoz amanat = 19.500 x 30% = 5.850

inreg contabile:

6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 15.000

4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amanat 5.850

400.
in N
Val contabila = 360.000 –120.000 = 240.000
Baza impozabila = 360.000 – 80.000 = 280.000 => Vc < Bf (activ)
=> Diferenta temporara deductibila = 40.000
= > creanta privind impozit amanat sau activ imp amanat in N = 40.000 x 30% = 12.000

4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venit din imp amanat 12.000

in N+1
Val contabila = 240.000 –120.000 = 120.000
Baza impozabila = 280.000 – 120.000 = 160.000 => Vc < Bf (activ)
=> Diferenta temporara deductibila = 40.000

nu se inreg nimic, este deja inreg an precedent

in N+2
Val contabila = 120.000 –120.000 = 0
Baza impozabila = 160.000 – 160.000 = 0
=> Diferenta temporara deductibila = 0
Se anuleaza activ de imp amanat

6912 Cheltuieli cu imp amanat = 4412 Imp amanat 12.000


401.
val contab = 127.000
baza de imp = 65.000
dif temp impoz = 62.000
la 31.12.N, imp amanat = 62.000 x 30% = 18.600
exista deja 6.000 imp amanat
se inreg dif de 12.600

Conform IAS 16 surplusul din reevaluare afecteaza capitalurile proprii : 127.000 – 90.000 =
60.000
 impozitul amanat care apare se va inregistra si pe seama capitalurilor proprii
 se va inreg:
Pe capit proprii : (127.000 - 90.000) x 30% = 11.100
Pe chelt. : (15.000 -10.000) x 30% = 1.500 - ch. amortizarea
105 Rezerve din reevaluare = 4412 Imp amanat 11.100
6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 1.500

402.
pasiv imp amanat = 60.000 x 35% = 21.000
1051 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicarea a ajustarii la
inflatie = 4412 Impozit pe profit amanat 21.000

403.
Val contab = 100.000 - 20.000 = 80.000$ x 30.000 = 2.400.000.000 curs 30.000
baza de imp = 100.000 - 25.000 = 75.000 x 33.000 = 2.475.000.000 curs 33.000
=> Vc < Bf ( activ) => dif temp ded = 75.000.000
activ imp amanat = 75.000.000 x 30.% = 22.500.000
791 = 4412 22.500.000

Expl: Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este
un element monetar si va fi convertit la curs de inchidere ; ca urmare, baza de impozitare a
fost convertita la curs de inchidere.

404.
pasiv imp amanat ajustat = 1.000 x 30% / 25% = 1.200
ajustare impozit dat modif cota = 200

val cont utilaj = 100.000


baza de imp = 80.000 => Vc > Bf (activ)
dif temp impoz = 20.000
=> la 31.12.N pasiv de impozit amanat = 20.000 x 30% = 6.000
la 01.01 N pasiv de impozit amanat ajustat = 1.200
=> pasiv de impozit amanat de inreg = 4.800

6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 200


6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 4.800
405.
- obligatia actuala (curenta) generata de un eveniment anterior exista: = prevedere in
contract
- iesirea de resurse este probabila: = costuri cu mutarea
- evaluarea credibila = se pot estima costurile = 200.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

406.
- obligatia actuala exista : = oblig implicita, politica anterioara i-a facut pe clienti sa spere ca
le va fi rambursata contraval daca sunt nemultumiti
- iesirea de beneficii economice este probabila = costul marfii returnate
- evaluarea credibila = se poate estima = 3% din CA
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

407.
- obligatia actuala generata de un eveniment anterior exista : = contaminarea mediului deci
rezulta o obligatie legala, deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in acest sens
- iesirea de beneficii economice este probabila : = cost cu decontaminarea mediului
- evaluarea credibila : = se pot estima costuri = 600.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

408.
- obligatia actuala exista : = se vand produse si se acorda garantie
- iesirea de beneficii economice este probabila : = costul reparatiilor produselor defecte
- evaluarea credibila = se pot estima costuri cu reparatii = 70% x 0 + 25 % x 200.000 + 5% x
1.000.000 = 100.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

409.
- obligatia actuala exista : = conform prevederilor din contract
- iesirea de beneficii economice este probabila = costul recopertarii solului
- evaluarea credibila = se pot estima costuri = 600.000 x factor de actualizare = 600.000 x
1 =
(
5
1+0.05)
= 600.000 x 1 = 600.000 x 0.7837 = 470.220
( 1.05)5
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

410.
Se inreg provizion doar pt acele obligatii curente generate de evenimente trecute care sunt
independente de actiunile viitoare ale intreprinderii
Societatea nu are o obligatie curenta, deoarece nu exista o obligatie de revizie independenta de
actiunile viitoare ale societatii.
Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru constituirea de provizion

411.
- obligatia actuala exista : = angajamentul fata de clienti
- iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu reparatiile
- evaluarea credibila (estimare) = costul cu reparatiile = 1.000.000
461 = 1518 Alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli 800.000
6812 Cheltuieli cu provizioane pt. riscuri si cheltuieli = 1518 200.000

Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

412.
- obligatia actuala exista : = prevederile contractului de inchiriere
- iesirea de beneficii economice este probabila : = penalizarile din contract
- evaluarea credibila (estimare) = costul penalitatilor = 2 ani x 140.000 = 280.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

413.
- obligatia curenta exista : = comunicarea deciziei de restructurare
-iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu lichidarea activ externe
- evaluarea credibila : = cost estimativ = 1.000.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

414.
- obligatia curenta exista : = anuntul public de implementere a restructurarii
- iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli de restructurare
- evaluarea credibila = indemnizatii de concediere = 2.000.000 *
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

* 2.000.000 pt ca nu se iau in considerare :


- 300.000 recalific personalului care nu este afectatat de restructurare,
- 800.000 cheltuieli de promovare - marketing,
- 9.000.000 achizitia instalatiei = investitii,
- 900.000 castiguri din vanzare, chiar daca vanzarea este componenta a restructurarii

415.
la N
- obligatia curenta exista = garantarea creditului
- iesirea de beneficii economice este improbabila : = Y are o situatie solida
Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion
la N+1
- obligatia curenta exista = garantarea creditului
- iesirea de beneficii economice este probabila = acoperire credit garantat
- evaluarea credibila = sumele ce trebuie acoperite = 800.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

416.
la N
-obligatia probabila = neconfirmata de decizia tribunalului
- iesirea de beneficii economice este improbabila = avocatii sustin ca nu platesc despagubiri

Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion

la N+1
- obligatia curenta exista = plata despagubirii conform evolutiei procesului
- iesirea de beneficii economice este probabila = plata despagubirii
- evaluarea credibila = 700.000
Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

417.
Nu se poate constitui provizion (recunoaste un activ in bilant), deoarece nu exista o
obligatie certa : decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta superioara, dar
exista un activ eventual.

418.
5121 = 704 15.000.000

5121 = 401 85.000.000

419.
1.Determinarea valorii juste a mijlocului de plata
Val. justa = val actualizata a intrarilor viitoare de numerar = 50 + 25/1.05 + 25/1.05 la
patrat = 96.485.261

2 Diferenta intre valoarea justa si valoarea nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca
fiind venituri din dobanzi = > se poate considera ca pretul de vanzare contine venituri din
dobanzi in suma de 100.000.000 - 96.485.261 = 3.514.739

4111 = 707 96.485.261


4111 = 472 3.514.739

repartizare cheltuieli financiare


N = (96.485.261 - 50.000.000) x 5% = 2.324.263
472 = 766 2.324.263
N+1 = (96.485.261 - 75.000.000 + 2.324.263) x 5% = 1.190.476
472 = 766 1.190.476

Incasarile ratelor scadente: 5121 = 4111

420.
cedarea prin schimb :
461 = 758 100.000

desc gestiune
6028 = 3028 100.000

primire mat prime


301 = 401 150.000

compens dat
401 = 461 100.000

plata diferenta
401 = 5121 50.000

421.
411 = 701 Venituri din vanz. produse finite 50.000
411 = 472 Venituri inregistratate in avans 10.000
472 = 704 10.000 in perioada in care au loc

422.
357 Marfuri aflate la terti = 371 10.000
411 = 707 12.000 – vanzare in N+1
607 = 357 10.000 – desc gest

423.
411 = 707 70.000.000
607 = 371 62.000.000

424.
-dobanzi anterioare achizitiei obligatiuni
(1 aug N-1 --- 31apr N ) = 100 x 60 x 9/12 = 4.500

-dobanda posterioare achizitiei obligatiunilor


(1 mai N --- 30 iul N) = 100 x 60 x 3/12 = 1.500

Inregistrari in anul N :
1. Achizitie obligatiuni
506 Obligatiuni = 5121 200.000 = 100 x 2.000
sau
265 Alte titluri imobilizate = 5121 200.000

2. Incasare dobanda si :
- recunoastere ca venituri a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei
5121 = 766 1.500
- Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in obligatiuni a dobanzilor aferente perioadei
posterioare achizitiei
5121 = 506 4.500

425.
venit anual = 120.000.000 /10 = 12.000.000

venituri aferente N = > 12.000.000 x 3 / 12 = 3.000.000

411 = 706 3.000.000

426.
-divid anterioare achizitiei titlurilor
(ian – sep N) = 1000 x 50 x 9 / 12 = 37.500

-divid posterioare achizitiei titlurilor


oct – dec N = 100 x 50 x 3 / 12 = 12.500

Inregistrari in anul N +1 :
1. Achizitie actiuni

503 Actiuni = 5121 5.000.000

2. Incasare dividende si :
- recunoastere ca venituri a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei

461 = 761 Venituri din imobilizari financiare 12.500

- Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in actiuni a dividendelor aferente perioadei


posterioare achizitiei

461 = 503 37.500


427.
La 01.01.N
1. Achizitie obligatiuni
265 = 5121 2.000.000 = 20.000 x 100

prima de rambursare = 2.112.742 - 2.000.000 = 112.742


265 = 472 112.742

Determinarea venitului de contabilizat anual ( dobanzi si prima de rambursare inclusa in


pretul de rambursare care se va incasa la scadenta)

Venituri anuale
corespunz. Investitiei - Dobanda nominala prima de Flux ( Valoare contab.
Data rata de 6% la rata de 5% rambursare Obligat.)
1= 4* 6% 2 1-2 4
01.01.N 0 0 0 2,000,000
31.12.N 120,000 100,000 20,000 2,020,000
N+1 121,200 100,000 21,200 2,041,200
N+2 122,472 100,000 22,472 2,063,672
N+3 123,820 100,000 23,820 2,087,492
N+4 125,250 100,000 25,250 2,112,742
TOT 500,000 112,742

31.12. N
1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi
5121 = 766 100.000

2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare


472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 20.000 – amort primei

31.12. N+1
1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi
5121 = 766 100.000

2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare


472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 21.200 – amort primei

….
31.12. N+4
1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi
5121 = 766 100.000

2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare


472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 25.250 – amort primei

La scadenta => incasarea imprumutului la valoarea de rambursare


5121 = 265 2.112.742

428.
117 = 411 45.000
441 = 411 15.000

N+1 – ct profit si pierdere


venit vanzari = 500.000
cont marfa = -400.000
rez ordinar = 100.000
ch cu imp profit = -25.000 = 100.000 x 25%
rez net = 75.000 = 100.000 – 25.000

N :retratat – ct profit si pierdere


venit vanzari = 340.000 = 400.000 – 60.00
cost marfa = -320.000
rez ordinar = 20.000
ch cu imp profit = -5.000
rez net = 15.000

Tabloul variatiei capitalurilor proprii

N+1 N retratat
Rezultat nerepartiz. la deschiderea 260.000 200.000
exercitiului
Corectare eroare -45.000 0
Rezultat nerepartiz. la deschiderea 215.000 200.000
exercitiului dupa corectare
Rezultat net 75.000 15.000
Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu 290.000 215.000

429.
De introdus din pdf listat
Rata de capitalizare = rata medie a dobanzii imprumutului =
( 5% x 27.000 / 68.250 ) + ( 6% x 41.250 / 68.250) = 1.98 % + 3.63% = 5.61 %

Dobanda capitalizabila = Valoare activ x Rata de capitalizare


= 84.000 x 5.61% = 4.712.4 mil x 1.000.000 = 4.712.400.000

cheltuiala reala < ch calculate


4.000.000.000 < 4.712.400.000
=> costurile capitalizabile = 4.000.000.000

430.
Conform IAS 23 “ vor fi capitalizate numai costurile indatorarii aferente perioadei de
desfasurare a lucrarilor ( 01.01.N+1 – 31.12.N+1).
cost in N = 6.000.000 x 5% x 1/12 = 25.000
In N dobanzile nu sunt capitalizabile deoarece nu s-a lucrat la amenajare .
cost in N +1 = 6.000.000 x 5% = 300.000 – dobanzi incorporabile in costul amenajarii

431.
Listat singura pe pagina – de comparat cu listat pdf
Se va incorpora in costul de productie dobanda aferenta imprumutului special cat si ale altor
imprumuturi

1. Imprumut special :
700.000 x 5% x 9/12 = 26.250 apr. – dec.N
Venituri din plasare temporara
01.04 - 31.05 = (700.000 - 360.000) x 4% x 2/12 = 2.267
01.06 - 31.07 = (700.000 - 440.000) x 4% x 2/12 = 1.733
01.08 - 31.10 = (700.000 - 600.000) x 4% x 3/12 = 1.000 = > ramas 100.000 pt. 31.10
Total 5.000
Dobanzi capitalizabile = 26.250 - 5.000 = 21.250

2.Alte imprumuturi :
Dobanzi platite altor imprum in N
- credite in cont curent 50.000
- imprum obligatar (14.000.000 x 6%) = 840.000
Total 890.000

Media altor imprumuturi


- credite in cont curent 1.300.000
- imprum obligatar 14.000.000
total 15.300.000

Rata medie a dobanzii altor imprumuturi = 890.000 / 15.300.000 x 100 = 5.8%

Dobanzi capitalizabile pt alte imprum


- plati 28.02 = 160.000 x 5.8% x 10/12 = 7.733
- plati 31.10 = 100.000 x 5.8% x 2/12 = 967
Total 8.700

Dobanzi capitalizabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950